AEG IAE84881FB User manual

AEG IAE84881FB User manual

IAE84881FB

USER

MANUAL

LV

Lietošanas instrukcija

Plīts

PT

Manual de instruções

Placa

2

36

2 www.aeg.com

SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.................................................................................. 2

2. INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU............................................................................4

3. UZSTĀDĪŠANA.....................................................................................................7

4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.............................................................................. 8

5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES............................................................ 11

6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ...................................................................................13

7. PADOMI UN IETEIKUMI.....................................................................................21

8. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA...................................................................................28

9. PROBLĒMRISINĀŠANA.....................................................................................28

10. TEHNISKIE DATI..............................................................................................33

11. ENERGOEFEKTIVITĀTE................................................................................. 34

LABĀKIEM REZULTĀTIEM

Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.

Apmeklējiet mūsu vietni, lai: saņemtu padomus par lietošanu, brošūras, problēmrisināšanas informāciju un informāciju par apkopi un remontu:

www.aeg.com/support

Lai saņemtu labāku servisu, reģistrējiet savu izstrādājumu:

www.registeraeg.com

Iegādājieties piederumus, vienreizējās lietošanas detaļas un oriģinālās rezerves daļas savai ierīcei:

www.aeg.com/shop

KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI

Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.

Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: modelis,

PCK, sērijas numurs.

Šī informācija atrodama uz tehnisko datu plāksnītes.

Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai

Vispārēja informācija un padomi

Informācija par vides aizsardzību

Izmaiņu tiesības rezervētas.

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.

LATVIEŠU

Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība

Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.

Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.

Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.

Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.

Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā attiecīgi.

Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās daļas var sakarst lietošanas laikā.

Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.

Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgi drošības norādījumi

BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.

Nepieskarieties sildelementiem.

BRĪDINĀJUMS! gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai eļļu bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.

NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai ugunsdrošības segu.

UZMANĪBU! Ierīci nedrīkst barot caur ārējo komutācijas ierīci, piemēram, taimeri, vai pievienot sistēmai, kas tiek regulāri ieslēgta un izslēgta ar ar utilītprogrammu.

UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.

3

4 www.aeg.com

BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet priekšmetus uz plīts virsmām.

Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus, piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var sakarst.

Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.

Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.

Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas elementu ar tā vadību un nepaļaujieties uz trauka noteicēju.

Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi, izslēdziet ierīci un atslēdziet to no elektriskās strāvas avota. Gadījumā, ja ierīce ir pievienota strāvas avotam tieši, izmantojot savienojuma kārbu, noņemiet drošinātāju, lai atvienotu ierīci no strāvas avota. Abos gadījumos sazinieties ar Pilnvarotu servisa centru.

Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam, pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam speciālistam.

BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja ieteiktās vai ierīces lietošanas instrukcijā norādītās plīts vadīklas vai plīts vadīklas, kas iestrādātas ierīcē.

Nepiemērotu plīts vadīklu lietošana var izraisīt negadījumus.

2. INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

2.1 Uzstādīšana

BRĪDINĀJUMS!

Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēta persona.

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainojumu vai ierīces bojājumu risks.

• Noņemiet visu iesaiņojumu.

• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.

• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.

• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm piemērotu attālumu.

• Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un slēgtus apavus.

• Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu piebriešanu mitruma ietekmē.

• Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika un mitruma.

• Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot durvis vai logu, nenokristu ēdiena gatavošanas trauki.

• Katrai ierīcei apakšā ir dzesēšanas ventilators.

• Ja ierīce tiek uzstādīta virs atvilktnes:

– Neglabājiet mazus priekšmetus vai papīra lapas, kuras varētu

izvilkt, tādējādi sabojājot dzesēšanas ventilatorus vai dzesēšanas sistēmu.

– Starp ierīces apakšdaļu un atvilktnē esošajiem priekšmetiem atstājiet vismaz 2 cm attālumu.

• Noņemiet visus atdalošos paneļus, kas uzstādīti skapīti zem ierīces.

2.2 Elektrības padeves pieslēgšana

BRĪDINĀJUMS!

Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.

• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic sertificētam elektriķim.

• Ierīcei jābūt iezemētai.

• Pirms jebkādu darbību veikšanas pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no strāvas padeves.

• Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.

• Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.

• Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.

• Nepieļaujiet elektrības vadu samezglošanos.

• Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta aizsardzība pret elektrošoku.

• Izmantojiet vada atslogotāju.

• Pieslēdzot ierīci rozetei, pārliecinieties, ka elektrības vads vai kontaktdakša (ja tāda ir) nepieskaras ierīces karstajām daļām vai ēdiena gatavošanas traukiem.

• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai pagarinātājus.

• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru vai elektriķi, lai nomainītu bojātu strāvas kabeli.

• Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret elektrošoku no strāvu vadošiem un izolētajiem elementiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu noņemt bez instrumentiem.

• Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc

LATVIEŠU

uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.

• Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā kontaktspraudni.

• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.

• Automātslēdži, drošinātāji (no turētājiem izskrūvējami drošinātāji), zemējuma noplūdes automātslēdži un savienotāji.

• Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz 3 mm.

2.3 Pielietojums

BRĪDINĀJUMS!

Savainojumu, apdegumu vai elektrošoka risks.

• Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet iepakojuma, marķējuma un aizsardzības plēves (ja tādas ir).

• Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai mājās.

• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.

• Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav bloķētas.

• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.

• Pēc katras izmantošanas reizes, iestatiet gatavošanas zonu stāvoklī "

Izslēgts".

• Nepaļaujieties uz trauka noteicēju.

• Nenovietojiet galda piederumus un katlu vākus uz gatavošanas zonām.

Tie var sakarst.

• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja tā saskaras ar ūdeni.

• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uzglabāšanai paredzētu virsmu.

• Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Tas jādara, lai novērstu elektrošoku.

• Lietotājiem ar elektrokardiostimulatoru jāturas vismaz 30 cm attālumā no indukcijas gatavošanas zonām, kad ierīce tiek darbināta.

• Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā var šļakstēt.

5

6 www.aeg.com

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv ugunsgrēka vai sprādziena risks.

• Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar taukvielām un eļļu, netuviniet tām atklātu liesmu vai sakarsētus priekšmetus.

• Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var izraisīt spontānu aizdegšanos.

• Izlietota eļļa, kas satur ēdiena atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie zemākas temperatūras nekā eļļa, kas tiek lietota pirmo reizi.

• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv ierīces bojājumu risks.

• Nenovietojiet karstus ēdiena gatavošanas traukus uz vadības paneļa.

• Nedrīkst novietot karstu pannas vāku uz plīts stikla virsmas.

• Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet ēdiena gatavošanas traukiem izvārīties tukšiem.

• Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu nekādi priekšmeti un ēdiena gatavošanas trauki. Tā var sabojāt virsmu.

• Neieslēdziet gatavošanas zonas, ja uz tām novietots tukšs ēdiena gatavošanas trauks, vai bez ēdiena gatavošanas trauka.

• Nenovietojiet uz ierīces alumīnija foliju.

• Ēdiena gatavošanas trauki, kas izgatavoti no čuguna vai alumīnija lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var saskrāpēt stiklu / stikla keramiku.

Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts virsmu, vienmēr paceliet tos.

• Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.

2.4 Termozonde

• Lietojiet Termozonde saskaņā ar paredzēto lietojumu. Nelietojiet to, lai kaut ko atvērtu vai paceltu.

• Lietojiet tikai plīts virsmai paredzēto

Termozonde, katru reizi pa vienam.

• Neizmantojiet to, ja tam ir darbības traucējumi vai bojājumi.

• Nelietojiet Termozonde cepeškrāsnī vai mikroviļņu krāsnī.

• Termozonde var nolasīt temperatūru līdz 120 °C.

• Gādājiet, lai Termozonde vienmēr atrastos produktos vai šķidrumā līdz minimālā līmeņa atzīmei.

• Iztīriet Termozonde pirms pirmās lietošanas reizes. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus.

Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,

šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.

Nemazgājiet Termozonde trauku mazgājamajā mašīnā. Silikona rokturis var zaudēt krāsu, taču tas neietekmē Termozonde darbību.

• Glabājot Termozonde, izmantojiet oriģinālo iepakojumu.

• Ja nomaināt Termozonde, glabājiet veco vismaz 3 m attālumā. Vecais

Termozonde var ietekmēt jaunās ierīces funkcijas.

2.5 Aprūpe un tīrīšana

• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas materiāla sabojāšanos.

• Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un ļaujiet tai atdzist.

• Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms apkopes veikšanas.

• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet ūdeni.

• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.

Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,

šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.

2.6 Servisa izvēlne

• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.

2.7 Ierīces utilizācija

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainošanās vai nosmakšanas risks.

• Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.

• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.

3. UZSTĀDĪŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

3.1 Pirms uzstādīšanas

Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet zemāk informāciju, kas norādīta uz datu plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte atrodas plīts apakšā.

Sērijas numurs ...........................

3.2 Iebūvējamas plītis

Lietojiet iebūvējamās plītis tikai pēc tam, kad tās ir pareizi iebūvētas virtuves mēbelēs un darba virsmās atbilstoši spēkā esošiem standartiem.

3.3 Savienojuma kabelis

• Plīts ir aprīkota ar strāvas kabeli.

• Lai nomainītu bojātu strāvas vadu, izmantojiet kabeli: H05V2V2-F kas spēj izturēt 90 °C un augstāku temperatūru. Sazinieties ar vietējo klientu atbalsta centru.

3.4 Montāža

LATVIEŠU

• Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.

7

Ja ierīce tiek uzstādīta virs atvilktnes, plīts virsmas ventilācija gatavošanas procesa laikā var uzsildīt lietas, kas tiek glabātas atvilktnē.

min.

500mm min.

50mm

8 www.aeg.com

4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

4.1 Gatavošanas virsmas izkārtojums

5

1

2

4

4

3

1

Indukcijas zona ar Gatavošanas palīgs

2 Indukcijas zona ar Gatavošanas palīgs un Pannā cepts

3

Vadības panelis

4

Indukcijas gatavošanas zona

5

Zona ar antenu

UZMANĪBU!

Nelieciet neko uz plīts virsmas šajā zonā.

4.2 Vadības paneļa izkārtojums

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14

13

12

Lai aplūkotu pieejamos iestatījumus, pieskarieties pie atbilstošā simbola.

1

2

3

4

5 -

6

7 -

8

Simbols Komentāri

IESLĒGT / IZ‐

SLĒGT

Izvēlne

Termozonde

Zonas izvēle

Slīdnis

PowerBoost

Plīts virsmas ieslēgšanai vai izslēgšanai.

Lai atvērtu un aizvērtu Izvēlne.

Lai atvērtu Termozonde izvēlni.

Lai atvērtu izvēlētās zonas slīdni.

-

Zonas indikators Rāda, kurai zonai aktivizēts slīdnis.

Taimera funkcijas iestatīšanai.

Sildīšanas pakāpes regulēšanai.

Funkcijas ieslēgšanai.

11 10

LATVIEŠU 9

9

10

Simbols Komentāri

Bloķēšana

-

11

12

0 - 9

13

Pauze

-

Bridge

Funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai.

Hob²Hood infrasarkanā signāla sakaru lodziņš. Ne‐ aizsedziet to.

Funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai.

Rāda pašreizējo sildīšanas pakāpi.

Funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai.

14

/

Signāla indikatori Pilns savienojums / nav signāla. Lai parādītu signā‐ la kvalitāti savienojumam starp Termozonde un an‐ tenu.

4.3 Termozonde

1 2 3 4 5 6

1

Mērījumu punkts

2

Minimālā līmeņa atzīme

3

Ieteiktais iegremdēšanas diapazons

(šķidrumiem)

4 Kalibrēšanas kods

5

Āķis Termozonde novietošanai uz malas

6

Rokturis ar iekšējo antenu labajā pusē).

Termozonde Ir bezvadu temperatūras sensors, kas darbojas bez baterijas un tiek piegādāts iepakojumā ar plīts virsmu.

Roktura iekšpusē atrodas antena. Otra antena atrodas zem plīts virsmas starp divām aizmugurējām gatavošanas zonām. Lai nodrošinātu pareizu komunikāciju Termozonde un plīts virsmas starpā, nenovietojiet neko uz plīts šajā vietā.

Mērījumu punkts atrodas pa vidu starp galiņu un minimālā līmeņa atzīmi.

Ievietojiet Termozonde produktos vismaz līdz minimālā līmeņa atzīmei. Lai gūtu labākos rezultātus, gatavojot šķidrumu, iegremdējiet Termozonde šķidrumā

2-5 cm virs minimālā līmeņa atzīmes.

Novietojiet Termozonde uz katla vai pannas malas, izmantojot āķi; tuvāk zonai, kur atrodas antena, pozīcijā, kas apzīmē plkst. 1 - 3 (plīts virsmas kreisajā pusē) vai plkst. 9 - 11 (plīts virsmas

Šie indikatori attēlo savienojuma signāla kvalitāti starp plīts virsmu un

Termozonde displejā: , , . Ja plīts virsmai neizdodas izveidot savienojumu, izgaismojas . Termozonde Var pārvietot tālāk gar katla malu, lai izveidotu vai uzlabotu savienojumu. Plīts virsma atjaunina savienojuma statusu ik pēc 3 sekundēm.

Sīkāk skatiet sadaļu "Padomi un ieteikumi Termozonde".

10 www.aeg.com

4.4 Jūsu plīts galvenās funkcijas

Jūsu jaunā SensePro® plīts prasmīgi sniedz jums norādījumus visa gatavošanas procesa laikā. Skatiet informāciju tālāk, lai atklātu dažas no šīs ierīces labākajām funkcijām.

Atkarībā no ēdiena veida jūs varat izmantot Gatavošanas palīgs ar vai bez

Termozonde. Dažādiem ēdieniem paredzēti dažādu funkciju kopumi.

Termozonde

- var izmantot divos veidos. Tā izmēra temperatūru funkcijās, tādās kā Termometrs un Pannā cepts, kā arī palīdz jums precīzi uzturēt temperatūru dažādu veidu produktiem, gatavojot ar Sous-vide vai izmantojot tādas funkcijas kā Vārīt gandrīz verdošā ūdenī, Vārīt uz lēnas uguns vai Uzkarsēt.

Gatavošanas palīgs - veicina gatavošanu, piedāvājot jums jau gatavas receptes dažādiem ēdieniem, iepriekš noteiktus gatavošanas parametrus un pakāpeniskus norādījumus. Jūs varat to izmantot ar Termozonde, piemēram, lai pagatavotu steiku, vai bez tā, piemēram, lai uzceptu pankūkas. Pieejamās iespējas atkarīgas no ēdiena, kuru vēlaties pagatavot, veida. Šajā režīmā jūs varat izmantot tādas funkcijas kā

Sous-vide, Pannā cepts, Vārīt uz lēnas uguns, Uzkarsēt un daudzas citas.

Uznirstošais lodziņš un skaņas informē, kad sasniegta iepriekš noteiktā temperatūra. Funkcijai Gatavošanas palīgs var piekļūt no Izvēlne.

Sous-vide - gatavošanas metode, kuras ietvaros vakuumā iepakoti produkti tiek gatavoti pie zemas temperatūras un ilgstošu laiku, kas palīdz jums saglabāt vitamīnus un uzturēt ēdiena garšu. Jūsu plīts virsma sniedz jums skaidro saprotamus iestatījumus un norādījumus, kas jums jāizpilda. Kad ar Gatavošanas palīgs palīdzību izvēlaties funkciju, temperatūra ir noteikta dažādu veidu produktiem. 'Jūs varat arī pats izvēlēties temperatūru, ja aktivizējat funkciju, izmantojot Sous-vide, kas atrodas

Izvēlne.

Pannā cepts - cepšanas metode, kurā tiek automātiski uzraudzīta karstuma pakāpe; tā paredzēta dažādiem ēdienu veidiem. Tas palīdz izvairīties no ēdiena vai eļļas pārkarsēšanas. To var aktivizēt, atlasot

Gatavošanas palīgs no Izvēlne.

Termometrs - izmantojot šo funkciju,

Termozonde mēra temperatūru gatavošanas laikā. To nevar izmantot, kad darbojas Gatavošanas palīgs funkcija.

Citas jūsu plīts noderīgās funkcijas:

Kušana - šī funkcija ideāli piemērota

šokolādes vai sviesta kausēšanai;

PowerBoost - šī funkcija ātri uzvāra lielu ūdens daudzumu;

Pauze - šī funkcija pazemina sildīšanas pakāpi līdz 1 visām gatavošanas zonām, ļaujot jums uzturēt ēdienu siltu ilgstoši;

Bridge - šī funkcija ļauj jum apvienot abas kreisās puses zonas un izmantot lielākus ēdiena gatavošanas traukus. to var izmantot ar Pannā cepts;

Hob²Hood - šī funkcija savieno plīts virsmu ar īpašu tvaika nosūcēju un atbilstoši noregulē ventilatora ātrumu;

Bloķēšana - šī funkcija īslaicīgi atspējo vadības paneli gatavošanas laikā;

Bērnu drošības funkcija - šī funkcija atspējo vadības paneli, kad plīts netiek izmantota, neļaujot to nejauši ieslēgt.

Hronometrs, Laika atskaites taimeris un Laika atgādinājums - ir trīs funkcijas, ko var izvēlēties, lai uzraudzītu gatavošanas laiku.

Sīkāk skatiet sadaļu “Izmantošana ikdienā”.

LATVIEŠU

4.5 OptiHeat Control (trīs darbību atlikušā siltuma indikators)

BRĪDINĀJUMS!

III / II / I Pastāv risks gūt apdegumus atlikušā siltuma dēļ. Indikators uzrāda atlikušā siltuma līmeni.

Indukcijas gatavošanas zonas rada gatavošanas procesam nepieciešamo siltumu tieši ēdiena gatavošanas trauka pamatnē. Stikla keramika tiek sakarsēta, izmantojot ēdiena gatavošanas trauku siltumu.

5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

11

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

5.1 Displeja lietošana

• Var izmantot tikai simbolus ar aizmugurgaismojumu.

• Lai aktivizētu konkrētu iespēju, pieskarieties pie attiecīgā simbola displejā.

• Izvēlētā funkcija aktivizējas, kad jūs noņemat pirkstu no displeja.

• Lai ritinātu pieejamās iespējas, lietojiet ātru žestu vai velciet pirkstu pa displeju. Žesta stiprums nosaka, cik ātri ekrāns kustas.

• Ritināšana var apstāties pati par sevi, vai arī jūs varat to apstādināt nekavējoties, pieskaroties displejam.

• Jūs varat mainīt lielāko daļu no displejā redzamajiem parametriem, kad pieskaraties atbilstošajiem simboliem.

• Lai iestatītu nepieciešamo funkciju vai laiku, jūs varat ritināt sarakstu vai pieskarties iespējai, kuru gribat izvēlēties.

• Kad plīts virsma ir aktivizēta un daži simboli pazūd no displeja, pieskarieties displejam atkārtoti. Visi simboli atkal ir redzami.

• Kad iedarbināt atsevišķas funkcijas, parādīsies uznirstošais lodziņš ar papildu informāciju. Lai pastāvīgi deaktivizētu uznirstošo lodziņu, pirms funkcijas aktivizēšanas atzīmējiet .

• Lai aktivizētu taimera funkcijas, vispirms izvēlieties zonu.

Displeja navigācijai noderīgi simboli

Lai apstiprinātu izvēli vai iestatīju‐ mu.

Lai dotos atpakaļ/ uz priekšu izvēl‐ nē Izvēlne.

Lai ritinātu uz augšu / uz leju dis‐ plejā redzamās norādes.

Lai aktivizētu / deaktivizētu iespē‐ jas.

Lai aizvērtu uznirstošo lodziņu.

Lai atceltu iestatījumu.

5.2 Pieslēdzot ierīci elektrotīklam pirmo reizi

Kad pieslēdzat plīts virsmu elektrotīklam, jums jāiestata Valoda, Displeja spilgtums un Skaņas signāla skaļums.

Iestatījumu var mainīt Izvēlne >

Iestatījumi > Uzstādīšana. Skatiet sadaļu

„Izmantošana ikdienā”.

5.3 Termozonde kalibrēšana

Pirms sākat izmanto Termozonde, to nepieciešams kalibrēt, lai pārliecinātos, ka temperatūras mērījumi ir pareizi.

Kad Termozonde ir pareizi kalibrēts, tas nosaka vārīšanās punkta temperatūru ar pielaides diapazonu + / - 2 °C.

Rīkojieties saskaņā ar norādīto, kad:

• uzstādāt plīts virsmu pirmo reizi;

12 www.aeg.com

• ja plīts virsma ir pārvietota uz citu vietu (augstuma maiņa);

• ja nomaināt Termozonde.

Izmantojiet katlu ar 180 mm dibena diametru un ielejiet tajā 1-1,5 l ūdens.

1. Lai kalibrētu vai atkārtoti kalibrētu funkciju, novietojiet Termozonde uz katla malas. Uzpildiet katlu ar aukstu ūdeni vismaz līdz minimālā līmeņa atzīmei un uzlieciet uz kreisās puses priekšējās gatavošanas zonas.

2. Pieskarieties .

Atlasiet Iestatījumi >Termozonde >

Kalibrēšana no saraksta.

Ievērojiet ekrānā redzamās norādes.

3. Pieskarieties pie Start blakus gatavošanas zonai.

Kad darbības ir pabeigtas parādās informatīvais uznirstošais lodziņš.

Neberiet ūdenī sāli, jo tas var ietekmēt procedūru.

Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie vai displeja labajai pusei ārpus uznirstošā loga.

5.4 Termozonde sapārošana

Sākotnēji jūsu plīts virsma tika savienota pārī ar Termozonde pēc piegādes.

Ja nomaināt Termozonde ar jaunu, to nepieciešams savienot pārī ar jūsu plīts virsmu.

1. Pieskarieties .

Atlasiet Iestatījumi >Termozonde >

Sapārošana no saraksta.

2. Pieskarieties pie Atvienojiet, lai atvienotu iepriekšējo Termozonde.

3. Pieskarieties pie Pāris blakus gatavošanas zonai.

Parādās uznirstošais lodziņš.

4. Ievadiet piecciparu kodu, kas iegravēts uz jūsu jaunā Termozonde, izmantojot ciparu tastatūru.

5. Lai apstiprinātu izvēli, pieskarieties

Labi.

Jūsu Termozonde tagad ir savienots pārī ar plīts virsmu.

Vienmēr kalibrējiet Termozonde pēc savienošanas pārī.

Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie vai displeja labajai pusei ārpus uznirstošā loga.

5.5 Izvēlne struktūra

Pieskarieties pie , lai atvērtu un mainītu plīts virsmas iestatījumus vai aktivizētu dažas funkcijas.

Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie vai displeja labajai pusei ārpus uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne, lietojiet vai .

Tabulā redzama pamata Izvēlne struktūra.

Gatavošanas palīgs

Plīts funkcijas

Skatiet Gatavošanas palīgs iedaļu sadaļā “Izmantošana ikdie‐ nā”.

Sous-vide

Termometrs

Kušana

LATVIEŠU 13

Iestatījumi Bērnu drošības funkcija

Hronometrs

Hob²Hood

Termozonde

Skatiet Hob²Hood iedaļu sadaļā “Iz‐ mantošana ikdienā”.

Savienojums

Uzstādīšana

Kalibrēšana

Sapārošana

Gatavošanas palīgs

Valoda

Taustiņu skaņa

Skaņas signāla skaļums

Displeja spilgtums

Servisa izvēlne Demonstrācijas režīms

Licence

Parādīt SW versijas

Trauksmes vēsture

Atiestatīt Iest.

6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

6.1 Aktivizēšana un deaktivizēšana

Pieskarieties pie vienu sekundi, lai aktivizētu vai deaktivizētu plīti.

6.2 Automātiskā izslēgšanās

Funkcija automātiski izslēgs ierīci, ja:

• visas gatavošanas zonas tiek izslēgtas;

• jūs neiestatījāt sildīšanas pakāpi pēc plīts virsmas aktivizēšanas;

• jūs izlējāt vai nolikāt kaut ko uz vadības paneļa ilgāk par 10 sekundēm (piem., pannu, dvieli utt.).

Atskan skaņas signāls un plīts virsma deaktivizējas. Noņemiet priekšmetu vai notīriet vadības paneli;

• plīts virsma kļuvusi pārāk karsta

(piemēram, kad katls ir izvārījies sauss). Ļaujiet gatavošanas zonai atdzist, pirms atkal lietojat plīti;

• jūs izmantojat nepareizus ēdiena gatavošanas traukus vai arī uz konkrētās zonas nav ēdiena gatavošanas trauku. Baltais gatavošanas zonas simbols mirgo un indukcijas gatavošanas zona automātiski izslēdzas pēc 2 minūtēm.

• gatavošanas zona netika izslēgta vai netika mainīta sildīšanas pakāpe. Pēc kāda laika parādās ziņojums un plīts izslēdzas.

Attiecība starp siltuma pakāpi un plīts virsmas izslēgšanās laiku:

Karsēšanas pakā‐ pe

1 - 2

Plīts virsma atslē‐ dzas pēc

6 stundām

14 www.aeg.com

Karsēšanas pakā‐ pe

3 - 5

6

7 - 9

Plīts virsma atslē‐ dzas pēc

5 stundām

4 stundām

1,5 stundām

Lietojot Pannā cepts, plīts virsma izslēdzas pēc

1,5 stundām. Ar Sous-vide plīts virsmas izslēdzes pēc

4 stundām.

6.3 Gatavošanas zonu lietošana

Ēdiena gatavošanas traukus lieciet izvēlētās gatavošanas zonas centrā.

Indukcijas gatavošanas zonas līdz zināmai robežai automātiski pielāgojas ēdiena gatavošanas trauka apakšas izmēram.

Kad katls ir novietots uz izvēlētās gatavošanas zonas, plīts virsma automātiski to nosaka, un displejā parādās attiecīgais slīdnis. Slīdnis ir redzams 8 sekundes, un pēc tam displejs atgriežas pie galvenā rādījuma.

Lai aizvērtu slīdni ātrāk, pieskarieties pie ekrāna ārpus slīdņa zonas.

Kad ir aktīvas citas zonas, zonas, kuru vēlaties izmantot, sildīšanas pakāpe var būt ierobežota. Skatiet "Jaudas pārvaldība".

Pārbaudiet, vai katls ir piemērots lietošanai ar indukcijas plītīm. Lai iegūtu plašāku informāciju par ēdiena gatavošanas veidiem, skatiet sadaļu

"Padomi un ieteikumi".

Pārbaudiet katla izmēru sadaļā “Tehniskie dati”.

6.4 Karsēšanas pakāpe

1. Ieslēdziet plīti.

2. Uzlieciet katlu uz izvēlētās gatavošanas zonas.

Displejā parādās aktīvās gatavošanas zonas slīdnis, kas ir aktīvs 8 sekundes.

3. Pieskarieties vai velciet ar pirkstu, lai iestatītu vēlamo sildīšanas pakāpi.

Simbols kļūst sarkans un palielinās.

Sildīšanas pakāpi var mainīt arī gatavošanas laikā. Pieskarieties zonas izvļes simbolam vadības paneļa galvenajā skatījumā un parvietojiet pirkstu pa kreisi vai pa labi (lai pazeminātu vai paaugstinātu sildīšanas pakāpi).

6.5 Bridge funkcija

Šī funkcija apvieno divas gatavošanas zonas, un tās darbojas kā viena ar to pašu sildīšanas pakāpi.

Funkciju var izmantot ar lielākiem ēdiena gatavošanas traukiem.

1. Novietojiet ēdiena gatavošanas trauku uz divām gatavošanas zonām.

Ēdiena gatavošanas traukam jānosedz abu zonu centri.

2. Pieskarieties pie , lai ieslēgtu funkciju. Zonas simbols mainās.

3. Iestatiet sildīšanas pakāpi.

Ēdiena gatavošanas traukam ir jābūt novietotam uz abu zonu centriem, bet ne pāri zonas apzīmējumam.

LATVIEŠU 15

Lai deaktivizētu funkciju, pieskarieties

. Gatavošanas zonas pārstāj darboties kopā.

6.6 PowerBoost

Šī funkcija aktivizē vairāk jaudas attiecīgajai indukcijas gatavošanas zonai; tā ir atkarīga no ēdiena gatavošanas trauku izmēra. Šo funkciju var aktivizēt tikai uz īsu laiku.

1. Vispirms pieskarieties pie nepieciešamās zonas simbola.

2. Pieskarieties pie vai velciet pirkstu pa labi, lai aktivizētu funkciju izvēlētajai gatavošanas zonai.

Simbols kļūst sarkans un palielinās.

Funkcija izslēdzas automātiski. Lai izslēgtu funkciju manuāli, izvēlieties zonu un mainiet tās sildīšanas pakāpi.

Lai aplūkotu maksimālās ilguma vērtības, skatiet sadaļu “Tehniskie dati”.

6.7 Jaudas pārvaldība

• Gatavošanas zonas tiek sagrupētas atbilstoši atrašanās vietai un fāžu skaitam uz plīts. Skatīt attēlu.

• Katras fāzes maksimālā elektrības slodze ir 3680 W.

• Funkcija sadala jaudu starp gatavošanas zonām, kas pieslēgtas tai pašai fāzei.

• Šī funkcija aktivizējas, kad vienai fāzei pieslēgto gatavošanas zonu kopējā elektrības slodze pārsniedz 3680 W.

• Funkcija samazina jaudu citām gatavošanas zonām, kas pieslēgtas pie tās pašas fāzes, kura ietekmē pieejamās sildīšanas pakāpes.

• Maksimālā sildīšanas pakāpe ir redzama uz slīdņa. Aktīvi ir tikai baltie cipari.

• Ja augstāka sildīšanas pakāpe nav pieejama, samaziniet to vispirms citām gatavošanas zonām.

6.8 Gatavošanas palīgs

Šī funkcija regulē parametrus dažādiem ēdienu veidiem un uztur tos gatavošanas laikā.

Izmantojot šo funkciju, jūs varat pagatavot plašu ēdienu klāstu, tādu kā

Gaļa, Zivs un jūras veltes, dārzeņi,

Zupas, Mērces, Makaroni vai Piens.

Pieejamas dažādas ēdiena gatavošanas metodes dažādu veidu produktiem, piem., vistai jūs varat izvēlēties Pannā cepts, Sous-vide vai Vārīt gandrīz verdošā ūdenī.

Jūs varat aktivēt funkciju tikai plīts virsmas kreisajā pusē. Gatavošanas palīgs ar Sous-vide funkciju var aktivēt kreisajai priekšējai vai aizmugurējai gatavošanas zonai. Ja vēlaties izmantot

Pannā cepts, to var aktivizēt kreisās puses priekšējai gatavošanas zonai vai abām gatavošanas zonām, ja tās ir apvienotas ar tilta funkciju.

Ja Gatavošanas palīgs darbojas kreisās puses priekšējā gatavošanas zonā, lai gatavotu bez funkcijas izmantošanas, lietojiet zonas pa labi.

Nelietojiet ēdiena gatavošanas traukus, kuru dibena diametrs pārsniedz 200 mm, uz kreisās puses aizmugurējās gatavošanas zonas, kad funkcija darbojas uz kreisās puses priekšējās gatavošanas zonas. Tas var ietekmēt savienojumu starp Termozonde un antenu, kas atrodas zem plīts virsmas.

16 www.aeg.com

Nesasildiet ēdiena gatavošanas traukus pirms ēdiena gatavošanas.

Šķidrumam lietojiet tikai aukstu krāna ūdeni, ja tas nepieciešams. Atkārtoti sasildiet tikai aukstus ēdienus.

Lai izmantotu Pannā cepts, ievērojiet displejā redzamās norādes. Pielejiet eļļu, kad panna ir karsta.

Izmantojot Gatavošanas palīgs, taimera funkcija darbojas kā Laika atgādinājums. Kad iestatītais laiks iztek, funkcija neapstājas.

1. lai aktivizētu funkciju, pieskarieties pie vai un atlasiet

Gatavošanas palīgs.

2. Izvēlieties ēdiena, kuru vēlaties pagatavot, veidu.

Katram ēdiena veidam ir pieejamas vairākas iespējas. Ievērojiet displejā redzamās norādes.

• Jūs varat pieskarties Labi uznirstošā loga augšā, lai izmantotu noklusējuma iestatījumus.

• Lai izmantotu Pannā cepts, jūs varat mainīt noklusējuma sildīšanas pakāpi. Dažiem ēdieniem iekšējo temperatūru var pārbaudīt, izmantojot

Termozonde.

• Lielākajai daļai iespēju, piem.,

Sous-vide un Vārīt gandrīz verdošā ūdenī, noklusējuma temperatūru iespējams mainīt.

• Jūs varat mainīt noklusējuma laiku vai iestatīt savu laiku.

Minimālais laiks ir iepriekš noteikts tikai Sous-vide.

Papildu norādījumi ar detalizētu informāciju pieejami ekrānā. Tos varat ritināt ar un .

3. Pieskarieties Labi. Ievērojiet uznirstošajā lodziņā redzamās norādes.

Dažas no iespējām sākas ar iepriekšēju sasildīšanu. Jūs varat izsekot progresam uz vadības joslas.

4. Ja parādās uznirstošais lodziņš ar norādījumiem, pieskarieties pie Labi un tad Start, lai turpinātu.

Funkcija darbojas ar iepriekš noteiktiem iestatījumiem.

Lai pastāvīgi deaktivizētu uznirstošo lodziņu, pirms funkcijas aktivizēšanas atzīmējiet .

5. Kad iestatītais laiks ir iztecējis, atskan skaņas signāls un parādās uznirstošais logs. Lai aizvērtu logu, pieskarieties pie Labi.

Funkcija neizslēdzas automātiski. Plīts virsma automātiski izslēgsies pēc ne vairāk kā četrām stundām Sous-vide funkcijai.

Lai apstiprinātu funkciju, pieskarieties pie

vai , vai aktīvās zonas simbolam un atlasiet Stop. Lai apstiprinātu izvēli, pieskarieties pie Jā uznirstošajā lodziņā.

6.9 Sous-vide

Lai pagatavotu gaļu, zivis vai dārzeņus, izmantojot šo funkciju, jums nepieciešami piemēroti maisiņi ar zip-lock aizdari vai polietilēna maisiņi un vakuuma iepakotājs. Ievietojiet ar garšvielām apstrādāto ēdienu maisiņos un noslēdziet tos ar vakuumu. Jūs varat arī iegādāties ēdiena porcijas, kas jau ir gatavas gatavošanai ar šo metodi.

BRĪDINĀJUMS!

Noteikti ievērojiet pārtikas drošības principus. Skatiet sadaļu "Padomi un ieteikumi".

Izmantojot šo funkciju, jūs varat izvēlēties savu laiku un temperatūru (robežās no

35 līdz 85 °C), kas piemēroti ēdiena veidam, kuru vēlaties gatavot.

Izmantojiet ne vairāk kā 4 litrus ūdens; nosedziet katlu ar vāku. Sīkāk par gatavošanas parametriem var uzzināt, aplūkojot gatavošanas tabulas sadaļā

“Padomi un ieteikumi”. Atkausējiet produktus pirms gatavošanas.

Funkciju var aktivizēt tikai kreisās puses priekšējai gatavošanas zonai. Ja Sous-

vide darbojas, lai gatavotu bez funkcijas izmantošanas, lietojiet zonas pa labi.

Izmantojot Sous-vide, taimera funkcija darbojas kā

Laika atgādinājums.

Funkcija automātiski izslēdzas tikai pēc ne vairāk kā četrām stundām.

1. Sagatavojiet ēdiena porcijas saskaņā ar augstāk sniegtajiem norādījumiem.

2. Ar aukstu ūdeni piepildīto katlu novietojiet uz kreisās puses priekšējās vai aizmugurējās gatavošanas zonas.

3. Pieskarieties pie > Sous-vide.

Varat pieskarties arī > Plīts funkcijas > Sous-vide.

4. Izvēlieties pareizo temperatūru.

Iestatiet laiku (izvēles iespēja).

Gatavošanas procesa laiks atkarīgs no ēdiena biezuma un veida.

5. Pieskarieties pie Labi, lai turpinātu.

6. Novietojiet Termozonde uz katla malas.

7. Pieskarieties pie Labi, lai aizvērtu uznirstošo lodziņu.

8. Pieskarieties pie Start, lai aktivizētu iepriekšējo sasildīšanu.

Kad katls ir sasniedzis nepieciešamo temperatūru, atskan skaņas signāls un parādās uznirstošais logs. Lai apstiprinātu izvēli, pieskarieties Labi.

9. Ievietojiet ēdiena porcijas maisiņos vertikāli katlā (jūs varat izmantot

Sous-vide restes). Pieskarieties

Start.

Ja jūs iestatāt Laika atgādinājums, tas sāks darboties līdz ar funkciju.

10. Kad iestatītais laiks pagājis, atskan skaņas signāls un mirgo . Lai izslēgtu signālu, pieskarieties .

Lai apturētu vai noregulētu funkciju, pieskarieties pie vai aktīvās zonas simbola un tad Stop. Lai apstiprinātu izvēli, pieskarieties pie Jā uznirstošajā lodziņā.

KeepTemperature

Jūs varat izmantot Sous-vide funkciju gatavošanai, kamēr Termozonde precīzi

LATVIEŠU 17

kontrolē un uztur temperatūru (ar + / -

1 °C precizitāti). Jūs varat pagatavot plašu ēdienu klāstu, tādus kā pikanti ēdieni vai mērces (piem., dažādu veidu karija ēdieni vai bujabēze). Jūs varat iestatīt savus parametrus vai aplūkot gatavošanas tabulas sadaļā “Padomi un ieteikumi”.

Funkciju var aktivizēt tikai kreisās puses priekšējai gatavošanas zonai.

1. Pieskarieties pie > Plīts funkcijas

> Sous-vide vai atveriet funkciju, pieskaroties pie > Sous-vide.

2. Izvēlieties pareizo temperatūru.

Iestatiet laiku (izvēles iespēja).

3. Pieskarieties pie Labi, lai turpinātu.

4. Novietojiet Termozonde uz katla malas vai ievietojiet pārtikā.

5. Pieskarieties pie Start, lai aktivizētu iepriekšējo sasildīšanu.

Kad katls ir sasniedzis nepieciešamo temperatūru, atskan skaņas signāls un parādās uznirstošais logs.

6. Pieskarieties pie Labi, lai aizvērtu uznirstošo lodziņu.

7. Pieskarieties Start.

Ja jūs iestatāt Laika atgādinājums, tas sāks darboties līdz ar funkciju.

8. Kad iestatītais laiks pagājis, atskan skaņas signāls un mirgo . Lai izslēgtu signālu, pieskarieties .

Lai apturētu vai noregulētu funkciju, pieskarieties pie vai aktīvās zonas simbola un tad Stop. Lai apstiprinātu izvēli, pieskarieties pie Jā uznirstošajā lodziņā.

6.10 Termometrs

Izmantojot šo funkciju, Termozonde darbojas kā termometrs, kas palīdz jums uzraudzīt ēdiena vai šķidruma temperatūru gatavošanas laikā.

Piemēram, jūs varat paļauties uz to, lai sasildītu pienu vai pārbaudītu zīdaiņu pārtikas temperatūru.

Lai izmantotu šo funkciju, nepieciešams aktivizēt vismaz vienu gatavošanas zonu.

Jūs varat aktivizēt šo funkciju visām gatavošanas zonām, taču to vienlaikus var aktivizēt tikai vienai zonai.

18 www.aeg.com

1. Ievietojiet Termozonde produktos vai

šķidrumā līdz minimālā līmeņa atzīmei.

2. Pieskarieties pie displejā, lai atvērtu Termozonde izvēli, un atlasiet

Termometrs. Varat pieskarties arī

> Plīts funkcijas > Termometrs.

3. Pieskarieties Start.

Mērīšana sākas aktīvajā gatavošanas zonā.

Ja neviena no gatavošanas zonām nav aktīva, parādās uznirstošais lodziņš.

Lai apstādinātu funkciju, pieskarieties pie cipariem, kas norāda temperatūru, vai

un atlasiet Stop.

6.11 Kušana

Šo funkciju var lietot, lai kausētu dažādus produktus, piem., šokolādi vai sviestu. Jūs varat izmantot šo funkciju tikai vienai gatavošanas zonai vienlaikus.

1. Pieskarieties pie displejā, lai atvērtu Izvēlne.

2. Atlasiet Plīts funkcijas > Kušana no saraksta.

3. Pieskarieties Start.

Izvēlieties vajadzīgo gatavošanas zonu.

Ja gatavošanas zona jau ir aktīva, parādās uznirstošais lodziņš. Atceliet iepriekšējo sildīšanas pakāpi, lai aktivētu funkciju.

Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie vai displeja labajai pusei ārpus uznirstošā loga. Lai pārvietotos pa

Izvēlne, lietojiet vai .

Lai apturētu funkciju, pieskarieties pie zonas izvēles simbola un tad pieskarieties pie Stop.

6.12 Pauze

Šī funkcija iestata zemāko sildīšanas pakāpi visās ieslēgtajās gatavošanas zonās.

Funkciju nevar aktivizēt, kad darbojas

Gatavošanas palīgs vai Sous-vide.

Kad šī funkcija ir ieslēgta, var izmantot tikai un simbolus. Visi pārējie simboli uz vadības paneļa ir bloķēti.

Funkcija neaptur taimera funkciju.

Pieskarieties pie , lai ieslēgtu funkciju.

iedegas. Sildīšanas pakāpe ir samazināta līdz 1.

Lai deaktivizētu funkciju pieskarieties pie

.

Funkcija izslēdz PowerBoost. Augstāko sildīšanas pakāpe atkārtoti aktivizējas, kad jūs atkal pieskaraties pie .

6.13 Taimeris

+STOP

Laika atskaites taimeris

Šo funkciju var izmantot, lai norādītu, cik ilgi gatavošanas zonai būtu jādarbojas vienas vārīšanas reizes laikā.

Funkciju var iestatīt katrai gatavošanas zonai atsevišķi.

1. Iestatiet attiecīgās gatavošanas zonas sildīšanas pakāpi un pēc tam funkciju.

2. Peskarieties zonas simbolam.

3. Pieskarieties .

Displejā parādīsies taimera izvēlnes logs.

4. Atzīmējiet , lai ieslēgtu funkciju.

Simboli mainās uz

+STOP

.

5. Bīdiet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu vēlamo laiku (piem., stundas un/vai minūtes).

6. Pieskarieties pie Labi, lai apstiprinātu savu izvēli.

Jūs varat arī atsaukt savu izvēli ar .

Kad laiks beidzies, atskan skaņas signāls un sāk mirgot . Pieskarieties pie , lai izslēgtu signālu.

Lai deaktivizētu funkciju, iestatiet sildīšanas pakāpi uz 0. Alternatīvi pieskarieties pie

+STOP

pa kreisi no taimera vērtības, pieskarieties pie tam blakus, un apstiprinātu savu izvēli, kad parādā uznirstošais logs.

Laika atgādinājums

Šo funkciju var lietot, kad plīts ir ieslēgta un gatavošanas zonas nestrādā.

Šī funkcija neietekmē gatavošanas zonu darbību.

1. Izvēlieties jebkuru gatavošanas zonu.

Displejā parādīsies attiecīgais slīdnis.

2. Pieskarties pie .

Displejā parādīsies taimera izvēlnes logs.

3. Bīdiet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu vēlamo laiku (piem., stundas un minūtes).

4. Pieskarieties pie Labi, lai apstiprinātu savu izvēli.

Jūs varat arī atsaukt savu izvēli ar .

Kad laiks beidzies, atskan skaņas signāls un sāk mirgot . Pieskarieties pie , lai izslēgtu signālu.

Lai deaktivizētu funkciju, pieskarieties pie

pa kreisi no taimera vērtības, pieskarieties pie tam blakus, un apstiprinātu savu izvēli, kad parādā uznirstošais logs.

Hronometrs

Funkcija automātiski sāk skaitīt uzreiz pēc gatavošanas zonas aktivizēšanas.

Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu, cik ilgi tā darbojas.

1. Pieskarieties pie , lai atvērtu

Izvēlne.

2. Ritiniet Izvēlne, lai atlasītu Iestatījumi

> Hronometrs.

3. Pieskarieties pie slēdža, lai izslēgtu/ izslēgtu funkciju.

Funkcija nepārtrauc darbību, kad jūs paceļat katlu. Lai atiestatītu funkciju un atkal ieslēgtu to manuāli, pieskarieties pie , atlasiet Atiestatīt no uznirstošā loga. Funkcija sāk skaitīt no 0. Lai Pauze funkciju uz vienu gatavošanas sesiju, pieskarieties pie un atlasiet Pauze no uznirstošā loga. Atlasiet Start, lai turpinātu skaitīšanu.

LATVIEŠU 19

6.14 Bloķēšana

Vadības paneli var nobloķēt plīts virsmas darbības laikā. Tas nepieļaus nejaušu sakarsēšanas iestatījumu maiņu.

Vispirms iestatiet sildīšanas pakāpi.

Pieskarieties pie , lai ieslēgtu funkciju.

Lai deaktivizētu funkciju, turiet nospiestu

3 sekundes.

Kad deaktivizējat plīti, jūs deaktivizējat arī šo funkciju.

6.15 Bērnu drošības funkcija

Šī funkcija nepieļauj nejaušu plīts ieslēgšanu un lietošanu.

1. Pieskarieties pie displejā, lai atvērtu Izvēlne.

2. Atlasiet Iestatījumi > Bērnu drošības funkcija no saraksta.

3. Pagrieziet slēdzi pozīcijā ieslēgt un pieskatieties pie burtiem A-O-X alfabētiskā secībā, lai aktivizētu funkciju. Lai deaktivizētu funkciju, pagrieziet slēdzi pozīcijā izslēgt.

Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie vai displeja labajai pusei ārpus uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne, lietojiet vai .

6.16 Valoda

1. Pieskarieties pie displejā, lai atvērtu Izvēlne.

2. Atlasiet Iestatījumi >Uzstādīšana >

Valoda no saraksta.

3. Izvēlieties atbilstošo valodu no saraksta.

Ja izvēlaties nepareizo valodu, pieskarieties pie . Parādās saraksts.

Izvēlieties trešo iespēju no augšas un pēc tam pirmspēdējo iespēju. Tālāk izvēlieties otro iespēju. Ritiniet uz leju, lai izvēlētos atbilstošo valodu no saraksta.

Visbeidzot, izvēlieties iespēju pa labi.

Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie vai displeja labajai pusei ārpus uznirstošā loga. Lai pārvietotos pa

Izvēlne, lietojiet vai .

20 www.aeg.com

6.17 Taustiņu skaņa / Skaņas signāla skaļums

Jūs varat izvēlēties, kāda veida skaņa atskan no plīts virsmas, vai izslēgt to pavisam. Jūs varat izvēlēties klikšķi

(noklusējuma režīms) vai pīkstienu.

1. Pieskarieties pie displejā, lai atvērtu Izvēlne.

2. Atlasiet Iestatījumi > Uzstādīšana>

Taustiņu skaņa / Skaņas signāla skaļums no saraksta.

3. Izvēlieties atbilstošu iespēju.

Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie vai displeja labajai pusei ārpus uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne, lietojiet vai .

6.18 Displeja spilgtums

Varat mainīt displeja spilgtumu.

Ir pieejami 4 spilgtuma līmeņi; 1 ir viszemākais, un 4 ir visaugstākais.

1. Pieskarieties pie displejā, lai atvērtu Izvēlne.

2. Atlasiet Iestatījumi >Uzstādīšana >

Displeja spilgtums no saraksta.

3. Izvēlieties atbilstošu pakāpi.

Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie vai displeja labajai pusei ārpus uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne, lietojiet vai .

6.19 Hob²Hood

Uzlabota automātiskā funkcija, kas savieno plīts virsmu un īpašu tvaika nosūcēju. Plīts virsmai un tvaika nosūcējam ir infrasarkana signāla komunicēšanas ierīce. Ventilatora ātrums tiek noteikts automātiski, par pamatu ņemot režīma iestatījumu un uz plīts izvietotā karstākā katla temperatūru.

Lielākajā daļā tvaika nosūcēju tālvadības sistēma sākotnēji tiek deaktivizēta. Pirms funkcijas lietošanas aktivizējiet to. Lai saņemtu sīkāku informāciju, skatiet tvaika nosūcēja lietotāja rokasgrāmatu.

Lai automātiski darbinātu funkciju, iestatiet automātisko režīmu uz H1 – H6.

Plīts virsma sākotnēji ir iestatīta uz H5.

Tvaika nosūcējs reaģē katru reizi, kad jūs darbināt plīti. Plīts automātiski nosaka ēdiena gatavošanas trauku temperatūru un attiecīgi noregulē ventilatora ātrumu.

Varat iestatīt plīts virsmu tā, lai būtu aktivizēta tikai gaisma, izvēloties H1.

Mainot ventilatora ātrumu uz plīts virsmas, noklusējuma savienojums ar plīts virsmu tiek deaktivizēts. Lai atkārtoti aktivizētu šo funkciju, izslēdziet un ieslēdziet abas ierīces.

Re‐ žīms

Auto‐ māti‐ skais vie‐ glais re‐ žīms

H0 Licen‐ ce

Vārīšana

Licence

1)

Cepšana

Licence

2)

H1 Ie‐ slēgt

H2

3)

Ie‐ slēgt

Licence

1. ventilato‐ ra ātrums

Licence

Licence

1. ventilatora ātrums

H3 Ie‐ slēgt

H4

H5

Ie‐ slēgt

Ie‐ slēgt

1. ventilato‐ ra ātrums

1. ventilato‐ ra ātrums

1. ventilatora ātrums

1. ventilatora ātrums

2. ventilatora ātrums

H6 Ie‐ slēgt

2. ventilato‐ ra ātrums

3. ventilatora ātrums

1)

Plīts virsma konstatē vārīšanas procesu un ak‐ tivizē ventilatora ātrumu saskaņā ar automātisko režīmu.

2)

Plīts virsma konstatē cepšanas procesu un ak‐ tivizē ventilatora ātrumu saskaņā ar automātisko režīmu.

3)

Šis režīms aktivizē ventilatoru un gaismu un tā darbības pamatā nav temperatūra.

Režīmu maiņa

Ja jūs neapmierina trokšņa līmenis/ ventilatora ātrums, varat pārslēgt režīmus manuāli.

1. Pieskarieties pie .

Atlasiet Iestatījumi > Hob²Hood no saraksta.

2. Izvēlieties atbilstošu režīmu.

Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie vai displeja labajai pusei ārpus uznirstošā loga.

7. PADOMI UN IETEIKUMI

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

7.1 Ēdiena gatavošanas trauki

Indukcijas gatavošanas zonās spēcīgs elektromagnētiskais lauks ļoti ātri uzkarsē ēdiena gatavošanas trauku.

Izmantojiet indukcijas gatavošanas zonas tikai kopā ar piemērotiem virtuves traukiem.

Ēdiena gatavošanas trauku materiāls

piemērots: čuguns, tērauds, emaljēts tērauds, nerūsējošs tērauds, daudzslāņu dibens (ko ražotājs norādījis par pareizu).

nepiemērots: alumīnijs, varš, misiņš, stikls, keramika, porcelāns.

Ēdiena gatavošanas trauki ir piemēroti indukcijas plītij, ja:

• ūdens uzvārās ļoti ātri zonā, kurā iestatīs augstākais siltuma iestatījums;

• magnēts pielīp pie ēdiena gatavošanas trauku apakšpuses.

LATVIEŠU

Kad gatavošana ir pabeigta un plīts virsma ir izslēgta, tvaika nosūcēja ventilators vēl kādu laiku var darboties.

Pēc tam sistēma deaktivizē ventilatoru automātiski un neļauj jums nejauši aktivizēt ventilatoru nākamo 30 sekunžu laikā.

Tvaika nosūcēja gaisma izslēdzas 2 minūtes pēc plīts virsmas deaktivizēšanas.

21

Ēdiena gatavošanas trauka pamatnei vajadzētu būt pēc iespējas biezākai un plakanākai.

Pirms katlu novietošanas uz plīts virsmas nodrošiniet, lai katlu dibeni būtu tīrī un sausi.

Ēdiena gatavošanas trauku izmēri

Indukcijas gatavošanas zonas līdz zināmai robežai automātiski pielāgojas ēdiena gatavošanas trauka apakšas izmēram.

Gatavošanas zonas efektivitāte ir saistīta ar ēdiena gatavošanas trauka diametru.

Ēdiena gatavošanas trauki ar mazāku diametru par minimālo saņems tikai daļu no gatavošanas zonas ģenerētās jaudas.

Skatiet sadaļu “Tehniskie dati".

7.2 Pareizo pannu izvēle

Pannā cepts funkcijai

Lietojiet tikai pannas ar plakanu pamatni.

Lai pārbaudītu, vai panna ir piemērota:

1. Novietojiet pannu ar apakšu uz augšu.

2. Nolieciet lineālu uz pannas pamatnes.

3. Mēģiniet ielikt 1, 2 vai 5 eiro centu monētu (vai līdzīga biezuma monētas) starp lineālu un pannas pamatni.

22 www.aeg.com

a. Ja starp lineālu un pannas pamatni varat ielikt monētu, panna nav piemērota.

b. Ja starp lineālu un pannas pamatni nevarat ielikt monētu, panna ir piemērota.

ēdiena gatavošanas trauks ir gatavots no dažādiem materiāliem ("sendviča" uzbūve);

• dūkoņa: tiek izmantots augsts jaudas līmenis;

• klikšķi: notiek elektrības pārslēgšana, plīts nosaka, ka uz tās novietots katls;

• šņākšana, dūkoņa: darbojas ventilators.

Šie trokšņi ir parasta parādība, tie nenorāda, ka ir kādi darbības traucējumi.

7.4 Öko Timer (Ekonomijas taimeris)

Lai taupītu elektroenerģiju, gatavošanas zona tiek deaktivizēta, pirms atskan laika atskaites taimera signāls. Darbības laiks ir atkarīgs no sildīšanas pakāpes līmeņa un gatavošanas ilguma.

7.5 Ēdienu gatavošanas piemēri

Sakarība starp zonas sildīšanas pakāpi un tās jaudas patēriņu nav lineāra.

Sildīšanas pakāpes palielinājums nav proporcionāls jaudas patēriņa palielinājumam. Tas nozīmē, ka gatavošanas zona ar iestatītu vidējo sildīšanas pakāpi darbojas ar mazāk nekā pusi jaudas.

Tabulās minētā informācija ir tikai informatīva.

7.3 Trokšņi darbības laikā

Ja dzirdami:

• krakšķi: ēdiena gatavošanas trauks izgatavots no dažādiem materiāliem

(„sendviča” uzbūve);

• svilpieni: tiek izmantota gatavošanas zona ar augstu jaudas līmeni un

Karsēšanas pakāpe

1

1 - 2

1 - 2

Lietojums:

Uzturēt pagatavotos ēdienus siltus.

Laiks

(min.)

pēc ne‐ piecie‐

šamības

Ieteikumi

Uzlieciet vāku uz ēdiena gata‐ vošanas trauka.

Holandiešu mērce, kausēšana: sviests, šokolāde, želatīns.

Iebiezināt: mīkstas omletes, ceptas olas.

5 - 25 Laiku pa laikam samaisiet.

10 - 40 Gatavošanas laikā uzlieciet vāku.

LATVIEŠU 23

Karsēšanas pakāpe

2 - 3

3 - 4

4 - 5

4 - 5

6 - 7

7 - 8

9

Lietojums:

Vārīt rīsus un gatavot piena ēdienus uz mazas uguns, uz‐ sildīt pusfabrikātus.

Laiks

(min.)

Ieteikumi

25 - 50 Šķidruma daudzumam jābūt vismaz divreiz lielākam nekā rīsu daudzumam, maisiet ēdie‐ nus uz piena bāzes gatavoša‐ nas laikā.

Tvaicēt dārzeņus, zivis, gaļu.

20 - 45 Pievienojiet dažas ēdamkaro‐ tes šķidruma.

Tvaicēt kartupeļus.

Gatavotu lielu ēdienu daudz‐ umu, sautējumus un zupas.

20 - 60 Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l ūdens uz 750 g kartupeļu.

60 - 150 Līdz 3 l šķidruma un sastāvda‐ ļas.

Nedaudz apcept: eskalopu, te‐ ļa gaļas, kotlešu, frikadeļu, cīsi‐ ņu, aknu, mērces, olu, pankū‐ ku, virtuļu cepšana.

pēc ne‐ piecie‐

šamības

Cepšanas laikā apgrieziet.

Kārtīgi apcept ēdienu, ceptu fi‐ lejas steikus, steikus.

5 - 15 Cepšanas laikā apgrieziet.

Vārīt ūdeni, vārīt makaronus, apbrūnināt gaļu (gulašu, sautētu cepeti), cept kartupeļus frī eļļā.

Vārīt lielu ūdens daudzumu. Aktivizēta PowerBoost funkcija.

7.6 Padomi un ieteikumi

Termozonde

Tādām funkcijām kā

Gatavošanas palīgs un

Sous-vide jūs varat izmantot

Termozonde tikai plīts virsmas kreisajā pusē.

Izmantojot Termometrs funkciju, jūs varat lietot

Termozonde arī plīts virsmas labajā pusē.

Lai nodrošinātu labu savienojumu ( ,

) starp Termozonde un plīts virsmu:

Šķidrumiem

• Iegremdējiet Termozonde šķidrumā ieteiktajā dziļumā. Minimālā līmeņa atzīme ir jānosedz.

• Novietojiet Termozonde uz katla malas. Ja iespējams, turiet to vertikālā stāvoklī. Pārliecinieties, ka tā galiņš saskaras ar katla dibenu.

Termozonde rokturim vienmēr jāatrodas ārpus katla vai pannas.

• Ja vēlaties lietot Termozonde plīts virsmas kreisajā pusē, gādājiet, lai tas atrastos plīts virsmas centra tuvumā pozīcijā, kas atbilst plkst. 1:00 līdz

24 www.aeg.com

3:00 pulksteņa ciparnīcā. Ja vēlaties to izmantot labajā pusē (ar

Termometrs funkciju), gādājiet, lai tas atrastos pozīcijā, kas atbilst plkst.

9:00 līdz 11:00 pulksteņa ciparnīcā.

Skatiet attēlu tālāk.

• Pārliecinieties, ka Termozonde ir cieši ievietots ēdienā. Termozonde metāla detaļas nedrīkst pieskarties katla/ pannas sienām. Roktura āķim jābūt vērstam uz leju.

Ja savienojums neizveidojas,

Termozonde var pārvietot tālāk gar katla malu.

• Katlu var daļēji nosegt ar vāku.

• Ja lietojat kreiso gatavošanas zonu, nelieciet lielus katlus uz aizmugurējās gatavošanas kreisajā pusē. Lieli katli uz aizmugurējās gatavošanas zonas kreisajā pusē var nobloķēt signālu.

Pārvietojiet lielo katlu uz aizmugurējās gatavošanas zonu labajā pusē.

• Gatavojot gaļu/zivis, kas ir 2–3 cm bieza, Termozonde galiņam vajadzētu sasniegt pannas apakšu.

• Izņemiet Termozonde, pirms apgriežat ēdienu otrādi.

• Izmantojot plancha ierīci, gādājiet, lai

Termozonde rokturis paliktu labajā pusē, ārpus tā virsmas. Skatiet attēlu tālāk.

Cietiem produktiem (produkta iekšējās temperatūras mērījums)

• Ievietojiet Termozonde ēdiena biezākajā daļā līdz minimālā līmeņa atzīmei. Mērījumus jāveic porcijas centrālajā daļā.

7.7 Gatavošana pie zemas temperatūras — pārtikas drošības principi

Gatavojot pie zemas temperatūras, piem., Sous-vide, noteikti ievērojiet

šādus norādījumus.

• Mazgājiet/dezinficējiet rokas pirms ēdiena gatavošanas. Izmantojiet vienreizējās lietošanas cimdus.

• Izmantojiet tikai augstas kvalitātes svaigus produktus, kas glabāti atbilstošos apstākļos.

• Vienmēr rūpīgi mazgājiet un mizojiet augļus un dārzeņus.

• Uzturiet darbvirsmu un virtuves dēlīšus tīrus. Dažādiem produktu veidiem izmantojiet dažādus virtuves dēlīšus.

• Pievērsiet īpašu uzmanību higiēnai, sagatavojot putnu gaļu, olas un zivis.

Putnu gaļa vienmēr jāgatavo vismaz

65 °C temperatūrā ne mazāk kā 50 minūtes.

• Gādājiet, lai zivīm, kuras vēlaties pagatavot, izmantojot Sous-vide, būtu sašimi cienīga kvalitāte, t.i. tās būtu īpaši svaigas.

• Glabājiet sagatavoto ēdienu ledusskapī ne ilgāk kā 24 stundas.

• Cilvēkiem ar novājinātu imūnsistēmu vai hroniskām saslimšanām ieteicams ēdienu pirms ēšanas pasterizēt.

Pasterizējiet ēdienu 60 °C temperatūrā ne mazāk kā stundu.

7.8 Gatavošanas ceļvedis

Tabulā zemāk redzami produktu veidu piemēri un norādītas optimālās temperatūras, kā arī ierosināts gatavošanas laiks. Parametri var atšķirties atkarībā no pārtikas

LATVIEŠU 25

temperatūras, kvalitātes, konsistences un daudzuma.

Gatavošanas laika ilgums atkarīgs vairāk no ēdiena biezuma nekā svara.

Piemēram, steika gadījumā, jo biezāks ir gaļas gabals, jo ilgāks laiks nepieciešams, lai tā centrs sasniegtu iepriekš noteikti temperatūru. 2 cm biezam steikam būs nepieciešama viena stunda, lai sasniegtu 58 °C, savukārt

5 cm biezam steikam būs nepieciešamas aptuveni četras stundas.

Uzraugiet pirmo gatavošanas reizi, lai pārliecinātos, ka zemāk sniegtie parametri atbilst jūsu ēdiena gatavošanas paradumiem un ēdiena gatavošanas traukiem. Šos parametrus iespējams mainīt pēc vēlmes.

Pārtikas veids

Liellopu ga‐ ļa — steiks

Plīts lietoša‐ nas veids

Sous-vide

Sagatavoša‐ nas pakāpe

Ēdiena bie‐ zums / daudzums

pusjēls 2 cm

4 cm

6 cm vidēji izcepts 2 cm

4 cm

6 cm

Labi izcepts 2 cm labi izcepta labi izcepta

61 - 68

4 cm

6 cm

200 - 300 g 64 - 72

68 - 74

Ēdiena iekšējā tem‐ peratūra / gatavoša‐ nas tempe‐ ratūra (°C)

50 - 54

Gatavošanas laiks (min.)

55 - 60

45 - 90

100 - 150

180 - 250

45 - 90

100 - 150

180 - 250

45 - 90

100 - 150

180 - 250

45 - 60

35 - 45

Vista —krū‐ tiņa

Vista — kāji‐ ņa

Cūkgaļa — steiks

Sous-vide

Vārīt gandrīz verdošā ūde‐ nī

Vārīt gandrīz verdošā ūde‐ nī

Sous-vide labi izcepta labi izcepts

200 - 300 g

2 cm

78 - 85

60 - 66

30 - 60

35 - 60

26 www.aeg.com

Pārtikas veids

Cūkgaļa — fileja

Jēra gaļas fileja

Plīts lietoša‐ nas veids

Sous-vide

Sous-vide

Jēra mugura

(bez kau‐ liem)

Lasis

Sous-vide

Sous-vide

Tuncis

Garneles

Olas

Vārīt gandrīz verdošā ūde‐ nī

Sous-vide

Sous-vide

Sous-vide

Sagatavoša‐ nas pakāpe

labi izcepta

Ēdiena bie‐ zums / daudzums

vidēji izcepta 2 cm labi izcepta vidēji izcepta 200 - 300 g 56 - 60 labi izcepta

4 - 5 cm caurspīdīgs 2 cm

3 cm caurspīdīgs 2 cm

3 cm caurspīdīgs 2 cm caurspīdīgas 1 - 2 cm mīkstas

1)

M - izmērs

Ēdiena iekšējā tem‐ peratūra / gatavoša‐ nas tempe‐ ratūra (°C)

62 - 66

Gatavošanas laiks (min.)

60 - 120

56 - 60

64 - 68

64 - 68

46 - 52

46 - 52

55 - 68

55 - 68

45 - 50

50 - 56

63 - 64

35 - 60

40 - 65

60 - 120

65 - 120

20 - 45

35 - 50

20 - 35

25 - 45

35 - 50

25 - 45

45 - 70

2)

vidēji cietas

1)

65 - 67

45 - 70

2)

Vārīšana cietas

1)

mīkstas

68 - 70 vārīšanās

45 - 70

2)

4

Uzbriest

Vārīšana

Sous-vide vidējas cietas pagatavoti

-

-

vārīšanās vārīšanās

7

10

10 - 30 Rīsi

Kartupeļi

Dārzeņi

(svaigi) pagatavoti pagatavoti

-

85

15 - 30

30 - 40

Sparģeļi Sous-vide pagatavoti 85 30 - 40

1)

Olas baltums paliek šķidrs.

2)

Laiks norādīts vidēja lieluma olām. Lielām olām un olām, kas izņemtas no ledusskapja, pievienojiet vienu minūti gatavošanas laikam.

Papildu ieteikumi par Gatavošanas palīgs:

• Pirms gatavošanas ielejiet katlā atbilstošu šķidruma daudzumu (t.i. 1 -

3 litri). Centieties nepieliet vairāk ūdens gatavošanas laikā.

• Izmantojiet vāku, lai ietaupītu enerģiju un sasniegtu vajadzīgo temperatūru ātrāk (kā arī ūdens sasildīšanai).

• Maisiet ēdienu regulāri visa gatavošanas procesa laikā, lai nodrošinātu vienmērīgu temperatūras izplatību.

• Pievienojiet sāli pašā gatavošanas procesa sākumā.

• Atkausējiet produktus pirms gatavošanas.

• Pievienojiet dārzeņus (piem., brokoļus, ziedkāpostus, zaļās pupiņas, Briseles kāpostus), kad ūdens sasniedz vajadzīgo temperatūru un parādās uznirstošais lodziņš.

• Ielieciet kartupeļus vai rīsus aukstā ūdenī pirms funkcijas aktivizēšanas.

• Sautējumiem, mērcēm, zupām, karija ēdieniem, ragū, gulašam un buljonam var izmantot Uzkarsēt vai Vārīt uz lēnas uguns. Pirms Vārīt uz lēnas uguns funkcijas aktivizēšanas, apcepiet produktus (bez Termozonde) un pielejiet aukstu šķidrumu; tad aktivizējiet funkciju no Gatavošanas palīgs.

• Mazām jūras veltēm, piemēram, astoņkāja šķēlēm / taustekļiem vai vēžveidīgajiem jūs varat izmantot

Pannā cepts.

Papildu ieteikumi par Pannā cepts:

BRĪDINĀJUMS!

Lietojiet tikai pannas ar plakanu pamatni.

UZMANĪBU!

Izmantojiet laminētas pannas tikai uz zema sildīšanas pakāpes līmeņa, lai novērstu pārkaršanu un ēdiena gatavošanas trauku bojāšanu.

• Ieslēdziet funkciju, kad plīts ir auksta

(nav nepieciešams uzsildīt iepriekš).

• Izmantojiet ēdiena gatavošanas traukus no nerūsējošā tērauda ar dubultu dibenu.

• Nelietojiet ēdiena gatavošanas traukus ar iespiedumiem dibena centrā.

• Dažādi pannu izmēri var prasīt dažādus sasildīšanas laikus. Smagas

LATVIEŠU 27

pannas uztur vairāk karstuma nekā vieglas pannas, taču sasilst ilgāk.

• Apgrieziet produktus uz otru pusi, kad tie sasnieguši pusi no nepieciešamās temperatūras.

Ļoti biezi ēdiena gabali jāapgriež biežāk (piem., reizi divās minūtēs).

Mēs iesakām vispirms izmantot Sousvide metodi, lai gūtu labākos rezultātus. Lai pabeigtu ēdiena gatavošanu, uzlieciet sagatavotās porcijas uz iepriekš sasildītas pannas un apcepiet ātri no abām pusēm.

• Vienmēr izņemiet Termozonde, pirms apgriežat ēdienu otrādi.

7.9 Padomi un ieteikumi

Hob²Hood

Darbinot plīts virsmu ar funkciju:

• aizsargājiet tvaika nosūcēja paneli no tiešiem saules stariem;

• nenovietojiet halogēna gaismas uz tvaika nosūcēja vadības paneļa;

• Nenosedziet plīts vadības paneli.

• Nepārtrauciet signālu starp plīts virsmu un tvaika nosūcēju (piemēram, ar roku, ēdiena gatavošanas trauka rokturi vai augstu katlu). Skatiet attēlu.

Tvaiku nosūcējs attēlots kā paraugs.

Uzturiet Hob²Hood infrasarkanā signāla komunicēšanas ierīces lodziņu tīru.

28 www.aeg.com

Citas tālvadības ierīces var bloķēt signālu. Nelietojiet

šādas ierīces plīts virsmas tuvumā, kamēr darbojas

Hob²Hood.

Plīts tvaiku nosūcējs ar Hob²Hood funkciju

8. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

8.1 Vispārēja informācija

• Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.

• Vienmēr izmantojiet ēdienu gatavošanas traukus ar tīru apakšu.

• Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas neietekmē plīts darbību.

• Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli, kas paredzēts plīts virsmām.

• Stikla tīrīšanai izmantojiet speciālu skrāpi.

8.2 Plīts tīrīšana

Noņemt nekavējoties: izkusušu plastmasu, plastmasas plēvi, cukuru un ēdienu, kura sastāvā ir cukurs, jo pretējā gadījumā netīrumi var izraisīt plīts bojājumus. Uzmanieties, lai

9. PROBLĒMRISINĀŠANA

Lai atrastu pilnu tvaika nosūcēju klāstu, kas darbojas ar šo funkciju, skatiet mūsu interneta vietni. Ar šo funkciju aprīkots

AEG plīts tvaiku nosūcējs tiek attēlots ar simbolu .

negūtu apdegumus. Izmantojiet īpašu skrāpi uz stikla virsmas piemērotā leņķī un virziet tā asmeni pāri virsmai.

Noņemt, kad plīts ir pietiekami

atdzisusi: kaļķakmens un ūdens traipus, taukvielu šļakstus un krāsu izmaiņas uz spīdīgās metāliskās virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar mīkstu drānu.

Spīdošu metāla daļu krāsas

zaudēšanas novēršana: izmantojiet ūdens un etiķa šķīdumu un notīriet stikla virsmu ar drānu.

• Plīts virsmai ir horizontālas gropes.

Tīriet plīti ar mitru drāniņu un mazgāšanas līdzekli ar vieglu kustību no kreisās puses uz labo. Pēc tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar mīkstu drānu no kreisās uz labo pusi.

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

9.1 Ko darīt, ja ...

Problēma

Plīts virsmu nevar ieslēgt vai izslēgt.

Iespējamais cēlonis

Plīts virsma nav pieslēgta elektrotīklam vai nav pieslēg‐ ta pareizi.

Risinājums

Pārbaudiet, vai plīts virsma ir pareizi pievienota strāvas padevei. Skatiet savienoju‐ ma diagrammu.

LATVIEŠU 29

Problēma

Displejs nereaģē uz pieskā‐ rienu.

Iespējamais cēlonis

Izdedzis drošinātājs.

Jūs neiestatāt sildīšanas pa‐ kāpi 60 sekunžu laikā.

Skarti 2 vai vairāki sensora lauki vienlaicīgi.

Pauze darbojas.

Displeja daļa ir aizklāta, vai katliņi novietoti pārāk tuvu displejam.

Uz displeja ir izlijis šķidrums vai atrodas kāds priekšmets.

Risinājums

Pārliecinieties, vai ierīces darbības traucējumi ir saistīti ar drošinātāju. Ja drošinātājs atkārtoti izdeg, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.

Ieslēdziet plīts virsmu vēlreiz un 60 sekunžu laikā iestatiet sildīšanas pakāpi.

Pieskarties tikai vienam sen‐ sora laukam.

Skatiet sadaļu "Izmantošana ikdienā".

Noņemiet priekšmetus. No‐ vietojiet katlus tālāk no dis‐ pleja.

Notīriet displeju; nogaidiet, līdz ierīce ir atdzisusi. Atvie‐ nojiet plīts virsmu no strāvas.

Pēc 1 minūtes atkal pievie‐ nojiet plīts virsmu strāvas padevei.

Noņemiet priekšmetu no sensoru laukiem.

Atskan skaņas signāls un plīts virsma deaktivizējas.

Izslēdzot plīts virsmu, atskan skaņas signāls.

Plīts virsma deaktivizējas.

Uz viena vai vairākiem sen‐ soru laukiem uzlikts kāds priekšmets.

Atlikušā siltuma indikators neiedegas.

Pēc Gatavošanas palīgs ak‐ tivizēšanas plīts virsma at‐ sāk sildīšanu, pārtrauc to un tad atkal atsāk.

Jūs nevarat aktivizēt augstā‐ ko sildīšanas pakāpi.

Kaut kas ir novietots uz sen‐ sora lauka .

Zona nav karsta, jo darbojas pavisam īsu laiku vai sen‐ sors zem plīts virsmas ir bo‐ jāts.

Tā ir drošības pārbaude, lai pārliecinātos, ka Termozon‐ de atrodas katlā, kuram tika aktivizēta Gatavošanas palī‐ ga funkcija.

Cita zona jau iestatīta, iz‐ mantojot augstāko sildīšanas pakāpi.

Noņemiet priekšmetu no sensora lauka.

Ja zona ir darbojusies pietie‐ kami ilgi, lai būtu karsta, sa‐ zinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Tā ir normāla parādība un nav saistīta ar darbības trau‐ cējumiem.

Vispirms samaziniet šīs zo‐ nas jaudu.

30 www.aeg.com

Problēma

Sensoru lauki sakarst.

Iespējamais cēlonis

Ēdiena gatavošanas trauki ir par lielu vai arī novietoti pā‐ rāk tuvu vadības ierīcēm.

Displejs uzrāda, ka Termo‐ zondenav atrasts.

Displejs rāda, ka ūdens tem‐ peratūra ir augstāka par

100 °C.

Termozonde pozīcija ir ne‐ pareiza.

Kaut kas bloķē signālu

(piem., virtuves piederumi, pannas rokturis vai cits katls).

Nav veikta Termozonde kali‐ brēšana, vai tā veikta nepa‐ reizi.

Plīts virsma ir pārvietota uz citu vietu.

Risinājums

Ja nepieciešams, novietojiet lielāka izmēra ēdiena gata‐ vošanas traukus uz aizmu‐ gurējām zonām, ja nepiecie‐

šams.

Novietojiet Termozonde pa‐ reizi. Skatiet ilustrācijas sa‐ daļā “Padomi un ieteikumi”.

Noņemiet visus metāl priekš‐ metus vai citus priekšmetus, kas var bloķēt signālu.

Kalibrējiet Termozonde vēl‐ reiz. Skatiet sadaļu “Kalibrē‐

šana”.

Jums, iespējams, būs arī jā‐ pārbauda, vai kalibrēšanas kods ir pareizs. Skatiet sada‐ ļu “Savienošana pārī”.

Nesāliet vārošu ūdeni.

Displejā nav redzama tem‐ peratūra.

Displejs rāda brīdinājuma ikonu.

Ūdenim pievienots pārāk daudz sāls.

Termozonde neizveidoja sa‐ vienojumu ar plīts virsmu, jo signāls ir par vāju.

Kaut kas ir uzlikts uz Termo‐ zonde vai antenas uz plīts virsmas, piemēram, metāla galda piederums.

Savienojums starp Termo‐ zonde un antenu ir zudis.

Tajā pašā frekvencē darbo‐ jas citas ierīces, kas traucē savienojumu.

Novietojiet Termozonde an‐ tenas tuvumā uz plīts virs‐ mas, plīts virsmas vidus tu‐ vumā. Skatiet sadaļu "Pado‐ mi un ieteikumi".

Noņemiet no antenas visus priekšmetus. Pārliecinieties, ka ēdiena gatavošanas trau‐ ki novietoti gatavošanas zo‐ nas centrā. Skatiet sadaļu

"Padomi un ieteikumi".

Parūpējieties, lai nekas ne‐ nosegtu signālu. Pārvietojiet

Termozonde gar katla malu, lai noregulētu tā pozīciju.

Skatiet sadaļu "Padomi un ieteikumi".

Aizvāciet ierīces, kas var traucēt savienojumu. Skatiet sadaļu “Tehniskie dati".

LATVIEŠU 31

Problēma

Ēdiena temperatūra nav tā‐ da, kāda tika sagaidīta.

Plīts virsma nosaka ievēroja‐ mas temperatūras svārstī‐ bas.

Katls sakarsts par daudz vai ēdiens ir pārvārīts par ātri.

Jūs nevarat aktivizēt funkci‐ ju.

Gatavošanas palīgs vai

Sous-vide apstājas.

Hob²Hood nedarbojas.

Iespējamais cēlonis

Termozonde ir ievietots ne‐ pareizi.

Risinājums

Gādājiet, lai mērīšanas punkts atrastos produkta biezākajā daļā. Skatiet ilus‐ trācijas sadaļā “Padomi un ieteikumi”.

Centieties nepieliet ūdeni un nemainīt katla pozīciju pēc funkcijas sākuma.

Jūs pielējāt ūdeni vai mainī‐ jāt katla pozīciju gatavoša‐ nas laikā.

Karstums katlā neizplatījās vienmērīgi, it īpaši biezu šķi‐ drumu gadījumā.

Jūs izmantojāt pārāk mazu katliņu.

Maisiet ēdienu bieži.

Lietojiet katlus, kuru izmērs atbilst konkrētajai gatavoša‐ nas zonai. Skatiet sadaļu

“Tehniskie dati".

Tajā pašā gatavošanas zonā darbojas cita funkcija, kas neļauj aktivizēt funkciju.

Gatavošanas procesa sāku‐ mā šķidruma temperatūra katlā ir augstāka par 40 °C.

Izmantotais ēdiena gatavo‐

šanas trauks ir karsts.

Izslēdziet funkciju, pirms ak‐ tivizējat citu.

Izmantojiet tikai aukstus šķi‐ drumus.

Iepriekš neuzsildiet ēdiena gatavošanas traukus.

Vadības panelis ir nosegts.

Noņemiet priekšmetu no va‐ dības paneļa.

Hob²Hood darbojas, bet ir ie‐ slēgta tikai gaisma.

Hob²Hood režīmi H1-H6 dar‐ bojas, bet gaisma ir izslēgta.

Pieskaroties vadības paneļa sensora laukiem, nav ska‐ ņas signāla.

Ir aktivēts H1 režīms.

Var būt radusies problēma ar spuldzi.

Pārslēdziet režīmu uz H2 -

H6 vai nogaidiet, kamēr ie‐ slēdzas automātiskais re‐ žīms.

Sazinieties ar pilnvarotu ser‐ visa centru.

Skaņas signāli nav aktivizēti. Aktivizējiet skaņas signālus.

Skatiet sadaļu "Izmantošana ikdienā".

32 www.aeg.com

Problēma

Iestatīta nepareiza valoda.

Iespējamais cēlonis

Valodu var mainīt nejauši.

Risinājums

Atjaunojiet visus funkciju rūpnīcas iestatījumus. Izvē‐ lieties Atiestatīt Iest. no Iz‐ vēlne.

Atvienojiet plīts virsmu no strāvas. Pēc 1 minūtes atkal pievienojiet plīts virsmu strā‐ vas padevei. Iestatiet Valo‐ da, Displeja spilgtums unSkaņas signāla skaļums.

Skatiet sadaļu "Izmantošana ikdienā".

Deaktivizējiet plīti un atkal aktivizējiet to.

Gatavošanas zona tiek iz‐ slēgta.

Parādās brīdinājums ar to, ka gatavošanas zona izslēg‐ sies.

Automātiskā izslēgšanās deaktivizē gatavošanas zo‐ nu.

Parādās un ziņojums.

Bloķēšana darbojas.

Parādās O - X - A.

mirgo.

Parādās un skaitlis.

Jūs dzirdāt nepārtrauktus skaņas signālus.

Bērnu drošības funkcija dar‐ bojas.

Uz zonas nav ēdiena gata‐ vošanas trauku.

Nepiemēroti ēdiena gatavo‐

šanas trauki.

Zonai neatbilstošs ēdiena gatavošanas trauka apakš‐ ējās daļas diametrs.

Plīts darbībā radies traucē‐ jums.

Nepareizs elektrības pieslē‐ gums.

Skatiet sadaļu "Izmantošana ikdienā".

Skatiet sadaļu "Izmantošana ikdienā".

Uzlieciet ēdiena gatavoša‐ nas trauku uz zonas.

Lietojiet piemērotus ēdiena gatavošanas traukus. Skatiet sadaļu "Padomi un ieteiku‐ mi".

Izmantojiet pareiza lieluma ēdiena gatavošanas trauku.

Skatiet sadaļu “Tehniskie dati".

Izslēdziet plīts virsmu un at‐ kal aktivizējiet to pēc 30 se‐ kundēm. Ja atkal parā‐ dās, atvienojiet plīti no strā‐ vas. Pēc 30 sekundēm atkal pievienojiet plīts virsmu strā‐ vas padevei. Ja problēma at‐ kārtojas, sazinieties ar piln‐ varoto servisa centru.

Atvienojiet plīts virsmu no strāvas. Lūdziet kvalificētam elektriķim pārbaudīt pieslē‐ gumu.

9.2 Ja nevarat atrast risinājumu ...

Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa centru. Norādiet datu plāksnītē atrodamos datus. Pārliecinieties, ka izmantojāt plīts virsmu pareizi. Ja lietojāt

10. TEHNISKIE DATI

10.1 Datu plāksnīte

LATVIEŠU 33

ierīci nepareizi, par problēmu novēršanu, kuru veic apkalpošanas centra darbinieki vai ierīces tirgotājs, tiks ieturēta papildu samaksa pat garantijas apkalpošanas laikā. Informāciju par apkalpošanas centru un garantijas noteikumiem skatiet garantijas brošūrā.

Modelis IAE84881FB

Veids 62 D4A 01 CA

Indukcija 7.35 kW

Sēr.Nr. .................

AEG

Izstrādājuma Nr. 949 597 485 00

220 - 240 V / 400 V 2 N 50 - 60 Hz

Ražots Vācijā

7.35 kW

10.2 Programmatūras licences

Programmatūra, kas iekļauta komplektācijā ar šo plīts virsmu, ietver programmatūru, kuras autortiesības ir aizsargātas saskaņā ar BSD, fontconfig,

FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL /

SSLEAY ISC, Apache 2.0 u.c.

Pārbaudiet pilnu licences kopiju: Izvēlne

> Iestatījumi > Servisa izvēlne > Licence.

Atklātās pirmkoda programmatūras pirmkodu var lejupielādēt, izmantot hipersaiti pašreizējā izstrādājuma mājas lapā.

10.3 Gatavošanas zonu specifikācijas

Gatavošanas zona

Nominālā jau‐ da (maksimālā sildīšanas pa‐ kāpe) [W]

Priekšējā kreisā 2300

Aizmugurējā kreisā

2300

Priekšējā vidējā 1400

Aizmugurējā la‐ bā

2300

PowerBoost

[W]

3200

3200

2500

3600

Gatavošanas zonu jauda var nedaudz atšķirties no tabulā norādītajiem datiem.

Tā mainās atkarībā no ēdiena gatavošanas trauku materiāla un izmēriem.

PowerBoost maksimālais darbības laiks

[min.]

10

10

4

10

Ēdiena gatavo‐

šanas trauku diametrs [mm]

125 - 210

125 - 210

125 - 145

205 - 240

Lai gūtu optimālus gatavošanas rezultātus, lietojiet ēdiena gatavošanas traukus, kas nav lielāki par tabulā norādīto diametru.

34 www.aeg.com

10.4 Termozonde Tehniskie dati

Termozonde apstiprināts lietošanai saskarsmē ar pārtiku.

Darba frekvence 433,05 -

434,73 MHz

11. ENERGOEFEKTIVITĀTE

Maksimālā raidīšanas jauda

5 dBm

Temperatūras diapazons 0 - 120 °C

Mērījumu cikls 3 sekundes

11.1 Produkta informācija atbilstoši EU 66/2014 ir spēkā tikai

ES tirgum

Modeļa identifikācija

Plīts veids

Gatavošanas zonu skaits

Sildīšanas tehnoloģija

Riņķa gatavošanas zonu diametrs (Ø)

Priekšējā kreisā

Aizmugurējā kreisā

Priekšējā vidējā

Aizmugurējā labā

Enerģijas patēriņš pa gata‐ vošanas zonām (EC elec‐ tric cooking)

Plīts enerģijas patēriņš (EC electric hob)

Priekšējā kreisā

Aizmugurējā kreisā

Priekšējā vidējā

Aizmugurējā labā

EN 60350-2 - Elektroierīces gatavošanai mājsaimniecībā - 2. daļa: Plītis -

Snieguma novērtēšanas metodes

Gatavošanas vietai atbilstošie enerģijas mērījumi tiek noteikti pēc atzīmēm uz atbilstošām gatavošanas zonām.

11.2 Enerģijas taupīšana

Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus ikdienas gatavošanas laikā var ietaupīt enerģiju.

• Lieciet karsēt ūdeni tikai nepieciešamā tilpumā.

IAE84881FB

Iebūvējama plīts virsma

4

Indukcija

21,0 cm

21,0 cm

14,5 cm

24,0 cm

179,6 Wh/kg

189,1 Wh/kg

180,2 Wh/kg

185,2 Wh/kg

183,5 Wh/kg

• Ja iespējams, uzlieciet ēdiena gatavošanas traukiem vākus.

• Pirms gatavošanas zonas ieslēgšanas uzlieciet uz tās ēdiena gatavošanas trauku.

• Mazākus ēdiena gatavošanas traukus lieciet uz mazākām gatavošanas zonām.

• Ēdiena gatavošanas traukus lieciet tieši gatavošanas zonas centrā.

• Varat izmantot atlikušo siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.

LATVIEŠU

12. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

35

36 www.aeg.com

ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.......................................................................... 36

2. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.......................................................................... 39

3. INSTALAÇÃO.............................................................................................................42

4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO.................................................................................... 43

5. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.........................................................................46

6. UTILIZAÇÃO DIÁRIA................................................................................................. 48

7. SUGESTÕES E DICAS............................................................................................... 56

8. MANUTENÇÃO E LIMPEZA..................................................................................... 63

9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS................................................................................ 64

10. DADOS TÉCNICOS................................................................................................ 68

11. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA..................................................................................... 69

PARA RESULTADOS PERFEITOS

Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um desempenho impecável durante muitos anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos comuns. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.

Visite o nosso website para:

Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre assistência e reparações: www.aeg.com/support

Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor: www.registeraeg.com

Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho: www.aeg.com/shop

APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA

Utilize sempre peças de substituição originais.

Quando contactar o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado, certifiquese de que tem os seguintes dados disponíveis: Modelo, PNC, Número de Série.

A informação encontra-se na placa de características.

Aviso / Cuidado - Informações de segurança

Informações gerais e sugestões

Informações ambientais

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

1.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não poderá ser responsabilizado por ferimentos ou danos

PORTUGUÊS 37

resultantes de instalação incorreta ou utilização incorreta. Guarde sempre as instruções num sítio seguro e acessível para consultar no futuro.

1.1

Segurança para crianças e pessoas vulneráveis

Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.

As crianças com idade entre 3 e 8 anos e as pessoas portadoras de incapacidade profunda e complexa devem ser mantidas afastadas do aparelho ou constantemente vigiadas.

As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser mantidas afastadas do aparelho ou constantemente vigiadas.

Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.

Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando este estiver a funcionar ou a arrefecer. As partes acessíveis poderão ficar quentes durante a utilização.

Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, esse dispositivo deve ser ativado.

A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

1.2

Segurança geral

AVISO: O aparelho e as partes acessíveis ficam quentes durante a utilização. Deve ter cuidado para evitar tocar nas resistências de aquecimento.

38 www.aeg.com

AVISO: Deixar cozinhados com gorduras ou óleos na placa sem vigilância pode ser perigoso e resultar em incêndio.

NUNCA tente extinguir um incêndio com água. Em vez disso, desligue o aparelho e cubra as chamas, por exemplo, com uma tampa de tacho ou uma manta de incêndio.

ATENÇÃO: O aparelho não pode ser alimentado através de algum dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem pode ser ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pelo fornecedor de eletricidade.

ATENÇÃO: O processo de cozedura tem de ser supervisionado. Um processo de cozedura de curta duração tem de ser supervisionado continuamente.

AVISO: Perigo de incêndio: Não coloque objetos sobre as zonas de aquecimento.

Os objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas de tacho não devem ser colocados na superfície da placa porque podem ficar quentes.

Não utilize o aparelho antes de o instalar na estrutura de encastre.

Não utilize uma máquina de limpar a vapor para limpar o aparelho.

Após a utilização, desligue a placa no respetivo comando e não confie apenas no detetor de tacho.

Se a superfície de vitrocerâmica/vidro apresentar alguma fenda, desative o aparelho e desligue a ficha da tomada elétrica. Se o aparelho estiver ligado à rede elétrica diretamente numa caixa de derivação, desligue o disjuntor no quadro elétrico para desligar o aparelho da alimentação elétrica. Em todo o caso, contacte o Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de assistência autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos.

PORTUGUÊS 39

AVISO: Utilize apenas proteções de placa que tenham sido concebidas pelo fabricante do aparelho de cozinhar ou recomendadas pelo fabricante do aparelho nas instruções de utilização, bem como as proteções de placa já incorporadas no aparelho caso existam. A utilização de proteções impróprias pode causar acidentes.

2.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

2.1

Instalação

AVISO!

A instalação deste aparelho tem de ser efetuada por uma pessoa qualificada.

AVISO!

Risco de ferimentos ou danos no aparelho.

• Remova toda a embalagem.

• Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver danificado.

• Siga as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.

• Respeite as distâncias mínimas relativamente a outros aparelhos e móveis de cozinha.

• Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre luvas e calçado de proteção.

• Vede as superfícies cortadas com um vedante para impedir que a humidade cause dilatações.

• Proteja a parte inferior do aparelho contra o vapor e a humidade.

• Não instale o aparelho ao lado de uma porta ou debaixo de uma janela.

Isso evita que a abertura de portas ou janelas faça cair algum tacho quente do aparelho.

• Cada aparelho possui ventoinhas de arrefecimento na parte inferior.

• Se o aparelho for instalado por cima de uma gaveta:

– Não guarde folhas de papel ou objetos pequenos que possam ser sugados, porque podem danificar as ventoinhas de arrefecimento ou reduzir a eficiência do sistema de arrefecimento.

– Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 cm entre a parte inferior do aparelho e os objetos que forem guardados na gaveta.

• Remova os painéis de separação que estiverem instalados no armário por baixo do aparelho.

2.2

Ligação eléctrica

AVISO!

Risco de incêndio e choque elétrico.

• Todas as ligações elétricas devem ser efetuadas por um eletricista qualificado.

• O aparelho tem de ficar ligado à terra.

• Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, certifique-se de que o aparelho está desligado da corrente eléctrica.

• Certifique-se de que os parâmetros indicados na placa de características são compatíveis com a alimentação elétrica.

• Certifique-se de que o aparelho é instalado correctamente. Ligações de cabo de alimentação e ficha (se aplicável) soltas ou incorrectas podem provocar o sobreaquecimento dos terminais.

• Utilize um cabo de alimentação eléctrica adequado.

• Não permita que o cabo de alimentação fique enredado.

• Certifique-se de que a protecção contra choque é instalada.

40 www.aeg.com

• Utilize a abraçadeira de fixação para libertar tensão do cabo.

• Não permita que o cabo e a ficha de alimentação (se aplicável) entrem em contacto com partes quentes do aparelho ou com algum tacho quente quando ligar o aparelho a uma tomada próxima.

• Não utilize adaptadores com várias tomadas, nem cabos de extensão.

• Certifique-se de que não causa danos na ficha (se aplicável) e no cabo de alimentação. Contacte um Centro de

Assistência Técnica Autorizado ou um electricista para substituir o cabo de alimentação se estiver danificado.

• As proteções contra choques elétricos das peças isoladas e não isoladas devem estar fixas de modo a não poderem ser retiradas sem ferramentas.

• Ligue a ficha à tomada elétrica apenas no final da instalação.

Certifique-se de que a ficha fica acessível após a instalação.

• Se a tomada elétrica estiver solta, não ligue a ficha.

• Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha de alimentação.

• Utilize apenas dispositivos de isolamento corretos: disjuntores de proteção, fusíveis (os fusíveis de rosca devem ser retirados do suporte), diferenciais e contactores.

• A instalação elétrica deve possuir um dispositivo de isolamento que lhe permita desligar o aparelho da corrente elétrica em todos os polos.

O dispositivo de isolamento deve ter uma abertura de contacto com uma largura mínima de 3 mm.

2.3

Utilização

AVISO!

Risco de ferimentos, queimaduras e choque elétrico.

• Retire todo o material de embalagem, etiquetas e película protetora (se aplicável) antes da primeira utilização.

• Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.

• Não altere as especificações deste aparelho.

• Certifique-se de que as aberturas de ventilação não ficam obstruídas.

• Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.

• Desligue a zona de aquecimento após cada utilização.

• Não confie apenas no detetor de tachos.

• Não coloque talheres ou tampas de panelas sobre as zonas de aquecimento. Podem ficar quentes.

• Não utilize o aparelho com as mãos húmidas ou se ele estiver em contacto com água.

• Não utilize o aparelho como superfície de trabalho ou armazenamento.

• Se a superfície do aparelho apresentar fendas, desligue-o imediatamente da corrente elétrica.

Isso evitará choques elétricos.

• Os utilizadores portadores de pacemaker devem manter-se a mais de 30 cm de distância da zonas de indução quando o aparelho estiver a funcionar.

• Quando coloca alimentos em óleo quente, o óleo pode salpicar.

AVISO!

Risco de incêndio e explosão

• As gorduras e os óleos podem libertar vapores inflamáveis quando aquecidos. Mantenha as chamas e os objetos quentes afastados das gorduras e dos óleos quando cozinhar com este tipo de produtos.

• Os vapores libertados pelo óleo muito quente podem causar combustão espontânea.

• O óleo usado, que pode conter restos de alimentos, pode inflamar a uma temperatura inferior à de um óleo em primeira utilização.

• Não coloque produtos inflamáveis, ou objetos molhados com produtos inflamáveis, no interior, perto ou em cima do aparelho.

AVISO!

Risco de danos no aparelho.

• Não coloque nenhum tacho quente sobre o painel de comandos.

• Não coloque uma tampa de panela quente na superfície de vidro da placa.

• Não deixe que os tachos fervam até ficarem sem água.

• Tenha cuidado e não permita que algum objeto ou tacho caia sobre o aparelho. A superfície pode ficar danificada.

• Não ative zonas de aquecimento com um tacho vazio ou sem tacho.

• Não coloque folha de alumínio no aparelho.

• Os tachos de ferro fundido ou alumínio ou que tenham a base danificada podem riscar o vidro ou a vitrocerâmica. Levante sempre estes objetos quando precisar de os deslocar sobre a placa.

• Este aparelho serve apenas para cozinhar. Não pode ser usado para outras funções como, por exemplo, aquecimento de divisões.

2.4

Sonda térmica

• Utilize a Sonda térmica apenas para a finalidade a que se destina. Não a utilize para abrir ou elevar algum objeto.

• Utilize apenas a Sonda térmica recomendada para a placa e apenas uma de cada vez.

• Não a utilize se estiver avariada ou danificada.

• Não utilize a Sonda térmica no forno ou no micro-ondas.

• A Sonda térmica consegue ler temperaturas até 120 °C.

• Certifique-se de que a Sonda térmica está sempre dentro do alimento ou líquido até à marca de nível mínimo.

• Limpe a Sonda térmica antes da primeira utilização. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize quaisquer produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objetos metálicos. Não lave a Sonda térmica na máquina de lavar loiça. A pega de

PORTUGUÊS 41

silicone pode desbotar, mas isso não afeta o funcionamento da Sonda térmica.

• Utilize a embalagem original para guardar a Sonda térmica.

• Se substituir a Sonda térmica, guarde a antiga a 3 metros ou mais de distância. A Sonda térmica antiga pode afetar o funcionamento da nova.

2.5

Manutenção e limpeza

• Limpe o aparelho com regularidade para evitar que o material da superfície se deteriore.

• Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer antes de o limpar.

• Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de qualquer manutenção.

• Não utilize jactos de água ou vapor para limpar o aparelho.

• Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize quaisquer produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objectos metálicos.

2.6

Assistência

• Contacte um Centro de Assistência

Técnica Autorizado se for necessário reparar o aparelho.

• Utilize apenas peças de substituição originais.

2.7

Eliminação

AVISO!

Risco de ferimentos ou asfixia.

• Contacte a sua autoridade municipal para saber como eliminar o aparelho correctamente.

• Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.

• Corte o cabo de alimentação eléctrica do aparelho e elimine-o.

42 www.aeg.com

3.

INSTALAÇÃO

AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

3.1

Antes da instalação

Antes de instalar a placa, anote aqui as seguintes informações que pode consultar na placa de características. A placa de características encontra-se na parte de baixo da placa.

Número de série ...........................

3.2

Placas encastradas

Utilize as placas de encastrar apenas após a sua montagem em móveis de encastre ou superfícies de trabalho que cumpram as normas aplicáveis.

3.3

Cabo de ligação

• A placa é fornecida com um cabo de ligação.

• Para substituir o cabo de alimentação se estiver danificado, utilize um cabo do tipo: H05V2V2-F que suporta temperaturas de 90 °C ou superiores.

Contacte um Centro de Assistência

Técnica local.

3.4

Montagem

Se o aparelho for instalado por cima de uma gaveta, a ventilação da placa durante o funcionamento pode aquecer os produtos que estiverem guardados na gaveta.

min.

500mm min.

50mm

PORTUGUÊS 43

4.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

4.1

Disposição da placa

5

1

2

4

4

3

1

Zona de indução com Cozedura assistida

2

Zona de indução com Cozedura assistida e Fritar

3

Painel de comandos

4

Zona de aquecimento de indução

5

Área da antena

CUIDADO!

Não coloque qualquer objeto nesta área da placa.

4.2

Disposição do painel de comandos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 13 12

Para consultar as definições disponíveis, toque no símbolo apropriado.

1

2

3

4

5

6

7

11 10

-

-

Símbolo Comentário

ON / OFF Para activar e desactivar a placa.

Menu

Sonda térmica

Para abrir e fechar o Menu.

Para abrir o menu da Sonda térmica .

Seleção da zona Para abrir o controlo deslizante para a zona selecionada.

-

Indicador de zona Para apresentar a zona para a qual o controlo deslizante está ativo.

Para regular as funções de temporizador.

Controlo deslizante

Para ajustar a regulação de aquecimento.

44 www.aeg.com

8

9

10

11

12

13

14

Símbolo Comentário

0 - 9

/

-

PowerBoost

Bloquear

Para activar a função.

Para activar e desactivar a função.

A janela do comunicador de sinal infravermelho

Hob²Hood . Não a tape.

Para ativar e desativar a função.

Pausa

-

Bridge

Para indicar a regulação de aquecimento atual.

Para ativar e desativar a função.

Indicadores de sinal

Ligação total/Sem sinal. Para apresentar a força do sinal da ligação entre a Sonda térmica e a antena.

4.3

Sonda térmica

1 2 3 4 5 6

1

Ponto de medição

2

Marca de nível mínimo

3

Gama de imersão recomendada

(para líquidos)

4

Código de calibração

5

Gancho para colocar a Sonda térmica na borda do tacho

6

Pega com antena no interior

A Sonda térmica é uma sonda de temperatura sem fios que funciona sem pilha e vem numa embalagem própria juntamente com a placa. Existe uma antena na pega. Existe outra antena debaixo da superfície da placa, na área entre as duas zonas de aquecimento traseiras. Para garantir uma comunicação correta entre a Sonda térmica e a placa, não coloque qualquer objeto nesta área da placa.

O ponto de medição encontra-se no meio entre a ponta e a marca de nível mínimo. Introduza a Sonda térmica no alimento pelo menos até à marca de nível mínimo. No caso de líquidos, mergulhe a Sonda térmica no líquido até

2-5 cm acima da marca de nível mínimo para obter os melhores resultados.

Coloque a Sonda térmica na borda do tacho ou da panela com o gancho e aproxime-a da área da antena: uma posição entre a 1 e as 3 horas (para o lado esquerdo da placa) ou uma posição entre as 9 e as 11 horas (para o lado direito da placa).

Os indicadores seguintes mostram a força da ligação entre a placa e a Sonda térmica no visor: , , . Se a placa não conseguir estabelecer a ligação, o indicador fica aceso. Pode mover a

Sonda térmica ao longo da borda do tacho para estabelecer ou reforçar a

ligação. A placa atualiza o estado da ligação a cada 3 segundos.

Para saber mais, consulte

“Sugestões e dicas para a

Sonda térmica”.

4.4

Características principais da sua placa

A sua nova placa SensePro® orienta-o sabiamente através de toda a sessão de cozedura. Consulte a informação abaixo para descobrir várias das suas melhores características.

Dependendo do tipo de alimento, pode utilizar a Cozedura assistida com ou sem a Sonda térmica. Para vérios pratos obtém diferentes conjuntos de funções.

Sonda térmica

- pode ser utilizado de duas formas. Mede a temperatura em funções tais como Termómetro e Fritar assim como ajuda-o a manter rigorosamente a temperatura para diferentes tipos de alimentos enquanto cozinha Vácuo ou utiliza funções tais como Escalfar, Reduzir ou Reaquecer.

Cozedura assistida - facilita a cozedura disponibilizando-lhe receitas prontas para vários pratos, parâmetros de cozedura pré-definidos e instruções passo a passo. Pode utilizá-la com a

Sonda térmica, por exemplo, para preparar um bife, ou sem ela, por exemplo, para preparar panquecas. As opções disponíveis dependem do tipo de prato que pretende preparar. Neste modo, pode utilizar funções tais como

Vácuo, Fritar, Reduzir, Reaquecer, e muitas mais. As janelas pop-up e os sons informam-no quando a temperatura prédefinida é atingida. Pode aceder a

Cozedura assistida a partir de Menu.

Vácuo - um método de cozinhar alimentos embalados a vácuo a baixa temperatura, durante um período de tempo prolongado, o que o ajuda a poupar vitaminas e a manter o sabor. A sua placa disponibiliza-lhe definições e instruções claras para seguir. Depois de selecionar a função através de Cozedura assistida, as temperaturas são definidas para diferentes tipos de alimentos.

PORTUGUÊS 45

Também pode escolher a sua própria temperatura se ativar a função através de

Vácuo no Menu.

Fritar - um método para fritar com níveis de aquecimento automaticamente controlados, dedicados para vários tipos de alimentos. Ajuda-o a evitar o sobreaquecimento dos alimentos ou do

óleo. Pode ativá-lo selecionando

Cozedura assistida a partir do Menu.

Termómetro - com esta função, a Sonda térmica mede a temperatura enquanto cozinha. Não pode utilizá-la quando a função Cozedura assistida está em funcionamento.

Outras características úteis da sua placa:

Derreter - esta função é perfeita para derreter chocolate ou manteiga.

PowerBoost - esta função rapidamente ferve grandes quantidades de água.

Pausa - esta função baixa a definição de aquecimento para 1 para todas as zonas de cozedura permitindo-lhe manter aos alimentos quentes durante muito tempo.

Bridge - esta função permite-lhe combinar ambas as zonas do lado esquerdo e utilizar recipientes maiores.

Pode utilizá-la com Fritar.

Hob²Hood - esta função liga a placa a um exaustor especial e ajusta a velocidade da ventoinha em conformidade.

Bloquear - esta função desativa temporariamente o painel de controlo durante a cozedura.

Bloqueio para crianças - esta função desativa o painel de controlo enquanto a placa ão está em funcionamento, prevenindo uma utilização acidental.

Cronômetro , Temporizador de contagem decrescente , e Contaminutos - são três funções entre as quais pode escolher para monitorizar o tempo de cozedura.

46 www.aeg.com

Para mais informações, consulte

"Utilização diária".

4.5

OptiHeat Control

(Indicador de calor residual com 3 níveis)

AVISO!

III / II / I O calor residual pode provocar queimaduras.

O indicador mostra o nível de calor residual.

As zonas de aquecimento de indução criam o calor necessário para cozinhar diretamente na base dos tachos. A vitrocerâmica é aquecida pelo calor dos recipientes.

5.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

• Para ativar as funções de temporizador, selecione primeiro uma zona.

5.1

Utilizar o visor

• Apenas os símbolos que estiverem iluminados podem ser utilizados.

• Para ativar uma determinada opção, toque no símbolo correspondente no visor.

• A função que selecionar é ativada assim que retirar o dedo do visor.

• Para percorrer as opções disponíveis, utilize um gesto rápido ou arraste o dedo sobre o visor. A rapidez do gesto determina a rapidez de deslocação dos itens no ecrã.

• Pode esperar que a deslocação pare por si ou pará-la imediatamente tocando no visor.

• Pode alterar a maior parte dos parâmetros indicados no visor se tocar nos símbolos correspondentes.

• Para selecionar a função ou o tempo que pretender, pode percorrer a lista e/ou tocar na opção que pretender.

• Quando a placa estiver ativa e alguns símbolos desaparecerem do visor, toque em qualquer ponto do visor.

Todos os símbolos voltarão a aparecer.

• Com algumas funções, aparece uma janela de contexto com informação adicional quando são iniciadas. Para desativar a janela pop-up permanentemente, assinale antes de ativar a função.

Símbolos úteis para navegar pelo visor

Para confirmar a seleção ou defini-

ção.

Para retroceder / avançar um nível no Menu.

Para deslocar as instruções para cima / baixo no visor.

Para ativar / desativar as opções.

Para fechar a janela pop-up.

Para cancelar uma definição.

5.2

Primeira ligação à alimentação elétrica

Quando ligar a placa à alimentação elétrica, terá de definir Idioma, Brilho do

Visor e Volume do Alarme.

Pode alterar a definição em Menu >

Definições > Configuração. Consulte

“Utilização diária”.

5.3

Calibração da Sonda térmica

Antes de começar a utilizar a Sonda térmica, é necessário calibrá-la para

garantir que as leituras de temperatura são corretas.

Após a calibração correta da Sonda térmica, esta mede a temperatura no ponto de ebulição com uma tolerância de +/-2 °C.

Execute o procedimento quando:

• instalar a placa pela primeira vez;

• mover a placa para outra localização

(mudança de altitude);

• substituir a Sonda térmica.

Utilize um tacho com base de 180 mm de diâmetro e encha-o com 1 - 1,5 l de

água.

1.

Para calibrar ou recalibrar a função, coloque a Sonda térmica na borda do tacho. Encha o tacho com água fria, pelo menos até à marca de nível mínimo, e coloque o tacho na zona de aquecimento dianteira esquerda.

2.

Toque em .

Selecione Definições > Sonda térmica >

Calibrar na lista.

Siga as instruções no ecrã.

3.

Toque em Start ao lado da zona de aquecimento.

Aparece uma janela pop-up com informações quando o procedimento terminar.

Não coloque sal na água porque isso pode afetar o procedimento.

Para sair do Menu, toque em ou no lado direito do visor, fora da janela popup.

5.4

Emparelhar a Sonda térmica

A placa é fornecida já emparelhada com a Sonda térmica.

PORTUGUÊS 47

Se substituir a Sonda térmica por uma nova, terá de emparelhar a nova com a placa.

1.

Toque em .

Selecione Definições > Sonda térmica >

Emparelhar na lista.

2.

Toque em Desligar para desligar a

Sonda térmica anterior.

3.

Toque em Emparelhar ao lado da zona de aquecimento.

Aparece uma janela pop-up.

4.

Com o teclado numérico, introduza o código de cinco dígitos que se encontra gravado na Sonda térmica.

5.

Toque em Ok para confirmar.

A sua Sonda térmica está emparelhada com a placa.

Calibre sempre a Sonda térmica após o emparelhamento.

Para sair do Menu, toque em ou no lado direito do visor, fora da janela popup.

5.5

Menu estrutura.

Toque em para ceder e alterar as definições da placa ou ativar algumas funções.

Para sair do Menu, toque em ou do lado direito do visor, fora da janela de pop-up. Para percorrer através do Menu utilize ou .

A tabela apresenta a estrutura do Menu básico.

Cozedura assistida

Funções da placa

Consulte a secção Cozedura assistida em "Utilização diária".

Vácuo

Termómetro

Derreter

48 www.aeg.com

Definições Bloqueio para crianças

Cronômetro

Hob²Hood Consulte a secção Hob²Hood em

"Utilização diária".

Sonda térmica Ligação

Calibrar

Configuração

Emparelhar

Cozedura assistida

Idioma

Sons "teclado"

Volume do Alarme

Assistência Técnica

Brilho do Visor

Modo Demo

Licença

Mostrar versão software

Histórico de alarmes

Redef. configurações

6.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

6.1

Ativar e desativar

Toque em durante 1 segundo para ativar ou desativar a placa.

6.2

Desativação automática

A função desativa automaticamente a placa nas seguintes situações:

• Quando todas as zonas de aquecimento estão desativadas.

• Quando não é definido qualquer nível de calor após a ativação da placa.

• Quando ocorrer um derrame ou quando for colocado algum objeto sobre o painel de comandos durante mais de 10 segundos (tacho, pano, etc.). É emitido um sinal sonoro e a placa desativa-se. Retire o objeto ou limpe o painel de comandos.

• Quando a placa ficar demasiado quente (por exemplo, quando uma panela ferve até ficar sem água).

Permita que a zona de aquecimento arrefeça antes de utilizar novamente a placa.

• Quando o tacho não é compatível ou não existe qualquer tacho numa determinada zona. O símbolo da zona de aquecimento pisca a branco e a zona de aquecimento de indução desativa-se automaticamente após 2 minutos.

• Quando não desativa uma zona de aquecimento nem altera o nível de calor. Após algum tempo, aparece uma mensagem e a placa desativa-se.

Relação entre o nível de calor e o tempo ao fim do qual a placa se desativa:

Nível de calor

1 - 2

3 - 5

6

7 - 9

A placa desativa-se após

6 horas

5 horas

4 horas

1,5 horas

Quando utilizar a função

Fritar, a placa desativa-se após 1,5 horas. Com a função Vácuo, a placa desativa-se após 4 horas.

6.3

Utilizar as zonas de aquecimento

Coloque o tacho no centro da zona de aquecimento selecionada. As zonas de aquecimento de indução adaptam-se automaticamente às dimensões da base do tacho.

Assim que colocar um tacho na zona de aquecimento selecionada, a placa deteta-o automaticamente e o comando correspondente aparece no visor. O comando fica visível durante 8 segundos.

Após esse tempo, o visor regressa à vista principal. Para fechar o comando antes do fim do tempo, toque no visor fora da

área do comando.

Quando tiver outras zonas ativas, o nível de calor da zona que pretende utilizar pode estar limitado. Consulte “Gestão de potência”.

Certifique-se de que o tacho

é adequado para placas de indução. Para obter mais informações sobre os tipos de tacho, consulte

“Sugestões e dicas”.

Verifique os tamanhos de tachos no capítulo “Dados técnicos”.

6.4

Nível de calor

1.

Ative a placa.

2.

Coloque o tacho na zona de aquecimento selecionada.

PORTUGUÊS

O comando da zona de aquecimento ativa aparece no visor e fica ativo durante 8 segundos.

3.

Toque ou deslize um dedo para selecionar o nível de calor que pretender.

O símbolo fica vermelho e maior.

49

Também para alterar o nível de calor durante a cozedura. Toque no símbolo de seleção da zona, na área principal do painel de comandos, e desloque o dedo para a esquerda ou direita (para diminuir ou aumentar o nível de calor).

6.5

Função Bridge

Esta função liga as duas zonas de aquecimento de forma a funcionarem com o mesmo nível de calor.

Pode utilizar a função com tachos grandes.

1.

Coloque o tacho sobre duas zonas de aquecimento. O tacho tem de cobrir os centros das duas zonas.

2.

Toque em para ativar a função. O símbolo da zona muda.

3.

Selecione o nível de calor.

O tacho tem de cobrir os centros de ambas as zonas, mas não pode ultrapassar as marcas das áreas.

50 www.aeg.com

Para desativar a função, toque em . As zonas de aquecimento funcionam de forma independente.

6.6

PowerBoost

Esta função proporciona mais potência para a zona de aquecimento de indução em causa e depende do tamanho do tacho. A função pode ser ativada apenas por um período de tempo limitado.

1.

Toque primeiro no símbolo da zona que pretender.

2.

Toque em ou deslize um dedo para a direita para ativar a função para a zona de aquecimento pretendida.

O símbolo fica vermelho e maior.

A função desativa-se automaticamente.

Para desativar a função manualmente, selecione a zona e altere o nível de calor.

Consulte os valores de duração máximos em

“Dados técnicos”.

6.7

Gestão de potência

• As zonas de aquecimento estão agrupadas de acordo com a posição e o número das fases que alimentam a placa. Consulte a ilustração.

• O limite máximo de carga elétrica de cada fase é 3680 W.

• A função divide a potência entre as zonas de aquecimento que estão ligadas à mesma fase.

• A função é ativada quando a carga elétrica total das zonas de aquecimento que estão ligadas à mesma fase excede os 3680 W.

• A função diminui a potência das restantes zonas de aquecimento que estão ligadas à mesma fase e isso afeta o nível de calor disponível.

• O nível de calor máximo é indicado no comando. Apenas os dígitos brancos estão ativos.

• Se não estiver disponível um nível de calor superior, reduza primeiro o nível de calor das restantes zonas de aquecimento.

6.8

Cozedura assistida

Esta função ajusta os parâmetros para diversos tipos de alimentos e mantémnos durante a cozedura.

Com esta função, pode confecionar diversos pratos, incluindo Carne, Peixe e marisco, Legumes, Sopas, Molhos,

Massa ou Leite. Existem métodos de cozedura diferentes para tipos de alimento diferentes. Por exemplo, para frango, pode escolher entre Fritar, Vácuo ou Escalfar.

Pode ativar a função apenas para o lado esquerdo da placa. A Cozedura assistida com a função Vácuo pode ser ativada para as zonas de aquecimento dianteira e traseira do lado esquerdo. Se pretender utilizar a função Fritar, pode ativá-la para a zona de aquecimento dianteira esquerda ou para ambas as zonas de aquecimento se estiverem interligadas.

Se a Cozedura assistida estiver a funcionar na zona de aquecimento dianteira esquerda, utilize as zonas do lado direito para cozinhar sem a função.

Não utilize um tacho com diâmetro superior a 200 mm na zona de aquecimento traseira esquerda quando a função estiver a funcionar na zona dianteira esquerda. Isso pode afetar a ligação entre a Sonda térmica e a antena que se encontra debaixo da superfície da placa.

Não aqueça o tacho antes de começar a cozinhar.

Utilize água fria da torneira ou líquidos frios, conforme aplicável. Para reaquecer alimentos, comece com eles frios.

Para a função Fritar, siga as instruções apresentadas no visor. Coloque o óleo quando o tacho estiver quente.

Com a função Cozedura assistida, a função de temporizador funciona como

Conta-Minutos. O temporizador não termina a função quando o tempo termina.

1.

Para ativar a função, toque em ou

e selecione Cozedura assistida.

2.

Escolha o tipo de alimento que pretende confecionar na lista.

Existem algumas opções disponíveis para cada tipo de alimento. Siga as instruções apresentadas no visor.

• Pode tocar em Ok na parte superior da janela de contexto para utilizar as predefinições.

• Para a função Fritar, pode alterar o nível de calor predefinido. Com alguns tipos de alimentos, pode verificar a temperatura de núcleo do alimento com a Sonda térmica.

• Para a maior parte das opções, incluindo Vácuo e Escalfar, pode alterar a temperatura predefinida.

• Pode alterar o tempo predefinido ou definir o seu. O tempo mínimo está predefinido apenas para a função Vácuo.

O ecrã apresenta mais instruções com informações detalhadas. Pode percorrêlas com e .

3.

Toque em Ok. Siga as instruções apresentadas nas janelas pop-up.

Algumas das opções começam com um pré-aquecimento. Pode controlar o progresso na barra de comandos.

PORTUGUÊS 51

4.

Se aparecer uma janela pop-up com instruções, toque em Ok e depois em Start para continuar.

A função utiliza as predefinições.

Para desativar a janela pop-up permanentemente, assinale antes de ativar a função.

5.

Quando o tempo terminar, é emitido um sinal sonoro e aparece uma janela pop-up. Para fechar a janela, toque em Ok.

A função não termina automaticamente.

Com a função Vácuo, a placa é desativada automaticamente após um máximo de quatro horas.

Para parar a função, toque em ou ou no símbolo da zona ativa e selecione

Stop. Para confirmar, toque em Sim na janela pop-up.

6.9

Vácuo

Para confecionar carne, peixe ou legumes com esta função, precisa de sacos zip-lock ou outros sacos de plástico adequados e um dispositivo de selar em vácuo. Coloque os alimentos temperados nos sacos e sele-os em vácuo. Também pode comprar porções de alimentos já preparadas para utilizar com este método de cozedura.

AVISO!

Não se esqueça de respeitar os princípios de segurança alimentar. Consulte

“Sugestões e dicas”.

Com esta função, pode escolher o tempo e a temperatura (entre 35 e 85 °C) consoante o tipo de alimento que pretende confecionar. Utilize 4 litros de

água no máximo e tape o tacho com a tampa. Para saber mais sobre os parâmetros de cozedura, consulte a tabela Guia de Cozedura na secção

“Sugestões e dicas”. Descongele os alimentos antes de os cozinhar.

A função pode ser ativada apenas para as zonas de aquecimento dianteira e traseira do lado esquerdo. Quando estiver a utilizar a função Vácuo, utilize as zonas do lado direito para cozinhar sem a função.

52 www.aeg.com

Com a função Vácuo, a função de temporizador funciona como Conta-

Minutos. A função desativase automaticamente após um número máximo de horas.

1.

Confecione as porções de alimentos de acordo com as instruções dadas acima.

2.

Coloque um tacho com água fria na zona dianteira ou traseira do lado esquerdo.

3.

Toque em > Vácuo. Também pode tocar em > Funções da placa > Vácuo.

4.

Selecione a temperatura adequada.

Selecione o tempo (opcional). O tempo da sessão de cozedura depende da espessura e do tipo de alimento.

5.

Toque em Ok para continuar.

6.

Coloque a Sonda térmica na borda do tacho.

7.

Toque em Ok para fechar a janela pop-up.

8.

Toque em Start para ativar o préaquecimento.

Quando o tacho atingir a temperatura pretendida, é emitido um sinal sonoro e aparece uma janela pop-up. Toque em

Ok para confirmar.

9.

Coloque os sacos com as porções de alimentos dentro do tacho, na vertical (pode utilizar um suporte para Vácuo). Toque em Start.

Se selecionar Conta-Minutos, começa a funcionar juntamente com a função.

10.

Quando o tempo definido terminar,

é emitido um sinal sonoro pisca.

Para desligar o sinal, toque em .

Para parar ou reajustar a função, toque em ou no símbolo da zona ativa e depois em Stop. Para confirmar, toque em Sim na janela pop-up.

Manter a temperatura

Pode utilizar a função Vácuo para cozinhar enquanto a Sonda térmica controla e mantém a temperatura (com uma precisão de +/-1 °C). Pode confecionar uma grande variedade de pratos, como caldos ou molhos picantes

(por exemplo, diversos tipos de caril ou bouillabaisse). Pode definir os seus parâmetros ou utilizar os da tabela Guia de Cozedura na secção “Sugestões e dicas”.

A função pode ser ativada apenas para as zonas de aquecimento dianteira e traseira do lado esquerdo.

1.

Toque em > Funções da placa >

Vácuo ou aceda à função tocando em > Vácuo.

2.

Selecione a temperatura adequada.

Selecione o tempo (opcional).

3.

Toque em Ok para continuar.

4.

Coloque a Sonda térmica na borda do tacho ou introduza-a no alimento.

5.

Toque em Start para ativar o préaquecimento.

Quando o tacho atingir a temperatura pretendida, é emitido um sinal sonoro e aparece uma janela pop-up.

6.

Toque em Ok para fechar a janela pop-up.

7.

Toque em Start.

Se selecionar Conta-Minutos, começa a funcionar juntamente com a função.

8.

Quando o tempo definido terminar,

é emitido um sinal sonoro pisca.

Para desligar o sinal, toque em .

Para parar ou reajustar a função, toque em ou no símbolo da zona ativa e depois em Stop. Para confirmar, toque em Sim na janela pop-up.

6.10

Termómetro

Com esta função, a Sonda térmica funciona como um termómetro e permite monitorizar a temperatura dos alimentos ou líquidos durante a cozedura. Por exemplo, é útil para controlar o aquecimento de leite ou verificar a temperatura de um alimento para bebé.

Para utilizar esta função, tem de ativar pelo menos uma zona de aquecimento.

Pode ativar a função para qualquer zona de aquecimento, mas apenas para uma de cada vez.

1.

Introduza a Sonda térmica no alimento ou líquido, até à marca de nível mínimo.

2.

Toque em no visor para abrir o menu Sonda térmica e selecione

Termómetro. Também pode tocar em

> Funções da placa >

Termómetro.

3.

Toque em Start.

A medição é iniciada para a zona de aquecimento ativa.

Se nenhuma zona de aquecimento estiver ativa, surge uma janela popup de aviso.

Para parar a função, toque nos dígitos indicadores da temperatura ou em e selecione Stop.

6.11

Derreter

Pode utilizar esta função para derreter alimentos, por exemplo, chocolate ou manteiga. Pode utilizar esta função apenas com uma zona de aquecimento de cada vez.

1.

Toque em no visor para abrir o

Menu.

2.

Selecione Funções da placa >

Derreter na lista.

3.

Toque em Start.

Tem de selecionar a zona de aquecimento pretendida.

Se a zona de aquecimento já estiver ativa, surge uma janela pop-up de aviso. Cancele o nível de calor selecionado anteriormente para poder ativar a função.

Para sair do Menu, toque em ou no lado direito do visor, fora da janela popup. Para navegar pelo Menu, utilize ou

.

Para parar a função, toque no símbolo de seleção da zona e toque em Stop.

6.12

Pausa

Esta função ativa todas as zonas de aquecimento com o nível de calor mais baixo.

PORTUGUÊS 53

Não pode ativar esta função quando a função Cozedura assistida ou Vácuo estiver a funcionar.

Quando a função está ativa, apenas os símbolos e podem ser utilizados.

Todos os restantes símbolos do painel de comandos estão bloqueados.

A função não desativa as funções de temporizador.

Toque em para ativar a função.

acende. O nível de calor é reduzido para 1.

Para desativar a função, toque em .

A função termina PowerBoost. O nível de calor mais elevado será selecionado quando tocar novamente em .

6.13

Temporizador

+STOP

Temporizador da contagem decrescente

Utilize esta função para definir o tempo de funcionamento da zona de aquecimento apenas para uma sessão de cozedura.

Pode selecionar a função para cada zona de aquecimento separadamente.

1.

Selecione primeiro o nível de calor para a zona de aquecimento pretendida e depois selecione a função.

2.

Toque no símbolo da zona.

3.

Toque em .

O visor apresenta a janela do menu do temporizador.

4.

Assinale para ativar a função.

Os símbolos mudam para

+STOP

.

5.

Deslize um dedo para a esquerda ou direita ou selecione o tempo que pretender (por exemplo, horas e/ou minutos).

6.

Toque em Ok para confirmar a seleção.

Também pode selecionar para cancelar a seleção.

54 www.aeg.com

Quando o tempo terminar, é emitido um som e a indicação fica intermitente.

Toque em para parar o sinal.

Para desativar a função, selecione o nível de calor 0 . Alternativamente, toque em

+STOP

à esquerda do valor do temporizador, toque em ao lado e confirme a sua escolha quando surgir uma janela de contexto.

Conta-Minutos

Pode utilizar esta função quando a placa está ativada e as zonas de aquecimento estão desativadas.

Esta função não afeta o funcionamento das zonas de aquecimento.

1.

Selecione uma zona de aquecimento qualquer.

O comando correspondente aparece no visor.

2.

Toque em .

O visor apresenta a janela do menu do temporizador.

3.

Deslize um dedo para a esquerda ou direita ou selecione o tempo que pretender (por exemplo, horas e minutos).

4.

Toque em Ok para confirmar a seleção.

Também pode selecionar para cancelar a seleção.

Quando o tempo terminar, é emitido um som e a indicação fica intermitente.

Toque em para parar o sinal.

Para desativar a função, toque em à esquerda do valor do temporizador, toque em ao lado e confirme a sua escolha quando surgir uma janela de contexto.

Cronômetro

A função inicia automaticamente a contagem assim que a zona de aquecimento for ativada. Pode utilizar esta função para monitorizar o tempo de funcionamento.

1.

Toque em para aceder ao Menu.

2.

Percorra o Menu para selecionar

Definições > Cronômetro.

3.

Toque no símbolo para ativar/ desativar a função.

A função não é desativada se o tacho for levantado. Para reiniciar a função manualmente, toque em e selecione

Reiniciar na janela de contexto. A função inicia a contagem a partir de 0 . Para ativar a Pausa na função para uma sessão de cozedura, toque em e selecione

Pausa na janela de contexto. Selecione

Start para continuar a contagem.

6.14

Bloqueio de funções

Pode bloquear o painel de comandos com a placa a funcionar. Isto impede uma alteração acidental do nível de calor.

Comece por definir o nível de calor.

Toque em para ativar a função.

Para desativar a função, toque em durante 3 segundos.

Quando desativar a placa, também desativará esta função.

6.15

Bloqueio para crianças

Esta função evita o acionamento acidental da placa.

1.

Toque em no visor para abrir o

Menu.

2.

Selecione Definições > Bloqueio para crianças na lista.

3.

Ligue o interruptor e toque nas letras

A-O-X por ordem alfabética para ativar ou desativar a função. Para desativar a função, desligue o interruptor.

Para sair do Menu, toque em ou no lado direito do visor, fora da janela popup. Para navegar pelo Menu, utilize ou

.

6.16

Idioma

1.

Toque em no visor para abrir o

Menu.

2.

Selecione Definições > Configuração

> Idioma na lista.

3.

Selecione o idioma que pretender na lista.

Se escolher um idioma que não pretende utilizar, toque em . Aparece uma lista. Selecione a terceira opção a contar de cima e depois a penúltima opção. Em seguida, selecione a segunda opção. Percorra a lista para escolher o idioma que pretender. Para terminar, escolha a opção à direita.

Para sair do Menu, toque em ou no lado direito do visor, fora da janela popup. Para navegar pelo Menu, utilize ou

.

6.17

Sons "teclado" / Volume do Alarme

Pode selecionar o tipo de som que a placa emite ou desligar totalmente os sons. Pode escolher entre clique

(predefinido) ou bip.

1.

Toque em no visor para abrir o

Menu.

2.

Selecione Definições >

Configuração> Sons "teclado" /

Volume do Alarme na lista.

3.

Escolha a opção adequada.

Para sair do Menu, toque em ou no lado direito do visor, fora da janela popup. Para navegar pelo Menu, utilize ou

.

6.18

Brilho do Visor

Pode alterar a luminosidade do visor.

Existem 4 níveis de luminosidade; 1 é o mais baixo e 4 é o mais elevado.

1.

Toque em no visor para abrir o

Menu.

2.

Selecione Definições > Configuração

> Brilho do Visor na lista.

3.

Escolha nível adequado.

Para sair do Menu, toque em ou no lado direito do visor, fora da janela popup. Para navegar pelo Menu, utilize ou

.

PORTUGUÊS 55

6.19

Hob²Hood

É uma função automática avançada que liga a placa a um exaustor especial. A placa e o exaustor possuem sistemas de comunicação por sinal de infravermelhos. A velocidade da ventoinha é definida automaticamente em função do modo de funcionamento da placa e da temperatura do tacho mais quente.

A maior parte dos exaustores são fornecidos com o sistema de controlo remoto desativado. É necessário ativá-lo para utilizar a função. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do exaustor.

Para utilizar a função automaticamente, selecione um dos modos automáticos H1

- H6. A placa é fornecida com o modo

H5 selecionado. O exaustor reage ao funcionamento da placa. A placa deteta a temperatura do tacho e ajusta automaticamente a velocidade da ventoinha. Pode configurar a placa para ligar apenas a luz se selecionar H1.

Se alterar a velocidade da ventoinha do exaustor, a ligação predefinida à placa é desativada. Para ativar novamente a função, desligue e volte a ligar ambos os aparelhos.

Modo

H2

3)

Luz automática

H0 Off

H1 On

On

H3

H4

On

On

Fervura

1)

Off

Off

Velocidade

1 da ventoinha

Off

Fritura

Off

Off

2)

Velocidade 1 da ventoinha

Velocidade

1 da ventoinha

Velocidade 1 da ventoinha

Velocidade 1 da ventoinha

56 www.aeg.com

Modo

Luz automática

H5 On

Fervura

1)

Fritura

2)

Velocidade

1 da ventoinha

Velocidade 2 da ventoinha

H6 On Velocidade

2 da ventoinha

Velocidade 3 da ventoinha

1)

A placa deteta o processo de fervura e regula a velocidade da ventoinha em função do modo automático.

2)

A placa deteta o processo de fritura e regula a velocidade da ventoinha em função do modo automático.

3)

Este modo ativa a ventoinha e a luz sem ter em conta a temperatura.

Alterar os modos

Se não estiver satisfeito com o nível de ruído/velocidade da ventoinha pode alternar entre modos manualmente.

7.

SUGESTÕES E DICAS

AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

7.1

Tachos e panelas

Nas zonas de aquecimento de indução, o calor é gerado muito rapidamente nos tachos por um campo eletromagnético forte.

Utilize as zonas de aquecimento de indução com tachos adequados.

Material do tacho

• correto: ferro fundido, aço, aço esmaltado, aço inoxidável, fundo de multicamadas (assinalado como adequado pelo fabricante).

• incorreto: alumínio, cobre, latão, vidro, cerâmica, porcelana.

1.

Toque em .

Selecione Definições > Hob²Hood a partir da lista.

2.

Escolha o modo apropriado.

Para sair do Menu toque em ou do lado direito do visor, fora da janela popup.

Quando acabar de cozinhar e desativar a placa, a ventoinha do exaustor pode continuar a funcionar durante algum tempo. Após esse tempo, o sistema desativa a ventoinha automaticamente e impede uma ativação acidental da ventoinha durante os próximos 30 segundos.

A luz do exaustor é desligada 2 minutos após a desactivação da placa.

Os tachos são adequados para uma placa de indução se:

• a água ferver muito rapidamente numa zona de aquecimento regulada para o nível de calor mais elevado.

• a base do tacho atrai um íman.

A base do tacho ou panela deve ser o mais espessa e plana possível.

Certifique-se de que as bases dos tachos estão bem limpas e secas antes de colocar os tachos na placa.

Dimensões dos tachos

As zonas de aquecimento de indução adaptam-se automaticamente à dimensão da base do tacho.

A eficiência da zona de aquecimento está relacionada com o diâmetro do tacho. Um tacho que tenha diâmetro inferior ao mínimo indicado recebe

apenas uma parte da potência gerada pela zona de aquecimento.

Consulte “Dados técnicos”.

7.2

Tachos adequados para a função Fritar

Utilize apenas tachos que tenham a base plana. Para verificar se um tacho é adequado:

1.

Coloque o tacho virado para baixo.

2.

Coloque uma régua sobre a base do tacho.

3.

Tente fazer passar uma moeda de 1,

2 ou 5 cêntimos (ou algo com espessura semelhante) entre a régua e o fundo do tacho.

a.

Se a moeda passar entre a régua e o tacho, o tacho não é adequado.

b.

Se não conseguir colocar a moeda entre a régua e o tacho, o tacho é adequado.

PORTUGUÊS 57

7.3

Ruídos durante o funcionamento

Se ouvir:

• estalidos: o tacho é feito de diferentes materiais (construção multicamada).

• apito: está a utilizar a zona de aquecimento com um nível de potência elevado e o tacho tem materiais diferentes (construção multicamada).

• zumbido: está a utilizar um nível de potência elevado.

• cliques: devem-se à comutação elétrica; o tacho é detetado assim que o colocar na placa.

• sibilar, zunir: a ventoinha está a funcionar.

Os ruídos são normais e não indicam qualquer avaria.

7.4

Öko Timer (Temporizador

Eco)

Para poupar energia, o aquecedor da zona de cozedura é desactivado antes que soe o alarme do temporizador da contagem decrescente. A diferença no tempo de funcionamento depende do grau de cozedura definido e da duração da cozedura.

7.5

Exemplos de modos de cozinhar

A relação entre o nível de calor e o consumo de potência de uma zona não

é linear. Quando o nível de calor aumenta, o aumento do consumo de potência não é diretamente proporcional. Isto significa que uma zona de aquecimento no nível de calor médio consome menos de metade da sua potência máxima.

Os dados da tabela servem apenas como referência.

58 www.aeg.com

Nível de calor Utilize para:

1

1 - 2

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

Manter os alimentos cozinhados quentes.

Tempo

(min.) conforme necessário

5 - 25

Sugestões

Coloque uma tampa no tacho.

Molho holandês, derreter: manteiga, chocolate, gelatina.

Solidificar: omeletas fofas, ovos cozidos.

10 - 40

Misture regularmente.

Cozer com a tampa.

Cozer arroz e pratos à base de leite em lume brando, aquecer refeições pré-cozinhadas.

25 - 50 Adicione, no mínimo, duas partes de líquido para uma parte de arroz e mexa os pratos à base de leite a meio do tempo de cozedura.

Cozer legumes, peixe e carne a vapor.

Cozer batatas a vapor.

20 - 45 Adicione duas colheres de sopa de líquido.

20 - 60 Utilize, no máximo, ¼ l de

água para 750 g de batatas.

4 - 5

6 - 7

7 - 8

9

Cozer grandes quantidades de alimentos, guisados e sopas.

60 - 150 Até 3 l de líquido mais os ingredientes.

Fritura ligeira: escalopes, cordon bleu de vitela, costeletas, rissóis, salsichas, fígado, roux, ovos, panquecas, sonhos.

conforme necessário

Vire a meio do tempo.

Fritura intensa, batatas fritas, bifes do lombo, costeletas.

5 - 15 Vire a meio do tempo.

Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, jardineira), batatas bem fritas.

Ferver grandes quantidades de água. PowerBoost ativada.

7.6 Dicas e conselhos para utilizar a Sonda térmica

Para funções como

Cozedura assistida e Vácuo, pode utilizar a Sonda térmica apenas no lado esquerdo da placa. Com a função Termómetro, pode utilizar a Sonda térmica também no lado direito da placa.

Para garantir uma ligação forte ( , ) entre a Sonda térmica e a placa:

Para líquidos

• Mergulhe a Sonda térmica no líquido, dentro da gama de imersão recomendada. A marca de nível mínimo tem de ficar coberta.

• Coloque a Sonda térmica na borda do tacho. Mantenha-a na posição vertical. Certifique-se de que a ponta não toca no fundo do tacho. A pega da Sonda térmica deve ficar sempre fora do tacho ou da panela.

PORTUGUÊS 59

Para alimentos sólidos (medição da temperatura de núcleo)

• Introduza a Sonda térmica na parte mais grossa do alimento, até à marca de nível mínimo. O ponto de medição deve ser o centro da porção de alimento.

• Se pretender utilizar a Sonda térmica no lado esquerdo da placa, certifiquese de que fica perto do centro da placa, numa posição entre a 1 e as 3 horas. Se pretender utilizá-la no lado direito (com a função Termómetro), certifique-se de que fica colocada numa posição entre as 9 e as 11 horas. Observe as ilustrações seguintes.

• Certifique-se de que a Sonda térmica fica introduzida firmemente no alimento. A parte metálica da Sonda térmica não deve tocar no tacho ou na panela. O gancho da pega tem de ficar virado para baixo.

Pode mover a Sonda térmica ao longo da borda do tacho se a ligação não for estabelecida.

• Pode tapar o tacho parcialmente com a tampa.

• Se utilizar a zona de aquecimento dianteira esquerda, não coloque tachos grandes na zona traseira esquerda. Um tacho grande colocado na zona de aquecimento traseira esquerda pode ser uma obstrução ao sinal. Mova o tacho grande para a zona de aquecimento traseira direita.

• Para carne/peixe com espessura de 2

- 3 cm, a ponta da Sonda térmica deve chegar ao fundo do tacho.

• Retire a Sonda térmica antes de virar o alimento.

• Quando utilizar uma chapa de grelhar, certifique-se de que a pega da Sonda térmica permanece no lado direito, fora da chapa de grelhar. Observe as ilustrações seguintes.

60 www.aeg.com

7.7

Cozinhar com temperaturas baixas -

Princípios de segurança alimentar

Certifique-se de que cumpre as seguintes instruções quando cozinhar com temperaturas baixas, por exemplo

Vácuo.

• Lave / desinfete as suas mãos antes de confecionar alimentos. Utilize luvas descartáveis.

• Utilize apenas alimentos frescos de alta qualidade que tenham estado armazenados em condições adequadas.

• Lave bem e descasque sempre a fruta e os legumes.

• Mantenha o balcão da cozinha e as tábuas de corte limpos. Para alimentos diferentes, utilize tábuas de corte diferentes.

• Dê uma atenção especial à higiene dos alimentos quando preparar aves, ovos e peixe. As aves devem ser cozinhadas com uma temperatura de pelo menos 65 °C durante pelo menos 50 minutos.

• Quando pretender confecionar peixe com a função Vácuo, certifique-se de que ele tem qualidade de sashimi, ou seja, é muito fresco.

• Se guardar alimentos já confecionados no frigorífico, não os guarde durante mais de 24 horas.

• Para as pessoas que tenham o sistema imunitário enfraquecido ou sofram de alguma doença crónica, é recomendável pasteurizar os alimentos antes de os consumir. A pasteurização dos alimentos consegue-se a 60 °C durante pelo menos uma hora.

7.8

Guia de Cozedura

A tabela abaixo indica exemplos de tipos de alimentos, as respetivas temperaturas

ótimas e os tempos de cozedura sugeridos. Os parâmetros dependem da temperatura, qualidade, consistência e quantidade dos alimentos.

O tempo de cozedura depende mais da espessura do alimento do que do seu peso. Por exemplo, no caso de um bife, quanto mais grosso for, mais tempo demora o núcleo a atingir a temperatura predefinida. Um bife com 2 cm de espessura precisa de uma hora para atingir os 58 °C, enquanto um bife com 5 cm de espessura precisa de aproximadamente quatro horas.

Monitorize a primeira sessão de cozedura para verificar se os parâmetros indicados abaixo são adequados para os seus hábitos culinários e para os seus tachos. Pode utilizar parâmetros diferentes consoante as suas preferências pessoais.

PORTUGUÊS 61

Tipo de alimento

Processo de cozedura

Vaca - bife

Frango peito

Vácuo

Vácuo

Escalfar

Frango - coxa

Escalfar

Porco - bife Vácuo

Porco - lombo

Filete de borrego

Lombo de borrego

(sem ossos)

Salmão

Atum

Camarões

Vácuo

Vácuo

Vácuo

Vácuo

Escalfar

Vácuo

Vácuo

Nível de confeção mal passado 2 cm

4 cm

6 cm médio passado

2 cm

4 cm

6 cm

2 cm

4 cm

6 cm bem passado 200 - 300 g bem passado bem passado 200 - 300 g bem passado 2 cm bem passado 4 - 5 cm médio bem passado médio bem passado translúcido translúcido translúcido translúcido

Espessura / quantidade do alimento

Temp. de núcleo / temp. de cozedura

(°C)

50 - 54

2 cm

200 - 300 g

2 cm

3 cm

2 cm

3 cm

2 cm

1 - 2 cm

55 - 60

61 - 68

64 - 72

68 - 74

78 - 85

60 - 66

62 - 66

56 - 60

64 - 68

56 - 60

64 - 68

46 - 52

46 - 52

55 - 68

55 - 68

45 - 50

50 - 56

Tempo de cozedura (min.)

45 - 90

100 - 150

180 - 250

45 - 90

100 - 150

180 - 250

45 - 90

100 - 150

180 - 250

45- 60

35 - 45

30 - 60

35 - 60

60 - 120

35 - 60

40 - 65

60 - 120

65 - 120

20 - 45

35 - 50

20 - 35

25 - 45

35 - 50

25 - 45

62 www.aeg.com

Tipo de alimento

Processo de cozedura

Nível de confeção

Espessura / quantidade do alimento

Temp. de núcleo / temp. de cozedura

(°C)

Tamanho M 63 - 64

Tempo de cozedura (min.)

Ovos Vácuo mole

1)

45 - 70

2) médio

1)

65 - 67

45 - 70

2)

Fervura duro

1) mole médio

68 - 70 fervura fervura

45 - 70

2)

4

7

Arroz

Batatas

Volumoso

Fervura duro cozinhado cozinhado -

-

fervura 10

10 - 30

15 - 30

Legumes

(frescos)

Vácuo cozinhado 85 30 - 40

Espargos Vácuo cozinhado 85 30 - 40

1)

A clara do ovo permanece líquida.

2)

Os tempos aplicam-se a ovos de tamanho médio. Para ovos grandes ou ovos retirados do frigorífico, adicione um minuto ao tempo de cozedura.

Dicas adicionais para Cozedura assistida:

• Encha o tacho com a quantidade adequada de líquido (ou seja, entre 1 e 3 litros) antes de iniciar a cozedura.

Evite adicionar mais durante a cozedura.

• Coloque uma tampa para poupar energia e atingir a temperatura pretendida mais depressa (também para pré-aquecer água).

• Mexa o conteúdo do tacho regularmente durante a cozedura para garantir uma distribuição uniforme da temperatura.

• Adicione o sal no início do processo de cozedura.

• Descongele os alimentos antes de os cozinhar.

• Coloque os legumes (por exemplo, brócolos, couve-flor, feijão verde, couves de Bruxelas) quando a água atingir a temperature pretendida e surgir uma janela pop-up.

• Coloque as batatas ou o arroz na

água fria antes de iniciar a função.

• Para um estufado, molho, sopa, caril, ragu, goulash ou caldo, pode utilizar a função Reaquecer ou Reduzir. Antes de iniciar a função Reduzir, frite os ingredientes (sem o Sonda térmica) e adicione o líquido frio. Em seguida, ative a função a partir da Cozedura assistida.

• Para marisco e moluscos, por exemplo, ameijoa ou fatias ou tentáculos de polvo, pode utilizar a função Fritar.

Dicas adicionais para Fritar:

AVISO!

Utilize apenas tachos que tenham a base plana.

PORTUGUÊS 63

CUIDADO!

Utilize tachos laminados apenas com os níveis de calor baixos, para evitar danos por sobreaquecimento do tacho.

• Inicie a função com a placa fria (não é necessário pré-aquecer).

• Utilize tachos de aço inoxidável com fundo térmico.

• Não utilize tachos com reentrâncias no centro da base.

• Tachos de tamanhos diferentes podem ter tempos de aquecimento diferentes. Os tachos mais pesados armazenam mais calor do que os tachos mais leves, mas demoram mais tempo a aquecer.

• Vire os alimentos quando atingirem metade da temperatura pretendida.

Os alimentos mais grossos devem ser virados mais do que uma vez (por exemplo, a cada dois minutos).

Recomendamos que utilize o método

Vácuo primeiro para obter os melhores resultados. Para dar um toque final, coloque as peças confecionadas num tacho préaquecido e grelhe-as rapidamente em ambos os lados.

• Retire sempre o Sonda térmica antes de virar o alimento.

7.9

Dicas e conselhos para

Hob²Hood

Quando utilizar a placa com a função:

• Proteja o painel do exaustor contra a luz solar direta.

• Não aponte lâmpadas de halogéneo para o painel da exaustor.

• Não cubra o painel de comandos da placa.

8.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

• Não obstrua o sinal entre a placa e o exaustor (por exemplo, com uma mão, uma pega de tacho ou um tacho alto). Observe a figura.

O exaustor da figura é apenas um exemplo.

Mantenha a janela do sistema de comunicação por sinal de infravermelhos do

Hob²Hood limpa.

Outros aparelhos controlados remotamente podem bloquear o sinal.

Não utilize esses aparelhos perto da placa quando o sistema Hob²Hood estiver ativo.

Exaustores com a função Hob²Hood

Consulte o nosso website de produtos para saber quais são os exaustores que trabalham com esta função. Os exaustores AEG que trabalham com esta função têm o símbolo .

AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

8.1

Informações gerais

• Limpe a placa após cada utilização.

• Utilize apenas tachos que tenham a base limpa.

• Riscos ou manchas escuras na superfície não afetam o funcionamento da placa.

• Utilize um produto de limpeza especial adequado para a superfície da placa.

64 www.aeg.com

• Utilize um raspador especial para limpar o vidro.

8.2

Limpeza da placa

• Remover imediatamente: plástico derretido, película de plástico, açúcar e alimentos com açúcar; caso contrário, a sujidade pode provocar danos na placa. Tenha cuidado para evitar queimaduras. Utilize um raspador especial para placas sobre a superfície de vidro em ângulo agudo e desloque a lâmina sobre a superfície.

Remover quando a placa tiver arrefecido o suficiente: manchas de calcário, água ou gordura e

9.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

descolorações nas partes metálicas brilhantes. Limpe a placa com um pano húmido e um detergente não abrasivo. Após a limpeza, seque a placa com um pano macio.

Remover a descoloração metálica brilhante: utilize uma solução de

água com vinagre e limpe a superfície de vidro com um pano.

• A superfície da placa possui estrias horizontais. Limpe a placa com um pano húmido e um pouco de detergente, em movimentos suaves da esquerda para a direita. Após a limpeza, seque a placa com um pano macio da esquerda para a direita.

AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

9.1

O que fazer se...

Problema

Não consegue ativar ou utilizar a placa.

Causa possível

A placa não está ligada à corrente elétrica ou não está ligada corretamente.

Solução

Verifique se a placa está ligada corretamente à corrente elétrica. Consulte o diagrama de ligação.

O disjuntor está desligado.

Certifique-se de que o disjuntor é a causa da anomalia. Se o disjuntor disparar diversas vezes, contacte um eletricista qualificado.

Não configure a definição de calor durante 60 segundos.

Ative novamente a placa e defina o grau de aquecimento em menos de 60 segundos.

Tocou em 2 ou mais campos do sensor em simultâneo.

Toque em apenas um campo do sensor.

Pausa ativo.

Consulte "Utilização diária".

PORTUGUÊS 65

Problema Causa possível

O visor não reage ao toque. Parte do visor está tapado ou os tachos estão demasiado perto do visor.

Existe algum líquido ou um objeto no visor.

Solução

Remova os objectos. Afaste os tachos do visor.

Limpe o visor, aguarde até o aparelho estar frio. Desligue a placa da corrente elétrica.

Após 1 minuto, ligue a placa novamente.

É emitido um sinal sonoro e a placa desativa-se.

A placa emite um sinal sonoro quando é desativada.

A placa desativa-se.

Colocou algum objeto sobre um ou mais campos do sensor.

Retire o objeto dos campos do sensor.

Colocou algum objeto sobre o campo do sensor .

Retire o objeto do campo do sensor.

O indicador de calor residual não acende.

A zona não está quente porque foi ativada apenas por pouco tempo ou o sensor sob a superfície da placa está danificado.

Se a zona tiver funcionado tempo suficiente para estar quente, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Após ativar Cozedura assistida, a placa começa a aquecer, pára e de seguida, inicia novamente.

Não consegue ativar a definição mais alta de calor.

Esta é uma verificação de segurança para garantir que a

Sonda térmica está num recipiente para o qual a fun-

ção de Cozedura assistida foi ativada.

É um procedimento normal, não indica qualquer avaria.

Outra zona já está definida para a regulação mais alta de calor.

Em primeiro lugar, eduza a potência da outra zona.

Os campos do sensor ficam quentes.

O visor mostra que a Sonda térmica não foi encontrada.

O recipiente é demasiado grande ou foi colocado demasiado perto dos comandos.

A posição da Sonda térmica

é incorreta.

Algo está a bloquear o seu sinal (por exemplo, talheres, a pega de um tacho ou outro recipiente).

Coloque o recipiente numa das zonas de aquecimento de trás, se possível.

Posicione a Sonda térmica corretamente. Consulte as ilustrações na secção “Sugestões e dicas”.

Retire quaisquer objetos metálicos ou outros objetos que possam bloquear o sinal.

66 www.aeg.com

Problema

O visor mostra que a temperatura da água é superior a

100ºC.

A temperatura não é visível no visor.

O visor apresenta um ícone de aviso.

Causa possível

Não caliborou a Sonda térmica ou fê-lo incorretamente.

Moveu a placa para uma localização diferente.

Colocou sal a mais na água.

Não coloque sal em água a ferver.

A Sonda térmica não estabeleceu ligação com a placa devido ao sinal ser muito fraco.

Coloque a Sonda térmica perto da antena na superfície da placa, junto ao centro da placa. Consulte “Sugestões e dicas”.

Algo está a tapar a Sonda térmica ou a antena na superfície da placa, por exemplo, um talher de metal.

Solução

Calibre a Sonda térmica novamente. Consulte "Calibra-

ção".

Pode também necessitar de verificar se o código de calibração está correto. Consulte "Emparelhamento".

A temperatura dos alimentos é diferente da esperada.

A placa deteta saltos significativos de temperatura.

A ligação entre a Sonda térmica e a antena perdeu-se.

Outros aparelhos funcionam na mesma frequência e perturbam a ligação.

A Sonda térmica está inserida incorretamente.

Acrescentou alguma água ou mudou de recipiente durante a cozedura.

O calor no recipiente não se espalhou uniformemente, especialmente para líquidos espessos.

Retire o que quer que esteja a tapar a antena. Certifique-

-se de que coloca os recipientes no centro da zona de cozedura. Consulte “Sugestões e dicas”.

Certifique-se de que nada está a tapar o sinal. Mova a

Sonda térmica ao longo da extremidade do recipiente para ajustar a sua posição.

Consulte “Sugestões e dicas”.

Retire quaisquer aparelho que possam perturbar a liga-

ção. Consulte os "Dados técnicos".

Certifique-se de que o ponto de medição está situado na parte mais espessa do alimento. Consulte as ilustra-

ções na secção “Sugestões e dicas”.

Evite acrescentar água ou mudar de recipiente após a função iniciar.

Mexa os alimentos frequentemente.

PORTUGUÊS 67

Problema

O recipiente fica muito quente ou o alimento fica muito cozido muito rapidamente.

Causa possível

Utilizou um recipiente que é demasiado pequeno.

Solução

Utilize recipientes que sejam adequados para uma determinada zona de cozedura.

Consulte os "Dados técnicos".

Pare a função antes de ativar outra.

Não consegue ativar uma função.

Cozedura assistida ou Vácuo pára.

Outra função está em funcionamento na mesma zona de cozedura, o que previne a ativação.

No início de uma sessão de cozedura, a temperatura do líquido no interior do recipiente é superior a 40ºC.

O recipiente em utilização está quente.

Utilize apenas líquidos frios.

Não pré-aqueça o recipiente.

Hob²Hood não funciona.

Hob²Hood funciona, mas apenas a luz está acesa.

Hob²Hood os modos H1 -

H6 funcionam, mas a luz está apagada.

Pode haver um problema com a lâmpada

Não há som quando toca nos campos do sensor do painel.

Está definido o idioma errado.

Cobriu o painel de comandos.

Ativou o modo H1.

Alterou o idioma por engano.

Retire o objeto do painel de comandos.

Altere o modo para H2 - H6 ou aguarde até o modo automático iniciar.

Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Os sons estão desativados.

Ativar os sons. Consulte

"Utilização diária".

Uma zona de aquecimento é desativada.

Acende-se uma mensagem de aviso a informar que a zona de cozedura se vai desligar.

e uma mensagem acendem-se.

Desativação automática desativa a zona de cozedura.

Bloquear ativo.

Reponha todas as funções para as definições de fábrica. Selecione Redef. configurações a partir do Menu.

Desligue a placa da corrente elétrica. Após 1 minuto, ligue a placa novamente. Defina Idioma, Brilho do Visor e

Volume do Alarme.

Consulte "Utilização diária".

Desative a placa e ative-a novamente.

Consulte "Utilização diária".

68 www.aeg.com

Problema

Aparece O - X - A.

intermitente.

Causa possível Solução

Bloqueio para crianças ativo. Consulte "Utilização diária".

Não existe qualquer recipiente na zona de aquecimento.

O recipiente não é adequado.

Coloque um recipiente na zona de aquecimento.

Utilize recipientes adequados. Consulte “Sugestões e dicas”.

-se.

e um número acendem-

Pode ouvir um som constante.

O diâmetro da base do recipiente é demasiado pequena para a zona.

A placa apresenta um erro.

Desative a placa e ative-a novamente após 30 segundos. Se se ligar novamente, desligue a placa da corrente elétrica. Após 30 segundos, ligue a placa novamente. Se o problema continuar, entre em contacto com um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

A ligação elétrica não está correta.

Utilize um recipiente com as dimensões corretas. Consulte os "Dados técnicos".

Desligue a placa da corrente elétrica. Peça a um eletricista qualificado que verifique a instalação.

9.2

Se não conseguir encontrar uma solução...

Se não conseguir encontrar uma solução para o problema, contacte o seu fornecedor ou um Centro de Assistência

Técnica Autorizado. Indique os dados da placa de características. Certifique-se de que utilizou a placa correctamente. Caso

10.

DADOS TÉCNICOS

10.1

Placa de características

contrário, a manutenção efectuada pelo

Técnico do Serviço de Assistência ou pelo fornecedor não será gratuita, mesmo durante o período de garantia.

As instruções relativas ao Centro de

Assistência Técnica e as condições da garantia encontram-se no folheto da garantia.

Modelo IAE84881FB

Tipo 62 D4A 01 CA

Indução 7.35 kW

N.º de série .................

AEG

PNC 949 597 485 00

220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz

Fabricado na Alemanha

7.35 kW

PORTUGUÊS

10.2

Licenças do software

O software incluído na placa contém software protegido por direitos de autor e sujeito às licenças BSD, fontconfig,

FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL /

SSLEAY ISC, Apache 2.0 e outras.

Pode consultar a versão completa da licença aqui: Menu > Definições >

Assistência Técnica > Licença.

Pode fazer o download do código fonte do software de fonte aberta seguindo a ligação existente na página do produto na web.

10.3

Especificações das zonas de aquecimento

69

Zona de aquecimento

Potência nominal (nível de calor máx.) [W]

2300

PowerBoost

[W]

3200 Dianteira esquerda

Traseira esquerda

2300

Dianteira central 1400

Traseira direita 2300

3200

2500

3600

Duração máxima [min.] de

PowerBoost

10

10

4

10

Diâmetro do recipiente [mm]

125 - 210

125 - 210

125 - 145

205 - 240

A potência das zonas de aquecimento pode ser ligeiramente diferente da indicada na tabela. Varia consoante o material e as dimensões do recipiente.

Para otimizar a cozedura, utilize um recipiente com dimensões não superiores às indicadas na tabela.

10.4

Especificações técnicas do Sonda térmica

O Sonda térmica está aprovado para utilização em contacto com alimentos.

11.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Frequência de funcionamento

Potência de emissão máxima

Gama de temperatura

Ciclo de medição

433,05 - 434,73

MHz

5 dBm

0 - 120 °C

3 segundos

11.1

Informação do produto de acordo com a diretiva EU

66/2014 (válida apenas para o mercado da UE)

Identificação do modelo

Tipo de placa

Número de zonas de aquecimento

Tecnologia de aquecimento

IAE84881FB

Placa de encastrar

4

Indução

70 www.aeg.com

Diâmetro das zonas de aquecimento circulares (Ø)

Consumo de energia por zona de aquecimento (EC electric cooking)

Consumo de energia da placa (EC electric hob)

Dianteira esquerda

Traseira esquerda

Dianteira central

Traseira direita

Dianteira esquerda

Traseira esquerda

Dianteira central

Traseira direita

21,0 cm

21,0 cm

14,5 cm

24,0 cm

179,6 Wh/kg

189,1 Wh/kg

180,2 Wh/kg

185,2 Wh/kg

183,5 Wh/kg

EN 60350-2 - Aparelhos elétricos domésticos para cozinhar - Parte 2:

Placas - Métodos para medir o desempenho

As medições de energia referentes à

área de aquecimento são identificadas pelas marcas das respetivas zonas de aquecimento.

11.2

Poupança de energia

Pode poupar energia todos os dias se adoptar as seguintes sugestões.

• Quando aquecer água, utilize apenas a quantidade necessária.

• Sempre que possível, coloque as tampas nos tachos.

• Coloque o tacho na zona de cozedura antes de a activar.

• Coloque os tachos mais pequenos nas zonas de cozedura mais pequenas.

• Centre o tacho na zona de cozedura.

• Pode utilizar o calor residual para manter os alimentos quentes ou derreter alimentos.

12.

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem.

Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

*

www.aeg.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project