Xerox 2101 ST Digital Copier/Printer Brugervejledning

Xerox 2101 ST Digital Copier/Printer Brugervejledning | Manualzz

Xerox 2101

hurtigreferanse

©

Opphavsrett 2003 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter.

Opphavsretten dekker alle versjoner av materiale og informasjon som er, eller vil bil, opphavsrettsbeskyttet i hehold til loven om opphavsrett. Dette gjelder også uavkortet for materiale basert på programvaren som er vist her, som skjermbilder, symboler osv.

Xerox

®

, The Document Company

®

, den stiliserte X

®

-logoen og alle produktnavn fra Xerox som er nevnt i denne håndboken, er varemerker for XEROX CORPORATION. Andre firmamerker og produktnavn kan være varemerker eller registrerte varemerker for respektive firmaer, og anerkjennes også.

Trykt i UK.

Forord

Takk for at du valgte Xerox 2101.

Denne håndboken er skrevet med tanke på nye brukere, og formålet er å gi all den informasjonen som er nødvendig for å bruke kopimaskinen og serveren på en effektiv måte. I tillegg får du opplysninger om sikkerhet og tips om vedlikehold.

Les hele håndboken nøye før du begynner å bruke maskinen, slik at du kan få best mulig nytte av den. Ha håndbøkene i nærheten, slik at de kan benyttes som hurtigreferanse dersom du støter på problemer.

Eksemplene i denne håndboken gir en tydelig beskrivelse av nødvendige fremgangsmåter.

I denne håndboken er sikkerhetsinstruksjoner merket med dette symbolet: .

Les og følg alltid instruksjonene før du utfører de nødvendige fremgangsmåtene.

Xerox er medlem i det internasjonale programmet Energy Star, og bekrefter at dette produktet overholder Energy

Star-kravene.

På denne hjemmesiden finner du en kunnskapsdatabase der du kan finne informasjon om Xerox 2101.

www.xerox.com/support

Når du har gått inn på hjemmesiden, velger du Online Support Assistant og så produktserien.

i

ii

Kort oversikt over funksjonene

Her følger en oversikt over de viktigste funksjonene til denne maskinen.

Vi har laget så realistiske illustrasjoner som mulig, som gir en tydelig forklaring på bruken av funksjonene.

G

Kopiere 1- eller 2-sidige originaler

Du kan kopiere 1- eller 2-sidige originaler som 1eller 2-sidige kopier.

G

Sortere kopiene

Du kan velge å levere kopiene sortert i bunker eller sett.

Rapport port

Rapport Rapport

Rapport port

G

Forminske/forstørre trykket

Du kan stille inn lik eller forskjellig prosenttall for lengden og bredden på bildeformatet.

G

Folde arkene med z-fals

Du kan levere z-falsede kopier.

G

Stifte arkene

Du kan stifte de ferdige kopiene.

Rapport

G

Hulle arkene

Du kan hulle de ferdige kopiene.

Rapport

G

G

Fjerne kanter

Kort oversikt over funksjonene

Du kan fjerne skygger som kan dannes på sidene eller midten ved kopiering fra innbundne originaler.

Flytte trykket

Du kan flytte trykket eller angi posisjonen for trykket.

G

Lage prøvekopier

Når du skal lage flere kopier av én original, kan du bestille én enkelt kopi på forhånd for å kontrollere at resultatet blir som ønsket.

G

Angi originalformatet

Du kan stille inn originalformatet når du kopierer et format som ikke er standard, eller når du kopierer originaler med et annet skanneformat enn valgt originalformat.

Rapport

Spørsmål

Spørsmål

Svar

iii

iv

Kort oversikt over funksjonene

G

Dele motstående sider

Du kan kopiere fra et innbundet dokument på flere ark.

G

Justere bildekvaliteten

Du kan forhindre at bildet fra baksiden av arket skinner gjennom, og justere kontrasten automatisk.

G

Kopiere blandede originalformater

Du kan skanne originaler med forskjellig format og kopiere dem uten å angi format.

G

Justere kopitettheten

Du kan justere hvor lyse eller mørke kopiene skal være.

Rapport

Rapport

Rapport

G

Lage 2-sidige kopier av en innbundet original

Du kan få 2-sidige kopier fra en innbundet original på forskjellige ark.

Rapport

G

Angi originaltype

Du kan velge forhåndsinnstilte alternativer for beste innstillinger for aktuell originaltype.

Blank

Page

Kort oversikt over funksjonene

G

Justere fargeinnstillingene

Du kan justere fargetettheten til bildet til lav/ middels/høy tetthet.

G

Sette inn skilleark

Du kan sette inn tomme skilleark mellom transparenter.

Rapport

G

Justere skarpheten

Du kan gjøre konturer mykere eller skarpere.

G

Angi forsiden opp eller ned

Du kan velge om kopiene skal leveres med forsiden opp eller ned.

Rapport

Rapport

G

Kopiere flere originaler på ett ark

Du kan sette sammen flere originaler på én kopi.

G

Få flere kopier på én side

Du kan få flere kopier av en original på samme ark.

v

vi

Kort oversikt over funksjonene

G

Kopiere med omslag

Du kan sette inn farget eller tykt papir som omslag til kopisettene.

G

Kopiere på skilleark

Du kan kopiere på skilleark.

Rapport

Rapport Rapport

G

Lage hefte

Du kan lage hefter fra 1- eller 2-sidige originaler.

G

Få kopiene falset med en eller to falser

Du kan få kopier som er falset på midten eller falset i tre deler.

Rappo rt Rap port

G

Skrive ut merknader

Du kan få kopier med stempler, dato, sidetall og administrasjonsdata.

G

Kopiere på postkort

Du kan kopiere på postkort fra magasin 5

(spesialmagasinet).

Rapport

Haster

Rapport

Rapport

Rapport

“4.3 Kopiere på postkort”

Kort oversikt over funksjonene

G

Originaler med forskjellige innstillinger

Du kan skanne originaler med forskjellige innstilllinger i bunker, og deretter levere alle kopiene sammen.

Ra pp or t

G

Lagre skannede data

Du kan lagre skannede data med kopi-innstillingene på harddisken som en kopifil. Ved å kople til et nettverk, kan du også dele dokumenter som er skannet på en annen maskin, og skrive ut dataene fra flere maskiner

Første innstilling

Andre innstilling

Tredje innstilling

Lagre

Skanne

Rapport

Skrive ut

Rapport

Hard-disk

G

Skanne originaler

Du kan laste ned filer med skannede data fra en klientdatamaskin og overføre dem per e-post eller til FTP-serveren.

Skanne

Lagre

Hard-disk

vii

Innhold

viii

Forord............................................................................................................................................................................i

Kort oversikt over funksjonene.....................................................................................................................................ii

Innhold ...................................................................................................................................................................... viii

Bruke denne håndboken .............................................................................................................................................xi

Konvensjoner ............................................................................................................................................................ xiii

Sikkerhet ................................................................................................................................................................... xiv

Formålet med det internasjonale Energy Star-programmet ...................................................................................... xxi

Kapittel 1 Bli kjent med kopimaskinen

1.1

Navn på deler og funksjoner .................................................................................... 2

1.2

Slå maskinen på og av............................................................................................. 6

1.2.1

Slå maskinen på og av................................................................................ 6

1.2.2

Spare strøm ................................................................................................ 8

1.2.3

Automatisk start ........................................................................................ 10

1.2.4

Sikkerhetsbryter ........................................................................................ 11

1.3

Bruke berøringsskjermen ....................................................................................... 12

1.3.1

Hovedkontrollpanelet ................................................................................ 12

1.3.2

Berøringsskjermen.................................................................................... 14

1.3.3

Kopieringsvinduet ..................................................................................... 16

1.3.4

Andre vinduer............................................................................................ 19

1.3.5

Muligheter med lagrede filer ..................................................................... 20

1.4

Angi passord .......................................................................................................... 21

1.5

Bruke en ekstern elektronisk konteringsenhet...................................................................................................... 22

Kapittel 2 Legge i papir

2.1

Papirtyper............................................................................................................... 24

2.2

Legge i papir/endre innnstillingene for papirmagasinene....................................... 27

2.2.1

Legge papir i magasin 1, 2, 3 og 4............................................................ 27

2.2.2

Legge papir i magasin 5 (spesialmagasinet) ............................................ 30

2.2.3

Legge papir i magasin 6 (stormagasinet).................................................. 33

2.2.4

Legge papir i magasin 7............................................................................ 35

2.3

Kontrollere/endre innstillingene for papiret............................................................. 37

Kapittel 3 Legge i originaler

3.1

Originaltyper........................................................................................................... 44

3.1.1

Originalformater ........................................................................................ 44

3.1.2

Automatisk formatregistrering ................................................................... 44

3.1.3

Spesielle originaler.................................................................................... 45

3.2

Legge i originaler.................................................................................................... 46

3.2.1

Legge originaler på glassplaten ................................................................ 46

3.2.2

Legge originaler i tosidigmateren.............................................................. 48

3.2.3

Originalens orientering.............................................................................. 49

3.2.4

Automatisk rotering ................................................................................... 50

Innhold

Kapittel 4 Vanlig kopiering

4.1

Fremgangsmåter for vanlig kopiering..................................................................... 52

4.1.1

Kopiere...................................................................................................... 52

4.1.2

Kontrollere innstillingene........................................................................... 57

4.1.3

Forhåndsprogrammere ............................................................................. 60

4.1.4

Kontrollere jobbstatus ............................................................................... 62

4.1.5

Prioritert utskrift......................................................................................... 64

4.2

Avbryte kopieringen ............................................................................................... 65

4.3

Kopiere på postkort ................................................................................................ 67

4.4

Kopiere på transparenter ....................................................................................... 69

4.5

Kopiere på tykt papir .............................................................................................. 72

4.6

Ta ut kopier fra mottakeren for dobbeltfalsede kopier............................................ 73

4.7

Ta ut kopier fra heftemottakeren ............................................................................ 74

ix

x

Innhold

Bruke denne håndboken

Dette produktet har navnet 2101 i alle markeder, uten de som betjenes av Fuji Xerox (FX) og FX Asian Pacific

(FXAP). Hos FX og FXAP er produktnavnet 1015S.

Hvis tilleggsprodukter er installert, kan funksjonene på skjermen og maskinen se noe annerledes ut enn i denne håndboken.

Håndboken er organisert som følger:

Kapittel 1 Bli kjent med kopimaskinen

Inneholder informasjon du bør ha kjennskap til før du bruker maskinen, som navnet på delene, hvordan maskinen slås på og av, og hvordan berøringsskjermen skal benyttes. Les gjennom dette kapittelet med en gang maskinen er installert.

Kapittel 2 Legge i papir

Gir en oversikt over hvilke papirtyper som maskinen godtar, i tillegg til hvordan papiret skal håndteres og legges i. Les gjennom dette kapittelet før du legger i papir.

Kapittel 3 Legge i originaler

Forklarer hva slags originaltyper som kan kopieres, i tillegg til hvordan originalene skal håndteres og legges i. Les dette kapittelet før du legger i originaler.

Kapittel 4 Vanlig kopiering

Forklarer vanlige fremgangsmåter for kopiering på forskjellige papirtyper, kopiering på postkort, transparenter og tykt papir samt hvordan du bruker Avbryt-funksjonen.

xi

xii

Bruke denne håndboken

Konvensjoner

I denne håndboken brukes følgende konvensjoner:

Når et tilleggsprodukt er nødvendig

Berøringsskjermen før en fremgangsmåte

Velg knappene på berøringsskjermen

Knapper/funksjoner på berøringsskjermen

Taster på kontrollpanelet

Mer informasjon om fremgangsmåter og funksjoner.

Vær spesielt oppmerksom på disse punktene.

Henviser til referanser.

xiii

Sikkerhet

xiv

Les disse sikkerhetsopplysningene nøye før maskinen tas i bruk, slik at du bruker den på en forsvarlig måte.

Her får du en forklaring på sikkerhetssymbolene som benyttes i denne håndboken.

brukes til å informere brukeren om en fremgangsmåte eller tilstand som, dersom den ikke overholdes nøye, kan forårsake alvorlig skade eller dødsfall. brukes for å informere brukeren om en fremgangsmåte eller tilstand som, dersom den ikke overholdes nøye, kan forårsake personskade eller skade på maskinen.

Dette symbolet benyttes for å informere brukeren om en spesiell prosedyre eller fremgangsmåte som må følges nøye. Les og følg instruksjonene nøye, slik at oppgaven utføres på en forsvarlig måte.

Dette symbolet benyttes for å informere brukeren om en spesiell prosedyre eller fremgangsmåte som ikke skal utføres. Les og følg instruksjonene nøye.

Dette symbolet benyttes for å informere brukeren om en spesiell prosedyre eller fremgangsmåte som er svært viktig for sikkerheten.

Les og følg instruksjonene nøye.

Varm overflate

Brennbar

Elektrisk støt

Klemmefare

Forbudt

Holdes unna ild

Må ikke rives ned

Instruksjoner

Trekk ut ledning

Jordet

Ikke rør

Forholdsregler ved installering og flytting

Ikke plasser maskinen i varmt, fuktig, støvfylt eller dårlig ventilert miljø. Langvarig eksponering for disse forholdene kan forårsake brann eller elektrisk støt.

Ikke sett maskinen i nærheten av varmeovner eller flyktige, brennbare eller eksplosjonsfarlige materialer, som gardiner som kan ta fyr.

Sett maskinen på en plan og stabil overflate som tåler vekten av maskinen, 421 kg (når alle tilleggsprodukter er installert). Hvis maskinen står skrått, kan den vippe og forårsake skader.

Kontakt kundeservice før du flytter maskinen.

Maskinen har ventilasjonsslisser under. En dårlig ventilert maskin kan overopphetes og begynne å brenne. Illustrasjonene viser minste nødvendige klaring for normal bruk, bytte av forbrukasrtikler og vedlikehold, for at du skal være sikker på optimal ytelse fra maskinen. Din kunderepresentant gir nødvendig informasjon om riktig installasjon av maskinen.

Med stifter (valgfritt)

Med heftemodul (valgfritt)

Sikkerhet

Husk å trekke ut støpslet fra vegguttaket før du flytter på maskinen. Hvis maskinen flyttes når nettledningen er koplet til, kan ledningen bli skadet og forårsake brann eller elektrisk støt.

Ikke vipp maskinen mer enn 10 grader under flytting. Vippes den for mye, kan den falle og forårsake skade.

Foran

Bak

Front

Back

Med stifter (valgfritt), falser (valgfritt) og stormagasin (valgfritt)

Høyre

Venstre

Venstre

Høyre

Husk å låse hjulene når maskinen har blitt plassert der den skal stå. Ulåste hjul kan forårsake at maskinen faller eller sklir og forårsaker skade.

Med heftemodul (valgfritt), falser (valgfritt) og stormagasin (valgfritt)

G

Maskinen kan brukes normalt innenfor følgende anbefalte miljøbegrensninger:

Temperaturområde: 10-32 °C,

Luftfuktighet: 30-80 % (ikke-kondenserende).

Fuktigheten bør være 61 % eller under ved

32 °C, og temperaturen bør være 29 °C eller under ved 80 % fuktighet.

xv

xvi

Sikkerhet

Plutselige temperatursvingninger kan påvirke kopikvaliteten. Rask oppvarming av et kaldt rom kan forårsake kondens inne i maskinen, og dette kan igjen påvirke bildeoverføringen.

G

Ikke utsett maskinen for direkte sollys. Det kan påvirke ytelsen til maskinen.

Elektrisk sikkerhet

2101 kopimaskin/skriver og de anbefalte forbruksartiklene er utviklet og testet slik at de oppfyller strenge krav til sikkerhet. Les disse instruksjonene nøye, slik at kopimaskinen/ skriveren brukes på en forsvarlig måte.

Stikk aldri gjenstander av noe slag inn i spor eller åpninger på maskinen. Hvis de kommer i kontakt med strømførende deler, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Bruk bare strømledningen som fulgte med maskinen.

Sett strømledningen direkte inn i en jordet veggkontakt.

Ikke

bruk skjøteledning. Hvis du ikke er sikker på om en kontakt er riktig jordet, kontakter du en elektriker.

Ikke bruk jordet overgang til å kople maskinen til en kontakt som ikke er jordet.

Hvis en av tilstandene nedenfor oppstår, slår du av maskinen umiddelbart og trekker ut strømledningen fra veggkontakten. Kontakt en servicetekniker som er autorisert av Xerox, slik at problemet kan løses.

• Maskinen avgir uvanlig lukt eller lyd.

• Strømledningen er skadet eller frynset.

• En strømbryter i veggpanelet, en sikring eller annet sikkerhetsutstyr er utløst.

• Det er sølt væske i maskinen.

• Maskinen har vært utsatt for vann.

• En av delene i maskinen er skadet.

Denne maskinen skal brukes med en spenning på 208-240 V, og en kurs på 15 A.

Kontakt en servicetekniker fra Xerox dersom maskinen må flyttes.

Du kan få kraftig støt dersom kontakten ikke er riktig jordet.

Frakopling

Strømledningen brukes til å kople fra denne maskinen. Den er koplet til bakpå maskinen. Strømmen til maskinen kuttes ved å trekke strømledningen ut av vegguttaket.

Unngå å plassere maskinen slik at noen kan tråkke på eller snuble i ledningen. Ikke plasser gjenstander oppå strømledningen.

Ikke overstyr eller deaktiver elektriske eller mekaniske sikkerhetsanordninger.

Dekk aldri til ventilasjonsåpningene. De hindrer overoppheting av maskinen.

Sikkerhet

Lasersikkerhet

Hvis du bruker andre kontroller, justeringsmåter eller fremgangsmåter enn de som er beskrevet her, kan du bli utsatt for farlig laserstråling.

Dette ustyret overholder internasjonale sikkerhetsstandarder. Utstyret overholder ytelsesstandardene for laserprodukter, som er fastsatt av statlige, nasjonale og internasjonale organisasjoner som et laserprodukt i klasse 1. Strålingen inne i maskinen er fullstendig avstengt i et beskyttet kammer. Dette betyr at ingen laserstråler avgis mens maskinen er i bruk eller vedlikeholdes.

Vedlikeholdssikkerhet

Ikke utfør annet vedlikehold enn det som er beskrevet i dokumentasjonen som følger med kopimaskinen/skriveren.

• Ikke bruk aerosolholdige rengjøringsmidler.

Hvis du bruker materiell som ikke er godkjent, kan ytelsen bli redusert, og i enkelte tilfeller kan det oppstå farlige situasjoner.

• Bruk bare forbruksartikler og rengjøringsmidler slik det er beskrevet i denne håndboken.

Oppbevar alle forbruksartikler og rengjøringsmidler utilgjengelig for barn.

• Deksler og beskyttelsesanordninger som er festet med skruer, må ikke fjernes av brukerne. Det er bare serviceteknikere som kan vedlikeholde og etterse deler bak disse dekslene.

Ikke utfør vedlikehold du ikke har fått opplæring i av en Xerox-representant eller med mindre fremgangsmåten er beskrevet i en av håndbøkene til maskinen.

Driftssikkerhet

Denne Xerox-maskinen og tilhørende forbruksartikler er utviklet og testet slik at den oppfyller strenge krav til sikkerhet. Dette arbeidet omfatter undersøkelser og godkjenning foretatt av uavhengige klassifiseringsorganer og samsvar med etablerte miljøstandarder.

Les disse instruksjonene nøye, slik at kopimaskinen/skriveren brukes på en forsvarlig måte:

• Bruk bare materiell og forbruksartikler som er spesielt utformet for denne kopimaskinen/ skriveren. Hvis du bruker materiell som ikke er godkjent, kan ytelsen bli redusert, og i enkelte tilfeller kan det oppstå farlige situasjoner.

• Følg alle advarsler og instruksjoner som er festet på, eller leveres sammen med, maskinen.

• Plasser maskinen i et rom som er stort nok med tanke på ventilasjon og service.

• Plasser maskinen på en plan, solid overflate

(ikke på et tykt teppe som kan loe) som er sterkt nok til å tåle maskinens vekt.

• Ikke prøv å flytte maskinen. En utjevningsmekanisme som ble senket da maskinen ble installert, kan skade teppet eller gulvet.

• Ikke sett maskinen i nærheten av varmekilder.

• Ikke plasser maskinen i direkte sollys.

.

• Ikke sett maskinen der den blir utsatt for kald luft fra et klimaanlegg.

• Ikke sett fra deg kaffekopper eller annen drikke på maskinen.

• Ikke tildekk eller blokker slisser og åpninger på maskinen. Uten tilstrekkelig ventilasjon kan maskinen overopphetes.

• Ikke overstyr eller deaktiver elektriske eller mekaniske sikkerhetsanordninger.

xvii

xviii

Sikkerhet

Vær forsiktig når du arbeider i områder som er merket med dette symbolet. Disse områdene kan bli svært varme, og kan forårsake personskade.

Ozonsikkerhet

Ved vanlig drift avgir maskinen små mengder ozon. Mengden ozon som avgis, avhenger av kopivolumet. Ozon er tyngre enn luft. Når maskinen plasseres i et rom som følger miljøforskriftene, som angitt i Xerox’ fremgangsmåter for installasjon, vil konsentrasjonen av ozon ikke representere noen helsefare.

Radiofrekvensstøy

Hvis du ønsker mer sikkerhetsinformasjon om denne maskinen eller forbruksartiklene, tar du kontakt med Xerox.

Hvis du ønsker mer informasjon om ozon, kan du bestille dette heftet fra Xerox:

OZONE

,

600P83222. I så fall ringer du 00-1-800-828-

6571 (USA). For franskspråklig versjon, ring

00-1-800- 828-6571 (USA) og trykk på 2.

SELV-godkjennelse

2101 kopimaskin/skriver følger ulike statlige og nasjonale sikkerhetsbestemmelser. Alle systemporter oppfyller kravene til SELVkretser (SELV = Safety Extra Low Voltage) for tilkopling til kundenes utstyr og nettverk. Når kunden føyer eget utstyr eller utstyr fra tredjepartsleverandører til denne skriveren/ kopimaskinen, må de oppfylle kravene ovenfor. Alle moduler som skal koples til eksternt, må installeres i henhold til fremgangsmåtene for installasjon av 2101.

Sikkerhet

I

Plassering av etiketter med advarsler og beskjed om å være forsiktig

Less alle slike etiketter på forskjellige deler inne i maskinen nøye, slik at du kan bruke maskinen på en forsvarlig måte.

Etikett

Etikett

Etikett

Etikett

Etikett

Etikett

Etikett

xix

xx

Sikkerhet

Formålet med det internasjonale

Energy Star-programmet

Det internasjonale programmet Energy Star oppmuntrer til bruk av funksjonene nedenfor, både med tanke på det globale miljøet og for å bruke mindre strøm. Xerox bekrefter at dette produktet oppfyller kravene til dette programmet.

I

Tosidig kopiering

Denne maskinen har mulighet for tosidig kopiering, slik at man bruker mindre papir. Dette er innstillingen fra fabrikken på denne maskinen. Når du kopierer to ensidige originaler til begge sidene av et kopiark, bruker du færre ark. Du kan selvfølgelig også lage ensidige kopier.

I

Maskinen slås av automatisk

Denne maskinen har en strømsparingsfunksjon som slår av maskinen automatisk dersom den står på og ikke har vært i bruk i løpet av et bestemt tidsrom. Innstillingen fra fabrikken er 60 minutter.

I

Lavt strømforbruk

Denne maskinen har en strømsparingsfunksjon som gjør at den går over til lavt strømforbruk automatisk dersom den står på og ikke har vært i bruk i løpet av et bestemt tidsrom. I denne modusen senkes temperaturen i fikseringsmodulen, slik at maskinen bruker mindre strøm. Innstillingen fra fabrikken er 15 minutter. Du kan endre denne innstillingen til mellom 1 og 240 minutter. Tiden maskinen bruker på å bli operativ igjen, er som følger (gjelder bare dersom den benyttes igjen en time etter at den har gått over til lavt strømforbruk):

- modeller for 220 V: omtrent 144 sekunder

- modeller for 240 V: omtrent 108 sekunder

xxi

xxii

Formålet med det internasjonale Energy Star-programmet

1

Bli kjent med kopimaskinen

1.1

Navn på deler og funksjoner ...............................................2

1.2

Slå maskinen på og av.........................................................6

1.3

Bruke berøringsskjermen..................................................12

1.4

Angi passord ......................................................................21

1.5

Bruke en ekstern elektronisk konteringsenhet ...............22

1.1

Navn på deler og funksjoner

Her følger en liste over navn på deler og deres funksjoner.

G

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan maskinen ser ut når alle tilleggsprodukter er installert.

2

Nr.

1

2

Navn

Glassplatedeksel

Hovedkontrollpanel

5

6

7

8

3

4

9

Glassplate

Kopimaskinens kontrollpanel

Frontdør

Magasin 1, 2, 3 og 4

Nedre venstre deksel

Magasin 5

(spesialmagasin)

Server

Funksjon

Sørger for at originalen er i fullstendig kontakt med glassplaten i løpet av kopieringen. Tosidigmateren er også integrert i dette dekslet.

Omfatter taster, indikatorlamper og berøringsskjermen. Dette kontrollpanelet benyttes til de fleste funksjonene.

“1.3 Bruke berøringsskjermen”

Der originalen ligger når den kopieres.

Løft opp dekslet for å få tilgang til kontrollpanelet for verktøymodus (Tools) og konteringsadministrasjon (Auditron Administration).

Åpne frontdøren for å avklare papirstopp eller skifte trommel/ fargepulverkassett.

Papirmagasiner.

Åpne dekslet for å avklare papirstopp.

Dette magasinet tar materiale som ikke er standard, og som ikke kan legges i magasin 1, 2, 3 og 4 (f.eks. transparenter og tykt papir).

Serveren som er tilkoplet kopimaskinen, lagrer skannede dokumentdata. De skannede bildedataene kan deretter lastes ned til en klientdatamaskin.

Baksiden

1.1 Navn på deler og funksjoner

Baksiden

Nr.

11

12

13

14

Navn

Strømbryter

Originalmottaker

Nedre høyre deksel

Fikseringsmodul

15

16

17

18

Håndtak

Trommel (B)

Overføringsmodul

Spillbeholder for fargepulver (A)

19

20

21

22

Fargepulverkassett

LVenstre deksel

Originalstøtte

Indikatorlampe

23 Originalmater

24,25 Sikkerhetsbryter

Funksjon

Slår maskinen på og av.

Mottar originalene som er skannet på maskinen.

Åpne dekslet for å avklare papirstopp.

Bruker varme til å feste fargepulveret på papiret. Må ikke berøres, da den er svært varm.

Benyttes til å trekke ut overføringsmodulen.

Inneholder for eksempel fotoreseptoren.

Kopierer bildet fra trommelen til papiret. Trekk den ut for å avklare papirstopp.

Samler opp brukt fargepulver.

Inneholder fargepulveret.

Åpne dekslet for å avklare papirstopp i tosidigmateren.

Justerer kantene på originalene når de blir lagt i tosidigmateren.

Angir om originalene er lagt riktig i materen.

Der du legger originalene i tosidigmateren.

Byter automatisk strømmen til maskinen dersom det oppstår en elektrisk feil.

3

4

1.1 Navn på deler og funksjoner

G

Tilleggspakke

Stormagasin

G

Tilleggspakke

Heftemodul og falser (Z og C)

1.1 Navn på deler og funksjoner

30

31

32

36

37

38

Nr.

26

27

28

29

33

34

35

39

40

41

42

Magasin 6

(stormagasin) (valgfritt)

Toppdeksel

Øvre høyre deksel

Magasin 7

Arkrettingsknapp

Mottaker

Etterbehandlerens mottaker

Navn

Papirmagasin

Funksjon

Åpnes for å avklare papirstopp i magasin 6.

Åpnes for å avklare papirstopp i magasin 6. Skyv magasin 6 mot venstre for å

åpne det.

Til spesialmateriale som omslag eller transparenter. Dette materialet blir ikke brukt til kopiering.

Trykk på denne knappen for å rette ut krøllet papir.

Her leveres kopiene fra maskinen.

Her leveres stiftede og hullede kopier. Kopienen blir også levert hit når filer er flettet, eller når du velger Large Output (store kopier), Collated (sortert) eller

Uncollated (usortert).

Her leveres kopiene når du velger

Bi-Fold

(én fals) eller

Bi-Fold + Stapling

(én fals og stifting).

Trykk på denne knappen for å sende heftene til mottakeren.

Heftemodulens mottaker

Knapp for heftemodulens mottaker

Høyre dør

Stiftkassett til hefter

Stiftkassett

Beholder til hullemaskinen

Mottaker for kopier med to falser

Knapp for mottaker for kopier med to falser

Venstre dør

Stiftkassettholder

Åpnes for å avklare papirstopp, bytte stifter eller fjerne stifter som sitter fast, eller fjerne rester fra hullemaskinen.

Det finnes to stiftkassetter til hefter.

Åpne for å bytte stifter eller fjerne stifter som sitter fast.

Samler opp de utstansede hullene. Åpnes for å kaste papirbitene.

Tar imot kopier når du velger

Tri-Fold In

(to falser inn) eller

Tri-Fold Out

(to falser ut).

Trykk på denne knappen for å åpne mottakeren for kopier med to falser.

Åpnes for å avklare papirstopp.

Når du bytter stiftkassett i den valgfrie stiftkassetten, kan du sette den du bytter ut, her.

G

Tri-Fold In

og

Tri-Fold Out

er kun tilgjenglieg når den valgfrie falseren (Z og C) er installert

.

5

6

1.2

Slå maskinen på og av

Slå på maskinen med bryteren på høyre side av enheten. Serveren starter automatisk. 110 V-modeller bruker

7 minutter på oppvarmingen, 200 V- og 220-240-V-modeller bruker 6 minutter. Slå av strømmen til kopimaskinen ved arbeidsdagens slutt, eller når det er lenge til den skal brukes igjen. Hvis maskinen skal stå ubrukt en stund, bør en aktivere strømsparingsfunksjonen. Strømsparingsfunksjonen reduserer strømforbruket til maskinen.

“1.2.2 Spare strøm”

1.2.1

Slå maskinen på og av

I

Slå maskinen på

G

Hvis du slår på maskinen like etter at den har blitt slått av, tar det over fem sekunder før den varmes opp igjen.

G

Når du slår på strømmen, aktiveres serveren automatisk.

Fremgangsmåte

1

Slå strømbryteren til “|”

(på).

Serveren starter automatisk så snart kopimaskinen blir slått på.

“1.4 Angi passord”

G

Passordvinduet vises ikke hvis konteringsmodus (Auditron) ikke er aktivert.

G

Hvis du gjør feil når du oppgir passord, trykker du på Clear for å slette det før du angir på nytt.

2

Oppgi passord (for avdeling/bruker) fra tastauret, og velg

Enter

.

Det vises en stjerne for hvert siffer du angir.

Meldingen “Please wait for X minute(s).” viser hvor lang tid det tar før kopimaskinen er klar til bruk.

G

Feilmeldinger og skjermmeldinger kan se annerledes ut, avhengig av hvilket tilleggsutstyr som er installert.

1.2 Slå maskinen på og av

Meldingen endres til “Ready to copy” etter x antall minutter.

G

I

Slå maskinen av

Fremgangsmåte

G

Viften i kopimaskinen fortsetter å gå i omtrent en time etter at du har slått av strømmen.

G

Ikke slå av strømbryteren til serveren.

G

1

Sjekk at all kopiering er fullført. Deretter slår du strømbryteren til “ ” (av).

Skjermen blir mørk, og strømmen slås av.

Serveren slås av automatisk så snart strømmen til kopimaskinen blir slått av.

7

8

1.2 Slå maskinen på og av

1.2.2

Spare strøm

Denne maskinen har en strømsparingsfunksjon som reduserer maskinens strømforbruk i to stadier: lavt strømforbruk og strømsparing av:

G

Lavt strømforbruk

Strømforbruk Ventemodus

100 V-modus

285 W eller mindre omtrent 460 W

200 V-modus

295 W eller mindre omtrent 440 W

Det leveres mindre strøm til kontrollpanelet og fikseringsmodulen.

Skjermen blir mørk, og strømsparingslampen lyser.

Når du skal kopiere, trykker du på Power Saver. Lampen slukkes, og maskinen går ut av strømsparingsmodus.

G

Strømsparing av

100 V-modus

200 V-modus

Strømforbruk

10 W eller mindre

14 W eller mindre

Strømbryteren slås til “ ” (av), og maskinen slås av.

Når du skal kopiere, slår du strømbryteren til “|” (på) igjen.

I

Gå inn i strømsparingsmodus automatisk

Maskinen går automatisk til lavt strømforbruk dersom den ikke har vært brukt i løpet av et visst tidsrom. Hvis den fortsatt ikke blir brukt, går maskinen inn i modusen strømsparing av, og strømmen blir slått av.

G

Standardinnstillingen for hvor lenge maskinen venter før den går i lavt strømforbruk, er 15 minutter. For strømsparing av er det

60 minutter. Disse innstillingene kan endres i Tools-modus. Hvis du ikke vil at maskinen skal gå inn i strømsparingsmodus automatisk, må du ta kontakt med systemadministratoren.

1.2 Slå maskinen på og av

I

Gå inn i strømsparingsmodus manuelt

Du kan også gå til lavt strømforbruk manuelt.

G

Når maskinen er i lavt strømforbruk, går den inn i strømsparing av hvis den ikke blir benyttet i løpet av et visst tidsrom. Deretter blir maskinen slått av. Hvis du skal kopiere, slår du på maskinen igjen.

Fremgangsmåte

1

Trykk på

Power Saver

.

Maskinen går inn i lavt strømforbruk. Trykk på Power

Saver når du vil kopiere.

G

I

Gå ut av strømsparing

Gå ut av lavt strømforbruk ved å trykke på Power Saver.

Strømforbruk av er en modus der strømmen til maskinen er slått av - strømbryteren står på

” (av).

Hvis du skal kopiere, slår du på maskinen igjen.

9

1.2 Slå maskinen på og av

1.2.3

Automatisk start

Mens du venter på at maskinen skal varmes opp etter at den er slått på, kan du trykke på Start for å programmere kopieringen. Denne funksjonen kalles Automatisk start.

I

Aktivere automatisk start

Når du vil bruke automatisk start, legger du i originalen, angir de ønskede innstillingene og trykker på Start.

Du ser meldingen“Please wait ... The job will start automatically.”, og kopieringen begynner automatisk så snart maskinen er klar til å kopiere.

G

Hvis det er angitt i Tools-modus at maskinen skal avgi et lydsignal når den er klar, hører du dette signalet når maskinen har varmet opp og er klar til å ta imot kopieringsjobber. Da kan du programmere en jobb for automatisk start når du har hørt dette signalet.

Vinduet for automatisk start: Med en A4-original på glassplaten og tre kopisett uten formatendringer.

10

I

Avbryte automatisk start

Hvis du vil avbryte en jobb for automatisk start, velger du Stop på skjermen eller trykker på Stop på kontrollpanelet før originalen er skannet.

Deretter trykker du på C, og jobben blir avbrutt.

1.2 Slå maskinen på og av

1.2.4

Sikkerhetsbryter

Det er to sikkerhetsbrytere på denne maskinen.

De er vanligvis plassert som vist på illustrasjonen nedenfor. Hvis maskinen ikke skal bli benyttet på lenge, eller den skal flyttes, skyver du bryterne nedover eller mot høyre.

Sky opp for å slå på eller ned for å slå av.

G

G

Strømmen brytes automatisk dersom sikkerhetsbryterne oppdager en svikt i strømforsyningen. I så fall må ikke maskinen benyttes.

Kontroller at maskinen er slått av før du slår over disse bryterne.

“Sikkerhetsadvarsler”

11

1.3

Bruke berøringsskjermen

I denne delen får du en forklaring på navnene på og funksjonene til delene av hovedkontrollpanelet og meldingene som vises på berøringsskjermen.

1.3.1

Hovedkontrollpanelet

Her får du en forklaring på navnene på og funksjonene til hver enkelt del av hovedkontrollpanelet.

12

* Tasten * kan ikke velges.

G

Bruk kopimaskinens kontrollpanel for å veksle mellom Tools-modus og Auditron Administration-modus.

1.3 Bruke berøringsskjermen

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Navn

Berøringsskjermen

Job Status

System Settings/

Meter Check

Funksjon

Viser funksjonene og maskinstatus.

Ta på skjermen for å velge de viste funksjonene og instruksjonene.

“1.3.2 Berøringsskjermen”

Trykk på denne tasten for å se hvilke jobber som nå behandles.

I vinduet Job Status kan du, når du har valgt en jobb, stanse den hvis den blir skannet, eller slette den hvis den er stanset. Når flere jobber blir skrevet ut, kan du prioritere en utskriftsjobb foran andre jobber i køen. Den prioriterte jobben skrives ut rett etter den jobben som holder på å bli skrevet ut.

Systemadministratoren kan trykke på denne tasten for å definere spesifikasjonene for kopieringsfunksjonene, eller kontrollere telleverk eller status for forbruksartikler.

Power Saver

Password

Review

Clear All

Volumjustering

G

Hvis du vil bruke Tools-modus og Auditron Administration-modus, går du til kopimaskinens kontrollpanel.

Trykk på denne tasten hvis maskinen skal gå inn i strømsparingsmodus.

Strømsparingslampen lyser når maskinen er i strømsparingsmodus. Trykk en gang til på tasten for å gå tilbake til klarstilling (kopieringsmodus).

Trykk på denne tasten for å vise vinduet Password Entry dersom Auditronmodus er aktivert. Bruken av maskinen kan kontrolleres ved at hver bruker må angi et passord (enten avdelingens eller sitt eget).

Trykk på denne tasten for å se kopi-innstillingene.

Du kan sjekke status for innstillingene som vises i vinduet.

Du kan sjekke kopi-innstillingene før du trykker på Start for modiene Copy,

Save to File og Copy and Save. Jobbstatus kan også kontrolleres fra listen i

Job Status-vinduet.

I Edit/Print Files-modus kan kopi-innstillingene sjekkes for den valgte filen.

Når du trykker på denne tasten, slettes alle innstillingene, og du kommer tilbake til standardvinduet. Standardvinduet vises når maskinen slås på.

Vri på dette hjulet for å angi styrken på lydsignalene som angir at kopieringsjobben er fullført, eller at det har oppstått en feil. Vri hjulet mot høyre eller venstre.

Tastatur

C (Clear)

G

Du kan også slå av lydsignalet.

Bruk tastene på dette tastaturet til å angi tall (for eksempel antall kopisett).

Trykk på denne tasten for å slette eller rette tall som ble angitt ved hjelp av tastaturet.

Trykk på Start for å begynne å kopiere.

Start

Interrupt - tast og lampe Trykk på denne tasten for å avbryte den pågående jobben hvis en hastejobb skal utføres først. Lampen til venstre lyser når du trykker på tasten. Trykk en gang til på tasten for å avslutte hastejobben og gå tilbake til den opprinnelige kopieringsjobben.

Stop Trykk på Stop for å stanse den pågående kopieringsjobben.

13

14

1.3 Bruke berøringsskjermen

1.3.2

Berøringsskjermen

Berøringsskjermen befinner seg på venstre side av kontrollpanelet. Her vises meldingene og funksjonsknappene som er nødvendige for å utføre kopieringsjobbene. Brukeren kan justere innstillingene eller velge ønskede vinduer ved å ta på skjermen. I denne delen skal vi forklare innholdet i hovedvinduene og hvordan du velger funksjonsknappene. Vi omtaler selve berøringsskjermen som

skjermen

, og innholdet som vises, blir omtalt som

vinduet

.

Knapper for å skifte modus

Minne

Resterende papir

G

Knapper for å skifte modus

Brukeren benytter disse knappene for å veksle mellom vanlig kopiering og bruk av serveren.

G

Velg

Copy

for å kopiere.

G

G

Velg

Copy and Save

for å kopiere og lagre skannede dokumentdata på serveren.

Velg

Save to File

for å lagre skannede dokumentdata på serveren.

G

G

Velg

Build Job

for å definere innstillingene for jobb-bygging.

Velg

Edit/Print Files

for å endre navn på kopierings- og skannefiler som er lagret på serveren, endre

G innstillinger for kopieringsfiler eller flette, kopiere/flytte eller skrive ut kopieringsfiler.

Velg

Scan

for å skanne originaler, som fotografier, f.eks. bildedata. Skannede dokumentdata lagres i en postboks som skannefiler. Skannefiler som er lagret i postbokser, kan lastes ned til klientdatamaskiner.

1.3 Bruke berøringsskjermen

G

Ledig minne

Viser mengden ledig minne på harddisken i prosent som kan benyttes til lagring av kopierte eller skannede dokumentdata.

G

G

Ledig minne vil ikke si gjenværende minneplass som kan brukes til skanning.

Resterende papir

Antallet vannrette linjer øker og minsker i henhold til hvor mye papir som er igjen i magasinet: 100 %, 75 %,

50 %, 25 % eller tomt for papir.

Ved kopiering lyser en grønn lampe til venstre for symbolet for det magasinet som benyttes.

G

G

Magasin 5 (spesialmagasinet) har en vannrett linje som betyr at papir blir matet.

Magasin 6 (stormagasin) er tilleggsutstyr. Hvis det ikke er installert, vises ikke symbolet.

15

1.3 Bruke berøringsskjermen

1.3.3

Kopieringsvinduet

Vinduet har fire kategorier: Basic Features (grunnleggende funksjoner), Added Features

(tilleggsfunksjoner), Image Quality (bildekvalitet), Output Format (leveringsformat) og knappen

Stored Job Templates (lagrede jobbmaler). Når du velger en av kategoriene, åpnes vinduet for denne kategorien.

Hvert av vinduene inneholder funksjonsknapper.

<Basic Features>

<Added Features>

<Image Quality> <Output Format>

<Stored Job Templates>

16

G

G

I motsetning til i de andre vinduene, vises funksjonene i Basic Features som rektangulære knapper. Dette er for at det skal gå raskt å velge dem, siden du bruker dem så ofte. Du kan også bytte ut Original Type eller Mixed Size Originals med en annen funksjon.

Fabrikkinnstillingene for hver av funksjonene kan endres i Tools.

I

Kopieringsvinduet

Meldingsområde

Kategori

1.3 Bruke berøringsskjermen

Antall originaler

Antall kopier

Lagrede jobbmaler

Valgknapp

G

Meldingsområde

Viser meldinger som maskinstatus og hjelp til å bruke maskinen.

G

Kategori

Du velger de forskjellige kategoriene: Basic Features, Added Features, Image Quality, Output Format og andre ved å ta på fanen for å vise de tilhørende vinduene.

G

Knappen Stored Job Templates

Berør denne knappen for å vise vinduet Stored Job Templates

G

Antall kopier

Viser hvor mange originaler som skannes.

G

Det høyeste antallet originaler som kan skannes, er 1000 ark i A4-format. Avhengig av originalformatet kan det imidlertid vises feilmeldinger før du har skannet 1000 originaler.

G

Antall kopier

Viser hvor mange kopiesett som skal lages. Angi et tall ved hjelp av tastaturet. Du kan angi mellom 1 og

9999 kopier. Trykk på C for å tilbakestille antallet til 1.

G

Valgknapper

Når knappen er valgt, blir den uthevet.

“...” betyr at det er flere vinduer med innstillinger enn dette.

17

1.3 Bruke berøringsskjermen

I

Knappene i hvert av vinduene

Når en funksjonsknapp blir valgt, vises vinduet med innstillinger for den valgte knappen. Etter at du har foretatt valg i vinduet, velger du Save for å bekrefte valgene og gå ut av vinduet. Velg Cancel for

å avbryte valg.

Funksjonsknapper

Valgknapper

Inndataområde

Pilknapper

18

Funksjonsknapper

Når du tar på en funksjonsknapp, vises det korresponderende vinduet med funksjonsinnstillinger. Når funksjonen er angitt, vises en hake ( ), og innstillingene vises.

G

Pilknapper, inndataområde

Trykk på , , , for å bla i vinduet eller for å velge et tall eller en funksjon.

Hvis du vil angi et tall, trykker du mange ganger på knappene, og vinduet endres raskt. Tallene som kan velges, vises mellom parentesene ( ). Det valgte tallet vises i inndataområdet.

G

Ugyldige knapper

Funksjoner som ikke kan velges sammen med andre funksjoner, eller knapper som ikke er innen området som kan velges, vises med lys grå farge.

G

Avbryte

Velg denne knappen for å avbryte en valgt innstilling eller verdi og lukke det åpne vinduet.

G

Lagre/lukke

Velg denne knappen for å lagre en valgt innstilling eller verdi og lukke det åpne vinduet.

1.3 Bruke berøringsskjermen

1.3.4

Andre vinduer

I

Vinduet Password Entry

Når Auditron-modus (kontering) er aktivert, vises dette vinduet. Angi passordet ved hjelp av tastaturet på skjermen, og kopieringsvinduet blir vist.

“1.4 Angi passord”

I

Feilmeldinger

Hvis en jobb ikke kan fullføres på grunn av en feil (for eksempel papirstopp eller at en forbruksartikkel er oppbrukt), vises en feilmelding. Følg instruksjonene i vinduet for å løse problemet. Når feilen er løst, vises kopieringsvinduet igjen.

I

Strømsparingsvindu

Når maskinen er gått inn i strømsparingsmodus, blir skjermen mørk, og strømsparingslampen lyser.

Trykk på Power Saver for å gå tilbake til kopieringsvinduet.

“1.2.2 Spare strøm”

G

Noen ganger lyser ikke strømsparingslampen selv om skjermen er mørk. Da kan det være at maskinen er slått av. Sjekk strømbryteren.

19

1.3 Bruke berøringsskjermen

1.3.5

Muligheter med lagrede filer

Du kan gjøre følgende med en lagret kopieringsfil:

20

G

Velge/oppheve valg av fil

Velg en fil fra listen som vises.

Trykk på filen en gang til for å oppheve valget.

Under Order vises valgrekkefølgen.

Hvis du opphever valget av en fil midt på listen, rykker de neste filene en plass fremover.

G

G

Du kan ikke velge

Copy/Move Files

,

Merge/Edit Files

,

Change File Name

og

Delete File(s)

uten å angi en fil.

Når du velger kategorien

Hard Disk (Copy File),

åpnes et vindu.

G

Velge alle filer

Velg

Select All/Deselect All

for å velge alle filer.

Velg

Select All/Deselect All

igjen for å oppheve valg av alle filer.

G

Veksle mellom sider

Velg

Next

for å gå videre til neste side eller

Prev

for å gå tilbake til forrige side.

Velg

First

for å vise første side eller

Last

for å vise siste side.

G

Sortere filer

Velg

Change File Order

for å sortere filer etter navn eller tidspunkt.

En fil som nettopp ble lagret, vises øverst.

1.4

Angi passord

Hvis Auditron-modus er aktivert, må du angi passordet (avdelingens eller ditt eget) før du kan begynne å kopiere.

Her får du forklart hvordan du angir passordet og viser Password Entry-vinduet. Ta kontakt med konteringsadministratoren hvis du trenger et brukerpassord.

G

Med kontering kan du begrense antallet kopier som hver konto (etter avdeling eller bruker) kan lage. Det er systemadministrator som stiller inn og endrer passord. Ta kontakt med systemadministratoren dersom noe skal endres.

Fremgangsmåte

1

Trykk på

Password

.

Vinduet Password Entry vises.

G

Når kopieringen er ferdig, vises

Password Entry-vinduet igjen.

Brukere uten passord kan ikke kopiere.

G

Hvis det er angitt et tidsavbrudd for

Password Entry-vinduet, vises det igjen etter en stund, selv om du ikke trykket på Password. Ta kontakt med systemadministrator hvis du vil vite mer.

G

Hvis du skrev noe feil da du angav passordet, trykker du på Clear og skriver passordet på nytt.

G

2

Angi passordet ved hjelp av tastaturet.

Hvert tall vises med en stjerne på skjermen.

3

Velg

Enter

i vinduet.

Kopieringsvinduet vises når du har angitt riktig passord.

21

22

1.5

Bruke en ekstern elektronisk konteringsenhet

Dette vinduet vises dersom en ekstern elektronisk konteringsenhet (tilleggsutstyr) er installert. Følg instruksjonene.

Valgfritt

Hvis en annen type kontrollenhet er installert, følger du instruksjonene i vinduet.

G

Når en kontrollenhet benyttes, kan du ikke bruke funksjonene i Auditron Administration.

2

Legge i papir

2.1

Papirtyper ...........................................................................24

2.2

Legge i papir/endre innnstillingene for papirmagasinene . 27

2.3

Kontrollere/endre innstillingene for papiret ....................37

2.1

Papirtyper

24

Dette kapittelet beskriver papirtypene som kan benyttes på denne maskinen. Du får best bildekvalitet dersom du bruker disse anbefalte papirtypene. Kontakt kundeservice hvis du bruker annet papirmateriale enn det som anbefales her.

I

Anbefalte papirtyper

Xerox 4024DP 80 g/m

2

(3R721)

Du kan også benytte forskjellige typer papir/materiale i tillegg til denne anbefalte papirtypen. Følg instruksjonene i denne håndboken for å legge papir i riktig magasin. Deretter angir du papirformat og papirtype.

• Ta kontakt med kundeservice hvis du vil bruke andre papirtyper.

G

Ikke bruk transparenter og papir som er laget for blekkskrivere, da de kan skade maskinen.

I

Papirmateriale som kan benyttes

Tabellen nedenfor viser papirtypene som kan brukes. Magasin 6 (stormagasinet) og 7 er valgfrie.

G

Papirformat og papirmagasinets kapasitet

Papirformatene og antallet ark som kan fylles i hvert magasin, er som følger:

Magasin Papirformater som kan benyttes

Magasin 1 8,5 × 11 tommer stående, A4 stående

Magasin 2, 3, 4 B5 stående, B5, A4 stående, A4, B4, A3, 8 × 10" stående,

8,5 × 11 tommer stående, 8,5 × 11 tommer, 8,5 × 13 tommer, 8,5 × 14 tommer, 11 × 17 tommer, 8 K, 16 K stående

Magasin 5

(spesialmagasin):

Magasin 6

(stormagasin)

Formater som ikke er standard:

Y-retning: 5,8-11,69 tommer, 148-297 mm

X-retning: 7,8-17 tommer, 200-432 mm

Standardformat:

Postkort, A5, B5, A4 stående, A4, B4, A3, SRA3

*1

, 5,5 × 8,5 tommer, 8 × 10 tommer stående, 8,5 × 11 tommer stående, 8,5 ×

11 tommer, 8,5 × 14 tommer, 11 × 17 tommer, 12 × 18 tommer

*2

B5 stående

*3

, A4 stående, 8,5 × 11 tommer stående

Magasin 7 (til skilleark/omslag)

B5, B5 stående

*4

× 11 tommer

*5

, A4, A4 stående

*5

, 8,5 × 10 tommer stående

*4

, 8,5

, 8,5 × 11 tommer stående, 8,5 × 13 tommer

*6

, 8,5 × 14 tommer

*6

, B4, 16 K, 8 K, A3, 11 × 17 tommer

Kapasitet (ark)

500 ark

550 ark

130 ark

3600 ark

150 ark

*1 *2 Hvis du skal kopiere på A3-papir og på 12 × 18 tommer, må du justere papirstøttene før du legger i papir.

A3 er formatet 320 × 450 mm, eller 12,6 × 17,7 tommer.

*3 Kontakt kundeservice før du legger i B5 stående.

*4 Kontakt kundeservice før du endrer B5 stående til 8×10 tommer.

*5 Kontakt kundeservice før du endrer A4 til 8,5 × 11 tommer.

*6 Kontakt kundeservice før du endrer 8,5 × 14 tommer til 8,5 × 13 tommer.

G

Xerox’ servicetekniker kan endre papirformatene i magasinene som følger:

• Magasin 1 kan endres til enten A4, A5, B5 stående eller 8,5 × 11 tommer stående.

• Magasin 2, 3, 4 kan endres til 12 × 18 tommer eller andre formater som ikke er standard, innenfor området 182-297 mm (Yretning) og 182-432 mm (X-retning).

2.1 Papirtyper

G

Papirtyper som kan benyttes

Pass på at papiret følger disse spesifikasjonene mht. tykkelse, papirtype og magasinets kapasitet for hvert magasin:

Papirmagasiner

Magasin 1

Magasin 2, 3, 4

Magasin 5

(spesial-

.magasin): g/m

2*1

64-105 g/m

2

Papirtykkelse

64-128 g/m

2

Vekt

18-28 lb. standard

18-32 lb. standard

64-220 g/m

2

Vanlig

Vanlig

Papirtype

18 lb. standard-

80 lb. omslag

Tykt papir 1

*4

Vanlig

Tykt papir 1

*4

Magsin 6

(valgfritt stormagasin)

56-128 g/m

2

15-32 lb. standard

Transparenter

*5

Etiketter

Vanlig

Tykt papir 1

*4

Magasin 7

(tilleggsutstyr for etterbehandleren)

56-162 g/m

2 15 lb. standard-

90 lb skilleark

Vanlig

Tykt papir 1

*4

*1 Lb. og g/m

2 er en angivelse av arkens tykkelse, og er ikke avhengig av hvor mange ark det er i pakken.

*2 Pakkevekt er vekten av en pakke på 788×1,091 mm med 1000 ark.

*3 Papirformatet i klassifiseringen som er angitt her, kan variere, avhengig av merket.

*4 Når du legger tykt papir i magasinet, stiller du papirtypen til Heavywt1 i Tools-modus.

*5 Transparenter kan bare ha formatene 8,5 × 11 tommer og A4 stående.

*6 Bruk kun anbefalte fargede skilleark. Hvis ikke, kan du få problemer med maskinen eller papirstopp.

G

Det kan oppstå papirstopp dersom du bruker papir med et annet format og av en annen type enn det som er valgt på skjermen, eller hvis du legger papiret i feil magasin. Du må velge riktig papirformat, papirtype og magasin for best mulig resultat.

25

26

2.1 Papirtyper

I

Lagre og håndtere papir

Legg merke til følgende når du lagrer papir:

• Papir må alltid lagres i et skap eller på et sted der fuktigheten er lav. Fuktig papir kan forårsake papirstopp, eller det kan gå ut over bildekvaliteten.

• Emballer alltid ubrukt papir igjen, helst sammen med tørkemiddel.

• Papir må alltid lagres flatt, slik at det ikke blir bøyd eller brettet.

Legg merke til følgende når du legger i papir:

• Ikke bland papir som er til overs fra forskjellige pakker, i samme magasin.

• Ikke bruk papir som er brettet eller krøllet.

• Ikke legg papir av forskjellig format i samme magasin.

• Transparenter og etiketter må alltid luftes før de legges i, for å unngå papirstopp og mating av flere ark.

• Ikke bruk papir som er laget til blekkskrivere.

2.2

Legge i papir/endre innnstillingene for papirmagasinene

Her forklarer vi hvordan du legger i papir og endrer innstillingene for magasin 1-4, magasin 5

(spesialmagasinet) og de to valgfrie magasinene, magasin 6 (stormagasinet) samt magasin 7.

Hvis magasinet går tomt for papir under kopiering, ser du meldingen: “Tray x is out of paper. Load xx paper into the tray.” (der x vil si magasinnummeret og xx vil si papirformatet). Legg i papir slik anvisningene sier.

G

G

De forskjellige magasinene tar forskjellige formater. Du finner mer informasjon under “2.1 Papirtyper”.

Du endrer innstillingen for papirtype vhsi du skal bytte både papirformat og -type. Administrator må endre papirtypeinnstillingen.

Du finner mer informasjon under “2.3 Kontrollere/endre innstillingene for papiret”.

Husk å alltid trekke magasinene sakte ut. Trekker du dem for raskt ut, kan du slå bena dine.

2.2.1

Legge papir i magasin 1, 2, 3 og 4

Du kan ikke endre formatet eller orienteringen for magasin 1. Formatet er fastsatt til 8,5

×

11 tommer eller A4 stående, avhengig av ditt markedsområde.

Du kan endre papirformat og orientering for magasin 2, 3, 4, men papirformatet må være standard.

G

G

Servicetekniker kan endre papirformatinnstillingen for magasinene. Det faste papirformatet for magasin 1 kan endres av servicetekniker til A5 eller B5 stående. For magasin 2–4 kan det endres til 12 × 18 tommer eller andre formater som ikke er standard, innenfor området 182-297 mm (Y-retning) og 182-432 mm (X-retning).

Du kan ikke legge i papir mens magasinene er i bruk.

Fremgangsmåte

1

Trekk magasinet ut så langt det går.

G

Ikke legg forskjellige papirformater i magasinet samtidig. Det kan føre til papirstopp.

G

Ikke fyll papir over maksimumsstreken.

2

Legg i papiret. Det skal ligge inntil magasinets venstre side, og siden det skal kopieres på, skal ligge ned.

Max

27

2.2 Legge i papir/endre innnstillingene for papirmagasinene

Når du skal endre papirformat:

Du kan endre papirformatet for magasin 2, 3 og 4.

(1)Ta ut eventuelt papir som er i magasinet.

28

(2)Ta tak i papirstøtte A, og skyv den helt bakover.

(3)Ta tak i papirstøtte B og skyv den helt til høyre.

G

Ikke legg forskjellige papirtyper i magasinet. Da kan det oppstå papirstopp.

G

Ikke fyll papir over maksimumsstreken.

(4)Legg i papiret helt inntil magasinets venstre side, med siden det skal kopieres på, ned.

(5)Flytt støtte A og B forsiktig inntil kanten av arkene.

Du hører et klikk når støttene kommer inn i riktig posisjon.

2.2 Legge i papir/endre innnstillingene for papirmagasinene

(6)Fest etiketten for papirformat på magasinet.

G

Trykk på Start på kontrollpanelet for

å fortsette å kopiere når du har lagt i papir.

3

Skyv magasinet forsiktig inn til det stopper.

Når magasinet er riktig stilt inn, vises meldingen “Press Start button to continue”.

G

Du endrer innstillingen av papirtype hvis du skal endre både papirformat og -type. Administrator må utføre dette. Du finner mer informasjon

under “2.3 Kontrollere/endre innstillingene for papiret”.

G

4

Under

Paper Supply

i kategorien Basic Features kan du kontrollere om papirformatet for magasinet vises riktig.

Hvis det endrede papirformatet ikke vises, gjentar du trinn 5 og kontrollerer at støttene A og B står i riktig posisjon.

29

30

2.2 Legge i papir/endre innnstillingene for papirmagasinene

2.2.2

Legge papir i magasin 5 (spesialmagasinet)

Du kan legge følgende papirtyper i magasin 5 (spesialmagasinet): transparenter, postkort, tykt papir og annet papir som ikke er standard, i magasin 1-4 og i det valgfrie stormagasinet (magasin 6).

Når du kopierer på A3-format (320 × 450 mm/12,6 × 17,7 tommer) eller 12 × 18 tommer, flytter du papirstøtten i spesialmagasinet før du kopierer.

Husk å alltid sette papirstøtten tilbake til vanlig posisjon etter at du har kopiert.

G

G

Du får flere opplysninger om papirtyper som kan legges i magasin 5 (spesialmagasinet), under “2.1 Papirtyper”.

2-sidig kopiering er ikke mulig fra magasin 5 (spesialmagasinet).

Fremgangsmåte

1

Åpne magasin 5

(spesialmagasinet).

Trekk om nødvendig ut forlengeren. Forlengeren kan trekkes ut i to omganger.

G

Hvis papirstøtten er flyttet til 305 mm

(12 tommer) eller 320 mm (12,6 tommer), flytter du den tilbake til den vanlige posisjonen.

2

Sjekk papirstøttens plassering. Se illustrasjonen hvis du lurer på hvor støtten befinner seg.

Papirstøtten bør vanligvis stå i den opprinnelige posisjonen.

Legge i papir:

Gå videre til trinn 3

Endre papirformat:

(1)Løsne skruen til høyre for papirstøtten.

G

Ikke flytt papirstøtten med mindre du kopierer på A3-format (320 × 450 mm/12,6 × 17,7 tommer) eller 12 ×

18 tommer. Papirstøtten skal vanligvis stå i standard posisjon.

2.2 Legge i papir/endre innnstillingene for papirmagasinene

(2)Løft papirstøtten og skyv den til riktig posisjon.

Dette er standardposisjonene til papirstøtten:

305 mm/12 tommer

gjelder 12

×

18 tommer;

320 mm/12,6 tommer

gjelder A3 (320

×

450 mm/12,6

×

17,7 tommer).

Standard

Standard

(3)Stram skruen.

G

Du kan ikke fylle blandede formater i dette magasinet.

3

Legg papiret med siden det skal kopieres på, opp, og med kantene inntil sidene på magasinet, justert etter papirstøttene.

Når du har fylt papir i magasin 5

(spesialmagasinet), vises vinduet for dette magasinet på skjermen.

4

Still papirstøttene forsiktig inntil papiret.

31

32

2.2 Legge i papir/endre innnstillingene for papirmagasinene

G

Flytt papirstøtten hvis du kopierer på følgende formater: A3 (320

×

450 mm/12,6

×

17,7 tommer) med

A/B

Series Size

, 12

×

18 tommer med

Inch Size

. Du finner mer informasjon om hvordan du flytter

papirstøtten under “2.2.2 Legge papir i magasin 5

(spesialmagasinet)”.

5

Velg A/B Series, Inch eller Non-standard som papirtype, og velg så papirformatet.

G

6

Angi papirtypen ved å velge

Paper Type

.

7

Angi eventuelle andre innstillinger og trykk på Start.

8

Når du er ferdig med å kopiere, flytter du papirstøtten tilbake til vanlig posisjon ved å følge trinn 2 til 4.

9

Sett magasin 5

(spesialmagasinet) tilbake til opprinnelig posisjon etter kopiering.

Ta ut eventuelt gjenværende papir.

Har du trukket ut forlengeren, skyver du den tilbake til opprinnelig posisjon og lukker magasinet.

2.2 Legge i papir/endre innnstillingene for papirmagasinene

2.2.3

Legge papir i magasin 6 (stormagasinet)

Fabrikkinnstillingen for papirformatet er A4 eller 8,5 × 11 tommer, avhengig av ditt markedområde. Du kan endre papirformatet til B5 stående, A4 stående eller 8,5 x 11 tommer stående.

G

G

Magasin 6 er valgfritt.

Du finner mer informasjon om hvilke papirtyper som kan legges i magasin 6 (stormagasinet), i “2.1 Papirtyper”.

Fremgangsmåte

1

Trekk magasin 6

(stormagasinet) ut så langt det går.

Bunnplaten senkes automatisk.

G

Ikke legg forskjellige papirtyper i magasinet. Da kan det oppstå papirstopp.

G

Ikke fyll papir over maksimumsstreken.

2

Legg i papiret. Det skal ligge inntil magasinets høyre side, og siden det skal kopeires på, skal ligge opp.

G

Kontakt kundeservice før du endrer fabrikkinnstillingen for papirformatet til B5 stående.

Bytte papirformat:

(1)Ta ut eventuelt papir som er i magasinet.

(2)Løsne skruen for å fjerne papirstøtten.

33

2.2 Legge i papir/endre innnstillingene for papirmagasinene

(3)ISett støtten inn i sporet for ønsket papirformat, og stram skruen igjen.

G

Hvis B5 stående er endret til A4 stående eller 8,5 x 11 tommer stående, fjerner du den vannrette støtten og fester den på høyre side av magasinet med skruen.

(4)Hvis papirformatet er endret til B5 stående, fjerner du den vannrette støtten på høyre side av magasinet ved å løsne skruen.

(5)Sett støtten inn i sporet for B5, og stram skruen igjen.

(6)Fest etiketten for riktig papirformat på magasinet.

34

G

Bunnplaten heves automatisk, og denne meldingen vises på skjermen i opptil 17 sekunder: “Add Paper”.

3

Skyv magasinet forsiktig inn til det stopper.

Vær forsiktig så ikke fingrene dine kommer under innsiden av magasinet når du skyver det inn.

Da kan du bli klemt.

G

2.2 Legge i papir/endre innnstillingene for papirmagasinene

2.2.4

Legge papir i magasin 7

Fabrikkinnstillingen for papirformatet er A4 eller 8,5 × 11 tommer, avhengig av ditt markedsområde.

Du kan endre papirformatet til B5 stående, A4 stående eller 8,5 x 11 tommer stående.

Magasin 7 er beregnet til papir som skal brukes som skilleark til transparenter og omslag.

G

Når du legger papir i magasin 7, må du ta ut alt papir som allerede ligger i magasinet. Legg det oppå papirbunken som skal legges i, og legg alt inn i magasinet samtidig.

G

Du finner informasjon om papirtypene du kan legge i magasin 7, under “2.1 Papirtyper”.

G

Ikke bruk forskjellige papirtyper i magasinet. Det kan føre til papirstopp.

G

Ikke fyll papir over maksimumsstreken.

Fremgangsmåte

1

Legg i papiret. Det skal ligge inntil forsiden av magasinet.

Bytte papirformat:

(1)Ta ut eventuelt papir som er i magasinet.

(2)Ta tak i papirstøtten og skyv den helt bakover.

35

36

2.2 Legge i papir/endre innnstillingene for papirmagasinene

G

Ikke bruk forskjellige papirtyper i magasint. Det kan føre til papirstopp.

G

Ikke fyll papir over maksimumsstreken.

(3)Legg i papiret. Det skal ligge mot forsiden av magasinet.

G

Når du er ferdig med å kopiere, flytter du papirstøtten til vanlig posisjon igjen.

2

Flytt støttene forsiktig inntil kantene av arkene.

G

I

Fylle registerkort

Her forklarer vi hvordan du legger registerkort i magasin 7. Papiret i magasin 7 mates inn fra toppen av bunken.

Fremgangsmåte

1

Hvis papiret allerede har trykk, legger du det med trykket opp og fanen inn mot maskinen.

2

Skyv støttene inntil kantene på papiret.

G

2.3

Kontrollere/endre innstillingene for papiret

Skjermen viser hva slags papir som ligger i magasninene. Informasjonen omfatter papirformat, orientering og papirtype. Her forklarer vi hvordan du kontrollerer og endrer innstillingene for papiret.

G

Hvis du kopierer på et annet papir enn det som vises på skjermen, kan det oppstå papirstopp. Hvis du bytter papir i magasinene, må du også endre innstillingene på maskinen.

I

Kontrollere innstillingene for papiret

Du kan kontrollere innstillingene for papiret under Paper Supply i kategorien Basic Features.

Informasjonen som vises om magasinet, omfatter magasinnummer, papirformat og orientering.

G

For magasin 5 (spesialmagasinet) må du angi pairtype hver gang du fyller papir.

Magasinnumre

Papirformat/orientering

I

Endre innstillingene for papir

Informasjonen om papirformat og orientering for magasin 2, 3 og 4 endres autoamtisk når du fyller papir av en annen type. Skal du benytte en annen papirtype, må du be administrator om å endre innstillingene i Tools. På neste side vises fremgangsmåten for endring av papirtype.

“2.2 Legge i papir/endre innnstillingene for papirmagasinene”

37

38

2.3 Kontrollere/endre innstillingene for papiret

Fremgangsmåte

1

Velg

System Settings/

Meter Check

.

Du ser vinduet Menu.

2

Velg

System Administrator Mode

.

G

Du kan også veksle til vinduet ved å trykke på Stop på hovedkontrollpanelet og 2 på tastaturet samtidig.

Du ser et vindu der du blir bedt å bekrefte om du vil veksle til kontrollpanelet.

3

Velg

Switch

.

2.3 Kontrollere/endre innstillingene for papiret

Du ser vinduet nedenfor, og betjeningen veksles fra hovedkontrollpanelet til kopimaskinens kontrollpanel.

4

Løft dekslet på kopimaskinens kontrollpanel.

5

Velg

Tools

.

Du ser et vindu der du blir bedt om å angi passord.

39

40

2.3 Kontrollere/endre innstillingene for papiret

G

Det fabrikkinnstilte passordet til

Tools er 11111. Ta kontakt med administrator hvis du ikke kjenner passordet.

G

Det vises en stjerne på skjermen for hvert tall du taster inn. Hvis du gjør feil, kan du trykke på C for å slette før du taster inn på nytt.

6

Oppgi passordet til Tools fra tastauret og velg

Confirm

.

Du ser vinduet Tools Menu.

7

Velg

Paper Tray Attributes

.

Du ser vinduet Paper Tray Attributes.

8

Velg

Paper Type/Paper Color

.

Du ser vinduet Paper Type.

2.3 Kontrollere/endre innstillingene for papiret

9

Bruk for å velge magasinet du vil endre innstillinger for, og velg

Change Settings

.

G

Deaktiver Auto Paper Supply/Auto

Tray Switching for alle magasinene i

Tools-modus hvis du vil stille inn

Heavywt 1

som papirtype.

Du ser vinduet for valgt magasin. I dette eksempelet velger vi

magasin 2

.

10

Velg ønsket papirtype.

11

Velg

Save

når du har kontrollert alle innstillingene.

Du ser vinduet for innstilling av papirtype.

12

Velg

Close

når du har kontrollert alle innstillingne.

Du kommer til vinduet Paper Tray Attributes.

13

Velg

Close

.

Du kommer tilbake til vinduet Menu.

14

Velg

Exit

.

Du ser standardvinduet eller vinduet Password Entry.

41

42

2.3 Kontrollere/endre innstillingene for papiret

15

Velg

Back

i vinduet på hovedkontrollpanelet.

G

Kontrollen veksles fra kopimaskinens kontrollpanel til hovedkontrollpanelet, og du ser vinduet Copy.

3

Legge i originaler

3.1

Originaltyper.......................................................................44

3.2

Legge i originaler ...............................................................46

3.1

Originaltyper

Originalene kan enten legges på glassplaten eller i den valgfrie automatiske tosidigmateren. Her får du vite hvilke originaltyper som kan legges på glassplaten og i tosidigmateren.

3.1.1

Originalformater

Formatet på originalene som kan plasseres på glassplaten eller i tosidigmateren, er som følger:

Originalformat

Glassplaten

Minste: 10 × 10 mm

Største: 297 × 432 mm (A3, 11 × 17 tommer)

Tosidigmateren

Minste: 148 × 210 mm (A5, A5 stående)

Største: 297 × 432 mm (A3, 11 × 17 tommer)

44

Tykkelse(f/m

(ark)

2 *1

Største kapasitet

)

_

1

38-128 g/m

2

(ensidige originaler)

50-110 g/m

2

(tosidige originaler

*2

)

50 (FX P-papir)

40 (tykt papir: 101-128 g/m

2

)

*1

g/m

2 er en angivelse av arkenes tykkelse, i gram per kvadratmeter), og er ikke avhengig av hvor mange ark det er i pakken.

*2

Verdien når du kopierer 2- til 2-sidig eller 2- til 1-sidig.

3.1.2

Automatisk formatregistrering

Maskinen kan automatisk registrere originalformatet for kopiering. Det er ikke nødvendig å angi formattet på originalen hvis det er ett av formatene nedenfor.

G

Hvis du kopierer på papir som ikke er av standardformat, angir du formatet ved å velge Document Size Input i vinduet Added

Features.

Originalformater som kan registreres automatisk

Glassplaten

A6, B6, B6 stående, A5, A5 stående,

5,5×8,5", 5,5×8,5" stående, B5,

B5 stående, A4, A4 stående, 8,5×11",

8,5×11" stående, 8,5×13", B4, 8 K, A3,

11×17"

Tosidigmateren

A5, A5 stående, B5, B5 stående, A4,

A4 stående, 8,5×11", 8,5×11" stående,

8,5×13", 8,5×14", B4, A3, 11×17"

3.1 Originaltyper

3.1.3

Spesielle originaler

I

Glassplaten

Når du kopierer disse originaltypene, er det mulig at automatisk formatregistrering ikke virker, og at du kan miste deler av bildet.

• Originaler som ikke er standardformat

Angi originalformatet ved å velge

Original Size

i vinduet Added Features.

• Gjennomsiktige originaler (f.eks. transparenter)

Legg et hvitt papirark med samme format oppå transparenten. Eller du kan angi originalformatet ved å velge

Original Size

i vinduet Added Features.

• Originaler på glanset papir

Angi originalformatet ved å velge

Original Size

i vinduet Added Features.

• Tykke originaler (f.eks. bøker)

Angi originalformatet ved å velge

Original Size

i vinduet Added Features.

I

Tosidigmateren

Disse originaltypene kan ikke benyttes i tosidigmateren. De må legges på glassplaten:

• Originaler som er revet, krøllet, hullet eller bøyd

Gjennomsiktige originaler

• Originaler som er limt, eller som har stifter, binderser o.l.

Glansede originaler

• Montasjer

• Brettede originaler

• Originaler på bestrøket papir eller med blåpapir

Varmefølsomme originaler

Svært tykke originaler

Svært tynne originaler

45

46

3.2

Legge i originaler

Her får du vite hvordan du legger originalene på glassplaten eller i tosidigmateren.

3.2.1

Legge originaler på glassplaten

Denne fremgangsmåten forklarer hvordan du legger originalene på glassplaten.

G

G

Når du bruker glassplaten, kan du ikke velge

2 -> 2 Sided

eller

2 -> 1 Sided

.

Hvis originalene legges på glassplaten én om gangen og du vil stifte kopiene, må du først stille,

Doc.>50

til

On

.

Fremgangsmåte

1

Løft glassplatedekslet.

G

Legg et hvitt papirark bak transparenter eller gjennomsiktige originaler før kopiering.

2

Legg originalen med forsiden ned, helt inn i

øvre venstre hjørne av glassplaten.

G

3

Senk glassplatedekslet.

G

G

Når du kopierer en tykk original, må du ikke bruke makt for å trykke den ned mot glassplaten. Da kan glassplaten sprekke.

Ikke se rett på lyset når du kopierer med åpent glassplatedeksel. Da kan du skade øynene.

3.2 Legge i originaler

47

48

3.2 Legge i originaler

3.2.2

Legge originaler i tosidigmateren

I tosidigmateren kan du legge opptil 50 ark på 148

×

210 mm til 297

×

432 mm. Skanningen begynner med det øverste arket, og kopiene blir levert med forsiden ned. Her får du vite hvordan du legger originalene i tosidigmateren.

G

G

G

Du kan legge i opptil 40 ark tykt papir (101 g/m

2

til 128 g/m

2

).

Hvis

Next Original

er valgt i vinduet som vises mens du skanner et dokument fra tosidigmateren, blir originalen kopiert med de forrige funksjonsinnstillingene.

Du kan skanne opptil 1000 sider med A4-format. Det kan imidlertid vises en feilmelding før 1000 sider er skannet. Dette er avhengig av originalformatet.

G

Trekk ut forlengeren hvis du skal kopiere store originaler.

Fremgangsmåte

1

Legg originalene i en jevn bunke.

Fjern alle stifter og binderser.

2

Legg originalene med forsiden opp i tosidigmateren (hvis du har tosidige originaler, skal forsiden vende opp).

De skal ligge i det innerste, venstre hjørnet av materen, som illustrasjonen viser.

Indikatorlampen lyser, og en melding om at tosidigmateren er valgt vises i meldingsområdet på kopimaskinens kontrollpanel.

3

Flytt på originalstøtten slik at den så vidt berører kantene av originalene.

G

Legg merke til følgende, siden det kan forårsake originalstopp eller skade originalene:

• Ikke dytt på originalene når de mates inn i tosidigmateren.

• Pass på at det ikke ligger for mange originaler i originalmottakeren etter skanning.

• Ikke legg andre gjenstander på originalmottakeren.

G

3.2 Legge i originaler

3.2.3

Originalens orientering

Med Image Shift kan du bestemme hvor trykket skal være ved å justere plasseringen mot høyre og venstre, og opp og ned. Originalens orientering må være riktig for at kopieringen skal foregå riktig.

Orienteringen kan angis ved hjelp av funksjonen Original Orientation. Dermed kan maskinen registrere plasseringen av topp, bunn, venstre og høyre kant, og flytte trykket til den angitte plasseringen for kopiering.

Det er to typer orientering for originalene: Head to Top (topp mot topp) og Head to Left (topp mot venstre).

Siden Head to Top vanligvis er innstillingen ved levering, kan du legge i originalene med denne orienteringen. For originaler som ikke kan legges i med Head to Top-orientering, endrer du innstillingen for

Original Orientation i vinduet Others til Head to Left. Deretter legger du i originalene med denne orienteringen.

Innstillingen Head to Top

Topp

Øvre kant

Topp

Innstillingen Head to Left

Venstre kant

På glassplaten

Øvre kant

På glassplaten

Venstre kant

I tosidigmateren

I tosidigmateren

G

G

G

Funksjoner som er knyttet til å angi originalens orientering, er: 2 to 1 Sided, Margin Shift, Mixed Size Originals, Multiple Up og

Independent X-Y%. Vær oppmerksom på dette når du angir originalens orientering.

Du kan endre den faste innstillingen for originalens orientering til Head to Left i Tools-modus.

Etikettene på glassplaten og tosidigmateren viser innstillingen Head to Top. Hvis standardinnstillingen er endret i Tools-modus, vil informasjonen i vinduet være annerledes enn etikettene.

49

50

3.2 Legge i originaler

3.2.4

Automatisk rotering

Maskinen roterer automatisk trykket på originalen og lager riktige kopier selv om originalen og papiret i magasinet ikke har samme orientering. Denne funksjonen heter Automatc Image Rotation.

Denne funksjonen kan benyttes hvis

Auto%

er valgt for Reduce/Enlarge, eller

Auto

for Paper

Supply, og en original i standardformat kopieres til et ark i standardformat som er A4 eller mindre.

4

Vanlig kopiering

4.1

Fremgangsmåter for vanlig kopiering..............................52

4.2

Avbryte kopieringen...........................................................65

4.3

Kopiere på postkort ...........................................................67

4.4

Kopiere på transparenter...................................................69

4.5

Kopiere på tykt papir..........................................................72

4.6

Ta ut kopier fra mottakeren for dobbeltfalsede kopier ...73

4.7

Ta ut kopier fra heftemottakeren.......................................74

4.1

Fremgangsmåter for vanlig kopiering

Her får du forklart de vanlige fremgangsmåtene for kopiering på maskinen.

Du får også se hvordan du kontrollerer angitte funksjoner og status for gjeldende jobb, i tillegg til å lagre programmeringen for den neste jobben. Sjekk at du er i Copy- eller Copy and Save-modus før du begynner å kopiere.

Fabrikkinnstillingene er som følger:

1 -> 1 Sided

for

2 Sided

,

Auto

for

Output

,

100%

for

Reduce/Enlarge

,

Auto

for

Paper Supply

og

Text (Normal Text)

for

Original Type

.

Hvis du kopierer med fabrikkinnstillingene, kommer kopiene på et papirformat som er lik originalens format, og innstillingen for forstørring/forminsking er satt til 100 %.

G

Fabrikkinnstillingene kan endres i Tools-modus.

Hvis du kopierer med toppdekslet åpent, må du ikke se rett på lyset. Det kan skade øynene.

G

Om levering av kopier

I alle tilfellene nedenfor leveres kopiene sammen etter at alle originalene er skannet:

(1)

Booklet Creation

er valgt.

(2)

Face Up

og Collated er valgt under Output Orientation.

(3) Under

Back Cover Only

i Covers er det valgt andre alternativer enn

Blank Covers

for Printing Page.

(4)

Build Job

er valgt.

(5)

Mixed Size Originals

er valgt.

(6) Når du skanner originaler fra glassplaten i High Document Volume-modus, er

Auto

valgt forPaper Supply,

Auto%

er valgt for Reduce/Enlarge eller du har valgt stifitng/hulling.

(7)

End Page

er valgt for Book Duplex.

4.1.1

Kopiere

“Kapittel 3 Legge i originaler”

52

G

Oppgi passord dersom meldingen

“Please enter your password.” vises på skjermen. Ta kontakt med administratoren hvis du ikke har noe

passord. Se “1.4 Angi passord” hvis

du vil vite hvordan du angir passordet.

G

Trykk på

Clear All

for å gå tilbake til standardinnstillingene (når maskinen er slått på) hvis du vil avbryte de valgte funksjonene.

Fremgangsmåte

1

Legg i originalene.

G

På glassplaten:

Løft glassplatedekslet. Legg originalen med forsiden ned, helt inn i øvre venstre hjørne av glassplaten. Lukk dekslet.

I tosidigmateren:

G

Legg originalene med forsiden opp, og juster originalstøtten etter originalene.

4.1 Fremgangsmåter for vanlig kopiering

G

Når

Auto%

er valgt for

Reduce/

Enlarge

eller

Auto

for

Paper

Supply

, blir trykket rotert, slik at det stemmer overens med orienteringen til kopipapiret. Dette gjelder imidlertid bare når du kopierer en original med standardformat til et kopipapir med standardformat som er A4 eller mindre. Hvis papirformatet ikke er standard, kan ikke trykket roteres auomatisk.

2

Sjekk at

Copy

-modus er valgt.

3

Velg en prosentandel under

Reduce/Enlarge

papirmagasin under

Paper Supply

.

, og velg et

Hvis du velger

Auto

, velges automatisk et papirformat som stemmer overens med orignalens format.

G

Du kan velge mellom sju nivåer med kopitetthet for å justere hvor lys eller mørk kopien skal være.

Fabrikkinnstillingen er

Normal

.

4

Velg originaltype fra

Original Type

i Image Quality-vinduet.

53

54

4.1 Fremgangsmåter for vanlig kopiering

5

Velg riktig alternativ i henhold til originaltypen.

G

Trykk på C på kontrollpanelet for å slette antallet kopisett hvis det er feil. Når du trykker på C, går antall kopisett tilbake til “1”. Ingen andre innstillinger blir endret.

6

Velg

Save

for å angi innstillingene for de andre funksjonene.

7

Angi antallet kopier ved hjelp av tastaturet.

Antall kopier vises i øyvre høyre hjørne av vinduet.

G

Hvis du vil stanse skanningen av originalene for kopiering, trykker du først på Stop i vinduet og så på C

(Clear). Når du ser vinduet Clearing

Paper, trykker du på Start.

8

Trykk på

Start

.

Originalene produseres.

4.1 Fremgangsmåter for vanlig kopiering

G

Du kan endre antallet kopier i vinduet som vises når en bunke dokumenter er skannet, eller når du velger

Stop

. Dette gjelder ikke når kopiene skal leveres samlet etter at alle sidene er skannet. Hvis

Doc.>50

er stilt til

On

for originalen på glassplaten, kan du kopiere påfølgende originaler kontinuerlig med de forrige innstillingene.

Hvis du velger

Next Original

mens du skanner originaler fra originalmateren, kan du kopiere originalene kontinuerlig.

G

Stop-tasten for å stoppe kopiering som er i gang

Trykk på Stop på kontrollpanelet for å avslutte en pågående kopijobb. Når du trykker på Stop, stanser kopieringsjobben, og denne meldingen vises i vinduet: “Press Start to continue or C button to cancel.”

Trykk på Start en gang til for å fortsette kopieringen. Trykk på C for å stanse jobben.

G

Clear All-tasten for å avbryte funksjonsinnstillingene

Hvis du vil slette alle innstillingene for de valgte funksjonene, trykker du på Clear All på kontrollpanelet. Når du trykker på Clear All, går alle innstillingene tilbake til standardinnstillingene når maskinen er slått på. Du kan ikke bruke Clear all når kopieringen pågår.

Funksjonene kan gå tilbake til standardinnstillingene automatisk ved hjelp av en tidsbryter.

G

C for å rette antallet kopisett

Trykk på C på kontrollpanelet for å slette antallet kopisett hvis det er feil. Når du trykker på C, går antall kopisett tilbke til “1”. Ingen andre innstillinger blir endret.

G

Stop-tasten for å endre antallet kopier under kopiering

Du kan endre antallet kopier i vinduet som vises når du trykkker på Stop-tasten på kontrollpanelet

(eller

Stop

i vinduet), unntatt når

Collated

er aktivert.

55

56

4.1 Fremgangsmåter for vanlig kopiering

I

Automatisk magasinveksling

Med denne funksjonen kan maskinen automatisk veksle til et annet papirmagasin og fortsette utskriften med papir av samme format, orientering og type når det første magasinet går tomt.

Funksjonen aktiveres av administratoren i Tools-modus.

Alle magasinene har denne funksjonen aktivert som fabrikkinnstilling.

Hvis alle magasinene har papir av samme format, type (vanlig papir) og orientering, veksles det mellom magasinene i rekkefølge 1, 2, 3 og 4.

G

G

Fabrikkinnstillingen kan endres i Tools-modus.

Hvis maskinen har stormagasin, veksles det mellom magasinene i denne rekkefølgen: magasin 6 (stormagasinet), magasin 1,

2, 3, og 4.

4.1 Fremgangsmåter for vanlig kopiering

4.1.2

Kontrollere innstillingene

Med Review-vinduet kan du sjekke at innstillingene er riktige.

For kopifiler som er lagret på serveren, kan du sjekke de angitte funksjonene når filene er lagret.

I

Sjekke innstillingene

Du kan sjekke innstillingene før du trykker på Start for modiene Copy, Save to File og Copy and

Save.

G

G

For kopieringsjobber blir innstillinger som velges nå, også vist i Review-vinduet, hvis det vises på skjermen.

Bare innstillinger som gjelder de angitte filene, vises når du angir innstillinger for Build Job.

G

Du kan også kontrollere innstillingene i vinduet Job Status.

Du finner mer informasjon i “4.1.4

Kontrollere jobbstatus”.

Fremgangsmåte

1

Trykk på

Review

kontrollpanelet.

Review-vinduet vises.

G

Funksjonene som ikke er aktivert, er nedtonet.

2

Velg

Close

når alle innstillingene er kontrollert.

G

Basic Features-vinduet vises igjen.

57

58

4.1 Fremgangsmåter for vanlig kopiering

I

Kontrollere innstillingene for lagrede filer

Du kan kontrollere kopiinnstillingene for kopifilene som er lagret på serveren.

G

Hvis du velger Build job-filer og flettede filer, vises alle innstillingene for hele filen.

Fremgangsmåte

1

Velge

Select Folder

for å vise vinduet Hard Disk (Copy File).

Du ser en liste over kopifiler som er lagret på serveren.

2

Velg mappen med filer du vil kontrollere, og trykk på

Folder

.

Select

G

Du kan også velge mappen ved å oppgi mappenummeret fra tastaturet og så trykke på

Start

på kontrollpanelet.

G

Passordvinduet vises hvis mappepassord er aktivert.

3

Velg kopifilen med innstillingene du vil kontrollere, og trykk på

Review.

Du ser Review-vinduet.

4.1 Fremgangsmåter for vanlig kopiering

4

Dette vinduet viser informasjon som filnavn og datoen da filen ble lagret på serveren.

5

Velg

Review

i vinduet.

Review-vinduet vises.

G

6

Velg

Close

når du har kontrollert alle innstillingene.

Du ser Review-vinduet igjen.

7

Velg

Close

.

Du kommer tilbake til Hard Disk (Copy File)-vinduet.

59

60

4.1 Fremgangsmåter for vanlig kopiering

4.1.3

Forhåndsprogrammere

Med en gang skanningen starter fra tosidigmateren, kan du begynne å spesifisere programmering for neste kopieringsjobb, før du legger i neste sett med originaler. Så snart den pågående jobben er ferdig skannet, kan neste jobb skannes. Du kan programmere opptil 10 jobber på forhånd.

G

Funksjonen Interrupt kan ikke benyttes sammen med Program Ahead.

Fremgangsmåte

1

Legg i det første settet med originaler, og angi innstillingene for andre funksjoner om nødvendig.

2

Trykk på

Start

.

Skanningen begynner.

3

Velg

Program Ahead

mens originalene skannes.

Er

On

valgt for

Doc.>50

, kan

Program Ahead

kun velges etter at du har valgt

End Job

og originalskanningen er fullført.

G

Når du har valgt

Program Ahead

, kan du angi innstillingene for neste kopieringsjobb mens denne jobben skannes.

G

Hvis du trykker på Stop på kontrollpanelet, stanser også leveringen av kopier.

Du får se en melding om at du kan forhåndsporgrammere. Vinduet Basic

Features vises.

Når du lagrer filer, vises en melding om at du kan lagre programmeringen.

4.1 Fremgangsmåter for vanlig kopiering

G

4

Endre innstillingene som ønsket.

5

Når det første settet med originaler er skannet, legger du i neste sett og trykker på

Start

.

6

Gjenta trinnene ovenfor for å fortsette å skanne andre originaler.

61

4.1 Fremgangsmåter for vanlig kopiering

4.1.4

Kontrollere jobbstatus

Bruk vinduet Job Status til å kontrollere jobbstatus, f.eks. om originaler skannes eller en jobb blir skrevet ut.

du kan også stanse eller avbryte jobber som vises i listen.

G

Er det ingen pågående jobber, vises ikke vinduet selv om du trykker på Job Status.

I

Stanse/gjenoppta pågående oppgaver

Slik stanser og gjentar du pågående oppgaver.

Fremgangsmåte

1

Trykk på

Job Status

i løpet av en kopieringsjobb.

Du kan sjekke jobbstatus i vinduet

Job Status.

62

G

Hvis du vil kontrollere innstillingene, velger du jobben og trykker på

Review. Du får vite mer under “4.1.2

Kontrollere innstillingene”.

G

Er flere filer i mappen valgt og skal skrives ut på nytt, vises kun én av dem.

G

Du kan ikke velge filer lagret i mappen som neste jobb mens du kopierer aktiv jobb. Du kan heller ikke reservere neste jobb mens du skriver ut filene som er lagret i mappen på nytt.

G

Hvis funksjonen Auto Print er aktivert for filene lagret i mpapen, ser du kun filen som skrives ut nå.

Du kan kontrollere hvilke filer som skal skrives ut via den felles mappen. Se “6.2 Setting Folder” for the shared folder.

2

Velg jobben du vil stoppe, og velg

Pause

.

Kopieringen eller skanningn av originalene stanses.

Når jobben er stanset, vises meldingen “Stop/User Action” under

Job Status

.

G

3

Hvis du vil gjenoppta stansede jobber, velger du en eller flere jobber (med Job Status satt til Stop/User Action) og trykker på

Start

.

Kopieringen eller skanningen gjenopptas fra det punktet da jobbstatus ble endret til Stop/User Action.

4.1 Fremgangsmåter for vanlig kopiering

I

Slette jobber

Du kan slette jobber som er stoppet, eller stanse kopiering eller skanning av originaler.

Fremgangsmåte

1

Velg en jobb med jobbstatus

Delete Job

.

Stop/User Action

, og trykk på

G

Du kan bare velge

Delete Job

når jobben er stanset.

Jobben blir slettet og kopieringen stanses.

G

2

Velg

Close

.

Kopieringsvinduet vises igjen.

63

64

4.1 Fremgangsmåter for vanlig kopiering

4.1.5

Prioritert utskrift

Prioritert utskrift kan velges når flere jobber venter på å bli skrevet ut. En jobb som prioriteres, skrives ut med én gang den pågående jobben er ferdig.

G

G

Hvis prioritert utskrift velges for to jobber, skrives den som ble valgt sist, ut først.

Prioritert utskrift er ikke tilgjengelig når du skriver ut prøvetrykk.

Fremgangsmåte

1

Trykk på

Job Status

.

Du ser vinduet Job Status.

2

Velg jobben som skal prioriteres, og trykk på

Promote

.

G

Den valgtre jobben vises etter den jobben som holder på å bli skrevet ut.

3

Velg

Close

.

Kopieringsvinduet vises igjen.

4.2

Avbryte kopieringen

Det er mulig å avbryte en kopieringsjobb, slik at du kan fortsette med en jobb som haster mer, ved hjelp av

Interrupt-tasten.

Når du trykker på Interrupt, stopper den pågående kopieringsjobben så snart det er mulig, slik at en jobb som haster mer, kan fullføres. Kopieringsjobben fortsetter når du trykker på Interrupt en gang til.

G

G

G

G

Du kan ikke trykke på

Interrupt

for å avbryte kopieringen av en jobb som er forhånsdprogrammert eller venter på å kopieres.

Ved kopiering når

Collated

er valgt, stanser maskinen når skanningen av originalene er fullført, du har trykket på

End Job

og alle de skannede originalene er kopiert.

Du kan ikke avbryte kopieringen når du er i modiene Save to File, Build Job, Edit/Print File og Scan, bortsett fra når du skriver ut lagrede filer på nytt.

Du kan ikke avbryte kopieringen når du bruker

System Settings/Meter Check

.

G

Opptil 1000 A4-sider kan skannes for avbruddskopiering. Det kan vises en feilmelding før 1000 sider er skannet. Dette er avhengig av originalformatet.

Fremgangsmåte

1

Trykk på

Interrupt

.

Interrupt-lampen lyser, og maskinen stopper. Hvis du trykker på

Interrupt

når originaler blir skannet for kopiering, eller en kopieringsjobb pågår, går maskinen inn i avbrytingsmodus mens indikatorlampen blinker.

Lampen lyser fortsatt når maskinen stanser.

2

Legg i originalen for avbruddsjobben, og angi ønskede innstillinger.

3

Angi antall kopier ved hjelp av tastaturet, og trykk på kontrollpanelet.

Start

Originalene blir skannet for kopiering, og kopiene leveres i mottakeren.

65

66

4.2 Avbryte kopieringen

4

Trykk på

Interrupt

igjen når denne jobben er fullført.

Indikatorlampen slukkes, og maskinen går ut av Interruptmodus.

G

5

Ta ut originalene som er lagt i tosidigmateren for hastejobben.

6

Trykk på

Start

.

Jobben som ble avbrut i trinn 1, fortsetter.

4.3

Kopiere på postkort

Her får du vite hvordan du kopierer på postkort. Bruk magasin 5 (spesialmagasinet) når du skla kopiere på postkort.

G

Hvilke postkort du kan benytte, er avhengig av tykkelse, format og papirtype. Ta kontakt med Xerox kundeservice hvis du vil vite mer.

G

Ikke legg postkort i magasin 1, 2, 3 og 4 eller i tilleggsmagasinene 6 (stormagasinet) og 7, siden det kan forårsake papirstopp.

I

Kopiere på postkort

Legge i postkort

Legg originalen på riktig sted

Legg i postkortene Kopiene leveres

Glassplaten

Papirstøtte

Magasin 5 (spesialmagasin)

Fremgangsmåte

1

Legg i originalene.

Toppen av originalene skal ligge mot venstre side av glassplaten.

“3.2 Legge i originaler”

Mottaker

“2.2.2 Legge papir i magasin 5

(spesialmagasinet)”

2

Legg postkortene i magasin 5

(spesialmagasinet).

Postkortene skal ligge med toppen mot høyre, og siden det skal kopieres på, opp. Skyv støtten forsiktig inn mot postkortene.

Vinduet for magasin 5

(spesialmagasinet) vises.

67

68

4.3 Kopiere på postkort

G

“Når du har valgt

Postcard

for

Paper Size, velges

Heavywt 2

automatisk for Paper Type.

3

Velg

A/B Series Size

eller

Postcard

for for papirformat.

G

4

Velg

Save

for å angi innstillinger for de andre funksjonene.

5

Angi antallet kopier ved hjelp av tastaturet, og trykk på på kontrollpanelet.

Start

Kopiene produseres.

4.4

Kopiere på transparenter

Når du skal kopiere på transparenter, legger du dem i magasin 5 (spesialmagasinet) og velger riktig papirformat for kopiering.

G

G

Ikke legg transparenter i magasin 1, 2, 3 og 4, eller i tilleggsmagasinene 6 (stormagasinet) eller 7, siden det kan forårsake papirstopp eller maskinhavari.

Bruk bare anbefalte transparenter. Hvis ikke, kan det forårsake papirstopp eller maskinhavari.

Hvis du velger

Transp Separators

i vinduet Output Format, blir et hvitt papirark lagt inn automatisk etter hver kopierte transparent.

For å kopiere på transparenter, må du legge papir med samme orientering og samme format som originalen i magasin 1, 2, 3 eller 4, eller i tilleggsmagasinene 6 (stormagasinet) og 7 på forhånd.

G

Skillearkene leveres som tomme sider. De benyttes ikke til kopiering, og blir ikke telt av telleverkene. De blir bare telt med hvis

Printed Separators

er valg i vinduet Transparency Separators.

“3.2 Legge i originaler”

G

Bruk transparenter som er beregnet på trykk i sort-hvitt.

G

Fyll transparenter (V515) med stående retning for å forhindre papirstopp.

Fremgangsmåte

1

Legg i originalene.

2

Legg transparentene i magasin 5

(spesialmagasinet).

Juster støtten slik at den så vidt berører transparentene.

Vinduet for magasin 5

(spesialmagasinet) vises.

3

Velg

A/B Series Size

og

A4 P

Transparency

under Paper Type.

under Paper Size og

69

70

4.4 Kopiere på transparenter

4

Velg

Save

ønsket.

for å angi innstillinger for de andre funksjonene, om

5

Legg i skillearkene om nødvendig.

Gå til trinn 6 hvis du ikke skal ha skilleark.

Legg skilleark med samme orientering og samme format som transparentene i magasin 1-4 eller i tilleggsmagasinene 6

(stormagasinet) eller 7.

Når du legger i skilleark:

(1)Velg

Output Format

og deretter

Transp Separators

.

Du ser vinduet Transparency Separators.

(2)Velg

On

, og angi om du vil kopiere på skillearkene eller ikke.

4.4 Kopiere på transparenter

Når du velger

On

for

Transparency Separators

, ser du et vindu der du kan angi om du vil skrive ut på skillearkene med alternativet

Paper Tray Settings

til høyre i vinduet.

Velg

Blank Separators

for å få kopier med skilleark uten trykk.

Velg

Printed Separators

for å kopier på både transparentene og skillearkene.

(3)Velg

Paper Tray Settings

.

Vinduet Paper Tray Settings vises.

(4)Velg magasinet der skillearkene ble lagt i trinn 5, under

Separators Tray

.

G

Når du kopierer på transparenter med skilleark, kan du bare kopiere ett sett om gangen.

G

6

Velg

Save

for å angi innstillingene for de andre funksjonene.

7

Angi antall kopier ved hjelp av tastaturet, og trykk på kontrollpanelet.

Start

Kopiene blir produsert.

71

4.5

Kopiere på tykt papir

For å kopiere på tykt papir må du legge papiret i magasin 5 (spesialmagasinet) og så velge riktig papirformat for kopiering.

“2.1 Papirtyper”

“3.2 Legge i originaler”

“2.2.2 Legge papir i magasin 5

(spesialmagasinet)”

Fremgangsmåte

1

Legg i originalene.

2

Legg i arkene med siden det skal kopieres på, opp.

Skyv papirstøtten forsiktig inn mot arkene.

Når papiret er lagt i riktig, vises vinduet for magasin 5

(spesialmagasinet).

3

Velg papirformat og -type.

Dette eksempelet bruker

A4

og

Heavywt 2

.

72

G

4

Velg

Save

for å angi innstillinger for de andre funksjonene.

5

Angi antall kopier ved hjelp av tastaturet, og trykk på kontrolpanelet.

Start

Kopiene blir produsert.

4.6

Ta ut kopier fra mottakeren for dobbeltfalsede kopier

Her forklarer vi hvordan du tar ut kopier fra mottakeren for dobbeltfalsede kopier.

G

Strømmen må være på når du skal ta ukt kopier fra denne mottakeren. Slår du av strømmen og trykker på Tri-Fold Output Tray,

åpnes ikke mottakeren.

G

Når mottakeren er full, ser du en melding på skjermen. Følg instruksjonene når du tar ut kopiene.

G

Når du trekker ut mottakeren, må du ta ut alle kopiene. Hvis du lar det være igjen kopier i magasinet, er det ikke sikkert at neste kopijobb blir fullført.

Fremgangsmåte

1

Trykk på Tri-Fold Output

Tray.

Mottakeren åpnes.

2

Trekk ut mottakeren, og ta ut alle kopiene.

G

Hvis mottakeren ikke er helt lukket, ser du en melding på skjermen, og maskinen vil ikke starte.

3

Skyv mottakeren forsiktig tilbake.

G

73

74

4.7

Ta ut kopier fra heftemottakeren

Her forklarer vi hvordan du tar ut kopier fra heftemottakeren

G

G

Når mottakeren er full, ser du en melding på skjermen. Følg instruksjonene når du tar ut kopiene.

Kopiene som leveres til heftemottakeren flyttes automatisk til posisjon for fjerning hvis nødvnedige innstillinger er valgt. Kontakt

Kundeservice for mer informasjon.

Fremgangsmåte

1

Velg Booklet Output.

Papirtransportbeltet for heftemottakeren flytter kopiene til posisjon for fjerning.

2

Fjern alle kopiene.

G

4.7 Ta ut kopier fra heftemottakeren

I

Legge ned klaffen til heftemottakeren

Hvis du legger ned klaffen til heftemottakeren, faller kopiene ut fra mottakeren. Setter du en eske under mottakeren, kan du samle opp mange kopier her, slik at du slipper å fjerne dem mange ganger manuelt hvis du kopierer store jobber.

Fremgangsmåte

1

Trekk klaffen til heftemottakeren mot høyre.

2

Legg ned klaffen.

G

3

Løft klaffen og skyv den tilbake til opprinnelig posisjon når nødvendig.

75

76

4.7 Ta ut kopier fra heftemottakeren

Utarbeidet av:

Xerox Corporation

Global Knowledge & Language Services

800 Phillips Road - Bldg 845-17S

Webster, New York 14580-9791

USA

Oversatt av:

The Document Company Xerox

GKLS European Operations

Bessemer Road

Welwyn Garden City

Hertfordshire AL7 1HE

UK

Trykt i UK

Oktober 2003

708P87524

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents