Utax CD 1052, CD 1042 Operating instructions

Utax CD 1052, CD 1042 Operating instructions

your office partner

I N S T R U C T I E H A N D L E I D I N G

UTAX CD 1042

UTAX CD 1052

Lees altijd de instructiehandleiding alvorens de kopieermachine in gebruik te nemen. Bewaar de handleiding op de daarvoor bestemde plaats, zodat deze gemakkelijk beschikbaar is.

UTAX GmbH Norderstedt heeft als deelnemer aan het ENERGY

STAR-programma vastgesteld dat dit product voldoet aan de

ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing. Het ENERGY

STAR-programma is een energiebesparingsplan dat door de milieubeschermingsorganisatie van de overheid van de Verenigde

Staten is opgesteld als antwoord op de milieuproblematiek met als doel de ontwikkeling en het gebruik van meer energiebesparende kantoorapparatuur te bevorderen.

* ENERGY STAR is een wettig gedeponeerd handelsmerk in de

Verenigde Staten.

De instelling van de automatische uitschakeltijd wordt 15 tot 120 minuten in de gebieden die overeenkomen met het Zwitsers Energy 2000-programma.

<Let op>

Deze handleiding is bedoeld voor de CD 1042 (42 ppm) en CD 1052

(52 ppm). De aanwijzingen zijn gebaseerd op de 40 ppm-kopieermachine.

Specifieke aanwijzingen voor de 50 ppm-kopieermachine vindt u vanaf pagina 43.

Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden gekopieerd of overgedragen in welke vorm of met welke middelen ook, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopiëren, opnemen of door middel van om het even welk opslag- of opzoeksysteem, zonder de schriftelijke toestemming van de uitgever.

Wettelijke beperking op het kopiëren

• Het kan verboden zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal te kopiëren zonder de toestemming van de houder van de auteursrechten.

• Het is onder alle omstandigheden verboden binnenlandse of buitenlandse valuta te kopiëren.

• Het kopiëren van andere items kan verboden zijn.

Lees altijd de instructiehandleiding alvorens de kopieermachine in gebruik te nemen. Bewaar de handleiding dichtbij de kopieermachine, zodat deze gemakkelijk beschikbaar is.

De onderstaande symbolen die u in delen van de instructiehandleiding en op onderdelen van de kopieermachine aantreft, zijn waarschuwingssymbolen. Deze symbolen zijn bedoeld ter bescherming van de gebruiker en andere personen en voorwerpen in de omgeving van het apparaat en zorgen voor een juist en veilig gebruik van de kopieermachine. De symbolen en hun betekenis zijn hieronder aangeduid.

GEVAAR: Geeft aan dat onvoldoende aandacht voor of onjuiste navolging van deze

punten waarschijnlijk zwaar letsel of zelfs de dood tot gevolg zal hebben.

WAARSCHUWING: Geeft aan dat onvoldoende aandacht voor of onjuiste navolging

van deze punten mogelijk zwaar letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG: Geeft aan dat onvoldoende aandacht voor of onjuiste navolging van

deze punten persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg kan hebben.

Symbolen

Het symbool geeft aan dat het bijbehorende onderdeel veiligheidswaarschuwingen bevat. De punten die speciale aandacht vragen, worden naast het symbool aangeduid.

...........[Algemene waarschuwing]

...........[Waarschuwing voor elektrische schokken]

...........[Waarschuwing voor hoge temperaturen]

Het symbool geeft aan dat het bijbehorende onderdeel informatie over verboden handelingen bevat. Bijzonderheden over de verboden handeling worden naast het symbool aangeduid.

...........[Waarschuwing voor verboden handeling]

...........[Demontage verboden]

Het symbool

● geeft aan dat het bijbehorende onderdeel informatie over verplichte handelingen bevat. Bijzonderheden over de verplichte handeling worden naast het symbool aangeduid.

...........[Waarschuwing voor verplichte handeling]

...........[Verwijder de stekker uit het stopcontact]

...........[Sluit de kopieermachine altijd aan op een geaard stopcontact]

Neem contact op met de dealer voor een vervangende handleiding als de veiligheidswaarschuwingen in de handleiding onleesbaar zijn of als de handleiding zelf ontbreekt. (Tegen vergoeding van kosten.)

1

INHOUD

WAARSCHUWINGSETIKETTEN .........................2

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR INSTALLATIE....3

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK ...4

ONDERDELEN.............................................................5

(1) Kopieermachine.......................................................6

(2) Bedieningspaneel ....................................................7

(3) Basisscherm aanraakscherm ..................................8

VOORBEREIDINGEN ..................................................9

(1) Papier plaatsen........................................................9

1

Papier plaatsen in de lades.................................9

2

Papier plaatsen in de hoofdlade........................10

3

Papier plaatsen in de lade voor alternatieve papierinvoer......10

ORIGINELEN PLAATSEN .........................................13

1

Originelen plaatsen in de documentinvoer........13

2

Originelen plaatsen op de glasplaat..................14

NORMAAL KOPIËREN..............................................15

Normale kopieerhandelingen .............................15

FUNKTIES ..................................................................17

(1) Vergroten/verkleinen .............................................17

1

Automatisch vergroten ......................................17

2

Handmatige zoomfunctie ..................................17

3

Vaste zoomfunctie.............................................17

4

Automatische zoomfunctie ................................18

5

XY-zoomfunctie.................................................18

(2) Kopieerkwaliteit .....................................................19

(3) Tussendoor kopiëren.............................................19

(4) Verschillende originelen dubbelzijdig kopiëren

[Dubbelzijdig kopiëren]...............................................20

(5) Kopieën maken nadat de kopieermachine werd uitgeschakeld door de timer ..................................22

BEHEER .....................................................................23

(1) Standaardinstellingen ............................................23

Standaardinstellingen voor kopiëren..................23

1

VERGROTING ..................................................23

2

KANTELEN VOOR SORTEREN.......................24

Standaardinstellingen kopieermachine ..............25

1

PAPIERFORMAAT ...........................................25

(2) Taal aanraakscherm..............................................26

MELDINGEN ..............................................................27

Als de volgende meldingen verschijnen: ............27

DE TONERCARDRIDGE VERVANGEN....................29

BIJ PAPIERSTORINGEN...........................................30

(1) Markeringen locaties papierstoringen....................30

(2) Waarschuwingen ...................................................30

(3) Vastgelopen papier verwijderen ............................31

PROBLEEMOPLOSSING ..........................................39

DE KOPIEERMACHINE SCHOONMAKEN ...............41

SPECIFICATIES.........................................................42

INFORMATIE 52 PPM KOPIEERMACHINE..............43

WAARSCHUWINGSETIKETTEN

Uit veiligheidsoverwegingen zijn op de volgende plaatsen waarschuwingsetiketten op de kopieermachine aangebracht. Betracht voorzichtigheid om brand en elektrische schokken tijdens het verwijderen van vastgelopen papier en het vervangen van toner te voorkomen.

Etiket 1

Interne onderdelen onder hoogspanning. Raak NOOIT onderdelen in deze omgeving aan vanwege gevaar op elektrische schokken. ..................

Etiket 2

Interne onderdelen onder hoogspanning. Raak NOOIT onderdelen in deze omgeving aan vanwege gevaar op elektrische schokken. ..................

Etiket 3

Interne onderdelen verhit. Raak

NOOIT onderdelen in deze omgeving aan vanwege gevaar op verbranding. ............................

Etiketten 4 en 5

Interne onderdelen verhit. Raak

NOOIT onderdelen in deze omgeving aan vanwege gevaar op verbranding. ............................

OPMERKING: Verwijder deze etiketten NIET.

2

3

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR INSTALLATIE

OMGEVING

STROOMVOORZIENING EN

AARDING VAN DE

KOPIEERMACHINE

VOORZICHTIG

• Zet de kopieermachine niet op plaatsen die onstabiel of niet vlak zijn. Als u de kopieermachine op ongeschikte plaatsen zet, kan deze vallen of omvallen.

Dit levert gevaar voor persoonlijk letsel of schade aan de kopieermachine.........................................................

WAARSCHUWING

• Gebruik GEEN stroomvoorziening met een ander voltage dan aangegeven. Vermijd meerdere aansluitingen op hetzelfde stopcontact. Deze situaties kunnen brand of elektrische schokken veroorzaken. ....

• Vermijd vochtige, stoffige of vuile plaatsen. Als er stof of vuil op de stekker zit, maakt u de stekker schoon ter voorkoming van brand of elektrische schokken. ............

• Steek de stekker stevig in het stopcontact. Als metalen objecten in contact komen met de pootjes van de stekker, kan dit brand of elektrische schokken veroorzaken...................................................................

• Zet de kopieermachine niet bij radiatoren, verwarmingstoestellen of andere warmtebronnen en zet ter voorkoming van brand de machine niet in de buurt van brandbare materialen. ....................................

• Sluit de kopieermachine altijd aan op een geaard stopcontact ter voorkoming van brand of elektrische schokken bij kortsluiting. Neem als er geen geaard stopcontact beschikbaar is contact op met de dealer. ..

• Houd rond de kopieermachine voldoende ruimte vrij, zoals hieronder aangegeven, zodat deze koel blijft en gemakkelijk bereikbaar is voor het vervangen van onderdelen en voor onderhoud. Laat vooral aan de linkerkant voldoende ruimte vrij, zodat de ventilatie van de kopieermachine niet wordt gehinderd. ......................

Andere voorzorgsmaatregelen

• Steek de stekker in het dichtstbijzijnde stopcontact bij de kopieermachine.

Achter:

10 cm

Links:

60 cm

Rechts:

70 cm

Voor:

100 cm

• Gebruik ter voorkoming van letsel altijd de stabilisatiestukken om na plaatsing de kopieermachine te beveiligen tegen verschuiven en omvallen. ...............

Andere voorzorgsmaatregelen

• Ongunstige omgevingsomstandigheden kunnen van invloed zijn op de werking en de veiligheid van de kopieermachine. Installeer de kopieermachine in een kamer met airconditioning (aanbevolen kamertemperatuur: rond 20°C, relatieve luchtvochtigheid: rond 65%) en vermijd de volgende plaatsen bij het kiezen van een plaats voor de kopieermachine:

. plaatsen bij ramen en in direct zonlicht,

. plaatsen die trillingen ondervinden,

. plaatsen met grote temperatuurwisselingen,

. plaatsen met directe blootstelling aan hete of koude lucht,

. slecht geventileerde plaatsen.

Hanteren van plastic zakken

WAARSCHUWING

• Houd de plastic zakken die voor de kopieermachine worden gebruikt uit de buurt van kinderen. Het plastic kan tegen de neus en mond blijven vastzitten en verstikking veroorzaken.................................................

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

Waarschuwingen voor het gebruik van de kopieermachine

WAARSCHUWING

• Plaats GEEN metalen voorwerpen of houders met water (bloemenvazen, bloempotten, kopjes enz.) op of in de buurt van de kopieermachine. Dit levert gevaar voor brand of elektrische schokken als de voorwerpen in de machine vallen. .....................................................

gevaar voor brand of andere risico’s. Het wordt daarom aanbevolen de dealer te raadplegen voor het schoonmaken van interne onderdelen. Het schoonmaken kan het best aan het begin van vochtige seizoenen gebeuren. Raadpleeg de dealer in verband met de kosten van het schoonmaken van interne onderdelen van de kopieermachine.........................

• Laat de documentinvoer niet openstaan, vanwege het gevaar voor persoonlijk letsel. .......................................

• Verwijder GEEN deksels van de kopieermachine vanwege gevaar voor elektrische schokken door onderdelen in de kopieermachine die onder hoogspanning staan. .....................................................

• Beschadig of breek het stroomsnoer NIET en repareer het NIET zelf. Plaats GEEN zware objecten op het snoer, trek niet aan het snoer en buig het niet onnodig en beschadig het op geen enkele andere manier. Deze situaties kunnen brand of elektrische schokken veroorzaken. ..................................................................

• Probeer NOOIT de kopieermachine of onderdelen hiervan te repareren of te demonteren. Dit kan brand, elektrische schokken en beschadiging van de laser veroorzaken. Als de laserstraal vrijkomt, kan deze blindheid veroorzaken....................................................

• Als de kopieermachine te heet wordt, er rook uit de machine komt, deze vreemd ruikt of er een andere abnormale situatie optreedt, is er gevaar voor brand of elektrische schokken. Schakel onmiddellijk de hoofdschakelaar uit (O), verwijder de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de dealer.............

• Als er iets dat schadelijk kan zijn in de kopieermachine valt (paperclips, water, andere vloeistoffen enzovoort), schakelt u direct de hoofdschakelaar uit (O).

Vervolgens verwijdert u de stekker uit het stopcontact ter voorkoming van brand of elektrische schokken.

Neem vervolgens contact op met de dealer. .................

Andere voorzorgsmaatregelen

• Plaats GEEN zware voorwerpen op de kopieermachine en beschadig deze niet op een andere manier.

• Open gedurende het kopiëren NIET de voorklep, schakel de hoofdschakelaar NIET uit en verwijder de stekker NIET uit het stopcontact.

• Gedurende het kopiëren komt er wat ozon vrij, maar deze hoeveelheid is te klein om nadelig voor de gezondheid te zijn. Als de kopieermachine echter gedurende een langere periode in een slecht geventileerde kamer wordt gebruikt of als u een zeer groot aantal kopieën maakt, kan de geur hinderlijk worden. Het wordt aanbevolen om de kamer te ventileren voor een goede werkomgeving.

• Neem contact op met de dealer als u de kopieermachine optilt of verplaatst.

• Raak de elektrische onderdelen, zoals connectoren en printplaten, NIET aan. Deze kunnen door statische elektriciteit worden beschadigd.

• Probeer NIET handelingen uit te voeren die niet in dit handboek worden uitgelegd.

• VOORZICHTIG: Gebruik van mogelijkheden of bijstellingen of van procedures die niet in deze handleiding zijn opgenomen kan leiden tot risicovolle blootstelling aan straling.

Waarschuwingen voor het gebruik van verbruiksmaterialen

• Hanteer de stekker NIET met natte handen vanwege gevaar op elektrische schokken. ...................................

• Neem voor onderhoud of reparatie van interne onderdelen ALTIJD contact op met de dealer. ..............

VOORZICHTIG

• Voorkom inademen, inslikken en contact met huid en ogen.

Verdun de maaginhoud grondig met water en raadpleeg een arts als de toner wordt ingeslikt. Was bij huidcontact met water en zeep. Was als de toner in de ogen komt de ogen grondig met water en raadpleeg een arts. ..................

VOORZICHTIG

• Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact.

Als u aan het snoer trekt, kan dit breken en bestaat er gevaar voor brand of elektrische schokken. (Pak ALTIJD de stekker vast als u deze uit het stopcontact haalt.) ......

• Langdurig inademen van hoge concentraties stof kan longschade veroorzaken. Het gebruik van dit product waarvoor het is bedoeld, heeft niet het inademen van hoge concentraties stof tot gevolg. ................................

• Verwijder ALTIJD de stekker uit het stopcontact als u de kopieermachine verplaatst. Als het stroomsnoer wordt beschadigd, bestaat er gevaar voor brand of elektrische schokken. ....................................................

• Buiten bereik van kinderen houden. ..............................

• Verbrand de toner en de tonerhouders niet. Hierbij kunnen vonken ontstaan, die brand kunnen veroorzaken. ..................................................................

• Schakel de hoofdschakelaar uit (O) als de kopieermachine gedurende een korte periode niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld ‘s nachts). Als de kopieermachine gedurende een langere periode niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld in de vakantie), verwijdert u voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact zolang de machine niet wordt gebruikt. .........................

• Houd ALLEEN de aangegeven onderdelen vast als u de kopieermachine verplaatst........................................

• Verwijder voor de veiligheid ALTIJD de stekker uit het stopcontact als u de kopieermachine schoonmaakt. .....

• Als er zich stof ophoopt in de kopieermachine, bestaat er

Andere voorzorgsmaatregelen

• Lees voor gebruik altijd de veiligheidsinstructies bij verbruiksmaterialen die in de doos worden meegeleverd of die op de verpakking zijn afgedrukt.

• Voer de toner en tonerverpakkingen af volgens de nationale en plaatselijke voorschriften.

• Bewaar de verbruiksmaterialen op een koele, donkere plaats.

• Als de kopieermachine voor langere tijd niet gebruikt gaat worden, verwijdert u het papier uit de lades en bewaart u dit in de afgesloten, originele verpakking.

4

5

ONDERDELEN

(1) Kopieermachine

1

Glasplaat

(Hierop plaatst u originelen die u niet via de documentinvoer kunt invoeren, zoals boeken.)

2

Origineelformaatmarkeringen

(Plaats het origineel op de glasplaat binnen deze markeringen.)

3

Bedieningspaneel

(Van hieraf kopieert u.)

4

Lade alternatieve papierinvoer

(Hierin plaatst u papier voor het kopiëren op klein of gekleurd papier.)

5

Papiergeleiders

(Stel deze in op het papierformaat dat u in de alternatieve papierinvoer plaatst.)

6

Hulpblad

(Trek het hulpblad uit als u op A4 (staand) of groter papier kopieert.)

7

Voorklep

(U opent deze klep voor het vervangen van de tonercartridge of het verwijderen van vastgelopen papier.)

8

Rechterklep

(U opent deze klep voor het verwijderen van vastgelopen papier in de papierinvoer.)

9

Eenheid voor dubbelzijdig kopiëren

0

Opening voor opnieuw invoeren

(Deze opent u als er papier vastloopt in de eenheid voor dubbelzijdig kopiëren.)

!

Klep eenheid voor dubbelzijdig kopiëren

(Deze opent u als er papier vastloopt in de eenheid voor dubbelzijdig kopiëren.)

@

Lade 1

(Bevat maximaal 550 vel normaal papier.)

#

Papiergeleider lengterichting

$

Papiergeleider breedterichting

%

Lade 2

(Bevat maximaal 550 vel normaal papier.)

^

Klep omkeergedeelte documentinvoer

(U opent deze klep als er papier vastloopt in de documentinvoer.)

&

Indicator plaatsing origineel

(Hiermee wordt de plaatsingsstatus van het origineel aangegeven.

Groen licht: Het origineel is geplaatst. U start het kopiëren

door op Print te drukken.

Groen knipperend licht: Het origineel is niet goed

geplaatst. Plaats het origineel opnieuw.

Rood knipperend licht: Er zijn originelen vastgelopen.

Verwijder alle vastgelopen originelen zoals beschreven op pagina 37.)

*

Papiergeleider origineel

(Sluit deze aan op het origineel dat u in de documentinvoer plaatst.)

(

Blad voor origineel

(Plaats het origineel voor de documentinvoer op dit blad.)

)

Hendel voor openen en sluiten documentinvoer

(Houd deze hendel vast als u de documentinvoer opent of sluit.)

Origineeluitvoer

(Hier worden de gekopieerde originelen bewaard.)

¤

Opvanghulpblad

(U trekt dit blad uit als u originelen van B4-formaat of groter in de documentinvoer plaatst.)

Hoofdschakelaar

(Zet de schakelaar op aan ( | ) als u de kopieermachine wilt gebruiken.)

ONDERDELEN

Linkerklep

(U opent deze klep als er papier is vastgelopen in de fixeereenheid of het uitvoermechanisme.) fi

Kopie-uitvoer

(De gemaakte kopieën worden hier uitgevoerd.) fl

Tonercartridge

Hendel tonercartridge

(Hiermee vervangt u de tonercartridge.)

°

Knop papierdoorvoermechanisme

·

Handvat papierdoorvoermechanisme

Hendel papierdoorvoermechanisme

(Deze gebruikt u als er papier vastloopt in het papierdoorvoermechanisme.)

Œ

Knop papierinvoer

(Deze gebruikt u als u vastgelopen papier uit de papierinvoer verwijdert.)

Fixeereenheid

´

Handvat fixeereenheid

(Hiermee trekt u de fixeereenheid uit de kopieermachine voor het verwijderen van in de fixeereenheid vastgelopen papier.)

Knop fixeereenheid

(Deze gebruikt u als u vastgelopen papier uit de fixeereenheid verwijdert.)

ˇ

Hendel fixeereenheid

(Hiermee opent en sluit u de fixeereenheid.)

Á

Handvatten voor transport

(Trek de handvatten uit als u de kopieermachine verplaatst.

U vindt deze handvatten op vier plaatsen.)

<Bij type met meerdere lades>

¨

Lade 3

(Bevat maximaal 550 vel normaal papier.)

ˆ

Lade 4

(Bevat maximaal 550 vel normaal papier.)

Ø

Rechterklep

(U opent deze klep als er papier is vastgelopen.)

<Bij type met hoofdlade>

Hoofdlade

(Bevat maximaal 3000 vel normaal papier.)

Å

Rechterklep

(U opent deze klep als er papier is vastgelopen.)

6

ONDERDELEN ONDERDELEN

/

(2) Bedieningspaneel

1

Toets perforatiefunctie

(Hiermee stelt u het perforeren met de optionele afwerkingseenheid in.)

2

Indicatoren perforatiefunctie

3

Toets nietfunctie

(Hiermee stelt u de nietpositie in voor de optionele afwerkingseenheid.)

4

Indicatoren nietfunctie

5

Toets sorteerfunctie (zie pagina 21)

(Hiermee selecteert u de sorteerfunctie.)

6

Indicator sorteerfunctie

7

Indicator verzamelfunctie

8

Bijstelling helderheid

(Hiermee stelt u de helderheid van het bedieningspaneel bij.)

9

Indicator gegevens

(Deze indicator is verlicht als u de optionele afdrukfunctie gebruikt.)

0

Programmeertoets

(Hiermee programmeert u opdrachten.)

!

Toets handmatig kopiëren

(Hiermee kopieert u met dezelfde vergroting, onafhankelijk van het formaat van de originelen.)

@

Toets opdracht toevoegen

#

Wisseltoets kopiëren/afdrukken

(Hiermee schakelt u om tussen de kopieerfunctie en de afdrukfunctie als het optionele interfacepakket is geïnstalleerd.)

$

Aanraakscherm

(Op dit scherm wordt het aantal kopieën, de machinestatus, bewerkingen enzovoort weergegeven. Door toetsen, instellingen enzovoort licht aan te raken, kunt u deze selecteren. Druk niet op de toetsen met houten, metalen of andere harde voorwerpen en prik er niet op met puntige voorwerpen. In deze handleiding worden de aanraaktoetsen met aanhalingstekens weergegeven.)

%

Cijfertoetsen

(Hiermee voert u waarden en het aantal kopieën in.)

^

Toets stoppen/wissen

(Hiermee stopt u het kopiëren of wijzigt u het aantal kopieën dat moet worden gemaakt.)

&

Afdruktoets

*

Afdrukindicator

(Als deze indicator groen is verlicht, is de kopieermachine gereed voor kopiëren.)

(

Toets C

A

(Zie

● standaardinstellingen”)

)

Toets automatische selectie (zie pagina 14)

Indicator automatische selectie

(Deze wordt verlicht wanneer de functie voor automatische selectie actief is.)

¤

Energiebesparingstoets

Energiebesparingsindicator

(Deze wordt verlicht als de kopieermachine in de ruststand staat omdat deze aan het voorverwarmen is of omdat de schakelklok actief is.)

Onderbrekingstoets (zie pagina 19) fi

Onderbrekingsindicator

(Deze wordt verlicht wanneer de onderbrekingsfunctie actief is.)

Standaardinstellingen (na opwarmen of als u de toets C

A indrukt)

Standaard is de kopieerfunctie ingesteld op automatische papierselectie, zodat automatisch papier van het zelfde formaat als het origineel wordt gebruikt, het aantal kopieën is ingesteld op 1 en de donkerheid is ingesteld op handmatige instelling.

* U kunt de donkerheid ook standaard op automatisch instellen.

Automatisch wissen

Ongeveer 90 seconden na het kopiëren worden de standaardinstellingen voor de kopieermachine hersteld die ook na opwarmen gelden. (De donkerheidsfunctie wordt echter niet gewijzigd.) U kunt doorkopiëren met dezelfde instellingen voor de kopieerfunctie, het aantal kopieën en de donkerheid als u met kopiëren begint voordat de standaardinstellingen zijn hersteld.

Automatische ladewisseling

Als twee lades hetzelfde papierformaat bevatten en het papier in de ene lade tijdens het kopiëren opraakt, schakelt u met deze functie automatisch over op papier uit de andere lade.

* U kunt de automatische ladewisseling uitschakelen.

7

(3)

Basisscherm aanraakscherm

1

Toets “BASIC”

(Hiermee gaat u terug naar het basisscherm.)

2

Toets “ZOOM”

(Hiermee wijzigt u de vergroting. Zie pagina 17.)

3

Toets “FUNCTION”

(Hiermee selecteert u de kopieerfunctie. Het functieselectiescherm wordt weergegeven.)

4

Toets “SPECIAL” (beheerfunctie)

(Hiermee wijzigt u de taalinstelling voor de meldingen, stelt u de schakelklok in, enzovoort. Het instelscherm voor de beheerfunctie wordt weergegeven.)

5

Weergavegebied voor meldingen

(Hier worden meldingen weergegeven over het bedienen en de status van de kopieermachine.)

6

Weergave aantal kopieën

(Voor en na kopiëren wordt hier het aantal kopieën weergegeven dat is ingesteld. Gedurende het kopiëren wordt het aantal gemaakte kopieën weergegeven.)

7

Weergave kopieerfunctie en vergroting

(Hier worden de geselecteerde kopieerfunctie en de vergroting weergegeven.)

8

Toetsen en indicatoren papierformaat

(Het papierformaat voor de lades wordt weergegeven. Met deze toetsen selecteert u tevens een lade voor papierinvoer. De geselecteerde lade wordt gemarkeerd.)

9

Toets “DUPLEX”

(Hiermee stelt u dubbelzijdig kopiëren in. Het instelscherm voor dubbelzijdig kopiëren wordt weergegeven. Zie pagina

21.)

0

Toets “JOB BUILD”

(Hiermee maakt u kopieeropdrachten. Het instelscherm wordt weergegeven.)

!

Selectietoetsen kopieerkwaliteit

(Hiermee selecteert u “MIXED” voor gemengde originelen,

“TEXT” voor teksten of “PHOTO” voor foto’s. De geselecteerde toets wordt gemarkeerd. Zie pagina 19.)

@

Toets “AUTO” (selectie automatische of handmatige instelling van de donkerheid)

(Hiermee schakelt u om tussen automatische en handmatige instelling van de donkerheid. Als de toets is gemarkeerd, wordt de donkerheid automatisch ingesteld.

Bij handmatige instelling wordt de regelbalk weergegeven.)

#

Toetsen voor donkerheidinstelling

(Hiermee stelt u de donkerheid handmatig in.)

$

Regelbalk donkerheid

(Wordt weergegeven bij handmatige instelling van de donkerheid. Verschuif de regelbalk naar rechts voor lichtere kopieën en naar links voor donkerder kopieën. U kunt 7 of

13 verschillende donkerheden instellen.

%

"Eco"-toets

Hiermee kunt u de tonerbesparingsmodus activeren.

Wanneer deze toets gemarkeerd is, wordt het belichtingsniveau laag en wordt het tonerverbruik gereduceerd. Gebruik deze modus voor proefafdrukken en andere jobs die geen hoge kwaliteit vereisen.

8

9

VOORBEREIDINGEN

(1) Papier plaatsen

In het model met meerdere lades kunt u het papier op in totaal vijf punten plaatsen: de vier lades en de lade voor alternatieve papierinvoer. In het model met hoofdlade kunt u het papier op in totaal vier punten plaatsen: de twee lades, de hoofdlade en de lade voor alternatieve papierinvoer.

1

Papier plaatsen in de lades

U kunt papier plaatsen in de lades aan de voorzijde van de kopieermachine. Elke lade kan maximaal 550 vel normaal papier (80-grams) of gekleurd papier bevatten.

U kunt de lade instellen op papier van elk formaat van A3 tot en met A5R.

1. Trek de lade zo ver mogelijk naar u toe.

* Trek niet meer dan één lade tegelijk uit de kopieermachine.

2. Stel de papierbreedtegeleider in op de breedte van het papier.

3. Stel de papierlengtegeleider in op de lengte van het papier.

4. Plaats het papier tegen de rechterkant van de lade binnen de formaataanduidingen (aanwezig op de onderkant van de lade) voor het formaat van het papier.

* Zorg er bij het plaatsen van het papier in de lade voor, dat de kopieerzijde naar boven is gericht. (De kopieerzijde is de zijde die naar boven is gericht als u het pak opent.)

* Een sticker geeft aan hoeveel papier u kunt plaatsen. Plaats niet meer papier dan het maximum op de sticker.

A3

A5

A4

A4

VOORBEREIDINGEN

* Plaats een papierformaatkaartje voorin de lade, zodat u het papierformaat kunt zien.

5. Duw de lade rustig terug.

* Stel het papierformaat in. Zie “

1

Papierformaat” op pagina 25.

* Als de kopieermachine gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdert u het papier uit de lades en plaatst u dit ter bescherming tegen vocht terug in de originele, afgesloten verpakking.

2

Papier plaatsen in de hoofdlade

In de hoofdlade kunt u twee stapels standaard A4-papier (80-grams) plaatsen van maximaal 1500 vel per stuk. In totaal kunt u dus 3000 vel plaatsen.

1. Trek de hoofdlade zo ver mogelijk uit de kopieermachine.

2. Plaats het papier in twee stapels.

* Met een sticker is aangegeven hoeveel papier u kunt plaatsen. Plaats niet meer papier dan het op de sticker aangegeven maximum.

* Zorg er bij het plaatsen van het papier in de hoofdlade voor, dat de kopieerzijde naar boven is gericht. (De kopieerzijde is de zijde die naar boven is gericht als u het pak opent.)

3. Duw de hoofdlade rustig terug in de kopieermachine.

3

Papier plaatsen in de lade voor alternatieve papierinvoer

De alternatieve papierinvoer heeft een maximumcapaciteit van 100 vel normaal papier (80-grams). Het papier kan een formaat hebben van A3 tot en met A6R,

Folio. Als u op speciaal papier kopieert, gebruikt u altijd deze lade voor het invoeren van het papier.

10

VOORBEREIDINGEN

* De soorten speciaal papier en het aantal vel dat daarvan in deze lade kan worden geplaatst, is:

• Overtrekpapier: 1 vel

• Transparanten: 25 vel (waaier de transparanten los voordat u deze plaatst.)

• Briefpapier: 100 vel

• Gekleurd papier: 100 vel

• Normaal papier (120- en 160-grams): 25 vel

1. Open de lade voor alternatieve papierinvoer.

* Trek het hulpblad uit ter ondersteuning van A4 (staand) of grotere papierformaten.

2. Stel de papiergeleiders in op het formaat van het papier dat u plaatst.

3. Schuif het papier langs de papiergeleiders zo ver mogelijk naar het apparaat toe.

* Zorg er bij het plaatsen van het papier in de alternatieve invoer voor, dat de kopieerzijde naar boven is gericht. (De kopieerzijde is de zijde die naar boven is gericht als u het pak opent.)

Enveloppen plaatsen in de lade voor alternatieve papierinvoer

QAls u gebruik maakt van de alternatieve afdrukfunctie, kunt u enveloppen plaatsen in de lade voor alternatieve papierinvoer.

U kunt maximaal 10 enveloppen tegelijk plaatsen van de formaten COM-10,

Monarch, DL of C5.

11

VOORBEREIDINGEN

1. Open de lade voor alternatieve papierinvoer.

2. Stel de papiergeleiders in op het formaat van de enveloppen die u plaatst.

3. Open de enveloppen en plaats deze zo ver mogelijk naar het apparaat toe met de te bedrukken zijde naar boven met de open zijde van de envelop naar rechts.

* Onjuiste plaatsing kan ervoor zorgen dat er papierstoringen optreden of dat er in de verkeerde richting of op de verkeerde zijde wordt afgedrukt.

12

ORIGINELEN PLAATSEN

1

Originelen plaatsen in de documentinvoer

De kopieermachine beschikt over een documentinvoer (DF).

Als u meerbladige originelen in de documentinvoer plaatst, worden deze per vel ingevoerd. In de documentinvoer worden dubbelzijdige originelen voor het kopiëren van de achterzijde automatisch omgekeerd.

U kunt de volgende originelen in de documentinvoer plaatsen:

• Losbladige originelen

• Dikte: enkelzijdige originelen: 35- tot 160-grams dubbelzijdige originelen: 50- tot 120-grams

• Formaat: maximaal A3, minimaal A5 (staand)

• CCapaciteit: 70 vel (A4 of kleiner, 80-grams)

50 vel (B4 of groter, 80-grams)

(Echter: 50 vel bij automatische selectie.)

Opmerkingen

Gebruik geen van de onderstaande soorten originelen.

Plaats geperforeerde vellen niet met de perforaties eerst.

• Transparanten

• Carbonpapier, gekreukte originelen, originelen met scherpe vouwen of zachte originelen, zoals vinyl.

• Originelen die niet rechthoekig zijn, natte originelen en originelen met plakband of lijm.

• Originelen met paperclips of nietjes. (Verwijder bij deze originelen de paperclips en netjes en strijk gekreukte of gevouwen originelen glad voordat u deze plaatst.)

• Knipsels en vellen met een erg glad oppervlak.

• Originelen met natte corrigeervloeistof.

1. Stel de papiergeleiders voor de originelen in op het formaat van het origineel.

* Controleer voordat u originelen plaatst of er uitgevoerde originelen aanwezig zijn in de origineeluitvoer. Als er originelen in de origineeluitvoer aanwezig zijn, kan dit papierstoringen veroorzaken.

2. Leg de originelen op volgorde en plaats deze met de bedrukte zijde naar boven

(voorkant naar boven voor dubbelzijdige originelen). De origineelindicator licht groen op. Als de indicator niet oplicht, plaatst u de originelen opnieuw.

* De originelen mogen niet hoger komen dan de indicatie die op de achterste papiergeleider is geplakt. Als u teveel originelen plaatst, kan dit papierstoringen veroorzaken.

13

ORIGINELEN PLAATSEN

* Als u originelen van A3-, Folio- of B4-formaat plaatst, opent u de uitvoergeleider om te voorkomen dat er originelen van het apparaat vallen.

* Als u dubbelzijdige originelen kopieert, worden deze voor het omkeren tijdelijk uit de documentinvoer uitgevoerd. Raak deze originelen niet aan. Als u de originelen met geweld lostrekt, kan dit papierstoringen veroorzaken.

Automatische selectie

Het formaat van de originelen wordt gedetecteerd, zodat op papier wordt gekopieerd met hetzelfde formaat als het origineel.

* Als deze functie actief is, kunt u maximaal 50 vel in de documentinvoer plaatsen.

* U kunt A3- en A4-formaat originelen en alleen originelen met dezelfde breedte plaatsen als deze functie actief is.

• Automatische selectie inschakelen

Druk op de toets voor automatische selectie op het bedieningspaneel. De indicator voor automatische selectie licht op.

2

Originelen plaatsen op de glasplaat

Voor originelen die u niet in de documentinvoer kunt plaatsen, zoals boeken en tijdschriften, opent u de documentinvoer en plaatst u het origineel op de glasplaat.

1. Pak voor het openen van de documentinvoer het handvat voor openen en sluiten vast.

* Controleer voordat u de documentinvoer opent of er originelen op de invoer of de uitvoer liggen. Deze kunnen anders tijdens het openen van de documentinvoer vallen.

2. Plaats het origineel.

Plaats het origineel met de bedrukte zijde naar beneden binnen de formaatlijnen.

3. Pak voor het sluiten van de documentinvoer de hendel voor openen en sluiten vast.

* Vermijd grote druk op de glasplaat, zodat deze niet breekt.

VOORZICHTIG

Laat de documentinvoer niet open staan. Deze kan vallen en letsel veroorzaken.

14

NORMAAL KOPIËREN

Normale kopieerhandelingen

11 22

1. Zet de kopieermachine aan ( I ).

55

2. Opwarmen

Na het opwarmen wordt “READY TO COPY” weergegeven.

* Plaats de originelen en druk op de Start terwijl de kopieermachine opwarmt. Het kopiëren start direct na het opwarmen.

* Wanneer u gebruik maakt van de Job build-functie of de Job priority-functie kunt u reeds beginnen met het inlezen van de originelen terwijl de kopieermachine nog opwarmt.

66

--11

5. Het papierformaat instellen

Als “APS” wordt weergegeven, wordt automatisch papier geselecteerd van hetzelfde formaat als het origineel. Voor zonder vergroting kopiëren op een ander papierformaat raakt u de formaattoets aan voor het gewenste papierformaat en stelt u handmatige formaatselectie in. Voor kopieën met hetzelfde formaat en zonder vergroting hoeft u geen afzonderlijke instellingen te maken.

77

6. De donkerheid bijstellen

Standaard wordt voor handmatige bijstelling de donkerheidsregelbalk op het aanraakscherm weergegeven. U stelt de donkerheid bij met de toetsen “LIGHTER” (lichter) en “DARKER” (donkerder). Door het blokje op de regelbalk naar rechts te verplaatsen, maakt u de kopie donkerder en door het blokje naar links te verplaatsen lichter.

De regelbalk op het basisscherm beslaat 7 of 13 posities, maar als u de toets blijft aanraken, kunt u 13 of 25 posities gebruiken.

* Als de hele kopie te donker of te licht is, kunt u de donkerheid bijstellen.

* U selecteert de donkerheid uit 7 of 13 posities.

88

7. Het aantal kopieën instellen

U voert het gewenste aantal kopieën in met de cijfertoetsen.

Het getal dat u invoert, wordt op het aanraakscherm weergegeven.

U kunt maximaal 999 kopieën instellen.

* U kunt het maximumaantal kopieën dat kan worden ingesteld verlagen.

15

8. Het kopiëren starten

Druk op de starttoets. U kunt kopiëren als op het aanraakscherm

“READY TO COPY” wordt weergegeven.

44

NORMAAL KOPIËREN

33

3. Originelen plaatsen

Plaats de originelen in de documentinvoer of op de glasplaat (zie pagina 15 en 16).

4. De functies instellen

Stel de verschillende functies van de kopieermachine in.

* U kunt snelkoppelingen naar veelgebruikte functies op het basisscherm laten weergeven. Ook kunt u de functies op het startscherm weergeven door “FUNCTION” aan te raken.

66

Als op het aanraakscherm de toets “AUTO” is gemarkeerd, wordt de donkerheid automatisch ingesteld. De optimale donkerheid wordt in dat geval automatisch vastgesteld.

* Als de donkerheid te licht of donker is, wordt deze bijgesteld.

* U selecteert handmatige bijstelling van de donkerheid door

“AUTO” aan te raken. De regelbalk voor de donkerheid wordt weergegeven.

* De standaardinstellingen voor de bijstelling van de donkerheid kunt u in handmatige bijstelling wijzigen.

99

--22

De verschillende functies:

Vergroting (zie pagina 17)

Heldere weergave van foto’s

Kopiëren onderbreken (zie pagina 19)

Dubbelzijdig kopiëren van verschillende originelen

(zie pagina 20)

Marges aanbrengen voor inbinden enz.

Paginanummers op kopieën afdrukken

Dubbelbladige originelen op aparte bladen afdrukken

Dikke boeken netjes kopiëren

Kaften maken of bladen tussen de kopieën invoegen

Transparanten met achterblad kopiëren

Originelen afdekken

Eén kopie maken van twee of vier originelen

Boekjes maken van boeken

Tijdschriften maken van dubbelzijdige en enkelzijdige originelen

Negatief kopiëren

Gespiegeld kopiëren

Automatisch sorteren (pagina 21)

Veelgebruikte instellingen opslaan

9. Na het kopiëren

De afgewerkte kopieën worden in de kopielade uitgevoerd.

* Afhankelijk van de kopieerfunctie worden de kopieën met de bedrukte zijde naar boven of naar beneden uitgevoerd.

* De uitvoerlade kan maximaal 250 vel opvangen.

VOORZICHTIG

Als de kopieermachine gedurende korte tijd niet wordt gebruikt

(bijvoorbeeld gedurende de nacht), schakelt u de kopieermachine uit (O). Als de kopieermachine gedurende langere tijd niet wordt gebruikt (zoals bij vakanties), haalt u voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact zolang de kopieermachine niet wordt gebruikt.

16

FUNCTIES

(1) Vergroten/verkleinen

1

Automatisch vergroten

De vergroting wordt ingesteld aan de hand van het ingestelde papierformaat.

1. Plaats het origineel.

Het formaat van het origineel wordt automatisch gedetecteerd en als papierformaat weergegeven.

2. Stel het papierformaat in door de toets met het gewenste papierformaat aan te raken.

De vergroting wordt weergegeven.

* U start het kopiëren met de startknop.

2

Handmatige zoomfunctie

U kunt de vergroting in stappen van 1% instellen tussen 25 en 400%.

* Als u de originelen in de documentinvoer plaatst, kunt u de vergroting instellen tussen

25 en 200%.

* In de illustratie links ziet u hoe originelen in de documentinvoer worden vergroot. Als u originelen op de glasplaat plaatst, wordt gekopieerd vanaf linksachter.

1. Plaats het origineel.

2. Raak “ZOOM” aan.

Het instelscherm voor de zoomfunctie wordt weergegeven.

3. Stel de gewenste vergroting in met “+ENLRGE” (groter) en “-REDUCE” (kleiner).

* U kunt de vergroting ook met de cijfertoetsen invoeren.

4. Raak “END” aan.

U keert terug naar het basisscherm, waarop de ingestelde vergroting wordt weergegeven.

* Druk op de toets met het gewenste papierformaat als u het papierformaat wilt wijzigen.

3

Vaste zoomfunctie

U kunt vergroten met één van de standaardpercentages:

25, 50, 70, 75, 106, 141, 200 en 400.

* Voor deze functie selecteert u op pagina 23 “SIZE ZOOM” als zoomfunctie.

1. Plaats het origineel.

2. Raak “ZOOM” aan.

Het instelscherm voor de zoomfunctie wordt weergegeven.

17

FUNCTIES

3. Raak de toets met de gewenste vergroting aan.

De geselecteerde vergroting wordt gemarkeerd.

4. Raak “END” aan.

U keert terug naar het basisscherm, waarop de ingestelde vergroting wordt weergegeven.

* Druk op de toets met het gewenste papierformaat als u het papierformaat wilt wijzigen.

4

Automatische zoomfunctie

De vergroting wordt automatisch weergegeven nadat u het formaat van het origineel en het kopieerpapier hebt ingesteld.

* Voor deze functie selecteert u op pagina 23 “STANDARD ZOOM” als “

1

ZOOM

MODE”.

1. Plaats het origineel.

2. Raak “ZOOM” aan.

Het instelscherm voor de zoomfunctie wordt weergegeven.

3. Stel het formaat van het origineel in.

Als het formaat van het origineel niet wordt weergegeven, geeft u dit weer door “

” aan te raken.

4. Stel het papierformaat in.

Als het formaat van het kopieerpapier niet wordt weergegeven, geeft u dit weer door

” aan te raken.

* Nadat u het papierformaat hebt geselecteerd, wordt de vergroting weergegeven.

5. Raak “END” aan.

U keert terug naar het basisscherm, waarop de ingestelde vergroting wordt weergegeven.

* Druk op de toets met het gewenste papierformaat als u het papierformaat wilt wijzigen.

5

XY-zoomfunctie

Het is mogelijk het zoompercentage van de lengte en de breedte van de kopie afzonderlijk in te stellen. Het zoompercentage kan worden ingesteld op een waarde tussen 25 en 400% (in geval van DF-originelen: van 25 tot 200%) in stappen van 1%.

1. Stel het origineel/de originelen in.

2. Raak de "ZOOM"-toets aan.

Het instelscherm van de zoomfunctie wordt afgebeeld.

3. Raak de "XY ZOOM"-toets aan.

18

FUNCTIES

4. Stel het zoompercentage van de lengte (X) in met behulp van de bovenste "+"-toets of

"–"-toets. Wanneer het zoompercentage gemarkeerd is, kan het ook worden gewijzigd met behulp van de numerieke toetsen.

* Het zoompercentage keert terug naar 100% wanneer u de toets "100%" aanraakt.

5. Stel het zoompercentage van de breedte (Y) in met behulp van de onderste "+"-toets of "–"-toets. Wanneer het zoompercentage gemarkeerd is, kan het ook worden gewijzigd met behulp van de numerieke toetsen.

* Het zoompercentage keert terug naar 100% wanneer u de toets "100%" aanraakt.

6. Raak de "END"-toets aan.

Het aanraakscherm keert terug naar de basisweergave en de zoompercentages van de lengte en de breedte worden afgebeeld.

* Raak de gewenste papierformaattoets aan om het papierformaat te wijzigen.

(2) Kopieerkwaliteit

Afhankelijk van het origineel kunt u drie kopieerkwaliteiten instellen:

1

Tekst: voor originelen die vooral uit tekst bestaan.

2

Foto: voor originelen die vooral uit foto’s en andere veelkleurige afbeeldingen bestaan.

3

Gemengd: voor originelen die zowel tekst als foto’s bevatten.

* U kunt de standaardinstelling voor de kopieerkwaliteit wijzigen.

1. Markeer “TEXT” (voor tekst), “PHOTO” (voor foto’s) of “MIXED” (voor gemengde originelen) door de toets aan te raken.

(3) Tussendoor kopiëren

Als u gedurende het kopiëren andere originelen met andere instellingen wilt kopiëren, kunt u de huidige opdracht afbreken. U kunt de afgebroken opdracht met dezelfde instellingen voortzetten nadat u de tussenopdracht hebt afgewerkt.

* U kunt deze functie niet gebruiken als u de functies voor transparanten of presentaties gebruikt.

1. Druk op de onderbrekingstoets. De onderbrekingsindicator knippert. Wacht tot

“INTERRUPT MODE” wordt weergegeven en de onderbrekingsindicator oplicht.

19

FUNCTIES

2. Verwijder de originelen voor de afgebroken opdracht en leg deze terzijde.

3. Plaats de nieuwe originelen en kopieer deze.

4. Na het kopiëren drukt u opnieuw op de onderbrekingstoets en vervangt u de zojuist gekopieerde originelen door de originelen voor de afgebroken opdracht. Druk op de

Start. De onderbroken opdracht wordt voortgezet.

(4) Verschillende originelen dubbelzijdig kopiëren [Dubbelzijdig kopiëren]

U kunt verschillende originelen dubbelzijdig kopiëren, zoals dubbelbladige en enkelzijdige originelen.

* U kunt papierformaten van A3 tot A5R gebruiken.

Dubbelzijdig kopiëren van dubbelzijdige originelen

Dubbelzijdige (aan beide zijden bedrukte) originelen worden op dezelfde manier gereproduceerd.

Dubbelzijdig kopiëren van boeken

Dubbelbladige originelen uit tijdschriften of boeken kunt u in één bewerking dubbelzijdig kopiëren.

U kunt tevens de bindkant van het origineel instellen.

1

“LEFT”: dubbelbladige originelen worden vanaf rechts gekopieerd.

2

“RIGHT”: dubbelbladige originelen worden vanaf links gekopieerd.

* Het formaat van het origineel is voor deze functie beperkt tot A3, A4 (staand) en A5

(staand).

Dubbelzijdig kopiëren van enkelzijdige originelen

Hiermee maakt u van enkelzijdige originelen dubbelzijdige kopieën. Als het aantal bladen van het origineel oneven is, wordt de achterzijde van de laatste pagina leeg gelaten.

20

FUNCTIES

* U kunt originelen ook kopiëren met de achterzijde 180 graden gekanteld.

1

LEFT”: de achterzijde wordt in dezelfde richting gekopieerd.

2

TOP”: de achterzijde wordt 180 graden gekanteld gekopieerd. Elk tweebladige origineel wordt in dezelfde richting gekopieerd door de afgewerkte kopie bovenaan in te binden.

1. Plaats het origineel.

2. Raak “DUPLEX” aan.

Het instelscherm voor dubbelzijdig kopiëren wordt weergegeven.

* Hetzelfde scherm wordt weergegeven als u “DUPLEX” aanraakt op het functieinstelscherm.

3. Selecteer het soort originelen.

Als u “DUPLEX” (dubbelzijdig) selecteert, wordt het basisscherm weergegeven.

Als u “BOOK” (boek) selecteert, gaat u verder met de volgende stap.

Als u “1-SIDED” (enkelzijdig) selecteert, gaat u verder met stap 5.

4. Selecteer de bindkant van het origineel.

Het basisscherm wordt weergegeven.

5. Selecteer de kopierichting voor de achterzijde.

Het basisscherm wordt weergegeven.

21

In- en uitschakelen van de timer

1. Stel de timermodus in.

2. Om de timer in te schakelen raakt u de toets "

ON" aan.

* Om hem uit te schakelen raakt u de toets "

OFF" aan.

3. Raak de toets "END" aan.

Het aanraakscherm keert terug naar de basisweergave.

FUNCTIES

(5) Kopieën maken nadat de kopieermachine werd uitgeschakeld door de timer

Wanneer het energiebesparingslampje aangaat en al de andere displays op het bedieningspaneel uitgaan, betekent dat dat de weektimer geactiveerd werd. Wanneer dat gebeurt, dient u de hieronder beschreven procedure te volgen om kopieën te maken.

1. Druk op de energiebesparingstoets. Het energiebesparingslampje knippert..

* Het opwarmen is begonnen. Gelieve even te wachten.

* U kunt het opwarmen ook starten door de hoofdschakelaar op UIT (O) en vervolgens weer op AAN ( I ) te zetten.

2. Wanneer de machine is opgewarmd, maakt u kopieën op de normale manier.

3. Wanneer u klaar bent met kopiëren, drukt u opnieuw op de energiebesparingstoets.

Het energiebesparingslampje brandt continu en de machine wordt uitgeschakeld.

22

BEHEER

(1) Standaardinstellingen

De opstartmodus is de status van de kopieermachine na opwarmen of na indrukken van de knop C

A

. De functies en waarden die automatisch worden ingesteld voor de opstartmodus zijn de standaardinstellingen. Bij het invoeren van deze instellingen kunt u

“COPY DEFAULT” of “MACHINE DEFAULT” selecteren. U kunt de standaardinstellingen aanpassen aan de kopieeropdrachten die worden uitgevoerd.

Standaardinstellingen voor kopiëren

1

VERGROTING

Voor vergroten kunt u de vaste zoomfunctie (zie pagina 17) of de automatische zoomfunctie (zie pagina 18) instellen.

1. Raak “SPECIAL” aan.

Het selectiescherm van de beheerfunctie wordt weergegeven.

2. Raak “COPY DEFAULT” aan.

3. Voer de beheerderscode “4200” in met de cijfertoetsen.

* Als de beheerderscode gelijk is aan de geregistreerde code, wordt het instelscherm voor de standaardinstellingen voor kopiëren weergegeven.

* U kunt de viercijferige beheerderscode wijzigen.

4. Raak “SIZE ZOOM” (vaste zoomfunctie) of “STANDARD ZOOM” (automatische zoomfunctie) aan voor de vergroting.

5. Raak “END” aan. Het selectiescherm van de beheerfunctie wordt weergegeven.

23

6. Raak “BASIC” aan.

Het basisscherm wordt weergegeven.

BEHEER

2

KANTELEN VOOR SORTEREN

Met de sorteertoets stelt u normaal sorteren of kantelen voor sorteren in. De richting van elk blad kunt u met kantelen voor sorteren wijzigen, zodat u de kopieën gemakkelijker kunt sorteren.

* Deze instelling wordt niet weergegeven op kopieermachines met de optionele afwerkingseenheid.

1. Raak “SPECIAL” aan.

Het selectiescherm van de beheerfunctie wordt weergegeven.

2. Raak “COPY DEFAULT” aan.

3. Voer de beheerderscode “4000” in met de cijfertoetsen.

* Als de beheerderscode gelijk is aan de geregistreerde code, wordt het instelscherm voor de standaardinstellingen voor kopiëren weergegeven.

* U kunt de viercijferige beheerderscode wijzigen.

4. Raak “ON” (ingeschakeld) of “OFF” (uitgeschakeld) aan onder “ROTATE SORT”

(kantelen voor sorteren).

5. Raak “END” aan. Het selectiescherm van de beheerfunctie wordt weergegeven.

6. Raak “BASIC” aan.

Het basisscherm wordt weergegeven.

24

BEHEER

Standaardinstellingen kopieermachine

1

PAPIERFORMAAT

U kunt het papierformaat wijzigen dat op het aanraakscherm wordt weergegeven.

1. Raak “SPECIAL” aan.

Het selectiescherm van de beheerfunctie wordt weergegeven.

2. Raak “MACHINE DEFAULT” aan.

3. Voer de beheerderscode “4200” in met de cijfertoetsen.

* Als de beheerderscode gelijk is aan de geregistreerde code, wordt het instelscherm voor de standaardinstellingen voor de kopieermachine weergegeven.

* U kunt de viercijferige beheerderscode wijzigen.

4. Zorg ervoor dat het papierformaat voor de lades wordt weergegeven onder “PAPER

SIZE (1ST PAPER SOURCE)” (papierformaat eerste lade; 2ND/3RD/4TH voor de tweede, derde en vierde lade).

5. Raak “CHANGE” aan.

6. Raak het gewenste papierformaat aan dat in de lade wordt geplaatst.

Het instelscherm voor de standaardinstellingen voor de kopieermachine wordt weergegeven.

* Herhaal stap 4 voor elke lade waarvoor u het papierformaat wilt wijzigen.

7. Raak “END” aan. Het selectiescherm van de beheerfunctie wordt weergegeven.

8. Raak “BASIC” aan.

Het basisscherm wordt weergegeven.

Beëindigen van de kopieerstandaardinstelling

1. Na het beëindigen van een instelling raakt u de "END"-toets aan voor het standaardinstellingenscherm. U keert terug naar het scherm voor het selecteren van de beheersmodus.

25

BEHEER

(2) Taal aanraakscherm

Naast Engels kunt u het aanraakscherm instellen op Duits, Frans, Italiaans of Spaans.

1. Raak “SPECIAL” aan.

Het selectiescherm van de beheerfunctie wordt weergegeven.

2. Raak “LANGUAGE” aan.

De beschikbare talen worden weergegeven.

3. Raak de taal aan waarin u de schermen wilt weergeven.

* De taal wordt gewijzigd en het basisscherm wordt weergegeven.

26

MELDINGEN

Als de volgende meldingen verschijnen:

Als een van de hieronder genoemde meldingen op het aanraakscherm verschijnt dient u de daarbij genoemde actie te ondernemen.

Melding

“CLOSE GLASSPLEET COVER.”

“ADD PAPER IN DRAWER”

“CLOSE PAPER DRAWER”

"FIXING UNIT INCORRECTLY SET.

PUSH IT UNTIL IT STOPS."

“PAPER DRAWER IS OUT OF ORDER.

SELECT OTHER PAPER DRAWER.”

“CHECK PAPER SIZE.”

Vereiste handeling

De aangegeven klep staat open. Zorg ervoor dat deze goed gesloten is.

Er is geen papier aanwezig in de aangegeven lade. Plaats papier van het aangegeven formaat.

Een van de lades is niet goed gesloten. Trek deze uit en duw deze weer geheel dicht.

De bevestigingseenheid is fout gepositioneerd. Open de machine langs voor en opzij en druk de bevestigingseenheid in zijn uitgangspositie.

De huidige lade is defect en kan op dit moment niet worden gebruikt. Neem zo snel mogelijk contact op met de dealer. Ga door met kopiëren vanuit een andere lade.

Er is geen papier aanwezig met het formaat dat voor de ingestelde functie nodig is. Controleer het papier.

Pagina

___

9

10

___

___

___

“REPOSITION ORIGINAL OR SELECT

OTHER PAPER DRAWER.”

“RESET ALL ORIGINALS IN FEEDER

AND PRESS PRINT KEY.”

“RESET ORIGINALS IN INITIAL

ORDER.”

“REMOVE ORIGINAL FROM FEEDER.”

“CANNOT DUPLEX COPY ON THIS

PAPER SIZE.”

“INSTALL DUPLEX UNIT.”

“DUPLEX UNIT IS OUT OF ORDER. 1-

SIDED COPYING IS POSSIBLE.”

“READY TO COPY. ADD TONER TO

RESUME COPYING.”

De richting van het origineel en het kopieerpapier zijn verschillend. Plaats de originelen in een andere richting. Als u op de starttoets drukt zonder het origineel te kantelen, wordt op hetzelfde formaat gekopieerd.

Het origineel is niet goed in de documentinvoer ingevoerd. Verwijder alle originelen en plaats deze opnieuw.

Er is een origineel vastgelopen in de documentinvoer. Verwijder het vastgelopen origineel volgens de procedure en laat de kopieermachine aanstaan.

U kunt niet dubbelzijdig kopiëren op kleine papierformaten, zoals A5 of op aangepaste formaten. Wijzig het papierformaat.

De eenheid voor dubbelzijdig kopiëren zit niet goed vast. Druk deze nogmaals vast.

Er is een storing opgetreden in de eenheid voor dubbelzijdig kopiëren.

Dubbelzijdig kopiëren is niet mogelijk. Neem zo snel mogelijk contact op met de dealer.

Er is onvoldoende toner in de kopieermachine. Vervang de tonercartridge direct.

Er kan slechts één kopie tegelijk worden gemaakt.

“ADD TONER TO RESUME COPYING.”

Er is onvoldoende toner voor kopiëren. Vervang de tonercartridge direct.

___

___

29

29

37

___

___

___

27

MELDINGEN

Melding Vereiste handeling Pagina

"CALL FOR SERVICE."

"TIME FOR MAINTENANCE"

"MEMORY FULL."

Open en sluit de voorklep. Als de melding niet verdwijnt, noteert u de “C” en de getallen erbij en schakelt u de kopieermachine uit en neemt u contact op met de dealer.

Om de kopieermachine in een goede staat te houden is periodiek onderhoud nodig. Neem zo snel mogelijk contact op met de dealer.

Het geheugen is vol. U kunt kopiëren tot de laatst ingelezen pagina of u kunt alle gegevens in het geheugen wissen. Totdat u een van beide hebt gedaan, kunt u niet andere originelen inlezen of kopiëren.

___

___

___

"PAPER IN DRAWER NOT REGISTERED

SIZE. CHECK PAPER IN DRAWER."

Het standaardpapierformaat komt niet overeen met het papier in de lade. Wijzig het papierformaat in de standaardinstellingen. Kopiëren met verkeerde instellingen kan papierstoringen veroorzaken.

"PAPER MISFEED."

"FINISHER IS OUT OF ORDER.

DETACH FINISHER."

"CHECK PAPER IN FINISHER.

INCOMPLETE COPIES INSIDE."

"FINISHER IS OUT OF ORDER. DETACH

FINISHER."

Als er een papierstoring optreedt, stopt de kopieermachine en wordt de plaats waar het papier is vastgelopen weergegeven. Verwijder vastgelopen papier volgens de procedure terwijl de kopieermachine aanstaat.

De optionele afwerkingseenheid is niet goed geïnstalleerd. Installeer deze nauwkeurig.

Er zijn door een storing tijdens het kopiëren onvoltooide kopieën in de lade van de optionele afwerkingseenheid uitgevoerd. Controleer de lade en verwijder de kopieën.

De kopieermachine is buiten werking vanwege een storing in de optionele afwerkingseenheid. Neem contact op met de dealer.

"INSTALL FINISHER."

Het aantal vel in de optionele afwerkingseenheid is groter dan de capaciteit.

Verwijder de vellen.

"CLOSE COVER OF FINISHER."

"CHECK PAPER IN FINISHER.

INCOMPLETE COPIES INSIDE."

"STAPLER EMPTY. (FRONT)

ADD STAPLES."

"STAPLER EMPTY. (REAR)

ADD STAPLES."

Er is een papierstoring in de optionele afwerkingseenheid. Raadpleeg de handleiding bij de afwerkingseenheid voor instructies voor het verwijderen van het papier.

De nieten op de aangegeven plaats in de optionele afwerkingseenheid zijn op.

Raadpleeg de handleiding bij de afwerkingseenheid voor instructies voor het plaatsen van nieten.

25

30

___

___

___

___

___

___

"CANNOT STAPLE.

##:MAX. (STAPLE)"

Nieten is niet mogelijk omdat het aantal kopieën voor de nietfunctie de capaciteit overschrijdt. Druk op de starttoets en annuleer de nietfunctie om het kopiëren opnieuw te starten.

___

"CANNOT STAPLE THIS PAPER SIZE."

"CANNOT PUNCH THIS PAPER SIZE."

Nieten en perforeren is niet mogelijk voor kleine papierformaten, zoals A5.

Raadpleeg de handleiding bij de afwerkingseenheid.

"PUNCH HOLE CONTAINER FULL."

___

De opvangbak van de perforator van de afwerkingseenheid is vol. Raadpleeg de handleiding bij de afwerkingseenheid voor het legen van de opvangbak.

___

28

DE TONERCARTRIDGE VERVANGEN

Vervang de tonercartridge alleen wanneer “ADD TONER TO RESUME COPYING” wordt weergegeven.

* Raak “?” aan als u de procedure voor het vervangen van de tonercartridge op het aanraakscherm wilt weergeven.

VOORZICHTIG

Verbrand de toner en tonercartridges niet. De vonken die daarbij vrijkomen kunnen verbrandingen veroorzaken.

1. Open de voorklep. Haal de tonerhendel zo ver mogelijk naar links. De oude cartridge komt los.

2. Til de oude cartridge iets op en haal deze naar u toe.

3. Houd de nieuwe cartridge horizontaal vast en schud deze drie tot vijf keer op en neer, waarbij u deze kantelt.

4. Schud de nieuwe cartridge op dezelfde manier vijf tot zeven keer op zijn kant, waarbij u deze kantelt.

5. Plaats de nieuwe cartridge in de kopieermachine door de twee pijlen op de nieuwe tonercartridge op de markeringen van de cartridgehouder te houden.

6. Haal de tonerhendel naar rechts. De nieuwe cartridge wordt vastgezet.

* Controleer of de twee markeringen voorop de tonercartridge overeenkomen met de twee markeringen op de cartridgehouder.

7. Sluit de voorklep.

29

BIJ PAPIERSTORINGEN

Als er een papierstoring optreedt, stopt het kopiëren. Op het aanraakpaneel wordt een foutmelding weergegeven en de plaats waarop de papierstoring is opgetreden. Verwijder vastgelopen papier aan de hand van pagina 31, “Vastgelopen papier verwijderen” terwijl de kopieermachine aanstaat.

(1) Markeringen locaties papierstoringen

1

Papierstoring in het invoergedeelte (zie pagina 31)

2

Papierstoring in het doorvoergedeelte (zie pagina 33)

3

Papierstoring in de fixeereenheid en het uitvoergedeelte (zie pagina 35)

4

Papierstoring in de eenheid voor dubbelzijdig kopiëren (zie pagina

36)

5

Papierstoring in de documentinvoer (zie pagina 37)

6

Papierstoring in de afwerkingseenheid (zie pagina 38)

Als u de verwijderingsprocedure voor vastgelopen papier wilt weergeven op het aanraakscherm, raakt u “?” aan.

(2) Waarschuwingen

WAARSCHUWING

De laadcorona staat onder hoogspanning. Werk voorzichtig in deze omgeving vanwege gevaar op elektrische schokken.

VOORZICHTIG

De fixeereenheid van de kopieermachine is zeer heet.

Werk voorzichtig in deze omgeving vanwege gevaar op verbranding.

* Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.

* Als er papier scheurt tijdens het verwijderen, verwijdert u alle losse stukken uit het binnenwerk van de kopieermachine. Deze kunnen anders later opnieuw storingen veroorzaken.

* Na verwijdering van vastgelopen papier begint het opwarmen. De melding over de papierstoring verdwijnt en de kopieermachine wordt actief met dezelfde instellingen als voor de papierstoring.

* Ook als de storing in de afwerkingseenheid plaatsvindt, moet u de vastgelopen kopie niet opnieuw in de lade leggen, omdat deze automatisch opnieuw wordt gemaakt.

30

BIJ PAPIERSTORINGEN

(3) Vastgelopen papier verwijderen

1

Papierstoring in het invoergedeelte

Papierstoring in de lade

Als de melding “MISFEED IN PAPER DRAWER. REMOVE PAPER.” wordt weergegeven met de markering in de afbeelding hiernaast, is er een papierstoring in de lade.

1. Trek de lade die in gebruik is (de lade die is gemarkeerd) uit de kopieermachine.

2. Verwijder vastgelopen papier zonder dit te scheuren.

* Als het papier toch scheurt, verwijdert u alle stukken uit het binnenwerk van de kopieermachine.

3. Duw de lade stevig terug.

Papierstoring onder de rechterklep

Als de melding “ PAPER MISFEED. OPEN RIGHT COVER.” wordt weergegeven, is er een papierstoring opgetreden onder de rechterklep.

1. Open de rechterklep.

2. Verwijder vastgelopen papier zonder dit te scheuren.

* Als het papier toch scheurt, verwijdert u alle stukken uit het binnenwerk van de kopieermachine.

3. Sluit de rechterklep.

31

BIJ PAPIERSTORINGEN

Papierstoring in de lade voor alternatieve papierinvoer

Als “PAPER MISFEED IN STACK BYPASS. REMOVE PAPER.” wordt weergegeven, is er papier vastgelopen in de lade voor alternatieve papierinvoer.

1. Verwijder al het resterende papier uit de lade voor alternatieve papierinvoer.

* Als het papier moeilijk te verwijderen is, moet u niet proberen dit met geweld los te trekken, maar volgt u de instructies op pagina 33, “

2

Papierstoring in het doorvoergedeelte”.

2. Controleer of de foutmelding op het aanraakscherm niet meer wordt weergegeven. Plaats vervolgens het papier weer in de lade voor alternatieve papierinvoer.

Papierstoring onder de klep rechtsonder

Als de melding “ PAPER MISFEED. OPEN RIGHT COVER.” wordt weergegeven met de markering in de afbeelding hiernaast, is er een papierstoring opgetreden onder de klep rechtsonder.

* Dit wordt alleen weergegeven door kopieermachines met lade.

1. Open de klep rechtsonder.

2. Verwijder vastgelopen papier zonder dit te scheuren.

* Als het papier toch scheurt, verwijdert u alle stukken uit het binnenwerk van de kopieermachine.

3. Sluit de klep rechtsonder.

Papierstoring in de hoofdlade

Als de melding “MISFEED IN PAPER DRAWER. REMOVE PAPER.” wordt weergegeven met de markering in de afbeelding hiernaast, is er een papierstoring in de hoofdlade.

* Dit wordt alleen weergegeven door kopieermachines met hoofdlade.

32

BIJ PAPIERSTORINGEN

1. Trek de hoofdlade uit de kopieermachine.

2. Verwijder vastgelopen papier zonder dit te scheuren.

3. Duw de hoofdlade stevig terug.

Papierstoring onder de klep bij de hoofdlade rechtsonder

Als de melding “PAPER MISFEED. OPEN RIGHT COVER DECK.” wordt weergegeven met de markering in de afbeelding hiernaast, is er een papierstoring opgetreden onder de klep bij de hoofdlade rechtsonder.

* Deze melding wordt alleen weergegeven op de kopieermachine met hoofdlade.

1. Open de klep bij de hoofdlade rechtsonder.

2. Verwijder vastgelopen papier zonder dit te scheuren.

* Als het papier toch scheurt, verwijdert u alle stukken uit het binnenwerk van de kopieermachine.

3. Sluit de klep bij de hoofdlade rechtsonder.

2

Papierstoring in het doorvoergedeelte

Als de melding “PAPER MISFEED. OPEN FRONT COVER” wordt weergegeven met de markering in de afbeelding hiernaast, is er een papierstoring opgetreden in het doorvoergedeelte.

33

BIJ PAPIERSTORINGEN

1. Open de voorklep.

WAARSCHUWING

De laadcorona staat onder hoogspanning. Werk voorzichtig in deze omgeving vanwege gevaar op elektrische schokken.

2. Haal de hendel van het doorvoergedeelte naar rechts.

3. Draai de draaiknop van het doorvoergedeelte in de richting van de pijl totdat het vastgelopen papier zichtbaar is.

4. Verwijder vastgelopen papier zonder dit te scheuren.

* Als het papier toch scheurt, verwijdert u alle stukken uit het binnenwerk van de kopieermachine.

* Als u nu al het vastgelopen papier kunt verwijderen, gaat u verder met stap 8.

Als dit niet mogelijk is, gaat u verder met de volgende stap.

5. Druk op de drukknop van het doorvoergedeelte en trek het doorvoergedeelte uit de kopieermachine.

Voorzichtig: de trommel (groen) is erg gevoelig voor licht en vuil. Stel de trommel niet bloot aan sterk licht, zoals kamerverlichting en raak de trommel niet aan met uw handen. Schuif het doorvoergedeelte direct na het verwijderen van het vastgelopen papier stevig terug.

6. Verwijder het vastgelopen papier zonder dit te scheuren, waarbij u de afdekplaat a in de richting van de pijl (links) oplicht.

Plaats de afdekplaat in de oorspronkelijke positie.

34

BIJ PAPIERSTORINGEN

7. Schuif de doorvoereenheid voorzichtig terug in de oorspronkelijke positie terwijl u de sluiting van de eenheid b in de richting van de pijl draait.

8. Zet de hendel van de doorvoereenheid terug.

9. Sluit de voorklep.

3

Papierstoring in de fixeereenheid en het uitvoergedeelte

Als de melding “PAPER MISFEED. OPEN FRONT COVER” wordt weergegeven met de markering in de afbeelding hiernaast, is er een papierstoring opgetreden in de fixeereenheid en het uitvoergedeelte.

1. Open de voorklep.

WAARSCHUWING

De laadcorona staat onder hoogspanning. Werk voorzichtig in deze omgeving vanwege gevaar op elektrische schokken.

2. Draai de knop van de fixeereenheid in de richting van de pijl om vastgelopen papier uit te voeren. Het papier wordt in het uitvoergedeelte uitgevoerd.

Verwijder het papier.

3. Als het papier niet wordt uitgevoerd, verwijdert u het opvangblad.

* Als de afwerkingseenheid aan de kopieermachine is bevestigd, verwijdert u deze.

4. Open de linkerklep. Als er vastgelopen papier zichtbaar is, verwijdert u dit.

* Als het vastgelopen papier niet zichtbaar is, draait u aan de knop van de fixeereenheid totdat het vastgelopen papier zichtbaar wordt.

35

BIJ PAPIERSTORINGEN

5. Licht de hendel van de fixeereenheid op in de richting van de pijl, zodat de eenheid loskomt. Trek de eenheid zo ver mogelijk naar u toe.

VOORZICHTIG

De fixeereenheid van de kopieermachine is erg heet. Werk voorzichtig in dit gebied vanwege gevaar op verbranding.

6. Open de klep c van de fixeereenheid en verwijder vastgelopen papier indien aanwezig.

7. Sluit de klep c van de fixeereenheid.

8. Schuif de fixeereenheid voorzichtig terug, terwijl u de hendel van de fixeereenheid in de richting van de pijl oplicht.

9. Sluit de linkerklep en breng het opvangblad aan.

* Als de kopieermachine is uitgerust met een afwerkingseenheid, brengt u deze weer aan.

10. Sluit de voorklep.

4

Papierstoring in de eenheid voor dubbelzijdig kopiëren

Als de melding “PAPER JAM IN DUPLEX UNIT. OPEN DUPLEX UNIT DRAWER.” wordt weergegeven, is er papier vastgelopen in de eenheid voor dubbelzijdig kopiëren.

Als deze melding wordt weergegeven, volgt u de onderstaande aanwijzingen vanaf stap 2.

* Als de melding “OPEN LEFT COVER.” wordt weergegeven, volgt u de onderstaande aanwijzingen vanaf stap 1.

1. Verwijder het opvangblad, open de linkerklep en verwijder het vastgelopen papier (zie pagina 35).

* Nadat u het papier hebt verwijderd, sluit u de linkerklep en plaatst u het opvangblad terug. Als er geen vastgelopen papier aanwezig is, gaat u verder met de volgende stap.

2. Trek de eenheid voor dubbelzijdig kopiëren zo ver mogelijk uit de kopieermachine.

36

BIJ PAPIERSTORINGEN

3. Verwijder vastgelopen papier indien aanwezig uit het herinvoergedeelte.

4. Open de klep van de eenheid voor dubbelzijdig kopiëren.

5. Verwijder vastgelopen papier indien aanwezig.

* Als u het vastgelopen papier met de stappen 1 t/m 5 niet hebt verwijderd, is dit aanwezig onder de deksel van het omkeergedeelte. Voer de volgende stappen uit.

6. Schroef de twee schroeven d van het omkeergedeelte op de linkerzijde van de eenheid voor dubbelzijdig kopiëren los. De klep van het omkeergedeelte e opent naar beneden toe.

7. Verwijder het vastgelopen papier zonder dit te scheuren.

Sluit de klep van het omkeergedeelte en zet deze vast met de twee schroeven.

* Als er papier scheurt tijdens het verwijderen, verwijdert u alle losse stukken uit het binnenwerk van de kopieermachine.

8. Duw de eenheid voor dubbelzijdig kopiëren volledig terug in de kopieermachine.

5

Papierstoring in de documentinvoer

Als de melding “MISFEED IN FEEDER. REMOVE ORIGINAL(S).” wordt weergegeven, is er papier vastgelopen in de documentinvoer.

1. Verwijder de originelen uit de origineelinvoer. Als de origineelindicator dooft, kunt u doorgaan met kopiëren. Plaats de originelen opnieuw.

* Als het origineel moeilijk te verwijderen is of als de origineelindicator rood blijft knipperen nadat u de originelen hebt verwijdert, gaat u verder met de volgende stap.

2. Verwijder de originelen die op de opvangbak zijn uitgevoerd.

37

BIJ PAPIERSTORINGEN

3. Open de klep van de omkeereenheid van de documentinvoer.

* Houd voor het openen de klep vast aan de uitsparing in het midden.

4. Verwijder vastgelopen originelen indien aanwezig zonder deze te scheuren.

5. Verwijder als u deze niet in stap 4 kunt verwijderen de vastgelopen originelen door de klep f van de doorvoereenheid te openen.

6. Draai het origineel met g zodanig dat het gemakkelijk te verwijderen is en verwijder de vastgelopen originelen.

7. Sluit klep f in de oorspronkelijke stand als u de vastgelopen originelen hebt kunnen verwijderen. De origineelindicator dooft. Plaats de originelen opnieuw en ga verder met kopiëren.

8. Sluit de klep van de omkeereenheid van de documentinvoer. Houd de uitsparing in het midden vast om de klep goed te sluiten. De origineelindicator gaat uit.

Plaats het origineel opnieuw en ga verder met kopiëren.

6

Papierstoring in de optionele afwerkingseenheid

Als de melding “MISFEED IN FINISHER. REMOVE PAPER.” wordt weergegeven met de markering in de afbeelding hiernaast, is er een papierstoring opgetreden in de afwerkingseenheid.

Raadpleeg de handleiding van de afwerkingseenheid voor het verwijderen van het vastgelopen papier.

38

PROBLEEMOPLOSSING

Als er een storing optreedt, voert u de benodigde controles uit en voert u de onderstaande handelingen uit.

Als u de storing niet kunt verhelpen, neemt u contact op met de dealer.

Storing Controlepunten Handeling

Het bedieningspaneel licht niet op als u de kopieermachine aanzet.

Zit de stekker in het stopcontact?

Steek de stekker in het stopcontact.

Pagina

----------

Er worden geen kopieën gemaakt als u op de startknop drukt.

Wordt er een melding weergegeven op het aanraakscherm?

Lees de melding en voer de bijbehorende handelingen uit.

27

De kopieën zijn blanco.

Zijn de originelen goed geplaatst?

Plaats de originelen in de documentinvoer met de bedrukte kant naar boven en plaats deze goed in de invoer.

Als u de originelen op de glasplaat plaatst, plaatst u deze met de bedrukte kant naar beneden tussen de lijnen voor het formaat.

13, 14

De kopieën zijn te licht.

Is de automatische instelling van de donkerheid ingeschakeld?

Stel de donkerheidsinstellingen bij onder “AUTO EXPOSURE

ADJUSTMENT”.

----------

Is de handmatige instelling van de donkerheid ingeschakeld?

Stel de donkerheid op de juiste waarde in met de toetsen voor handmatig bijstellen.

15

Voor het bijstellen van de algemene donkerheid volgt u “MANUAL

EXPOSURE ADJUSTMENT”.

----------

Wordt de melding voor het vervangen van de toner weergegeven?

Vervang de tonercartridge.

29

Is het papier vochtig of nat?

Vervang het papier door nieuw papier.

9

39

PROBLEEMOPLOSSING

De kopieën zijn te donker.

Storing

De lade kan niet dicht.

Zijn er meerdere laden tegelijk geopend?

Controlepunten

Is de automatische instelling van de donkerheid ingeschakeld?

Is de handmatige instelling van de donkerheid ingeschakeld?

Handeling

Stel de donkerheidsinstellingen bij onder “AUTO EXPOSURE

ADJUSTMENT”.

Stel de donkerheid op de juiste waarde in met de toetsen voor handmatig bijstellen.

Voor het bijstellen van de algemene donkerheid volgt u “MANUAL

EXPOSURE ADJUSTMENT”.

Open de gesloten lade en sluit deze samen met de lade die u niet kunt sluiten.

De kopieën zijn vies.

Is de glasplaat, de glasspleet of de origineelhouder vuil?

Maak de glasplaat, de glasspleet en de origineelhouder schoon.

Pagina

----------

15

----------

----------

41

Er komen zwarte strepen op de kopie.

Is de glasspleet vuil?

Maak de glasspleet schoon.

41

De kopie wordt scheef gemaakt.

Zijn de originelen goed geplaatst?

Als u de originelen in de documentinvoer plaatst, schuift u deze stevig tegen de papiergeleider.

Als u de originelen op de glasplaat plaatst, plaatst u deze tussen de lijnen voor het formaat.

13, 14

Het papier loopt steeds vast.

Is het papier goed in de lades geplaatst?

Plaats het papier goed.

Gekopieerd papier kan afhankelijk van de papiersoort en van hoe het papier is bewaard erg opkrullen en papierstoringen veroorzaken.

Verwijder het papier uit de lade, keer het om en plaats het opnieuw.

Vervang het papier door nieuw papier.

Is het papier gekruld, gevouwen of gekreukt?

Is er nog vastgelopen papier of papierresten in het binnenwerk van de kopieermachine aanwezig?

Voer de bijbehorende procedure voor het verwijderen van vastgelopen papier uit.

9

9

9

30

40

DE KOPIEERMACHINE SCHOONMAKEN

VOORZICHTIG

Haal voor de veiligheid ALTIJD de stekker uit het stopcontact als u de kopieermachine schoonmaakt.

De origineelhouder en de origineelplaatser reinigen

1. Open de documentinvoer. Neem de origineelhouder a

, de origineelplaatser b en de glasplaat af met een zachte doek die is bevochtigd met alcohol of een mild reinigingsmiddel.

* Gebruik hiervoor nooit verdunner of andere oplosmiddelen.

De glasplaat en de glasspleet schoonmaken.

1. Open de documentinvoer. Neem glasplaat de glasspleet c af met een zachte doek die is bevochtigd met alcohol of een mild reinigingsmiddel.

* Gebruik hiervoor nooit verdunner of andere oplosmiddelen.

Als de glasspleet c van de documentinvoer vies is, kunnen er zwarte strepen op de kopie komen.

VOORZICHTIG

Laat de documentinvoer niet openstaan. Als deze valt, kan dit lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

Het bedieningspaneel schoonmaken

1. Als het oppervlak van het bedieningspaneel vies wordt, neemt u deze af met een droge doek. Als het vuil moeilijk te verwijderen is, bevochtigt u de doek met alcohol.

* Gebruik hiervoor nooit water, verdunner of andere organische oplosmiddelen.

41

SPECIFICATIES

Type .......................................................Desktop

Origineelhouder ...................................Vast

Kopieersysteem ...................................Indirect elektrostatisch

Originelen .............................................Glasplaat: vellen en boeken, driedimensionaal (maximumformaat originelen: A3).

Documentinvoer: vellen (A3 t/m A5 (staand), enkelzijdige originelen: 35-grams t/m 160-grams); dubbelzijdige originelen: 50-grams t/m 120-grams).

Kopieerformaten ..................................A3, B4 (257

×

364 mm), A4, A5 (staand), A6, Folio.

Dubbelzijdig kopiëren: A3 t/m A5 (staand).

Randverlies: 0,5 - 5,5 mm.

Kopieersnelheid ...................................Kopiëren op zelfde formaat vanuit geheugen: A3: 24 kopieën/min.; B4: 28 kopieën/min.; A4 (liggend):

42 kopieën/min.; A4 (staand): 32 kopieën/min.

Opwarmtijd ...........................................Binnen 120 sec. (bij kamertemperatuur 20°C, luchtvochtigheid 65%).

Vanuit spaarstand: binnen 30 sec. (bij kamertemperatuur 20°C, luchtvochtigheid 65%).

Snelheid eerste kopie ..........................Binnen 4,5 sec. (A4, handmatige instelling donkerheid).

Vergrotingen .........................................Elke vergroting tussen 25 en 400% (in stappen van 1%). Tevens beschikking over standaardvergrotingen.

Bitmapgeheugen ..................................12 MB (standaard)

Kopiebeeldgeheugen ...........................32 MB (standaard)

Resolutie ...............................................Lezen: 600

×

600 dpi

Schrijven: 600

×

600 dpi

Papierinvoersysteem ...........................Type met extra lades: automatische invoer vanuit lades (4 lades, capaciteit elk 550 vel (80-grams)), plus lade voor alternatieve papierinvoer (capaciteit 100 vel (80-grams)).

Type met hoofdlade: automatische invoer vanuit lades (2 lades, capaciteit elk 550 vel (80-grams)), hoofdlade (1 lade, capaciteit 3.000 vel (80-grams)), plus lade voor alternatieve papierinvoer (capaciteit

100 vel (80-grams)).

Kopieerpapier: ......................................Lade, hoofdlade, eenheid voor dubbelzijdig kopiëren: normaal papier (64-grams t/m 80-grams).

Lade voor alternatieve papierinvoer: normaal papier (60-grams t/m 160-grams) of speciaal papier

(overtrekpapier, gekleurd papier, transparanten, briefpapier enzovoort), enveloppen (alleen voor gebruik met afdrukfunctie, COM-10, Monarch, DL en C5).

Doorgaand kopiëren ............................1-999 vel

Belichtingssysteem .............................Glasplaat: spleetbelichting door bewegend optisch systeem.

Documentinvoer: spleetbelichting met bewegend origineel.

Lichtbron...............................................Edelgaslamp

Ontwikkelsysteem ................................Droog

Tonerverversingssysteem...................Automatische verversing vanuit tonercartridge.

Fixeersysteem ......................................Hete rol

Schoonmaaksysteem ..........................Blad

Fotoconductor ......................................OPC

Functies ................................................Zelfdiagnose, spaarstand, automatische bijstelling donkerheid, detectie formaat originelen, automatische selectie papierformaat, automatische instelling vergroting, handmatig zoomen, vaste zoomfunctie, automatisch zoomen, XY-zoomfunctie, fotofunctie, dubbelzijdig kopiëren, marges verschuiven, paginanummers afdrukken, paginascheiding, randen wissen, bladen invoegen, transparanten met achterblad kopiëren, formulieren overkopiëren, kopieën samenvoegen, boekjes en kaften, sorteren, negatief, spiegelen, opdrachten programmeren, instellingen wijzigen, opdrachten maken, kopieerbeheer, schakelklok, taalselectie.

Energiebron ..........................................220 tot 240 V, 50 of 60 Hz wisselstroom, gemiddeld 4,9 A

Energieverbruik ....................................Maximaal 1200 W bepaald energieverbruik. (220 tot 240V)

Afmetingen ...........................................627 mm (B)

×

748 mm (D)

×

841 mm (H)

Gewicht .................................................Ongeveer 129 Kg.

Geluid ....................................................

70 dB(A)

Vereiste ruimte .....................................1278 mm (B)

×

748 mm (H)

Accessoires ..........................................Opvangblad voor kopieën

Optionele apparatuur ...........................Papieropslag (type met extra lades of met hoofdlade), afwerkingseenheid, teller, I/F-pakket, kopieergeheugenkaart, brochurenietmachine.

(De specificaties kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.)

42

INFORMATIE 52 PPM KOPIEERMACHINE

Dit hoofdstuk gaat specifiek over de 52 ppmkopieermachine. Raadpleeg dit hoofdstuk en de andere hoofdstukken in deze handleiding als u een 52 ppmkopieermachine hebt gekocht.

Onderdelen kopieermachine

De verschillen met de afbeelding en de aanwijzingen op pagina 5 en 6 zijn voor de 52 ppm-kopieermachine:

Onderdelen .......................................................................43

Beheerderscode ...............................................................45

Automatisch uitschakelen .................................................45

De voorklep openen en sluiten .........................................45

Vastgelopen papier verwijderen uit de eenheid voor dubbelzijdig kopiëren ........................................................45

Specificaties......................................................................47

1

Glasplaat

(Hierop plaatst u originelen die u niet via de documentinvoer kunt invoeren, zoals boeken.)

2

Origineelformaatmarkeringen

(Plaats het origineel op de glasplaat binnen deze markeringen.)

3

Bedieningspaneel

(Van hieraf kopieert u.)

4

Lade alternatieve papierinvoer

(Hierin plaatst u papier voor het kopiëren op klein of gekleurd papier.)

5

Papiergeleiders

(Stel deze in op het papierformaat dat u in de alternatieve papierinvoer plaatst.)

6

Hulpblad

(Trek het hulpblad uit als u op A4 (staand) of groter papier kopieert.)

7

Voorklep

(U opent deze klep voor het vervangen van de tonercartridge of het verwijderen van vastgelopen papier.)

8

Rechterklep

(U opent deze klep voor het verwijderen van vastgelopen papier in de papierinvoer.)

9

Lade 1

(Bevat maximaal 550 vel normaal papier.)

0

Papiergeleider lengterichting

!

Papiergeleider breedterichting

@

Lade 2

(Bevat maximaal 550 vel normaal papier.)

#

Hoofdlade

(Bevat maximaal 3000 vel normaal papier.)

$

Rechterklep hoofdlade

(U opent deze klep als er papier vastloopt)

%

Klep omkeergedeelte documentinvoer

(U opent deze klep als er papier vastloopt in de documentinvoer.)

^

Indicator plaatsing origineel

(Hiermee wordt de plaatsingsstatus van het origineel aangegeven.

Groen licht: Het origineel is geplaatst. U start het kopiëren

door op Print te drukken.

Groen knipperend licht: Het origineel is niet goed

geplaatst. Plaats het origineel opnieuw.

Rood knipperend licht: Er zijn originelen vastgelopen.

Verwijder alle vastgelopen originelen zoals beschreven op pagina 37.)

&

Papiergeleider origineel

(Sluit deze aan op het origineel dat u in de documentinvoer plaatst.)

*

Blad voor origineel

(Plaats het origineel voor de documentinvoer op dit blad.)

(

Hendel voor openen en sluiten documentinvoer

(Houd deze hendel vast als u de documentinvoer opent of sluit.)

)

Origineeluitvoer

(Hier worden de gekopieerde originelen bewaard.)

43

INFORMATIE 52 PPM KOPIEERMACHINE

Opvanghulpblad

(U trekt dit blad uit als u originelen van B4-formaat of groter in de documentinvoer plaatst.)

¤

Hoofdschakelaar

(Zet de schakelaar op aan ( | ) als u de kopieermachine wilt gebruiken.)

Linkerklep

(U opent deze klep als er papier is vastgelopen in de fixeereenheid of het uitvoermechanisme.)

Kopie-uitvoer

(De gemaakte kopieën worden hier uitgevoerd.) fi

Tonercartridge

Hendel tonercartridge

(Hiermee vervangt u de tonercartridge.)

Knop papierdoorvoermechanisme

°

Handvat papierdoorvoermechanisme

·

Hendel papierdoorvoermechanisme

(Deze gebruikt u als er papier vastloopt in het papierdoorvoermechanisme.)

Knop papierinvoer

(Deze gebruikt u als u vastgelopen papier uit de papierinvoer verwijdert.)

Œ

Eenheid voor dubbelzijdig kopiëren

Uitvoergedeelte

(U opent dit gedeelte als er papier is vastgelopen in de eenheid voor dubbelzijdig kopiëren.)

´

Klep eenheid voor dubbelzijdig kopiëren

(U opent dit gedeelte als er papier is vastgelopen in de eenheid voor dubbelzijdig kopiëren.)

Hendel eenheid voor dubbelzijdig kopiëren

(U opent dit gedeelte als er papier is vastgelopen in de eenheid voor dubbelzijdig kopiëren.)

ˇ

Fixeereenheid

Á

Handvat fixeereenheid

(Hiermee trekt u de fixeereenheid uit de kopieermachine voor het verwijderen van in de fixeereenheid vastgelopen papier.)

¨

Knop fixeereenheid

(Deze gebruikt u als u vastgelopen papier uit de fixeereenheid verwijdert.)

ˆ

Hendel fixeereenheid

(Hiermee opent en sluit u de fixeereenheid.)

Ø

Handvatten voor transport

(Trek de handvatten uit als u de kopieermachine verplaatst.

U vindt deze handvatten op vier plaatsen.)

44

INFORMATIE 52 PPM KOPIEERMACHINE

Beheerderscode

De beheerderscode voor de beheerfunctie is voor deze kopieermachine 5200.

* U kunt deze beheerderscode wijzigen.

Automatisch uitschakelen

De standaardinstelling voor “AUTO SHUT-OFF TIME” is 90 minuten.

* U kunt deze instelling wijzigen.

De voorklep openen en sluiten

De voorklep van de 52 ppm-kopieermachine ziet er anders uit. De manier waarop u deze opent is sluit is daardoor ook anders. Zie de afbeelding links voor het openen en sluiten van de voorklep, bijvoorbeeld voor het vervangen van de tonercartridge of het verwijderen van vastgelopen papier.

Vastgelopen papier verwijderen uit de eenheid voor dubbelzijdig kopiëren

In plaats van de procedure die op pagina 36 en 37 wordt beschreven onder “

4

Papierstoring in de eenheid voor dubbelzijdig kopiëren”, verwijdert u het papier als volgt:

1. Verwijder het opvangblad, open de linkerklep en verwijder het vastgelopen papier (zie pagina 35).

* Nadat u het papier hebt verwijderd, sluit u de linkerklep en plaatst u het opvangblad terug. Als u geen vastgelopen papier aantreft, gaat u verder met de volgende stap.

2. Open de voorklep.

45

INFORMATIE 52 PPM KOPIEERMACHINE

3. Trek de eenheid voor dubbelzijdig kopiëren zo ver mogelijk naar u toe.

4. Verwijder het vastgelopen papier indien aanwezig uit het herinvoergedeelte.

5. Open de klep van de eenheid voor dubbelzijdig kopiëren.

6. Verwijder vastgelopen papier indien aanwezig.

Sluit de klep en ga verder met stap 8.

* Als u het vastgelopen papier met de stappen 1 t/m 5 niet hebt verwijderd, is dit aanwezig onder de deksel van het omkeergedeelte. Voer de volgende stappen uit.

7. Schroef de twee schroeven d van het omkeergedeelte op de linkerzijde van de eenheid voor dubbelzijdig kopiëren los. De klep van het omkeergedeelte e opent naar beneden toe.

8. Verwijder het vastgelopen papier zonder dit te scheuren.

Sluit de klep van het omkeergedeelte en zet deze vast met de twee schroeven.

* Als er papier scheurt tijdens het verwijderen, verwijdert u alle losse stukken uit het binnenwerk van de kopieermachine.

9. Duw de eenheid voor dubbelzijdig kopiëren volledig terug in de kopieermachine.

10. Sluit de voorklep.

46

INFORMATIE 52 PPM KOPIEERMACHINE

Specificaties

De specificaties zijn anders dan de specificaties op pagina 42:

Type .......................................................Console

Origineelhouder ...................................Vast

Kopieersysteem ...................................Indirect elektrostatisch

Originelen .............................................Glasplaat: vellen en boeken, driedimensionaal (maximumformaat originelen: A3).

Document invoer: vellen (A3 t/m A5 (staand), enkelzijdige originelen: 35-grams t/m 160-grams); dubbelzijdige originelen: 50-grams t/m 120-grams).

Kopieerformaten ..................................A3, B4 (257

×

364 mm), A4, A5 (staand), A6, Folio.

Dubbelzijdig kopiëren: A3 t/m A5 (staand).

Randverlies: 0,5 - 5,5 mm.

Kopieersnelheid ...................................Kopiëren op zelfde formaat vanuit geheugen: A3: 26 kopieën/min.; B4: 31 kopieën/min.; A4 (liggend):

52 kopieën/min.; A4 (staand): 35 kopieën/min.

Opwarmtijd ...........................................Binnen 180 sec. (bij kamertemperatuur 20°C, luchtvochtigheid 65%).

Vanuit spaarstand: binnen 30 sec. (bij kamertemperatuur 20°C, luchtvochtigheid 65%).

Snelheid eerste kopie ..........................Binnen 4,5 sec. (A4, handmatige instelling donkerheid).

Vergrotingen .........................................Elke vergroting tussen 25 en 400% (in stappen van 1%). Tevens beschikking over standaardvergrotingen.

Bitmapgeheugen ..................................12 MB (standaard)

Kopiebeeldgeheugen ...........................32 MB (standaard)

Resolutie ...............................................Lezen: 600

×

600 dpi

Schrijven: 600

×

600 dpi

Papierinvoersysteem ...........................Automatische invoer vanuit lades (2 lades, capaciteit 550 vel (80-grams)), hoofdlade (1 lade, capaciteit

3.000 vel (80-grams)), plus lade voor alternatieve papierinvoer (capaciteit 100 vel (80-grams)).

Kopieerpapier: ......................................Lade, hoofdlade, eenheid voor dubbelzijdig kopiëren: normaal papier (64-80-grams).

Lade voor alternatieve papierinvoer: normaal papier (60-grams t/m 160-grams) of speciaal papier

(overtrekpapier, gekleurd papier, transparanten, briefpapier enzovoort), enveloppen (alleen voor gebruik met afdrukfunctie, COM-10, Monarch, DL en C5).

Doorgaand kopiëren ............................1-999 vel

Belichtingssysteem .............................Glasplaat: spleetbelichting door bewegend optisch systeem.

Documentinvoer: spleetbelichting met bewegend origineel.

Lichtbron...............................................Edelgaslamp

Ontwikkelsysteem ................................Droog

Tonerverversingssysteem...................Automatische verversing vanuit tonercartridge.

Fixeersysteem ......................................Hete rol

Schoonmaaksysteem ..........................Blad

Fotoconductor ......................................OPC

Functies ................................................Zelfdiagnose, spaarstand, automatische bijstelling donkerheid, detectie formaat originelen, automatische selectie papierformaat, automatische instelling vergroting, handmatig zoomen, vaste zoomfunctie, automatisch zoomen, XY-zoomfunctie, fotofunctie, dubbelzijdig kopiëren, marges verschuiven, paginanummers afdrukken, paginascheiding, randen wissen, bladen invoegen, transparanten met achterblad kopiëren, formulieren overkopiëren, kopieën samenvoegen, boekjes en kaften, sorteren, negatief, spiegelen, opdrachten programmeren, instellingen wijzigen, opdrachten maken, kopieerbeheer, schakelklok, taalselectie.

Energiebron ..........................................220 tot 240 V, 50 of 60 Hz wisselstroom, gemiddeld 4,9 A

Energieverbruik ....................................Maximaal 1200 W bepaald energieverbruik. (220 tot 240V)

Afmetingen ...........................................627 mm (B)

×

748 mm (D)

×

1131 mm (H)

Gewicht .................................................Ongeveer 160 Kg.

Geluid ....................................................

70 dB(A)

Vereiste ruimte .....................................1278 mm (B)

×

748 mm (D)

Accessoires ..........................................opvangblad voor kopieën

Optionele apparatuur ...........................Afwerkingseenheid, teller, I/F-pakket, kopieergeheugenkaart, brochurenietmachine.

(De specificaties kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.)

47

LASERVEILIGHEID

Laserstraling kan gevaarlijk zijn voor het menselijk lichaam. Om deze reden is de laserstraling die binnenin dit apparaat wordt geproduceerd hermetisch opgesloten in de beschermende behuizing en de buitenpanelen. Bij een normale bediening van dit apparaat door de gebruiker kan geen laserstraling uit het apparaat ontsnappen.

Dit apparaat is geclassificeerd als een Klasse 1 laserproduct onder

IEC 826.

VOORZICHTIG

Het uitvoeren van bedieningen, anders dan welke in deze instructiehandleiding beschreven staan, kan resulteren in blootstelling aan gevaarlijke straling.

Dit etiket is bevestigd op de laserscannereenheid binnenin dit apparaat en bevindt zich niet op een voor de gebruiker toegankelijke plaats.

Het onderstaande etiket is bevestigd op de achterkant van het apparaat.

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT

E

CAUTION!

The power plug is the main isolation device! Other switches on the equipment are only functional switches and are not suitable for isolating the equipment from the power source.

VORSICHT!

Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur

Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen.

VOORZICHTIG!

De stekker van het netsnoer is de belangrijkste onderbreker van de stroomvoorziening. De overige schakelaars op het apparaat zijn niet geschikt om de aansluiting van het apparaat op de stroomvoorziening te onderbreken.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents