Electrolux EIS84486 User manual

Electrolux EIS84486 User manual

EIS84486

ET

PL

Pliidiplaat

Płyta grzejna

Kasutusjuhend

Instrukcja obsługi

2

24

2 www.electrolux.com

SISUKORD

1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 2

2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4

3. PAIGALDAMINE.................................................................................................7

4. TOOTE KIRJELDUS...........................................................................................8

5. KIIRJUHEND......................................................................................................9

6. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST........................................................... 10

7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 11

8. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..............................................................................16

9. PUHASTUS JA HOOLDUS.............................................................................. 18

10. VEAOTSING...................................................................................................19

11. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 21

12. ENERGIATÕHUSUS...................................................................................... 22

MÕELDES SINULE

Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni.

Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal Te seda ka ei kasuta – suurepärastes tulemustes võite Te alati alati kindel olla.

Teretulemast Electroluxi!

Külastage meie veebisaiti:

Nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse ja parandusvõimaluste kohta:

www.electrolux.com/support

Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:

www.registerelectrolux.com

Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:

www.electrolux.com/shop

KLIENDITEENINDUS

Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.

Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.

Andmed leiate seadme andmesildilt.

Hoiatus / oluline ohutusinfo

Üldine informatsioon ja nõuanded

Keskkonnateave

Jäetakse õigus teha muutusi.

1. OHUTUSINFO

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis

EESTI

on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel vaadata.

1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus

Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.

3 kuni 8-aastased lapsed ning väga ulatuslikud ja komplekssed puuetega inimesed peavad olema seadmest eemal, välja arvatud juhul, kui neid pidevalt jälgitakse.

Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemale hoida, välja arvatud juhul, kui neid pidevalt jälgitakse.

Ärge lubage lastel seadmega mängida.

Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.

Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad on kuumad.

Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse lülitada.

Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

1.2 Üldine ohutus

HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et te kütteelemente ei puutuks.

Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil.

HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli,

ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua tulekahju.

3

4 www.electrolux.com

Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või tulekustutustekiga.

ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.

Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest lahkuda.

HOIATUS! Tuleoht! Ärge hoidke pliidiplaatidel mingeid esemeid.

Metallesemeid, nagu nuge, kahvleid, lusikaid ega potikaasi, ei tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad kuumeneda.

Ärge kasutage seadet enne, kui see on köögimööblisse sisse ehitatud.

Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.

Pärast kasutamist lülitage nupu abil pliidielement välja;

ärge jääge lootma üksnes nõudetektorile.

Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud, lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul, kui seade on vooluvõrku ühendatud harukarbi abil, lülitage seade elektrivõrgust välja pealüliti kaudu.

Mõlemal juhul võtke ühendust teeninduskeskusega.

Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.

HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib kaasa tuua õnnetuse.

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine

HOIATUS!

Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik.

HOIATUS!

Seadme vigastamise või kahjustamise oht!

• Eemaldage kõik pakkematerjalid.

• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.

• Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.

• Tagage minimaalne kaugus muudest seadmetest ja mööbliesemetest.

• Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.

• Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste eest sobiva tihendi abil.

• Kaitske seadme põhja auru ja niiskuse eest.

• Ärge paigutage seadet ukse kõrvale ega akna alla. Vastasel korral võivad tulised anumad ukse või akna avamisel seadme pealt maha kukkuda.

• Kõigi seadmete põhjas on jahutusventilaator.

• Kui seade paigaldatakse sahtli kohale:

– Ärge hoidke seal väikseid esemeid või pabereid, mida

õhupuhasti võib sisse imeda, sest see võib kahjustada jahutusventilaatorit või jahutussüsteemi.

– Jälgige, et seadme põhja ja sahtlis olevate asjade vahele jääks vähemalt 2 cm vaba ruumi.

• Eemaldage kõik seadme alla kappi paigaldatud eralduspaneelid.

2.2 Elektriühendus

HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht!

• Kõik elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud elektrik.

• Seade peab olema maandatud.

• Enne mis tahes toimingute läbiviimist veenduge, et seade on vooluvõrgust eemaldatud.

• Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriandmed vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.

• Veenduge, et seade on õigesti paigaldatud. Lahtiste või valede toitejuhtmete või -pistikute kasutamisel võib kontakt minna tuliseks.

• Kasutage õiget elektrijuhet.

• Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.

• Veenduge, et paigaldatud on koormuskaitse.

• Paigaldage juhtmetele kaabliklambrid.

EESTI

• Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei puutuks vastu kuuma seadet või toidunõusid, kui te seadme lähedalasuvasse pistikupesasse

ühendate.

• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.

• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega -juhet. Vigastatud toitejuhtme vahetamiseks võtke

ühendust volitatud teeninduskeskusega.

• Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad olema kinnitatud nii, et neid ei saaks eemaldada ilma tööriistadeta.

• Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist.

Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.

• Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna toitepistikut pange.

• Seadet vooluvõrgust eemaldades

ärge tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni pistikust.

• Kasutage ainult õigeid isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid, kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb pesast eemaldada), maalekkevoolu kaitsmeid ja kontaktoreid.

• Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb varustada mitmepooluselise isolatsiooniseadisega.

Isolatsiooniseadise lahutatud kontaktide vahemik peab olema vähemalt 3 mm.

2.3 Kasutamine

HOIATUS!

Vigastuse, põletuse või elektrilöögioht!

• Enne esimest kasutamist eemaldage kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui see on olemas).

• See seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks.

• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.

• Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks tõkestatud.

• Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.

• Lülitage keeduväli pärast kasutamist alati asendisse "väljas".

• Ärge usaldage üksnes nõudetektorit.

5

6 www.electrolux.com

• Ärge pange söögiriistu või potikaasi keeduväljadele. Need võivad minna kuumaks.

• Ärge kasutage seadet märgade kätega või juhul, kui seade on kontaktis veega.

• Ärge kasutage seadet tööpinna ega hoiukohana.

• Kui seadme pinda peaks tekkima mõra, tuleb seade kohe vooluvõrgust eemaldada. Elektrilöögioht!

• Inimesed, kellel on südamestimulaator, peaksid töötavatest induktsiooniväljadest hoiduma vähemalt 30 cm kaugusele.

• Kui panete toiduained kuuma õlisse, võib see hakata pritsima.

HOIATUS!

Plahvatuse või tulekahju oht!

• Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid eraldada süttivaid aure. Kui kasutate toiduvalmistamisel õli või rasvu, hoidke need eemal lahtisest leegist või kuumadest esemetest.

• Väga kuumast õlist eralduvad aurud võivad iseeneslikult süttida.

• Kasutatud õli, milles võib leiduda toidujääke, võib süttida madalamal temperatuuril kui kasutamata õli.

• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määrdunud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale.

HOIATUS!

Seadme vigastamise või kahjustamise oht!

• Ärge pange tuliseid nõusid juhtpaneelile.

• Ärge pange pange kuuma nõukaant pliidi klaaspinnale.

• Ärge laske keedunõudel kuivaks keeda.

• Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega muudel esemetel seadmele kukkuda.

Pliidi pind võib puruneda.

• Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade nõudega või ilma nõudeta.

• Ärge asetage seadmele alumiiniumfooliumit.

• Malmist, alumiiniumist või katkise põhjaga nõud võivad klaas- või klaaskeraamilist pinda kriimustada.

Kui teil on vaja nõusid pliidil liigutada, tõstke need alati üles.

• See seade on ette nähtud ainult toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel, näiteks ruumide soojendamiseks, seda kasutada ei tohi.

2.4 Puhastus ja hooldus

• Puhastage seadet regulaarselt, et vältida pinnamaterjali kahjustumist.

• Lülitage seade välja ja laske sel enne puhastamist maha jahtuda.

• Enne hooldustöid eemaldage seade elektrivõrgust.

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või aurupihustit.

• Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, abrasiivseid küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid.

2.5 Hooldus

• Seadme parandamiseks võtke

ühendust volitatud teeninduskeskusega.

• Kasutage ainult originaalvaruosi.

2.6 Jäätmekäitlus

HOIATUS!

Lämbumis- või vigastusoht!

• Seadme õige kõrvaldamise kohta saate täpsemaid juhiseid kohalikust omavalitsusest.

• Eemaldage seade vooluvõrgust.

• Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.

EESTI 7

3. PAIGALDAMINE

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

3.1 Enne paigaldamist

Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles alltoodud andmed, mis on ära toodud andmesildil. Andmesilt asub seadme korpuse põhjal.

Seerianumber ............

3.2 Integreeritud pliidid

Integreeritud pliiti võib kasutada alles pärast seda, kui see on paigutatud sobivasse standardile vastavasse sisseehitatud mööblisse ja tööpinda.

3.3 Ühenduskaabel

• Selle seadme juurde kuulub ka

ühenduskaabel.

• Kui toitekaabel on viga saanud, tuleb see asendada kaablitüübiga:

H05V2V2-F, mis talub 90 °C või kõrgemat temperatuuri. Pöörduge lähimasse teeninduskeskusse.

3.4 Paigaldamine

Kui seade paigaldatakse sahtli kohale, võivad seal olevad esemed toiduvalmistamise ajal pliidi ventilatsiooni tõttu soojaks minna.

min.

500mm min.

50mm

8 www.electrolux.com

4. TOOTE KIRJELDUS

4.1 Pliidipinna skeem

1 1 1

1

Induktsioonkeeduväli

2

Juhtpaneel

1

4.2 Juhtpaneeli skeem

1

2 3

4

5

2

6 7 8

12

11

Saadaolevate seadete nägemiseks puudutage sobivat sümbolit.

1

2

3

4 -

5

6

-

7

8

9

Sümbol Märkus

SISSE/VÄLJA

Menüü

Ala valik

-

-

Ala indikaator

Liugur

PowerBoost

Lukk

Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks.

Menüü avamiseks ja sulgemiseks.

Valitud ala liugriba avamiseks.

Näitab, millise ala liugriba on aktiivne.

Taimerifunktsioonide valimiseks.

Soojusastme reguleerimiseks.

Funktsiooni sisselülitamiseks.

Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.

10 9

Funktsiooni Hob²Hood infrapuna signaali kom‐ munikaatori aken. Ärge seda kinni katke.

EESTI 9

12

Sümbol Märkus

10

11

0 - 9

-

Peata

Bridge

4.3 OptiHeat Control (3astmeline jääkkuumuse indikaator)

HOIATUS!

III / II / I Jääkkuumusega kaasneb põletusoht.

Indikaator näitab jääkkuumuse taset.

5. KIIRJUHEND

5.1 Puuteekraani kasutamine

• Valiku aktiveerimiseks puudutage ekraanil vastavat sümbolit.

• Valitud funktsioon lülitub sisse, kui eemaldate sõrme ekraanilt.

• Saadaolevates valikutes liikumiseks kasutage kiireid liigutusi või tõmmake sõrmega üle ekraani.

• Liigutuste kiirus sõltub sellest, kui kiiresti ekraaniobjektid liiguvad.

• Kerimine võib peatuda ise või saate selle ise kohe peatada, kui puudutate ekraani.

• Enamikku ekraanil kuvatavaid parameetreid saate muuta, kui vastavaid sümboleid puudutate.

• Sobiva funktsiooni või aja valimiseks võite liikuda läbi loendi ja/või puudutada soovitud valikut.

Menüü

Juhendatud küpsetami‐ ne

Pliidi funktsioonid Sulatamine

Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.

Näitavad praegust soojusastet.

Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.

Induktsioonkeeduväljad toodavad toiduvalmistamiseks vajalikku kuumust otse keedunõude põhjas.

Klaaskeraamika soojeneb nõu soojuse tõttu.

• Kui pliit on sisse lülitatud ja mõned sümbolid ekraanilt kaovad, puudutage mis tahes kohta ekraanil. Kõik sümbolid kuvatakse uuesti.

• Mõne funktsiooni käivitamisel ilmub ekraanile hüpikaken täiendava teabega.

• Kasutatakse ainult tagantvalgusega sümboleid.

• Taimerifunktsioonide aktiveerimiseks valige esmalt ala.

5.2 Menüü struktuur

Puudutage , et avada ja muuta pliidi seadeid või aktiveerida mõned funktsioonid. Tabelis on näha üksuse

Menüü põhistruktuur.

10 www.electrolux.com

Seaded Lapselukk

Stopper

Hob²Hood

Seadistamine

Hooldus

H0 - väljas

H1 - ainult valgustus

H2 - madal ventilaatorikiirus

H3 - autom. madal ventilaator

H4 - autom. keskm. ventilaator

H5 - autom. kõrge ventilaator

H6 - autom. võimend. ventilaator

Juhendatud küpsetamine

Keel

Nuputoonid

Helitugevus

Displei heledus

Demorežiim

Litsents

Kuva tarkvaraversioon

Hoiatuste ajalugu

Lähtesta kõik seaded

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Üksuses Menüü liikumiseks kasutage või .

Kui te puudutate ja hoiate mõnda valikut, mis on saadaval üksuses Menüü, kuvatakse nende lühikirjeldus. Järgige nõuandeid, et lihtsasti liikuda üksuses

Menüü.

Kui asute üksuse Menüü allosas, kerige läbi loendi ülespoole ja kasutage või puudutage , et lahkuda üksusest

Menüü.

6. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

Seadeid saate muuta üksustes Menüü >

Seaded > Seadistamine. Vt "Igapäevane kasutamine".

6.1 Esmakordne vooluvõrku

ühendamine

Pliidi vooluvõrku ühendamisel tuleb seadistada Keel, Displei heledus ja

Helitugevus.

EESTI

7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

7.1 Sisse- ja väljalülitamine

Pliidi sisse- või väljalülitamiseks puudutage 1 sekundi vältel .

7.2 Automaatne väljalülitus

Funktsioon seiskab pliidi automaatselt, kui:

• kõik keedualad on välja lülitatud,

• pärast pliidi käivitamist ei määrata kuumusastet,

• kui juhtpaneelile on midagi loksunud või asetatud (nõu, lapp vms) ja seda pole sealt 10 sekundi jooksul eemaldatud. Kõlab helisignaal ja pliit lülitub välja. Eemaldage ese või puhastage juhtpaneeli.

• pliidiplaat läheb liiga kuumaks (nt pott on kuivaks keenud). Enne kui pliiti uuesti kasutama hakkate, laske keedualal maha jahtuda.

• kasutate vale nõud või sellel alal pole nõud. Keeduala valge sümbol vilgub ja induktsioonkeeduala lülitub automaatselt 1 minuti pärast välja.

• Te pole keeduala välja lülitanud või kuumusastet muutnud. Mõne aja möödudes ilmub teade ja pliit lülitub välja.

Kuumusastme ja pliidi väljalülitusaja vaheline seos:

Kui olete nõu valitud keedualale asetanud, tuvastab pliit selle automaatselt ja ekraanile ilmub vastav liugriba. Liugriba kuvatakse 8 sekundit, pärast mida läheb ekraan tagasi põhiolekusse. Liugriba kiiremaks eemaldamiseks koputage ekraani väljaspool seda.

Kui teised alad on aktiivsed, võib soovitud keeduala kuumustase olla piiratud. Vt jaotist "Toitehaldus".

Veenduge, et kasutate induktsioonpliidi jaoks sobivat nõud. Lisateavet erinevate nõutüüpide kohta vt "Vihjeid ja näpunäiteid".

Nõu suurust kontrollige jaotises "Tehnilised andmed".

7.4 Soojusaste

1. Lülitage pliit sisse.

2. Pange keedunõu valitud keeduväljale.

Ekraanile ilmub aktiivse keeduala liugriba, mis on aktiivne 8 sekundit.

3. Puudutage või libistage sõrme, et valida sobiv soojusaste.

Sümbol muutub punaseks ja läheb suuremaks.

11

Kuumusaste

1...2

3...5

6

7...9

Pliit lülitub välja pärast

6 tundi

5 tundi

4 tundi

1,5 tundi

7.3 Keedualade kasutamine

Pange nõu valitud keeduvälja keskele.

Induktsioonkeedualad kohanduvad automaatselt nõu põhja suurusega.

7.5 PowerBoost

See funktsioon aktiveerib suurema võimsuse sobiva induktsioon-keeduala jaoks; see sõltub nõu suurusest. Seda funktsiooni saab kasutada ainult piiratud aja jooksul.

1. Puudutage kõigepealt soovitud ala sümbolit.

2. Puudutage või libistage sõrme paremale, et aktiveerida funktsioon valitud keeduala puhul.

Sümbol muutub punaseks ja läheb suuremaks.

12 www.electrolux.com

Funktsioon lülitub automaatselt välja.

Funktsiooni käsitsi väljalülitamiseks valige ala ja muutke selle soojusastet.

Maksimaalsete aegade nägemiseks vt "Tehnilised andmed".

7.6 Toitehaldus

• Keedualad rühmitatakse vastavalt oma asukohale ja pliidi faaside arvule.

Vaadake joonist.

• Iga faasi maksimaalne elektrivõimsus on 3680 W.

• Funktsioon jagab võimsuse samasse faasi ühendatud keedualade vahel.

• Funktsioon lülitub sisse, kui ühte faasi

ühendatud keedualade koguvõimsus

ületab 3680 W.

• See funktsioon vähendab muude samasse faasi ühendatud keedualade võimsust, mis mõjutavad saadaolevat kuumustaset.

• Maksimaalne kuumustase on liugribal näha. Aktiivsed on ainult valged numbrid.

• Kui kõrgem kuumustase pole saadaval, vähendage kõigepealt muude keedualade oma.

3. Valige soojusaste.

Nõu peab katma mõlema keeduvälja keskmeid, kuid ei tohi ületada tähistatud ala.

7.7 Bridge-funktsioon

See funktsioon ühendab kaks keeduala ja need töötavad ühe, sama kuumustaset kasutava alana.

Seda funktsiooni on hea kasutada suurte nõude puhul.

1. Asetage nõu kahele keedualale. Nõu peab katma mõlema ala keskpunkte.

2. Puudutage , et funktsioon aktiveerida. Ala sümbol muutub.

Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage

. Keeduväljad töötavad teineteisest sõltumatult.

7.8 Taimer

+STOP

Pöördloenduse taimer

Kasutage seda funktsiooni selleks, et määrata, kui kaua keeduväli ühe toiduvalmistusseansi ajal töötama peab.

Igale keeduväljale saab ka eraldi funktsiooni valida.

1. Kõigepealt valige sobiva keeduala soojusaste ja seejärel valige funktsioon.

2. Puudutage keeduala sümbolit.

3. Puudutage .

Ekraanile ilmub menüüaken.

4. Tähistage , et funktsioon aktiveerida.

Sümbolid muutuvad

+STOP

.

5. Sobiva aja valimiseks libistage oma sõrme vasakule või paremale (nt tunnid ja/või minutid).

6. Valiku kinnitamiseks puudutage Ok.

Soovi korral võite valida , et valik tühistada.

Kui aeg jõuab lõpule, kostab helisignaal ja vilgub. Helisignaali väljalülitamiseks puudutage .

Funktsiooni väljalülitamiseks muutke soojusastme väärtuseks 0. Teise võimalusena puudutage taimeri väärtusest vasakul

+STOP

, puudutage selle kõrval ja kinnitage oma valik, kui ilmub hüpikaken.

Minutilugeja

Seda funktsiooni saate kasutada, kui pliit on sisse lülitatud, kuid keeduväljad ei tööta.

See funktsioon ei mõjuta keeduväljade tööd.

1. Valige mõni keeduväli.

Ekraanil kuvatakse vastav liugriba.

2. Puudutage .

Ekraanile ilmub menüüaken.

3. Sobiva aja valimiseks libistage oma sõrme vasakule või paremale (nt tunnid ja minutid).

4. Valiku kinnitamiseks puudutage Ok.

Soovi korral võite valida , et valik tühistada.

Kui aeg jõuab lõpule, kostab helisignaal ja vilgub. Helisignaali väljalülitamiseks puudutage .

Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage taimeri väärtusest vasakul , puudutage

selle kõrval ja kinnitage oma valik, kui ilmub hüpikaken.

Stopper

Funktsioon alustab automaatselt loendust, kui olete keeduala sisse lülitanud. Selle funktsiooniga saate jälgida, kui kaua see töötab.

1. Puudutage , et avada Menüü.

2. Kerige läbi Menüü, et valida Seaded

> Stopper.

3. Puudutage lülitit, et funktsioon sisse/ välja lülitada.

EESTI 13

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Üksuses Menüü liikumiseks kasutage või .

Funktsioon ei peatu, kui te nõu eemaldate. Funktsiooni uuesti valimiseks ja käsitsi käivitamiseks puudutage , valige hüpikaknast Lähtesta. Funktsioon alustab loendamist alates 0. Et toiduvalmistamise ajal funktsioon katkestada – Peata, puudutage ja valige hüpikaknast Peata. Loenduse jätkamiseks valige Start.

7.9 Peata

Funktsiooniga lülitatakse kõik kasutatavad keedualad madalaimale soojusastmele.

Kui funktsioon on sees, saab kasutada ainult sümboleid ja . Kõik muud juhtpaneeli sümbolid on lukustatud.

Funktsioon ei peata taimerifunktsioone.

Puudutage , et funktsioon aktiveerida.

Süttib . Kuumusseade on seatud valikule 1.

Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage

.

Funktsioon peatub PowerBoost. Kõrgeim tase lülitub uuesti sisse, kui te uuesti puudutate .

7.10 Lukk

Pliidi kasutamise ajal saate juhtpaneeli lukustada. See hoiab ära soojusastme kogemata muutmise.

Valige kõigepealt soojusaste.

Puudutage , et funktsioon aktiveerida.

Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage

3 sekundit.

Pliidi väljalülitamisel lülitub välja ka see funktsioon.

14 www.electrolux.com

7.11 Lapselukk

See funktsioon hoiab ära pliidiplaadi juhusliku sisselülitamise.

1. Puudutage ekraanil , et avada

Menüü.

2. Valige loendist Seaded > Lapselukk.

3. Keerake lüliti sisse ja puudutage tähestikulises järjekorras tähti A-O-X, et funktsioon sisse lülitada.

Funktsiooni väljalülitamiseks lülitage lüliti välja.

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Üksuses Menüü liikumiseks kasutage või .

7.12 Keel

1. Puudutage ekraanil , et avada

Menüü.

2. Valige loendist Seaded

>Seadistamine > Keel.

3. Valige loendist sobiv keel.

Kui valite kogemata vale keele, puudutage . Valige ilmuvast loendist kolmas valik ja seejärel kaks korda viimane valik. Lõpuks valige õige valik paremalt poolt.

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Üksuses Menüü liikumiseks kasutage või .

7.13 Nuputoonid / Helitugevus

Pliidi helisignaalide tüüpi võite muuta või need hoopis välja lülitada. Valida saate klõpsu (vaikimisi) või piiksu.

1. Puudutage ekraanil , et avada

Menüü.

2. Valige loendist Seaded >

Seadistamine> Nuputoonid /

Helitugevus.

3. Valige sobiv valik.

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Üksuses Menüü liikumiseks kasutage või .

7.14 Displei heledus

Saate muuta ekraani heledust.

Valida saate 4 heledusastme vahel, kusjuures 1 on madalaim ja 4 kõrgeim.

1. Puudutage ekraanil , et avada

Menüü.

2. Valige loendist Seaded

>Seadistamine > Displei heledus.

3. Valige sobiv tase.

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Üksuses Menüü liikumiseks kasutage või .

7.15 Juhendatud küpsetamine

See funktsioon reguleerib temperatuuri vastavalt valmivale roale ja hoiab seda kogu küpsemise aja. Seda saab sisse lülitada ainult vasaku eesmise või sildühenduse puhul mõlema vasaku keeduvälja jaoks.

1. Puudutage ekraanil , et avada

Menüü.

2. Valige Juhendatud küpsetamine ja leidke loendist toidu tüüp, mida soovite valmistada.

Iga toidutüübi puhul on saadaval mõned valikud. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

• Vaikeseadete kasutamiseks võite puudutada Ok hüpikakna ülaosas.

• Saate valida taimerifunktsiooni.

Kui nõu saavutab soovitud temperatuuri, võite taimeri sisse lülitada.

• Kuumuse vaikseadet saab muuta.

3. Kui nõu saavutab määratud temperatuuri, kõlab helisignaal ja ekraanile ilmub hüpikaken. Akna sulgemiseks ja funktsiooni käivitamiseks puudutage Ok. Akna püsivaks väljalülitamiseks kontrollige

, enne kui funktsiooni aktiveerite.

Funktsiooni peatamiseks puudutage ja Stop või puudutage ja valige

Juhendatud küpsetamine, valige mõni toidutüüp ja puudutage Stop.

Üksusest Menüü väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Üksuses Menüü liikumiseks kasutage või .

7.16 Sulatamine

Seda funktsiooni võite kasutada toidu sulatamiseks (nt šokolaad, või).

Funktsiooni saab ühe küpsetusfunktsiooni ajal korraga kasutada ainult ühel keeduväljal.

1. Puudutage ekraanil , et avada

Menüü.

2. Valige loendist Pliidi funktsioonid >

Sulatamine.

3. Puudutage Start

Teil tuleb valida sobiv ala.

Ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite eelmise soojusastme tühistada (kui see oli varem valitud).

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Üksuses Menüü liikumiseks kasutage või .

Funktsiooni peatamiseks puudutage ala valiku sümbolit ja siis puudutage Stop.

7.17 Hob²Hood

See on uudne automaatne funktsioon, mis ühendab pliidi ja spetsiaalse

õhupuhasti. Nii pliidil kui ka õhupuhastil on infrapuna-signaalkommunikaator.

Ventilaatori kiirus määratakse automaatselt režiimi seade ja pliidil oleva kuumima poti temperatuuri põhjal.

Enamike õhupuhastite puhul on kaugjuhtimine vaikimisi välja lülitatud.

Lülitage see enne funktsiooni kasutamist sisse. Lisateavet leiate õhupuhasti kasutusjuhendist.

Funktsioon töötab automaatselt H2 ja H6 vahel. Algselt on pliit seadistatud valikule

EESTI 15

H5. Õhupuhasti hakkab tööle alati, kui te pliiti kasutate. Pliit tuvastab keedunõude temperatuuri automaatselt ja reguleerib selle järgi ventilaatori kiirust. Saate seadistada, et pliit lülitaks ainult valguse sisse, valides H1.

Kui muudate õhupuhasti ventilaatori kiirust, siis lülitatakse vaikimisi määratud ühendus välja.

Funktsiooni uuesti sisse lülitamiseks keerake mõlemad seadmed VÄLJA ja uuesti SISSE.

Re‐ žiim

H0

H1

Auto‐ maat‐ ne tu‐ li

Keetmi‐ ne1)

Välja Välja

Sisse Välja

Praadimi‐ ne2)

Välja

Välja

Ventilaatori kiirus 1

H3 Sisse Välja

H4 Sisse Ventilaatori kiirus 1

H5 Sisse Ventilaatori kiirus 1

Ventilaatori kiirus 1

Ventilaatori kiirus 1

Ventilaatori kiirus 2

H6 Sisse Ventilaatori kiirus 2

Ventilaatori kiirus 3

1) Pliit tuvastab keetmise ja lülitab ventilaa‐ tori sisse automaatrežiimile vastaval kiiru‐ sel.

2) Pliit tuvastab praadimise ja lülitab venti‐ laatori sisse automaatrežiimile vastaval kii‐ rusel.

3) See režiim lülitab ventilaatori ja tule sisse ega sõltu temperatuurist.

Režiimide muutmine

Kui te pole olemasoleva helitaseme / ventilaatorikiirusega rahul, võite režiime käsitsi muuta.

1. Puudutage .

Valige loendist Seaded > Hob²Hood.

2. Valige sobiv režiim.

16 www.electrolux.com

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Kui lõpetate söögivalmistamise ja pliidi välja lülitate, võib õhupuhasti veel veidi aega töötada. Pärast seda lülitab

8. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

8.1 Nõud

Induktsioonkeeduvälja puhul kuumutab tugev elektromagnetväli nõusid väga kiiresti.

Kasutage induktsioonväljadega sobivaid nõusid.

Nõude materjal

õige: malm, teras, emailitud teras, roostevaba teras, mitmekihilise põhjaga (vastava tootjapoolse tähistusega).

vale: alumiinium, vask, messing, klaas, keraamika, portselan.

Keedunõud võib induktsioonpliidil kasutada, kui:

• vesi hakkab keeduvälja kõrgeima soojusastme valimisel väga kiirelt keema.

• magnet tõmbab nõu enda külge kinni.

Keedunõu põhi peaks olema võimalikult paks ja tasane.

Enne nõu asetamist pliidile kontrollige, kas selle põhi on kuiv ja puhas.

Keedunõude mõõtmed

Induktsioonkeedualad kohanduvad automaatselt nõu põhja suurusega.

Keeduvälja efektiivsus oleneb kasutatava nõu läbimõõdust. Minimaalsest väiksema põhjaga keedunõu kasutab keeduvälja pakutud võimsust ainult osaliselt.

süsteem ventilaatori automaatselt välja ja tõkestab teil selle tahtmatu sisselülitamise järgmise 30 sekundi jooksul.

Õhupuhasti tuli kustub 2 minutit pärast pliidi väljalülitamist.

Vt jaotist "Tehnilised andmed".

8.2 Sobivad nõud Prae pannil funktsiooni jaoks

Kasutage ainult sileda põhjaga nõusid.

Et teada saada, kas nõu on sobiv:

1. Keerake nõu tagurpidi.

2. Pange nõu põhja vastu joonlaud.

3. Proovige joonlaua ja nõu põhja vahele panna ühe-, kahe- või viiesendine euromünt (või muu sama paksusega münt).

a. Kui münt mahub joonlaua ja nõu põhja vahele, pole see nõu sobiv.

b. Kui münt joonlaua ja nõu põhja vahele ei mahu, on tegemist sobiva nõuga.

8.3 Kasutamisega kaasnevad helid

Kui kuulete:

• pragisevat heli: nõud on tehtud erinevatest materjalidest

(mitmekihiline põhi).

• vilinat: kasutatakse ühte või mitut keeduvälja suurel võimsusel ja nõud on tehtud erinevatest materjalidest

(mitmekihiline põhi).

• surinat: kasutatakse suurt võimsust.

• klõpsumist: elektrilülitused, nõu on tuvastatud pärast selle pliidile asetamist tuvastatud.

• sisinat, suminat: ventilaator töötab.

Need helid on normaalsed ega ole märgiks pliidi rikkest.

8.4 Öko Timer (Ökotaimer)

Energia säästmiseks lülitub keeduvälja soojendus välja enne pöördloenduse

EESTI

taimeri signaali kõlamist. Tööaja pikkus sõltub valitud soojusastmest ja küpsetusaja pikkusest.

8.5 Näiteid pliidi kasutamisest

Kuumusastmete ja keeduvälja tarbitava energia vahel ei ole otsest seost.

Kuumusastet suurendades ei suurene energiatarve proportsionaalselt. See tähendab, et keskmise soojusastmega keeduväli kasutab vähem kui poolt oma võimsusest.

Tabelis toodud andmed on ainult orientiirid.

17

Kuumusaste Kasutamine:

1

1 – 2

1 – 2

2 – 3

3 – 4

4 – 5

4 – 5

Valmistatud toidu soojas‐ hoidmiseks.

Hollandi kaste, sulatamine: või, šokolaad, želatiin.

Kalgendamine: kohevad om‐ letid, küpsetatud munad.

Riisi ja piimatoitude keetmine vaiksel tulel, valmistoidu soo‐ jendamine.

Köögivilja, kala, liha auruta‐ mine.

Kartulite aurutamine.

Suuremate toidukoguste, hautiste ja suppide valmista‐ mine.

Aeg

(min.)

vasta‐ valt va‐ jaduse‐ le

näpunäited

Pange nõule kaas peale.

5 – 25 Aeg-ajalt segage.

10 – 40 Valmistage kaane all.

25 – 50 Vedeliku kogus peab olema riisi kogusest vähemalt kaks korda suurem, piimatoite tu‐ leb poole valmistamise järel segada.

20 – 45 Lisage paar supilusikatäit vedelikku.

20 – 60 Kasutage maks. ¼ l vett 750 g kartulite kohta.

60 –

150

Kuni 3 l vedelikku ning kom‐ ponendid.

18 www.electrolux.com

Kuumusaste Kasutamine:

6 – 7

7 – 8

9

Kergelt praadimine: eskalo‐ pid, vasikalihast cordon bleu, karbonaad, kotletid, vorstid, maks, keedutainas, munad, pannkoogid, sõõrikud.

Aeg

(min.)

vasta‐ valt va‐ jaduse‐ le

näpunäited

Pöörake poole aja möödu‐ des.

Tugev praadimine, praetud kartulid, ribiliha, praetükid.

5 – 15 Pöörake poole aja möödu‐ des.

Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), frii‐ kartulite valmistamine.

Suure koguse vee keetmine. PowerBoost on sisse lülitatud= on sisse lülitatud.

8.6 Näpunäiteid kasutamiseks

Hob²Hood

Kui kasutate pliiti funktsiooniga:

• Kaitske õhupuhastipaneeli otsese päikesevalguse eest.

• Ärge suunake õhupuhastipaneelile halogeenvalgust.

• Ärge katke pliidi juhtpaneeli kinni.

• Ärge tõkestage pliidi ja õhupuhasti vahelist signaali (nt käe, nõu käepideme või kõrge nõuga). Vt pilti.

Pildil olev õhupuhasti on illustratiivne.

Hoidke Hob²Hood infrapunasignaalkommunikaatori aken puhtana.

Muud kaugjuhitavad seadmed võivad signaali blokeerida. Ärge kasutage pliidi lähedal ühtegi sellist seadet, kui Hob²Hood on sisse lülitatud.

Õhupuhastid Hob²Hood-funktsiooniga

Kui soovite näha kõiki selle funktsiooniga

õhupuhasteid, siis külastage meie toodete veebisaiti. Electroluxi

õhupuhastid, mis kasutavad seda funktsiooni, on varustatud sümboliga .

9. PUHASTUS JA HOOLDUS

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

9.1 Üldine teave

• Puhastage pliit pärast igakordset kasutamist.

• Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.

• Kriimustused või tumedad plekid pinnal ei mõjuta pliidi tööd.

• Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat puhastusvahendit.

• Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.

9.2 Pliidi puhastamine

Eemaldage kohe: sulav plast, plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad plekid, vastasel korral võib kinnikõrbenud mustus pliiti kahjustada. Püüdke vältida toidu pinnale kõrbemist. Asetage spetsiaalne kaabits õige nurga all klaaspinnale ja liigutage selle tera pliidi pinnal.

Eemaldage, kui pliit on piisavalt

jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,

10. VEAOTSING

EESTI 19

rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.

Puhastage pliiti niiske lapi ja mitteabrasiivse pesuainega. Pärast puhastamist kuivatage pliiti pehme lapiga.

Metalse läikega pleki eemaldamine: kasutage vee ja äädika lahust ja puhastage selles niisutatud lapiga pliidipinda.

• Pliidi pinnal on horisontaalsed süvendid. Puhastage pliiti niiske lapi ja veidikese nõudepesuvahendiga, pühkides õrnalt vasakult paremale.

Pärast puhastamist kuivatage pliiti pehme lapiga vasakult paremale.

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

10.1 Mida teha, kui...

Probleem

Pliiti ei saa käivitada või kasutada.

Võimalik põhjus

Pliit ei ole elektrivõrku

ühendatud või ei ole ühen‐ dus korralik.

Kaitse on vallandunud.

Te ei vali soojusastet 60 sekundi jooksul.

Puudutasite korraga 2 või enamat sensorvälja.

Peata on sees.

Lahendus

Kontrollige, kas pliit on õi‐ gesti elektrivõrku ühenda‐ tud. Vaadake ühendusjoo‐ nist.

Tehke kindlaks, kas tõrke põhjustas kaitse. Kui kaitse korduvalt uuesti vallandub, võtke ühendust elektrik‐ uga.

Käivitage pliit uuesti ja määrake vähemalt 60 se‐ kundi jooksul soojusaste.

Puudutage ainult üht sen‐ sorvälja.

Vt "Igapäevane kasutami‐ ne".

20 www.electrolux.com

Probleem

Ekraan ei reageeri puudu‐ tusele.

Võimalik põhjus

Osa ekraanist on kaetud või asetsevad nõud ekraa‐ nile liiga lähedal.

Ekraanile on sattunud ve‐ delikku või mõni ese.

Lahendus

Eemaldage esemed. Võtke nõud ekraanilt ära.

Puhastage ekraan ja ooda‐ ke, kuni seade on jahtu‐ nud. Eemaldage pliit voolu‐ võrgust. Lülitage pliit voo‐ luvõrku tagasi 1 minuti pä‐ rast.

Vaadake, et sensorväljad oleksid vabad.

Helisignaal kõlab ja pliit lü‐ litub välja.

Helisignaal kõlab, kui pliit välja lülitatakse.

Pliit lülitub välja.

Katsite kinni ühe või mitu sensorvälja.

Jääkkuumuse indikaator ei lülitu sisse.

Te ei saa kõrgeimat kuu‐ mustaset valida.

Sensorväljad muutuvad kuumaks.

Hob²Hood ei tööta.

Hob²Hood töötab, kuid ai‐ nult tuli põleb.

Hob²Hood režiimid H1 - H6 töötavad, kuid tuli ei põle.

Kui puudutate paneeli sen‐ sorvälju, puudub heli.

Valitud on vale keel.

Olete asetanud midagi sensorväljale .

Väli ei ole kuum, sest see töötas vaid lühikest aega või on pliidipinna all olev sensor kahjustunud.

Teisel keedualal on juba kõrgeim kuumustase vali‐ tud.

Keedunõu on liialt suur või asub sensorväljale liiga lä‐ hedal.

Juhtpaneel on kinni kae‐ tud.

Olete sisse lülitanud H1 re‐ žiimi.

Eemaldage objekt sensor‐ väljalt.

Kui keeduväli on piisavalt kaua töötanud, et olla kuum, pöörduge teenin‐ duskeskusse.

Vähendage esmalt teise keeduala võimsust.

Asetage suuremad anu‐ mad tagumistele väljadele.

Probleem võib olla ka val‐ gusti pirnis.

Helid on välja lülitatud.

Keelt on kogemata muude‐ tud.

Eemaldage objekt juhtpa‐ neelilt.

Valige režiimiks H2 - H6 või oodake, kuni käivitub automaatne režiim.

Võtke ühendust hooldus‐ keskusega.

Lülitage heli sisse. Vt "Iga‐ päevane kasutamine".

Lähtestage kõigi funktsioo‐ nide tehaseseaded. Valige

Lähtesta kõik seaded ük‐ susest Menüü.

Eemaldage pliit vooluvõr‐ gust. Lülitage pliit voolu‐ võrku tagasi 1 minuti pä‐ rast. Valige Keel, Displei heledus ja Helitugevus.

EESTI 21

Probleem

Keeduala lülitub välja.

Ilmub hoiatusteade kee‐ duala väljalülitumise kohta.

Ilmuvad ja teade.

Ilmub O - X - A.

vilgub.

Süttivad ja number.

Võite kuulda pidevat piik‐ suheli.

Võimalik põhjus

Automaatne väljalülitus lü‐ litab keeduala välja.

Lukk on sees.

Lapselukk on sees.

Lahendus

Vt "Igapäevane kasutami‐ ne".

Lülitage pliit välja ja käivi‐ tage uuesti.

Vt "Igapäevane kasutami‐ ne".

Vt "Igapäevane kasutami‐ ne".

Pange nõu keeduväljale.

Keeduväljal pole nõud.

Kasutate ebasobivat nõud. Kasutage sobivaid nõusid.

Vt "Vihjeid ja näpunäiteid".

Nõu põhja läbimõõt on sel‐ le keeduvälja jaoks liiga väike.

Seadmel ilmes tõrge.

Elektriühendus on vale.

Kasutage sobivate mõõt‐ metega keedunõusid. Vt

"Tehnilised andmed".

Lülitage pliit välja ja käivi‐ tage uuesti 30 sekundi möödudes. Kui süttib uuesti, eemaldage pliit vooluvõrgust. Lülitage pliit vooluvõrku tagasi 30 se‐ kundi pärast. Kui probleem ilmneb uuesti, pöörduge hoolduskeskusse.

Eemaldage pliit vooluvõr‐ gust. Laske kvalifitseeritud elektrikul ühendused üle kontrollida.

10.2 Kui lahendust ei leidu...

Kui te ei suuda probleemile ise lahendust leida, siis võtke ühendust edasimüüja või teeninduskeskusega. Andke teada andmesildil olevad andmed. Mõelge, kas olete pliiti kindlasti õigesti kasutanud. Kui

11. TEHNILISED ANDMED

11.1 Andmesilt seadet on valesti kasutatud, ei tarvitse teeninduse tehniku või edasimüüja töö isegi garantiiajal tasuta olla. Teenindust ja garantiitingimusi puudutavad juhised leiate garantiibrošüürist.

Mudel EIS84486

Tüüp 62 D4A 03 CA

Induktsioon 7.35 kW

Seerinr. .................

ELECTROLUX

Tootenumber (PNC) 949 596 963 00

220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz

Valmistatud Saksamaal

7.35 kW

22 www.electrolux.com

11.2 Tarkvaralitsentsid

Käesolevas pliidis sisalduv tarkvara sisaldab autoriõigusega kaitstud tarkvara, millel on BSD, fontconfig, FTL,

GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY

ISC, Apache 2,0 ja teised litsentsid.

11.3 Keeduväljade tehnilised näitajad

Tutvuge litsentsi täistekstiga jaotises:

Menüü > Seaded > Hooldus > Litsents.

Avatud lähtekoodiga tarkvara lähtekoodi võite alla laadida, klõpsates toote veebilehel olevat hüperlinki.

Keeduväli

Vasakpoolne eesmine

Vasakpoolne tagumine

Keskmine ees‐ mine

Parempoolne tagumine

Nimivõimsus

(maks. soo‐ jusaste) [W]

2300

2300

1400

1600

2300

3000

PowerBoost

[W]

3200

3200

2500

Keeduväljade võimsus võib vähesel määral erineda tabelis toodud andmetest. See oleneb kasutatavate nõude materjalist ja suurusest.

12. ENERGIATÕHUSUS

2500

3600

3600

PowerBoost maksimum‐ kestus [min]

10

10

4

Nõu läbimõõt

[mm]

125 – 210

125 – 210

125 – 145

10

10

10

125 – 180

210 – 240

285 – 320

Parimate tulemuste saamiseks kasutage nõusid, mille läbimõõt ei ole tabelis toodust suurem.

12.1 Tooteteave vastavalt EU 66/2014 kehtib ainult EL-i turu jaoks

Mudeli tunnus

Keeduplaadi tüüp

Keeduväljade arv

Kuumutamisviis

Ringikujuliste keeduvälja‐ de läbimõõt (Ø)

Keeduvälja energiatarbi‐ mine (EC electric coo‐ king)

Pliidi energiatarbimine

(EC electric hob)

Vasakpoolne eesmine

Vasakpoolne tagumine

Keskmine eesmine

Parempoolne tagumine

Vasakpoolne eesmine

Vasakpoolne tagumine

Keskmine eesmine

Parempoolne tagumine

EIS84486

Integreeritud pliit

4

Induktsioon

21,0 cm

21,0 cm

14,5 cm

32,0 cm

179,6 Wh/kg

189,1 Wh/kg

180,2 Wh/kg

183,3 Wh/kg

183,1 Wh/kg

EN 60350-2 - Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed - Osa 2: Pliidid -

Meetodid jõudluse mõõtmiseks

Keeduala puudutavad energianäidud on märgitud vastavate keeduväljade tähistega.

12.2 Energiasääst

Järgmisi nõuandeid järgides saate igapäevaselt energiat kokku hoida.

13. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake

EESTI

• Vett kuumutades piirduge vajaliku kogusega.

• Võimalusel pange keedunõule alati kaas peale.

• Enne keeduvälja sisselülitamist asetage sellele keedunõu.

• Pange väiksem nõu väiksemale keeduväljale.

• Pange nõu otse keeduvälja keskele.

• Toidu soojashoidmiseks või sulatamiseks kasutage jääkkuumust.

23

sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

24 www.electrolux.com

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 24

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 27

3. INSTALACJA.................................................................................................... 29

4. OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 31

5. KRÓTKI PRZEWODNIK.................................................................................. 32

6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................33

7. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 34

8. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 40

9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 42

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 43

11. DANE TECHNICZNE......................................................................................46

12. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA............................................................. 47

Z MYŚLĄ O TOBIE

Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To przydatne i stylowe urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność uzyskania doskonałych efektów.

Witamy w świecie marki Electrolux!

Zapraszamy do naszej witryny internetowej, aby:

Uzyskać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:

www.electrolux.com/support

Zarejestrować produkt, aby otrzymać lepszą obsługę serwisową:

www.registerelectrolux.com

Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do urządzenia:

www.electrolux.com/shop

OBSŁUGA KLIENTA I SERWIS

Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.

Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.

Te informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne informacje i wskazówki

Informacje dotyczące środowiska naturalnego

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z

POLSKI 25

załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.

Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych

zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu

ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.

Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.

Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.

Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.

Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.

Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę uruchomienia, zaleca się jej włączenie.

Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

26 www.electrolux.com

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej temperatury. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi.

Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego programatora czasowego ani niezależnego układu zdalnego sterowania.

OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie grzejnej może być przyczyną pożaru.

NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie, a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem gaśniczym.

UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod nadzorem. Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim gotowaniem.

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni gotowania.

Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść przedmiotów metalowych, jak sztućce lub pokrywki do garnków, ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać.

Nie uruchamiać urządzenia przed zainstalowaniem go w zabudowie.

Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.

Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć pole grzejne za pomocą elementu sterującego. Nie polegać na działaniu układu wykrywania obecności naczyń.

Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego / powierzchni szklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda. Jeśli urządzenie podłączono bezpośrednio do skrzynki przyłączowej, należy wyłączyć bezpiecznik, aby odłączyć zasilanie urządzenia. W obu przypadkach należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

POLSKI 27

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowany serwis lub inna wykwalifikowana osoba.

OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty grzejnej wyprodukowanych przez producenta urządzenia lub określonych w instrukcji przez producenta urządzenia jako odpowiednich, lub dostarczonych z urządzeniem. Użycie nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2.1 Instalacja

OSTRZEŻENIE!

Urządzenie może zainstalować wyłącznie wykwalifikowana osoba.

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń lub uszkodzeniem urządzenia.

• Usunąć wszystkie elementy opakowania.

• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.

• Należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia.

• Zachować minimalne odstępy od innych urządzeń i mebli.

• Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Należy zawsze stosować rękawice ochronne i mieć na stopach pełne obuwie.

• Po przycięciu zabezpieczyć krawędzie blatu przed wilgocią za pomocą odpowiedniego uszczelniacza.

• Zabezpieczyć spód urządzenia przed dostępem pary i wilgoci.

• Nie instalować urządzenia przy drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie to możliwości strącenia gorącego naczynia z urządzenia przy otwieraniu okna lub drzwi.

• W dolnej części każdego urządzenia znajdują się wentylatory chłodzące.

• Jeśli urządzenie zainstalowano nad szufladą:

– Nie przechowywać drobnych elementów ani arkuszy papieru, które mogłyby zostać wciągnięte, uszkadzając wentylatory chłodzące lub obniżając wydajność układu chłodzenia.

– Zachować odstęp co najmniej 2 cm między dolną częścią urządzenia a elementami przechowywanymi w szufladzie.

• Usunąć wszystkie przegrody zamontowane w szafce pod urządzeniem.

2.2 Podłączenie do sieci elektrycznej

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.

• Wszystkie połączenia elektryczne powinien wykonać wykwalifikowany elektryk.

• Urządzenie musi być uziemione.

• Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.

• Upewnić się, że parametry na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom znamionowym źródła zasilania.

28 www.electrolux.com

• Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane. Luźny lub niewłaściwy przewód zasilający bądź wtyczka (jeśli dotyczy) może być przyczyną przegrzania styków.

• Użyć odpowiedniego przewodu zasilającego.

• Nie dopuszczać do splątania przewodów elektrycznych.

• Upewnić się, że zainstalowano zabezpieczenie przed porażeniem prądem.

• Przewód zasilający należy przymocować obejmą, by go mechanicznie odciążyć.

• Podczas podłączania urządzenia do gniazda sieciowego upewnić się, że przewód zasilający lub jego wtyczka

(jeśli dotyczy) nie będzie dotykać rozgrzanych elementów urządzenia lub naczyń.

• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.

• Należy uważać, aby nie uszkodzić wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.

• Zarówno dla elementów znajdujących się pod napięciem, jak i zaizolowanych części, zabezpieczenie przed porażeniem prądem należy zamocować w taki sposób, aby nie można go było odłączyć bez użycia narzędzi.

• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.

• Jeśli gniazdo elektryczne jest obluzowane, nie wolno podłączać do niego wtyczki.

• Odłączając urządzenie, nie należy ciągnąć za przewód zasilający.

Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.

• Konieczne jest zastosowanie odpowiednich wyłączników obwodu zasilania: wyłączniki automatyczne, bezpieczniki topikowe (typu wykręcanego – wyjmowane z oprawki), wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) oraz styczniki.

• W instalacji elektrycznej należy zastosować wyłącznik obwodu umożliwiający odłączenie urządzenia od zasilania na wszystkich biegunach.

Wyłącznik obwodu musi mieć rozwarcie styków wynoszące minimum 3 mm.

2.3 Eksploatacja

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń, oparzeniem i porażeniem prądem.

• Przed pierwszym użyciem urządzenia należy usunąć z niego wszystkie elementy opakowania, etykiety i folię ochronną (jeśli dotyczy).

• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

• Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.

• Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne są drożne.

• Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

• Po każdym użyciu wyłączyć pole grzejne.

• Nie polegać na działaniu układu wykrywania obecności naczyń.

• Nie kłaść sztućców ani pokrywek naczyń na polach grzejnych. Mogą one się mocno rozgrzać.

• Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami lub jeśli ma ono kontakt z wodą.

• Nie używać urządzenia jako powierzchni roboczej ani miejsca do przechowywania przedmiotów.

• Jeśli na powierzchni urządzenia pojawią się pęknięcia, należy natychmiast odłączyć je od zasilania.

Pozwoli to uniknąć zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.

• Gdy urządzenie jest włączone, użytkownicy z wszczepionym rozrusznikiem serca nie powinni zbliżać się do indukcyjnych pól grzejnych na odległość mniejszą niż

30 cm.

• Gorący olej może pryskać podczas wkładania do niego żywności.

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie pożarem i wybuchem

• Pod wpływem wysokiej temperatury tłuszcze i olej mogą uwalniać łatwopalne opary. Podczas podgrzewania tłuszczów i oleju nie wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani rozgrzanych przedmiotów.

• Opary uwalniane przez gorący olej mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.

• Zużyty olej zawierający pozostałości produktów spożywczych ma niższą temperaturę zapłonu niż świeży olej.

• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani przedmiotów nasączonych łatwopalnymi substancjami.

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie uszkodzeniem urządzenia.

• Nie stawiać gorących naczyń na panelu sterowania.

• Nie stawiać gorących naczyń na szklanej powierzchni płyty grzejnej.

• Nie dopuszczać do wygotowania się potraw.

• Nie dopuszczać do upadku naczyń lub innych przedmiotów na powierzchnię urządzenia. Może to spowodować jego uszkodzenie.

• Nie włączać pól grzejnych bez naczyń ani z pustymi naczyniami.

• Nie kłaść na urządzeniu folii aluminiowej.

• Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze zniszczonym spodem mogą spowodować zarysowanie szkła lub szkła ceramicznego. Dlatego nie należy przesuwać ich po powierzchni gotowania.

• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przyrządzania potraw.

Nie wolno go używać do innych

3. INSTALACJA

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

POLSKI 29

celów, takich jak np. ogrzewanie pomieszczeń.

2.4 Konserwacja i czyszczenie

• Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni urządzenia, należy regularnie ją czyścić.

• Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć i zaczekać, aż ostygnie.

• Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia należy odłączyć je od zasilania.

• Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą wodną.

• Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować wyłącznie obojętne środki czyszczące. Nie używać żadnych produktów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.

2.5 Serwis

• Należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym, który naprawi urządzenie.

• Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

2.6 Utylizacja

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń lub uduszeniem.

• Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować urządzenie, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

• Odciąć przewód zasilający blisko urządzenia i oddać do utylizacji.

3.1 Przed instalacją

Przed przystąpieniem do instalacji płyty grzejnej należy zapisać poniższe informacje umieszczone na tabliczce

30 www.electrolux.com

znamionowej. Tabliczka znamionowa znajduje się w dolnej części płyty grzejnej.

Numer seryjny ...........................

3.2 Płyty grzejne do zabudowy

Płyt grzejnych do zabudowy wolno używać dopiero po ich zamontowaniu w odpowiednich szafkach lub blatach roboczych spełniających wymogi stosownych norm.

3.3 Przewód zasilający

• W zestawie z płytą grzejną znajduje się przewód zasilający.

• W celu wymiany uszkodzonego przewodu należy użyć przewodu zasilającego następującego typu:

H05V2V2-F, który jest odporny na temperaturę co najmniej 90°C. W tym celu należy skontaktować się z miejscowym punktem serwisowym.

3.4 Montaż

Jeśli urządzenie jest zainstalowane nad szufladą, wentylator płyty grzejnej może spowodować nagrzewanie przedmiotów w szufladzie podczas procesu gotowania.

min.

500mm min.

50mm

4. OPIS URZĄDZENIA

4.1 Układ powierzchni gotowania

1 1 1

1

Indukcyjne pole grzejne

2

Panel sterowania

POLSKI 31

1

4.2 Układ panelu sterowania

1

2 3

4

5

2

6 7 8

12

11

Aby wyświetlić dostępne ustawienia, należy dotknąć odpowiedniego symbolu.

10 9

1

2

3

4

5

6

-

7

8

-

Symbol Uwagi

ON/OFF (WŁ./

WYŁ.)

Menu

-

Wybór pola grzejnego

Wskaźnik pola grzejnego

Suwak

PowerBoost

Blokada

Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej.

Otwieranie i zamykanie Menu.

Wyświetlanie suwaka dla wybranego pola grzej‐ nego.

Wskazanie pola grzejnego, dla którego włączo‐ ny jest suwak.

Ustawianie funkcji zegara.

Regulacja mocy grzania.

Włączanie funkcji.

Włączanie i wyłączanie funkcji.

32 www.electrolux.com

9

10

11

12

Symbol Uwagi

-

0 - 9

-

Przerwa

Bridge

4.3 OptiHeat Control (3stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego)

OSTRZEŻENIE!

III / II / I Występuje zagrożenie poparzeniem przez ciepło resztkowe.

Wskaźnik pokazuje poziom ciepła resztkowego.

5. KRÓTKI PRZEWODNIK

5.1 Korzystanie z ekranu dotykowego

• Aby włączyć daną opcję, należy dotknąć odpowiedniego symbolu na wyświetlaczu.

• Wybrana funkcja włączy się po zdjęciu palca z wyświetlacza.

• Aby przewinąć dostępne opcje, należy użyć szybkiego gestu lub przesunąć palcem po wyświetlaczu.

• Szybkość gestu wpływa na szybkość przewijania ekranu.

• Przewijanie może zatrzymać się samoistnie lub można je przerwać, dotykając wyświetlacza.

• Dotykając odpowiednich symboli, można zmienić większość parametrów widocznych na wyświetlaczu.

• Aby wybrać żądaną funkcję lub czas, można przewinąć listę i/lub dotknąć wybranej opcji.

Menu

Gotowanie wspomaga‐ ne

Okienko emitera sygnałów w podczerwieni funk‐ cji Hob²Hood. Nie należy go zakrywać.

Włączanie i wyłączanie funkcji.

Wyświetlanie aktualnego ustawienia mocy grza‐ nia.

Włączanie i wyłączanie funkcji.

Indukcyjne pola grzejne wytwarzają ciepło potrzebne do gotowania potraw bezpośrednio w dnie naczyń.

Powierzchnia ceramiczna nagrzewa się od ciepła pochodzącego z naczyń.

• Gdy płyta grzejna jest włączona, a niektóre symbole znikną z wyświetlacza, należy dotknąć wyświetlacza w dowolnym miejscu.

Wszystkie symbole zostaną ponownie wyświetlone.

• Po uruchomieniu niektórych funkcji na wyświetlaczu pojawia się wyskakujące okienko z dodatkowymi informacjami.

• Aktywne są tylko podświetlone symbole.

• Aby włączyć funkcję zegara, należy najpierw wybrać pole grzejne.

5.2 Menu – struktura

Dotknąć , aby uzyskać dostęp i zmienić ustawienia płyty grzejnej lub włączyć niektóre funkcje. W tabeli przedstawiono podstawową strukturę

Menu.

POLSKI 33

Funkcje płyty grzejnej

Ustawienia

Roztapianie

Blokada uruchomienia

Stoper

Hob²Hood H0 - wyłączone

H1 - tylko oświetlenie

Konfiguracja

H2 - niska prędkość wentylatora

H3 - auto. went., niska prędk.

H4 - auto. went., średnia prędk.

H5 - auto. went., wysoka prędk.

H6 - auto. went., zwiększona moc

Gotowanie wspomagane

Język

Dźwięki przycisków

Serwis

Głośność sygnału

Jasność wyświetlacza

Tryb demo

Licencja

Wyświetl wer. oprogr.

Historia alarmów

Resetuj wszyst. ust.

Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka. Do poruszania się po Menu użyć lub .

Po dotknięciu i przytrzymaniu niektórych opcji dostępnych w Menu pojawia się ich krótki opis. Postępować zgodnie ze

6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

wskazówkami, aby poruszać się po

Menu.

Po dotarciu na dół Menu należy przewinąć listę w górę i użyć lub dotknąć , aby zamknąć Menu.

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

6.1 Pierwsze podłączenie do sieci elektrycznej

Po podłączeniu urządzenia do zasilania należy ustawić następujące parametry:

Język, Jasność wyświetlacza i Głośność sygnału.

34 www.electrolux.com

Ustawienia można zmienić w Menu >

Ustawienia > Konfiguracja. Patrz

„Codzienna eksploatacja”.

7. CODZIENNA EKSPLOATACJA

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

7.1 Włączanie i wyłączanie

Dotknąć przez 1 sekundę, aby włączyć lub wyłączyć płytę grzejną.

7.2 Samoczynne wyłączenie

Funkcja ta powoduje samoczynne wyłączenie płyty grzejnej, gdy:

• wszystkie pola grzejne są wyłączone,

• po włączeniu płyty grzejnej nie zostanie ustawiona moc grzania,

• panel sterowania został zalany lub od ponad 10 sekund znajduje się na nim przedmiot (garnek, ściereczka itp).

Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłączy się. Należy usunąć przedmiot lub wyczyścić panel sterowania.

• płyta ulega nadmiernemu rozgrzaniu

(np. gdy wygotowała się zawartość naczynia). Przed ponownym użyciem płyty grzejnej odczekać, aż pole grzejne ostygnie.

• użyto nieodpowiedniego naczynia lub nie ma naczynia na danym polu grzejnym. Zaczyna migać biały symbol pola grzejnego i po upływie 1 minuty indukcyjne pole grzejne wyłącza się samoczynnie.

• nie wyłączono pola grzejnego lub nie zmieniono mocy grzania. Po pewnym czasie wyświetla się komunikat i urządzenie wyłącza się.

Zależność między ustawieniem mocy grzania a czasem, po jakim wyłącza się płyta grzejna:

Ustawienie mocy grzania

1 - 2

3 - 5

Płyta grzejna wy‐ łącza się po

6 godz.

5 godz.

Ustawienie mocy grzania

6

7 - 9

Płyta grzejna wy‐ łącza się po

4 godz.

1,5 godz.

7.3 Używanie pól grzejnych

Naczynia należy stawiać na środku pola grzejnego. Indukcyjne pola grzejne dostosowują się automatycznie do wielkości dna naczyń.

Po ustawieniu naczynia na polu grzejnym płyta grzejna automatycznie wykrywa jego obecność i na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni suwak. Jest on widoczny przez 8 sekund, po czym wyświetlacz powraca do widoku głównego. Aby szybciej ukryć suwak, należy dotknąć ekranu poza obszarem suwaka.

Jeśli włączone są inne pola grzejne, zakres ustawień mocy kolejnego pola może być ograniczony. Patrz punkt

„Zarządzanie energią”.

Upewnić się, że naczynie jest odpowiednie do płyt indukcyjnych. Więcej informacji na temat rodzajów naczyń – patrz „Wskazówki i porady”. Sprawdzić wielkość naczynia w rozdziale „Dane techniczne”.

7.4 Ustawienie mocy grzania

1. Włączyć płytę grzejną.

2. Ustawić naczynie na wybranym polu grzejnym.

Na wyświetlaczu pojawi się suwak dla aktywnego pola grzejnego i pozostanie widoczny przez 8 sekund.

3. Dotknąć przesunąć palcem po suwaku, aby ustawić żądaną moc grzania.

POLSKI 35

Symbol zmieni kolor na czerwony i powiększy się.

7.5 PowerBoost

Funkcja ta umożliwia zwiększenie mocy określonego pola grzejnego w zależności od wielkości naczynia. Funkcję można włączyć tylko na ograniczony czas.

1. Najpierw dotknąć symbolu wybranego pola grzejnego.

2. Dotknąć lub przesunąć palcem w prawo, aby włączyć funkcję dla wybranego pola grzejnego.

Symbol zmieni kolor na czerwony i powiększy się.

Funkcja wyłączy się automatycznie. Aby wyłączyć funkcję ręcznie, należy wybrać pole grzejne i zmienić ustawienie mocy grzania.

Informacje o maksymalnym czasie działania funkcji znajdują się w części „Dane techniczne”.

7.6 Zarządzanie energią

• Pola grzejne są pogrupowane zgodnie z umiejscowieniem i liczbą faz podłączonych do płyty grzejnej.

Patrz rysunek.

• Maksymalne obciążenie każdej fazy wynosi 3680 W.

• Funkcja rozdziela moc między pola grzejne podłączone do tej samej fazy.

• Funkcja włącza się, gdy łączna moc pól grzejnych podłączonych do jednej fazy przekracza 3680 W.

• Funkcja powoduje zmniejszenie mocy innych pól grzejnych podłączonych do tej samej fazy, co ma wpływ na dostępne ustawienie mocy grzania.

• Maksymalna wartość mocy grzania jest widoczna na suwaku. Aktywne są tylko wartości wyświetlane na biało.

• Jeśli niedostępna jest wyższa moc grzania, należy najpierw zmniejszyć ją dla innych pól grzejnych.

7.7 Funkcja Bridge

Funkcja ta łączy dwa pola grzejne, które działają jak jedno pole grzejne z tym samym ustawieniem mocy grzania.

Umożliwia ona gotowanie w dużych naczyniach.

1. Ustawić naczynie na dwóch polach grzejnych. Naczynie powinno zakrywać środki obu pól grzejnych.

2. Dotknąć , aby włączyć funkcję.

Symbol pola zmieni się.

3. Ustawić moc grzania.

Naczynie musi zakrywać środki obu pól grzejnych, ale nie może wystawać poza oznaczenie obszaru pola grzejnego.

Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć

. Pola grzejne będą działać niezależnie od siebie.

36 www.electrolux.com

7.8 Zegar

+STOP

Wyłącznik czasowy

Funkcja ta służy do określenia czasu pracy pola grzejnego podczas danego cyklu gotowania.

Funkcję można ustawić oddzielnie dla każdego pola grzejnego.

1. Najpierw wybrać moc grzania dla odpowiedniego pola grzejnego, a następnie ustawić funkcję.

2. Dotknąć symbolu pola.

3. Dotknąć .

Na wyświetlaczu pojawi się okienko menu zegara.

4. Zaznaczyć , aby włączyć funkcję.

Symbole zmienią się na

+STOP

.

5. Przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać żądany czas (np.

godziny i/lub minuty).

6. Dotknąć Ok, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Można także wybrać , aby anulować wybór.

Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie migać wskazanie . Dotknąć , aby włączyć sygnał dźwiękowy.

Aby wyłączyć funkcję, należy zmienić ustawienie mocy grzania na 0.

Ewentualnie dotknąć

+STOP

po lewej stronie wskazania zegara, dotknąć obok i potwierdzić wybór, gdy pojawi się wyskakujące okienko.

Minutnik

Funkcji tej można używać, gdy płyta grzejna jest włączona, ale nie pracują pola grzejne.

Funkcja nie ma wpływu na działanie pól grzejnych.

1. Wybrać dowolne pole grzejne.

Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni suwak.

2. Dotknąć .

Na wyświetlaczu pojawi się okienko menu zegara.

3. Przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać żądany czas (np.

godziny i minuty).

4. Dotknąć Ok, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Można także wybrać , aby anulować wybór.

Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie migać wskazanie . Dotknąć , aby włączyć sygnał dźwiękowy.

Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć po lewej stronie wskazania zegara, dotknąć obok i potwierdzić wybór, gdy pojawi się wyskakujące okienko.

Stoper

Funkcja automatycznie rozpoczyna odliczanie czasu po włączeniu pola grzejnego. Umożliwia ona kontrolowanie czasu jego pracy.

1. Dotknąć , aby przejść do Menu.

2. Przewinąć Menu, aby wybrać

Ustawienia > Stoper.

3. Dotknąć przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka. Do poruszania się po Menu użyć lub .

Funkcja nie wyłącza się po zdjęciu naczynia z pola grzejnego. Aby ręcznie zresetować i ponownie uruchomić funkcję, należy dotknąć i wybrać

Resetuj w wyskakującym okienku.

Funkcja rozpocznie odliczanie od 0. Aby wybrać opcję Przerwa dla funkcji w ciągu jednego cyklu gotowania, należy dotknąć

i wybrać Przerwa w wyskakującym okienku. Wybrać Start, aby kontynuować odliczanie.

7.9 Przerwa

Funkcja ta służy do przestawiania wszystkich włączonych pól grzejnych na najniższą moc grzania.

Gdy funkcja jest włączona, można używać tylko symboli i . Wszystkie pozostałe symbole na panelu sterowania są zablokowane.

Funkcja nie blokuje funkcji zegara.

Dotknąć , aby włączyć funkcję.

Wyświetli się . Moc grzania zostanie zmniejszona do wartości 1.

Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć

.

Funkcja powoduje wyłączenie funkcji

PowerBoost. Przywrócenie najwyższej mocy grzania następuje po ponownym dotknięciu .

7.10 Blokada

Podczas pracy płyty grzejnej można zablokować panel sterowania.

Zapobiega to przypadkowej zmianie ustawienia mocy grzania.

Najpierw należy ustawić moc grzania.

Dotknąć , aby włączyć funkcję.

Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć i przytrzymać przez 3 sekundy.

Wyłączenie płyty grzejnej powoduje również wyłączenie tej funkcji.

7.11 Blokada uruchomienia

Funkcja ta zapobiega przypadkowemu uruchomieniu płyty grzejnej.

1. Dotknąć na wyświetlaczu, aby otworzyć Menu.

2. Wybrać Ustawienia>Blokada uruchomienia z listy.

3. Ustawić przełącznik w położeniu włączenia i dotknąć liter A-O-X w kolejności alfabetycznej, aby włączyć lub funkcję. Aby wyłączyć funkcję, należy ustawić przełącznik w położeniu wyłączenia.

Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka. Do poruszania się po Menu użyć lub .

POLSKI

7.12 Język

1. Dotknąć na wyświetlaczu, aby otworzyć Menu.

2. Wybrać Ustawienia > Konfiguracja >

Język z listy.

3. Wybrać odpowiedni język z listy.

Jeśli wybrano niewłaściwy język, należy dotknąć . Z wyświetlonej listy wybrać trzecią opcję, a następne dwukrotnie ostatnią opcję. Na koniec wybrać opcję po prawej stronie.

Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka. Do poruszania się po Menu użyć lub .

7.13 Dźwięki przycisków /

Głośność sygnału

Możliwy jest wybór dźwięków emitowanych przez płytę grzejną lub ich wyłączenie. Dostępne ustawienia to klikanie (domyślne) lub sygnały dźwiękowe.

1. Dotknąć na wyświetlaczu, aby otworzyć Menu.

2. Wybrać Ustawienia > Konfiguracja>

Dźwięki przycisków / Głośność sygnału z listy.

3. Wybrać odpowiednią opcję.

Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka. Do poruszania się po Menu użyć lub .

7.14 Jasność wyświetlacza

Można zmienić ustawienie jasności wyświetlacza.

Do wyboru są cztery jasności wyświetlacza – od najniższej 1 do najwyższej 4.

1. Dotknąć na wyświetlaczu, aby otworzyć Menu.

2. Wybrać Ustawienia >Konfiguracja >

Jasność wyświetlacza z listy.

3. Wybrać odpowiednie ustawienie.

Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza

37

38 www.electrolux.com

obszarem wyskakującego okienka. Do poruszania się po Menu użyć lub .

7.15 Gotowanie wspomagane

Funkcja ta dostosowuje temperaturę do różnych rodzajów potraw i utrzymuje ją podczas gotowania. Można ją włączyć tylko dla jednego pola grzejnego po lewej stronie lub dla obu pól grzejnych po lewej stronie, jeśli działają w trybie łączonym.

1. Dotknąć na wyświetlaczu, aby otworzyć Menu.

2. Wybrać Gotowanie wspomagane, a następnie wybrać z listy rodzaj potrawy, która będzie przyrządzana.

Dla każdego rodzaju potrawy dostępnych jest kilka opcji.

Postępować zgodnie ze wskazówkami na wyświetlaczu.

• Aby użyć ustawień domyślnych, należy dotknąć Ok w górnej części wyskakującego okienka.

• Można ustawić funkcję zegara.

Gdy naczynie osiągnie odpowiednią temperaturę, można włączyć zegar.

• Można zmienić domyślne ustawienie mocy grzania.

3. Gdy naczynie osiągnie odpowiednią temperaturę, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i pojawi się wyskakujące okienko. Aby zamknąć okienko i uruchomić funkcję, należy dotknąć

Ok. Aby na stałe wyłączyć wyskakujące okienko, należy zaznaczyć przed włączeniem funkcji.

Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć i Stop lub dotknąć i wybrać

Gotowanie wspomagane, wybrać dowolny rodzaj potrawy i dotknąć Stop.

Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka. Do poruszania się po Menu użyć lub .

7.16 Roztapianie

Funkcji tej można używać do roztapiania różnych produktów, np. czekolady lub masła. Funkcji tej można użyć tylko dla jednego pola grzejnego w danym cyklu gotowania.

1. Dotknąć na wyświetlaczu, aby otworzyć Menu.

2. Wybrać Funkcje płyty grzejnej >

Roztapianie z listy.

3. Dotknąć Start.

Wybrać żądane pole grzejne.

Pojawi się wyskakujące okienko z pytaniem, czy anulować poprzednie ustawienia mocy grzania (jeśli zostało wybrane).

Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka. Do poruszania się po Menu użyć lub .

Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć symbolu wyboru pola grzejnego, a następnie dotknąć Stop.

7.17 Hob²Hood

Jest to zaawansowana, automatyczna funkcja, która umożliwia połączenie płyty grzejnej ze współpracującym z nią okapem kuchennym. Zarówno płyta grzejna, jak i okap są wyposażone w układ komunikacji przesyłający sygnały w podczerwieni. Prędkość wentylatora jest określana automatycznie na podstawie ustawienia trybu oraz temperatury najmocniej rozgrzanego naczynia na płycie grzejnej.

W większości modeli okapów system zdalnego sterowania jest domyślnie wyłączony. Przed użyciem funkcji należy go włączyć. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi okapu.

Funkcja działa automatycznie w trybach od H2 do H6. Domyślne ustawienie płyty grzejnej to H5. Okap kuchenny będzie reagował na każde włączenie płyty grzejnej. Płyta grzejna będzie automatycznie rozpoznawać temperaturę naczyń i odpowiednio dostosowywać prędkość wentylatora. Można ustawić płytę grzejną, aby włączała tylko

oświetlenie – w tym celu należy wybrać tryb H1.

Jeśli użytkownik zmieni prędkość pracy wentylatora okapu, nastąpi wyłączenie domyślnego połączenia z płytą grzejną. Aby ponownie włączyć funkcję, należy wyłączyć oba urządzenia i ponownie je włączyć.

Tryb Auto‐ ma‐ tycz‐ ne oś‐ wiet‐ lenie

Gotowa‐ nie1)

H0 Wył.

Wył.

H1 Wł.

Wył.

Smaże‐ nie2)

H23) Wł.

Prędkość wentylatora

1

Wył.

Wył.

Wył.

Prędkość wentylatora

1

H3

H4

H5

Wł.

Wł.

Wł.

Prędkość wentylatora

1

Prędkość wentylatora

1

Prędkość wentylatora

1

Prędkość wentylatora

1

Prędkość wentylatora

2

H6 Wł.

Prędkość wentylatora

2

Prędkość wentylatora

3

1) Płyta grzejna rozpoznaje proces gotowa‐ nia i uruchamia wentylator zgodnie z usta‐ wieniem trybu automatycznego.

2) Płyta grzejna rozpoznaje proces smaże‐ nia i uruchamia wentylator zgodnie z usta‐ wieniem trybu automatycznego.

3) W tym trybie włączanie wentylatora i oś‐ wietlenia jest niezależne od temperatury.

POLSKI 39

Zmiana trybów

Jeśli hałas jest zbyt duży lub prędkość wentylatora jest niezadowalająca, można przełączać tryby ręcznie.

1. Dotknąć .

Wybrać Ustawienia > Hob²Hood z listy.

2. Wybrać odpowiedni tryb.

Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka.

Po zakończeniu gotowania i wyłączeniu płyty grzejnej wentylator okapu może nadal pracować przez pewien czas. Po upływie tego czasu system wyłącza wentylator automatycznie i uniemożliwia jego przypadkowe włączenie przez kolejne 30 sekund.

Oświetlenie okapu wyłącza się po upływie 2 minut od wyłączenia płyty grzejnej.

40 www.electrolux.com

8. WSKAZÓWKI I PORADY

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

8.1 Naczynia

Silne pole elektromagnetyczne generowane przez indukcyjne pole grzejne nagrzewa naczynie w bardzo krótkim czasie.

Do gotowania na indukcyjnych polach grzejnych należy używać wyłącznie odpowiednich naczyń kuchennych

Materiał, z którego wykonane są naczynia

odpowiedni: żeliwo, stal, stal emaliowana, stal nierdzewna, dno wielowarstwowe (z odpowiednim oznaczeniem producenta).

nieodpowiedni: aluminium, miedź, mosiądz, szkło, ceramika, porcelana.

Naczynie nadaje się do gotowania na płycie indukcyjnej, jeśli:

• możliwe jest szybkie zagotowanie wody w naczyniu postawionym na polu grzejnym ustawionym na maksymalną moc;

• magnes przywiera do dna naczynia.

Dno naczynia powinno być możliwie jak najgrubsze i płaskie.

Przed ustawieniem naczynia na powierzchni pyty grzejnej należy upewnić się że jego spód jest czysty i suchy.

Wymiary naczyń

Indukcyjne pola grzejne dostosowują się automatycznie do wielkości dna naczyń.

Sprawność pola grzejnego zależy od średnicy dna naczynia. Naczynie o średnicy dna mniejszej niż minimalna pochłania tylko część energii generowanej przez pole grzejne.

Patrz „Dane techniczne”.

8.2 Odpowiednie naczynia do korzystania z funkcji Smażenie

Należy stosować wyłącznie naczynia z płaskim dnem. Aby sprawdzić, czy naczynie jest odpowiednie, należy:

1. Odwrócić naczynie do góry dnem.

2. Przyłożyć linijkę do dna naczynia.

3. Spróbować umieścić monetę 1-, 2lub 5-groszową (lub monetę o podobnej grubości) między linijką a dnem naczynia.

a. Naczynie jest nieodpowiednie, jeśli można umieścić monetę między linijką a dnem naczynia.

b. Naczynie jest odpowiednie, jeśli nie można umieścić monety między linijką a dnem naczynia.

8.3 Odgłosy podczas pracy

Jeżeli słychać:

• odgłos trzaskania: naczynie jest wykonane z różnych materiałów

(konstrukcja wielowarstwowa).

• gwizd: pole grzejne jest ustawione na wysoką moc grzania, a naczynie jest wykonane z różnych materiałów

(konstrukcja wielowarstwowa).

• odgłos brzęczenia: ustawiono wysoką moc grzania.

• odgłos klikania: odbywa się przełączanie obwodów elektrycznych, płyta grzejna wykrywa ustawione na niej naczynie.

• odgłos syczenia, brzęczenia: uruchomiony jest wentylator.

Opisane odgłosy są normalnym zjawiskiem i nie świadczą o usterce urządzenia.

8.4 Öko Timer (Zegar eko)

Aby oszczędzać energię, grzałka pola grzejnego wyłącza się zanim zabrzmi

POLSKI 41

sygnał wyłącznika czasowego. Różnica w czasie pracy urządzenia zależy od ustawionego poziomu mocy grzania oraz czasu gotowania.

8.5 Przykłady zastosowania w gotowaniu

Zależność między ustawieniem mocy grzania a poborem mocy przez pole grzejne nie jest liniowa. Zwiększenie mocy grzania nie powoduje proporcjonalnego zwiększenia poboru mocy. Przy ustawieniu średniej mocy grzania pole grzejne wykorzystuje mniej niż połowę swojej mocy.

Dane przedstawione w tabeli mają wyłącznie charakter orientacyjny.

Ustawienie mocy grza‐ nia

1

Zastosowanie:

1 - 2

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

4 - 5

6 - 7

Czas

(min)

Wskazówki

Podtrzymywanie temperatury ugotowanych potraw.

zależ‐ nie od potrzeb

Przykryć naczynie.

5 - 25 Mieszać od czasu do czasu.

Sos holenderski, roztapianie: masła, czekolady, żelatyny.

Ścinanie: puszystych omle‐ tów, smażonych jajek.

Gotowanie ryżu lub potraw mlecznych, podgrzewanie gotowych potraw.

10 - 40 Gotować pod przykryciem.

25 - 50 Dodać co najmniej dwukrot‐ nie więcej płynu niż ryżu.

Potrawy mleczne mieszać od czasu do czasu.

20 - 45 Dodać kilka łyżek wody.

Gotowanie na parze warzyw, ryb, mięsa.

Gotowanie ziemniaków na parze.

Gotowanie większej ilości składników, potraw duszo‐ nych i zup.

Delikatne smażenie: eska‐ lopków, cordon bleu z cielę‐ ciny, kotletów, bryzoli, kiełba‐ sek, wątróbki, zasmażek, ja‐ jek, naleśników, pączków.

20 - 60 Użyć maksymalnie ¼ l wody

60 -

150 zależ‐ nie od potrzeb na 750 g ziemniaków.

Do 3 litrów wody + składniki.

Obrócić po upływie połowy czasu.

42 www.electrolux.com

Ustawienie mocy grza‐ nia

7 - 8

9

Zastosowanie: Czas

(min)

Wskazówki

Intensywne smażenie np.

placków ziemniaczanych, po‐ lędwicy, steków.

5 - 15 Obrócić po upływie połowy czasu.

Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz, mięso duszone w sosie własnym), smażenie frytek.

Gotowanie dużej ilości wody. Funkcja PowerBoost jest włączona.

8.6 Wskazówki i porady dotyczące korzystania z funkcji

Hob²Hood

Jeśli funkcja jest włączona:

• Należy chronić panel okapu przed bezpośrednim oświetlaniem przez światło słoneczne.

• Nie należy kierować na panel okapu światła halogenowego.

• Nie należy zasłaniać panelu sterowania płyty grzejnej.

• Nie zakłócać sygnału między płytą grzejną a okapem (np. poprzez zasłonięcie dłonią, uchwytem naczynia lub wysokim naczyniem).

Patrz rysunek.

Okap na rysunku jest tylko przykładowy.

Utrzymywać w czystości okienko emitera sygnałów w podczerwieni funkcji

Hob²Hood.

Inne urządzenia sterowane zdalnie mogą zakłócać sygnał. Nie należy używać tego typu urządzeń w pobliżu płyty grzejnej, jeśli włączono funkcję Hob²Hood.

Okapy kuchenne z funkcją Hob²Hood

Pełna lista okapów kuchennych współpracujących z tą funkcją znajduje się na naszej witrynie internetowej.

Okapy kuchenne

Electrolux współpracujące z tą funkcją muszą nosić oznaczenie .

9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

POLSKI 43

9.1 Informacje ogólne

• Czyścić płytę grzejną po każdym użyciu.

• Zawsze używać naczyń z czystym dnem.

• Zarysowania lub ciemne plamy na powierzchni nie mają wpływu na działanie płyty grzejnej.

• Stosować odpowiednie środki przeznaczone do czyszczenia powierzchni płyty grzejnej.

• Używać specjalnego skrobaka do szkła.

9.2 Czyszczenie płyty grzejnej

Usuwać natychmiast: stopiony plastik, folię, cukier oraz zabrudzenia z potraw zawierających cukier. W przeciwnym razie zabrudzenia mogą spowodować uszkodzenie płyty grzejnej. Uważać, aby się nie oparzyć. Użyć specjalnego skrobaka, przykładając go pod ostrym kątem do szklanej powierzchni i przesuwając po niej ostrzem.

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Usunąć, gdy płyta grzejna

wystarczająco ostygnie: ślady osadu kamienia i wody, plamy tłuszczu, metaliczne odbarwienia.

Przetrzeć płytę grzejną wilgotną szmatką z dodatkiem delikatnego detergentu. Po wyczyszczeniu wytrzeć płytę grzejną do sucha miękką szmatką.

Usuwanie metalicznych,

połyskliwych przebarwień: użyć wodnego roztworu octu i wyczyścić szklaną powierzchnię wilgotną szmatką.

• Na powierzchni płyty grzejnej znajdują się biegnące poziomo rowki. Czyścić płytę grzejną wilgotną ściereczką z dodatkiem detergentu, wykonując płynne ruchy od lewej do prawej strony. Po wyczyszczeniu wytrzeć płytę grzejną do sucha miękką ściereczką, wykonując płynne ruchy od lewej do prawej strony.

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

10.1 Co zrobić, gdy…

Problem

Nie można uruchomić płyty grzejnej lub sterować nią.

Prawdopodobna przy‐ czyna

Płyta grzejna nie jest pod‐ łączona do zasilania lub jest podłączona nieprawid‐ łowo.

Zadziałał bezpiecznik.

Środek zaradczy

Sprawdzić, czy płytę grzej‐ ną podłączono prawidłowo do zasilania. Patrz sche‐ mat połączeń.

Sprawdzić, czy przyczyną nieprawidłowego działania jest bezpiecznik. Jeżeli nadal będzie dochodzić do wyzwalania bezpiecznika, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektry‐ kiem.

44 www.electrolux.com

Problem Prawdopodobna przy‐ czyna

W ciągu 60 sekund nie us‐ tawiono mocy grzania.

Dotknięto równocześnie dwóch lub więcej pól czuj‐ ników.

Działa funkcja Przerwa.

Środek zaradczy

Ponownie uruchomić płytę grzejną i w ciągu maksy‐ malnie 60 sekund ustawić moc grzania.

Dotknąć tylko jednego pola czujnika.

Wyświetlacz nie reaguje na dotyk.

Część wyświetlacza jest zakryta lub naczynia są us‐ tawione zbyt blisko wy‐ świetlacza.

Na wyświetlaczu jest jakiś płyn lub przedmiot.

Patrz „Codzienna eksploa‐ tacja”.

Usunąć blokujące przed‐ mioty. Odsunąć naczynia od wyświetlacza.

Oczyścić wyświetlacz i za‐ czekać, aż urządzenie os‐ tygnie. Odłączyć płytę grzejną od zasilania. Po upływie minuty ponownie podłączyć płytę grzejną.

Usunąć przedmiot z pól czujników.

Rozlega się sygnał dźwię‐ kowy i urządzenie wyłącza się.

Gdy płyta grzejna jest wy‐ łączona, rozlega się sygnał dźwiękowy.

Zakryto jedno lub więcej pól czujników.

Płyta grzejna wyłącza się.

Położono przedmiot na po‐ lu czujnika .

Wskaźnik ciepła resztko‐ wego nie włącza się.

Nie można włączyć naj‐ większej mocy grzania.

Pola czujników nagrzewają się.

Funkcja Hob²Hood nie działa.

Funkcja Hob²Hood jest włączona, ale działa tylko oświetlenie.

Pole grzejne nie jest gorą‐ ce, ponieważ działało za krótko lub doszło do usz‐ kodzenia czujnika pod po‐ wierzchnią płyty grzejnej.

Inne pole grzejne jest usta‐ wione na największą moc grzania.

Naczynie jest za duże lub ustawione za blisko ele‐ mentów sterowania.

Zdjąć przedmiot z pola czujnika.

Jeśli pole działało wystar‐ czająco długo, aby było gorące, należy skontakto‐ wać się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Najpierw należy zmniej‐ szyć moc drugiego pola grzejnego.

Jeśli to możliwe, duże na‐ czynia należy ustawiać na tylnych polach.

Zakryto panel sterowania.

Należy usunąć przedmiot z panelu sterowania.

Włączono tryb H1.

Zmienić tryb na H2-H6 lub zaczekać, aż uruchomi się tryb automatyczny.

POLSKI 45

Problem

Funkcja Hob²Hood działa w trybie H1-H6, ale działa oświetlenie.

Brak sygnałów dźwięko‐ wych podczas dotykania pól czujników na panelu.

Ustawiono niewłaściwy ję‐ zyk.

Pole grzejne wyłącza się.

Pojawia się komunikat os‐ trzegawczy informujący o tym, że pole grzejne się wyłączy.

Wyświetla się oraz ko‐ munikat.

Wyświetla się O - X - A.

Prawdopodobna przy‐ czyna

Prawdopodobnie problem jest związany z żarówką oświetlenia.

Sygnały dźwiękowe są wy‐ łączone.

Przypadkowo zmieniono język.

Wyłączenie pola grzejnego przez funkcję Samoczynne wyłączenie.

Środek zaradczy

Skontaktować się z autory‐ zowanym punktem serwi‐ sowym.

Włączyć sygnały dźwięko‐ we. Patrz „Codzienna eks‐ ploatacja”.

Przywrócić ustawienia fa‐ bryczne wszystkich funkcji.

Wybrać opcję Resetuj wszyst. ust. w Menu.

Odłączyć płytę grzejną od zasilania. Po upływie minu‐ ty ponownie podłączyć pły‐ tę grzejną. Ustawić Język,

Jasność wyświetlacza i

Głośność sygnału.

Patrz „Codzienna eksploa‐ tacja”.

Wyłączyć płytę grzejną i włączyć ją ponownie.

Miga .

Działa funkcja Blokada.

Patrz „Codzienna eksploa‐ tacja”.

Działa funkcja Blokada uruchomienia.

Brak naczynia na polu grzejnym.

Użyto nieodpowiedniego naczynia.

Średnica dna naczynia jest za mała w stosunku do po‐ la grzejnego.

Patrz „Codzienna eksploa‐ tacja”.

Postawić naczynie na polu grzejnym.

Użyć odpowiedniego na‐ czynia. Patrz „Wskazówki i porady”.

Stosować naczynia o od‐ powiednich wymiarach.

Patrz „Dane techniczne”.

46 www.electrolux.com

Problem

Wyświetla się oraz licz‐ ba.

Słyszalny jest ciągły sygnał dźwiękowy.

Prawdopodobna przy‐ czyna

W płycie grzejnej wystąpiła usterka.

Podłączenie do sieci elek‐ trycznej jest nieprawidło‐ we.

Środek zaradczy

Wyłączyć płytę grzejną i włączyć ponownie po 30 sekundach. Jeśli ponownie wyświetli się , należy odłączyć płytę grzejną od zasilania. Po upływie 30 sekund ponownie podłą‐ czyć płytę. Jeśli problem będzie występował nadal, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Odłączyć płytę grzejną od zasilania. Zwrócić się wy‐ kwalifikowanego elektryka, aby sprawdził instalację.

10.2 Jeśli nie można znaleźć rozwiązania...

Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym zakresie nie jest możliwe, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym.

Należy podać dane z tabliczki znamionowej. Należy upewnić się, że

11. DANE TECHNICZNE

11.1 Tabliczka znamionowa płyta grzejna była użytkowana prawidłowo. W przeciwnym razie interwencja pracownika serwisu lub sprzedawcy może być płatna nawet w okresie gwarancyjnym. Informacje dotyczące obsługi klienta oraz warunków gwarancji znajdują się w broszurze gwarancyjnej.

Model EIS84486

Typ 62 D4A 03 CA

Moc indukcyjna 7.35 kW

Nr seryjny .................

ELECTROLUX

11.2 Licencja na oprogramowanie

Oprogramowanie piekarnika wykorzystuje chronione prawem autorskim oprogramowanie licencjonowane, m.in. pod nazwami

BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0,

LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL/SSLEAY ISC,

Apache 2.0.

Numer produktu 949 596 963 00

220-240 V/400 V, 2N, 50-60 Hz

Wyprodukowano w Niemczech

7.35 kW

Pełna treść licencji znajduje się w: Menu

> Ustawienia > Serwis > Licencja.

Kod źródłowy oprogramowania open source można pobrać, używając hiperłącza na stronie internetowej produktu.

POLSKI

11.3 Parametry pól grzejnych

Pole grzejne Moc znamio‐ nowa (maksy‐ malna moc grzania) [W]

Lewe przednie 2300

Lewe tylne

Środkowe przednie

Prawe tylne

2300

1400

1600

2300

3000

PowerBoost

[W]

3200

3200

2500

2500

3600

3600

PowerBoost maksymalny czas [min]

10

10

4

Średnica na‐ czynia [mm]

125 - 210

125 - 210

125 - 145

10

10

10

125 - 180

210 - 240

285 - 320

Moc pól grzejnych może w niewielkim zakresie odbiegać od wartości podanych w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów naczynia oraz materiału, z którego zostało wykonane.

W celu uzyskania optymalnych efektów gotowania należy stosować naczynia o średnicy nie większej niż podano w tabeli.

12. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

47

12.1 Informacje o produkcie zgodnie z normą EU 66/2014 dotyczą tylko rynku UE

Oznaczenie modelu

Typ płyty grzejnej

Liczba pól grzejnych

Technika grzania

Średnica okrągłych pól grzejnych (Ø)

Zużycie energii na pole grzejne (EC electric coo‐ king)

Zużycie energii przez pły‐ tę grzejną (EC electric hob)

Lewe przednie

Lewe tylne

Środkowe przednie

Prawe tylne

Lewe przednie

Lewe tylne

Środkowe przednie

Prawe tylne

EN 60350-2 - Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego – Część

2: Płyty grzejne – Metody pomiaru cech funkcjonalnych

EIS84486

Płyta grzejna do zabudowy

4

Płyta indukcyjna

21,0 cm

21,0 cm

14,5 cm

32,0 cm

179,6 Wh/kg

189,1 Wh/kg

180,2 Wh/kg

183,3 Wh/kg

183,1 Wh/kg

Parametry elektryczne pola grzejnego są odpowiednio oznaczone przy poszczególnych polach grzejnych.

48 www.electrolux.com

12.2 Oszczędzanie energii

Stosowanie się do poniższych wskazówek pozwoli oszczędzać energię podczas codziennej eksploatacji.

• Należy podgrzewać tylko tyle wody, ile jest potrzebne.

• W miarę możliwości należy zawsze przykrywać naczynia pokrywką.

• Przed włączeniem pola grzejnego należy postawić na nim naczynie.

13. OCHRONA ŚRODOWISKA

• Mniejsze naczynia należy stawiać na mniejszych polach grzejnych.

• Naczynia należy stawiać bezpośrednio na środku pola grzejnego.

• Ciepło resztkowe można wykorzystać do podtrzymywania ciepła potraw lub roztapiania składników.

Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

*

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents