SPV140 14W & SPV280 28W

SPV140 14W & SPV280 28W
SPV140 14W & SPV280 28W
User manual
Benutzerhandbuch
Gebruikershandleiding
Guide de l’utilisateur
Manual del usuario
Manuale per l’utente
Bruksanvisning
SPV140 14W & SPV280 28W
User manual
Registration
For service and warranty please register your new Ventura portable solar pack free at
www.snooperneo.co.uk before use. The serial number can be found on the power transfer box in the inside pocket
of your Ventura portable solar pack.
What’s in the box?
1 x Ventura portable solar pack
1 x USB charging cable
1 x Short Lap-top connector cable
1 x Lap-top connector pack
Operation
Position the solar panels so that they face towards the sun. If necessary angle the pack so that the panels are in a
more direct line with the sun to improve performance. The LED on the power transfer box will illuminate when the
solar panels are generating power.
User tip: Solar panels will only generate power when there is enough sunlight. If there is no sunlight or the
sunlight is not strong enough, no power or only a small amount of power will be generated.
Next connect the device or power bank you want to charge, to the power transfer box which is located within the
inner pocket of the pack. You can either use the charging cables provided with your device or one of the cables and
connectors provided with your Ventura portable power products. Once connected and if the sun is strong enough
to generate power, your Ventura solar pack will begin to charge your device.
2 • EN
User tip: For best results, position a Ventura power bank between the solar pack and the device you wish
to charge. Doing this will provide a more consistent power supply to your device and will make the most of
any available sunlight. Ventura portable power banks are available from www.snooper.eu.
Technical specification
SPV140SPV280
No. of panels:
Capacity:
Max output:
Solar panel type:
4pcs
6.5V/14 Watts
5V/2.1A, 9V-18V
Mono-crystalline
No. of panels:
Capacity:
Max output:
Solar panel type:
8pcs
6.5V/28 Watts
5V/2.1A, 9V-18V
Mono-crystalline
Service under warranty
Your Ventura portable solar pack comes with a standard one year manufacturer’s warranty.
If, for some reason, your unit requires service under warranty return your portable solar pack, via special delivery
(insured) and in suitable packaging to:
The Returns Dept.,
Performance Products Limited,
Cleaver House, Sarus Court, Stuart Road,
Manor Park, Runcorn WA7 1UL.
Enclose the following information:
(a) Your name, address and a full description of the problem.
(b) A telephone number where you can be reached during business hours.
(c) Serial number of your unit.
(d) Proof of Purchase
Disposal of Old Electrical or Electronic Equipment
This symbol on a product or its packaging indicates that this product shall not be treated as
household waste. It should be handed over to an applicable collection point for the recycling of
electrical equipment. By ensuring that this product is disposed of correctly you will help/prevent
potential negative impact on the environment. The recycling of materials will help to conserve
natural resources. For further details about recycling please contact your local civic office or the
shop where it was originally purchased.
3 • EN
SPV140 14W & SPV280 28W
Benutzerhandbuch
Registrierung
Registrieren Sie Ihr neues portables Ventura-Solar-Ladeset vor der Nutzung zwecks Reparaturen und Garantie
kostenlos unter www.snooperneo.co.uk.
Lieferumfang
1 x Portables Ventura-Solarset
1 x USB-Ladekabel
1 x Kurzes Laptop-Anschlusskabel
1 x Laptop-Anschlusskit
Betrieb
Richten Sie die Sonnenkollektoren zur Sonne aus. Versetzen Sie zur Verbesserung der Leistung das Set nötigenfalls
in einen Winkel, damit die Kollektoren direkter zur Sonne weisen. Die LED der Stromübertragungseinheit leuchtet
auf, wenn die Sonnenkollektoren Strom erzeugen.
Tipp: Sonnenkollektoren erzeugen nur Strom, wenn genügend Sonnenlicht vorhanden ist. Bei keinem oder
geringem Sonnenlicht wird kein bzw. wenig Strom generiert.
Schließen Sie als Nächstes das aufzuladende Gerät oder die Ladestation an der Stromübertragungseinheit an,
die sich im Innenfach des Sets befindet. Sie können entweder die Ladekabel im Lieferumfang Ihres Geräts oder
ein Kabel oder Stecker Ihrer Ventura-Ladeprodukte verwenden. Nach dem Anschließen und wenn genügend
Sonnenlicht zum Erzeugen von Strom vorhanden ist, fängt das Ventura-Solarset an, Ihr Gerät aufzuladen.
4 • DE
Tipp: Verwenden Sie für optimale Ergebnisse eine Ventura-Stromstation zwischen dem Solarset und dem
aufzuladenden Gerät. Dies sorgt für eine kontinuierlichere Stromzufuhr für Ihr Gerät und nutzt gleichzeitig
das verfügbare Sonnenlicht optimal. Portable Ventura-Stromstationen sind bei www.snooper.eu
erhältlich.
Technische Daten
SPV140SPV280
Anzahl der Kollektoren: 4 Stück
Kapazität:
6,5 V/14 W
Max. Leistung:
5 V/2,1 A, 9 V – 18 V
Sonnenkollektortyp:Monokristallin
Anzahl der Kollektoren: 8 Stück
Kapazität:
6,5 V/28 W
Max. Leistung:
5 V/2,1 A, 9 V - 18 V
Sonnenkollektortyp: Monokristallin
Garantieservice
Ihr portables Ventura-Solar-Ladeset verfügt standardmäßig über eine einjährige Herstellergarantie.
Falls aus irgendeinem Grund Ihr Gerät während der Garantiezeit repariert werden muss, schicken Sie Ihr portables
Solar-Set per (versicherter) Sonderzustellung und angemessen verpackt an:
The Returns Dept.,
Performance Products Limited,
Cleaver House, Sarus Court, Stuart Road,
Manor Park, Runcorn WA7 1UL. (Großbritannien)
Fügen Sie die folgenden Informationen bei:
(a) Ihren Namen, Ihre Adresse und eine vollständige Beschreibung des Problems.
(b) Eine Telefonnummer, unter der Sie tagsüber zu erreichen sind.
(c) Die Seriennummer Ihres Geräts. (Die Seriennummer befindet sich an der Stromübertragungseinheit im
Innenfach des Solarsets.)
Entsorgung von alten Elektrogeräten (gültig in der EU)
Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass es nicht im
herkömmlichen Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen sollte es bei einer zuständigen
Sammelstelle für das Recycling von Elektrogeräten (Elektroschrott) abgegeben werden. Indem
Sie dafür Sorge tragen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, helfen Sie mit,
negative Auswirkungen auf die Umwelt vorzubeugen. Das Recyceln von Materialien trägt dazu
bei, beim Rohstoffverbrauch zu sparen. Wenden Sie sich für weitere Informationen zum Thema
Recycling an Ihre örtliche Behörde oder an die Verkaufsstelle Ihres Geräts.
5 • DE
SPV140 14W & SPV280 28W
Gebruikershandleiding
Registratie
Voor service en garantie dient u het nieuwe Ventura draagbare zonne-energiepakket gratis te registreren op
www.snooperneo.co.uk voordat u het pakket in gebruik neemt.
Wat zit er in de doos?
1 x Ventura draagbaar zonne-energiepakket
1 x USB-laadkabel
1 x Korte aansluitkabel voor laptops
1 x Aansluitpakket voor laptops
Bediening
Plaats de zonnepanelen zo, dat ze naar de zon gericht zijn. Zet het pakket zo nodig onder een hoek, zodat de
panelen in een meer directe lijn met de zon staan; zo krijgt u de best mogelijke prestatie. De LED-indicator op de
transformator brandt wanneer de zonnepanelen energie genereren.
Tip: Zonnepanelen genereren alleen energie wanneer er voldoende zonlicht is. Als er geen zonlicht is of dit
te zwak is, wordt er geen of slechts een kleine hoeveelheid energie gegenereerd.
Sluit het apparaat of de powerbank dat/die u wilt laden vervolgens aan op de transformator binnen in het
binnenvak van het pakket. U kunt ofwel de bij uw apparaat inbegrepen laadkabels gebruiken, of een van de kabels
en aansluitingen die met de Ventura draagbare voedingsproducten worden geleverd. Als de zon krachtig genoeg is
om energie te genereren, zal het Ventura zonne-energiepakket het aangesloten apparaat beginnen op te laden.
6 • NL
Tip: Voor de beste resultaten plaatst u een Ventura powerbank tussen het zonne-energiepakket en het
apparaat dat u wilt laden. Zo bent u verzekerd van meer consistente voeding naar uw apparaat en haalt u
het meeste uit het beschikbare zonlicht. Ventura draagbare powerbanks zijn verkrijgbaar bij
www.snooper.eu
Technische specificaties
SPV140SPV280
Aantal panelen: Capaciteit: Max uitgangsspanning: Type zonnepaneel: 4 stuks
6,5 V / 14 Watt
5 V / 2,1 A, 9 V-18 V
Monocrystalline
Aantal panelen: 8 stuks
Capaciteit:
6,5 V / 28 Watt
Max uitgangsspanning: 5 V / 2,1 A, 9 V-18 V
Type zonnepaneel: Monocrystalline
Garantie
U hebt standaard één jaar fabrieksgarantie op het Ventura zonne-energiepakket.
Mocht u om een of andere reden in de garantieperiode service aan het zonne-energiepakket nodig hebben, stuurt
u het dan aangetekend en goed verpakt naar:
The Returns Department
Performance Products Limited
Cleaver House, Sarus Court
Manor Park, Cheshire WA7 1UL, Groot-Brittannië
Voegt u a.u.b. de volgende informatie bij:
(a) Uw naam, adres en een uitgebreide beschrijving van het probleem.
(b) Een telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren bereikbaar bent.
(c) Het serienummer van het apparaat. (U vindt het serienummer op de transformator binnen in het binnenvak van
het zonne-energiepakket.)
Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing binnen de Europese Unie)
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet als huishoudelijk
afval mag worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelingspunt
voor het recyclen van elektrische apparatuur. Door dit product op de juiste wijze af te voeren,
helpt u een mogelijke negatieve impact op het milieu voorkomen. Het recyclen van materiaal
helpt natuurlijke bronnen te behouden. Neem voor meer informatie over recycling contact op
met uw gemeente of de winkel waar u het product hebt gekocht.
7 • NL
SPV140 14W & SPV280 28W
Guide de l’utilisateur
Enregistrement
Pour avoir accès aux services de maintenance et de garantie, enregistrez votre nouveau chargeur solaire portable
Ventura à l’adresse www.snooperneo.co.uk avant de l’utiliser.
Contenu du coffret
1 x chargeur solaire portable Ventura
1 x câble de chargement USB
1 x câble court de connexion à un ordinateur portable
Divers connecteurs pour ordinateur portable
Utilisation
Orientez les panneaux solaires en direction du soleil. Le cas échéant, modifiez l’angle du chargeur pour assurer une
orientation plus directe des panneaux vers le soleil afin d’optimiser les performances. Les DEL du relais de transfert
s’allument lorsque les panneaux solaires génèrent de l’électricité.
Conseil d’utilisation : les panneaux solaires ne génèrent de l’électricité que si l’ensoleillement est suffisant.
S’il n’y a pas de soleil ou si les rayons du soleil ne sont pas suffisamment forts, les panneaux ne génèrent
pas ou peu d’électricité.
Connectez ensuite l’appareil ou le chargeur Power Bank à charger au relais de transfert situé au sein de la poche
intérieure du chargeur solaire. Utilisez au choix les câbles de chargement fournis avec votre appareil ou l’un des
câbles et connecteurs livrés avec les chargeurs portables Ventura. Une fois connecté et si l’ensoleillement est
suffisamment fort pour générer de l’électricité, le chargeur solaire Ventura commence à charger votre appareil.
8 • FR
Conseil d’utilisation : pour obtenir les meilleurs résultats, placez un chargeur Power Bank Ventura entre
le chargeur solaire et l’appareil à charger. L’alimentation de votre appareil sera ainsi plus stable et vous
exploiterez pleinement la lumière du soleil disponible. Vous trouverez des chargeurs Power Bank portables
Ventura à l’adresse www.snooper.eu
Fiche technique
SPV140
SPV280
Nombre de panneaux : 4
Capacité : 6,5 V/14 Watts
Sortie max. : 5 V/2,1 A, 9 V-18 V
Type de panneau solaire : monocristallin
Nombre de panneaux : 8
Capacité :
6,5 V/28 Watts
Sortie max. : 5 V/2,1 A, 9 V-18 V
Type de panneau solaire : monocristallin
Garantie et service après vente
Votre chargeur solaire portable Ventura est couvert par une garantie constructeur d’un an standard.
Si le chargeur solaire portable devait être réparé pendant la période de garantie, renvoyez-le en recommandé (avec
assurance) dans un emballage adapté à :
The Returns Department
Performance Products Limited
Cleaver House, Sarus Court, Manor Park
Cheshire WA7 1UL - Royaume-Uni
Merci de joindre les informations suivantes :
(a) Votre nom, votre adresse et une description complète du problème.
(b) Un numéro de téléphone où nous pouvons vous joindre pendant les heures ouvrables.
(c) Le numéro de série de votre appareil. (Vous trouverez le numéro de série sur le relais de transfert situé au sein de
la poche intérieure du chargeur solaire.)
Mise au rebut des appareils électriques ou électroniques usagés
(législation en vigueur au sein de l’Union européenne)
L’apposition de ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que le produit ne doit
pas être traité comme une ordure ménagère. Il doit être remis à une déchetterie adaptée au
recyclage des appareils électriques. En vous assurant de l’élimination correcte de ce produit, vous
contribuez à éviter les effets négatifs sur l’environnement. Le recyclage des matériaux contribue
à la préservation des ressources naturelles. Pour plus d’informations sur le recyclage, veuillez
contacter votre municipalité ou le magasin où vous avez acheté l’appareil.
9 • FR
SPV140 14W & SPV280 28W
Manual del usuario
Registro
Para obtener servicio y reclamar la garantía, registre gratis su batería solar portátil Ventura en
www.snooperneo.co.uk antes de utilizarla.
Contenido de la caja
1 batería solar portátil Ventura
1 cable de carga USB
1 cable conector corto para portátil
1 dispositivo conector para portátil
Funcionamiento
Sitúe los paneles solares de manera que estén orientados al sol. Si es preciso, ajuste el ángulo de la batería de
manera que los paneles reciban el sol más perpendicularmente y mejorar así el rendimiento. El LED de la caja de
transferencia de energía se iluminará cuando los paneles solares estén generando energía.
Sugerencia para el usuario: Los paneles solares solo generan energía cuando hay suficiente luz solar. Si
no hay suficiente luz solar o esta no es lo suficientemente intensa, no se generará energía o tan solo se
generará una pequeña cantidad.
Seguidamente, conecte el dispositivo o la batería externa que desee cargar a la caja de transfarencia de energía
situada en el bolsillo interior del dispositivo. Puede utilizar los cables de carga suministrados con su dispositivo o
uno de los cables y conectores suministrados con los productos de carga portátiles Ventura. Una vez conectado y, si
hay suficiente sol para generar energía, el dispositivo de energía solar Ventura comenzará a cargar su dispositivo.
10 • ES
Sugerencia para el usuario: Para obtener un resultado óptimo, sitúe una batería externa Ventura entre el
dispositivo de energía solar y el dispositivo que desea cargar. Al hacerlo, logrará un suministro de energía
más homogéneo al dispositivo y aprovechará al máximo la luz solar disponible. Las baterías externas
portátiles Ventura están disponibles en www.snooper.eu
Especificaciones técnicas
SPV140SPV280
Nº de paneles: Capacidad: Salida máxima: Tipo de panel solar: 4 piezas
6,5 V/14 vatios
5 V/2,1 A, 9 V-18 V
Monocristalino
Nº de paneles: Capacidad: Salida máxima: Tipo de panel solar: 8 piezas
6,5 V/28 vatios
5 V/2,1 A, 9 V-18 V
Monocristalino
Servicio cubierto por la garantía
El dispositivo de energía solar portátil Ventura se suministra con un año de garantía estándar del fabricante.
Si por cualquier motivo la unidad precisa reparación conforme a la garantía, deberá devolver el dispositivo de
energía solar portátil mediante servicio de entrega especial (asegurado) y con un embalaje adecuado a:
The Returns Department
Performance Products Limited
Cleaver House, Sarus Court
Manor Park, Cheshire WA7 1UL
Adjunte la siguiente información:
(a) Su nombre y dirección y la descripción completa del problema.
(b) Un número de teléfono donde podamos ponernos en contacto con usted en horario de oficina.
(c) El número de serie de la unidad. (El número de serie figura en la caja de transferencia de energía situada en el
bolsillo interior del dispositivo de energía solar.)
Eliminación de equipos eléctricos o electrónicos viejos (aplicable en la Unión Europea).
Cuando aparece este símbolo en un producto o su embalaje, indica que este producto no puede
tratarse como residuo doméstico. Debe depositarse en el punto de recogida que corresponda
al reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Si desecha este producto correctamente,
contribuirá a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente. El reciclaje
de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para más información sobre reciclaje,
póngase en contacto con su ayuntamiento o con el establecimiento en el que adquirió el
producto.
11 • ES
SPV140 14W & SPV280 28W
Manuale per l’utente
Registrazione
Per poter usufruire dei servizi di assistenza e garanzia, registrate gratuitamente il vostro nuovo alimentatore solare
portatile Ventura sul sito www.snooperneo.co.uk prima di utilizzarlo.
Contenuto della confezione
1 alimentatore solare portatile Ventura
1 cavo di carica USB
1 cavo di connessione per laptop
1 connettore per laptop
Funzionamento
Posizionare i pannelli solari in modo che siano rivolti verso il sole. Se necessario, inclinare l’unità in modo che
i pannelli siano in linea con la luce solare, per migliorarne le prestazioni. Il LED del gruppo di trasferimento
energetico si illuminerà a indicare che i pannelli solari stanno generando energia.
Suggerimento: i pannelli generano energia solo in presenza di luce solare sufficiente. Se la luce solare è
assente o insufficiente, non verrà generata energia o ne verrà generata solo una quantità minima.
Collegare il dispositivo o la batteria esterna da caricare al gruppo di trasferimento energetico situato nella tasca
interna dell’unità. È possibile usare i cavi di carica del proprio dispositivo oppure i cavi e relativi connettori forniti
con gli alimentatori portatili Ventura. Una volta eseguito il collegamento, se la luce solare è sufficiente per generare
energia, l’alimentatore solare Ventura inizierà a caricare il dispositivo.
12 • IT
Suggerimento: per risultati ottimali, posizionare una batteria esterna Ventura tra l’alimentare solare e il
dispositivo da caricare. In questo modo, sarà possibile fornire al dispositivo un’alimentazione più costante,
sfruttando al massimo la luce solare disponibile. Le batterie esterne portatili Ventura sono disponibili dal
sito www.snooper.eu.
Specifiche tecniche
SPV140
SPV280
Num. di pannelli: 4
Capacità: 6,5 V/14 Watt
Potenza max in uscita: 5 V/2,1 A, 9 V-18 V
Tipo di pannello solare: mono cristallino:
Num. di pannelli: Capacità: Potenza max in uscita: Tipo di pannello solare: 8
6,5 V/28 Watt
5 V/2,1 A, 9 V-18 V
mono cristallino
Interventi di riparazione coperti da garanzia
L’alimentatore solare portatile Ventura viene fornito con una garanzia standard del produttore di un anno.
Se, per qualsiasi motivo, l’unità dovesse richiedere un intervento di riparazione coperto da garanzia, restituire
l’alimentatore solare portatile con modalità di consegna speciale (assicurata) e in una confezione idonea a:
The Returns Department
Performance Products Limited
Cleaver House, Sarus Court
Manor Park, Cheshire WA7 1UL
Fornire le informazioni seguenti:
(a) Nome, indirizzo e una descrizione completa del problema.
(b) Recapito telefonico durante le ore d’ufficio.
(c) Numero di serie dell’unità. (Il numero di serie è riportato sul gruppo di trasferimento energetico, nella tasca
interna dell’alimentatore solare.)
Smaltimento di apparecchiature elettriche o elettroniche usate (nell’Unione Europea).
Questo simbolo riportato sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere
trattato come i rifiuti domestici. È pertanto necessario conferirlo al punto di raccolta competente
per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche. Facendo in modo che il prodotto venga smaltito
in modo corretto, si contribuisce a evitare conseguenze negative per l’ambiente. Il riciclaggio
dei materiali aiuterà a tutelare le risorse naturali. Per maggiori informazioni sullo smaltimento,
contattare l’ufficio comunale competente o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.
13 • IT
SPV140 14W & SPV280 28W
Bruksanvisning
Registrering
Registrera din nya Ventura bärbara solcellsladdare kostnadsfritt på www.snooperneo.co.uk innan du använder och
få tillgång till service och garantier.
Förpackningens innehåll
1 x Ventura bärbar solcellsladdare
1 x USB-laddningskabel
1 x kort anslutningskabel för bärbar dator
1 x anslutningspaket för bärbar dator
Användning
Placera solpanelerna så att de är vända mot solen. Om det behövs kan du vinkla laddaren så att panelerna är i
direktlinje med solen för att förbättra resultatet. Lysdioden på strömöverföringsdosan tänds när solpanelerna
genererar ström.
Användartips. Solpanelerna genererar endast ström när det är tillräckligt mycket sol. Om det inte är soligt
eller om solen inte är tillräckligt stark genereras ingen ström eller endast lite ström.
Anslut enheten eller batteriladdaren som du vill ladda till strömöverföringsdosan som ligger i innerfickan i
laddningspaketet. Du kan antingen använda laddarkablarna som medföljer enheten eller en av kablarna och
anslutningsenheter som medföljer de bärbara laddningsprodukterna från Ventura. När solcellsladdaren är ansluten
och om solen är tillräckligt stark för att generera ström så börjar Ventura solcellsladdare att ladda enheten.
14 • SW
Användartips. För bästa resultat ska du placera Ventura batteriladdare mellan solcellsladdaren och
enheten som du ska ladda. Då får enheten en mer konsekvent strömförsörjning och så mycket som möjligt
av solen kan tas upp. Venturas bärbara batteriladdare finns på www.snooper.eu
Tekniska specifikationer
SPV140SPV280
Antal paneler: Kapacitet: Maxutgång: Solpanelstyp: 4 st
6,5 V/14 Watt
5 V/2,1 A, 9 V–18 V
Monokristallin
Antal paneler:
Kapacitet: Maxutgång: Solpanelstyp: 8 st
6,5 V/28 Watt
5 V/2,1 A, 9 V–18 V
Monokristallin
Garantiservice
Ventura bärbar solcellsladdare omfattas av en tillverkningsgaranti som gäller i ett år.
Om enheten av någon anledning måste repareras under garantin, ska du returnera den bärbara solcellsladdaren
med expressförsändelse (försäkrad) i lämplig förpackning till följande adress:
The Returns Department
Performance Products Limited
Cleaver House, Sarus Court,
Manor Park, Cheshire WA7 1UL
Bifoga följande information:
(a) Ditt namn, din adress och en komplett beskrivning av problemet.
(b) Ett telefonnummer där du kan nås under kontorstid.
(c) Serienumret för din enhet. (Serienumret finns på strömöverföringsdosan i innefickan på solcellsladdaren.)
Bortskaffning av elektrisk och elektronisk utrustning (avser EU).
Den här symbolen betyder att produkten eller förpackningen i fråga inte får hanteras som
hushållsavfall. Produkten ska lämnas in till en station för återanvändning av elektrisk utrustning.
Genom att tillförsäkra att produkten kasseras på korrekt sätt bidrar du till att miljön bevaras.
Återvinning av material bidrar även till bättre hushållning av våra naturresurser. Kontakta
din lokala myndighet eller den butik där du köpte produkten för mer information om
återanvändning.
15 • SW
www.snooper.co.uk
A wholly owned subsidiary
of Cobra Electronics UK Ltd
Like us at
snooperuk
Follow us @
snooperuk
Performance Products Ltd, Cleaver House, Sarus Court, Manor Park, Runcorn WA7 1UL. Tel 0333 240 1000 Fax 0333 240 1100
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising