Utax CD 1045, CD 1055 Operating instructions

Utax CD 1045, CD 1055 Operating instructions

your office partner

I N S T R U C T I E H A N D L E I D I N G

UTAX CD 1045

UTAX CD 1055

Lees altijd de instructiehandleiding alvorens de kopieermachine in gebruik te nemen. Bewaar de handleiding op de daarvoor bestemde plaats, zodat deze gemakkelijk beschikbaar is.

Als ENERGY STAR-partner heeft UTAX GmbH Norderstedt vastgesteld dat dit product in overeenstemming is met de ENERGY STAR-richtlijnen voor zuinig energieverbruik.

ENERGY STAR is een programma voor zuinig energieverbruik, gestart door het

Amerikaanse Environmental Protection Agency, dat een antwoord wil bieden op milieuproblemen en tot doel heeft de ontwikkeling en het gebruik van kantoorapparatuur met een zuiniger energieverbruik te bevorderen.

* ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk in de Verenigde Staten.

De tijdsduur vóór het in werking treden van de automatische uitschakeling wordt

15 tot 120 minuten in gebieden die overeenstemmen met het Zwitserse Energy

2000-programma.

<BELANGRIJK>

De instructies in deze handleiding gelden voor de kopieermachine van 45 kpm (kopieën per minuut) CD 1045 en de kopieermachine van 55 kpm CD 1055.

OPMERKING:

Deze handleiding bevat informatie die geldt voor zowel de inch- als de metrische versie van deze kopieermachine. In de tekst hebben we over het algemeen berichten aangeduid door eerst het bericht voor de inch-versie te vermelden, tussen haakjes gevolgd door de overeenkomstige informatie voor de metrische versie. Wanneer het bericht grotendeels identiek is of het verschil slechts een kwestie is van hoofd- of kleine letters, hebben we echter alleen de informatie vermeld zoals ze specifiek wordt getoond door de inch-versie van deze machine.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of door opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Wettelijke beperkingen inzake kopiëren

Het is mogelijk verboden auteursrechtelijk beschermd materiaal te kopiëren zonder toestemming van de houder van het auteursrecht.

Het is onder alle omstandigheden verboden nationale of vreemde valuta te kopiëren.

Ook voor het kopiëren van andere zaken kan een verbod gelden.

Lees deze instructiehandleiding aandachtig alvorens de kopieermachine te gebruiken.

Bewaar ze in de buurt van de kopieermachine om ze indien nodig later te raadplegen.

Sommige plaatsen in deze handleiding en sommige delen van de kopieermachine zijn voorzien van veiligheidswaarschuwingen onder de vorm van symbolen, die tot doel hebben de gebruiker en andere personen en voorwerpen in de buurt te beschermen en een correct en veilig gebruik van de kopieermachine te garanderen. Hieronder wordt de betekenis van deze symbolen verklaard.

GEVAAR

: Duidt op punten die, indien ze niet of slecht worden nageleefd, zeer waarschijnlijk ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg zullen hebben.

WAARSCHUWING

: Duidt op punten die, indien ze niet of slecht worden nageleefd, ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben.

OPGELET

: Duidt op punten die, indien ze niet of slecht worden nageleefd, lichamelijk letsel of mechanische schade tot gevolg kunnen hebben.

Symbolen

Het symbool m geeft aan dat het betrokken deel veiligheidswaarschuwingen bevat. Specifieke aandachtspunten worden binnen het symbool aangeduid.

................. [Algemene waarschuwing]

................. [Waarschuwing voor gevaar voor elektrische schok]

................. [Waarschuwing voor hoge temperatuur]

Het symbool geeft aan dat het betrokken deel informatie over verboden handelingen bevat.

Specifieke verboden handelingen worden binnen het symbool aangeduid.

.................. [Waarschuwing voor verboden handeling]

................... [Demonteren verboden]

Het symbool

geeft aan dat het betrokken deel informatie bevat over handelingen die moeten worden uitgevoerd. Specifieke vereiste handelingen worden binnen het symbool aangeduid.

.................. [Waarschuwing voor vereiste handeling]

.................. [Trek de stekker uit het stopcontact]

.................. [De kopieermachine moet altijd worden aangesloten op een geaard stopcontact]

Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger om een nieuw exemplaar te bestellen als de veiligheidswaarschuwingen in deze instructiehandleiding onleesbaar zijn of als de handleiding zelf ontbreekt. (tegen betaling)

<Note>

Het is mogelijk dat een origineel dat sterk gelijkt op een bankbiljet niet goed wordt gekopieerd, aangezien deze kopieermachine is uitgerust met een functie ter voorkoming van valsemunterij.

i

INHOUD

Hoofdstuk 1

BELANGRIJK! LEES DIT EERST ........ 1-1

WAARSCHUWINGSLABELS ............................................. 1-1

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ DE INSTALLATIE ...... 1-2

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK .................. 1-3

Hoofdstuk 2

NAMEN VAN ONDERDELEN ............... 2-1

1. Hoofdeenheid ..................................................................... 2-1

2. Bedieningspaneel ............................................................... 2-4

3. Aanraakpaneel ................................................................... 2-6

Hoofdstuk 3

VOORBEREIDINGEN ........................... 3-1

1. Papier laden ....................................................................... 3-1

(1) Opmerking in verband met papier bijvullen ............... 3-1

(2) Papier laden in laden [cassettes]

1 en 2 ........................................................................ 3-1

(3) Papier laden in laden [cassettes]

3 en 4 ........................................................................ 3-3

(4) Papier laden in de handinvoerlade ............................ 3-4

(5) Papier laden in de zij-invoer (optionele lade

[cassette], alleen verkrijgbaar voor kopieermachines van 55 kpm) ............................................................... 3-5

2. Originelen plaatsen ............................................................ 3-6

(1) Originelen plaatsen in de documentverwerkingseenheid ................................... 3-6

(2) Originelen op de glasplaat plaatsen .......................... 3-7

3. Toner bijvullen .................................................................... 3-8

Hoofdstuk 4

BASISBEDIENING ................................ 4-1

1. Basisbediening voor kopiëren ............................................ 4-1

2. Het kopiebeeld vergroten/verkleinen .................................. 4-5

(1) Automatische keuze van de reproductiefactor ............. 4-5

(2) Zoommodus .............................................................. 4-6

(3) Vooraf ingestelde zoommodus .................................. 4-7

3. Kopieeronderbreking .......................................................... 4-8

Hoofdstuk 5

ANDERE HANDIGE FUNCTIES ........... 5-1

1. Dubbelzijdige kopieën maken van verschillende soorten originelen [modi voor dubbelzijdig kopiëren] ...................... 5-1

(1) Dubbelzijdige kopieën maken van een dubbelzijdig origineel ..................................................................... 5-1

(2) Dubbelzijdige kopieën maken van een openliggend origineel (bv. boeken) ........................... 5-1

(3) Dubbelzijdige kopieën maken van enkelzijdige originelen ................................................................... 5-2

2. Originelen van twee pagina's kopiëren op afzonderlijke vellen [paginascheiding/gesplitst kopiëren] ........................ 5-4

(1) Paginascheiding/gesplitst kopiëren van boekoriginelen ........................................................... 5-4

(2) Paginascheiding/gesplitst kopiëren van dubbelzijdige originelen ............................................. 5-4

3. Het beeld van twee of vier originelen kopiëren op

één vel [combineren/samenvoegen] .................................. 5-6

(1) 2 in 1 .......................................................................... 5-6

(2) 4 in 1 .......................................................................... 5-6

4. Automatisch sorteren van kopiesets zonder de documentafwerkeenheid [sorteer-/afwerkmodus] .............. 5-9

Hoofdstuk 6

BEHEERFUNCTIES VAN DE

KOPIEERMACHINE .............................. 6-1

1. Standaardinstellingen ......................................................... 6-1

(1) Standaardinstellingen van de kopieermachine .......... 6-1

(2) Toegang krijgen tot de standaardinstellingen van de kopieermachine ............................................. 6-3

(3) Standaardinstellingen van de kopieermachine instellen ..................................................................... 6-4

2. Papierinstellingen voor de handinvoerlade ........................ 6-7

(1) Papierformaat en papiersoort .................................... 6-7

(2) Andere standaardformaten kiezen ............................ 6-8

3. Rapporten afdrukken ........................................................ 6-10

4. De taal van de berichten wijzigen .................................... 6-12

Hoofdstuk 7

VERHELPEN VAN PROBLEMEN ......... 7-1

1. Als één van de volgende berichten verschijnt .................... 7-1

2. Als één van deze indicators oplicht of knippert .................. 7-5

3. In geval van papierstoringen .............................................. 7-6

(1) Waarschuwingen ....................................................... 7-6

(2) Procedures voor het verwijderen van papier ............. 7-6

4. In geval van andere problemen ........................................ 7-19

Hoofdstuk 8

INFORMATIE OVER ONDERHOUD

EN BEDIENING ..................................... 8-1

1. Reinigen van de kopieermachine ....................................... 8-1

2. Technische gegevens ......................................................... 8-2

ii

Hoofdstuk 1 BELANGRIJK! LEES DIT EERST

WAARSCHUWINGSLABELS

Met het oog op uw veiligheid zijn op de kopieermachine waarschuwingslabels aangebracht op de aangegeven plaatsen.

WEES UITERST VOORZICHTIG wanneer u vastgelopen papier verwijdert of de toner vervangt, om brand of een elektrische schok te vermijden.

Label 1

Hoge temperatuur. Raak geen onderdelen in de buurt van dit label aan, om gevaar voor brandwonden te voorkomen.

......................................................

Label 2

Hoge spanning. Raak NOOIT onderdelen in de buurt van dit label aan, om gevaar voor brand of een elektrische schok te vermijden. ..................................................

Label 3, 4

Hoge temperatuur.

Raak geen onderdelen in de buurt van dit label aan, om gevaar voor brandwonden te voorkomen. .................

Label 5

Raak het steungedeelte van de documentverwerkingseenheid

NIET aan. Het gevaar bestaat dat uw vingers of andere voorwerpen bekneld raken, wat letsels kan veroorzaken. .................................

Label 6

Probeer de tonerfles of het afvaltonerpatroon NIET te verbranden.

Gevaarlijke vonken kunnen brandwonden veroorzaken. ....................

OPMERKING: Verwijder deze labels NIET.

1-1

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ DE INSTALLATIE

Omgeving

Een delicate vloer kan worden beschadigd door de wieltjes als de machine na de installatie wordt verplaatst.

OPGELET

Plaats de kopieermachine niet op een onstabiele of oneffen ondergrond. Op een dergelijke ondergrond bestaat het gevaar dat de machine omkantelt of valt. Dit houdt gevaar in voor lichamelijk letsel of beschadiging van de kopieermachine. ...................

Tijdens het kopiëren komt er een kleine hoeveelheid ozon vrij, die evenwel onschadelijk is voor uw gezondheid. Als de kopieermachine echter gedurende lange tijd wordt gebruikt in een slecht geventileerde ruimte of wanneer u erg veel kopieën maakt, kan dit een onaangename geur veroorzaken. Zorg steeds voor een goede ventilatie om ervoor te zorgen dat het kopiëren in een veilige omgeving gebeurt.

Vermijd stoffige of vochtige en vuile plaatsen. Als stof of vuil zich vastzetten op de stekker, moet u de stekker schoonmaken om gevaar voor brand of een elektrische schok te vermijden. .................

Voeding/aarding van de kopieermachine

Vermijd plaatsen in de buurt van radiators, verwarmingstoestellen of andere warmtebronnen en plaatsen in de buurt van ontvlambare stoffen, om brandgevaar te vermijden. .............................

WAARSCHUWING

Voor een goede ventilatie en om het vervangen van onderdelen te vergemakkelijken, moet u voldoende ruimte laten rondom de machine, zoals hieronder getoond.

Laat voldoende ruimte, vooral aan de achterkant van de machine, om een goede ventilatie mogelijk te maken. ...............................................

Gebruik UITSLUITEND de voorgeschreven voedingsspanning. Het aansluiten van meerdere toestellen op hetzelfde stopcontact wordt afgeraden. Dit houdt immers gevaar in voor brand of een elektrische schok. ...........................

Steek de stekker van het netsnoer stevig in het stopcontact. Als metalen voorwerpen in contact komen met de stekkerpennen, kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken. .....................

Links:

60 cm

Achter:

10 cm

Sluit de kopieermachine altijd aan op een geaard stopcontact, om gevaar voor brand of een elektrische schok in geval van kortsluiting te vermijden. Als er geen aarding mogelijk is, neem dan contact op met uw servicevertegenwoordiger. ...

Voor:

100 cm

Rechts:

70 cm

Andere voorzorgsmaatregelen

Sluit de stekker aan op het stopcontact dat zich het dichtst bij de kopieermachine bevindt.

De machine wordt op de netvoeding aangesloten met de voedingskabel. Gebruik een stopcontact dat zich dicht bij de machine bevindt en gemakkelijk toegankelijk is.

Zodra de machine op haar plaats staat, moet u de wieltjes vergrendelen om ervoor te zorgen dat de machine stabiel blijft en niet kan bewegen en/ of omkantelen, met mogelijk letsel tot gevolg. .....

Andere voorzorgsmaatregelen

Ongunstige omgevingsomstandigheden kunnen een veilige en goede werking van de kopieermachine in het gedrang brengen. Plaats de machine in een kamer met airconditioning (aanbevolen kamertemperatuur: ongeveer 20

°

C, vochtigheid: ongeveer 65%RV) en vermijd de volgende plaatsen als installatieplaats voor de kopieermachine.

. Vermijd plaatsen dicht bij een raam of die blootgesteld zijn aan rechtstreeks zonlicht.

. Vermijd plaatsen die onderhevig zijn aan trillingen.

. Vermijd plaatsen die onderhevig zijn aan aanzienlijke temperatuurschommelingen.

. Vermijd plaatsen die rechtstreeks blootgesteld zijn aan warme of koude lucht.

. Vermijd slecht geventileerde plaatsen.

1-2

Waarschuwing betreffende de plastic zakken

WAARSCHUWING

Houd de plastic zakken die bij de kopieermachine worden gebruikt uit de buurt van kinderen. Het plastic kan vast komen te zitten op hun neus en mond, met gevaar voor verstikking tot gevolg. ....

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van de kopieermachine

OPGELET

WAARSCHUWING

Plaats GEEN metalen voorwerpen of voorwerpen gevuld met water (vazen, bloempotten, bekers, enz.) op of in de buurt van de kopieermachine.

Als deze metalen voorwerpen of water in de machine terechtkomen, kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken. ............................

Verwijder GEEN kleppen van de kopieermachine, aangezien de onderdelen in de machine die onder hoge spanning staan een elektrische schok kunnen veroorzaken. .................................

Let op dat u het netsnoer NIET beschadigt of breekt en probeer het niet te repareren. Plaats

GEEN zware voorwerpen op het snoer, trek er niet aan, buig het niet onnodig en let op dat u het niet op een andere manier beschadigt.

Dit houdt immers gevaar in voor brand of een elektrische schok. ................................................

Probeer NOOIT de machine of onderdelen ervan te repareren of uit elkaar te nemen, want dit kan brand, een elektrische schok of beschadiging van de laser veroorzaken. Als de laserstraal in contact komt met de ogen, kan dit blindheid veroorzaken. ........................................................

Als de kopieermachine erg warm wordt, er rook uit de machine komt, de machine een vreemde geur afgeeft of er zich een andere abnormale situatie voordoet, kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken. Zet de hoofdschakelaar onmiddellijk uit (O), trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw servicevertegenwoordiger. ...................................

Als er iets schadelijks (paperclips, water, andere vloeistoffen, enz.) in de kopieermachine terechtkomt, moet u de hoofdschakelaar onmiddellijk uitzetten (O). Trek vervolgens de stekker uit het stopcontact om gevaar voor brand of een elektrische schok te vermijden. Neem dan contact op met uw servicevertegenwoordiger. .....

De stekker mag NIET met natte handen worden ingestoken of uitgetrokken, want dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. .....................

Neem ALTIJD contact op met uw servicevertegenwoordiger voor onderhoud of reparatie van interne onderdelen. ........................

Trek niet aan het snoer wanneer u het netsnoer uit het stopcontact verwijdert. Als u aan het netsnoer trekt, kunnen de draden in het snoer breken, met gevaar voor brand of een elektrische schok tot gevolg. (Neem het netsnoer ALTIJD bij de stekker vast wanneer u het uit het stopcontact verwijdert.) ............................................................

Trek ALTIJD de stekker uit het stopcontact wanneer u de kopieermachine verplaatst.

Beschadiging van het netsnoer kan brand of een elektrische schok veroorzaken. ............................

Als de kopieermachine gedurende een korte tijd niet zal worden gebruikt (bijvoorbeeld 's nachts), zet u de hoofdschakelaar uit (O).

Als de machine gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt (bijvoorbeeld in een vakantieperiode), trekt u uit veiligheidsoverwegingen de stekker uit het stopcontact. ..........................................................

Neem de machine ALTIJD bij de aangeduide delen vast wanneer u ze opheft of verplaatst. .....

Trek om veiligheidsredenen altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de machine reinigt. ...........

Een ophoping van stof binnen in de kopieermachine kan brandgevaar of andere problemen veroorzaken. Daarom verdient het aanbeveling dat u contact opneemt met uw servicevertegenwoordiger voor het reinigen van interne onderdelen. Deze reiniging is vooral van belang vóór een vochtig seizoen. Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger voor meer informatie over de kosten voor het reinigen van de interne onderdelen van de kopieermachine. ...

Laat de documentverwerkingseenheid NIET openstaan, om gevaar voor lichamelijk letsel te vermijden. ............................................................

1-3

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

Andere voorzorgsmaatregelen

Plaats GEEN zware voorwerpen op de kopieermachine en let op dat u de kopieermachine niet op een andere manier beschadigt.

Open het voorpaneel NIET, zet de hoofdschakelaar

NIET uit of trek de stekker NIET uit het stopcontact tijdens het kopiëren.

Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger wanneer de machine moet worden opgeheven of verhuisd.

Raak geen elektrische onderdelen, zoals stekkers of printplaten, aan. Zij kunnen immers worden beschadigd door statische elektriciteit.

Probeer GEEN bedieningen uit te voeren die niet in deze handleiding worden beschreven.

OPGELET: Het gebruik van bedieningselementen of instellingen of het uitvoeren van procedures die niet in deze handleiding worden beschreven, kan leiden tot blootstelling aan een gevaarlijke straling.

Kijk niet rechtstreeks in het licht van de scanlamp. Dit kan leiden tot vermoeide of pijnlijke ogen.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van verbruiksproducten

OPGELET

Probeer de tonerfles of het afvaltonerpatroon

NIET te verbranden. Gevaarlijke vonken kunnen brandwonden veroorzaken. .................................

Houd de tonerfles en het afvaltonerpatroon buiten het bereik van kinderen. ............................

Als per ongeluk toner is vrijgekomen uit de tonerfles of het afvaltonerpatroon, moet u het inhaleren en inslikken van de toner en contact met de ogen en de huid vermijden. ......................

. Als u per ongeluk toner inhaleert, moet u zich in de frisse lucht begeven en gorgelen met een grote hoeveelheid water. Als u begint te kuchen, moet u onmiddellijk een dokter raadplegen.

. Als u per ongeluk toner inslikt, spoelt u uw mond met water en drinkt u 1 of 2 glazen water om uw maaginhoud te verdunnen. Raadpleeg indien nodig een dokter.

. Als toner in contact komt met uw ogen, moet u ze overvloedig spoelen met water. Als u daarna nog last ondervindt, moet u een dokter raadplegen.

. Als toner in contact komt met uw huid, moet u de huid wassen met water en zeep.

Probeer NOOIT de tonerfles of het afvaltonerpatroon met geweld te openen of te vernietigen. ..........................................................

Andere voorzorgsmaatregelen

Doe de tonerfles en het afvaltonerpatroon na gebruik

STEEDS weg overeenkomstig alle geldende voorschriften.

Bewaar alle verbruiksproducten op een koele, donkere plaats.

Als de kopieermachine gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt, neem dan het papier uit de cassette, berg het op in zijn originele verpakking en maak de verpakking weer dicht.

1-4

Hoofdstuk 2 NAMEN VAN ONDERDELEN

1. Hoofdeenheid

1

2

3

4

5

7

6

9

8

0

!

@

1

Bedieningspaneel

(Vanaf hier voert u kopieerbewerkingen uit.)

2

Klep rechts van het bedieningspaneel

(Open deze klep voor het bijvullen van toner.)

3

Voorpaneel

(Open dit paneel als papier is vastgelopen in de kopieermachine.)

4

Lade [cassette] 1

(Deze lade [cassette] heeft een opslagcapaciteit van 500 vellen gewoon kopieerpapier.)

5

Lade [cassette] 2

(Deze lade [cassette] heeft een opslagcapaciteit van 500 vellen gewoon kopieerpapier.)

6

Lade [cassette] 3

(Deze lade [cassette] heeft een opslagcapaciteit van 1000 vellen gewoon kopieerpapier.)

7

Lade [cassette] 4

(Deze lade [cassette] heeft een opslagcapaciteit van 1500 vellen gewoon kopieerpapier.)

8

Handinvoerlade

(Plaats het kopieerpapier in deze lade om te kopiëren op kleine papierformaten of speciale papiersoorten.)

9

Invoergeleiders

(Stel deze geleiders in op de breedte van het papier dat in de handinvoerlade is geplaatst.)

0

Papiersteun van handinvoerlade

(Trek deze steun uit wanneer u kopieert of papier van het formaat

8

1/2

" x 11", 11" x 17", B4 of A3.)

!

Rechterklep

(Open deze klep als papier is vastgelopen in de kopieermachine.)

@

Afvaltonerpatroon

(Het afvaltonerpatroon moet worden vervangen door uw servicevertegenwoordiger.)

2-1

Hoofdstuk 2 NAMEN VAN ONDERDELEN

^ % $

#

(

&

*

)

#

Origineeltafel

(Plaats de te kopiëren originelen op deze tafel.)

$

Origineelinvoergeleiders

(Stel deze geleiders in op de breedte van de te kopiëren originelen.)

%

Klep van documentverwerkingseenheid

(Open deze klep als een origineel is vastgelopen.)

^

Origineelplaatsingsindicator

(Deze indicator licht op wanneer originelen in de documentverwerkingseenheid worden geplaatst.)

&

Origineeluitvoertafel

(Op deze tafel worden de gekopieerde originelen uitgevoerd en opgeslagen.)

*

Handvat van documentverwerkingseenheid

(Neem dit handvat vast om de documentverwerkingseenheid te openen.)

(

Uitvoersteun

(Open deze steun wanneer u grote originelen gebruikt, bv. van de formaten 8

1/2

" x 14", 11" x 17", B4 en A3.)

)

Papierinvoereenheid

(Trek deze eenheid uit als papier is vastgelopen in de kopieermachine.)

Transporthandvatten

(Trek deze stangen - twee aan de linker- en twee aan de rechterkant van de machine - uit om ze als handvatten te gebruiken.)

2-2

Hoofdstuk 2 NAMEN VAN ONDERDELEN

‹ ‚

·

— fl

¤

› fi

Œ

´

¤

Origineelformaataanduidingen

(Leg het origineel gelijk met deze aanduidingen wanneer u een origineel op de glasplaat plaatst.)

Glasplaat

(Plaats hierop de originelen om te kopiëren. Plaats de originelen met de beeldzijde naar onder en leg de randen gelijk met de formaataanduidingen links en rechts van de glasplaat.)

Totaalteller

(Deze teller toont het totale aantal kopieën dat tot dusver met de kopieermachine is gemaakt.) fi

Hoofdschakelaar

(Zet deze schakelaar aan ( | ) vóór het kopiëren.) fl

Kopie-uitvoerlade

(Op deze lade worden de afgewerkte kopieën uitgevoerd en opgeslagen.)

Handvat A van fixeereenheid

(Trek aan dit handvat als papier is vastgelopen in de kopieermachine.)

Handvat C van doorvoereenheid

(Trek aan dit handvat als papier is vastgelopen in de kopieermachine.)

·

Ontgrendelingshendel B van doorvoereenheid

(Gebruik deze hendel om de doorvoereenheid naar buiten te trekken.)

Doorvoereenheid

(Trek deze eenheid uit als papier is vastgelopen in de kopieermachine.)

Œ

Duplex-eenheid

(Trek deze eenheid uit als papier is vastgelopen in de kopieermachine.)

Ontgrendelingshendels van papierlengtegeleider

(Druk deze hendels in en stel de geleideplaat in op de lengte van het papier dat in de lade [cassette] wordt geplaatst.)

´

Ontgrendelingshendels van papierbreedtegeleiders

(Druk deze hendels in en stel de geleideplaten in op de breedte van het papier dat in de lade [cassette] wordt geplaatst.)

2-3

Hoofdstuk 2 NAMEN VAN ONDERDELEN

2. Bedieningspaneel

@ !

0 * & ^ % $

7

6 5 4

# 9 8 1

2

3

1

[Start]-toets & indicatielampje

(Druk op deze toets wanneer het lampje van de toets groen oplicht om te beginnen met kopiëren.)

2

[Stop/wissen]-toets

(Druk op deze toets om het kopiëren te beëindigen of om het aantal kopieën te wijzigen.)

3

[Reset]-toets

(Zie “Startmodus” op blz. 2-5.)

4

[Energiebesparing]-toets & indicatielampje

(Druk op deze toets om de energiebesparende voorverwarmingsmodus in te schakelen. Druk nogmaals op deze toets om de voorverwarmingsmodus uit te schakelen.)

5

[Onderbreken]-toets & indicatielampje

(Druk op deze toets om het lampje van de toets te doen oplichten wanneer u de huidige bewerking wilt onderbreken voor een dringende kopie. Zie blz. 4-8.)

6

[Beheer]-toets

(Wanneer het kopiebeheer is ingeschakeld, drukt u na het kopiëren op deze toets om terug te keren naar het scherm voor de invoer van de afdelingscode.)

7

[ ]-toets (standaardinstelling)

(Druk op deze toets wanneer u standaardinstellingen of instellingen voor kopiebeheer e.d. wilt maken.)

8

Toetsenblok

(Gebruik deze toetsen om het aantal kopieën in te stellen of om andere waarden in te voeren.)

9

Aanraakpaneel

(Dit paneel toont informatie over bedieningsprocedures, de machinestatus en de diverse functietoetsen.)

0

Helderheidsinstelknop

(Draai aan deze knop om de helderheid van het aanraakpaneel aan te passen.)

!

[Kopieer]-toets & indicatielampje

(Druk op deze toets om het lampje van de toets te doen oplichten wanneer u de kopieerfuncties van deze machine wilt gebruiken.)

@

[Printer]-toets & indicatielampje

(Druk op deze toets wanneer u de optionele printerfuncties van deze machine wilt gebruiken. Het lampje in de toets licht op wanneer de machine in de printermodus staat. De indicator links van de toets licht groen of oranje op, afhankelijk van de status van de machine.)

#

[Scanner]-toets & indicatielampje

(Druk op deze toets wanneer u de optionele scannerfuncties van deze machine wilt gebruiken. Het lampje in de toets licht op wanneer de machine in de scannermodus staat. De indicator links van de toets licht groen of oranje op of knippert, afhankelijk van de status van de machine.)

$

[Autom. kiezen]-toets & indicatielampje

(Druk op deze toets om het lampje te doen oplichten wanneer u de modus automatisch kiezen wilt gebruiken.)

%

[Jobopbouw]-toets & indicatielampje

(Druk op deze toets om het lampje in de toets te doen oplichten wanneer u de jobopbouwfunctie wilt gebruiken.)

^

[Herhaalkopie]-toets & indicatielampje

(Druk op deze toets om het lampje in de toets te doen oplichten wanneer u de herhaalkopieerfunctie wilt gebruiken.)

&

[Jobwachtrij]-toets & indicatielampje

(Druk op deze toets om het lampje in de toets te doen oplichten wanneer u de uitvoerbeheerfuncties van de kopieermachine wilt gebruiken.)

*

[Documentbeheer]-toets & indicatielampje

(Druk op deze toets om het lampje in de toets te doen oplichten wanneer u de documentbeheerfuncties van de kopieermachine wilt gebruiken.)

2-4

Startmodus (na het opwarmen of wanneer de [Reset]-toets wordt ingedrukt)

In de op de fabriek gekozen standaardinstellingen wordt automatisch papier van hetzelfde formaat als het origineel gekozen, wordt de reproductiefactor ingesteld op “100%” [1:1] (bij automatische papierkeuze), wordt het aantal kopieën ingesteld op “1” en de beeldkwaliteit op tekst+foto.

OPMERKING

De standaardinstellingen voor de startmodus kunnen worden gewijzigd volgens de overeenkomstige procedure

“standaardinstellingen voor kopiëren”.

Automatische annulering van instellingen

Wanneer een ingestelde tijdsduur (tussen 30 en 270 seconden) is verstreken na het maken van de laatste kopie, treedt de automatische annuleerfunctie automatisch in werking en keert de kopieermachine terug naar dezelfde instellingen als na het opwarmen (instellingen van de startmodus). (De belichtings- en beeldkwaliteitsinstellingen veranderen evenwel niet.) U kunt doorlopend kopiëren met dezelfde instellingen (kopieermodus, aantal kopieën en belichtingsmodus) als de volgende kopieeropdracht wordt gestart voordat de automatische annuleerfunctie in werking treedt.

Automatische keuze van lade [cassette]

Als twee laden [cassettes] papier van hetzelfde formaat bevatten dat in dezelfde richting is geplaatst en het papier in de ene lade [cassette] op raakt tijdens het kopiëren, zorgt de automatische keuze van de lade [cassette] ervoor dat het papier niet meer vanuit de lege lade

[cassette] wordt aangevoerd, maar vanuit de andere lade [cassette], die nog wel papier bevat.

U kunt ook aanduiden welke laden [cassettes] hetzelfde formaat en dezelfde papiersoort bevatten voor de automatische keuze van de lade.

Hoofdstuk 2 NAMEN VAN ONDERDELEN

2-5

Hoofdstuk 2 NAMEN VAN ONDERDELEN

3. Aanraakpaneel

Specificaties in inch

4

&

1

Ready to copy.

11x8

1

/

2

"

Plain

8

1 /

2 x11"

Color

11x8

1

/

2

"

Plain

11x8

1

/

2

"

Recycled

Basic

APS

Bypass

Plain

User choice

AMS

Reduce

/Enlarge

Function

2

Auto

Exposure

Exposure

Program

* 6

5 9

8 (

7

!

@ )

0 #

$

%

3

Sort:Off

Sort:On

Sort

/Finished

Paper Size

11x8

1

/

2

"

Set

Combine

Orig.image

quality

Reduc

/Enlarge

^

Metrische specificaties

4

1 2

Paper Size Set

3

Ready to copy.

&

Plain

Color

Plain

Recycled

Basic

APS

Bypass

Plain

User choice

AMS

Reduce/

Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

*

6

5 9

8 ( 7 !

@ )

0

# $ %

Merge copy

Image quality

Reduce/

Enlarge

^

2-6

1

In dit gebied verschijnen berichten over de status van de machine en over bedieningsprocedures.

2

In dit gebied verschijnt informatie over het formaat van het papier in de lade [cassette] en de ingestelde reproductiefactor.

3

In dit gebied verschijnt het ingestelde aantal kopieën.

4

Papierformaattoetsen (pictogrammen voor resterend papiervolume)

(Raak deze toetsen aan wanneer u de momenteel gekozen lade

[cassette] wilt veranderen, om het gebruikte papierformaat te veranderen. De lade [cassette] die het momenteel gekozen papierformaat en de gekozen papiersoort bevat is gemarkeerd.)

5

“APS”-toets

(Raak deze toets aan tot hij gemarkeerd is om het papierformaat automatisch te laten kiezen door de machine.)

6

“Bypass”-toets

(Raak deze toets aan wanneer u wilt kopiëren op papier dat in de handinvoer is geplaatst. De papiersoort die is vastgelegd voor de handinvoerlade wordt in de toets aangeduid.)

7

“AMS”-toets

(Raak deze toets aan tot hij gemarkeerd is om de reproductiefactor automatisch te laten kiezen door de machine.)

8

“Reduce/Enlarge”-toets

(Raak deze toets aan om de reproductiefactor handmatig te wijzigen.)

9

“100%”-toets (ware grootte)

(Raak deze toets aan om het originele beeld op ware grootte

(“100%”) te kopiëren.)

0

Kopieerbelichting-insteltoetsen / Kopieerbelichtingsschaal

(Raak de juiste toets aan om de kopieerbelichting handmatig te wijzigen. De kopieerbelichtingsschaal duidt de momenteel gekozen instelling aan.)

!

“Exposure” [“Exposure Mode”]-toets

(Raak deze toets aan om het scherm “Exposure Mode” op te roepen.)

@

“Auto Exposure”-toets

(Raak deze toets aan tot hij gemarkeerd is om de automatische belichtingsmodus te kiezen. In de automatische belichtingsmodus wordt het contrast van het origineel herkend en wordt automatisch het meest geschikte belichtingsniveau gekozen.)

#

“Sort:OFF”-toets

(Raak deze toets aan wanneer u kopieën wilt maken zonder ze te sorteren.)

$

“Sort:ON”-toets

(Raak deze toets aan wanneer u kopieën wilt maken in de sorteermodus.)

%

“Sort/Finish”-toets

(Raak deze toets aan om het scherm “Sort/Finish” op te roepen.)

^

Registratietoetsen

(Raak de juiste toets aan om de bijbehorende functie of modus op te roepen. Elke functie of modus onder de tab “Function” kan worden geregistreerd om te worden weergegeven als één van de registratietoetsen.)

&

“Basic”-tab

(Raak deze tab aan om de inhoud van de tab “Basic” weer te geven.)

Hoofdstuk 2 NAMEN VAN ONDERDELEN

*

“User choice”-tab

(Raak deze tab aan om de inhoud van de tab “User choice” weer te geven.)

Specificaties in inch

2-sided /

Separation

Basic

Orig. image quality

Select orig. size

Proof Copy

User choice

Function

Border

Erase

Form

Overlay

Program

Cover

Metrische specificaties

2-sided /

Split

Basic

Image quality

Test copy

User choice

Select size orig.

Erase

Mode

Function

Form overlay

Program

Cover

Mode

(

“Function”-tab

(Raak deze tab aan om de inhoud van de tab “Function” weer te geven.)

Specificaties in inch

Paper size

11x8 1 /

2

"

Set

Select paper

Exposure

Orig.image

quality

Sort/

Finished

Basic

Ready to copy.

2 sided/

Separation

Reduce

/Enlarge

Margin

Centering

Border

Erase

User choice

Select original size

Auto

Selection

Page #

Cover

Function

Combine

Batch scanning

Form

Overlay

Booklet

/Stitching

Program

Up

Down

Paper size

11x8 1 /

2

"

Set

Ready to copy.

Auto

Rotation

Eco Print

Modify

Copy

OHP back

Orig. set direction

Select of

Output

Proof Copy

Invert

Memo

Pages

Mirror Up

Down

Basic User choice Function Program

Metrische specificaties

Select paper

Exposure

Mode

Image quality

Sort/

Finished

Basic

Ready to copy.

2-sided/

Split

Reduce/

Enlarge

Margin/

Image shift

Erase

Mode

User choice

Select size orig.

Auto selection

Page numbering

Cover

Mode

Function

Merge copy

Large # of originals

Form overlay

Booklet/

Stitching

Program

Paper size

Set

Up

Down

Paper size

Set

Ready to copy.

Auto

Rotation

Eco Print

Modify copy

OHP back

Orig. set direction

Select of

Output

Test copy

Invert

Basic User choice Function

Memo pages

Mirror

Program

Up

Down

2-7

Hoofdstuk 2 NAMEN VAN ONDERDELEN

)

“Program”-tab

(Raak deze tab aan om de momenteel gekozen instellingen vast te leggen als programma of om een voordien vastgelegd programma te verwijderen.)

OPMERKING

Als u op een toets drukt met een pijltje ( P ) in de rechterbenedenhoek, verschijnt het bijbehorende instelscherm.

Specificaties in inch

Ready to copy.

Paper size

11x8 1 /

2

"

Set

Select paper

Exposure

Orig.image

quality

Sort/

Finished

Basic

2 sided/

Separation

Reduce

/Enlarge

Margin

Centering

Border

Erase

User choice

Select original size

Auto

Selection

Page #

Cover

Function

Combine

Batch scanning

Form

Overlay

Booklet

/Stitching

Program

Up

Down

Metrische specificaties

Ready to copy.

Select paper

Exposure

Mode

Image quality

Sort/

Finished

Basic

2-sided/

Split

Reduce/

Enlarge

Margin/

Image shift

Erase

Mode

User choice

Select size orig.

Auto selection

Page numbering

Cover

Mode

Function

Merge copy

Large # of originals

Form overlay

Booklet/

Stitching

Program

Paper size

Set

Up

Down

“Register”-toets

(Raak deze toets aan om de momenteel gekozen functie of modus vast te leggen onder een registratietoets.)

“Back”-toets

(Raak deze toets aan om de instellingen van de momenteel gekozen modus opnieuw op hun vorige waarden in te stellen.)

“Close”-toets

(Raak deze toets aan om terug te keren naar het vorige scherm.)

Specificaties in inch

Ready to copy.

Reduce/Enlarge

Standard

Zoom

XY zoom

Register

Paper size

11x8

100%

1 /

2

"

Back

Set

Close

(25~400)

100 %

# Keys

AMS

100%

400%

200%

5 1 /

2 x8 1 /

2

"

11x17"

154%

5 1 /

2 x8 1 /

2

"

8 1 /

2 x14"

129%

8 1 /

2 x11"

11x17"

121%

8 1 /

2 x14"

11x17"

78%

8 1 /

2 x14"

8 1 /

2 x11"

77%

11x17"

64%

11x17"

50%

11x17"

25%

8 1 /

2 x14"

8 1 /

2 x11"

5 1 /

2 x8 1 /

2

"

Metrische specificaties

Ready to copy.

Reduce/Enlarge

Standard

Zoom

XY zoom

Register

Paper size

Back

100%

Set

Close

(25~400)

100 %

#-Keys

AMS

100%

400%

200%

A 5

A 3

141%

127%

A 4

A3

A 5

A4

Folio

A3

106%

90%

A 4

B 4

11x15"

A3

Folio

A3

75% 11x15"

A 4

70%

50%

25%

A4

A5

2-8

Hoofdstuk 3 VOORBEREIDINGEN

1. Papier laden

U kunt op 5 plaatsen papier laden in deze kopieermachine: in de 4 laden [cassettes] en in de handinvoerlade.

(1) Opmerking in verband met papier bijvullen

Waaier nieuw papier uit nadat u het uit de verpakking hebt gehaald om de vellen van elkaar te scheiden alvorens het papier in de lade

[cassette] of in de handinvoerlade te plaatsen.

BELANGRIJK!

Gebruik van speciaal papier

De papiersoort die in elke lade [cassette] en in de handinvoerlade van deze kopieermachine wordt gebruikt, kan worden opgegeven onder

“(1) Paper size and type” op blz. 6-7.

Het speciale papier dat in deze kopieermachine kan worden gebruikt, omvat vele verschillende papierkwaliteiten en -samenstellingen. Dit geldt vooral voor de hieronder vermelde papiersoorten. Daarom is het gevaar voor problemen groter tijdens het kopiëren met dergelijke papiersoorten. Wanneer u het hieronder vermelde speciale papier gebruikt, verdient het aanbeveling eerst een proefkopie te maken en de resultaten te bekijken.

<Speciaal papier waarmee men extra voorzichtig moet zijn>

Voorgedrukt papier

Labelvellen* 1

Voorgeperforeerd papier

*1: Wanneer u labelvellen gebruikt, moet u er absoluut zeker van zijn dat de lijm niet in contact kan komen met enig onderdeel van de kopieermachine en dat de labels niet loskomen van het vel tijdens het kopiëren. Als lijm in contact komt met de drum of de rollen of als één van de labels loskomt in de kopieermachine, kan dit ernstige schade veroorzaken.

(2) Papier laden in laden [cassettes] 1 en 2

In elke lade [cassette] kunnen maximaal 500 vellen gewoon kopieerpapier (75 g/m 2 – 90 g/m 2 ) of kleurpapier worden geplaatst.

Specificaties in inch

Elke lade [cassette] kan elk papierformaat van

5

1/2

" x 8

1/2

" t/m 11" x 17" bevatten.

Metrische specificaties

Elke lade [cassette] kan elk papierformaat van A5R t/m A3 bevatten.

BELANGRIJK!

Bij kopieermachines met metrische specificaties moet het papierformaat van elke lade [cassette] worden opgegeven onder

“Paper size (drawer[cassette] No.1 & No.2)” op blz. 6-4.

1

Trek de lade [cassette] zover mogelijk uit.

2

Stel de papierlengtegeleideplaten in op de lengte van het papier dat u in de lade [cassette] gaat plaatsen.

De papierformaten zijn aangeduid op de bodem van de lade

[cassette].

3-1

Hoofdstuk 3 VOORBEREIDINGEN

3

Stel de papierbreedtegeleideplaat in op de breedte van het papier dat u in de lade [cassette] gaat plaatsen.

5

Schuif het label met het juiste papierformaat vooraan in de lade [cassette] om aan te geven welk papierformaat in die lade [cassette] zit.

4

Leg het papier gelijk met de rechterkant van de lade

[cassette] en plaats vervolgens het papier in de lade

[cassette].

6

Duw de lade [cassette] voorzichtig weer in de machine.

OPMERKING

Als u de kopieermachine gedurende lange tijd niet gaat gebruiken, moet u al het papier uit de laden [cassettes] verwijderen en in zijn originele verpakking opbergen om het te beschermen tegen vocht.

BELANGRIJK!

Zorg ervoor dat er geen vouwen e.d. zijn in het papier dat u in de laden [cassettes] plaatst. Vouwen e.d. kunnen papierstoringen veroorzaken.

Laad NIET meer papier dan aangegeven op de sticker aan de binnenkant van de lade [cassette] (nummer

1

in de afbeelding).

Plaats het papier in de lade [cassette] met de kopieerkant naar onder. (De kopieerkant is de kant die naar boven ligt wanneer de verpakking wordt geopend.)

Zorg ervoor dat het papier goed tegen de lengte- en breedtegeleideplaten aanligt. Als er ruimte is tussen het papier en de geleideplaat, moet u de geleideplaten goed tegen het papier schuiven.

1

3-2

(3) Papier laden in laden [cassettes] 3 en 4

Maximaal 1000 vellen gewoon kopieerpapier van het formaat

11" x 8

1/2

" of A4 (75 g/m 2 – 80 g/m 2 ) of kleurpapier kunnen in lade

[cassette] 3 (rechtse lade [cassette]) worden geplaatst. Lade

[cassette] 4 (linkse lade [cassette]) heeft een capaciteit van

1500 vellen papier van hetzelfde formaat.

1

Trek de lade [cassette] zover mogelijk uit.

Hoofdstuk 3 VOORBEREIDINGEN

BELANGRIJK!

Zorg ervoor dat er geen vouwen e.d. zitten in het papier dat u in de laden [cassettes] plaatst. Vouwen e.d. kunnen papierstoringen veroorzaken.

Laad NIET meer papier dan aangegeven op de sticker aan de binnenkant van de lade [cassette] (nummer

1

in de afbeelding).

Plaats het papier in de lade [cassette] met de kopieerkant naar onder. (De kopieerkant is de kant die naar boven ligt wanneer de verpakking wordt geopend.)

1

2

Leg het papier gelijk met de rechterkant van de lade

[cassette] en plaats vervolgens het papier in de lade

[cassette].

3

Schuif het label met het juiste papierformaat vooraan in de lade [cassette] om aan te geven welk papierformaat in die lade [cassette] zit.

4

Duw de lade [cassette] voorzichtig weer in de machine.

OPMERKING

Als u de kopieermachine gedurende lange tijd niet gaat gebruiken, moet u al het papier uit de laden [cassettes] verwijderen en in zijn originele verpakking opbergen om het te beschermen tegen vocht.

3-3

Hoofdstuk 3 VOORBEREIDINGEN

(4) Papier laden in de handinvoerlade

In de handinvoerlade kan zowel gewoon kopieerpapier als speciaal papier worden geplaatst. Gebruik de handinvoerlade steeds om te kopiëren op speciaal papier.

OPMERKINGEN

Maximaal 100 vellen gewoon kopieerpapier of speciaal papier kunnen tegelijk in de handinvoerlade worden geplaatst.

Hierna volgen de speciale papiersoorten en het maximumaantal vellen dat tegelijk in de handinvoerlade kan worden geplaatst:

OHP-transparanten: 25 vellen

Dik papier (120 g/m 2 , 160 g/m 2 , 200 g/m 2 en 110 lbs): 25 vellen

2

Stel de invoergeleiders in op de breedte van het papier dat in de handinvoerlade wordt geplaatst.

BELANGRIJK!

Wanneer u speciaal papier zoals OHP-transparanten en dik papier in de handinvoerlade plaatst, moet de papiersoort worden opgegeven onder “(1) Paper size and type” op blz. 6-7.

1

Open de handinvoerlade.

3

Voer het papier zover mogelijk in langs de geleiders.

OPMERKING

Trek de steungeleider van de handinvoerlade uit wanneer u kopieert op papier van het formaat 8

1/2

" x 14", 11" x 17", B4 of A3.

BELANGRIJK!

Zorg ervoor dat er geen vouwen e.d. zitten in het papier dat u in de handinvoerlade plaatst. Vouwen e.d. kunnen papierstoringen veroorzaken.

Als het papier omgekruld is, moet u het vlak strijken alvorens het in de handinvoerlade te plaatsen. (De papierkrulling moet minder dan

10 mm zijn voor gewoon papier en minder dan 5 mm voor briefkaarten.) Afhankelijk van de papierkwaliteit is het mogelijk dat het papier niet goed in de handinvoerlade wordt gevoerd.

Laad het papier in de handinvoerlade met de kopieerkant naar boven. (De kopieerkant is de kant die naar boven ligt wanneer de verpakking wordt geopend.) Vooral als de voorste rand van het papier omgekruld is, moet u het papier vlak strijken alvorens het in de handinvoerlade te plaatsen.

3-4

(5) Papier laden in de zij-invoer (optionele lade

[cassette], alleen verkrijgbaar voor kopieermachines van 55 kpm)

Maximaal 4000 vellen gewoon kopieerpapier van het formaat

11" x 8

1/2

" of A4 (75 g/m

2

– 80 g/m

2

) of kleurpapier kunnen in de optionele zij-invoer worden geplaatst.

1

Houd de papierplaat omhoog/omlaag-schakelaar rechts van de zij-invoer ingedrukt.

Hoofdstuk 3 VOORBEREIDINGEN

3

Leg het papier gelijk met de linkerkant van de papierplaat en plaats vervolgens het papier in de zij-invoer.

OPMERKINGEN

Als er geen papier in de zij-invoer zit, is de papierplaat in de zijinvoer al automatisch tot de laagste stand gezakt.

Als de rechterklep van de zij-invoer openstaat, zal de papierplaat niet bewegen wanneer u de schakelaar indrukt.

2

Open de rechterklep van de zij-invoer.

BELANGRIJK!

Zorg ervoor dat er geen vouwen e.d. zitten in het papier dat u in de zij-invoer plaatst. Vouwen e.d. kunnen papierstoringen veroorzaken.

Laad NIET meer papier dan aangegeven op het label aan de binnenkant van de zij-invoer (nummer

1

in de afbeelding).

Laad het papier met de kopieerkant naar boven in de zij-invoer. (De kopieerkant is de kant die naar boven ligt wanneer de verpakking wordt geopend.)

1

4

Sluit de bovenste klep, indien nodig, en vervolgens de rechterklep.

OPMERKING

U kunt het papier gemakkelijker in de zij-invoer plaatsen als u ook de bovenste klep opent.

OPMERKING

Als u de kopieermachine gedurende lange tijd niet gaat gebruiken, moet u al het papier uit de zij-invoer verwijderen en in zijn originele verpakking opbergen om het te beschermen tegen vocht.

3-5

Hoofdstuk 3 VOORBEREIDINGEN

2. Originelen plaatsen

(1) Originelen plaatsen in de documentverwerkingseenheid

De documentverwerkingseenheid voert elk origineel automatisch in en scant het om te kopiëren. Dubbelzijdige originelen worden automatisch omgekeerd om ze dubbelzijdig of elke kant op een afzonderlijk vel te kopiëren.

3

Originelen plaatsen in de documentverwerkingseenheid

1

Stel de origineelinvoergeleiders in op het formaat van de originelen.

1

Waarschuwingen bij gebruik van de documentverwerkingseenheid

Plaats de volgende soorten originelen NIET in de documentverwerkingseenheid. Voorts moet u er bij het gebruik van geperforeerde vellen of originelen met ponsgaten op letten dat u de kant met de perforatie- of ponsgaten NIET eerst invoert.

OHP-film en andere transparanten

Carbonpapier, gekreukte originelen of originelen met sterke vouwen, en zachte originelen, bv. vinyl

Originelen die niet rechthoekig zijn, vochtige originelen, en originelen met kleefband of lijm

Originelen met paperclips of nietjes (om dergelijke originelen te kunnen gebruiken, moet u eerst de paperclips of nietjes verwijderen en eventuele kreuken of vouwen vlak strijken. Zo niet kunnen de originelen vastlopen.)

Krantenknipsels of originelen met een glad oppervlak

Originelen met niet-opgedroogde correctievloeistof

Originelen met vouwen (als u toch dergelijke originelen gebruikt, moet u de vouwen vlak strijken alvorens de originelen in de documentverwerkingseenheid te plaatsen. Zo niet kunnen de originelen vastlopen.)

2

Geschikte originelen voor de documentverwerkingseenheid

Losse vellen

Papiergewicht:

Enkelzijdige originelen: tussen 35 g/m 2 en 160 g/m 2

Dubbelzijdige originelen: tussen 50 g/m

2

en 120 g/m

2

Formaten: max. 11" x 17" of A3 - min. 5

1/2

" x 8

1/2

" of A5R

Aantal vellen:

100 vellen (voor formaten tot 11" x 8

1/2

" of A4 [75 g/m 2 of 80 g/m 2 ])

70 vellen (voor formaten vanaf 8

1/2

" x 14" of B4 [75 g/m

2

of 80 g/m

2

])

30 vellen (bij gebruik van de automatische keuzemodus)

OPMERKING

Alvorens nieuwe originelen te plaatsen, moet u eerst de originelen die nog op de origineeluitvoertafel liggen verwijderen. Originelen die op de origineeluitvoertafel blijven liggen, kunnen papierstoringen veroorzaken.

2

Leg de originelen op volgorde en plaats ze met de beeldzijde naar boven (eerste blad met beeldzijde naar boven in geval van dubbelzijdige originelen) op de origineeltafel.

Schuif de invoerrand van de originelen zover mogelijk in de documentverwerkingseenheid.

* Wanneer u grote originelen gebruikt, bv. van het formaat

8

1/2

" x 14", 11" x 17", B4 of A3, moet u de uitvoersteun openen.

3-6

BELANGRIJK!

Plaats NIET meer originelen dan aangegeven op de sticker die is aangebracht op de achterste origineelinvoergeleider. Als u meer dan het toegelaten aantal originelen plaatst, kunnen de originelen vastlopen.

Hoofdstuk 3 VOORBEREIDINGEN

3

Neem het handvat van de documentverwerkingseenheid vast en sluit de eenheid.

* Laat de documentverwerkingseenheid openstaan als uw origineel meer dan 4 cm dik is.

BELANGRIJK!

Oefen niet te veel druk uit op de glasplaat wanneer u de documentverwerkingseenheid sluit. Door een te hoge druk kan het glas breken.

OPMERKING

Wanneer u openliggende originelen (bv. boeken) kopieert, kunnen aan de randen of in het midden van de kopie schaduwen zichtbaar zijn.

(2) Originelen op de glasplaat plaatsen

Om kopieën te maken van originelen die niet in de documentverwerkingseenheid kunnen worden geplaatst (boeken, tijdschriften, enz.), heft u de documentverwerkingseenheid op en plaatst u de originelen één na één op de glasplaat.

1

Neem het handvat van de documentverwerkingseenheid vast en open de eenheid.

* Alvorens de documentverwerkingseenheid te openen, moet u originelen die nog op de origineeltafel en de origineeluitvoertafel liggen verwijderen om te voorkomen dat ze van de documentverwerkingseenheid vallen wanneer deze wordt geopend.

OPGELET

Laat de documentverwerkingseenheid NIET openstaan, om gevaar voor lichamelijk letsel te vermijden.

2

Plaats het origineel met de beeldzijde naar onder op de glasplaat en leg het gelijk met de juiste formaataanduidingen links van de glasplaat.

3-7

Hoofdstuk 3 VOORBEREIDINGEN

3. Toner bijvullen

Vul toner bij wanneer “Add toner” verschijnt. Na het verschijnen van dit bericht kunnen nog een aantal kopieën worden gemaakt. Vul evenwel zo snel mogelijk toner bij.

* VUL ALLEEN toner bij als dit bericht verschijnt.

* Wanneer u de toets “Adding toner” aanraakt, verschijnt uitleg over het bijvullen van toner op het aanraakpaneel.

Specificaties in inch

Ready to copy.

Add toner.

11x8 1 /

2

"

Plain

8 1 /

2 x11"

Color

11x8 1 /

2

"

Plain

11x8 1 /

2

"

Recycled

Basic

APS

Bypass

Plain

User choice

AMS

Reduce

/Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort

/Finished

Paper Size

11x8 1 /

2

"

Set

Combine

Orig.image

quality

Reduce

/Enlarge

Adding toner

Metrische specificaties

Ready to copy.

Add toner.

Plain

Color

Plain

Recycled

Basic

APS

Bypass

Plain

User choice

AMS

Reduce/

Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

Paper Size Set

Merge copy

Image quality

Reduce/

Enlarge

Adding toner

2

Houd de nieuwe tonerfles ondersteboven en tik een tiental maal tegen de bodem van de fles.

3

Houd de fles stevig vast en schud ze minstens tienmaal op en neer en van links naar rechts zoals getoond in de afbeelding.

OPGELET

Probeer de tonerfles of het afvaltonerpatroon NIET te verbranden. Gevaarlijke vonken kunnen brandwonden veroorzaken.

OPGELET

Probeer de tonerfles of het afvaltonerpatroon NIET met geweld te openen of te vernietigen.

1

Open de klep rechts van het bedieningspaneel.

4

Houd vervolgens de fles horizontaal en schud ze minstens tienmaal van voor naar achter.

5

Schuif het gat in de tonerfles (onder de

) over de metalen pin (nummer

1

in de afbeelding) die uit de tonervulgleuf steekt.

3-8

6

Draai de fles 90 graden rechtsom. De fles loopt nu leeg in de kopieermachine.

* Zorg ervoor dat u de fles helemaal naar rechts draait, zodat de

op de fles op gelijke hoogte staat met de

op de hoofdeenheid van de kopieermachine.

Hoofdstuk 3 VOORBEREIDINGEN

9

Draai de tonerfles opnieuw linksom in zijn oorspronkelijke stand en verwijder de fles langzaam uit de tonervulgleuf.

1

2

1

2

7

Wacht tot alle toner uit de fles is.

8

Tik een tiental maal tegen de zijkanten van de fles om de resterende toner te verwijderen.

10

OPGELET

Probeer de tonerfles of het afvaltonerpatroon NIET te verbranden. Gevaarlijke vonken kunnen brandwonden veroorzaken.

OPGELET

Probeer de tonerfles of het afvaltonerpatroon NIET met geweld te openen of te vernietigen.

10

Sluit de klep rechts van het bedieningspaneel.

Doe na gebruik de tonerfles en het afvalpatroon

STEEDS weg in overeenstemming met alle geldende milieuvoorschriften.

3-9

Hoofdstuk 3 VOORBEREIDINGEN

3-10

Hoofdstuk 4 BASISBEDIENING

1. Basisbediening voor kopiëren

1

1. Opwarmen

Zet de hoofdschakelaar aan ( | ). Na het opwarmen verschijnt “Ready to copy”.

OPMERKING

Als u de te kopiëren originelen plaatst en op de [Start]-toets drukt terwijl de machine nog aan het opwarmen is, start het kopiëren zodra het opwarmen voltooid is.

3

Ready to copy.

11x8 1 /

2

"

Plain

8

1

/

2 x11"

Color

11x8

1

Plain

/

2

"

11x8

1

/

2

"

Recycled

Basic

APS

Bypass

Plain

User choice

AMS

Reduce

/Enlarge

Function

3

Specificaties in inch

Ready to copy.

Plain

Color

Plain

Recycled

Basic

APS

Bypass

Plain

User choice

AMS

Reduce/

Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure

Program

Auto

Exposure

Exposure

Program

Metrische specificaties

3. De gewenste functies kiezen

Kies uit de diverse modi en functies van de kopieermachine.

Sort:Off

Sort:On

Sort

/Finished

Paper Size

11x8 1 /

2

"

Set

Co

Ori qua

Red

/En

Paper Size Set

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

Me

Im qu

Re

En

2

Het kopiebeeld vergroten/verkleinen (blz. 4-5.)

Kopieeronderbreking (blz. 4-8.)

Dubbelzijdige kopieën maken van verschillende soorten originelen (blz. 5-1.)

Elk beeld van openliggende (boeken, tijdschriften, enz.) of dubbelzijdige originelen kopiëren op afzonderlijke vellen (blz. 5-4.)

Het beeld van twee of vier originelen kopiëren op één vel (blz. 5-6.)

Automatisch sorteren van kopiesets zonder de documentafwerkeenheid (blz. 5-9.)

2. De originelen plaatsen

Plaats het te kopiëren origineel (originelen) in de documentverwerkingseenheid of op de glasplaat. Als u een origineel op de glasplaat plaatst, moet u het in de linkse achterste hoek van de glasplaat plaatsen, gelijk met de juiste origineelformaataanduidingen.

OPMERKING

Zie “2. Originelen plaatsen” op blz. 3-6 voor meer gedetailleerde informatie over het plaatsen van originelen.

4-1

Hoofdstuk 4 BASISBEDIENING

4

8

1

/

2 x11"

Plain

11x8

1

Color

/

2

"

11x8 1 /

2

"

Plain

11x8 1 /

2

"

Recycled

APS

Bypass

Plain

4

Specificaties in inch

Plain

Colour

Plain

Recycled

APS

BYPASS

Plain

Metrische specificaties

4. Het papierformaat kiezen

Wanneer de “APS”-toets gemarkeerd is op het aanraakpaneel, wordt automatisch kopieerpapier gekozen van hetzelfde formaat als het origineel. Om het origineel te kopiëren op een ander papierformaat zonder de grootte van het beeld te veranderen, raakt u de papierformaattoets aan die overeenkomt met het gewenste formaat.

ass in

5

AMS

Reduce

/Enlarge

Specificaties in inch

Auto

Exposure

Exposure

5

ass in

AMS

Auto

Exposure

Reduce/

Enlarge

Metrische specificaties

Exposure

Sort:Off

Sort:On

Sort

/Finished

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

5. De belichting instellen

Het instellen van de belichting gebeurt gewoonlijk handmatig. Om de belichting donkerder te maken, raakt u de rechtse belichtingsinsteltoets aan om de pijl onder de belichtingsschaal naar rechts te verplaatsen; om de belichting lichter te maken, raakt u de linkse belichtingsinsteltoets aan om de pijl onder de belichtingsschaal naar links te verplaatsen.

Als u wilt dat de belichting automatisch wordt ingesteld, raakt u de toets “Auto Exposure” aan tot hij gemarkeerd is. De machine zal dan het contrast van het origineel herkennen en automatisch het meest geschikte belichtingsniveau instellen.

Specificaties in inch

Ready to copy.

1 2 3 4 5 6

Register

7

Auto

Manual

Lighter Darker

Paper Size

11x8 1 /

2

"

Set

Back Close

/

Metrische specificaties

Ready to copy.

Register

Paper size

Set

Back Close

Auto

Manual Lighter Darker

4-2

6

2-sided /

Separation

Orig. image quality

Select orig. size

Cover

Proof Copy

User choice

Basic

Specificaties in inch

Function

Border

Erase

Form

Overlay

Program

6

2-sided /

Split

Image quality

Select size orig.

Erase

Mode

Cover

Mode

Test copy

User choice

Basic

Metrische specificaties

Function

Form overlay

Program

6. De beeldkwaliteit kiezen

De beeldkwaliteit wordt gekozen overeenkomstig het origineeltype.

Raak de tab “User choice” en vervolgens de toets “Orig. image quality” [“Image quality”] aan die in die tab verschijnt om toegang te krijgen tot het scherm “Orig. image quality” [“Image quality orig.”].

Specificaties in inch

Ready to copy.

Orig.image quality Register

Paper Size

11x8

1

/

2

"

Set

Back Close

Text Photo

Photo

Text

Metrische specificaties

Ready to copy.

Image quality orig.

Tex t P h o t o : S e t t h i s m o d e t o c o py o r i g .

w i t h m i xe d t ex t a n d p h o t o

P h o t o : A d d a d i m e n s i o n a l e f fe c t o f p h o t o

Tex t : C o py a p e n c i l o r f i n e l i n e.

Register

Paper size

Set

Back Close

Text+Photo

Photo

Text

Tex t + P h o t o : S e t t h i s m o d e t o c o py

o r i g i n a l m i xe d ( t ex t & p h o t o ) .

P h o t o : A d d a d i m e n s i o n a l e f fe c t o f p h o t o.

Tex t : C o py p e n c i l & f i n e l i n e c l e a r l y.

Tekst- en fotostand: Raak de toets “Text+Photo” aan tot hij gemarkeerd is. Kies deze stand wanneer het origineel zowel tekst als foto's bevat.

Fotostand: Raak de toets “Photo” aan tot hij gemarkeerd is.

Kies deze stand om de diepte van foto's optimaal weer te geven.

Tekststand: Raak de toets “Text” aan tot hij gemarkeerd is.

Kies deze stand vooral voor het reproduceren van originelen die in potlood geschreven zijn of die dunne lijnen bevatten.

7

AMS

Sort:Off

S t O

Combine

Orig.image

quality

Reduc

/Enlarge

Auto

Specificaties in inch

Paper Size

Set

7

AMS

Sort:Off

S t O

Merge copy

Image quality

Reduce/

Enlarge Auto

Metrische specificaties

7. Het gewenste aantal kopieën instellen

Gebruik het toetsenblok om het aantal kopieën dat wordt getoond op het aanraakpaneel te veranderen in het gewenste aantal kopieën. Het maximale aantal kopieën is 999.

8

Hoofdstuk 4 BASISBEDIENING

Paper Size

11x8

1

/

2

"

Set

8. Het kopiëren starten

Druk op de [Start]-toets. Zodra het lampje in de [Start]-toets groen oplicht en “Ready to copy.” verschijnt, is kopiëren mogelijk.

Specificaties in inch

Now copying.

O r i g . p a g e

11x8

1 /

2

"

1-sided

R top / Rear

C o u n t / S e t

11x8

1 /

2

"

1-sided

Sort

Plain

O u t p u t

Cancel

Change

Exposure

Metrische specificaties

Now copying.

O r i g i n a l C o u n t / s e t

Plain

1-sided

R top / Rear

1-sided

Sort

O u t p u t

Change

Exposure

Cancel

4-3

Hoofdstuk 4 BASISBEDIENING

9

9. Wanneer het kopiëren is voltooid

De afgewerkte kopieën komen op de kopie-uitvoerlade terecht.

BELANGRIJK!

Maximaal 250 kopieën kunnen worden opgeslagen op de kopieuitvoerlade.

OPGELET

Als de kopieermachine gedurende een korte tijd niet zal worden gebruikt (bijvoorbeeld 's nachts), zet u de hoofdschakelaar uit (O).

Als de machine gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt (bijvoorbeeld in een vakantieperiode), trekt u uit veiligheidsoverwegingen de stekker uit het stopcontact.

4-4

Hoofdstuk 4 BASISBEDIENING

2. Het kopiebeeld vergroten/verkleinen

(1) Automatische keuze van de reproductiefactor

In deze stand wordt het originele beeld automatisch vergroot/ verkleind op basis van het gekozen papierformaat.

2

Kies het papierformaat waarop u wilt kopiëren door de juiste papierformaattoets aan te raken.

Raak de “AMS”-toets aan. De overeenkomstige reproductiefactor wordt getoond.

Specificaties in inch

Ready to copy.

Paper Size

11x8 1 /

2

"

Set

11x8

1

/

2

"

Plain

8

1 /

2 x11"

Color

11x8 1 /

2

"

Plain

11x8 1 /

2

"

Recycled

Basic

APS

Bypass

Plain

User choice

AMS

Reduce

/Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort

/Finished

Combine

Orig.image

quality

Reduc

/Enlarge

Metrische specificaties

Ready to copy.

Plain

Color

Plain

Recycled

Basic

APS

Bypass

Plain

User choice

AMS

Reduce/

Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

Paper Size Set

Merge copy

Image quality

Reduce/

Enlarge

1

Plaats het te kopiëren origineel.

De kopieermachine herkent automatisch het formaat van de originelen en kiest kopieerpapier van hetzelfde formaat.

Specificaties in inch

Ready to copy.

11x8 1 /

2

"

Plain

8 1 /

2 x11"

Color

11x8 1 /

Plain

2

"

11x8

1

/

2

"

Recycled

Basic

APS

Bypass

Plain

User choice

AMS

Reduce

/Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort

/Finished

Paper Size

11x8

1

/

2

"

Set

Combine

Orig.image

quality

Reduc

/Enlarge

Metrische specificaties

Ready to copy.

Plain

Color

Plain

Recycled

Basic

APS

Bypass

Plain

User choice

AMS

Reduce/

Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

Paper Size Set

Merge copy

Image quality

Reduce/

Enlarge

3

Druk op de [Start]-toets om de kopieerbewerking te starten.

4-5

Hoofdstuk 4 BASISBEDIENING

(2) Zoommodus

In deze modus kan de reproductiefactor in stappen van 1% worden ingesteld tussen 25% en 400% (tussen 25% en 200% bij gebruik van de documentverwerkingseenheid).

25%

400%

1

Plaats het te kopiëren origineel.

2

Raak de toets “Reduce/Enlarge” aan. Het scherm “Reduce/

Enlarge” verschijnt.

Specificaties in inch

Ready to copy.

11x8 1 /

2

"

Plain

8

1

/

2 x11"

Color

11x8 1 /

2

"

Plain

11x8

1 /

2

"

Recycled

Basic

APS

Bypass

Plain

User choice

AMS

Reduce

/Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort

/Finished

Paper Size

11x8

1

/

2

"

Set

Combine

Orig.image

quality

Reduc

/Enlarge

Metrische specificaties

Ready to copy.

Plain

Color

Plain

Recycled

Basic

APS

Bypass

Plain

User choice

AMS

Reduce/

Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

Paper Size Set

Merge copy

Image quality

Reduce/

Enlarge

3

Raak de toets “+” of de toets “-” aan om de getoonde reproductiefactor te veranderen in de gewenste instelling.

* De gewenste reproductiefactor kan ook worden ingevoerd door de toets “#keys” aan te raken en vervolgens de toetsen van het toetsenblok in te drukken.

Specificaties in inch

Ready to copy.

Reduce/Enlarge

Standard

Zoom

XY zoom

Paper size

11x8

1

/

2

"

100%

Back

Set

Close Register

(25~400)

100 %

# Keys

AMS

100%

400%

200%

5 1 /

2 x8 1 /

2

"

11x17"

154%

5 1 /

2 x8 1 /

2

"

8 1 /

2 x14"

129%

8 1 /

2 x11"

11x17"

121%

8 1 /

2 x14"

11x17"

78%

8 1 /

2 x14"

8 1 /

2 x11"

77%

11x17"

8

64%

11x17"

8

50%

11x17"

5

25%

1 /

2 x14"

1 /

2 x11"

1 /

2 x8 1 /

2

"

Metrische specificaties

Ready to copy.

Reduce/Enlarge

Standard

Zoom

XY zoom

Register

Paper size

Back

100%

Set

Close

(25~400)

100 %

#-Keys

AMS

100%

400%

200%

A 5

A 3

141%

127%

A 4

A3

A 5

A4

Folio

A3

106%

90%

A 4

B 4

11x15"

A3

Folio

A3

75%

70%

50%

25%

11x15"

A 4

A4

A5

4

Druk op de [Start]-toets om de kopieerbewerking te starten.

4-6

(3) Vooraf ingestelde zoommodus

In deze modus kan de reproductiefactor worden ingesteld op één van de vooraf ingestelde factoren:

[Beschikbare reproductiefactoren]

Specificaties in inch

Verkleining

Vergroting

25%

50% (11" x 17" R 5

1/2

" x 8

1/2

")

64% (11" x 17"

R

8

1/2

" x 11")

77% (11" x 17"

R

8

1/2

" x 14")

78% (8

1/2

" x 14"

R

8

1/2

" x 11")

121% (8

1/2

" x 14" R 11" x 17")

129% (8

1/2

" x 11"

R

11" x 17")

154% (5

1/2

" x 8

1/2

" R 8

1/2

" x 14")

200% (5

1/2

" x 8

1/2

"

R

11" x 17")

400%

Metrische specificaties

Verkleining

Vergroting

25%

50%

70% (A3

R

A4, A4

R

A5)

75% (11" x 15"

R

A4)

90% (Folio

R

A4)

106% (11" x 15" R A3)

127% (Folio

R

A3)

141% (A4 R A3, A5 R A4)

200% (A5

R

A3)

400%

1

Plaats het te kopiëren origineel.

2

Raak de toets “Reduce/Enlarge”.

Het scherm “Reduce/Enlarge” verschijnt.

Specificaties in inch

Ready to copy.

11x8

1

/

2

"

Plain

8

1

/

2 x11"

Color

11x8 1 /

2

"

Plain

11x8

1 /

2

"

Recycled

Basic

APS

Bypass

Plain

User choice

AMS

Reduce

/Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort

/Finished

Paper Size

11x8 1 /

2

"

Set

Combine

Orig.image

quality

Reduc

/Enlarge

Metrische specificaties

Ready to copy.

Plain

Color

Plain

Recycled

Basic

APS

Bypass

Plain

User choice

AMS

Reduce/

Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

Paper Size Set

Merge copy

Image quality

Reduce/

Enlarge

Hoofdstuk 4 BASISBEDIENING

3

Raak de vooraf ingestelde zoomfactor aan die overeenkomt met de gewenste reproductiefactor.

Specificaties in inch

Ready to copy.

Reduce/Enlarge

Standard

Zoom

XY zoom

Register

Paper size

11x8

100%

1 /

2

"

Back

Set

Close

(25~400)

100 %

# Keys

AMS

100%

400%

200%

5 1 /

2 x8 1 /

2

"

11x17"

154%

5 1 /

2 x8 1 /

2

"

8 1 /

2 x14"

129%

8

1

/

2 x11"

11x17"

121%

8

1

/

2 x14"

11x17"

78%

8 1 /

2 x14"

8 1 /

2 x11"

77%

11x17"

25%

8 1 /

2 x14"

64%

11x17"

8

1

/

2 x11"

50%

11x17"

5

1

/

2 x8

1

/

2

"

Metrische specificaties

Ready to copy.

Reduce/Enlarge

Standard

Zoom

XY zoom

Register

Paper size

Back

100%

Set

Close

(25~400)

100 %

#-Keys

AMS

100%

400%

200%

A 5

A 3

141%

127%

A 4

A3

A 5

A4

Folio

A3

106%

90%

A 4

B 4

11x15"

A3

Folio

A3

75%

70%

50%

25%

11x15"

A 4

A4

A5

OPMERKING

U kunt de reproductiefactor ook veranderen in stappen van 1% door, afhankelijk van de gewenste factor, de toets “+” of de toets “-” aan te raken.

4

Druk op de [Start]-toets om de kopieerbewerking te starten.

4-7

Hoofdstuk 4 BASISBEDIENING

3. Kopieeronderbreking

Kopieeronderbreking is een handige functie die u in staat stelt een kopieertaak te onderbreken om andere, dringender kopieën te maken met andere instellingen. Nadat de dringende kopieertaak is voltooid, kan de onderbroken taak worden hervat met de oorspronkelijke instellingen.

4

Druk nadat de kopieertaak is voltooid nogmaals op de

[Onderbreken]-toets, verwijder de zopas gekopieerde originelen en plaats de oorspronkelijke originelen terug. Druk vervolgens op de [Start]-toets. De onderbroken kopieertaak wordt hervat.

1 2 3 A

1 2 A 3

1

Druk op de [Onderbreken]-toets om het lampje in de

[Onderbreken]-toets te doen oplichten. “Interrupt mode OK” verschijnt.

2

Verwijder de originelen van de huidige kopieertaak en leg ze opzij.

3

Plaats de nieuwe originelen en voer de gewenste kopieerbewerking uit.

4-8

Hoofdstuk 5 ANDERE HANDIGE FUNCTIES

1. Dubbelzijdige kopieën maken van verschillende soorten originelen

[modi voor dubbelzijdig kopiëren]

Met deze modi kan men dubbelzijdige kopieën maken van verschillende soorten originelen, zoals openliggende (bv. boeken) of dubbelzijdige originelen.

(1) Dubbelzijdige kopieën maken van een dubbelzijdig origineel

Met deze modus wordt een dubbelzijdig origineel gekopieerd op de voor- en achterkant van het kopieerpapier, zodat de kopie er precies hetzelfde uitziet als het origineel.

(2) Dubbelzijdige kopieën maken van een openliggend origineel (bv. boeken)

In deze modus worden de twee tegenoverliggende pagina's van een boek of tijdschrift afzonderlijk gekopieerd op de voor- en de achterkant van het kopieerpapier door gewoon op de [Start]-toets te drukken.

<Origineel>

“Left”

1 2

<Voltooide kopie>

“Book

/

Duplex”

1

2

<Origineel>

“Left/Right”

1

2

<Voltooide kopie>

“Left/Right”

1

2

1

“Left”

2

“Book

/

Book”

0

1

2

3

“Left/Right”

1

2

“Top”

1

2

2

“Right”

1

“Book

/

Duplex”

1

2

“Top”

1

2

“Left/Right”

1

2

2

“Right”

1

“Book

/

Book”

3

2

1

0

“Top”

1

2

“Top”

1

2

BELANGRIJK!

Specificaties in inch

In deze modus kunnen alleen papierformaten tussen 11" x 17" en

5

1/2

" x 8

1/2

" worden gebruikt.

Metrische specificaties

In deze modus kunnen alleen papierformaten tussen A5R en A3 worden gebruikt.

BELANGRIJK!

Specificaties in inch

In deze modus kunnen alleen originelen van het formaat 11" x 17" en 8

1/2

" x 11" worden gebruikt.

Metrische specificaties

In deze modus kunnen alleen originelen van de formaten A5R, A4R en A3 worden gebruikt.

5-1

Hoofdstuk 5 ANDERE HANDIGE FUNCTIES

(3) Dubbelzijdige kopieën maken van enkelzijdige originelen

Met deze modus worden meerdere enkelzijdige originelen gekopieerd op de voor- en de achterkant van het kopieerpapier. Als u een oneven aantal originelen kopieert, blijft de achterkant van de laatste kopie leeg.

1

2

3

4

5

2

4

1

3

5

OPMERKING

Het beeld dat wordt gekopieerd op de achterkant van de kopieën kan ook 180 graden worden gedraaid.

1

Als u de instelling “Left/Right” [“Left/Right binding”] kiest voor afgewerkte kopieën:

De achterkant van de kopieën heeft dezelfde oriëntatie als de originelen.

2

Als u de instelling “Top” [“Top binding”] kiest voor afgewerkte kopieën:

Het beeld dat wordt gekopieerd op de achterkant van de kopieën wordt 180 graden gedraaid. Als u dan de kopieset bovenaan inbindt, hebben de beelden dezelfde oriëntatie als u de bladen omslaat zoals die van een kalender, enz.

abc def ghi abc ghi def abc ghi def

1

Plaats de te kopiëren originelen.

2

Raak de tab “Function” aan. De inhoud van de tab “Function” wordt getoond.

Raak de toets “2 sided/Separation” [“2-sided/Split”] aan.

Het scherm “2 sided/Separation” [“2-sided/Split”] verschijnt.

Specificaties in inch

Ready to copy.

Paper size

11x8 1 /

2

"

Set

Select paper

Exposure

Orig.image

quality

Sort/

Finished

Basic

2 sided/

Separation

Reduce

/Enlarge

Margin

Centering

Border

Erase

User choice

Select original size

Auto

Selection

Page #

Cover

Function

Combine

Batch scanning

Form

Overlay

Booklet

/Stitching

Program

Up

Down

Metrische specificaties

Ready to copy.

Select paper

Exposure

Mode

Image quality

Sort/

Finished

Basic

2-sided/

Split

Reduce/

Enlarge

Margin/

Image shift

Erase

Mode

User choice

Select size orig.

Auto selection

Page numbering

Cover

Mode

Function

Merge copy

Large # of originals

Form overlay

Booklet/

Stitching

Program

Paper size

Set

Up

Down

3

Als u dubbelzijdige originelen kopieert, raakt u de toets

“2 sided

/

2 sided” aan. Als u openliggende originelen kopieert, raakt u de toets “Book

/

2 sided” aan. Als u enkelzijdige originelen kopieert, raakt u de toets “1 sided

/

2 sided” aan.

Als u “2 sided

/

2 sided” of “Book

/

2 sided” hebt gekozen, gaat u door naar de volgende stap. Als u “1 sided

/

2 sided” hebt gekozen, gaat u rechtstreeks naar stap 5.

Specificaties in inch

Ready to copy.

Paper size

11x8 1 /

2

"

Set

Register Back Close

2 sided/Separation

1 sided

1 sided

2 sided

1 sided

Book

1 sided

1 sided

2 sided

2 sided

2 sided

Book

2 sided

Able to copy 1 sided (separate) or

2 sided copy using 1 sided original,

Book original or 2 sided original.

Metrische specificaties

Ready to copy.

2-sided / Split

1-sided

R 1-sided

2-sided

R 1-sided

Book

R

1-sided

1-sided

R

2-sided

2-sided

R 2-sided

Book

R

2-sided

Register

Paper size

Set

Back Close

A bl e t o c o py 1 - s i d e d ( s e p a ra t e ) o r

2 - s i d e d c o py u s i n g 1 - s i d e d o r i g i n a l , b o o k o r i g i n a l o r 2 - s i d e d o r i g i n a l .

5-2

4

Duid de inbindrichting van de originelen aan.

Specificaties in inch

<voor dubbelzijdige originelen> <voor openliggende originelen> to copy.

to copy.

ion

Original

Register

Finished ion

Original

Register

Finished

1 sided

2 sided

2 sided

2 sided

Book

2 sided

Left/Right

Top

Left/Right

Top

1 sided

2 sided

2 sided

2 sided

Book

2 sided

Left

Right

Book

Duplex

Book

Book

Metrische specificaties

<voor dubbelzijdige originelen> <voor openliggende originelen> to copy.

to copy.

O r i g i n a l

Register

F i n i s h e d

O r i g i n a l

Register

F i n i s h e d

1-sided

R

2-sided

2-sided

R 2-sided

Book

R 2-sided

Left/Right binding

Top binding

Left/Right binding

Top binding

1-sided

R 2-sided

2-sided

R 2-sided

Book

R 2-sided

Left binding

Right binding

Book

R

Duplex

Book

R

Book

5

Kies de gewenste inbindrichting voor de afgewerkte kopieën.

Specificaties in inch

<voor enkelzijdige of <voor openliggende originelen> dubbelzijdige originelen>

Paper siz

11x opy.

Original

Left/Right

Top

Register

Finished

Left/Right

Top

Back

Check direction

Check direction original top side d d

Back Edge d

Original

Left

Right

Register

Finished

Book

Duplex

Book

Book

Bac

Check

Set t top s

Metrische specificaties

<voor enkelzijdige of <voor openliggende originelen> dubbelzijdige originelen>

Paper s copy.

O r i g i n a l

Left/Right binding

Top binding

Register

F i n i s h e d

Left/Right binding

Top binding

Back

C h e ck d i r e c

C h e ck d i r e

o r i g i n a l .

d d

Back Edge ed

O r i g i n a l

Left binding

Right binding

Register

F i n i s h e d

Book R

Duplex

Book R

Book

Ba

C h e

S e s i d

Hoofdstuk 5 ANDERE HANDIGE FUNCTIES

6

Volg de instructies rechts op het aanraakpaneel en controleer de richting waarin de originelen zijn geplaatst.

BELANGRIJK!

Als de aanduiding van de richting waarin de originelen zijn geplaatst onjuist is, is het mogelijk dat de kopieerbewerking niet goed wordt uitgevoerd.

Specificaties in inch

<voor enkelzijdige of <voor openliggende originelen> dubbelzijdige originelen>

Paper size

Paper size

11x8

1

/

2

"

Set

Set

Register

Finished

Back

Check direction

Check direction of original top side.

Close

Register

F i n i s h e d

Back Close

C h e ck d i r e c t i o n

S e t b o o k o r i g i n a l t o p s i d e d i r e c t i o n t o b a ck .

Left/Right

Top

Book

R

Duplex

Book

R

Book

Back Edge

Left top corner

Metrische specificaties

<voor enkelzijdige of <voor openliggende originelen> dubbelzijdige originelen>

Paper size

Set

Paper size

Set

Register

F i n i s h e d

Back Close

C h e ck d i r e c t i o n

C h e ck d i r e c t i o n o f

o r i g i n a l .

Register

F i n i s h e d

Back Close

C h e ck d i r e c t i o n

S e t b o o k o r i g i n a l t o p s i d e d i r e c t i o n t o b a ck .

Left/Right binding

Top binding

Book

R

Duplex

Book

R

Book

Back Edge

Left top

Corner

7

Druk op de [Start]-toets.

Het scannen van de originelen begint.

Als u de originelen in de documentverwerkingseenheid hebt geplaatst, start het kopiëren automatisch.

Als u een origineel op de glasplaat hebt geplaatst, verschijnt een bericht dat u vraagt het volgende origineel te plaatsen.

Ga in dit geval door naar de volgende stap.

8

Vervang het eerste origineel door het volgende en druk op de [Start]-toets. Het volgende origineel wordt gescand.

9

Zodra u klaar bent met het scannen van alle originelen, raakt u de toets “Scanning finished” aan. Het kopiëren wordt gestart.

5-3

Hoofdstuk 5 ANDERE HANDIGE FUNCTIES

2. Originelen van twee pagina's kopiëren op afzonderlijke vellen

[Paginascheiding/gesplitst kopiëren]

1

Plaats de te kopiëren originelen.

(1) Paginascheiding/gesplitst kopiëren van boekoriginelen

Met deze modus worden de twee tegenoverliggende pagina's van een openliggend origineel zoals een boek of een tijdschrift gekopieerd op afzonderlijke vellen.

12

21

1 2

1 2

BELANGRIJK!

Specificaties in inch

In deze modus kunnen alleen originelen van het formaat 11" x 17" en 8

1/2

" x 11", en kopieerpapier van het formaat 11" x 8

1/2

" worden gebruikt. Afhankelijk van het formaat van de originelen, wordt het beeld vergroot of verkleind om het aan te passen aan het formaat van het kopieerpapier.

Metrische specificaties

In deze modus kunnen alleen originelen van A3-formaat en kopieerpapier van A4-formaat worden gebruikt.

(2) Paginascheiding/gesplitst kopiëren van dubbelzijdige originelen

Met deze modus worden de twee zijden van een dubbelzijdig origineel op afzonderlijke vellen gekopieerd.

2

1 1 2

2

Raak de tab “Function” aan. De inhoud van de tab “Function” wordt getoond.

3

Raak de toets “2 sided/Separation” [“2-sided/Split”] aan.

Het scherm “2 sided/Separation” [“2-sided/Split”] verschijnt.

Specificaties in inch

Ready to copy.

Paper size

11x8 1 /

2

"

Set

Select paper

Exposure

Orig.image

quality

Sort/

Finished

Basic

2 sided/

Separation

Reduce

/Enlarge

Margin

Centering

Border

Erase

User choice

Select original size

Auto

Selection

Page #

Cover

Function

Combine

Batch scanning

Form

Overlay

Booklet

/Stitching

Program

Up

Down

Metrische specificaties

Ready to copy.

Select paper

Exposure

Mode

Image quality

Sort/

Finished

Basic

2-sided/

Split

Reduce/

Enlarge

Margin/

Image shift

Erase

Mode

User choice

Select size orig.

Auto selection

Page numbering

Cover

Mode

Function

Merge copy

Large # of originals

Form overlay

Booklet/

Stitching

Program

Paper size

Set

Up

Down

2

1 1 2

5-4

4

Raak de toets “2 sided

/

1 sided” of de toets “Book

/

2 sided” aan, afhankelijk van het soort originelen dat u kopieert en het soort afgewerkte kopieën dat u wilt maken.

Specificaties in inch

Ready to copy.

Paper size

11x8 1 /

2

"

Set

2 sided/Separation

Register Back Close

1 sided

1 sided

2 sided

1 sided

Book

1 sided

1 sided

2 sided

2 sided

2 sided

Book

2 sided

Metrische specificaties

Ready to copy.

2-sided / Split

1-sided

R

1-sided

2-sided

R

1-sided

Book

R

1-sided

1-sided

R

2-sided

2-sided

R

2-sided

Book

R

2-sided

Able to copy 1 sided (separate) or

2 sided copy using 1 sided original,

Book original or 2 sided original.

Register

Paper size

Set

Back Close

A bl e t o c o py 1 - s i d e d ( s e p a ra t e ) o r

2 - s i d e d c o py u s i n g 1 - s i d e d o r i g i n a l , b o o k o r i g i n a l o r 2 - s i d e d o r i g i n a l .

5

Duid de inbindrichting van de originelen aan.

Specificaties in inch

<voor dubbelzijdige originelen> <voor openliggende originelen> ady to copy.

to copy.

Separation Registe on Register

Original Original d d d

1 sided

2 sided

2 sided

2 sided

Book

2 sided

Left/Right

Top

1 sided

2 sided

2 sided

2 sided

Book

2 sided

Left

Right

Metrische specificaties

<voor dubbelzijdige originelen> <voor openliggende originelen>

Ready to copy.

to copy.

ided / Split

R

Register

O r i g i n a l

O r i g i n a l ed sided ed sided k sided

1-sided

R

2-sided

2-sided

R 2-sided

Book

R

2-sided

Left/Right binding

Top binding

-sided

R 2-sided

-sided

R

2-sided

Book

R 2-sided

Left binding

Right binding

Hoofdstuk 5 ANDERE HANDIGE FUNCTIES

6

Volg de instructies rechts op het aanraakpaneel en controleer de richting waarin de originelen zijn geplaatst.

BELANGRIJK!

Als de aanduiding van de richting waarin de originelen zijn geplaatst onjuist is, is het mogelijk dat de kopieerbewerking niet goed wordt uitgevoerd.

Specificaties in inch

<voor enkelzijdige of <voor openliggende originelen> dubbelzijdige originelen>

Paper size

11x8 1 /

2

"

Set

Paper size

11x8 1 /

2

"

Set

Register Back

Check direction

Check direction of original top side.

Close

Register Back

Check direction

Set the book original top side direct to back.

Close

Back Edge

Left top corner

Metrische specificaties

<voor enkelzijdige of <voor openliggende originelen> dubbelzijdige originelen>

Paper size Set

Paper size

Set

Register Back

C h e ck d i r e c t i o n

C h e ck d i r e c t i o n o f

o r i g i n a l .

Close

Register Back Close

C h e ck d i r e c t i o n

S e t b o o k o r i g i n a l t o p s i d e d i r e c t i o n t o b a ck .

Back Edge

Left top corner

7

Druk op de [Start]-toets. Het scannen van de originelen begint.

Als u de originelen in de documentverwerkingseenheid hebt geplaatst, start het kopiëren automatisch.

Als u een origineel op de glasplaat hebt geplaatst, verschijnt een bericht dat u vraagt het volgende origineel te plaatsen.

Ga in dit geval door naar de volgende stap.

8

Vervang het eerste origineel door het volgende en druk op de [Start]-toets. Het volgende origineel wordt gescand.

9

Zodra u klaar bent met het scannen van alle originelen, raakt u de toets “Scanning finished” aan. Het kopiëren wordt gestart.

5-5

Hoofdstuk 5 ANDERE HANDIGE FUNCTIES

3. Het beeld van twee of vier originelen kopiëren op één vel

[combineren/samenvoegen]

Met deze modus kunnnen de beelden van 2 of 4 originelen worden verkleind en vervolgens gecombineerd op één kopie. Een volle lijn of stippellijn kan worden ingesteld als scheidingslijn van elk origineel.

(2) 4 in 1

Gebruik deze modus om vier originelen op één vel te kopiëren. Deze modus kan ook worden gebruikt in combinatie met de modi voor dubbelzijdig kopiëren om acht originelen op één vel te kopiëren.

(Bij gebruik van de glasplaat moet u ervoor zorgen dat u de originelen in de juiste volgorde plaatst: 1, 2, 3 en dan 4.)

1 2

3 4

1

2

3

4

2 1

4 3

OPMERKING

In deze modus kunnen alleen originelen en kopieerpapier van de standaardformaten worden gebruikt.

1 3

2 4

3 1

4 2

(1) 2 in 1

Gebruik deze modus om twee originelen op één vel te kopiëren. Deze modus kan ook worden gebruikt in combinatie met de modi voor dubbelzijdig kopiëren om vier originelen op één vel te kopiëren.

(Bij gebruik van de glasplaat moet u ervoor zorgen dat u de originelen in de juiste volgorde plaatst: 1 en dan 2.)

1

2

1 2

2 1

1

2

2

1

5-6

1

Plaats de te kopiëren originelen.

2

Raak de tab “Function” aan. De inhoud van de tab “Function” wordt getoond.

Specificaties in inch

Ready to copy.

Paper Size

11x8 1 /

2

"

Set

11x8

1 /

Plain

2

"

8

1 /

2 x11"

Color

11x8

1

/

2

"

Plain

11x8 1 /

2

"

Recycled

Basic

APS

Bypass

Plain

User choice

AMS

Reduce

/Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort

/Finished

Combine

Orig.image

quality

Reduc

/Enlarge

Metrische specificaties

Ready to copy.

Paper Size Set

Plain

Color

Plain

Recycled

Basic

APS

Bypass

Plain

User choice

AMS

Reduce/

Enlarge

Function

Auto

Exposure

Exposure

Program

Sort:Off

Sort:On

Sort/

Finished

Merge copy

Image quality

Reduce/

Enlarge

3

Raak de toets “Combine” [“Merge copy”] aan. Het scherm

“Combine” [“Merge copy”] verschijnt.

Specificaties in inch

Ready to copy.

Paper size

11x8 1 /

2

"

Set

Select paper

Exposure

Orig.image

quality

Sort/

Finished

Basic

2 sided/

Separation

Reduce

/Enlarge

Margin

Centering

Border

Erase

User choice

Select original size

Auto

Selection

Page #

Cover

Function

Combine

Batch scanning

Form

Overlay

Booklet

/Stitching

Program

Up

Down

Metrische specificaties

Ready to copy.

Select paper

Exposure

Mode

Image quality

Sort/

Finished

Basic

2-sided/

Split

Reduce/

Enlarge

Margin/

Image shift

Erase

Mode

User choice

Select size orig.

Auto selection

Page numbering

Cover

Mode

Function

Merge copy

Large # of originals

Form overlay

Booklet/

Stitching

Program

Paper size

Set

Up

Down

Hoofdstuk 5 ANDERE HANDIGE FUNCTIES

4

Raak de toets “2 in 1” of “4 in 1” aan, afhankelijk van uw keuze. Het scherm voor het maken van opmaakinstellingen verschijnt.

Specificaties in inch

Ready to copy.

Combine Register

Paper size

11x8 1 /

2

"

Set

Back Close

None

2 or 4 original pages can combine on one page.

Metrische specificaties

Ready to copy.

Merge copy

None

2-in-1

4-in-1

Register

Paper size

Set

Back Close

2 o r 4 o r i g i n a l s c a n b e p r i n t e d o n o n e p a g e.

5

Kies de gewenste richting van de opmaak.

Specificaties in inch to copy.

to copy.

Layout

Register

Border line

None

Solid

Dotted

Borders

Layout

Metrische specificaties to copy.

L ayo u t

Register

B o r d e r l i n e

None

Solid

Dotted

Cropmark to copy.

L ayo u t

Register

Border line

None

Solid

Dotted

Borders

Register

B o r d e r l i n e

None

Solid

Dotted

Cropmark

6

Kies de gewenste scheidingslijn van de beelden.

5-7

Hoofdstuk 5 ANDERE HANDIGE FUNCTIES

7

Druk op de [Start]-toets.

Het scannen van de originelen begint.

Als u de originelen in de documentverwerkingseenheid hebt geplaatst, start het kopiëren automatisch.

Als u een origineel op de glasplaat hebt geplaatst, verschijnt een bericht dat u vraagt het volgende origineel te plaatsen.

Ga in dit geval door naar de volgende stap.

8

Vervang het eerste origineel door het volgende en druk op de

[Start]-toets. Het volgende origineel wordt gescand.

9

Zodra u klaar bent met het scannen van alle originelen, raakt u de toets “Scanning finished” aan. Het kopiëren wordt gestart.

5-8

Hoofdstuk 5 ANDERE HANDIGE FUNCTIES

4. Automatisch sorteren van kopiesets zonder de documentafwerkeenheid

[sorteer-/afwerkmodus]

Doordat in deze modus het kopiëren wordt gestart nadat meerdere originelen zijn gescand en in het geheugen zijn opgeslagen, kunt u de kopieën in het gewenste aantal sets sorteren zonder de optionele documentafwerkeenheid.

Wanneer “Sort:ON” en “1 set” worden gekozen

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Wanneer “Sort:OFF” en “Output each page” worden gekozen

1

1

1

1

2

3

3

Raak de toets “Sort/Finished” aan. Het scherm “Sort/

Finished” verschijnt.

Specificaties in inch

Ready to copy.

Paper size

11x8 1 /

2

"

Set

Select paper

Exposure

Orig.image

quality

Sort/

Finished

Basic

2 sided/

Separation

Reduce

/Enlarge

Margin

Centering

Border

Erase

User choice

Select original size

Auto

Selection

Page #

Cover

Function

Combine

Batch scanning

Form

Overlay

Booklet

/Stitching

Program

Up

Down

Metrische specificaties

Select paper

Exposure

Mode

Image quality

Sort/

Finished

Basic

Ready to copy.

2-sided/

Split

Reduce/

Enlarge

Margin/

Image shift

Erase

Mode

User choice

Select size orig.

Auto selection

Page numbering

Cover

Mode

Function

Merge copy

Large # of originals

Form overlay

Booklet/

Stitching

Program

Paper size

Set

Up

Down

3

3

3

(wanneer papier van hetzelfde formaat maar met een andere oriëntatie is geladen)

4

Raak de toets “Sort:ON” aan.

Specificaties in inch

Ready to copy.

Sort/Finished

Sort

Sort:OFF

Sort:ON

Sorting

None

1 set

Register

Paper size

11x8 1 /

2

"

Set

Back Close

OPMERKING

Als geen papier van hetzelfde formaat maar met een verschillende oriëntatie beschikbaar is, worden de kopieën uitgevoerd zonder op die manier te worden “gesorteerd”.

Metrische specificaties

Ready to copy.

Sort/Finished

S o r t

Sort:Off

Sort:On

G r o u p

None

1 set

Register

1

Plaats de te kopiëren originelen.

2

Raak de tab “Function” aan. De inhoud van de tab “Function” wordt getoond.

Paper size

Set

Back Close

5

Raak de toets “1 set” aan.

6

Druk op de [Start]-toets.

Het kopiëren wordt gestart.

5-9

Hoofdstuk 5 ANDERE HANDIGE FUNCTIES

5-10

Hoofdstuk 6 BEHEERFUNCTIES VAN DE KOPIEERMACHINE

1. Standaardinstellingen

De toestand waarin de kopieermachine zich bevindt na het opwarmen of nadat de [Reset]-toets is ingedrukt, wordt de “startmodus” genoemd. De modi, functies en andere instellingen die automatisch worden ingesteld voor de startmodus worden de “standaardinstellingen” genoemd. Deze standaardinstellingen zijn onderverdeeld in twee categorieën: “Standaardinstellingen voor kopiëren” en “Standaardinstellingen van de kopieermachine”. Zij kunnen naar wens worden gewijzigd, naar gelang van uw kopieerbehoeften.

(1) Standaardinstellingen van de kopieermachine

De volgende tabel vermeldt de beschikbare standaardinstellingen van de kopieermachine. Wijzig om het even welke instelling of alle instellingen naar wens om uw kopieermachine zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Standaardinstelling Beschrijving Beschikbare instellingen

Fabrieksinstelling

Zie blz.

Paper size (drawer

[cassette] No.1 & No.2)

Kopieermachines met inch-specificaties

Stelt het formaat van het papier in de laden [cassettes]

1 en 2 in.

Als u wilt dat het formaat automatisch wordt herkend, kiest u “Auto Detection” (automatische formaatherkenning). Als u het papierformaat handmatig wilt instellen, kiest u “Standard sizes”.

Auto Detection /

Standard sizes

Auto Detection 6-4

Inch

Centimeter

Inch <Als u “Auto Detection” kiest>

U kunt ook de gewenste meeteenheid kiezen: “Inch” of

“Centimeter”.

<Als u “Standard sizes” kiest>

U kunt dan het papierformaat kiezen.

---

Kopieermachines met metrische specificaties

Stelt het formaat van het papier in de laden [cassettes]

1 en 2 in.

U kunt dan het papierformaat kiezen.

A3

A4

A4R

A5R

B4

B5

B5R

Folio

11 x 17

8

1/2

x 14

11 x 8

1/2

8

1/2

x 11

5

1/2

x 8

1/2

8

1/2

x 13

A3

A4

A4R

A5R

B4

B5

B5R

Folio

11 x 17

8

1/2

x 14

11 x 8

1/2

8

1/2

x 11

5

1/2

x 8

1/2

8

1/2

x 13

A4

6-1

Hoofdstuk 6 BEHEERFUNCTIES VAN DE KOPIEERMACHINE

Standaardinstelling Beschrijving

Day & time

Time difference

Stelt de huidige datum en tijd in.

Stelt een bepaald tijdverschil in.

Beschikbare instellingen

Fabrieksinstelling

Year: 2000 – 2099

Month: 1 – 12

Day: 1 – 31

Time: 00:00 – 23:59

Year: ‘00

Month: 01

Day: 01

Time: 00:00

+12:00 – -12:00 00:00

Zie blz.

6-5

6-6

6-2

Hoofdstuk 6 BEHEERFUNCTIES VAN DE KOPIEERMACHINE

(2) Toegang krijgen tot de standaardinstellingen van de kopieermachine

Voer de volgende procedure uit om toegang te krijgen tot de schermen voor elk van de standaardinstellingen van de kopieermachine.

1

Druk, terwijl de inhoud van de tab “Basic” wordt getoond, op de toets [ ].

Het scherm “Default setting” verschijnt.

4

Als de ingevoerde code overeenkomt met de vastgelegde code, verschijnt het scherm “Machine default”.

Specificaties in inch

Default setting

Machine default

Default menu

Auto drawer switching

Paper size(1st drawer)

Paper size(2nd drawer)

Paper type(1st drawer)

Paper type(2nd drawer)

Default setting

Setting mode

On / All types of paper

Auto

Auto

Plain

Plain

Change #

Close

Up

Down

Metrische specificaties

Default setting

Machine default

Default menu

Auto cassette switching

Paper size (1st cassette)

Paper size (2nd cassette)

Paper type (1st cassette)

Paper type (2nd cassette)

Default setting

Setting mode

On / All types of paper

A4

A4

Plain

Plain Change #

Close

Up

Down

2

Raak de toets “Machine default” rechts op het aanraakpaneel aan.

Specificaties in inch

Default setting

Default setting

Copy default

Machine default

Document

Management

Language

Bypass setting

Management

BOX

Management

Print

Form

End

Weekly timer

OPMERKING

Zie de gewenste procedure(s) onder “(3) Standaardinstellingen van de kopieermachine instellen” en voer de overeenkomstige instelling(en) uit.

Metrische specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

Language

Bypass setting

Machine default

Document

Management

Management

Hard Disk

Management

Print

Form

End

Week timer

3

Voer met het toetsenblok de beheercode van 4 cijfers in.

De fabrieksinstelling voor kopieermachines van 45 kpm is

“4500”; de standaardcode voor machines van 55 kpm is

“5500”.

Specificaties in inch

Enter the administrator number

Close

Metrische specificaties

Enter the administrator number

Close

6-3

Hoofdstuk 6 BEHEERFUNCTIES VAN DE KOPIEERMACHINE

(3) Standaardinstellingen van de kopieermachine instellen

Voer de hieronder beschreven procedure uit die overeenkomt met de gewenste instelling.

Papierformaat (lade [cassette] 1 & 2)

Voer de volgende procedure uit om het formaat in te stellen van het papier dat is geladen in lade [cassette] 1 en 2.

1

Geef het scherm “Machine default” weer.

(Zie “(2) Toegang krijgen tot de standaardinstellingen van de machine” op blz. 6-3.)

Specificaties in inch

Default setting

Default setting

Copy default

Machine default

Document

Management

Language

Bypass setting

Metrische specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

Language

Bypass setting

Machine default

Document

Management

Management

BOX

Management

Print

Form

End

Weekly timer

Management

Hard Disk

Management

Print

Form

End

Week timer

3

Voer de stap uit die overeenkomt met de specificaties van uw kopieermachine:

<Kopieermachines met specificaties in inch>

Als u hier “Auto Detection” (automatische formaatherkenning) kiest, moet u ook de gewenste meeteenheid (“Centimeter” of “Inch”) kiezen.

Als u hier “Standard sizes” (standaard papierformaat) kiest, raakt u gewoon de toets aan die overeenkomt met het papierformaat dat is geladen in die lade [cassette].

Back Close Paper type(1st cassette)

Select paper size.

Auto

Detection

Standard sizes

A3

A4

A4

A5

Default setting - Machine default

B4

B5

B5

Folio

11x17"

8 1 /

2 x14"

11x8 1 /

2

"

8 1 /

2 x11"

5 1 /

2 x8 1 /

2

"

8 1 /

2 x13"

<Kopieermachines met metrische specificaties>

Kies het papierformaat dat is geladen in die lade [cassette].

Back Close

Paper size (1st cassette)

Select paper size.

Auto

Standard sizes

A3

A4

A4

A5

Default setting - Machine default

B4

B5

B5

Folio

11x17"

8 1 /

2 x14"

11x8 1 /

2

"

8 1 /

2 x11"

5 1 /

2 x8 1 /

2

"

8 1 /

2 x13"

OPMERKING

Als u de getoonde instelling wilt verlaten zonder ze te wijzigen, raakt u de toets “Back” aan. Het aanraakpaneel keert terug naar het scherm van stap 2.

2

Kies één van de instellingen voor “Paper size”

(“1st drawer[cassette]” of “2nd drawer[cassette]”) in de lijst van instellingen links op het aanraakpaneel en raak vervolgens de toets “Change #” aan.

Het scherm voor het instellen van het papierformaat voor die lade [cassette] verschijnt.

Specificaties in inch

Default setting

Machine default

Default menu

Auto drawer switching

Paper size(1st drawer)

Paper size(2nd drawer)

Paper type(1st drawer)

Paper type(2nd drawer)

Default setting

Setting mode

On / All types of paper

Auto

Auto

Plain

Plain

Change #

Close

Up

Down

4

5

6

Raak de toets “Close” aan. Het aanraakpaneel keert terug naar het scherm van stap 2.

Raak nogmaals de toets “Close” aan. Het aanraakpaneel keert terug naar het scherm “Default setting”.

Raak de toets “End” aan. Het aanraakpaneel keert terug naar de inhoud van de tab “Basic”.

Metrische specificaties

Default setting

Machine default

Default menu

Auto cassette switching

Paper size (1st cassette)

Paper size (2nd cassette)

Paper type (1st cassette)

Paper type (2nd cassette)

Default setting

Setting mode

On / All types of paper

A4

A4

Plain

Plain Change #

Close

Up

Down

6-4

Default setting

Copy default

Machine default

Default setting

Copy default

Machine default

Document

Management

Metrische specificaties

Default setting

Document

Management

Language

Bypass setting

Language

Bypass setting

Management

BOX

Management

Print

Form

Management

Hard Disk

Management

Print

Form

Hoofdstuk 6 BEHEERFUNCTIES VAN DE KOPIEERMACHINE

Day & time (datum & tijd)

Voer de volgende procedure uit om de huidige datum en tijd in te stellen.

1

Geef het scherm “Machine default” weer.

(Zie “(2) Toegang krijgen tot de standaardinstellingen van de machine” op blz. 6-3.)

Specificaties in inch

Default setting

End

Weekly timer

End

Week timer

3

Raak de toets “+” of “-” aan om de getoonde informatie voor elk veld (“Year”, “Month”, “Day” en “Time”) te wijzigen in de huidige tijd en datum.

Als u wilt dat de zomertijd automatisch wordt ingesteld, raakt u de toets “On” aan onder “Summertime”.

Specificaties in inch

Date/Time

Year

2001

Month

Day

10

16

Time

18:27

Default setting - Machine default

Metrische specificaties

Date/Time

Year

2001

10

Month

Day

16

Time

18:27

Default setting - Machine default

Back

Back

Summertime

Off

On

Off

On

Close

Close

Summertime

2

OPMERKING

Als u de getoonde instelling wilt verlaten zonder ze te wijzigen, raakt u de toets “Back” aan. Het aanraakpaneel keert terug naar het scherm van stap 2.

Kies “Date/Time” in de lijst van instellingen links op het aanraakpaneel en raak vervolgens de toets “Change #” aan.

Het scherm “Date/Time” verschijnt.

Specificaties in inch

Default setting

Machine default

Default menu

Auto preheat time

Key sound ON/OFF

Silent mode

Date/Time

Time difference

Default setting

Setting mode

15 Minute

On

Off

30/10/'01 14:02

GMT+08:00

Change #

Close

Up

Down

4

5

Raak de toets “Close” aan. Het aanraakpaneel keert terug naar het scherm van stap 2.

Raak nogmaals de toets “Close” aan. Het aanraakpaneel keert terug naar het scherm “Default setting”.

6

Raak de toets “End” aan. Het aanraakpaneel keert terug naar de inhoud van de tab “Basic”.

Metrische specificaties

Default setting

Machine default

Default menu

Auto preheat time

Key sound ON/OFF

Silent mode

Date/Time

Time difference

Default setting

Setting mode

15Minute

On

Off

25 / 10 / '01 14:02

GMT+00:00

Change #

Close

Up

Down

6-5

Hoofdstuk 6 BEHEERFUNCTIES VAN DE KOPIEERMACHINE

Time difference (tijdverschil)

Voer de volgende procedure uit om een bepaald tijdverschil in te stellen.

3

Raak de toets “+” of “-” aan om het getoonde tijdverschil te wijzigen in de gewenste instelling.

Specificaties in inch

Back Close

Time difference

1

Geef het scherm “Machine default” weer.

(Zie “(2) Toegang krijgen tot de standaardinstellingen van de machine” op blz. 6-3.)

Specificaties in inch

Default setting

GMT+ 00 : 00

Default setting - Machine default

Default setting

Copy default

Machine default

Document

Management

Language

Bypass setting

Management

BOX

Management

Print

Form

End

Weekly timer

Metrische specificaties

Time difference

Back Close

GMT+ 00 : 00

Metrische specificaties

Default setting

Default setting - Machine default

Default setting

Copy default

Machine default

Document

Management

Language

Bypass setting

Management

Hard Disk

Management

Print

Form

End

Week timer

OPMERKING

Als u de getoonde instelling wilt verlaten zonder ze te wijzigen, raakt u de toets “Back” aan. Het aanraakpaneel keert terug naar het scherm van stap 2.

2

Kies “Time difference” in de lijst van instellingen links op het aanraakpaneel en raak vervolgens de toets “Change #” aan.

Het scherm “Time difference” verschijnt.

Specificaties in inch

Default setting

Machine default

Default menu

Auto preheat time

Key sound ON/OFF

Silent mode

Date/Time

Time difference

Default setting

Setting mode

15 Minute

On

Off

30/10/'01 14:02

GMT+08:00

Change #

Close

Up

Down

Metrische specificaties

Default setting

Machine default

Default menu

Auto preheat time

Key sound ON/OFF

Silent mode

Date/Time

Time difference

Default setting

Setting mode

15Minute

On

Off

25 / 10 / '01 14:02

GMT+00:00

Change #

Close

Up

Down

4

5

6

Raak de toets “Close” aan. Het aanraakpaneel keert terug naar het scherm van stap 2.

Raak nogmaals de toets “Close” aan. Het aanraakpaneel keert terug naar het scherm “Default setting”.

Raak de toets “End” aan. Het aanraakpaneel keert terug naar de inhoud van de tab “Basic”.

6-6

Hoofdstuk 6 BEHEERFUNCTIES VAN DE KOPIEERMACHINE

2. Papierinstellingen voor de handinvoerlade

(1) Papierformaat en papiersoort

Voer de volgende procedure uit om de handinvoerlade te gebruiken voor de invoer van kopieerpapier.

1

Druk, terwijl de inhoud van de tab “Basic” wordt getoond, op de toets [ ]. Het scherm “Default setting” verschijnt.

4

Raak de toets “+” of “-” aan om de getoonde formaten (lengte en breedte) te wijzigen in de gewenste instellingen.

* Bij kopieermachines met metrische specificaties kunnen de gewenste formaten ook rechtstreeks worden ingevoerd door de overeenkomstige toets “#keys” aan te raken en dan het toetsenblok te gebruiken.

Specificaties in inch

Default setting

Back

Paper type

297x432mm

Close Bypass setting

Paper size

Y

Auto

Detection

Input size

Others

Standard

(3

7

/

8

~11

5

/

8

)

11 11 /

16

"

+

# keys

X

(5

7

/

8

~17)

16 9 /

16

+

# keys

"

Plain

Select paper type

2

Raak de toets “Bypass setting” aan.

Het scherm “Bypass setting” verschijnt.

Specificaties in inch

Default setting

Default setting

Copy default

Machine default

Document

Management

Language

Bypass setting

Management

BOX

Management

Print

Form

End

Weekly timer

Metrische specificaties

Default setting

Bypass setting

Paper size

Auto

Detection

Input size

Others

Standard

Y

(98~297)

297

+

#-Keys mm X

(148~432)

420 mm

+

#-Keys

Back

Paper type

Plain

Close

Select paper type

Metrische specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

Machine default

Document

Management

Language

Bypass setting

Management

Hard Disk

Management

Print

Form

End

Week timer

3

Stel de gewenste methode voor de keuze van het papierformaat in.

Als u hier “Auto Detection” kiest, moet u ook de gewenste meeteenheid (“Centimeter” of “Inch”) kiezen. Ga daarna rechtstreeks naar stap 5. Als u een aangepast papierformaat wilt kiezen, raakt u “Input size” aan en gaat u door naar de volgende stap.

Specificaties in inch

Default setting

Bypass setting

Paper size

Auto

Detection

Input size

Others

Standard

Unit

Centimeter

Inch

Back

Paper type

Plain

A4

Close

Select paper type

5

6

Raak de toets “Select paper type” aan.

Het scherm “Select paper type” verschijnt.

Raak de toets aan die overeenkomt met de te gebruiken papiersoort en raak vervolgens de toets “Close” aan. Het aanraakpaneel keert terug naar het scherm van stap 4.

Specificaties in inch

Default setting

Select paper type Back Close

Plain

Transparency

Rough

Vellum

Labels

Recycled

Preprinted

Bond

Card

Postcard

Color

Prepunched

Letterhead

Envelope Custom 1

Custom 2

Custom 3

Custom 4

Custom 5

Custom 6

Custom 7

Custom 8

7

Metrische specificaties

Default setting

Select paper type

Plain

Transparency

Rough

Vellum

Labels

Recycled

Preprinted

Bond

Card

Postcard

Colour

Prepunched

Letterhead

Envelope

Back

Custom 1

Custom 2

Custom 3

Custom 4

Custom 5

Custom 6

Custom 7

Custom 8

Close

Raak nogmaals de toets “Close” aan. Het aanraakpaneel keert terug naar het scherm van stap 2. Raak de toets “End” aan. Het aanraakpaneel keert terug naar de inhoud van de tab “Basic”.

Metrische specificaties

Default setting

Bypass setting

Paper size

Auto

Detection

Input size

Others

Standard

Unit

Centimeter

Inch

Back

Paper type

Plain

Close

Select paper type

6-7

Hoofdstuk 6 BEHEERFUNCTIES VAN DE KOPIEERMACHINE

(2) Andere standaardformaten kiezen

Voer de volgende procedure uit wanneer u wilt afdrukken op speciaal papier met andere standaardformaten.

1

Druk, terwijl de inhoud van de tab “Basic” wordt getoond, op de toets [ ]. Het scherm “Default setting” verschijnt.

4

Raak de toets “Select size” aan. Het scherm “Select size” verschijnt.

Specificaties in inch

Default setting

Paper Size

ISO B5

Close

Bypass setting

Paper size

Auto

Detection

Input size

Others

Standard

EX

Select size

Back

Paper type

Plain

Select paper type

Metrische specificaties

Default setting

Bypass setting

Paper size

Auto

Detection

Input size

Others

Standard

EX

Select size

Back

Paper type

Plain

Close

Select paper type

2

Raak de toets “Bypass setting” aan.

Het scherm “Bypass setting” verschijnt.

Specificaties in inch

Default setting

Default setting

Copy default

Machine default

Document

Management

Language

Bypass setting

Management

BOX

Management

Print

Form

End

Weekly timer

5

Raak de toets aan die overeenkomt met het papierformaat dat u wilt gebruiken en raak vervolgens de toets “Close” aan.

Het aanraakpaneel keert terug naar het scherm van stap 4.

Specificaties in inch

Default setting

Select size

EX

OUFUKU

HAGAKI

8 1 /

2 x13"

Back Close

Metrische specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

Machine default

Document

Management

Language

Bypass setting

Management

Hard Disk

Management

Print

Form

End

Week timer

Metrische specificaties

Default setting

Select size

EX

OUFUKU

HAGAKI

8 1 /

2 x13

Paper size

YOUKEI 2

Back Close

3

Raak de toets “Others Standard” aan.

Specificaties in inch

Default setting

Bypass setting

Paper size

Auto

Detection

Input size

Others

Standard

Unit

Centimeter

Inch

Back

Paper type

A4

Plain

Close

Select paper type

Metrische specificaties

Default setting

Bypass setting

Paper size

Auto

Detection

Input size

Others

Standard

Unit

Centimeter

Inch

Back

Paper type

Plain

Close

Select paper type

6-8

Hoofdstuk 6 BEHEERFUNCTIES VAN DE KOPIEERMACHINE

6

Raak de toets “Select paper type” aan. Het scherm “Select paper type” verschijnt. Raak de toets aan die overeenkomt met de papiersoort die u wilt gebruiken en raak vervolgens de toets “Close” aan. Het aanraakpaneel keert terug naar het scherm van stap 4.

Specificaties in inch

Default setting

Select paper type Back Close

Plain

Transparency

Rough

Vellum

Labels

Recycled

Preprinted

Bond

Card

Postcard

Color

Prepunched

Letterhead

Envelope Custom 1

Custom 2

Custom 3

Custom 4

Custom 5

Custom 6

Custom 7

Custom 8

Metrische specificaties

Default setting

Select paper type

Plain

Transparency

Rough

Vellum

Labels

Recycled

Preprinted

Bond

Card

Postcard

Colour

Prepunched

Letterhead

Envelope

Back

Custom 1

Custom 2

Custom 3

Custom 4

Custom 5

Custom 6

Custom 7

Custom 8

Close

7

Raak de toets “Close” aan. Het aanraakpaneel keert terug naar het scherm van stap 2. Raak de toets “End” aan. Het aanraakpaneel keert terug naar de inhoud van de tab

“Basic”.

6-9

Hoofdstuk 6 BEHEERFUNCTIES VAN DE KOPIEERMACHINE

3. Rapporten afdrukken

Voer de volgende procedure uit om één van de volgende rapporten af te drukken.

< Copy report >

Lijst van alle waarden van de standaardinstellingen voor kopiëren.

< Machine report >

Lijst van alle waarden van de standaardinstellingen van de kopieermachine.

< Counter report >

Lijst van de gemiddelde tonerdichtheid (zwartverhouding) voor elk kopieerpapierformaat dat gebruikt wordt in de verschillende kopieeren printerfuncties van deze machine.

3

Voer de beheercode van 4 cijfers in met het toetsenblok. De fabrieksinstelling voor kopieermachines van 45 kpm is

“4500”; de standaardcode voor machines van 55 kpm is

“5500”.

Specificaties in inch

Enter the administrator number

Close

OPMERKING

Specificaties in inch

Zorg ervoor dat papier van het formaat 11" x 8

1/2

" is geladen in één van de laden [cassettes]. Als GEEN papier van het formaat

11" x 8

1/2

" is geladen in één van de laden [cassettes], verschijnt tijdens de procedure een scherm dat u vraagt of u opnieuw wilt proberen af te drukken. Kies in dit geval een ander papierformaat.

Metrische specificaties

Zorg ervoor dat papier van het formaat A4 is geladen in één van de laden [cassettes]. Als GEEN papier van het formaat A4 is geladen in

één van de laden [cassettes], verschijnt tijdens de procedure een scherm dat u vraagt of u opnieuw wilt proberen af te drukken. Kies in dit geval een ander papierformaat.

1

Druk, terwijl de inhoud van de tab “Basic” wordt getoond, op de toets [ ]. Het scherm “Default setting” verschijnt.

Metrische specificaties

Enter the administrator number

Close

4

Wanneer het scherm “Print report menu” verschijnt, raakt u de toets “Copy report”, “Machine report” of “Counter report” aan, afhankelijk van uw keuze.

Specificaties in inch

Print report

Print report menu

Copy report

Machine report

Counter report

Close

Default setting

Metrische specificaties

Print report

Print report menu

Copy report

Machine report

Counter report

Default setting

Close

2

Raak de toets “Print Form” aan.

Specificaties in inch

Default setting

Default setting

Copy default

Machine default

Document

Management

Language

Bypass setting

Management

BOX

Management

Print

Form

End

Weekly timer

Metrische specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

Machine default

Document

Management

Language

Bypass setting

Management

Hard Disk

Management

Print

Form

End

Week timer

6-10

Hoofdstuk 6 BEHEERFUNCTIES VAN DE KOPIEERMACHINE

5

Het scherm “Printing report” verschijnt en het desbetreffende rapport wordt afgedrukt.

Specificaties in inch

Printing report.

O r i g . p a g e C o u n t / S e t

O u t p u t

Cancel

- - - - - -

AMS

11x8 1 /

2

"

1-sided

Cancel

Output tray

Metrische specificaties

Printing report.

O r i g i n a l C o u n t / s e t

- - - - - -

1-sided top/rear

AMS 1-sided

Sort

Plain

O u t p u t

Output tray

Cancel

OPMERKING

Om de afdruk van het rapport te annuleren, raakt u de toets “Cancel” aan.

6

Raak de toets “Close” aan. Het aanraakpaneel keert terug naar het scherm van stap 2.

7

Raak de toets “End” aan. Het aanraakpaneel keert terug naar de inhoud van de tab “Basic”.

6-11

Hoofdstuk 6 BEHEERFUNCTIES VAN DE KOPIEERMACHINE

4. De taal van de berichten wijzigen

U kunt de taal kiezen waarin de berichten op het aanraakpaneel worden weergegeven.

U hebt de keuze uit de volgende talen:

Kopieermachines met specificaties in inch:

Engels (“English”), Frans (“Français”), Spaans (“Español”) en Japans

(“ ”)

Kopieermachines met metrische specificaties:

Engels (“English”), Duits (“DEUTSCH”), Frans (“FRANÇAIS”),

Italiaans (“ITALIANO”) en Spaans (“ESPAÑOL”)

1

Druk, terwijl de inhoud van de tab “Basic” wordt getoond, op de toets [ ]. Het scherm “Default setting” verschijnt.

3

Raak de toets aan die overeenkomt met de gewenste taal.

De taal van de berichten op het aanraakpaneel verandert in de gekozen taal.

Specificaties in inch

Language

Stop

Default setting

Metrische specificaties

Language

Stop

Default setting

2

Raak de toets “Language” aan. Het scherm “Language” verschijnt.

Specificaties in inch

Default setting

Default setting

Copy default

Machine default

Document

Management

Language

Bypass setting

Management

BOX

Management

Print

Form

End

Weekly timer

Metrische specificaties

Default setting

Default setting

Copy default

Machine default

Document

Management

Language

Bypass setting

Management

Hard Disk

Management

Print

Form

End

Week timer

6-12

Hoofdstuk 7 VERHELPEN VAN PROBLEMEN

1. Als één van de volgende berichten verschijnt

Neem de aangegeven maatregelen wanneer één van de volgende berichten in het berichtenvenster verschijnt.

Bericht Procedure

“Close xxx cover.”

“Check the cover.” [“Check cover.”]

De aangeduide klep staat open. Sluit alle kleppen goed.

Controleer of een klep openstaat en sluit ze goed.

“Close Document processor.” Sluit de documentverwerkingseenheid.

“Add paper in drawer.”

[“Add paper cassette. ”]

Er zit geen papier meer in de getoonde lade [cassette]. Plaats papier in de lade. Als er een andere lade [cassette] is die hetzelfde papierformaat in dezelfde oriëntatie bevat, raakt u de toets van het gewenste papierformaat links op het aanraakpaneel aan om de papierinvoerbron te veranderen en het kopiëren te hervatten.

“Open drawer xx, check and remove paper from inside of the machine.”

[“Open cassette 1, check and remove paper from inside of machine.”]

Kijk of er papier is vastgelopen in één van de laden [cassettes]. Zo ja, verwijder het vastgelopen papier.

“Set drawer xx. ” [“Close paper cassette xx.”]

Eén van de laden [cassettes] is niet goed gesloten. Trek de lade eerst uit en duw ze dan weer volledig in de machine.

Trek laden [cassettes] 3 en 4 uit en duw de papierinvoereenheid helemaal in de kopieermachine.

“Reset feeding unit for paper drawer.” [“Reset feeding unit for pap.cassette.”]

“Paper drawer is out of order.

Select another paper drawer.”

[“Paper cassette is out of order.

Select other paper cassette.”]

“Low on paper.”

De momenteel gebruikte lade [cassette] is defect en kan niet worden gebruikt. Neem zo snel mogelijk contact op met uw servicevertegenwoordiger of een erkend servicecentrum. Gebruik een andere lade [cassette] als u wilt voortgaan met kopiëren.

Het papier in de gekozen lade [cassette] is bijna op.

De optionele zij-invoer is defect en kan momenteel niet worden gebruikt. Neem zo snel mogelijk contact op met uw servicevertegenwoordiger of een erkend servicecentrum.

Gebruik een andere lade [cassette] als u wilt voortgaan met kopiëren.

“Paper deck is out of order.

select another paper drawer.”

[“Paper cassette is out of order.

Select another paper cassette.”]

“Add paper in paper deck.”

“Bypass cannot be used.

Select another paper drawer.”

[“Bypass cannot be used.

Select a paper cassette.”]

“Load Bypass.”

“Add paper in bypass.”

[“Add paper on stack bypass.”]

Laad papier in de optionele zij-invoer.

De handinvoerlade is defect en kan momenteel niet worden gebruikt. Neem zo snel mogelijk contact op met uw servicevertegenwoordiger of een erkend servicecentrum.

Gebruik een andere lade [cassette] als u wilt voortgaan met kopiëren.

Er zit geen papier meer in de handinvoerlade. Plaats papier in de handinvoerlade.

Er zit geen papier meer in de handinvoerlade. Plaats papier in de handinvoerlade.

Zie blz.

3-1

7-6

7-8

3-1

3-5

3-4

3-4

7-1

Hoofdstuk 7 VERHELPEN VAN PROBLEMEN

Bericht

“Place transparency in bypass.”

[“Place transparencies on stack bypass.”]

“Check paper size.”

Procedure

Plaats transparanten in de handinvoerlade.

“Reposition original.”

Er is geen papier geladen van een formaat dat kan worden gebruikt in de modus die u hebt gekozen. Controleer het papierformaat.

De richting van het origineel verschilt van de richting van het gekozen papier. Verander de richting van het origineel. Als u op de [Start]-toets drukt zonder het origineel te veranderen, gebeurt het kopiëren met een reproductiefactor van 100% (1:1).

Plaats papier van het gekozen formaat of kies een ander papierformaat.

“Check paper size. Copy paper is not the same size as original.”

[“Paper size in cassette differs from actual size. Check paper size in cassette.”]

“Reposition original or change drawer.” [“Reset original or select another paper cassette.”]

“Check paper size in tray. Different from original.” [“Check paper size in cassette. Different from original.”]

“Reset originals in processor.”

De richting van het origineel verschilt van de richting van het gekozen papier. Verander de richting van het origineel.

Plaats papier van het gekozen formaat of kies een ander papierformaat.

“Reset all originals in processor.”

[“Reset originals in processor.”]

“Press start key for job recovery.”

[“Press Start key to resume copying.”]

“Too many pages in processor.

_____:maximum capacity”

[“Too many pages in the processor.

_____:max. number of original.”]

“Original left on platen. Remove original.” [“Original is left on platen.

Remove original.”]

Verwijder de originelen van de documentverwerkingseenheid, stapel ze netjes en plaats ze opnieuw in hun huidige volgorde in de documentverwerkingseenheid.

Verwijder de originelen van de documentverwerkingseenheid en plaats ze opnieuw in hun oorspronkelijke volgorde in de documentverwerkingseenheid.

De kopieerbewerking wordt hervat vanaf het punt waarop ze is gestopt. Druk op de

[Start]-toets.

Het aantal originelen in de documentverwerkingseenheid heeft de toegestane limiet overschreden. Verminder het aantal originelen.

Er is een origineel blijven liggen op de glasplaat of in de documentverwerkingseenheid.

Verwijder het origineel.

“Reset all originals in Document processor.” [“Reset originals in

Document processor.”]

“Remove originals from processor.

Set mode is not available when using Doc Processor.”

[“Remove originals from processor.

The set mode is not available when using Doc Processor.”]

Verwijder de originelen van de documentverwerkingseenheid.

Verwijder de originelen van de documentverwerkingseenheid en plaats ze één na één op de glasplaat.

“Interrupt copying is not available for this size.”

Kopieeronderbreking is niet mogelijk. Gebruik andere originelen of annuleer de kopieeronderbreking en probeer later opnieuw.

“These functions cannot be combined.”

De functie of modus die u net hebt gekozen kan niet worden gebruikt in combinatie met de momenteel gekozen functie of modus.

Zie blz.

3-4

6-4

7-2

Hoofdstuk 7 VERHELPEN VAN PROBLEMEN

Bericht Procedure

“Exceeds pre registered copying quantity.” [“Copy limit for this IDcode has been reached.”]

“Ready to copy. Add toner.”

“Add toner to resume copying.”

Het aantal kopieën dat onder uw afdelingscode is gemaakt, heeft de in de kopiebeheermodus ingestelde limiet bereikt en kopiëren met die code is niet meer mogelijk. Wis de kopietelling in de kopiebeheermodus.

Er is onvoldoende toner in de kopieermachine. Vul zo snel mogelijk toner bij, want in deze toestand kan nog slechts één kopie tegelijk worden gemaakt.

Er is onvoldoende toner in de kopieermachine om kopieën te maken. Vul onmiddellijk toner bij.

“Image cycle.” [“Now adding toner.”]

“Cannot use this paper for copying.”

De machine wordt nu gevuld met toner. Wacht tot deze bewerking is voltooid.

Kopiëren is niet mogelijk met de momenteel gekozen formaten.

“System error. Main switch off / on.”

“Disconnect power plug from the socket.”

“Call service.”

Er is een fout opgetreden. Zet de hoofdschakelaar uit (O) en weer aan ( | ).

Er is een fout opgetreden. Trek de stekker uit het stopcontact.

“Time for maintenance”

“Check KMAS.”

“Time for replacing Felt Roller.”

[“Felt cleaning maintenance.”]

Er is een fout opgetreden. Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger of een erkend servicecentrum.

Het is tijd om bepaalde onderdelen in uw kopieermachine te vervangen. Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger of een erkend servicecentrum.

“Call for service to replace Felt

Roller.” [“Change felt clean.-(F.unit)”]

Het is tijd om bepaalde onderdelen in uw kopieermachine te vervangen. Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger of een erkend servicecentrum.

“Insert key counter.”

“Memory full.”

Open en sluit het voorpaneel. Als dit bericht niet verdwijnt, noteert u het nummer dat samen met de “C” wordt getoond, zet u de hoofdschakelaar uit (O), trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met uw servicevertegenwoordiger of een erkend servicecentrum.

Periodiek onderhoud is nodig om uw kopieermachine in goede staat te houden. Neem zo snel mogelijk contact op met uw servicevertegenwoordiger of een erkend servicecentrum.

Steek de sleutelteller stevig in de voorziene opening.

Het geheugen van de kopieermachine is vol. Kies of u de reeds gescande gegevens wilt afdrukken, dan wel of u alle gegevens wilt verwijderen. U kunt geen andere originelen kopiëren of scannen voordat u één van deze twee bewerkingen hebt uitgevoerd.

“Paper misfeed. Remove paper.” In geval van een papierstoring wordt de plaats van de papierstoring aangeduid op het aanraakpaneel. Laat de hoofdschakelaar aan ( | ) staan en volg de juiste procedure om het vastgelopen papier te verwijderen.

“Attach Side Paper Deck to

Mainframe.”

[“Attach side feeder to main frame.”]

Bevestig de optionele zij-invoer stevig op de kopieermachine.

“Paper capacity exceeded. Remove paper from Side Paper Deck.”

[“Paper capacity exceeded. Remove paper from side feeder.”]

Het aantal vellen papier dat in de optionele zij-invoer is geplaatst, heeft de toegestane limiet overschreden. Breng het aantal vellen papier onder de toegestane limiet.

“Finisher is out of order. Press

“Continue” to resume job”

De optionele documentafwerkeenheid is defect en kan momenteel niet worden gebruikt.

Neem zo snel mogelijk contact op met uw servicevertegenwoordiger of een erkend servicecentrum.

Zie blz.

3-8

3-8

7-6

3-5

7-3

Hoofdstuk 7 VERHELPEN VAN PROBLEMEN

Bericht Procedure

“Paper capacity exceeded. Remove paper from Finisher.”

“Remove paper from inner tray of

Finisher.”

“Remove paper from Finisher.”

Het aantal kopieën dat is opgeslagen in de optionele documentafwerkeenheid heeft de toegestane limiet overschreden. Verwijder de kopieën van de documentafwerkeenheid.

Er zijn kopieën blijven liggen in de optionele documentafwerkeenheid. Verwijder alle kopieën van de documentafwerkeenheid.

Er zijn kopieën blijven liggen op de lade(n) van de optionele documentafwerkeenheid of in de documentafwerkeenheid zelf. Verwijder alle kopieën van de documentafwerkeenheid.

Check paper in Finisher. Incomplete copies inside.

Er zijn onafgewerkte kopieën tussen de uitgevoerde kopieën in de optionele documentafwerkeenheid.

“Cannot sort this size.” [“Cannot sort this paper size.”]

Het gekozen papierformaat kan niet gebruikt worden in de sorteer-/afwerkmodus.

Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw documentafwerkeenheid voor meer gedetailleerde informatie.

“Cannot staple. _____:maximum capacity (Staple)”

[“Cannot staple. _____ :Max.

staples”]

Het aantal geniete kopieën in de optionele documentafwerkeenheid heeft de toegestane limiet overschreden. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw documentafwerkeenheid voor meer gedetailleerde informatie.

“Cannot staple this paper type.”

“Cannot punch this size.”

[“Cannot punch this paper size.”]

“Cannot punch this paper type.”

“Staple jam. Remove staples.”

[“Staple jam. Remove staple(s).”]

“Check the waste punch box.”

[“Check Punch Hole box.”]

Het gekozen papierformaat kan niet worden geniet. Kies een ander papierformaat.

Het gekozen papierformaat kan niet worden geperforeerd. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw documentafwerkeenheid voor meer gedetailleerde informatie.

Het gekozen papierformaat kan niet worden geperforeerd. Kies een ander papierformaat.

Er zitten nietjes klem in de optionele documentafwerkeenheid. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw documentafwerkeenheid en verwijder de geklemde nietjes.

“Out of staples. Add staples.”

[“Stapler empty. Add staples.”]

“Cannot staple this size.”

[“Cannot staple this paper size.”]

De papierafvalhouder van de perforator in de optionele documentafwerkeenheid is vol.

Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw documentafwerkeenheid en maak de papierafvalhouder leeg.

Er zitten geen nietjes meer in de optionele documentafwerkeenheid. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw documentafwerkeenheid en vul nietjes bij.

Kleine papierformaten, zoals 5

1/2

" x 8

1/2

" en A5R, kunnen niet worden geniet.

Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw documentafwerkeenheid voor meer gedetailleerde informatie.

Kopiëren in tandem (optie) is niet mogelijk. Raak de toets “Check” aan en bekijk de kopieerinstellingen.

“Tandem Copy is cancelled. Unable to Tandem Copy under current setting.” [“Cancel tandem copy.

Cannot tandem copy with the present setting.”]

“The waste toner box almost full.”

[“The waste toner container is almost full.”]

“The waste toner box is full.”

[“The waste toner container is full.”]

Het is bijna tijd om het afvaltonerpatroon te vervangen. Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger of een erkend servicecentrum.

Het is tijd om het afvaltonerpatroon te vervangen. Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger of een erkend servicecentrum.

Zie blz.

7-4

Hoofdstuk 7 VERHELPEN VAN PROBLEMEN

2. Als één van deze indicators oplicht of knippert

Als één van de indicators links van de toets [Copier], de toets [Printer] of de toets [Scanner] oranje oplicht of oranje knippert, moet u de hieronder beschreven juiste procedure uitvoeren.

Aanduiding

Licht oranje op of knippert oranje

Procedure

Ga na wat de juiste reactie is op het bericht en voer de overeenkomstige procedure uit.

Zie blz.

7-5

Hoofdstuk 7 VERHELPEN VAN PROBLEMEN

3. In geval van papierstoringen

In geval van een papierstoring stopt de machine met kopiëren en verschijnt een bericht in verband met de papierstoring op het aanraakpaneel. Laat de hoofdschakelaar aan ( | ) staan en volg “(2) Procedures voor het verwijderen van papier" om het vastgelopen papier te verwijderen.

Specificaties in inch Metrische specificaties

Paper misfeed.

Paper misfeed.

1.Open front cover.

1.Open front cover.

*1

JAM 00

*1

JAM 00

*1: “JAM 00” geeft de plaats aan waar de papierstoring oorspronkelijk werd vastgesteld.

(1) Waarschuwingen

WAARSCHUWING

Het ladergedeelte staat onder hoge spanning. Let goed op wanneer u in de buurt hiervan werkt, aangezien er gevaar bestaat voor een elektrische schok.

OPGELET

De fixeereenheid van de kopieermachine is erg heet.

Let goed op wanneer u in de buurt hiervan werkt, om te vermijden dat u zich verbrandt.

* Gebruik papier dat is vastgelopen niet opnieuw.

* Als het papier scheurt tijdens het verwijderen, zorg dan dat u alle papierresten uit de machine verwijdert, om nieuwe papierstoringen te voorkomen.

* Nadat het vastgelopen papier is verwijderd, begint het opwarmen, verdwijnt de aanduiding van de papierstoring en keert de machine terug naar de instellingen die waren ingesteld voordat de papierstoring zich voordeed.

* Als een papierstoring optreedt in de documentafwerkeenheid, hoeft u de vastgelopen kopie niet meer toe te voegen aan de andere kopieën die reeds zijn uitgevoerd op de lade, aangezien die kopie automatisch opnieuw zal worden gemaakt.

(2) Procedures voor het verwijderen van papier

1

Papierstoring in papierinvoerbron

Papierstoring in lade [cassette] 1 of lade [cassette] 2 (“JAM

10” of “JAM 11”)

Als één van de bovenstaande berichten verschijnt, is een papierstoring opgetreden in de aangegeven lade [cassette]. Voer de volgende procedure uit om het vastgelopen papier te verwijderen.

Specificaties in inch

Paper misfeed.

1.Open right cover, and remove paper.

2.Open paper drawer 1.

3.Remove paper.

4.Set the drawer, and close the cover.

JAM 00

Metrische specificaties

Paper misfeed.

1.Open right cover, and remove paper.

2.Open paper cassette 1.

3.Remove paper.

4.Set the cassette, and close the cover.

JAM 00

1

Open eerst de rechterklep en kijk of er papier is vastgelopen.

Als papier in die klep is vastgelopen, moet u het verwijderen.

7-6

2

Trek de momenteel gebruikte lade [cassette] uit.

3

Verwijder het vastgelopen papier zonder het te scheuren.

* Als het papier toch scheurt, zorg dan dat u alle papierresten uit de machine verwijdert.

Hoofdstuk 7 VERHELPEN VAN PROBLEMEN

Papierstoring in lade [cassette] 3

(“JAM 12”)

Als het bovenstaande bericht verschijnt, is een papierstoring opgetreden in lade [cassette] 3. Voer de volgende procedure uit om het vastgelopen papier te verwijderen.

Specificaties in inch

Paper misfeed.

1.Open right cover, and remove paper.

2.Open paper drawer 3.

3.Remove paper.

4.Set the drawer, and close the cover.

JAM 00

Metrische specificaties

Paper misfeed.

1.Open right cover, and remove paper.

2.Open paper cassette 3.

3.Remove paper.

4.Set the cassette, and close the cover.

JAM 00

1

Open eerst de rechterklep en kijk of er papier is vastgelopen.

Als papier in die klep is vastgelopen, moet u het verwijderen.

BELANGRIJK!

Als verderop in de kopieermachine papier is vastgelopen, trekt u de lade [cassette] uit en verwijdert u het vastgelopen papier.

2

Trek lade [cassette] 3 uit.

4

Duw de lade [cassette] opnieuw goed in de machine.

7-7

Hoofdstuk 7 VERHELPEN VAN PROBLEMEN

3

Verwijder het vastgelopen papier zonder het te scheuren.

* Als het papier toch scheurt, zorg dan dat u alle papierresten uit de machine verwijdert.

4

Duw de lade [cassette] opnieuw goed in de machine.

Papierstoring in lade [cassette] 4

(“JAM 13” t/m “JAM 16”, “JAM 17” of “JAM 31”)

Als één van de bovenstaande berichten verschijnt, is een papierstoring opgetreden in lade [cassette] 4. Voer de volgende procedure uit om het vastgelopen papier te verwijderen.

Specificaties in inch

Paper misfeed.

JAM 00

1.Open right cover, and remove paper.

2.Open paper drawer 4.

3.Remove paper.

4.Open paper drawer 3.

Pull out transfer unit and lift cover.

5.Remove paper.

6.Push in transfer unit.

Close drawers.

Metrische specificaties

Paper misfeed.

JAM 00

1.Open right cover, and remove paper.

2.Open paper cassette 4.

3.Remove paper.

4.Open paper cassette 3.

Pull out transfer unit and lift cover.

5.Remove paper.

6.Push in transfer unit.

Close cassettes.

1

Open eerst de rechterklep en kijk of er papier is vastgelopen.

Als papier in die klep is vastgelopen, moet u het verwijderen.

2

Trek lade [cassette] 4 uit.

7-8

3

Verwijder het vastgelopen papier zonder het te scheuren.

* Als het papier toch scheurt, zorg dan dat u alle papierresten uit de machine verwijdert.

Ga door naar de volgende stap als het papier is vastgelopen in de papierinvoereenheid.

Hoofdstuk 7 VERHELPEN VAN PROBLEMEN

7

Plaats de papierinvoereenheid op zijn oorspronkelijke plaats terug in de machine en duw lade [cassette] 3 en lade

[cassette] 4 opnieuw goed in de machine.

3

2

1

4

Laat lade [cassette] 4 openstaan en trek lade [cassette]

3 ook uit.

5

Trek de papierinvoereenheid uit.

6

Open de klep van de papierinvoereenheid en verwijder het vastgelopen papier.

7-9

Hoofdstuk 7 VERHELPEN VAN PROBLEMEN

Papierstoring in de handinvoerlade (“JAM 14”)

Als het bovenstaande bericht verschijnt, is een papierstoring opgetreden in de handinvoerlade. Voer de volgende procedure uit om het vastgelopen papier te verwijderen.

Specificaties in inch

Paper misfeed.

1.Remove paper from Multi purpose tray.

JAM 00

Metrische specificaties

Paper misfeed.

JAM 00

1.Remove paper from multi purpose tray.

1

Als de optionele zij-invoer geïnstalleerd is op de kopieermachine, moet u hem losmaken van de hoofdeenheid van de kopieermachine.

2

Open de rechterklep.

1

Verwijder al het papier dat nog in de handinvoerlade zit.

3

Verwijder het vastgelopen papier zonder het te scheuren.

* Als het papier toch scheurt, zorg dan dat u alle papierresten uit de machine verwijdert.

2

Plaats het papier opnieuw in de handinvoerlade.

Papierstoring in de rechterklep (“JAM 18” t/m “JAM 22” of

“JAM 24” t/m “JAM 29”)

Als één van de bovenstaande berichten verschijnt, is een papierstoring opgetreden in de rechterklep. Voer de volgende procedure uit om het vastgelopen papier te verwijderen.

Specificaties in inch

Paper misfeed.

1.Open right cover.

2.Remove paper.

3.Close cover.

JAM 00

Metrische specificaties

Paper misfeed.

1.Open right cover.

2.Remove paper.

3.Close cover.

JAM 00

7-10

4

Sluit de rechterklep.

5

Bevestig indien nodig de zij-invoer opnieuw op de kopieermachine.

Papierstoring in de zij-invoer (“JAM 15”)

Als het bovenstaande bericht verschijnt, is een papierstoring opgetreden in de optionele zij-invoer. Voer de volgende procedure uit om het vastgelopen papier te verwijderen.

Specificaties in inch

Paper misfeed.

1.Remove paper from between Copier and

Side Paper Deck.

2.Reset Side Paper Deck to Mainframe.

JAM 00

Metrische specificaties

Paper misfeed.

1.Remove paper from between copier and

side feeder.

2.Reset side feeder to mainframe.

JAM 00

Hoofdstuk 7 VERHELPEN VAN PROBLEMEN

3

Bevestig de zij-invoer opnieuw op de kopieermachine.

Ga door naar de volgende stap als papier is vastgelopen in de zij-invoer.

4

Open de bovenste klep van de zij-invoer.

1

Maak de zij-invoer los van de hoofdeenheid van de kopieermachine.

5

Verwijder het vastgelopen papier.

2

Als papier is vastgelopen in het koppelingsgedeelte tussen de zij-invoer en de kopieermachine, verwijdert u het.

6

Sluit de bovenste klep van de zij-invoer.

7-11

Hoofdstuk 7 VERHELPEN VAN PROBLEMEN

2

Papierstoring in het papierdoorvoergedeelte

(“JAM 23”, “JAM 30” of “JAM 32”)

Als één van de bovenstaande berichten verschijnt, is een papierstoring opgetreden in het papierdoorvoergedeelte. Voer de volgende procedure uit om het vastgelopen papier te verwijderen.

Specificaties in inch

Paper misfeed.

1.Turn green lever(B) left.

2.Turn right green knob(C) counterclockwise.

3.Pull out transfer unit.

JAM 00

Metrische specificaties

Paper misfeed.

1.Turn green lever(B) to the left.

2.Turn right green knob(C) counterclockwise.

3.Pull out transfer unit.

JAM 00

3

Draai de groene doorvoerknop (C) minstens vier volledige slagen naar links.

C

4

Trek de papierdoorvoereenheid zover mogelijk naar u toe uit.

1

Open het voorpaneel.

2

Druk de groene ontgrendelingshendel (B) naar links.

B

WAARSCHUWING

Het ladergedeelte staat onder hoge spanning. Let goed op wanneer u in de buurt hiervan werkt, aangezien er gevaar bestaat voor een elektrische schok.

OPGELET

De fixeereenheid van de kopieermachine is erg heet.

Let goed op wanneer u in de buurt hiervan werkt, om te vermijden dat u zich verbrandt.

5

Verwijder het vastgelopen papier.

7-12

6

Plaats de papierdoorvoereenheid op haar oorspronkelijke plaats terug in de kopieermachine.

Hoofdstuk 7 VERHELPEN VAN PROBLEMEN

1

Open het voorpaneel.

7

Druk de groene ontgrendelingshendel (B) opnieuw in zijn oorspronkelijke positie.

2

Draai de groene doorvoerknop A minstens 7 volledige slagen naar links om het vastgelopen papier te verwijderen.

A

B

8

Sluit het voorpaneel.

3

Papierstoring in het fixeergedeelte

(“JAM 40”, “JAM 50”, “JAM 52” of “JAM 53”)

Als één van de bovenstaande berichten verschijnt, is een papierstoring opgetreden in het fixeergedeelte. Voer de volgende procedure uit om het vastgelopen papier te verwijderen.

Specificaties in inch

Paper misfeed.

1.Turn left green knob(A) counterclockwise.

2.Remove paper from outlet.

3.Turn green lever(B) left.

4.Turn right green knob(C) counterclockwise.

5.Pull out transfer unit.

JAM 00

Metrische specificaties

Paper misfeed.

1.Turn left green knob(A) counterclockwise.

2.Remove paper from outlet.

3.Turn green lever(B) to the left.

4.Turn right green knob(C) counterclockwise.

5.Pull out transfer unit.

JAM 00

3

Druk de groene ontgrendelingshendel (B) naar links.

B

4

Draai de groene doorvoerknop (C) minstens 4 volledige slagen naar links.

C

7-13

Hoofdstuk 7 VERHELPEN VAN PROBLEMEN

5

Trek de papierdoorvoereenheid zover mogelijk naar u toe uit.

8

Open de linkerklep van de fixeereenheid en verwijder het vastgelopen papier.

WAARSCHUWING

Het ladergedeelte staat onder hoge spanning. Let goed op wanneer u in de buurt hiervan werkt, aangezien er gevaar bestaat voor een elektrische schok.

OPGELET

De fixeereenheid van de kopieermachine is erg heet.

Let goed op wanneer u in de buurt hiervan werkt, om te vermijden dat u zich verbrandt.

6

Open de bovenste klep van de fixeereenheid.

9

Sluit de linker- en de bovenste klep van de fixeereenheid.

BELANGRIJK!

Druk bij het sluiten van de bovenste klep van de fixeereenheid op de labels aan beide zijden van de klep zoals getoond in de afbeelding en zorg ervoor dat de klep goed gesloten is.

2

1

7

Houd de bovenste klep open en verwijder het vastgelopen papier.

OPGELET

De fixeereenheid van de kopieermachine is erg heet.

Let goed op wanneer u in de buurt hiervan werkt, om te vermijden dat u zich verbrandt.

7-14

10

Plaats de papierdoorvoereenheid op haar oorspronkelijke plaats terug in de kopieermachine.

Hoofdstuk 7 VERHELPEN VAN PROBLEMEN

1

Open het voorpaneel.

11

Druk de groene ontgrendelingshendel (B) opnieuw in zijn oorspronkelijke positie.

2

Draai de groene doorvoerknop A minstens 7 volledige slagen naar links om het vastgelopen papier te verwijderen.

A

B

12

Sluit het voorpaneel.

4

Papierstoring in de duplex-eenheid

(“JAM 51” of “JAM 60” t/m “JAM 68”)

Als één van de bovenstaande berichten verschijnt, is een papierstoring opgetreden in de duplex-eenheid. Voer de volgende procedure uit om het vastgelopen papier te verwijderen.

Specificaties in inch

Paper misfeed.

JAM 00

1.Remove paper from duplex unit.

2.Open upper cover and remove paper.

3.Loosen 2-green screws are on rear side of

the duplex unit and open the guide plate.

4.Remove paper.

5.Close cover and reset duplex unit.

Metrische specificaties

Paper misfeed.

JAM 00

1.Remove paper from duplex unit.

2.Open upper cover and remove paper.

3.Remove 2 green screws on rear side of

the duplex unit and open the guide plate.

4.Remove paper.

5.Close cover and reset duplex unit.

3

Druk de groene ontgrendelingshendel (B) naar links.

B

7-15

Hoofdstuk 7 VERHELPEN VAN PROBLEMEN

4

Draai de groene doorvoerknop (C) minstens vier volledige slagen naar links.

7

Plaats de papierdoorvoereenheid op haar oorspronkelijke plaats terug in de kopieermachine.

C

WAARSCHUWING

Het ladergedeelte staat onder hoge spanning. Let goed op wanneer u in de buurt hiervan werkt, aangezien er gevaar bestaat voor een elektrische schok.

OPGELET

De fixeereenheid van de kopieermachine is erg heet.

Let goed op wanneer u in de buurt hiervan werkt, om te vermijden dat u zich verbrandt.

5

Trek de papierdoorvoereenheid zover mogelijk naar u toe uit.

8

Druk de groene ontgrendelingshendel (B) opnieuw in zijn oorspronkelijke positie.

B

9

Trek de duplex-eenheid zover mogelijk naar u toe uit.

10

Verwijder het vastgelopen papier.

6

Verwijder het vastgelopen papier

7-16

11

Open de bovenste klep van de duplex-eenheid en verwijder het vastgelopen papier zonder het te scheuren.

Sluit de bovenste klep en ga door naar de volgende stap.

Hoofdstuk 7 VERHELPEN VAN PROBLEMEN

5

Papierstoring in de documentverwerkingseenheid

(“JAM 70” t/m “JAM 76”)

Als één van de bovenstaande berichten verschijnt, is een origineel vastgelopen in de documentverwerkingseenheid. Voer de volgende procedure uit om het vastgelopen origineel te verwijderen.

Specificaties in inch

Paper misfeed.

1.Open cover of Document processor.

2.Lift reversing unit up.

3.Turn the left dial.

4.Remove original.

5.Close cover of Document processor.

JAM 00

12

Verwijder de 2 groene schroeven op de onderkant van de duplex-eenheid.

Metrische specificaties

Paper misfeed.

JAM 00

1.Open cover of Document processor.

2.Lift reversing unit up.

3.Turn the left knob.

4.Remove original.

5.Close cover of Document processor.

1

2

1

13

Laat de geleideplaat van de duplex-eenheid openzakken en verwijder het vastgelopen papier zonder het te scheuren.

1

Verwijder alle originelen die nog op de origineeltafel liggen.

2

Open de klep van de documentverwerkingseenheid.

14

Sluit de geleideplaat en bevestig de 2 groene schroeven opnieuw.

15

Plaats de duplex-eenheid op haar oorspronkelijke plaats terug in de kopieermachine.

16

Sluit het voorpaneel.

7-17

Hoofdstuk 7 VERHELPEN VAN PROBLEMEN

3

Als daar een origineel is vastgelopen, verwijdert u het zonder het te scheuren.

* Als het origineel toch scheurt, zorg dan dat u alle papierresten uit de documentverwerkingseenheid verwijdert. Papierresten kunnen nog meer papierstoringen veroorzaken.

6

Papierstoring in de optionele documentafwerkeenheid

(“JAM 80” t/m “JAM 95”)

Als een papierstoring optreedt in de documentafwerkeenheid, raadpleegt u de gebruikshandleiding van uw documentafwerkeenheid en verwijdert u het vastgelopen papier volgens de instructies.

4

Open de omkeereenheid.

5

Als daar een origineel is vastgelopen, verwijdert u het zonder het te scheuren.

* Als het origineel toch scheurt, zorg dan dat u alle papierresten uit de documentverwerkingseenheid verwijdert. Papierresten kunnen nog meer papierstoringen veroorzaken.

6

Draai aan de origineeldoorvoerknop om het vastgelopen origineel door te voeren naar een plaats waar het gemakkelijker kan worden verwijderd.

7

Sluit de klep van de documentverwerkingseenheid.

7-18

Hoofdstuk 7 VERHELPEN VAN PROBLEMEN

4. In geval van andere problemen

Als er een probleem is met uw kopieermachine, voert u de op de volgende bladzijden vermelde controles en procedures uit.

Als het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met uw servicevertegenwoordiger of een erkend servicecentrum.

Probleem Controle

Geen enkele indicator op het bedieningspaneel licht op wanneer de hoofdschakelaar wordt aangezet.

Steekt de stekker in het stopcontact?

Procedure

Steek de stekker in het stopcontact.

Zie blz.

——

Er worden geen kopieën gemaakt wanneer de [Start]toets wordt ingedrukt.

De gemaakte kopieën zijn leeg.

De gemaakte kopieën zijn te licht.

Verschijnt er een foutmelding op het aanraakpaneel?

Zijn de originelen juist geplaatst?

Is de automatische belichtingsstand ingesteld?

Is de handmatige belichtingsstand ingesteld?

Ga na wat de juiste reactie is op de getoonde foutmelding en voer de bijbehorende procedure uit.

Wanneer u originelen op de glasplaat plaatst, moet u ze met de beeldzijde naar onder plaatsen.

7-1

3-7

Wanneer u originelen in de documentverwerkingseenheid plaatst, moet u ze met de beeldzijde naar boven plaatsen.

Om het algemene belichtingsniveau aan te passen, voert u de procedure “Auto exposure adjustment” uit.

Stel het juiste belichtingsniveau in met de belichtingsinsteltoetsen.

3-6

——

4-2

—— Om de algemene belichting aan te passen, stelt u het belichtingsniveau in voor elke beeldkwaliteitsmodus.

Wordt het bericht voor het bijvullen van toner getoond?

Vul toner bij.

Is het kopieerpapier vochtig?

Gebruik ander kopieerpapier.

3-8

3-1

7-19

Hoofdstuk 7 VERHELPEN VAN PROBLEMEN

Probleem Controle

De gemaakte kopieën zijn te donker.

Is de automatische belichtingsstand ingesteld?

Procedure

Om het algemene belichtingsniveau aan te passen, voert u de procedure “Auto exposure adjustment” uit.

Zie blz.

——

Is de handmatige belichtingsstand ingesteld?

De kopieën zijn vuil.

Is de glasplaat of de documentverwerkingseenheid vuil?

Er verschijnen zwarte strepen op de kopieën wanneer u originelen invoert met de documentverwerkingseenheid

(de strepen zijn niet zichtbaar op de originelen zelf).

Is de scanspleet vuil?

Stel het juiste belichtingsniveau in met de belichtingsinsteltoetsen.

Om de algemene belichting aan te passen, stelt u het belichtingsniveau in voor elke beeldkwaliteitsmodus.

Reinig de glasplaat en/of de documentverwerkingseenheid.

4-2

——

8-1

Reinig de scanspleet of maak de strepen minder zichtbaar door de functie voor de correctie van zwarte strepen in te schakelen.

8-1

Het beeld wordt scheef gekopieerd.

Zijn de originelen juist geplaatst?

Wanneer u de originelen op de glasplaat plaatst, moet u ze mooi gelijk leggen met de juiste formaataanduidingen op de schaal.

3-7

Wanneer u de originelen in de documentverwerkingseenheid plaatst, moet u de origineelinvoergeleiders instellen op het juiste formaat van de originelen.

3-6

3-1 Het papier loopt vaak vast.

Zit het kopieerpapier goed in de lade

[cassette]?

Plaats het papier correct.

Is het kopieerpapier omgekruld, gevouwen of gekreukt?

Gebruik ander kopieerpapier.

3-1

Zit er nog vastgelopen papier in de machine of zijn er papierresten in de machine achtergebleven?

Voer de juiste procedure uit om het papier te verwijderen.

7-6

7-20

Hoofdstuk 8 INFORMATIE OVER ONDERHOUD EN

BEDIENING

1. Reinigen van de kopieermachine

OPGELET

Trek uit veiligheidsoverwegingen STEEDS de stekker uit het stopcontact voordat u vastgelopen papier verwijdert.

* Als er vuil op de kopieën te zien is, bijvoorbeeld zwarte strepen, wanneer u de documentverwerkingseenheid gebruikt, is de scanspleet a

vuil.

Veeg de scanspleet schoon met een zachte doek die is bevochtigd met alcohol of een mild reinigingsmiddel.

Reinigen van de documentverwerkingseenheid

Open de documentverwerkingseenheid. Veeg de achterkant van de documentverwerkingseenheid schoon met een zachte doek die is bevochtigd met alcohol of een mild reinigingsmiddel.

* Gebruik nooit verdunner of andere organische oplosmiddelen om de origineelklep te reinigen.

a

Reinigen van de kopieerplaat

Open de documentverwerkingseenheid. Veeg de glasplaat schoon met een zachte doek die is bevochtigd met alcohol of een mild reinigingsmiddel.

* Gebruik nooit verdunner of andere organische oplosmiddelen om de glasplaat te reinigen.

8-1

Hoofdstuk 8 INFORMATIE OVER ONDERHOUD EN BEDIENING

2. Technische gegevens

Type ............................................................................... Console

Origineeltafel .................................................................. Hoofdeenheid: vast

Bij gebruik van de documentverwerkingseenheid: bewegend

Kopieersysteem ............................................................. Indirect elektrostatisch

Geschikte originelen ...................................................... Losse vellen, boeken en driedimensionale voorwerpen (maximumformaat: 11" x 17" / A3)

Kopieerformaten ............................................................ 11" x 17" / A3, 8

1/2

" x 14" / B4 (257 mm x 364 mm), 11" x 8

1/2

" / A4, 8

1/2

" x 11" / A4R,

5

1/2

" x 8

1/2

" / A5R, en folio (kopieermachines met metrische specificaties)

Voor dubbelzijdig kopiëren: 11" x 17" / A3 – 5

1/2

" x 8

1/2

" / A5R

Onbedrukbare marge: 0,5 mm – 5,5 mm

Kopieersnelheid ............................................................. Kopieermachines van 45 kpm, ware grootte (100%; [1:1]), kopiëren vanuit geheugen

11" x 17" / A3: 24 kopieën/min., 8

1/2

" x 14" / B4: 28 kopieën/min.,

11" x 8

1/2

" / A4: 45 kopieën/min., 8

1/2

" x 11" / A4R: 32 kopieën/min.

Kopieermachines van 55 kpm, ware grootte (100%; [1:1]), kopiëren vanuit geheugen

11" x 17" / A3: 28 kopieën/min., 8

1/2

" x 14" / B4: 32 kopieën/min.,

11" x 8

1/2

" / A4: 55 kopieën/min., 8

1/2

" x 11" / A4R: 38 kopieën/min.

Opwarmtijd ..................................................................... Minder dan 120 sec. (bij kamertemperatuur van 20

°

C, relatieve vochtigheid van 65%) en minder dan 90 sec. in de voorverwarmingsmodus (voorrang aan energiebesparing)

Eerste kopie na .............................................................. Minder dan 3,9 sec. (11" x 8

1/2

" / A4 horizontale invoer)

Beschikbare reproductiefactoren ................................... Tussen 25% en 400% met tussenstappen van 1% of vooraf ingestelde standaardfactoren

* Tussen 25% en 200% bij gebruik van de documentverwerkingseenheid

Standaardgeheugen ...................................................... 128 MB

Beeldgeheugencapaciteit ............................................... 20 GB

Resolutie ........................................................................ Lezen: 600 x 600 dpi

Schrijven: 1800 equivalent x 600 dpi

Papierinvoersysteem ...................................................... Automatische invoer vanuit de laden [cassettes] (twee laden [cassettes] met een capaciteit van 500 vel [80 g/m 2 ], één lade [cassette] met een capaciteit van 1000 vel [80 g/m 2 ] en één lade met een capaciteit van 1500 vel [80 g/m

2

]), of vanuit de handinvoerlade (capaciteit van

100 vel [80g/m 2 ])

Geschikt kopieerpapier .................................................. Laden [cassettes]: gewoon kopieerpapier (60 g/m

2

– 80 g/m

2

)

Duplex-eenheid: gewoon kopieerpapier (64 g/m 2 – 120 g/m 2 )

Handinvoerlade: gewoon kopieerpapier (45 g/m

2

– 200 g/m

2

) en speciaal papier

(briefhoofdpapier, gekleurd papier, OHP-transparanten, enz.)

Doorlopend kopiëren ...................................................... 1 – 999 vellen

Lichtbron ........................................................................ Edelgaslamp

Ontwikkelingsprocédé .................................................... Droog

Fixeereenheid ................................................................ Hitterol

Reinigingssysteem ......................................................... Blad en borstel

Fotogeleider ................................................................... OPC

Standaardfuncties en -modi ........................................... Zelfdiagnosefunctie, voorverwarmingsfunctie, automatische instelling van de belichting, automatische herkenning van het origineelformaat, automatische papierkeuze, automatische keuze van de reproductiefactor, zoommodus, XY-zoommodus, vooraf ingestelde zoommodus, documentbeheerfuncties, uitvoerbeheerfuncties, fotomodus, modi voor dubbelzijdig kopiëren, margemodi, memomodus, randen wissen, combineren/ samenvoegen, boekjes-/nietmodus, sorteer-/afwerkmodus, automatische keuze/archivering, kopiebeheerfunctie, taalkeuzefunctie

8-2

Hoofdstuk 8 INFORMATIE OVER ONDERHOUD EN BEDIENING

Voeding .......................................................................... 120 V wisselstroom, 60 Hz, 12 A

220 V – 240 V wisselstroom, 50/60 Hz, 7 A (maximum)

Stroomverbruik ............................................................... Maximaal nominaal stroomverbruik 1500 W

Afmetingen (B) x (D) x (H) ............................................. 680 mm x 804 mm x 1.141 mm

Gewicht .......................................................................... ong. 180 kg

Geluidsniveau ................................................................ 70 dB(A)

Vereiste installatieruimte (B) x (D) ................................. 1.331 mm x 804 mm

Optionele uitrusting ........................................................ Zij-invoer (alleen verkrijgbaar voor kopieermachines van 55 kpm), documentafwerkeenheid, sleutelteller, printerkit, netwerkscannerkit en tandem-kopieerkit

(Technische gegevens onder voorbehoud van wijziging zonder kennisgeving.)

8-3

Veiligheidsmaatregelen m.b.t. de laser

Laserstraling kan schadelijk zijn voor het menselijk lichaam. Om die reden is de laserstraling die in deze machine wordt geproduceerd hermetisch afgesloten door een beschermende behuizing en een afsluitdeksel. Bij normaal gebruik van de machine kan de gebruiker niet worden blootgesteld aan straling.

Deze machine is een laserproduct van Klasse 1 overeenkomstig IEC 60825.

OPGELET

Het uitvoeren van procedures die niet in deze handleiding worden beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

Dit label is aangebracht op de laserscanner binnen in de machine, op een plaats die niet toegankelijk is voor de gebruiker.

De hieronder getoonde labels zijn bevestigd op de rechterkant van de machine.

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT

OPGELET!

De stekker is de voornaamste isolatie! Andere schakelaars op de machine zijn uitsluitend functieschakelaars en koppelen de machine niet los van de voeding.

VORSICHT!

Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen.

WAARSCHUWING

Dit is een klasse A-product. In een woonomgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken die de gebruiker kunnen nopen tot het nemen van gepaste maatregelen.

* De bovenstaande waarschuwing geldt alleen in Australië en Nieuw-Zeeland.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

MET

89/336/EEC, 73/23/EEC en 93/68/EEC

Wij verklaren uitsluitend onder onze verantwoordelijkheid dat het product waarop deze verklaring betrekking heeft in overeenstemming is met de volgende specificaties.

Limieten en methoden voor de meting van immuniteitskarakteristieken van informatietechnologie-apparatuur

EN55024

Limieten en methoden voor de meting van radiostoringskarakteristieken van informatietechnologie-apparatuur

Limieten voor harmonische stroomemissies voor de ingangsstroom van apparatuur 16 A per fase

EN55022 Klasse B

EN61000-3-2

Beperking van spanningsvariatie en flikkering bij laagspanningsvoedingssystemen voor apparatuur met nominale stroom 16 A

Veiligheid van informatietechnologie-apparatuur, inclusief elektrische apparatuur

Stralingsveiligheid van laserproducten, apparatuurclassificatie, vereisten en gebruiksaanwijzing

EN61000-3-3

EN60950

EN60825-1

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents