LG OLED65GXPVA מדריך למשתמש

Add to My manuals
24 Pages

advertisement

LG OLED65GXPVA מדריך למשתמש | Manualzz

 דצבו רצומה בגב םיאצמנ רצומה לש ירודיסה רפסמהו םגדה

.תורישל קקדזתש הרקמל הטמל םתוא םושר .ולש דחא

םגד

ד"סמ

23

22

21

תירבע

.ריקה לע היילתל תינבומ הקד תיווז ללוכ הז םגד

 דרפנב ותוא שוכרל לכות ,דמעמה תא ןיקתהל ךנוצרב םא

 תנווקמה תונחה לש רתאהמו LG לש תויזיוולטה תונחמ

.

LG גתומה לש

 לש תנווקמה תונחה לש רתאה ןימז ןהש תוצראה  

םאנטייו http://www.lg.com/us :תירבה תוצרא http://shop.lg.com/it :הילטיא https://www.tiendalgonline.com/  :דרפס http://rushop.lg.com :היסור http://shop.lg.com/pl :ןילופ http://shop.lg.com/vn :םאנטייו

 תנווקמה תונחה לש רתא חותפל תוננכתמש תוצרא  

http://www.lg.com

ירוטלוגר

!הרהזא

 

 רישכמ .ביצי אל םוקימב היזיוולט דימעהל ןיא םלועל

.תוומל וא הרומח העיצפל םורגלו לופיל לולע היזיוולט

 תטיקנ ידי-לע ,םידליל דחוימב ,תובר תועיצפ עונמל ןתינ

:ןוגכ תוריהז יעצמא

 ןרצי ידי-לע םיצלמומה םידמעמ וא תוינוראב שומיש  

.היזיוולטה רישכמ

 רישכמב החטבב ךומתל םילוכיש םיטיהרב קר שומיש

.היזיוולטה

 

 הצקל רבעמ טלוב וניא היזיוולטה רישכמש אודיו  

.ךמותה טיהרה

 הובג טוהיר לע היזיוולטה רישכמ תא םקמל אל

 תא ןגעל ילבמ )םירפס תויננוכ וא תונורא המגודל(

.המיאתמ הכימתל היזיוולטה רישכמ תאו טוהירה

 

 םירמוח וא דב לע היזיוולטה רישכמ תא םקמל אל  

 טיהרה ןיבל היזיוולטה רישכמ ןיב םיצצוחה םירחא

.ךמותה

 ידכ םיטיהר לע סופיטבש תונכסה יבגל םידלי תכרדה  

.הלש תורקבל וא היזיוולטל עיגהל

 שי רחא םוקימל םייקה היזיוולטה רישכמ תרבעה תעב

.םילוקיש םתוא תא ליעפהל

םילמס

.) AC ( ןיפוליח םרזל סחייתמ

.) DC ( רשי םרזל סחייתמ

.

II הגרדב דויצל סחייתמ

.הנתמהל סחייתמ

.)הלעפה( 'לעפומ'ל סחייתמ

.ןכוסמ חתמל סחייתמ

20

19

תאפקה תעינמל םיצלמומ םידעצ

הנומתה

 וניוצש הלא ומכ הנומת גיצמה ןוטרסב תופצלמ ענמיה  

.תוכורא ןמז תופוקתל ליעל

 טרס ליעפמ ךניהשכ ךלש היזיוולטה תורדגה תא ןווכ  

 ןמז תופוקתל ליעל וניוצש הלא ומכ הנומת גיצמה

.תוכורא

 ← ]הנומת בצמ תורדגה[ ← ]הנומת[ ←   ← 

)הנידמ יולת( ]APS[ / ]Eco[ ← ]הנומת בצמ[

 -

 ← ]הנומת בצמ תורדגה[ ← ]הנומת[ ←   ← 

המאתה ← ]OLED תרואת[

 -

 ← ]OLED ךסמ רמוש[ ← ]הנומת[ ←   ← 

]ההובג[ ← ]וגול תוריהב ןונווכ[

 -

 ,ריממ ןוגכ ,ינוציח רישכמ לש טירפתה לגרס תא הבכ

 לש טירפתה לגרס לש ךורא ןמזל הגצה עונמל ידכ

 

 רישכמה לש שמתשמל ךירדמל הנפ אנא( .רישכמ ותוא

.)תוארוהל ינוציחה

 טרסב םיפוצשכ הטמל רדגומש יפכ תורדגהה תא ןווכ  

 ,ןימי ,לאמשמ םירוחש םיספ תדמתמ הרוצב גיצמה

.םירוחשה םיספה תא ריסהל ידכ הטמל וא הלעמל

 ← ]הבוג-בחור סחי תורדגה[ ← ]הנומת[ ←   ← 

]ינוויכ4  םוז[ וא ]יכנא םוז[ ← ]הבוג-בחור סחי[

 -

תוכיאב תוכמותה תויצקנופ לע עדימ

תינמז הנומת תאפקהל רשקב הנומת

 תארקנה היצקנופ העיצמ LG תיבמ OLED תייזיוולט  

.תינמז הנומת תאפקה עונמל תרזועש ,םילסקיפ ןנערמ

  עיגמ היזיוולטב רבטצמה הייפצה ןמז רשאכ

 היזיוולטב הייפצל ךרע הווש( רתוי וא תועש 2,000-ל

 לעפוי םילסקיפ ןנערמ ,)הנש ךשמב םויב תועש שמח

 

 תעב .היזיוולטה תא הבכתש עגרב יטמוטוא ןפואב

 עדייתש הארתה עיפות ךסמה לע ,היזיוולטה יוביכ

 תאזה הנוכתה .םילסקיפ ןנערמ תלעפה לע ךתוא

 ינפל טעמ .היובכ היזיוולטהש ןמזב העש ךשמב לעפת

 יושע ךסמה לש ןותחתה וא ןוילעה קלחב ךילהתה םויס

.יכנא וק עיפוהל

 ינדי ןפואב םילסקיפה ןנערמ תא ליעפהל לוכי התא  

 ← ]הנומת[ ←   ←   :היזיוולטה טירפת תועצמאב

.]םילסקיפ ןנערמ[ ← ]OLED ךסמ רמוש[

 תועש עבראמ רתוי ךשמב היזיוולטב הפוצ התאשכ

 רפסמל יטמוטוא ןפואב לעפוי םילסקיפ ןנערמ ,תופוצר

 

 ןנערמ :בל םיש( .היזיוולטה תא הבכתש עגרב תוקד

  ,רבוחמ אל היזיוולטה לבכ םא לעפוי אל םילסקיפה

).יובכ יזכרמה למשחה וא

תאפקה תעינמל בושח עדימ

הנומתה

 

 הל רשא תימצע הראה לש היגולונכט הניה OLED

.הנומתה תרבעהו תוכיאל םייתועמשמו םיבר תונורתי

 LG OLED TV ישמתשמ ,תימצע הראה לש הגוצת לכב ומכ

 לשמל ,םימיוסמ םיאנת תחת תינמז הנומת תאפקה תווחל םילוכי

 תייזייולט .ךורא ןמזל ךסמה לע תיטטס הנומת םיגיצמ םה רשאכ

 ךסמה לע תוניגמש תוידועיי תויצקנופ תללוכ LG תיבמ OLED

.תירשפא הנומת תאפקה ינפמ

 תוריהב ,ךסמה לע עיפוהל הכישממ תיטטס הנומת םא

 לכב וא ,םימיוסמ םירוזאב יטמוטוא ןפואב תתחפומ ךסמה

 ךסמה תוריהב ,תמלענ תיטטסה הנומתהש רחאל .ךסמה

 הלקת אל וז .תמדוקה הרדגהל יטמוטוא ןפואב רוזחת

.רצומב

םורגל תולוכיש תונומתל תואמגוד

הנומתה תאקפהל

 עדימ תוליכמה תועובק תונומת וא סליטס תונומת  

 ירפסמ ןוגכ ,ךסמה לע הקספה אלל תוגצומו םיוסמ

 תויבותכ ,תוינכות לש תורתוכ ,תונחת ילמס ,םיצורע

.תורתוכו טרס וא תושדח לש

 יקחשמ לש הלוסנוק רובע םינוקייא וא עובק טירפת  

.רודיש יריממ וא ואדיו

 וא לעמ ,ןימימ ,לאמשמ םיעיפומה םירוחש םיספ  

 וא  3 : 4  סחי םע תונומתב המגודל ומכ ,ךסמל תחתמ

.9

:21

דוק תנכות לע העדוה יטרפ

חותפ

 תנמ לע  http://opensource.lge.com רתאב ורקב אנא

,  

.םירחא תונוישרו חותפ דוק

  ,תוירחא ,ןוישרה יאנת הדרוהל םינימז ,רוקמה דוקל ףסונב

.םירצוי תויוכזו רותיו יבתכ

 יבג לע חותפ רוקמ דוק םכל קפסת םג LG Electronics

  הצפהה תולע תא הסכמה םולשתל הרומתב רוטילקת

 השקבל הבוגתב ,)לופיטהו חולשמה ,הידמה תולע ןוגכ( [email protected] תבותכה לא ינרוטקלאה ראודב

 ךיראתמ םינש שולש ךשמל הפקת היהת וז העצה

 לכל הפקת וז העצה .ונדי-לע הז רצומ לש ןורחאה חולשמה

.הז עדימ לבקיש ימ

תונוישיר

)Magic קוחר טלשב םיכמותה םימגדב קר(

18

17

הביבס יאנת

40   °C   דע  0 °C

  80  % -מ תוחפ

60   °C   דע  -20 °C

  85  % -מ תוחפ

הלעפה תרוטרפמט

הלעפה תוחל

ןוסחא תרוטרפמט

ןוסחא תוחל

)ץראב יולת( .ץרא לכב תונקתל םאתהב םיניוצמ רצומה םע םיקפוסמה היגרנאה יטרפ  

.

IEC 62087-ל םאתהב תדדמנ היגרנאה תכירצ  -

.היזיוולטה תורדגהו ןרקומה ואדיווה ןכות גוס ןוגכ םימרוגל םאתהב תונתשהל היושע לעופב היגרנאה תכירצ  

)ץראב יולת( .רצומל תפרוצמה תיוותב ןייע ,קפסהה תכירצו חוכה קפס לע עדימל  

.הנידמ לכ לש היגרנאה תונקתל וא IEC 62087 ןקתל םאתהב תדדמנ תינייפואה קפסהה תכירצ  -

.םיינוציחה םינקתהה לש רוביחה יקדה יוסיכ ךותב תאצמנ תיוותה ,םימיוסמ םימגדב  *

.תיוותה לע עיפוהל אלש היושע תינייפואה קפסהה תכירצ ,הנידמל וא םגדל םאתהב  *

טרפמ

)ץראב יולת(

תיגולנא היזיוולט

 PAL B/B, PAL B/G,

PAL D/K, PAL-I, 

 SECAM B/G,

 SECAM D/K,

NTSC-M

862 MHz דע 46

רודיש טרפמ

תילטיגיד היזיוולט

DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2

היזיוולט תכרעמ

1

DVB-T/T2

:VHF III 

230 MHz דע 174

 

606 MHz דע 470

 

862 MHz דע 606

:S Band II 

300 MHz דע 230

:S Band III 

470 MHz דע 300

3,000

75 Ω

1

DVB-C 

1

DVB-S/S2 

890 MHz דע 46 2,150 MHz דע 950

)ספ) תוינכות יוסיכ

6,000

לש ילמיסקמ רפסמ

ןוסחאל תוינכות

הנטנא תודגנתה

תינוציח

.

DVB-T2/C/S2-ב םיכמותה םימגד קר   1

)'סקמ( האיצי קספה

17.5 dBm

18 dBm

12 dBm

)LGSBWAC94) יטוחלא לודומ טרפמ

)IEEE 802.11a/b/g/n/ac( יטוחלא LAN

םירדת חווט

2,483.5 MHz דע 2,400

5,725 MHz דע 5,150

5,850 MHz דע 5,725

Bluetooth

)'סקמ( האיצי קספה םירדת חווט

9 dBm 2,483.5 MHz דע 2,400

 הז רצומ תרוצת .הלעפהה רדת תא ןנווכל וא תונשל לוכי וניא שמתשמה ,ץראל ץראמ םינוש םירדתה יצורעש ןוויכמ

.תוירוזאה תויורידתה תלבטל תרדגומ

 .ףוגה ןיבל וניב מ"ס 20 לש ילמינימ קחרמ םע ותוא ליעפהלו הז ןקתה ןיקתהל שי - שמתשמה תעידיל

.תוצראה לכב ןימז אל IEEE 802.11ac

 *

16

15

הגירח הגוצת

 םיליעפמשכ לק בוהבה ןכתיי ,עגמל רק רצומה םא  

.רצומב היעב ןיא ,ילמרונ הז .ותוא

 .םילסקיפ ינוילימ ליכמש םדקתמ רצומ אוה הז לנפ

 תודוקנ וא תונטק תורוחש תודוקנ וארתש ןכתיי

  לש לדוגב )קוריו לוחכ ,םודא ,ןבל( תוריהב תוינועבצ

 אלו הלקת לע דיעמ אל הז .ךסמה יבג לע 1 ppm

.רצומה לש תונמיהמהו םיעוציבה לע עיפשמ

 

 הניאו ישילש דצ לש םירצומב םג תשחרתמ העפותה

.רזחהל וא הפלחהל הליע הווהמ

 םוקימל םאתהב חולב עבצו תוריהב ייוניש ונכתיי  

 .)הטמל/הלעמל/ןימי/לאמש( הייפצה

 הניא איה .לנפה ינייפאמ בקע תשחרתמ וז העפות

.הלקת הווהמ הניאו רצומה יעוציבל הרושק

רצונש לילצ

 שחרתמש תוקדסיה לש שער :תוקדסיה לש שער  

 האצותכ רצונ הלש יוביכ וא היזיוולטב הייפצ תעב

 תובקעב קיטסלפה לש תימרת תוצווכתהמ

 םרובעש םירצומב ץופנ הז שער .תוחלהו הרוטרפמטה

.ימרת תוויע ץוחנ

 שער :לנפה לש םוזמז / ילמשח לגעמ לש םוהמה  

 ההובג תוריהמב גותימ לגעממ רצונ הכומנ המצועב

 הנתשמ .רצומ תלעפהל ההובג םרז תמצוע קפסמש

 .רצומב תולתכ

 לש תונמיהמה וא םיעוציבה לע עיפשמ וניא הז שער  

.רצומה

 יוקינ ירמוח וא םימ יפדוע טוחסל דפקה  

.תילטמהמ

 ךסמ לע תורישי לזונ וא םימ ססרל ןיא

.היזיוולטה

 

 תומכ תא קר השבי תילטמ לע ססרל דפקה  

.ךסמה בוגינל הצוחנה יוקינה רמוח וא םימה

שמתשמל ךירדמ

 שמתשמל ךירדמה תא ארק ,וז היזיוולט תודוא ףסונ עדימל

.רצומב לולכש

 ← ]הכימת[ ←   ←   שמתשמל ךירדמה תחיתפל

]שמתשמל ךירדמ[

 

תויעב ןורתפ

.קוחר טלשה תועצמאב היזיוולטה לע טולשל ןתינ אל

.בוש הסנו רצומב קוחר טלשה ןשייח תא קודב  

.קוחר טלשל רצומה ןיב לושכמ ןיאש אדו  

,    

.)  -ל 

.לוק ןיאו הנומת תגוצת ןיא

.לעפומ רצומהש אדו  

.חתמ עקשל רבוקמ חתמה לבכש אדו  

  רוביח ידי-לע למשחה עקשב היעב שי םא קודב  

.םירחא םירצומ

.עתפל לועפל הקיספמ היזיוולטה

 תקספה ןכתית .למשחה תרקב תורדגה תא קודב  

.למשח

 תורדגהב תלעפומ יטמוטואה יוביכה תייצקנופ םא קודב

.ןמזל תורושקה

 

 הבכת היזיוולטה ,תלעפומ היזיוולטהשכ תוא ןיא םא  

.תוליעפ רסוח לש תוקד 15 רחאל יטמוטוא ןפואב

.תוא ההוזמ אל )HDMI( בשחמל רוביח תעב

.קוחר טלשה תועצמאב היזיוולטה תא לעפהו הבכ  

.

HDMI-ה לבכ תא שדחמ רבח  

.תלעפומ היזיוולטהשכ בשחמה תא שדחמ לעפה  

Magic לש קוחרה טלשה םושיר

Magic לש קוחר טלשה תא םושרל דציכ

 וול עצבל שי תישאר ,Magic קוחר טלשב שמתשהל ידכ

.היזיוולטל המאתה

 תא לעפהו Magic לש קוחר טלשל תוללוס סנכה

.היזיוולטה

  1

 ץחלו Magic לש קוחר טלשה םע היזיוולטה לע עבצה

.l

קוחר טלשב 

)רושיא) לגלג

   לע

  2

 Magic לש קוחר טלשה תא תמשור אל היזיוולטה םא  *

.היזיוולט הלש הקלדהו יוביכ רחאל בוש הסנ

Magic לש קוחרה טלשה םושיר תא לטבל דציכ

 ךשמל 

)תיב)

  -ו 

)הרזח)

   םינצחלה לע תינמז וב ץחל

 קוחר טשל לש המאתהה תא לטבל ידכ תוינש שמח

.היזיוולטה םע Magic

 תוינש שמחמ הלעמל ותוא קזחהו   -ה רותפכ לע ץחל  *

 לש קוחרה טלשה לש שדוחמ םושיר עצבלו קתנתהל ידכ

.תחא תבב Magic

 קחרמב )AP( השיגה תדוקנ תא םקמל ץלמומ  

 AP-ה םא .היזיוולטהמ רטמ 0.2-מ רתוי לש

 לש קוחרה טלש ,'מ 0.2-מ רתוי בורק ןקתומ

 תוערפה ללגב יופצכ לועפל אלש לולע Magic

.רדת

 ןכתיי ,תומיוסמ תוצראבו תיגולנא היזיוולטב  

.ולעפי אל טלשה ינצחלמ קלחש

 תוללוסה .תונשיו תושדח תוללוס בברעל ןיא

.לוזנלו הדימה לע רתי םמחתהל תולולע

 

 םורגל הלולע תוללוסה תויבטוק לש המאתה יא  

 תובקעבו הללוסה לש הליזנל וא תוצצופתהל

.הביבסה םוהיז וא העיצפ ,הפרש ךכ

 תולחו ןכתיי .תוללוסב שמתשמ הז ןקתמ  

 תוללוס לש התואנ הכלשה יבגל תונקת ךרוזאב

 םע רשק רוציל שי .הביבסה לע הרימש ךרוצל

 הכלשה לע עדימ תלבקל תוימוקמה תויושרה

.רוזחמו

 ןוגכ רתי םוחל רישכמב תוללוס ףושחל ןיא  

.הרישי שמש תנירק

14

13

היינשמ רתוי ךשמל קזחהו ץחל ,ןצחלב שמתשהל ידכ

.תחא

.היזיוולטה תא הבכמו ליעפמ 

)הלעפה)

 

 ריממה תא תובכל וא ליעפהל ןתינ 

)STB POWER)

 

.היזיוולטה לש ילסרבינואה קוחר טלשל ותפסוה ידי-לע

.הסינכ רפסמ 

םירפסמ ירותפכ

.]הריהמ הרזע[ל השיג רשפאמ 

**

.

2-2-ו 1-2 ןוגכ םירפסמ ןיב   סינכמ 

)ףקמ)

 

.תורומשה תוינכותה תמישרל השיג 

.קוחר טלשה לש תויצקנופ דוע גיצמ 

)תולועפ דוע)

 

.'הריהמ השיג' תא ךרוע 

**

 הרישי הנזה ךל תרשפאמש הנוכת איה 'הריהמ השיג'

 הציחל ידי-לע 'היח היזיוולט' וא יפיצפס םושיי לש

 -

.תורפסה ינצחל לש הקזחהו

.עמש רואית תויצקנופ ליעפמ 

**

.לוקה תמצוע תא ןנווכמ 

.םילילצה לכ תקתשה 

)קיתשהל)

 

.]תושיגנ[ טירפתל השיג 

)קיתשהל)

 

**

.תורומשה תוינכותה ןיב הלילג 

 שמתשהל ידכ תשר רוביח שורד 

)ילוק יוהיז)

 

.ילוקה שופיחה תייצקנופב

 םייושע םיצלמומה םיתורישהמ קלח( .ץלמומ ןכות שפח

).תונידמהמ קלחב םינימז תויהל אלש

 רבד ,תילוקה יוהיזה תנוכתב שומישל 

)ילוק יוהיז)

 

**

.רותפכה תקזחהו הציחל ידכ ךות

.'תיב' טירפתל השיג רשפאמ 

)תיב)

 

.תמדוקה הירוטסיהה תגצה 

)תיב)

 

**

.'תוריהמ תורדגה'ל השיג 

)תוריהמ תורדגה)

 

.]תורדגהה לכ[ טירפת תא גצה 

)תוריהמ תורדגה)

 

**

 רוחבל ידכ   ןצחלה זכרמב ץחל 

)רושיא) לגלג

 

.

 ןצחלב שומיש ידי-לע תוינכות ףילחהל ןתינ .טירפת

 לע ץחל 

)הנימי/הלאמש/הטמל/הלעמל)

       

 לגלגל ידכ הנימי וא הלאמש ,הטמל ,הלעמל רותפכה

         םינצחלה לע ץחול התא םא .טירפתה תא

 קוחר טלשהו ךסמהמ םלעיי ןמסה ,שומישב ןמסה רשאכ

 בוש ןמסה תא גיצהל ידכ .יללכ קוחר טלשכ לעפי Magic

.הנימיו הלאמש םסקה טלש תא רענ ,ךסמה לע

.תמדוקה המרל הרזח 

)הרזח)

 

 הייפצל רזוחו ךסמה יבג-לע תוגוצת הקנמ 

)הרזח)

 

**

.הנורחאה

.תוינכותה ךירדמ תגצה 

.ואדיו תמרזה תורישל רוביח 

המרזה תוריש ינצחל

 

1

.תמדוקה הירוטסיהה תא גיצמ 

.הסינכה רוקמ תא הנשמ 

)טלק)

 

.]תיבה ךסמ לש םינווחמה חול[ לא השיג 

)טלק)

 

**

.ריממה לש תיבה טירפת תא גיצמ 

 הגוצתה :ריממה ךרד תינכותב םיפוצ םכניא רשאכ  -

.ריממה ךסמל הנתשמ

 תויצקנופל השיג םירשפאמ  ,  ,  , 

.םיטירפתהמ קלחב תודחוימ

.הטלקהה תייצקנופ תא ץירמ 

**

.הידמה ןכותב םיטלוש 

)הרקב ינצחל)

  , 

לש קוחרה טלשב שומישה

Magic

)םגדב יולת(

 .קוחר טלשב םינצחלה לע םיססובמ הז ךירדמב םירואיתה

.הכלהכ היזיוולטב שמתשהו ןויעב הז ךירדמ ארק

  :האבה העדוהה תגצומ רשאכ הללוסה תא ףלחה

].הללוסה תא ףלחה .השלח קי'גמ טלשב הללוסה[

 את הסכמ תא ריסהל שי ,תוללוסה תא ףילחהל ידכ

 ואדיו ךות ) AA  טלוו 1.5( תוללוסה תא ףילחהל ,תוללוסה

 תא ריזחהלו אתה ךותבש תיוותל  -ו   תווצקה תמאתה

 לש קוחר טלשהש אדוול שי .ומוקמל תוללוסה את הסכמ

.היזיוולטבש קוחר טלשה ןשייח לא ןווכמ Magic

1

1

1

1

 םאתהב םיקפוסמ אל םיתורישהו םינצחלהמ קלחש ןכתיי(

)םירוזאל וא םימגדל

ןצחל תועצמאב

.ןצחלה תועצמאב היזיוולטה תויצקנופ תא ליעפהל ןתינ

תויסיסב תויצקנופ

)הציחל( הלעפה

)הקזחהו הציחל( 

1

יוביכ

)

2

הציחל( םיטירפת תרקב

)

3

הקזחהו הציחל( םיטירפת תריחב

 לעופ הטלקה ךילהת לכו ורגסיי םילעופה םימושייה לכ

.קספוי

  1

 לע הציחל ידי-לע ונממ רוחבלו טירפתל תשגל ןתינ

.תלעפומ היזיוולטהשכ ןצחלה

  2

.םיטירפתה תרקבל השיג תעב היצקנופב שמתשהל ןתינ   3

טירפתהמ הריחב

 ןתינ .  ןצחלה לע תחא םעפ ץחל ,תלעפומ היזיוולטהשכ

.םינצחלה תועצמאב טירפתהמ םיטירפ רוחבל

.רישכמה תא הבכמ

.הסינכה רוקמ תא ףילחמ

.לוקה תמצוע תא ןונווכ

.תורומשה תוינכותה ןיב הלילג

12

11

םיינוציח םינקתה

 , HD  טלקמ ,Blu-ray ןגנ :םיללוכ םינימז םיינוציח םינקתה

 ןוסחא ינקתה ,עמש תוכרעמ ,ואדיו ירישכמ , DVD  ןגנ

.םירחא םיינוציח םינקתהו םיקחשמ ינקתה ,בשחמ , USB

.םגדבש הזמ הנוש ינוציח ןקתהל רוביחהש ןכתיי  

 רדסל רשק אלל היזיוולטל םיינוציח םינקתה רבחל ןתינ

.היזיוולטה תואיצי

 

 Blu-ray/DVD טילקמב היזיוולט תינכות טילקהל ידכ  

 תואה תסינכ לבכ תא היזיוולטל רבחל דפקה ,ואדיו וא

 ,הטלקה לע ףסונ עדימל .ואדיו וא  DVD  טילקמ ךרד

.רבוחמה ןקתהה םע קפוסמה ךירדמב ןייע

.הלעפה תוארוה לבקל ידכ רבוחמה דויצל ךירדמב ןייע  

 לבכב שמתשהל שי ,היזיוולטל קחשנמ ןקתה רבחל ידכ  

.קחשמה ןקתה םע קפוסמה

 ,היצולוזרל םירושקה םישער ונכתיי בשחמ בצמב  

 לש הרקמב .תוריהבל וא תוידוגינל ,תיכנאה תינבתל

 ,תרחא היצולוזרל בשחמה תאיצי תא הנש ,םישער

 תוריהבה תא ןנווכ וא רחא בצקל ןונערה בצק תא הנש

.הרורב הנומתהש דע ]הנומת[ טירפתב תוידוגינה תאו

 אל היצולוזרה תורדגהמ קלחש ןכתיי ,בשחמ בצמב

.יפרגה סיטרכה גוסב תולתכ הכלהכ ולעפי

 

 וא ואדיווה ,בשחמב ULTRA HD ןכות עמשומ ןא

 יעוציבב תולתכ ןגוריסל תוערפהמ לובסל םילולע עמשה

 

)םגדב יולת( .בשחמה

 שמתשהל ץלמומ ,יווק LAN תועצמאב רוביח תעב  

.)  האיצי תקפוסמ רשאכ קר( .CAT 7 לבכב

 ← ]תופסונ תורדגה[ ← ]הנומת[ ←   ← 

]HDMI ULTRA HD Deep Color[

ץרה 60/50 תוריהמב 

 תוריהמב  4K  תוכיאבו )0: 2:  4  ,2: 2:  4  ,4:4:4(

 ץרה 60/50 תוריהמב 

4K

4K

   תוכיאב הכימת :לעפומ

)0: 2:  4  ,2: 2:  4  ,4:4:4( ץרה 120/100

 תוכיאב הכימת :יובכ

)0: 2:  4 (

 -

 -

  ךמות םג הסינכל רבוחמה ןקתהה םא

 תויהל היושע הנומתה ,'Ultra HD Deep Colour'ב

 ןכתיי ,ךכב ךמות וניא ןקתהה םא ,םלוא .רתוי הרורב

 הרדגהה תא הנש ,הזכ הרקמב .הכלהכ לעפי אל הזש

 היזיוולטה לש ]HDMI ULTRA HD Deep Color[

.יובכ בצמל

USB

  USB  ןקתה םא .לועפל אלש תולולע תומיוסמ  USB  תוזכר

 תורישי ותוא רבח ,ההוזמ וניא  USB  תזכרב שמתשמש

.היזיוולטה לש  USB ה תסינכל

IR Blaster

  , Blu-ray/DVD ןגנ ,)OTT /IP/ןייוול/םילבכ( ריממב טולש  

 שומיש ךות ,המודכו םיקחשמ תולוסנוק ,ףדמ לוקמר

)הנידמ יולת( .IR Blaster-ב

 IR Blaster-ה תאיצי לא IR Blaster-ה לבכ תא רבח

.היזיוולטב

 -

לש )םיינש וא דחא( תווצקה ינש תא חנה   

 גצומש יפכ ינוציחה ןקתהה ינפל IR Blaster-ה

.ןלהל הנומתב

 טולשל ידכ ילסרבינוא טלש תורדגהב שמתשה

← ]רוביח[ ←   ←   לא רובע .ןקתהב

.]ילסרבינוא טלש תורדגה[ ← ]ןקתה רוביח תורדגה[

 -

 קיבדה טרסה תרזעב IR Blaster-ה תא קדה  -

.ףרוצמה

םירוביח

 יבצמ תפלחהו היזיוולטל םיינוציח םינקתה ןווקמ רוביח

 רוביח לע ףסונ עדימל .ינוציח ןקתה תריחבל הסינכ

.ןקתה לכ םע קפוסמה ךירדמב ןייע ,םיינוציח םינקתה

םילבכ/הנטנא

 לבכ תועצמאב ריקב הנטנא עקשל היזיוולטה תא רבחל שי

.)75  Ω(   RF

 יתשמ רתוי לש רוביח ךרוצל תוא לצפמב שמתשהל שי  

.תויזיוולט

 תוא רבגמ ןיקתהל שי ,העורג הנומתה תוכיא םא

.הנומתה תוכיא רופישל

 

 ןווכל שי ,הנטנא תרבוחמשכ העורג הנומתה תוכיא םא

.ןוכנה ןוויכל הנטנאה תא

 

.םיקפוסמ םניא ריממו הנטנא לבכ  

 ,ULTRA HD ירודישב הכימת וב ןיאש םוקימב

.םירישי ULTRA HD ירודיש טולקל לכות אל היזיוולטה

 

ןייוול תחלצ

   RF  לבכ תועצמאב ןייוול עקשל היזיוולטה תא רבחל שי

)םגדב יולת( .)75 Ω(

םירחא םירוביח

 תוכיא תלבקל .םיינוציח םינקתהל היזיוולטה רוביח

 ןקתהה תא רבחל שי רתויב םיבוטה עמשהו הנומתה

 םילבכהמ קלח .HDMI לבכ תועצמאב היזיוולטל ינוציחה

.םיקפוסמ םניא םידרפנה

HDMI

 םינקתהה תאו רצומה תא למשחהמ קתנלו תובכל שי

.

HDMI-ה לבכ רוביח תעב םיינוציחה

 

:)םגדב יולת( ךמתנ HDMI עמש טמרופ  

 ,True HD )48 kHz(

Dolby Digital / Dolby Digital Plus 

 ,)32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz(

PCM )32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz(

)ץע תרוק לע הנקתהל(

 קמועל םירוח חודקל ידכ מ"מ  4    Ø    ץע חדקמב שמתשה

).חדקנש רוחה תא הקנ( .מ"מ 76

סבג ריק

מ"מ 76

ץע תרוק

 ילבמ ץעה תרוקל ריקה לע היילתה גרוב תא קדה

.ריקה לע היילתה ןגועב שמתשהל

םיגרבו םינגוע ןיקתהל דציכ

 ץלמומ ,םידדצהמ םיפסונ םילבכ רוביח תעב  

 היזיוולטה לש יעצמאה קלחה תא קיזחהל

 ידכ רצומה תא ךושמל זאו יכנא וא יקפוא ןפואב

 עוציב ינפל ריקהמ קיפסמ קחרמ שיש אדוול

.רוביחה

 ץלמומ ,הטמלמ םיפסונ םילבכ רוביח תעב  

 לע היילתל ןקתמהמ היזיוולטה תא ררחשל

.רוביחה עוציב ינפל ריקה

 רדסל ידכ םילבכ לוהינ תוכרעמב שמתשה  

 .ןלהל גצומכ היזיוולטה תיתחתב םילבכה תא

 ,רצומה םע תוקפוסמ ןניא םילבכ לוהינ תוכרעמ

.דרפנב ןתוא שוכרל שי ןכל

)המגודל(

 שומיש וב עצבל דפקה ,רצומה תנקתה רחאל  

.ריקל דומצ אוה רשאכ

 ריקל דומצ וניא אוה רשאכ רצומב שומיש

.רצומה תא לטלטל וא קזנ םורגל לולע

 -

10

9

)ןוטב ריק לע הנקתהל(

  חדקמ תועצמאב םינגועה ימוקימב םירוח חדק

.מ"מ 100 דע 80 לש קמועל מ"מ 8 Ø

  1

ריקה לא היזיולטה תא חטבאל

)OLW480B טעמל(

.תחדקש םירוחה תא הקנ   2

 ךותב ריקה דמעמ עוביקל םירוגסה םינגועה תא סנכה

).םינגועה תסנכה תעב שיטפב שמתשה( .םירוחה

  3

ריקה לע הנקתהל ןגוע

 םיאתהל ידכ ריקה ןוויכל דמעמה תכימת תא ףוחד

.םירוחה ימוקימל ותוא

  4

  .םירוחב ריקה דמעמ עוביקל םיגרבה תא קדה   5

  ןיבש לותיפ טנמומל םיגרבה תא קדה ,הז בלשב

.מ"ס/חוכ-ג"ק 60-ל מ"ס/חוכ-ג"ק 45

 ריקה לע הנקתהל גרוב

.הנקתהה רחאל ריקל בורק היזיוולטב שמתשהל שי  

םיגרבו םינגוע ןקתל ךיא

)OLW480B טעמל(

:יכ אדוול שי

 םידמוע רומיגה רמוחו ריקה יבוע ,רמוחהש קודב  

 ךילהת תלחתה ינפל .הנקתהה ךירדמ תושירדב

 לקשמב ךומתל לגוסמ ריקהש אדוול שי ,הנקתהה

.היזיוולטה

 ןוטב תוריקב םיפרוצמה םיגרבבו םינגועב שמתשהל שי  

.םיקדס אלל

 ריק לע וא ,סבג חול לע רצומה תא ןיקתהל ןיא םלועל  

 לע רצומה תא ןיקתהל ךרוצ שי רשאכ .

MDF  יושעה

 םיכמות תוריקל ןוגיע יגרובב שמתשהל שי ,הזכ ריק

.רומיגה רמוח ךותבש ץע תורוקל וא )ןוטב(

 ךרדב .הרוקל ריקה הלתמ תא רבחל שי תא רבחל שי

 היהת אל םהב םירקמ ונכתיי לבא ,היעב היהת אל ללכ

 

 ןווגמ םנשי הלאכ םירקמב .הרוק לע ןיקתהל תורשפא

 השענ םא .ןורתפ קפסל םילוכיש סבג תוריקל םינגוע

 ריקהו םינגועהש אדוול שי סבג תוריקל םינגועב שומיש

 ןכתייש בל םיש .היזיוולטה לקשמב ךומתל םילגוסמ

 ,ךלש בצמה רובע םינוכנה םניא םיקפוסמה םינגועהש

.ימוקמ החמומ םע קודבל שי ןכל

 םילגוסמ תויהל םיבייח םירחא םיטרופמ אל תוריק  

 686( חוכ-ג"ק 70 לעמ לש הכישמ יסמועב ךומתל

 980( חוכ-ג"ק 100 לעמ לש היטה יסמועבו )ןוטוינ

.רוביח רזיבא לכל )ןוטוינ

 מ"מ  8    Ø  ןוטב חדקמב שמתשהל שי םירוח תחידקל

 תרוק רובע מ"מ  4    Ø  ץע חדקמב וא תטטור החדקמבו

.ץע

 

הנקתהה םרט

)OLW480B טעמל(

 תנקתה דבלמ תרחא הרטמל רצומב שמתשהל ןיא  

.ריק לע היזיוולטה

 תוחיטב תונואתמו רצומל קזנ בסהלמ ענמיהל שי  

 אל ריק דמעמב שומיש וא תינלשר הנקתהמ תועבונה

.השרומ אל וא ןיקת

 לש החונ הנקתהל ךירדמב תוארוהה רחא בוקעל שי  

.ריקה דמעמ

 זכרמל הנפו ידיימב הנקתהה ךילהת תא קספה  

 ךילהת תא ןיטולחל ןיבהל לוכי ךניא םא תורישה

.הנקתהה

 תויעב וראשיי םא יעוצקמ ןיקתמ לש ויתורישב שמתשה

.רוריבה רחאל הנקתה

 אל .ץע תרוק וא ןוטב ריק לע הז רצומ ןיקתהל ץלמומ  

 תוריק( םירחא םיחטשמ לע הז רצומ ןיקתהל ץלמומ

 םורגל הלולע הנוכנ אל הנקתה .)'וכו םינבל ,טקיד ,סבג

.רצומה תליפנל

.יכנא ריק לע קר רצומה תא ןיקתהל שי  

 לע וא היינבה ינקתמ גרוחה יוטנ ריק לע ןיקתהל ןיא

.תודבכב יוטנה הרקתה ריק

 הנקתהמ האצותכ תומרגנה תויעבל תיארחא הניא LG

 םייוטנ תורקתו תוריק לשמל ,רצומה לש הנוכנ אל

.תודבכב

 ונניא .הנקתהה ינפל םיפרוצמה םירזיבאה תא קודב

 תחיתפ רחאל קוזינ וא דבאש רזיבא לכל םיארחא

 

.תימינפה הזיראה

 םירזיבאה תא עלוב ןטק דלי וא קונית רשאכ  

 תונוש תוחיטב תונואת שחרתהל תולולע ,םיפרוצמה

 םדי גשיהמ םיפרוצמה םירזיבאה תא קחרה .קנח ומכ

.םידליו תוקונית לש

 דומצ גרובהש דע קדהל שי ,םיגרב קודיה תעב  

.ןיטולחל

 .םיגרבה קודיה תעב זרפומ חוכב שומישמ ענמיה

 תא תיחפהל וא רצומבו ריקב עוגפל הלולע וז הלועפ

.ויעוציב תא וא ותוחישק

 סמועמ תגרוחש היזיוולט ןיקתהלמ ענמיהל שי  

 לע ינוציח חוכ תלעפה רשפאל ןיאו טרופמה החיתמה

.רצומה

 הדובע ילכב ריהז שומיש ידי לע תונואתמ ענמיה  

.הנקתהה ךלהמב

 ךירדמב תוארוהה יפ לע רצומה תא ןיקתהל שי  

.הנקתהה

 ךירדמב תוארוהה יפ לע אלש רצומה תנקתה

 קזנ וא תישיא העיגפל םורגל הלולע ,הנקתהה

.רצומל

 תעב םישנא ינש תוחפל דוע םיאצמנ יכ אדוול שי  

.ולש הבוגה ןונווכ וא רצומה תנקתה

 לולע ישיא ןפואב המאתה וא הנקתה עצבל ןויסינ

.רצומל קיזהל וא תישיא העיגפל םורגל

 שמתשה .הנקתהה םרט יונפ ריקהש אדוול שי  

.רצומה םע םיקפוסמה םיגרבבו םינגועב

 יושע םישרומ אל םיגרבב וא םינגועב שומיש

 ינוכיס הווהמו רצומה לש לקשמב ךומתל אל

.תוחיטב

 דיפקהל שי ,הנקתהל ריקב חודיק תעב  

 בוקעל שי .ןיוצש רטוקב החדקמב שמתשהל

.חודיקה קמועל תוארוהה רחא

 אלש תורחא םיכרדב רצומה תנקתהו חודיק

 אל הנקתהל םורגל לולע הנקתהה ךירדמב וניוצ

.תוירשפא תוחיטב תויעבו הביצי

 םקמל ןיא ,הבוטר תבגמב רצומה תא בגנל ןיא  

 םוקמל תחתמ תוחל רזפמ וא םומיח רצומ

.רצומה לש הנקתהה

 הובג םוחו רצומל סנכיהל םילולע םידא וא םימ

 הלקתל וא תולמשחתהל ,הפירשל םורגל לולע

.רצומה לש

 וא יוביכ תרטממ תברקב רצומה תא ןיקתהל ןיא  

 תודיער שחרתהל םילולע וב םוקמב ,שא יאלג

 וא הובג חתמ לעב טוח תברקב וא םיעוזעז וא

.למשח רוקמ

 ריקה עקשמ רצומה לש למשחה לבכ תא קתנ  

.הנקתהה ינפל

 רבוחמ למשחה לבכ רשאכ רצומה תנקתה

.הפירשל וא תולמשחתהל םורגל הלולע עקשל

 שי .תופושח םיידיב רצומה תא ןיקתהל ןיא  

.הדובע תופפכב שמתשהל דיפקהל

 םורגל לולע הדובע תופפכ אלל הנקתה ןויסינ

.תישיא העיגפל

 שומיש .קפוסמה לבכה םע רצומה תא רבח  

 האצותכ קזנל םורגל לולע השרומ אל לבכב

  .קפוסמה לבכב שמתשה .ריקב ךוכיחמ

)םגדל םאתהב תונתשהל יושע(

הנקתהל םילכ

 חדקמ / החדקמ / סלפ / )ילמשח וא ינדי( בלצ גרבמ  

מ"מ  4  רטוקב הדלפ חדקמ וא מ"מ  Ø   8  ןוטב

8

7

תוחיטבל תוריהז יעצמא

)OLW480B טעמל(

 ידכ הז ךירדמ ןויעב אורקל םייעוצקמ םיניקתמ לע  

.הנוכנ הנקתה חיטבהל

 תוחוקלל הז ךירדמ ריבעהל םייעוצקמ םיניקתמ לע  

 ותוא ןסחאלו אורקל ךתוא דדועלו הנקתהה רחאל

.תוידיתע תוינפהל חונ םוקמב

 חונ םוקמב ותוא רומש ,הנקתהה ךירדמ תאירק רחאל

.תוידיתע תוינפהל

 תונחה ידי לע הנומש יעוצקמ ןיקתמ לאש  

.רצומה תנקתהל

 איה יעוצקמ ןיקתמ וניאש והשימ ידי לע הנקתה

.תישיא העיגפל םורגל הלולעו רתויב תנכוסמ

 לוכי וניאש ביצי אל רתאב רצומה תא ןיקתהל ןיא  

.ולקשמב דומעל

 רצומה ,קיפסמ חישק וניא הנקתהה רתא םא

.תישיא העיגפל םורגלו לופיל לולע

 ,תונחה ידי לע הנומש יעוצקמה ןיקתמל הנפ  

.הנקתהה רחאל ותפלחה וא רצומה תזזה םרט

 תוחיטב תויעבו תינכט המישמ איה הנקתה

 וא ןיקתהל הסנמ םדא םא ררועתהל תויושע

.ישיא ןפואב רצומה תא זיזהל

 ותעיגפל םורגל וא רצומה לע םירבד תולתל ןיא  

.הנקתהה רחאל

 העיגפלו רצומה תליפנל םורגל לולע רבדה

.תישיא

 תא תולתל ןיא ,ריק לע רצומה תנקתה תעב  

.היזיוולטה בגמ תואה ילבכ וא למשחה ילבכ

 ךכמ האצותכו ,םירתימב עוגפל לולע רבדה

.רצומה לש הלקתל וא תולמשחתהל ,הפירשל

 תנקתה תעב הדובע תופפכ שובלל דפקה  

.רצומה

 ליבוהל הלולע םיידיה לע הנגה אלל הנקתה

.העיצפל

 -

ריקה לע הנקתה

 תילנויצפוא ריקה לע הנקתהל תיווז תוריהזב רבחל שי

 ריקה לע הנקתהל תיווזה תא ןיקתהלו היזיוולטה בגב

 ירמוחל היזיוולטה רוביחל .הפצרל ךנואמה קצומ ריק לע

 LG .עוצקמ-לעב םע רשק רוציל שי ,םירחא היינב

 יעוצקמ ןיקתמ ידי-לע עצובת ריקה לע הנקתהש הצילממ

 לע הנקתהל תיווזב שומישה לע םיצילממ ונא .ךמסומ

 הלק LG לש ריקה לע הנקתהל תיווזה .LG לש ריקה

 תיווזב שומיש השענ אל םא .םירבוחמ םילבכהשכ הזזהל

 הנקתהל תיווזב שמתשהל שי ,LG לש ריקה לע הנקתהל

 קיפסמ םע ריקל הכלהכ חטבואמ ןקתהה הבש ריקה לע

 רבחל ץלמומ .םיינוציח םינקתהל רוביח רשפאמש םוקמ

.ריקל םיעובק םירוביח תנקתה ינפל םילבכה לכ תא

מ"ס 10

מ"ס 10

מ"ס 10

מ"ס 10

מ"ס 10

)םגדב יולת(

 היזיוולטה תנקתה ינפל דמעמה תא ריסהל שי  

 דמעמה רוביח תלועפ עוציב ידי-לע ריקה לע

 .ךופה רדסב

 ריקה לע הנקתה תיווזו םיגרב לע ףסונ עדימל  

.'תדרפנ השיכר'ב ןייעל שי

    ,ריקה לע רומה תא ןיקתהל איה הנווכה םא

 ןקתב הנקתה קשממ רצומה בגל רבחל שי

 תנקתה תעב .)םיילנויצפוא םיקלח( VESA

 ריקה לע הנקתהל תיווזב שומישל רישכמה

 תוריהזב תאז תושעל שי ,)םיילנויצפוא םיקלח(

.רישכמה תלפה תא עונמל ידכ

 אלש אדוול שי ריקה לע היזיוולט תנקתה תעב  

 ילבכ תיילת ידי-לע היזיוולטה תא ןיקתהל

.היזיוולטה בגב תותואהו חתמה

 לולע אוה םא ריקה לע הז רצומ ןיקתהל ןיא  

 םורגל לולע רבדה .ןמש ידאל וא ןמשל ףשחיהל

.ותליפנל םורגלו רישכמל קזנ

 היזיוולטה רוביח ,אלמ ריק דמעמ תנקתה תעב  

.ריקה בצמ לשב ביצי אל תויהל יושע ריקל

 הנקתהה ןוטרסב הפצ ,ףסונ עדימל

.םכחה ןקתהב

  ,ביצי םוקימב תמקוממ אל היזיוולטה םא

 ןתינ .הליפנ בקע הנכס תווהל הלולע איה

 ידי-לע ,םידליל דחוימב ,תובר תועיצפ עונמל

 

:ןוגכ תוריהז יעצמא תטיקנ

 םיצלמומה םידמעמ וא תוינוראב שומיש

.היזיוולטה ןרצי ידי-לע

 -

 ךומתל םילוכיש םיטיהרב קר שומיש  -

.היזיוולטב החטבב

 הצקל רבעמ תטלוב הניא היזיוולטהש אודיו

.ךמותה טיהרה

 -

 הובג טוהיר לע היזיוולטה תא םקמל אל  -

 ילבמ )םירפס תויננוכ וא תונורא המגודל(

 הכימתל היזיוולטה תאו טוהירה תא ןגעל

.המיאתמ

 וא דב לע היזיוולטה תא דימעהל אל

 טיהרה ןיבל הניב םיצצוחה םירחא םירמוח

.ךמותה

 לע סופיטבש תונכסה יבגל םידלי תכרדה

 תורקבל וא היזיוולטל עיגהל ידכ םיטיהר

.הלש

 -

 -

ריקה לא היזיולטה תא חטבאל

ןחלוש לע הנקתה

.ןחלוש לע רשי בצמל התוא הטהו היזיוולטה תא םרה   1

 רורווא ךרוצל ריקהמ מ"ס 10 לש ילמינימ חוורמ ראשה  

.םיאתמ

מ"ס 10

מ"ס 10

מ"ס 10

מ"ס 10

מ"ס 10

)םגדב יולת(

)םגדב יולת(

 םיגרבהו היזיוולטה תויווז תא וא ,ןיעה יגרוב תא סנכה

.םתוא קזחו ,היזיוולטה בגבש

  1

 שי תישאר ,ןיעה יגרוב לש תומוקמב םיגרב שי םא  

.םיגרבה תא איצוהל

 תא םאתה .ריקה לע םיגרבה םע ריקה תויווז תא ןקתה

.היזיוולטה בגבש ןיעה יגרובו ריקה תיווז םוקימ

  2

 אדו .קזח לבחב ריקה תויווזל ןיעה יגרוב תא רבח

.רשיה חטשמל יקפוא לבחהש

  3

 םילודגו םיקזח םהש ןורא וא המרופטלפב שמתשה

.היזיוולטב החוטב הכימתל קיפסמ

 

 גישהל ןתינ .םיקפוסמ םניא לבחו םיגרב ,תויווז  

.ימוקמה קפסהמ םיפסונ םירזיבא

.למשח עקשל חתמה לבכ תא רבח   2

 הכיס ירמוח ,םינמש( םירז םירמוח ליחהל ןיא  

  .רצומה תבכרה תעב םיגרבה לע )'וכו

.)רצומל קזנ םורגל הלולע וזכ הלועפ(

 טוקנל שי ,דמעמ לע תנקתומ היזיוולטה םא

 תרחא .רצומה תוכפהתה תעינמל םיעצמא

 

.העיצפל םורגלו לופיל לולע רצומה

 תנמ-לע םישרומ-יתלב םיטירפב שמתשהל ןיא

 לש םייחה ךרוא תאו תוחיטבה תא חיטבהל

 

.רצומה

 םיטירפמ האצותכ ומרגייש העיצפ וא קזנ לכ

 תוירחא ידי-לע םיסוכמ םניא םישרומ-יתלב

 

.ןרציה

  .הכלהכ םיקדוהמו םיסנכומ םיגרבהש אדו  

 היזיוולטה ,הכלהכ םיקדוהמ םניא םה םא(

  .)הנקתהה רחאל המידק תוטנל הלולע

םיגרבה קודיהל רתי חוכב שמתשהל ןיא  

 אל םהו םיגרבל קזנ םרגיהל לולע תרחא

.הכלהכ וקדהתי

 תועצמאב ףדמ לע וא תינורא לע הנקתה תעב

.היזיוולטה לש הזמ בחר בחורהש אדו ,דמעמ

 

6

5

 תרגסמ לש ןותחתהו דצבה קלחה הקזוחב קזחה

  וא ,ףוקשה קלחב זוחאל אלש דפקה .היזיוולטה

 

.לוקמרה תכבש וא לוקמרה רוזאב

ריקה לע הבכרהל רגוס

)םגדב יולת(

 ןקתב םידמועה הנקתה הלתמבו םיגרבב שמתשהל שי

 תוראותמ ריק ילתמ תוכרעל תויטרדנטסה תודימה .VESA

.האבה הלבטב

B

A

 .תוחפל םישנא ינשב ךרוצ שי הלודג היזיוולט תלבוהל  

 תא זוחאל שי ,ינדי ןפואב היזיוולטה תלבוה תעב  

.אבה רויאב ראותמש יפכ היזיוולטה

OLED55/65/77GX*

300  x 300

M6

4

OLW480B

םגד

)B x A) VESA

)מ"מ)

יטרדנטס גרוב

םיגרב רפסמ

הנקתהל הלתמ

ריקה לע

  םיעוזעזל התוא ףושחל ןיא ,היזיוולטה תלבוה תעב  

.רתי תודיערל וא

 בצמב ראשית איהש דיפקהל שי היזיוולטה תלבוה תעב  

 תוטהל וא הדיצ לע התוא ךופהל ןיא םלועל ,ךנואמ

.הנימי וא הלאמש התוא

 לש ףופיכ/תומקעתה עונמל ידכ רתי ץחל ליעפהל ןיא

.ךסמב עוגפל לולע רבדה ןכש תרגסמה

 

 םינצחלל קזנ םורגל אל דפקה ,היזיוולטב לופיטה תעב  

.םיטלובה

 עונמל ידכ תע לכב ךסמה םע עגממ ענמיהל שי

.ךסמל קזנ תמירג

 תא חינהל שי ,היזיוולטל דמעמה רוביח תעב  

 לע וא דפורמ ןחלוש לע הטמ יפלכ ךסמה

.תוטירש ינפמ ךסמה לע ןגהל ידכ רשי חטשמ

 

התרבעהו היזיוולטה תמרה

 קזנ וא תוטירש תמירג עונמל ידכ תואבה תוצעה לע דפקה

 וא גוסל רשק אלל החטבב התוא ליבוהל ידכו היזיוולטל

.הלש לדוגל

 ירמוחב וא הספוקב היזיוולטה תא ריבעהל ץלמומ  

.היזיוולטה העיגה םהבש הזיראה

 לבכ תא קתנל שי התמרה וא היזיוולטה תרבעה ינפל

.םירחאה םילבכה לכ תאו חתמה

 

 ך הנפומ תויהל ךסמה לע ,היזיוולטה תקזחה תעב  

.קזנ עונמל ידכ האלהו

תדרפנ השיכר

 רופיש ךרוצל ושכרנש םירזיבא תונשל וא ףילחהל ןתינ

 תיינקל קפסה םע רשק רוציל שי .העדוה לכ אלל תוכיאה

.םימיוסמ םימגד םע קר ודבעי הלא םינקתה .הלא םיטירפ

 גורדשל םאתהב תונתשהל םייושע ובוציע וא םגדה םש

.ןרציה תוינידמ וא תוטלחה וא רצומה תויצקנופ

Magic לש קוחר טלש

MR20GA

 

 טרפמב 'תוטולב ךמות ךלש היזיוולטה םגד םע קודב

שומיש וב תושעל ןתינ םא קודבל ידכ יטוחלאה לודומה

.

Magic לש קוחרה טלשה םע

םגד

OLED55GX*

OLED65GX*

OLED77GX*

דמעמ

)םגדב יולת(

דמעמ

AN-GXDV55

AN-GXDV65

AN-GXDV77

הנכה

 התעגה רחאל היזיוולטה לש הנושאר הלעפהב  

.תוקד רפסמ ךוראל יושע היזיוולטה לוחתא ,לעפמהמ

.היזיוולטבש וזמ הנוש תויהל היושע תגצומה הנומתה  

 תויהל היושע היזיוולטה לש ךסמה יבג-לע הגוצתה  

.הז ךירדמב גצומהמ טעמ הנוש

 םינוש תויהל םייושע םינימזה תויורשפאהו םיטירפתה

.שמתשמ התא ובש רצומה םגדמ וא הסינכה רוקממ

 

.דיתעב היזיוולטל ופסוותי תושדח תונוכתו ןכתיי  

 .ודיל למשח עקשלו רישכמל הלק השיג רשפאל שי  

 הלעפה םהבש יוביכ/הלעפה ןצחל אלל םירישכמ םנשי

.למשחה לבכ קותינ ידי-לע םיעצבתמ יוביכהו

 תונתשהל םייושע רצומה םע םיקפוסמה םיטירפה  

.םגדל םאתהב

 םייושע הז ךירדמ לש ןכותה וא רצומה יטרפמ  

 תויצקנופ גורדש בקע שארמ העדוה אלל תונתשהל

.רצומה

  USB  ינקתהלו HDMI ילבכל ,ילמיטפוא רוביח ךרוצל  

 הבחור ,מ"מ  8 -מ ןטק הייבועש תרגסמ תויהל הכירצ

 .מ"מ  8  תויהל ךירצ לבכה רטוקו מ"מ  18 -מ ןטק

 ,ונממ הובג וא  -ב ךמותש ךיראמ לבכב שמתשה

 םימיאתמ אל דיינה  USB -ה ןסחה וא  USB -ה לבכ םא

.ךלש היזיוולטה לש  USB -ה תאיציל

מ"מ  8  

מ"מ  18  

מ"מ  8  

<

<

<

=

  A  *

=   B  *

=

  C  *

C

A

B

A

B

.

HDMI לש וגולה םע רשואמ לבכב שמתשהל שי  

 אלש ןכתיי ,רשואמ HDMI לבכב שמתשת אל םא  

.האיגש שחרתהל הלולעש וא ךסמב הגוצת עיפות

םיצלמומ HDMI ילבכ יגוס  

Ultra High-Speed HDMI

®

/™ לבכ

)תוחפ וא םירטמ השולש(

 -

 הניזה ליתפ קותינו רוביחל החונ השיג רשפאל שי  

.למשחה תשרמ

4

3

תוללוס

 

 חוטב םוקימב )'וכו הללוס( םירזיבאה תא ןסחאל שי  -

.םידלי לש םדי גשיהמ קחרה

 ןהל רשפאל וא תוללוסה תא קרפל וא רצקל ןיא

 .שאל תוללוס ךילשהל ןיא .הדימה לע רתי םמחתהל

 -

.רתי םוחל תוללוס ףושחל ןיא

 םורגל הלולע ןוכנ אל גוסב הללוסה תפלחה :תוריהז

.תוצצופתה וא הפירש תנכסל

 -

הזזה

 

 תשרמ קתונמ ,יובכ רצומש אדוול שי ,הזזה תעב  -

 ושרדייש ןכתיי .ונממ ורסוה םילבכה לכשו למשחה

 ןיא .רתוי לודג רישכמ תאשל ידכ רתוי וא םישנא 2

 .רישכמה לש ימדקה חולה לע ץחל ליעפהל וא ץוחלל

 תנכס ,רצומב המיגפ תויהל הלולע האצותה ,תרחא

.העיצפ וא שא

 תאו הזיראבש תוחל דגנ רמוחה תא קיחרהל שי

.םידלי לש םדי גשיהמ ליניווה תזירא

 

 ךילשהל ןיאו רצומה לע םיצפח תליפנו העיגפ עונמל שי  

.ךסמה לע רבד

 ,דח ץפח תרזעב וא דיב רצומה לע הקזוחב ץוחלל ןיא  

 לולע קזנ .ותוא טורשל ןיאו טע וא ןורפיע ,רמסמ ןוגכ

.ךסמל םרגיהל

יוקינ

 בגנלו למשחהמ רישכמה תא קתנל שי ,יוקינ ןמזב

 לזונ וא םימ ססרל ןיא .השביו הכר תילטמב תונידעב

 -

 

 היזיוולטה תא תוקנל ןיא .היזיולטה לע תורישי רחא

 לש גוס לכ ,תיכוכז יוקינל םירמוח ללוכ םילקימיכב

 בכרל( הוועש ,הכיס רמוח ,םיקרח לטוק ,ריווא רהטמ

 ,'וכו לוהוכלא ,ןיזנב ,רניט ,קחוש רמוח ,)תיתיישעת וא

 הדפקה-יא .ולש לנפל וא/ו רצומל קזנ םורגל םילולעש

.רצומל קזנ וא תולמשחתהל םורגל הלולע וז הארוה לע

)םיקראומ םניא רשא םירישכמל טעמל( 

הקראה

 

  לש קראומ למשח עקת םע היזיוולט רבחל שי

רוביח אדו .םיניפ  3  לעב למשח עקשל םיניפ    3

.תולמשחתה תנכס עונמל ידכ הקראהה טוח לש

 -

 תרעס תעב הנטנאב וא רישכמב תעגל ןיא םלועל  

.תולמשחתה תנכס .םיקרב

 היזיוולטל בטיה עבוקמ למשחה לבכש אדוול שי

 תנכסו עקשלו עקתל קזנ עונמל תנמ-לע ריקה עקשלו

.הפרש

 

 

  .רצומל םיקילד וא םייתכתמ םירמוח סינכהל ןיא

לבכ תא קתנל שי ,רצומה ךותל לפונ רז ףוג םא

.תוחוקלה תוריש םע רשק רוצילו חתמה

 

  .רבוחמ אוה רשאכ יתמה לבכ הצקב תעגל ןיא  

.תולמשחתה תנכס

תא דימ קתנל שי םיאבה םירקמהמ דחא לכב

 

תוחוקלה תוריש םע רשק רוצילו למשחהמ רצומה

.ימוקמה

.קוזינ רצומה  -

 םרז םאתמ ןוגכ( רצומל רחא רמוח וא םימ תסינכ  -

.)היזיוולטה וא חתמ לבכ ,ןיפוליח

רחא חיר וא ןשע לש חיר היזיוולטהמ הלוע םא

 ךשמב שומיש רסוח רחאל וא םיקרב תורעס תעב

.בר ןמז

 -

 -

  קוחר טלשה תועצמאב היזיוולטה תא םיבכמ םא םג

 רישכמל רבוחמ ןיפוליחה םרז רוקמ ,הלעפהה ןצחל וא

.למשחה עקשל רבוחמ למשחה לבכ דוע לכ

 תברקב הובג חתמב ילמשח דויצב שמתשהל ןיא  

 הלקתל םורגל לולע .)םיקרח לטוק לשמל( היזיוולטה

.רישכמב

 איהש ךרד לכב הז רצומב םייוניש עצבל תוסנל ןיא  

 תנכס .LG Electronics תרבחמ בתכב רושיא אלל

 תוריש לע רשק רוציל שי .תולמשחתה וא הפרש

 יוניש .ןוקית וא תוריש ךרוצל ימוקמה תוחוקלה

 שמתשמה לש תוכמסה תא לטבל לולע השרומ-יתלב

.רצומה תא ליעפהל

 ידי-לע םירשואמה םישרומ םירזיבאב קר שמתשהל שי  

 הלולע וז הארוה לע הדפקה-יא .LG Electronics

.רצומל קזנ וא הלקת ,תולמשחתה ,הפרשל םורגל

 לבכ וא ןיפוליחה םרז םאתמ תא קרפל ןיא םלועל  

.תולמשחתה וא הפרש תנכס .חתמה

 .וב טובחל וא וליפהלמ ענמיהלו םאתמה לע רומשל שי

.םאתמל קזנ םורגל הלולע הטבח

 

 ,תולמשחתהה וא הפרשה תנכס תא םצמצל תנמ-לע  

 וא חתמה לבכ םא .תובוטר םיידיב היזיוולטב תעגל ןיא

 שי קבאב םיסוכמ וא םיבוטר למשחה עקת לש םיניפה

.קבאה תא םהמ ריסהל וא בטיה םתוא בגנל

רורווא

  .בטיה ררוואמ םוקמב היזיוולטה תא ןיקתהל שי  -

 

.םיפדמ תיירפס ןוגכ רוגס םוקמב ןיקתהל ןיא

.תירכ וא חיטש לע רצומה תא ןיקתהל ןיא  -

  רחא רמוחב וא דבב רצומה תא תוסכל וא םוסחל ןיא

.למשחל רבוחמ אוה רשאכ

 הייפצ ןמזב .רורוואה יחתפב תעגל אל דיפקהל שי  

.םמחתהל םילולע רורוואה יחתפ ,היזיוולטב תכשוממ

 ,לופיק ,בוביס ןוגכ העיגפ ינפמ חתמה לבכ לע ןגהל שי

 בל םישל שי .הכירד וא לבכה לע תלד תריגס ,הטיבצ

 תאיצי תדוקנלו למשח יעקש ,למשח יעקתל דחוימב

.רישכמהמ לבכה

 

 רבוחמ למשחה לבכש ןמז היזיוולטה תא זיזהל ןיא

.למשח עקשל

 

 רבוחמ וניאש וא םוגפ למשח לבכב שמתשהל ןיא  

.הכלהכ

 .למשחה עקתב זוחאל שי ,למשחה לב קותינ תעב  

 היזיוולטה תא קתנל ידכ למשחה לבכ תא ךושמל ןיא

.למשחה עקשמ

 ידכ למשח עקש ותואל ידמ םיבר םירישכמ רבחל ןיא  

.תולמשחתה וא הפרש תנכס עונמל

למשחהמ רישכמה קותינ

 השיג רשפאל שי .קותינה יעצמא אוה למשחה עקת

.םוריח ירקמל למשחה עקתל

 -

 

 קיזחהל וא היזיוולטה לע ספטל םידליל רשפאל ןיא

.הרומחה העיצפל םורגלו לופיל הלולע היזיוולטה .הב

 

:)ץראל םאתהב תונתשהל יושע( 

תינוציח הנטנא תקראה

 -

 

 יעצמאב טוקנל שי ,תילמשח הנטנא תנקתומ םא

 תברקב תינוציח הנטנא םקמל ןיא .ןלהלש תוריהזה

  ,םירחא חוכ וא הרואת ילגעמ וא יליע חתמ יווק

  יווק םע עגמב אובל הלוכי איה ובש םוקמב וא

 העיצפ תנכס עונמל תנמ-לע חתמ ילגעמ וא חתמ

.תוומ ואה רומח

תוחיטב תוארוה !הרהזא

תוריהז

תולמשחתה תנכס

חותפל ןיא

  ,תולמשחתהל הנכסה תא םצמצל ידכ :תוריהז

 םיקלח םינפב ןיא .)בגה וא( הסכמה תא ריסהל ןיא

.םיכמסומ תוריש ישנאל תונפל שי .םהב לפטל ןתינש

 רבדב שמתשמה תא ריהזהל הז למס תרטמ

 ךותב םידדובמ אל 'םינכוסמ םיחתמ' לש םמויק

.םדא ינבל תולמשחתה תנכס תווהל םילולעש רצומה

 רבדב שמתשמה תא ריהזהל הז למס תרטמ

 תובושח הקוזחתו לועפת תוארוה לש ןמויק

.רצומל הוולנה דועיתב

 וא הפרשה תנכס תא םצמצל תנמ-לע :הרהזא

.תוחלל וא םשגל הז רצומ ףושחל ןיא ,תולמשחתהה

 רצוממ קיחרהל שי ,הפרש תוטשפתה עונמל תנמ-לע  

.היולג הבהל ילעב םירחא םיטירפ וא תורנ הז

תוביבסב קוחר טלשה וא/ו היזיוולטה תא םקמל ןיא

 

:תואבה

.הרישי שמש תנירק םע תומוקמ  -

 .היטבמא רדח ןוגכ ,ההובג תוחל םע תומוקמ

 רחא רישכמ וא רונת ןוגכ םוח תורוקמ תברקב  -

.םוח טלופה

 םידא ירישכמ וא חבטמב הדובע יחטשמ תברקב  -

.ןמשל וא םידאל הפישח רורגל םילולעש

.חורל וא םשגל הפישח םע תומוקמ  -

  ןיא ןכ ומכו תוצרפשה וא םיפוטפט םע תומוקמ

 לע 'וכו תוסוכ ,םילטרגא ןוגכ ,לזונ םע םימצע חינהל

.)הדיחיל לעמ םיפדמ לכ המגודל( רישכמל לעמ וא

 וקב וא ,תורנ וא ןיזנב ןוגכ םיקילד םימצע תברקב

.ריווא גוזימל רישי

 -

.דחוימב םיקבואמ תומוקמב  -

 ,הפרשל םורגל הלולע וז הארוה לע הדפקה-יא

 תוויע וא תולקת ,תוצצופתה/הקלד ,תולמשחתה

.רצומה

2

שמתשמל ךירדמ

ןויעו תוחיטב

 היזיוולטה תלעפה ינפל ןויעב הז ךירדמ אורקל שי

.ידיתע ןויעל וילע רומשלו www.lg.com

.תורומש תויוכזה לכ © 2020 LG Electronics Inc.  םירצוי תויוכז

advertisement

Related manuals

advertisement