AEG IAE64843FB User manual

AEG IAE64843FB User manual

IAE64843FB

USER

MANUAL

ET

Kasutusjuhend

Pliidiplaat

LT

Naudojimo instrukcija

Kaitlentė

2

25

2 www.aeg.com

SISUKORD

1. OHUTUSINFO...................................................................................................... 2

2. OHUTUSJUHISED................................................................................................4

3. PAIGALDAMINE................................................................................................... 7

4. TOOTE KIRJELDUS.............................................................................................9

5. KIIRJUHEND...................................................................................................... 10

6. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST..............................................................11

7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.............................................................................12

8. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID................................................................................17

9. PUHASTUS JA HOOLDUS.................................................................................20

10. VEAOTSING..................................................................................................... 20

11. TEHNILISED ANDMED.................................................................................... 23

12. ENERGIATÕHUSUS........................................................................................ 23

PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS

Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid tulemusi saavutada.

Külastage meie veebisaiti:

Nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse ja parandusvõimaluste kohta:

www.aeg.com/support

Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:

www.registeraeg.com

Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:

www.aeg.com/shop

KLIENDITEENINDUS

Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.

Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.

Andmed leiate seadme andmesildilt.

Hoiatus / oluline ohutusinfo

Üldine informatsioon ja nõuanded

Keskkonnateave

Jäetakse õigus teha muutusi.

1. OHUTUSINFO

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta

EESTI

endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel vaadata.

1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus

Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.

3 kuni 8-aastased lapsed ning väga ulatuslikud ja komplekssed puuetega inimesed peavad olema seadmest eemal, välja arvatud juhul, kui neid pidevalt jälgitakse.

Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemale hoida, välja arvatud juhul, kui neid pidevalt jälgitakse.

Ärge lubage lastel seadmega mängida.

Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.

Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad on kuumad.

Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse lülitada.

Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

1.2 Üldine ohutus

HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et te kütteelemente ei puutuks.

Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil.

HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli,

ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua tulekahju.

3

4 www.aeg.com

Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või tulekustutustekiga.

ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.

Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest lahkuda.

HOIATUS! Tuleoht! Ärge hoidke pliidiplaatidel mingeid esemeid.

Metallesemeid, nagu nuge, kahvleid, lusikaid ega potikaasi, ei tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad kuumeneda.

Ärge kasutage seadet enne, kui see on köögimööblisse sisse ehitatud.

Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.

Pärast kasutamist lülitage nupu abil pliidielement välja;

ärge jääge lootma üksnes nõudetektorile.

Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud, lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul, kui seade on vooluvõrku ühendatud harukarbi abil, lülitage seade elektrivõrgust välja pealüliti kaudu.

Mõlemal juhul võtke ühendust teeninduskeskusega.

Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.

HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib kaasa tuua õnnetuse.

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine

HOIATUS!

Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik.

HOIATUS!

Seadme vigastamise või kahjustamise oht!

• Eemaldage kõik pakkematerjalid.

• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.

• Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.

• Tagage minimaalne kaugus muudest seadmetest ja mööbliesemetest.

• Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.

• Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste eest sobiva tihendi abil.

• Kaitske seadme põhja auru ja niiskuse eest.

• Ärge paigutage seadet ukse kõrvale ega akna alla. Vastasel korral võivad tulised anumad ukse või akna avamisel seadme pealt maha kukkuda.

• Kõigi seadmete põhjas on jahutusventilaator.

• Kui seade paigaldatakse sahtli kohale:

– Ärge hoidke seal väikseid esemeid või pabereid, mida

õhupuhasti võib sisse imeda, sest see võib kahjustada jahutusventilaatorit või jahutussüsteemi.

– Jälgige, et seadme põhja ja sahtlis olevate asjade vahele jääks vähemalt 2 cm vaba ruumi.

• Eemaldage kõik seadme alla kappi paigaldatud eralduspaneelid.

2.2 Elektriühendus

HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht!

• Kõik elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud elektrik.

• Seade peab olema maandatud.

• Enne mis tahes toimingute läbiviimist veenduge, et seade on vooluvõrgust eemaldatud.

• Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriandmed vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.

• Veenduge, et seade on õigesti paigaldatud. Lahtiste või valede toitejuhtmete või -pistikute kasutamisel võib kontakt minna tuliseks.

• Kasutage õiget elektrijuhet.

• Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.

• Veenduge, et paigaldatud on koormuskaitse.

• Paigaldage juhtmetele kaabliklambrid.

EESTI

• Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei puutuks vastu kuuma seadet või toidunõusid, kui te seadme lähedalasuvasse pistikupesasse

ühendate.

• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.

• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega -juhet. Vigastatud toitejuhtme vahetamiseks võtke

ühendust volitatud teeninduskeskusega.

• Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad olema kinnitatud nii, et neid ei saaks eemaldada ilma tööriistadeta.

• Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist.

Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.

• Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna toitepistikut pange.

• Seadet vooluvõrgust eemaldades

ärge tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni pistikust.

• Kasutage ainult õigeid isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid, kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb pesast eemaldada), maalekkevoolu kaitsmeid ja kontaktoreid.

• Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb varustada mitmepooluselise isolatsiooniseadisega.

Isolatsiooniseadise lahutatud kontaktide vahemik peab olema vähemalt 3 mm.

2.3 Kasutamine

HOIATUS!

Vigastuse, põletuse või elektrilöögioht!

• Enne esimest kasutamist eemaldage kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui see on olemas).

• See seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks.

• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.

• Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks tõkestatud.

• Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.

• Lülitage keeduväli pärast kasutamist alati asendisse "väljas".

• Ärge usaldage üksnes nõudetektorit.

5

6 www.aeg.com

• Ärge pange söögiriistu või potikaasi keeduväljadele. Need võivad minna kuumaks.

• Ärge kasutage seadet märgade kätega või juhul, kui seade on kontaktis veega.

• Ärge kasutage seadet tööpinna ega hoiukohana.

• Kui seadme pinda peaks tekkima mõra, tuleb seade kohe vooluvõrgust eemaldada. Elektrilöögioht!

• Inimesed, kellel on südamestimulaator, peaksid töötavatest induktsiooniväljadest hoiduma vähemalt 30 cm kaugusele.

• Kui panete toiduained kuuma õlisse, võib see hakata pritsima.

HOIATUS!

Plahvatuse või tulekahju oht!

• Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid eraldada süttivaid aure. Kui kasutate toiduvalmistamisel õli või rasvu, hoidke need eemal lahtisest leegist või kuumadest esemetest.

• Väga kuumast õlist eralduvad aurud võivad iseeneslikult süttida.

• Kasutatud õli, milles võib leiduda toidujääke, võib süttida madalamal temperatuuril kui kasutamata õli.

• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määrdunud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale.

HOIATUS!

Seadme vigastamise või kahjustamise oht!

• Ärge pange tuliseid nõusid juhtpaneelile.

• Ärge pange pange kuuma nõukaant pliidi klaaspinnale.

• Ärge laske keedunõudel kuivaks keeda.

• Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega muudel esemetel seadmele kukkuda.

Pliidi pind võib puruneda.

• Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade nõudega või ilma nõudeta.

• Ärge asetage seadmele alumiiniumfooliumit.

• Malmist, alumiiniumist või katkise põhjaga nõud võivad klaas- või klaaskeraamilist pinda kriimustada.

Kui teil on vaja nõusid pliidil liigutada, tõstke need alati üles.

• See seade on ette nähtud ainult toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel, näiteks ruumide soojendamiseks, seda kasutada ei tohi.

2.4 Puhastus ja hooldus

• Puhastage seadet regulaarselt, et vältida pinnamaterjali kahjustumist.

• Lülitage seade välja ja laske sel enne puhastamist maha jahtuda.

• Enne hooldustöid eemaldage seade elektrivõrgust.

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või aurupihustit.

• Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, abrasiivseid küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid.

2.5 Hooldus

• Seadme parandamiseks võtke

ühendust volitatud teeninduskeskusega.

• Kasutage ainult originaalvaruosi.

2.6 Jäätmekäitlus

HOIATUS!

Lämbumis- või vigastusoht!

• Seadme õige kõrvaldamise kohta saate täpsemaid juhiseid kohalikust omavalitsusest.

• Eemaldage seade vooluvõrgust.

• Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.

EESTI 7

3. PAIGALDAMINE

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

3.1 Enne paigaldamist

Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles alltoodud andmed, mis on ära toodud andmesildil. Andmesilt asub seadme korpuse põhjal.

Seerianumber ............

3.2 Integreeritud pliidid

Integreeritud pliiti võib kasutada alles pärast seda, kui see on paigutatud sobivasse standardile vastavasse sisseehitatud mööblisse ja tööpinda.

3.3 Ühenduskaabel

• Pliidi juurde kuulub ka

ühenduskaabel.

• Asendage rikutud toitejuhe ainult varuosadena pakutava kaabliga.

N

L

230V~

Pöörduge lähimasse teeninduskeskusse.

HOIATUS!

Kõik elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud elektrik.

ETTEVAATUST!

Ärge juhtmeotsi puurige ega jootke. See on rangelt keelatud!

ETTEVAATUST!

Ärge ühendage ilma kaabliotsa muhvita kaablit.

Kahefaasiline ühendus

1. Eemaldage kaabliotsa muhvid mustadelt ja pruunidelt juhtmetelt.

2. Eemaldage pruunide ja mustade kaabliotste isolatsioon.

3. Kinnitage iga kaabli otsa uus 1,5 mm² kaabliotsa muhv. (Vaja läheb spetsiaalset tööriista.)

Kaabli ristlõige

400V 2~N

N

L1

L2

N

L

Ühefaasiline ühendus – 230 V~

Roheline – kollane

Sinine ja sinine

Must ja pruun

Kahefaasiline ühendus – 400 V 2 ~ N

Roheline – kollane

Sinine ja sinine

Must

Pruun

N

L1

L2

8 www.aeg.com

3.4 Paigaldamine

min.

500mm min.

50mm

Kui seade paigaldatakse sahtli kohale, võivad seal olevad esemed toiduvalmistamise ajal pliidi ventilatsiooni tõttu soojaks minna.

min. min.

12 60 min.

28

EESTI 9

4. TOOTE KIRJELDUS

4.1 Pliidipinna skeem

1 1

1

Induktsioonkeeduväli

2

Juhtpaneel

1

4.2 Juhtpaneeli skeem

1 2 3 4 5

1

2

6 7 8

12 11

Saadaolevate seadete nägemiseks puudutage sobivat sümbolit.

1

2

3

4 -

5

6 -

7

8

Sümbol Märkus

SISSE/VÄLJA

-

Menüü

Ala valik

Ala indikaator

Liugur

PowerBoost

Lukk

Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks.

Menüü avamiseks ja sulgemiseks.

Valitud ala liugriba avamiseks.

Näitab, millise ala liugriba on aktiivne.

Taimerifunktsioonide valimiseks.

Soojusastme reguleerimiseks.

Funktsiooni sisselülitamiseks.

Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.

10 9

10 www.aeg.com

9

Sümbol Märkus

-

10

11

0 - 9

12

Peata

-

Bridge

4.3 OptiHeat Control (3astmeline jääkkuumuse indikaator)

HOIATUS!

III / II / I Jääkkuumusega kaasneb põletusoht.

Indikaator näitab jääkkuumuse taset.

5. KIIRJUHEND

5.1 Puuteekraani kasutamine

• Valiku aktiveerimiseks puudutage ekraanil vastavat sümbolit.

• Valitud funktsioon lülitub sisse, kui eemaldate sõrme ekraanilt.

• Saadaolevates valikutes liikumiseks kasutage kiireid liigutusi või tõmmake sõrmega üle ekraani.

• Liigutuste kiirus sõltub sellest, kui kiiresti ekraaniobjektid liiguvad.

• Kerimine võib peatuda ise või saate selle ise kohe peatada, kui puudutate ekraani.

• Enamikku ekraanil kuvatavaid parameetreid saate muuta, kui vastavaid sümboleid puudutate.

• Sobiva funktsiooni või aja valimiseks võite liikuda läbi loendi ja/või puudutada soovitud valikut.

Menüü

Juhendatud küpsetamine

Pliidi funktsioonid Sulatamine

Funktsiooni Hob²Hood infrapuna signaali kommu‐ nikaatori aken. Ärge seda kinni katke.

Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.

Näitavad praegust soojusastet.

Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.

Induktsioonkeeduväljad toodavad toiduvalmistamiseks vajalikku kuumust otse keedunõude põhjas.

Klaaskeraamika soojeneb nõu soojuse tõttu.

• Kui pliit on sisse lülitatud ja mõned sümbolid ekraanilt kaovad, puudutage mis tahes kohta ekraanil. Kõik sümbolid kuvatakse uuesti.

• Mõne funktsiooni käivitamisel ilmub ekraanile hüpikaken täiendava teabega.

• Kasutatakse ainult tagantvalgusega sümboleid.

• Taimerifunktsioonide aktiveerimiseks valige esmalt ala.

5.2 Menüü struktuur

Puudutage , et avada ja muuta pliidi seadeid või aktiveerida mõned funktsioonid. Tabelis on näha üksuse

Menüü põhistruktuur.

EESTI 11

Seaded Lapselukk

Stopper

Hob²Hood

Seadistamine

Hooldus

H0 - väljas

H1 - ainult valgustus

H2 - madal ventilaatorikiirus

H3 - autom. madal ventilaator

H4 - autom. keskm. ventilaator

H5 - autom. kõrge ventilaator

H6 - autom. võimend. ventilaator

Juhendatud küpsetamine

Toitehaldus

Keel

Nuputoonid

Helitugevus

Displei heledus

Demorežiim

Litsents

Kuva tarkvaraversioon

Hoiatuste ajalugu

Lähtesta kõik seaded

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Üksuses Menüü liikumiseks kasutage või .

Kui te puudutate ja hoiate mõnda valikut, mis on saadaval üksuses Menüü, kuvatakse nende lühikirjeldus. Järgige nõuandeid, et lihtsasti liikuda üksuses

Menüü.

Kui asute üksuse Menüü allosas, kerige läbi loendi ülespoole ja kasutage või puudutage , et lahkuda üksusest

Menüü.

6. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

6.1 Esmakordne vooluvõrku

ühendamine

Pliidi vooluvõrku ühendamisel tuleb seadistada Keel, Displei heledus ja

Helitugevus.

12 www.aeg.com

Seadeid saate muuta üksustes Menüü >

Seaded > Seadistamine. Vt "Igapäevane kasutamine".

7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

7.1 Sisse- ja väljalülitamine

Pliidi sisse- või väljalülitamiseks puudutage 1 sekundi vältel .

7.2 Automaatne väljalülitus

Funktsioon seiskab pliidi automaatselt, kui:

• kõik keedualad on välja lülitatud,

• pärast pliidi käivitamist ei määrata kuumusastet,

• kui juhtpaneelile on midagi loksunud või asetatud (nõu, lapp vms) ja seda pole sealt 10 sekundi jooksul eemaldatud. Kõlab helisignaal ja pliit lülitub välja. Eemaldage ese või puhastage juhtpaneeli.

• pliidiplaat läheb liiga kuumaks (nt pott on kuivaks keenud). Enne kui pliiti uuesti kasutama hakkate, laske keedualal maha jahtuda.

• kasutate vale nõud või sellel alal pole nõud. Keeduala valge sümbol vilgub ja induktsioonkeeduala lülitub automaatselt 1 minuti pärast välja.

• Te pole keeduala välja lülitanud või kuumusastet muutnud. Mõne aja möödudes ilmub teade ja pliit lülitub välja.

Kuumusastme ja pliidi väljalülitusaja vaheline seos:

7.3 Keedualade kasutamine

Pange nõu valitud keeduvälja keskele.

Induktsioonkeedualad kohanduvad automaatselt nõu põhja suurusega.

Kui olete nõu valitud keedualale asetanud, tuvastab pliit selle automaatselt ja ekraanile ilmub vastav liugriba. Liugriba kuvatakse 8 sekundit, pärast mida läheb ekraan tagasi põhiolekusse. Liugriba kiiremaks eemaldamiseks koputage ekraani väljaspool seda.

Kui teised alad on aktiivsed, võib soovitud keeduala kuumustase olla piiratud. Vt jaotist "Toitehaldus".

Veenduge, et kasutate induktsioonpliidi jaoks sobivat nõud. Lisateavet erinevate nõutüüpide kohta vt "Vihjeid ja näpunäiteid".

Nõu suurust kontrollige jaotises "Tehnilised andmed".

7.4 Soojusaste

1. Lülitage pliit sisse.

2. Pange keedunõu valitud keeduväljale.

Ekraanile ilmub aktiivse keeduala liugriba, mis on aktiivne 8 sekundit.

3. Puudutage või libistage sõrme, et valida sobiv soojusaste.

Sümbol muutub punaseks ja läheb suuremaks.

Kuumusaste

1...2

3...5

6

7...9

Pliit lülitub välja pärast

6 tundi

5 tundi

4 tundi

1,5 tundi

7.5 PowerBoost

See funktsioon aktiveerib suurema võimsuse sobiva induktsioon-keeduala jaoks; see sõltub nõu suurusest. Seda

funktsiooni saab kasutada ainult piiratud aja jooksul.

1. Puudutage kõigepealt soovitud ala sümbolit.

2. Puudutage või libistage sõrme paremale, et aktiveerida funktsioon valitud keeduala puhul.

Sümbol muutub punaseks ja läheb suuremaks.

Funktsioon lülitub automaatselt välja.

Funktsiooni käsitsi väljalülitamiseks valige ala ja muutke selle soojusastet.

Maksimaalsete aegade nägemiseks vt "Tehnilised andmed".

7.6 Võimsuse piirang

Vaikimisi töötab seade kõrgeimal võimalikul võimsustasemel (7200 W). Kui paigaldusvõimsus sellist taset ei võimalda, saate te maksimaalset võimsust muuta.

Veenduge, et valitud võimsus vastab olemasolevale paigaldusvõimsusele.

1. Puudutage ekraanil , et avada

Menüü.

2. Valige Seaded > Seadistamine >

Toitehaldus ja seejärel valige sobiv võimsustase vahemikus 1500 W kuni

7200 W.

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage järjest ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa või .

7.7 Toitehaldus

• Keedualad rühmitatakse vastavalt oma asukohale ja pliidi faaside arvule.

Vaadake joonist.

• Iga faasi maksimaalne elektrivõimsus on 3600 W.

• Funktsioon jagab võimsuse samasse faasi ühendatud keedualade vahel.

• Funktsioon lülitub sisse, kui ühte faasi

ühendatud keedualade koguvõimsus

ületab 3600 W.

• See funktsioon vähendab muude samasse faasi ühendatud keedualade võimsust, mis mõjutavad saadaolevat kuumustaset.

EESTI 13

• Maksimaalne kuumustase on liugribal näha. Aktiivsed on ainult valged numbrid.

• Kui kõrgem kuumustase pole saadaval, vähendage kõigepealt muude keedualade oma.

Toitehaldus koos funktsiooniga

Võimsuse piirang

Kui seate Võimsuse piirang-funktsiooni tasemele 6,0 kW või vähem, jaotatakse seadme võimsus kõigi küpsetusväljade vahel.

Kui seate Võimsuse piirang-funktsiooni tasemele 6,0 kW või rohkem, jaotatakse seadme võimsus kahe paarisküpsetusvälja vahel.

7.8 Bridge-funktsioon

See funktsioon ühendab kaks keeduala ja need töötavad ühe, sama kuumustaset kasutava alana.

Seda funktsiooni on hea kasutada suurte nõude puhul.

1. Asetage nõu kahele keedualale. Nõu peab katma mõlema ala keskpunkte.

2. Puudutage , et funktsioon aktiveerida. Ala sümbol muutub.

14 www.aeg.com

3. Valige soojusaste.

Nõu peab katma mõlema keeduvälja keskmeid, kuid ei tohi ületada tähistatud ala.

Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage

. Keeduväljad töötavad teineteisest sõltumatult.

7.9 Taimer

+STOP

Pöördloenduse taimer

Kasutage seda funktsiooni selleks, et määrata, kui kaua keeduväli ühe toiduvalmistusseansi ajal töötama peab.

Igale keeduväljale saab ka eraldi funktsiooni valida.

1. Kõigepealt valige sobiva keeduala soojusaste ja seejärel valige funktsioon.

2. Puudutage keeduala sümbolit.

3. Puudutage .

Ekraanile ilmub menüüaken.

4. Tähistage , et funktsioon aktiveerida.

Sümbolid muutuvad

+STOP

.

5. Sobiva aja valimiseks libistage oma sõrme vasakule või paremale (nt tunnid ja/või minutid).

6. Valiku kinnitamiseks puudutage Ok.

Soovi korral võite valida , et valik tühistada.

Kui aeg jõuab lõpule, kostab helisignaal ja vilgub. Helisignaali väljalülitamiseks puudutage .

Funktsiooni väljalülitamiseks muutke soojusastme väärtuseks 0. Teise võimalusena puudutage taimeri väärtusest vasakul

+STOP

, puudutage selle kõrval ja kinnitage oma valik, kui ilmub hüpikaken.

Minutilugeja

Seda funktsiooni saate kasutada, kui pliit on sisse lülitatud, kuid keeduväljad ei tööta.

See funktsioon ei mõjuta keeduväljade tööd.

1. Valige mõni keeduväli.

Ekraanil kuvatakse vastav liugriba.

2. Puudutage .

Ekraanile ilmub menüüaken.

3. Sobiva aja valimiseks libistage oma sõrme vasakule või paremale (nt tunnid ja minutid).

4. Valiku kinnitamiseks puudutage Ok.

Soovi korral võite valida , et valik tühistada.

Kui aeg jõuab lõpule, kostab helisignaal ja vilgub. Helisignaali väljalülitamiseks puudutage .

Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage taimeri väärtusest vasakul , puudutage

selle kõrval ja kinnitage oma valik, kui ilmub hüpikaken.

Stopper

Funktsioon alustab automaatselt loendust, kui olete keeduala sisse lülitanud. Selle funktsiooniga saate jälgida, kui kaua see töötab.

1. Puudutage , et avada Menüü.

2. Kerige läbi Menüü, et valida Seaded

> Stopper.

3. Puudutage lülitit, et funktsioon sisse/ välja lülitada.

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset,

hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Üksuses Menüü liikumiseks kasutage või .

Funktsioon ei peatu, kui te nõu eemaldate. Funktsiooni uuesti valimiseks ja käsitsi käivitamiseks puudutage , valige hüpikaknast Lähtesta. Funktsioon alustab loendamist alates 0. Et toiduvalmistamise ajal funktsioon katkestada – Peata, puudutage ja valige hüpikaknast Peata. Loenduse jätkamiseks valige Start.

7.10 Peata

Funktsiooniga lülitatakse kõik kasutatavad keedualad madalaimale soojusastmele.

Kui funktsioon on sees, saab kasutada ainult sümboleid ja . Kõik muud juhtpaneeli sümbolid on lukustatud.

Funktsioon ei peata taimerifunktsioone.

Puudutage , et funktsioon aktiveerida.

Süttib . Kuumusseade on seatud valikule 1.

Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage

.

Funktsioon peatub PowerBoost. Kõrgeim tase lülitub uuesti sisse, kui te uuesti puudutate .

7.11 Lukk

Pliidi kasutamise ajal saate juhtpaneeli lukustada. See hoiab ära soojusastme kogemata muutmise.

Valige kõigepealt soojusaste.

Puudutage , et funktsioon aktiveerida.

Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage

3 sekundit.

Pliidi väljalülitamisel lülitub välja ka see funktsioon.

7.12 Lapselukk

See funktsioon hoiab ära pliidiplaadi juhusliku sisselülitamise.

EESTI 15

1. Puudutage ekraanil , et avada

Menüü.

2. Valige loendist Seaded > Lapselukk.

3. Keerake lüliti sisse ja puudutage tähestikulises järjekorras tähti A-O-X, et funktsioon sisse lülitada.

Funktsiooni väljalülitamiseks lülitage lüliti välja.

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Üksuses Menüü liikumiseks kasutage või .

7.13 Keel

1. Puudutage ekraanil , et avada

Menüü.

2. Valige loendist Seaded

>Seadistamine > Keel.

3. Valige loendist sobiv keel.

Kui valite kogemata vale keele, puudutage . Valige ilmuvast loendist kolmas valik ja seejärel kaks korda viimane valik. Lõpuks valige õige valik paremalt poolt.

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Üksuses Menüü liikumiseks kasutage või .

7.14 Nuputoonid /

Helitugevus

Pliidi helisignaalide tüüpi võite muuta või need hoopis välja lülitada. Valida saate klõpsu (vaikimisi) või piiksu.

1. Puudutage ekraanil , et avada

Menüü.

2. Valige loendist Seaded >

Seadistamine> Nuputoonid /

Helitugevus.

3. Valige sobiv valik.

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Üksuses Menüü liikumiseks kasutage või .

16 www.aeg.com

7.15 Displei heledus

Saate muuta ekraani heledust.

Valida saate 4 heledusastme vahel, kusjuures 1 on madalaim ja 4 kõrgeim.

1. Puudutage ekraanil , et avada

Menüü.

2. Valige loendist Seaded

>Seadistamine > Displei heledus.

3. Valige sobiv tase.

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Üksuses Menüü liikumiseks kasutage või .

7.16 Juhendatud küpsetamine

See funktsioon reguleerib temperatuuri vastavalt valmivale roale ja hoiab seda kogu küpsemise aja. Seda saab sisse lülitada ainult vasaku eesmise või sildühenduse puhul mõlema vasaku keeduvälja jaoks.

1. Puudutage ekraanil , et avada

Menüü.

2. Valige Juhendatud küpsetamine ja leidke loendist toidu tüüp, mida soovite valmistada.

Iga toidutüübi puhul on saadaval mõned valikud. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

• Vaikeseadete kasutamiseks võite puudutada Ok hüpikakna ülaosas.

• Saate valida taimerifunktsiooni.

Kui nõu saavutab soovitud temperatuuri, võite taimeri sisse lülitada.

• Kuumuse vaikseadet saab muuta.

3. Kui nõu saavutab määratud temperatuuri, kõlab helisignaal ja ekraanile ilmub hüpikaken. Akna sulgemiseks ja funktsiooni käivitamiseks puudutage Ok. Akna püsivaks väljalülitamiseks kontrollige

, enne kui funktsiooni aktiveerite.

Funktsiooni peatamiseks puudutage ja Stop või puudutage ja valige

Juhendatud küpsetamine, valige mõni toidutüüp ja puudutage Stop.

Üksusest Menüü väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Üksuses Menüü liikumiseks kasutage või .

7.17 Sulatamine

Seda funktsiooni võite kasutada toidu sulatamiseks (nt šokolaad, või).

Funktsiooni saab ühe küpsetusfunktsiooni ajal korraga kasutada ainult ühel keeduväljal.

1. Puudutage ekraanil , et avada

Menüü.

2. Valige loendist Pliidi funktsioonid >

Sulatamine.

3. Puudutage Start

Teil tuleb valida sobiv ala.

Ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite eelmise soojusastme tühistada (kui see oli varem valitud).

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Üksuses Menüü liikumiseks kasutage või .

Funktsiooni peatamiseks puudutage ala valiku sümbolit ja siis puudutage Stop.

7.18 Hob²Hood

See on uudne automaatne funktsioon, mis ühendab pliidi ja spetsiaalse

õhupuhasti. Nii pliidil kui ka õhupuhastil on infrapuna-signaalkommunikaator.

Ventilaatori kiirus määratakse automaatselt režiimi seade ja pliidil oleva kuumima poti temperatuuri põhjal.

Enamike õhupuhastite puhul on kaugjuhtimine vaikimisi välja lülitatud.

Lülitage see enne funktsiooni kasutamist sisse. Lisateavet leiate õhupuhasti kasutusjuhendist.

Funktsioon töötab automaatselt H2 ja H6 vahel. Algselt on pliit seadistatud valikule

H5. Õhupuhasti hakkab tööle alati, kui te pliiti kasutate. Pliit tuvastab keedunõude temperatuuri automaatselt ja reguleerib

EESTI 17

selle järgi ventilaatori kiirust. Saate seadistada, et pliit lülitaks ainult valguse sisse, valides H1.

Kui muudate õhupuhasti ventilaatori kiirust, siis lülitatakse vaikimisi määratud ühendus välja.

Funktsiooni uuesti sisse lülitamiseks keerake mõlemad seadmed VÄLJA ja uuesti SISSE.

Re‐ žiim

Auto‐ maat‐ ne tu‐ li

Keetmine

H0 Välja Välja

H1 Sisse Välja

1)

H2

3)

Sisse Ventilaatori kiirus 1

H3 Sisse Välja

H4

H5

Sisse Ventilaatori kiirus 1

Sisse Ventilaatori kiirus 1

Praadimi‐ ne

2)

Välja

Välja

Ventilaatori kiirus 1

Ventilaatori kiirus 1

Ventilaatori kiirus 1

Ventilaatori kiirus 2

Re‐ žiim

Auto‐ maat‐ ne tu‐ li

Keetmine

1)

Praadimi‐ ne

2)

H6 Sisse Ventilaatori kiirus 2

Ventilaatori kiirus 3

1)

Pliit tuvastab keetmise ja lülitab ventilaatori sis‐ se automaatrežiimile vastaval kiirusel.

2)

Pliit tuvastab praadimise ja lülitab ventilaatori sisse automaatrežiimile vastaval kiirusel.

3)

See režiim lülitab ventilaatori ja tule sisse ega sõltu temperatuurist.

Režiimide muutmine

Kui te pole olemasoleva helitaseme / ventilaatorikiirusega rahul, võite režiime käsitsi muuta.

1. Puudutage .

Valige loendist Seaded > Hob²Hood.

2. Valige sobiv režiim.

Menüü-üksusest väljumiseks puudutage

või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Kui lõpetate söögivalmistamise ja pliidi välja lülitate, võib õhupuhasti veel veidi aega töötada. Pärast seda lülitab süsteem ventilaatori automaatselt välja ja tõkestab teil selle tahtmatu sisselülitamise järgmise 30 sekundi jooksul.

Õhupuhasti tuli kustub 2 minutit pärast pliidi väljalülitamist.

8. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

8.1 Nõud

Induktsioonkeeduvälja puhul kuumutab tugev elektromagnetväli nõusid väga kiiresti.

Kasutage induktsioonväljadega sobivaid nõusid.

Nõude materjal

õige: malm, teras, emailitud teras, roostevaba teras, mitmekihilise põhjaga (vastava tootjapoolse tähistusega).

vale: alumiinium, vask, messing, klaas, keraamika, portselan.

Keedunõud võib induktsioonpliidil kasutada, kui:

18 www.aeg.com

• vesi hakkab keeduvälja kõrgeima soojusastme valimisel väga kiirelt keema.

• magnet tõmbab nõu enda külge kinni.

Keedunõu põhi peaks olema võimalikult paks ja tasane.

Enne nõu asetamist pliidile kontrollige, kas selle põhi on kuiv ja puhas.

Keedunõude mõõtmed

Induktsioonkeedualad kohanduvad automaatselt nõu põhja suurusega.

Keeduvälja efektiivsus oleneb kasutatava nõu läbimõõdust. Minimaalsest väiksema põhjaga keedunõu kasutab keeduvälja pakutud võimsust ainult osaliselt.

Vt jaotist "Tehnilised andmed".

8.2 Sobivad nõud Prae pannil funktsiooni jaoks

Kasutage ainult sileda põhjaga nõusid.

Et teada saada, kas nõu on sobiv:

1. Keerake nõu tagurpidi.

2. Pange nõu põhja vastu joonlaud.

3. Proovige joonlaua ja nõu põhja vahele panna ühe-, kahe- või viiesendine euromünt (või muu sama paksusega münt).

a. Kui münt mahub joonlaua ja nõu põhja vahele, pole see nõu sobiv.

b. Kui münt joonlaua ja nõu põhja vahele ei mahu, on tegemist sobiva nõuga.

8.3 Kasutamisega kaasnevad helid

Kui kuulete:

• pragisevat heli: nõud on tehtud erinevatest materjalidest

(mitmekihiline põhi).

• vilinat: kasutatakse ühte või mitut keeduvälja suurel võimsusel ja nõud on tehtud erinevatest materjalidest

(mitmekihiline põhi).

• surinat: kasutatakse suurt võimsust.

• klõpsumist: elektrilülitused, nõu on tuvastatud pärast selle pliidile asetamist tuvastatud.

• sisinat, suminat: ventilaator töötab.

Need helid on normaalsed ega ole märgiks pliidi rikkest.

8.4 Öko Timer (Ökotaimer)

Energia säästmiseks lülitub keeduvälja soojendus välja enne pöördloenduse taimeri signaali kõlamist. Tööaja pikkus sõltub valitud soojusastmest ja küpsetusaja pikkusest.

8.5 Näiteid pliidi kasutamisest

Kuumusastmete ja keeduvälja tarbitava energia vahel ei ole otsest seost.

Kuumusastet suurendades ei suurene energiatarve proportsionaalselt. See tähendab, et keskmise soojusastmega keeduväli kasutab vähem kui poolt oma võimsusest.

Tabelis toodud andmed on ainult orientiirid.

EESTI 19

Kuumusaste Kasutamine:

1

1 – 2

1 – 2

2 – 3

3 – 4

4 – 5

4 – 5

6 – 7

7 – 8

9

Valmistatud toidu soojashoid‐ miseks.

Aeg

(min.)

vasta‐ valt va‐ jadusele

näpunäited

Pange nõule kaas peale.

5 – 25 Aeg-ajalt segage.

Hollandi kaste, sulatamine: või,

šokolaad, želatiin.

Kalgendamine: kohevad omle‐ tid, küpsetatud munad.

Riisi ja piimatoitude keetmine vaiksel tulel, valmistoidu soo‐ jendamine.

10 – 40 Valmistage kaane all.

25 – 50 Vedeliku kogus peab olema riisi kogusest vähemalt kaks korda suurem, piimatoite tuleb poole valmistamise järel sega‐ da.

Köögivilja, kala, liha aurutami‐ ne.

Kartulite aurutamine.

Suuremate toidukoguste, hau‐ tiste ja suppide valmistamine.

Kergelt praadimine: eskalopid, vasikalihast cordon bleu, kar‐ bonaad, kotletid, vorstid, maks, keedutainas, munad, pannkoo‐ gid, sõõrikud.

Tugev praadimine, praetud kartulid, ribiliha, praetükid.

20 – 45 Lisage paar supilusikatäit ve‐ delikku.

20 – 60 Kasutage maks. ¼ l vett 750 g kartulite kohta.

60 –

150

Kuni 3 l vedelikku ning kompo‐ nendid.

vasta‐ valt va‐ jadusele

5 – 15

Pöörake poole aja möödudes.

Pöörake poole aja möödudes.

Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), friikartuli‐ te valmistamine.

Suure koguse vee keetmine. PowerBoost on sisse lülitatud= on sisse lüli‐ tatud.

8.6 Näpunäiteid Hob²Hood kasutamiseks

Kui kasutate pliiti funktsiooniga:

• Kaitske õhupuhastit otsese päikesevalguse eest.

• Ärge suunake õhupuhasti paneelile halogeenvalgust.

• Ärge katke pliidi juhtpaneeli kinni.

• Ärge tõkestage pliidi ja õhupuhasti vahelist signaali (nt käega või nõu käepidemega). Vt pilti.

Pildil olev õhupuhasti on illustratiivne.

20 www.aeg.com

Muud kaugjuhitavad seadmed võivad signaali blokeerida. Kui te seda pliidifunktsiooni kasutate,

ärge kasutage samaaegselt muid kaugjuhitavaid seadmeid.

Õhupuhastid Hob²Hood-funktsiooniga

Kui soovite näha kõiki selle funktsiooniga

õhupuhasteid, siis külastage meie toodete veebisaiti. AEG õhupuhastid, mis kasutavad seda funktsiooni, on varustatud sümboliga .

9. PUHASTUS JA HOOLDUS

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

9.1 Üldine teave

• Puhastage pliit pärast igakordset kasutamist.

• Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.

• Kriimustused või tumedad plekid pinnal ei mõjuta pliidi tööd.

• Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat puhastusvahendit.

• Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.

9.2 Pliidi puhastamine

Eemaldage kohe: sulav plast, plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad plekid, vastasel korral võib kinnikõrbenud mustus pliiti kahjustada. Püüdke vältida toidu

10. VEAOTSING

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

pinnale kõrbemist. Asetage spetsiaalne kaabits õige nurga all klaaspinnale ja liigutage selle tera pliidi pinnal.

Eemaldage, kui pliit on piisavalt

jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid, rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.

Puhastage pliiti niiske lapi ja mitteabrasiivse pesuainega. Pärast puhastamist kuivatage pliiti pehme lapiga.

Metalse läikega pleki eemaldamine: kasutage vee ja äädika lahust ja puhastage selles niisutatud lapiga pliidipinda.

• Pliidi pinnal on horisontaalsed süvendid. Puhastage pliiti niiske lapi ja veidikese nõudepesuvahendiga, pühkides õrnalt vasakult paremale.

Pärast puhastamist kuivatage pliiti pehme lapiga vasakult paremale.

EESTI 21

10.1 Mida teha, kui...

Probleem

Pliiti ei saa käivitada või ka‐ sutada.

Ekraan ei reageeri puudutu‐ sele.

Võimalik põhjus

Pliit ei ole elektrivõrku ühen‐ datud või ei ole ühendus kor‐ ralik.

Kaitse on vallandunud.

Lahendus

Kontrollige, kas pliit on õi‐ gesti elektrivõrku ühendatud.

Vaadake ühendusjoonist.

Tehke kindlaks, kas tõrke põhjustas kaitse. Kui kaitse korduvalt uuesti vallandub, võtke ühendust elektrikuga.

Te ei vali soojusastet 60 se‐ kundi jooksul.

Puudutasite korraga 2 või enamat sensorvälja.

Peata on sees.

Osa ekraanist on kaetud või asetsevad nõud ekraanile lii‐ ga lähedal.

Ekraanile on sattunud vede‐ likku või mõni ese.

Katsite kinni ühe või mitu sensorvälja.

Käivitage pliit uuesti ja mää‐ rake vähemalt 60 sekundi jooksul soojusaste.

Puudutage ainult üht sensor‐ välja.

Vt "Igapäevane kasutamine".

Eemaldage esemed. Võtke nõud ekraanilt ära.

Puhastage ekraan ja ooda‐ ke, kuni seade on jahtunud.

Eemaldage pliit vooluvõr‐ gust. Lülitage pliit vooluvõrku tagasi 1 minuti pärast.

Vaadake, et sensorväljad oleksid vabad.

Helisignaal kõlab ja pliit lüli‐ tub välja.

Helisignaal kõlab, kui pliit välja lülitatakse.

Pliit lülitub välja.

Jääkkuumuse indikaator ei lülitu sisse.

Te ei saa kõrgeimat kuu‐ mustaset valida.

Sensorväljad muutuvad kuu‐ maks.

Hob²Hood ei tööta.

Olete asetanud midagi sen‐ sorväljale .

Väli ei ole kuum, sest see töötas vaid lühikest aega või on pliidipinna all olev sensor kahjustunud.

Teisel keedualal on juba kõr‐ geim kuumustase valitud.

Eemaldage objekt sensor‐ väljalt.

Kui keeduväli on piisavalt kaua töötanud, et olla kuum, pöörduge teeninduskeskus‐ se.

Vähendage esmalt teise keeduala võimsust.

Võimsuse piirang tase on lii‐ ga madal.

Keedunõu on liialt suur või asub sensorväljale liiga lähe‐ dal.

Muutke maksimumvõimsust jaotises Menüü. Vt "Igapäe‐ vane kasutamine".

Asetage suuremad anumad tagumistele väljadele.

Juhtpaneel on kinni kaetud.

Eemaldage objekt juhtpa‐ neelilt.

22 www.aeg.com

Probleem

Hob²Hood töötab, kuid ainult tuli põleb.

Hob²Hood režiimid H1 - H6 töötavad, kuid tuli ei põle.

Kui puudutate paneeli sen‐ sorvälju, puudub heli.

Valitud on vale keel.

Võimalik põhjus

Olete sisse lülitanud H1 re‐ žiimi.

Probleem võib olla ka val‐ gusti pirnis.

Helid on välja lülitatud.

Keelt on kogemata muude‐ tud.

Lahendus

Valige režiimiks H2 - H6 või oodake, kuni käivitub auto‐ maatne režiim.

Võtke ühendust hoolduskes‐ kusega.

Lülitage heli sisse. Vt "Iga‐ päevane kasutamine".

Lähtestage kõigi funktsiooni‐ de tehaseseaded. Valige

Lähtesta kõik seaded üksu‐ sest Menüü.

Eemaldage pliit vooluvõr‐ gust. Lülitage pliit vooluvõrku tagasi 1 minuti pärast. Valige

Keel, Displei heledus ja Heli‐ tugevus.

Vt "Igapäevane kasutamine".

Lülitage pliit välja ja käivita‐ ge uuesti.

Vt "Igapäevane kasutamine".

Keeduala lülitub välja.

Ilmub hoiatusteade keeduala väljalülitumise kohta.

Automaatne väljalülitus lüli‐ tab keeduala välja.

Lukk on sees.

Ilmuvad ja teade.

Ilmub O - X - A.

vilgub.

Lapselukk on sees.

Keeduväljal pole nõud.

Süttivad ja number.

Võite kuulda pidevat piiksu‐ heli.

Vt "Igapäevane kasutamine".

Pange nõu keeduväljale.

Kasutate ebasobivat nõud.

Kasutage sobivaid nõusid.

Vt "Vihjeid ja näpunäiteid".

Nõu põhja läbimõõt on selle keeduvälja jaoks liiga väike.

Kasutage sobivate mõõtme‐ tega keedunõusid. Vt "Tehni‐ lised andmed".

Seadmel ilmes tõrge.

Elektriühendus on vale.

Lülitage pliit välja ja käivita‐ ge uuesti 30 sekundi möödu‐ des. Kui süttib uuesti, ee‐ maldage pliit vooluvõrgust.

Lülitage pliit vooluvõrku ta‐ gasi 30 sekundi pärast. Kui probleem ilmneb uuesti, pöörduge hoolduskeskusse.

Eemaldage pliit vooluvõr‐ gust. Laske kvalifitseeritud elektrikul ühendused üle kontrollida.

10.2 Kui lahendust ei leidu...

Kui te ei suuda probleemile ise lahendust leida, siis võtke ühendust edasimüüja või teeninduskeskusega. Andke teada andmesildil olevad andmed. Mõelge, kas olete pliiti kindlasti õigesti kasutanud. Kui

11. TEHNILISED ANDMED

11.1 Andmesilt

EESTI

seadet on valesti kasutatud, ei tarvitse teeninduse tehniku või edasimüüja töö isegi garantiiajal tasuta olla. Teenindust ja garantiitingimusi puudutavad juhised leiate garantiibrošüürist.

23

Mudel IAE64843FB

Tüüp 61 B4A 01 CD

Induktsioon 7.2 kW

Seerinr. .................

AEG

Tootenumber (PNC) 949 597 561 00

220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz

Valmistatud Saksamaal

7.2 kW

11.2 Tarkvaralitsentsid

Käesolevas pliidis sisalduv tarkvara sisaldab autoriõigusega kaitstud tarkvara, millel on BSD, fontconfig, FTL,

GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY

ISC, Apache 2,0 ja teised litsentsid.

Tutvuge litsentsi täistekstiga jaotises:

Menüü > Seaded > Hooldus > Litsents.

Avatud lähtekoodiga tarkvara lähtekoodi võite alla laadida, klõpsates toote veebilehel olevat hüperlinki.

11.3 Keeduväljade tehnilised näitajad

Keeduväli Nimivõimsus

(maks. soojus‐ aste) [W]

2300 Vasakpoolne eesmine

Vasakpoolne ta‐ gumine

2300

Parempoolne eesmine

Parempoolne tagumine

1400

1800

PowerBoost

[W]

3200

3200

2500

2800

PowerBoost maksimumkes‐ tus [min]

10

Nõu läbimõõt

[mm]

125 – 210

10

4

10

125 – 210

125 – 145

145 – 180

Keeduväljade võimsus võib vähesel määral erineda tabelis toodud andmetest. See oleneb kasutatavate nõude materjalist ja suurusest.

12. ENERGIATÕHUSUS

Parimate tulemuste saamiseks kasutage nõusid, mille läbimõõt ei ole tabelis toodust suurem.

24 www.aeg.com

12.1 Tooteteave vastavalt EU 66/2014 kehtib ainult EL-i turu jaoks

Mudeli tunnus

Keeduplaadi tüüp

Keeduväljade arv

Kuumutamisviis

Ringikujuliste keeduväljade läbimõõt (Ø)

Keeduvälja energiatarbimi‐ ne (EC electric cooking)

Pliidi energiatarbimine (EC electric hob)

Vasakpoolne eesmine

Vasakpoolne tagumine

Parempoolne eesmine

Parempoolne tagumine

Vasakpoolne eesmine

Vasakpoolne tagumine

Parempoolne eesmine

Parempoolne tagumine

EN 60350-2 - Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed - Osa 2: Pliidid -

Meetodid jõudluse mõõtmiseks

Keeduala puudutavad energianäidud on märgitud vastavate keeduväljade tähistega.

12.2 Energiasääst

Järgmisi nõuandeid järgides saate igapäevaselt energiat kokku hoida.

13. JÄÄTMEKÄITLUS

IAE64843FB

Integreeritud pliit

4

Induktsioon

21,0 cm

21,0 cm

14,5 cm

18,0 cm

188,9 Wh/kg

188,9 Wh/kg

183,4 Wh/kg

178,8 Wh/kg

185,0 Wh/kg

• Vett kuumutades piirduge vajaliku kogusega.

• Võimalusel pange keedunõule alati kaas peale.

• Enne keeduvälja sisselülitamist asetage sellele keedunõu.

• Pange väiksem nõu väiksemale keeduväljale.

• Pange nõu otse keeduvälja keskele.

• Toidu soojashoidmiseks või sulatamiseks kasutage jääkkuumust.

Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

LIETUVIŲ 25

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 25

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 27

3. ĮRENGIMAS........................................................................................................30

4. GAMINIO APRAŠYMAS..................................................................................... 32

5. TRUMPASIS VADOVAS.................................................................................... 33

6. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART.................................................................... 34

7. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 35

8. PATARIMAI.........................................................................................................40

9. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.................................................................................. 43

10. TRIKČIŲ ŠALINIMAS........................................................................................44

11. TECHNINIAI DUOMENYS................................................................................46

12. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS..........................................................................47

PUIKIEMS REZULTATAMS

Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti instrukciją, kad galėtumėte jį geriausiai panaudoti.

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad: gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo ir remonto informacijos:

www.aeg.com/support

Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:

www.registeraeg.com

Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:

www.aeg.com/shop

KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Visada naudokite originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.

Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.

Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija

Bendroji informacija ir patarimai

Aplinkosaugos informacija

Galimi pakeitimai.

1. SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako

26 www.aeg.com

už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.

Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.

Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.

Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.

Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.

Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna įkaitę.

Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia suaktyvinti.

Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrosios saugos nuorodos

ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.

Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.

ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir sukelti gaisrą.

LIETUVIŲ

NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba gesinimo apdangalu.

DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti prižiūrimas. Trumpalaikis maisto gaminimo procesas turi būti nuolat prižiūrimas.

ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant maisto gaminimo paviršių.

Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių, peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali įkaisti.

Nenaudokite prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.

Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.

Baigę naudotis, išjunkite kaitlentę, naudodamiesi jos valdikliais, ir nepasikliaukite prikaistuvio detektoriumi.

Jei stiklo keraminis paviršius / stiklo paviršius įtrūkęs, prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo. Jeigu prietaisas prie maitinimo tinklo prijungtas tiesiogiai, naudojant jungiamąją dėžutę, išimkite saugiklį, kad atjungtumėte prietaisą nuo maitinimo tinklo. Bet kuriuo atveju kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.

ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo naudojimo instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas kaitlenčių apsaugas arba prietaise jau integruotas kaitlenčių apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas gali sukelti nelaimingus atsitikimus.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

2.1 Įrengimas

ĮSPĖJIMAS!

Šį prietaisą įrengti privalo tik kvalifikuotas asmuo.

27

28 www.aeg.com

ĮSPĖJIMAS!

Galite susižeisti arba sugadinti prietaisą.

• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.

• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.

• Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.

• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ir spintelių.

• Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.

• Apsaugokite nupjautus paviršius hermetiku, kad jie nuo drėgmės neišbrinktų.

• Apsaugokite prietaiso apačią nuo garų ir drėgmės.

• Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta durų ir po langu. Atidarant duris ar langus, jie gali nuversti įkaitusius prikaistuvius nuo prietaiso.

• Kiekvieno prietaiso apačioje yra aušinimo ventiliatoriai.

• Jeigu prietaisas įrengtas virš stalčiaus:

– Nelaikykite mažų daiktų ar popieriaus lapų, kuriuos galėtų įtraukti, nes jie gali sugadinti aušinimo ventiliatorius arba aušinimo sistemą.

– Išlaikykite ne mažesnį kaip 2 cm atstumą tarp prietaiso apačios ir stalčiuje laikomų dalių.

• Išimkite spintelėje po prietaisu įdėtas pertvaras.

2.2 Elektros prijungimas

ĮSPĖJIMAS!

Gaisro ir elektros smūgio pavojus.

• Visus elektros prijungimus privalo atlikti kvalifikuotas elektrikas.

• Prietaisą privaloma įžeminti.

• Prieš atlikdami bet kokį veiksmą, įsitikinkite, kad prietaisas būtų atjungtas nuo maitinimo.

• Įsitikinkite, kad parametrai techninių duomenų plokštelėje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinius duomenis.

• Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo elektros maitinimo laido ar kištuko

(jeigu taikytina) gnybtas gali įkaisti.

• Naudokite tinkamą elektros maitinimo laidą.

• Pasirūpinkite, kad elektros laidai nesusipainiotų.

• Įsitikinkite, kad įrengta apsauga nuo elektros smūgių.

• Ant laido naudokite įtempimą mažinančią sąvaržą.

• Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ar kištukas (jeigu taikytina) neliestų karšto prietaiso ar karštų prikaistuvių, kai jungiate prietaisą į netoli esančius lizdus.

• Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir ilginamųjų laidų.

• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko

(jeigu taikytina) ar maitinimo laido.

Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės priežiūros centrą arba elektriką, jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą.

• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų galima nuimti be įrankių.

• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.

• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kištuko.

• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laido. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.

• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, saugiklius

(įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.

• Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.

2.3 Naudojimas

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižaloti, nudegti arba gauti elektros smūgį.

• Prieš naudodami pirmąkart, išimkite visas pakuotės medžiagas, nuimkite etiketes ir apsauginę plėvelę (jeigu taikytina).

• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.

• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.

• Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos nebūtų uždengtos.

• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

• Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą, kaitvietę išjunkite.

• Nepasitikėkite prikaistuvių detektoriumi.

• Nedėkite stalo įrankių arba prikaistuvių dangčių ant kaitviečių. Jie gali įkaisti.

• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.

• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.

• Jeigu prietaiso paviršius įtrūktų, nedelsdami atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Taip išvengsite elektros smūgio.

• Naudotojai, turintys širdies stimuliatorių, turi išlaikyti ne mažesnį kaip 30 cm atstumą nuo indukcinių kaitviečių, kai prietaisas veikia.

• Kai dedate maistą į karštą aliejų, aliejus gali ištikšti.

ĮSPĖJIMAS!

Gaisro ir sprogimo pavojus

• Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti lengvai užsiliepsnojančių garų.

Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite atsargūs, kad liepsna arba įkaitę daiktai jų neuždegtų.

• Įkaitusio aliejaus garai gali savaime užsiliepsnoti.

• Naudotas aliejus, kuriame yra maisto likučių, gali užsiliepsnoti esant žemesnei temperatūrai nei aliejus, kuris yra naudojamas pirmą kartą.

LIETUVIŲ 29

• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių produktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų.

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sugadinti prietaisą.

• Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant valdymo skydelio.

• Nedėkite karšto prikaistuvio dangčio ant kaitlentės stiklinio paviršiaus.

• Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių prikaistuvių.

• Būkite atsargūs, kad ant prietaiso nenukristų daiktai arba prikaistuviai.

Jie gali pažeisti paviršių.

• Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius prikaistuvius.

• Nedėkite ant prietaiso aliuminio folijos.

• Prikaistuviai iš ketaus, aliuminio arba su sugadintais dugnais gali subraižyti stiklą / stiklo keramiką. Jeigu tokius indus nuo maisto gaminimo paviršiaus reikia patraukti, juos visada kelkite, o ne traukite.

• Šis prietaisas yra skirtas tik maistui gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.

2.4 Valymas ir priežiūra

• Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotumėte paviršių nuo nusidėvėjimo.

• Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir palaukite, kol jis atvės.

• Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, prieš atlikdami techninės priežiūros darbus.

• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite vandeniu.

• Valykite prietaisą drėgna, minkšta

šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių daiktų.

2.5 Techninė priežiūra

• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

• Naudokite tik originalias atsargines dalis.

30 www.aeg.com

2.6 Šalinimas

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti arba uždusti.

• Norėdami sužinoti, kaip tinkamai pašalinti seną prietaisą, susisiekite su atitinkama savivaldybės įstaiga.

3. ĮRENGIMAS

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

3.1 Prieš įrengiant

Prieš įrengdami kaitlentę, užrašykite žemiau informaciją iš techninių duomenų plokštelės. Techninių duomenų plokštelę rasite kaitlentės apačioje.

Serijos numeris.........................

3.2 Įmontuojamos kaitlentės

Į baldus įmontuojamos kaitlentės gali būti naudojamos tik po to, kai jos bus įrengtos tinkamame standartus atitinkančiame paviršiuje.

3.3 Prijungimo laidas

• Kaitlentė pristatoma su prijungimo laidu.

• Pažeistą elektros laidą keiskite tik su atsarginėmis dalimis pateiktu laidu.

Kreipkitės į vietos įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.

• Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso ir pašalinkite jį.

ĮSPĖJIMAS!

Visus elektros prijungimus privalo įrengti kvalifikuotas elektrikas.

DĖMESIO

Negręžkite ir nelituokite laidų galų. Tai griežtai draudžiama!

DĖMESIO

Nejunkite laido be laido galinės movos.

Dvifazis prijungimas

1. Nuimkite laido galinę movą nuo juodo ir rudo laidų.

2. Pašalinkite izoliaciją nuo rudo ir juodo laidų galų.

3. Ant kiekvieno laido galo uždėkite po naują 1,5 mm² laido galinę movą

(reikia specialių įrankių).

Laido skerspjūvis

230V~ 400V 2~N

N

L

N

L1

L2

N

Vienfazis prijungimas – 230 V~

Žalias – geltonas

Dvifazis prijungimas – 400 V 2 ~ N

Žalias – geltonas

Mėlynas ir mėlynas Mėlynas ir mėlynas N

L

Vienfazis prijungimas – 230 V~

Juodas ir rudas

3.4 Surinkimas

LIETUVIŲ 31

Dvifazis prijungimas – 400 V 2 ~ N

Juodas L1

Rudas L2

Jeigu prietaisas įrengtas virš stalčiaus, gaminant maistą kaitlentės ventiliacija gali sušildyti stalčiuje laikomus daiktus.

min.

500mm min.

50mm min. min.

12 60 min.

28

32 www.aeg.com

4. GAMINIO APRAŠYMAS

4.1 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas

1 1

1

Indukcinė kaitvietė

2

Valdymo skydelis

1

1

2

4.2 Valdymo skydelio išdėstymas

1 2 3 4 5 6 7 8

12 11

Norėdami pamatyti galimas nuostatas, palieskite atitinkamą simbolį.

Simbo‐ lis

Pastaba

1

2

3

4

5

6 –

7

10 9

ĮJUNGIMAS / IŠ‐

JUNGIMAS

Meniu

Kaitlentei įjungti ir išjungti.

Atveria ir užveria Meniu.

-

Kaitvietės pasirin‐ kimas

Kaitvietės indika‐ torius

Atveria pasirinktos kaitvietės slankiklį.

Rodo, kurios kaitvietės slankiklis yra aktyvus.

Nustato laikmačio funkcijas.

Slankiklis

PowerBoost

Nustato kaitinimo lygį.

Įjungia funkciją.

LIETUVIŲ 33

8

9

10

11

0–9

12

Simbo‐ lis

Pastaba

-

Užrakinimas

-

Sustabdyti

Bridge

4.3 OptiHeat Control (3 veiksmas. Likusio karščio indikatorius)

ĮSPĖJIMAS!

III / II / I Pavojus nusideginti dėl likusio karščio.

Indikatorius rodo likusio karščio lygį.

5. TRUMPASIS VADOVAS

5.1 Jutiklinio ekrano naudojimas

• Norėdami įjungti parinktį, ekrane palieskite atitinkamą simbolį.

• Patraukus pirštą nuo ekrano, pasirinkta funkcija įjungiama.

• Norėdami slinkti galimomis parinktimis, tai darykite greitu judesiu arba braukite pirštu per ekraną.

• Judesio greitis lemia ekrano judėjimo greitį.

• Slinkimas gali sustoti pats arba jūs jį galite sustabdyti patys, palietę ekraną.

• Jūs galite pakeisti daugumą ekrane rodomų parametrų, kai paliečiate atitinkamus simbolius.

• Norėdami pasirinkti reikiamą funkciją ar laiką, tai galite padaryti slinkdami sąrašą ir (arba) paliesdami norimą pasirinkti parinktį.

Meniu

Kepimo vadovas

Kaitlentės funkcijos Tirpinimas

Įjungia ir išjungia funkciją.

Hob²Hood infraraudonųjų spindulių signalų perda‐ vimo mechanizmo langelis. Neuždenkite jo.

Įjungia ir išjungia funkciją.

Rodo esamą kaitinimo lygį.

Įjungia ir išjungia funkciją.

Indukcinės kaitvietės maisto gaminimo metu kaitina tiesiogiai prikaistuvio dugną.

Stiklo keramikos paviršius įšyla dėl likusio prikaistuvio karščio.

• Kai kaitlentė veikia ir tam tikri simboliai iš ekrano dingsta, palieskite bet kurią ekrano vietą. Vėl bus rodomi visi simboliai.

• Paleidus tam tikras funkcijas rodomas iškylantysis langas su papildoma informacija.

• Galima naudoti tik apšviestus simbolius.

• Pirmiausia pasirinkite kaitvietę, kad įjungtumėte laikmačio funkcijas.

5.2 Meniu struktūra

Palieskite , kad atvertumėte ir pakeistumėte kaitlentės nuostatas arba įjungtumėte tam tikras funkcijas.

Lentelėje parodyta bazinė Meniu struktūra.

34 www.aeg.com

Nuostatos Vaikų saugos užraktas

Chronomètre

Hob²Hood H0 - Išjungti

H1 - Tik apšvietimas

Nustatymas

H2 - Mažas ventiliat. greitis

H3 - Auto maž. ventiliat. greitis

H4 - Auto vid. ventiliat. greitis

H5 - Auto did. ventiliat. greitis

H6 - Auto maks.ventiliat. greitis

Kepimo vadovas

Galios valdymas

Aptarnavimas

Kalba

Mygtukų tonai

Įspėjamo signalo garsas

Ekrano ryškumas

Demonstracinis režimas

Licencija

Rodyti SW versijas

Įspėjamųjų signalų istorija

Atkurti visas nuost.

Norėdami išjungti Meniu, palieskite arba ekrano dešinę pusę, ne iškylančiame lange. Jei norite naršyti po

Meniu, naudokite arba .

Kai paliečiate ir palaikote galimas parinktis Meniu, rodomas trumpas aprašas. Laikykitės nurodymų ir galėsite lengvai naršyti po Meniu.

Jeigu esate Meniu apačioje, eikite sąrašu į viršų ir naudokite arba palieskite išeiti iš Meniu.

6. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

6.1 Pirmasis prijungimas prie elektros

Prijungus kaitlentę prie elektros tinklo, privaloma nustatyti: Kalba, Ekrano ryškumas ir Įspėjamo signalo garsas.

Galite pakeisti nuostatas Meniu >

Nuostatos > Nustatymas. Žr. skyrių

„Kasdienis naudojimas“.

LIETUVIŲ 35

7. KASDIENIS NAUDOJIMAS

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

7.1 Įjungimas ir išjungimas

Lieskite 1 sekundę, kad įjungtumėte arba išjungtumėte kaitlentę.

7.2 Automatinis išjungimas

Ši funkcija automatiškai išjungia kaitlentę, jeigu:

• visos kaitvietės yra išjungtos;

• įjungę kaitlentę, nenustatėte kaitinimo lygio;

• kažką išliejote arba padėjote ką nors

(puodą, šluostę ir pan.) ant valdymo skydelio ilgesniam laikui nei 10 sekundžių. Pasigirsta garso signalas ir kaitlentė išsijungia. Nuimkite daiktą arba nuvalykite valdymo skydelį;

• kaitlentė perkaista (pvz., jeigu kaitinate tuščią keptuvę). Palaukite, kol kaitvietė atauš, prieš vėl naudodami kaitlentę;

• naudojate netinkamą prikaistuvį arba ant kaitvietės neuždėtas prikaistuvis.

Mirksi baltas kaitvietės simbolis ir indukcinė kaitvietė automatiškai išsijungia po 1 minutės.

• neišjungėte kaitvietės arba nepakeitėte kaitinimo lygio. Po tam tikro laiko rodomas pranešimas ir kaitlentė išsijungia.

Santykis tarp kaitinimo lygio ir laiko, po kurio kaitlentė išsijungia:

Kaitinimo nuostata Kaitlentė išsijun‐ gia po

1–2

3–5

6 valandų

5 valandų

6

7–9

4 valandų

1,5 valandos

7.3 Kaitviečių naudojimas

Uždėkite prikaistuvį ant pasirinktos kaitvietės vidurio. Indukcinės kaitvietės prisitaiko automatiškai pagal prikaistuvio dugno dydį.

Kai padedate puodą ant pasirinktos kaitvietės, kaitlentė automatiškai jį aptinka ir ekrane rodomas atitinkamas slankiklis. Slankiklis matomas 8 sekundes, po to ekranas sugrįžta prie pagrindinio rodinio. Norėdami greičiau užverti slankiklį, bakstelėkite ekraną ne slankiklio srityje.

Kai įjungtos kitos kaitvietės, gali būti ribojami kaitvietei norimi naudoti kaitinimo lygiai. Skaitykite skyrių „Galios valdymas“.

Patikrinkite, ar puodas tinkamas naudoti ant indukcinių kaitlenčių.

Daugiau informacijos apie prikaistuvių rūšis rasite skyriuje „Naudingi patarimai“. Patikrinkite puodo dydį skyrelyje

„Techniniai duomenys“.

7.4 Kaitinimo nuostata

1. Įjunkite kaitlentę.

2. Padėkite puodą ant pasirinktos kaitvietės.

Ekrane rodomas aktyvios kaitvietės slankiklis ir jis yra aktyvus 8 sekundes.

3. Palieskite arba braukite pirštu, kad nustatytumėte norimą kaitinimo lygį.

Simbolis paraudonuoja ir tampa didesnis.

7.5 PowerBoost

Šia funkcija įjungia daugiau galios atitinkamai indukcinei kaitvietei; taip priklauso nuo prikaistuvio dydžio. Ši funkcija gali būti įjungta tik ribotą laikotarpį.

1. Pirmiausia palieskite norimos kaitvietės simbolį.

36 www.aeg.com

2. Palieskite arba braukite pirštu dešinėn, kad įjungtumėte funkciją pasirinktai kaitvietei.

Simbolis paraudonuoja ir tampa didesnis.

Funkcija automatiškai išsijungia. Jeigu norite išjungti funkciją rankiniu būdu, pasirinkite kaitvietę ir pakeiskite jos kaitinimo lygį.

Maksimalios trukmės vertes rasite skyrelyje „Techniniai duomenys“.

7.6 Galios ribojimas

Vartotojui pristatytame prietaise būna nustatytas aukščiausias koks tik įmanomas galios lygis (7 200 W). Jei instaliacija maksimalios galios nepalaiko, maksimalią galią galima pakeisti.

Įsitikinkite, ar pasirinktas galios lygis neviršija jūsų namuose įrengtų elektros instaliacijos saugiklių ribų.

1. Ekrane palieskite , kad atidarytumėte Meniu.

2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas

> Galios valdymas ir nustatykite atitinkamą 1 500–7 200 W galios lygį.

Norėdami uždaryti Meniu, palieskite dešiniąją ekrano pusę už laikinojo lango ribų arba keliskart palieskite .

7.7 Galios valdymas

• Kaitvietės sugrupuojamos pagal vietą ir kaitlentės fazių skaičių. Žr.

paveikslėlį.

• Kiekvienos fazės maksimali elektros apkrova yra 3600 W.

• Ši funkcija paskirsto galią tarp kaitviečių, prijungtų prie tos pačios fazės.

• Ši funkcija įsijungia, kai bendra kaitviečių, prijungtų prie vienos fazės, elektros apkrova viršija 3600 W.

• Ši funkcija sumažina kitų kaitviečių, prijungtų prie tos pačios fazės, galią, o tai turi įtakos kaitinimo nuostatos pasirinkimo galimybei.

• Maksimali kaitinimo nuostata matoma slankiklyje. Tik baltos spalvos skaitmenys yra aktyvūs.

• Jei aukštesnės nuostatos pasirinkti neįmanoma, pirmiausiai sumažinkite kitų kaitviečių nuostatą.

Galios valdymas naudojant funkciją

Galios ribojimas

Nustačius funkciją ties Galios ribojimas

6,0 kW arba mažesnės vertės

nuostata, kaitlentės galia padalijama visoms kaitvietėms.

Nustačius funkciją ties Galios ribojimasdidesne nei 6,0 kW nuostata, kaitlentės galia padalijama dviem suporuotoms kaitvietėms.

7.8 Funkcija Bridge

Ši funkcija sujungia dvi kaitvietes ir jos veikia kaip viena tuo pačiu kaitinimo lygiu.

Šią funkciją galite naudoti dideliam prikaistuviui.

1. Uždėkite prikaistuvį ant dviejų kaitviečių. Prikaistuvis turi uždengti abiejų kaitviečių centrus.

2. Palieskite , kad įjungtumėte funkciją. Pasikeičia kaitvietės simbolis.

3. Nustatykite kaitinimo lygį.

Prikaistuvis turi uždengti abiejų kaitviečių centrus, bet neišsikišti už pažymėtos srities.

Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite

. Kaitvietės veikia atskirai.

7.9 Laikmatis

+STOP

Atgalinės atskaitos laikmatis

Naudokite šią funkciją nurodyti, kiek laiko kaitvietė turi veikti vieno karto maisto gaminimo metu.

Kiekvienai kaitvietei galite atskirai nustatyti funkciją.

1. Pirmiausiai nustatykite atitinkamos kaitvietės, o po to – funkcijos kaitinimo lygį.

2. Palieskite kaitvietės simbolį.

3. Palieskite .

Ekrane rodomas laikmačio meniu langas.

4. Pažymėkite , kad įjungtumėte funkciją.

Simboliai pasikeičia į

+STOP

.

5. Braukite pirštu kairėn ar dešinėn, kad pasirinktumėte norimą laiką (pvz., valandas ir (arba) minutes).

6. Palieskite Gerai, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

Taip pat galite pasirinkti ir atšaukti savo pasirinkimą.

LIETUVIŲ 37

Kai laikas baigiasi, pasigirsta garso signalas ir mirksi . Palieskite signalui išjungti.

Norėdami šią funkciją išjungti, nustatykite kaitinimo lygį ties 0. Arba palieskite

+STOP

į kairę nuo laikmačio vertės, palieskite greta jos ir patvirtinkite savo pasirinkimą, kai rodomas iškylantysis langas.

Minučių skaitlys

Galite naudoti šią funkciją, kai kaitlentė yra įjungta, bet kaitvietės neveikia.

Ši funkcija neturi poveikio kaitviečių veikimui.

1. Pasirinkite bet kokią kaitvietę.

Atitinkamas slankiklis bus rodomas ekrane.

2. Palieskite .

Ekrane rodomas laikmačio meniu langas.

3. Braukite pirštu kairėn ar dešinėn, kad pasirinktumėte norimą laiką (pvz., valandas ir minutes).

4. Palieskite Gerai, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

Taip pat galite pasirinkti atšaukti savo pasirinkimą.

Kai laikas baigiasi, pasigirsta garso signalas ir mirksi . Palieskite signalui išjungti.

Norėdami išjungti funkciją, palieskite į kairę nuo laikmačio vertės, palieskite greta jos ir patvirtinkite savo pasirinkimą, kai rodomas iškylantysis langas.

Chronomètre

Funkcija automatiškai pradeda atskaitą iškart, kai įjungiate kaitvietę. Šią funkciją galite naudoti stebėjimui, kiek laiko ji veikia.

1. Palieskite ir atverkite Meniu.

2. Slinkite Meniu ir pasirinkite Nuostatos

> Chronomètre.

3. Palieskite jungiklį ir įjunkite / išjunkite funkciją.

Norėdami išjungti Meniu, ekrano dešinėje pusėje ne iškylančiame lange

38 www.aeg.com

palieskite . Jeigu norite naršyti po

Meniu, naudokite arba .

Kai pakeliate puodą, funkcija nesustabdoma. Norėdami atkurti funkciją ir vėl ją paleisti rankiniu būdu, palieskite

, iškylančiame lange pasirinkite Atkurti.

Funkcija pradeda skaičiuoti nuo 0.

Norėdami Sustabdyti funkciją vienam maisto gaminimo seansui, palieskite ir iškylančiame lange pasirinkite

Sustabdyti. Pasirinkite Start ir tęskite skaičiavimą.

7.10 Sustabdyti

Funkcija nustato visas veikiančias kaitvietes į žemiausią kaitinimo lygį.

Kai veikia tik funkcija ir , gali būti naudojami simboliai. Visi kiti simboliai valdymo skydelyje yra užrakinti.

Funkcija neišjungia laikmačio funkcijų.

Palieskite , kad įjungtumėte funkciją.

Įsijungia . Kaitinimo lygis sumažintas iki 1-o.

Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite

.

Funkcija sustabdoma PowerBoost.

Didžiausias kaitinimo lygis vėl aktyvinamas, kai vėl paliečiate .

7.11 Užrakinimas

Galite užrakinti valdymo skydelį, kai kaitlentė veikia. Taip galima išvengti atsitiktinio kaitinimo lygio pakeitimo.

Pirmiausia nustatykite kaitinimo lygį.

Palieskite , kad įjungtumėte funkciją.

Norėdami išjungti šią funkciją, 3 sekundes lieskite .

Išjungus kaitlentę, išjungiama ir ši funkcija.

7.12 Vaikų saugos užraktas

Ši funkcija apsaugo, kad kaitlentė nepradėtų veikti atsitiktinai.

1. Ekrane palieskite , kad atvertumėte Meniu.

2. Pasirinkite Nuostatos > > Vaikų saugos užraktas iš sąrašo.

3. Įjunkite jungiklį ir palieskite raides A-

O-X abėcėlės tvarka, kad įjungtumėte funkciją. Norėdami išjungti funkciją, išjunkite jungiklį.

Norėdami išjungti Meniu, ekrano dešinėje pusėje ne iškylančiame lange palieskite . Jeigu norite naršyti po

Meniu, naudokite arba .

7.13 Kalba

1. Ekrane palieskite , kad atvertumėte Meniu.

2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas

> Kalba iš sąrašo.

3. Iš sąrašo pasirinkite tinkamą kalbą.

Jeigu pasirenkate netinkamą kalbą, palieskite . Iš rodomo sąrašo pasirinkite trečią parinktį ir tada du kartus

– paskutinę parinktį. Galiausiai pasirinkite dešinėje esančią parinktį.

Norėdami išjungti Meniu, ekrano dešinėje pusėje ne iškylančiame lange palieskite . Jeigu norite naršyti po

Meniu, naudokite arba .

7.14 Mygtukų tonai / Įspėjamo signalo garsas

Jūs galite pasirinkti savo kaitlentės skleidžiamą garsą arba visiškai jį išjungti.

Galite rinktis spragtelėjimą (numatytasis) arba pypsėjimą.

1. Ekrane palieskite , kad atvertumėte Meniu.

2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas

> Mygtukų tonai / Įspėjamo signalo garsas iš sąrašo.

3. Pasirinkite atitinkamą parinktį.

Norėdami išjungti Meniu, ekrano dešinėje pusėje ne iškylančiame lange palieskite . Jeigu norite naršyti po

Meniu, naudokite arba .

7.15 Ekrano ryškumas

Galite pakeisti ekrano ryškumą.

Galimi 4 šviesumo lygiai: 1 yra žemiausias, o 4 – aukščiausias.

1. Ekrane palieskite , kad atvertumėte Meniu.

2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas

> Ekrano ryškumas iš sąrašo.

3. Pasirinkite atitinkamą lygį.

Norėdami išjungti Meniu, ekrano dešinėje pusėje ne iškylančiame lange palieskite . Jeigu norite naršyti po

Meniu, naudokite arba .

7.16 Kepimo vadovas

Ši funkcija reguliuoja temperatūrą skirtingos rūšies patiekalams ir išlaiko ją ruošiant maistą. Ją galima aktyvinti tik kairiajai priekinei kaitvietei arba abiems kairėje esančioms kaitvietėms, kai jos abi yra sujungtos lygiagrečiuoju sujungimu.

1. Palieskite ekrane, kad būtų rodomas Meniu.

2. Pasirinkite Kepimo vadovas ir patiekalo, kurį norite ruošti, rūšį iš sąrašo.

Kiekvienai patiekalo rūšiai galimos kelios parinktys. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

• Iškylančiojo lango viršuje galite paliesti Gerai, kad naudotumėte numatytąsias nuostatas.

• Jūs galite nustatyti laiko funkciją.

Kai puodas pasiekia numatytąją temperatūrą, galite suaktyvinti laikmatį.

• Galite pakeisti numatytąjį kaitinimo lygį.

3. Kai puodas pasiekia numatytąją temperatūrą, girdimas garso signalas ir rodomas iškylantysis langas.

Norėdami užverti langą ir paleisti funkciją, palieskite Gerai. Jeigu norite visam laikui išjungti langą, prieš aktyvindami funkciją pažymėkite .

Norėdami išjungti funkciją, palieskite ir Stop arba palieskite ir pasirinkite

Kepimo vadovas, tuomet pasirinkite bet kokią patiekalo rūšį ir palieskite Stop.

Norėdami išjungti Meniu, palieskite arba ekrano dešinę pusę, ne

LIETUVIŲ 39

iškylančiame lange. Jei norite naršyti po

Meniu, naudokite arba .

7.17 Tirpinimas

Šią funkciją galite naudoti skirtingiems produktams tirpinti, pvz., šokoladui ar sviestui. Vieno gaminimo seanso metu funkciją galite naudoti tik vienai kaitvietei.

1. Ekrane palieskite , kad atvertumėte Meniu.

2. Pasirinkite Kaitlentės funkcijos >

Tirpinimas iš sąrašo.

3. Palieskite Start.

Jums reikia pasirinkti norimą kaitvietę.

Rodomas iškylantysis langas, kuriame klausiama, ar norite atšaukti ankstesnį kaitinimo lygį, jei jis buvo pasirinktas.

Norėdami išjungti Meniu, ekrano dešinėje pusėje ne iškylančiame lange palieskite . Jeigu norite naršyti po

Meniu, naudokite arba .

Norėdami sustabdyti funkciją, palieskite kaitviečių pasirinkimo simbolį ir po to

Stop.

7.18 Hob²Hood

Tai pažangi automatinė funkcija, kuri sujungia kaitlentę ir specialų gartraukį. Ir kaitlentė, ir gartraukis turi infraraudonųjų spindulių signalų perdavimo mechanizmą. Ventiliatoriaus sukimosi greitis nustatomas automatiškai pagal režimo nuostatą ir ant kaitlentės esančio karščiausio prikaistuvio temperatūrą.

Didžiosios daugumos gartraukių nuotolinio valdymo sistema pradžioje būna išjungta. Įjunkite ją, prieš pradėdami naudoti šią funkciją. Daugiau informacijos rasite gartraukio naudojimo instrukcijoje.

Tarp H2 ir H6 automatiškai veikia funkcija. Pradžioje kaitlentėje būna nustatyta H5 nuostata. Gartraukis reaguoja kiekvieną kartą, kai naudojate kaitlentę. Kaitlentė automatiškai nustato prikaistuvio temperatūrą ir pareguliuoja ventiliatoriaus sukimosi greitį. Jūs galite nustatyti kaitlentę, kad apšvietimas būtų įjungtas tik pasirinkus H1.

40 www.aeg.com

Jeigu pakeisite ventiliatoriaus sukimosi greitį gartraukyje, numatytasis ryšys su kaitlente bus išjungtas. Norėdami vėl aktyvinti šią funkciją, vėl

IŠJUNKITE ir ĮJUNKITE abu prietaisus.

Re‐ ži‐ mas

Auto‐ mati‐ nis ap‐

švieti‐ mas

H0 Iš‐ jungti

Virimas

1)

Išjungti

H1 Įjungti Išjungti

H2

3)

Įjungti 1 ventiliato‐ riaus greitis

H3 Įjungti Išjungti

H4 Įjungti 1 ventiliato‐ riaus greitis

H5 Įjungti 1 ventiliato‐ riaus greitis

Kepimas

2)

Išjungti

Išjungti

1 ventiliato‐ riaus greitis

1 ventiliato‐ riaus greitis

1 ventiliato‐ riaus greitis

2 ventiliato‐ riaus greitis

H6 Įjungti 2 ventiliato‐ riaus greitis

3 ventiliato‐ riaus greitis

1)

Kaitlentė aptinka virimo procesą ir pagal auto‐ matinį režimą parenka ventiliatoriaus sukimosi greitį.

2)

Kaitlentė aptinka kepimo procesą ir pagal auto‐ matinį režimą parenka ventiliatoriaus sukimosi greitį.

3)

Šis režimas suaktyvina ventiliatorių bei apšvie‐ timą neatsižvelgiant į temperatūrą.

8. PATARIMAI

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

Režimų keitimas

Jeigu netenkina triukšmo lygis / ventiliatoriaus greitis, galite rankiniu būdu perjungti režimus.

1. Palieskite .

Iš sąrašo pasirinkite Nuostatos >

Hob²Hood.

2. Pasirinkite atitinkamą režimą.

Norėdami išjungti Meniu, palieskite arba ekrano dešinę pusę, ne iškylančiame lange.

Pabaigus gaminti ir išjungus kaitlentę, gartraukio ventiliatorius gali dar kurį laiką veikti. Praėjus tam laikui, sistema automatiškai išjungia ventiliatorių ir paskesnes 30 sekundžių apsaugo ventiliatorių nuo netyčinio jo įjungimo.

Gartraukio apšvietimas išsijungia praėjus

2 minutėms po kaitlentės išjungimo.

8.1 Prikaistuviai

Indukcinių kaitviečių striprus elektromagnetinis laukas labai greitai įkaitina prikaistuvius.

LIETUVIŲ 41

Su indukcinėmis kaitvietėmis naudokite tinkamus prikaistuvius.

Prikaistuvių medžiaga

tinkama: ketus, plienas, emaliuotasis plienas, nerūdijantysis plienas, daugiasluoksnis dugnas (jeigu gamintojo pažymėta, kad tinka).

netinkama: aliuminis, varis, žalvaris, stiklas, keramika, porcelianas.

Prikaistuviai tinka indukcinei viryklei, jeigu:

• vanduo labai greitai užverda ant kaitvietės, nustatytos aukščiausia galia;

• ant prikaistuvio dugno prikimba magnetas.

Prikaistuvio dugnas turi būti kuo storesnis ir lygesnis.

Prieš dėdami prikaistuvius ant kaitlentės paviršiaus, įsitikinkite, kad jų dugnai būtų švarūs ir sausi.

Prikaistuvio matmenys

Indukcinės kaitvietės prisitaiko automatiškai pagal prikaistuvio dugno dydį.

Kaitvietės veiksmingumas yra susijęs su prikaistuvio skersmeniu. Mažesnio nei minimalaus skersmens prikaistuvis gauna tik dalį kaitvietės sukuriamos galios.

Žr. „Techniniai duomenys“.

8.2 Tinkamos keptuvės funkcijai Kepti keptuvėje

Naudokite tik keptuves lygiu dugnu.

Norint patikrinti, ar keptuvė tinkama:

1. Padėkite savo keptuvę apverstą.

2. Keptuvės apačioje padėkite liniuotę.

3. Tarp liniuotės ir keptuvės dugno pamėginkite įdėti 1, 2 ar 5 euro centų monetą (arba panašaus storio monetą).

a. Keptuvė yra netinkama, jeigu galite įdėti monetą tarp liniuotės ir keptuvės.

b. Keptuvė yra tinkama, jeigu negalite įdėti monetos tarp liniuotės ir keptuvės.

8.3 Triukšmo lygis naudojimo metu

Jeigu girdite:

• traškėjimą: prikaistuviai pagaminti iš skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių principu).

• švilpimą: naudojate kaitvietę nustatę didelę galią ir prikaistuvį, pagamintą iš skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių principu).

• dūzgimas: naudojate didelę galią.

• spragsėjimas: elektrinis perjungimas, puodas aptinkamas, kai jį uždedate ant kaitlentės.

• šnypštimas, gaudimas: veikia ventiliatorius.

Šis triukšmas yra normalus ir nereiškia jokio gedimo.

8.4 Öko Timer (Ekonominis laikmatis)

Energijos taupymo tikslais kaitvietės kaitinimo elementas automatiškai

42 www.aeg.com

išsijungia anksčiau, nei pasigirsta atgalinės laiko atskaitos garso signalas.

Veikimo trukmė priklauso nuo kaitinimo lygio ir maisto gaminimo trukmės.

8.5 Maisto gaminimo pavyzdžiai

Kaitinimo lygis ir kaitvietės energijos sąnaudos susiję netiesiogiai. Didesnis kaitinimo lygis nėra tiesiogiai proporcingas energijos sąnaudų padidėjimui. Tai reiškia, kad kaitvietė, veikianti vidutiniu kaitinimo lygiu, naudoja mažiau nei pusę savo galios.

Duomenys lentelėje yra tik orientacinio pobūdžio.

Kaitinimo ly‐ gis

1

1–2

1–2

2–3

3–4

4–5

4–5

6–7

7–8

9

Naudojimas: Laikas

(min.)

Išlaikyti pagamintą maistą šiltą. jeigu reikia

5–25 Tinka padažui „Hollandaise“, sviestui, šokoladui, želė tirpinti.

Tirštinti: purūs omletai, kepti kiaušiniai.

10–40

Patarimai

Uždenkite prikaistuvį dangčiu.

Retkarčiais pamaišykite.

Gaminkite uždengę prikaistu‐ vius.

Tinka virti ryžius ir gaminti pie‐ niškus patiekalus, taip pat šil‐ dyti pagamintus patiekalus.

Daržovių gaminimas garuose, žuvis, mėsa.

Bulvių virimas garuose.

25–50 Verdant ryžius, vandens turi būti bent dvigubai daugiau nei ryžių; gamindami pieniškus patiekalus, juos įpusėjus pro‐ cesui pamaišykite.

20–45 Įpilkite pora valgomųjų šaukš‐ tų skysčio.

20–60 Gamindami 750 g bulvių, nau‐ dokite daugiausia ¼ l van‐ dens.

Tinka gaminti didesnius maisto kiekius, troškinius ir sriubas.

Kepti ant nedidelio karščio: es‐ kalopus, veršienos muštinius, kotletus, pyragėlius su įdaru, dešreles, kepenėles, miltų, sviesto ir pieno mišinius, kiau‐

šinius, blynus, spurgas.

60–150 Iki 3 l skysčio ir maisto produk‐ jeigu reikia tai.

Patiekalo gaminimo laikui įpu‐ sėjus, apverskite.

Intensyvus kepimas, smulkiai supjaustytos paskrudintos bul‐ vės, nugarinės žlėgtainis, bifš‐ teksas.

5–15 Patiekalo gaminimo laikui įpu‐ sėjus, apverskite.

Tinka virti vandeniui, makaronams, skrudinti mėsą (guliašą, troškintą mė‐ są), kepti bulvių traškučius apsemtus aliejuje.

Tinka virti didelį kiekį vandens. PowerBoost yra įjungta.

8.6 Naudingi patarimai

Hob²Hood

Kai naudojate kaitlentę su šia funkcija:

• Apsaugokite gartraukio skydelį nuo tiesioginių saulės spindulių.

• Nenukreipkite į gartraukio skydelį halogeninio žibintuvėlio.

• Neuždenkite kaitlentės valdymo skydelio.

• Neužstokite signalo tarp kaitlentės ir gartraukio (pavyzdžiui, ranka ar prikaistuvio rankena). Žr. paveikslėlį.

Paveikslėlyje parodytas gartraukis yra tik kaip pavyzdys.

LIETUVIŲ 43

Kiti nuotoliniu būdu valdomi prietaisai gali blokuoti signalą. Nenaudokite jokių nuotoliniu būdu valdomų prietaisų tada, kai naudojate kaitlentės funkciją.

Viryklės gartraukiai su funkcijaHob²Hood

Visą gartraukių, veikiančių su šia funkcija, asortimentą rasite mūsų vartotojams skirtoje interneto svetainėje.

AEG gartraukiai, kurie veikia su šia funkcija, privalo turėti simbolį .

9. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

9.1 Bendra informacija

• Valykite kaitlentę po kiekvieno panaudojimo.

• Visada naudokite prikaistuvius

švariais dugnais.

• Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant paviršiaus neturi įtakos kaitlentės veikimui.

• Naudokite specialius, kaitlentei valyti tinkamus valiklius.

• Naudokite specialią, stiklui skirtą grandyklę.

9.2 Kaitlentės valymas

Nuvalykite nedelsdami: išsilydžiusį plastiką, plastmasinę plėvelę, cukrų ir maistą su cukrumi, nes kitaip nešvarumai gali pakenkti kaitlentei.

Būkite atsargūs, kad išvengtumėte nudegimų. Naudokite specialią grandyklę, kurią prie stiklo paviršiaus pridėkite smailiu kampu ir stumkite ašmenis paviršiumi.

Kaitlentei pakankamai ataušus

pašalinkite: kalkių nuosėdas, vandens dėmes, riebalų dėmes, metalo spalvos dėmes. Kaitlentę valykite drėgnu skudurėliu ir nešveičiamąja valymo priemone.

Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite minkštu audiniu.

Pašalinkite blizgančias metalo

atspalvio dėmes: naudokite vandens ir acto tirpalą ir valykite stiklo paviršių

šluoste.

• Kaitlentės paviršiuje yra horizontalūs grioveliai. Valykite kaitlentę drėgna

44 www.aeg.com

šluoste ir plovikliu, lygiai šluostydami iš kairės į dešinę. Nuvalę kaitlentę, ją

10. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

nusausinkite minkšta šluoste iš kairės į dešinę.

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

10.1 Ką daryti, jeigu...

Problema

Kaitlentės nepavyksta įjungti arba valdyti.

Ekranas nereaguoja į prisi‐ lietimą.

Galima priežastis

Kaitlentė neprijungta arba netinkamai prijungta prie elektros tinklo.

Perdegė saugiklis.

60 sekundžių nenustatėte kaitinimo lygio.

Vienu metu palietėte 2 arba daugiau jutiklio laukų.

Sustabdyti veikia.

Uždengta dalis ekrano arba per arti ekrano pastatyti puo‐ dai.

Ant ekrano yra šiek tiek skysčio arba uždėtas daik‐ tas.

Atitaisymo būdas

Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐ kamai prijungta prie elektros tinklo. Žr. prijungimo sche‐ mą.

Patikrinkite, ar veikimas su‐ triko dėl saugiklio. Jeigu sau‐ giklis pakartotinai perdega, kreipkitės į kvalifikuotą elek‐ triką.

Dar kartą įjunkite kaitlentę ir nustatykite kaitinimo lygį greičiau nei per 60 sekun‐ džių.

Palieskite tik vieną jutiklio lauką.

Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐ jimas“.

Patraukite daiktus. Patrauki‐ te puodus atokiau nuo ekra‐ no.

Nuvalykite ekraną, palaukite, kol prietaisas atvės. Atjunki‐ te kaitlentę nuo elektros tin‐ klo. Praėjus 1 minutei, vėl prijunkite kaitlentę.

Nuimkite daiktą nuo jutiklių laukų.

Pasigirsta garso signalas ir kaitlentė išsijungia.

Kai kaitlentė yra išjungta, gir‐ dimas garso signalas.

Kaitlentė išsijungia.

Kažką padėjote ant vieno ar‐ ba kelių jutiklio laukų.

Kažką uždėjote ant jutiklio lauko .

Nuimkite daiktą nuo jutiklio lauko.

LIETUVIŲ 45

Problema

Neįsijungia likusio karščio in‐ dikatorius.

Jūs negalite įjungti didžiau‐ sio kaitinimo lygio.

Jutiklių laukai įkaista.

Hob²Hood neveikia.

Hob²Hood veikia, bet šviečia tik lemputė.

Hob²Hood veikia režimai

H1–H6, bet apšvietimas iš‐ jungtas.

Liečiant jutiklių laukus nėra garso.

Galima priežastis

Kaitvietė neįkaitusi, nes vei‐ kė pernelyg trumpai, arba sugedęs po kaitlente esantis jutiklis.

Kitai kaitvietei jau nustatytas didžiausias kaitinimo lygis.

Per žemas Galios ribojimas lygis.

Per didelis prikaistuvis arba jis yra per arti valdiklių.

Atitaisymo būdas

Jeigu kaitvietė veikė pakan‐ kamai ilgai ir jau turėtų būti įkaitusi, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Pirmiausia sumažinkite kitos kaitvietės galią.

Pakeiskite maksimalią galią

Meniu. Žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“.

Jeigu galima, didelius pri‐ kaistuvius dėkite ant galinių kaitviečių.

Uždengėte valdymo skydelį. Nuimkite daiktą nuo valdymo skydelio.

Jūs aktyvinote H1 režimą.

Pakeiskite režimą į H2–H6 arba palaukite, kol bus pa‐ leistas automatinis režimas.

Gali būti perdegusi lemputė. Kreipkitės į įgaliotąjį techni‐ nės priežiūros centrą.

Garsas yra išjungtas.

Nustatyta netinkama kalba.

Kaitvietė išsijungia.

Rodomas įspėjamasis pra‐ nešimas, kad kaitvietė išsi‐ jungs.

ir pranešimas įsijungia.

Rodoma O – X – A.

Jūs per klaidą pakeitėte kal‐ bą.

Automatinis išjungimas iš‐ jungia kaitvietę.

Užrakinimas veikia.

Vaikų saugos užraktas vei‐ kia.

Įjunkite garso signalus. Žr.

skyrių „Kasdienis naudoji‐ mas“.

Atkurkite visas funkcijas į ga‐ myklines nuostatas. Pasirin‐ kite Atkurti visas nuost. iš

Meniu.

Atjunkite kaitlentę nuo elek‐ tros tinklo. Praėjus 1 minutei, vėl prijunkite kaitlentę. Nus‐ tatykite Kalba, Ekrano ryšku‐ mas ir Įspėjamo signalo gar‐ sas.

Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐ jimas“.

Išjunkite ir vėl įjunkite kait‐ lentę.

Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐ jimas“.

Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐ jimas“.

46 www.aeg.com

Problema

mirksi.

ir skaičius įsijungia.

Galite girdėti nuolatinį pyp‐ sėjimą.

Galima priežastis

Ant kaitvietės neuždėtas pri‐ kaistuvis.

Netinkamas prikaistuvis.

Prikaistuvio dugno skersmuo yra per mažas kaitvietei.

Kaitlentėje aptikta klaida.

Netinkamas elektros prijun‐ gimas.

Atitaisymo būdas

Uždėkite prikaistuvį ant kait‐ vietės.

Naudokite tinkamą prikais‐ tuvį. Žr. skyrių „Patarimai“.

Naudokite tinkamo dydžio prikaistuvį. Žr. „Techniniai duomenys“.

Išjunkite kaitlentę ir vėl ją įjunkite po 30 sekundžių. Jei‐ gu vėl rodoma , atjunkite kaitlentę nuo maitinimo tin‐ klo. Praėjus 30 sekundžių, vėl prijunkite kaitlentę. Jeigu problema tęsiasi, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Atjunkite kaitlentę nuo elek‐ tros tinklo. Paprašykite kvali‐ fikuoto elektriko patikrinti in‐ staliaciją.

10.2 Jeigu negalite rasti sprendimo...

Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą. Pateikite duomenis iš techninių duomenų lentelės. Patikrinkite, ar

11. TECHNINIAI DUOMENYS

11.1 Techninių duomenų plokštelė

tinkamai naudojatės kaitlente. Jeigu ne, aptarnavimo centro ar atstovo apsilankymas bus apmokestintas, nepaisant garantinio laikotarpio.

Nurodymai apie aptarnavimo centrą ir garantijos sąlygos pateiktos garantijos brošiūroje.

Modelis IAE64843FB

Tipas 61 B4A 01 CD

Indukcija 7.2 kW

Ser. Nr. .................

AEG

11.2 Programinės įrangos licencijos

Šios kaitlentės programinėje įrangoje yra programinės įrangos, kuri yra saugoma

Gamyklos numeris (PNC) 949 597 561 00

220–240 V / 400 V 2 N 50–60 Hz

Pagaminta Vokietijoje

7.2 kW autorių teisių ir naudojama pagal BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0,

LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT,

OpenSSL / SSLEAY, ISC, Apache 2,0 ir kt. licencijas.

LIETUVIŲ

Visą licenciją rasite Meniu > Nuostatos >

Aptarnavimas > Licencija.

Atvirojo šaltinio programinės įrangos

šaltinio kodą galite parsisiųsti pagal nuorodą, pateiktą gaminio interneto svetainės puslapyje.

11.3 Kaitviečių techniniai duomenys

Kaitvietė Vardinė galia

(didžiausias kaitinimo lygis)

(W)

Kairioji priekinė 2 300

Kairioji galinė 2 300

Dešinioji prieki‐ nė

1 400

Dešinioji galinė 1 800

PowerBoost

(W)

3 200

3 200

2 500

2 800

10

10

4

125–210

125–210

125–145

47

PowerBoost di‐ džiausia truk‐ mė (min.)

Prikaistuvio skersmuo (mm)

10 145–180

Kaitviečių galia gali šiek tiek skirtis nuo lentelėje pateiktų duomenų. Ji kinta priklausomai nuo prikaistuvių medžiagos ir matmenų.

12. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS

Norėdami pasiekti optimalių maisto gaminimo rezultatų, naudokite prikaistuvius, kurių skersmuo ne didesnis nei nurodytas lentelėje.

12.1 Gaminio informacija pagal EU 66/2014 galioja tik ES rinkai.

Modelio žymuo

Kaitlentės tipas

Kaitviečių skaičius

Kaitinimo technologija

Apvalių kaitviečių skers‐ muo (Ø)

Kaitvietės energijos sąnau‐ dos (EC electric cooking)

Kaitlentės energijos sąnau‐ dos (EC electric hob)

Kairioji priekinė

Kairioji galinė

Dešinioji priekinė

Dešinioji galinė

Kairioji priekinė

Kairioji galinė

Dešinioji priekinė

Dešinioji galinė

IAE64843FB

Įmontuojama kait‐ lentė

4

Indukcija

21,0 cm

21,0 cm

14,5 cm

18,0 cm

188,9 Wh/kg

188,9 Wh/kg

183,4 Wh/kg

178,8 Wh/kg

185,0 Wh/kg

48 www.aeg.com

EN 60350-2 - Buitiniai elektriniai virimo ir kepimo prietaisai. 2 dalis. Kaitvietės.

Eksploatacinių charakteristikų matavimo metodai

Maisto gaminimo srities energijos matavimai ant atitinkamų kaitviečių yra nurodyti žymomis.

12.2 Energijos taupymas

Jeigu laikysitės toliau pateiktų patarimų, kasdien gamindami galėsite sutaupyti energijos.

13. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

• Kai šildote vandenį, naudokite jo tik tiek, kiek reikia.

• Jeigu įmanoma, prikaistuvius uždenkite dangčiais.

• Uždėkite prikaistuvį, prieš įjungdami kaitvietę.

• Mažesnius prikaistuvius dėkite ant mažesnių kaitviečių.

• Uždėkite prikaistuvį tiesiai ant kaitvietės vidurio.

• Maistui pašildyti arba išlydyti naudokite likusį karštį.

Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

*

www.aeg.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents