Electrolux EIS8648 User manual

Electrolux EIS8648 User manual

EIS8648

ET

LT

Pliidiplaat

Kaitlentė

Kasutusjuhend

Naudojimo instrukcija

2

34

Get the most out of your appliance

For your digital manual, how-to videos and support visit electrolux.com/getstarted

2 www.electrolux.com

SISUKORD

1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 2

2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4

3. PAIGALDAMINE.................................................................................................7

4. TOOTE KIRJELDUS...........................................................................................8

5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST........................................................... 11

6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 13

7. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..............................................................................20

8. PUHASTUS JA HOOLDUS.............................................................................. 27

9. VEAOTSING.....................................................................................................28

10. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 32

11. ENERGIATÕHUSUS...................................................................................... 33

MÕELDES SINULE

Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni.

Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal Te seda ka ei kasuta – suurepärastes tulemustes võite Te alati alati kindel olla.

Teretulemast Electroluxi!

Külastage meie veebisaiti:

Nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse ja parandusvõimaluste kohta:

www.electrolux.com/support

Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:

www.registerelectrolux.com

Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:

www.electrolux.com/shop

KLIENDITEENINDUS

Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.

Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.

Andmed leiate seadme andmesildilt.

Hoiatus / oluline ohutusinfo

Üldine informatsioon ja nõuanded

Keskkonnateave

Jäetakse õigus teha muutusi.

1. OHUTUSINFO

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis

EESTI

on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel vaadata.

1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus

Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.

Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise puudega isikud tuleks hoida eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.

Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.

Ärge lubage lastel seadmega mängida.

Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.

Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see töötab või jahtub. Kasutamisel võivad ahju osad minna kuumaks.

Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse lülitada.

Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

1.2 Üldine ohutus

HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et te kütteelemente ei puutuks.

HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli,

ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua tulekahju.

Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või tulekustutustekiga.

3

4 www.electrolux.com

ETTEVAATUST! Seadet ei tohi kasutada välise lülitusseadme kaudu (nt taimer) ega ühendada vooluvõrku, mis regulaarselt sisse ja välja lülitub.

ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.

Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest lahkuda.

HOIATUS! Tuleoht! Ärge hoidke pliidiplaatidel mingeid esemeid.

Metallesemeid, nagu nuge, kahvleid, lusikaid ega potikaasi, ei tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad kuumeneda.

Ärge kasutage seadet enne, kui see on köögimööblisse sisse ehitatud.

Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.

Pärast kasutamist lülitage nupu abil pliidielement välja;

ärge jääge lootma üksnes nõudetektorile.

Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud, lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul, kui seade on vooluvõrku ühendatud harukarbi abil, lülitage seade elektrivõrgust välja pealüliti kaudu.

Mõlemal juhul võtke ühendust teeninduskeskusega.

Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.

HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib kaasa tuua õnnetuse.

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine

HOIATUS!

Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik.

HOIATUS!

Seadme vigastamise või kahjustamise oht!

• Eemaldage kõik pakkematerjalid.

• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.

• Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.

• Tagage minimaalne kaugus muudest seadmetest ja mööbliesemetest.

• Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.

• Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste eest sobiva tihendi abil.

• Kaitske seadme põhja auru ja niiskuse eest.

• Ärge paigutage seadet ukse kõrvale ega akna alla. Vastasel korral võivad tulised anumad ukse või akna avamisel seadme pealt maha kukkuda.

• Kõigi seadmete põhjas on jahutusventilaator.

• Kui seade paigaldatakse sahtli kohale:

– Ärge hoidke seal väikseid esemeid või pabereid, mida

õhupuhasti võib sisse imeda, sest see võib kahjustada jahutusventilaatorit või jahutussüsteemi.

– Jälgige, et seadme põhja ja sahtlis olevate asjade vahele jääks vähemalt 2 cm vaba ruumi.

• Eemaldage kõik seadme alla kappi paigaldatud eralduspaneelid.

2.2 Elektriühendus

HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht!

• Kõik elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud elektrik.

• Seade peab olema maandatud.

• Enne mis tahes toimingute läbiviimist veenduge, et seade on vooluvõrgust eemaldatud.

• Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriandmed vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.

• Veenduge, et seade on õigesti paigaldatud. Lahtiste või valede toitejuhtmete või -pistikute kasutamisel võib kontakt minna tuliseks.

• Kasutage õiget elektrijuhet.

• Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.

• Veenduge, et paigaldatud on koormuskaitse.

• Paigaldage juhtmetele kaabliklambrid.

EESTI

• Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei puutuks vastu kuuma seadet või toidunõusid, kui te seadme lähedalasuvasse pistikupesasse

ühendate.

• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.

• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega -juhet. Vigastatud toitejuhtme vahetamiseks võtke

ühendust volitatud teeninduskeskusega.

• Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad olema kinnitatud nii, et neid ei saaks eemaldada ilma tööriistadeta.

• Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist.

Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.

• Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna toitepistikut pange.

• Seadet vooluvõrgust eemaldades

ärge tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni pistikust.

• Kasutage ainult õigeid isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid, kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb pesast eemaldada), maalekkevoolu kaitsmeid ja kontaktoreid.

• Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb varustada mitmepooluselise isolatsiooniseadisega.

Isolatsiooniseadise lahutatud kontaktide vahemik peab olema vähemalt 3 mm.

2.3 Kasutamine

HOIATUS!

Vigastuse, põletuse või elektrilöögioht!

• Enne esimest kasutamist eemaldage kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui see on olemas).

• See seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks.

• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.

• Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks tõkestatud.

• Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.

• Lülitage keeduväli pärast kasutamist alati asendisse "väljas".

• Ärge usaldage üksnes nõudetektorit.

5

6 www.electrolux.com

• Ärge pange söögiriistu või potikaasi keeduväljadele. Need võivad minna kuumaks.

• Ärge kasutage seadet märgade kätega või juhul, kui seade on kontaktis veega.

• Ärge kasutage seadet tööpinna ega hoiukohana.

• Kui seadme pinda peaks tekkima mõra, tuleb seade kohe vooluvõrgust eemaldada. Elektrilöögioht!

• Inimesed, kellel on südamestimulaator, peaksid töötavatest induktsiooniväljadest hoiduma vähemalt 30 cm kaugusele.

• Kui panete toiduained kuuma õlisse, võib see hakata pritsima.

HOIATUS!

Plahvatuse või tulekahju oht!

• Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid eraldada süttivaid aure. Kui kasutate toiduvalmistamisel õli või rasvu, hoidke need eemal lahtisest leegist või kuumadest esemetest.

• Väga kuumast õlist eralduvad aurud võivad iseeneslikult süttida.

• Kasutatud õli, milles võib leiduda toidujääke, võib süttida madalamal temperatuuril kui kasutamata õli.

• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määrdunud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale.

HOIATUS!

Seadme vigastamise või kahjustamise oht!

• Ärge pange tuliseid nõusid juhtpaneelile.

• Ärge pange pange kuuma nõukaant pliidi klaaspinnale.

• Ärge laske keedunõudel kuivaks keeda.

• Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega muudel esemetel seadmele kukkuda.

Pliidi pind võib puruneda.

• Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade nõudega või ilma nõudeta.

• Ärge asetage seadmele alumiiniumfooliumit.

• Malmist, alumiiniumist või katkise põhjaga nõud võivad klaas- või klaaskeraamilist pinda kriimustada.

Kui teil on vaja nõusid pliidil liigutada, tõstke need alati üles.

• See seade on ette nähtud ainult toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel, näiteks ruumide soojendamiseks, seda kasutada ei tohi.

2.4 Toidutermomeeter

• Kasutage Toidutermomeeter vastavalt otstarbele. Ärge kasutage seda millegi avamiseks ega tõstmiseks.

• Kasutage korraga ainult ühte, pliidi jaoks soovitatud Toidutermomeeter.

• Ärge kasutage tarvikut, kui see on rikkis või katki.

• Ärge kasutage Toidutermomeeter ahjus või mikrolaineahjus.

• Toidutermomeeter suudab lugeda temperatuure kuni 120 °C.

• Veenduge, et Toidutermomeeter oleks toidu või vedeliku sees alati vähemalt kuni minimaalse tähistuseni.

• Puhastage Toidutermomeeter enne esimest kasutamist. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, abrasiivseid küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid. Ärge peske Toidutermomeeter nõudepesumasinas.

Silikoonkäepideme värv võib tuhmuda, kuid see ei mõjuta

Toidutermomeeter tööd.

• Kasutage Toidutermomeeter hoiustamiseks originaalpakendit.

• Toidutermomeeter asendamisel hoiustage vana tarvikut vähemalt 3 m kaugusel. Vana Toidutermomeeter võib mõjutada uue tarviku tööd.

2.5 Puhastus ja hooldus

• Puhastage seadet regulaarselt, et vältida pinnamaterjali kahjustumist.

• Lülitage seade välja ja laske sel enne puhastamist maha jahtuda.

• Enne hooldustöid eemaldage seade elektrivõrgust.

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või aurupihustit.

• Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, abrasiivseid küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid.

2.6 Hooldus

• Seadme parandamiseks võtke

ühendust volitatud teeninduskeskusega.

• Kasutage ainult originaalvaruosi.

2.7 Jäätmekäitlus

HOIATUS!

Lämbumis- või vigastusoht!

3. PAIGALDAMINE

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

3.1 Enne paigaldamist

Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles alltoodud andmed, mis on ära toodud andmesildil. Andmesilt asub seadme korpuse põhjal.

Seerianumber ............

3.2 Integreeritud pliidid

Integreeritud pliiti võib kasutada alles pärast seda, kui see on paigutatud sobivasse standardile vastavasse sisseehitatud mööblisse ja tööpinda.

3.3 Ühenduskaabel

• Selle seadme juurde kuulub ka

ühenduskaabel.

• Kui toitejuhe on viga saanud, tuleb see asendada juhtme tüübiga:

H05V2V2-F, mis talub 90 °C või kõrgemat temperatuuri. Pöörduge lähimasse teeninduskeskusse.

EESTI

• Seadme õige kõrvaldamise kohta saate täpsemaid juhiseid kohalikust omavalitsusest.

• Eemaldage seade vooluvõrgust.

• Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.

7

3.4 Paigaldamine

min.

500mm min.

50mm

8 www.electrolux.com

Kui seade paigaldatakse sahtli kohale, võivad seal olevad esemed toiduvalmistamise ajal pliidi ventilatsiooni tõttu soojaks minna.

4. TOOTE KIRJELDUS

4.1 Pliidipinna skeem

5

1

2

4

4

3

1

Induktsiooniala koos Juhendatud küpsetamine

2

Induktsiooniala koos Juhendatud küpsetamine ja Prae pannil

3

Juhtpaneel

4

Induktsioonkeeduala

5

Antenniga ala

ETTEVAATUST!

Ärge pange midagi sellele pliidialale.

4.2 Juhtpaneeli skeem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 13

12

Saadaolevate seadete nägemiseks puudutage sobivat sümbolit.

1

2

3

4

5 -

Sümbol Märkus

SISSE/VÄLJA

Menüü

Toidutermomee‐ ter

Ala valik

Ala indikaator

Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks.

Menüü avamiseks ja sulgemiseks.

Menüü Toidutermomeeter avamiseks.

Valitud ala liugriba avamiseks.

Näitab, millise ala liugriba on aktiivne.

11 10

EESTI 9

6

7

-

8

Sümbol Märkus

-

Liugur

PowerBoost

9

10

11

12

13

14

0 - 9

/

-

Lukk

Peata

-

Bridge

Signaali indikaa‐ torid

Taimerifunktsioonide valimiseks.

Soojusastme reguleerimiseks.

Funktsiooni sisselülitamiseks.

Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.

Funktsiooni Hob²Hood infrapuna signaali kom‐ munikaatori aken. Ärge seda kinni katke.

Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.

Näitavad praegust soojusastet.

Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.

Täielik ühendus / signaal puudub. Näitab Toidu‐ termomeeter ja antenni vahelise ühendussig‐ naali tugevust.

4.3 Toidutermomeeter

1 2 3 4 5 6

1

Mõõtmispunkt

2

Minimaalne tähistus

3

Soovitatav sissekastmisvahemik

(vedelikele)

4

Kalibreerimiskood

5 Klamber Toidutermomeeter asetamiseks servale

6

Käepide koos sisemise antenniga

Toidutermomeeter on juhtmeta, ilma patareideta töötav temperatuurimõõdik, mille leiate pliidi pakendist. Tarviku käepideme sees asub antenn. Teine antenn asub pliidipinna all, kahe tagumise keeduvälja vahelisel alal.

Tagamaks Toidutermomeeter ja pliidi vahelist õiget ühendust, ärge pliidi sellele alale midagi asetage.

Mõõtmispunkt asub tarviku tipu ja minimaalse tähistuskoha vahelises kohas. Pange Toidutermomeeter toidu sisse vähemalt kuni minimaalse tähistuseni. Vedelike puhul parima tulemuse saamiseks kastke

Toidutermomeeter vedelikku kuni 2-5 cm tasemeni ülalpool minimaalset tähistuskohta. Pange Toidutermomeeter klambri abil poti või panni ääre külge antenni lähedusse kella 1 - 3 alale (pliidi vasakpoolse osa puhul) või kella 9 - 11 alale (pliidi parempoolse osa puhul).

Järgmised indikaatorid näitavad ekraanil pliidi ja Toidutermomeeter vahelise

ühenduse tugevust: , , . Kui pliit ei suuda ühendust luua, süttib .

Ühenduse loomiseks või tugevdamiseks proovige nõu serval Toidutermomeeter

10 www.electrolux.com

liigutada. Pliit värskendab ühenduse olekut iga 3 sekundi järel.

Lisateavet leiate jaotisest

"Toidutermomeeter vihjed ja näpunäited".

4.4 Pliidi põhifunktsioonid

Teie uus SensePro® pliit annab teile asjatundlikku nõu kogu toiduvalmistamise ajal. Lugege alltoodud infot ja avastage selle parimad omadused.

Sõltuvalt valmistatavast toidust võite kasutada Juhendatud küpsetamine koos või ilma Toidutermomeeter. Paljude toitude jaoks on saadaval mitmeid erinevaid funktsioone.

Toidutermomeeter

– saab kasutada kahel viisil. See mõõdab temperatuuri funktsioonidega nagu Termomeeter ja

Prae pannil ning aitab teil eri toidutüüpide valmistamisel säilitada õiget temperatuuri Sous-vide või kasutada funktsioone Pošeeri, Kuumuta või

Soojenda.

Juhendatud küpsetamine – hõlbustab toiduvalmistamist, pakkudes retsepte paljude toitude jaoks, kindlaid küpsetusparameetreid ja sammsammulisi juhiseid. Võite seda kasutada koos Toidutermomeeter, näiteks steigi valmistamisel, või ilma, näiteks pannkookide valmistamisel.

Saadaolevad valikud olenevad valmistatava toidu tüübist. Selles režiimis võite kasutada funktsioone Sous-vide,

Prae pannil, Kuumuta, Soojenda ja ka palju muid. Hüpikaknad ja helid informeerivad teid määratud temperatuuri saavutamisest. Valikusse

Juhendatud küpsetamine pääsete

Menüü kaudu.

Sous-vide – meetod vaakumpakendatud toidu küpsetamiseks madalal temperatuuril pikema valmimisajaga, aidates säilitada vitamiine ja maitseid. Teie pliit pakub teile selgeid seadeid ja juhiseid, mida järgida. Kui funktsioon on Juhendatud küpsetamine kaudu aktiveeritud, määratakse temperatuurid vastavalt toidu tüübile.

Temperatuure saate ka ise valida, kui käivitate funktsiooni Sous-vide kaudu valikus Menüü.

Prae pannil – praadimismeetod automaatselt juhitud kuumustasemetega, mis on mõeldud eri tüüpi toitudele. See aitab vältida toidu või õli ülekuumutamist.

Saate selle aktiveerida, valides

Juhendatud küpsetamine valikust

Menüü.

Termomeeter – selle funktsiooniga mõõdab Toidutermomeeter valmimise ajal temperatuuri. Seda ei saa kasutada, kui töötab funktsioon Juhendatud küpsetamine.

Pliidi muud kasulikud funktsioonid:

Sulatamine – see funktsioon sobib hästi šokolaadi või või sulatamiseks.

PowerBoost – see funktsioon ajab kiiresti keema suure koguse vett.

Peata – see funktsioon alandab kõigi keeduväljade kuumuse 1. tasemele, võimaldades toitu pikemalt soojana hoida.

Bridge – selle funktsiooniga saate vasakpoolsed keeduväljad ühendada ja kasutada suuremat nõud. Saab kasutada koos Prae pannil.

Hob²Hood – see funktsioon võimaldab

ühendada pliidi ja õhupuhasti ning reguleerida vastavalt ventilaatori kiirust.

Lukk – selle funktsiooniga saab juhtpaneeli toiduvalmistamise ajal ajutiselt välja lülitada.

Lapselukk – selle funktsiooniga saab juhtpaneeli välja lülitada, kui pliit ei tööta, et ära hoida kogemata sisselülitamist.

Stopper, Pöördloenduse taimer, ja

Minutilugeja – kolm võimalikku funktsiooni, mille abil saate paremini jälgida küpsetusaega.

Lisateavet vt "Igapäevane kasutamine".

EESTI

4.5 OptiHeat Control (3astmeline jääkkuumuse indikaator)

HOIATUS!

III / II / I Jääkkuumusega kaasneb põletusoht.

Indikaator näitab jääkkuumuse taset.

Induktsioonkeeduväljad toodavad toiduvalmistamiseks vajalikku kuumust otse keedunõude põhjas.

Klaaskeraamika soojeneb nõu soojuse tõttu.

5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

11

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

5.1 Ekraani kasutamine

• Kasutada saab ainult valgustatud sümboleid.

• Valiku aktiveerimiseks puudutage ekraanil vastavat sümbolit.

• Valitud funktsioon lülitub sisse, kui eemaldate sõrme ekraanilt.

• Saadaolevates valikutes liikumiseks kasutage kiireid liigutusi või tõmmake sõrmega üle ekraani. Liigutuste kiirus sõltub sellest, kui kiiresti ekraaniobjektid liiguvad.

• Kerimine võib peatuda ise või saate selle ise kohe peatada, kui puudutate ekraani.

• Enamikku ekraanil kuvatavaid parameetreid saate muuta, kui vastavaid sümboleid puudutate.

• Sobiva funktsiooni või aja valimiseks võite liikuda läbi loendi ja/või puudutada soovitud valikut.

• Kui pliit on sisse lülitatud ja mõned sümbolid ekraanilt kaovad, puudutage uuesti ekraani. Kõik sümbolid kuvatakse uuesti.

• Mõne funktsiooni käivitamisel ilmub ekraanile hüpikaken täiendava teabega. Hüpikakna püsivaks väljalülitamiseks kontrollige , enne kui funktsiooni aktiveerite.

• Taimerifunktsioonide aktiveerimiseks valige esmalt ala.

Ekraanil liikumiseks vajalikud süm‐ bolid

Valiku või seade kinnitamiseks.

Ekraanil liikumiseks vajalikud süm‐ bolid

Menüüs Menüü ühe tasandi võrra edasi / tagasi liikumiseks.

Ekraanil kuvatavates juhistes

üles / alla kerimiseks.

Valikute aktiveerimiseks / deakti‐ veerimiseks.

Hüpikakna sulgemiseks.

Seade tühistamiseks.

5.2 Esmakordne vooluvõrku

ühendamine

Pliidi vooluvõrku ühendamisel tuleb seadistada Keel, Displei heledus ja

Helitugevus.

Seadeid saate muuta üksustes Menüü >

Seaded > Seadistamine. Vt "Igapäevane kasutamine".

5.3 Toidutermomeeter kalibreerimine

Enne Toidutermomeeter kasutama hakkamist tuleb see kalibreerida, et temperatuuri näite loetaks õigesti.

Kui Toidutermomeeter on kalibreeritud

õigesti, mõõdab see keemispunkti täpsusega + / - 2 °C.

Järgige toimingut:

• paigaldades pliidi esimest korda;

• viies pliidi teise asukohta (kõrguste vahe);

12 www.electrolux.com

• asendades Toidutermomeeter.

Kasutage nõud, mille põhja läbimõõt on 180 mm ja täitke see 1 - 1,5 l veega.

1. Funktsiooni kalibreerimiseks või uuesti kalibreerimiseks asetage

Toidutermomeeter nõu servale.

Täitke pott külma veega vähemalt kuni minimaalse tähistuseni ja asetage see vasakpoolsele eesmisele keedualale.

2. Puudutage .

Valige loendist Seaded

>Toidutermomeeter > Kalibreerimine.

Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

3. Puudutage Start keeduala kõrval.

Info-hüpikaken ilmub, kui toiming on lõppenud.

Ärge pange vette soola, sest see võib toimingut mõjutada.

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

5.4 Toidutermomeeter sidumine

Algselt on pliit ja Toidutermomeeter seotud juba tarnimisel.

Kui asendate Toidutermomeeter uuega, tuleb see omakorda pliidiga siduda.

1. Puudutage .

Valige loendist Seaded

>Toidutermomeeter > Sidumine.

2. Puudutage Lülita välja, et ühendada lahti eelmine Toidutermomeeter.

3. Puudutage Seo keeduala kõrval.

Ilmub hüpikaken.

4. Sisestage numbriklahvistiku abil uuel seadmel olev viiekohaline numbrikood Toidutermomeeter.

5. Valiku kinnitamiseks puudutage Ok.

Teie Toidutermomeeter on nüüd pliidiga seotud.

Kalibreerige Toidutermomeeter alati pärast sidumist.

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

5.5 Menüü struktuur

Puudutage , et avada ja muuta pliidi seadeid või aktiveerida mõned funktsioonid.

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Üksuses Menüü liikumiseks kasutage või .

Tabelis on näha üksuse Menüü põhistruktuur.

Juhendatud küpsetami‐ ne

Pliidi funktsioonid

Vt Juhendatud küpsetamine peatükis "Igapäevane kasuta‐ mine".

Sous-vide

Termomeeter

Sulatamine

EESTI 13

Seaded Lapselukk

Stopper

Hob²Hood

Toidutermomeeter

Seadistamine

Hooldus

Vt Hob²Hood peatükis "Igapäeva‐ ne kasutamine".

Ühendus

Kalibreerimine

Sidumine

Juhendatud küpsetamine

Keel

Nuputoonid

Helitugevus

Displei heledus

Demorežiim

Litsents

Kuva tarkvaraversioon

Hoiatuste ajalugu

Lähtesta kõik seaded

6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

6.1 Sisse- ja väljalülitamine

Pliidi sisse- või väljalülitamiseks puudutage 1 sekundi vältel .

6.2 Automaatne väljalülitus

Funktsioon seiskab pliidi automaatselt, kui:

• kõik keedualad on välja lülitatud,

• pärast pliidi käivitamist ei määrata soojusastet,

• kui juhtpaneelile on midagi maha läinud või asetatud (nõu, lapp vms) ja seda pole sealt 10 sekundi jooksul eemaldatud. Helisignaal kõlab ja pliit lülitub välja. Eemaldage ese või puhastage juhtpaneeli.

• pliidiplaat läheb liiga kuumaks (nt pott on kuivaks keenud). Enne kui pliiti uuesti kasutama hakkate, laske keealal maha jahtuda.

• kasutate vale nõud või puudub sellel alal nõu hoopis. Keeduala valge sümbol vilgub ja induktsioonkeeduala lülitub automaatselt 2 minuti pärast välja.

• Te pole keeduala välja lülitanud või soojusastet muutnud. Mõne aja möödudes ilmub teade ja pliit lülitub välja.

Soojusastme ja pliidi väljalülitusaja vaheline seos:

Soojusaste

1 - 2

3 - 5

6

Pliit lülitub välja pärast

6 tundi

5 tundi

4 tundi

14 www.electrolux.com

Soojusaste

7 - 9

Pliit lülitub välja pärast

1,5 tundi

Kasutades Prae pannil, lülitub pliit välja 1,5 tunni pärast. Valides Sous-vide, lülitub pliit välja 4 tunni pärast.

6.3 Keedualade kasutamine

Pange nõu valitud keeduvälja keskele.

Induktsioonkeedualad kohanduvad automaatselt nõu põhja suurusega.

Kui olete nõu valitud keedualale asetanud, tuvastab pliit selle automaatselt ja ekraanile ilmub vastav liugriba. Liugriba kuvatakse 8 sekundit, pärast mida läheb ekraan tagasi põhiolekusse. Liugriba kiiremaks eemaldamiseks koputage ekraani väljaspool seda.

Kui teised alad on aktiivsed, võib soovitud keeduala kuumustase olla piiratud. Vt jaotist "Toitehaldus".

Veenduge, et kasutate induktsioonpliidi jaoks sobivat nõud. Lisateavet erinevate nõutüüpide kohta vt "Vihjeid ja näpunäiteid".

Nõu suurust kontrollige jaotises "Tehnilised andmed".

6.4 Soojusaste

1. Lülitage pliit sisse.

2. Pange keedunõu valitud keeduväljale.

Ekraanile ilmub aktiivse keeduala liugriba, mis on aktiivne 8 sekundit.

3. Puudutage või libistage sõrme, et valida sobiv soojusaste.

Sümbol muutub punaseks ja läheb suuremaks.

Soojusastet saate muuta ka toiduvalmistamise ajal. Puudutage juhtpaneeli põhivaates ala valiku sümbolit ja liigutage sõrme vasakule või paremale (et soojusastet suurendada või vähendada).

6.5 Bridge-funktsioon

See funktsioon ühendab kaks keeduala ja need töötavad ühe, sama kuumustaset kasutava alana.

Seda funktsiooni on hea kasutada suurte nõude puhul.

1. Asetage nõu kahele keedualale. Nõu peab katma mõlema ala keskpunkte.

2. Puudutage , et funktsioon aktiveerida. Ala sümbol muutub.

3. Valige soojusaste.

Nõu peab katma mõlema keeduvälja keskmeid, kuid ei tohi ületada tähistatud ala.

Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage

. Keeduväljad töötavad teineteisest sõltumatult.

6.6 PowerBoost

See funktsioon aktiveerib suurema võimsuse sobiva induktsioon-keeduala jaoks; see sõltub nõu suurusest. Seda funktsiooni saab kasutada ainult piiratud aja jooksul.

1. Puudutage kõigepealt soovitud ala sümbolit.

2. Puudutage või libistage sõrme paremale, et aktiveerida funktsioon valitud keeduala puhul.

Sümbol muutub punaseks ja läheb suuremaks.

Funktsioon lülitub automaatselt välja.

Funktsiooni käsitsi väljalülitamiseks valige ala ja muutke selle soojusastet.

Maksimaalsete aegade nägemiseks vt "Tehnilised andmed".

6.7 Toitehaldus

• Keedualad rühmitatakse vastavalt oma asukohale ja pliidi faaside arvule.

Vaadake joonist.

• Iga faasi maksimaalne elektrivõimsus on 3680 W.

• Funktsioon jagab võimsuse samasse faasi ühendatud keedualade vahel.

• Funktsioon lülitub sisse, kui ühte faasi

ühendatud keedualade koguvõimsus

ületab 3680 W.

• See funktsioon vähendab muude samasse faasi ühendatud keedualade võimsust, mis mõjutavad saadaolevat kuumustaset.

• Maksimaalne kuumustase on liugribal näha. Aktiivsed on ainult valged numbrid.

• Kui kõrgem kuumustase pole saadaval, vähendage kõigepealt muude keedualade oma.

6.8 Juhendatud küpsetamine

See funktsioon reguleerib parameetreid vastavalt valmivale roale ja hoiab neid kogu küpsemise aja.

EESTI 15

Funktsioon võimaldab teil valmistada paljusid erinevaid toite, näiteks Liha,

Kala ja mereannid, juurviljad, Supid,

Kastmed, Pasta või Piim. Eri tüüpi toitude jaoks on saadaval erinevad küpsetusmeetodid, näiteks kana valmistamisel võite valida Prae pannil,

Sous-vide või Pošeeri.

Funktsiooni saate sisse lülitada ainult pliidi vasakpoolsel küljel. Juhendatud küpsetamine koos funktsiooniga Sousvide saab sisse lülitada vasakpoolsel eesmisel või tagumisel keedualal. Kui soovite kasutada Prae pannil, saate selle aktiveerida vasakpoolse eesmise keeduala jaoks või sildühenduse abil mõlema ala jaoks.

Kui Juhendatud küpsetamine töötab vasakpoolsel eesmisel keedualal, kasutage ilma funktsioonita toiduvalmistamiseks paremal pool olevaid alasid.

Kui kasutate funktsiooni vasakpoolsel eesmisel keedualal, siis ärge vasakpoolsel tagumisel alal kasutage nõusid, mille põhja läbimõõt on üle 200 mm. See võib mõjutada ühendust

Toidutermomeeter ja pliidi pinna all oleva antenni vahel.

Ärge enne valmistamist nõusid kuumutage.

Võimalusel kasutage ainult külma kraanivett või külma vedelikku. Soojendage ainult külmi toite.

Prae pannil puhul järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisage õli, kui pann on kuum.

Juhendatud küpsetamine puhul töötab taimerifunktsioon kui

Minutilugeja. See ei peata funktsiooni, kui valitud aeg saab täis.

1. Funktsiooni käivitamiseks puudutage

või ja valige Juhendatud küpsetamine.

2. Valige loendist toidu tüüp, mida soovite valmistada.

16 www.electrolux.com

Iga toidutüübi puhul on saadaval mõned valikud. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

• Võite puudutada Ok hüpikakna

ülaosas, et kasutada vaikeseadeid.

• Prae pannil puhul saab kuumuse vaikseadet muuta. Kasutades

Toidutermomeeter, saate mõne toidu puhul selle sisetemperatuuri kontrollida.

• Enamiku valikute puhul, nt Sousvide ja Pošeeri, võite te vaiketemperatuuri muuta.

• Võite muuta ka vaikeaega või ise aja valida. Minimaalne vaikeaeg on määratud ainult Sous-vide puhul.

Täpsemat teavet ja täiendavaid juhiseid võite näha ekraanil. Võite neid sirvida, kasutades ja .

3. Puudutage Ok. Järgige hüpikakendel olevaid juhiseid.

Mõned valikud algavad eelkuumutamisega. Toidu valmimist võite jälgida juhtribal.

4. Kui ilmub juhistega hüpikaken, puudutage esmalt Ok ja seejärel jätkamiseks Start.

Funktsioon töötab eelnevalt määratud seadetega.

Hüpikakna püsivaks väljalülitamiseks kontrollige , enne kui funktsiooni aktiveerite.

5. Kui aeg saab täis, kõlab helisignaal ja ekraanile ilmub hüpikaken. Akna sulgemiseks puudutage Ok.

Funktsioon ei peatu automaatselt. Sousvide puhul lülitub pliit automaatselt maksimaalselt nelja tunni pärast välja.

Funktsiooni peatamiseks või kohandamiseks puudutage või või aktiivse ala sümbolit ja seejärel valige

Stop. Kinnitamiseks puudutage hüpikaknas Jah.

6.9 Sous-vide

Funktsiooni abil liha, kala või juurviljade valmistamiseks läheb tarvis sobivaid tõmblukuga kotte või kilekotte ja vaakumsulgurit. Pange maitsestatud toiduained kottidesse ja sulgege need.

Selle meetodi kasutamiseks võite osta ka juba küpsetusvalmis toiduportsjoneid.

HOIATUS!

Järgige kindlasti toiduohutuspõhimõtteid. Vt

"Vihjeid ja näpunäiteid".

Selle funktsiooni puhul saate vabalt valida meelepärase aja ja temperatuuri

(35 kuni 85 °C), mis sobivad valmistatava toiduga. Kasutage maksimaalselt 4 liitrit vett; katke pott kaanega. Lisateavet küpsetusparameetrite kohta leiate küpsetustabelist jaotises "Vihjed ja näpunäiteid". Enne valmistamist sulatage toit.

Funktsiooni saab sisse lülitada ainult vasakpoolse eesmise ja tagumise keedualaga. Kui Sous-vide töötab, kasutage ilma funktsioonita toiduvalmistamiseks parempoolseid alasid.

Sous-vide puhul töötab taimerifunktsioon kui

Minutilugeja. Funktsioon lülitub automaatselt välja alles maksimaalselt nelja tunni pärast.

1. Valmistage toiduportsjonid vastavalt

ülaltoodud juhistele.

2. Pange pott külma veega eesmisele või tagumisele vasakpoolsele keedualale.

3. Puudutage > Sous-vide. Võite puudutada ka > Pliidi funktsioonid

> Sous-vide.

4. Valige õige temperatuur.

Valige aeg (valikuliselt). Valmimisaeg oleneb toidu paksusest ja tüübist.

5. Jätkamiseks puudutage Ok.

6. Pange Toidutermomeeter poti servale.

7. Hüpikakna sulgemiseks puudutage

Ok.

8. Eelkuumutamiseks puudutage Start.

Kui nõu saavutab määratud temperatuuri, kõlab helisignaal ja ekraanile ilmub hüpikaken. Valiku kinnitamiseks puudutage Ok.

9. Pange toiduportsjonid vertikaalselt potti (võite kasutada ka Sous-vide resti). Puudutage Start.

Valides Minutilugeja, alustab see tööd koos funktsiooniga.

10. Kui valitud aeg saab täis, kõlab helisignaal ja vilgub. Signaali peatamiseks puudutage .

Funktsiooni peatamiseks või kohandamiseks puudutage või aktiivse ala sümbolit ja seejärel Stop.

Kinnitamiseks puudutage hüpikaknas

Jah.

KeepTemperature

Funktsiooni Sous-vide võite kasutada toiduvalmistamiseks; Toidutermomeeter kontrollib ja säilitab täpselt valitud temperatuuri (täpsusega + / - 1 °C ). Teil on võimalik valmistada väga erinevaid toite, näiteks vürtsikaid hautisi või kastmeid (nt eri tüüpi karrid või kalahautised). Võite valida oma parameetrid või vaadata küpsetustabelit jaotises "Vihjed ja näpunäiteid".

Funktsiooni saab sisse lülitada ainult vasakpoolse eesmise ja tagumise keedualaga.

1. Puudutage > Pliidi funktsioonid >

Sous-vide või jõudke funktsioonini, puudutades > Sous-vide.

2. Valige õige temperatuur.

Valige aeg (valikuliselt).

3. Jätkamiseks puudutage Ok.

4. Pange Toidutermomeeter nõu servale või toidu sisse.

5. Eelkuumutamiseks puudutage Start.

Kui nõu saavutab määratud temperatuuri, kõlab helisignaal ja ekraanile ilmub hüpikaken.

6. Hüpikakna sulgemiseks puudutage

Ok.

7. Puudutage Start.

Valides Minutilugeja, alustab see tööd koos funktsiooniga.

8. Kui valitud aeg saab täis, kõlab helisignaal ja vilgub. Signaali peatamiseks puudutage .

Funktsiooni peatamiseks või kohandamiseks puudutage või aktiivse ala sümbolit ja seejärel Stop.

Kinnitamiseks puudutage hüpikaknas

Jah.

EESTI 17

6.10 Termomeeter

Selle funktsiooniga toimib

Toidutermomeeter termomeetrina, aidates teil valmistamise ajal toidu või vedeliku temperatuuri jälgida. Näiteks on sellest palju kasu piima kuumutamisel või beebitoidu temperatuuri jälgimisel.

Selle funktsiooni kasutamiseks peab vähemalt üks keeduala olema aktiivne.

Funktsiooni võib aktiveerida kõigi keedualadega, kuid korraga saab seda kasutada ainult ühel alal.

1. Pange Toidutermomeeter toidu või vedeliku sisse kuni minimaalse tähistuseni.

2. Puudutage ekraanil , et avada menüü Toidutermomeeter ja valida

Termomeeter. Võite puudutada ka

> Pliidi funktsioonid >

Termomeeter.

3. Puudutage Start.

Aktiivsel keedualal algab mõõtmine.

Kui ükski keeduala ei ole aktiivne, ilmub info-hüpikaken.

Funktsiooni peatamiseks puudutage temperatuuri tähistavaid numbreid või ja valige Stop.

6.11 Sulatamine

Seda funktsiooni võite kasutada toidu sulatamiseks (nt šokolaad, või).

Funktsiooni saate korraga kasutada ainult ühel keedualal.

1. Puudutage ekraanil , et avada

Menüü.

2. Valige loendist Pliidi funktsioonid >

Sulatamine.

3. Puudutage Start.

Teil tuleb valida sobiv keeduala.

Kui keeduala on juba aktiivne, ilmub hüpikaken. Funktsiooni aktiveerimiseks tühistage eelmine soojusaste.

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Üksuses Menüü liikumiseks kasutage või .

18 www.electrolux.com

Funktsiooni peatamiseks puudutage ala valiku sümbolit ja siis puudutage Stop.

6.12 Peata

Funktsiooniga lülitatakse kõik kasutatavad keedualad madalaimale soojusastmele.

Funktsiooni ei saa sisse lülitada, kui

Juhendatud küpsetamine või Sous-vide töötab.

Kui funktsioon on sees, saab kasutada ainult sümboleid ja . Kõik muud juhtpaneeli sümbolid on lukustatud.

Funktsioon ei peata taimerifunktsioone.

Puudutage , et funktsioon aktiveerida.

Süttib . Kuumusseade on seatud valikule 1.

Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage

.

Funktsioon peatub PowerBoost. Kõrgeim tase lülitub uuesti sisse, kui te uuesti puudutate .

6.13 Taimer

+STOP

Pöördloenduse taimer

Kasutage seda funktsiooni selleks, et määrata, kui kaua keeduväli ühe toiduvalmistusseansi ajal töötama peab.

Igale keeduväljale saab ka eraldi funktsiooni valida.

1. Kõigepealt valige sobiva keeduala soojusaste ja seejärel valige funktsioon.

2. Puudutage keeduala sümbolit.

3. Puudutage .

Ekraanile ilmub menüüaken.

4. Tähistage , et funktsioon aktiveerida.

Sümbolid muutuvad

+STOP

.

5. Sobiva aja valimiseks libistage oma sõrme vasakule või paremale (nt tunnid ja/või minutid).

6. Valiku kinnitamiseks puudutage Ok.

Soovi korral võite valida , et valik tühistada.

Kui aeg jõuab lõpule, kostab helisignaal ja vilgub. Helisignaali väljalülitamiseks puudutage .

Funktsiooni väljalülitamiseks muutke soojusastme väärtuseks 0. Teise võimalusena puudutage taimeri väärtusest vasakul

+STOP

, puudutage selle kõrval ja kinnitage oma valik, kui ilmub hüpikaken.

Minutilugeja

Seda funktsiooni saate kasutada, kui pliit on sisse lülitatud, kuid keeduväljad ei tööta.

See funktsioon ei mõjuta keeduväljade tööd.

1. Valige mõni keeduväli.

Ekraanil kuvatakse vastav liugriba.

2. Puudutage .

Ekraanile ilmub menüüaken.

3. Sobiva aja valimiseks libistage oma sõrme vasakule või paremale (nt tunnid ja minutid).

4. Valiku kinnitamiseks puudutage Ok.

Soovi korral võite valida , et valik tühistada.

Kui aeg jõuab lõpule, kostab helisignaal ja vilgub. Helisignaali väljalülitamiseks puudutage .

Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage taimeri väärtusest vasakul , puudutage

selle kõrval ja kinnitage oma valik, kui ilmub hüpikaken.

Stopper

Funktsioon alustab automaatselt loendust, kui olete keeduala sisse lülitanud. Selle funktsiooniga saate jälgida, kui kaua see töötab.

1. Puudutage , et avada Menüü.

2. Kerige läbi Menüü, et valida Seaded

> Stopper.

3. Puudutage lülitit, et funktsioon sisse/ välja lülitada.

Funktsioon ei peatu, kui te nõu eemaldate. Funktsiooni uuesti valimiseks

ja käsitsi käivitamiseks puudutage , valige hüpikaknast Lähtesta. Funktsioon alustab loendamist alates 0. Et toiduvalmistamise ajal funktsioon katkestada – Peata, puudutage ja valige hüpikaknast Peata. Loenduse jätkamiseks valige Start.

6.14 Lukk

Pliidi kasutamise ajal saate juhtpaneeli lukustada. See hoiab ära soojusastme kogemata muutmise.

Valige kõigepealt soojusaste.

Puudutage , et funktsioon aktiveerida.

Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage

3 sekundit.

Pliidi väljalülitamisel lülitub välja ka see funktsioon.

6.15 Lapselukk

See funktsioon hoiab ära pliidiplaadi juhusliku sisselülitamise.

1. Puudutage ekraanil , et avada

Menüü.

2. Valige loendist Seaded > Lapselukk.

3. Keerake lüliti sisse ja puudutage tähestikulises järjekorras tähti A-O-X, et funktsioon sisse lülitada.

Funktsiooni väljalülitamiseks lülitage lüliti välja.

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Üksuses Menüü liikumiseks kasutage või .

6.16 Keel

1. Puudutage ekraanil , et avada

Menüü.

2. Valige loendist Seaded

>Seadistamine > Keel.

3. Valige loendist sobiv keel.

Kui valite vale keele, puudutage .

Ilmub loend. Valige ülevalt kolmas valik ja seejärel eelviimane valik. Edasi valige teine valik. Kerige loendis allapoole, et

EESTI 19

leida sobiv keel. Lõpuks valige õige valik paremalt poolt.

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Üksuses Menüü liikumiseks kasutage või .

6.17 Nuputoonid / Helitugevus

Pliidi helisignaalide tüüpi võite muuta või need täiesti välja lülitada. Valida saate klõpsu (vaikimisi) või piiksu.

1. Puudutage ekraanil , et avada

Menüü.

2. Valige loendist Seaded >

Seadistamine> Nuputoonid /

Helitugevus.

3. Valige sobiv valik.

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Üksuses Menüü liikumiseks kasutage või .

6.18 Displei heledus

Saate muuta ekraani heledust.

Valida saate 4 heledusastme vahel, kusjuures 1 on madalaim ja 4 kõrgeim.

1. Puudutage ekraanil , et avada

Menüü.

2. Valige loendist Seaded

>Seadistamine > Displei heledus.

3. Valige sobiv tase.

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Üksuses Menüü liikumiseks kasutage või .

6.19 Hob²Hood

See on uudne automaatne funktsioon, mis ühendab pliidi ja spetsiaalse

õhupuhasti. Nii pliidil kui ka õhupuhastil on infrapuna-signaalkommunikaator.

Ventilaatori kiirus määratakse automaatselt valitud režiimi ja pliidil oleva kõige kuumema nõu temperatuuri alusel.

20 www.electrolux.com

Enamike õhupuhastite puhul on kaugjuhtimine vaikimisi välja lülitatud.

Lülitage see enne funktsiooni kasutamist sisse. Lisateavet leiate õhupuhasti kasutusjuhendist.

Funktsiooni automaatseks kasutamiseks valige automaatrežiim H1 – H6. Algselt on pliit seadistatud valikule H5.

Õhupuhasti hakkab tööle alati, kui te pliiti kasutate. Pliit tuvastab keedunõude temperatuuri automaatselt ja reguleerib selle järgi ventilaatori kiirust. Valides H1, saate pliiti seadistada sisse lülitama ainult valgustuse.

Kui muudate õhupuhasti ventilaatori kiirust, lülitub vaikeühendus pliidiga välja.

Funktsiooni uuesti aktiveerimiseks lülitage mõlemad seadmed VÄLJA ja uuesti SISSE.

Re‐ žiim

Auto‐ maat‐ ne tu‐ li

Keetmi‐ ne1)

H0 Väljas Väljas

H1 Sees Väljas

H3 Sees Väljas

H4 Sees Ventilaatori kiirus 1

H5 Sees Ventilaatori kiirus 1

Praadimi‐ ne2)

Väljas

Väljas

Ventilaatori kiirus 1

Ventilaatori kiirus 1

Ventilaatori kiirus 1

Ventilaatori kiirus 2

7. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

Re‐ žiim

Auto‐ maat‐ ne tu‐ li

Keetmi‐ ne1)

Praadimi‐ ne2)

H6 Sees Ventilaatori kiirus 2

Ventilaatori kiirus 3

1) Pliit tuvastab keetmise ja lülitab ventilaa‐ tori sisse automaatrežiimile vastaval kiiru‐ sel.

2) Pliit tuvastab praadimise ja lülitab venti‐ laatori sisse automaatrežiimile vastaval kii‐ rusel.

3) See režiim lülitab ventilaatori ja tule sisse ega sõltu temperatuurist.

Režiimide muutmine

Kui te pole olemasoleva helitaseme / ventilaatorikiirusega rahul, võite režiime käsitsi muuta.

1. Puudutage .

Valige loendist Seaded > Hob²Hood.

2. Valige sobiv režiim.

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Kui lõpetate söögivalmistamise ja pliidi välja lülitate, võib õhupuhasti veel veidi aega töötada. Pärast seda lülitab süsteem ventilaatori automaatselt välja ja tõkestab teil selle tahtmatu sisselülitamise järgmise 30 sekundi jooksul.

Õhupuhasti tuli kustub 2 minutit pärast pliidi väljalülitamist.

7.1 Nõud

Induktsioonkeeduvälja puhul kuumutab tugev elektromagnetväli nõusid väga kiiresti.

Kasutage induktsioonväljadega sobivaid nõusid.

EESTI 21

Nõude materjal

õige: malm, teras, emailitud teras, roostevaba teras, mitmekihilise põhjaga (vastava tootjapoolse tähistusega).

vale: alumiinium, vask, messing, klaas, keraamika, portselan.

Keedunõud võib induktsioonpliidil kasutada, kui:

• vesi hakkab keeduvälja kõrgeima soojusastme valimisel väga kiirelt keema.

• magnet tõmbab nõu enda külge kinni.

Keedunõu põhi peaks olema võimalikult paks ja tasane.

Enne nõu asetamist pliidile kontrollige, kas selle põhi on kuiv ja puhas.

Keedunõude mõõtmed

Induktsioonkeedualad kohanduvad automaatselt nõu põhja suurusega.

Keeduvälja efektiivsus oleneb kasutatava nõu läbimõõdust. Minimaalsest väiksema põhjaga keedunõu kasutab keeduvälja pakutud võimsust ainult osaliselt.

Vt jaotist "Tehnilised andmed".

7.2 Sobivad nõud Prae pannil funktsiooni jaoks

Kasutage ainult sileda põhjaga nõusid.

Et teada saada, kas nõu on sobiv:

1. Keerake nõu tagurpidi.

2. Pange nõu põhja vastu joonlaud.

3. Proovige joonlaua ja nõu põhja vahele panna ühe-, kahe- või viiesendine euromünt (või muu sama paksusega münt).

a. Kui münt mahub joonlaua ja nõu põhja vahele, pole see nõu sobiv.

b. Kui münt joonlaua ja nõu põhja vahele ei mahu, on tegemist sobiva nõuga.

7.3 Kasutamisega kaasnevad helid

Kui kuulete:

• pragisevat heli: nõud on tehtud erinevatest materjalidest

(mitmekihiline põhi).

• vilinat: kasutatakse ühte või mitut keeduvälja suurel võimsusel ja nõud on tehtud erinevatest materjalidest

(mitmekihiline põhi).

• surinat: kasutatakse suurt võimsust.

• klõpsumist: elektrilülitused, nõu on tuvastatud pärast selle pliidile asetamist tuvastatud.

• sisinat, suminat: ventilaator töötab.

Need helid on normaalsed ega ole märgiks pliidi rikkest.

7.4 Öko Timer (Ökotaimer)

Energia säästmiseks lülitub keeduvälja soojendus välja enne pöördloenduse taimeri signaali kõlamist. Tööaja pikkus sõltub valitud soojusastmest ja küpsetusaja pikkusest.

7.5 Näiteid pliidi kasutamisest

Kuumusastmete ja keeduvälja tarbitava energia vahel ei ole otsest seost.

Kuumusastet suurendades ei suurene energiatarve proportsionaalselt. See tähendab, et keskmise soojusastmega keeduväli kasutab vähem kui poolt oma võimsusest.

22 www.electrolux.com

Tabelis toodud andmed on ainult orientiirid.

Kuumusaste Kasutamine:

1

1 – 2

1 – 2

2 – 3

3 – 4

4 – 5

4 – 5

6 – 7

7 – 8

9

Valmistatud toidu soojas‐ hoidmiseks.

Aeg

(min.)

vasta‐ valt va‐ jaduse‐ le

näpunäited

Pange nõule kaas peale.

5 – 25 Aeg-ajalt segage.

Hollandi kaste, sulatamine: või, šokolaad, želatiin.

Kalgendamine: kohevad om‐ letid, küpsetatud munad.

Riisi ja piimatoitude keetmine vaiksel tulel, valmistoidu soo‐ jendamine.

Köögivilja, kala, liha auruta‐ mine.

Kartulite aurutamine.

10 – 40 Valmistage kaane all.

25 – 50 Vedeliku kogus peab olema riisi kogusest vähemalt kaks korda suurem, piimatoite tu‐ leb poole valmistamise järel segada.

20 – 45 Lisage paar supilusikatäit vedelikku.

20 – 60 Kasutage maks. ¼ l vett 750 g kartulite kohta.

60 –

150

Kuni 3 l vedelikku ning kom‐ ponendid.

Suuremate toidukoguste, hautiste ja suppide valmista‐ mine.

Kergelt praadimine: eskalo‐ pid, vasikalihast cordon bleu, karbonaad, kotletid, vorstid, maks, keedutainas, munad, pannkoogid, sõõrikud.

vasta‐ valt va‐ jaduse‐ le

Pöörake poole aja möödu‐ des.

Tugev praadimine, praetud kartulid, ribiliha, praetükid.

5 – 15 Pöörake poole aja möödu‐ des.

Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), frii‐ kartulite valmistamine.

Suure koguse vee keetmine. PowerBoost on sisse lülitatud= on sisse lülitatud.

EESTI 23

7.6 Vihjed ja näpunäited:

Toidutermomeeter

Funktsioonide Juhendatud küpsetamine ja Sous-vide kasutamisel saate kasutada ainult pliidi vasakpoolset

Toidutermomeeter.

Funktsiooniga Termomeeter saate Toidutermomeeter kasutada ka pliidi parempoolsel küljel.

Parima ühenduse tagamiseks ( , )

Toidutermomeeter ja pliidi vahel:

Vedelikud

• Kastke Toidutermomeeter vedelikku soovitatud sissekastmisulatuses.

Minimaalse tähistuse taset ei tohi

ületada.

• Pange Toidutermomeeter poti servale. Võimalusel hoidke seda vertikaalasendis. Jälgige, et tarviku ots puutuks vastu nõu põhja.

Toidutermomeeter käepide peab alati jääma potist või pannist väljapoole.

Kui ühenduse loomine ei õnnestu, proovige poti serval

Toidutermomeeter liigutada.

• Poti võib osaliselt kaanega katta.

• Kasutades seda vasakpoolsel eesmisel keeduväljal, ärge asetage vasakpoolsele tagumisele alale suuri nõusid. Tagumisel vasakpoolsel alal olevad suured nõud võivad signaali tõkestada. Asetage suuremad nõud tagumisele parempoolsele alale.

Tahketele toitudele (sisetemperatuuri mõõtmiseks)

• Sisestage Toidutermomeeter risti toidu kõige paksemasse ossa kuni minimaalse tähistuseni. Mõõtmiskoht peaks asetsema portsjoni keskosas.

• Kui soovite kasutada

Toidutermomeeter pliidi vasakpoolsel osal, siis jälgige, et see asetseks pliidi keskosas, kella 1 - 3 asendis. Kui soovite seda kasutada paremal pool

(funktsiooniga Termomeeter), siis jälgige, et see asetseks kella 9 - 11 asendis. Vt allolevaid jooniseid.

• Jälgige, et Toidutermomeeter oleks kindlalt toidu sees. Toidutermomeeter metallosad ei tohiks puutuda vastu poti / panni serva. Käepideme konks peab olema suunaga allapoole.

24 www.electrolux.com

• 2 - 3 cm paksuste liha- või kalatükkide puhul peaks Toidutermomeeter ots ulatuma vastu nõu põhja.

• Enne toidu pööramist eemaldage

Toidutermomeeter.

• Kui kasutate plancha-plaati, tuleks jälgida, et Toidutermomeeter käepide jääks sellest paremale, plaadi pinna kohalt eemale. Vt allolevaid jooniseid.

7.7 Toiduvalmistamine madalal temperatuuril – toiduohutuspõhimõtted

Madalal temperatuuril toitu valmistades, nt Sous-vide, järgige kindlasti järgmisi reegleid.

• Enne toiduvalmistamist peske / desinfitseerige käed. Kasutage

ühekordseid kindaid.

• Kasutage ainult õigesti säilitatud kvaliteetseid värskeid toiduaineid.

• Peske ja koorige puuvilju ja juurvilju põhjalikult.

• Hoidke tööpind ja lõikelauad puhtad.

Eri tüüpi toiduainete jaoks kasutage erinevaid lõikelaudu.

• Pöörake erilist tähelepanu hügieenile, kui kasutate linnuliha, mune või kala.

Linnuliha valmistamisel peab temperatuur olema vähemalt 65 °C juures vähemalt 50 minutit.

• Kui valmistate Sous-vide kasutades kala, peab see olema eriti värske.

• Valmistoitu võib külmikus hoida maksimaalselt 24 tundi.

• Nõrgenenud immuunsüsteemiga või kroonilisi haigusi põdevate inimeste jaoks tuleks toitu enne tarvitamist pastöriseerida. Pastöriseerige toitu

60 °C juure vähemalt üks tund.

7.8 Valmistusjuhis

Allolevast tabelist leiate eri tüüpi toitude näited ja nende jaoks sobivaimad temperatuurid ja valmistusajad.

Parameetrid võivad muutuda sõltuvalt temperatuurist ning toidu kvaliteedist, tekstuurist ja kogusest.

Valmimisaeg oleneb pigem toiduportsjoni paksusest kui kaalust. Näiteks steikide puhul on paksema tüki valmimisaeg pikem, sest määratud sisetemperatuuri saavutamine võtab rohkem aega. 2 cm paksune steik saavutab 58 °C umbes

ühe tunniga, kuid 5 cm paksune tükk vajab selleks neli tundi.

Jälgige esimest toiduvalmistamist, et veenduda alltoodud parameetrite sobivuses oma küpsetusharjumuste ja nõudega. Neid parameetreid võite te vastavalt oma isiklikele eelistustele muuta.

EESTI 25

Toidu tüüp Küpsetus‐ meetod

Veiseliha – steik

Kana – filee Sous-vide

Kana – koi‐ vad

Sealiha – steik

Sealiha – sisefilee

Sous-vide

Lambafilee Sous-vide

Lamba sel‐ jatükk (kon‐ dita)

Lõhe

Tuunikala

Krevetid

Sous-vide

Pošeeri

Pošeeri

Sous-vide

Sous-vide

Sous-vide

Pošeeri

Sous-vide

Sous-vide

Valmistami‐ se tase

väheküps poolküps täisküps täisküps täisküps täisküps

Toidu pak‐ sus / kogus

Sisetemp. / küpsetus‐ temp. (°C)

50 - 54 2 cm

4 cm

6 cm

2 cm

4 cm

6 cm

55 - 60

2 cm

4 cm

6 cm

61 - 68

200 - 300 g 64 - 72

68 - 74

200 - 300 g 78 - 85

Küpsetusaeg

(min)

45 - 90

100 - 150

180 - 250

45 - 90

100 - 150

180 - 250

45 - 90

100 - 150

180 - 250

45- 60

35 - 45

30 - 60 täisküps täisküps poolküps täisküps poolküps täisküps läbiküpse‐ nud läbiküpse‐ nud läbiküpse‐ nud läbiküpse‐ nud

2 cm

4 - 5 cm

60 - 66

62 - 66

2 cm 56 - 60

64 - 68

200 - 300 g 56 - 60

64 - 68

2 cm

3 cm

2 cm

3 cm

2 cm

46 - 52

46 - 52

55 - 68

55 - 68

45 - 50

1 - 2 cm 50 - 56

35 - 60

60 - 120

35 - 60

40 - 65

60 - 120

65 - 120

20 - 45

35 - 50

20 - 35

25 - 45

35 - 50

25 - 45

26 www.electrolux.com

Toidu tüüp Küpsetus‐ meetod

Valmistami‐ se tase

Toidu pak‐ sus / kogus

Sisetemp. / küpsetus‐ temp. (°C)

63 - 64

Küpsetusaeg

(min)

Munad Sous-vide pehme1)

M-suurus

45 - 702) keskmine1)

65 - 67

45 - 702)

Keetmine kõva1) pehme keskmine kõva

Aurutamine küpsenud

68 - 70

keetmine keetmine keetmine

45 - 702)

4

7

10

10 - 30 Riis -

Kartulid

Köögivili

(värske)

Keetmine

Sous-vide küpsenud küpsenud

-

-

-

85

15 - 30

30 - 40

Spargel Sous-vide küpsenud 85 30 - 40

1) Munavalge jääb vedelaks.

2) Ajad keskmise suurusega munadele. Suurte ja äsja külmikust võetud munade puhul lisa‐ ge ajale üks minut juurde.

Lisanäpunäiteid Juhendatud küpsetamine kasutamiseks:

• Enne valmistamist kallake potti sobivas koguses vedelikku (1 kuni 3 liitrit). Vältige valmistamise ajal vedeliku lisamist.

• Kasutage kaant, et säästa energiat ja saavutada temperatuur kiiremini (ka vee kuumutamisel).

• Valmimise ajal segage toitu aeg-ajalt, et tagada temperatuuri ühtlasem jaotumine.

• Lisage sool kohe toiduvalmistamise alguses.

• Enne valmistamist sulatage toit.

• Lisage juurviljad (nt brokoli, lillkapsas, türgi oad, rooskapsas), kui vesi saavutab ettenähtud temperatuuri ja ilmub hüpikaken.

• Pange kartulid ja riis külma vette enne funktsiooni käivitamist.

• Hautise, kastme, supi, karri, raguu, guljaši ja puljongi valmistamiseks võite kasutada Soojenda või

Kuumuta. Enne funktsiooni Kuumuta käivitamist praadige koostisained läbi

(ilma Toidutermomeeter) ja lisage külm vedelik; seejärel käivitage funktsioon Juhendatud küpsetamine kaudu.

• Väikeste mereandide (kaheksajala / kalmaari lõigud, karbid) puhul võite kasutada Prae pannil.

Lisanäpunäiteid Prae pannil kasutamiseks:

HOIATUS!

Kasutage ainult sileda põhjaga nõusid.

ETTEVAATUST!

Kui kasutate lamineeritud nõusid, valige alati madal tase, et vältida nõude

ülekuumenemist ja kahjustamist.

• Käivitage funktsioon külma pliidiga

(eelkuumutamist pole vaja).

• Kasutage mitmekihilise põhjaga roostevabast terasest nõusid.

• Ärge kasutage nõusid, mille põhja keskosa on reljeefne.

• Ka nõu suurus võib mõjutada kuumutusaja pikkust. Raskemad nõud

hoiavad paremini kuumust, kuid kuumenevad aeglasemalt.

• Pöörake toitu, kui see saavutab poole soovitud temperatuurist.

Pakse toiduportsjone tuleks pöörata tihemini (nt kord kahe minuti tagant).

Parimate tulemuste saamiseks on soovitatav kasutada kõigepealt Sousvide meetodit. Roale viimase lihvi andmiseks asetage ettevalmistatud portsjonid kuumutatud pannile ja praadige kiirelt mõlemalt poolt.

• Enne toidu pööramist tuleb

Toidutermomeeter alati eemaldada.

7.9 Näpunäiteid kasutamiseks

Hob²Hood

Kui kasutate pliiti funktsiooniga:

• Kaitske õhupuhastipaneeli otsese päikesevalguse eest.

• Ärge suunake õhupuhastipaneelile halogeenvalgust.

• Ärge katke pliidi juhtpaneeli kinni.

• Ärge tõkestage pliidi ja õhupuhasti vahelist signaali (nt käe, nõu käepideme või kõrge nõuga). Vt pilti.

Pildil olev õhupuhasti on illustratiivne.

EESTI 27

Hoidke Hob²Hood infrapunasignaalkommunikaatori aken puhtana.

Muud kaugjuhitavad seadmed võivad signaali blokeerida. Ärge kasutage pliidi lähedal ühtegi sellist seadet, kui Hob²Hood on sisse lülitatud.

Õhupuhastid Hob²Hood-funktsiooniga

Kui soovite näha kõiki selle funktsiooniga

õhupuhasteid, siis külastage meie toodete veebisaiti. Electroluxi

õhupuhastid, mis kasutavad seda funktsiooni, on varustatud sümboliga .

8. PUHASTUS JA HOOLDUS

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

8.1 Üldine teave

• Puhastage pliit pärast igakordset kasutamist.

• Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.

• Kriimustused või tumedad plekid pinnal ei mõjuta pliidi tööd.

• Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat puhastusvahendit.

• Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.

28 www.electrolux.com

8.2 Pliidi puhastamine

Eemaldage kohe: sulav plast, plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad plekid, vastasel korral võib kinnikõrbenud mustus pliiti kahjustada. Püüdke vältida toidu pinnale kõrbemist. Asetage spetsiaalne kaabits õige nurga all klaaspinnale ja liigutage selle tera pliidi pinnal.

Eemaldage, kui pliit on piisavalt

jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid, rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.

Puhastage pliiti niiske lapi ja

9. VEAOTSING

mitteabrasiivse pesuainega. Pärast puhastamist kuivatage pliiti pehme lapiga.

Metalse läikega pleki eemaldamine: kasutage vee ja äädika lahust ja puhastage selles niisutatud lapiga pliidipinda.

• Pliidi pinnal on horisontaalsed süvendid. Puhastage pliiti niiske lapi ja veidikese nõudepesuvahendiga, pühkides õrnalt vasakult paremale.

Pärast puhastamist kuivatage pliiti pehme lapiga vasakult paremale.

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

9.1 Mida teha, kui...

Probleem

Pliiti ei saa käivitada või kasutada.

Ekraan ei reageeri puudu‐ tusele.

Võimalik põhjus

Pliit ei ole elektrivõrku

ühendatud või ei ole ühen‐ dus korralik.

Kaitse on vallandunud.

Te ei vali soojusastet 60 sekundi jooksul.

Puudutasite korraga 2 või enamat sensorvälja.

Peata on sees.

Osa ekraanist on kaetud või asetsevad nõud ekraa‐ nile liiga lähedal.

Ekraanile on sattunud ve‐ delikku või mõni ese.

Lahendus

Kontrollige, kas pliit on õi‐ gesti elektrivõrku ühenda‐ tud. Vaadake ühendusjoo‐ nist.

Tehke kindlaks, kas tõrke põhjustas kaitse. Kui kaitse korduvalt uuesti vallandub, võtke ühendust elektrik‐ uga.

Käivitage pliit uuesti ja määrake vähemalt 60 se‐ kundi jooksul soojusaste.

Puudutage ainult üht sen‐ sorvälja.

Vt "Igapäevane kasutami‐ ne".

Eemaldage esemed. Võtke nõud ekraanilt ära.

Puhastage ekraan ja ooda‐ ke, kuni seade on jahtu‐ nud. Eemaldage pliit voolu‐ võrgust. Lülitage pliit voo‐ luvõrku tagasi 1 minuti pä‐ rast.

EESTI 29

Probleem

Helisignaal kõlab ja pliit lü‐ litub välja.

Helisignaal kõlab, kui pliit välja lülitatakse.

Pliit lülitub välja.

Võimalik põhjus

Katsite kinni ühe või mitu sensorvälja.

Lahendus

Vaadake, et sensorväljad oleksid vabad.

Jääkkuumuse indikaator ei lülitu sisse.

Pärast Juhendatud küpse‐ tamine sisselülitamist alus‐ tab pliiti kuumenemist, peatub, ja alustab siis uuesti.

Te ei saa kõrgeimat kuu‐ mustaset valida.

Sensorväljad muutuvad kuumaks.

Ekraan näitab, et Toiduter‐ momeeter ei leitud.

Ekraan näitab, et vee tem‐ peratuur on kõrgem kui

100°C.

Ekraanil pole näha tempe‐ ratuuri.

Ekraanil on hoiatusikoon.

Olete asetanud midagi sensorväljale .

Väli ei ole kuum, sest see töötas vaid lühikest aega või on pliidipinna all olev sensor kahjustunud.

Tegemist on ohutuskon‐ trolliga, mille eesmärk on tagada, et Toidutermomee‐ ter on nõus, mille jaoks Ju‐ hendatud küpsetamine käi‐ vitati.

Teisel keedualal on juba kõrgeim kuumustase vali‐ tud.

Keedunõu on liialt suur või asub sensorväljale liiga lä‐ hedal.

Toidutermomeeter asend ei ole õige.

Miski tõkestab signaali (nt söögiriistad, panni käepide või mõni teine nõu).

Eemaldage objekt sensor‐ väljalt.

Kui keeduväli on piisavalt kaua töötanud, et olla kuum, pöörduge teenin‐ duskeskusse.

See on normaalne toiming; tegemist ei ole rikkega.

Vähendage esmalt teise keeduala võimsust.

Asetage suuremad anu‐ mad tagumistele väljadele.

Te ei kalibreerinud Toidu‐ termomeeter või ei teinud seda õigesti.

Olete viinud pliidi teise asukohta.

Olete pannud vette liiga palju soola.

Toidutermomeeter ei suut‐ nud pliidiga ühendust luua, sest signaal on liiga nõrk.

Paigutage Toidutermo‐ meeter õigesti. Vaadake ka nõuannete jaotises ole‐ vaid jooniseid.

Eemaldage kõik metall- või muud esemed, mis võivad signaali tõkestada.

Kalibreerige Toidutermo‐ meeter uuesti. Vt jaotist

"Kalibreerimine".

Kontrollige ka seda, kas kalibreerimiskood on õige.

Vt jaotist "Sidumine".

Ärge pange keevasse vet‐ te soola.

Pange Toidutermomeeter pliidipinnale pliidi keskosas asuva antenni lähedusse.

Vt "Vihjeid ja näpunäiteid".

30 www.electrolux.com

Probleem

Toidu temperatuur on oo‐ datust erinev.

Võimalik põhjus

Miski katab Toidutermo‐ meeter või antenni pliidi pinnal, näiteks mõni metal‐ list köögiriist.

Toidutermomeeter ja an‐ tenni vaheline ühendus on katkenud.

Muud seadmed töötavad samal sagedusel ja häiri‐ vad ühendust.

Toidutermomeeter ei ole

õigesti sisestatud.

Lahendus

Eemaldage kõik antenni katvad esemed. Jälgige, et nõud asetseksid keeduala keskosas. Vt "Vihjeid ja nä‐ punäiteid".

Kontrollige, ega miski ei tõ‐ kesta signaali. Liigutage

Toidutermomeeter mööda poti serva, et selle asendit muuta. Vt "Vihjeid ja näpu‐ näiteid".

Eemaldage kõik seadmed, mis võivad ühendust häiri‐ da. Vt "Tehnilised and‐ med".

Vaadake, et mõõtmispunkt asetseks toidu kõige pak‐ semas kohas. Vaadake ka nõuannete jaotises olevaid jooniseid.

Vältige vee lisamist või nõu vahetamist pärast funkt‐ siooni käivitamist.

Segage toitu aeg-ajalt.

Pliit tuvastab tugevaid tem‐ peratuurikõikumisi.

Lisasite vett või vahetasite valmistamise ajal keedu‐ nõud.

Nõus olev kuumus ei ole

ühtlaselt jaotunud, eriti paksemate vedelike puhul.

Kasutasite liiga väikest potti.

Nõud lähevad liiga kuu‐ maks või toit valmib liiga kiiresti.

Funktsiooni ei saa sisse lü‐ litada.

Juhendatud küpsetamine või Sous-vide peatub.

Hob²Hood ei tööta.

Hob²Hood töötab, kuid ai‐ nult tuli põleb.

Samal keedualal töötab teine funktsioon, mis takis‐ tab sisselülitamist.

Nõus oleva vedeliku tem‐ peratuur on toiduvalmista‐ mise alustamisel kõrgem kui 40 °C.

Kasutatav nõu on liiga kuum.

Juhtpaneel on kinni kae‐ tud.

Olete sisse lülitanud H1 re‐ žiimi.

Kasutage potte, milles suu‐ rus vastab antud keeduala‐ le. Vt "Tehnilised andmed".

Peatage see funktsioon enne järgmise valimist.

Kasutage ainult külma ve‐ delikku.

Ärge nõusid eelkuumuta‐ ge.

Eemaldage objekt juhtpa‐ neelilt.

Valige režiimiks H2 - H6 või oodake, kuni käivitub automaatne režiim.

EESTI 31

Probleem

Hob²Hood režiimid H1 - H6 töötavad, kuid tuli ei põle.

Kui puudutate paneeli sen‐ sorvälju, puudub heli.

Valitud on vale keel.

Võimalik põhjus

Probleem võib olla ka val‐ gusti pirnis.

Helid on välja lülitatud.

Keelt on kogemata muude‐ tud.

Keeduala lülitub välja.

Ilmub hoiatusteade kee‐ duala väljalülitumise kohta.

Ilmuvad ja teade.

Ilmub O - X - A.

vilgub.

Automaatne väljalülitus lü‐ litab keeduala välja.

Lukk on sees.

Lapselukk on sees.

Keeduväljal pole nõud.

Lahendus

Võtke ühendust hooldus‐ keskusega.

Lülitage heli sisse. Vt "Iga‐ päevane kasutamine".

Lähtestage kõigi funktsioo‐ nide tehaseseaded. Valige

Lähtesta kõik seaded ük‐ susest Menüü.

Eemaldage pliit vooluvõr‐ gust. Lülitage pliit voolu‐ võrku tagasi 1 minuti pä‐ rast. Valige Keel, Displei heledus ja Helitugevus.

Vt "Igapäevane kasutami‐ ne".

Lülitage pliit välja ja käivi‐ tage uuesti.

Vt "Igapäevane kasutami‐ ne".

Vt "Igapäevane kasutami‐ ne".

Pange nõu keeduväljale.

Süttivad ja number.

Võite kuulda pidevat piik‐ suheli.

Kasutate ebasobivat nõud. Kasutage sobivaid nõusid.

Vt "Vihjeid ja näpunäiteid".

Nõu põhja läbimõõt on sel‐ le keeduvälja jaoks liiga väike.

Seadmel ilmes tõrge.

Kasutage sobivate mõõt‐ metega keedunõusid. Vt

"Tehnilised andmed".

Lülitage pliit välja ja käivi‐ tage uuesti 30 sekundi möödudes. Kui süttib uuesti, eemaldage pliit vooluvõrgust. Lülitage pliit vooluvõrku tagasi 30 se‐ kundi pärast. Kui probleem ilmneb uuesti, pöörduge hoolduskeskusse.

Elektriühendus on vale.

Eemaldage pliit vooluvõr‐ gust. Laske kvalifitseeritud elektrikul ühendused üle kontrollida.

9.2 Kui lahendust ei leidu...

Kui te ei suuda probleemile ise lahendust leida, siis võtke ühendust edasimüüja või teeninduskeskusega. Andke teada andmesildil olevad andmed. Mõelge, kas olete pliiti kindlasti õigesti kasutanud. Kui seadet on valesti kasutatud, ei tarvitse

32 www.electrolux.com

teeninduse tehniku või edasimüüja töö isegi garantiiajal tasuta olla. Teenindust

10. TEHNILISED ANDMED

10.1 Andmesilt

ja garantiitingimusi puudutavad juhised leiate garantiibrošüürist.

Mudel EIS8648

Tüüp 62 D4A 01 CA

Induktsioon 7.35 kW

Seerinr. .................

ELECTROLUX

Tootenumber (PNC) 949 596 889 00

220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz

Valmistatud Saksamaal

7.35 kW

10.2 Tarkvaralitsentsid

Käesolevas pliidis sisalduv tarkvara sisaldab autoriõigusega kaitstud tarkvara, millel on BSD, fontconfig, FTL,

GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY

ISC, Apache 2,0 ja teised litsentsid.

10.3 Keeduväljade tehnilised näitajad

Tutvuge litsentsi täistekstiga jaotises:

Menüü > Seaded > Hooldus > Litsents.

Avatud lähtekoodiga tarkvara lähtekoodi võite alla laadida, klõpsates toote veebilehel olevat hüperlinki.

Keeduväli

Vasakpoolne eesmine

Vasakpoolne tagumine

Keskmine ees‐ mine

Parempoolne tagumine

Nimivõimsus

(maks. soo‐ jusaste) [W]

2300

2300

1400

2300

PowerBoost

[W]

3200

3200

2500

3600

PowerBoost maksimum‐ kestus [min]

10

10

4

10

Nõu läbimõõt

[mm]

125 - 210

125 - 210

125 - 145

205 - 240

Keeduväljade võimsus võib vähesel määral erineda tabelis toodud andmetest. See oleneb kasutatavate nõude materjalist ja suurusest.

Parimate tulemuste saamiseks kasutage nõusid, mille läbimõõt ei ole tabelis toodust suurem.

10.4 Toidutermomeeter

Tehnilised andmed

Toidutermomeeter on lubatud kasutamiseks toiduainetega.

Töösagedus

Maksimaalne saatmis‐ võimsus

Temperatuurivahemik

Mõõtmistsükkel

433,05 -

434,73 MHz

5 dBm

0 - 120°C

3 sekundit

EESTI

11. ENERGIATÕHUSUS

11.1 Tooteteave vastavalt EU 66/2014 kehtib ainult EL-i turu jaoks

33

Mudeli tunnus

Keeduplaadi tüüp

Keeduväljade arv

Kuumutamisviis

Ringikujuliste keeduvälja‐ de läbimõõt (Ø)

Keeduvälja energiatarbi‐ mine (EC electric coo‐ king)

Pliidi energiatarbimine

(EC electric hob)

Vasakpoolne eesmine

Vasakpoolne tagumine

Keskmine eesmine

Parempoolne tagumine

Vasakpoolne eesmine

Vasakpoolne tagumine

Keskmine eesmine

Parempoolne tagumine

EN 60350-2 - Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed - Osa 2: Pliidid -

Meetodid jõudluse mõõtmiseks

Keeduala puudutavad energianäidud on märgitud vastavate keeduväljade tähistega.

11.2 Energiasääst

Järgmisi nõuandeid järgides saate igapäevaselt energiat kokku hoida.

12. JÄÄTMEKÄITLUS

EIS8648

Integreeritud pliit

4

Induktsioon

21,0 cm

21,0 cm

14,5 cm

24,0 cm

179,6 Wh/kg

189,1 Wh/kg

180,2 Wh/kg

185,2 Wh/kg

183,5 Wh/kg

• Vett kuumutades piirduge vajaliku kogusega.

• Võimalusel pange keedunõule alati kaas peale.

• Enne keeduvälja sisselülitamist asetage sellele keedunõu.

• Pange väiksem nõu väiksemale keeduväljale.

• Pange nõu otse keeduvälja keskele.

• Toidu soojashoidmiseks või sulatamiseks kasutage jääkkuumust.

Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

34 www.electrolux.com

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 34

2. SAUGOS TAISYKLĖS......................................................................................37

3. ĮRENGIMAS......................................................................................................39

4. GAMINIO APRAŠYMAS...................................................................................40

5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART.................................................................. 43

6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 45

7. PATARIMAI...................................................................................................... 52

8. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 59

9. TRIKČIŲ ŠALINIMAS....................................................................................... 60

10. TECHNINIAI DUOMENYS..............................................................................64

11. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 65

MES GALVOJAME APIE JUS

Dėkojame, kad įsigijote „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį.

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:

gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo ir remonto informacijos:

www.electrolux.com/support

Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:

www.registerelectrolux.com

Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:

www.electrolux.com/shop

KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Visada naudokite originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.

Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.

Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija

Bendroji informacija ir patarimai

Aplinkosaugos informacija

Galimi pakeitimai.

1. SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso

LIETUVIŲ 35

įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.

Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.

Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.

Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.

Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.

Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Pasiekiamos dalys naudojimo metu gali įkaisti.

Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia suaktyvinti.

Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.

ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir sukelti gaisrą.

NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba gesinimo apdangalu.

36 www.electrolux.com

DĖMESIO! Prietaisas negali būti maitinamas per išorinį perjungimo įtaisą, pavyzdžiui, laikmatį, arba prijungtas prie grandinės, kurią komunalinė įstaiga reguliariai įjungia ir išjungia.

DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti prižiūrimas. Trumpalaikis maisto gaminimo procesas turi būti nuolat prižiūrimas.

ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant maisto gaminimo paviršių.

Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių, peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali įkaisti.

Nenaudokite prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.

Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.

Baigę naudotis, išjunkite kaitlentę, naudodamiesi jos valdikliais, ir nepasikliaukite prikaistuvio detektoriumi.

Jei stiklo keraminis paviršius / stiklo paviršius įtrūkęs, prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo. Jeigu prietaisas prie maitinimo tinklo prijungtas tiesiogiai, naudojant jungiamąją dėžutę, išimkite saugiklį, kad atjungtumėte prietaisą nuo maitinimo tinklo. Bet kuriuo atveju kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.

ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo naudojimo instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas kaitlenčių apsaugas arba prietaise jau integruotas kaitlenčių apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas gali sukelti nelaimingus atsitikimus.

LIETUVIŲ 37

2. SAUGOS TAISYKLĖS

2.1 Įrengimas

ĮSPĖJIMAS!

Šį prietaisą įrengti privalo tik kvalifikuotas asmuo.

ĮSPĖJIMAS!

Galite susižeisti arba sugadinti prietaisą.

• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.

• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.

• Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.

• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ir spintelių.

• Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.

• Apsaugokite nupjautus paviršius hermetiku, kad jie nuo drėgmės neišbrinktų.

• Apsaugokite prietaiso apačią nuo garų ir drėgmės.

• Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta durų ir po langu. Atidarant duris ar langus, jie gali nuversti įkaitusius prikaistuvius nuo prietaiso.

• Kiekvieno prietaiso apačioje yra aušinimo ventiliatoriai.

• Jeigu prietaisas įrengtas virš stalčiaus:

– Nelaikykite mažų daiktų ar popieriaus lapų, kuriuos galėtų įtraukti, nes jie gali sugadinti aušinimo ventiliatorius arba aušinimo sistemą.

– Išlaikykite ne mažesnį kaip 2 cm atstumą tarp prietaiso apačios ir stalčiuje laikomų dalių.

• Išimkite spintelėje po prietaisu įdėtas pertvaras.

2.2 Elektros prijungimas

ĮSPĖJIMAS!

Gaisro ir elektros smūgio pavojus.

• Visus elektros prijungimus privalo atlikti kvalifikuotas elektrikas.

• Prietaisą privaloma įžeminti.

• Prieš atlikdami bet kokį veiksmą, įsitikinkite, kad prietaisas būtų atjungtas nuo maitinimo.

• Įsitikinkite, kad parametrai techninių duomenų plokštelėje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinius duomenis.

• Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo elektros maitinimo laido ar kištuko

(jeigu taikytina) gnybtas gali įkaisti.

• Naudokite tinkamą elektros maitinimo laidą.

• Pasirūpinkite, kad elektros laidai nesusipainiotų.

• Įsitikinkite, kad įrengta apsauga nuo elektros smūgių.

• Ant laido naudokite įtempimą mažinančią sąvaržą.

• Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ar kištukas (jeigu taikytina) neliestų karšto prietaiso ar karštų prikaistuvių, kai jungiate prietaisą į netoli esančius lizdus.

• Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir ilginamųjų laidų.

• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko

(jeigu taikytina) ar maitinimo laido.

Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės priežiūros centrą arba elektriką, jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą.

• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų galima nuimti be įrankių.

• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.

• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kištuko.

• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laido. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.

• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, saugiklius

(įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.

38 www.electrolux.com

• Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.

2.3 Naudojimas

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižaloti, nudegti arba gauti elektros smūgį.

• Prieš naudodami pirmąkart, išimkite visas pakuotės medžiagas, nuimkite etiketes ir apsauginę plėvelę (jeigu taikytina).

• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.

• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.

• Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos nebūtų uždengtos.

• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

• Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą, kaitvietę išjunkite.

• Nepasitikėkite prikaistuvių detektoriumi.

• Nedėkite stalo įrankių arba prikaistuvių dangčių ant kaitviečių. Jie gali įkaisti.

• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.

• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.

• Jeigu prietaiso paviršius įtrūktų, nedelsdami atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Taip išvengsite elektros smūgio.

• Naudotojai, turintys širdies stimuliatorių, turi išlaikyti ne mažesnį kaip 30 cm atstumą nuo indukcinių kaitviečių, kai prietaisas veikia.

• Kai dedate maistą į karštą aliejų, aliejus gali ištikšti.

ĮSPĖJIMAS!

Gaisro ir sprogimo pavojus

• Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti lengvai užsiliepsnojančių garų.

Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite atsargūs, kad liepsna arba įkaitę daiktai jų neuždegtų.

• Įkaitusio aliejaus garai gali savaime užsiliepsnoti.

• Naudotas aliejus, kuriame yra maisto likučių, gali užsiliepsnoti esant žemesnei temperatūrai nei aliejus, kuris yra naudojamas pirmą kartą.

• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių produktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų.

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sugadinti prietaisą.

• Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant valdymo skydelio.

• Nedėkite karšto prikaistuvio dangčio ant kaitlentės stiklinio paviršiaus.

• Neleiskite virti tuštiems prikaistuviams.

• Būkite atsargūs, kad ant prietaiso nenukristų daiktai arba prikaistuviai.

Jie gali pažeisti paviršių.

• Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius prikaistuvius.

• Nedėkite ant prietaiso aliuminio folijos.

• Prikaistuviai iš ketaus, aliuminio arba su sugadintais dugnais gali subraižyti stiklą / stiklo keramiką. Jeigu tokius indus nuo maisto gaminimo paviršiaus reikia patraukti, juos visada kelkite, o ne traukite.

• Šis prietaisas yra skirtas tik maistui gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.

2.4 Maisto termometras

• Naudokite Maisto termometras pagal jo paskirtį. Nenaudokite jo kam nors atidaryti ar kelti.

• Naudokite tik kaitlentei rekomenduojamą Maisto termometras; vieną vienu metu.

• Nenaudokite, kai jis netinkamai veikia arba yra sugadintas.

• Nenaudokite Maisto termometras orkaitėje ar mikrobangų krosnelėje.

• Maisto termometras gali išmatuoti iki

120 °C temperatūrą.

• Įsitikinkite, kad Maisto termometras visada būtų įkištas į maistą ar skystį iki minimalaus lygio žymos.

• Prieš pirmąjį naudojimą Maisto termometras nuvalykite. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite

šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių daiktų. Neplaukite Maisto termometras indaplovėje. Silikono rankenėlė gali pakeisti spalvą, bet tai neturi poveikio Maisto termometras veikimui.

• Maisto termometras laikykite originalioje pakuotėje.

• Jeigu pakeičiate Maisto termometras, senąjį prietaisą laikykite ne mažesniu kaip 3 m atstumu. Senasis Maisto termometras gali turėti poveikio naujo prietaiso veikimui.

2.5 Valymas ir priežiūra

• Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotumėte paviršių nuo nusidėvėjimo.

• Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir palaukite, kol jis atvės.

• Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, prieš atlikdami techninės priežiūros darbus.

• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite vandeniu.

3. ĮRENGIMAS

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

3.1 Prieš įrengiant

Prieš įrengdami kaitlentę, užrašykite žemiau informaciją iš techninių duomenų plokštelės. Techninių duomenų plokštelę rasite kaitlentės apačioje.

Serijos numeris.........................

3.2 Įmontuojamos kaitlentės

Į baldus įmontuojamos kaitlentės gali būti naudojamos tik po to, kai jos bus įrengtos tinkamame standartus atitinkančiame paviršiuje.

3.3 Prijungimo kabelis

• Kaitlentė pristatoma su prijungimo kabeliu.

• Norėdami pakeisti pažeistą maitinimo kabelį, naudokite kabelį H05V2V2-F, kuris atlaiko 90 °C arba aukštesnę

LIETUVIŲ 39

• Valykite prietaisą drėgna, minkšta

šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių daiktų.

2.6 Aptarnavimas

• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

• Naudokite tik originalias atsargines dalis.

2.7 Šalinimas

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti arba uždusti.

• Norėdami sužinoti, kaip tinkamai pašalinti seną prietaisą, susisiekite su atitinkama savivaldybės įstaiga.

• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.

• Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso ir pašalinkite jį.

temperatūrą. Kreipkitės į vietos techninio aptarnavimo centrą.

3.4 Surinkimas

min.

500mm min.

50mm

40 www.electrolux.com

Jeigu prietaisas įrengtas virš stalčiaus, gaminant maistą kaitlentės ventiliacija gali sušildyti stalčiuje laikomus daiktus.

4. GAMINIO APRAŠYMAS

4.1 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas

1

2

5

4

4

3

1

Indukcinė kaitvietė su Kepimo vadovas

2

Indukcinė kaitvietė su Kepimo vadovas ir Kepti keptuvėje

3

Valdymo skydelis

4

Indukcinė kaitvietė

5

Sritis su antena

DĖMESIO

Ant kaitlentės šioje srityje nieko nedėkite

4.2 Valdymo skydelio išdėstymas

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 13

12

Norėdami pamatyti galimas nuostatas, palieskite atitinkamą simbolį.

11 10

LIETUVIŲ 41

Simbo‐ lis

Pastaba

1

2

3

4

5

6

7 –

8

9

10

11

12

0–9

13

14

/

-

ĮJUNGIMAS / IŠ‐

JUNGIMAS

Meniu

Kaitlentei įjungti ir išjungti.

Atveria ir užveria Meniu.

-

Maisto termo‐ metras

Kaitvietės pasi‐ rinkimas

Kaitvietės indika‐ torius

Meniu Maisto termometras atverti.

Atveria pasirinktos kaitvietės slankiklį.

Rodo, kurios kaitvietės slankiklis yra aktyvus.

Nustato laikmačio funkcijas.

Slankiklis

PowerBoost

Užrakinimas

Nustato kaitinimo lygį.

Įjungia funkciją.

Įjungia ir išjungia funkciją.

Hob²Hood infraraudonųjų spindulių signalų per‐ davimo mechanizmo langelis. Neuždenkite jo.

Įjungia ir išjungia funkciją.

Sustabdyti

-

Bridge

Signalo indikato‐ riai

Rodo esamą kaitinimo lygį.

Įjungia ir išjungia funkciją.

Visas ryšys / nėra signalo Rodo ryšio signalo stiprumą tarp Maisto termometras ir antenos.

4.3 Maisto termometras

1 2 3 4 5 6

1

Matavimo taškas

2

Minimalaus lygio žyma

3

Rekomenduojamas panardinimo intervalas (skysčiuose)

4 Kalibravimo kodas

5

Kablys, skirtas Maisto termometras uždėti ant krašto

6

Rankena su antena viduje

Maisto termometras – tai belaidis termometras, veikiantis be baterijos ir pristatomas pakuotėje su kaitlente. Jo rankenos viduje yra antena. Kita antena yra po kaitlente, tarp dviejų galinių kaitviečių. Norėdami užtikrinti tinkamą ryšį tarp Maisto termometras ir kaitlentės, ant kaitlentės šioje srityje nieko nedėkite.

Matavimo taškas yra per vidurį nuo galiuko ir minimalaus lygio žymos.

Įkiškite Maisto termometras į maistą bent iki minimalaus lygio žymos. Norėdami

42 www.electrolux.com

gauti geriausius maisto gaminimo rezultatus, panardinkite Maisto termometras į skystį 2–5 cm virš minimalaus lygio žymos. Naudodami kabliuką uždėkite Maisto termometras ant puodo ar keptuvės krašto, netoli srities su antena 1–3 valandos padėtyje

(kairėje kaitlentės pusėje) arba 9–11 valandos padėtyje (kaitlentės dešinėje pusėje).

Šie indikatoriai ekrane rodo ryšio tarp kaitlentės ir Maisto termometras stiprumą: , , . Jeigu kaitlentė negali prisijungti, įsižiebia . Galite perkelti Maisto termometras palei puodo kraštą, kad užmegztumėte arba sustiprintumėte ryšį. Kaitlentė atnaujina ryšio būseną kas 3 sekundes.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Maisto termometras naudingi patarimai“.

4.4 Pagrindinės jūsų kaitlentės savybės

Jūsų nauja SensePro® kaitlentė profesionaliai pateiks nurodymus viso maisto gaminimo seanso metu. Kelios jos geriausios savybės aprašytos toliau.

Priklausomai nuo maisto rūšies, galite naudoti Kepimo vadovas su arba be

Maisto termometras. Įvairiems patiekalams bus pasiūlyti skirtingi funkcijų rinkiniai.

Maisto termometras

– galima naudoti dviem būdais. Jis matuoja temperatūrą naudojant tokias funkcijas kaip Termometras ir Kepti keptuvėje bei padeda tiksliai palaikyti skirtingos rūšies maisto temperatūrą gaminant Sous-vide ar naudojant šias funkcijas: Virti ant nedidelės ugnies, Lėtai virti ar Pašildyti.

Kepimo vadovas – palengvina maisto gaminimą dėl įvairių patiekalų paruoštų receptų, iš anksto nustatytų gaminimo parametrų ir detalių instrukcijų. Galite naudoti su Maisto termometras, pvz., kepsniui kepti, arba be jo, pvz., blynams kepti. Galimos parinktys priklausys nuo norimo gaminti patiekalo. Šiuo režimu galite naudoti šias funkcijas: Sous-vide,

Kepti keptuvėje, Lėtai virti, Pašildyti ir t. t.

Iškylantieji langai ir garsai informuoja, kada pasiekiama iš anksto nustatyta temperatūra. Jūs galite atverti Kepimo vadovas iš Meniu.

Sous-vide – vakuume supakuoto maisto gaminimo žemoje temperatūroje ilgą laiką metodas, padedantis išsaugoti vitaminus ir išlaikyti skonį. Jūsų kaitlentė pateikia aiškias nuostatas ir instrukcijas, kurių reikia laikytis. Kai pasirenkate funkciją per Kepimo vadovas, skirtingoms maisto rūšims nustatoma temperatūra. Jūs galėsite pasirinkti savo temperatūrą, jeigu aktyvinsite funkciją per Sous-vide Meniu.

Kepti keptuvėje – kepimo metodas su automatiškai kontroliuojamais kaitinimo lygiais, skirtas įvairių rūšių maistui. Jis padeda išvengti maisto ar aliejaus perkaitinimo. Galite aktyvinti pasirinkus Kepimo vadovas iš Meniu.

Termometras – su šia funkcija Maisto termometras matuoja temperatūrą gaminant. Jūs negalite jo naudoti, kai funkcija Kepimo vadovas veikia.

Kitos naudingos kaitlentės savybės:

Tirpinimas – ši funkcija puikiai tinka

šokoladui ar sviestui tirpinti.

PowerBoost – naudojant šią funkciją galima greitai užvirinti didelį kiekį vandens.

Sustabdyti – šia funkcija galima sumažinti kaitinimo lygį visoms kaitvietėms iki 1, kad galėtumėte ilgą laiką išlaikyti maistą šiltą.

Bridge – ši funkcija suteikia galimybę apjungti abi kairiąsias kaitvietes ir naudoti didesnį prikaistuvį. Jūs galite naudoti ją su Kepti keptuvėje.

Hob²Hood – ši funkcija sujungia kaitlentę su specialiu gartraukiu ir atitinkamai sureguliuoja ventiliatoriaus greitį.

LIETUVIŲ 43

Užrakinimas – ši funkcija laikinai išjungia valdymo skydelį gaminant.

Vaikų saugos užraktas – ši funkcija išjungia valdymo skydelį, kai kaitlentė neveikia, kad netyčia nebūtų panaudotas.

Chronomètre, Atgalinės atskaitos

laikmatis ir Minučių skaitlys yra trys funkcijos, kurias galite pasirinkti, kad galėtumėte stebėti maisto gaminimo laiką.

Daugiau informacijos rasite skyrelyje

„Kasdienis naudojimas“.

4.5 OptiHeat Control (3 veiksmas. Likusio karščio indikatorius)

ĮSPĖJIMAS!

III / II / I Pavojus nusideginti dėl likusio karščio.

Indikatorius rodo likusio karščio lygį.

Indukcinės kaitvietės maisto gaminimo metu kaitina tiesiogiai prikaistuvio dugną.

Stiklo keramikos paviršius įšyla dėl likusio prikaistuvio karščio.

5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

5.1 Ekrano naudojimas

• Galima naudoti tik apšviestus simbolius.

• Norėdami įjungti parinktį, ekrane palieskite atitinkamą simbolį.

• Patraukus pirštą nuo ekrano, pasirinkta funkcija įjungiama.

• Norėdami slinkti galimomis parinktimis, tai darykite greitu judesiu arba braukite pirštu per ekraną.

Judesio greitis lemia ekrano judėjimo greitį.

• Slinkimas gali sustoti pats arba jūs jį galite sustabdyti patys, palietę ekraną.

• Jūs galite pakeisti daugumą ekrane rodomų parametrų, kai paliečiate atitinkamus simbolius.

• Norėdami pasirinkti reikiamą funkciją ar laiką, tai galite padaryti slinkdami sąrašą ir (arba) paliesdami norimą pasirinkti parinktį.

• Kai kaitlentė veikia ir tam tikri simboliai iš ekrano dingsta, palieskite jį vėl. Vėl bus rodomi visi simboliai.

• Tam tikroms funkcijoms, kai jas įjungiate, bus rodomas iškylantysis langas su papildoma informacija.

Jeigu norite visam laikui išjungti iškylantįjį langą, prieš aktyvindami funkciją pažymėkite .

• Pirmiausia pasirinkite kaitvietę, kad įjungtumėte laikmačio funkcijas.

Simboliai, naudingi naršant ekrane

Patvirtinti pasirinkimą arba nuo‐ statą.

Grįžti į Meniu vienu lygiu atgal / pereiti pirmyn.

Slinkti aukštyn / žemyn per ekra‐ ne pateikiamas instrukcijas.

Įjungti / išjungti parinktis.

Užverti iškylantįjį langą.

Atšaukti nuostatą.

5.2 Pirmasis prijungimas prie elektros

Prijungus kaitlentę prie elektros tinklo, privaloma nustatyti: Kalba, Ekrano ryškumas ir Įspėjamo signalo garsas.

Galite pakeisti nuostatas Meniu >

Nuostatos > Nustatymas. Žr. skyrių

„Kasdienis naudojimas“.

5.3 Maisto termometras kalibravimas

Prieš pradedant naudoti Maisto termometras, jums reikės jį sukalibruoti, kad temperatūros rodmenys būtų teisingi.

44 www.electrolux.com

Kai Maisto termometras yra tinkamai sukalibruotas, jis virimo temperatūrą matuoja su + / - 2 °C leistinąja paklaida.

Atlikite procesą, kai:

• pirmą kartą įrengiate orkaitę;

• perkeliate kaitlentę į kitą vietą

(keičiate aukštį);

• pakeičiate Maisto termometras.

Į puodą, kurio dugno skersmuo yra 180 mm, įpilkite 1–1,5 l vandens.

1. Norėdami sukalibruoti arba perkalibruoti funkciją, padėkite

Maisto termometras ant puodo krašto. Įpilkite į puodą šalto vandens, bent iki minimalaus lygio žymos, ir uždėkite jį ant kairiosios priekinės kaitvietės.

2. Palieskite .

Iš sąrašo pasirinkite Maisto termometras

> Kalibravimas > Nuostatos.

Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

3. Palieskite Start, greta kaitvietės.

Baigus procesą, rodomas informacinis iškylantysis langas.

Nedėkite į vandenį druskos, nes tai gali turėti poveikio procesui.

Norėdami išjungti Meniu, palieskite arba ekrano dešinę pusę, ne iškylančiame lange.

5.4 Maisto termometras susiejimas

Paprastai pristatant jūsų kaitlentė būna susieta su Maisto termometras.

Jeigu Maisto termometras pakeisite nauju, jums reikės susieti jį su savo kaitlente.

1. Palieskite .

Iš sąrašo pasirinkite Maisto termometras

> Susiejimas > Nuostatos.

2. Palieskite Atjungti, kad atjungtumėte ankstesnį Maisto termometras.

3. Palieskite Susieti, greta kaitvietės.

Rodomas iškylantysis langas.

4. Įveskite ant jūsų naujo Maisto termometras įspaustą penkių skaitmenų kodą, naudodami skaičių klaviatūrą.

5. Palieskite Gerai, kad patvirtintumėte.

Jūsų Maisto termometras dabar yra susietas su kaitlente.

Visada po susiejimo sukalibruokite

Maisto termometras.

Norėdami išjungti Meniu, palieskite arba ekrano dešinę pusę, ne iškylančiame lange.

5.5 Meniu struktūra

Palieskite , kad atvertumėte ir pakeistumėte kaitlentės nuostatas arba įjungtumėte tam tikras funkcijas.

Norėdami išjungti Meniu, palieskite arba ekrano dešinę pusę, ne iškylančiame lange. Jei norite naršyti po

Meniu, naudokite arba .

Lentelėje parodyta bazinė Meniu struktūra.

Kepimo vadovas

Kaitlentės funkcijos

Žr. Kepimo vadovas skyriuje „Kasdienis naudojimas“.

Sous-vide

Termometras

Tirpinimas

LIETUVIŲ 45

Nuostatos Vaikų saugos užraktas

Chronomètre

Hob²Hood

Maisto termometras

Žr. Hob²Hood skyriuje „Kasdienis naudojimas“.

Prisijungimai

Nustatymas

Kalibravimas

Susiejimas

Kepimo vadovas

Kalba

Mygtukų tonai

Įspėjamo signalo garsas

Ekrano ryškumas

Aptarnavimas Demonstracinis režimas

Licencija

Rodyti SW versijas

Įspėjamųjų signalų istorija

Atkurti visas nuost.

6. KASDIENIS NAUDOJIMAS

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

6.1 Įjungimas ir išjungimas

Lieskite 1 sekundę, kad įjungtumėte arba išjungtumėte kaitlentę.

6.2 Automatinis išjungimas

Ši funkcija automatiškai išjungia kaitlentę, jeigu:

• visos kaitvietės yra išjungtos;

• įjungę kaitlentę, nenustatėte kaitinimo lygio;

• kažką išliejote arba padėjote ką nors

(puodą, šluostę ir pan.) ant valdymo skydelio ilgesniam laikui nei 10 sekundžių. Pasigirsta garso signalas ir kaitlentė išsijungia. Nuimkite daiktą arba nuvalykite valdymo skydelį.

• kaitlentė perkaista (pvz., jeigu kaitinate tuščią keptuvę). Palaukite,

Kaitinimo lygis

1–2

3–5

6

7–9 kol kaitvietė atauš, prieš vėl naudodami kaitlentę;

• naudojate netinkamą prikaistuvį arba ant kaitvietės neuždėtas prikaistuvis.

Mirksi baltas kaitvietės simbolis ir indukcinė kaitvietė automatiškai išsijungia po 2 minučių.

• neišjungėte kaitvietės arba nepakeitėte kaitinimo lygio. Po tam tikro laiko rodomas pranešimas ir kaitlentė išsijungia.

Santykis tarp kaitinimo lygio ir laiko, po kurio kaitlentė išsijungia:

Kaitlentė išsijun‐ gia po

6 valandų

5 valandų

4 valandų

1,5 valandos

46 www.electrolux.com

Kai naudojate Kepti keptuvėje, kaitlentė išsijungs po 1,5 valandos. Kai naudojate Sous-vide, kaitlentė išsijungs po 4 valandų.

6.3 Kaitviečių naudojimas

Uždėkite prikaistuvį ant pasirinktos kaitvietės vidurio. Indukcinės kaitvietės prisitaiko automatiškai pagal prikaistuvio dugno dydį.

Kai padedate puodą ant pasirinktos kaitvietės, kaitlentė automatiškai jį aptinka ir ekrane rodomas atitinkamas slankiklis. Slankiklis matomas 8 sekundes, po to ekranas sugrįžta prie pagrindinio rodinio. Norėdami greičiau užverti slankiklį, bakstelėkite ekraną ne slankiklio srityje.

Kai įjungtos kitos kaitvietės, gali būti ribojami kaitvietei norimi naudoti kaitinimo lygiai. Skaitykite skyrių „Galios valdymas“.

Patikrinkite, ar puodas tinkamas naudoti ant indukcinių kaitlenčių.

Daugiau informacijos apie prikaistuvių rūšis rasite skyriuje „Naudingi patarimai“. Patikrinkite puodo dydį skyrelyje

„Techniniai duomenys“.

6.4 Kaitinimo lygis

1. Įjunkite kaitlentę.

2. Padėkite puodą ant pasirinktos kaitvietės.

Ekrane rodomas aktyvios kaitvietės slankiklis ir jis yra aktyvus 8 sekundes.

3. Palieskite arba braukite pirštu, kad nustatytumėte norimą kaitinimo lygį.

Simbolis paraudonuoja ir tampa didesnis.

Kaitinimo lygį taip pat galite pakeisti ir ruošdami maistą. Valdymo skydelio pagrindiniame rodinyje palieskite kaitvietės pasirinkimo simbolį ir braukite pirštu kairėn arba dešinėn (kaitinimo lygiui sumažinti arba padidinti).

6.5 Funkcija Bridge

Ši funkcija sujungia dvi kaitvietes ir jos veikia kaip viena tuo pačiu kaitinimo lygiu.

Šią funkciją galite naudoti dideliam prikaistuviui.

1. Uždėkite prikaistuvį ant dviejų kaitviečių. Prikaistuvis turi uždengti abiejų kaitviečių centrus.

2. Palieskite , kad įjungtumėte funkciją. Pasikeičia kaitvietės simbolis.

3. Nustatykite kaitinimo lygį.

Prikaistuvis turi uždengti abiejų kaitviečių centrus, bet neišsikišti už pažymėtos srities.

Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite

. Kaitvietės veikia atskirai.

6.6 PowerBoost

Šia funkcija įjungia daugiau galios atitinkamai indukcinei kaitvietei; taip priklauso nuo prikaistuvio dydžio. Ši funkcija gali būti įjungta tik ribotą laikotarpį.

1. Pirmiausia palieskite norimos kaitvietės simbolį.

2. Palieskite arba braukite pirštu dešinėn, kad įjungtumėte funkciją pasirinktai kaitvietei.

Simbolis paraudonuoja ir tampa didesnis.

Funkcija automatiškai išsijungia. Jeigu norite išjungti funkciją rankiniu būdu, pasirinkite kaitvietę ir pakeiskite jos kaitinimo lygį.

Maksimalios trukmės vertes rasite skyrelyje „Techniniai duomenys“.

6.7 Galios valdymas

• Kaitvietės sugrupuojamos pagal vietą ir kaitlentės fazių skaičių. Žr.

paveikslėlį.

• Kiekvienos fazės maksimali elektros apkrova yra 3680 W.

• Ši funkcija paskirsto galią tarp kaitviečių, prijungtų prie tos pačios fazės.

• Ši funkcija įsijungia, kai bendra kaitviečių, prijungtų prie vienos fazės, elektros apkrova viršija 3680 W.

• Funkcija sumažina kitų prie tos pačios fazės prijungtų kaitviečių galią, kas turi poveikio galimam kaitinimo lygiui.

• Maksimalus kaitinimo lygis matomas slankiklyje. Aktyvūs yra tik balti skaitmenys.

• Jeigu aukštesnis kaitinimo lygis negalimas, pirmiausia sumažinkite kitų kaitviečių kaitinimo lygį.

6.8 Kepimo vadovas

Šia funkcija reguliuojami parametrai skirtingos rūšies patiekalams ir išlaikomi ruošiant maistą.

LIETUVIŲ 47

Naudodami šią funkciją, galite ruošti įvairius patiekalus, pavyzdžiui, Mėsa,

Žuvis ir jūros gėrybės, daržoves, Sriubos,

Padažai, Makaronai arba Pienas.

Skirtingos rūšies maistą galima ruošti skirtingais būdais, pvz., vištienai galite rinktis Kepti keptuvėje, Sous-vide arba

Virti ant nedidelės ugnies.

Funkciją galite aktyvinti tik kairėje kaitlentės pusėje. Kepimo vadovas su

Sous-vide funkciją galima įjungti tik kairiajai priekinei arba galinei kaitvietei.

Jeigu norite naudoti funkciją Kepti keptuvėje, ją galima aktyvinti kairiajai priekinei kaitvietei arba abiems kaitvietėms jas sujungus.

Jeigu kairėje priekinėje kaitvietėje veikia

Kepimo vadovas, naudokite dešinėje esančias kaitvietes gaminti be šios funkcijos.

Kai kairiojoje priekinėje kaitvietėje veikia funkcija, ant kairiosios galinės kaitvietės nenaudokite prikaistuvio, kurio dugno skersmuo būtų didesnis kaip 200 mm.

Tai gali turėti poveikio ryšiui tarp Maisto termometras ir antenos, esančios po kaitlente.

Prieš gamindami, nekaitinkite prikaistuvio.

Jeigu taikytina, naudokite tik

šaltą vandenį iš čiaupo arba skysčius. Pašildykite tik

šaltus patiekalus.

Funkcijai Kepti keptuvėje vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Įpilkite aliejaus, kai keptuvė įkais.

Su Kepimo vadovas laikmačio funkcija veikia kaip

Minučių skaitlys. Kai baigsis nustatytas laikas, funkcija nebus išjungta.

1. Norėdami aktyvinti funkciją, palieskite

arba ir pasirinkite Kepimo vadovas.

2. Pasirinkite iš sąrašo maisto rūšį, kurią norite ruošti.

Kiekvienai patiekalo rūšiai galimos kelios parinktys. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

48 www.electrolux.com

• Iškylančiojo lango viršuje galite paliesti Gerai, kad naudotumėte numatytąsias nuostatas.

• Funkcijai Kepti keptuvėje galite pakeisti numatytąjį kaitinimo lygį.

Kai kurių patiekalų galite patikrinti vidinę temperatūrą, kai naudojate

Maisto termometras.

• Daugumai parinkčių, pvz., Sousvide ir Virti ant nedidelės ugnies, galite pakeisti numatytąją temperatūrą.

• Galite pakeisti numatytąjį laiką arba nustatyti savo. Tik funkcijai

Sous-vide minimalus laikas yra iš anksto nustatytas.

Papildomos instrukcijos su išsamia informacija yra pateikiamos ekrane. Po jas galite naršyti, naudodami ir .

3. Palieskite Gerai. Vykdykite iškylančiuose languose pateikiamas instrukcijas.

Kai kurios parinktys pradedamos nuo įkaitinimo. Valdymo juostoje galite sekti proceso eigą.

4. Jeigu rodomas iškylantysis langas su instrukcijomis, palieskite Gerai ir po to Start, kad galėtumėte tęsti.

Funkcija veikia su iš anksto nustatytomis nuostatomis.

Jeigu norite visam laikui išjungti iškylantįjį langą, prieš aktyvindami funkciją pažymėkite .

5. Kai praeina nustatytas laikas, girdimas garso signalas ir rodomas iškylantysis langas. Norėdami užverti langą, palieskite Gerai.

Funkcija neišjungiama automatiškai.

Naudojant Sous-vide kaitlentė automatiškai išsijungs praėjus ne mažiau kaip keturioms valandoms.

Norėdami išjungti funkciją, palieskite arba arba veikiančios kaitvietės simbolį ir pasirinkite Stop. Norėdami patvirtinti, palieskite Taip iškylančiame lange.

6.9 Sous-vide

Mėsai, žuviai ar daržovėms ruošti naudojant funkciją, jums reikės atitinkamų užsegamų maišelių ar plastikinių maišelių ir vakuumavimo aparato. Prieskoniais pagardintą maistą sudėkite į maišelius ir vakuumuokite. Jūs taip pat galite nusipirkti maisto porcijas, jau paruoštas gaminti šiuo metodu.

ĮSPĖJIMAS!

Būtinai laikykitės maisto saugos principų. Žr. skyrių

„Patarimai“.

Naudodami šią funkciją, galite pasirinkti savo trukmę ir temperatūrą (nuo 35 iki

85 °C), tinkamą norimam ruošti maistui.

Naudokite ne daugiau kaip 4 litrus vandens; puodą uždenkite dangčiu.

Daugiau informacijos apie maisto gaminimo parametrus rasite maisto ruošimo lentelėje skyrelyje „Patarimai“.

Prieš ruošdami maistą atšildykite.

Funkciją galima įjungti tik kairiajai priekinei arba kairiajai galinei kaitvietei.

Jeigu veikia Sous-vide, naudokite dešinėje esančias kaitvietes gaminti be

šios funkcijos.

Su Sous-vide laikmačio funkcija veikia kaip Minučių skaitlys. Funkcija išjungiama automatiškai tik praėjus ne mažiau kaip keturioms valandoms.

1. Ruoškite maisto porcijas pagal pirmiau pateiktus nurodymus.

2. Puodą su šaltu vandeniu uždėkite ant kairiosios priekinės ar galinės kaitvietės.

3. Palieskite > Sous-vide. Taip pat galite paliesti > Kaitlentės funkcijos > Sous-vide.

4. Pasirinkite tinkamą temperatūrą.

Nustatykite laiką (pasirinktinai). Maisto gaminimo seanso trukmė priklauso nuo maisto storio ir rūšies.

5. Palieskite Gerai ir tęskite.

6. Uždėkite Maisto termometras ant puodo krašto.

7. Palieskite Gerai, kad užvertumėte iškylantįjį langą.

8. Palieskite Start, kad aktyvintumėte išankstinį kaitinimą.

Kai puodas pasiekia numatytąją temperatūrą, girdimas garso signalas ir rodomas iškylantysis langas. Palieskite

Gerai, kad patvirtintumėte.

9. Sudėkite maisto porcijas maišeliuose vertikalioje padėtyje į puodą (galite

naudoti Sous-vide laikiklį). Palieskite

Start.

Jeigu nustatysite Minučių skaitlys, jis pradės veikti kartu su funkcija.

10. Kai praeina nustatytas laikas, girdimas garso signalas ir mirksi .

Norėdami išjungti signalą, palieskite

.

Norėdami išjungti arba pakoreguoti funkciją, palieskite arba aktyvios kaitvietės simbolį ir po to Stop. Norėdami patvirtinti, palieskite Taip iškylančiame lange.

„KeepTemperature“

Maisto gaminimui galite naudoti funkciją

Sous-vide, kai Maisto termometras tiksliai kontroliuoja ir palaiko temperatūrą

(+ /1 °C tikslumu). Galite ruošti įvairius patiekalus, pavyzdžiui, aštrius patiekalus ar padažus (t. y. skirtingus karius ar aštrią žuvienę). Galite nustatyti savo parametrus arba skaityti maisto ruošimo lentelėje skyrelyje „Patarimai“.

Funkciją galima įjungti tik kairiajai priekinei arba kairiajai galinei kaitvietei.

1. Palieskite > Kaitlentės funkcijos >

Sous-vide arba įjunkite funkciją palietę > Sous-vide.

2. Pasirinkite tinkamą temperatūrą.

Nustatykite laiką (pasirinktinai).

3. Palieskite Gerai ir tęskite.

4. Uždėkite Maisto termometras ant puodo krašto arba įkiškite į maistą.

5. Palieskite Start, kad aktyvintumėte išankstinį kaitinimą.

Kai puodas pasiekia numatytąją temperatūrą, girdimas garso signalas ir rodomas iškylantysis langas.

6. Palieskite Gerai, kad užvertumėte iškylantįjį langą.

7. Palieskite Start.

Jeigu nustatysite Minučių skaitlys, jis pradės veikti kartu su funkcija.

8. Kai praeina nustatytas laikas, girdimas garso signalas ir mirksi .

Norėdami išjungti signalą, palieskite

.

LIETUVIŲ 49

Norėdami išjungti arba pakoreguoti funkciją, palieskite arba aktyvios kaitvietės simbolį ir po to Stop. Norėdami patvirtinti, palieskite Taip iškylančiame lange.

6.10 Termometras

Su šia funkcija Maisto termometras veikia kaip termometras, kuris padeda stebėti maisto ar skysčio temperatūrą gaminant. Pavyzdžiui, juo galite pasitikėti, kai šildote pieną ar norite patikrinti kūdikių maisto temperatūrą.

Norint naudoti šią funkciją, turi būti aktyvi bent viena kaitvietė.

Šią funkciją galite aktyvinti visoms kaitvietėms, bet tik vienai kaitvietei vienu metu.

1. Įkiškite Maisto termometras į maistą ar skystį iki minimalaus lygio žymos.

2. Palieskite ekrane, kad atvertumėte Maisto termometras meniu, ir pasirinkite Termometras.

Taip pat galite paliesti >

Kaitlentės funkcijos > Termometras.

3. Palieskite Start.

Pradedamas matavimas įjungtoje kaitvietėje.

Jeigu nė viena kaitvietė neįjungta, rodomas informacinis iškylantysis langas.

Norėdami išjungti funkciją, palieskite skaitmenis, rodančius temperatūrą, arba

ir pasirinkite Stop.

6.11 Tirpinimas

Šią funkciją galite naudoti skirtingiems produktams tirpinti, pvz., šokoladui ar sviestui. Vienu metu funkciją galite naudoti tik vienai kaitvietei.

1. Palieskite ekrane, kad būtų rodomas Meniu.

2. Iš sąrašo pasirinkite Kaitlentės funkcijos > Tirpinimas.

3. Palieskite Start.

Jums reikia pasirinkti norimą kaitvietę.

Jeigu kaitvietė jau įjungta, rodomas iškylantysis langas. Atšaukite ankstesnį kaitinimą lygį, kad galėtumėte aktyvinti funkciją.

50 www.electrolux.com

Norėdami išjungti Meniu, palieskite arba ekrano dešinę pusę, ne iškylančiame lange. Jei norite naršyti po

Meniu, naudokite arba .

Norėdami išjungti funkciją, palieskite kaitvietės pasirinkimo simbolį ir po to –

Stop.

6.12 Sustabdyti

Funkcija nustato visas veikiančias kaitvietes į žemiausią kaitinimo lygį.

Jūs negalite aktyvinti funkcijos, kai veikia

Kepimo vadovas arba Sous-vide.

Kai funkcija veikia, galima naudoti tik simbolius ir . Visi kiti simboliai valdymo skydelyje yra užrakinti.

Funkcija neišjungia laikmačio funkcijų.

Palieskite , kad įjungtumėte funkciją.

įsijungia. Kaitinimo lygis sumažintas iki 1-o.

Norėdami išjungti funkciją, palieskite .

Funkcija išjungiama PowerBoost.

Didžiausias kaitinimo lygis vėl aktyvinamas, kai vėl paliečiate .

6.13 Laikmatis

+STOP

Atgalinės atskaitos laikmatis

Naudokite šią funkciją nurodyti, kiek laiko kaitvietė turi veikti vieno karto maisto gaminimo metu.

Kiekvienai kaitvietei galite atskirai nustatyti funkciją.

1. Pirmiausiai nustatykite atitinkamos kaitvietės, o po to – funkcijos kaitinimo lygį.

2. Palieskite kaitvietės simbolį.

3. Palieskite .

Ekrane rodomas laikmačio meniu langas.

4. Pažymėkite , kad įjungtumėte funkciją.

Simboliai pasikeičia į

+STOP

.

5. Braukite pirštu kairėn ar dešinėn, kad pasirinktumėte norimą laiką (pvz., valandas ir (arba) minutes).

6. Palieskite Gerai, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

Taip pat galite pasirinkti ir atšaukti savo pasirinkimą.

Kai laikas baigiasi, pasigirsta garso signalas ir mirksi . Palieskite signalui išjungti.

Norėdami šią funkciją išjungti, nustatykite kaitinimo lygį ties 0. Arba palieskite

+STOP

į kairę nuo laikmačio vertės, palieskite greta jos ir patvirtinkite savo pasirinkimą, kai rodomas iškylantysis langas.

Minučių skaitlys

Galite naudoti šią funkciją, kai kaitlentė yra įjungta, bet kaitvietės neveikia.

Ši funkcija neturi poveikio kaitviečių veikimui.

1. Pasirinkite bet kokią kaitvietę.

Atitinkamas slankiklis bus rodomas ekrane.

2. Palieskite .

Ekrane rodomas laikmačio meniu langas.

3. Braukite pirštu kairėn ar dešinėn, kad pasirinktumėte norimą laiką (pvz., valandas ir minutes).

4. Palieskite Gerai, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

Taip pat galite pasirinkti ir atšaukti savo pasirinkimą.

Kai laikas baigiasi, pasigirsta garso signalas ir mirksi . Palieskite signalui išjungti.

Norėdami išjungti funkciją, palieskite į kairę nuo laikmačio vertės, palieskite greta jos ir patvirtinkite savo pasirinkimą, kai rodomas iškylantysis langas.

Chronomètre

Funkcija automatiškai pradeda atskaitą iškart, kai įjungiate kaitvietę. Šią funkciją galite naudoti stebėjimui, kiek laiko ji veikia.

1. Palieskite , kad atvertumėte

Meniu.

2. Slinkite Meniu, kad pasirinktumėte

Nuostatos > Chronomètre.

3. Palieskite jungiklį ir įjunkite / išjunkite funkciją.

Kai pakeliate puodą, funkcija nesustabdoma. Norėdami atkurti funkciją ir vėl ją paleisti rankiniu būdu, palieskite

ir iškylančiame lange pasirinkite

Atkurti. Funkcija pradeda skaičiuoti nuo

0. Norėdami aktyvinti Sustabdyti funkciją vienam maisto gaminimo seansui, palieskite ir iškylančiame lange pasirinkite Sustabdyti. Pasirinkite Start, kad tęstumėte skaičiavimą.

6.14 Fiksatorius

Galite užrakinti valdymo skydelį, kai kaitlentė veikia. Taip galima išvengti atsitiktinio kaitinimo lygio pakeitimo.

Pirmiausia nustatykite kaitinimo lygį.

Palieskite , kad įjungtumėte funkciją.

Jeigu norite išjungti funkciją, lieskite 3 sekundes.

Išjungus kaitlentę, išjungiama ir ši funkcija.

6.15 Vaikų saugos užraktas

Ši funkcija apsaugo, kad kaitlentė nepradėtų veikti atsitiktinai.

1. Palieskite ekrane, kad būtų rodomas Meniu.

2. Iš sąrašo pasirinkite Nuostatos >

Vaikų saugos užraktas.

3. Įjunkite jungiklį ir palieskite raides A-

O-X abėcėlės tvarka, kad įjungtumėte funkciją. Norėdami išjungti funkciją, išjunkite jungiklį.

Norėdami išjungti Meniu, palieskite arba ekrano dešinę pusę, ne iškylančiame lange. Jei norite naršyti po

Meniu, naudokite arba .

6.16 Kalba

1. Palieskite ekrane, kad būtų rodomas Meniu.

2. Iš sąrašo pasirinkite Nustatymas >

Kalba > Nuostatos.

3. Iš sąrašo pasirinkite tinkamą kalbą.

Jeigu pasirinkote netinkamą kalbą, palieskite . Rodomas sąrašas.

LIETUVIŲ 51

Pasirinkite trečią nuo viršaus parinktį, tuomet paskutinę, bet vieną parinktį. Po to pasirinkite antrą parinktį. Slinkite žemyn ir iš sąrašo pasirinkite tinkamą kalbą. Galiausiai pasirinkite dešinėje esančią parinktį.

Norėdami išjungti Meniu, palieskite arba ekrano dešinę pusę, ne iškylančiame lange. Jei norite naršyti po

Meniu, naudokite arba .

6.17 Mygtukų tonai / Įspėjamo signalo garsas

Jūs galite pasirinkti savo kaitlentės skleidžiamą garsą arba visiškai jį išjungti.

Galite rinktis spragtelėjimą (numatytasis) arba pypsėjimą.

1. Palieskite ekrane, kad būtų rodomas Meniu.

2. Iš sąrašo pasirinkite Nustatymas >

Įspėjamo signalo garsas >

Nuostatos / Mygtukų tonai.

3. Pasirinkite atitinkamą parinktį.

Norėdami išjungti Meniu, palieskite arba ekrano dešinę pusę, ne iškylančiame lange. Jei norite naršyti po

Meniu, naudokite arba .

6.18 Ekrano ryškumas

Galite pakeisti ekrano ryškumą.

Galimi 4 šviesumo lygiai: 1 yra žemiausias, o 4 – aukščiausias.

1. Palieskite ekrane, kad būtų rodomas Meniu.

2. Iš sąrašo pasirinkite Nustatymas >

Ekrano ryškumas > Nuostatos.

3. Pasirinkite atitinkamą lygį.

Norėdami išjungti Meniu, palieskite arba ekrano dešinę pusę, ne iškylančiame lange. Jei norite naršyti po

Meniu, naudokite arba .

6.19 Hob²Hood

Tai pažangi automatinė funkcija, kuri sujungia kaitlentę ir specialų gartraukį. Ir kaitlentė, ir gartraukis turi infraraudonųjų spindulių signalų perdavimo mechanizmą. Ventiliatoriaus sukimosi greitis nustatomas automatiškai pagal

52 www.electrolux.com

režimo nuostatą ir ant kaitlentės esančio karščiausio prikaistuvio temperatūrą.

Didžiosios daugumos gartraukių nuotolinio valdymo sistema pradžioje būna išjungta. Įjunkite ją, prieš pradėdami naudoti šią funkciją. Daugiau informacijos rasite gartraukio naudojimo instrukcijoje.

Norėdami funkciją valdyti automatiškai, nustatykite automatinio režimo H1–H6 nuostatas. Pradžioje kaitlentėje būna nustatyta H5 nuostata. Gartraukis reaguoja kiekvieną kartą, kai naudojate kaitlentę. Kaitlentė automatiškai nustato prikaistuvio temperatūrą ir pareguliuoja ventiliatoriaus sukimosi greitį. Jūs galite nustatyti kaitlentę, kad apšvietimas būtų įjungtas tik pasirinkus H1.

Jeigu pakeisite ventiliatoriaus sukimosi greitį gartraukyje, numatytasis ryšys su kaitlente bus išjungtas. Norėdami vėl aktyvinti šią funkciją, vėl

IŠJUNKITE ir ĮJUNKITE abu prietaisus.

Re‐ ži‐ mas

Auto‐ mati‐ nis ap‐

švie‐ timas

H0 Iš‐ jungti

H1 Įjung‐ ta

Virimas1) Kepimas2)

Išjungti

Išjungti

Išjungti

Išjungti

H3 Įjung‐ ta

1 ventiliato‐ riaus greitis

Išjungti

1 ventiliato‐ riaus greitis

1 ventiliato‐ riaus greitis

Re‐ ži‐ mas

Auto‐ mati‐ nis ap‐

švie‐ timas

H4 Įjung‐ ta

H5 Įjung‐ ta

Virimas1)

1 ventiliato‐ riaus greitis

1 ventiliato‐ riaus greitis

Kepimas2)

1 ventiliato‐ riaus greitis

2 ventiliato‐ riaus greitis

H6 Įjung‐ ta

2 ventiliato‐ riaus greitis

3 ventiliato‐ riaus greitis

1) Kaitlentė aptinka virimo procesą ir pagal automatinį režimą parenka ventiliatoriaus sukimosi greitį.

2) Kaitlentė aptinka kepimo procesą ir pagal automatinį režimą parenka ventiliatoriaus sukimosi greitį.

3) Šis režimas suaktyvina ventiliatorių bei apšvietimą neatsižvelgiant į temperatūrą.

Režimų keitimas

Jeigu netenkina triukšmo lygis / ventiliatoriaus greitis, galite rankiniu būdu perjungti režimus.

1. Palieskite .

Iš sąrašo pasirinkite Nuostatos >

Hob²Hood.

2. Pasirinkite atitinkamą režimą.

Norėdami išjungti Meniu, palieskite arba ekrano dešinę pusę, ne iškylančiame lange.

Pabaigus gaminti ir išjungus kaitlentę, gartraukio ventiliatorius gali dar kurį laiką veikti. Praėjus tam laikui, sistema automatiškai išjungia ventiliatorių ir paskesnes 30 sekundžių apsaugo ventiliatorių nuo netyčinio jo įjungimo.

Gartraukio apšvietimas išsijungia praėjus

2 minutėms po kaitlentės išjungimo.

7. PATARIMAI

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

7.1 Prikaistuviai

Indukcinių kaitviečių striprus elektromagnetinis laukas labai greitai įkaitina prikaistuvius.

Su indukcinėmis kaitvietėmis naudokite tinkamus prikaistuvius.

Prikaistuvių medžiaga

tinkama: ketus, plienas, emaliuotasis plienas, nerūdijantysis plienas, daugiasluoksnis dugnas (jeigu gamintojo pažymėta, kad tinka).

netinkama: aliuminis, varis, žalvaris, stiklas, keramika, porcelianas.

Prikaistuviai tinka indukcinei viryklei, jeigu:

• vanduo labai greitai užverda ant kaitvietės, nustatytos aukščiausia galia;

• ant prikaistuvio dugno prikimba magnetas.

Prikaistuvio dugnas turi būti kuo storesnis ir lygesnis.

Prieš dėdami prikaistuvius ant kaitlentės paviršiaus, įsitikinkite, kad jų dugnai būtų švarūs ir sausi.

Prikaistuvio matmenys

Indukcinės kaitvietės prisitaiko automatiškai pagal prikaistuvio dugno dydį.

Kaitvietės veiksmingumas yra susijęs su prikaistuvio skersmeniu. Mažesnio nei minimalaus skersmens prikaistuvis gauna tik dalį kaitvietės sukuriamos galios.

Žr. „Techniniai duomenys“.

7.2 Tinkamos keptuvės funkcijai

Kepti keptuvėje

Naudokite tik keptuves lygiu dugnu.

Norint patikrinti, ar keptuvė tinkama:

1. Padėkite savo keptuvę apverstą.

2. Keptuvės apačioje padėkite liniuotę.

3. Tarp liniuotės ir keptuvės dugno pamėginkite įdėti 1, 2 ar 5 euro centų

LIETUVIŲ

monetą (arba panašaus storio monetą).

53

a. Keptuvė yra netinkama, jeigu galite įdėti monetą tarp liniuotės ir keptuvės.

b. Keptuvė yra tinkama, jeigu negalite įdėti monetos tarp liniuotės ir keptuvės.

7.3 Triukšmo lygis naudojimo metu

Jeigu girdite:

• traškėjimą: prikaistuviai pagaminti iš skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių principu).

• švilpimą: naudojate kaitvietę nustatę didelę galią ir prikaistuvį, pagamintą iš skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių principu).

• dūzgimas: naudojate didelę galią.

• spragsėjimas: elektrinis perjungimas, puodas aptinkamas, kai jį uždedate ant kaitlentės.

• šnypštimas, gaudimas: veikia ventiliatorius.

Šis triukšmas yra normalus ir nereiškia jokio gedimo.

54 www.electrolux.com

7.4 Öko Timer (Ekonominis laikmatis)

Energijos taupymo tikslais kaitvietės kaitinimo elementas automatiškai išsijungia anksčiau, nei pasigirsta atgalinės laiko atskaitos garso signalas.

Veikimo trukmė priklauso nuo kaitinimo lygio ir maisto gaminimo trukmės.

7.5 Maisto gaminimo pavyzdžiai

Kaitinimo lygis ir kaitvietės energijos sąnaudos susiję netiesiogiai. Didesnis kaitinimo lygis nėra tiesiogiai proporcingas energijos sąnaudų padidėjimui. Tai reiškia, kad kaitvietė, veikianti vidutiniu kaitinimo lygiu, naudoja mažiau nei pusę savo galios.

Duomenys lentelėje yra tik orientacinio pobūdžio.

Kaitinimo ly‐ gis

1

1–2

1–2

2–3

3–4

4–5

4–5

6–7

7–8

Naudojimas:

Išlaikyti pagamintą maistą šil‐ tą.

Tinka padažui „Hollandaise“, sviestui, šokoladui, želė tir‐ pinti.

Tirštinti: purūs omletai, kepti kiaušiniai.

Tinka virti ryžius ir gaminti pieniškus patiekalus, taip pat

šildyti pagamintus patiekalus.

Laikas

(min.)

jeigu reikia

5–25

Daržovių gaminimas garuo‐ se, žuvis, mėsa.

Bulvių virimas garuose.

Patarimai

Uždenkite prikaistuvį dang‐ čiu.

Retkarčiais pamaišykite.

10–40 Gaminkite uždengę prikais‐ tuvius.

25–50 Verdant ryžius, vandens turi būti bent dvigubai daugiau nei ryžių; gamindami pieniš‐ kus patiekalus, juos įpusėjus procesui pamaišykite.

20–45 Įpilkite pora valgomųjų

šaukštų skysčio.

20–60 Gamindami 750 g bulvių, naudokite daugiausia ¼ l vandens.

60–150 Iki 3 l skysčio ir maisto pro‐ duktai.

Tinka gaminti didesnius maisto kiekius, troškinius ir sriubas.

Kepti ant nedidelio karščio: eskalopus, veršienos mušti‐ nius, kotletus, pyragėlius su įdaru, dešreles, kepenėles, miltų, sviesto ir pieno miši‐ nius, kiaušinius, blynus, spurgas.

Intensyvus kepimas, smulkiai supjaustytos paskrudintos bulvės, nugarinės žlėgtainis, bifšteksas.

jeigu reikia

5–15

Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.

Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.

LIETUVIŲ 55

Kaitinimo ly‐ gis

9

Naudojimas: Laikas

(min.)

Patarimai

Tinka virti vandeniui, makaronams, skrudinti mėsą (guliašą, troškintą mėsą), kepti bulvių traškučius apsemtus aliejuje.

Tinka virti didelį kiekį vandens. PowerBoost yra įjungta.

7.6 Naudingi patarimai Maisto termometras

Tokioms funkcijoms kaip

Kepimo vadovas ir Sousvide galite naudoti Maisto termometras tik kairėje kaitlentės pusėje. Su funkcija Termometras taip pat galite naudoti dešinėje kaitlentės pusėje esantį

Maisto termometras.

Norint užtikrinti gerą ryšį ( , ) tarp

Maisto termometras ir kaitlentės:

Skysčiams

• Panardinkite Maisto termometras į skystį rekomenduojamame panardinimo intervale. Minimalaus lygio žyma turi būti uždengta.

• Uždėkite Maisto termometras ant puodo krašto. Jeigu įmanoma, laikykite jį vertikalioje padėtyje.

Įsitikinkite, kad galiukas liestų puodo apačią. Maisto termometras rankena visada turi būti ne puode ar prikaistuvyje.

• Jeigu norite naudoti Maisto termometras kairėje kaitlentės pusėje, įsitikinkite, kad jis būtų beveik kaitlentės viduryje, laikrodžio ciferblato 1–3 valandų padėtyje. Jeigu norite jį naudoti dešinėje (su funkcija

Termometras), įsitikinkite, kad jis būtų įdėtas 9–11 valandų padėtyje. Žr.

toliau pateiktus paveikslėlius.

Jeigu nepavyksta užmegzti ryšio, galite perkelti Maisto termometras palei puodo kraštą.

• Puodą galite nevisiškai uždengti dangčiu.

• Jeigu naudojate kairiąją priekinę kaitvietę, nedėkite jokių didelių puodų ant kairiosios galinės kaitvietės. Dideli puodai ant kairiosios galinės kaitvietės gali blokuoti signalą.

Perkelkite didelį puodą ant dešiniosios galinės kaitvietės.

56 www.electrolux.com

Kietam maistui (vidinės temperatūros matavimas)

• Įkiškite Maisto termometras į storiausią patiekalo dalį, iki minimalaus lygio žymos. Matavimo taškas turi būti vidurinėje patiekalo dalyje.

• Patikrinkite, ar Maisto termometras tvirtai įkištas į maistą. Maisto termometras metalinės dalys negali liesti puodo / prikaistuvio sienelių.

Rankenos kabliukas turi būti nukreiptas žemyn.

• 2–3 cm storio mėsai / žuviai Maisto termometras galiukas turi siekti prikaistuvio apačią.

• Prieš apversdami maistą, Maisto termometras išimkite.

• Kai naudojate grilį „Plancha“, įsitikinkite, kad Maisto termometras rankena liktų dešinėje pusėje, toliau nuo jo paviršiaus. Žr. toliau pateiktus paveikslėlius.

7.7 Maisto ruošimas žemoje temperatūroje. Maisto saugos principai

Kai gaminate žemoje temperatūroje, pvz., Sous-vide, būtinai laikykitės šių instrukcijų.

• Prieš ruošdami maistą, nusiplaukite / dezinfekuokite savo rankas. Mūvėkite vienkartines pirštines.

• Naudokite tik aukštos kokybės šviežią maistą, laikytą tinkamomis sąlygomis.

• Visuomet kruopščiai nuplaukite ir nulupkite vaisius ir daržoves.

• Jūsų darbastalis ir pjaustymo lentelės turi būti švarios. Skirtingoms maisto produktų rūšims naudokite skirtingas pjaustymo lenteles.

• Kai ruošiate paukštieną, kiaušinius ir žuvį, ypatingą dėmesį skirkite maisto higienai. Paukštieną visada reikia ruošti bent 65 °C temperatūroje ne mažiau kaip 50 minučių.

• Norima ruošti žuvis naudojant Sousvide turi būti sašimio kokybės, t. y.

labai šviežia.

• Paruoštą maistą laikykite šaldytuve ne ilgiau kaip 24 valandas.

• Žmonėms, turintiems silpnesnę imuninę sistemą ar sergantiems lėtinėmis ligomis, rekomenduojama prieš vartojant maistą pasterizuoti.

Pasterizuokite maistą 60 °C temperatūroje ne trumpiau kaip vieną valandą.

7.8 Gaminimo vadovas

Toliau lentelėje pateikiami patiekalų pavyzdžiai ir jų gaminimo optimali temperatūra bei trukmė. Parametrai gali skirtis, atsižvelgiant į maisto temperatūrą, kokybę, konsistenciją ir kiekį.

Maisto gaminimo trukmė labiau priklauso nuo patiekalo storio, o ne jo svorio.

Pavyzdžiui, kuo storesnis kepsnys, tuo reikia daugiau laiko, kol jo vidurys įkais iki iš anksto nustatytos temperatūros. 2 cm storio kepsniui reikia maždaug vienos valandos, kad pasiektų 58 °C temperatūrą, o 5 cm storio – maždaug keturių valandų.

Stebėkite pirmą gaminimo seansą, kad įsitikintumėte, jog toliau pateikti parametrai atitinka Jūsų maisto ruošimo įpročius ir prikaistuvius. Šiuos parametrus galite keisti pagal savo asmeninius poreikius.

LIETUVIŲ 57

Produktų rūšis

Jautienos didkepsnis

Ėriuko nu‐ garinė (be kaulų)

Lašiša

Gaminimo procesas

Sous-vide

Paruošimo lygis

lengvai iš‐ keptas

2 cm

4 cm vidutiniškai iškeptas

6 cm

2 cm

4 cm

6 cm

2 cm gerai iškep‐ tas

4 cm

6 cm gerai iškepta 200–300 g gerai iškepta

Maisto sto‐ ris / kiekis

Vidinė tem‐ peratūra / gaminimo temperatū‐ ra (°C)

50–54

Gaminimo trukmė (min.)

55–60

61–68

64–72

68–74

45–90

100–150

180–250

45–90

100–150

180–250

45–90

100–150

180–250

45–60

35–45

Viščiuko krūtinėlė

Sous-vide

Virti ant ne‐ didelės ug‐ nies

Vištienos blauzdelės

Virti ant ne‐ didelės ug‐ nies

Kiaulienos kepsnys

Kiaulienos nugarinė

Sous-vide

Sous-vide

Ėrienos filė Sous-vide gerai iškepta 200–300 g gerai iškep‐ tas

2 cm gerai iškepta 4–5 cm

Tunas

Krevetės

Sous-vide

Sous-vide

Virti ant ne‐ didelės ug‐ nies

Sous-vide

Sous-vide

78–85

60–66

62–66 vidutiniškai iškepta gerai iškepta vidutiniškai iškepta gerai iškepta

2 cm

200–300 g permatoma 2 cm

3 cm permatoma 2 cm

3 cm

56–60

64–68

56–60

64–68

46–52

46–52

55–68

55–68 permatomas 2 cm permatomos 1–2 cm

45–50

50–56

30–60

35–60

60–120

35–60

40–65

60–120

65–120

20–45

35–50

20–35

25–45

35–50

25–45

58 www.electrolux.com

Produktų rūšis

Gaminimo procesas

Paruošimo lygis

Maisto sto‐ ris / kiekis

Vidinė tem‐ peratūra / gaminimo temperatū‐ ra (°C)

63–64

Gaminimo trukmė (min.)

Kiaušiniai Sous-vide minkšti1) vidutiniškai iškeptas1)

M dydžio

65–67

45–702)

45–702)

Ryžiai

Bulvės

Virimas

Brinkinti

Virtos kietas1) minkštai vidutiniškai kietai keptos keptos

68–70 virtas virtas virtas

45–702)

4

7

10

10–30

15–30

Daržovės

(šviežios)

Sous-vide keptos – 85 30–40

Šparagai Sous-vide keptos – 85 30–40

1) Kiaušinio baltymas lieka skystas.

2) Trukmė nurodyta vidutinio dydžio kiaušiniams. Dideliems kiaušiniams ir kiaušiniams iš

šaldytuvo prie gaminimo trukmės pridėkite vieną minutę.

Papildomi patarimai dėl Kepimo vadovas:

• Prieš gamindami, įpilkite į puodą tinkamą kiekį skysčio (t. y. 1–3 litrus).

Virdami stenkitės daugiau nepilti.

• Uždenkite dangčiu, kad taupytumėte energiją ir greičiau pasiektumėte temperatūrą (taip pat ir vandeniui pašildyti).

• Gamindami reguliariai pamaišykite savo patiekalą, kad užtikrintumėte vienodą temperatūrą.

• Pačioje gaminimo pradžioje įdėkite druskos.

• Prieš ruošdami maistą atšildykite.

• Kai vanduo pasiekia numatytą temperatūrą ir rodomas iškylantysis langas, įdėkite daržovių (pvz., brokolių, žiedinių kopūstų, šparaginių pupelių, briuselio kopūstų).

• Prieš įjungdami funkciją, sudėkite bulves ar ryžius į šaltą vandenį.

• Troškiniams, padažams, sriuboms, kariams, ragu, guliašams ir sultiniams galite naudoti funkcijas Pašildyti arba

Lėtai virti. Prieš įjungdami funkciją

Lėtai virti, pakepinkite maisto produktus (be Maisto termometras) ir įpilkite šalto skysčio; po to iš Kepimo vadovas įjunkite funkciją.

• Mažoms jūros gėrybėms, pvz., aštuonkojo gabalėliams / čiuptuvėliams ar kiautuotiesiems vėžiagyviams galima naudoti Kepti keptuvėje.

Papildomi patarimai dėl Kepti keptuvėje:

ĮSPĖJIMAS!

Naudokite tik keptuves lygiu dugnu.

DĖMESIO

Mažiems kaitinimo lygiams naudokite tik laminuotas keptuves, kad apsaugotumėte nuo prikaistuvių perkaitimo ir pažeidimo.

• Įjunkite funkciją neįkaitinę kaitlentės

(išankstinis įkaitinimas nereikalingas).

• Naudokite nerūdijančiojo plieno prikaistuvius su daugiasluoksniu dugnu.

• Nenaudokite prikaistuvio su įspaudais dugno viduryje.

• Skirtingiems keptuvių dydžiams gali reikėti skirtingo įkaitinimo laiko.

Sunkios keptuvės išlaiko daugiau

šilumos nei lengvos, bet joms reikia daugiau laiko įkaisti.

• Apverskite maistą, kai jis pasiekia pusę norimos temperatūros.

Labai storas maisto porcijas reikia dažniau apversti (t. y. kartą kas dvi minutes). Pirmiausiai rekomenduojame naudoti Sous-vide metodą, kad pasiektumėte geriausių rezultatų. Pabaigoje įdėkite paruoštas porcijas į įkaitintą keptuvę ir greitai jas apkepkite iš abiejų pusių.

• Prieš apversdami maistą, visada išimkiteMaisto termometras.

7.9 Naudingi patarimai

Hob²Hood

Kai naudojate kaitlentę su šia funkcija:

• Apsaugokite gartraukio skydelį nuo tiesioginių saulės spindulių.

• Nenukreipkite į gartraukio skydelį halogeninio žibintuvėlio.

• Neuždenkite kaitlentės valdymo skydelio.

• Neužstokite signalo tarp kaitlentės ir gartraukio (pvz., ranka, prikaistuvio rankena ar aukštu puodu). Žr.

paveikslėlį.

8. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

8.1 Bendra informacija

• Valykite kaitlentę po kiekvieno panaudojimo.

• Visada naudokite prikaistuvius

švariais dugnais.

• Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant paviršiaus neturi įtakos kaitlentės veikimui.

LIETUVIŲ 59

Paveikslėlyje parodytas gartraukis yra tik kaip pavyzdys.

Laikykite Hob²Hood infraraudonųjų spindulių signalų perdavimo mechanizmo langelį švarų.

Kiti nuotoliniu būdu valdomi prietaisai gali blokuoti signalą. Nenaudokite tokių prietaisų netoli kaitlentės, kai įjungta „Hob²Hood“.

Gartraukiai su funkcija Hob²Hood

Visą gartraukių, veikiančių su šia funkcija, asortimentą rasite mūsų vartotojams skirtoje interneto svetainėje.

„Electrolux“ gartraukiai, kurie veikia su

šia funkcija, privalo turėti simbolį .

• Naudokite specialius, kaitlentei valyti tinkamus valiklius.

• Naudokite specialią, stiklui skirtą grandyklę.

8.2 Kaitlentės valymas

Nuvalykite nedelsdami: išsilydžiusį plastiką, plastmasinę plėvelę, cukrų ir maistą su cukrumi, nes kitaip nešvarumai gali pakenkti kaitlentei.

Būkite atsargūs, kad išvengtumėte nudegimų. Naudokite specialią grandyklę, kurią prie stiklo paviršiaus

60 www.electrolux.com

pridėkite smailiu kampu ir stumkite ašmenis paviršiumi.

Kaitlentei pakankamai ataušus

pašalinkite: kalkių nuosėdas, vandens dėmes, riebalų dėmes, metalo spalvos dėmes. Kaitlentę valykite drėgnu skudurėliu ir nešveičiamąja valymo priemone.

Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite minkštu audiniu.

Pašalinkite blizgančias metalo

atspalvio dėmes: naudokite vandens

9. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

ir acto tirpalą ir valykite stiklo paviršių

šluoste.

• Kaitlentės paviršiuje yra horizontalūs grioveliai. Valykite kaitlentę drėgna

šluoste ir plovikliu, lygiai šluostydami iš kairės į dešinę. Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite minkšta šluoste iš kairės į dešinę.

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

9.1 Ką daryti, jeigu...

Problema

Kaitlentės nepavyksta įjungti arba valdyti.

Galima priežastis

Kaitlentė neprijungta arba netinkamai prijungta prie elektros tinklo.

Perdegė saugiklis.

60 sekundžių nenustatėte kaitinimo lygio.

Vienu metu palietėte 2 ar‐ ba daugiau jutiklio laukų.

Sustabdyti veikia.

Ekranas nereaguoja į prisi‐ lietimą.

Uždengta dalis ekrano ar‐ ba per arti ekrano pastatyti puodai.

Ant ekrano yra šiek tiek skysčio arba uždėtas daik‐ tas.

Atitaisymo būdas

Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐ kamai prijungta prie elek‐ tros tinklo. Žr. prijungimo schemą.

Patikrinkite, ar veikimas sutriko dėl saugiklio. Jeigu saugiklis pakartotinai per‐ dega, kreipkitės į kvalifi‐ kuotą elektriką.

Dar kartą įjunkite kaitlentę ir nustatykite kaitinimo lygį greičiau nei per 60 sekun‐ džių.

Palieskite tik vieną jutiklio lauką.

Žr. skyrių „Kasdienis nau‐ dojimas“.

Patraukite daiktus. Patrau‐ kite puodus atokiau nuo ekrano.

Nuvalykite ekraną, palauki‐ te, kol prietaisas atvės. At‐ junkite kaitlentę nuo elek‐ tros tinklo. Praėjus 1 minu‐ tei, vėl prijunkite kaitlentę.

LIETUVIŲ 61

Problema

Pasigirsta garso signalas ir kaitlentė išsijungia.

Kai kaitlentė yra išjungta, girdimas garso signalas.

Kaitlentė išsijungia.

Galima priežastis

Kažką padėjote ant vieno arba kelių jutiklio laukų.

Atitaisymo būdas

Nuimkite daiktą nuo jutiklių laukų.

Neįsijungia likusio karščio indikatorius.

Kai aktyvinate Kepimo va‐ dovas, kaitlentė pradeda kaisti, išsijungia ir vėl įsi‐ jungia.

Jūs negalite įjungti didžiau‐ sio kaitinimo lygio.

Jutiklių laukai įkaista.

Ekrane rodoma, kad Mais‐ to termometras nerastas.

Ekrane rodoma, kad van‐ dens temperatūra yra aukštesnė kaip 100 °C.

Ekrane nerodoma tempe‐ ratūra.

Ekrane rodoma įspėjamoji piktograma.

Kažką uždėjote ant jutiklio lauko .

Kaitvietė neįkaitusi, nes veikė pernelyg trumpai, ar‐ ba sugedęs po kaitlente esantis jutiklis.

Netinkama Maisto termo‐ metras padėtis.

Kažkas blokuoja signalą

(pvz., indai, keptuvės ran‐ kena ar kitas puodas).

Jūs nesukalibravote Maisto termometras arba netinka‐ mai tai padarėte.

Jūs perkėlėte kaitlentę į ki‐ tą vietą.

Nedėkite per daug druskos į vandenį.

Maisto termometras neuž‐ mezgė ryšio su kaitlente, nes per silpnas signalas.

Nuimkite daiktą nuo jutiklio lauko.

Jeigu kaitvietė veikė pa‐ kankamai ilgai ir jau turėtų būti įkaitusi, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiū‐ ros centrą.

Tai normalus procesas, ne‐ reiškiantis jokios trikties.

Tai yra saugos patikra, ku‐ ria įsitikinama, kad Maisto termometras yra puode, kuriam aktyvinta pagalbinė maisto gaminimo funkcija.

Kitai kaitvietei jau nustaty‐ tas didžiausias kaitinimo ly‐ gis.

Per didelis prikaistuvis ar‐ ba jis yra per arti valdiklių.

Pirmiausia sumažinkite ki‐ tos kaitvietės galią.

Jeigu galima, didelius pri‐ kaistuvius dėkite ant gali‐ nių kaitviečių.

Tinkamai įdėkite Maisto termometras. Žr. paveiks‐ lėlius, esančius skyriuje

„Patarimai“.

Nuimkite bet kokius metali‐ nius ar kitus daiktus, galin‐ čius blokuoti signalą.

Sukalibruokite Maisto ter‐ mometras dar kartą. Žr.

„Kalibravimas“.

Jums taip pat gali prireikti patikrinti, ar teisingas kali‐ bravimo kodas. Žr. „Susie‐ jimas“.

Nesūdykite verdančio van‐ dens.

Dėkite Maisto termometras arti prie antenos, ant kait‐ lentės paviršiaus, netoli kaitlentės vidurio. Žr. skyrių

„Patarimai“.

62 www.electrolux.com

Problema

Maisto temperatūra skiriasi nuo tikėtinos.

Kaitlentė aptinka reikšmin‐ gus temperatūros „šuolius“.

Puodas per daug įkaista arba maistas greitai per‐ verda.

Jūs negalite aktyvinti funk‐ cijos.

Kepimo vadovas arba

Sous-vide išsijungia.

Hob²Hood neveikia.

Hob²Hood veikia, bet švie‐ čia tik lemputė.

Galima priežastis

Kažkas uždengia Maisto termometras arba anteną ant kaitlentės paviršiaus, pvz., metalinis stalo įran‐ kis.

Prarastas ryšys tarp Maisto termometras ir antenos.

Atitaisymo būdas

Nuimkite anteną dengiantį daiktą. Įsitikinkite, kad pri‐ kaistuvį uždėjote tiesiai ant kaitvietės vidurio. Žr. skyrių

„Patarimai“.

Įsitikinkite, kad niekas ne‐ blokuoja signalo. Stumkite

Maisto termometras palei puodo kraštą, kad suregu‐ liuotumėte jo padėtį. Žr.

skyrių „Patarimai“.

Kiti prietaisai veikia tuo pa‐ čiu dažniu ir trukdo ryšiui.

Maisto termometras įdėtas netinkamai.

Jūs gamindami įpylėte šiek tiek vandens arba pakeitė‐ te puodą.

Karštis puode nepasiskirs‐ to vienodai, ypač tirštes‐ niuose skysčiuose.

Naudojote per mažą puo‐ dą.

Pašalinkite visus prietai‐ sus, kurie gali trukdyti ry‐

šiui. Žr. „Techniniai duome‐ nys“.

Įsitikinkite, kad matavimo taškas būtų storiausioje patiekalo dalyje. Žr. pa‐ veikslėlius, esančius sky‐ riuje „Patarimai“.

Įjungę funkciją, stenkitės nepilti vandens ir nekeisti puodo.

Dažnai maišykite maistą.

Tai pačiai kaitvietei įjungta kita funkcija, neleidžianti aktyvinti.

Maisto gaminimo seanso pradžioje skysčio tempera‐ tūra puode yra aukštesnė kaip 40 °C.

Naudojamas prikaistuvis yra karštas.

Naudokite atitinkamai kait‐ vietei tinkamo dydžio puo‐ dus. Žr. „Techniniai duo‐ menys“.

Išjunkite funkciją, prieš ak‐ tyvindami kitą funkciją.

Naudokite tik šaltus skys‐ čius.

Iš anksto neįkaitinkite pri‐ kaistuvio.

Uždengėte valdymo sky‐ delį.

Nuimkite daiktą nuo valdy‐ mo skydelio.

Jūs aktyvinote H1 režimą.

Pakeiskite režimą į H2–H6 arba palaukite, kol bus pa‐ leistas automatinis reži‐ mas.

LIETUVIŲ 63

Problema

Hob²Hood veikia režimai

H1–H6, bet apšvietimas iš‐ jungtas.

Liečiant jutiklių laukus nėra garso.

Galima priežastis

Gali būti perdegusi lempu‐ tė.

Atitaisymo būdas

Kreipkitės į įgaliotąjį techni‐ nės priežiūros centrą.

Garsas yra išjungtas.

Nustatyta netinkama kalba. Jūs per klaidą pakeitėte kalbą.

Įjunkite garso signalus. Žr.

skyrių „Kasdienis naudoji‐ mas“.

Atkurkite visas funkcijas į gamyklines nuostatas. Pa‐ sirinkite Atkurti visas nuost.

iš Meniu.

Atjunkite kaitlentę nuo elektros tinklo. Praėjus 1 minutei, vėl prijunkite kait‐ lentę. Nustatykite Kalba,

Ekrano ryškumas ir Įspėja‐ mo signalo garsas.

Žr. skyrių „Kasdienis nau‐ dojimas“.

Išjunkite ir vėl įjunkite kait‐ lentę.

Kaitvietė išsijungia.

Rodomas įspėjamasis pra‐ nešimas, kad kaitvietė išsi‐ jungs.

Automatinis išjungimas iš‐ jungia kaitvietę.

ir pranešimas įsijungia. Užrakinimas veikia.

Rodoma O – X – A.

mirksi.

ir skaičius įsijungia.

Galite girdėti nuolatinį pyp‐ sėjimą.

Vaikų saugos užraktas vei‐ kia.

Ant kaitvietės neuždėtas prikaistuvis.

Netinkamas prikaistuvis.

Žr. skyrių „Kasdienis nau‐ dojimas“.

Žr. skyrių „Kasdienis nau‐ dojimas“.

Uždėkite prikaistuvį ant kaitvietės.

Prikaistuvio dugno skers‐ muo yra per mažas kaitvie‐ tei.

Naudokite tinkamą prikais‐ tuvį. Žr. skyrių „Patarimai“.

Naudokite tinkamo dydžio prikaistuvį. Žr. „Techniniai duomenys“.

Kaitlentėje aptikta klaida.

Išjunkite kaitlentę ir vėl ją įjunkite po 30 sekundžių.

Jeigu vėl rodoma , at‐ junkite kaitlentę nuo maiti‐ nimo tinklo. Praėjus 30 se‐ kundžių, vėl prijunkite kait‐ lentę. Jeigu problema tę‐ siasi, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros cent‐ rą.

Netinkamas elektros prijun‐ gimas.

Atjunkite kaitlentę nuo elektros tinklo. Paprašykite kvalifikuoto elektriko patik‐ rinti instaliaciją.

64 www.electrolux.com

9.2 Jeigu negalite rasti sprendimo...

Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą. Pateikite duomenis iš techninių duomenų lentelės. Patikrinkite, ar

10. TECHNINIAI DUOMENYS

10.1 Techninių duomenų plokštelė

tinkamai naudojatės kaitlente. Jeigu ne, aptarnavimo centro ar atstovo apsilankymas bus apmokestintas, nepaisant garantinio laikotarpio.

Nurodymai apie aptarnavimo centrą ir garantijos sąlygos pateiktos garantijos brošiūroje.

Modelis EIS8648

Tipas 62 D4A 01 CA

Indukcija 7.35 kW

Ser. Nr. .................

ELECTROLUX

Gamyklos numeris (PNC) 949 596 889 00

220–240 V / 400 V 2 N 50–60 Hz

Pagaminta Vokietijoje

7.35 kW

10.2 Programinės įrangos licencijos

Šios kaitlentės programinėje įrangoje yra programinės įrangos, kuri yra saugoma autorių teisių ir naudojama pagal BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0,

LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT,

OpenSSL / SSLEAY, ISC, Apache 2,0 ir kt. licencijas.

10.3 Kaitviečių techniniai duomenys

Visą licenciją rasite Meniu > Nuostatos >

Aptarnavimas > Licencija.

Atvirojo šaltinio programinės įrangos

šaltinio kodą galite parsisiųsti pagal nuorodą, pateiktą gaminio interneto svetainės puslapyje.

Kaitvietė Vardinė galia

(didžiausias kaitinimo ly‐ gis) (W)

Kairioji priekinė 2 300

Kairioji galinė 2 300

Vidurinė prieki‐ nė

1 400

Dešinioji galinė 2 300

PowerBoost

(W)

3 200

3 200

2 500

3 600

Kaitviečių galia gali šiek tiek skirtis nuo lentelėje pateiktų duomenų. Ji kinta priklausomai nuo prikaistuvių medžiagos ir matmenų.

Norėdami pasiekti optimalių maisto gaminimo rezultatų, naudokite

PowerBoost didžiausia trukmė (min.)

10

10

4

10

Prikaistuvio skersmuo

(mm)

125–210

125–210

125–145

205–240 prikaistuvius, kurių skersmuo ne didesnis nei nurodytas lentelėje.

10.4 Maisto termometras

Techninės charakteristikos

Maisto termometras yra patvirtintas naudoti sąlytyje su maistu.

LIETUVIŲ 65

Darbinis dažnis

Maksimali perdavimo galia

433,05–

434,73 MHz

5 dBm

Temperatūros intervalas 0–120 °C

Matavimo ciklas 3 sekundės

11. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS

11.1 Gaminio informacija pagal EU 66/2014 galioja tik ES rinkai.

Modelio žymuo

Kaitlentės tipas

Kaitviečių skaičius

Kaitinimo technologija

Apvalių kaitviečių skers‐ muo (Ø)

Kaitvietės energijos są‐ naudos (EC electric coo‐ king)

Kaitlentės energijos są‐ naudos (EC electric hob)

Kairioji priekinė

Kairioji galinė

Vidurinė priekinė

Dešinioji galinė

Kairioji priekinė

Kairioji galinė

Vidurinė priekinė

Dešinioji galinė

EIS8648

Įmontuojama kaitlentė

4

Indukcija

21,0 cm

21,0 cm

14,5 cm

24,0 cm

179,6 Wh/kg

189,1 Wh/kg

180,2 Wh/kg

185,2 Wh/kg

183,5 Wh/kg

EN 60350-2 - Buitiniai elektriniai virimo ir kepimo prietaisai. 2 dalis. Kaitvietės.

Eksploatacinių charakteristikų matavimo metodai

Maisto gaminimo srities energijos matavimai ant atitinkamų kaitviečių yra nurodyti žymomis.

11.2 Energijos taupymas

Jeigu laikysitės toliau pateiktų patarimų, kasdien gamindami galėsite sutaupyti energijos.

12. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

• Kai šildote vandenį, naudokite jo tik tiek, kiek reikia.

• Jeigu įmanoma, prikaistuvius uždenkite dangčiais.

• Uždėkite prikaistuvį, prieš įjungdami kaitvietę.

• Mažesnius prikaistuvius dėkite ant mažesnių kaitviečių.

• Uždėkite prikaistuvį tiesiai ant kaitvietės vidurio.

• Maistui pašildyti arba išlydyti naudokite likusį karštį.

Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

*

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project