Electrolux KODEC75X User manual

Electrolux KODEC75X User manual

KODEC75X

SK

Rúra Návod na používanie

Využite váš spotrebič na maximum

Pre rýchly prístup k príručkám, návodom, podpore a foto registrácii navštívte electrolux.com/register

2 www.electrolux.com

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.......................................................................2

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.............................................................................. 4

3. POPIS VÝROBKU.............................................................................................. 7

4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................8

5. PRED PRVÝM POUŽITÍM..................................................................................9

6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 9

7. ČASOVÉ FUNKCIE.......................................................................................... 11

8. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA..................................................................... 12

9. DOPLNKOVÉ FUNKCIE...................................................................................16

10. TIPY A RADY................................................................................................. 16

11. STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE..................................................................... 34

12. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV.................................................................37

13. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 38

MYSLÍME NA VÁS

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a

štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.

Vitajte vo svete Electrolux.

Navštívte našu stránku, kde nájdete:

Rady ohľadne používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o opravách:

www.electrolux.com/support

Zaregistrujte si svoj spotrebič a využívajte ešte lepší servis:

www.registerelectrolux.com

Príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre spotrebič si môžete kúpiť na stránke:

www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Vždy používajte originálne náhradné diely.

Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje: model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny

Všeobecné informácie a tipy

Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca

SLOVENSKY

nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám. Deti do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.

Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.

Obaly vždy uschovajte mimo dosahu detí a náležite ich zlikvidujte.

VAROVANIE: Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné časti sa počas používania zohrejú na vysokú teplotu.

Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.

Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba kvalifikovaná osoba.

VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných článkov.

Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.

Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od elektrickej siete.

3

4 www.electrolux.com

VAROVANIE: Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do nábytku určeného na zabudovanie.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.

Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.

Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.

Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento spotrebič.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia

VAROVANIE!

Tento spotrebič smie nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.

• Pred namontovaním spotrebiča sa uistite, či sa dvierka rúry otvárajú bez odporu.

• Spotrebič je vybavený elektrickým chladiacim systémom. Musí sa používať s napájaním z elektrickej siete.

• Bezpečnosť skrinky použitej na zabudovanie spotrebiča musí zodpovedať požiadavkám normy

DIN68930.

• Odstráňte všetky obaly.

• Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.

• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.

• Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.

• Spotrebič neťahajte za rukoväť.

• Spotrebič nainštalujte na bezpečné a vhodné miesto, ktoré spĺňa požiadavky na inštaláciu.

• Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku.

Minimálna výška ku‐ chynskej skrinky

(minimálna výška skrinky pod pracov‐ nou doskou)

Šírka kuchynskej skrinky

Hĺbka kuchynskej skrinky

578 (600) mm

560 mm

550 (550) mm

Výška prednej časti spotrebiča

Výška zadnej časti spotrebiča

Šírka prednej časti spotrebiča

Šírka zadnej časti spotrebiča

Hĺbka spotrebiča

Zabudovaná hĺbka spotrebiča

Hĺbka s otvorenými dvierkami

Minimálna veľkosť vetracieho otvoru.

Otvor umiestnený na spodnej zadnej strane

Dĺžka napájacieho kábla. Kábel sa na‐ chádza v pravom rohu na zadnej stra‐ ne

Montážne skrutky

594 mm

576 mm

595 mm

559 mm

567 mm

546 mm

1027 mm

560 x 20 mm

1500 mm

4 x 25 mm

2.2 Zapojenie do elektrickej siete

VAROVANIE!

Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

• Všetky elektrické zapojenia by mal vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.

• Spotrebič musí byť uzemnený.

• Uistite sa, že parametre na typovom

štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania.

• Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.

• Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.

• Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak prívodný elektrický kábel spotrebiča treba vymeniť, túto operáciu smie

SLOVENSKY

urobiť iba pracovník autorizovaného servisného strediska.

• Nedovoľte, aby sa napájacie elektrické káble dotkli alebo dostali do blízkosti dvierok spotrebiča alebo výklenku pod spotrebičom najmä vtedy, keď sú dvierka horúce.

• Zariadenie na ochranu pred dotykom elektrických častí pod napätím a izolovaných častí treba namontovať tak, aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.

• Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky až po dokončení inštalácie.

Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k sieťovej zástrčke.

• Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.

• Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.

• Použite iba správne odpájacie zariadenia: ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie poistky treba vybrať z držiaka), uzemnenia a stýkače.

• Elektrická sieť v domácnosti musí mať odpájacie zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotrebiča od elektrickej siete na všetkých póloch.

Vzdialenosť kontaktov odpájacieho zariadenia musí byť minimálne 3 mm.

• Tento spotrebič sa dodáva s napájacou zástrčkou a káblom.

2.3 Používanie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, popálenín, zásahu elektrickým prúdom alebo výbuchu.

• Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti.

• Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.

• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.

• Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez dozoru.

• Po každom použití spotrebič vypnite.

• Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní dvierok postupujte opatrne.

Môže dôjsť k úniku horúceho vzduchu.

5

6 www.electrolux.com

• Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré ruky, ani keď je v kontakte s vodou.

• Na otvorené dvierka netlačte.

• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný alebo odkladací povrch.

• Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.

Použitím prísad s obsahom alkoholu môže vzniknúť zmes alkoholu so vzduchom.

• Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so spotrebičom nesmú dostať iskry ani otvorený plameň.

• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré obsahujú horľavé látky, nevkladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

• Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene farby smaltu:

– nádoby na pečenie ani iné predmety neklaďte priamo na dno spotrebiča,

– priamo na dno dutiny spotrebiča nedávajte alobal,

– do horúceho spotrebiča nelejte vodu,

– po ukončení prípravy pokrmu v spotrebiči nenechávajte vlhký riad ani potraviny,

– pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva postupujte opatrne.

• Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej ocele nemá žiadny vplyv na výkon spotrebiča.

• Na prípravu vlhkých koláčov používajte hlboký pekáč. Ovocné

šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu byť trvalé.

• Tento spotrebič je určený iba na varenie. Nesmie byť použitý na iné

účely, napríklad na vykurovanie miestnosti.

• Rúru používajte vždy so zatvorenými dvierkami.

• Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový panel (napr. dvere) zabezpečte, aby dvere neboli počas prevádzky spotrebiča nikdy zatvorené. Za zatvoreným nábytkovým panelom sa môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu spôsobiť následné poškodenie spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo podlahy. Nábytkový panel nezatvárajte, kým spotrebič po použití

úplne nevychladne.

2.4 Starostlivosť a čistenie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.

• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.

• Skontrolujte, či je spotrebič studený.

Existuje riziko, že sklenené panely môžu prasknúť.

• Ak sú sklenené panely dvierok poškodené, bezodkladne ich nechajte vymeniť. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

• Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!

• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli znehodnoteniu povrchového materiálu.

• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

• Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na jeho obale.

• Katalytický smalt nečistite čistiacim prostriedkom.

2.5 Vnútorné osvetlenie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

• Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácich spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú

vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.

• Používajte iba žiarovky s rovnakými technickými parametrami .

2.6 Servis

• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

• Používajte iba originálne náhradné diely.

3. POPIS VÝROBKU

3.1 Celkový prehľad

1 2 3 4 5 6

7

14

5

4

3

2

1

3.2 Príslušenstvo

Drôtený rošt

8

9

10

11

12

13

SLOVENSKY

2.7 Likvidácia

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo udusenia.

• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.

• Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.

• Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu alebo domácich zvierat v spotrebiči.

7

1

Ovládací panel

2

Ovládač funkcií ohrevu

3

Ukazovateľ / symbol prevádzky

4

Displej

5

Otočný ovládač (teploty)

6

Ukazovateľ / symbol teploty

7

Plus para

8

Zásuvka pre teplotnú sondu

9

Ohrevný článok

10

Osvetlenie

11

Ventilátor

12

Zasúvacia lišta, vyberateľná

13

Priehlbina dutiny

14

Úrovne v rúre

Plech na pečenie

Na kuchynský riad, formy na koláče, pečené pokrmy.

Na koláče a sušienky.

8 www.electrolux.com

Hlboký pekáč

Na meranie teploty vnútri jedla.

Teleskopické lišty

Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.

Teplotná sonda

Na jednoduchšie vloženie a vybratie plechov a drôteného roštu.

4. OVLÁDACÍ PANEL

4.1 Zasúvacie ovládače

Ak chcete spotrebič použiť, stlačte ovládač. Ovládač sa vysunie.

4.2 Senzorové polia / Tlačidlá

Nastavenie času.

Nastavenie časovej funkcie.

Nastavenie času.

Zapnutie a vypnutie funkcie Teplovzdušné pečenie

PLUS.

4.3 Displej

A B A C

A. Časové funkcie

B. Časovač

C. Ukazovateľ teplotnej sondy

SLOVENSKY

5. PRED PRVÝM POUŽITÍM

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

5.1 Pred prvým použitím

Rúra môže počas predohrevu produkovať zápach a dym. Skontrolujte, či je miestnosť vetraná.

9

Krok č. 1

Nastavte časomer

1. Stlačte: .

2.

, – stlačte, aby ste nastavili hodinu.

3.

Stlačte: .

, – stlačte, aby ste nastavili minúty.

Stlačte: .

Krok č. 2

Rúru vyčistite

1. Vyberte z rúry vybera‐ teľné zasúvacie lišty a príslušenstvo.

2. Rúru a jej príslušen‐ stvo poutierajte vlhkou handrou namočenou vo vlažnej vode s mier‐ nym čistiacim pro‐ striedkom.

Krok č. 3

Prázdnu rúru predhrejte.

1. Nastavte maximálnu teplotu pre funkciu: .

Čas: 1 h.

2. Nastavte maximálnu teplotu pre funkciu:

.

Čas: 15 min.

Rúru vypnite a počkajte, kým nevychladne. Príslušenstvo a vyberateľné zasúvacie li‐

šty vložte do rúry.

6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

6.1 Nastavenie: Funkcia ohrevu

Krok č. 2 Otočením otočného ovláda‐ ča vyberte teplotu..

Krok č. 3 Po skončení pečenia otočte ovládače do polohy Vypnu‐ té, aby ste vypli rúru.

Krok č. 1 Otočením otočného ovláda‐ ča funkcií ohrevu nastavte funkciu ohrevu.

6.2 Nastavenie funkcie:Teplovzdušné pečenie PLUS

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo popálenín a poškodenia spotrebiča.

Krok č. 1 Skontrolujte, či je rúra studená.

10 www.electrolux.com

Krok č. 2 Priehlbinu vnútorného priesto‐ ru rúry naplňte vodou z vodo‐ vodu.

Maximálna kapacita priehl‐ biny vnútorného priestoru je

250 ml. Priehlbinu vnútorného priestoru rúry nenapĺňajte vo‐ dou počas pečenia, ani keď je rúra horúca.

Krok č. 3 Nastavte funkciu:

.

Stlačte: . Ukazovateľ sa rozsvieti. Funguje to iba s funkciou: Teplo‐ vzdušné pečenie PLUS.

Krok č. 4 Otočte otočný ovládač teploty a nastavte teplotu.

Krok č. 5 Prázdnu rúru predhrievajte 10 minút, aby sa vytvorila vlhkosť.

Krok č. 6 Vložte jedlo do rúry.

Pozrite si kapitolu „Tipy a rady“. Počas s varenia neotvárajte dvierka.

Krok č. 7 Ak chcete rúru vypnúť, otočte ovládač funkcií ohrevu do polohy Vyp.

– stlačte, ak chcete rúru vypnúť. Ukazovateľ zhasne.

Krok č. 8 Po skončení tejto funkcie opatrne otvorte dvierka. Uvoľnená vlhkosť môže spôsobiť popáleniny.

Krok č. 9 Skontrolujte, či je rúra studená. Odstráňte zvyškovú vodu z priehlbiny vnútorného priestoru rúry.

6.3 Funkcie ohrevu

Funkcia ohrevu

Poloha Vy‐ pnuté

Osvetlenie rú‐ ry

Použitie

Rúra je vypnutá.

Na zapnutie osvetlenia.

Funkcia ohrevu

Použitie

Teplovzdušné pečenie / Te‐ plovzdušné pečenie

PLUS

Funkcia Pizza

Na pečenie až na 3

úrovniach alebo suše‐ nie pokrmov.

Teplotu v rúre nastavte o 20 – 40 °C nižšiu ako pre Konvenčné peče‐ nie.

Na pridanie vlhkosti po‐ čas pečenia. Pre správ‐ ne sfarbenie a chrum‐ kavú kôrku počas peče‐ nia. Zabraňuje vysuše‐ niu jedla počas opätov‐ ného zohrievania.

Na prípravu pizze. Na intenzívnejšie zhnednu‐ tie povrchu a chrumka‐ vú spodnú časť.

SLOVENSKY 11

Funkcia ohrevu

Použitie

Konvenčné pečenie /Ka‐ talýza

Na pečenie múčnych je‐ dál a mäsa na jednej

úrovni.

Na zapnutie katalytické‐ ho čistenia.

Na pečenie koláčov s chrumkavým korpusom a na zaváranie.

Dolný ohrev

Rozmrazova‐ nie

Vlhké peče‐ nie

Na rozmrazenie potra‐ vín (zeleniny a ovocia).

Čas rozmrazovania zá‐ visí od množstva a veľ‐ kosti mrazených potra‐ vín.

Táto funkcia je určená na úsporu energie po‐ čas pečenia. Keď použi‐ jete túto funkciu, teplota v dutine sa môže líšiť od nastavenej teploty.

Použije sa zvyškové teplo. Výkon ohrevu môže byť znížený. Pre viac informácií si pozrite kapitolu „Každodenné používanie“, poznámky k: Vlhké pečenie.

Časomer

Funkcia ohrevu

Použitie

Gril

Turbo gril

Na grilovanie tenkých kúskov jedla a na prí‐ pravu hrianok.

Na pečenie veľkých ku‐ sov mäsa alebo hydiny s kosťami na jednej

úrovni. Na gratinovanie a zapekanie.

Pri niektorých funkciách rúry a teplote pod 60 °C sa môže osvetlenie automaticky vypnúť.

6.4 Poznámky k: Vlhké pečenie

Táto funkcia bola použitá na zaradenie do energetickej triedy a splnenie požiadaviek na ekologický dizajn podľa

EÚ 65/2014 a EÚ 66/2014. Testy podľa

EN 60350-1.

Dvierka rúry majú byť počas pečenia zatvorené, aby nedošlo k prerušeniu funkcie a aby bola zabezpečená čo najefektívnejšia prevádzka rúry.

Pokyny ohľadom pečenia nájdete v kapitole „Rady a tipy“, Vlhké pečenie.

Všeobecné odporúčania na úsporu energie nájdete v kapitole „Energetická

účinnosť", Úspora energie.

7. ČASOVÉ FUNKCIE

7.1 Časové funkcie

Časová funkcia Použitie

Na nastavenie, zmenu alebo kontrolu denného času.

Presný čas

Nastavenie, ako dlho bude rúra pracovať.

Trvanie

Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia nemá vplyv na činnosť rúry. Túto funkciu môžete nasta‐ viť kedykoľvek, aj vtedy, keď je rúra vypnutá.

12 www.electrolux.com

7.2 Nastavenie: Časové funkcie

Zmena: Presný čas

Ukazovateľ – bliká, keď zapojíte rúru do elektrickej siete, po výpadku napájania, alebo ak nie je nastavený časovač.

Krok č. 1

– opakovane stlačte. – začne blikať.

Krok č. 2

, – stlačte, aby ste nastavili čas.

Približne po 5 sekundách displej prestane blikať a hodiny budú zobrazo‐ vať nastavený denný čas.

– opakovane stlačte, aby ste zmenili denný čas. – začne blikať.

Nastavenie: Trvanie

Krok č. 1 Nastavte funkciu rúry a teplotu.

Krok č. 2

– opakovane stlačte. – začne blikať.

Krok č. 3

, – stlačte, aby ste nastavili trvanie.

Displej zobrazuje: .

– bliká, keď uplynie nastavený čas. Zaznie signál a rúra sa vypne.

Krok č. 4 Signál sa vypína stlačením ľubovoľného tlačidla.

Krok č. 5 Otočné ovládače otočte do polohy Vypnuté.

Nastavenie: Časomer

Krok č. 1

– opakovane stlačte. – začne blikať.

Krok č. 2

, – stlačte, aby ste nastavili čas.

Funkcia sa spustí automaticky po 5 sekundách.

Keď uplynie nastavený čas, zaznie zvukový signál.

Krok č. 3 Signál sa vypína stlačením ľubovoľného tlačidla.

Krok č. 4 Otočné ovládače otočte do polohy Vypnuté.

Zrušenie: Časové funkcie

Krok č. 1

– opakovane stláčajte, kým nezačne blikať symbol časovej funkcie.

Krok č. 2 Stlačte a podržte tlačidlo: .

Časová funkcia sa po niekoľkých sekundách vypne.

8. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

8.1 Teplotná sonda

Teplotná sonda - meria teplotu vnútri pokrmu. Keď pokrm dosiahne nastavenú teplotu, rúra sa vypne.

Nastavte dve teploty:

• teplota v rúre: minimálne 120 °C,

• teplotu vo vnútri pokrmu.

Pre najlepšie výsledky pečenia:

• Prísady by mali mať izbovú teplotu.

• Teplotná sonda – nepoužívajte s tekutými pokrmami.

• Teplotná sonda – počas pečenia musí zostať v pokrme.

Kategórie pokrmu: mäso, hydina a ryba

1. Špičku teplotnej sondy vložte do stredu mäsa alebo pokrmu, podľa možnosti do najhrubšej časti. Uistite sa, že minimálne 3/4 teplotnej sondy sú vnútri pokrmu.

2. Konektor teplotnej sondy zapojte do zásuvky umiestnenej v prednom ráme spotrebiča.

SLOVENSKY 13

môžete nastaviť v rozmedzí 30 °C až

99 °C.

4. Nastavte funkciu a teplotu rúry na pečenie.

Keď pokrm dosiahne nastavenú teplotu, zaznie na dve minúty zvukový signál.

Signál sa vypína stlačením ľubovoľného tlačidla.

5. Spotrebič vypnite.

6. Odpojte konektor teplotnej sondy zo zásuvky. Vyberte nádobu zo spotrebiča.

Ak nie je pokrm upečený podľa vašich predstáv, zopakujte hore uvedené kroky a nastavte vyššiu vnútornú teplotu pokrmu.

Teplotu môžete zmeniť kedykoľvek počas pečenia. Stlačte a zmeňte nastavenú teplotu vnútri mäsa.

VAROVANIE!

Pri vyberaní špičky sondy a jej odpájaní dávajte pozor.

Teplotná sonda je horúca.

Hrozí riziko popálenia.

Kategória pokrmu: zapekaný pokrm

1. Polovicu prísad vložte do zapekacej nádoby.

2. Špičku teplotnej sondy zapichnite presne do stredu zapekacej nádoby.

Teplotná sonda má byť počas pečenia stabilne na jednom mieste.

Dosiahnete to použitím pevnej prísady. Na podoprenie silikónovej rukoväte teplotnej sondy použite okraj zapekacej nádoby. Špička teplotnej sondy by sa nemala dotýkať dna zapekacej nádoby.

Ukazovateľ teplotnej sondy bliká.

3. Stláčaním tlačidla alebo nastavte stredovú teplotu. Teplotu

14 www.electrolux.com

3. Teplotnú sondu prikryte ostatnými prísadami.

4. Konektor teplotnej sondy zapojte do zásuvky umiestnenej v prednom ráme spotrebiča.

5. Stláčaním tlačidla alebo nastavte stredovú teplotu. Teplotu môžete nastaviť v rozmedzí 30 °C až

99 °C.

6. Nastavte funkciu rúry a teplotu v nej.

Keď pokrm dosiahne nastavenú teplotu, zaznie na dve minúty zvukový signál.

Signál sa vypína stlačením ľubovoľného tlačidla.

7. Spotrebič vypnite.

8. Odpojte konektor teplotnej sondy zo zásuvky. Vyberte nádobu zo spotrebiča.

Ak nie je pokrm upečený podľa vašich predstáv, zopakujte hore uvedené kroky a nastavte vyššiu vnútornú teplotu pokrmu.

Teplotu môžete zmeniť kedykoľvek počas pečenia. Stlačte a zmeňte nastavenú vnútornú teplotu.

VAROVANIE!

Pri vyberaní špičky sondy a jej odpájaní dávajte pozor.

Teplotná sonda je horúca.

Hrozí riziko popálenia.

8.2 Vloženie príslušenstva

Malé zarážky na vrchu zvyšujú bezpečnosť. Tieto zarážky zároveň zabraňujú prevrhnutiu. Vysoký okraj okolo roštu zabraňuje zošmyknutiu kuchynského riadu z roštu.

Ukazovateľ teplotnej sondy bliká.

Drôtený rošt:

Rošt zasuňte medzi vodiace tyče za‐ súvacích líšt .

SLOVENSKY 15

Plech na pečenie /Hlboký pekáč:

Plech na pečenie zasuňte medzi vo‐ diace lišty zvolenej úrovne rúry.

Drôtený rošt, Plech na pečenie /

Hlboký pekáč:

Plech na pečenie zasuňte medzi vo‐ diace lišty zvolenej úrovne rúry a drô‐ tený rošt na vodiacich lištách.

8.3 Používanie teleskopických líšt

Teleskopické lišty nemažte.

Drôtený rošt:

Drôtený rošt položte na teleskopické lišty.

Pred zatvorením dvierok rúry zatlačte teleskopické lišty úplne do rúry.

Hlboký pekáč:

Hlboký pekáč položte na teleskopické lišty.

16 www.electrolux.com

Drôtený rošt spolu s hlbokým peká‐ čom:

Drôtený rošt a hlboký pekáč položte spolu na teleskopické lišty.

9. DOPLNKOVÉ FUNKCIE

9.1 Chladiaci ventilátor

Ak je rúra zapnutá, automaticky sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal

10. TIPY A RADY

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

10.1 Odporúčania pre varenie povrch rúry chladný. Ak vypnete rúru, chladiaci ventilátor môže zostať v činnosti, kým rúra nevychladne.

Teploty a časy varenia uvedené v tabuľkách sú iba orientačné. Závisia od konkrétne‐ ho receptu, množstva a kvality použitých prísad.

Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak ako rúra, ktorú ste používali doteraz. Tabuľ‐ ky nižšie zobrazujú odporúčané nastavenia teploty, času pečenia a úrovne v rúre pre konkrétne druhy jedál.

Ak nie je k dispozícii nastavenie pre konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie pre podobný recept.

10.2 Teplovzdušné pečenie PLUS

Použite druhú úroveň v rúre.

Použite plech na pečenie.

KOLÁČE/PEČIVO/CHLEBOVÉ PEČI‐

VO

Sušienky / Pagáče / Croissanty

Focaccia

Pizza

Pečivo z chlebového cesta

(ml)

100

100

100

100

(°C) (min)

150 - 180 10 - 20

200 - 210 10 - 20

230

200

10 - 20

20 - 25

SLOVENSKY 17

KOLÁČE/PEČIVO/CHLEBOVÉ PEČI‐

VO

Chlieb

Slivkový koláč / Jablkový koláč / Škoricové rožky, pečené vo forme na koláče

Pridajte 150 ml vody, ak nie je uvedené inak.

(ml) (°C) (min)

100 180 35 - 40

100 - 150 160 - 180 30 - 60

MRAZENÉ HOTOVÉ JEDLÁ

Pizza

Croissanty

Lasagne, pridajte 200 ml

Pridajte 100 ml vody.

Teplotu nastavte na 110 °C.

(°C)

200 - 210

170 - 180

180 - 200

(min)

10 - 20

15 - 25

35 - 50

REGENERÁCIA JEDLA

Pečivo z chlebového cesta

Chlieb

Focaccia

Mäso

Cestoviny

Pizza

Ryža

Zelenina

Pridajte 200 ml vody.

Použite sklenený pekáč.

PEČENIE MÄSA

Rozbif

Kurča

Pečené bravčové

(°C)

200

210

180

(min)

10 - 20

15 - 25

15 - 25

15 - 25

15 - 25

15 - 25

15 - 25

15 - 25

(min)

50 - 60

60 - 80

65 - 80

18 www.electrolux.com

10.3 Pečenie

Pre prvé pečenie použite nižšiu teplotu.

Ak pečiete koláče na viacerých

úrovniach, čas pečenia môžete predĺžiť o 10 až 15 minút.

Koláče a pečivo sa pri rôznych úrovniach neopečú vždy rovnako dohneda. Ak sa

10.4 Tipy na pečenie vyskytne nerovnomerné zhnednutie, nie je potrebné zmeniť nastavenie teploty.

Rozdiely sa stratia počas pečenia.

Plechy v rúre sa môžu počas pečenia vykriviť. Keď plechy znova vychladnú, deformácia zmizne.

Výsledok pečenia

Spodok koláča nie je dostatočne prepečený.

Koláč je nízky a vlhký alebo sú na ňom vlhké pásy.

Koláč je príliš suchý.

Koláč sa upiekol ne‐ rovnomerne.

Koláč sa neupečie za čas uvedený v recep‐ te.

Možné príčiny

Úroveň roštu/plechu nie je správna.

Teplota rúry je príliš vyso‐ ká.

Teplota v rúre je príliš vy‐ soká a čas pečenia je prí‐ liš krátky.

Riešenie

Koláč vložte do nižšej úrovne v rúre.

Nabudúce nastavte mierne niž‐

šiu teplotu rúry.

Nabudúce nastavte dlhší čas pečenia a nižšiu teplotu rúry.

Teplota rúry je príliš nízka. Nabudúce nastavte vyššiu te‐ plotu rúry.

Príliš dlhý čas pečenia.

Nabudúce nastavte kratší čas pečenia.

Teplota v rúre je príliš vy‐ soká a čas pečenia je prí‐ liš krátky.

Cesto na koláč nie je rov‐ nomerne rozložené.

Nabudúce nastavte dlhší čas pečenia a nižšiu teplotu rúry.

Nabudúce rozložte cesto na ko‐ láč rovnomerne na plechu na pečenie.

Teplota rúry je príliš nízka. Nabudúce nastavte mierne vyš‐

šiu teplotu rúry.

10.5 Pečenie na jednej úrovni

PE‐

ČENIE VO

FORMÁCH

Korpus z krehkého ce‐ sta, prázdnu rúru predhrej‐ te

Teplovzdušné peče‐ nie

(°C)

170 - 180

(min)

10 - 25 2

SLOVENSKY 19

PE‐

ČENIE VO

FORMÁCH

Korpus z pi‐

škótového ce‐ sta

Bábovka /

Brioška

Koláč Madei‐ ra / Biskupský chlebíček

Tvarohový koláč cheese‐ cake

Teplovzdušné peče‐ nie

Teplovzdušné peče‐ nie

Teplovzdušné peče‐ nie

(°C)

150 - 170

150 - 160

140 - 160

Konvenčné pečenie 170 - 190

Použite tretiu úroveň v rúre.

Použite funkciu: Teplovzdušné pečenie.

Použite plech na pečenie.

(min)

20 - 25

50 - 70

70 - 90

60 - 90

KOLÁČE/PEČIVO/CHLEBO‐

VÉ PEČIVO

Suché koláče posypané mrveničkou

Ovocné koláče (z kysnutého/piškótové‐ ho cesta), použite hlboký pekáč

Ovocné koláče z krehkého cesta

Prázdnu rúru predhrejte.

Použite funkciu: Konvenčné pečenie.

Použite plech na pečenie.

(°C)

150 - 160

150

160 - 170

KOLÁČE/

PEČIVO/CHLEBO‐

VÉ PEČIVO

Piškótová roláda

Ražný chlieb:

(°C)

Maslový mandľový koláč / Cukrový ko‐ láč

180 - 200 najprv: 230 potom: 160 - 180

190 - 210

(min)

10 - 20

20

30 - 60

20 - 30

3

1

3

(min)

20 - 40

35 - 55

40 - 80

2

1

1

1

20 www.electrolux.com

KOLÁČE/

PEČIVO/CHLEBO‐

VÉ PEČIVO

Koláče so šľahač‐ kou / Veterníky

Pletenec / Veniec z kysnutého cesta

Ovocné koláče (z kysnutého/piškóto‐ vého cesta), použi‐ te hlboký pekáč

Kysnutý koláč s jemnou plnkou (na‐ pr. tvarohovou, smotanovou, pudin‐ govou)

Vianočná štóla

(°C)

190 - 210

170 - 190

170

160 - 180

160 - 180

Použite tretiu úroveň v rúre.

(min)

20 - 35

30 - 40

35 - 55

40 - 80

50 - 70

3

3

3

3

2

SUŠIENKY

Sušienky z krehkého cesta

Pečivo, prázdnu rúru predhrejte

Sušienky z treného ce‐ sta

Pečivo z lístkového ce‐ sta, prázdnu rúru pred‐ hrejte

Sušienky z kysnutého cesta

Mandľové Sušienky

Sušienky z bielka /

Snehové pusinky

Pečivo, prázdnu rúru predhrejte

Teplovzdušné pe‐ čenie

Teplovzdušné pe‐ čenie

Teplovzdušné pe‐ čenie

Teplovzdušné pe‐ čenie

Teplovzdušné pe‐ čenie

Teplovzdušné pe‐ čenie

Teplovzdušné pe‐ čenie

Konvenčné peče‐ nie

(°C)

150 - 160

160

150 - 160

170 - 180

150 - 160

100 - 120

80 - 100

190 - 210

10.6 Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov

Použite prvú úroveň v rúre.

(min)

10 - 20

10 - 25

15 - 20

20 - 30

20 - 40

30 - 50

120 - 150

10 - 25

SLOVENSKY 21

Bagety obložené roz‐ topeným syrom

Gratinovaná zelenina, prázdnu rúru pred‐ hrejte

Lasagne

Zapečené ryby

Plnená zelenina

Sladké nákypy

Cestovinový nákyp

Teplovzdušné peče‐ nie

Turbo gril

Konvenčné pečenie

Teplovzdušné peče‐ nie

(°C)

160 - 170

160 - 170

180 - 200

Konvenčné pečenie 180 - 200

160 - 170

Konvenčné pečenie 180 - 200

Konvenčné pečenie 180 - 200

10.7 Viacúrovňové pečenie

Použite funkciu: Teplovzdušné pečenie.

(min)

15 - 30

15 - 30

25 - 40

30 - 60

30 - 60

40 - 60

45 - 60

Použite plechy na pečenie.

PEČIVO

KOLÁČE/

(°C)

Koláče so šľahač‐ kou / Veterníky, prázdnu rúru pred‐ hrejte

Suchý koláč s mrveničkou

160 - 180

150 - 160

SU‐

ŠIENKY /

DROBNÉ PE‐

ČIVO / PEČI‐

VO / ROŽKY

Pečivo

Sušienky z krehkého cesta

Sušienky z tre‐ ného cesta

(°C)

180

150 - 160

160 - 170

(min)

20 - 30

20 - 40

25 - 40

(min)

25 - 45

30 - 45

2 úrovne

1 / 4

1 / 4

1 / 4

2 úrovne

1 / 4

1 / 4

-

-

3 úrovne

1 / 3 / 5

22 www.electrolux.com

SU‐

ŠIENKY /

DROBNÉ PE‐

ČIVO / PEČI‐

VO / ROŽKY

Pečivo z lístko‐ vého cesta, prázdnu rúru predhrejte

Sušienky z kys‐ nutého cesta

Mandľové Su‐

šienky

Sušienky z biel‐ ka / Snehové pusinky

(°C)

170 - 180

160 - 170

100 - 120

80 - 100

(min)

30 - 50

30 - 60

40 - 80

130 - 170

10.8 Tipy pre pečenie

Použite teplovzdorný riad do rúr.

Chudé mäso pečte prikryté (môžete použiť alobal).

Veľké kusy mäsa pečte priamo na plechu na pečenie alebo na drôtenom rošte umiestnenom nad plechom.

Do roštu nalejte malé množstvo vody, aby ste zabránili pripáleniu kvapkajúceho tuku.

2 úrovne

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4 -

-

-

-

3 úrovne

Pečené mäso po uplynutí 1/2 až 2/3 doby pečenia obráťte.

Pečte mäso a rybu vo veľkých kusoch (1 kg alebo viac).

Kusy mäsa niekoľkokrát podlejte počas pečenia vlastnou šťavou.

10.9 Pečenie mäsa

Použite prvú úroveň v rúre.

HOVÄDZIE

Dusené mäso v pekáči

Neprepečený roz‐ bif alebo fileta, prázdnu rúru pred‐ hrejte

1 – 1,5 kg Konvenčné pečenie na cm hrúbky Turbo gril

(°C)

230

190 - 200

(min)

120 - 150

5 - 6

SLOVENSKY 23

HOVÄDZIE

Stredne prepeče‐ ný rozbif alebo fi‐ leta, prázdnu rúru predhrejte

Prepečený rozbif alebo fileta, prázd‐ nu rúru predhrejte na cm hrúbky Turbo gril na cm hrúbky Turbo gril

BRAVČOVÉ

Túto funkciu používajte: Turbo gril.

(°C)

180 - 190

(min)

6 - 8

170 - 180 8 - 10

Pliecko / Krkovička /

Stehno

Kotlety / Rebierka

Sekaná

Bravčové koleno, pred‐ varené

(kg)

1 - 1.5

1 - 1.5

0.75 - 1

0.75 - 1

TEĽACIE

Túto funkciu používajte: Turbo gril.

Pečená teľacina

Teľacie koleno

(kg)

1

1.5 - 2

(°C)

160 - 180

170 - 180

160 - 170

150 - 170

(°C)

160 - 180

160 - 180

(min)

90 - 120

60 - 90

50 - 60

90 - 120

(min)

90 - 120

120 - 150

24 www.electrolux.com

JAHŇACIE

Túto funkciu používajte: Turbo gril.

Jahňacie stehno /

Pečené jahňacie

Jahňací chrbát

(kg)

1 - 1.5

1 - 1.5

(°C)

150 - 170

160 - 180

ZVERINA

Túto funkciu používajte: Konvenčné pečenie.

Chrbát / Zajačie stehno, prázdnu rú‐ ru predhrejte

Srnčí chrbát

Srnčie stehno

(kg)

do 1

1.5 - 2

1.5 - 2

HYDINA

Túto funkciu používajte: Turbo gril.

(°C)

230

210 - 220

180 - 200

(kg)

Porciovaná hydina 0,2 – 0,25 každá

Kurča, polovica 0,4 – 0,5 každá

Kurča, vykŕmené

Kačka

Hus

Morka

1 - 1.5

1.5 - 2

3.5 - 5

2.5 - 3.5

(°C)

200 - 220

190 - 210

190 - 210

180 - 200

160 - 180

160 - 180

(min)

100 - 120

40 - 60

(min)

30 - 40

35 - 40

60 - 90

(min)

30 - 50

35 - 50

50 - 70

80 - 100

120 - 180

120 - 150

SLOVENSKY 25

HYDINA

Túto funkciu používajte: Turbo gril.

Morka

(kg)

4 - 6

(°C)

140 - 160

RYBA (V PARE)

Túto funkciu používajte: Konvenčné pečenie.

(°C)

210 - 220 Celá ryba

(kg)

1 - 1.5

10.10 Chrumkavé pečenie s:Funkcia Pizza

PIZZA

Použite prvú úroveň v rúre.

Tortičky

Špenátový koláč

Slaný lotrin‐ ský koláč /

Švajčiarska torta

Tvarohový koláč chee‐ secake

Zeleninový koláč

(°C)

180 - 200

160 - 180

170 - 190

140 - 160

160 - 180

(min)

40 - 55

45 - 60

45 - 55

60 - 90

50 - 60

(min)

150 - 240

(min)

40 - 60

PIZZA

Pred pečením prázdnu rúru predhrejte.

Použite druhú úroveň v rúre.

Pizza, ten‐ ká, použite hlboký pe‐ káč

Pizza, hru‐ bá

(°C)

200 - 230

180 - 200

Nízky chlieb 230 - 250

Koláč z líst‐ kového ce‐ sta

160 - 180

(min)

15 - 20

20 - 30

10 - 20

45 - 55

26 www.electrolux.com

PIZZA

Pred pečením prázdnu rúru predhrejte.

Použite druhú úroveň v rúre.

Koláč

Flammku‐ chen

Ruskí kned‐ le

(°C)

230 - 250

180 - 200

(min)

12 - 20

15 - 25

10.11 Gril

Pred pečením prázdnu rúru predhrejte.

Grilujte iba tenké kúsky mäsa alebo ryby.

Položte panvicu na prvú úroveň v rúre na zachytávanie tuku.

GRIL

Túto funkciu používajte: Gril

(°C)

Rozbif

Goveji file

210 - 230

230

Bravčové karé 210 - 230

Teľacie karé 210 - 230

Jahňací chrbát 210 - 230

Celá ryba 0,5 kg

– 1 kg

210 - 230

(min)

1. strana

30 - 40

20 - 30

30 - 40

30 - 40

25 - 35

15 - 30

(min)

2. strana

30 - 40

20 - 30

30 - 40

30 - 40

20 - 25

15 - 30

2

3

2

2

3

3 / 4

SLOVENSKY 27

10.12 Mrazené jedlá

ODMRAZOVANIE

Túto funkciu používajte: Teplovzdušné pečenie.

Pizza, mrazená

Americká pizza, mraze‐ ná

Pizza, chladená

Malé pizze, mrazené

Hranolky, tenké

Hranolky, hrubé

Americké zemiaky / Kro‐ kety

Opečené zemiakové py‐ ré

Lasagne / Cannelloni, čerstvé

Lasagne / Cannelloni, mrazené

Pečený syr

Kuracie krídla

(°C)

200 - 220

190 - 210

210 - 230

180 - 200

200 - 220

200 - 220

220 - 230

210 - 230

170 - 190

160 - 180

170 - 190

190 - 210

10.13 Rozmrazovanie

Jedlo vyberte z obalu a položte ho na tanier.

Jedlo nezakrývajte, môže sa tým predĺžiť čas rozmrazovania.

Pri veľkých porciách jedla umiestnite na dno dutiny rúry prázdny tanier otočený

Použite prvú úroveň v rúre.

(min)

15 - 25

20 - 25

13 - 25

15 - 30

20 - 30

25 - 35

20 - 35

20 - 30

35 - 45

40 - 60 2

20 - 30

20 - 30

3

2 nadol. Jedlo vložte do hlbokej nádoby a následne položte na tanier, ktorý je v rúre. V prípade potreby vyberte rošty rúry.

3

3

3

2

2

2

2

3

2

28 www.electrolux.com

Kurča

Mäso

Pstruh

Jahody

Maslo

Smotana

(kg)

1

1

0.15

0.3

0.25

2 x 0,2

Torta 1.4

60

10.14 Zaváranie

Použite funkciu Dolný ohrev.

Používajte len zaváracie poháre rovnakej veľkosti dostupné na trhu.

Nepoužívajte poháre so skrutkovacím viečkom ani s bajonetovým uzáverom ani plechovky.

Použite prvú úroveň v rúre.

Na plech na pečenie nedávajte viac než

šesť litrových zaváracích pohárov.

Poháre rovnomerne naplňte a zatvorte.

Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.

Do plechu na pečenie nalejte približne

1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila dostatočná vlhkosť.

Keď sa tekutina v pohároch začne variť

(asi po 35 – 60 minútach pri jednolitrových pohároch), rúru vypnite alebo znížte teplotu na 100 °C (pozrite si tabuľku).

Teplotu nastavte na 160 – 170 °C.

(min)

Čas rozmrazo‐ vania

100 - 140

(min)

Ďalší čas roz‐ mrazovania

20 - 30

100 - 140

25 - 35

30 - 40

30 - 40

80 - 100

20 - 30

10 - 15

10 - 20

10 - 15

10 - 15

60

-

-

-

Po uplynutí polo‐ vice času obráťte.

Po uplynutí polo‐ vice času obráťte.

-

Smotanu vyšľa‐ hajte, kým je mie‐ stami ešte mierne zmrazená.

MÄKKÉ

OVOCIE

Jahody / Čučoried‐ ky / Maliny / Zrelé egreše

(min)

Varenie, kým sa nezačnú tvoriť bublinky

35 - 45

KÔST‐

KOVÉ OVO‐

CIE

Broskyne /

Dule / Slivky

(min)

Varenie, kým sa ne‐ začnú tvo‐ riť bublin‐ ky

35 - 45

(min)

Ďalšie va‐ renie pri

100 °C

10 - 15

SLOVENSKY 29

Pre 2 plechy použite prvú a štvrtú úroveň v rúre.

ZE‐

LENINA

Mrkva

Uhorky

Miešaná ze‐ lenina

Kaleráb /

Hrášok /

Špargľa

(min)

Varenie, kým sa ne‐ začnú tvo‐ riť bublin‐ ky

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

(min)

Ďalšie va‐ renie pri

100 °C

5 - 10

-

5 - 10

15 - 20

10.15 Sušenie potravín -

Teplovzdušné pečenie

Plechy pokryte papierom odolným voči tuku alebo papierom na pečenie.

Aby ste dosiahli lepší výsledok, po uplynutí polovice času sušenia rúru vypnite, otvorte dvierka, pokrm nechajte na jednu noc vychladnúť a až potom dokončite sušenie.

Pre 1 plech na pečenie použite tretiu

úroveň v rúre.

10.16 Teplotná sonda

NA

Fazuľa

ZELENI‐

Korenie

Zelenina do poliev‐ ky

Huby

Bylinky

(°C)

60 - 70

60 - 70

60 - 70

50 - 60

40 - 50

Teplotu nastavte na 60 – 70 °C.

(h)

6 - 8

5 - 6

5 - 6

6 - 8

2 - 3

OVOCIE

Slivky

Marhule

Jablkové plátky

Hrušky

(h)

8 - 10

8 - 10

6 - 8

6 - 9

HOVÄDZIE

Rozbif

Roštenka

Teplota vo vnútri pokrmu (°C)

Neprepečený Stredne Prepečené

45

45

60

60

70

70

HOVÄDZIE

Sekaná

Menej

80

Teplota vo vnútri pokrmu (°C)

Stredne Viac

83 86

30 www.electrolux.com

BRAVČOVÉ

Šunka / Pečenie mäsa

Kotleta (chrbát) / Bravčové karé,

údené / Bravčové karé, pošírova‐ né

Menej

80

75

Teplota vo vnútri pokrmu (°C)

Stredne

84

Viac

88

78 82

TEĽACIE

Pečená teľacina

Teľacie koleno

Menej

75

85

Teplota vo vnútri pokrmu (°C)

Stredne Viac

80

88

85

90

BARANINA/JAHŇACINA

Baranie stehno

Baraní chrbát

Pečené jahňacie / Jahňacie steh‐ no

65

Menej

80

75

Teplota vo vnútri pokrmu (°C)

Stredne Viac

85

80

88

85

70 75

DIVINA

Zajačí chrbát / Srnčí chrbát

Zajačie stehno / Zajac, vcelku /

Srnčia nožina

Menej

65

70

Teplota vo vnútri pokrmu (°C)

Stredne Viac

70 75

75 80

HYDINA

Kurča

Kačka, celá/polovica / Morka, ce‐ lá/prsia

Kačka, prsia

Menej

80

75

60

Teplota vo vnútri pokrmu (°C)

Stredne Viac

83 86

80

65

85

70

SLOVENSKY 31

RYBY (LOSOS,

PSTRUH, ZUBÁČ)

Menej

Ryba, celá/veľká/na pare / Ryba, celá/veľká/pečená

60

Teplota vo vnútri pokrmu (°C)

Stredne Viac

64 68

DUSENÉ JEDLÁ –

PREDVARENÁ ZELENINA

Cuketa v zapekacej nádobe /

Brokolica v zapekacej nádobe /

Fenikel v zapekacej nádobe

Menej

85

Teplota vo vnútri pokrmu (°C)

Stredne Viac

88 91

DUSENÉ JEDLÁ – SLA‐

Cannelloni / Lasagne / Cestovi‐ nový nákyp

Menej

85

Teplota vo vnútri pokrmu (°C)

Stredne Viac

88 91

DUSENÉ JEDLÁ –

SLADKÉ

Menej

Biely chlieb v zapekacej nádobe s ovocím/bez ovocia / Ryžová kaša v zapekacej nádobe s ovo‐ cím/bez ovocia / Sladké rezance v zapekacej nádobe

80

Teplota vo vnútri pokrmu (°C)

Stredne Viac

85 90

10.17 Vlhké pečenie – odporúčané príslušenstvo

Použite tmavé a matné formy a nádoby. Absorbujú teplo lepšie ako svetlý a lesklý riad.

Forma na pizzu

Tmavá, matná

28 cm priemer

Forma na pečenie

Tmavá, matná

26 cm priemer

Nádobky na suflé

Keramická

8 cm priemer,

5 cm výška

Forma na korpus

Tmavá, matná

28 cm priemer

32 www.electrolux.com

10.18 Vlhké pečenie

V záujme čo najlepších výsledkov sa riaďte tipmi v tabuľke nižšie.

Chlebové tyčinky, 0,5 kg celkovo

Pečené mušle v lastúrach

Celá ryba v soli, 0,3 - 0,5 kg

Celá ryba v papieri na pečenie, 0,3

- 0,5 kg

Amaretti sušienky (20; 0,5 kg cel‐ kovo)

Jablkový koláč s posýpkou

Čokoládové muffiny (20; 0,5 kg celkovo)

(° C)

190 - 200

180 - 200

190 - 200

190 - 200

170 - 180

190 - 200

160 - 170

10.19 Informácie pre skúšobne

Skúšky podľa: EN 60350, IEC 60350.

(min)

50 - 60

30 - 40

45 - 50

50 - 60

40 - 50

50 - 60

35 - 45

PEČENIE NA JEDNEJ ÚROVNI. Pečenie vo formách

Piškótový koláč bez tuku

Piškótový koláč bez tuku

Jablkový koláč, 2 for‐ my Ø20 cm

Jablkový koláč, 2 for‐ my Ø20 cm

Teplovzdušné pe‐ čenie

Konvenčné peče‐ nie

Teplovzdušné pe‐ čenie

Konvenčné peče‐ nie

(°C)

140 - 150

160

160

180

(min)

35 - 50

35 - 50

60 - 90

70 - 90

2

1

2

2

4

3

3

4

3

4

3

SLOVENSKY 33

PEČENIE NA JEDNEJ ÚROVNI. Sušienky

Použite tretiu úroveň v rúre.

Linecké koláčiky / Prúžky pečiva

Linecké koláčiky / Prúžky pečiva, prázdnu rúru predhrejte

Malé koláčiky, 20 ks/ plech, prázdnu rúru pred‐ hrejte

Malé koláčiky, 20 ks/ plech, prázdnu rúru pred‐ hrejte

(°C)

Teplovzdušné pečenie 140

Konvenčné pečenie

Konvenčné pečenie

160

Teplovzdušné pečenie 150

170

VIACÚROVŇOVÉ PEČENIE. Sušienky

Linecké koláčiky / Prú‐ žky pečiva

Malé koláčiky, 20 ks/ plech, prázdnu rúru predhrejte

Piškótový koláč bez tu‐ ku

Teplovzdušné peče‐ nie

Teplovzdušné peče‐ nie

Teplovzdušné peče‐ nie

(°C)

140

150

160

(min)

25 - 40

20 - 30

20 - 35

20 - 30

(min)

25 - 45

23 - 40

35 - 50

1 / 4

1 / 4

1 / 4

34 www.electrolux.com

GRIL

Prázdnu rúru predhrievajte 5 minút.

Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.

Hrianky

Hovädzí steak, po uplynutí polovice času obráťte

Gril

Gril

11. STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

(min)

1 - 3

24 - 30

5

4

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

11.1 Poznámky k čisteniu

Čistiace pro‐ striedky

Prednú stranu rúry očistite mäkkou tkaninou namočenou v teplej vo‐ de s prídavkom čistiaceho prostriedku.

Na čistenie kovových povrchov použite čistiaci roztok.

Škvrny vyčistite s miernym čistiacim prostriedkom. Neaplikujte ho na katalytické povrchy.

Dutinu očistite po každom použití. Hromadenie tuku alebo iných zvy‐

škov môže mať na následok vznik požiaru.

Každodenné používanie

Jedlo v rúre neskladujte dlhšie ako 20 minút. Dutinu po každom pou‐ žití vysušte jemnou handričkou.

Príslušen‐ stvo

Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo a nechajte ho us‐ chnúť. Použite mäkkú handričku namočenú v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom. Príslušenstvo sa nesmie umývať v umývačke riadu.

Nelepivé príslušenstvo nečistite abrazívnymi čistiacimi prostriedkami ani predmetmi s ostrými hranami.

SLOVENSKY 35

11.2 Čistenie: Priehlbina dutiny

Vyčistite dutinu rúry, aby ste odstránili zvyšky vodného kameňa po pečení s parou.

Krok č. 1

Nalejte: 250 ml bieleho oc‐ tu do dutiny rúry. Použite maximálne 6 % ocot bez prídavných látok.

Krok č. 2

Počkajte 30 minút, kým ocot nerozpustí zostatkový vodný kameň pri teplote okolia.

Krok č. 3

Dutinu rúry poutierajte vlhkou handrou namoče‐ nou vo vlažnej vode.

Pre funkciu: Teplovzdušné pečenie PLUS vyčistite rúru po každých 5 - 10 cykloch pečenia.

11.3 Vybratie: Zasúvacie lišty

Vyberte zasúvacie lišty, aby ste mohli očistiť rúru.

Krok č. 1 Rúru vypnite a počkajte, kým nevychladne.

Krok č. 2 Odtiahnite prednú časť za‐ súvacích líšt od bočnej ste‐ ny.

Krok č. 3 Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej steny a lišty vy‐ berte.

Krok č. 4 Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.

Upevňovacie kolíky na tele‐ skopických lištách musia smerovať dopredu.

11.4 Používanie: Katalytické čistenie

Dutina je pokrytá katalytickým smaltom.

Absorbuje tuk počas katalýzy.

1

2

Zmena farby katalytického povrchu alebo fľaky nemajú negatívny vplyv na čistenie.

Rúru vypnite a počkajte, kým nevychladne.

Pred katalytickým čistením

Vyberte všetko príslušen‐ stvo a vyberateľné zasúva‐ cie lišty.

Dno rúry a vnútorný skle‐ nený panel dvierok vyčisti‐ te teplou vodou, mäkkou handričkou a miernym či‐ stiacim prostriedkom.

36 www.electrolux.com

Krok č. 1

Rúru vyčistite s funkciou Katalytické čistenie

Krok č. 2 Krok č. 3

Zvoľte funkciu a teplotu rú‐ ry: 250 °C

Trvanie: 1 h

Po čistení ovládač funkcií rúry otočte do polohy Vypnuté.

Keď rúra vychladne, vy‐ čistite dutinu jemnou vlhkou handričkou.

11.5 Vybratie a inštalácia:

Dvierka

Dvierka a vnútorné sklenené panely môžete vybrať, aby ste ich vyčistili. Počet sklenených panelov sa líši v závislosti od modelu.

VAROVANIE!

Dvierka sú ťažké.

UPOZORNENIE!

So sklom zaobchádzajte opatrne, predovšetkým okolo okrajov predného panela.

Sklo sa môže zlomiť.

Krok č. 1 Úplne otvorte dvierka.

Krok č. 2 Úplne stlačte upínacie pá‐ ky (A) na oboch pántoch dvierok.

A

A

Krok č. 3 Dvierka rúry privrite, aby zostali v prvej otvorenej polohe (približne v 70° uhle). Dvierka rúry uchopte po oboch stranách a potiahnite ich od rúry v určitom uhle smerom nahor. Dvierka položte vonkajšou stranou nadol na mäkkú tkaninu na rovný povrch.

Krok č. 4 Uchopte rám dvierok (B) na hornom okraji dvierok po oboch stranách a za‐ tlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili upevňovacie zá‐ padky.

Krok č. 5 Rám dvierok vyberte po‐ tiahnutím dopredu.

Krok č. 6 Sklenené panely dvierok uchopte na ich hornej hra‐ ne a po jednom ich vytiah‐ nite smerom nahor z

úchytiek.

2

B

1

SLOVENSKY 37

Krok č. 7 Sklenený panel umyte vo‐ dou s prídavkom saponá‐ tu. Sklenený panel dôklad‐ ne osušte. Sklenené pa‐ nely neumývajte v umý‐ vačke riadu.

Krok č. 8 Po čistení zvoľte opačný postup.

Krok č. 9 Najprv namontujte malý panel, potom väčší a dvierka.

Uistite sa, že sú sklá vložené v správnej polohe, inak sa môže prehriať povrch dierok.

11.6 Výmena: Osvetlenie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Žiarovka môže byť horúca.

Pred výmenou žiarovky v osvetlení:

Krok č. 1

Vypnite rúru. Počkajte, kým nebude rúra studená.

Krok č. 2

Rúru odpojte zo siete.

Krok č. 3

Na dno dutiny položte handričku.

Horné osvetlenie

Krok č. 1 Otočte sklenený kryt a vyberte ho.

Krok č. 2 Sklenený kryt vyčistite.

Krok č. 3 Nahraďte žiarovku inou vhodnou žiarovkou odolnou teplotám do 300 ℃.

Krok č. 4 Nasaďte sklenený kryt.

12. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

12.1 Čo robiť, keď...

V prípadoch, ktoré nie sú zahrnuté v tejto tabuľke, sa obráťte na autorizované servisné stredisko.

38 www.electrolux.com

Problém

Rúra sa nezohrie‐ va.

Teplotná sonda nefunguje.

Na displeji sa zo‐ brazuje „12.00“.

Z priehlbiny dutiny rúry vyteká voda.

Neuspokojivý vý‐ sledok pečenia funkcie: Teplo‐ vzdušné pečenie

PLUS .

Skontrolujte, či...

Je vypálená poist‐ ka.

Konektor Teplotná sonda je plne za‐ sunutý do zásuv‐ ky.

Došlo k výpadku elektrického napá‐ jania. Nastavte čas.

V priehlbine dutiny rúry je priveľa vo‐ dy.

Priehlbinu vnútor‐ ného priestoru rúry ste naplnili vodou z vodovodu.

Problém Skontrolujte, či...

Nesvieti žiarovka.

Žiarovka je vypále‐ ná.

12.2 Servisné údaje

Ak problém nedokážete odstrániť sami, kontaktujte predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom

štítku. Typový štítok sa nachádza na prednom ráme vnútorného priestoru rúry.

Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.

Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:

Model (MÓD.) .........................................

Číslo výrobku (PNC)

Sériové číslo (S.N.)

.........................................

.........................................

13. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

13.1 Informácie o výrobku a informačný list k výrobku*

Názov dodávateľa

Model

Index energetickej účinnosti

Trieda energetickej účinnosti

Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐ dičný režim

Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s ventilátorom

Počet vykurovacích častí

Zdroj tepla

Objem

Electrolux

KODEC75X 944184907

81.2

A+

0.99 kWh/cyklus

0.69 kWh/cyklus

1

Elektrina

71 l

SLOVENSKY 39

Typ rúry

Hmotnosť

Zabudovateľná rúra

34.0 kg

*Pre Európsku úniu podľa nariadení EÚ 65/2014 a 66/2014.

Pre Bieloruskú republiku podľa STB 2478-2017, Dodatok G; STB 2477-2017, Prílohy

A a B.

Pre Ukrajinu podľa 568/32020.

Trieda energetickej účinnosti sa nevzťahuje na Rusko.

EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, par‐ né rúry a grily. Metódy merania výkonových parametrov.

13.2 Úspora energie

Rúra má funkcie, ktoré vám pomôžu usporiť energiu pri každodennom varení a pečení.

Uistite sa, že sú dvierka rúry počas prevádzky rúry zatvorené. Počas pečenia neotvárajte príliš často dvierka rúry. Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že je upevnené na svojom mieste.

V záujme vyššej úspory energie použite kovový riad.

Ak je to možné, rúru pred pečením nepredhrievajte.

Keď pripravujete niekoľko pokrmov naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky medzi pečením.

Pečenie s ventilátorom

Ak je to možné, použite funkcie pečenia s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu energie.

Zvyškové teplo

Ak trvá pečenie dlhšie ako 30 minút, znížte teplotu rúry na minimum 3-10 minút pred koncom pečenia. Pokrm sa bude naďalej piecť vďaka zvyškovému teplu v rúre.

Zvyškové teplo použite na ohrev ostatných pokrmov.

Uchovanie teploty jedla

Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné nastavenie teploty.

Vlhké pečenie

Funkcia určená na úsporu energie počas pečenia.

14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu.

Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

*

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project