Utax CD 1035, CD 1025 Operating instructions

Utax CD 1035, CD 1025 Operating instructions

your office partner

I N S T R U C T I E H A N D L E I D I N G

UTAX CD 1025

UTAX CD 1035

Lees altijd de instructiehandleiding alvorens de kopieermachine in gebruik te nemen. Bewaar de handleiding op de daarvoor bestemde plaats, zodat deze gemakkelijk beschikbaar is.

Als partner van ENERGY STAR, heeft de UTAX GmbH Norderstedt bepaald dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR richtlijnen voor energiebeheer. Het

ENERGY STAR is een energiebeheer programma geïntroduceerd door de United

States Environmental Protection Agency als antwoord op energiebesparing vraagstukken en met als doel de ontwikkeling en gebruik van betere energiebesparende kantoorinstallaties.

* ENERGY STAR is een in de VS. geregistreerd merk.

De Auto-Shut-off time (Automatische uitval tijd) instelling wordt 15-120 minuten in regio’s die voldoen aan de Swiss Energy 2000 program.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig ander manier zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de uitgever.

Wettelijke beperking voor het maken van kopieën

• Het kan verboden zijn door de eigenaar van het auteursrecht om documenten onder auteursrecht te kopiëren.

• Het is onder alle omstandigheden verboden binnenlandse- of buitenlandse bankbiljetten te kopiëren.

• Ook het kopiëren van andere documenten kan verboden zijn.

Lees voor het gebruik van deze kopieermachine aandachtig de handleiding. Bewaar de handleiding in de buurt van de kopieermachine voor naslag.

De met symbolen gemarkeerde gedeelten van deze handleiding en onderdelen van de kopieermachine, zijn bedoeld als veiligheidswaarschuwingen om de gebruiker, andere personen en objecten in de nabije omgeving te beschermen om veilig en correct gebruik van de kopieermachine te garanderen. Een overzicht van de symbolen en hun betekenis vindt u hieronder.

GEVAAR

: Onvoorzichtigheid of onjuist gebruik van deze onderdelen kunnen leiden tot ernstige en soms zelfs dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING

: Onvoorzichtigheid of onjuist gebruik van deze onderdelen kunnen leiden tot ernstige en soms zelfs dodelijke verwondingen.

LET OP

: Onvoorzichtigheid of onjuist gebruik van deze onderdelen kunnen leiden tot verwondingen of mechanische beschadiging.

Symbolen

Dit symbool geeft aan dat het betreffende gedeelte veiligheidswaarschuwingen bevat. De specifieke aandachtspunten zijn aangegeven in het symbool.

.................. [Algemene waarschuwing]

................. [Waarschuwing voor elektrische schok]

................. [Waarschuwing voor hoge temperaturen]

Dit symbool geeft aan dat het betreffende gedeelte informatie bevat over niet toegestane handelingen. De specifieke aandachtspunten zijn aangegeven in het symbool.

.................... [Waarschuwing voor een niet toegestane handeling]

.................... [Demontage niet toegestaan]

Dit symbool geeft aan dat het betreffende gedeelte informatie bevat over handelingen die uitgevoerd moeten worden. De specifieke handelingen zijn aangegeven in het symbool.

.................... [Waarschuwing voor een verplicht uit te voeren handeling]

................... [Haal eerst de stekker uit het stopcontact]

.................... [Sluit de kopieermachine altijd aan op een geaard stopcontact]

Bestel een nieuwe handleiding bij onderhoudsdienst als de instructies uit deze handleiding onleesbaar zijn of wanneer de handleiding zelf niet meer aanwezig is. (er worden kosten in rekening gebracht)

i

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1

BELANGRIJK! LEES DIT EERST ........1-1

VEILIGHEIDSETIKETTEN ................................... 1-1

INSTALLATIE VOORZORGSMAATREGELEN .... 1-2

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK1-3

HOOFDSTUK 2

BESCHRIJVING VAN DE

ONDERDELEN ................................ 2-1

(1) Centrale kast ................................................ 2-1

(2) Bedieningspaneel ........................................ 2-3

(3) Toetsenpaneel ............................................. 2-4

HOOFDSTUK 3

PAPIER BIJVULLEN ....................... 3-1

1.

Papier bijvullen .................................................... 3-1

(1) Voorzorgsmaatregelen voor het bijvullen van

papier ............................................................. 3-1

(2) Het plaatsen van het papier in de lade .......... 3-1

(3) Het plaatsen van papier in de multi-drager .... 3-2

2.

Het vervangen van de toner en het toner afval vat ................................................ 3-4

HOOFDSTUK 4

BASISHANDELINGEN ................... 4-1

1.

Basishandelingen voor kopiëren ......................... 4-1

2.

Vergroting/verkleining .......................................... 4-4

(1) Auto vergroting selectie modus ................... 4-4

(2) Kopie zoom modus ...................................... 4-5

(3) Standaard kopie zoom modus ..................... 4-6

(4) XY zoom modus ........................................... 4-6

3.

Kopiëren onderbreken ......................................... 4-7

HOOFDSTUK 5

FUNCTIES...................................... 5-1

1.

[Duplex copy]: dubbelzijdig kopiëren vanaf meerdere originelen.[Duplex kopiëren]: ............................... 5-1

(1) Dubbelzijdig kopiëren vanaf originelen van tweezijdige originelen .................................. 5-1

(2) Dubbelzijdig kopiëren vanaf een boekorigineel ............................................... 5-1

(3) Dubbelzijdig kopiëren vanaf eenzijdige originelen ..................................................... 5-2

2.

Sorteren zonder de document afwerking

[Sort copy] (kopie sorteren) ................................. 5-4

3.

Rotatiesortering kopiemodus ............................... 5-5

HOOFDSTUK 6

KOPIEBEHEER ............................... 6-1

1.

Standaardinstellingen .......................................... 6-1

(1) “Machine standaard” instellingen ................. 6-1

(2) Toegang tot de “Machine standaard” instellingen modus ....................................... 6-3

(3) Standaardinstellingen wijzigen .................... 6-3

(4) Standaard kopie instellingen ...................... 6-12

(5) Toegang tot de Standaard kopie instellingenmodus ...................................... 6-13

(6) Standaardinstellingen wijzigen .................. 6-14

2.

Taalselectie ........................................................ 6-24

HOOFDSTUK 7

WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN .. 7-1

1.

Foutmeldingen ..................................................... 7-1

2.

Wanneer het indicatielampje oranje knippert ...... 7-3

3.

Papierstoring. ...................................................... 7-3

(1) Waarschuwingen ......................................... 7-4

(2) Verwijderprocedures .................................... 7-4

4.

Probleemoplossingen ........................................ 7-11

HOOFDSTUK 8

REINIGING EN

TECHNISCHE SPECIFICATIES ...... 8-1

1.

De kopieermachine reinigen ................................ 8-1

2.

Technische specificaties ...................................... 8-3

VOLLEDIG GEBRUIK MAKEN VAN DE GEAVANCEERDE FUNCTIES VAN

DEZE MACHINE

1

Het formaat van het papier automatisch detecteren, waarna hetzelfde formaat zal worden geselecteerd.

<Papier formaat selectie>

(pagina 4-2)

2

Heldere en duidelijke kopieën van foto’s maken

<Kopie kwaliteit selectie>

(Pagina 4-3)

3

Verschillende functies voor het vergroten en verkleinen van kopieën

Kopieën vergroten/verkleinen om deze aan te passen aan het papier in een bepaalde lade

<Auto vergroting selectie modus>

(pagina 4-4)

11"

17" (A3)

abcdefghijk abcdefghijk abcdefghijk abcdefghijk abcdefghijk abcdefghijk abcdefghijk abcdefghijk abcdefghijk abc defghi jkmn

8 1/2"

11" (A4)

129% (141%)

5 1/2"

8 1/2" (A5) 64% (70%)

Kopieën vergroten/verkleinen naar elk gewenst formaat tussen 25 – 400% (50 –

200% bij gebruik van de Document verwerker)

<Kopie zoom modus>

(pagina 4-5)

Met één druk op de knop de zoomfactor kiezen

<Standaard zoom modus>

(pagina 4-6)

De zoomfactor voor de lengte en de breedte van de kopie onafhankelijk van elkaar in te stellen.

<XY zoom modus>

(pagina 4-6)

50%

70% 141%

400%

25%

M

M

X %

Y %

400%

4

Duplex kopiëren vanaf verschillende originelen

<Duplex kopiëren >

(pagina 5-1)

* Alleen mogelijk wanneer de duplex eenheid is geïnstalleerd.

5

Automatisch sorteren

<Kopie sorteren>

(pagina 5-4)

1

2

3

1

2

3

6

Kopierichting wijzigen voor eenvoudige sortering

<Kopierotatie sorteermodus>

(pagina

5-5)

1

2

3

4

5

2

4

1

3

5

1

2

3

7

Taal van het paneel wijzigen

<Taalselectie toetsenpaneel>

(pagina 6-24)

English Español ii

HOOFDSTUK 1 BELANGRIJK! LEES DIT EERST

VEILIGHEIDSETIKETTEN

Voor uw veiligheid zijn op de volgende locaties op de kopieermachine veiligheidsetiketten aangebracht.

WEES VOORZICHTIG en voorkom elektrische schokken tijdens het verwijderen van vastgelopen papier of vervanging van de toner.

Etiket 1

Hoge temperaturen binnenin. Raak de onderdelen in dit gedeelte niet aan, want dat kan brandwonden tot gevolg hebben.

Etiket 4

Hoge temperaturen binnenin.

Raak de onderdelen in dit gedeelte niet aan, want dat kan brandwonden tot gevolg hebben. ..............................

Etiket 2

Toner en toner cassettes niet v e r b r a n d e n . G e v a a r l i j k e vonken kunnen brandwonden veroorzaken. ........................

Etiket 3

Bewegende onderdelen binnenin. Kan persoonlijk letsel veroorzaken. Raak de bewegende delen niet aan. .................

NB: Deze etiketten NIET VERWIJDEREN.

1-1

INSTALLATIE VOORZORGSMAATREGELEN

Omgeving

Stoomtoevoer/Aarding van de kopieer machine

LET OP

• Plaats de kopieermachine niet op een onstabiele of ongelijkvloerse ondergrond. Hierdoor kan de kopieermachine gaan kantelen of omvallen. Dit kan persoonlijk letsel of schade aan de kopieermachine tot gevolg hebben. ...........................................................

• Vermijd plaatsing in stoffige, vochtige of bevuilde ruimtes. Verwijder vuil of stof op de stroomstekker en reinig deze om brandgevaar en mogelijke elektrische schokken te voorkomen. .............................................

• Vermijd plaatsing in de buurt van radiatoren, kachels of andere warmtebronnen en brandbare voorwerpen, om brandgevaar te voorkomen. ........................................

• Houd voldoende ruimte, zoals hieronder aangegeven, rondom de kopieermachine vrij om onderhoud en de vervanging van onderdelen te vergemakkelijken en de machine koel te houden. Laat voldoende ruimte vrij, voornamelijk aan de linkerkant, zodat de machine goed kan ventileren. ............................................................

WAARSCHUWING

• GEBRUIK GEEN stroomtoevoer met een ander voltage dan is aangegeven. Vermijd meerdere aansluitingen op één stopcontact. Dit kan brandgevaar of elektrische schokken tot gevolg hebben. ......................................

• Stop de stekker stevig in het stopcontact. Als metalen voorwerpen in contact komen met de tanden van de stekker, kan dit brandgevaar of elektrische schokken tot gevolg hebben. ......................................................

• Sluit de kopieermachine altijd aan op een geaard stopcontact om brandgevaar of elektrische schokken in geval van een kortsluiting te voorkomen. Neem contact op met uw service leverancier wanneer een aarde-aansluiting niet mogelijk is. ...............................

Andere voorzorgsmaatregelen

• Sluit de stekker aan op het dichtstbijzijnde stopcontact.

Omgang met plastic zakken

WAARSCHUWING

• Houd de bijbehorende plastic zakken uit de buurt van kinderen. Het plastic kan blijven plakken aan hun neus en mond en zodoende verstikking tot gevolg hebben...

• Gebruik na plaatsing altijd de stelschroeven om de kopieermachine te stabiliseren en te voorkomen dat deze kantelt en zo letsel kan veroorzaken. .................

Andere voorzorgsmaatregelen

• Ongunstige omstandigheden kunnen de veilige werking en bediening van de kopieermachine nadelig beïnvloeden. Plaats de machine in een ruimte met airconditioning (aangeraden kamertemperatuur: rond

20°C, vochtigheidsgraad: rond 65%RV) en vermijd plaatsing in of op de onderstaande plaatsen.

• Vermijd plaatsing in de buurt van ramen of in direct zonlicht.

• Vermijd plaatsing in de buurt van trillingen.

• Vermijd plaatsing in ruimten met sterke temperatuur wisselingen.

• Vermijd plaatsing in ruimtes die blootstaan aan te koude of te hete lucht.

• Vermijd plaatsing in slecht geventileerde ruimten.

• Als de machine na plaatsing wordt ver .... plaatst, kan, afhankelijk van het materiaal van de ondergrond, de ondergrond door de stelschroeven zijn beschadigd.

1-2

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de kopieermachine

WAARSCHUWING

• PLAATS GEEN metalen voorwerpen of met water gevulde bakken (bloemenvazen, bloempotten, bekers, etc.) op of bij de kopieermachine. Als deze voorwerpen omvallen, kan dit brandgevaar of elektrische schokken veroorzaken. ...............................................................

• HAAL ALTIJD de stekker uit het stopcontact wanneer u de kopieermachine gaat verplaatsen. Als de stroomkabel is beschadigd is er gevaar op brand of elektrische schokken. .................................................

• Zet de stroomschakelaar op OFF (

) wanneer de kopieermachine voor korte tijd (’s nachts etc.) niet wordt gebruikt.

Wanneer de kopieermachine voor een langere periode niet wordt gebruikt (vakantieperiode, etc.), haal dan de stekker uit het stopcontact. Dit zorgt voor extra veiligheid.......................................................................

• HOUD ALTIJD de aangegeven onderdelen vast wanneer de kopieermachine wordt opgetild of verplaatst.

• Voor uw veiligheid. HAAL ALTIJD de stekker uit het stopcontact wanneer u de kopieermachine gaat reinigen.........................................................................

• Stofophoping binnenin de kopieermachine kan brandgevaar of andere problemen veroorzaken.. Het is daarom verstandig dat u contact opneemt met uw service leverancier voor reiniging van de interne onderdelen. Deze reiniging van de interne onderdelen is vooral effectief voorafgaand aan vochtige seizoenen.

Vraag uw service leverancier naar de kosten voor reiniging van deze interne onderdelen. .......................

• PROBEER NIET de afdekplaten van de kopieermachine te verwijderen. Dit kan elektrische schokken binnen het hoge voltage gedeelte veroorzaken. ...........................

• PROBEER de stroomkabel NIET te beschadigen of te repareren. PLAATS GEEN zware voorwerpen op de stroomkabel, probeer de stekker niet via de kabel los te trekken, de kabel niet onnodig te buigen of op andere wijze te beschadigen. Dit kan brandgevaar of elektrische schokken veroorzaken. ...............................................

• PROBEER NOOIT de kopieermachine te repareren of onderdelen te demonteren. Dit kan brandgevaar, elektrische schokken veroorzaken of de laser beschadigen. Als de laserstraal naar buiten schijnt is er gevaar op blindheid. ...................................................

• Als de kopieermachine overmatig heet wordt, rook of een rare geur ontwikkelt of als er andere abnormale dingen met de kopieermachine gebeuren is er gevaar op brand of elektrische schokken. Zet de stroomschakelaar onmiddellijk op OFF (

), haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw service leverancier. .....................................................

• Schakel de stroomschakelaar meteen op OFF (

) als er iets schadelijks in de kopieermachine valt (paperclips, water, andere vloeistoffen, etc.). Haal vervolgens de stekker uit het stopcontact om brandgevaar of elektrische schokken te voorkomen. Neem vervolgens contact op met uw service leverancier. .......................

• PROBEER NIET de stekker te verwijderen of aan te sluiten met natte handen. Dit kan elektrische schokken veroorzaken. ...............................................................

• NEEM ALTIJD contact op met uw service leverancier voor onderhoud of reparatie van de interne onderdelen.

LET OP

• TREK NIET de stekker aan de kabel uit het stopcontact.

Hierdoor kan de bedrading beschadigt raken en brandgevaar of elektrische schokken veroorzaken.

(GEBRUIK ALTIJD de stekker wanneer u de stroomkabel ontkoppelt.) ............................................

Andere voorzorgsmaatregelen

• PLAATS GEEN zware voorwerpen op de kopieermachine en probeer deze niet op andere wijze te beschadigen.

• Tijdens het kopiëren NIET de afdekking aan de voorkant openen, de stroomschakelaar uitzetten of de stekker uit het stopcontact halen.

• Tijdens het kopiëren komt een beetje ozon vrij, maar de hoeveelheid is geen gevaar voor de gezondheid.

Als echter de kopieermachine voor langere tijd wordt gebruikt in een slecht geventileerde ruimte of bij het maken van zeer veel kopieën, kan de geur onplezierig worden. Wij raden u aan het kopieerwerk te doen in een voor dit werk geschikte, goed geventileerde ruimte.

• Neem contact op met uw service leverancier wanneer u de kopieermachine gaat verplaatsen of optillen.

• Raak de elektrische onderdelen, zoals connectoren en printplaten, niet aan. Het is mogelijk dat deze onderdelen door de statische elektriciteit beschadigd raken.

• PROBEER GEEN handelingen uit te voeren die niet in deze handleiding worden beschreven.

• LET OP: Andere besturingen, aanpassingen, gebruik of procedures dan beschreven in deze handleiding kunnen leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling.

1-3

Voorzichtigheid bij onvrijwillige inname van de vloeistoffen

LET OP

• Vermijd inhalering, inname, huid-of oogcontact. Bij inname, maaginhoud langdurig verdunnen met water en arts raadplegen. Bij huidcontact, wassen met water en zeep. Bij oogcontact, ogen langdurig spoelen met water en arts raadplegen. ..........................................

• Langdurige inhalering van teveel stof kan leiden tot longbeschadiging. Correct gebruik van dit product, leidt niet tot inhalatie van teveel stof. .................................

• Buiten bereik van kinderen houden. ...........................

• Toner en toner cassettes niet verbranden. Gevaarlijke vonken kunnen brandwonden veroorzaken. ...............

Andere voorzorgsmaatregelen

• Lees altijd de bijgeleverde veiligheidsinstructies of de instructies op de verpakking alvorens de vloeistoffen te gebruiken.

• Toners en tonerverpakkingen weggooien conform de lokale of nationale regels en wetgeving.

• Vloeistoffen opslaan in een koele donkere ruimte.

• Verwijder het papier uit de houder, plaats het terug in de originele verpakking en sluit de verpakking wanneer de kopieermachine voor langere tijd niet wordt gebruikt.

1-4

HOOFDSTUK 2 BESCHRIJVING VAN DE

ONDERDELEN.

(1) Centrale kast

1

5

2

6

4

3

9

7

8

1

Originelen Afdekplaat (optioneel)

(Openen/sluiten om het origineel te plaatsen.)

2

Bedieningspaneel

(Bevat de toetsen en indicators voor de bediening.)

3

Hendel linker voorplaat 1

(Omhoog trekken om linker voorplaat 1 te openen.)

4

Linker voorplaat 1

(Openen wanneer het papier vastloopt.)

5

Kopieerplaat

(Plaats hier het origineel. Plaats het origineel met de te kopiëren zijde naar beneden en tussen de aangegeven lijnen op de linker- en achterkant van de plaat.)

6

Lijnen voor origineelgrootte

(Zorg ervoor dat u het origineel tussen deze lijnen plaatst, alvorens te kopiëren.)

7

Lade 1

(Kan tot 500 vel standaard papier bevatten [conform de standaard papier specificatie van onze firma].)

8

Lade 2

(Kan tot 500 vel standaard papier bevatten [conform de standaard papier specificatie van onze firma].)

9

Linker voorplaat 2

(Openen wanneer het papier vastloopt achter linker voorplaat 2.)

2-1

HOOFDSTUK 2 BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN.

F

J I K G

0

Multi-drager

(Plaats hier papier met speciale (kleiner) afmetingen of dikte.)

A

Papiergeleiders

(Zorg ervoor dat de afmeting van het papier is ingesteld wanneer u de multi-drager gebruikt.)

B

Toner container

C

Toner container ontkoppelingshendel

(Voor vervanging van de toner.)

D

Toner afval vat

E

Reinigingsschacht

(Aantrekken om te openen en terugdrukken om de toner te vervangen of wanneer kopieën inktvlekken vertonen.)

F

Voorplaat

(Openen voor vervanging van de toner of toner afval vat.)

G

Hoofdschakelaar

(Zet deze schakelaar op ON ( I ) voordat u kopieën gaat maken.)

H

Opvangeenheid kopieën

(Hier worden de kopieën opgeslagen.)

I

Lengte-aanpassing plaat

(Pas de lade aan de lengte van het papier aan.)

J

Breedte-aanpassing hendel

(Pas met behulp van de hendel de lade aan de breedte van het papier aan.)

K

Hendels voor papiertransport

(Aantrekken om hendels tevoorschijn te halen.)

2-2

H

A

0

HOOFDSTUK 2 BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

(2) Bedieningspaneel

E D C B

Printer

Priority Output

A

Facsimile

Priority Output

0

Auto Selection

7 6 5 4

Management Interrupt Energy Saver

Copier

Printer

Scanner

Fax

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Reset

Start

Stop/

Clear

F G 9

1

[Start] knop (Indicator)

(Druk op deze knop wanneer de indicator groen oplicht om te kopiëren.)

2

[Stop/Clear] knop

(Druk op deze knop om het kopiëren te stoppen of het aantal kopieën te wijzigen.)

3

[Reset] knop

(Zie “

Oorspronkelijke modus

” op deze pagina voor meer informatie.)

4

[Energy Saver] (voorverwarming) knop

(Druk op deze toets om de functie energiebesparing te activeren. Druk nogmaals op deze toets om de functie energiebesparing te deactiveren.)

5

[Interrupt] knop (Indicator)

(Druk op deze knop om het kopiëren te onderbreken. De indi

cator zal oplichten nadat de knop is ingedrukt. Zie pagina 4-7.)

6

[Management] knop

(Wanneer deze knop op ON staat, druk op de afdelingscode nadat het kopiëren is beëindigd.)

7

[ ] (Standaard) knop

(Druk op deze knop om uw persoonlijke standaardinstellingen voor het kopiëren te activeren.)

8

Numerieke toetsenbord

(Druk op deze knoppen om het gewenste aantal kopieën in te voeren.)

9

Toetsenpaneel

(Geeft functie- en foutmeldingen weer. Ook worden hier alle functietoetsen weergegeven.)

0

[Auto Selection] knopt (Indicator)

(Druk op deze toets om de functie automatische selectie te activeren. De indicator zal oplichten nadat u op de knop ON heeft gedrukt.)

A

[Facsimile Priority Output] knop (Indicator)

(Druk op deze toets om de functie fax prioriteit modus te activeren. De indicator zal oplichten wanneer de fax prioriteit uitvoermodus beschikbaar is. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over de optionele

Fax kit.)

B

[Printer Priority Output] knop (Indicator)

(Druk op deze toets om de functie printer prioriteituitvoer modus te activeren. De indicator zal oplichten wanneer de printer prioriteit uitvoermodus beschikbaar is. Raadpleeg de gebruikshandleiding voor meer informatie, over de optionele printerbesturing.)

C

Helderheid toetsenpaneel knop

(Draai aan deze knop om de helderheid van de toetsenpaneel aan te passen.)

D

[Copier] knop (Indicator)

(Druk op deze knop om de kopieerfuncties te gebruiken. De indicator knippert, afhankelijk van de stand van de machine,

8 1 2 3 groen of oranje.)

E

[Printer] knop (Indicator)

(Druk op deze knop om de keuzefuncties voor de printer te gebruiken. De indicator knippert, afhankelijk van de stand van de machine, groen of oranje.)

F

[Scanner] knop (Indicator)

(Druk op deze knop om de keuzefuncties voor de scanner te gebruiken. De indicator knippert, afhankelijk van de stand van de machine, groen of oranje.)

G

[Fax] knop (Indicator)

(Druk op deze knop om de keuzefuncties voor de fax te gebruiken. De indicator zal oplichten nadat u op de kopieermachine in de faxmodus heeft gezet.)

Oorspronkelijke modus (aan het einde van de voorverwarming of wanneer de Reset knop wordt ingedrukt)

Tijdens de oorspronkelijke modus, zal automatisch hetzelfde papierformaat worden gekozen als het origineel (“auto papier selectiemodus”), het aantal kopieën wordt gezet op “1” en de kwaliteit op “Tekst + Foto”.

NB

• Ook is het mogelijk in de oorspronkelijke modus de standaardinstellingen voor kopiebelichting aanpassingen te wijzigen in “auto exposure mode” (autobelichting modus). (Zie

“Belichting modus” op pagina 6-14 voor meer informatie.)

Automatische wis functie

Hiermee zal de kopieermachine na het kopiëren (na ongeveer

30 tot 270 seconden), automatisch terugkeren naar de instellingen van vlak na de opwarmperiode. (De belichtingmodus en kwaliteit van de afdruk blijven hetzelfde.) Het kopiëren kan met dezelfde instellingen worden voortgezet (kopie modus, aantal kopieën en belichting modus) als het kopiëren wordt gestart voordat de automatische wisfunctie wordt geactiveerd.

Automatische ladewisseling functie

Wanneer de twee lades op dezelfde manier zijn ingesteld en hetzelfde formaat papier bevatten en er één lade leeg raakt tijdens het kopiëren, zorgt de functie er automatisch voor dat er wordt geswitcht naar de volle lade.

NB

• De automatische ladewisseling functie kan uitstaan. (Zie

“Automatische cassette wisseling AAN/UIT” op pagina 6-3 voor

meer informatie.)

2-3

HOOFDSTUK 2 BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN.

(3) Toetsenpaneel

Inch aanduiding

1 2 3

F

4

G H 6 5 A J B 0 9I

8 7

C D E

1

Metrische aanduiding

2 3

F

4

1 Geeft de status van de machine en de vereiste handelingen weer.

2

Geeft het formaat en de vergrotingsfactor van de papierinstellingen in elke lade weer.

3

Geeft het aantal kopieën weer.

4

Papierformaat toetsen (Icoon indicator)

(Geeft het papierformaat in elke lade weer. Druk op de bijbehorende toets om de papierlade te selecteren, waarna de toets zal oplichten. De [*] toets wordt getoond wanneer er een speciaal formaat papier wordt ingesteld. Lades 3 en 4 worden weergegeven wanneer de optionele cassette/papier toevoer is aangesloten.)

5

[APS] toets

(Druk op deze toets om automatisch het papierformaat te selecteren.)

6

[Bypass] toets

(Druk op deze toets om te kopiëren op papier vanuit de multidrager.)

7

[AMS] toets

(Druk op deze toets om automatisch de vergrotingsfactor te selecteren.)

8

[Reduce/Enlarge] toets

(Druk op deze toets om handmatig de vergrotingsfactor te selecteren.)

9

100% toets

(Druk op deze toets om de vergrotingsfactor in te stellen op 100%.)

0

Kopie belichting aanpassingstoets/Kopie belichting indicator

(Druk op gewenste toets om handmatig de belichtingstijd aan te passen. De huidige instelling wordt aangegeven door de copy exposure (kopie belichting) indicator.)

2-4

G H 6 5 A J B 0 9I

8 7

C

D

E

A

[Exposure] toets

(Druk op deze toets voor het scherm belichtingsinstellingen.)

B

[Eco] toets

(Druk op deze toets om de toner energiebesparingmodus in te stellen, waardoor de belichting en de toner-inktverbruik zal worden verlaagd. Gebruik deze modus ook voor de testafdrukken en afdrukken waarbij hoge kwaliteit niet is vereist.

Zie hoofdstuk “Eco printen”op pagina 6-16 voor informatie over

het al dan niet selecteren van tonerbesparing elke keer wanneer de kopieermachine wordt aangezet.)

C

[Sort: OFF] toets

(Druk op deze toets wanneer de sorteerfunctie niet wordt gebruikt.)

D

[Sort: ON] toets

(Druk op deze toets wanneer de sorteerfunctie wordt gebruikt.)

E

[Sort/Finish] toets

(Druk op deze toets wanneer het Sort/Finish (Sorteer/Beë indigen) selectiescherm verschijnt.)

F

Registratie toetsen

(Druk op deze toets voor een overzicht van de ingevoerde instellingen. Elke functie in het Functiescherm kan worden geregistreerd door de registratie toetsen.)

G

[Basic] toets

(Druk op deze toets om terug te keren naar het Basisscherm.)

H

[User choice] toets

(Druk op deze toets om het Gebruikersscherm te tonen.)

Inch aanduiding

HOOFDSTUK 2 BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

J

[Program] toets

(Druk op deze toets om de huidige instellingen op te slaan als programmering, of voor het verwijderen van een programmering.)

NB

Wanneer u drukt op de toets met het “ ” teken in de linker benedenhoek, wordt het scherm instellingen weergegeven.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

I

[Function] toets

(Druk op deze toets om het Functiescherm te tonen.)

Inch aanduiding

[Register] toets

(Druk op deze toets om de instellingen op te slaan onder een registratietoets.)

[Back] toets

(Druk op deze toets om terug te keren naar het beginscherm in de huidige modus.)

[Close] toets

(Druk op deze toets om terug te keren naar het vorige scherm.)

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

NB

• De toetsen van de schermen Basic, User choice (Basisscherm en gebruikersscherm) kunnen worden aangepast of toegevoegd met behulp van de functie Customize (Aanpassen)

(Hoofdfunctie) op pagina 6-32 of Customize (aanpassen) (functie

Toevoegen) op pagina 6-23.

2-5

HOOFDSTUK 2 BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN.

2-6

HOOFDSTUK 3 PAPIER BIJVULLEN

1. Papier bijvullen

Het papier kan worden bijgevuld in de twee laden en de multi-drager.

(1) Voorzorgsmaatregelen voor het bijvullen van papier

Waai het papier eerst los nadat u het uit de verpakking hebt gehaald en plaats het vervolgens in de lade.

1

Trek de papierlade zo ver mogelijk uit.

*Trek niet meer dan één lade per keer uit.

2

Stel met behulp van de afmetingschuif de breedte van het papier in.

De papierafmetingen staan aan de binnenkant van de lade.

BELANGRIJK!

• De papiertoevoer kan vastlopen als u de standaard lade, de tweede lade of de multidrager bijvult, terwijl er nog papier in de lades aanwezig is.

(2) Het plaatsen van het papier in de lade

Bijvullen met wit of gekleurd papier tot 500 vel standaard papier

(75 of 80 g/m

2

/conform de standaard papier specificatie van onze firma).

(Inch aanduiding)

• Elke lade kan worden ingesteld op papierformaten tussen

11"

17" to 5 1/2"

8 1/2".

(Metrische aanduiding)

• Elke lade kan worden ingesteld op alle papierformaten, van A3 tot A5R en Folio.

BELANGRIJK!

• Stel het type papier in (standaard papier, gerecycled papier, postpapier met briefhoofd of gekleurd papier). Zie “Type papier”

op pagina 6-6.

3

Stel met behulp van de afmetingschuif de lengte van het papier in.

3-1

HOOFDSTUK 3 PAPIER BIJVULLEN

4

Leg de stapel papier tegen de linker wand van de lade.

NB

• Verwijder het papier uit de lades, plaats het terug in de originele verpakking en sluit de verpakking, wanneer de kopieermachine voor langere tijd niet wordt gebruikt. Bewaar het papier in een waterdichte verpakking, wanneer u het papier bewaart in ruimtes met hoge temperatuur of vochtigheidsgraad.

BELANGRIJK!

• De sticker ( 1 in de illustratie) geeft de maximum hoeveelheid papier in de lade aan. Vul niet meer papier bij dan is aangegeven op deze sticker.

• Zorg ervoor dat de te kopiëren zijde van de vellen naar boven is gericht. (De kopiezijde de vellen zoals deze uit de verpakking komen.)

• Zorg ervoor dat de lengte afmetingschuif tegen het papier aandrukt. Druk deze schuif tegen het papier als er nog er ruimte aanwezig is.

• Als kleine formaten papier in combinatie met hoge temperaturen of vochtigheid vast lopen, verminder dan het aantal vellen tot onder de zwarte strepen van de sticker 1 .

1

(3) Het plaatsen van papier in de multi-drager

Zowel speciaal papier als standaard papier kunnen in de multidrager worden geplaatst. Zorg ervoor dat u dik en transparant papier met de multi-drager kopieert.

NB

• Maximaal 200 vel standaard papier, gekleurd papier of postpapier met briefhoofd bevatten kunnen in de multi-drager worden geplaatst.

• De speciale typen papier met het bijbehorend aantal vellen die in de multi-drager kunnen worden geplaatst zijn:

- Transparant: 25 vel

- Standaard papier (120g/m

2

, 160g/m

2

): 100 vel

BELANGRIJK!

• Zie het hoofdstuk “Controleren van de multi-drager afmeting”

op pagina 6-6, voor de instellingen van speciaal papier zoals

transparant en dik papier.

1

Open de multi-drager.

5

Geef het bijgevulde papierformaat aan op de voorkant van de lade, zodat dit formaat kan worden geraadpleegd.

2

Pas de toevoergeleiders aan het formaat van het papier aan.

3-2

6

Druk de lade voorzichtig terug.

* Controleer of het papier onder de klemhaken van de lade is geplaatst. Is dit niet het geval, plaats dan het papier opnieuw.

3

Leg het papier langs de geleiders zo diep mogelijk in de multi-drager.

HOOFDSTUK 3 PAPIER BIJVULLEN

3

Open de flap van de envelop en leg deze zo dat de te kopiëren zijde naar boven is gericht. Leg de envelop, met de flap naar de buiten, in de geleiders zo diep mogelijk in de multi-drager.

BELANGRIJK!

• Zorg ervoor dat de te kopiëren zijde van de vellen naar boven is gericht. (De kopiezijde de vellen zoals deze uit de verpakking komen.) Strijk het papier glad als de uiteinden van het papier zijn gekruld, alvorens deze in de multi-drager te plaatsen.

• Enveloppen instellen

Wanneer u de optionele printer functie gebruikt, kunnen ook enveloppen in de multi-drager worden geplaatst.

NB

• De typen enveloppen die kunnen worden gebruikt zijn:

COM-10, Monarch, DL and C5. Per keer kunt u tot 20 enveloppen in de multi-drager plaatsen.

NB

• Het incorrect plaatsen van de enveloppen kan leiden tot foutieve afdrukken of afdrukken op de verkeerde zijde.

1

Open de multi-drager.

2

Pas de toevoergeleiders aan het formaat envelop aan.

3-3

HOOFDSTUK 3 PAPIER BIJVULLEN

2. Het vervangen van de toner en het toner afval vat

Wanneer de melding “Add toner to resume copying.” (“Toner toevoegen om te kopiëren”) in de display verschijnt, vul dan de toner bij. Ook al is het mogelijk na deze melding nog enkele kopieën te maken, raden wij u aan de toner meteen te vervangen.

Zorg ervoor dat u na het vervangen van de toner, ook het toner afvalvat vervangt.

*Vul de toner alleen bij wanneer deze melding verschijnt.

Inch aanduiding

WAARSCHUWING

Let op: Hoog voltage gevaar in de laadruimte. Ga voorzichtig te werk in dit gedeelte want er is gevaar op elektrische schokken.

LET OP

Trek de tonercontainer er niet helemaal uit, want dan kan deze vallen.

3

Pak het tonercontainer handvat, druk de hendel omhoog en til de tonercontainer langzaam op.

Metrische aanduiding

LET OP

Toner en toner cassettes niet verbranden. Gevaarlijke vonken kunnen brandwonden veroorzaken.

1

Open de voorplaat.

4

Haal de nieuwe tonercontainer uit de verpakking en geef 5 tot 6 tikken op de bovenkant.

5

Schud de tonercontainer (in de richting van de pijl) een tiental keer goed door om de inkt in de toner goed te mengen.

2

Druk de tonercontainer handgreep naar boven en trek langzaam de oude tonercontainer eruit totdat de hendel zichtbaar wordt.

3-4

6

Pak het tonercontainer handvat en plaats de tonercontainer op de rail van de printer.

HOOFDSTUK 3 PAPIER BIJVULLEN

10

Verwijder het kapje van het reinigingsfilter.

7

Druk vervolgens de container volledig in de printer.

11

Bevestig het reinigingsfilter aan de machine met behulp van de inkepingen.

8

Verwijder het toner afval vat.

12

Trek het elektrostatische gedeelte voorzichtig helemaal uit, duw en trek het enkele keren en druk het uiteindelijk terug in positie.

9

Sluit de zegelopening van het toner afval vat.

13

Verwijder het reinigingsfilter en plaats het kapje terug.

14

Plaats het nieuwe toner afval vat in de kopieermachine.

LET OP

Toner en toner cassettes niet verbranden. Gevaarlijke vonken kunnen brandwonden veroorzaken.

3-5

HOOFDSTUK 3 PAPIER BIJVULLEN

15

Trek het reinigingsschacht voorzichtig helemaal uit, duw en trek het enkele keren en druk het uiteindelijk terug in positie.

2

1

BELANGRIJK!

• Reinigingsschacht niet forceren en ook niet helemaal uittrekken.

16

Sluit de voorplaat.

3-6

HOOFDSTUK 4 BASISHANDELINGEN

1. Basishandelingen voor kopiëren

1

3

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

1. Opwarmen

Zet de hoofdschakelaar op ON ( | ). Na het opwarmen verschijnt de melding “Ready to copy.” (“klaar om te kopiëren”) op de display.

NB

• Als de originelen al zijn geplaatst en de Startknop wordt ingedrukt tijdens het opwarmen, zal het kopiëren pas beginnen na de opwarmperiode.

2

3

3. Functieselectie

Selecteer de talrijke kopieerfuncties.

• Vergroting/verkleining (zie pagina 4-4)

• Kopiëren onderbreken (zie pagina 4-7)

• Dubbelzijdig kopiëren vanaf meerdere originelen (zie pagina 5-1)

• Sorteren zonder de document afwerking (zie pagina 5-4)

• Kopieën roteren (zie pagina 5-5)

2. Het plaatsen van de originelen

Plaats de originelen op de kopieerplaat of in de Document verwerkingseenheid.

Plaats het origineel tussen de aangegeven lijnen op de linker achterkant van de plaat.

NB

• Zie pagina 7-1 voor het plaatsen van originelen in de Document

verwerkingseenheid.

4-1

HOOFDSTUK 4 BASISHANDELINGEN

Inch aanduiding

4 5

Inch aanduiding

4

Metrische aanduiding

5

Metrische aanduiding

4. Papierformaat selectie

Wanneer de melding “APS” op de display verschijnt, zal hetzelfde formaat papier als het origineel worden geselecteerd. Druk op de knop “Paper selection” (Papier selectie) om het origineel te kopiëren op ander papierformaat zonder de grootte van het origineel te wijzigen.

NB

• De Automatische papier selectie (APS) kan ook worden uitgezet.

(Zie “Papierselectie” op pagina 6-17 voor meer informatie.)

• De meest gebruikte automatische cassette (papierlade) selectie kan worden gespecificeerd. (Zie “Standaardcassette” op pagina

6-17 voor meer informatie.)

5. Aanpassing kopiebelichting

De kopiebelichting kan handmatig worden aangepast. Door de cursor op de belichtingsschaal naar rechts te verplaatsen, wordt de kopie donkerder. Verplaats de cursor naar links en de kopie wordt lichter.

Druk op de toets [Exposure mode] (Belichtingsmodus) en daarna op [Auto] om de Automatische belichtingsmodus te activeren. In de Automatische belichtingsmodus wordt de kopiebelichting automatisch aangepast aan een geschikt niveau, gebaseerd op het origineel.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Druk op de toets [ECO] om de toner besparingsmodus van de kopieermachine te activeren. In de toner energiebesparingmodus zal de belichting worden verlaagd om het toner-inktverbruik te reduceren.

De Toner energiebesparingmodus kan ook worden geselecteerd door te drukken op de toets [On] voor “ECO mode” aan de rechterzijde van het scherm “Exposure Mode” (Belichtingsmodus).

NB

• Als de kopieën te licht of te donker zijn, zal de belichting worden

aangepast. (Zie “Aanpassing Belichtingmodus” op pagina 6-18

voor meer informatie.)

• De standaardinstelling voor kopiebelichting aanpassing kan in de autobelichting worden ingesteld. (Zie “Belichtingsmodus” op

pagina 6-14 voor meer informatie.)

4-2

6

6

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

7

HOOFDSTUK 4 BASISHANDELINGEN

Inch aanduiding

7

Metrische aanduiding

6. Kopie kwaliteit selectie

De kwaliteit van de kopie wordt ingesteld op basis van het origineel. Druk op de toets [User choice] (gebruikerskeuze) en vervolgens [Orig image quality] (Originele documentkwaliteit) om dit scherm te openen.

Inch aanduiding

7. Aantal kopieën instellen

Gebruik het numerieke toetsenbord om het gewenste aantal kopieÎn in te voeren. U kunt maximaal 999 kopieën afdrukken.

NB

• Het is mogelijk om dit maximum aantal kopieën per keer,

te verlagen. (Zie “Limiet instellen” op pagina 6-21 voor meer

informatie.)

Metrische aanduiding

8

4 5 6

7 8 9

0

Start

Stop/

Clear

Tekst+Foto modus:

Druk op de toets [Text+Photo] om tekst en foto te selecteren.

Gebruik deze modus voor het kopiëren van originelen die tekst en foto’s bevatten.

Foto modus:

Druk op de toets [Photo] om foto te selecteren. Met deze modus versterkt u de foto’s.

Tekst modus:

Druk op de toets [Text] om tekst te selecteren. Met deze modus wordt het accent gelegd op kopieën met potloodlijnen en tekst.

NB

• De standaard kopie kwaliteitsmodus kan worden geselecteerd in de oorspronkelijke modus. (Zie “Belichtingsmodus” op pagina

6-14 voor meer informatie.)

• De kopiebelichting kan in alle kopie kwaliteitsmodi handmatig worden aangepast. (Zie “Handmatige aanpassing

Belichtingmodus (Gemengd)” en “Handmatige aanpassing

belichtingsmodus (Tekst)” en “Handmatige aanpassing

belichtingsmodus (Foto)” op pagina 6-20 voor meer informatie.)

8. Kopiëren

Druk op de [Start] toets. Als de Start indicator groen oplicht en de melding “Ready to copy.” (“klaar om te kopiëren”) op de display verschijnt, kunt u kopiëren.

4-3

HOOFDSTUK 4 BASISHANDELINGEN

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

2. Vergroting/verkleining

(1) Auto vergroting selectie modus

De kopie van het origineel wordt automatisch vergroot/verkleind, zodat het past op het formaat papier in de geselecteerde lade.

11"

17" (A3)

8 1/2"

11" (A4)

5 1/2"

8 1/2" (A5)

129% (141%)

64% (70%)

9

9. Aan het eind van het kopiëren

De kopieën worden opgevangen in de kopie-opvangeenheid.

BELANGRIJK

• U kunt maximaal 250 kopieën opslaan. Let erop dat het aantal vellen die kunnen worden opgeslagen afhankelijk is van de kwaliteit van het gebruikte papier.

• Als de melding “Paper capacity exceeded. Remove paper from

Inner.” (“Maximum papier bereikt. Verwijder papier uit opvangeenheid”) verschijnt, heeft de kopie-opvangeenheid het maximum bereikt. Verwijder papier uit opvangeenheid en druk op de toets [Start] om het kopiëren te hervatten.

Als de melding “Paper capacity exceeded. Remove paper from

Job sep.” (“Maximum papier bereikt. Verwijder papier uit de

Taakverdeler”) verschijnt, heeft de Taakverdeler opvangeenheid het maximum bereikt. Het kopiëren wordt automatisch hervat, nadat het papier is verwijderd.

• Als de kopieën niet netjes worden opgestapeld als gevolg van krullen of andere onregelmatigheden in het papier, verwijder dan het papier uit de lade(s) of multi-drager en draai de stapel papier om.

BELANGRIJK

• Wanneer deze modus regelmatig wordt gebruikt, stel dan de

“AMS” in onder “Standaard vergroting” op page 6-18.

1

Plaats één of meerdere originelen.

Het formaat van het origineel zal automatisch worden gedetecteerd, waarna hetzelfde formaat zal worden geselecteerd.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

LET OP

Zet de hoofdschakelaar op OFF, wanneer de kopieermachine voor korte tijd (’s nachts etc.) niet wordt gebruikt. (

).

Wanneer de kopieermachine voor een langere periode niet wordt gebruikt (vakantieperiode, etc.), haal dan de stekker uit het stopcontact. Dit zorgt voor extra veiligheid.

4-4

2

Druk op de toets Paper size (Papierformaat) om het papierformaat in te stellen en druk vervolgens op de

[AMS] toets. De vergrotingsfactor verschijnt op de display.

Inch aanduiding

HOOFDSTUK 4 BASISHANDELINGEN

(2) Kopie zoom modus

De zoom factor kan worden ingesteld per stappen van 1% tussen 25% en 400% (tussen 25% en 200% bij het gebruik van de Document verwerkingseenheid).

25%

Metrische aanduiding

3

Wanneer u nu drukt op de [Start] toets begint de machine te kopiëren.

400%

1

2

Plaats één of meerdere originelen.

Druk op de [Reduce/Enlarge] (Inzoomen/Uitzoomen) toets Het scherm [Reduce/Enlarge] (Inzoomen/

Uitzoomen) verschijnt.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

3

Druk op de [+] of de [–] toets om de vergrotingsfactor te wijzigen.

U kunt ook het numerieke toetsenbord gebruiken door op de [# toetsen ] te drukken.

4

Wanneer u nu drukt op de [Start] toets begint de machine te kopiëren.

4-5

HOOFDSTUK 4 BASISHANDELINGEN

(3) Standaard kopie zoom modus

Vergroting/Verkleining van kopieën is ook mogelijk met de

Inzoom/Uitzoom voorinstellingen van de kopieermachine.

Beschikbare factors in Inches

Verkleining

Vergroting

25%

50% : 11"

17" ––

8 1/2"

64% : 11"

17" ––

11"

77% : 11"

17" ––

14"

78% : 8 1/2"

14" ––

11"

121% : 8 1/2"

14" ––

17"

129% : 8 1/2"

11" ––

17"

154% : 5 1/2"

8 1/2" ––

14"

200% : 5 1/2"

8 1/2" ––

17"

400%

Beschikbare factors in centimeters

Verkleining 25%

50%

Vergroting

75% : 11"

15"––

106% : 11"

15"––

(4) XY zoom modus

Het is mogelijk om de zoomfactor voor de lengte en de breedte van de kopie onafhankelijk van elkaar in te stellen. De zoom factor kan worden ingesteld per stappen van 1% tussen 25% en

400% (tussen 25% en 200% bij het gebruik van de Document verwerkingseenheid).

M

M

Y %

X %

1

Plaats één of meerdere originelen.

2

Druk op de [Reduce/Enlarge] (Inzoomen/Uitzoomen) toets

Het scherm [Reduce/Enlarge] (Inzoomen/Uitzoomen) verschijnt.

Inch aanduiding

400%

1

Plaats één of meerdere originelen.

2

Druk op de [Reduce/Enlarge] (Inzoomen/Uitzoomen) toets

Het scherm [Reduce/Enlarge] (Inzoomen/Uitzoomen) verschijnt.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

3

Druk op de [XY zoom] toets.

Het scherm setup XY modus verschijnt.

Inch aanduiding

3

Druk op de gewenste zoomfactor toets.

NB

• De zoom factor kan worden ingesteld tussen per stappen van 1% met behulp van de [+] en [–] toetsen.

4-6

4

Wanneer u nu drukt op de [Start] toets begint de machine te kopiëren.

Metrische aanduiding

4

Druk op de [+] of de [–] toets om de vergrotingsfactor voor de verticale en/of horizontale richting in te stellen.

U kunt ook het numerieke toetsenbord gebruiken door op de [# toetsen ] te drukken.

Inch aanduiding

HOOFDSTUK 4 BASISHANDELINGEN

3. Kopiëren onderbreken

Het onderbreken van het kopiëren kan handig zijn wanneer er tijdens een kopieerproces andere originelen moeten worden gekopieerd met afwijkende instellingen. Het onderbroken kopieerproces kan na de “spoedklus tussendoor” met dezelfde instellingen worden hervat.

Metrische aanduiding

5

Controleer de positie van de bovenkant van het origineel.

6

Wanneer u nu drukt op de [Start] toets begint de machine te kopiëren.

1 2 3 A

1 2 A 3

1

Druk op de toets [Interrupt] om de indicator te activeren.

Het melding “Interrupt mode OK” (“onderbrekingsmodus

OK”) verschijnt.

Management

Reset

Interrupt Energy Saver

→ →

2 3

2

5 6

Stop/

Clear

8 9

Verwijder de huidige originelen en leg deze tijdelijk aan de kant.

3

Plaats het nieuwe origineel en kopieer deze.

4

Druk, wanneer het kopiëren is beëindigd, opnieuw op de toets [Interrupt] en plaats de vorige originelen. Druk vervolgens weer op de [Start] toets.

Het onderbroken kopieerproces zal worden hervat.

Management

Reset

Interrupt Energy Saver

→ →

2 3

5 6

Stop/

Clear

4-7

HOOFDSTUK 4 BASISHANDELINGEN

4-8

HOOFDSTUK 5 FUNCTIES

1. [Duplex copy] dubbelzijdig kopiëren vanaf meerdere originelen.

Dubbelzijdige kopieën vanaf een origineel van twee pagina’s of eenzijdige originelen kunnen worden gemaakt met de optionele duplex eenheid.

(2) Dubbelzijdig kopiëren vanaf een boekorigineel

Tegenoverliggende pagina’s van een boek of tijdschrift worden gekopieerd op beide kanten van het papier door een simpele druk op de [Start] toets.

(1) Dubbelzijdig kopiëren vanaf originelen van tweezijdige originelen

Een tweezijdig origineel wordt zowel op de voorkant als de achterkant van het papier gekopieerd.

De kopie is identiek aan het origineel.

Origineel

1

Links

2

Resultaat

Boek

Dubbelzijdig

1

2

Origineel

Links/Rechts

1

2

Resultaat

Links/Rechts

1

2

1

Links

2

Boek

Boek

0

1

2

3

Links/Rechts

1

2

Bovenkant

1

2

Bovenkant

1

2

Bovenkant

1

2

Links/Rechts

1

2

Bovenkant

1

2

BELANGRIJK!

(Inch aanduiding)

• De papierformaten die kunnen worden gebruikt zijn 11"

17"

to 5 1/2"

8 1/2"

(Metrische aanduiding)

• Alle papierformaten van A3 tot A5R kunnen worden gebruikt.

2

Rechts

1

2

Rechts

1

Boek

Dubbelzijdig

1

2

Boek

Boek

3

2

1

0

BELANGRIJK!

(Inch aanduiding)

• De formaten van het origineel in deze modus kunnen worden gebruikt zijn 11"

17" and 8 1/2"

11".

(Metrische aanduiding)

• Kopiëren in deze modus is alleen mogelijk met A3, A4 e A5R papier.

5-1

HOOFDSTUK 5 FUNCTIES

(3) Dubbelzijdig kopiëren vanaf eenzijdige originelen

Een eenzijdig origineel wordt op beide kanten (voor-en achterkant) van het papier gekopieerd.

Wanneer er een oneven aantal originelen wordt gekopieerd, is de achterkant van de laatste kopie leeg.

1

Plaats één of meerdere originelen.

2

Druk op de knop [2 sided/Separation] (Tweezijdig/

Scheiding).

Het scherm “2 sided/Seperation” (Tweezijdig/Scheiding) verschijnt.

Inch aanduiding

1

2

3

4

5

2

4

1

3

5

Metrische aanduiding

NB

• De laatste kopie kan ook 180 graden worden gedraaid.

1

Origineel Links/Rechts → Kopie Links/Rechts:

De laatste (buiten)pagina is identiek aan het origineel.

2

Origineel Links/Rechts → Kopie Boven:

De laatste (buiten)pagina is 180 graden gedraaid en zo identiek aan het origineel. Wanneer de kopieën worden gebonden is het geheel identiek aan het origineel.

abc def ghi abc ghi def abc ghi def

3

Druk op de toets [2 sided

2 sided] toets voor tweezijdige originelen, de [Book

2 sided] toets voor originele van twee (open) pagina’s, of [1 sided

2 sided] toets voor eenzijdige originele.

Als u drukt op de toets [2 sided

2 sided] of de [Book

2 sided] toets, ga dan verder met de volgende stap.

Ga naar stap 5 als u hier kiest voor de toets [1 sided

2 sided].

4

Specificeer de richting van de binding van de originelen.

Inch aanduiding

Tweezijdige originelen Originelen met twee (open) pagina’s

Metrische aanduiding

Tweezijdige originelen Originelen met twee (open) pagina’s

5-2

5

Specificeer de richting van de binding van de kopieën.

Inch aanduiding

Eenzijdige of tweezijdige Originelen met twee (open) originelen pagina’s

Metrische aanduiding

Eenzijdige of tweezijdige Originelen met twee (open) originelen pagina’s

6

Vergelijk de richting van de originelen met de melding.

BELANGRIJK!

• Als de richting van de originelen onjuist is, kan dit leiden tot foutieve afdrukken.

Inch aanduiding

Eenzijdige of tweezijdige Originelen met twee (open) originelen pagina’s

HOOFDSTUK 5 FUNCTIES

7

Druk op de [Start] toets.

Het scannen wordt gestart.

Wanneer de originelen in de Document verwerking seenheid worden geplaatst, zal het kopiëren beginnen nadat de originelen zijn gescand.

Wanneer er een origineel op de plaat wordt geplaatst, verschijnt er een melding dat de volgende originelen worden gescand. Ga naar de volgende stap.

5 6

8 9

0

Start

Stop/

Clear

→ →

8

Vervang het huidig origineel met de daarop volgende en druk op de [Start] toets.

Het scannen wordt gestart.

9

Druk op de toets [Scanning finished] (Scannen beëindigd), wanneer alle originelen zijn gescand.

Het kopiëren wordt gestart.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

Eenzijdige of tweezijdige Originelen met twee (open) originelen pagina’s

5-3

HOOFDSTUK 5 FUNCTIES

2. Sorteren zonder de document afwerking [Sort copy] (kopie sorteren)

Omdat het kopiëren wordt gedaan nadat de originelen in het geheugen worden geplaatst, kunt u zelfs zonder de Document verwerking de kopieën sorteren volgens nummering.

3

Druk op de toets [Sort/Finish] (Sorteren/afwerken).

Het scherm “Sort/Finished” (Sorteren/Kopieën).

Inch aanduiding

1 set (Wanneer het papier in de andere lade is ingesteld op hetzelfde formaat, maar in een andere richting)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Metrische aanduiding

De 1-set sorteerfunctie werkt niet wanneer het papier in de andere lade is ingesteld op hetzelfde formaat, maar in een andere richting.

1

Plaats één of meerdere originelen.

2

Druk op de toets [Function] (Functie).

Het scherm Function (Functie) verschijnt.

Inch aanduiding

4

5

6

Druk op de toets [Sort: ON] (Sorteren aan).

Druk op de toets [1 set].

Wanneer u nu drukt op de [Start] toets begint de machine te kopiëren.

Metrische aanduiding

5-4

HOOFDSTUK 5 FUNCTIES

3. Rotatiesortering kopiemodus

Ook al verschilt de richting van het origineel met de richting van het papier in de lade, de kopie zal 90 graden, tegen de klok in, worden gedraaid op de kopie. Instellingen zijn voor deze functie niet nodig.

2

Druk op de toets [Auto Rotation] (Auto Rotatie).

Het scherm “Auto Rotation” (Auto Rotatie) verschijnt.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

BELANGRIJK!

(Inch aanduiding)

• De beschikbare papierformaten voor deze functie zijn

11"

8 1/2" en 5 1/2"

8 1/2".

(Metrische aanduiding)

• Het maken van deze rotatiekopieÎn kan alleen met A4 en

A5R papier.

Volg de onderstaande procedure wanneer u de functie rotatiekopie niet wilt gebruiken.

1

Druk op de toets [Function] (Functie) en daarna op de toets [

Down].

Het volgende scherm Function (Functie) verschijnt.

Inch aanduiding

3

Druk op de toets [No rotate] (Niet roteren).

Metrische aanduiding

5-5

HOOFDSTUK 5 FUNCTIES

5-6

HOOFDSTUK 6 KOPIEBEHEER

1. Standaardinstellingen

De status van de kopieermachine na de opwarming, of nadat de toets [Reset] is ingedrukt, wordt de “oorspronkelijk modus” genoemd.

De functie en waarden die door de fabriek zijn ingesteld voor deze oorspronkelijke modus worden “standaard instellingen” genoemd.

“COPY DEFAULT” (“standaard kopie”) en “MACHINE DEFAULT” (“Machine standaard”) zijn standaardinstellingen. Deze instellingen kunnen door de gebruiker worden aangepast.

(1) “Machine standaard” instellingen

De onderstaande 15 instellingstypen kunnen worden gewijzigd in de machine standaard instellingmodus. U kunt deze aanpassen aan uw wensen om optimaal te profiteren van uw kopieermachine.

“Machine standaard” instellingen

Inhoud van de machine standaard instellingen instellingbereik

Standaard instellingen

Pagina

AAN

6-3

Automatische cassette wisseling AAN/UIT

Geef hier aan of u de Auto cassettewisseling wilt gebruiken of niet.

AAN/UIT

Speciaal papier

Selecteer de cassette voor speciaal papier

(bv. gekleurd of gerecycled papier). Meerdere keuzes mogelijk.

1ste cassette tot 4de cassette

APS voor speciaal papier

Selecteer of het papier in de “Special paper” cassette wel of niet wordt gebruikt in de automatische papier selectie of automatische cassette wisselingmodus.

AAN/UIT

Papierformaat (1ste cassette)

Selecteer het papierformaat dat zal worden aangegeven onder de toets voor de 1ste cassette.

AUTO/A4 (Y as)/A4 (X as)/11"

8.5"/8.5"

11"

Papierformaat (2de cassette)

Selecteer het papierformaat dat zal worden aangegeven onder de toets voor de 2de cassette.

AUTO/A4 (Y as)/A4 (X as)/11"

8.5"/8.5"

11"

Papiertype (1ste cassette)

Selecteer het type papier (standaard of speciaal) dat in de 1ste cassette wordt geplaatst.

AAN/UIT

Standaard

Voorgedrukt,

Gerecycled,

Briefhoofd, Kleur,

Voorgeperforeerd,

Ruw, Gebonden

Papiertype (2de cassette)

Selecteer het type papier (standaard of speciaal) dat in de 2de cassette wordt geplaatst.

AAN/UIT

Standaard

Voorgedrukt,

Gerecycled,

Briefhoofd, Kleur,

Voorgeperforeerd,

Ruw, Gebonden

Geen

UIT

AUTO

AUTO

UIT

Standaard

UIT

Standaard

6-4

6-4

6-5

6-5

6-6

6-6

6-1

HOOFDSTUK 6 FUNCTIES

“Machine standaard” instellingen

Multi-drager formaat keuze

Inhoud van de machine standaard instellingen instellingbereik

Geef aan of u wel of niet het papierformaat wilt bevestigen in het basisscherm met betrekking tot de twee cassettes, die dit speciale papier bevatten, wanneer u kopieert met de multi-drager.

AAN/UIT

Standaard instellingen

AAN

Automatische uitschakel functie

Kies de tijd die moet verstrijken wanneer de kopieermachine niet wordt gebruikt. De functie

“Auto shut-off” (Auto uitschakeling) zet de kopieermachine UIT. Het is mogelijk een tijd te kiezen, per stappen van 15 minuten, tussen

15 en 240 minuten. Ook is het mogelijk de auto uitschakelingfunctie te deactiveren.

15 tot 240 (min)

De fabrieksinstelling is 60 minuten.

*Wij raden u aan de tijd voor de automatische uitschakeling verlengd wanneer de kopieermachine regelmatig wordt gebruikt.

Verkort deze tijd wanneer de kopieermachine weinig wordt gebruikt.

Automatische voorver warming functie

Kies de tijd die moet verstrijken – nadat het kopiëren is beëindigd – die eindigt voordat de energiebesparende auto voorverwarming aanslaat. Het is mogelijk een tijd te kiezen, per stappen van 5 minuten, tussen 1 en 45 minuten.

1 tot 45 (min)

Selecteer kopie zend modus (optioneel)

Kies voor de uitvoer van de kopieën via de kopieermachine, de document verwerking seenheid of de document sorteereenheid.

*Deze instelling wordt niet getoond wanneer de kopieermachine niet is uitgerust met de optionele document verwerkingseenheid of de document sorteereenheid.

De kopieermachine bak, de document sorteereenheid, de document verwer k i n g s e e n h e i d hoofdlade of de sublade van de document verwer k i n g s e e n h e i d .

Selecteer FAX zend modus (optioneel)

Kies een locatie waar u het faxpapier wilt uitvoeren: De kopieermachine bak, de document sorteereenheid, de document verwerking seenheid of de mailbox.

De kopieermachine bak, de document sorteereenheid, de

*Deze instelling wordt niet getoond wanneer de kopieermachine niet is uitgerust met de optionele document verwerkingseenheid of de document sorteereenheid.

document verwer k i n g s e e n h e i d sublade, mailbox 1

60 (min)

15 (min)

Kopiebak

Kopiebak

Selecteer hoofdmodus

(optioneel)

Selecteer het hoofdscherm op de display nadat de machine op ON staat.

Kopie modus FAX modus

Geluid toetsen AAN/UIT

Hier kunt u het “beep” geluid, dat u hoort wanneer u op het toetsenpaneel drukt, AAN of UIT zetten.

AAN/UIT

Stille modus

Beheer code wijzigen

Automatische uits chakeling AAN/UIT

De kopieermachine kan in de stille modus worden gezet, waardoor de motor binnenin de kopieermachine meteen stopt nadat het kopiëren is beëindigd.

AAN/UIT

Wanneer u hier kiest voor “ON”, stopt de motor meteen nadat de kopieerwerkzaamheden zijn beëindigd.

Wijzig de pincode die u toegang geeft tot de verschillende standaard instellingen en beheeropties.

0000 tot 9999

*Wanneer u de pincode wijzigt, zorg er dan voor dat u de nieuwe code ergens opschrijft en bewaart. Neem contact op met uw onder houdsafdeling, als u de code kwijtgeraakt.

Bepaal hier of u de functie automatische uitschakelingtijd AAN of UIT wilt zetten.

AAN/UIT

Kopie modus

AAN

UIT

2500 (Voor kopieermachines met een snelheid van 25 kopieën per minuut)

3500 (Voor kopieermachines met een snelheid van 35 kopieën per minuut)

AAN

6-2

Pagina

6-6

6-7

6-7

6-8

6-8

6-9

6-9

6-10

6-10

6-11

(2) Toegang tot de “Machine standaard”instellingen modus

Haal het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) naar voren.

1

Druk op de toets [ ] (Default setting) (Standaard instelling) op het bedieningspaneel.

Selection

Management

1 2 3

→ →

Reset

Interrupt

4 5 6

E

Stop/

Clear

7 8 9

2

Het scherm “Default setting menu” (Menu standaard instellingen) verschijnt.

Inch aanduiding

HOOFDSTUK 6 FUNCTIES

4

Voer met behulp van het numerieke toetsenbord de 4cijferige pincode in: “2500” voor de machines met een snelheid van 25 kopieën per minuut, of “3500” voor de machines met een snelheid van 35 kopieën per minuut.

Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

3

Druk op de toets [Machine default] (Machine standaard) in het scherm “Default setting menu” (Menu standaard instellingen).

De melding “Enter the administrator number” (Voer beheerdernummer in) verschijnt.

Inch aanduiding

NB

• De 4-cijferige pincode kan worden gewijzigd. (Zie “Beheercode

wijzigen” op pagina 6-10 voor meer informatie.)

5

Selecteer een onderwerp en wijzig de instellingen onder

“(3) Changing the default settings” (“Wijzigen standaard instellingen”).

(3) Standaardinstellingen wijzigen

Automatische cassettewisseling AAN/UIT

Geef hier aan of u de Auto cassettewisseling wilt gebruiken of niet.

1

Haal het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) naar voren. (Zie (2) Toegang tot de “Machine standaard” instellingenmodus.)

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

6-3

HOOFDSTUK 6 FUNCTIES

2

Kies “Auto cassette switching” (Auto cassettewisseling) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Auto cassette switching” (Auto cassettewisseling) verschijnt.

Inch aanduiding

2

Kies “Special paper” (“Speciaal papier”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Special paper” (Speciaal papier) verschijnt.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

3

Druk op de toets [On] om de functie “Auto cassette switching” (Auto cassettewisseling) te activeren.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

4

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

Speciaal papier

Selecteer de cassette voor speciaal papier (bv. gekleurd of gerecycled papier). Meervoudige selectie is mogelijk.

1

Haal het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) naar voren. (Zie (2) Toegang tot de “Machine standaard” instellingenmodus.)

Inch aanduiding

3

Selecteer de cassette die u wilt gebruiken voor speciaal papier (bv. gekleurd of gerecycled papier).

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

4

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

APS (Automatische papier selectie) voor speciaal papier

Selecteer of het papier in de “Special paper” cassette wel of niet wordt gebruikt in de automatische papier selectie of automatische cassette wisselingmodus.

1

Haal het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) naar voren. (Zie (2) Toegang tot de “Machine standaard” instellingenmodus.)

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

6-4

2

Kies “APS for special paper” (“APS voor speciaal papier”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “APS for special paper” (APS voor speciaal papier) verschijnt.

Inch aanduiding

HOOFDSTUK 6 FUNCTIES

2

Kies “Paper size (1st cassette)” (“Papierformaat 1ste cassette”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Paper size (1st cassette)” (Papierformaat

1ste cassette) verschijnt.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

3

Druk op de toets [On] om de instelling papier in de cassette onder “Special paper” (“Speciaal papier”) te activeren.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

4

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

Papierformaat (1ste cassette)

Selecteer het papierformaat dat zal worden aangegeven onder de toets voor de 1ste cassette.

1

Haal het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) naar voren. (Zie (2) Toegang tot de “Machine standaard” instellingenmodus.)

Inch aanduiding

3

Selecteer het papierformaat voor de 1ste cassette die verschijnt op het toetsenpaneel. Druk op de toets [Auto] om de automatische selectiemodus te activeren.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

4

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

Papierformaat (2de cassette)

Selecteer het papierformaat dat zal worden aangegeven onder de toets voor de 2de cassette. (Zie “ Papierformaat (1ste cassette)”.)

Metrische aanduiding

6-5

HOOFDSTUK 6 FUNCTIES

Papiertype (1ste cassette)

Selecteer het type papier (standaard of speciaal) dat in de 1ste cassette wordt geplaatst.

1

Haal het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) naar voren. (Zie (2) Toegang tot de “Machine standaard” instellingenmodus.)

Inch aanduiding

Multi-drager formaatkeuze

Geef aan of u wel of niet het papierformaat wilt bevestigen in het basisscherm met betrekking tot de twee cassettes, die dit speciale papier bevatten, wanneer u kopieert met de multi-drager.

1

Haal het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) naar voren. (Zie (2) Toegang tot de “Machine standaard” instellingenmodus.)

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

2

Kies “Paper type (1st cassette)” (“Papiertype 1ste cassette”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Paper type (1st cassette)” (Papiertype 1ste cassette) verschijnt.

Inch aanduiding

2

Kies “Check bypass size” (“Multi-drager formaatkeuze”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Check bypass size” (“Multi-drager papierformaat”) verschijnt.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

3

Selecteer het papierformaat als 1ste cassette die verschijnt op het toetsenpaneel en druk vervolgens op de toets [On].

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

4

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

Papiertype (2de cassette)

Selecteer het type papier (standaard of speciaal) dat in de 2de cassette wordt geplaatst. (Zie “ Papiertype (1ste cassette)”.)

6-6

3

Druk op de toets [On] om wanneer u een standaard formaat wilt gebruiken of een aangepast papiertype.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

4

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

Automatische uitschakel functie

Kies de tijd die moet verstrijken - wanneer de kopieermachine niet wordt gebruikt- voordat de automatische uitschakel functie de kopieermachine op OFF zet.

1

Haal het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) naar voren. (Zie (2) Toegang tot de “Machine standaard” instellingenmodus.)

Inch aanduiding

HOOFDSTUK 6 FUNCTIES

Automatische voorverwarming functie

Kies de tijd die moet verstrijken - nadat het kopiëren is beëindigd

- die moet worden gebruikt voordat de kopieermachine overgaat op de automatische, energiebesparende voorverwarming functie.

1

Haal het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) naar voren. (Zie (2) Toegang tot de “Machine standaard” instellingenmodus.)

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

2

Kies “Auto shut-off time” (Auto uitschakelingstrijd) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Auto shut-off time” (Auto uitschakel tijd) verschijnt.

Inch aanduiding

2

Kies “Auto preheat time” (Auto voorverwarmingstijd) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Auto prehea time” (Auto voorverwarmingstijd) verschijnt.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

3

Druk op de [+] of [–] toetsen om de uitschakeltijd na het kopiëren of invoeren van instellingen in te stellen.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

4

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

3

Druk op de [+] of [–] toetsen om de voorverwarmingstijd na het kopiëren of invoeren van instellingen in te stellen.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

4

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

6-7

HOOFDSTUK 6 FUNCTIES

Selecteer kopie zendmodus (optioneel)

Kies voor het kopiëren via de kopieermachine of de document verwerkingseenheid of de document sorteereenheid.

1

Haal het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) naar voren. (Zie (2) Toegang tot de “Machine standaard” instellingenmodus.)

Inch aanduiding

Selecteer FAX zendmodus (optioneel)

Kies een locatie waar u het faxpapier wilt uitvoeren: De kopieermachine bak, de document sorteereenheid, de document verwerkingseenheid of de mailbox.

1

Haal het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) naar voren. (Zie (2) Toegang tot de “Machine standaard” instellingenmodus.)

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

2

Kies “Select Copy output mode” (“Selecteer kopie uitvoermodus”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Select copy output mode” (“Selecteer kopie uitvoermodus”) verschijnt.

Inch aanduiding

2

Kies “Select FAX output mode” (“Selecteer FAX uitvoermodus”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Select FAX output mode” (“Selecteer FAX uitvoermodus”) verschijnt.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

3

Selecteer een uitvoer voor de kopieën: De kopieermachine bak, de document sorteereenheid, de document verwerkingseenheid of de sublade van de document verwerkingseenheid.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

6-8

4

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

3

Kies een locatie waar u het faxpapier wilt uitvoeren: De kopieermachine bak, de document sorteereenheid, de document verwerkingseenheid of de mailbox.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

4

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

Selecteer hoofdmodus (optioneel)

Selecteer het scherm op de display nadat de machine op ON staat.

1

Haal het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) naar voren. (Zie (2) Toegang tot de “Machine standaard” instellingenmodus.)

Inch aanduiding

HOOFDSTUK 6 FUNCTIES

Geluid toetsen AAN/UIT

Hier kunt u het “beep” geluid, dat u hoort wanneer u op het toetsenpaneel drukt, AAN of UIT zetten.

1

Haal het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) naar voren. (Zie (2) Toegang tot de “Machine standaard” instellingenmodus.)

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

2

Kies “Select the main mode” (“Selecteer hoofdmodus”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Select the main mode” (“Selecteer de hoofdmodus”) verschijnt.

Inch aanduiding

2

Kies “Key sound” (“Geluid toetsen”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change

#] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Key sound ON/OFF” (“Geluid toetsen AAN/

UIT”) verschijnt.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

3

Selecteer het scherm op de display nadat de machine op ON staat.

NB

•Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm

“Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

4

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

3

Selecteer de geluid toetsen ON of OFF modus.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

4

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

6-9

HOOFDSTUK 6 FUNCTIES

Stille modus

De kopieermachine kan in de stille modus worden gezet, waardoor de motor binnenin de kopieermachine meteen stopt nadat het kopiÎren is beëindigd.

Wanneer u hier kiest voor “ON”, stopt de motor meteen nadat de kopieerwerkzaamheden zijn beëindigd.

1

Haal het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) naar voren. (Zie (2) Toegang tot de “Machine standaard” instellingenmodus.)

Inch aanduiding

Beheer code wijzigen

Wijzig de pincode die u toegang geeft tot de verschillende standaard instellingen en beheeropties.

BELANGRIJK

• Wanneer u de pincode wijzigt, zorg er dan voor dat u de nieuwe code ergens opschrijft en bewaart. Neem contact op met uw onderhoudsafdeling, als u de code kwijtgeraakt.

1

Haal het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) naar voren. (Zie (2) Toegang tot de “Machine standaard” instellingenmodus.)

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

2

Kies “Silent mode” (“Stille modus”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change

#] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Silent Mode” (“Stille modus”) verschijnt.

Inch aanduiding 2

Kies “Management code change” (“Beheer code wijzigen”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Management code change” (“Beheer code wijzigen”) verschijnt.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

3

Druk op de toets [ON] om de Stille modus te activeren.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

4

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

6-10

3

Voer de nieuwe pincode in met behulp van het numerieke toetsenbord.

NB

•`Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

4

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

Automatische uitschakeling AAN/UIT

Bepaal hier of u de automatische uitschakeling AAN of UIT wilt zetten.

1

Haal het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) naar voren. (Zie (2) Toegang tot de “Machine standaard” instellingenmodus.)

Inch aanduiding

HOOFDSTUK 6 FUNCTIES

4

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

Metrische aanduiding

2

Kies “Auto shut-off” (Auto uitschakeling) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Auto shut-off” (Auto uitschakeling) verschijnt.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

3

Druk op de toets [On] om de functie “Auto shut-off” (Auto uitschakeling) te activeren.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Machine default” (“Machine standaard”) verschijnt weer op de display.

6-11

HOOFDSTUK 6 FUNCTIES

(4) Standaard Kopie instellingen

De onderstaande instellingstypen kunnen worden gewijzigd in de standaard kopie instellingmodus. U kunt deze aanpassen aan uw wensen om optimaal te profiteren van uw kopieermachine.

Standaard kopie instellingen

Inhoud van de standaard kopie instellingen instellingbereik

Standaard instellingen

Pagina

Belichting modus

Kies hier Kopie belichtingsmodus die u automatisch wilt opstarten wanneer de kopieermachine wordt aangezet; de

Automatische belichtingsmodus of de handmatige belichtingsmodus.

Handmatig/Auto Handmatig

6-14

Belichting niveau’s Kies hier hoeveel belichtingsniveau’s u wilt in de handmatige belichtingsmodus.

1stap/0.5stap

1stap

6-15

6-15

Origineel type Specificeer de Kopie kwaliteitsmodus die u automatisch wilt opstarten elke keer wanneer de kopieermachine wordt aangezet.

Tekst + Foto/ Tekst/Foto Tekst + Foto/

Tekst/Foto

ECO print

A c h t e r g r o n d a a n p a s s i n g

Papier selectie

Standaard cassette

Pas de achtergrondsterkte van het kopiepapier aan.

Geef hier aan of automatisch hetzelfde formaat papier als de originelen moet worden geselecteerd, of dat u het formaat handmatig wilt instellen, elke keer wanneer de originelen worden geplaatst.

Geef hier de meest gebruikte cassette aan die automatisch moeten worden geselecteerd voor elke andere cassette.

*De cassette van de Multi-drager kan niet worden ingesteld als standaard cassette.

-2 tot +2

APS/Standaard cassette

1ste papier tot 4de papier

Standaard vergroting

Geef hier aan of u de toner besparingmodus automatisch wilt opstarten elke keer wanneer de kopieermachine wordt aangezet. Ook is het mogelijk de selectie van de toner besparingmodus te deactiveren. Wanneer

[ECO] functie aan staat, is de dichtheid van de kopie laag, maar de toner consumptie minder.

UIT/AAN

Kies de modus die u automatisch wilt selecteren voor vergroting/verkleining (zoom) op de kopie:

De aangepaste formaat zoom of de standaard zoom modus.

Handmatig/AMS

A u t o b e l i c h t i n g a a n p a s s i n g

Pas het algemene belichtingsniveau voor de automatische belichtingsmodus aan.

-3 tot +3

Handmatige belichting aanpassing

(Gemengd)

Pas het algemene belichtingsniveau voor de handmatige belichtingsmodus aan. Het belichtingsniveau kan voor elke kopie kwaliteitsmodus apart worden ingesteld: “Tekst

+ Foto”.

-3 tot +3

Handmatige belichting aanpassing

(Tekst)

Pas het algemene belichtingsniveau voor de handmatige belichtingsmodus aan. Het belichtingsniveau kan worden ingesteld voor de elke kopie kwaliteitsmodus: “Tekst.”

-3 tot +3

Handmatige belichting aanpassing

(Foto)

Pas het algemene belichtingsniveau voor de handmatige belichtingsmodus aan. Het belichtingsniveau kan worden ingesteld voor de elke kopie kwaliteitsmodus: “Foto”.

-3 tot +3

Standaard marge breedte

Stel de beginwaarde van de margebreedte in voor de linker marge in de marge kopie modus.

0" tot 3/4"

0 mm tot 18 mm

UIT

0

APS

1ste papier

Handmatig

0

0

0

0

1/4" linkerzijde

0" bovenzijde

6 mm linkerzijde

0 mm bovenzijde

6-16

6-16

6-17

6-17

6-18

6-18

6-19

6-19

6-20

6-20

6-12

HOOFDSTUK 6 FUNCTIES

Standaard kopie instellingen

Inhoud van de standaard kopie instellingen instellingbereik

Standaard instellingen

Standaard kantlijn verwijdering

Limiet instellen

Stel de beginwaarde van de kantlijn verwijdering in voor het witte gedeelte van het vel of de buiten kantlijn verwijdering voor het witte gedeelte van het boek in de witte kantlijn verwijdering modus.

0" tot 3/4"

0 mm tot 18 mm

Beperk het aantal kopieën die per keer kunnen worden gemaakt.

1 tot 999

Registratie sleutel weergeven

Aanpassen

(Hoofdfunctie)

Aanpassen

(Toevoeging functie)

Kies hier of u wel of niet een Registratie sleutel wilt weergeven in het kopie werkscherm. De instellingen kunnen in elk scherm worden uitgevoerd door te drukken op de

Registratiesleutel toets.

AAN/UIT

Kies de indeling van de hoofdfuncties in het basisscherm.

• Verkleinen/Vergroten

• Belichting modus

• 1/2 zijde

• Afwerken

• Orig. kwaliteit

• Origineel formaat

1/4"

6 mm

999

AAN

1. Belichting

Modus

2. Verkleinen/

Vergroten

3. Sorteren/

Afwerken

4. 1/2 zijde

5. Origineel formaat

6. Orig. kwaliteit

Kies de indeling van de alle functie behalve de hoofdfuncties in de kopie functieschermen.

Andere functies dan de hoofdfuncties

7. Marge

8. Verwijdering

9. Combineren

10. Geen

11. Geen

12. Geen

Pagina

6-21

6-21

6-22

6-22

6-23

(5) Toegang tot de Standaard kopie instellingenmodus

Open het scherm “Copy default” (“Standaard kopie”).

1

Druk op de toets [ ] (Default setting) (Standaard instelling) op het bedieningspaneel.

Selection

Management

1 2 3

→ →

4 5 6

Reset

Interrupt

Stop/

Clear

En

7 8 9

2

Het scherm “Default setting menu” (Menu standaard instellingen) verschijnt.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

6-13

HOOFDSTUK 6 FUNCTIES

3

Druk op de toets [Copy default] (Standaard kopie) in het scherm “Default setting menu” (Menu standaard instellingen).

De melding “Enter the administrator number” (Voer beheerdernummer in) verschijnt.

Inch aanduiding

(6) De Standaard kopie instellingen wijzigen

Belichting modus

Kies hier Kopie belichtingsmodus die u automatisch wilt opstarten wanneer de kopieermachine wordt aangezet; de Automatische belichtingsmodus of de handmatige belichtingsmodus.

1

Open het scherm “Copy default” (“Standaard kopie”). (Zie

(2) Toegang tot de Standaard kopie instellingenmodus.)

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

4

Voer de 4-cijferige pincode in “

嘷嘷嘷嘷

”met behulp van het numerieke toetsenbord. De fabrieksinstellingen zijn

“2500” voor de machines met een snelheid van 25 kopieën per minuut, of “3500” voor de machines met een snelheid van 35 kopieën per minuut.

Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie”) verschijnt.

Inch aanduiding

2

Kies “Exposure mode” (“Belichtingsmodus”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Exposure mode” (“Belichtingsmodus”) verschijnt.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

NB

• De 4-cijferige pincode kan worden gewijzigd. (Zie “Beheercode

wijzigen” op pagina 6-10 voor meer informatie.)

5

Selecteer een onderwerp en wijzig de instellingen onder

“(3) Wijzigen standaard instellingen”

3

Selecteer standaard modus of kopiebelichting, auto of handmatig.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

4

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

6-14

Belichting niveau’s

Kies hier hoeveel belichtingsniveau’s u wilt in de handmatige belichtingsmodus.

1

Open het scherm “Copy default” (“Standaard kopie”). (Zie

(2) Toegang tot de Standaard kopie instellingenmodus.)

Inch aanduiding

HOOFDSTUK 6 FUNCTIES

Origineel type

Specificeer de Kopie kwaliteitsmodus die u automatisch wilt opstarten elke keer wanneer de kopieermachine wordt aangezet.

1

Open het scherm “Copy default” (“Standaard kopie”). (Zie

(2) Toegang tot de Standaard kopie instellingenmodus.)

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

2

Kies “Exposure steps” (“Belichting niveau’s”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Exposure steps” (“Belichting niveau’s”) verschijnt.

Inch aanduiding

2

Kies “Original type” (“Origineel type”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Original type” (Origineel type) verschijnt.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

3

Selecteer niveau aanpassingen boor kopiebelichting, 1 stap of 0.5 stap.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

4

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

3

Selecteer de standaard modus voor de beeldkwaliteit van het origineel, “Tekst”, “Foto”, “Tekst + Foto”.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

4

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

6-15

HOOFDSTUK 6 FUNCTIES

ECO print

Geef hier aan of u de toner besparingmodus automatisch wilt opstarten elke keer wanneer de kopieermachine wordt aangezet.

Ook is het mogelijk de selectie van de toner besparingmodus te deactiveren.

1

Open het scherm “Copy default” (“Standaard kopie”). (Zie

(2) Toegang tot de Standaard kopie instellingenmodus.)

Inch aanduiding

Achtergrond aanpassing

Pas de achtergrondsterkte van het kopiepapier aan.

1

Open het scherm “Copy default” (“Standaard kopie”). (Zie

(2) Toegang tot de Standaard kopie instellingenmodus.)

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

2

Kies “ECO print” uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “ECO print” verschijnt.

Inch aanduiding

2

Kies “Background exp. adj” (“Achtergrond uitvoer aanpassing”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Background exp. adj.” (Achtergrond uitvoer aanpassing) verschijnt.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

3

Druk op de toets [On] om de functie “ECO print” te activeren.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

4

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

6-16

3

Druk op de toetsen [Lighter] (Lichter) of [Darker]

(Donkerder) om de dichtheid aan te passen.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

4

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt weer.

Papier selectie

Geef hier aan of automatisch hetzelfde formaat papier als de originelen moet worden geselecteerd, of dat u het formaat handmatig wilt instellen, elke keer wanneer de originelen worden geplaatst.

1

Open het scherm “Copy default” (“Standaard kopie”). (Zie

(2) Toegang tot de Standaard kopie instellingenmodus.)

Inch aanduiding

HOOFDSTUK 6 FUNCTIES

Standaard cassette

Geef hier de meest gebruikte cassette aan die automatisch moeten worden geselecteerd voor elke andere cassette.

*De cassette van de Multi-drager kan niet worden ingesteld als standaard cassette.

1

Open het scherm “Copy default” (“Standaard kopie”). (Zie

(2) Toegang tot de Standaard kopie instellingenmodus.)

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

2

Kies “Paper selection” (“Papier selectie”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Paper selection” (“Papier selectie”) verschijnt.

Inch aanduiding

2

Kies “Default cassette” (“Standaard cassette”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Default cassette” (“Standaard cassette”) verschijnt.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

3

Druk op de toets [APS] om de automatische papier selectiemodus te activeren. Druk op de toets [Default cassette] (Standaard cassette) om het papierformaat handmatig in te stellen.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

4

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

3

Selecteer de cassettes 1 tot 4 in aflopende volgorde.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

4

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

6-17

HOOFDSTUK 6 FUNCTIES

Standaard vergroting

Geef hier aan welke modus automatisch moet worden geselecteerd voor vergroting/verkleining (zoom) op de kopie: De aangepaste formaat zoom of de standaard zoom modus.

1

Open het scherm “Copy default” (“Standaard kopie”). (Zie

(2) Toegang tot de Standaard kopie instellingenmodus.)

Inch aanduiding

Auto belichting aanpassing

Pas het algemene belichtingsniveau voor de automatische belichtingsmodus aan.

1

Open het scherm “Copy default” (“Standaard kopie”). (Zie

(2) Toegang tot de Standaard kopie instellingenmodus.)

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

2

Kies “Default magnification” (“Standaard vergroting”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Default magnification” (“Standaard vergroting”) verschijnt.

Inch aanduiding

2

Kies “Auto exposure adjustement” (Auto belichting aanpassing) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Auto exposure adjustement” (Auto belichting aanpassing) verschijnt.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

3

Selecteer Standaard vergrotingsmodus, Handmatige of

AMS (Automatisch vergrotingsmodus).

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

4

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

6-18

3

Druk op de toetsen [Lighter] (Lichter) of [Darker]

(Donkerder) om de standaardinstelling voor belichting aan te passen.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

4

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

Handmatige belichting aanpassing (Gemengd)

Pas het algemene belichtingsniveau voor de handmatige “Tekst

+ Foto” belichtingsmodus aan.

1

Open het scherm “Copy default” (“Standaard kopie”). (Zie

(2) Toegang tot de Standaard kopie instellingenmodus.)

Inch aanduiding

HOOFDSTUK 6 FUNCTIES

Handmatige belichting aanpassing (Tekst)

Pas het algemene belichtingsniveau voor de handmatige “Tekst” belichtingsmodus aan.

1

Open het scherm “Copy default” (“Standaard kopie”). (Zie

(2) Toegang tot de Standaard kopie instellingenmodus.)

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

2

Kies “Manual exp. adj. (Mixed)” (“Handmatige belichting aanpassing (gemengd)”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #]

(Wijzigen) toets.

Het scherm “Manual exp. adj.(Mixed)” (Handmatige belichting aanpassing (gemengd)) verschijnt.

Inch aanduiding

2

Kies “Manual exp. adj. (Text)” (“Handmatige belichting aanpassing (Tekst)”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Manual exp. adj.(Text)” (Handmatige belichting aanpassing (Tekst)) verschijnt.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

3

Druk op de toetsen [Lighter] (Lichter) of [Darker]

(Donkerder) om de standaardinstelling voor kopiebelichting aan te passen.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

4

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

3

Druk op de toetsen [Lighter] (Lichter) of [Darker]

(Donkerder) om de standaardinstelling voor kopiebelichting aan te passen.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

4

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

6-19

HOOFDSTUK 6 FUNCTIES

Handmatige belichting aanpassing (Foto)

Pas het algemene belichtingsniveau voor de handmatige “Foto” belichtingsmodus aan.

1

Open het scherm “Copy default” (“Standaard kopie”). (Zie

(2) Toegang tot de Standaard kopie instellingenmodus.)

Inch aanduiding

Standaard marge breedte

Stel de beginwaarde van de margebreedte in voor de linker marge in de marge kopie modus.

1

Open het scherm “Copy default” (“Standaard kopie”). (Zie

(2) Toegang tot de Standaard kopie instellingenmodus.)

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

2

Kies “Manual exposure adjustement (Photo)”

(Handmatige belichting aanpassing (Foto)) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Manual exposure adjustement (Photo)”

(Handmatige belichting aanpassing (Foto)) verschijnt.

Inch aanduiding

2

Kies “Default margin width” (“Standaard marge breedte”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Default margin width” (“Standaard marge breedte”) verschijnt.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

3

Druk op de toetsen [Lighter] (Lichter) of [Darker]

(Donkerder) om de standaardinstelling voor belichting aan te passen.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

4

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

6-20

3

Druk op de toetsen [+] of [–] om de linker marge aan te passen.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

4

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

Standaard kantlijn verwijdering

Stel de beginwaarde van de kantlijn verwijdering in voor het witte gedeelte van het vel of de buiten kantlijn verwijdering voor het witte gedeelte van het boek in de witte kantlijn verwijdering modus.

1

Open het scherm “Copy default” (“Standaard kopie”). (Zie

(2) Toegang tot de Standaard kopie instellingenmodus.)

Inch aanduiding

HOOFDSTUK 6 FUNCTIES

Limiet instellen

Beperk het aantal kopieÎn die per keer kunnen worden gemaakt.

1

Open het scherm “Copy default” (“Standaard kopie”). (Zie

(2) Toegang tot de Standaard kopie instellingenmodus.)

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

2

Kies “Default erase width” (“Standaard kantlijn verwijdering”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Default erase width” (“Standaard kantlijn verwijdering”) verschijnt.

Inch aanduiding

2

Kies “Preset limit” (“Limiet instellen”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change

#] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Preset limit” (Limiet instellen) verschijnt.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

3

Druk op de [+] of [–] toetsen om de het aantal kopieën per keer in te stellen.

3

Druk op de toetsen [+] of [–] om de kantlijn verwijdering aan te passen.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

4

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

4

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

6-21

HOOFDSTUK 6 FUNCTIES

Beeldscherm registratie sleutel

Kies hier of u wel of niet een Registratie sleutel wilt weergeven in het kopie werkscherm. De instellingen kunnen in elk scherm worden uitgevoerd door te drukken op de Registratiesleutel toets.

1

Open het scherm “Copy default” (“Standaard kopie”). (Zie

(2) Toegang tot de Standaard kopie instellingenmodus.)

Inch aanduiding

Aanpassen (Hoofdfunctie)

Kies de indeling van de hoofdfuncties in het basisscherm.

1

Open het scherm “Copy default” (“Standaard kopie”). (Zie

(2) Toegang tot de Standaard kopie instellingenmodus.)

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

2

Kies “Display register key” (“Beeldscherm registratie sleutel”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Display Register key” (“Beeldscherm registratie sleutel”) verschijnt.

Inch aanduiding

2

Kies “Customize (Main function)” (“Aanpassen

(Hoofdfunctie)”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Customize (Main function)” (“Aanpassen

(Hoofdfunctiefunctie)”) verschijnt.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

3

Druk op de toets [On] om de toets [Register] weer te geven.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

4

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

6-22

3

Gebruik de pijltjestoetsen om een item te selecteren en druk vervolgens [Move ahead] (Naar voren verplaatsen) of [Move to behind] (Naar achteren verplaatsen) om het item in het “Register mode” (Volgorde modus) te verplaatsen.

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

4

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

Aanpassen (Toevoeging functies)

Kies de indeling van de alle functie behalve de hoofdfuncties in de kopie functieschermen.

1

Open het scherm “Copy default” (“Standaard kopie”). (Zie

(2) Toegang tot de Standaard kopie instellingenmodus.)

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

2

Kies “Customize (Add function)” (“Aanpassen

(Toevoeging functie)”) uit de instellingenlijst links op het scherm en druk vervolgens op de [Change #] (Wijzigen) toets.

Het scherm “Customize (Add function)” (“Aanpassen

(Toevoeging functie)”) verschijnt.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

3

Gebruik de pijltjestoetsen in de “Addition Mode” box

(Toevoegingmodus) om een item te selecteren en druk vervolgens [ ← ] om het item te verplaatsen van de “Addition mode” box naar de juiste plaats in de “Register mode” (Volgorde modus).

NB

• Druk op de toets [Back] om de instelling te annuleren. Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

4

5

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Copy default” (“Standaard kopie instellingen”) verschijnt weer op de display.

Druk op de toets [Close] (Sluiten).

Het scherm “Default setting menu” (“Standaard instellingen menu”) verschijnt.

HOOFDSTUK 6 FUNCTIES

6-23

HOOFDSTUK 6 FUNCTIES

2. Taalselectie

Kies de taal die u wilt gebruiken in de display. Mogelijke taalkeuzes: Engels, Frans, Spaans of Japans. (Voor de Metrische aanduidingen: Engels, Duits, Frans, Italiaans of Spaans)

1

Druk op de toets [ ] (Default setting) (Standaard instelling) op het bedieningspaneel.

Selection

Management

1 2 3

→ →

Reset

Interrupt

4 5 6

En

Stop/

Clear

7 8 9

2

Het scherm “Default setting menu” (Menu standaard instellingen) verschijnt.

Inch aanduiding

5

Volg de stappen 1 tot 3 om om het scherm in een andere taal weer te geven en kies een andere taal in stap 4.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

3

Druk op de toets [Language] (Taal). Het scherm

“Language” (Taal) verschijnt.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

4

Druk op de toets met de gewenste taal. Het onderstaande

“Hoofdscherm” verschijnt bijvoorbeeld wanneer de toets

[Français] wordt gekozen.

6-24

HOOFDSTUK 7 WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN

1. Foutmeldingen

Wanneeréén van de foutmeldingen uit de onderstaande tabel in de display verschijnt, voer dan de bijbehorende handeling uit.

Melding Oplossing

“Close xxx cover x.” - “Sluit xxx afdekplaat x.” De aangegeven afdekplaat is niet goed gesloten. Sluit de afdekplaat.

Pagina

“Add paper in cassette.” - “Vul papier bij van cassette.”

Er is geen papier aanwezig in de aangegeven lade. Vul papier bij.

3-1

“Set cassette.” - “Stel cassette in.” Eén van de laden is niet goed gesloten. Trek de lade uit en druk deze opnieuw goed op zijn plaats.

“Paper cassette is out of order.” -

“Papiercassette defect.” “Select another paper drawer.” - “Kies andere papierlade.”

De huidige lade is defect en kan niet worden gebruikt. Neem direct contact op met uw service leverancier. Hervat het kopiëren via een andere lade.

“Check paper size.” - “Controleer papierformaat.”

Het papier voor de geselecteerde modus is niet aanwezig. Controleer papier.

“Reposition original.” - “Herplaats origineel.” De richting van het origineel en het geselecteerde papier verschillen.

Wijzig de richting van het origineel. Wanneer u nu drukt op de [Start] toets, zal er worden gekopieerd op hetzelfde formaat.

“Ready to copy.” - “Klaar om te kopiëren.”

“Add toner.” - “Toner toevoegen.”

Er is niet voldoende toner aanwezig in de kopieermachine. Vervang direct de toner container, omdat nu slechts slechts één kopie per keer is toegestaan.

“Add toner to resume copying.” - “Toner toevoegen om kopiÎren te starten.”

Er is niet voldoende toner aanwezig in de kopieermachine om kopieën te maken. Vervang direct de toner container.

3-4

3-4

“System error.” - “Systeemfout.”

“Main switch off/on.” - “Hoofdschakelaar uit/ aan.”

Systeemfout geconstateerd. Zet de hoofdschakelaar op OFF en daarna weer op ON.

“System error.” - “Systeemfout.”

“Disconnect power plug from the socket.” -

“Haal de stekker uit het stopcontact.”

Systeemfout geconstateerd. Haal de stekker uit het stopcontact en sluit deze daarna weer aan.

“Call service.” - “Neem contact op met service leverancier.”

Open en sluit de afdekplaat. Wanneer hierna dezelfde foutmelding verschijnt, noteer het nummer en de melding achter de “C”, zet de stroomschakelaar op OFF (

), haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw service leverancier.

7-6

7-6

7-1

HOOFDSTUK 7 WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN

Melding Oplossing

“Time for maintenance” - “Tijd voor onderhoud”

Periodiek onderhoud is vereist om de kopieermachine in goede conditie te houden.

Neem zo snel mogelijk contact op met uw service leverancier.

Pagina

“Memory full.” - “Maximaal geheugen gebruikt.”

Maximaal geheugen van de kopieermachine is gebruikt. Verwijder of print alle gescande documenten. Het is niet mogelijk een ander origineel te scannen of te kopiëren voordat één van deze twee operaties wordt uitgevoerd.

Hieronder vindt u een overzicht van het beschikbare geheugen en de beschikbare capaciteit voor het scannen van originelen.

Geheugen

32MB (standaard)

32MB (standaard) + 32MB (optioneel)

32MB (standaard) +64MB (optioneel)

32MB (standaard) +128MB (optioneel)

Totaal

32MB

64MB

96MB

160MB

Scan capaciteit*

122 originelen

292 originelen

462 originelen

802 originelen

*Bij gebruik van de fabrieksstandaard betreffende originelen (A4 papier, karakters nemen 6% van het origineel in).

“Misfeed in xxx.” - “Papierstoring in xxx.” Bij een papierstoring, zal de kopieermachine stoppen. De locatie van de papierstoring verschijnt op het scherm. Laat de hoofdschakelaar op ON

( |)staan en verwijder het vastgelopen papier zoals beschreven in deze handleiding.

“Misfeed in Doc Proces.” - “Papierstoring in de Document verwerkingseenheid.” “Remove original(s).” - “Verwijder originelen.”

De originelen zijn niet juist geplaatst door de (optionele)Document

Verwerkingseenheid. Laat de hoofdschakelaar op ON (|)staan en verwijder de originelen zoals beschreven in deze handleiding.

“Duplex tray inoperable, call service.” - “

Dubbelzijdige kopiebak onbruikbaar, neem contact op met service leverancier.”

De (optionele) Duplex eenheid is defect en tweevoudige kopieën zijn niet mogelijk.

Neem direct contact op met uw service leverancier.

7-3

7-4

“Paper capacity exceeded.” -

“Papiercapaciteit overschreden.” “Remove”-

“Verwijder papier uit Document verdeler.”

Er zijn 100 vellen papier aanwezig in de (optionele) Document verdeler.

Verwijder het papier alvorens het kopiëren te hervatten.

“Remove paper form inner tray of Finisher.” -

“Verwijder papier uit kopieerbak van de document afwerkingeenheid.”

Er is een papierstoring opgetreden in de (optionele) Document verwerkingseenheid. Raadpleeg de handleiding van de afwerkingeenheid en verwijder het papier.

“Out of staples.” - “Geen nietjes aanwezig.”

“Add staples.” - “Nietjes bijvullen.”

Er zijn geen nietjes aanwezig in de (optionele) Document verwerkingseenheid. Raadpleeg de handleiding van de afwerkingeenheid en vervang of plaats de nietjes.

“Cannot staple this size.” - “Dit formaat kan niet worden geniet.”

Het nieten van klein papierformaat is niet mogelijk. Raadpleeg de handleiding van de afwerkingeenheid voor meer informatie.

“Replace the waste toner box.” - “Verwijder het toner afval vat.”

Het toner afval vat is vol. Vervang het toner afval vat.”

3-4

7-2

HOOFDSTUK 7 WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN

2. Wanneer het indicatielampje oranje knippert

Volg de instructies van de melding wanneer het indicatielampje van de Kopieermachine, de Printer, de Scanner of de Fax oplicht of oranje knippert.

Copier

Printer

Scanner

Fax

Indicator

Lichtop of knippert oranje

Oplossing

Volg de instructies van de melding.

Pagina

3. Papierstoring.

Als er een papierstoring optreedt, zal de kopieermachine stoppen. Een papierstoring melding verschijnt en de locatie van het vastgelopen papier wordt aangegeven op het scherm.

Verwijder het vastgelopen papier zoals beschreven in punt “(2) Verwijderprocedures” met de hoofdschakelaar AAN.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

7-3

HOOFDSTUK 7 WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN

(1) Waarschuwingen

WAARSCHUWING

Let op het Hoog voltage gevaar in de laadruimte. Ga voorzichtig te werk in dit gedeelte want er is gevaar op elektrische schokken.

LET OP

De bevestigingseenheid van de kopieermachine is heet. Ga voorzichtig te werk in dit gedeelte want er is gevaar op brandwonden.

• Vastgelopen papier niet hergebruiken.

• Zorg ervoor dat alle losse stukken papier worden verwijderd wanneer het papier scheurt. Achtergebleven stukken papier kunnen nieuwe storingen veroorzaken.

• Nadat het vastgelopen papier is verwijderd, zal het voorwarmen starten. De papierstoring indicator zal uitgaan en de kopieermachine zal terugkeren naar dezelfde instellingen als voor de storing.

(2) Verwijderprocedures

1

Papierstoring in het papiertoevoer gedeelte

Papierstoring in de lade (JAM 10 tot 13, 15 tot 17)

Wanneer onderstaande melding verschijnt, is er een papierstoring opgetreden in de lade (of in de optionele papiertoevoer). Verwijder het vastgelopen papier via de onderstaande procedure.

Inch aanduiding

2

Verwijder het vastgelopen papier en zorg ervoor dat het niet scheurt.

* Verwijder alle losse stukken papier binnenin de kopieermachine wanneer het papier scheurt.

3

Sluit de lade voorzichtig.

* Controleer of het papier onder de klemhaken van de lade wordt geklemd. Is dit niet het geval, plaats dan het papier opnieuw.

Papierstoring achter linker afdekplaat 1 (JAM 30 tot 34, 36 tot

52, 60, 61)

Wanneer onderstaande melding verschijnt, is er een papierstoring opgetreden achter de linker afdekplaat 1. Verwijder het vastgelopen papier via de onderstaande procedure.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

1

Trek de hendel omhoog om de linker afdekplaat 1 te openen.

1

Open de lade.

7-4

2

Verwijder het vastgelopen papier.

3

Wanneer er een duplex eenheid is geïnstalleerd, til deze omhoog om het vastgelopen papier te verwijderen.

HOOFDSTUK 7 WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN

Papierstoring achter linker afdekplaat 1 (JAM 35)

Wanneer onderstaande melding verschijnt, is er een papierstoring opgetreden achter de linker afdekplaat 1. Verwijder het vastgelopen papier via de onderstaande procedure.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

4

Verwijder het vastgelopen papier in het uitvoergedeelte.

LET OP

De bevestigingseenheid van de kopieermachine is heet. Ga voorzichtig te werk in dit gedeelte want er is gevaar op brandwonden.

1

Trek de hendel omhoog om de linker afdekplaat 1 te openen.

2

Verwijder het vastgelopen papier.

5

Sluit de linker afdekplaat 1.

3

Wanneer er een duplex eenheid is geïnstalleerd, til deze omhoog om het vastgelopen papier te verwijderen.

4

Verwijder het vastgelopen papier in het uitvoergedeelte.

7-5

HOOFDSTUK 7 WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN

LET OP

De bevestigingseenheid van de kopieermachine is heet. Ga voorzichtig te werk in dit gedeelte want er is gevaar op brandwonden.

9

Wanneer de optionele Fax kit is geïnstalleerd, verschijnt de onderstaande melding. Volg de aanwijzingen zoals beschreven in de melding.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

5

Sluit de linker afdekplaat 1.

6

Druk op de [Start] toets na de melding “Press Start Key.

Re-starting.” (Druk op de Start toets om te herstarten).

De onderstaande melding verschijnt.

Inch aanduiding

Papierstoring achter linker afdekplaat 2 (JAM 18, 22)

Wanneer onderstaande melding verschijnt, is er een papierstoring opgetreden achter de linker afdekplaat 2. Verwijder het vastgelopen papier via de onderstaande procedure.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

Metrische aanduiding

7

Herhaal de stappen 1 tot 6.

8

De onderstaande melding verschijnt. Volg de aanwijzingen zoals beschreven in de melding.

Inch aanduiding

1

Open de linker afdekplaat 2.

Metrische aanduiding

7-6

2

Verwijder het vastgelopen papier.

HOOFDSTUK 7 WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN

3

Trek de hendel omhoog om de linker afdekplaat 1 te openen.

3

Sluit de linker afdekplaat 2.

Papierstoring in Multi-drager (JAM14, 20, 21, 23)

Wanneer onderstaande melding verschijnt, is er een papierstoring opgetreden in de Multi-drager.

Verwijder het vastgelopen papier via de onderstaande procedure.

Inch aanduiding

4

Verwijder het vastgelopen papier.

5

Wanneer er een duplex eenheid is geïnstalleerd, til deze omhoog om het vastgelopen papier te verwijderen.

Metrische aanduiding

1

Verwijder al het overgebleven papier uit de Multi-drager.

Ga naar de volgende stap als het verwijderen van het papier niet lukt.

6

Open de voorplaat.

2

Trek de hendel omhoog en verwijder het vastgelopen papier.

* Ga naar de volgende stap als het verwijderen van het papier niet lukt.

7-7

HOOFDSTUK 7 WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN

7

Draai de knop naar rechts om het vastgelopen papier te verwijderen uit de binnenste bak.

13

Verwijder het vastgelopen papier.

8

Verwijder het vastgelopen papier.

9

Trek de binnenhendel uit.

10

Open de binnenste afdekplaat.

11

Verwijder het vastgelopen papier.

14

Plaats de binnenste bak terug op zijn plaats.

15

Sluit de afdekplaat.

2

Papierstoring in de (optionele) Duplex Document

Verwerker (JAM 70 tot 76)

Wanneer onderstaande melding verschijnt, is er een papierstoring opgetreden in de Duplex Document Verwerker. Verwijder het vastgelopen origineel via de onderstaande procedure.

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

1

Als het origineel zich op de plaat bevindt, verwijder deze.

12

Verwijder de binnenste bak als het papier is gescheurd.

2

Open de afdekplaat van de Document

Verwerkingseenheid.

7-8

3

Verwijder het vastgelopen origineel.

*Zorg ervoor dat alle losse stukken papier worden verwijderd wanneer het papier scheurt. Achtergebleven stukken papier kunnen nieuwe storingen veroorzaken.

HOOFDSTUK 7 WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN

Inch aanduiding

Metrische aanduiding

4

Haal de terugkeer eenheid omhoog.

5

Verwijder het vastgelopen origineel.

* Zorg ervoor dat alle losse stukken papier worden verwijderd wanneer het papier scheurt. Achtergebleven stukken papier kunnen nieuwe storingen veroorzaken.

1

Open de afdekplaat van de Document

Verwerkingseenheid.

2

Verwijder het vastgelopen origineel.

* Zorg ervoor dat alle losse stukken papier worden verwijderd wanneer het papier scheurt. Achtergebleven stukken papier kunnen nieuwe storingen veroorzaken.

6

Draai aan de linker knop om het vastgelopen origineel uit te rollen en te verwijderen.

3

Sluit de afdekplaat van de Document

Verwerkingseenheid.

4

Papierstoring in de (optionele) Ingebouwde

Afwerkingeenheid (JAM 80 tot 84)

Wanneer onderstaande melding verschijnt, is er een papierstoring opgetreden in de ingebouwde afwerkingeenheid. Verwijder het vastgelopen papier via de onderstaande procedure.

Inch aanduiding

7

Sluit de afdekplaat van de Document

Verwerkingseenheid.

3

Papierstoring in de (optionele) Document Verwerkingseenheid

(JAM 70 tot 73)

Wanneer onderstaande melding verschijnt, is er een papierstoring opgetreden in de Document Verwerkingseenheid. Verwijder het vastgelopen origineel via de onderstaande procedure.

7-9

HOOFDSTUK 7 WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN

Metrische aanduiding

5

Verwijder de bak.

3

1

2

6

Trek de hendel omhoog om de linker afdekplaat 1 te openen.

1

Verwijder het vastgelopen papier in het uitvoergedeelte van de ingebouwde afwerkingeenheid.

2

Haal de bak van de ingebouwde afwerkingeenheid naar beneden.

7

Verwijder het vastgelopen papier.

3

Verwijder het vastgelopen papier.

8

Herplaats de bak.

4

Haal de bak van de ingebouwde afwerkingeenheid naar weer naar boven in de juiste positie.

9

Sluit de linker afdekplaat 1.

5

Papierstoring in de (optionele) Document

Verwerkingseenheid (JAM 80 tot 89)

Er is een papierstoring opgetreden in de Document

Afwerkingeenheid, verwijder het vastgelopen papier met behulp van de handleiding van de document afwerkingeenheid.

7-10

HOOFDSTUK 7 WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN

4. Probleemoplossingen

Voer de onderstaande oplossingen en controleprocedures uit in geval van storingen. Neem contact op met uw service leverancier als het probleem blijft bestaan.

Probleem

Er gebeurt niets op het paneel nadat de hoofdschakelaar op ON is gezet.

Controlepunten

Is de stekker aangesloten op een wisselstroom aansluiting?

Oplossing

Sluit de stekker aan op een wisselstroom aansluiting.

Pagina

De machine kopieert niet na het drukken op de

[Start] toets.

Verschijnt er een melding op het beeldscherm?

Volg de aanwijzingen zoals beschreven in de melding.

7-1

Kopieën zijn blanco.

Zijn de originelen juist geplaatst?

Plaats de originelen op de kopieerplaat met de kopiezijde naar beneden.

4-1

Kopieën zijn te licht.

Staat de kopieermachine in de automatische belichting modus?

Pas het algemene belichtingsniveau voor de automatische belichtingsmodus aan.

6-18

Staat de kopieermachine in de handmatige belichtingmodus?

Pas de belichting aan met behulp van de kopiebelichting toetsen.

4-2

Verschijnt de melding “Add toner” (Toner toevoegen) op het beeldscherm?

Voer de belichtingaanpassingen uit voor elke kopie kwaliteitsmodus, om het algemene belichtingsniveau aan voor de automatische belichtingsmodus aan te passen.

Vervang de toner container.

6-18

6-19

3-4

Is het papier vochtig?

Vervang het papier door nieuw papier.

3-1

7-11

HOOFDSTUK 7 WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN

Probleem

Kopieën zijn te donker.

Controlepunten

Staat de kopieermachine in de automatische belichtingmodus?

Oplossing

Pas het algemene belichtingsniveau voor de automatische belichtingsmodus aan.

Pagina

6-18

Kopieën zijn vuil.

Het beeld van de kopie is scheef.

Staat de kopieermachine in de handmatige belichtingmodus?

Pas de belichting aan met behulp van de kopiebelichting toetsen.

4-2

Is de kopieerplaat of de afdekplaat vuil?

Voer de belichtingaanpassingen uit voor elke kopie kwaliteitsmodus, om het algemene belichtingsniveau aan voor de automatische belichtingsmodus aan te passen.

Reinig de kopieerplaat en/of de afdekplaat.

6-19

6-20

8-1

Is de transportrol bevuild?

Zijn de originelen juist geplaatst?

Open de voorste afdekplaat en trek en duw de reinigingsschacht enkele malen.

Reinig de transportrol met de schoonmaakborstel.

Zorg ervoor dat u het origineel tussen de juiste lijnen plaatst, alvorens te kopiëren.

3-5

8-2

4-1

Er treden regelmatig papierstoringen op.

Is het papier in de lade juist geplaatst?

Plaats het papier correct in de lade.

3-1

Is het papier gekreukeld, gevouwen of rimpelig?

Vervang het papier door nieuw papier.

3-1

Zijn er binnenin de kopieermachine stukken papier die vastzitten?

Verwijder het vastgelopen papier via de procedures beschreven in deze handleiding.

7-3

Kopieën zijn verkreukeld.

Is de verdeler in de papiertoevoer sectie bevuild?

Reinig de verdeeleenheid.

8-1

7-12

HOOFDSTUK 8 REINIGING EN TECHNISCHE

SPECIFICATIES

1. De kopieermachine reinigen

WAARSCHUWING

Voor uw veiligheid: HAAL ALTIJD de stekker uit het stopcontact wanneer u de centrale oplaadeenheid gaat reinigen.

Reinigen van de afdekplaat

Haal de afdekplaat omhoog. neem de achterkant van de afdekplaat af met een zachte, vochtige doek met alcohol of een zacht reinigingsmiddel.

*Gebruik geen thinner of andere oplosmiddelen.

* Wanneer vuil zoals zwarte lijnen op de kopie verschijnen tijdens het gebruik van de optionele Document verwerkingseenheid, is de glazen spleet a

vuil.

Neem deze glazen spleet af met een zachte, vochtige doek met alcohol of een zacht reinigingsmiddel.

a

Reinigen van de kopieerplaat

Haal de afdekplaat omhoog. Neem de kopieerplaat af met een zachte, vochtige doek met alcohol of een zacht reinigingsmiddel.

*Gebruik geen thinner of andere oplosmiddelen.

Reinigen van de Document verdeler

1

Open de afdekplaat.

2

Pak de reinigingsborstel.

8-1

HOOFDSTUK 8 REINIGING EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

3

Trek de hendel omhoog om de linker afdekplaat 1 te openen.

3

Trek de hendel omhoog om de linker afdekplaat 1 te openen.

4

Reinig de Document verdeler door de reinigingsborstel van links naar rechts langs de verdeler te halen.

4

Draai de transportrol als weergegeven en reinig de transportrol door de reinigingsborstel van links naar rechts langs de rol te halen.

5

Sluit de linker afdekplaat 1.

• Reiniging van de transportrol

1

Open de voorplaat.

5

Sluit de linker afdekplaat 1.

2

Pak de reinigingsborstel.

82

HOOFDSTUK 8 REINIGING EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

2. Technische specificaties

Type ..................................................................... Desk-top

Origineeldrager .................................................... Stationair type

Kopieer systeem .................................................. Indirect elektrostatisch

Originelen ............................................................. Papier vellen, boeken en driedimensionale objecten (Maximum formaat originelen:

11"

17"/A3)

Kopie formaten ..................................................... 11"

17"/A3, 8 1/2"

14"/B4, 11

8 1/2"/A4, 5 1/2"

8 1/2"/A5R, A6R, Folio (voor metrische specificaties), enveloppen (bij gebruik van printer)

Duplex kopiëren: 1 1"

17"/A3 tot 5 1/2"

8 1/2"/A5R

Kopieer snelheid .................................................. Kopieermachines met een snelheid van 25 kopieën per minuut: Zelfde formaat kopieën/ geheugen kopieën; 1 1"

17"/A3: 15 kopieën/min., 8 1/2"

14"/B4: 18 kopieën/min.,

11"

8 1/2"/A4: 25 kopieën/min.,

8 1/2"

11"/A4R: 20 kopieën/min.

Kopieermachines met een snelheid van 35 kopieën per minuut: Zelfde formaat kopieën/ geheugen kopieën; 1 1"

17"/A3: 19 kopieën/min., 8 1/2"

14"/B4: 23 kopieën/min.,

11"

8 1/2"/A4: 35 kopieën/min.,

8 1/2"

11"/A4R: 25 kopieën/min.

Opwarmtijd ........................................................... Binnen 60 seconden (bij een kamertemperatuur van 20 graden Celsius, luchtvochtigheidsgraad 65%)

Vanuit energiebesparing modus: Binnen 30 seconden [prioriteit voor power save].

Duur eerste kopie ................................................. Vanaf 3.9 seconden (1 1"

8 1/2"/A4)

Zoom factor .......................................................... Elke factor tussen 25 en 400% (in stappen van 1%). Alternatief, standaard factoren.

Standaard geheugengrootte ................................ 32MB

Resolutie .............................................................. Lezen: 600

600 dpi

Schrijven: 600

600 dpi

Papiertoevoer systeem ........................................ Automatische papiertoevoer via lades (2 lades, capaciteit 500 vel van [80 g/m

2

/ standaard papier gespecificeerd door ons bedrijf]), automatische papiertoevoer vanuit multi-drager (capaciteit 200 vel [80g/m

2

])

Kopiepapier .......................................................... Lade : Standaard papier (60 - 105 g/m

2

)

Duplex eenheid: Standaard papier (64 -80 g/m

2

)

Multi-drager: Standaard papier (45 - 200 g/m

2

), speciaal papier (briefhoofd, gekleurd en transparant papier), enveloppen, (DL, C5, COM-#10, Monarch) [alleen bij gebruik van de printerfunctie]

Continu Kopie modus ........................................... 1 – 250 vel

Lichtbron .............................................................. Inert gaslamp

Ontwikkelingssysteem .......................................... Droogproces

Fixeersysteem ...................................................... Hitte roller

Reinigingssysteem ............................................... Lemmet

Fotogeleider ......................................................... a-Si

Functies en modi .................................................. Zelf diagnose functie, energiebesparing modus, auto belichting aanpassingsfunctie, origineelformaat detectie, auto papierformaat selectie, auto vergrotingselectie, kopie zoommodus, standaard zoommodus, formaat zoommodus, forto modus, marge modus, kantlijn verwijdering modus, Kopie layout, sorteer modus, kopiebeheer, taalselectie

Stroomtoevoer ...................................................... Inch aanduiding: 120 V AC, 60 Hz, 11 A Max.

Metrische aanduiding: 220-240 V AC, 50 of 60 Hz, 4.5 A (Gemiddelde).

Stroom afname ..................................................... Toegekend vermogen: 1320 W Max. voor Inch aanduiding

Max. 1368 W voor Metrische aanduiding

Afmetingen ........................................................... 23"(B)

25 2/5"(D)

29 1/3"(H)

585 mm (B)

646 mm (D)

745 mm (H)

Gewicht ................................................................ ± 165 lbs.

± 79 kg

Geluidsemissie ..................................................... 70dB (A)

Benodigde ruimte ................................................. 23"(B)

25 2/5"(D)

585 mm (B)

646 mm (D)

Optionele installaties ............................................ Document verwerkingseenheid (uitsluitend voor kopieermachines met een kopieersnelheid van 25 kopieën per minuut), Duplex document verwerkingseenheid,

Papiertoevoer, Document afwerkingeenheid, Ingebouwde Afwerker, duplex eenheid, document verdeler, teller, printerplaat, netwerk scanner, Fax kit, origineel drager

(Specificaties kunnen zonder bericht vooraf worden gewijzigd.)

8-3

Laser Veiligheid

Laserstraling kan schadelijk zijn voor het menselijk lichaam. Om deze reden wordt de laserstraling door de beschermende behuizing en de externe bedekking van deze machine hermetisch afgesloten. Bij normaal gebruik van de machine, is er geen gevaar op straling.

Deze machine is geclassificeerd als Klasse 1 laserproduct conform de IEC 825.

LET OP

Andere handelingen, gebruik of procedures dan beschreven in deze handleiding kunnen leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling.

Het onderstaande label is bevestigd aan de laserscanner binnenin de machine en mag niet worden

DANGER

INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.

AVOIDO DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

CAUTION

NVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.

ACOID EXPOSURE TO BEAM.

ATTENTION

RAYONNEMENT LASER INVISIBLE SI OUVERT.

DANGEREUX DE REGARDER A L'INTERIEUR.

VORSICHT

UNSICHTBARE LASERSTRAHLEN WENN GEÖFFNET.

NICHT HINENSEHEN.

TYPE:2AV1301 MATSUSHITA

WAVE LENGHT:770-795nm

LASER SOURCE:5mW

INPUT:24VDC/MAX2.0A

5VDC/300mA

De onderstaande labels zijn aangebracht op de achterkant van de kopieermachine.

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT

LET OP!

De stroomstekker verzorgt voor het grootste gedeelte de isolatie! Andere schakelaars op de machine dienen alleen als functieschakelaars en zijn niet geschikt voor de stroomisolatie van het apparaat.

VORSICHT!

Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur

Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

MET

89/336/EEC. 73/23/EEC en 93/68/EEC

Wij verklaren, geheel onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit apparaat, waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de onderstaande specificaties.

in overeenstemming is met de beperkingen en methoden voor immuniteitbepalingen voor karakteristieken van technologische informatie-uitrustingen

EN55024

Beperkingen en methoden voor radio-interferentie metingen voor karakteristieken van technologische informatie-uitrustingen

Limieten voor harmonische stroomemissies van de stroomtoevoer voor uitrustingen met 16A per fase

EN55022 Class B

EN61000-3-2

Limieten van lichtnetspannings-fluctuaties en belastingwisselingen in laag voltage systemen voor uitrustingen met 16A

Veiligheidsnormen van technologische informatie-uitrustingen, inclusief de elektrische installatie

Veiligheidsnormen van laserproducten, installatie classificatie, en gebruikershandleiding.

EN61000-3-3

EN60950

EN60825-1

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents