LG LSWD100 Owner's manual

LG LSWD100 Owner's manual
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
GŁÓWNA KOMORA PRALKI
Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać niniejszą
Instrukcję. Uprości to montaż i zapewni jego prawidłowość
i bezpieczeństwo. Po zakończeniu montażu instrukcję należy
przechowywać w pobliżu urządzenia, aby móc skorzystać z niej
w przyszłości.
LSWD100
MFL69475517
www.LGSIGNATURE.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SPIS TREŚCI
Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści
mogą różnić się w zależności od modelu
posiadanego przez użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom
wprowadzanym przez producenta.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.................................. 5
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.................5
Utylizacja starego urządzenia.............................................................. 11
INSTALACJA..................................................................... 12
Elementy..............................................................................................12
Akcesoria.............................................................................................12
Dane techniczne..................................................................................13
Wymagania dotyczące miejsca montażu............................................14
Rozpakowywanie i usuwanie bolców zabezpieczających...................15
Stosowanie podkładek antypoślizgowych (opcjonalnie)......................16
Drewniane podłogi (podłogi podniesione)...........................................16
Poziomowanie pralki............................................................................17
Podłączanie węża doprowadzającego................................................17
Instalacja węża odpływowego.............................................................20
UŻYTKOWANIE................................................................. 21
Korzystanie z pralki.............................................................................21
Sortowanie prania................................................................................23
Używanie detergentu lub środków zmiękczających do tkanin.............24
Panel sterowania.................................................................................28
Tabela programu..................................................................................29
Opcje programu...................................................................................35
Suszenie..............................................................................................38
Ustawienia...........................................................................................40
Pobierz cykle.......................................................................................44
FUNKCJE SMART............................................................. 45
Korzystanie z aplikacji SmartThinQ..................................................... 45
Korzystanie z funkcji Smart Diagnosis™............................................. 47
KONSERWACJA................................................................ 48
Czyszczenie pralki............................................................................... 48
Czyszczenie filtra wlotu wody.............................................................. 48
Czyszczenie filtra pompy odpływowej................................................. 49
Czyszczenie automatycznego dozownika........................................... 50
Czyszczenie pralki............................................................................... 51
Uwaga na zamarzanie zimą................................................................ 52
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................... 54
Diagnozowanie problemów................................................................. 54
Komunikaty o błędach......................................................................... 57
GWARANCJA..................................................................... 59
DANE ROBOCZE............................................................... 62
Rev.0_19
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PL
Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają na celu
zapobieżenie nieprzewidzianemu ryzyku lub uszkodzeniom
wynikającym z niebezpiecznej lub nieprawidłowej obsługi produktu.
Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „UWAGA”
opisane poniżej.
Ten symbol jest wyświetlany w celu wskazania spraw i
działań, które mogą powodować ryzyko. Należy uważnie
przeczytać fragment z tym symbolem i przestrzegać
instrukcji w celu uniknięcia ryzyka.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
poważne obrażenia lub śmierć.
UWAGA
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia
elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas
używania produktu, należy przestrzegać środków ostrożności
obejmujących poniższe:
Dzieci w gospodarstwie domowym
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez
osoby (łącznie z dziećmi) o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej czy umysłowej, lub którym brak doświadczenia
i wiedzy, chyba że są one nadzorowane bądź instruowane w
zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem w celu
zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.
5
PL
Dla stosowania w Europie:
Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku
powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające wymaganej wiedzy
i doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego
instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi
urządzenia oraz związanego z nią ryzyka. Należy uniemożliwić
dzieciom wykorzystywanie urządzenia do zabawy. Niedozwolone
jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów
konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.
Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od
urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
Montaż
•Nie
• wolno podejmować prób używania urządzenia, jeśli jest ono
uszkodzone, częściowo zdemontowane, działa nieprawidłowo
lub jeśli stwierdzono brak lub uszkodzenie jego części, w tym
uszkodzenie przewodu lub wtyczki.
•Urządzenie
•
musi w bezpieczny sposób być transportowane przez
dwoje lub większą liczbę osób.
•Nie
• instalować urządzenia w wilgotnym i zakurzonym miejscu. Nie
instalować i nie przechowywać urządzenia poza budynkami lub w
miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych, takich
jak promienie słońca, wiatr lub deszcz oraz temp. poniżej zera
stopni Celsjusza.
•Należy
•
dokręcić wąż odpływowy tak, aby się nie odłączył.
•Jeśli
•
przewód zasilania jest uszkodzony lub gniazdko zasilania
jest poluzowane, nie należy korzystać z przewodu i należy
skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
•Urządzenia
•
nie należy montować za zamykanymi drzwiami,
drzwiami suwanymi ani drzwiami na zawiasach po stronie
przeciwnej do zawiasów urządzenia w sposób utrudniający pełne
otwarcie urządzenia.
6
PL
•Ten
•
cokół pralki należy zainstalować pod pasującą pralką LG
ładowaną z przodu, wyprodukowaną po roku 2009.
•Urządzenie
•
musi zostać uziemione. W przypadku uszkodzenia lub
awarii urządzenia uziemienie posłuży jako droga odprowadzenia
prądu o najmniejszym oporze, redukując ryzyko porażenia
elektrycznego.
•Urządzenie
•
jest wyposażone w przewód zasilający z żyłą
uziemiającą oraz uziemioną wtyczkę. Wtyczka musi być
podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest poprawnie
zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i
normami.
•Niewłaściwe
•
podłączenie przewodu uziemiającego urządzenie
może skutkować porażeniem elektrycznym. W przypadku
wątpliwości co do poprawności uziemienia urządzenia
należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub
pracownikiem serwisu.
•Nie
• należy przerabiać wtyczki zasilania dołączonej do urządzenia.
Jeśli nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić instalację
właściwego gniazda wykwalifikowanemu elektrykowi.
Działanie
•Nie
• używać ostro zakończonych przedmiotów, takich jak wiertło czy
szpilka, aby nacisnąć lub odłączyć jednostkę.
•Nie
• należy podejmować prób naprawy lub wymiany jakichkolwiek
elementów urządzenia. Wszelkie naprawy i prace serwisowe
muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników
serwisu, chyba że w Instrukcji zamieszczono inne zalecenia.
Należy stosować tylko części zamienne zatwierdzone przez
producenta pralki.
•Należy
•
zainstalować nowy zestaw węży dołączony do urządzenia.
Zamontowanie zużytych węży może doprowadzić do wycieku i
zalania mieszkania.
•Nie
• stosować płynnych wybielaczy zawierających chlor.
•Nie
• należy korzystać z urządzenia bez zainstalowanego
automatycznego dozownika płynu.
7
PL
•Nie
• sięgać do środka urządzenia, jeżeli bęben lub mieszadło się
porusza.
•Obszar
•
pod urządzeniem i wokół niego musi być wolny od
łatwopalnych materiałów, takich jak kłaczki, papier, szmaty,
chemikalia itp.
•Nie
• należy wkładać do urządzenia zwierząt.
•Nie
• należy pozostawiać drzwi urządzenia otwartych. Dzieci mogą
zawisnąć na drzwiach lub wczołgać się do środka, co spowoduje
szkody oraz obrażenia ciała.
•Nie
• należy sięgać do urządzenia w trakcie jego pracy. Należy
poczekać, aż bęben zatrzyma się całkowicie.
•Nie
• należy wkładać do urządzenia, prać ani suszyć w urządzeniu
odzieży, która była czyszczona, prana, namoczona w substancjach
łatwopalnych lub wybuchowych, lub miejscowo zwilżona
takimi substancjami (jak wosk, ropa, farba, benzyna, środki
odtłuszczające, rozpuszczalniki do prania chemicznego, nafta,
olej roślinny, olej spożywczy itp.). Nieprawidłowe wykorzystanie
urządzenia może spowodować pożar oraz porażenie elektryczne.
•W
• razie zalania wodą należy odłączyć wtyczkę od sieci zasilającej
i skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
•Nie
• należy wywierać nacisku (z góry na dół) na otwarte drzwi.
•Podczas
•
cyklu prania w wysokiej temperaturze nie należy dotykać
drzwiczek pralki
•Nie
• należy stosować palnych gazów ani substancji wybuchowych,
(takich jak benzen, benzyna, rozcieńczalnik, ropa naftowa, alkohol
itp.) w pobliżu produktu.
8
PL
•Jeśli
•
wąż odpływowy lub wąż doprowadzający wodę uległ zimą
zamrożeniu, może być używany wyłącznie po odtajaniu.
•Wszystkie
•
detergenty, zmiękczacze i wybielacze należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci.
•Nie
• wolno dotykać wtyczki ani elementów sterujących urządzeniem
mokrymi rękami.
•Wyciągając
•
wtyczkę z gniazdka, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie
za przewód.
•Nie
• należy nadmiernie zaginać przewodu zasilania, ani stawiać na
nim ciężkich przedmiotów.
•Jeśli
•
wystąpi wyciek gazu (izobutanu, propanu, gazu naturalnego
itp.), nie należy dotykać urządzenia ani wtyczki zasilania. Należy za
to natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.
Konserwacja
•Po
• całkowitym wytarciu wilgoci i kurzu włożyć ostrożnie wtyczkę do
gniazda.
•Odłączyć
•
urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
•Nie
• wolno odłączać wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód
zasilający. Należy zawsze mocno trzymać wtyczkę i ruchem do
siebie wyciągnąć ją z gniazda.
•W
• celu wyczyszczenia urządzenia nie należy spryskiwać go wodą
wewnątrz ani na zewnątrz.
9
PL
Bezpieczeństwo techniczne
•W
• urządzeniu nie należy suszyć niewypranej odzieży.
•Przed
•
wysuszeniem w urządzeniu odzież zanieczyszczoną
substancjami takimi jak olej spożywczy, olej roślinny, aceton,
alkohol, benzyna, nafta, środki do usuwania plam, terpentyna,
wosk i środki usuwające wosk należy wyprać w gorącej wodzie
z podwójną dawką detergentu.
•Pracę
•
urządzenia przed zakończeniem cyklu suszenia można
zatrzymać tylko pod warunkiem, że wszystkie elementy odzieży
zostaną szybko wyjęte i rozwieszone, tak aby całe ciepło mogło się
ulotnić.
•W
• urządzeniu nie należy prać takich rzeczy, jak pianka gumowa
(pianka lateksowa), czepki kąpielowe, wodoodporne tekstylia,
produkty oraz odzież wyściełane gumą, a także poduszki
z wkładkami z pianki gumowej.
•Środki
•
do zmiękczania tkanin i podobne produkty powinny
być stosowane zgodnie z instrukcją dołączoną do nich przez
producenta.
•Należy
•
opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, jak np.
zapalniczki lub zapałki.
•Urządzenie
•
nie powinno być używane, jeśli do czyszczenia
stosowane były chemikalia przemysłowe.
Utylizacja
•Opakowania
•
(np. worki plastikowe i styropian) należy zutylizować
w sposób, który nie narazi dzieci na kontakt z nimi. Materiały
opakowaniowe mogą doprowadzić do uduszenia się.
•Przed
•
wyrzuceniem starego urządzenia należy odłączyć go od
zasilania. Należy odciąć kabel bezpośrednio za urządzeniem, aby
uniemożliwić niepożądane użycie.
•Przed
•
zakończeniem eksploatacji lub przekazaniem do utylizacji
należy zdemontować drzwi, aby zapobiec ryzyku, że w środku
uwięzione zostanie dziecko lub niewielkie zwierzę.
10
PL
Utylizacja starego urządzenia
•• Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne
lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
•• Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja
starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i
zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać
wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można
przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
•• Możesz oddać urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się
z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym
punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami
obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę http://www.lg.com/global/sustainability/
environment/take-back-recycling/global-network-europe (plik PDF : „For more information
about how to recycle LG products in your country”.
•Pralka
•
ta zawiera fluorowane gazy cieplarniane. R134a(GWP: 1430):
0,300 kg / 0,429 t CO2-ekw. Hermetycznie zamknięte.
11
INSTALACJA
PL
Elementy
15
12
14
13
1
Bolce zabezpieczające
2
Wtyczka zasilania
3
Przycisk zasilania (Zasilanie)
4
Kontrolka bębna
5
Bęben
6
Drzwi
7
Wąż odpływowy
8
Pompa odpływowa
9
Filtr pompy odpływowej
10
Pokrywa dolna
11
Regulowane nóżki
12
Automatyczny dozownik
13
Zatyczka dozownika płynnego
detergentu
14
Zatyczka dozownika płynnego
środka zmiękczającego
15
Panel sterowania
Push
Akcesoria
Wąż zimnej wody (1 szt.)
(Opcjonalnie wąż ciepłej
wody (1 szt.))
Klucz
Nakrywki na otwory
śrub transportowych
(opcjonalnie)
Kolanko (zabezpieczające
wąż odpływu)
Opaska zaciskowa
(opcjonalnie)
Gumowy kubeczek
(1 szt.)
12
Podkładki antypoślizgowe
(2 szt.) (opcjonalnie)
PL
Dane techniczne
Model
LSWD100
Pojemność pralki
12 kg (pranie) / 7 kg (suszenie)
Zasilanie
220 - 240 V~, 50 Hz
Rozmiar
600 mm (szer.) x 675 mm (gł.) x 850 mm (wys.)
Waga produktu
94,5 kg
Dopuszczalne ciśnienie wody:
0,1-1,0 MPa (1,0-10,0 kgf / cm²)
Dopuszczalna temperatura
5 – 35 °C
••Jeśli urządzenie zostanie zamontowane w miejscu, gdzie temperatura utrzymuje się powyżej lub poniżej
zalecanej temperatury pracy, suszenie może trwać dłużej lub wydajność suszenia może być niska.
••Wygląd i dane techniczne mogą ulegać zmianom w celu poprawy jakości urządzenia.
••Na wlocie zimnej wody nie jest wymagane zabezpieczenie przed zassaniem brudnej wody do sieci.
13
PL
Wymagania dotyczące miejsca
montażu
Miejsce
0.5 cm
••Jeśli nie można uniknąć umieszczenia urządzenia
obok kuchenki gazowej lub pieca węglowego,
pomiędzy urządzeniami należy zamontować
izolację (85x60 cm) pokrytą folią aluminiową po
stronie kuchenki lub pieca.
••Nie należy instalować urządzenia w
pomieszczeniach, w których temperatura
powietrza może spaść poniżej 0 stopni C.
Zamrożone węże mogą wybuchnąć pod
ciśnieniem. Precyzja pracy elektronicznej
jednostki sterującej może się pogorszyć pod
wpływem ujemnej temperatury.
••Pralkę należy instalować w taki sposób, by w
przypadku awarii była ona łatwo dostępna dla
pracownika serwisu.
10 cm
5 cm
5 cm
Poziom podłogi : Dopuszczalne pochylenie pod
całkowitą powierzchnią pralki wynosi 1°.
Gniazdo elektryczne : Musi znajdować się
w odległości do 1,5 m od jednego z boków
urządzenia.
••Nie należy zasilać z gniazda więcej niż jednego
urządzenia.
Dodatkowe odstępy : Od ściany 10 cm: od tyłu/
20 cm: na prawą i lewą stronę
••Nigdy nie należy kłaść ani przechowywać
artykułów na pralce.
••Produkty te mogą zniszczyć wykończenie oraz
przyciski sterownicze.
OSTRZEŻENIE
••Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego
gniazda, które jest poprawnie zainstalowane
i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i
normami.
••Po instalacji urządzenia wyregulować
wszystkie cztery stopki, używając klucza do
śrub transportowych, aby zapewnić stabilność
urządzenia. Nad urządzeniem zachować odstęp
około 20 mm.
••Jeśli pralka została dostarczona zimą,
w temperaturach poniżej zera, przed
uruchomieniem należy pozostawić ją
w temperaturze pokojowej przez kilka godzin.
OSTRZEŻENIE
••Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania
w warunkach nadmorskich ani w przenośnych
instalacjach, takich jak przyczepy kempingowe,
samoloty itp.
Przyłączenie elektryczne
••Nie należy używać przedłużaczy ani podwójnych
adapterów.
••Po każdym użyciu należy odłączyć urządzenie
i wyłączyć źródło doprowadzenia wody.
Umiejscowienie
••Podłączyć pralkę do uziemionego gniazda
zgodnie z normami dotyczącymi instalacji
elektrycznej.
••Urządzenie należy postawić na płaskiej, twardej
podłodze.
••Pralka musi zostać ustawiona w taki sposób, aby
zagwarantowany był łatwy dostęp do wtyczki.
••Należy upewnić się, że przepływ powietrza wokół
urządzenia nie jest blokowany przez dywany,
dywaniki itp.
••Naprawa pralki może być przeprowadzona
wyłącznie przez wykwalifikowany
personel. Naprawy przeprowadzane przez
niedoświadczonych pracowników mogą
skutkować obrażeniami ciała oraz poważnymi
awariami sprzętu. Należy skontaktować się
z miejscowym centrum serwisowym.
••Nie wolno korygować nierówności podłoża za
pomocą podkładanych pod urządzenie listew,
tektury czy podobnych materiałów.
14
PL
Rozpakowywanie i usuwanie
bolców zabezpieczających
1
3
••Zamontuj nakrywki (opcjonalnie).
••Umiejscowić nakrywki zawarte w paczce z
akcesoriami lub załączone z tyłu.
Unieść urządzenie ponad piankową podstawę.
••Po usunięciu kartonu i opakowania, unieść
urządzenie ponad piankową podstawę.
Upewnić się, że konstrukcja wspierająca
znajduje się poza pralką, na podstawie, a nie
jest zakleszczona wewnątrz spodniej części
pralki.
Nasadka
(Opcjonalna)
••Jeśli urządzenie trzeba położyć, aby zdjąć
z niego kartonowe opakowanie, należy
ostrożnie położyć je na boku. Nie wolno kłaść
pralki na tylnej ani przedniej stronie.
UWAGA
••Zachowaj bolce na przyszłość. Aby zapobiec
uszkodzeniu elementów wewnętrznych, przed
transportem pralki należy ponownie zamocować
bolce zabezpieczające.
Piankowy element
Kartonowa
wspierający
podstawa
(opcjonalna)
2
Usunąć bolce.
••Rozpoczęcie eksploatacji pralki z nieusuniętymi
śrubami transportowymi i podtrzymką może
spowodować wibracje i hałaśliwą pracę
pralki, a w konsekwencji doprowadzić do jej
trwałego uszkodzenia. Przewód zasilający
zamocowany jest do tylnej ścianki pralki bolcem
zabezpieczającym w celu uniemożliwienia
uruchomienia pralki z zamontowanymi bolcami.
••Poczynając od dwóch dolnych bolców
zabezpieczających, za pomocą klucza
(w zestawie) całkowicie poluzować wszystkie
bolce zabezpieczające, kręcąc nimi zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
Usunąć bolce, wyciągając je i jednocześnie
kołysząc nimi na boki.
15
PL
Stosowanie podkładek
antypoślizgowych (opcjonalnie)
Drewniane podłogi (podłogi
podniesione)
Jeśli pralka zostanie ustawiona na śliskiej
powierzchni, może się przesuwać pod wpływem
silnych wibracji. Niepoprawne wypoziomowanie
może spowodować nieprawidłowości pracy
urządzenia w postaci hałasu i wibracji. Jeśli taka
sytuacja ma miejsce, należy umieścić podkładki
antypoślizgowe pod nóżkami poziomującymi
i wyrównać poziom.
••Drewniane podłogi są szczególnie podatne na
wibracje.
1
Oczyścić podłogę przed położeniem podkładki
antypoślizgowej.
••Za pomocą suchej szmatki usunąć
zanieczyszczenia i wilgoć. Jeśli wilgoć nie
zostanie usunięta, podkładka antypoślizgowa
może się przesuwać.
2
Dostosować poziom po umieszczeniu pralki
w miejscu montażu.
3
Umieścić podkładkę antypoślizgową przylepną
częścią na podłodze.
••Najskuteczniejszym sposobem jest
przymocowanie podkładek antypoślizgowych
pod przednimi nóżkami. Jeśli podłożenie
podkładek pod przednie nóżki sprawia
trudności, należy umieścić je pod tylnymi.
Tą stroną do góry
Część przylepna
••Aby zapobiec wibracjom, zaleca się umieszczenie
na każdej nóżce gumowej nakładki o grubości co
najmniej 15 mm, przymocowanej do co najmniej
dwóch belek stropowych za pomocą śrub.
••Delikatnie popychać lub kołysać urządzeniem,
trzymając za górne krawędzie, aby upewnić
się, że urządzenie się nie chwieje. Jeśli
pralka się chwieje, należy ją ponownie
wypoziomować.
UWAGA
••Podkładki antypoślizgowe można zamówić
w centrum serwisowym LG.
16
•
••Jeśli jest taka możliwość, należy zainstalować
pralkę w rogu pomieszczenia, gdzie podłoga jest
bardziej stabilna.
••Zamocować gumową nakładkę, aby zmniejszyć
wibracje.
Nakrętka
UWAGA
••Właściwe umieszczenie i wypoziomowanie pralki
zapewni długą, niezakłóconą i niezawodną pracę
urządzenia.
S
•
••Pralka musi znajdować się w pozycji w 100%
horyzontalnej oraz stać stabilnie w miejscu.
••Nie może się ona „huśtać” na rogach pod
obciążeniem.
••Powierzchnia montażu musi być czysta i wolna od
pasty podłogowej i innych poślizgowych powłok.
••Gumowe nakładki (p/no.4620ER4002B) można
zamówić w centrum serwisowym LG.
Upewnić się, że pralka została wypoziomowana.
J
d
p
u
i
c
p
Gumowa nakładka
••Nie należy dopuścić do zamoczenia się nóżek
pralki. Może to wywołać wibracje i hałas.
4
P
U
•
•
PL
Poziomowanie pralki
Jeśli podłoga jest nierówna, należy właściwie
dokręcić regulowaną nóżkę (Nie należy pod nóżki
podkładać kawałków drewna itp.). Należy się
upewnić, że wszystkie cztery nóżki są stabilne
i spoczywają na podłodze, a następnie sprawdzić,
czy pralka jest idealnie wypoziomowana (za
pomocą poziomicy).
••Gdy pralka jest już wypoziomowana, należy
dokręcić nakrętki kontrolujące w górę, w kierunku
podstawy pralki. Wszystkie nakrętki kontrolujące
muszą zostać dokręcone.
Unoszenie
Obniżanie
Podłączanie węża
doprowadzającego
••Ciśnienie wody zasilającej musi mieścić się w
zakresie 0,1-10 Mpa (1,0‒10,0 kgf/cm2).
••Nie dokręcać zbyt silnie węża dopływowego.
••Jeśli ciśnienie wody zasilającej jest wyższe niż 1
MPa, należy zamontować reduktor ciśnienia.
••Należy okresowo sprawdzać stan węża
i wymienić go w razie konieczności.
Sprawdzanie gumowej uszczelki
węża dopływowego
Wraz z wężem są dostarczane dwie gumowe
uszczelki. Zabezpieczają one węża przed
wyciekami. Należy upewnić się, że podłączenie do
kranu jest dostatecznie szczelne.
Nakrętka kontrolująca
Mocno dokręcić 4
nakrętki kontrujące
Sprawdzenie po przekątnej
••Urządzenie nie powinno przechylać się po
dociśnięciu jego górnych krawędzi(sprawdzić oba
kierunki). Jeśli urządzenie chwieje się w wyniku
dociskania jego górnej powierzchni, należy
ponownie wyregulować nóżki.
Złącze węża
Gumowa uszczelka
UWAGA
••Podłogi drewniane i podwieszane mogą
przyczynić się do silnych wibracji i braku
stabilności.
••Jeśli pralka ustawiona została na podniesionej
platformie, należy ją mocno przymocować, aby
wyeliminować ryzyko przewrócenia.
Złącze węża
Gumowa uszczelka
17
PL
Podłączanie węża do kranu
3
Wepchnąć adapter na końcówkę kranu tak,
aby za pomocą gumowej uszczelki uformować
szczelne połączenie. Dokręcić wszystkie cztery
śruby mocujące.
4
Wepchnąć pionowo wąż doprowadzający
wodę tak, aby gumowa uszczelka wewnątrz
węża mogła całkowicie przylgnąć do kranu,
a następnie dokręcić wąż w prawo.
Podłączanie węża z nakręcaną końcówką
do gwintowanego kranu
Nakręcić złącze węża na kran z wodą.
Płytka
Podłączanie węża z nakręcaną końcówką
do kranu bez gwintu
1
Poluzować wszystkie cztery śruby mocujące.
Górne
złącze
Uszczelka
gumowa
Wąż
doprowadzający wodę
Podłączanie węża z szybkozłączem do
kranu bez gwintu
Śruba mocująca
2
1
Usunąć prowadnicę, jeśli kran jest zbyt duży
i nie mieści się w adapterze.
Odkręcić pierścień adaptera i poluzować cztery
śruby mocujące.
Pierścień
Prowadnica
2
Usunąć prowadnicę, jeśli kran jest zbyt duży
i nie mieści się w adapterze.
Prowadnica
18
PL
3
Wepchnąć adapter na końcówkę kranu tak,
aby za pomocą gumowej uszczelki uformować
szczelne połączenie. Dokręcić cztery śruby
mocujące i okrągłą płytkę adaptera.
Podłączenie węża doprowadzenia
wody do pralki
Podłączyć waż ciepłej wody do wlotu ciepłej
wody, umiejscowionego na tylnej ściance pralki.
Podłączyć waż zimnej wody do wlotu zimnej wody,
umiejscowionego na tylnej ściance pralki.
Doprowadzenie
ciepłej wody
(opcjonalnie)
4
Doprowadzenie
zimnej wody
Ściągnąć w dół zatrzask złącza i wepchnąć
wąż do adaptera, a następnie zwolnić zatrzask
złącza. Upewnić się, że adapter jest mocno
przymocowany.
UWAGA
Zatrzask
••Jeśli po podłączeniu woda wycieka z węża, całą
procedurę należy powtórzyć. Jako źródło wody
należy wykorzystać najbardziej konwencjonalny
typ kranu. W przypadku jeśli kran ma kwadratowy
przekrój albo jest za duży, przed założeniem
adaptera należy usunąć płytkę prowadzącą.
Korzystanie z kranu poziomego
Kran poziomy
UWAGA
••Po podłączeniu węża do kranu, odkręcić i
przepłukać kran w celu usunięcia wszystkich
możliwych zanieczyszczeń (brud, piasek, trociny
itp.) z rur doprowadzających wodę. Należy
odprowadzić wodę do wiadra, a następnie
sprawdzić jej temperaturę.
Kran przedłużany
Kran kwadratowy
19
PL
Instalacja węża odpływowego
••Wąż odpływowy nie powinien być umieszczony
wyżej niż 100 cm powyżej podłogi. Woda z pralki
mogłaby nie zostać odprowadzona albo płynęłaby
powoli.
••Prawidłowe zabezpieczenie węża odpływowego
uchroni podłogę przed szkodami wynikłymi
z wycieku wody.
••Jeśli wąż odpływowy jest zbyt długi, nie należy
wciskać go z powrotem do pralki. Spowoduje to
nadmierny hałas.
~ 100 cm
~ 145 cm
~ 105 cm
max. 100 cm
••Mocując wąż odpływowy do zlewu, należy mocno
go przywiązać za pomocą sznurka.
••Prawidłowe zabezpieczenie węża odpływowego
uchroni podłogę przed szkodami wynikłymi
z wycieku wody.
Zlew gospodarczy
Uchwyt na wąż
max. 100 cm
Przypięcie
max. 100 cm
20
UŻYTKOWANIE
PL
Korzystanie z pralki
4
Wybierz żądany cykl prania.
5
Wybierz opcje, które chcesz zmienić.
6
Po zmianie opcji, naciśnij OK.
Przed pierwszym praniem należy wybrać i włączyć
program, tak by pralka wykonała jedno pranie bez
ubrań. Pozwoli to usunąć z bębna wszelkie osady
i wodę, które mogą stanowić pozostałość procesu
produkcyjnego.
1
2
3
Posortować pranie i załadować do środka.
••Pranie należy sortować według typu tkaniny,
poziomu zabrudzenia oraz ciężaru wsadu.
Otworzyć drzwi i włożyć ubrania do pralki.
Włączyć pralkę.
30
40
••Nacisnąć przycisk Zasilanie, aby włączyć
pralkę.
℃
60
7
Uruchomić cykl.
8
Koniec cyklu.
Użyj funkcji Automatyczne dozowanie
detergentu lub dozuj detergent ręcznie. Jeżeli
korzystasz z funkcji Automatyczne dozowanie
) w oknie ustawień.
detergentu, włącz ikonę(
Aby uzyskać dalsze informacje, zapoznaj się z
częścią „Stosowanie detergentów i środków do
zmiękczania tkanin”
••Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby uruchomić
cykl. Widoczne będzie krótkotrwałe poruszenie
pozbawionego wody urządzenia, podczas
którego zmierzona zostanie waga wsadu. Jeśli
przycisk Start/Pauza nie zostanie naciśnięty
w przeciągu kilku minut, pralka wyłączy się
i wszystkie ustawienia zostaną utracone.
X
••Gdy cykl zostanie zakończony, słyszalna
będzie melodia. Aby ograniczyć zagniecenia,
należy natychmiast wyjąć ubrania z pralki.
Wyjmując wsad, należy sprawdzić, czy
w uszczelce wokół drzwi nie zakleszczyły się
niewielkie elementy.
21
PL
UWAGA
••Pozostawienie mokrego prania w bębnie przez
dłuższy czas może prowadzić do przykrego
zapachu. Należy natychmiast wyjąć pranie po
zakończeniu cyklu prania.
••Naciśnij znak O i otwórz drzwiczki, jak pokazano
poniżej.
••Podczas korzystania z Główna komora pralki
oraz Mini pralka naciśnięcie przycisku Zasilanie
wyświetla następujący ekran.
UWAGA
••Po wybraniu cyklu wyświetlane jest spodziewane
zużycie energii/wody w cyklu prania, jak pokazano
poniżej.
(Lewy pasek nad symbolem ( ) wskazuje
spodziewane zużycie energii, a prawy pasek nad
symbolem ( ) wskazuje spodziewane zużycie
wody.)
••Po zakończeniu cyklu prania wyświetlana jest
ilość zużytej energii, wody, detergentu i środka
zmiękczającego, jak pokazano poniżej.
(Paski wskazują zużycie około 0,5 kWh energii,
30ℓ wody, 30 ml detergentu i 20ml środka
zmiękczającego.)
+
+
22
••Przycisk nie może zostać rozpoznany, gdy
drzwiczki są otwarte. Naciśnij ponownie po
zamknięciu drzwi.
PL
3
Sortowanie prania
1
Należy sprawdzić informacje na metce ubrań.
••Powinny się w nich znajdować dane na temat
składu tkaniny oraz instrukcje dotyczące
prania.
••Symbole na metce.
Temperatura prania
Pranie normalne
Pranie z zachowaniem ostrożności
Przed załadowaniem ubrań.
••Należy połączyć duże i małe sztuki w jednym
wsadzie. Duże sztuki powinny być ładowane
najpierw.
••Duże sztuki nie powinny stanowić więcej niż
połowy wsadu. Nie należy prać pojedynczych
sztuk. Może to skutkować nierównomiernym
obciążeniem. Należy dodać jedną lub dwie
podobne sztuki.
••Należy sprawdzić, czy wszystkie kieszenie są
puste. Przedmioty takie jak gwoździe, spinki
do włosów, zapałki, długopisy, monety i klucze
mogą uszkodzić zarówno pralkę, jak i ubrania.
Wyjątkowo delikatne
Pranie ręczne
Nie prać w wodzie
••Należy zamknąć wszystkie zamki
błyskawiczne, zatrzaski i zablokować sznurki,
żeby nie zaczepiły się o pozostałe ubrania.
2
Sortowanie prania.
••Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, ubrania
należy posortować tak, aby w każdym wsadzie
znalazły się ubrania, które można wyprać
w takim samym cyklu.
••Aby ułatwić wywabianie zanieczyszczeń,
należy wstępnie uprać zabrudzenia i plamy,
wcierając w nie niewielką ilość wody
z detergentem.
••Różne tkaniny powinny być prane w różnych
temperaturach i z różną prędkością wirowania.
••Zawsze należy oddzielać ciemne kolory
od jasnych i białych ubrań. Należy prać je
osobno ze względu na ryzyko zafarbowania
i zanieczyszczenia kłaczkami białych i jasnych
ubrań. Jeśli to możliwe, należy unikać
prania bardzo brudnych rzeczy z tylko lekko
zabrudzonymi.
−−Stopień zanieczyszczenia (silne, normalne,
lekkie):
Podzielić ubrania ze względu na stopień
zabrudzenia.
UWAGA
••Sprawdzić wnętrze bębna i usunąć ewentualne
pozostałości po poprzednim praniu.
−−Kolor (biały, jasny, ciemny):
Oddzielić białe tkaniny od kolorowych.
−−Kłaczki (mechacące się, zbierające kłaczki):
Mechacące się ubrania i ubrania
zatrzymujące na sobie kłaczki należy prać
osobno.
23
Używanie detergentu
lub środków zmiękczających do
tkanin
4
−−Automatyczny dozownik ma dwa zbiorniczki.
) do lewego
Wlej płynny detergent (
zbiorniczka, a środek zmiękczający do tkanin
) do prawego zbiorniczka.
(
Korzystanie z funkcji Automatyczne
dozowanie
Gdy włączona jest funkcja Automatyczne
dozowanie detergentu, detergent i środek
zmiękczający są dozowane automatycznie w
ilościach opartych na ilości prania, po czym
rozpoczyna się cykl prania.
Wlej detergent i środek zmiękczający do
odpowiednich przegródek.
−−Napełnij do linii oznaczającej maksymalny
poziom.
Zmiękczacz
Detergent
(
(
)
)
Push
1
Naciśnij znak O, aby otworzyć osłonę dolną, jak
pokazano poniżej.
5
Po napełnieniu obróć nakrętki w prawo, aby
szczelnie zamknąć.
Zmiękczacz
Detergent
(
(
)
)
Push
2
3
Naciśnij PUSH na automatycznym dozowniku,
jak pokazano poniżej.
6
Wpychaj automatyczny dozownik, aż usłyszysz
kliknięcie.
7
Zamknij dolną pokrywę.
8
Włącz funkcję Automatyczne dozowanie
detergentu.
Obróć nakrętki na automatycznym dozowniku w
lewo, aby je otworzyć.
Zmiękczacz
Detergent
(
(
)
)
Push
X
24
PL
UWAGA
••Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić,
czy w automatycznym dozowniku znajduje się
detergent.
••Gdy zbiorniczek detergentu w automatycznym
dozowniku jest napełniony detergentem,
detergentu wystarczy na 18 standardowych cykli z
połową prania w bębnie.
••Ustawienia domyślne są skonfigurowane do
automatycznego dozowania 70 ml detergentu i
30 ml płynu zmiękczającego na 4-6 kg normalnie
zabrudzonej odzieży. Można to zmienić za
pomocą przycisku Więcej ustawień. Aby uzyskać
dalsze szczegółowe informacje, zapoznaj się z
częścią „Automatyczne dozowanie”.
••Podczas prania ubrań o wielkości wsadu
4-6 kg prosimy o zapoznanie się z zalecaną
ilością detergentu, wskazaną przez producenta
detergentu.
••Po wybraniu opcji Pranie automatyczne, funkcja
Automatyczne dozowanie detergentu jest
włączana automatycznie.
••Włącz alarm napełniania detergentem / środkiem
zmiękczającym, aby otrzymać powiadomienie,
kiedy konieczne będzie uzupełnienie.
••Usunąć pozostałości detergentu znajdujące się na
zewnątrz automatycznego dozownika przed jego
ponownym napełnieniem.
••Jeżeli chcesz użyć innego rodzaju detergentu,
wykonaj kroki przedstawione powyżej.
••Nie należy używać siły, aby wyjąć automatyczny
dozownik.
••Wlej detergent lub środek zmiękczający do
odpowiedniego zbiorniczka i wciskaj dozownik z
powrotem, aż usłyszysz kliknięcie.
••Aby ustawić funkcję Automatyczne dozowanie
detergentu w cyklu, w którym zalecany jest
neutralny detergent, naciśnij przycisk Cancel
(Anuluj), gdy pojawi się komunikat, by wlać
detergent do wełny. Detergent będzie następnie
dozowany automatycznie.
UWAGA
••Dozownik można wyjmować tylko do napełniania
lub wymiany detergentu.
••Prosimy używać płynnych detergentów tylko w
przypadku bębnów.
••Nie należy napełniać automatycznego dozownika
detergentem w proszku.
••Nie należy napełniać automatycznego dozownika
wybielaczem w płynie.
••Funkcja automatycznego dozowania może nie
działać poprawnie z niektórymi skoncentrowanymi
detergentami w żelu. Prosimy użyć osobnego
kubka do dozowania detergentu w żelu.
••Należy uważać, by nie zmieszać detergentu ze
środkiem zmiękczającym do tkanin.
••Podczas wysuwania lub wkładania
automatycznego dozownika płynny detergent i
środek zmiękczający do tkanin mogą wylać się na
podłogę. Należy je zetrzeć.
••Przed użyciem automatycznego dozowania
detergentu / środka zmiękczającego, należy
upewnić się, że funkcja Automatyczne
dozowanie została włączona w Ustawieniach.
••Nie należy zostawiać detergentu lub środka
zmiękczającego do tkanin w zbiorniczkach
przez dłuższy czas, gdyż mogą one stwardnieć i
uniemożliwić automatyczne dozowanie.
••Otwory po lewej i po prawej stronie, jak pokazano
na rysunku poniżej, to otwory wentylacyjne,
które pomagają w automatycznym dozowaniu
detergentu i środka zmiękczającego. Jeżeli
trzymasz dozownik do góry dnem, detergent i
środek zmiękczający mogą z niego wyciekać.
Przód
Otwór
wentylacyjny
Otwór
wentylacyjny
Tył
••Jeżeli otwory wentylacyjne są zablokowane,
funkcja Automatyczne dozowanie może nie
działać odpowiednio. Sprawdź je podczas
czyszczenia dozownika.
25
PL
Ręczne dozowanie detergentu
Możesz wyłączyć funkcję Automatyczne dozowanie
detergentu, jeśli to konieczne.
••Aby dozować inny rodzaj detergentu (detergent
w proszku, detergent neutralny lub wybielacz
na bazie tlenu) ręcznie, bez użycia funkcji
Automatyczne dozowanie detergentu, użyj
dostarczonego oddzielnie gumowego kubeczka.
1
Wyłącz funkcję Automatyczne dozowanie
detergentu.
2
Umieść detergent w gumowym kubeczku.
3
Włóż gumowy kubeczek do bębna pralki.
UWAGA
••Dozuj detergent, odwołując się do oznaczenia
skali w gumowym kubeczku.
••Po zakończeniu prania umyj dokładnie gumowy
kubeczek przed jego dalszym przechowywaniem.
••Aby użyć środka zmiękczającego do tkanin,
włącz funkcję Automatyczne dozowanie środka
zmiękczającego.
••Nie należy używać gumowego kubeczka przy
włączonej funkcji Automatyczne dozowanie
detergentu. Nadmiar mydlin pozostanie nawet
po płukaniu, powodując dłuższy czas płukania lub
uniemożliwiając prawidłowe płukanie.
••Jeżeli używasz funkcji Opóźnienie prania,
zalecana jest funkcja Automatyczne dozowanie.
••Możesz przechowywać gumowy kubeczek,
składając go, jak pokazano na rysunku poniżej.
26
UWAGA
••Nie należy wylewać środka zmiękczającego
tkaniny bezpośrednio na ubrania.
••Środek zmiękczający należy dozować przy użyciu
funkcji Automatyczne dozowanie detergentu.
••Należy ostrożnie włożyć gumowy kubeczek,
aby uniknąć bezpośredniego kontaktu między
detergentem a praniem. Detergent o dużej sile
wybielania może spowodować przebarwienia
pranych ubrań.
••Należy stosować zalecaną przez producenta
detergentu ilość detergentu. Użycie zbyt dużej
ilości detergentu może pozostawiać zapach
resztek detergentu po praniu.
PL
Ilość detergentu
••Jeżeli używasz funkcji Opóźnienie prania
lub Pranie wstępne, zalecana jest funkcja
Automatyczne dozowanie.
••Jeśli użyta zostanie zbyt duża porcja detergentu,
powstanie za dużo mydlin, co może negatywnie
wpłynąć na skuteczność prania lub spowodować
przeciążenie silnika z powodu zbyt dużego
obciążenia.
••Domyślnie automatycznie dozowana ilość
detergentu i środka zmiękczającego na 4-6 kg
normalnie zabrudzonych ubrań jest ustawiona
odpowiednio na 70 ml i 30 ml, co można zmienić,
korzystając z przycisku Więcej ustawień.
••Może wystąpić potrzeba dostosowania sposobu
stosowania detergentu w zależności od
temperatury wody, twardości wody, powierzchni
i stopnia zabrudzenia pranych rzeczy. Aby
uzyskać jak najlepszy efekt, należy unikać
nadmiaru mydlin.
••Przed wyborem detergentu i temperatury wody
należy sprawdzić informacje na metce ubrań.
••Aby uzyskać lepsze efekty prania i wybielania,
należy korzystać z detergentów z uniwersalnym
wybielaczem w proszku.
UWAGA
••Nie należy dopuścić do zestalenia się detergentu.
Może to doprowadzić do powstania zatorów, złego
wypłukiwania oraz nieprzyjemnego zapachu.
27
PL
Panel sterowania
1 Kategoria cyklu
••Wyświetla dostępną obecnie stronę.
Przesuwaj ekran w lewo lub w prawo, aby
wyświetlić Cykle dzienne, Cykle specjalne,
Cykle suszenia(Opcjonalna), Pobierz cykle
oraz Mój schemat.
••Funkcja Mój schemat jest stosowana, jeśli
chcesz prać z użyciem cyklu, z którego często
korzystasz. Jeżeli użyjesz tego samego cyklu
więcej niż trzy razy, zostanie on zapisany jako
Mój schemat.
••Kategorie cyklu mogą różnić się w niektórych
modelach.
2 Start/Pauza Button
••Przycisk Start/Pauza służy do uruchamiania
oraz wstrzymywania cyklu prania.
••Jeśli wymagane jest tymczasowe zatrzymanie
cyklu prania, należy nacisnąć przycisk Start/
Pauza.
3 Wyświetlacz
••Wyświetlacz pokazuje cykle, pozostały czas,
opcje, komunikaty dot. statusu itp.
••Wyświetlacz pokazuje szacowany pozostały
czas, podczas gdy ciężar prania jest obliczany
automatycznie.
28
4 Programy
••Możesz wybrać żądany cykl. Dalsze
informacje na temat programów znajdują się w
„Tabela programu”.
••Możesz pobrać nowe i specjalne programy,
które nie są zawarte w programach
podstawowych urządzenia w kategorii
Pobierz cykle.
5 Szybkie ustawienie
••Wyświetlane są funkcje Blokada
rodzicielska, Zdalne uruchamianie,
Automatyczne dozowanie detergentu,
Automatyczne dozowanie środka
zmiękczającego, Wybór Główna komora
pralki i Mini pralka oraz Więcej ustawień.
Można włączyć lub wyłączyć funkcję za
pomocą dotyku.
PL
Tabela programu
Program prania
Cykle dzienne
Program
Opis
Bawełna
Zapewnia lepsze pranie dzięki
połączeniu różnych ruchów
bębna.
Dostosowuje schematy prania
i płukania automatycznie
Pranie
po wykryciu ilości prania i
automatyczne poziomu zabrudzenia, aby
zapewnić najlepszą wydajność
i pielęgnację.
Delikatne
pranie
Mieszane
Szybki 14
Wełna
Typ tkaniny
Kolorowe ubrania do
szybkiego prania (koszule,
koszule nocne, piżamy itp.)
i bawełna o normalnym
stopniu zabrudzenia
(bielizna).
Zalecana
Maksymalny
temperatura
wsad
40°C
(Cold (zimna)
do 95°C)
Wartość
znamionowa
40°C
Cykl odpowiedni do prania
koszul niewymagających
prasowania po praniu.
Poliamid, akryl, poliester
40°C
(Cold (zimna)
do 60°C)
5 kg
Umożliwia jednoczesne pranie
różnych rodzajów tkanin.
Różne rodzaje tkanin
z wyjątkiem szczególnych
typów ubrań (jedwab/
tkaniny delikatne, sportowe,
ciemne ubrania, wełna,
pościel/zasłony).
40°C
(Cold (zimna)
do 40°C)
6 kg
Zapewnia szybkie pranie
niewielkich ilości lub lekko
zabrudzonych ubrań.
Pranie kolorowe o
niewielkim stopniu
zabrudzenia.
OSTRZEŻENIE: Należy
użyć mniej niż 10 g
detergentu (dla 2 kg
wsadu), w innym przypadku
detergent może pozostać
na ubraniach.
20°C
(od 20 °C do
40°C)
2 kg
Umożliwia pranie wełnianych
materiałów. (Użyć detergentu
przeznaczonego do
mechanicznego prania wełny).
Jedynie wełniane materiały,
które mogą być prane w
pralce razem z czystą,
nową wełną.
30°C
(od Zimna do
40 °C)
3 kg
29
PL
Cykle specjalne
Program
Antyalergiczny
Opis
Pomaga usunąć alergeny,
takie jak roztocza domowe i
pyłki.
Cykl ten jest stosowany
Odzież
do ubrań wodoodpornych
impregnowana wykonanych z tkanin Gore-tex
lub Windstopper itp.
Zalecana
Maksymalny
temperatura
wsad
Bawełna, bielizna, poszewki
na poduszki, prześcieradła,
ubranka dziecięce
60°C
(od 60 °C do
95 °C)
6 kg
Ubrania rekreacyjne, takie
jak kurtka wodoodporna,
spodnie.
30°C
(od Zimna do
40 °C)
2 kg
Typ tkaniny
Do założenia
(1 kg)
Cykl realizuje pranie
z suszeniem w ciągu 80 minut
jednocześnie dla 1-3 koszul
o lekkim stopniu zabrudzenia.
Koszule i bluzki z mieszanki
włókien bawełny,
mieszanek poliestrowych
20 °C
(od 20 °C do
40 °C)
1 kg
Plamy
Spiera wiele rodzajów plam,
takich jak plamy z wina, soku,
brudu itp. (Temperatura wody
jest stopniowo zwiększana
w celu usunięcia różnych
rodzajów zabrudzenia.)
Tkaniny z mieszanek
bawełny, NIE prać
delikatnych tkanin.
40 °C lub 60
°C
(od 30 °C do
60 °C)
3 kg
Delikatne
Do delikatnych ubrań, które
należy prać ręcznie, takich jak
bielizna, sukienki, itp.
Ubrania, które należy prać
ręcznie.
20°C
(od Zimna do
30°C)
1,5 kg
Wyjątkowo
delikatne
Do delikatnego prania, takiego
jak bielizna, bluzki itp.
Delikatne, łatwo niszczące
się materiały.
30°C
(od Zimna do
40 °C)
3 kg
30
PL
Pobierz cykle
Program
Czyszczenie
pralki
Płukanie+
wirowanie
Odświeżanie
Opis
Typ tkaniny
Cykl wykonuje mycie wnętrza
pralki.
-
Używać dla prania
wymagającego jedynie
płukania lub dodać płynu
zmiękczającego do prania.
Normalne materiały, które
można prać mechanicznie.
Koszule i bluzki z mieszanki
Usuwa zagniecenia w ciągu 30
włókien bawełny,
minut przy użyciu pary
mieszanek poliestrowych
Zapewnia szybkie pranie
niewielkich ilości lub lekko
zabrudzonych ubrań.
Pranie kolorowe o
niewielkim stopniu
zabrudzenia.
Wirowanie
Tylko do wirowania
-
Bawełna+
Zapewnia optymalną
skuteczność prania dużych
ilości ubrań przy zmniejszonym
zużyciu energii.
Kolorowe ubrania do
szybkiego prania (koszule,
koszule nocne, piżamy itp.)
i bawełna o normalnym
stopniu zabrudzenia
(bielizna).
Turbo 49
Zalecana
Maksymalny
temperatura
wsad
60°C
-
Brak opcji
wyboru
-
Brak opcji
wyboru
3 sztuki
40°C
(Cold (zimna)
do 40°C)
6 kg
Brak opcji
wyboru
-
60°C
(Cold (zimna)
do 60°C)
Wartość
znamionowa
••Temperatura wody: Wybrać odpowiednią temperaturę dla wybranego cyklu prania. Zawsze prać zgodnie
z informacjami na metce ubrania.
UWAGA
••Zaleca się neutralne detergenty.
31
PL
Program suszenia
Program
Opis
Typ tkaniny
Maksymalny
wsad
Normalne
Bawełna
Prasowanie
Eko
Jest przeznaczony do ręczników,
koszulek, bielizny itp.
Ubrania ze zwykłej
bawełny
Prędkość
7 kg
5 kg
Odzież impregnowana
Nadaje się do odzieży rekreacyjnej.
Pozwoli utrzymać wodoodporność
ubrań.
Coolmax, Gore-tex, polar
i Sympatex.
2 kg
Suszenie z
zaprogramowanym
czasem
Możliwa jest zmiana czasu suszenia
w zależności od maksymalnego
wsadu.
Bawełna, ręczniki
3 kg
Zapewnia nieprzerwany proces
prania i suszenia w tym samym
cyklu.
Ubrania ze zwykłej
bawełny
7 kg
Program odpowiedni do
codziennych koszul.
Poliamid, akryl, poliester
3,5 kg
Do suszenia delikatnego prania,
takiego jak bielizna, bluzki itp.
Delikatne, łatwo
niszczące się materiały.
1,5 kg
Pranie+suszenie (7kg)
Łatwa pielęgnacja
Delikatne
••Ustaw program na „Pranie: Bawełna + Duże + 60ºC” i „Suszenie: Eko”, aby przetestować zgodnie z normą
EN 50229.
UWAGA
••Należy wybrać najwyższą dostępną prędkość wirowania programu prania, aby zagwarantować wysuszenie
ubrań.
••W przypadkach, gdy ilość rzeczy przeznaczonych do prania i suszenia w jednym programie nie przekracza
maksymalnej dopuszczalnej dla tego programu wagi, zalecane jest pranie i suszenie w nieprzerwanym
cyklu.
32
PL
Opcje dodatkowe
Program prania
Program
Pranie turbo
Bawełna
●
Pranie
Płukanie
wstępne
alergenów
●
●
Pranie
automatyczne
Bez zagnieceń
Opóźnienie
prania
●
●
●
●
Mieszane
●
●
●
●
●
Delikatne pranie
●
●
●
●
●
Szybki 14
●
●
**Wełna
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Antyalergiczny
Plamy
●
**Odzież
impregnowana
●
●
**Delikatne
Do założenia (1 kg)
●*
**Wyjątkowo
delikatne
●
●
●
●
●
●
●
●
Czyszczenie pralki
Odświeżanie
Płukanie+wirow
anie
Turbo 49
●
●*
Wirowanie
Bawełna+
●
●
●
●
●
●
●
••*: Ta opcja jest automatycznie realizowana w ramach cyklu i nie może zostać usunięta.
••**: Cykl ten zaleca stosowanie neutralnego detergentu lub specjalnego detergentu.
Program suszenia
Program
Pranie turbo
Pranie
Płukanie
Bez
Opóźnienie
wstępne
alergenów
zagnieceń
prania
Bawełna
●
Odzież
impregnowana)
●
Suszenie z
zaprogramowanym
czasem
●
Pranie+suszenie
(7kg)
●
●
●
●
Mało wymagające
●
Delikatne
●
33
PL
Dane robocze
34
Program
Maks. RPM (obroty na minutę)
Bawełna
1600
Pranie automatyczne
1600
Mieszane
1600
Delikatne pranie
1200
Szybki 14
800
Wełna
800
Antyalergiczny
1600
Plamy
1600
Odzież impregnowana
800
Delikatne
800
Do założenia (1 kg)
1200
Wyjątkowo delikatne
800
Czyszczenie pralki
-
Odświeżanie
-
Płukanie+wirowanie
1600
Turbo 49
1600
Wirowanie
1600
Bawełna+
1600
PL
Opcje programu
2
Po wybraniu cyklu pranie rozpoczyna się z
ustawieniami domyślnymi. W razie potrzeby można
zmienić opcje, jak pokazano poniżej.
1
2
3
4
5
6
: Zabrudzenie
: Płukanie
: Temp.
Płukanie
Płukanie+
Dodaj jedno płukanie.
Płukanie++
Dodaj podwójne płukanie.
: Wirowanie
Płukanie i czekanie
: Dodaj opcję
Po zakończeniu płukania program zostaje
wstrzymany do ponownego naciśnięcia przycisku
start.
: Dodaj suszenie)
(Opcjonalne)
Płukanie+ i czekanie
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Należy wybrać program prania.
3
Wybierz opcje, które chcesz zmienić.
4
Zmień opcje i naciśnij przycisk OK.
Przycisk 3 pozwala wybrać kombinację
temperatur prania dla wybranego programu.
Naciśnij żądane ustawienie. Do wszystkich typów
płukania stosowana jest zimna woda kranowa.
5
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
••Należy wybrać temperaturę wody odpowiednią dla
pranych rzeczy. Należy kierować się informacjami
na metce, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.
1
Zabrudzenie
Lekkie
Użyj tej opcji, gdy poziom zabrudzenia jest niższy
niż pranie ogólne.
Normalne
Użyj tej opcji do prania ogólnego.
Duże
Wybierz tę opcję, aby prać mocno zabrudzone
ubrania z większą mocą w porównaniu do
standardowego prania dla każdego cyklu.
Po procesie płukania dodaj pojedyncze płukanie, a
program zostanie wstrzymany do czasu ponownego
naciśnięcia przycisku Start/Pauza.
3
4
Temp.
Wirowanie
Poziom prędkości wirowania można wybrać,
naciskając wielokrotnie przycisk 4 .
UWAGA
••Nawet jeśli wybrana zostanie opcja Bez
wirowania, bęben będzie się krótko obracał, aby
osuszyć pranie.
••Zakres ustawień wirowania może być różny w
zależności od programów.
35
PL
5
Dodaj opcję
6
Dodaj suszenie
Ustawienia opcji mogą być różne w zależności od
cykli.
Ustawienia opcji mogą być różne w zależności od
cykli (Zapoznaj się z częścią „Program suszenia”).
Pranie turbo (
Ochładzanie
)
Cykl prania trwający poniżej 1 godziny,
oszczędzający energię i wodę. (w oparciu o połowę
wsadu)
Cykl ten schładza ubrania po suszeniu, gdy są
gorące.
Normalne
Pranie wstępne (
Możesz użyć tej funkcji do suszenia zwykłych
tkanin.
)
Jeśli pranie jest poważnie zabrudzone, zalecane
jest zastosowanie prania wstępnego Pranie
wstępne.
UWAGA
••Jeżeli wybierzesz opcję Pranie wstępne po
umieszczeniu detergentu bezpośrednio w bębnie,
detergent może zostać wypłukany, co spowoduje
mniejszą wydajność prania. Wybierając opcję
Pranie wstępne, ustaw opcję Automatyczne
dozowanie detergentu.
Płukanie alergenów (
)
W celu uzyskania najlepszych rezultatów oraz
dokładniejszego płukania. Umożliwia podgrzanie
ostatecznego cyklu płukania do 40 stopni.
Prasowanie
Ułatwia prasowanie, ostatnia faza suszenia w
stanie wilgotnym.
Eko
Cykl specjalny suszenia ze zoptymalizowanym
zużyciem energii.
Prędkość
Możesz użyć tej funkcji do szybkiego suszenia
ubrań.
Suszenie z zaprogramowanym czasem
(30/60/90/120min)
Możesz użyć tej funkcji do suszenia prania przez
określony czas.
Bez zagnieceń (
)
W celu zapobiegnięcia zagnieceniom należy wybrać
opcję Bez zagnieceń.
UWAGA
••Aby zapobiec splątaniu ubrań, komora będzie
obracać się przez pewien czas po zakończeniu
wirowania.
36
PL
Opóźnienie prania (
Dodaj rzecz
)
Można ustawić opóźnienie czasowe, dzięki czemu
pranie rozpocznie się automatycznie i zakończy po
ściśle określonym czasie.
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Należy wybrać program prania.
3
Naciśnij Opóźnienie prania (
programem.
4
Jeżeli chcesz zmienić czas, dotknij
wyświetlacza.
5
Ustaw Szacowany czas zakończenia (Oczek.
czas zakończenia).
6
Naciśnij przycisk OK.
) pod
UWAGA
••Czas opóźnienia to czas do zakończenia
programu, a nie początku. Faktyczny czas pracy
zależy do temperatury wody, wsadu oraz innych
czynników.
••Gdy ustawiono Opóźnienie prania, pozostały
czas pojawia się na wyświetlaczu.
••Czas opóźnienia można ustawić do 24 godzin od
chwili obecnej i nie może zostać ustawiony, jeżeli
zawiera się w minimalnym czasie cyklu prania.
••Aby anulować funkcję Opóźnienie prania, należy
wcisnąć przycisk Zasilanie.
Pranie można dodać lub wyjąć po rozpoczęciu
programu piorącego.
1
Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
2
Naciśnij przycisk Dodaj rzecz.
3
Otwórz drzwiczki po zwolnieniu blokady.
4
Dodaj lub wyjmij pranie.
5
Naciśnij przycisk Start/Pauza po raz kolejny,
aby kontynuować cykl. Cykl jest kontynuowany
automatycznie.
UWAGA
••Ze względów bezpieczeństwa drzwi zostają
zamknięte, gdy poziom wody lub temperatura są
wysokie. Nie jest możliwe dodawanie prania w
tym czasie.
••Jeżeli temperatura wody w bębnie jest wysoka,
należy odczekać, aż się schłodzi.
UWAGA
••Podczas dodawania prania upewnij się, że
zostało ono całkowicie wepchnięte do bębna.
Jeżeli pranie utknie w otworze zatrzasku drzwi,
może dojść do uszkodzenia gumowej uszczelki,
powodując wyciek wody i awarię.
••Otwieranie drzwi siłą może spowodować
uszkodzenie części, zniszczenie lub problemy
związane z bezpieczeństwem.
••Jeżeli drzwi zostaną otwarte, gdy wewnątrz jest
dużo mydlin oraz wody w bębnie, mydliny i woda
mogą wypłynąć, powodując oparzenia ciała lub
zamoczenie podłogi.
37
PL
Suszenie
Do suszenia większości wsadów należy korzystać
z programów automatycznych. Elektroniczne
czujniki mierzą temperaturę odprowadzanego
powietrza, zwiększając lub zmniejszając
temperaturę suszenia, co zapewnia szybszy czas
reakcji i ściślejszą kontrolę temperatury.
••Zimna woda kranowa musi być włączona podczas
programów suszenia.
••Wybór automatycznego procesu od prania do
suszenia w pralce jest prosty.
Artykuły wełniane
••Nie należy suszyć bębnowo wełny. Takie artykuły
należy rozłożyć do wyschnięcia, nadając im ich
oryginalny kształt.
Materiały tkane i dziewiarskie
••Niektóre tkane i dziewiarskie materiały mogą
się skurczyć. Stopień skurczenia zależy od ich
jakości.
••Takie materiały należy rozciągnąć natychmiast po
wysuszeniu.
••W przypadku większości procesów
równomiernego suszenia należy się upewnić,
że wszystkie ubrania wykonane są z podobnych
tkanin i mają podobną grubość.
Plisowane i syntetyczne
••Nie należy przeładowywać pralki przez
załadowanie zbyt wielu ubrań do bębna. Ubrania
muszą swobodnie poruszać się w bębnie.
••Plisowane materiały należy wyjąć z pralki
natychmiast po tym, jak pralka zatrzyma pracę,
aby rozpocząć proces redukcji zagnieceń.
••Jeśli drzwi mają zostać otwarte, aby wsad
został wyjęty przed zakończeniem cyklu, należy
pamiętać o naciśnięciu przycisku Start/Pauza.
Ubranka dziecięce i koszule nocne
••Pod koniec suszenia wyświetlane jest oznaczenie
„Schładzanie”. Opcja „Schładzanie” oznacza
zmniejszanie zagnieceń. Program suszenia jest
już niemal zakończony. Należy nacisnąć dowolny
przycisk, aby wyjąć ubrania. Jeśli przycisk Start/
Pauza nie zostanie naciśnięty, program zostanie
zakończony po upływie około 4 godzin.
UWAGA
••Jeżeli chcesz odwirować pranie przed suszeniem,
wybierz obroty wirowania dla każdej opcji
programu suszenia.
••Należy uważać podczas wyciągania ubrań z
pralki, ponieważ rzeczy lub pralka mogą być
gorące.
38
••Pralki nie należy przepełniać.
••Zawsze należy sprawdzać instrukcje podane
przez producenta.
Guma i plastik
••Suszeniu nie należy poddawać żadnych artykułów
zawierających elementy gumowe lub plastikowe,
jak:
−−fartuszki, śliniaczki, pokrowce na foteliki
−−zasłony i obrusy
−−maty kąpielowe
Włókno szklane
••W pralce nie należy suszyć artykułów z włókna
szklanego. Cząsteczki szklane pozostałe w pralce
mogą przedostać się na ubrania, które zostaną
uprane w przyszłości, i spowodować podrażnienie
skóry.
PL
Informacje o czasie suszenia
••Cykl suszenia może trwać do 7 godzin.
••Podane czasy suszenia służą jako pomoc dla
użytkownika ustawiającego ręczne suszenie.
••Jeżeli temperatura systemu suszenia nie jest
wystarczająca, by dokończyć suszenie, czas
suszenia jest modyfikowany automatycznie, a
informacja pojawi się w wyskakującym okienku.
UWAGA
••Szacowany czas suszenia może się różnić
od faktycznego czasu suszenia w programie
automatycznym. Rodzaj tkaniny, rozmiar wsadu
oraz wybrany poziom wysuszenia mają wpływ na
czas suszenia.
39
PL
Ustawienia
Zdalne uruchamianie (
Przesuń okno ustawień w dół, aby zmienić Więcej
ustawień. Naciśnij przycisk Więcej ustawień, aby
zmienić dalsze ustawienia.
Użyj smartfonu, aby zdalnie sterować swoim
urządzeniem. Możesz też obserwować przebieg
cyklu, aby wiedzieć, ile zostało czasu do jego
zakończenia.
X
)
UWAGA
••Musisz najpierw podłączyć się do bramki i
zarejestrować swoje urządzenie, aby korzystać
z funkcji Zdalne uruchamianie. (Patrz Funkcje
inteligentne)
Blokada rodzicielska (
)
Funkcja służy do wyłączenia elementów
sterowania. Funkcja uniemożliwia dzieciom zmianę
cyklu oraz obsługę urządzenia.
Blokowanie panelu sterowniczego
Naciśnij Blokada rodzicielska (
) w oknie
ustawień, a wtedy włączona zostanie Blokada
rodzicielska.
UWAGA
Aby skorzystać z funkcji zdalnego
włączania:
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Włóż pranie do bębna pralki.
3
Naciśnij ikonę Zdalne uruchamianie lub
przycisk Więcej ustawień w oknie ustawień,
włącz opcję Zdalne uruchamianie.
••Wyłączenie zasilania nie anuluje działania
blokady przed dziećmi. Aby uzyskać dostęp
do pozostałych funkcji, należy dezaktywować
blokadę przed dziećmi.
X
••Gdy włączona jest funkcja Blokada rodzicielska,
ikona Wi-fi w oknie wyświetlacza zmienia się na
).
Ikonę Blokada rodzicielska (
••Gdy włączona jest funkcja Blokada rodzicielska,
nie można obsługiwać żadnych przycisków oprócz
Zasilanie oraz przełączania pomiędzy Główna
komora pralki a Mini pralka.
Odblokowanie panelu sterowniczego
Naciśnij Blokada rodzicielska (
) w oknie
ustawień, a wtedy wyłączona zostanie Blokada
rodzicielska.
Wi-Fi (
)
Ustaw połączenie Wi-fi. Gdy włączone jest Wi-Fi, w
oknie ustawień wyświetlana jest ikona Wi-Fi ( ).
4
Rozpocznij cykl za pomocą aplikacji LG
SmartThinQ w swoim smartfonie.
UWAGA
••Jeżeli nie uruchomisz urządzenia, będzie ono
oczekiwać na rozpoczęcie cyklu, aż wyłączysz
urządzenie z aplikacji lub dezaktywujesz funkcję
Zdalne uruchamianie.
••Po włączeniu trybu zdalnego włączania drzwi
pralki automatycznie się blokują.
Aby wyłączyć Zdalne uruchamianie:
Gdy zostanie dezaktywowana funkcja
Zdalne uruchamianie, wyłączyć opcję Zdalne
uruchamianie.
UWAGA
••Jeżeli drzwi są otwarte, zdalne uruchamianie jest
wyłączone.
40
PL
Automatyczne dozowanie (
)
Dźwięk (
)
Wybierz tę opcję, aby włączyć/wyłączyć
Automatyczne dozowanie.
Użyj tej opcji, aby włączyć/wyłączyć dźwięk
naciskanych przycisków
••Gdy ustawisz Alarm uzupełniania, możesz
dowiedzieć się, kiedy należy uzupełnić detergent
lub środek zmiękczający.
Jasność (
••Możesz zmienić ilość detergentu lub środka
zmiękczającego, jak pokazano poniżej.
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Pod przyciskiem Więcej ustawień w oknie
ustawień, wybierz opcję Automatyczne
dozowanie.
)
Ustaw jasność od 20% do 100%.
Język (
A
)
Zmień żądany język.
Czas (
)
Zmień aktualny czas.
Czas letni ( s )
Użyj tej funkcji, jeśli chcesz ustawić czas letni.
Inteligentna diagnostyka ( + )
3
Włącz funkcję Automatyczne dozowanie
detergentu.
4
Ustaw ilość automatycznego dozowania, którą
chcesz zmienić, a następnie naciśnij OK.
Wybierz tę opcję, gdy urządzenie ma awarie lub
błędy. Dalsze informacje znajdują się w części
Inteligentna diagnostyka.
ml
41
PL
Parowanie pralki (Opcjonalne) (
)
Wybierz tę funkcję, aby sparować/rozłączyć Główna
komora pralki i Mini pralka.
••Opcja ta jest dostępna, gdy Główna komora pralki
jest używana z Mini pralka.
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Pod przyciskiem Więcej ustawień w oknie
ustawień, wybierz opcję Parowanie pralki.
UWAGA
••Jeżeli nie uda się sparować Mini pralka, należy
wykonać następujące kroki:
1
Upewnij się, że kabel zasilający mini
pralki jest podłączony.
2
Jeżeli jest podłączony, zresetuj Mini
pralka zgodnie z instrukcjami.
Krok 1. Naciśnij przycisk Zasilanie, aby
włączyć Mini pralka.
Krok 2. Naciśnij i przytrzymaj Lekkie
zabrudzenia oraz Płukanie+wirowanie
jednocześnie przez 7 sekundy.
3
Naciśnij przycisk Paruj.
4
Po zakończeniu parowania pojawia się
wyskakujące okienko z komunikatem o
zakończeniu parowania pralki.
3
Jeżeli parowanie nie powiedzie się dwa
lub więcej razy, zresetuj zarówno Główna
komora pralki, jak i Mini pralka.
Informacje, jak resetować Główna
komora pralki znajdują się w części
Przywracanie ustawień fabrycznych.
••Gdy na wyświetlaczu pojawi się „0”, powtórz Krok
2.
••Po zakończeniu resetowania wyświetlana jest
cyfra „1” lub wyższa. Spróbuj sparować ponownie,
zapoznając się z częścią Parowanie pralki.
42
PL
Przełączanie pomiędzy Główna
komora pralki/Mini pralka
Przywracanie ustawień fabrycznych
( )
Wybierz tę opcję, aby przełączyć tryb prania
pomiędzy Główna komora pralki a Mini pralka.
Możesz przesunąć okno ustawień w dół, aby
wybrać opcję Główna komora pralki / Mini pralka.
Usuwa wszystkie zapisane dane i przywraca do
ustawień domyślnych.
X
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Pod przyciskiem Więcej ustawień w oknie
ustawień, wybierz opcję Przywracanie
ustawień fabrycznych.
3
Naciśnij przycisk Resetuj.
4
Nacisnąć przycisk Tak.
Main
UWAGA
••Funkcja ta jest dostępna tylko, jeżeli podłączona
jest Mini pralka.
••Cykle w Główna komora pralki oraz Mini pralka są
dostępne jednocześnie, a podczas jednoczesnych
cykli pojawia się następujący wyświetlacz.
UWAGA
Podręcznik użytkownika (
)
Użyj tej funkcji, jeżeli chcesz sprawdzić, jak pracuje
maszyna w oknie wyświetlacza.
Aktualizacja programu (
••Po przywróceniu ustawień fabrycznych Głównej
komory pralki, wszystkie dane, w tym ustawienia
Wi-Fi, zostają usunięte.
••Parowanie może być opóźnione lub zakończyć
się niepowodzeniem z powodu problemów w
komunikacji pomiędzy Główna komora pralki a
Mini pralka lub problemu z Wi-fi.
)
Dostępna jest nowsza wersja.
43
PL
Pobierz cykle
Funkcje Pobierz cykle tego urządzenia pozwalają
na pobieranie cykli nowych i cykli specjalnych, które
nie są częścią podstawowych cykli urządzenia.
Po zakończeniu pobierania cyklu w pralce
urządzenie zachowuje cykl pobrany do czasu jego
zmiany na nowy cykl pobrany.
Pobieranie cykli przy użyciu aplikacji
Użyj tej funkcji, jeśli chcesz pobrać cykle poprzez
instalację aplikacji LG SmartThinQ.
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Korzystając z aplikacji „LG SmartThinQ”,
sprawdź, które cykle są obecnie pobierane.
••Jeżeli spróbujesz pobierać cykle na
kilku różnych smartfonach jednocześnie,
wyświetlany cykl na twoim smartfonie może
być inny niż bieżący cykl pobierany przez
pralkę.
••Naciśnij ( ) na wyświetlaczu dla pobranych
cykli, aby sprawdzić, które cykle zostały
pobrane przez pralkę.
3
44
Wybierz przycisk Pobrane.
••Ustawienia dostępne do wyboru mogą być
różne w zależności od pobranego cyklu.
UWAGA
••Możesz pobierać cykle po zarejestrowaniu
urządzenia i skonfigurowaniu połączenia Wi-fi.
••Możesz pobrać żądany cykl przez aplikację
„LG SmartThinQ”. Dalsze informacje na temat
każdego cyklu znajdują się w aplikacji „LG
SmartThinQ”.
••W zależności od zakupionego urządzenia
dostępne będą różne cykle.
••Programy pobierania mogą być różne w
zależności od zaktualizowanej wersji aplikacji „LG
SmartThinQ”.
Pobieranie cykli bezpośrednio z
urządzenia
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Naciśnij przycisk Edytuj na wyświetlaczu dla
pobierania cykli Pobierz cykle.
••Jeżeli nie ma wolnego miejsca na pobrane,
usuń istniejące cykle.
3
Wybierz żądany cykl, naciskając (
zmiany.
) w trybie
Usuwanie cyklu pobranego
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Naciśnij przycisk Edytuj na wyświetlaczu dla
pobierania cykli Pobierz cykle.
3
Naciśnij przycisk (
usunąć.
4
Naciśnij przycisk Tak.
) dla cyklu, który chcesz
FUNKCJE SMART
Korzystanie z aplikacji
SmartThinQ
Instalowanie SmartThinQ
Wyszukać aplikację LG SmartThinQ w sklepie
Google Play & Apple App Store na smartfonie.
Postępować zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i
zainstalować aplikację.
Funkcja Wi-Fi
••Dla urządzeń z logo
lub
Komunikacja z urządzeniem za pomocą smartfonu
oraz wygodnych i zaawansowanych funkcji.
Cykl pralki
Wybierz lub pobierz preferowany cykl i steruj nim
zdalnie.
Instrukcje czyszczenia bębna
Sprawdzić odpowiedni okres czyszczenia bębna
według częstotliwości prania.
Monitoring zużycia energii
Sprawdź ile zużyto energii podczas ostatnio
używanych cykli oraz jaka jest miesięczna średnia.
Smart Diagnosis
Ta funkcja podaje informacje przydatne w
diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z
urządzeniem w oparciu o wzorzec użytkowania.
Ustawienia
Dostępne są różne funkcje.
Alarmy push
Alarm należy włączyć, aby otrzymywać
powiadomienia o statusie urządzenia.
Powiadomienia są wysyłane, nawet jeśli aplikacja
LG SmartThinQ została wyłączona.
PL
UWAGA
••Aby zweryfikować połączenie z siecią Wina panelu
Fi, sprawdzić, czy ikona Wi-Fi
sterowania jest podświetlona.
••LG SmartThinQ nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek problemy z połączeniem sieciowym,
usterki, awarie lub błędy spowodowane przez
nieprawidłowe połączenie sieciowe.
••Urządzenie obsługuje tylko sieci bezprzewodowe
Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz.
••Jeśli urządzenie nie może nawiązać połączenia
sieciowego Wi-Fi, może znajdować się w zbyt
dużej odległości od routera. Aby poprawić siłę
sygnału Wi-Fi, należy zakupić wzmacniacz sygnału
Wi-Fi.
••Inne urządzenia w sieci domowej mogą przerwać
połączenie z siecią Wi-Fi lub powodować jego
zakłócenia.
••W zależności od dostawcy usług internetowych
połączenie sieciowe może nie działać prawidłowo.
••Inne urządzenia połączone z siecią
bezprzewodową mogą obniżać jej szybkość.
••Aplikacja może być modyfikowana w celu
poprawy wydajności urządzenia bez uprzedniego
powiadomienia.
••Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.
Dane techniczne modułu sieci
bezprzewodowej LAN
Model
LCW-009
Zakres
częstotliwości
2412~2472 MHz
Moc
wyjściowa
(maks.)
IEEE 802.11 b: 17.64 dBm
IEEE 802.11 g: 16.81 dBm
IEEE 802.11 n(HT20): 15.68 dBm
IEEE 802.11 n(HT40): 16.00 dBm
Specyfikacja modułu ZigBee
Model/=0
Zakres częstotliwości
2405~2480 MHz
Moc wyjściowa
(maks.)
8,04 dBm
Oprogramowanie funkcji bezprzewodowej wer.:
V 1.0
Zaleca się montaż oraz obsługę urządzenia z
odległości co najmniej 20 cm.
45
PL
Deklaracja zgodności
Informacje dotyczące oprogramowania
Open Source
Niniejszym firma LG Electronics deklaruje, że pralka
z modułem radiowym spełnia wymagania Dyrektywy
2014/53/EU. Pełna treść deklaracji zgodności
EU jest dostępna pod następującym adresem
internetowym:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Center
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
Stromverbrauch im
Bereitschaftsbetrieb /
0,5 W
Stromverbrauch im NetzwerkBereitschaftsbetrieb /
2,0 W
Die Zeitdauer, nach der
das Gerät mithilfe der
Verbrauchsminimierungsfunktion oder
einer ähnlichen Funktion automatisch
in den Bereitschafts- und/oder AusZustand und/oder einen Zustand
des vernetzten Bereitschaftsbetriebs
versetzt wird
46
20 Min.
Aby uzyskać zawarty w tym produkcie kod źródłowy
w ramach licencji GPL, LGPL, MPL oraz innych
licencji Open Source, należy odwiedzić witrynę
internetową http://opensource.lge.com.
Witryna, oprócz kodu źródłowego, umożliwia
pobranie wszystkich informacji o warunkach
użytkowania, wyłączeniach gwarancji oraz prawach
autorskich.
Po wysłaniu na adres [email protected]
prośby o dostarczenie kodu źródłowego na płycie
CD-ROM firma LG Electronics wyśle ją za opłatą
(pokrywającą m.in. koszty nośnika, wysyłki i
przetwarzania). Niniejsza oferta jest ważna przez
trzy (3) lata od daty zakupu produktu.
Smart Diagnosis™ Korzystanie ze
smartfonu
••Dla urządzeń z logo
lub
Z tej funkcji należy skorzystać, jeśli potrzebna jest
precyzyjna diagnostyka dla centrum obsługi klienta
LG Electronics w przypadku wystąpienia awarii lub
nieprawidłowego działania urządzenia.
Funkcji Smart Diagnosis™ nie można uruchomić,
jeżeli urządzenie nie jest podłączone do zasilania.
Jeżeli urządzenia nie można włączyć, wówczas
należy wykonać proces diagnostyki problemu bez
pomocy funkcji Smart Diagnosis™ .
PL
Korzystanie z funkcji Smart
Diagnosis™
Smart Diagnosis™ Informacje
centrum obsługi klienta
Należy skorzystać z tej funkcji, jeśli potrzebna jest
precyzyjna diagnostyka dla centrum obsługi klienta
LG Electronics w przypadku wystąpienia awarii
lub nieprawidłowego działania produktu. Z funkcji
należy korzystać wyłącznie w celu kontaktowania
się z przedstawicielem serwisu, a nie podczas
normalnej obsługi urządzenia.
1
Nacisnąć przycisk Zasilanie.
2
Otwórz menu ustawień w górnej części i wybierz
Więcej ustawień.
3
Umieść telefon w pobliżu przycisku Zasilanie.
UWAGA
••Działanie funkcji Smart Diagnosis™ zależne jest
od jakości lokalnego połączenia telefonicznego.
••Połączenie i zależna od niego jakość usługi
ulegnie poprawie, jeśli wykorzystany zostanie
telefon domowy.
••Jeśli jakość transmisji danych do Smart
Diagnosis™ jest zła z powodu niskiej jakości
połączenia telefonicznego, jakość usługi Smart
Diagnosis™ może być ograniczona.
••Umieść odbiornik telefonu w pobliżu
urządzenia.
Max.
m
10 m
4
Wybierz Inteligentna diagnostyka, a następnie
naciśnij przycisk Start.
5
Nie odsuwać telefonu, dopóki trwa transmisja
tonowa. Wyświetlany jest czas pozostały do
końca transferu danych.
••Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy
poruszać telefonu podczas tonowego przesyłu
danych.
••Jeśli pracownik centrum telefonicznego
nie będzie w stanie odebrać dokładnego
zapisu, użytkownik może zostać poproszony
o ponowne przesłanie danych.
6
Po zakończeniu odliczania i emisji tonów należy
podjąć przerwaną rozmowę z pracownikiem
centrum telefonicznego, który może już udzielić
pomocy na podstawie danych przesłanych do
analizy.
47
KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE
••Przed przystąpieniem do czyszczenia pralki
należy ją odłączyć od zasilania, aby zapobiec
porażeniu prądem. Zaniechanie może
doprowadzić do poważnych obrażeń, pożaru,
porażenia elektrycznego oraz śmierci.
••Do czyszczenia pralki nie wolno używać żrących
substancji chemicznych, substancji ściernych
ani rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić
zewnętrzną warstwę pralki.
Czyszczenie pralki
Pielęgnacja po praniu
••Po zakończeniu cyklu należy wytrzeć wilgoć
z drzwi i z wewnętrznej części uszczelki
drzwiowej.
••Drzwi należy pozostawić otwarte, żeby umożliwić
wyschnięcie bębna.
••Wytrzeć główną część pralki suchą szmatką,
usuwając z niej wilgoć.
PL
Czyszczenie elementów
wewnętrznych
••Otwórz drzwi i szybę drzwiczek należy wycierać
ręcznikiem lub miękką szmatką.
••Pranie należy wyjmować z pralki niezwłocznie
po zakończeniu cyklu. Pozostawienie wilgotnego
wsadu w pralce może spowodować zagniecenia,
zafarbowanie i nieprzyjemny zapach.
••Raz w miesiącu (lub w razie potrzeby częściej)
należy uruchomić program Czyszczenie bębna,
aby usunąć pozostałości środków czyszczących
i inne osady.
Czyszczenie filtra wlotu wody
••Jeśli pralka nie będzie używana przez dłuższy
czas (np. podczas wakacji), należy zamknąć
krany doprowadzające wodę, zwłaszcza jeśli
w pobliżu pralki w podłodze nie ma kratki
ściekowej (studzienki).
••„[IE]” pojawi się na wyświetlaczu panelu
sterowniczego w przypadku braku dopływu wody
do szuflady na detergent.
••Jeśli woda jest bardzo twarda lub zawiera
śladowe ilości wapna, filtr wlotu wody może
zostać zablokowany. Dobrą praktyką jest
w związku z tym okresowe czyszczenie filtra.
1
Należy zakręcić kran i odkręcić wąż
doprowadzający wodę.
2
Wyczyścić filtr za pomocą szczotki z twardym
włosiem.
Czyszczenie elementów
zewnętrznych
Właściwa pielęgnacja pralki może wydłużyć jej
żywotność.
Drzwi:
••Zmyć elementy zewnętrzne i wewnętrzne za
pomocą zwilżonej szmatki, a następnie osuszyć
miękką szmatką.
Elementy zewnętrzne:
••Natychmiast zetrzeć, jeśli coś się rozleje.
••Wycierać za pomocą zwilżonej szmatki.
••Nie należy wywierać nacisku na powierzchnię ani
na wyświetlacz za pomocą ostrych przedmiotów.
48
PL
Czyszczenie filtra pompy
odpływowej
4
Po czyszczeniu, zamontuj korek węża i korek
pompy w pierwotnej pozycji.
5
Zamknij dolną pokrywę.
••W filtrze odpływowym zbierają się nitki i niewielkie
przedmioty pochodzące z pranych artykułów.
Należy regularnie sprawdzać czystość filtra, aby
zapewnić bezproblemową pracę pralki.
••Przed przystąpieniem do czyszczenia pompy
odpływowej, awaryjnym opróżnieniem pralki albo
awaryjnym otwarciem drzwi należy pozwolić
wodzie ostygnąć.
1
Naciśnij znak O, aby otworzyć osłonę dolną, jak
pokazano poniżej.
2
Wyjąć korek spustowy i otworzyć filtr, kręcąc
nim w lewo.
Filtr odpływu
Korek spustowy
3
UWAGA
••W pierwszej kolejności, należy spuścić wodę
za pomocą węża odprowadzającego, a dopiero
Zbiornik
odbierający odprowadzaną wodę. potem otworzyć filtr pompy i usunąć nitki i inne
przedmioty.
••Należy zachować ostrożność przy odprowadzaniu
wody, ponieważ może być gorąca.
Usunąć wszystkie obce przedmioty z filtra
pompy.
49
PL
Czyszczenie automatycznego
dozownika
5
Wyczyść automatyczny dozownik i zawór
zwrotny pod bieżącą wodą.
Po wymianie detergentu lub pozostawieniu
detergentu na dłuższy czas należy wyczyścić
automatyczny dozownik.
6
Załóż zatyczki i zawór zwrotny w odwrotnej
kolejności.
1
7
Napełnij dozownik płynnym detergentem /
środkiem zmiękczającym, a następnie włóż go
do pralki.
Naciśnij znak O i otwórz drzwiczki, jak pokazano
poniżej.
UWAGA
••Za każdym razem, gdy uzupełniany jest detergent,
należy wyczyścić automatyczny dozownik dla
lepszej czystości.
2
Naciśnij automatyczny dozownik i wyciągnij go,
jak pokazano na rysunku.
••Podczas wysuwania lub wkładania
automatycznego dozownika płynny detergent i
środek zmiękczający mogą wylać się na podłogę.
Należy je zetrzeć.
••Podczas czyszczenia umieść resztę detergentu w
pustym pojemniku.
UWAGA
3
Obróć zatyczki na automatycznym dozowniku w
lewo, aby je otworzyć.
Zmiękczacz
(
Detergent
)
Push
4
50
Obróć zawór zwrotny w tylnej części po lewej
stronie, jak pokazano na rysunku poniżej, aby
go wyjąć.
••Nie należy bezpośrednio rozpylać wody na
urządzenie. W ten sposób można doprowadzić
pożaru lub porażenia prądem.
••Nie należy nigdy umieszczać w automatycznym
dozowniku detergentu w proszku lub chlorowego
wybielacza w płynie.
PL
Czyszczenie pralki
Czyszczenie bębna to specjalny program
przeznaczony do czyszczenia wnętrza pralki.
W tym programie stosowany jest wyższy poziom
wody przy wyższej prędkości wirowania. Program
powinien być regularnie uruchamiany.
1
Wyjąć z pralki wszystkie ubrania i artykuły,
a następnie zamknąć drzwi.
2
Należy stosować zalecaną przez producenta
detergentu ilość detergentu do czyszczenia
bębna.
3
Wybierz cykl Czyszczenie pralki z listy
pobranych cykli, aby wyczyścić bęben.
4
Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby uruchomić
cykl.
UWAGA
••Jeśli w domu znajduje się dziecko, nie należy
pozostawiać drzwi otwartych przez zbyt długi czas.
UWAGA
••Należy czyścić bęben regularnie przy użyciu
opcji Czyszczenie bębna dla optymalnego
prania. Po około 30 cyklach powiadomienie o
czyszczeniu bębna Główna komora pralki pojawi
się, aby poinformować o tym, że nadszedł czas
czyszczenia pralki.
••Należy wykonać Czyszczenie bębna, a
powiadomienie o czyszczeniu bębna Główna
komora pralki nie pojawi się, aż do następnego
czasu czyszczenia bębna.
••Jeżeli chcesz przeprowadzić pranie bez
czyszczenia bębna, wykonaj te same kroki,
wymienione w części „Korzystanie z pralki”.
51
PL
Uwaga na zamarzanie zimą
••Zamarznięte urządzenie nie pracuje prawidłowo.
Należy zadbać, aby urządzenie zostało
zamontowane w miejscu, w którym nie będzie
narażone zimą na zamarznięcie.
••W przypadku gdy produkt musi zostać
zainstalowany na ganku albo w innych warunkach
poza domem, należy zadbać o spełnienie
wymienionych poniżej zaleceń.
Jak zapobiegać zamarznięciu
produktu
••Po praniu należy całkowicie odprowadzić
wodę z pompy za pomocą korka spustowego
stosowanego do usuwania pozostałej wody. Po
całkowitym odprowadzeniu wody należy zamknąć
korek spustowy stosowany do usuwania pozostałej
wody, a także zaślepkę.
Filtr odpływu
Korek spustowy
••Zwiesić wąż odpływowy, aby spuścić całą wodę
pozostałą w wężu.
••Po zakręceniu kranu należy odłączyć od kranu
wąż doprowadzający zimną wodę i spuścić z niego
wodę, trzymając wąż zwieszony w dół.
Wąż dopływowy
Sprawdzanie, czy doszło do
zamarznięcia
••Jeśli woda nie spływa po wyjęciu korka
spustowego węża stosowanego do spuszczenia
pozostałej wody, należy skontrolowac zespół
odprowadzania wody.
Filtr odpływu
Korek spustowy
••Włączyć zasilanie, wybrać program prania,
a następnie nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Wąż odpływowy
Wąż odpływowy
UWAGA
••Jeśli zamontowany wąż odpływowy przybiera
zakrzywiony kształt, wewnętrzny wąż narażony
jest na zamarznięcie.
52
••Gdy podczas pracy pralki na wyświetlaczu
wyświetlane jest oznaczenie [FF], należy
skontrolować zespół doprowadzania wody i zespół
odprowadzania wody (Niektóre modele nie są
wyposażone w funkcję alarmu sygnalizującego
zamarznięcie).
PL
Co robić, gdy dojdzie do
zamarznięcia
••Należy opróżnić bęben, nalać ciepłą wodę w temp.
50–60°C tak, aby sięgała do gumowej części
wewnątrz bębna, zamknąć drzwi i odczekać 1–2
godziny.
••Po całkowitym odprowadzeniu wody z bębna,
należy zamknąć korek spustowy węża do
odprowadzenia pozostałej wody, wybrać program
prania, a następnie nacisnąć przycisk Start/
Pauza.
Wąż odpływowy
50-60°C
UWAGA
••Nie należy stosować wrzącej wody. Może to
spowodować poparzenia oraz uszkodzić produkt.
••Otworzyć zaślepkę i korek spustowy węża do
odprowadzania pozostałej wody, aby spuścić wodę
całkowicie.
••Jeśli występuje problem z doprowadzeniem wody,
należy podjąć następujące środki.
−−Zakręcić kran i przykładając szmatkę nasączoną
gorącą wodą do kranu i obu miejsc złączy, starać
się spowodować odtajanie zamarznięcia.
−−Wyjąć wąż doprowadzający wodę i zanurzyć go
w ciepłej wodzie, nieprzekraczającej 50–60°C.
Filtr odpływu
Korek spustowy
Wąż dopływowy
50-60°C
UWAGA
••Jeśli woda nie spływa, oznacza to, że lód się
jeszcze nie rozpuścił całkowicie. Należy jeszcze
poczekać.
53
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PL
Diagnozowanie problemów
••Pralka wyposażona jest w automatyczny system monitorowania błędów wykrywający i diagnozujący
problemy we wczesnym stadium. Jeśli pralka działa nieprawidłowo lub nie działa wcale, przed wezwaniem
serwisanta należy sprawdzić poniższe:
Objawy
Przyczyny
Rozwiązanie
Grzechotanie
i pobrzękiwanie
••Należy sprawdzić, czy wszystkie
kieszenie są puste. Przedmioty takie jak
wsuwki, zapałki, długopisy, monety czy
klucze mogą uszkodzić zarówno pralkę,
Ciała obce, takie jak monety lub agrafki
jak i ubrania.
••Przed praniem należy zasunąć
mogły utkwić w bębnie lub pompie.
wszystkie zamki błyskawiczne oraz
zabezpieczyć haczyki i linki tak, by
podczas prania nie zaplątywały się lub
zaczepiały o pozostałe artykuły.
Łomotanie
Ciężki wsad może spowodować
wystąpienie łomoczących dźwięków.
Zazwyczaj jest to normalne zjawisko.
••Jeśli dźwięk nie ustaje, stabilność pralki
jest najprawdopodobniej zaburzona.
Należy zatrzymać pranie i zmienić
rozłożenie wsadu.
Czy usunięto wszystkie bolce
zabezpieczające i konstrukcję
wspierającą?
••Jeśli bolce zabezpieczające nie zostały
wyjęte podczas montażu pralki, należy
sięgnąć do Instrukcji montażu, aby
znaleźć informacje na ten temat.
Czy wszystkie nóżki spoczywają
stabilnie na podłodze?
••Należy upewnić się, że pralka jest
wypoziomowana i dokręcić nakrętki
blokujące w kierunku podstawy
urządzenia.
Węże doprowadzające lub
odprowadzające wodę poluzowały
się w miejscu łączenia z kranem lub
pralką.
••Sprawdzić i dokręcić złącza węży.
Domowe rury odpływowe są zatkane.
••Udrożnić instalację odpływową. W
razie potrzeby skontaktować się
z hydraulikiem.
Wibrujący dźwięk
Woda wycieka
Nadmiar mydlin
Zbyt duża ilość środka piorącego
lub nieodpowiedni środek może
spowodować zbyt obfitą pianę, co
doprowadzi do wycieku wody.
••Jeżeli użyjesz funkcji Automatyczne
dozowanie, można ją zmienić przy
użyciu przycisku Więcej ustawień. Aby
uzyskać dalsze szczegółowe informacje,
zapoznaj się z częścią „Automatyczne
dozowanie”.
••Po wyczyszczeniu automatycznego
dozownika wymień detergent.
••Nie należy używać gumowego kubeczka
przy włączonej funkcji Automatyczne
dozowanie detergentu.
54
PL
Objawy
Woda nie jest
doprowadzana do
pralki albo płynie
zbyt wolno
Przyczyny
Rozwiązanie
Źródło wody jest nieodpowiednie dla
danego miejsca.
••Sprawdzić inny kran domowy.
Kran, z którego doprowadzana jest
woda, nie jest całkowicie odkręcony.
••Odkręcić kran do końca.
Wąż (lub węże) doprowadzający wodę
jest zagięty.
••Wyprostować wąż.
Filtr węża doprowadzenia wody jest
zapchany.
••Sprawdzić filtr węża doprowadzenia
wody.
Wąż odpływowy jest splątany lub
Woda z pralki nie
jest odprowadzana zapchany.
albo płynie powoli Filtr odpływowy jest zapchany.
••Przeczyścić i wyprostować wąż
odpływowy.
••Wyczyścić filtr odpływowy.
Przewód zasilania może nie być
••Należy się upewnić, że wtyczka jest
dobrze wetknięta do gniazdka.
podłączony lub może być luźno wpięty.
Pralka się nie
włącza
Pralka nie wiruje
Bezpieczniki instalacji domowej są
przepalone, przerywacz przerwał
obwód lub wystąpiła awaria zasilania.
••Nastawić przerywacz lub wymienić
bezpiecznik. Nie zwiększać pojemności
bezpiecznika. Jeśli problemem jest
przeciążenie obwodu, należy zlecić
jego naprawę wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Kran, z którego doprowadzana jest
woda, nie jest odkręcony.
••Należy odkręcić kran z wodą.
Sprawdzić, czy drzwi są dobrze
zamknięte.
••Zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk
Start/Pauza. Rozpoczęcie wirowania
może nastąpić kilka chwil po naciśnięciu
przycisku Start/Pauza. Aby doszło
do wirowania, drzwi muszą zostać
zamknięte. Dodać 1 lub 2 podobne
do siebie artykuły, aby zrównoważyć
wsad. Zmienić rozłożenie wsadu, aby
wirowanie odbywało się prawidłowo.
Źródłem zapachu są elementy gumowe ••To normalny zapach nowej gumy, który
zniknie po kilkukrotnym użyciu pralki.
pralki.
Zapach
Jeśli gumowa uszczelka w drzwiach
oraz obszar jej przylegania nie są
regularnie czyszczone, źródłem
zapachów mogą być pleśń oraz
zanieczyszczenia
••Regularnie czyścić uszczelkę i miejsce
jej przylegania oraz sprawdzać po
opróżnieniu pralki, czy pod uszczelką
drzwi nie zostały małe sztuki prania.
Zapachy mogą się pojawić, jeśli
filtr pompy odpływowej pozostanie
zanieczyszczony.
••Regularnie czyścić filtr pompy
odpływowej.
Zapachy mogą się pojawić, jeśli
wąż odpływowy jest nieprawidłowo
zamontowany, co powoduje zasysanie
wody z powrotem do pralki.
••Montując wąż odpływowy, upewnić się,
że nie jest skręcony ani niedrożny.
Podczas suszenia źródłem zapachów
mogą być strzępki materiału
przyklejające się do grzałki. (Tylko w
modelu z suszarką).
••To nie jest usterka.
Charakterystyczny zapach może być
spowodowany suszeniem gorącym
powietrzem mokrej odzieży. (Tylko w
modelu z suszarką).
••Po krótkim czasie zapach zniknie.
55
PL
Objawy
Przyczyny
Rozwiązanie
Drzwi się nie
otwierają
Po uruchomieniu pralki drzwi nie
mogą zostać otwarte ze względów
bezpieczeństwa.
••Sprawdzić, czy podświetlona jest ikona
„Blokada drzwi”. Po wyłączeniu ikony
„Blokada drzwi” można bezpiecznie
otworzyć drzwi.
Przedłużony czas
cyklu prania
Jeśli wykryte zostanie zaburzenie
równowagi lub jeśli włączony jest
program usuwania mydlin, czas prania
zostanie wydłużony.
••Jest to normalne zjawisko. Wyświetlany
czas pozostały do końca cyklu stanowi
jedynie wartość przybliżoną. Czas
rzeczywisty może się od niego różnić.
Przyciski mogą
nie działać
prawidłowo.
Przycisk nie może zostać rozpoznany,
gdy drzwiczki są otwarte.
••Naciśnij ponownie po zamknięciu drzwi.
Sprawdzić kran ze źródłem wody.
••Nie ładować nadmiernej ilości artykułów.
Sprawdzić, czy pralka odprowadza
właściwą dla wsadu ilość wody. Wsad
jest zbyt mały, aby suszenie bębnowe
przebiegało właściwie. Dodać kilka
ręczników.
••Zakręcić kran z wodą.
Czy wszystkie nóżki spoczywają
stabilnie na podłodze?
••Upewnij się, że wszystkie cztery nóżki
są stabilne.
Czy został dostarczony detergent
/ środek zmiękczający przed
otrzymaniem powiadomienia o jego
braku?
••Po zakończeniu cyklu prania
pralka wykrywa, czy konieczne jest
uzupełnienie detergentu. Dlatego też
żaden alarm nie pojawia się do czasu
kolejnego alarmu o konieczności
uzupełnienia.
Problem
z suszeniem
Powiadomienie
o braku środka
pojawi się po
napełnieniu
dozowników
detergentu
/ środka
zmiękczającego.
Niska wydajność
suszenia.
Suszenie trwa za
długo.
Ubrania są silnie
pogniecione.
56
Woda jest nieprawidłowo
doprowadzana. Podczas suszenia
••Upewnić się, że źródło wody jest
woda służy do automatycznego
otwarte.
czyszczenia znajdującego się w bębnie
filtra usuwającego kłaczki.
Woda nie odpływa prawidłowo.
••Sprawdzić, czy filtr odpływowy jest
drożny.
Urządzenie jest przeciążone.
••Sprawdzić wielkość wsadu dla
wybranego cyklu. Dodać cykl Czas
suszenia, jeśli zachodzi taka potrzeba.
Prędkość wirowania jest za niska.
••Wybrać najwyższą prędkość wirowania
dostępną dla cyklu prania.
Niska temperatura otoczenia.
••Sprawdzić, czy temperatura mieści
się w prawidłowym zakresie (patrz
„Specyfikacje” na stronie montażu).
Ubrania suszą się zbyt długo.
••Wybrać odpowiedni tryb suszenia.
Ubrania zostały w bębnie na długi czas ••Wyjąć pranie z bębna jak najszybciej po
zakończeniu cyklu.
po ich wysuszeniu.
PL
Komunikaty o błędach
Objawy
Przyczyny
Rozwiązanie
Źródło wody jest nieodpowiednie dla
danego miejsca.
••Sprawdzić inny kran domowy.
Krany, z których doprowadzana jest
woda, nie są całkowicie odkręcone.
••Odkręcić kran do końca.
Wąż (lub węże) doprowadzający wodę
jest zagięty.
••Wyprostować wąż (węże).
Filtr węża (węży) doprowadzenia wody
jest zapchany.
••Sprawdzić filtr węża doprowadzenia
wody.
Jeśli nastąpił wyciek wody z węża
doprowadzenia wody, wskaźnik
zaświeci się na czerwono.
••Należy zastosować wąż wyposażony w
zabezpieczenie „aqua stop”.
Mogą wystąpić różnice pomiędzy
modelami.
Wsad jest zbyt mały.
••Dodać 1 lub 2 podobne do siebie
artykuły, aby zrównoważyć wsad.
Równowaga wsadu jest zaburzona.
••Dodać 1 lub 2 podobne do siebie
artykuły, aby zrównoważyć wsad.
Urządzenie wyposażone jest
w wykrywacz zaburzenia równowagi
i system korekcji. Jeśli załadowano
••Zmienić rozłożenie wsadu, aby
pojedyncze ciężkie artykuły (np.
wirowanie odbywało się prawidłowo.
dywanik łazienkowy, szlafrok itp.),
system ten może zatrzymać wirowanie,
a nawet przerwać cały cykl wirowania.
Jeśli pranie jest wciąż zbyt mokre pod
koniec cyklu, należy dodać mniejsze
artykuły, aby zrównoważyć wsad,
i powtórzyć cykl wirowania.
••Zmienić rozłożenie wsadu, aby
wirowanie odbywało się prawidłowo.
Wąż odpływowy jest splątany lub
zapchany.
••Przeczyścić i wyprostować wąż
odpływowy.
Filtr odpływowy jest zapchany.
••Wyczyścić filtr odpływowy.
57
PL
Objawy
Przyczyny
Sprawdzić, czy drzwi nie są otwarte.
Rozwiązanie
•• Zamknąć drzwi do końca. Jeśli ,
,
,
nie zostaną wyświetlone, należy
skontaktować się z serwisem.
Usterka czujnika drzwi
Błąd sterowania.
••Wyjąć wtyczkę zasilania i wezwać
serwisanta.
Woda przelewa się z powodu
wadliwego zaworu wody.
••Zakręcić kran.
••Wyciągnąć wtyczkę zasilania.
••Wezwać serwisanta.
Usterka czujnika poziomu wody.
••Zakręcić kran.
••Wyciągnąć wtyczkę zasilania.
••Wezwać serwisanta.
Nadmierne obciążenie silnika.
Przeciążenie w silniku wentylatora.
Przeciążenie w kompresorze.
58
••Należy pozostawić pralkę na 30 minut,
aby silnik się schłodził, a następnie
ponownie uruchomić cykl.
••Wezwać serwisanta.
Woda wycieka.
••Wezwać serwisanta.
Pralka uległa awarii zasilania.
••Uruchom program ponownie.
Usterka czujnika drzwi
••Wlać ciepłą wodę do bębna i rozmrozić
wąż odpływowy i pompę odpływową.
Zmoczyć ręcznik ciepłą wodą i przyłożyć
do węża dopływowego.
Brak suszenia.
••Wezwać serwisanta.
GWARANCJA
W zakres ograniczonej gwarancji nie wchodzi:
••Serwisowy przewóz, odebranie lub montaż, lub naprawa produktu; instrukcja dla klienta dotycząca obsługi
produktu; naprawa lub wymiana bezpieczników lub poprawki ożyłowania lub instalacji wodno-kanalizacyjnej,
lub poprawki po nieautoryzowanych naprawach/montażu.
••Niezdolność urządzenia do pracy podczas awarii zasilania i przerw w dostawie prądu lub niedostatecznej
mocy zasilania.
••Szkody spowodowane przez uszkodzoną lub nieszczelną instalację wodną, zamarznięcie instalacji, blokadę
rur odpływowych, niedostateczną lub przerywaną dostawę wody lub niedostateczną ilość dostarczanego
powietrza.
••Szkody wynikłe z obsługi Produktu w środowisku korozyjnym lub w sposób sprzeczny z zaleceniami
zawartymi w dołączonym do Produktu podręczniku użytkownika.
••Uszkodzenia Produktu powstałe w wyniku wypadków, działania szkodników i owadów, wyładowań
atmosferycznych, wiatru, ognia, powodzi lub losu.
••Uszkodzenie lub awaria spowodowane nieautoryzowanymi zmianami lub przeróbkami, korzystaniem
z urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub wyciekiem wody na skutek nieprawidłowego
montażu urządzenia.
••Uszkodzenie lub awaria spowodowane nieprawidłowym prądem elektrycznym, napięciem lub kodem
instalacji wodno-kanalizacyjnej albo spowodowane stosowaniem akcesoriów, komponentów lub
czyszczących produktów zużywalnych, które nie uzyskały akceptacji firmy LG.
••Szkody spowodowane transportem i obsługą, w tym zadrapania, wgniecenia, odpryśnięcia i/lub inne
uszkodzenia zewnętrznej warstwy produktu, chyba że uszkodzenia te wynikają z wadliwości materiałów lub
wykonania.
••Uszkodzenia lub brakujące elementy powystawowych, sprzedawanych po otwarciu opakowania,
przecenionych lub odnawianych egzemplarzy Produktu.
••Produkty z usuniętym, zmodyfikowanym lub niemożliwym do odczytania numerem seryjnym. Do uzyskania
oceny zgłoszenia gwarancyjnego konieczne jest podanie modelu i numeru seryjnego, a także okazanie
paragonu sklepowego.
••Zwiększenie kosztów użytkowania i dodatkowych wydatków związanych z użytkowaniem.
••Naprawy w przypadku, gdy Produkt jest używany w celach innych niż normalne i typowe przeznaczenie
domowe (użytkowanie w celach komercyjnych, w biurach i obiektach rekreacyjnych) lub w sposób sprzeczny
z instrukcjami w podręczniku użytkownika dołączonego do Produktu.
••Koszty związane z przeniesieniem Produktu z domu użytkownika w celu przekazania do naprawy.
••Usunięcie i ponowny montaż Produktu, jeśli zainstalowany jest w niedostępnym miejscu lub jest
zamontowany niezgodnie z opublikowaną instrukcją montażu, w tym zamieszczoną w podręczniku
użytkownika LG i podręcznikach montażu.
••Szkody wynikające z nieprawidłowego używania, nieprawidłowego montażu, naprawy lub konserwacji.
Nieprawidłowa naprawa obejmuje także stosowanie części, które nie zostały zaakceptowane ani ujęte
w specyfikacji przez firmę LG.
59
PL
Nietypowe wibracje lub
hałasy spowodowane
przez nieusunięcie bolców
zabezpieczających lub
konstrukcji wspierającej.
Konstrukcja
wspierająca
Kartonowa
podstawa
Usunąć bolce
zabezpieczające
i konstrukcję wspierającą.
Bolec
zabezpieczający
Wyciek spowodowany przez
zanieczyszczenia (włosy, kłaczki)
na uszczelce i szybie drzwiowej.
Oczyścić uszczelkę i szybę.
Brak odpływu spowodowany
blokadą filtra pompy.
Wyczyścić filtr pompy.
Woda nie napływa, ponieważ
filtry zaworu wlotowego są
zanieczyszczone lub węże
doprowadzenia wody są
pozaginane.
Oczyścić filtr zaworu
wlotowego lub zamontować
ponownie węże
doprowadzenia wody.
Filtr wlotowy
Gorąco
Prane rzeczy są gorące lub
ciepłe po zakończeniu prania,
ponieważ węże wlotowe
zainstalowano odwrotnie.
Woda nie dopływa do pralki
ponieważ kran jest zakręcony.
60
Wąż doprowadzenia
ciepłej wody
Kran
Zimna
Wąż doprowadzenia
zimnej wody
Zamontować ponownie
węże doprowadzania wody.
Odkręcić kran.
PL
Wyciek spowodowany
nieprawidłowym montażem węża
odpływowego lub zablokowaniem
węża odpływowego.
Kolanko
Zamontować ponownie wąż
odpływowy.
Przypięcie
Wyciek spowodowany
nieprawidłowym montażem
węża doprowadzenia wody lub
stosowaniem węża innej marki.
Zamontować ponownie wąż
doprowadzenia wody.
Brak zasilania spowodowany
poluzowaniem styku przewodu
zasilania z gniazdem zasilania
lub problemem z gniazdem
zasilania.
Podłączyć ponownie
przewód zasilania
lub wymienić gniazdo
elektryczne.
Poziom
Serwisowy przejazd w celu
przewozu, odebrania lub
montażu produktu lub po
instrukcje stosowania produktu.
Usunięcie i ponowny montaż
Produktu.
Gwarancja obejmuje
jedynie wady wytwórcze.
Pomoc serwisowa
nie obejmuje skutków
nieprawidłowego montażu.
Jeśli nie wszystkie śruby są
zamontowane prawidłowo, może
to spowodować silne wibracje
(wyłącznie model na podstawie).
Zamontować 4 śruby na
każdym rogu (16 szt).
Odgłos łomotania wody
(uderzania), gdy pralka jest
napełniana wodą.
Nagłe
zatrzymanie
przepływu
Dostosować
wody
Wysokie
ciśnienie
wody
Uderzenie
Głośny
dźwięk
Samoistny
przepływ
wody
ciśnienie
wody przez przykręcenie
domowego zaworu wody
lub kranu.
61
DANE ROBOCZE
PL
Karta produktu wg Dyrektywy Komisji (UE) nr 96/60/EC.
Znak towarowy dostawcy
LG
Identyfikator modelu dostawcy
LSWD100
Klasa efektywności energetycznej modelu określona zgodnie z załącznikiem
IV, wyrażona jako „Klasa efektywności energetycznej… w skali od A (bardziej
sprawna) do G (mniej sprawna)”. Jeżeli informacje te podane są w formie tabeli,
dane te mogą zostać wyrażone w inny sposób pod warunkiem, że wynika z
niego, że skala rozpoczyna się od A (bardziej sprawna) a kończy na G (mniej
sprawna).
A
Jeżeli informacje podawane są w formie tabeli oraz jeżeli urządzenia
wymienione w tabeli uzyskały „wspólnotowe oznakowanie ekologiczne” zgodnie
z rozporządzeniem (EWG) nr 880/92, informacja ta może zostać tam włączona.
W tym przypadku w nagłówku umieszczony zostanie zapis: „wspólnotowe
oznakowanie ekologiczne” a pozycja ta będzie się składać z egzemplarza
oznakowania ekologicznego. Niniejszy przepis nie narusza jakichkolwiek
wymogów opartych na systemie oznakowań ekologicznych UE.
Nie
Zużycie energii na pranie, wirowanie i suszenie w kWh, na pełny cykl, zgodne z
pkt V załącznika V.
4.08
kWh / cykl
Zużycie energii tylko na pranie i wirowanie w kWh na cykl prania zgodne z pkt VI
1.26
załącznika I.
kWh / cykl
Klasa wydajności prania ustalona na podstawie załącznika IV. Wyrażona jako
„Klasa wydajności prania… w skali od A (wyższa) do G (niższa)”. Dane te mogą
zostać wyrażone w inny sposób pod warunkiem, że wynika z niego, że skala
rozpoczyna się od A (wyższa) a kończy na G (niższa).
A
Wydajność odwirowywania wody dla standardowego cyklu prania bawełny
w temperaturze 60 °C, ustalona zgodnie z procedurami badawczymi norm
zharmonizowanych, określonymi w art. 1 ust. 2, wyrażona jako „woda pozostała
po odwirowaniu…% (jako procent suchej masy prania)”.
44
%
Maksymalna osiągana prędkość wirowania zgodna z pkt VIII załącznika I.
1600
obr./min
62
PL
Karta produktu wg Dyrektywy Komisji (UE) nr 96/60/EC.
Pojemność prania urządzenia dla standardowego cyklu prania bawełny w
temperaturze 60 →C, określona w załączniku I, pkt. IX.
12
kg
Pojemność suszenia urządzenia dla standardowego cyklu „sucha bawełna”,
zgodna z pkt X załącznika I.
7
kg
Zużycie wody na pranie, wirowanie i suszenie, w litrach, na pełny cykl zgodne z
pkt XI załącznika I.
75
litry / cykl
Zużycie wody tylko na pranie i wirowanie, w litrach, na standardowy cykl prania
(i wirowania) bawełny w temperaturze 60 °C, ustalone zgodnie z procedurami
badawczymi norm zharmonizowanych, określonych w art. 1 ust. 2.
73
litry / cykl
Czas prania i suszenia. Zaprogramowany czas pełnego cyklu (pranie bawełny
w temperaturze 60 °C oraz suszenie „sucha bawełna”) dla znamionowej
pojemności prania, ustalony zgodnie z procedurami badawczymi norm
zharmonizowanych, określonymi w art. 1 ust. 2.
860
min.
Zużycie energii i wody równe dwustukrotnemu zużyciu wyrażonemu w pkt 5
(energia) i 12 (woda). Jest ono wyrażone jako „szacowane roczne zużycie
dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, przy każdorazowym użyciu
suszarki (200 cykli)”.
816
kWh / rok
15000
litry / rok
Zużycie energii i wody równe dwustukrotnemu zużyciu wyrażonemu w pkt 6
(energia) i 13 (woda). Jest ono wyrażone jako „szacowane roczne zużycie dla
czteroosobowego gospodarstwa domowego, bez użycia suszarki (200 cykli)”.
252
kWh / rok
14600
litry / rok
63
Notatka
Notatka
Notatka
Notatka
Notatka
Notatka
Notatka
Notatka
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement