Xerox 4250 WorkCentre Installationsguide | Manualzz

WorkCentre

®

4250/4260-serien

Introduktionshandbok

Version 4.0 05.01.09

WorkCentre

®

4250/4260-serien

Introduktionshandbok

Xerox WorkCentre 4250/4260-serien

Introduktionshandbok

Tack för att du har valt WorkCentre 4250/4260-serien. Anvisningarna i handboken visar hur du gör följande i angiven ordning:

Ansluter skrivaren i WorkCentre 4250/4260-serien till ett nätverk

Installerar skrivaren i WorkCentre 4250/4260-serien

Installerar tillvalsfunktioner

Använder skrivaren i WorkCentre 4250/4260-serien

Innehåll

Installera WorkCentre 4250/4260-skrivaren ...................................................3

Starta maskinen .........................................................................................................5

Din WorkCentre 4250/4260 ...................................................................................7

Ansluta till ett nätverk .......................................................................................... 11

Installera skrivardrivrutiner................................................................................. 13

E-postinställningar.................................................................................................. 14

Faxinställningar....................................................................................................... 16

Installera tillval........................................................................................................ 17

Kopiera........................................................................................................................ 19

Övriga kopieringsfunktioner ............................................................................... 20

Skriva ut dokument ................................................................................................ 21

Skicka fax ................................................................................................................... 23

Nätverksavläsning .................................................................................................. 26

Skicka e-post ............................................................................................................. 29

Öka produktiviteten med WorkCentre ............................................................ 31

Problemlösning ........................................................................................................ 33

Hjälp............................................................................................................................. 35

Skillnad mot GMT ................................................................................................... 37

introduktionshandbok 1

Information om säkerhet, föreskrifter, miljööverensstämmelse, olaglig kopiering samt återvinning och kassering av produkten finns i användarhandboken.

Se användarhandboken och cd-skivan System Administration om du behöver mer information om funktionerna på maskinen.

Produktsupport och information om hur du beställer förbrukningsmaterial och media finns på

Xerox webbplats

www.xerox.com/support

.

Utarbetad och översatt av:

Xerox

GKLS European Operations

Bessemer Road

Welwyn Garden City

Hertfordshire

AL7 1BU

ENGLAND

© 2008 av Xerox Corporation.

Xerox

®

och "sphere of connectivity"-designen är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder.

Informationen i detta dokument är korrekt vid tidpunkten för tryckning. Xerox förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen utan föregående avisering. Ändringar och uppdateringar av tekniska specifikationer läggs till i kommande utgåvor av dokumentationen.

www.xerox.com/support

hittar du den senaste informationen.

2 introduktionshandbok

1

2

3

Installera WorkCentre 4250/4260-skrivaren

Packa upp maskinen och eventuella maskinvarutillval.

Ta fram installationsanvisningarna.

Montera maskinen och maskinvarutillvalen genom att följa anvisningarna. Modellen har någon av konfigurationerna nedan.

Funktioner

WorkCentre

4250

Standard

WorkCentre

4250S/

4260S

Standard

WorkCentre

4250X/

4260X

Standard

WorkCentre

4250XF/

4260XF

Standard

Digital kopiering

Direktutskrift/

Nätverksutskrift

Avläsning

E-post

Fax

Tillval

Pappersmagasin 1 och manuellt magasin

Pappersmagasin 2

Standard

Tillval

Stormagasin

Tillval

Standard

Standard

Standard

Tillval

Standard

Tillval

Tillval

Tillval

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Tillval

Tillval

Tillval

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Tillval/ standard

Standard/ behövs inte

Stativ *(se anmärkning)

Tillval

Efterbehandlare

Tillval

USB-minne

Standard

80 GB hårddisk

Standard

Externt gränssnitt

Tillval

Systemminne (256 MB)

Standard

Extra minne (256 MB)

Tillval

Tillval

Standard

Standard

Tillval

Standard

Tillval

Tillval

Standard

Standard

Tillval

Standard

Tillval

Standard

Standard

Standard

Tillval

Standard

Tillval

Obs!

Typen av stativ beror på konfigurationen.

introduktionshandbok 3

4

Dessutom bör du ha:

• Nätsladd

• Cd med användardokumentation

• Cd för systemadministration

• Cd med skrivardrivrutin

(medföljer inte WorkCentre 4250-modellen med endast kopiator)

• Cd med programvaran Nuance

(medföljer inte WorkCentre 4250-modellen med endast kopiator)

• Introduktionshandbok (den här boken)

• Färgpulverkassett

• Etiketter till kontrollpanelen

• Produktaktiveringskort

• Telefonsladd (endast modellerna 4250/4260 X och XF med fax)

4 introduktionshandbok

1

2

3

4

Starta maskinen

Du måste konfigurera maskinen när den har installerats. Du kan göra det med produktaktiveringskortet när maskinen slås på för första gången.

Produktaktiveringskortet medföljer i ett plaströr inuti maskinens förpackning. Maskinen konfigureras på följande sätt:

Leta reda på röret med

produktaktiveringskortet

. Ta ut plastkortet och tryck försiktigt ut själva produktaktiveringsdelen.

Anslut nätsladden till maskinen och ett lämpligt eluttag.

Produktaktiveringskort

Slå på maskinen.

Sätt i produktaktiveringskortet i kortläsaren på maskinens baksida.

Kortläsare

8

9

5

6

7

Grön lysdiod

Skärmen

Grundinställt språk

öppnas. Välj språk och klicka på

Spara

.

Installationsguiden

visas. Välj

Nästa

.

Skärmen

Inställningar för produktaktivering

öppnas. Följ anvisningarna på skärmen.

Obs!

Konfigureringen är klar när den gröna lysdioden slutar blinka och lyser med fast sken i cirka 10 sekunder.

Ta ut produktaktiveringskortet och välj

Nästa

på skärmen.

Skärmen

Grundinställt pappersformat

visas. Välj A4 eller 8,5 × 11 tum och sedan

Nästa

.

introduktionshandbok 5

10

Skärmen

Tel.nr till Kundtjänst/förbrukningsmtrl

visas. Ange

Kundtjänst

Tel.nummer

och

Telefonnummer förbrukningsmaterial

och välj

Nästa

.

Obs!

Detta är bara för information. Du kan låta fälten vara tomma.

11

På de följande fyra skärmarna ställer du in

datumformat

,

datum

,

tidsformat

och

tid

. Följ anvisningarna när du fyller i fälten och välj

Nästa

på varje skärm.

12

Skärmen

Gratulerar!

visas. Det betyder att du har slutfört systeminställningarna enligt Xerox installationsguide. Fortsätt genom att trycka på

Slutför

.

Obs!

Det kan hända att ett popup-fönster visas med begäran om lösenord.

Kontakta kundtjänst för information om lösenordet om det inträffar.

13

Maskinen visar skärmen

Maskinen genomgår en självtest

medan konfigurationsinställningarna verkställs. När detta är gjort, visas skärmen

Baskopiering

. Maskinen är nu klar att användas.

14

Om faxfunktionen är installerad, visas skärmen med installationsguiden för fax.

Se

Faxinställningar på sidan 16

.

6 introduktionshandbok

Din WorkCentre 4250/4260

1

Kontrollpanel:

Pekskärm och siffertangenter

2

3

1

3

Utmatningsfack:

Här samlas färdiga utskrifter

5

5

Pappersmagasin:

Magasin 2 och stormagasinet är standard på

WorkCentre 4250/4260XF och tillval för andra konfigurationer.

4

2

Dokumentmatare:

Används när du avläser flera dokument.

Dokumentglaset

undertill används när du avläser enstaka dokument eller inbunda dokument och liknande.

4

Manuellt magasin:

Används för utskriftsmaterial som inte är av standardtyp.

Inuti maskinen

Maskinen innehåller följande utbytbara enheter: färgpulverkassetten (

6

) och trumkassetten (

7

).

Maskinnumret anges på den främre luckans insida.

6

7

introduktionshandbok 7

Kontrollpanel – översikt

Jobbstatus

Tjänster

Tjänster Hem

Logga in/logga ut

Hjälp

Mellankopiering

Återställ allt

Strömförs

örjning

Maskinstatus

Språk

Skärm och pekskärm

Knappsats

Avbryt inmatning

Start

Stopp

8

Funktion

Tjänster Hem

Tjänster

Jobbstatus

Maskinstatus

Skärm och pekskärm

Hjälp

Språk

Strömförsörjning

Logga in/logga ut

Knappsats

Avbryt inmatning

Beskrivning

Visar skärmen Tjänster där du kan välja funktioner.

Ger tillträde till val av olika funktioner.

Används när du vill se status för det aktuella jobbet eller andra jobbköer.

Används när du vill se maskininformation, status, maskinnummer och skriva ut rapporter.

Visar aktuell status för maskinen och skärmar där du kan välja maskinfunktioner.

Visar hjälpmeddelanden för funktioner och felmeddelanden.

Används när du ska välja språk som visas på skärmen.

Används för att aktivera maskinen från energisparläge.

Öppnar administratörens maskininställningar.

Används för att mata in numeriska tecken.

Avbryter en inmatning med knappsatsen.

introduktionshandbok

Funktion

Återställ allt

Mellankopiering

Stopp

Start

Beskrivning

Tryck en gång när du vill ta bort den aktuella uppgiften. Tryck två gånger om du vill återställa standardinställningarna.

Används när du vill avbryta ett pågående jobb och utföra ett brådskande jobb.

Stoppar det pågående jobbet.

Startar ett jobb.

2

3

1

Fylla på papper i pappersmagasinen

Öppna pappersmagasinet och lägg i papper. Fyll INTE på papper över

MAX-linjen.

Justera stöden så att papperet ligger mot magasinets högra sida.

När du stänger magasinet visas skärmen

Pappersinställningar

. Ange format, typ och färg på papperet som du fyllt på och välj

Bekräfta

.

Stöd

introduktionshandbok 9

1

2

3

Lägga dokument i maskinen

Du kan antingen lägga dokument i dokumentmataren eller på dokumentglaset.

Lägg dokument som ska kopieras med framsidan uppåt i inmatningsfacket på dokumentmataren med dokumentets övre del åt vänster eller mot fackets bakre ände.

Flytta stödet så att det precis vidrör sidorna på dokumentet.

Eller…

Stöd

…öppna dokumentmataren och lägg dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med det inre vänstra hörnet så långt in det går.

Obs!

Dokumenten avläses bara en gång även om flera kopior har valts.

10 introduktionshandbok

2

1

1

2

Ansluta till ett nätverk

Följ dessa anvisningar för att ansluta maskinen till ett Ethernet TCP/IP-nätverk.

Läs informationen på cd-skivan

System Administration

om du ska ansluta maskinen till en annan typ av nätverk eller om du vill använda andra protokoll.

Testa maskinen

Innan maskinen ansluts till nätverket ska du kontrollera att den fungerar på rätt sätt som kopiator.

Lägg ett dokument i dokumentmataren och gör 3 kopior.

Anslut till nätverket så som beskrivs i stegen nedan om kopieringen fungerar som den ska. Se

Problemlösning på sidan 33

om fel uppstår under kopieringen.

Ansluta till nätverk med TCP/IP

Du kan ställa in en TCP/IP-nätverksanslutning med någon av dessa metoder:

DHCP

: Använd den här metoden om du vill att en DHCP-server automatiskt ska tilldela en IP-adress. Det är fabriksinställningen.

Statisk IP-adress

: Använd den här metoden om du manuellt vill tilldela en

IP-adress som nätverksadministratören anger.

När du startar maskinen används DHCP automatiskt för att hämta nätverkskonfigurationen. Om du vill använda en statisk IP-adress måste du inaktivera DHCP och ange IP-adress, gateway-adress, nätmask och DNS-serverns adress manuellt.

Anslut Ethernet-kabeln till RJ45-uttaget på maskinens baksida.

Obs!

En Ethernet-kabel måste inhandlas separat.

För information om att ställa in adressen via DHCP, se

Nätverksinställning med

DHCP på sidan 12

. Gå till

Nätverksinställning med en statisk

IP-adress på sidan 12

om du vill ställa

in en statisk IP-adress.

RJ45nätverksuttag

introduktionshandbok 11

5

6

3

4

1

2

1

2

7

8

9

Nätverksinställning med DHCP

När maskinen startas, förhandlar maskinen med DHCP-servern om en IP-adress.

Vänta i två minuter tills nätverksinställningen är klar och kontrollera sedan den tilldelade IP-adressen på följande sätt:

Tryck på

Maskinstatus

. IP-adressen visas på sidan

Maskinstatus

.

Kontrollera att en IP-adress har tilldelats och att det är rätt IP-adress för nätverket.

Obs!

Om IP-adressen börjar med 169.xxx.xxx.xxx, har DHCP-servern inte tilldelat en adress på rätt sätt eller så är DHCP inte aktiverat i nätverket. Kontakta nätverksadministratören för hjälp.

Nätverksinställning med en statisk IP-adress

Be nätverksadministratören om följande information innan du börjar:

• IP-adress

• Gateway-adress

• Nätmask

• DNS-serverns adress

Tryck på knappen

Logga in/logga ut

på kontrollpanelen och ange administratörslösenordet

[1111]

.

Tryck sedan på

Bekräfta

.

Tryck på knappen

Maskinstatus

och välj

Hjälpmedel > Anslutning och nätverksinställning > Avancerat >

Nätverksinställning >

Nätverksinställning >

TCP/IP-alternativ

.

Välj

HTTP

och

Aktivera

. Välj

Spara

.

Välj antingen

TCP/IP IPv4 SETUP

eller

TCP/IP IPv6 SETUP

.

Välj

Dynamisk adressering

. DHCP är valt som standard. Inaktivera DHCP genom att välja

Har inaktiverats

och välj sedan

Spara

.

Välj

Namn/Adress

. Ange

Värdnamn

genom att klicka på tangentbordssymbolen.

Ange

IP-adress

genom att trycka på varje ruta och ange numret med

knappsatsen

.

Välj

Spara

.

Välj

Subnet och Gateway

. Ange

Subnet Mask

och

IP Gateway.

Välj

Spara

.

Gå till nästa steg om du inte vill konfigurera DNS-inställningar. Tryck på knappen

DNS-konfiguration

om du vill konfigurera DNS-inställningar. Ange

Domännamn

och adressen för

Primär DNS-server

. Välj

Spara

.

Den statiska IP-adressen är inställd. Tryck på knappen

Logga in/logga ut

och välj

Bekräfta

för att logga ut och stänga menyn Hjälpmedel.

12 introduktionshandbok

Installera skrivardrivrutiner

Den här proceduren beskriver hur du installerar skrivardrivrutiner genom att använda cd-skivan med drivrutiner.

Obs!

Om du vill installera andra skrivardrivrutiner eller använder ett annat operativsystem finns mer information på cd-skivan System Administration.

1

2

4

5

3

Skrivardrivrutinerna finns på cd-skivan med drivrutiner som medföljde maskinen.

Du kan använda cd-skivan med drivrutiner om du vill installera flera komponenter samtidigt, t.ex. skrivardrivrutiner, användardokumentation och PPD-filer

(PostScript

®

Printer Description). Om du vill använda installationsprogrammet sätter du in

cd-skivan med drivrutiner

som medföljer maskinen.

Sätt in cd-skivan med

drivrutiner

i cd-enheten på klientdatorn.

Om läsningen av cd-skivan inte startar automatiskt går du till

Start

-menyn, klickar på

Kör

och går till cd-enheten. Klicka på

Installera

och klicka på

OK

. Starta installationen genom att klicka på

OK

.

Välj språk för installationen och klicka på

Fortsätt

. Drivrutinsskärmen visas.

Obs!

Alternativen är:

Installera utskrifts- och skannerdrivrutiner

– installerar utskriftsrutinerna för både utskrift och avläsning.

Installera utskriftsdrivrutin

– Installerar bara skrivardrivrutinerna.

Installera skannerdrivrutin

– Installerar bara avläsardrivrutinerna.

Följ anvisningarna nedan när du installerar skrivardrivrutiner.

Klicka på

Installera drivrutiner

.

Klicka på

Installera drivrutiner för utskrift

.

Obs!

Drivrutinen för PCL6 installeras som standard.

6

Om du vill installera drivrutinerna för PCL 5 eller PS klickar du på

Tillval

och markerar kryssrutorna för önskade drivrutiner.

7

8

Ange IP-adress, DNS-namn eller UNC-sökväg för maskinen.

Klicka på

Installera

.

9

Slutför installationen genom att följa meddelandena på skärmen.

10

Sänd en provutskrift via skrivardrivrutinen eller skicka ett jobb till skrivaren i WorkCentre 4250/4260-serien när drivrutinen har installerats.

11

Fortsätt med nästa installationsprocedur i den här handboken om utskriften sker utan problem. Se

Problemlösning på sidan 33

om det inte går att skriva ut.

En fullständig beskrivning finns på cd-skivan System Administration som medföljer maskinen.

introduktionshandbok 13

5

6

7

4

1

2

3

E-postinställningar

Följ proceduren nedan om du vill ställa in e-posttjänsten. Gå vidare till

Faxinställningar på sidan 16

om du inte vill göra inställningar för den här tjänsten för tillfället.

Obs!

Om knappen E-post inte är synlig på skärmen Tjänster Hem kan du aktivera

E-post i Hjälpmedel. (Tryck på

Logga in/logga ut > lösenord [1111] > Bekräfta >

Maskinstatus > Hjälpmedel > Användargränssnitt > Serviceaktiveringar >

E-post > Aktivera

).

Kontrollera att följande är tillgängligt respektive att följande åtgärder har utförts innan du gör några inställningar:

• Kontrollera att maskinen fungerar i nätverket och att tjänsten E-post är tillgänglig på skärmen

Tjänster Hem

.

• Kontrollera att TCP/IP- och HTTP-protokollen är konfigurerade på maskinen och

att de fungerar. Mer information finns i

Nätverksinställning med en statisk

IP-adress på sidan 12

.

• Skaffa en IP-adress för en SMTP e-postserver som tar emot inkommande e-post.

• Kontrollera att DNS-inställningarna är rätt konfigurerade och skaffa domännamn och adress om tillämpligt.

• Skapa ett e-postkonto som maskinen ska använda som standard för

Från

-adress.

• Testa e-postkontot genom att skicka ett e-postmeddelande till Xerox-maskinens konto. Gör det via en e-postklient i nätverket som har stöd för SMTP

(Simple Mail Transfer Protocol) och POP3 (Post Office Protocol 3).

När du konfigurerar e-postinställningarna använder du CentreWare Internettjänster, som öppnas i en webbläsare.

Öppna webbläsaren och ange TCP/IP-adressen för maskinen i adressfältet.

Tryck på

Bekräfta

.

Klicka på

Properties > Connectivity > Protocols > TCP/IP

.

Skriv domännamnet i rutan

Domain Name

(till exempel: abc.xyz.företagsnamn.com). Du behöver konfigurera DNS-inställningarna bara om värdnamn används.

Obs!

Domännamnet är inte tillgängligt om maskinen är inställd för dynamisk adressering (DHCP eller BootP). Klicka på

Static

på menyn IP Address Resolution om du vill ändra det.

Rulla längst ned på skärmen och klicka på

Apply

för att bekräfta eventuella ändringar.

Ange inställningarna för

User Name

och

Password

.

Standardinställningen är

[admin],

som är skiftlägeskänsligt, och

[1111]

.

Klicka på

SMTP Server

på menyn

Protocols

.

Klicka på antingen

IP Address

eller

Host Name

och ange

värdnamn

eller

IP-adress

och

portnummer

(1-65535) för SMTP-servern. Den grundinställda porten är 25.

14 introduktionshandbok

8

Markera rutan

Server Requires SMTP Authentication

om servern kräver

SMTP-verifiering.

9

Ange

Login Name

och

Password

.

10

Bekräfta inställningarna genom att klicka på

Apply

.

11

Klicka på

Services > E-mail Settings > Defaults

på menyn

Properties

.

12

Om du vill ändra inställningarna på skärmen E-mail Setup, klickar du på

Edit

för varje grupp med alternativ.

Obs!

En Från-adress krävs för att skicka e-post från enheten. Klicka på Edit i gruppen

General för att ange en grundinställd Från-adress.

13

Klicka på

Apply

när du är klar

.

Obs!

Mer information om alla e-postfunktioner, inklusive inställningar för adressböcker, finns på cd-skivan System Administration.

introduktionshandbok 15

Faxinställningar

På konfigurationerna WorkCentre 4250X/XF och 4260X/XF är faxfunktionen installerad som standard. Faxsatsen måste ställas in när maskinen har installerats.

Ställa in faxsatsen

1

2

Ställ in faxsatsen med hjälp av instruktionerna som medföljer.

3

Anslut telefonsladden till linjeuttaget (

Line

) på maskinen.

Om du vill ansluta en extern telefon till maskinen ska du ansluta den till uttaget

Ext.

.

4

Tryck på knappen

Logga in/logga ut

på kontrollpanelen och ange administratörslösenordet

[1111]

.

Tryck sedan på

Bekräfta

.

Uttag för extern telefonlur (Ext.)

Linjeuttag

5

Tryck på

Maskinstatus

och välj

Hjälpmedel >

Användargränssnitt >

Aktiveringsinställningar >

Inbyggd fax

. Skärmen Faxinstallation visas.

6

Välj lämpligt (eller närmaste) land genom att välja ett alternativ i listan

Inställning

7

av land

och välj

Nästa

.

Välj önskad uppringningsmetod. Välj

Ton

för en tonvalslinje. Välj

Puls

för en linje med 10 pulser per sekund. Välj

Ton

om du är osäker.

8

9

Tryck på knappsatssymbolen för

Faxnummer

och ange faxnumret till maskinen.

Tryck på knappsatssymbolen för

Maskinnamn

och skriv ett beskrivande namn på maskinen.

10

Välj

Spara

och

Stäng.

Maskinen startas om. Maskinen kan nu sända och ta emot fax med standardinställningarna. Om du vill ändra faxinställningarna ska du gå till

Hjälpmedel så som beskrivs i steg 4 och 5 och välja

Hjälpmedel >

Användargränssnitt > Faxtjänstinställningar

. De olika faxinställningarna kan väljas och ändras.

16 introduktionshandbok

1

2

3

4

5

Installera tillval

Det här avsnittet beskriver hur du installerar och konfigurerar tillvalsfunktioner.

• Nätverksredovisning

• Serverfax

Obs!

Mer information om hur du installerar och konfigurerar serverfax och nätverksredovisning finns på cd-skivan System Administration.

Installera tillval

Alla tillval installeras på samma sätt. Ett funktionsaktiveringskort och instruktioner medföljer alla satser.

1

Starta maskinen och sätt i funktionsaktiveringskortet i kortläsaren på maskinens baksida. Indikatorlamporna på funktionsaktiveringskortet tänds (först rött, blinkande grönt och sedan stadigt grönt ljus).

Kortläsare

2

När funktionen är installerad visas ett popup-meddelande som talar om att funktionen är konfigurerad och uppmanar dig att ta bort funktionsaktiveringskortet.

Nätverksredovisning

Med funktionen Nätverksredovisning kan du hantera användningen av maskinen med detaljerade funktioner för kostnadsanalys.

Utskrifts-, avläsnings-, faxnings- och kopieringsjobb registreras på maskinen och lagras i jobbloggen. Användarna måste ange användar-ID och konto-ID för att få åtkomst till maskinen. Information om antalet jobb som utförs registreras i en jobblogg.

Installera tillvalet

Installera tillvalet. Mer information finns i

Installera tillval på sidan 17

.

Aktivera Nätverksredovisning

Tryck på knappen

Logga in/logga ut

på kontrollpanelen och ange administratörslösenordet

[1111]

. Tryck sedan på

Bekräfta

.

Tryck på

Maskinstatus

och välj

Hjälpmedel > Redovisning >

Aktivera redovisning > Behörighetsläge

.

Välj knappen

under rubriken Nätverksredovisning.

Välj

Spara

.

Tryck på knappen

Logga in/logga ut

och välj

Bekräfta

för att logga ut.

Obs!

Se cd-skivan System Administration för mer information.

introduktionshandbok 17

1

2

3

4

5

6

Serverfax

Med funktionen Serverfax kan användarna sända dokument till en eller flera faxmaskiner över telenätet utan att en särskilt telefonlinje är ansluten till maskinen.

Maskinen ansluts till en nätverksansluten faxserver som kan hantera faxöverföringar inom hela företaget.

Installera tillvalet

Installera tillvalet. Mer information finns i

Installera tillval på sidan 17

.

Aktivera Serverfax

Tryck på knappen

Logga in/logga ut

på kontrollpanelen och ange administratörslösenordet

[1111]

. Tryck sedan på

Bekräfta

.

Tryck på

Maskinstatus

och välj

Hjälpmedel > Användargränssnitt >

Serviceaktiveringar > Serverfax

.

Välj

Aktivera

.

Välj

Spara

.

Tryck på knappen

Logga in/logga ut

och välj

Bekräfta

för att logga ut och stänga menyn Hjälpmedel.

Obs!

Se cd-skivan System Administration för mer information.

18 introduktionshandbok

2

3

1

Kopiera

Lägg dokumenten som ska kopieras med framsidan uppåt i dokumentmataren eller med framsidan nedåt och med det inre vänstra hörnet så långt in det går på dokumentglaset.

Tryck på knappen

Tjänster Hem

och sedan på

Kopia

. Skärmen

Kopia

visas.

Välj önskade funktioner med pekskärmen.

Funktionerna visas i tabellen nedan.

Kopia

Förminska/ förstora

Förminskar eller förstorar en bild från 25 till 400 %

Papper

Välj magasin/ pappersformat

Dubbelsidig kopiering

Alternativ för enkel- eller dubbelsidig kopiering

Kopior

Alternativ för sortering och häftning

Bildkvalitet

Dokumenttyp

Definiera originaldokumentet som text, text och foto eller foto för att optimera upplösningsinställningarna

Ljusare/mörkare

Gör utskriften ljusare eller mörkare

Bakgrundsreducering

Minska eller eliminera automatiskt mörk bakgrund

Layoutjustering Utmatningsformat

Dokumentformat

Ange originaldokumentets format

Häften

Skriv automatiskt ut ett dokument som ett häfte

Bokkopiering

Kopiera inbundna dokument

Bildläge

Flytta bilden på sidan

Kantjustering

Radera kanterna på bilden

Omslag

Infoga omslag

Avdelare för stordior

Infoga tomma eller utskrivna avdelare mellan varje stordia

Sidlayout

Skriv ut flera bilder på samma sida

Lagra jobb

Spara jobb på maskinen

4

Ange önskat antal kopior med knappsatsen och tryck på

Start

.

Obs!

Visa skärmen Jobbstatus genom att trycka på knappen

Jobbstatus

på kontrollpanelen om du vill kontrollera att kopieringsjobbet har lagts in.

Kopieringsjobbet listas i kön.

introduktionshandbok 19

Övriga kopieringsfunktioner

Förminska/förstora

Du kan förminska eller förstora dokument med mellan 25 och

400 %. Välj fliken

Kopia

när du vill använda denna funktion.

Välj en av de förinställda

förminsknings-/förstoringsgraderna

eller välj

Mer

om du vill komma till de anpassade inställningarna.

Justera bildkvaliteten

Du kan förbättra kopians kvalitet baserat på typen och kvaliteten på dokumentet som avläses. Välj fliken

Bildkvalitet

om du vill använda den här funktionen.

Dokumenttyp:

Välj typen av dokument som ska kopieras, antingen text, text och foto eller foto.

Ljusare/mörkare

: Ändrar utskriftens ljushet/mörkhet.

Bakgrundsreducering:

Används för att automatiskt minska eller ta bort den mörka bakgrund som uppstår vid kopiering av färgat papper eller tidningar.

Häften

En sorterad uppsättning enkel- eller dubbelsidiga dokument kan kopieras så att de bildar häften. Maskinen framställer automatiskt dubbelsidiga kopior. När de sedan viks får du ett häfte där alla sidor hamnar i rätt följd. Maskinen förminskar och placerar dessutom varje bild så att den passar på det önskade arket.

Lägg dokumenten i dokumentmataren och välj fliken

Utmatningsformat

och

Häften

när du vill använda funktionen.

Flera bilder

Med den här funktionen kan du kopiera två eller flera dokumentsidor i förminskat format på en och samma arksida.

Den är perfekt för åhörarkopior, presentationer eller arkivering.

Lägg dokumenten i dokumentmataren och välj fliken

Sidlayout

på fliken

Utmatningsformat

när du vill använda funktionen.

Du kan kopiera en, två eller fyra separata dokumentsidor på en arksida.

20 introduktionshandbok

2

3

4

1

Skriva ut dokument

Kontrollera att rätt skrivardrivrutin har installerats på datorn. Information om hur du installerar skrivardrivrutiner finns i

Installera skrivardrivrutiner på sidan 13

.

Du kan även komma åt skrivardrivrutinerna på cd-skivan med drivrutiner, eller ladda ned de senaste versionerna från Xeroxs webbplats på

www.xerox.com/support

.

Öppna dokumentet som ska skrivas ut. Klicka på

Arkiv > Skriv ut

och markera Xerox

WorkCentre 4250/4260-serien i listan med skrivare.

Klicka på

Egenskaper

om du vill ändra standardinställningarna för utskrift.

Det finns olika flikar med alternativ och egenskaper i skrivardrivrutinen.

• Använd fliken

Papper/Utmatning

när du vill välja jobbtyp, material, format, färg och alternativ som exempelvis dubbelsidig utskrift.

• Fliken

Layout/Vattenstämpel

innehåller olika alternativ för att lägga till vattenstämplar, ändra sidans orientering (stående eller liggande) samt aktivera utskrift av häften och flera bilder.

• Fliken

Avancerat

innehåller alternativ för fonter och utskrift, exempelvis ett alternativ för att förminska och förstora bilder.

Välj önskade alternativ för utskriften och klicka på

OK

när du vill skriva ut.

Utskriften sänds till maskinen och visas i kön

Aktiva jobb

tills den har skrivits ut.

Om du vill se kön på maskinen kan du trycka på

Jobbstatus

på kontrollpanelen.

introduktionshandbok 21

Övriga utskriftsfunktioner

Rotera

Med den här funktionen kan du rotera bilden 180 grader. Välj fliken

Avancerat

och klicka på

Bildalternativ

när du vill använda funktionen. Välj

Aktiverad

om du vill rotera sidorna 180 grader från deras nuvarande orientering. Välj

Har inaktiverats

om du vill inaktivera funktionen.

Sparade inställningar

Utskriftsfunktioner som används ofta (eller sällan) kan sparas med alternativet

Sparade inställningar

. Med funktionen kan du namnge, spara och hämta nästan alla valbara funktioner för utskrifter. Du kan lagra upp till 50 olika inställningar. Välj fliken

Papper/Utmatning

och klicka på nedpilen vid

Spara inställningar

.

Välj

Spara som

om du vill spara de aktuella inställningarna eller välja en tidigare sparad inställning.

Spara färgpulver

Om du skriver ut utkast kan du minska mängden färgpulver som används genom att använda

Snabbutskrift

. Utskriften blir ljusare än vanligt men den går att läsa och funktionen är praktisk när du ska kontrollera eller korrekturläsa dokument. Du kan spara färgpulver genom att klicka på fliken

Avancerat

och öppna

Bildalternativ

.

Välj

i

Snabbutskrift

.

Lägga till en vattenstämpel

Med funktionen

Vattenstämpel

kan du skapa och skriva ut bakgrundstext eller bitmappsbilder på sidorna i dokumentet.

Du kan skapa dina egna vattenstämplar eller använda befintliga.

Du kan även ange om vattenstämplar ska skrivas ut i förgrunden eller bakgrunden eller bara på första sidan. Klicka på fliken

Layout/Vattenstämpel

och klicka på lämpliga alternativ i avsnittet

Vattenstämpel

.

22 introduktionshandbok

2

3

1

Skicka fax

Obs!

Funktionen är tillgänglig på alla maskiner men ingår som standard i konfigurationerna WorkCentre

4250X/XF och 4260X/XF

.

Lägg dokumenten som ska faxas med framsidan ned på dokumentglaset eller med framsidan upp i dokumentmataren.

Tryck på

Tjänster Hem

och välj

Fax

. Skärmen

Fax

visas.

Ange mottagarens faxnummer med:

• Knappsatsen – Klicka i textfältet på pekskärmen och skriv numret med sifferknapparna.

• Manuell uppringning – om en telefonlur är ansluten till maskinen kan du välja Manuell uppringning och ringa numret via handenheten, eller skriva numret med sifferknapparna.

• Kortnummer – Välj Kortnummer och välj ett förinställt kortnummer.

• Lägg till – Lägg till flera mottagare i sändlistan om du vill skicka fax till flera mottagare samtidigt. Du kan enkelt öppna katalogen för enskilda personer och grupper med knappen.

Välj de önskade funktionerna för faxjobbet i följande tabell:

Fax

Dubbelsidig avläsning

Enkel- eller dubbelsidiga dokument

Dokumenttyp

Definiera originaldokumentet som text, text och foto eller foto för att optimera upplösningsinställningarna

Upplösning

Ställ in bildens upplösning

Bildkvalitet

Ljusare/mörkare

Gör utskriften ljusare eller mörkare

Layoutjustering

Dokumentformat

Ange originaldokumentets format

Faxalternativ

Lagra för hämtning

Spara faxet på den lokala maskinen

Bakgrundsreducering

Minska eller eliminera automatiskt mörk bakgrund

Färgläge

Avläsning i svartvitt eller färg

Fjärrhämtning

Hämta fax som lagrats i andra maskiner

Fördröj sändning

Ange när faxet ska skickas

introduktionshandbok 23

4

Fax Bildkvalitet Layoutjustering Faxalternativ

Skicka sidhuvud

Lägg till information i början av faxet

Brevlådor

Skicka ett fax till en lokal brevlåda eller fjärrbrevlåda

Faxsändning

Ange linjefrekvensen som används i början av faxsändningen

Faxrapporter

Välj faxbekräftelse eller felrapport

Tryck på

Start

när du vill skicka faxmeddelandet.

Obs!

Visa skärmen Jobbstatus genom att trycka på knappen

Jobbstatus

på kontrollpanelen om du vill kontrollera att faxjobbet har lagts in. Jobbet visas i kön.

24 introduktionshandbok

Fler faxfunktioner

Fördröjd sändning

Med den här funktionen kan du ange en tid när faxet ska sändas.

Du kan använda den om du t.ex. vill schemalägga sändningen till en tid när det är billigare. Välj i så fall fliken

Faxalternativ

.

Välj

Faxalternativ > Fördröjd sändning

.

Ändra upplösningen

Upplösningen påverkar utseendet på faxet vid motstationen.

Välj fliken

Fax

och välj bland de tillgängliga alternativen under

Upplösning

. Du kan välja mellan

Standard

för de flesta textdokument,

Fin

för linjegrafik och foton och

Superfin

för grafik och foton med hög upplösning.

Skapa en adressbok

Använd den här funktionen när du vill spara mottagarnas namn och faxnummer på maskinen. Posterna som lagras här kan du sedan markera och använda i

Sändlista

på fliken

Faxalternativ

. Välj fliken

Fax

och sedan

Adressbok

. Ange

Enskilda

faxuppgifter. Du kan även ange

grupper

som består av flera

enskilda

poster.

Faxrapporter

Flera faxrapporter kan skrivas ut. Välj fliken

Faxalternativ

och sedan

Faxrapporter

för att komma åt alternativen för faxrapporter. Välj

önskad faxrapport.

Eller tryck på

Maskinstatus

och välj

Maskininformation >

Informationssidor >

och välj sedan önskad rapport.

introduktionshandbok 25

1

2

3

4

Nätverksavläsning

Med Nätverksavläsning kan du avläsa papperskopior och lagra dem som elektroniska filer.

Lägg dokumenten som ska avläsas med framsidan ned på dokumentglaset eller med framsidan upp i dokumentmataren.

Tryck på knappen

Tjänster Hem

på kontrollpanelen. Välj

Nätverksavläsning

. Skärmen

Nätverksavläsning

visas.

Välj den avläsningsmall som du vill använda ilistan.

Ändra vid behov mallinställningarna med alternativen på flikarna

Nätverksavläsning, Avancerade inställningar, Layoutjustering

och

Arkiveringsalt.

.

Nätverksavläsning

Utskriftsfärg

Avläsning i svartvitt, gråskala eller färg

Dubbelsidig avläsning

Dokument kan vara enkel- eller dubbelsidiga och baksidan kan roteras

Dokumenttyp

Text, foto eller text och foto

Avancerade inställningar

Ljusare/mörkare

Gör utskriften ljusare eller mörkare

Bakgrundsreducering

Minska eller eliminera automatiskt mörk bakgrund

Upplösning

Från 72x72 dpi till

600x600 dpi

Layoutjustering Arkiveringsalt.

Dokumentformat

Ange originaldokumentets format

Filnamn

Om filnamnet redan finns

Avläs till kant

Avläs hela sidan

Extra fält

Ange indexinformation om dokumentet

Lägg till fildestinationer

Lägg till ytterligare fildestinationer i en mall

26 introduktionshandbok

5

Nätverksavläsning

Upplösning

Inställningar som är anpassade till hur den avlästa bilden ska användas

Avancerade inställningar

Kvalitet/Filstorlek

Bästa kvalitet i förhållande till filstorleken

Uppdatera mallar

Använd en ny eller uppdaterad mall innan systemet lägger till den automatiskt i mallistan

Layoutjustering Arkiveringsalt.

Filformat

PDF, TIF eller JPEG

Tryck på

Start

när du vill avläsa dokumenten.

Obs!

Visa skärmen

Jobbstatus

genom att trycka på knappen Jobbstatus på kontrollpanelen om du vill kontrollera att avläsningsjobbet har lagts in. Jobbet visas i kön.

introduktionshandbok 27

1

2

3

4

5

6

7

8

Övriga funktioner för nätverksavläsning

Skapa mallar för avläsning

Mallar används i nätverksavläsning för att definiera destinationen och inställningarna för ett avläsningsjobb. Arbetsflödet fungerar bättre om du skapar mallar för avläsningsjobb som utförs ofta.

Nya mallar baseras på inställningarna som angetts för standardmallen, men du kan

även kopiera och ändra befintliga mallar.

Upp till 250 mallar kan visas.

Öppna webbläsaren och ange TCP/

IP-adressen för maskinen i adressfältet. Tryck på

Bekräfta

och klicka på fliken

Scan

.

Skriv ett namn på mallen i rutan

Template Name

i fönstret

General Information

.

Alternativt kan du skriva en beskrivning och ägarens namn.

Klicka på

Add

när du vill skapa den nya mallen. Mallen visas i listan

Templates

till vänster.

Namn/format

Klicka på

Edit

när du vill välja namn och format för det avlästa dokumentet. Skriv ett namn på det avlästa dokumentet och välj mellan följande format: TIFF, mTIFF, JPEG och PDF. Klicka på

Apply

.

Destinationstjänster

Den avlästa filen kan sändas till ett filarkiv som angetts av systemadministratören eller sändas som fax om

Serverfax

är aktiverat på maskinen. Klicka på

File

och/eller

Fax

efter behov. Välj filarkivet som den avlästa filen ska sändas till om du anger File.

Extra fält

Om du vill lägga till data som underlättar hanteringen av avlästa bilder ska du välja

Add

och fylla i lämplig information.

Avläsningsalternativ

Välj

Edit

om du vill ändra avläsningsalternativ. Du kan ställa in

2-Sided

(Dubbelsidigt),

Original Type

(Dokumenttyp) och avancerade avläsningsinställningar som

Lighten/Darken

(Ljusare/Mörkare),

Color Options

(Färgalternativ),

Original Input

(Dokument) och

Resolution

(Upplösning). Du kan också välja att skriva ut en bekräftelserapport och jobblogg.

Klicka på

Apply

när du är klar.

28 introduktionshandbok

6

5

2

3

4

1

Skicka e-post

Lägg dokumenten som ska e-postas med framsidan ned på dokumentglaset eller med framsidan upp i dokumentmataren.

Tryck på knappen

Tjänster Hem

på kontrollpanelen.

Välj

E-post

.

Välj

Från

och skriv adressen som du vill visa i fältet

Från

i e-postmeddelandet.

Obs!

Fältet kan vara förinställt av administratören. I så fall går det inte att redigera.

Välj

Ny mottagare

och skriv mottagarens e-postadress. Om det finns en adressbok väljer du

Adressbok

och skriver mottagarens namn. Maskinen söker i adressboken och du väljer mottagaren i listan över namn som visas. Du kan lägga till flera mottagare i

adresslistan

på det sättet.

Välj eventuella andra inställningar på flikarna

E-post, Avancerade inställningar,

Layoutjustering

och

E-postalternativ

.

E-post

Utskriftsfärg

Svartvitt, Gråskala eller Färg

Dubbelsidig avläsning

Dokumenten kan vara enkel- eller dubbelsidiga

Dokumenttyp

Text, Foto eller

Foto och text

Avancerade inställningar

Ljusare/mörkare

Gör bilden ljusare eller mörkare

Bakgrundsreducering

Reducerar mörk bakgrund

Layoutjustering

Dokumentformat

Ange originaldokumentets format

Avläs till kant

Avläs hela sidan

E-postalternativ

Filformat

PDF, TIF eller

JPEG

Svar till

Ange e-postadress

7

Upplösning

Från 72x72 dpi till 600x600 dpi

Kvalitet/Filstorlek

Bästa kvalitet i förhållande till filstorleken

Upplösning

Från 72x72 dpi till 600x600 dpi

Meddelande

Skriv innehållet i meddelandet

Tryck på

Start

när du vill avläsa dokumentet och sända det som en bifogad fil i ett e-postmeddelande.

Obs!

Tryck på knappen

Jobbstatus

på kontrollpanelen om du vill kontrollera att jobbet har lagts in. Jobbet visas i jobbkön.

introduktionshandbok 29

Ytterligare e-postfunktioner

Färgbilagor

När alternativet för färgavläsning är aktiverat kan du bifoga en fyrfärgsbild i JPEG-format i ditt e-postmeddelande. Det här

är ett bättre komprimeringsformat för bitmappar i färg.

Aktivera färgavläsning för e-post genom att välja fliken

E-post

och

Utskriftsfärg

. Välj

Fyrfärg

.

Obs!

Den största upplösningen för färgbilder är 300x300 dpi.

30 introduktionshandbok

Öka produktiviteten med WorkCentre

WorkCentre 4250/4260-serien är en kraftfull flerfunktionsenhet med många digitala funktioner i ett kompakt system. Den är utformad för stora arbetsgrupper i olika produktionsmiljöer. Du kan göra mer och förbättra arbetsflödet med följande produktivitetshöjande funktioner.

Anpassa maskinen

Maskinen kan ställas in så att den följer kontorets arbetsflöde. Skärmen som visas på maskinen kan antingen vara

Maskinstatus

,

Jobbstatus

eller en av skärmarna för

Tjänster

. Standardinställningarna för tjänster kan ställas in efter dina behov, t.ex. standardmagasin, anpassade förminskningsgrader och dubbelsidig kopiering för att spara papper.

Öppna

Hjälpmedel

och se

Grundinställning av funktioner

och

Serviceinställningar för kopiering

när du vill se de tillgängliga alternativen.

Adressbok online

Adressboken är praktisk när du har flera fax- och e-postmottagare som används ofta. Du kan t.ex. ange e-postadresser och faxnummer för mottagare i adressboken.

Nummer som registreras i adressboken kan

även användas som kortnummer.

Maskinen har stöd för företagsadressböcker (LDAP) och lokala adressböcker om den är konfigurerad för dem. Lokala adressböcker kan importeras från en

.CSV

-fil i

Internet Services > Properties >

Services> E-mail Settings

.

Fjärradministration

Flerfunktionsenheten har en egen hemsida för

CentreWare

Internettjänster

. Du når hemsidan från en webbläsare. Användarna kan via datorn direkt hämta information om maskinen och jobb som skickats till den.

Med flikarna på webbsidan kan du se maskinens status, vilka medier som finns i maskinen, köade jobb samt administratörsinställningar.

Du kan även använda funktionen för att sända utskriftsklara jobb via Internet.

Allt du behöver göra är att öppna en webbläsare och skriva

IP-adressen till maskinen.

introduktionshandbok 31

Sända pappersdokument som e-post

Avlästa dokument kan skickas som bilagor till e-postmeddelanden till en eller flera e-postmottagare. Du öppnar e-postfunktionerna genom att trycka på knappen

Tjänster Hem

på kontrollpanelen och alternativet

E-post

på skärmen. Det är en praktisk funktion när du avläser dokument för eget bruk. Välj e-postfunktionen, ange din egen e-postadress och avläs dokumentet. Efter en stund finns det i din inkorg.

Enkel hantering av förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial är artiklar på maskinen som måste fyllas på eller bytas ut, t.ex. papper, häftklamrar och utbytbara enheter. Enheter som färgpulverkassetter och häftklammerkassetter är utbytbara enheter, vilket betyder att du själv kan byta ut dem utan att behöva kontakta en Xerox-servicetekniker. Det gör att stilleståndstiden minskas.

Kraftfulla dokument

Maskinen är inte bara en vanlig skrivare. Du kan använda den för att skriva ut och skapa dokument anpassade efter dina behov, oavsett om det gäller en presentation, flygblad eller mötesanteckningar.

Med funktionen

Häften

kan t.ex. du framställa häften eller flersidiga kopior av enkel- och dubbelsidiga dokument. Du kan avläsa

inbundna dokument

i färg och sända dem till din e-postadress så att du kan inkludera dem i elektroniska dokument. Du kan skapa presentationspaket med funktionen

Flera bilder

och mycket annat. Det är bara din fantasi som sätter gränserna!

32 introduktionshandbok

Problemlösning

Ett antal situationer kan påverka kvaliteten på kopior och utskrifter.

Följ anvisningarna i användarhandboken för att få bästa möjliga resultat.

Dokumentationen och felmeddelandena på maskinen hjälper dig att enkelt lokalisera och lösa problem.

Vissa problem kan åtgärdas genom att du stänger av och slår på maskinen. Vänta cirka 20 sekunder innan du slår på maskinen igen. Försök hitta lösningar genom att studera avsnittet nedan om problemet kvarstår när du har startat om maskinen.

Problem

Det går inte att slå på maskinen

Dokumenten matas inte genom dokumentmataren

Maskinen skriver inte ut från en arbetsstation

Det går inte att sända e-post

Papperskvadd

Det går inte att faxa dokument

Lösning

• Kontrollera att maskinen inte är i lågeffektläget, vilket framgår av den gröna lampan på kontrollpanelen. Tryck på skärmen för att aktivera den igen.

• Kontrollera att nätkabeln har satts i ordentligt.

• Ställ in PÅ/AV-knappen på PÅ (I).

• Se till att alla häftklamrar eller gem är borttagna från dokumenten.

• Kontrollera att dokumentmataren inte är överfylld, den rymmer högst 100 dokument.

• Se till att stöden har justerats så att de precis vidrör sidorna på dokumenten.

• Kontrollera att en aktiv nätverkskabel är ansluten till arbetsstationen.

• Kontrollera att nätverksinställningarna är rätt. Mer information

finns i

Ansluta till ett nätverk på sidan 11

.

• Kontrollera att maskinen är ansluten till nätverket som skrivare.

• Kontrollera att e-post är aktiverat. Mer information finns i

E-postinställningar på sidan 14

.

• Placera papperet i pappersmagasinen med papperets skarvsida upp.

• Placera papperet i det manuella magasinet med skarvsidan ned.

• Om papperet blir för böjt, vänder du på papperet i pappersmagasinet.

• Använd papper från en ny förpackning.

• Kontrollera att maskinen är ansluten till en fungerande telefonlinje och kontrollera att en kopplingston hörs.

• Kontrollera att Fax är aktiverat. Mer information finns i

Faxinställningar på sidan 16

.

introduktionshandbok 33

Papperskvadd

Skärmen visar var papperet har fastnat.

• Ta bort papperet från pappersbanan genom att följa anvisningarna på skärmen.

Kvadd i området vid sidoluckan

p

Område med papperskvadd

Fixeringsomr.

Kvadd vid efterbehandlaren

• Kontrollera att alla dörrar och luckor som används för att rensa papperskvaddar sätts tillbaka i rätt lägen.

Obs!

Var du kan rensa papperskvaddarna kan variera beroende på maskinmodell och konfiguration.

Dokumentkvadd

1b 1a 1c

Skärmen visar var dokumentkvadden har inträffat.

• Följ anvisningarna på skärmen och ta bort dokumenten från dokumentmataren och dokumentglaset så som anges. I illustrationen nedan visas rensningsområdena i dokumentmataren.

Fäll upp locket till dokumentmataren

Fäll upp locket till matningsenheten

34

• Placera dokumenten i samma ordning som då du startade jobbet och lägg tillbaka dem i dokumentmataren när du blir ombedd att göra detta.

Dokumenten matas automatiskt in på nytt så att ordningen blir korrekt.

Undre handtag för åtgärd av kvadd

introduktionshandbok

Hjälp

Detaljerad hjälp finns alltid till hands när du använder maskinen. Du kan få hjälp och tips från olika källor.

På maskinen

Dokumentation

Svar på de flesta frågor finns i dokumentationen på cd-skivorna som medföljer WorkCentre 4250/4260-serien.

Alternativt kan du öppna dokumenten via

www.xerox.com/support

.

Användarhandbok

– innehåller instruktioner och information om alla funktioner på maskinen.

System Administration

– innehåller detaljerade instruktioner och information om hur du ansluter maskinen till ett nätverk och installerar tillvalsfunktioner.

I skrivardrivrutinen

Tryck på

Hjälp

när som helst när du vill se hjälpsystemets skärmar. Meddelanden, skärminstruktioner och animerad grafik ger ytterligare information.

Välj

Hjälp

på skrivardrivrutinens skärm eller tryck på [F1] på datorns tangentbord när du vill se information om skärmen som visas.

introduktionshandbok 35

Med CentreWare

Internettjänster

Klicka på

Index

om du vill se innehållet på webbplatsen

Internet Services.

Om du väljer

Help

kommer du till Xerox supportwebbplats.

36 introduktionshandbok

Skillnad mot GMT

http://wwp.greenwichmeantime.com/

.

Ort/region/ land

Internationell datumgräns, väst

Midway Island

Samoa

Hawaii

Alaska

Pacific Time

(USA, Kanada)

Tijuana

Mountain Time

(USA, Kanada)

Centralamerika

Central Time

(USA, Kanada)

Guadalajara

Bogota

Lima

Quito

Eastern Time

(USA, Kanada)

Atlantic Time

(Kanada)

Caracas

La Paz

Newfoundland

Brazilia

Buenos Aires

Grönland

Azorerna

Kap Verdeöarna

Casablanca

Monrovia

Storbritannien

Irland

Portugal

Östafrika

Holland

Belgien

Frankrike

Spanien

Tyskland

-6,0

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

Skillnad mot GMT

-12,0

-8,0

-7,0

-6,0

-6,0

-4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,0

-1,0

-1,0

0,0

-4,0

-4,0

-3,0

-3,0

-3,0

0,0

+1,0

+1,0

+1,0

+1,0

+1,0

-11,0

-11,0

-10,0

-9,0

-8,0

Ort/region/ land

Schweiz

Luxemburg

Österrike

Kroatien

Tjeckien

Finland

Danmark

Sverige

Polen

Norge

Italien

Grekland

Turkiet

Bulgarien

Egypten

Israel

Sydafrika

Jordanien

Syrien

Finland

Moskva

St. Petersburg

Volgograd

Kuwait

Teheran

Abu Dhabi

Muskat

Baku

Jerevan

Tbilisi

Kabul

Ekaterinburg

Islamabad

Karachi

Tasjkent

Skillnad mot GMT

+1,0

+1,0

+2,0

+2,0

+2,0

+2,0

+1,0

+1,0

+1,0

+1,0

+1,0

+1,0

+1,0

+1,0

+1,0

+2,0

+3,0

+3,0

+3,0

+3,5

+4,0

+4,0

+4,0

+4,0

+2,0

+2,0

+2,0

+2,0

+3,0

+4,0

+4,5

+5,0

+5,0

+5,0

+5,0

Ort/region/ land

Chennai

Skillnad mot GMT

+5,5

Kolkata

Mumbai

New Delhi

Almaty

Novosibirsk

Astana

Dhaka

Sri Jayawardenenpura

Rangoon

+6,0

+6,5

+5,5

+5,5

+5,5

+6,0

+6,0

+6,0

+6,0

Bangkok

Hanoi

Jakarta

Krasnojarsk

Beijing

Chongqing

Hongkong

Urunqi

Irkutsk

Ulaan Bataar

Kuala Lumpur

Singapore

Taipei

Seoul

Jakutsk

Guam

Port Moresby

Vladivostok

Magadan

Solomonöarna

Nya Kaledonien

Fiji

Kamchatka

Marshallöarna

Nuku'alofa

+7,0

+7,0

+7,0

+7,0

+8,0

+8,0

+8,0

+8,0

+8,0

+8,0

+8,0

+8,0

+8,0

+9,0

+9,0

+10,0

+10,0

+10,0

+11,0

+11,0

+11,0

+12,0

+12,0

+12,0

+13,0

introduktionshandbok 37

38 introduktionshandbok

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project