Electrolux EIS84486 User manual

Electrolux EIS84486 User manual

EIS84486

LV

LT

Plīts

Kaitlentė

Lietošanas instrukcija

Naudojimo instrukcija

2

25

2 www.electrolux.com

SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................2

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..................................................................................4

3. UZSTĀDĪŠANA...................................................................................................6

4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS............................................................................ 7

5. ĪSA PAMĀCĪBA................................................................................................. 9

6. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES.......................................................... 10

7. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 11

8. PADOMI UN IETEIKUMI.................................................................................. 16

9. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.................................................................................19

10. PROBLĒMRISINĀŠANA................................................................................ 19

11. TEHNISKIE DATI............................................................................................22

12. ENERGOEFEKTIVITĀTE............................................................................... 23

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.

Laipni lūdzam Electrolux!

Apmeklējiet mūsu vietni, lai:

saņemtu padomus par lietošanu, brošūras, problēmrisināšanas informāciju un informāciju par apkopi un remontu:

www.electrolux.com/support

Lai saņemtu labāku servisu, reģistrējiet savu izstrādājumu:

www.registerelectrolux.com

Iegādājieties piederumus, vienreizējās lietošanas detaļas un oriģinālās rezerves daļas savai ierīcei:

www.electrolux.com/shop

KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI

Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.

Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: modelis,

PCK, sērijas numurs.

Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.

Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai

Vispārēja informācija un padomi

Informācija par vides aizsardzību

Izmaiņu tiesības rezervētas.

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces

LATVIEŠU

nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.

Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība

Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.

Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.

Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.

Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.

Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā attiecīgi.

Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas ir karstas.

Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.

Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgi drošības norādījumi

BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.

Nepieskarieties sildelementiem.

Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

BRĪDINĀJUMS! gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai eļļu bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.

NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai ugunsdrošības segu.

UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.

3

4 www.electrolux.com

BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet priekšmetus uz plīts virsmām.

Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus, piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var sakarst.

Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.

Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.

Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas elementu ar tā vadību un nepaļaujieties uz trauka noteicēju.

Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi, izslēdziet ierīci un atslēdziet to no elektriskās strāvas avota. Gadījumā, ja ierīce ir pievienota strāvas avotam tieši, izmantojot savienojuma kārbu, noņemiet drošinātāju, lai atvienotu ierīci no strāvas avota. Abos gadījumos sazinieties ar Pilnvarotu servisa centru.

Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam, pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam speciālistam.

BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja ieteiktās vai ierīces lietošanas instrukcijā norādītās plīts vadīklas vai plīts vadīklas, kas iestrādātas ierīcē.

Nepiemērotu plīts vadīklu lietošana var izraisīt negadījumus.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana

BRĪDINĀJUMS!

Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēta persona.

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainojumu vai ierīces bojājumu risks.

• Noņemiet visu iesaiņojumu.

• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.

• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.

• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm piemērotu attālumu.

• Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un slēgtus apavus.

• Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu piebriešanu mitruma ietekmē.

• Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika un mitruma.

• Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot durvis vai logu, nenokristu ēdiena gatavošanas trauki.

• Katrai ierīcei apakšā ir dzesēšanas ventilators.

• Ja ierīce tiek uzstādīta virs atvilktnes:

– Neglabājiet mazus priekšmetus vai papīra lapas, kuras varētu

izvilkt, tādējādi sabojājot dzesēšanas ventilatorus vai dzesēšanas sistēmu.

– Starp ierīces apakšdaļu un atvilktnē esošajiem priekšmetiem atstājiet vismaz 2 cm attālumu.

• Noņemiet visus atdalošos paneļus, kas uzstādīti skapīti zem ierīces.

2.2 Elektrības padeves pieslēgšana

BRĪDINĀJUMS!

Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.

• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic sertificētam elektriķim.

• Ierīcei jābūt iezemētai.

• Pirms jebkādu darbību veikšanas pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no strāvas padeves.

• Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.

• Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.

• Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.

• Nepieļaujiet elektrības vadu samezglošanos.

• Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta aizsardzība pret elektrošoku.

• Izmantojiet vada atslogotāju.

• Pieslēdzot ierīci rozetei, pārliecinieties, ka elektrības vads vai kontaktdakša (ja tāda ir) nepieskaras ierīces karstajām daļām vai ēdiena gatavošanas traukiem.

• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai pagarinātājus.

• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru vai elektriķi, lai nomainītu bojātu strāvas kabeli.

• Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret elektrošoku no strāvu vadošiem un izolētajiem elementiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu noņemt bez instrumentiem.

• Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc

LATVIEŠU

uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.

• Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā kontaktspraudni.

• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.

• Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no turētājiem izskrūvējami drošinātāji), zemējuma noplūdes automātslēdži un savienotāji.

• Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz 3 mm.

2.3 Pielietojums

BRĪDINĀJUMS!

Savainojumu, apdegumu vai elektrošoka risks.

• Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet iepakojuma, marķējuma un aizsardzības plēves (ja tādas ir).

• Šī iekārta paredzēta tikai izmantošanai mājās.

• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.

• Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav bloķētas.

• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.

• Pēc katras izmantošanas reizes, iestatiet gatavošanas zonu stāvoklī "

Izslēgts".

• Nepaļaujieties uz trauka noteicēju.

• Nenovietojiet galda piederumus un katlu vākus uz gatavošanas zonām.

Tie var sakarst.

• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja tā saskaras ar ūdeni.

• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uzglabāšanai paredzētu virsmu.

• Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Tas jādara, lai novērstu elektrošoku.

• Lietotājiem ar elektrokardiostimulatoru jāturas vismaz 30 cm attālumā no indukcijas gatavošanas zonām, kad ierīce tiek darbināta.

• Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā var šļakstēt.

5

6 www.electrolux.com

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv ugunsgrēka vai sprādziena risks.

• Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar taukvielām un eļļu, netuviniet tām atklātu liesmu vai sakarsētus priekšmetus.

• Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var izraisīt spontānu aizdegšanos.

• Izlietota eļļa, kas satur ēdiena atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie zemākas temperatūras nekā eļļa, kas tiek lietota pirmo reizi.

• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv ierīces bojājumu risks.

• Nenovietojiet karstus ēdiena gatavošanas traukus uz vadības paneļa.

• Nedrīkst novietot karstu pannas vāku uz plīts stikla virsmas.

• Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet ēdiena gatavošanas traukiem izvārīties tukšiem.

• Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu nekādi priekšmeti un ēdiena gatavošanas trauki. Tā var sabojāt virsmu.

• Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem novietots tukšs ēdiena gatavošanas trauks, vai bez ēdiena gatavošanas trauka.

• Nenovietojiet uz ierīces alumīnija foliju.

• Ēdiena gatavošanas trauki, kas izgatavoti no čuguna vai alumīnija

3. UZSTĀDĪŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

3.1 Pirms uzstādīšanas

Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet zemāk informāciju, kas norādīta uz datu lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var saskrāpēt stiklu / stikla keramiku.

Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts virsmu, vienmēr paceliet tos.

• Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.

2.4 Aprūpe un tīrīšana

• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas materiāla sabojāšanos.

• Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un ļaujiet tai atdzist.

• Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms apkopes veikšanas.

• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet ūdeni.

• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.

Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,

šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.

2.5 Servisa izvēlne

• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.

2.6 Ierīces utilizācija

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainošanās vai nosmakšanas risks.

• Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.

• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.

• Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.

plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte atrodas plīts apakšā.

Sērijas numurs ...........................

3.2 Iebūvējamas plītis

Lietojiet iebūvējamās plītis tikai pēc tam, kad tās ir pareizi iebūvētas virtuves

LATVIEŠU 7

mēbelēs un darba virsmās atbilstoši spēkā esošiem standartiem.

3.3 Savienojuma kabelis

• Plīts ir aprīkota ar strāvas kabeli.

• Lai nomainītu bojātu strāvas vadu, izmantojiet kabeli: H05V2V2-F kas spēj izturēt 90 °C un augstāku temperatūru. Sazinieties ar vietējo apkopes centru.

3.4 Montāža min.

500mm min.

50mm

Ja ierīce tiek uzstādīta virs atvilktnes, plīts virsmas ventilācija gatavošanas procesa laikā var uzsildīt lietas, kas tiek glabātas atvilktnē.

4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

4.1 Gatavošanas virsmas izkārtojums

1 1 1

1

Indukcijas gatavošanas zona

2

Vadības panelis

1

2

8 www.electrolux.com

4.2 Vadības paneļa izkārtojums

1 2 3 4 5 6 7 8

12

11

Lai aplūkotu pieejamos iestatījumus, pieskarieties pie atbilstošā simbola.

10 9

1

2

3

4 -

5

6

-

7

Simbols Komentāri

IESLĒGT / IZ‐

SLĒGT

Izvēlne

Plīts virsmas ieslēgšanai vai izslēgšanai.

Zonas izvēle

Lai atvērtu un aizvērtu Izvēlne.

Lai atvērtu izvēlētās zonas slīdni.

-

Zonas indikators Rāda, kurai zonai aktivizēts slīdnis.

Taimera funkcijas iestatīšanai.

Slīdnis

PowerBoost

Sildīšanas pakāpes regulēšanai.

Funkcijas ieslēgšanai.

8

9

-

Bloķēšana

Pauze

Funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai.

Hob²Hood infrasarkanā signāla sakaru lodziņš.

Neaizsedziet to.

Funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai.

10

11

0 - 9

12

-

Bridge

Rāda pašreizējo sildīšanas pakāpi.

Funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai.

4.3 OptiHeat Control (trīs darbību atlikušā siltuma indikators)

BRĪDINĀJUMS!

III / II / I Pastāv risks gūt apdegumus atlikušā siltuma dēļ. Indikators uzrāda atlikušā siltuma līmeni.

Indukcijas gatavošanas zonas rada gatavošanas procesam nepieciešamo siltumu tieši ēdiena gatavošanas trauka pamatnē. Stikla keramika tiek sakarsēta, izmantojot ēdiena gatavošanas trauku siltumu.

LATVIEŠU 9

5. ĪSA PAMĀCĪBA

5.1 Skārienekrāna lietošana

• Lai aktivizētu konkrētu iespēju, pieskarieties pie attiecīgā simbola displejā.

• Izvēlētā funkcija aktivizējas, kad jūs noņemat pirkstu no displeja.

• Lai ritinātu pieejamās iespējas, lietojiet ātru žestu vai velciet pirkstu pa displeju.

• Žesta stiprums nosaka, cik ātri ekrāns kustas.

• Ritināšana var apstāties pati par sevi, vai arī jūs varat to apstādināt nekavējoties, pieskaroties displejam.

• Jūs varat mainīt lielāko daļu no displejā redzamajiem parametriem, kad pieskaraties atbilstošajiem simboliem.

• Lai iestatītu nepieciešamo funkciju vai laiku, jūs varat ritināt sarakstu vai

Izvēlne

Gatavošanas palīgs

Plīts funkcijas Kušana pieskarties iespējai, kuru gribat izvēlēties.

• Kad plīts virsma ir aktivizēta un daži simboli pazūd no displeja, pieskarieties displejam jebkurā vietā.

Visi simboli atkal ir redzami.

• Aktivizējot atsevišķas funkcijas, parādās uznirstošais logs ar papildu informāciju.

• Var izmantot tikai simbolus ar aizmugurgaismojumu.

• Lai aktivizētu taimera funkcijas, vispirms izvēlieties zonu.

5.2 Izvēlne struktūra

Pieskarieties pie , lai atvērtu un mainītu plīts virsmas iestatījumus vai aktivizētu dažas funkcijas. Tabulā redzama pamata Izvēlne struktūra.

10 www.electrolux.com

Iestatījumi Bērnu drošības funkci‐ ja

Hronometrs

Hob²Hood

Uzstādīšana

Servisa izvēlne

H0 - izslēgts

H1 - tikai apgaismojums

H2 - zems ventilatora ātrums

H3 - aut. ventilatora zems ātrums

H4 - aut. ventilatora vid. ātrums

H5 - aut. ventilatora aug. ātrums

H6 - aut. ventilatora ātr. paātr.

Gatavošanas palīgs

Valoda

Taustiņu skaņa

Skaņas signāla skaļums

Displeja spilgtums

Demonstrācijas režīms

Licence

Parādīt SW versijas

Trauksmes vēsture

Atiestatīt Iest.

Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie vai displeja labajai pusei ārpus uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne, lietojiet vai .

Kad jūs turat piespiestas dažas no

Izvēlne pieejamajām iespējām, parādās īss apraksts. Ievērojiet ieteikumus, lai ērti navigētu pa Izvēlne.

Ja atrodaties Izvēlne apakšā, ritiniet sarakstu uz augšu un lietojiet vai pieskarieties , lai aizvērtu Izvēlne.

6. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

Iestatījumu var mainīt Izvēlne >

Iestatījumi > Uzstādīšana. Skatiet sadaļu

„Izmantošana ikdienā”.

6.1 Pieslēdzot ierīci elektrotīklam pirmo reizi

Kad pieslēdzat plīts virsmu elektrotīklam, jums jāiestata Valoda, Displeja spilgtums un Skaņas signāla skaļums.

LATVIEŠU 11

7. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

7.1 Aktivizēšana un deaktivizēšana

Pieskarieties pie vienu sekundi, lai aktivizētu vai deaktivizētu plīti.

7.2 Automātiskā izslēgšanās

Funkcija automātiski izslēgs ierīci, ja:

• visas gatavošanas zonas tiek izslēgtas;

• jūs neiestatījāt sildīšanas pakāpi pēc plīts virsmas aktivizēšanas;

• jūs izlējāt vai nolikāt kaut ko uz vadības paneļa ilgāk par 10 sekundēm (piem., pannu, dvieli utt.).

Atskan skaņas signāls un plīts virsma izslēdzas. Noņemiet priekšmetu vai notīriet vadības paneli;

• plīts virsma kļuvusi pārāk karsta

(piemēram, kad katls ir izvārījies sauss). Ļaujiet gatavošanas zonai atdzist, pirms atkal lietojat plīti;

• jūs izmantojat nepareizus ēdiena gatavošanas traukus vai arī uz konkrētās zonas nav ēdiena gatavošanas trauku. Baltais gatavošanas zonas simbols mirgo un indukcijas gatavošanas zona automātiski izslēdzas pēc 1 minūtes.

• gatavošanas zona netika izslēgta vai netika mainīta sildīšanas pakāpe. Pēc kāda laika parādās ziņojums un plīts izslēdzas.

Attiecība starp siltuma pakāpi un plīts virsmas izslēgšanās laiku:

Karsēšanas pa‐ kāpe

1 - 2

3 - 5

6

7 - 9

Plīts virsma at‐ slēdzas pēc

6 stundas

5 stundas

4 stundas

1,5 stundas

7.3 Gatavošanas zonu lietošana

Ēdiena gatavošanas traukus lieciet izvēlētās gatavošanas zonas centrā.

Indukcijas gatavošanas zonas līdz zināmai robežai automātiski pielāgojas ēdiena gatavošanas trauka apakšas izmēram.

Kad katls ir novietots uz izvēlētās gatavošanas zonas, plīts virsma automātiski to nosaka, un displejā parādās attiecīgais slīdnis. Slīdnis ir redzams 8 sekundes, un pēc tam displejs atgriežas pie galvenā rādījuma.

Lai aizvērtu slīdni ātrāk, pieskarieties pie ekrāna ārpus slīdņa zonas.

Kad ir aktīvas citas zonas, zonas, kuru vēlaties izmantot, sildīšanas pakāpe var būt ierobežota. Skatiet "Jaudas pārvaldība".

Pārbaudiet, vai katls ir piemērots lietošanai ar indukcijas plītīm. Lai iegūtu plašāku informāciju par ēdiena gatavošanas veidiem, skatiet sadaļu

"Padomi un ieteikumi".

Pārbaudiet katla izmēru sadaļā “Tehniskie dati”.

7.4 Sildīšanas pakāpe

1. Ieslēdziet plīti.

2. Uzlieciet katlu uz izvēlētās gatavošanas zonas.

Displejā parādās aktīvās gatavošanas zonas slīdnis, kas ir aktīvs 8 sekundes.

3. Pieskarieties vai velciet ar pirkstu, lai iestatītu vēlamo sildīšanas pakāpi.

Simbols kļūst sarkans un palielinās.

7.5 PowerBoost

Šī funkcija aktivizē vairāk jaudas attiecīgajai indukcijas gatavošanas zonai;

12 www.electrolux.com

tā ir atkarīga no ēdiena gatavošanas trauku izmēra. Šo funkciju var aktivizēt tikai uz īsu laiku.

1. Vispirms pieskarieties pie nepieciešamās zonas simbola.

2. Pieskarieties pie vai velciet pirkstu pa labi, lai aktivizētu funkciju izvēlētajai gatavošanas zonai.

Simbols kļūst sarkans un palielinās.

Funkcija izslēdzas automātiski. Lai izslēgtu funkciju manuāli, izvēlieties zonu un mainiet tās sildīšanas pakāpi.

Lai aplūkotu maksimālās ilguma vērtības, skatiet sadaļu “Tehniskie dati”.

7.6 Jaudas pārvaldība

• Gatavošanas zonas tiek sagrupētas atbilstoši atrašanās vietai un fāžu skaitam uz plīts. Skatīt attēlu.

• Katras fāzes maksimālā elektrības slodze ir 3680 W.

• Funkcija sadala jaudu starp gatavošanas zonām, kas pieslēgtas tai pašai fāzei.

• Šī funkcija aktivizējas, kad vienai fāzei pieslēgto gatavošanas zonu kopējā elektrības slodze pārsniedz 3680 W.

• Funkcija samazina jaudu citām gatavošanas zonām, kas pieslēgtas pie tās pašas fāzes, kura ietekmē pieejamās sildīšanas pakāpes.

• Maksimālā sildīšanas pakāpe ir redzama uz slīdņa. Aktīvi ir tikai baltie cipari.

• Ja augstāka sildīšanas pakāpe nav pieejama, samaziniet to vispirms citām gatavošanas zonām.

7.7 Bridge funkcija

Šī funkcija apvieno divas gatavošanas zonas, un tās darbojas kā viena ar to pašu sildīšanas pakāpi.

Funkciju var izmantot ar lielākiem ēdiena gatavošanas traukiem.

1. Novietojiet ēdiena gatavošanas trauku uz divām gatavošanas zonām.

Ēdiena gatavošanas traukam jānosedz abu zonu centri.

2. Pieskarieties pie , lai ieslēgtu funkciju. Zonas simbols mainās.

3. Iestatiet sildīšanas pakāpi.

Ēdiena gatavošanas traukam ir jābūt novietotam uz abu zonu centriem, bet ne pāri zonas apzīmējumam.

Lai deaktivizētu funkciju, pieskarieties

. Gatavošanas zonas pārstāj darboties kopā.

7.8 Taimeris

+STOP

Laika atskaites taimeris

Šo funkciju var izmantot, lai norādītu, cik ilgi gatavošanas zonai būtu jādarbojas vienas vārīšanas reizes laikā.

Funkciju var iestatīt katrai gatavošanas zonai atsevišķi.

1. Iestatiet attiecīgās gatavošanas zonas sildīšanas pakāpi un pēc tam funkciju.

2. Peskarieties zonas simbolam.

LATVIEŠU 13

3. Pieskarieties .

Displejā parādīsies taimera izvēlnes logs.

4. Atzīmējiet , lai ieslēgtu funkciju.

Simboli mainās uz

+STOP

.

5. Bīdiet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu vēlamo laiku (piem., stundas un/vai minūtes).

6. Pieskarieties pie Labi, lai apstiprinātu savu izvēli.

Jūs varat arī atsaukt savu izvēli ar .

Kad laiks beidzies, atskan skaņas signāls un sāk mirgot . Pieskarieties pie , lai izslēgtu signālu.

Lai deaktivizētu funkciju, iestatiet sildīšanas pakāpi uz 0. Alternatīvi pieskarieties pie

+STOP

pa kreisi no taimera vērtības, pieskarieties pie tam blakus, un apstiprinātu savu izvēli, kad parādā uznirstošais logs.

Laika atgādinājums

Šo funkciju var lietot, kad plīts ir ieslēgta un gatavošanas zonas nestrādā.

Šī funkcija neietekmē gatavošanas zonu darbību.

1. Izvēlieties jebkuru gatavošanas zonu.

Displejā parādīsies attiecīgais slīdnis.

2. Pieskarties pie .

Displejā parādīsies taimera izvēlnes logs.

3. Bīdiet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu vēlamo laiku (piem., stundas un minūtes).

4. Pieskarieties pie Labi, lai apstiprinātu savu izvēli.

Jūs varat arī atsaukt savu izvēli ar .

Kad laiks beidzies, atskan skaņas signāls un sāk mirgot . Pieskarieties pie , lai izslēgtu signālu.

Lai deaktivizētu funkciju, pieskarieties pie

pa kreisi no taimera vērtības, pieskarieties pie tam blakus, un apstiprinātu savu izvēli, kad parādā uznirstošais logs.

Hronometrs

Funkcija automātiski sāk skaitīt uzreiz pēc gatavošanas zonas aktivizēšanas.

Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu, cik ilgi tā darbojas.

1. Pieskarieties pie , lai atvērtu

Izvēlne.

2. Ritiniet Izvēlne, lai atlasītu Iestatījumi

> Hronometrs.

3. Pieskarieties pie slēdža, lai izslēgtu/ izslēgtu funkciju.

Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie vai displeja labajai pusei ārpus uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne, lietojiet vai .

Funkcija nepārtrauc darbību, kad jūs paceļat katlu. Lai atiestatītu funkciju un atkal ieslēgtu to manuāli, pieskarieties pie , atlasiet Atiestatīt no uznirstošā loga. Funkcija sāk skaitīt no 0. Lai Pauze funkciju uz vienu gatavošanas sesiju, pieskarieties pie un atlasiet Pauze no uznirstošā loga. Atlasiet Start, lai turpinātu skaitīšanu.

7.9 Pauze

Šī funkcija iestata zemāko sildīšanas pakāpi visās ieslēgtajās gatavošanas zonās.

Kad šī funkcija ir ieslēgta, var izmantot tikai un simbolus. Visi pārējie simboli uz vadības paneļa ir bloķēti.

Funkcija neaptur taimera funkciju.

Pieskarieties pie , lai ieslēgtu funkciju.

iedegas. Sildīšanas pakāpe ir samazināta līdz 1.

Lai deaktivizētu funkciju pieskarieties pie

.

Funkcija izslēdz PowerBoost. Augstāko sildīšanas pakāpe atkārtoti aktivizējas, kad jūs atkal pieskaraties pie .

14 www.electrolux.com

7.10 Bloķēšana

Vadības paneli var nobloķēt plīts virsmas darbības laikā. Tas nepieļaus nejaušu sakarsēšanas iestatījumu maiņu.

Vispirms iestatiet sildīšanas pakāpi.

Pieskarieties pie , lai ieslēgtu funkciju.

Lai deaktivizētu funkciju, turiet nospiestu

3 sekundes.

Kad deaktivizējat plīti, jūs deaktivizējat arī šo funkciju.

7.11 Bērnu drošības funkcija

Šī funkcija nepieļauj nejaušu plīts ieslēgšanu un lietošanu.

1. Pieskarieties pie displejā, lai atvērtu Izvēlne.

2. Atlasiet Iestatījumi > Bērnu drošības funkcija no saraksta.

3. Pagrieziet slēdzi pozīcijā ieslēgt un pieskatieties pie burtiem A-O-X alfabētiskā secībā, lai aktivizētu funkciju. Lai deaktivizētu funkciju, pagrieziet slēdzi pozīcijā izslēgt.

Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie vai displeja labajai pusei ārpus uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne, lietojiet vai .

7.12 Valoda

1. Pieskarieties pie displejā, lai atvērtu Izvēlne.

2. Atlasiet Iestatījumi > Uzstādīšana >

Valoda no saraksta.

3. Izvēlieties atbilstošo valodu no saraksta.

Ja izvēlaties nepareizo valodu, pieskarieties pie . Sarakstā, kas parādās, izvēlieties trešo iespēju un pēc tam divreiz pēdējo iespēju. Visbeidzot, izvēlieties iespēju pa labi.

Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie vai displeja labajai pusei ārpus uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne, lietojiet vai .

7.13 Taustiņu skaņa / Skaņas signāla skaļums

Jūs varat izvēlēties, kāda veida skaņa atskan no plīts virsmas, vai izslēgt to pavisam. Jūs varat izvēlēties klikšķi

(noklusējuma režīms) vai pīkstienu.

1. Pieskarieties pie displejā, lai atvērtu Izvēlne.

2. Atlasiet Iestatījumi > Uzstādīšana>

Taustiņu skaņa / Skaņas signāla skaļums no saraksta.

3. Izvēlieties atbilstošu iespēju.

Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie vai displeja labajai pusei ārpus uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne, lietojiet vai .

7.14 Displeja spilgtums

Varat mainīt displeja spilgtumu.

Ir pieejami 4 spilgtuma līmeņi; 1 ir viszemākais, un 4 ir visaugstākais.

1. Pieskarieties pie displejā, lai atvērtu Izvēlne.

2. Atlasiet Iestatījumi >Uzstādīšana >

Displeja spilgtums no saraksta.

3. Izvēlieties atbilstošu pakāpi.

Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie vai displeja labajai pusei ārpus uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne, lietojiet vai .

7.15 Gatavošanas palīgs

Šī funkcija regulē temperatūru dažādiem ēdienu veidiem un uztur to gatavošanas laikā. To var aktivizēt tikai kreisajai priekšējai gatavošanas zonai vai abām kreisās zonas pusēm, izmantojot apvienošanas funkciju.

1. Pieskarieties pie displejā, lai atvērtu Izvēlne.

2. Atlasiet Gatavošanas palīgs un sarakstā izvēlieties ēdiena, kuru vēlaties pagatavot, veidu.

Katram ēdiena veidam ir pieejamas vairākas iespējas. Ievērojiet displejā redzamās norādes.

• Jūs varat pieskarties Labi uznirstošā loga augšā, lai

izmantotu noklusējuma iestatījumus.

• Jūs varat iestatīt taimera funkciju.

Kad katls ir sasniedzis nepieciešamo temperatūru, jūs varat aktivizēt taimeri.

• Jūs varat mainīt noklusējuma sildīšanas pakāpi.

3. Kad katls ir sasniedzis nepieciešamo temperatūru, atskan skaņas signāls un parādās uznirstošais logs. Lai aizvērtu logu un aktivizētu funkciju, pieskarieties pie Labi. Lai pastāvīgi deaktivizētu logu, pirms funkcijas aktivizēšanas atzīmējiet .

Lai izslēgtu funkciju, pieskarieties pie un Stop vai pieskarieties pie un atlasiet Gatavošanas palīgs, izvēlieties jebkuru ēdiena veidu un pieskarieties pie

Stop.

Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie vai displeja labajai pusei ārpus uznirstošā loga. Lai pārvietotos pa

Izvēlne, lietojiet vai .

7.16 Kušana

Šo funkciju var lietot, lai kausētu dažādus produktus, piem., šokolādi vai sviestu. Jūs varat izmantot šo funkciju tikai vienai gatavošanas zonai vienā gatavošana reizē.

1. Pieskarieties pie displejā, lai atvērtu Izvēlne.

2. Atlasiet Plīts funkcijas > Kušana no saraksta.

3. Pieskarieties Start

Izvēlieties vajadzīgo zonu.

Parādās uznirstošais logs, vaicājot, vai vēlaties atcelt iepriekšējo sildīšanas pakāpi, ja tā ir ieslēgta.

Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie vai displeja labajai pusei ārpus uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne, lietojiet vai .

Lai apturētu funkciju, pieskarieties pie zonas izvēles simbola un tad pieskarieties pie Stop.

LATVIEŠU 15

7.17 Hob²Hood

Uzlabota automātiskā funkcija, kas savieno plīts virsmu un īpašu tvaika nosūcēju. Plīts virsmai un tvaika nosūcējam ir infrasarkana signāla komunicēšanas ierīce. Ventilatora ātrums tiek noteikts automātiski, par pamatu ņemot režīma iestatījumu un uz plīts izvietotā karstākā katla temperatūru.

Lielākajā daļā tvaika nosūcēju tālvadības sistēma sākotnēji tiek deaktivizēta. Pirms funkcijas lietošanas aktivizējiet to. Lai saņemtu sīkāku informāciju, skatiet tvaika nosūcēja lietotāja rokasgrāmatu.

Funkcija darbojas automātiski režīmos no

H2 līdz H6. Plīts virsma sākotnēji ir iestatīta uz H5. Tvaika nosūcējs reaģē ikreiz, kad darbināt plīts virsmu. Plīts automātiski nosaka ēdiena gatavošanas trauku temperatūru un attiecīgi noregulē ventilatora ātrumu. Varat iestatīt plīts virsmu tā, lai būtu aktivizēta tikai gaisma, izvēloties H1.

Mainot ventilatora ātrumu uz plīts virsmas, noklusējuma savienojums ar plīts virsmu tiek deaktivizēts. Lai atkārtoti aktivizētu šo funkciju, izslēdziet un ieslēdziet abas ierīces.

Re‐ žīm s

Auto‐ māti‐ skais ap‐ gai‐ smo‐ jums

H0 Iz‐ slēgt

H1 Ie‐ slēgt

H

2 3)

Ie‐ slēgt

H3 Ie‐ slēgt

H4 Ie‐ slēgt

Vārīšana1) Cepšana2)

Izslēgt

Izslēgt

1. ventilato‐ ra ātrums

Izslēgt

1. ventilato‐ ra ātrums

Izslēgt

Izslēgt

1. ventilato‐ ra ātrums

1. ventilato‐ ra ātrums

1. ventilato‐ ra ātrums

16 www.electrolux.com

Re‐ žīm s

Auto‐ māti‐ skais ap‐ gai‐ smo‐ jums

H5 Ie‐ slēgt

Vārīšana1) Cepšana2)

1. ventilato‐ ra ātrums

2. ventilato‐ ra ātrums

H6 Ie‐ slēgt

2. ventilato‐ ra ātrums

3. ventilato‐ ra ātrums

1) Plīts virsma konstatē vārīšanas procesu un aktivizē ventilatora ātrumu saskaņā ar automātisko režīmu.

2) Plīts virsma konstatē cepšanas procesu un aktivizē ventilatora ātrumu saskaņā ar automātisko režīmu.

3) Šis režīms aktivizē ventilatoru un gaismu un tā darbības pamatā nav temperatūra.

Režīmu maiņa

Ja jūs neapmierina trokšņa līmenis/ ventilatora ātrums, varat pārslēgt režīmus manuāli.

8. PADOMI UN IETEIKUMI

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

8.1 Ēdiena gatavošanas trauki

Indukcijas gatavošanas zonās spēcīgs elektromagnētiskais lauks ļoti ātri uzkarsē ēdiena gatavošanas trauku.

Izmantojiet indukcijas gatavošanas zonas tikai kopā ar piemērotiem virtuves traukiem.

Ēdiena gatavošanas trauku materiāls

piemērots: čuguns, tērauds, emaljēts tērauds, nerūsējošs tērauds, daudzslāņu dibens (ko ražotājs norādījis par pareizu).

nepiemērots: alumīnijs, varš, misiņš, stikls, keramika, porcelāns.

1. Pieskarieties pie .

Atlasiet Iestatījumi > Hob²Hood no saraksta.

2. Izvēlieties atbilstošu režīmu.

Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie vai displeja labajai pusei ārpus uznirstošā loga.

Kad gatavošana ir pabeigta un plīts virsma ir izslēgta, tvaika nosūcēja ventilators vēl kādu laiku var darboties.

Pēc tam sistēma deaktivizē ventilatoru automātiski un neļauj jums nejauši aktivizēt ventilatoru nākamo 30 sekunžu laikā.

Tvaika nosūcēja gaisma izslēdzas 2 minūtes pēc plīts virsmas deaktivizēšanas.

Ēdiena gatavošanas trauki ir piemēroti indukcijas plītij, ja:

• ūdens uzvārās ļoti ātri zonā, kurā iestatīs augstākais siltuma iestatījums;

• magnēts pielīp pie ēdiena gatavošanas trauku apakšpuses.

Ēdiena gatavošanas trauka pamatnei vajadzētu būt pēc iespējas biezākai un plakanākai.

Pirms katlu novietošanas uz plīts virsmas nodrošiniet, lai katlu dibeni būtu tīrī un sausi.

Ēdiena gatavošanas trauku izmēri

Indukcijas gatavošanas zonas līdz zināmai robežai automātiski pielāgojas ēdiena gatavošanas trauka apakšas izmēram.

Gatavošanas zonas efektivitāte ir saistīta ar ēdiena gatavošanas trauka diametru.

Ēdiena gatavošanas trauki ar mazāku diametru par minimālo saņems tikai daļu no gatavošanas zonas ģenerētās jaudas.

Skatiet sadaļu “Tehniskie dati".

8.2 Pareizo pannu izvēle Pannā cepts funkcijai

Lietojiet tikai pannas ar plakanu pamatni.

Lai pārbaudītu, vai panna ir piemērota:

1. Novietojiet pannu ar apakšu uz augšu.

2. Nolieciet lineālu uz pannas pamatnes.

3. Mēģiniet ielikt 1, 2 vai 5 eiro centu monētu (vai līdzīga biezuma monētas) starp lineālu un pannas pamatni.

a. Ja starp lineālu un pannas pamatni varat ielikt monētu, panna nav piemērota.

b. Ja starp lineālu un pannas pamatni nevarat ielikt monētu, panna ir piemērota.

LATVIEŠU 17

8.3 Trokšņi darbības laikā

Ja dzirdami:

• krakšķi: ēdiena gatavošanas trauks izgatavots no dažādiem materiāliem

(„sendviča” uzbūve);

• svilpieni: tiek izmantota gatavošanas zona ar augstu jaudas līmeni un ēdiena gatavošanas trauks ir gatavots no dažādiem materiāliem ("sendviča" uzbūve);

• dūkoņa: tiek izmantots augsts jaudas līmenis;

• klikšķi: notiek elektrības pārslēgšana, plīts nosaka, ka uz tās novietots katls;

• šņākšana, dūkoņa: darbojas ventilators.

Šie trokšņi ir parasta parādība, tie nenorāda, ka ir kādi darbības traucējumi.

8.4 Öko Timer (Ekonomijas taimeris)

Lai taupītu elektroenerģiju, gatavošanas zona tiek deaktivizēta, pirms atskan laika atskaites taimera signāls. Darbības laiks ir atkarīgs no sildīšanas pakāpes līmeņa un gatavošanas ilguma.

8.5 Ēdienu gatavošanas piemēri

Sakarība starp zonas sildīšanas pakāpi un tās jaudas patēriņu nav lineāra.

Sildīšanas pakāpes palielinājums nav proporcionāls jaudas patēriņa palielinājumam. Tas nozīmē, ka gatavošanas zona ar iestatītu vidējo sildīšanas pakāpi darbojas ar mazāk nekā pusi jaudas.

Tabulās minētā informācija ir tikai informatīva.

18 www.electrolux.com

Karsēšanas pakāpe

1

1 - 2

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

4 - 5

6 - 7

7 - 8

9

Lietojums:

Uzturēt pagatavotos ēdienus siltus.

Laiks

(min.)

pēc ne‐ piecie‐

šamī‐ bas

Ieteikumi

Uzlieciet vāku uz ēdiena ga‐ tavošanas trauka.

5 - 25 Laiku pa laikam samaisiet.

Holandiešu mērce, kausēša‐ na: sviests, šokolāde, žela‐ tīns.

Iebiezināt: mīkstas omletes, ceptas olas.

Vārīt rīsus un gatavot piena ēdienus uz mazas uguns, uz‐ sildīt pusfabrikātus.

10 - 40 Gatavošanas laikā uzlieciet vāku.

25 - 50 Šķidruma daudzumam jābūt vismaz divreiz lielākam nekā rīsu daudzumam, maisiet ēdienus uz piena bāzes ga‐ tavošanas laikā.

Tvaicēt dārzeņus, zivis, gaļu. 20 - 45 Pievienojiet dažas ēdamka‐ rotes šķidruma.

Tvaicēt kartupeļus.

20 - 60 Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l ūdens uz 750 g kartupeļu.

Gatavotu lielu ēdienu daudz‐ umu, sautējumus un zupas.

Nedaudz apcept: eskalopu, teļa gaļas, kotlešu, frikadeļu, cīsiņu, aknu, mērces, olu, pankūku, virtuļu cepšana.

60 -

150 pēc ne‐ piecie‐

šamī‐ bas

Līdz 3 l šķidruma un sastāv‐ daļas.

Cepšanas laikā apgrieziet.

Kārtīgi apcept ēdienu, ceptu filejas steikus, steikus.

5 - 15 Cepšanas laikā apgrieziet.

Vārīt ūdeni, vārīt makaronus, apbrūnināt gaļu (gulašu, sautētu cepe‐ ti), cept kartupeļus frī eļļā.

Vārīt lielu ūdens daudzumu. Aktivizēta PowerBoost funkcija.

8.6 Padomi un ieteikumi

Hob²Hood

Darbinot plīts virsmu ar funkciju:

• aizsargājiet tvaika nosūcēja paneli no tiešiem saules stariem;

• nenovietojiet halogēna gaismas uz tvaika nosūcēja vadības paneļa;

• Nenosedziet plīts vadības paneli.

• Nepārtrauciet signālu starp plīts virsmu un tvaika nosūcēju (piemēram, ar roku, ēdiena gatavošanas trauka rokturi vai augstu katlu). Skatiet attēlu.

Tvaiku nosūcējs attēlots kā paraugs.

LATVIEŠU 19

Citas tālvadības ierīces var bloķēt signālu. Nelietojiet

šādas ierīces plīts virsmas tuvumā, kamēr darbojas

Hob²Hood.

Plīts tvaiku nosūcējs ar Hob²Hood funkciju

Lai atrastu pilnu tvaika nosūcēju klāstu, kas darbojas ar šo funkciju, skatiet mūsu interneta vietni. Ar šo funkciju aprīkots

Electrolux plīts tvaiku nosūcējs tiek attēlots ar simbolu .

Uzturiet Hob²Hood infrasarkanā signāla komunicēšanas ierīces lodziņu tīru.

9. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

9.1 Vispārēja informācija

• Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.

• Vienmēr izmantojiet ēdienu gatavošanas traukus ar tīru apakšu.

• Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas neietekmē plīts darbību.

• Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli, kas paredzēts plīts virsmām.

• Stikla tīrīšanai izmantojiet speciālu skrāpi.

9.2 Plīts tīrīšana

Noņemt nekavējoties: izkusušu plastmasu, plastmasas plēvi, cukuru un ēdienu, kura sastāvā ir cukurs, jo pretējā gadījumā netīrumi var izraisīt plīts bojājumus. Uzmanieties, lai

10. PROBLĒMRISINĀŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

negūtu apdegumus. Izmantojiet īpašu skrāpi uz stikla virsmas piemērotā leņķī un virziet tā asmeni pāri virsmai.

Noņemt, kad plīts ir pietiekami

atdzisusi: kaļķakmens un ūdens traipus, taukvielu šļakstus un krāsu izmaiņas uz spīdīgās metāliskās virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar mīkstu drānu.

Spīdošu metāla daļu krāsas

zaudēšanas novēršana: izmantojiet ūdens un etiķa šķīdumu un notīriet stikla virsmu ar drānu.

• Plīts virsmai ir horizontālas gropes.

Tīriet plīti ar mitru drāniņu un mazgāšanas līdzekli ar vieglu kustību no kreisās puses uz labo. Pēc tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar mīkstu drānu no kreisās uz labo pusi.

20 www.electrolux.com

10.1 Ko darīt, ja ...

Problēma

Plīts virsmu nevar ieslēgt vai izslēgt.

Displejs nereaģē uz pie‐ skārienu.

Iespējamais cēlonis

Plīts virsma nav pieslēgta elektrotīklam vai nav pie‐ slēgta pareizi.

Izdedzis drošinātājs.

Jūs neiestatāt sildīšanas pakāpi 60 sekunžu laikā.

Skarti 2 vai vairāki sensora lauki vienlaicīgi.

Pauze darbojas.

Displeja daļa ir aizklāta, vai katliņi novietoti pārāk tuvu displejam.

Uz displeja ir izlijis šķi‐ drums vai atrodas kāds priekšmets.

Risinājums

Pārbaudiet, vai plīts virsma ir pareizi pievienota strāvas padevei. Skatiet savienoju‐ ma diagrammu.

Pārliecinieties, vai ierīces darbības traucējumi ir sais‐ tīti ar drošinātāju. Ja droši‐ nātājs atkārtoti izdeg, sazi‐ nieties ar kvalificētu elektri‐ ķi.

Ieslēdziet plīts virsmu vēl‐ reiz un 60 sekunžu laikā iestatiet sildīšanas pakāpi.

Pieskarties tikai vienam sensora laukam.

Skatiet sadaļu "Izmantoša‐ na ikdienā".

Noņemiet priekšmetus. No‐ vietojiet katlus tālāk no dis‐ pleja.

Notīriet displeju; nogaidiet, līdz ierīce ir atdzisusi. At‐ vienojiet plīts virsmu no strāvas. Pēc 1 minūtes at‐ kal pievienojiet plīts virsmu strāvas padevei.

Noņemiet priekšmetu no sensoru laukiem.

Atskan skaņas signāls un plīts virsma deaktivizējas.

Izslēdzot plīts virsmu, at‐ skan skaņas signāls.

Uz viena vai vairākiem sensoru laukiem uzlikts kāds priekšmets.

Plīts virsma deaktivizējas.

Kaut kas ir novietots uz sensora lauka .

Atlikušā siltuma indikators neiedegas.

Jūs nevarat aktivizēt aug‐ stāko sildīšanas pakāpi.

Zona nav karsta, jo darbo‐ jas pavisam īsu laiku vai sensors zem plīts virsmas ir bojāts.

Cita zona jau iestatīta, iz‐ mantojot augstāko sildīša‐ nas pakāpi.

Noņemiet priekšmetu no sensora lauka.

Ja zona ir darbojusies pie‐ tiekami ilgi, lai būtu karsta, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Vispirms samaziniet šīs zo‐ nas jaudu.

LATVIEŠU 21

Problēma

Sensoru lauki sakarst.

Hob²Hood nedarbojas.

Iespējamais cēlonis

Ēdiena gatavošanas trauki ir par lielu vai arī novietoti pārāk tuvu vadības ierī‐ cēm.

Risinājums

Ja nepieciešams, novieto‐ jiet lielāka izmēra ēdiena gatavošanas traukus uz aizmugurējām zonām, ja nepieciešams.

Vadības panelis ir nosegts. Noņemiet priekšmetu no vadības paneļa.

Hob²Hood darbojas, bet ir ieslēgta tikai gaisma.

Hob²Hood režīmi H1-H6 darbojas, bet gaisma ir iz‐ slēgta.

Pieskaroties vadības pane‐ ļa sensora laukiem, nav skaņas signāla.

Ir aktivēts H1 režīms.

Var būt radusies problēma ar spuldzi.

Skaņas signāli nav aktivi‐ zēti.

Pārslēdziet režīmu uz H2 -

H6 vai nogaidiet, kamēr ie‐ slēdzas automātiskais re‐ žīms.

Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Aktivizējiet skaņas signā‐ lus. Skatiet sadaļu "Izman‐ tošana ikdienā".

Iestatīta nepareiza valoda. Valodu var mainīt nejauši.

Atjaunojiet visus funkciju rūpnīcas iestatījumus. Izvē‐ lieties Atiestatīt Iest. no Iz‐ vēlne.

Atvienojiet plīts virsmu no strāvas. Pēc 1 minūtes at‐ kal pievienojiet plīts virsmu strāvas padevei. Iestatiet

Valoda, Displeja spilgtums unSkaņas signāla ska‐ ļums.

Gatavošanas zona tiek iz‐ slēgta.

Parādās brīdinājums ar to, ka gatavošanas zona iz‐ slēgsies.

Automātiskā izslēgšanās deaktivizē gatavošanas zo‐ nu.

Skatiet sadaļu "Izmantoša‐ na ikdienā".

Deaktivizējiet plīti un atkal aktivizējiet to.

Parādās un ziņojums.

Parādās O - X - A.

mirgo.

Bloķēšana darbojas.

Bērnu drošības funkcija darbojas.

Uz zonas nav ēdiena gata‐ vošanas trauku.

Nepiemēroti ēdiena gata‐ vošanas trauki.

Skatiet sadaļu "Izmantoša‐ na ikdienā".

Skatiet sadaļu "Izmantoša‐ na ikdienā".

Uzlieciet ēdiena gatavoša‐ nas trauku uz zonas.

Lietojiet piemērotus ēdiena gatavošanas traukus. Ska‐ tiet sadaļu "Padomi un ie‐ teikumi".

22 www.electrolux.com

Problēma

Parādās un skaitlis.

Jūs dzirdāt nepārtrauktus skaņas signālus.

Iespējamais cēlonis

Zonai neatbilstošs ēdiena gatavošanas trauka apakš‐ ējās daļas diametrs.

Plīts darbībā radies traucē‐ jums.

Nepareizs elektrības pie‐ slēgums.

Risinājums

Izmantojiet pareiza lieluma ēdiena gatavošanas trau‐ ku. Skatiet sadaļu “Tehni‐ skie dati".

Izslēdziet plīts virsmu un atkal aktivizējiet to pēc 30 sekundēm. Ja atkal pa‐ rādās, atvienojiet plīti no strāvas. Pēc 30 sekundēm atkal pievienojiet plīts virs‐ mu strāvas padevei. Ja problēma atkārtojas, sazi‐ nieties ar pilnvaroto servisa centru.

Atvienojiet plīts virsmu no strāvas. Lūdziet kvalificē‐ tam elektriķim pārbaudīt pieslēgumu.

10.2 Ja nevarat atrast risinājumu ...

Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa centru. Norādiet datu plāksnītē atrodamos datus. Pārliecinieties, ka izmantojāt plīts virsmu pareizi. Ja lietojāt

11. TEHNISKIE DATI

11.1 Datu plāksnīte ierīci nepareizi, par problēmu novēršanu, kuru veic apkalpošanas centra darbinieki vai ierīces tirgotājs, tiks ieturēta papildu samaksa pat garantijas apkalpošanas laikā. Informāciju par apkalpošanas centru un garantijas noteikumiem skatiet garantijas brošūrā.

Modelis EIS84486

Veids 62 D4A 03 CA

Indukcija 7.35 kW

Sēr.Nr. .................

ELECTROLUX

11.2 Programmatūras licences

Programmatūra, kas iekļauta komplektācijā ar šo plīts virsmu, ietver programmatūru, kuras autortiesības ir aizsargātas saskaņā ar BSD, fontconfig,

FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL /

SSLEAY ISC, Apache 2.0 u.c.

Izstrādājuma Nr. 949 596 963 00

220 - 240 V / 400 V 2 N 50 - 60 Hz

Ražots Vācijā

7.35 kW

Pārbaudiet pilnu licences kopiju: Izvēlne

> Iestatījumi > Servisa izvēlne > Licence.

Atklātās pirmkoda programmatūras pirmkodu var lejupielādēt, izmantot hipersaiti pašreizējā izstrādājuma mājas lapā.

LATVIEŠU

11.3 Gatavošanas zonu specifikācijas

Gatavošanas zona

Nominālā jau‐ da (maksimālā sildīšanas pa‐ kāpe) [W]

2300

PowerBoost

[W]

3200 Priekšējā krei‐ sā

Aizmugurējā kreisā

Priekšējā vidē‐ jā

Aizmugurējā labā

2300

1400

1600

2300

3000

3200

2500

2500

3600

3600

Gatavošanas zonu jauda var nedaudz atšķirties no tabulā norādītajiem datiem.

Tā mainās atkarībā no ēdiena gatavošanas trauku materiāla un izmēriem.

12. ENERGOEFEKTIVITĀTE

PowerBoost maksimālais darbības laiks

[min.]

10

10

4

Ēdiena gatavo‐

šanas trauku diametrs [mm]

125 - 210

125 - 210

125 - 145

10

10

10

125 - 180

210 - 240

285 - 320

Lai gūtu optimālus gatavošanas rezultātus, lietojiet ēdiena gatavošanas traukus, kas nav lielāki par tabulā norādīto diametru.

23

12.1 Produkta informācija atbilstoši EU 66/2014 ir spēkā tikai ES tirgum

Modeļa identifikācija

Plīts veids

Gatavošanas zonu skaits

Sildīšanas tehnoloģija

Riņķa gatavošanas zonu diametrs (Ø)

Enerģijas patēriņš pa ga‐ tavošanas zonām (EC electric cooking)

Plīts enerģijas patēriņš

(EC electric hob)

Priekšējā kreisā

Aizmugurējā kreisā

Priekšējā vidējā

Aizmugurējā labā

Priekšējā kreisā

Aizmugurējā kreisā

Priekšējā vidējā

Aizmugurējā labā

EN 60350-2 - Elektroierīces gatavošanai mājsaimniecībā - 2. daļa: Plītis -

Snieguma novērtēšanas metodes

EIS84486

Iebūvējama plīts virsma

4

Indukcija

21,0 cm

21,0 cm

14,5 cm

32,0 cm

179,6 Wh / kg

189,1 Wh / kg

180,2 Wh / kg

183,3 Wh / kg

183,1 Wh / kg

Gatavošanas vietai atbilstošie enerģijas mērījumi tiek noteikti pēc atzīmēm uz atbilstošām gatavošanas zonām.

24 www.electrolux.com

12.2 Enerģijas taupīšana

Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus ikdienas gatavošanas laikā var ietaupīt enerģiju.

• Lieciet karsēt ūdeni tikai nepieciešamā tilpumā.

• Ja iespējams, uzlieciet ēdiena gatavošanas traukiem vākus.

• Pirms gatavošanas zonas ieslēgšanas uzlieciet uz tās ēdiena gatavošanas trauku.

• Mazākus ēdiena gatavošanas traukus lieciet uz mazākām gatavošanas zonām.

• Ēdiena gatavošanas traukus lieciet tieši gatavošanas zonas centrā.

• Varat izmantot atlikušo siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.

13. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

LIETUVIŲ 25

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 25

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS............................................................................... 27

3. ĮRENGIMAS......................................................................................................30

4. GAMINIO APRAŠYMAS...................................................................................31

5. TRUMPASIS VADOVAS..................................................................................32

6. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART.................................................................. 33

7. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 34

8. PATARIMAI...................................................................................................... 39

9. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 42

10. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 42

11. TECHNINIAI DUOMENYS..............................................................................45

12. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 45

MES GALVOJAME APIE JUS

Dėkojame, kad įsigijote „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį.

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:

gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo ir remonto informacijos:

www.electrolux.com/support

Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:

www.registerelectrolux.com

Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:

www.electrolux.com/shop

KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Visada naudokite originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.

Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.

Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija

Bendroji informacija ir patarimai

Aplinkosaugos informacija

Galimi pakeitimai.

1. SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako

26 www.electrolux.com

už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.

Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.

Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.

Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.

Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.

Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna įkaitę.

Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia suaktyvinti.

Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrosios saugos nuorodos

ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.

Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.

ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir sukelti gaisrą.

LIETUVIŲ

NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba gesinimo apdangalu.

DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti prižiūrimas. Trumpalaikis maisto gaminimo procesas turi būti nuolat prižiūrimas.

ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant maisto gaminimo paviršių.

Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių, peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali įkaisti.

Nenaudokite prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.

Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.

Baigę naudotis, išjunkite kaitlentę, naudodamiesi jos valdikliais, ir nepasikliaukite prikaistuvio detektoriumi.

Jei stiklo keraminis paviršius / stiklo paviršius įtrūkęs, prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo. Jeigu prietaisas prie maitinimo tinklo prijungtas tiesiogiai, naudojant jungiamąją dėžutę, išimkite saugiklį, kad atjungtumėte prietaisą nuo maitinimo tinklo. Bet kuriuo atveju kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.

ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo naudojimo instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas kaitlenčių apsaugas arba prietaise jau integruotas kaitlenčių apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas gali sukelti nelaimingus atsitikimus.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

2.1 Įrengimas

ĮSPĖJIMAS!

Šį prietaisą įrengti privalo tik kvalifikuotas asmuo.

27

28 www.electrolux.com

ĮSPĖJIMAS!

Galite susižeisti arba sugadinti prietaisą.

• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.

• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.

• Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.

• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ir spintelių.

• Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.

• Apsaugokite nupjautus paviršius hermetiku, kad jie nuo drėgmės neišbrinktų.

• Apsaugokite prietaiso apačią nuo garų ir drėgmės.

• Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta durų ir po langu. Atidarant duris ar langus, jie gali nuversti įkaitusius prikaistuvius nuo prietaiso.

• Kiekvieno prietaiso apačioje yra aušinimo ventiliatoriai.

• Jeigu prietaisas įrengtas virš stalčiaus:

– Nelaikykite mažų daiktų ar popieriaus lapų, kuriuos galėtų įtraukti, nes jie gali sugadinti aušinimo ventiliatorius arba aušinimo sistemą.

– Išlaikykite ne mažesnį kaip 2 cm atstumą tarp prietaiso apačios ir stalčiuje laikomų dalių.

• Išimkite spintelėje po prietaisu įdėtas pertvaras.

2.2 Elektros prijungimas

ĮSPĖJIMAS!

Gaisro ir elektros smūgio pavojus.

• Visus elektros prijungimus privalo atlikti kvalifikuotas elektrikas.

• Prietaisą privaloma įžeminti.

• Prieš atlikdami bet kokį veiksmą, įsitikinkite, kad prietaisas būtų atjungtas nuo maitinimo.

• Įsitikinkite, kad parametrai techninių duomenų plokštelėje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinius duomenis.

• Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo elektros maitinimo laido ar kištuko

(jeigu taikytina) gnybtas gali įkaisti.

• Naudokite tinkamą elektros maitinimo laidą.

• Pasirūpinkite, kad elektros laidai nesusipainiotų.

• Įsitikinkite, kad įrengta apsauga nuo elektros smūgių.

• Ant laido naudokite įtempimą mažinančią sąvaržą.

• Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ar kištukas (jeigu taikytina) neliestų karšto prietaiso ar karštų prikaistuvių, kai jungiate prietaisą į netoli esančius lizdus.

• Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir ilginamųjų laidų.

• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko

(jeigu taikytina) ar maitinimo laido.

Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės priežiūros centrą arba elektriką, jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą.

• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų galima nuimti be įrankių.

• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.

• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kištuko.

• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laido. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.

• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, saugiklius

(įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.

• Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.

2.3 Naudojimas

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižaloti, nudegti arba gauti elektros smūgį.

• Prieš naudodami pirmąkart, išimkite visas pakuotės medžiagas, nuimkite etiketes ir apsauginę plėvelę (jeigu taikytina).

• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.

• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.

• Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos nebūtų uždengtos.

• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

• Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą, kaitvietę išjunkite.

• Nepasitikėkite prikaistuvių detektoriumi.

• Nedėkite stalo įrankių arba prikaistuvių dangčių ant kaitviečių. Jie gali įkaisti.

• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.

• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.

• Jeigu prietaiso paviršius įtrūktų, nedelsdami atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Taip išvengsite elektros smūgio.

• Naudotojai, turintys širdies stimuliatorių, turi išlaikyti ne mažesnį kaip 30 cm atstumą nuo indukcinių kaitviečių, kai prietaisas veikia.

• Kai dedate maistą į karštą aliejų, aliejus gali ištikšti.

ĮSPĖJIMAS!

Gaisro ir sprogimo pavojus

• Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti lengvai užsiliepsnojančių garų.

Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite atsargūs, kad liepsna arba įkaitę daiktai jų neuždegtų.

• Įkaitusio aliejaus garai gali savaime užsiliepsnoti.

• Naudotas aliejus, kuriame yra maisto likučių, gali užsiliepsnoti esant žemesnei temperatūrai nei aliejus, kuris yra naudojamas pirmą kartą.

LIETUVIŲ 29

• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių produktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų.

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sugadinti prietaisą.

• Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant valdymo skydelio.

• Nedėkite karšto prikaistuvio dangčio ant kaitlentės stiklinio paviršiaus.

• Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių prikaistuvių.

• Būkite atsargūs, kad ant prietaiso nenukristų daiktai arba prikaistuviai.

Jie gali pažeisti paviršių.

• Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius prikaistuvius.

• Nedėkite ant prietaiso aliuminio folijos.

• Prikaistuviai iš ketaus, aliuminio arba su sugadintais dugnais gali subraižyti stiklą / stiklo keramiką. Jeigu tokius indus nuo maisto gaminimo paviršiaus reikia patraukti, juos visada kelkite, o ne traukite.

• Šis prietaisas yra skirtas tik maistui gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.

2.4 Valymas ir priežiūra

• Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotumėte paviršių nuo nusidėvėjimo.

• Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir palaukite, kol jis atvės.

• Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, prieš atlikdami techninės priežiūros darbus.

• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite vandeniu.

• Valykite prietaisą drėgna, minkšta

šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių daiktų.

2.5 Techninė priežiūra

• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

• Naudokite tik originalias atsargines dalis.

30 www.electrolux.com

2.6 Šalinimas

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti arba uždusti.

• Norėdami sužinoti, kaip tinkamai pašalinti seną prietaisą, susisiekite su atitinkama savivaldybės įstaiga.

3. ĮRENGIMAS

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

3.1 Prieš įrengiant

Prieš įrengdami kaitlentę, užrašykite žemiau informaciją iš techninių duomenų plokštelės. Techninių duomenų plokštelę rasite kaitlentės apačioje.

Serijos numeris.........................

3.2 Įmontuojamos kaitlentės

Į baldus įmontuojamos kaitlentės gali būti naudojamos tik po to, kai jos bus įrengtos tinkamame standartus atitinkančiame paviršiuje.

3.3 Prijungimo kabelis

• Kaitlentė pristatoma su prijungimo kabeliu.

• Norėdami pakeisti pažeistą maitinimo kabelį, naudokite kabelio tipą

H05V2V2-F, kuris išlaiko 90 °C arba aukštesnę temperatūrą. Kreipkitės į vietos techninio aptarnavimo centrą.

• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.

• Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso ir pašalinkite jį.

3.4 Surinkimas min.

500mm min.

50mm

Jeigu prietaisas įrengtas virš stalčiaus, gaminant maistą kaitlentės ventiliacija gali sušildyti stalčiuje laikomus daiktus.

4. GAMINIO APRAŠYMAS

4.1 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas

1 1 1

1

Indukcinė kaitvietė

2

Valdymo skydelis

LIETUVIŲ 31

1

2

4.2 Valdymo skydelio išdėstymas

1

2 3

4

5 6 7 8

12

11

Norėdami pamatyti galimas nuostatas, palieskite atitinkamą simbolį.

10 9

1

2

3

4

5

6 –

7

8

Simbo‐ lis

Pastaba

ĮJUNGIMAS / IŠ‐

JUNGIMAS

Meniu

Kaitlentei įjungti ir išjungti.

Atveria ir užveria Meniu.

-

Kaitvietės pasi‐ rinkimas

Kaitvietės indika‐ torius

Atveria pasirinktos kaitvietės slankiklį.

Rodo, kurios kaitvietės slankiklis yra aktyvus.

Nustato laikmačio funkcijas.

Slankiklis

PowerBoost

Užrakinimas

Nustato kaitinimo lygį.

Įjungia funkciją.

Įjungia ir išjungia funkciją.

32 www.electrolux.com

Simbo‐ lis

Pastaba

-

9

10

11

0–9

12

-

Sustabdyti

Bridge

4.3 OptiHeat Control (3 veiksmas. Likusio karščio indikatorius)

ĮSPĖJIMAS!

III / II / I Pavojus nusideginti dėl likusio karščio.

Indikatorius rodo likusio karščio lygį.

5. TRUMPASIS VADOVAS

5.1 Jutiklinio ekrano naudojimas

• Norėdami įjungti parinktį, ekrane palieskite atitinkamą simbolį.

• Patraukus pirštą nuo ekrano, pasirinkta funkcija įjungiama.

• Norėdami slinkti galimomis parinktimis, tai darykite greitu judesiu arba braukite pirštu per ekraną.

• Judesio greitis lemia ekrano judėjimo greitį.

• Slinkimas gali sustoti pats arba jūs jį galite sustabdyti patys, palietę ekraną.

• Jūs galite pakeisti daugumą ekrane rodomų parametrų, kai paliečiate atitinkamus simbolius.

• Norėdami pasirinkti reikiamą funkciją ar laiką, tai galite padaryti slinkdami sąrašą ir (arba) paliesdami norimą pasirinkti parinktį.

Meniu

Kepimo vadovas

Kaitlentės funkcijos Tirpinimas

Hob²Hood infraraudonųjų spindulių signalų per‐ davimo mechanizmo langelis. Neuždenkite jo.

Įjungia ir išjungia funkciją.

Rodo esamą kaitinimo lygį.

Įjungia ir išjungia funkciją.

Indukcinės kaitvietės maisto gaminimo metu kaitina tiesiogiai prikaistuvio dugną.

Stiklo keramikos paviršius įšyla dėl likusio prikaistuvio karščio.

• Kai kaitlentė veikia ir tam tikri simboliai iš ekrano dingsta, palieskite bet kurią ekrano vietą. Vėl bus rodomi visi simboliai.

• Paleidus tam tikras funkcijas rodomas iškylantysis langas su papildoma informacija.

• Galima naudoti tik apšviestus simbolius.

• Pirmiausia pasirinkite kaitvietę, kad įjungtumėte laikmačio funkcijas.

5.2 Meniu struktūra

Palieskite , kad atvertumėte ir pakeistumėte kaitlentės nuostatas arba įjungtumėte tam tikras funkcijas.

Lentelėje parodyta bazinė Meniu struktūra.

LIETUVIŲ 33

Nuostatos Vaikų saugos užraktas

Chronomètre

Hob²Hood H0 - Išjungti

H1 - Tik apšvietimas

H2 - Mažas ventiliat. greitis

Nustatymas

H3 - Auto maž. ventiliat. greitis

H4 - Auto vid. ventiliat. greitis

H5 - Auto did. ventiliat. greitis

H6 - Auto maks.ventiliat. greitis

Kepimo vadovas

Kalba

Mygtukų tonai

Įspėjamo signalo garsas

Aptarnavimas

Ekrano ryškumas

Demonstracinis režimas

Licencija

Rodyti SW versijas

Įspėjamųjų signalų istorija

Atkurti visas nuost.

Norėdami išjungti Meniu, palieskite arba ekrano dešinę pusę, ne iškylančiame lange. Jei norite naršyti po

Meniu, naudokite arba .

Kai paliečiate ir palaikote galimas parinktis Meniu, rodomas trumpas aprašas. Laikykitės nurodymų ir galėsite lengvai naršyti po Meniu.

Jeigu esate Meniu apačioje, eikite sąrašu į viršų ir naudokite arba palieskite išeiti iš Meniu.

6. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

Galite pakeisti nuostatas Meniu >

Nuostatos > Nustatymas. Žr. skyrių

„Kasdienis naudojimas“.

6.1 Pirmasis prijungimas prie elektros

Prijungus kaitlentę prie elektros tinklo, privaloma nustatyti: Kalba, Ekrano ryškumas ir Įspėjamo signalo garsas.

34 www.electrolux.com

7. KASDIENIS NAUDOJIMAS

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

7.1 Įjungimas ir išjungimas

Lieskite 1 sekundę, kad įjungtumėte arba išjungtumėte kaitlentę.

7.2 Automatinis išjungimas

Ši funkcija automatiškai išjungia kaitlentę, jeigu:

• visos kaitvietės yra išjungtos;

• įjungę kaitlentę, nenustatėte kaitinimo lygio;

• kažką išliejote arba padėjote ką nors

(puodą, šluostę ir pan.) ant valdymo skydelio ilgesniam laikui nei 10 sekundžių. Pasigirsta garso signalas ir kaitlentė išsijungia. Nuimkite daiktą arba nuvalykite valdymo skydelį;

• kaitlentė perkaista (pvz., jeigu kaitinate tuščią keptuvę). Palaukite, kol kaitvietė atauš, prieš vėl naudodami kaitlentę;

• naudojate netinkamą prikaistuvį arba ant kaitvietės neuždėtas prikaistuvis.

Mirksi baltas kaitvietės simbolis ir indukcinė kaitvietė automatiškai išsijungia po 1 minutės.

• neišjungėte kaitvietės arba nepakeitėte kaitinimo lygio. Po tam tikro laiko rodomas pranešimas ir kaitlentė išsijungia.

Santykis tarp kaitinimo lygio ir laiko, po kurio kaitlentė išsijungia:

Kaitinimo nuosta‐ ta

1–2

3–5

6

7–9

Kaitlentė išsijun‐ gia po

6 valandų

5 valandų

4 valandų

1,5 valandos

7.3 Kaitviečių naudojimas

Uždėkite prikaistuvį ant pasirinktos kaitvietės vidurio. Indukcinės kaitvietės prisitaiko automatiškai pagal prikaistuvio dugno dydį.

Kai padedate puodą ant pasirinktos kaitvietės, kaitlentė automatiškai jį aptinka ir ekrane rodomas atitinkamas slankiklis. Slankiklis matomas 8 sekundes, po to ekranas sugrįžta prie pagrindinio rodinio. Norėdami greičiau užverti slankiklį, bakstelėkite ekraną ne slankiklio srityje.

Kai įjungtos kitos kaitvietės, gali būti ribojami kaitvietei norimi naudoti kaitinimo lygiai. Skaitykite skyrių „Galios valdymas“.

Patikrinkite, ar puodas tinkamas naudoti ant indukcinių kaitlenčių.

Daugiau informacijos apie prikaistuvių rūšis rasite skyriuje „Naudingi patarimai“. Patikrinkite puodo dydį skyrelyje

„Techniniai duomenys“.

7.4 Kaitinimo nuostata

1. Įjunkite kaitlentę.

2. Padėkite puodą ant pasirinktos kaitvietės.

Ekrane rodomas aktyvios kaitvietės slankiklis ir jis yra aktyvus 8 sekundes.

3. Palieskite arba braukite pirštu, kad nustatytumėte norimą kaitinimo lygį.

Simbolis paraudonuoja ir tampa didesnis.

7.5 PowerBoost

Šia funkcija įjungia daugiau galios atitinkamai indukcinei kaitvietei; taip priklauso nuo prikaistuvio dydžio. Ši funkcija gali būti įjungta tik ribotą laikotarpį.

1. Pirmiausia palieskite norimos kaitvietės simbolį.

2. Palieskite arba braukite pirštu dešinėn, kad įjungtumėte funkciją pasirinktai kaitvietei.

Simbolis paraudonuoja ir tampa didesnis.

Funkcija automatiškai išsijungia. Jeigu norite išjungti funkciją rankiniu būdu, pasirinkite kaitvietę ir pakeiskite jos kaitinimo lygį.

Maksimalios trukmės vertes rasite skyrelyje „Techniniai duomenys“.

7.6 Galios valdymas

• Kaitvietės sugrupuojamos pagal vietą ir kaitlentės fazių skaičių. Žr.

paveikslėlį.

• Kiekvienos fazės maksimali elektros apkrova yra 3680 W.

• Ši funkcija paskirsto galią tarp kaitviečių, prijungtų prie tos pačios fazės.

• Ši funkcija įsijungia, kai bendra kaitviečių, prijungtų prie vienos fazės, elektros apkrova viršija 3680 W.

• Funkcija sumažina kitų prie tos pačios fazės prijungtų kaitviečių galią, kas turi poveikio galimam kaitinimo lygiui.

• Maksimalus kaitinimo lygis matomas slankiklyje. Aktyvūs yra tik balti skaitmenys.

• Jeigu aukštesnis kaitinimo lygis negalimas, pirmiausia sumažinkite kitų kaitviečių kaitinimo lygį.

LIETUVIŲ 35

Šią funkciją galite naudoti dideliam prikaistuviui.

1. Uždėkite prikaistuvį ant dviejų kaitviečių. Prikaistuvis turi uždengti abiejų kaitviečių centrus.

2. Palieskite , kad įjungtumėte funkciją. Pasikeičia kaitvietės simbolis.

3. Nustatykite kaitinimo lygį.

Prikaistuvis turi uždengti abiejų kaitviečių centrus, bet neišsikišti už pažymėtos srities.

7.7 Funkcija Bridge

Ši funkcija sujungia dvi kaitvietes ir jos veikia kaip viena tuo pačiu kaitinimo lygiu.

Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite

. Kaitvietės veikia atskirai.

7.8 Laikmatis

+STOP

Atgalinės atskaitos laikmatis

Naudokite šią funkciją nurodyti, kiek laiko kaitvietė turi veikti vieno karto maisto gaminimo metu.

Kiekvienai kaitvietei galite atskirai nustatyti funkciją.

1. Pirmiausiai nustatykite atitinkamos kaitvietės, o po to – funkcijos kaitinimo lygį.

2. Palieskite kaitvietės simbolį.

3. Palieskite .

Ekrane rodomas laikmačio meniu langas.

4. Pažymėkite , kad įjungtumėte funkciją.

36 www.electrolux.com

Simboliai pasikeičia į

+STOP

.

5. Braukite pirštu kairėn ar dešinėn, kad pasirinktumėte norimą laiką (pvz., valandas ir (arba) minutes).

6. Palieskite Gerai, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

Taip pat galite pasirinkti ir atšaukti savo pasirinkimą.

Kai laikas baigiasi, pasigirsta garso signalas ir mirksi . Palieskite signalui išjungti.

Norėdami šią funkciją išjungti, nustatykite kaitinimo lygį ties 0. Arba palieskite

+STOP

į kairę nuo laikmačio vertės, palieskite greta jos ir patvirtinkite savo pasirinkimą, kai rodomas iškylantysis langas.

Minučių skaitlys

Galite naudoti šią funkciją, kai kaitlentė yra įjungta, bet kaitvietės neveikia.

Ši funkcija neturi poveikio kaitviečių veikimui.

1. Pasirinkite bet kokią kaitvietę.

Atitinkamas slankiklis bus rodomas ekrane.

2. Palieskite .

Ekrane rodomas laikmačio meniu langas.

3. Braukite pirštu kairėn ar dešinėn, kad pasirinktumėte norimą laiką (pvz., valandas ir minutes).

4. Palieskite Gerai, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

Taip pat galite pasirinkti atšaukti savo pasirinkimą.

Kai laikas baigiasi, pasigirsta garso signalas ir mirksi . Palieskite signalui išjungti.

Norėdami išjungti funkciją, palieskite į kairę nuo laikmačio vertės, palieskite greta jos ir patvirtinkite savo pasirinkimą, kai rodomas iškylantysis langas.

Chronomètre

Funkcija automatiškai pradeda atskaitą iškart, kai įjungiate kaitvietę. Šią funkciją galite naudoti stebėjimui, kiek laiko ji veikia.

1. Palieskite ir atverkite Meniu.

2. Slinkite Meniu ir pasirinkite Nuostatos

> Chronomètre.

3. Palieskite jungiklį ir įjunkite / išjunkite funkciją.

Norėdami išjungti Meniu, ekrano dešinėje pusėje ne iškylančiame lange palieskite . Jeigu norite naršyti po

Meniu, naudokite arba .

Kai pakeliate puodą, funkcija nesustabdoma. Norėdami atkurti funkciją ir vėl ją paleisti rankiniu būdu, palieskite

, iškylančiame lange pasirinkite Atkurti.

Funkcija pradeda skaičiuoti nuo 0.

Norėdami Sustabdyti funkciją vienam maisto gaminimo seansui, palieskite ir iškylančiame lange pasirinkite

Sustabdyti. Pasirinkite Start ir tęskite skaičiavimą.

7.9 Sustabdyti

Funkcija nustato visas veikiančias kaitvietes į žemiausią kaitinimo lygį.

Kai veikia tik funkcija ir , gali būti naudojami simboliai. Visi kiti simboliai valdymo skydelyje yra užrakinti.

Funkcija neišjungia laikmačio funkcijų.

Palieskite , kad įjungtumėte funkciją.

Įsijungia . Kaitinimo lygis sumažintas iki 1-o.

Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite

.

Funkcija sustabdoma PowerBoost.

Didžiausias kaitinimo lygis vėl aktyvinamas, kai vėl paliečiate .

7.10 Užrakinimas

Galite užrakinti valdymo skydelį, kai kaitlentė veikia. Taip galima išvengti atsitiktinio kaitinimo lygio pakeitimo.

Pirmiausia nustatykite kaitinimo lygį.

Palieskite , kad įjungtumėte funkciją.

Norėdami išjungti šią funkciją, 3 sekundes lieskite .

Išjungus kaitlentę, išjungiama ir ši funkcija.

7.11 Vaikų saugos užraktas

Ši funkcija apsaugo, kad kaitlentė nepradėtų veikti atsitiktinai.

1. Ekrane palieskite , kad atvertumėte Meniu.

2. Pasirinkite Nuostatos > > Vaikų saugos užraktas iš sąrašo.

3. Įjunkite jungiklį ir palieskite raides A-

O-X abėcėlės tvarka, kad įjungtumėte funkciją. Norėdami išjungti funkciją, išjunkite jungiklį.

Norėdami išjungti Meniu, ekrano dešinėje pusėje ne iškylančiame lange palieskite . Jeigu norite naršyti po

Meniu, naudokite arba .

7.12 Kalba

1. Ekrane palieskite , kad atvertumėte Meniu.

2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas

> Kalba iš sąrašo.

3. Iš sąrašo pasirinkite tinkamą kalbą.

Jeigu pasirenkate netinkamą kalbą, palieskite . Iš rodomo sąrašo pasirinkite trečią parinktį ir tada du kartus

– paskutinę parinktį. Galiausiai pasirinkite dešinėje esančią parinktį.

Norėdami išjungti Meniu, ekrano dešinėje pusėje ne iškylančiame lange palieskite . Jeigu norite naršyti po

Meniu, naudokite arba .

7.13 Mygtukų tonai / Įspėjamo signalo garsas

Jūs galite pasirinkti savo kaitlentės skleidžiamą garsą arba visiškai jį išjungti.

Galite rinktis spragtelėjimą (numatytasis) arba pypsėjimą.

1. Ekrane palieskite , kad atvertumėte Meniu.

2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas

> Mygtukų tonai / Įspėjamo signalo garsas iš sąrašo.

3. Pasirinkite atitinkamą parinktį.

Norėdami išjungti Meniu, ekrano dešinėje pusėje ne iškylančiame lange palieskite . Jeigu norite naršyti po

Meniu, naudokite arba .

LIETUVIŲ 37

7.14 Ekrano ryškumas

Galite pakeisti ekrano ryškumą.

Galimi 4 šviesumo lygiai: 1 yra žemiausias, o 4 – aukščiausias.

1. Ekrane palieskite , kad atvertumėte Meniu.

2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas

> Ekrano ryškumas iš sąrašo.

3. Pasirinkite atitinkamą lygį.

Norėdami išjungti Meniu, ekrano dešinėje pusėje ne iškylančiame lange palieskite . Jeigu norite naršyti po

Meniu, naudokite arba .

7.15 Kepimo vadovas

Ši funkcija reguliuoja temperatūrą skirtingos rūšies patiekalams ir išlaiko ją ruošiant maistą. Ją galima aktyvinti tik kairiajai priekinei kaitvietei arba abiems kairėje esančioms kaitvietėms, kai jos abi yra sujungtos lygiagrečiuoju sujungimu.

1. Palieskite ekrane, kad būtų rodomas Meniu.

2. Pasirinkite Kepimo vadovas ir patiekalo, kurį norite ruošti, rūšį iš sąrašo.

Kiekvienai patiekalo rūšiai galimos kelios parinktys. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

• Iškylančiojo lango viršuje galite paliesti Gerai, kad naudotumėte numatytąsias nuostatas.

• Jūs galite nustatyti laiko funkciją.

Kai puodas pasiekia numatytąją temperatūrą, galite suaktyvinti laikmatį.

• Galite pakeisti numatytąjį kaitinimo lygį.

3. Kai puodas pasiekia numatytąją temperatūrą, girdimas garso signalas ir rodomas iškylantysis langas.

Norėdami užverti langą ir paleisti funkciją, palieskite Gerai. Jeigu norite visam laikui išjungti langą, prieš aktyvindami funkciją pažymėkite .

Norėdami išjungti funkciją, palieskite ir Stop arba palieskite ir pasirinkite

Kepimo vadovas, tuomet pasirinkite bet kokią patiekalo rūšį ir palieskite Stop.

38 www.electrolux.com

Norėdami išjungti Meniu, palieskite arba ekrano dešinę pusę, ne iškylančiame lange. Jei norite naršyti po

Meniu, naudokite arba .

7.16 Tirpinimas

Šią funkciją galite naudoti skirtingiems produktams tirpinti, pvz., šokoladui ar sviestui. Vieno gaminimo seanso metu funkciją galite naudoti tik vienai kaitvietei.

1. Ekrane palieskite , kad atvertumėte Meniu.

2. Pasirinkite Kaitlentės funkcijos >

Tirpinimas iš sąrašo.

3. Palieskite Start.

Jums reikia pasirinkti norimą kaitvietę.

Rodomas iškylantysis langas, kuriame klausiama, ar norite atšaukti ankstesnį kaitinimo lygį, jei jis buvo pasirinktas.

Norėdami išjungti Meniu, ekrano dešinėje pusėje ne iškylančiame lange palieskite . Jeigu norite naršyti po

Meniu, naudokite arba .

Norėdami sustabdyti funkciją, palieskite kaitviečių pasirinkimo simbolį ir po to

Stop.

7.17 Hob²Hood

Tai pažangi automatinė funkcija, kuri sujungia kaitlentę ir specialų gartraukį. Ir kaitlentė, ir gartraukis turi infraraudonųjų spindulių signalų perdavimo mechanizmą. Ventiliatoriaus sukimosi greitis nustatomas automatiškai pagal režimo nuostatą ir ant kaitlentės esančio karščiausio prikaistuvio temperatūrą.

Didžiosios daugumos gartraukių nuotolinio valdymo sistema pradžioje būna išjungta. Įjunkite ją, prieš pradėdami naudoti šią funkciją. Daugiau informacijos rasite gartraukio naudojimo instrukcijoje.

Tarp H2 ir H6 automatiškai veikia funkcija. Pradžioje kaitlentėje būna nustatyta H5 nuostata. Gartraukis reaguoja kiekvieną kartą, kai naudojate kaitlentę. Kaitlentė automatiškai nustato prikaistuvio temperatūrą ir pareguliuoja ventiliatoriaus sukimosi greitį. Jūs galite nustatyti kaitlentę, kad apšvietimas būtų įjungtas tik pasirinkus H1.

Jeigu pakeisite ventiliatoriaus sukimosi greitį gartraukyje, numatytasis ryšys su kaitlente bus išjungtas. Norėdami vėl aktyvinti šią funkciją, vėl

IŠJUNKITE ir ĮJUNKITE abu prietaisus.

Re‐ ži‐ mas

Auto‐ mati‐ nis ap‐

švie‐ timas

Virimas1)

H0 Iš‐ jungti

Išjungti

H1 Įjungti Išjungti

Kepimas2)

Išjungti

Išjungti

1 ventiliato‐ riaus greitis

H3 Įjungti Išjungti

H4 Įjungti 1 ventiliato‐ riaus greitis

H5 Įjungti 1 ventiliato‐ riaus greitis

1 ventiliato‐ riaus greitis

1 ventiliato‐ riaus greitis

2 ventiliato‐ riaus greitis

H6 Įjungti 2 ventiliato‐ riaus greitis

3 ventiliato‐ riaus greitis

1) Kaitlentė aptinka virimo procesą ir pagal automatinį režimą parenka ventiliatoriaus sukimosi greitį.

2) Kaitlentė aptinka kepimo procesą ir pagal automatinį režimą parenka ventiliatoriaus sukimosi greitį.

3) Šis režimas suaktyvina ventiliatorių bei apšvietimą neatsižvelgiant į temperatūrą.

Režimų keitimas

Jeigu netenkina triukšmo lygis / ventiliatoriaus greitis, galite rankiniu būdu perjungti režimus.

1. Palieskite .

Iš sąrašo pasirinkite Nuostatos >

Hob²Hood.

2. Pasirinkite atitinkamą režimą.

Norėdami išjungti Meniu, palieskite arba ekrano dešinę pusę, ne iškylančiame lange.

Pabaigus gaminti ir išjungus kaitlentę, gartraukio ventiliatorius gali dar kurį laiką

8. PATARIMAI

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

8.1 Prikaistuviai

Indukcinių kaitviečių striprus elektromagnetinis laukas labai greitai įkaitina prikaistuvius.

Su indukcinėmis kaitvietėmis naudokite tinkamus prikaistuvius.

Prikaistuvių medžiaga

tinkama: ketus, plienas, emaliuotasis plienas, nerūdijantysis plienas, daugiasluoksnis dugnas (jeigu gamintojo pažymėta, kad tinka).

netinkama: aliuminis, varis, žalvaris, stiklas, keramika, porcelianas.

Prikaistuviai tinka indukcinei viryklei, jeigu:

• vanduo labai greitai užverda ant kaitvietės, nustatytos aukščiausia galia;

• ant prikaistuvio dugno prikimba magnetas.

Prikaistuvio dugnas turi būti kuo storesnis ir lygesnis.

Prieš dėdami prikaistuvius ant kaitlentės paviršiaus, įsitikinkite, kad jų dugnai būtų švarūs ir sausi.

Prikaistuvio matmenys

Indukcinės kaitvietės prisitaiko automatiškai pagal prikaistuvio dugno dydį.

Kaitvietės veiksmingumas yra susijęs su prikaistuvio skersmeniu. Mažesnio nei minimalaus skersmens prikaistuvis

LIETUVIŲ 39

veikti. Praėjus tam laikui, sistema automatiškai išjungia ventiliatorių ir paskesnes 30 sekundžių apsaugo ventiliatorių nuo netyčinio jo įjungimo.

Gartraukio apšvietimas išsijungia praėjus

2 minutėms po kaitlentės išjungimo.

gauna tik dalį kaitvietės sukuriamos galios.

Žr. „Techniniai duomenys“.

8.2 Tinkamos keptuvės funkcijai

Kepti keptuvėje

Naudokite tik keptuves lygiu dugnu.

Norint patikrinti, ar keptuvė tinkama:

1. Padėkite savo keptuvę apverstą.

2. Keptuvės apačioje padėkite liniuotę.

3. Tarp liniuotės ir keptuvės dugno pamėginkite įdėti 1, 2 ar 5 euro centų monetą (arba panašaus storio monetą).

a. Keptuvė yra netinkama, jeigu galite įdėti monetą tarp liniuotės ir keptuvės.

b. Keptuvė yra tinkama, jeigu negalite įdėti monetos tarp liniuotės ir keptuvės.

40 www.electrolux.com

8.3 Triukšmo lygis naudojimo metu

Jeigu girdite:

• traškėjimą: prikaistuviai pagaminti iš skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių principu).

• švilpimą: naudojate kaitvietę nustatę didelę galią ir prikaistuvį, pagamintą iš skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių principu).

• dūzgimas: naudojate didelę galią.

• spragsėjimas: elektrinis perjungimas, puodas aptinkamas, kai jį uždedate ant kaitlentės.

• šnypštimas, gaudimas: veikia ventiliatorius.

Šis triukšmas yra normalus ir nereiškia jokio gedimo.

8.4 Öko Timer (Ekonominis laikmatis)

Energijos taupymo tikslais kaitvietės kaitinimo elementas automatiškai išsijungia anksčiau, nei pasigirsta atgalinės laiko atskaitos garso signalas.

Veikimo trukmė priklauso nuo kaitinimo lygio ir maisto gaminimo trukmės.

8.5 Maisto gaminimo pavyzdžiai

Kaitinimo lygis ir kaitvietės energijos sąnaudos susiję netiesiogiai. Didesnis kaitinimo lygis nėra tiesiogiai proporcingas energijos sąnaudų padidėjimui. Tai reiškia, kad kaitvietė, veikianti vidutiniu kaitinimo lygiu, naudoja mažiau nei pusę savo galios.

Duomenys lentelėje yra tik orientacinio pobūdžio.

Kaitinimo ly‐ gis

1

1–2

1–2

2–3

3–4

4–5

4–5

Naudojimas:

Išlaikyti pagamintą maistą šil‐ tą.

Tinka padažui „Hollandaise“, sviestui, šokoladui, želė tir‐ pinti.

Tirštinti: purūs omletai, kepti kiaušiniai.

Tinka virti ryžius ir gaminti pieniškus patiekalus, taip pat

šildyti pagamintus patiekalus.

Laikas

(min.)

jeigu reikia

5–25

Daržovių gaminimas garuo‐ se, žuvis, mėsa.

Bulvių virimas garuose.

Tinka gaminti didesnius maisto kiekius, troškinius ir sriubas.

Patarimai

Uždenkite prikaistuvį dang‐ čiu.

Retkarčiais pamaišykite.

10–40 Gaminkite uždengę prikais‐ tuvius.

25–50 Verdant ryžius, vandens turi būti bent dvigubai daugiau nei ryžių; gamindami pieniš‐ kus patiekalus, juos įpusėjus procesui pamaišykite.

20–45 Įpilkite pora valgomųjų

šaukštų skysčio.

20–60 Gamindami 750 g bulvių, naudokite daugiausia ¼ l vandens.

60–150 Iki 3 l skysčio ir maisto pro‐ duktai.

LIETUVIŲ 41

Kaitinimo ly‐ gis

6–7

7–8

9

Naudojimas:

Kepti ant nedidelio karščio: eskalopus, veršienos mušti‐ nius, kotletus, pyragėlius su įdaru, dešreles, kepenėles, miltų, sviesto ir pieno miši‐ nius, kiaušinius, blynus, spurgas.

Intensyvus kepimas, smulkiai supjaustytos paskrudintos bulvės, nugarinės žlėgtainis, bifšteksas.

Laikas

(min.)

jeigu reikia

5–15

Patarimai

Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.

Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.

Tinka virti vandeniui, makaronams, skrudinti mėsą (guliašą, troškintą mėsą), kepti bulvių traškučius apsemtus aliejuje.

Tinka virti didelį kiekį vandens. PowerBoost yra įjungta.

8.6 Naudingi patarimai

Hob²Hood

Kai naudojate kaitlentę su šia funkcija:

• Apsaugokite gartraukio skydelį nuo tiesioginių saulės spindulių.

• Nenukreipkite į gartraukio skydelį halogeninio žibintuvėlio.

• Neuždenkite kaitlentės valdymo skydelio.

• Neužstokite signalo tarp kaitlentės ir gartraukio (pvz., ranka, prikaistuvio rankena ar aukštu puodu). Žr.

paveikslėlį.

Paveikslėlyje parodytas gartraukis yra tik kaip pavyzdys.

Laikykite Hob²Hood infraraudonųjų spindulių signalų perdavimo mechanizmo langelį švarų.

Kiti nuotoliniu būdu valdomi prietaisai gali blokuoti signalą. Nenaudokite tokių prietaisų netoli kaitlentės, kai įjungta „Hob²Hood“.

Gartraukiai su funkcija Hob²Hood

Visą gartraukių, veikiančių su šia funkcija, asortimentą rasite mūsų vartotojams skirtoje interneto svetainėje.

„Electrolux“ gartraukiai, kurie veikia su

šia funkcija, privalo turėti simbolį .

42 www.electrolux.com

9. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

9.1 Bendra informacija

• Valykite kaitlentę po kiekvieno panaudojimo.

• Visada naudokite prikaistuvius

švariais dugnais.

• Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant paviršiaus neturi įtakos kaitlentės veikimui.

• Naudokite specialius, kaitlentei valyti tinkamus valiklius.

• Naudokite specialią, stiklui skirtą grandyklę.

9.2 Kaitlentės valymas

Nuvalykite nedelsdami: išsilydžiusį plastiką, plastmasinę plėvelę, cukrų ir maistą su cukrumi, nes kitaip nešvarumai gali pakenkti kaitlentei.

10. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

10.1 Ką daryti, jeigu...

Problema

Kaitlentės nepavyksta įjungti arba valdyti.

Galima priežastis

Kaitlentė neprijungta arba netinkamai prijungta prie elektros tinklo.

Būkite atsargūs, kad išvengtumėte nudegimų. Naudokite specialią grandyklę, kurią prie stiklo paviršiaus pridėkite smailiu kampu ir stumkite ašmenis paviršiumi.

Kaitlentei pakankamai ataušus

pašalinkite: kalkių nuosėdas, vandens dėmes, riebalų dėmes, metalo spalvos dėmes. Kaitlentę valykite drėgnu skudurėliu ir nešveičiamąja valymo priemone.

Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite minkštu audiniu.

Pašalinkite blizgančias metalo

atspalvio dėmes: naudokite vandens ir acto tirpalą ir valykite stiklo paviršių

šluoste.

• Kaitlentės paviršiuje yra horizontalūs grioveliai. Valykite kaitlentę drėgna

šluoste ir plovikliu, lygiai šluostydami iš kairės į dešinę. Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite minkšta šluoste iš kairės į dešinę.

Perdegė saugiklis.

60 sekundžių nenustatėte kaitinimo lygio.

Vienu metu palietėte 2 ar‐ ba daugiau jutiklio laukų.

Atitaisymo būdas

Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐ kamai prijungta prie elek‐ tros tinklo. Žr. prijungimo schemą.

Patikrinkite, ar veikimas sutriko dėl saugiklio. Jeigu saugiklis pakartotinai per‐ dega, kreipkitės į kvalifi‐ kuotą elektriką.

Dar kartą įjunkite kaitlentę ir nustatykite kaitinimo lygį greičiau nei per 60 sekun‐ džių.

Palieskite tik vieną jutiklio lauką.

LIETUVIŲ 43

Problema

Ekranas nereaguoja į prisi‐ lietimą.

Galima priežastis

Sustabdyti veikia.

Uždengta dalis ekrano ar‐ ba per arti ekrano pastatyti puodai.

Ant ekrano yra šiek tiek skysčio arba uždėtas daik‐ tas.

Atitaisymo būdas

Žr. skyrių „Kasdienis nau‐ dojimas“.

Patraukite daiktus. Patrau‐ kite puodus atokiau nuo ekrano.

Nuvalykite ekraną, palauki‐ te, kol prietaisas atvės. At‐ junkite kaitlentę nuo elek‐ tros tinklo. Praėjus 1 minu‐ tei, vėl prijunkite kaitlentę.

Nuimkite daiktą nuo jutiklių laukų.

Pasigirsta garso signalas ir kaitlentė išsijungia.

Kai kaitlentė yra išjungta, girdimas garso signalas.

Kaitlentė išsijungia.

Neįsijungia likusio karščio indikatorius.

Jūs negalite įjungti didžiau‐ sio kaitinimo lygio.

Jutiklių laukai įkaista.

Hob²Hood neveikia.

Hob²Hood veikia, bet švie‐ čia tik lemputė.

Hob²Hood veikia režimai

H1–H6, bet apšvietimas iš‐ jungtas.

Liečiant jutiklių laukus nėra garso.

Kažką padėjote ant vieno arba kelių jutiklio laukų.

Kažką uždėjote ant jutiklio lauko .

Kaitvietė neįkaitusi, nes veikė pernelyg trumpai, ar‐ ba sugedęs po kaitlente esantis jutiklis.

Nuimkite daiktą nuo jutiklio lauko.

Jeigu kaitvietė veikė pa‐ kankamai ilgai ir jau turėtų būti įkaitusi, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiū‐ ros centrą.

Pirmiausia sumažinkite ki‐ tos kaitvietės galią.

Kitai kaitvietei jau nustaty‐ tas didžiausias kaitinimo ly‐ gis.

Per didelis prikaistuvis ar‐ ba jis yra per arti valdiklių.

Uždengėte valdymo sky‐ delį.

Jeigu galima, didelius pri‐ kaistuvius dėkite ant gali‐ nių kaitviečių.

Nuimkite daiktą nuo valdy‐ mo skydelio.

Jūs aktyvinote H1 režimą.

Pakeiskite režimą į H2–H6 arba palaukite, kol bus pa‐ leistas automatinis reži‐ mas.

Gali būti perdegusi lempu‐ tė.

Kreipkitės į įgaliotąjį techni‐ nės priežiūros centrą.

Garsas yra išjungtas.

Įjunkite garso signalus. Žr.

skyrių „Kasdienis naudoji‐ mas“.

44 www.electrolux.com

Problema

Nustatyta netinkama kalba. Jūs per klaidą pakeitėte

Kaitvietė išsijungia.

Rodomas įspėjamasis pra‐ nešimas, kad kaitvietė išsi‐ jungs.

ir pranešimas įsijungia. Užrakinimas veikia.

Rodoma O – X – A.

mirksi.

ir skaičius įsijungia.

Galite girdėti nuolatinį pyp‐ sėjimą.

Galima priežastis

kalbą.

Automatinis išjungimas iš‐ jungia kaitvietę.

Vaikų saugos užraktas vei‐ kia.

Ant kaitvietės neuždėtas prikaistuvis.

Netinkamas prikaistuvis.

Atitaisymo būdas

Atkurkite visas funkcijas į gamyklines nuostatas. Pa‐ sirinkite Atkurti visas nuost.

iš Meniu.

Atjunkite kaitlentę nuo elektros tinklo. Praėjus 1 minutei, vėl prijunkite kait‐ lentę. Nustatykite Kalba,

Ekrano ryškumas ir Įspėja‐ mo signalo garsas.

Žr. skyrių „Kasdienis nau‐ dojimas“.

Išjunkite ir vėl įjunkite kait‐ lentę.

Žr. skyrių „Kasdienis nau‐ dojimas“.

Žr. skyrių „Kasdienis nau‐ dojimas“.

Uždėkite prikaistuvį ant kaitvietės.

Naudokite tinkamą prikais‐ tuvį. Žr. skyrių „Patarimai“.

Prikaistuvio dugno skers‐ muo yra per mažas kaitvie‐ tei.

Naudokite tinkamo dydžio prikaistuvį. Žr. „Techniniai duomenys“.

Kaitlentėje aptikta klaida.

Išjunkite kaitlentę ir vėl ją įjunkite po 30 sekundžių.

Jeigu vėl rodoma , at‐ junkite kaitlentę nuo maiti‐ nimo tinklo. Praėjus 30 se‐ kundžių, vėl prijunkite kait‐ lentę. Jeigu problema tę‐ siasi, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros cent‐ rą.

Netinkamas elektros prijun‐ gimas.

Atjunkite kaitlentę nuo elektros tinklo. Paprašykite kvalifikuoto elektriko patik‐ rinti instaliaciją.

10.2 Jeigu negalite rasti sprendimo...

Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą. Pateikite duomenis iš techninių duomenų lentelės. Patikrinkite, ar tinkamai naudojatės kaitlente. Jeigu ne, aptarnavimo centro ar atstovo apsilankymas bus apmokestintas, nepaisant garantinio laikotarpio.

Nurodymai apie aptarnavimo centrą ir

LIETUVIŲ 45

garantijos sąlygos pateiktos garantijos brošiūroje.

11. TECHNINIAI DUOMENYS

11.1 Techninių duomenų plokštelė

Modelis EIS84486

Tipas 62 D4A 03 CA

Indukcija 7.35 kW

Ser. Nr. .................

ELECTROLUX

Gamyklos numeris (PNC) 949 596 963 00

220–240 V / 400 V 2 N 50–60 Hz

Pagaminta Vokietijoje

7.35 kW

11.2 Programinės įrangos licencijos

Šios kaitlentės programinėje įrangoje yra programinės įrangos, kuri yra saugoma autorių teisių ir naudojama pagal BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0,

LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT,

OpenSSL / SSLEAY, ISC, Apache 2,0 ir kt. licencijas.

11.3 Kaitviečių techniniai duomenys

Visą licenciją rasite Meniu > Nuostatos >

Aptarnavimas > Licencija.

Atvirojo šaltinio programinės įrangos

šaltinio kodą galite parsisiųsti pagal nuorodą, pateiktą gaminio interneto svetainės puslapyje.

Kaitvietė Vardinė galia

(didžiausias kaitinimo ly‐ gis) (W)

Kairioji priekinė 2 300

Kairioji galinė 2 300

Vidurinė prieki‐ nė

1 400

Dešinioji galinė 1 600

2 300

3 000

PowerBoost

(W)

3 200

3 200

2 500

PowerBoost didžiausia trukmė (min.)

10

10

4

Prikaistuvio skersmuo

(mm)

125–210

125–210

125–145

2 500

3 600

3 600

10

10

10

125–180

210–240

285–320

Kaitviečių galia gali šiek tiek skirtis nuo lentelėje pateiktų duomenų. Ji kinta priklausomai nuo prikaistuvių medžiagos ir matmenų.

12. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS

Norėdami pasiekti optimalių maisto gaminimo rezultatų, naudokite prikaistuvius, kurių skersmuo ne didesnis nei nurodytas lentelėje.

46 www.electrolux.com

12.1 Gaminio informacija pagal EU 66/2014 galioja tik ES rinkai.

Modelio žymuo

Kaitlentės tipas

Kaitviečių skaičius

Kaitinimo technologija

Apvalių kaitviečių skers‐ muo (Ø)

Kaitvietės energijos są‐ naudos (EC electric coo‐ king)

Kaitlentės energijos są‐ naudos (EC electric hob)

Kairioji priekinė

Kairioji galinė

Vidurinė priekinė

Dešinioji galinė

Kairioji priekinė

Kairioji galinė

Vidurinė priekinė

Dešinioji galinė

EIS84486

Įmontuojama kaitlentė

4

Indukcija

21,0 cm

21,0 cm

14,5 cm

32,0 cm

179,6 Wh/kg

189,1 Wh/kg

180,2 Wh/kg

183,3 Wh/kg

183,1 Wh/kg

EN 60350-2 - Buitiniai elektriniai virimo ir kepimo prietaisai. 2 dalis. Kaitvietės.

Eksploatacinių charakteristikų matavimo metodai

Maisto gaminimo srities energijos matavimai ant atitinkamų kaitviečių yra nurodyti žymomis.

12.2 Energijos taupymas

Jeigu laikysitės toliau pateiktų patarimų, kasdien gamindami galėsite sutaupyti energijos.

13. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

• Kai šildote vandenį, naudokite jo tik tiek, kiek reikia.

• Jeigu įmanoma, prikaistuvius uždenkite dangčiais.

• Uždėkite prikaistuvį, prieš įjungdami kaitvietę.

• Mažesnius prikaistuvius dėkite ant mažesnių kaitviečių.

• Uždėkite prikaistuvį tiesiai ant kaitvietės vidurio.

• Maistui pašildyti arba išlydyti naudokite likusį karštį.

Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

*

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents