Whirlpool FSCR 10415 User guide

Whirlpool FSCR 10415 User guide
Průvodce Zdraví & bezpečnost,
Používání & údržba a instalace
www.whirlpool.eu/register
ČESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
CS
ČESKY
PRŮVODCE ZDRAVÍ A BEZPEČNOST,
POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA a INSTALACE
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL.
Přejete-li si získat komplexnější podporu,
zaregistrujte svůj spotřebič na webových stránkách www.whirlpool.eu/register
Obsah
Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Průvodce Použití a údržba
POPIS VÝROBKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PŘÍSTROJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
TECHNICKÉ ÚDAJE PRO PŘIPOJENÍ K ROZVODU VODY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DVÍŘKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
OSVĚTLENÍ BUBNU (je-li jím výrobek vybaven) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PŘÍSLUŠENSTVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PRVNÍ POUŽITÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3
PROGRAMY A MOŽNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
UKAZATELE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
POMŮCKA PRO DÁVKOVÁNÍ / PRVNÍ POUŽITÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
POMŮCKA PRO DÁVKOVÁNÍ / BĚŽNÉ POUŽITÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
TIPY NA ÚSPORU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ČIŠTĚNÍ PRAČKY ZVENČÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
KONTROLA PŘÍVODNÍ HADICE VODY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
ČIŠTĚNÍ SÍTKOVÝCH FILTRŮ V PŘÍVODNÍ VODNÍ HADICI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU PRACÍCH PROSTŘEDKŮ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ČIŠTĚNÍ VODNÍHO FILTRU / VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
PŘEPRAVA A MANIPULACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
DVÍŘKA – JAK JE OTEVŘÍT V PŘÍPADĚ ZÁVADY, ABY BYLO MOŽNO VYTÁHNOUT PRÁDLO . . . . . . . . . . . . . . . . 42
SERVISNÍ STŘEDISKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Průvodce instalací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4
CS
Průvodce Zdraví a bezpečnost
BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY
JE DŮLEŽITÉ SI JE PŘEČÍST
A DODRŽOVAT
Před použitím spotřebiče si
pročtěte tyto bezpečnostní
pokyny.
Pro budoucí potřebu je
uchovávejte tak, abyste je měli
vždy po ruce.
V tomto návodu a na samotném
spotřebiči jsou uvedena důležitá
bezpečnostní upozornění, která
musíte dodržovat.
Výrobce odmítá jakoukoli
odpovědnost za nedodržování
těchto bezpečnostních pokynů,
za nevhodné používání
spotřebiče nebo nesprávné
nastavení ovládacích prvků.
Pračka je vybavena ochrannými
přepravními šrouby, které chrání
vnitřek pračky před poškozením
při přepravě. Před použitím
pračky musí být přepravní šrouby
bezpodmínečně odstraněny.
Po odstranění šroubů zakryjte
otvory čtyřmi přiloženými
plastovými krytkami.
Nikdy neotvírejte dvířka násilím,
ani je nepoužívejte jako stupínek.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Pokud se v blízkosti spotřebiče
budou pohybovat velmi malé
(0–3 roky) nebo malé (3–8 let)
děti, musejí být neustále pod
dohledem.
Děti starší 8 let a osoby
s fyzickým, smyslovým či
duševním postižením nebo bez
patřičných zkušeností a znalostí
mohou tento spotřebič používat
pouze pod dohledem nebo
tehdy, pokud obdržely informace
o bezpečném použití spotřebiče
a rozumějí rizikům, která s jeho
používáním souvisejí. Nedovolte
dětem, aby si se spotřebičem
hrály. Nedovolte dětem, aby
bez dohledu prováděly čištění
a vykonávaly běžnou údržbu
spotřebiče.
SCHVÁLENÉ POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: Provoz spotřebiče
nelze ovládat pomocí externího
časovače nebo samostatného
systému dálkového ovládání.
Tento spotřebič je určen
výhradně k domácímu, nikoli
profesionálnímu použití.
Spotřebič nepoužívejte ve
venkovním prostředí.
Neumisťujte do spotřebiče nebo
jeho blízkosti výbušné a hořlavé
látky, jako např. plechovky
s aerosoly, a neskladujte ani
nemanipulujte zde s benzínem
či jinými hořlavými materiály: při
náhodném zapnutí spotřebiče
hrozí nebezpečí požáru.
INSTALACE
Ke stěhování a instalaci
spotřebiče jsou nutné minimálně
dvě osoby. Pro vybalení
a instalaci spotřebiče používejte
ochranné rukavice.
Instalaci a opravy musí
provádět kvalifikovaný
technik podle pokynů výrobce
a v souladu s platnými místními
bezpečnostními předpisy.
Neopravujte ani nevyměňujte
žádnou část spotřebiče, pokud to
není výslovně uvedeno v návodu
k použití.
Děti by neměly provádět úkony
související s instalací. Při instalaci
udržujte děti z dosahu. Během
instalace a po jejím skončení
odstraňte balicí materiál
(plastové sáčky, polystyrén apod.)
z dosahu dětí.
Po vybalení spotřebiče se
přesvědčte, že během přepravy
nedošlo k jeho poškození.
V případě problémů se obraťte
na prodejce nebo na nejbližší
servisní středisko.
Před instalací je nutno zařízení
odpojit od síťového napájení.
Během instalace se ujistěte, že
zařízení nepoškozuje napájecí
kabel.
Spotřebič zapněte až po
dokončení jeho instalace.
Při instalaci spotřebiče se
přesvědčte, zda všechny čtyři
nožičky stojí stabilně na podlaze,
podle potřeby je nastavte
a pomocí vodováhy zkontrolujte,
zda je spotřebič dokonale
vodorovný.
V případě dřevěných nebo tzv.
plovoucích podlah (např. některé
parketové nebo laminátové
podlahy) umístěte spotřebič na
překližkovou desku o rozměrech
60×60 cm a tloušťce nejméně
3 cm, která je bezpečně
upevněna k podlaze.
Pro připojení spotřebiče
k rozvodu vody používejte pouze
nové hadice. Stará souprava
hadic není určena k opětovnému
použití.
Při přemísťování nikdy nedržte
spotřebič za horní desku nebo
víko.
Připojení k hlavnímu přívodu
vody musí provést kvalifikovaný
technik, a to podle pokynů
výrobce a v souladu s platnými
místními bezpečnostními
předpisy.
Pro modely určené pouze
k připojení k přívodu studené
5
vody: nepřipojujte přívod teplé
vody. Pro modely s přívodem
horké vody: Teplota přiváděné
teplé vody nesmí překročit 60 °C.
Zkontrolujte, zda nejsou větrací
otvory v podstavci pračky (je-li
u daného modelu k dispozici)
zakryté kobercem nebo jiným
předmětem.
Tlak přívodní vody se musí
pohybovat v rozmezí 0,1–1 MPa.
Pokud chcete na pračku umístit
sušičku, vyžádejte si nejdříve
informace od servisu nebo
prodejce, zda je to možné.
Umístění sušičky na pračku je
dovoleno pouze tehdy, je-li
sušička připevněna k pračce
pomocí příslušné spojovací
instalační soupravy, kterou
získáte v servisním středisku
nebo od specializovaného
prodejce.
VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE
ELEKTRICKÉHO PROUDU
Instalace musí probíhat v souladu
s platnými bezpečnostními
předpisy, a proto je nutno použít
vícepólový spínač s minimální
vzdáleností mezi kontakty 3 mm,
a spotřebič musí být uzemněn.
Je-li napájecí kabel poškozený,
nahraďte jej stejným novým
kabelem. Výměnu napájecího
kabelu musí provést pouze
kvalifikovaný elektrikář v souladu
s pokyny výrobce a platnými
bezpečnostními předpisy.
Obraťte se na autorizované
servisní středisko.
Neodpovídá-li zástrčka
vaší zásuvce, obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Napájecí kabel musí být
dostatečně dlouhý, aby mohl
spojit vestavěný spotřebič
s elektrickou sítí. Netahejte za
napájecí kabel spotřebiče.
Nepoužívejte prodlužovací
kabely, sdružené zásuvky nebo
adaptéry.
6
Nezapínejte tento
elektrospotřebič, pokud je
poškozena přívodní síťová šňůra
nebo zástrčka, pokud spotřebič
nefunguje správně nebo došlo-li
k poškození či pádu spotřebiče.
Napájecí kabel se nesmí dotýkat
žádné horké plochy.
Po provedení instalace nesmí být
elektrické prvky spotřebiče pro
uživatele přístupné.
Spotřebiče se nedotýkejte
vlhkými částmi těla
a nepoužívejte jej bosí.
SPRÁVNÉ POUŽITÍ
Neplňte pračku více, než je
maximální povolené množství
suchých oděvů uvedené
v produktovém listu.
Voda nacházející se ve spotřebiči
není pitná.
Nepoužívejte žádná rozpouštědla
(např. terpentýn, technický
benzín), čisticí prostředky
obsahující rozpouštědla, tekuté
čisticí prášky, čisticí prostředky na
sklo, univerzální čisticí prostředky
či hořlavé tekutiny. V pračce
neperte látky, které byly ošetřeny
rozpouštědly nebo hořlavými
tekutinami.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Nikdy nepoužívejte parní čističe.
Při čištění a údržbě používejte
ochranné rukavice.
Před údržbou je nutno zařízení
odpojit od síťového napájení.
POKYNY K OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
LIKVIDACE OBALOVÉHO
MATERIÁLU
Obal je ze 100%
recyklovatelného materiálu a je
označen recyklačním symbolem
. Jednotlivé části obalového
materiálu proto odpovědně
zlikvidujte podle platných
místních předpisů týkajících se
nakládání s odpady.
LIKVIDACE DOMÁCÍCH
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Při likvidaci spotřebič znehodnoťte
odříznutím napájecího kabelu
a odstraňte případné police a dveře,
aby se děti nemohly zavřít uvnitř.
Tento spotřebič byl vyroben
z recyklovatelných nebo
opakovaně použitelných
materiálů. Zlikvidujte jej podle
místních předpisů pro likvidaci
odpadu.
Další informace o likvidaci, renovaci
a recyklaci elektrických spotřebičů
získáte na příslušném místním
úřadě, v podniku pro sběr domácího
odpadu nebo v obchodě, kde jste
spotřebič zakoupili.
Tento spotřebič je označen
v souladu s evropskou směrnicí
2012/19/EU o odpadních
elektrických a elektronických
zařízeních (OEEZ).
CS
Zajištěním správné likvidace
tohoto výrobku pomůžete zabránit
případným negativním důsledkům
na životní prostředí a lidské zdraví,
které by mohly být způsobeny
nevhodnou likvidací výrobku.
Symbol na výrobku nebo
doprovodné dokumentaci
udává, že tento výrobek nesmí
být likvidován spolu s domácím
odpadem, ale je nutné ho
odevzdat do příslušného
sběrného střediska k recyklaci
elektrických a elektronických
zařízení.
PROHLÁŠENÍ
O SHODĚ
Tento spotřebič byl navržen,
vyroben a dodán na trh v souladu
s bezpečnostními požadavky
evropských směrnic:
LVD 2014/35/‌EU, EMC 2014/30/EU
a RoHS 2011/65/‌EU.
7
Průvodce Použití a údržba
POPIS
VÝROBKU
PŘÍSTROJ
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Horní plocha
Dávkovač pracího prostředku
Ovládací panel
Držadlo dvířek
Dvířka
Vodní filtr / hadice nouzového vypouštění (je-li
k dispozici) – za soklem –
7. Sokl (odnímatelný)
8. Seřiditelné nožičky (4)
6.
7.
8.
DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU
1. Přihrádka pro hlavní praní
• Prací prostředek pro hlavní praní
• Odstraňovač skvrn
• Změkčovač vody
2. Přihrádka pro předpírku
• Prací prostředek pro předpírku
3. Přihrádka pro aviváž
• Aviváž
• Tekutý škrob
Aviváž nebo škrobový roztok nesmí
přesahovat značku označující maximum.
4. Uvolňovací tlačítko
(Stiskněte pro vyjmutí zásobníku pracího
prostředku za účelem čištění.)
8
CS
Doporučené prací prostředky pro různé typy prádla
Bílé prádlo
(studená až 95 °C) Vysoce účinné prací prostředky
Šetrné prací prostředky s bělicími a/nebo opticky zjasBílé jemné prádlo
(studená až 40 °C)
ňujícími prostředky
Prací prostředky s bělicími a/nebo opticky zjasňujícími
Světlé/pastelové barvy
(studená až 60 °C)
prostředky
Prací prostředky na barevné prádlo bez bělicích /
Intenzivní barvy
(studená až 60 °C)
opticky zjasňujících prostředků
Černé prádlo / tmavé barvy (studená až 60 °C) Speciální prací prostředky na černé/tmavé prádlo
OVLÁDACÍ PANEL
13.
12.
MAX
30’
60°
40°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1. Tlačítko Zapnout/Vypnout (při dlouhém stisku Reset/
Vypouštění)
2. Tlačítko Program
3. Colours 15
4. Tlačítko Provzdušnění
5. Tlačítko Pomůcky pro dávkování (při dlouhém stisku
Nastavení pomůcky pro dávkování)
6. Ovladač (výběr provedete otočením / potvrdíte
stisknutím)
7. Tlačítko Odložený start
8. Tlačítko Teplota
9. Tlačítko Rychlost odstřeďování
10. Tlačítko možnosti (při dlouhém stisku Zámek tlačítek)
11. Tlačítko Spustit/Pozastavit
12. Displej
13. Programová oblast
9
TECHNICKÉ ÚDAJE PRO PŘIPOJENÍ
K ROZVODU VODY
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
PŘÍVOD VODY
Studená voda
VODOVODNÍ KOHOUTEK
3/4" hadicová přípojka se závitem
MINIMÁLNÍ TLAK PŘIVÁDĚNÉ VODY
100 kPa (1 bar)
MAXIMÁLNÍ TLAK PŘIVÁDĚNÉ VODY
1000 kPa (10 bar)
10
CS
DVÍŘKA
Dvířka otevřete zatáhnutím za držadlo
Dvířka zavřete tak, že tlačíte na držadlo, dokud
neuslyšíte zaskočení západky.
OSVĚTLENÍ BUBNU (je-li jím výrobek vybaven)
• Při výběru programu: při vkládání prádla se
rozsvítí kontrolka.
• Po spuštění programu se světlo rozsvěcí a zhasíná
podle toho, zda spotřebič detekuje přítomnost
prádla v bubnu.
• Po skončení programu a otevření dvířek se světlo
na chvíli rozsvítí, aby usnadnilo vyjímání prádla
z pračky. Následně se z úsporných důvodů vypne;
chcete-li jej opět rozsvítit, zmáčkněte jakékoli
tlačítko.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Potřebujete-li zjistit, zda je pro váš typ pračky (sušičky)
dostupné následující příslušenství, kontaktujte naše
servisní středisko.
SPOJOVACÍ SADA
pomocí které můžete sušičku připevnit na pračku,
ušetřit tak místo a usnadnit si vkládání a vytahování
prádla z vysoko umístěné sušičky.
PODSTAVEC
Lze jej umístit pod pračku, aby se tak zjednodušilo
plnění a vyprazdňování bubnu.
11
JAK POUŽÍVAT
SPOTŘEBIČ
PRVNÍ POUŽITÍ
Když pračku zastrčíte do zásuvky, automaticky se
zapne.
Odstranění výrobních nečistot.
1.
Zvolte program „Bavlna“ s teplotou 95 °C.
Prostudujte si pokyny v části „BĚŽNÉ POUŽITÍ“.
12
2. Přidejte malé množství pracího prostředku
(maximálně 1/3 množství doporučovaného
výrobcem pro lehce zašpiněné prádlo) do komory
pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku.
3.
Program spusťte bez prádla. Informace o volbě
a spouštění programů naleznete v části „BĚŽNÉ
POUŽITÍ“.
CS
BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ
TŘÍDĚNÍ PRÁDLA
1.
VYPRÁZDNĚTE KAPSY
• Mince, sponky atp. mohou poškodit
prádlo i součásti pračky.
• Předměty typu papírových kapesníků
se rozpadnou na malé kousky a po každém praní
je třeba je ručně odstranit.
2. ZAPNĚTE ZIPY, KNOFLÍKY
A HÁČKY. SVAŽTE VOLNÉ
TKANICE ČI STUŽKY.
• Malé kusy prádla (jako nylonové punčochy,
pásky atp.) a kusy opatřené háčky (jako např.
podprsenky) perte v pracím sáčku nebo v povlaku
na polštář se zipem. Ze záclon vždy odstraňte
kroužky nebo záclony s pevně svázanými kroužky
perte v bavlněném sáčku.
3.
DRUH TKANINY / SYMBOL NA VISAČCE
Bavlna, směsná vlákna, snadná údržba / syntetické
materiály, vlna, ruční praní.
• Barva
roztřiďte barevné a bílé prádlo. Nové barevné
kusy perte zvlášť.
• Perte dohromady prádlo různých rozměrů,
zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu lépe
rozloží.
• Jemné prádlo
Jemné prádlo perte zvlášť; vyžaduje jemné
zacházení.
13
JAK POUŽÍVAT PRAČKU
1. VLOŽTE PRÁDLO
• Otevřete dvířka a vložte prádlo. Dodržujte
maximální plnění uvedené v tabulce
programů.
2.ZAVŘETE DVÍŘKA
• Ujistěte se, že mezi sklem ve
dvířkách a dveřním filtrem neuvízlo
žádné prádlo.
• Zavřete dvířka tak, abyste slyšeli zaskočení západky.
3. OTEVŘETE PŘÍVOD VODY
• Ověřte, zda je pračka připojena
k elektrické síti.
• Otevřete přívod vody.
4. ZAPNĚTE PRAČKU
• Stiskněte tlačítko „Zapnout/vypnout“ dokud
se nerozsvítí tlačítko programu. Zobrazí se
animovaná sekvence a zazní zvuk. Pak je pračka
připravena k provozu.
• Na ovládacím panelu se zobrazí poslední použité
programové nastavení.
5. NASTAVTE POŽADOVANÝ PROGRAM
REŽIM PRŮVODCE
Nastavením programu vás provedou osvětlená
tlačítka v následujícím pořadí: výběr programu /
teploty / rychlosti odstřeďování / možností. Poté, co
stisknutím ovladače potvrdíte svou volbu, přeskočí
světlo na voliči na další krok.
Zvolte program
Ujistěte se, že se tlačítko programu rozsvítí.
Požadovaný program zvolte otočením ovladače.
Rozsvítí se kontrolka vedle vybraného
programu.
Požadovaný program potvrďte stiskem ovladače.
14
Více informací o programech naleznete v Tabulce
programů.
Podle potřeby změňte teplotu
Chcete-li změnit teplotu uvedenou na displeji,
musí « svítit tlačítko teploty.
Otáčením ovladače nastavte požadovanou teplotu
a pak ji potvrďte stisknutím ovladače.
Podle potřeby změňte rychlost odstřeďování
Chcete-li změnit rychlost odstřeďování
uvedenou na displeji, musí svítit tlačítko
Odstřeďování.
Otáčením ovladače nastavte požadovanou rychlost
odstřeďování nebo zastavení po máchání a pak
nastavení potvrďte stisknutím ovladače.
Pokud zvolíte rychlost odstřeďování „0“, skončí
program vypuštěním vody po posledním máchání.
Nebude zařazeno konečné odstřeďování.
Pokud zvolíte možnost „Zastavení po máchání“,
zastaví se program po fázi máchání. Prádlo zůstane
namočeno v poslední máchací vodě. Více informací
naleznete v části PROGRAMY, MOŽNOSTI A FUNKCE
/ Zastavení po máchání.
CS
V případě potřeby vyberte možnosti
Chcete-li zvolit další možnosti, musí svítit
tlačítko Možnosti. Možnosti, které lze v daném
programu zvolit, jsou označeny světelnými šipkami.
Požadované možnosti zvolte otočením ovladače.
Symbol vybrané možnosti bliká. Pro potvrzení
stiskněte tlačítko.
Některé možnosti/funkce lze vybrat přímo
stisknutím tlačítka:
Správné dávkování pracího prostředku /
přídavných prostředků je důležité, protože
• optimalizuje výsledek praní
• předchází vzniku zbytků pracího prostředku
v prádle, které mohou působit dráždivě na
pokožku
• šetří peníze tím, že předchází plýtvání pracím
prostředkem
• chrání pračku tím, že předchází usazování
vodního kamene
• je šetrné k životnímu prostředí a omezuje jeho
zbytečné zatěžování
7.
Více informací získáte v části PROGRAMY,
MOŽNOSTI A FUNKCE.
INDIVIDUÁLNÍ REŽIM
Po zapnutí pračky není nutné postupovat podle
REŽIMU S PRŮVODCEM.
Pořadí, v němž zvolíte program, záleží pouze na
vás. Chcete-li provést nastavení, stiskněte příslušné
tlačítko, otočte ovladačem a následně potvrďte
stisknutím ovladače.
Rozsah teplot, rychlostí odstřeďování a možností
záleží na vybraném programu.
Doporučujeme proto, abyste začali volbou
programu.
6.
PŘIDAT PRACÍ PROSTŘEDEK
• Pokud nepoužíváte funkci Pomůcka pro
dávkování, vytáhněte dávkovač pracích
prostředků a vložte prací prostředek (a případné
doplňující přípravky / aviváž) podle pokynů
v části DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU.
Dodržujte dávky doporučené na obalu
pracích prostředků. Pokud jste zvolili možnost
PŘEDPÍRKA nebo ODLOŽENÝ START, řiďte
se pokyny v části PROGRAMY, MOŽNOSTI
A FUNKCE. Poté opět pečlivě zavřete dávkovač
pracího prostředku.
• Jestliže použijete funkci „Pomůcka pro
dávkování“, přidáte prací prostředek později
po spuštění programu. Viz část POMŮCKA PRO
DÁVKOVÁNÍ / BĚŽNÉ POUŽITÍ.
SPUŠTĚNÍ PROGRAMU
Stiskněte a přidržte tlačítko Start/
Pauza, dokud nezačne světlo v tlačítku
nepřerušovaně svítit; program se spustí.
• Pokud jste zvolili možnost „Pomůcka pro
dávkování“, pračka bude po spuštění programu
indikovat doporučené množství pracího
prostředku pro vložené prádlo. – Vložte prací
prostředek do přihrádky pro hlavní praní
v dávkovači pracího prostředku, dávkovač zavřete
a pro pokračování programu stiskněte tlačítko
Spustit/Pozastavit
• Pokud jste zvolili možnost „Pomůcka pro
dávkování“ a také „Předpírka“, vložte příslušné
množství pracího prostředku do přihrádky pro
hlavní praní a zároveň polovinu tohoto množství
do přihrádku pro předpírku.
• Zavřete dávkovač a stiskněte tlačítko „Spustit/
Pozastavit“ a program bude pokračovat. Abyste
předešli přetečení, neotvírejte od této chvíle
zásobník pracího prostředku.
• Čas do konce programu zobrazený na displeji se
může lišit. Na délku trvání programu mohou mít
vliv faktory jako špatné vyvážení náplně prádla
nebo tvorba pěny.
Kdykoli dojde k přepočítání času zbývajícího do
konce programu, na displeji se zobrazí animace.
15
8. ZMĚNA NASTAVENÍ BĚŽÍCÍHO PROGRAMU 9. PŘERUŠENÍ BĚŽÍCÍHO PROGRAMU
(V PŘÍPADĚ POTŘEBY)
I když je program již spuštěný, můžete změnit
jeho nastavení. Změny budou provedeny za
předpokladu, že odpovídající fáze programu dosud
neskončila.
• Stiskněte odpovídající tlačítko (například tlačítko
„Rychlost odstřeďování“ pro změnu rychlosti
odstřeďování). Zvolená hodnota bude několik
sekund blikat.
• Dokud bliká, lze otáčením ovladače změnit
nastavení. Pokud hodnota přestane blikat a vy
jste doposud požadované změny neprovedli,
stiskněte tlačítko znovu.
• Pro potvrzení stiskněte ovladač. Pokud úpravu
nepotvrdíte, dojde k jejímu automatickému
potvrzení – upravené nastavení přestane blikat.
A OTEVŘENÍ DVÍŘEK (V PŘÍPADĚ
POTŘEBY)
Pro přerušení programu stiskněte tlačítko
„Spustit/Pozastavit“
• Za předpokladu, že hladina vody nebo
teplota nejsou příliš vysoké, rozsvítí se
kontrolka otevření dvířek. Můžete otevřít
dvířka a přidat další prádlo nebo například
vyjmout prádlo, které jste předtím vložili omylem.
• Po stisknutí tlačítka „Spustit/Pozastavit“ bude
program pokračovat
10. RESET BĚŽÍCÍHO PROGRAMU
(V PŘÍPADĚ POTŘEBY)
• Podržte stisknuté tlačítko „Zapnout/vypnout“,
dokud se na displeji nezobrazí „rES“. Dojde
k odčerpání vody a program bude ukončen.
Dveře se odblokují.
11. VYPNUTÍ PRAČKY PO SKONČENÍ
Poté, co změnu nastavení dokončíte, bude
program automaticky pokračovat. Chcete-li
předejít náhodné změně programu (například
zásahem dětí), použijte funkci „Zámek tlačítek“ (viz
část PROGRAMY, MOŽNOSTI A FUNKCE).
Chcete-li změnit nastavení běžícího programu,
můžete rovněž
• stisknout tlačítko „Spustit/Pozastavit“, čímž
běžící program pozastavíte
• změnit nastavení
• opětovným stisknutím tlačítka „Spustit/
Pozastavit“ pokračovat v programu.
Pokud jste provedli změnu programu, nepřidávejte
prací prostředek pro nový program.
16
PROGRAMU
• Na displeji se zobrazí „End“ a rozsvítí se kontrolka
otevření dvířek – můžete odebrat prádlo
• Stisknutím tlačítka hlavního vypínače „Zapnout/
Vypnout“ vypněte pračku. Pokud pračku
nevypnete, přibližně po čtvrthodině od skončení
programu se vypne automaticky kvůli úspoře
energie.
• Dvířka nechejte pootevřená, aby vnitřek pračky
mohl vysychat.
CS
PROGRAMY
A MOŽNOSTI
Při výběru vhodného programu pro daný typ prádla
vždy dodržujte pokyny uvedené na etiketách oblečení.
PROGRAM
Typ prádla
a doporučení
Eco bavlna
Běžně zašpiněné bavlněné prádlo.
Nejvýhodnější standardní program pro praní
bavlněného prádla při 40 °C a 60 °C z hlediska
spotřeby vody a energie. Z tohoto programu
vycházejí hodnoty uvedené na energetickém
štítku.
BAVLNA
MIX
SYNTETIKA
Normálně až silně zašpiněné prádlo vyrobené
z bavlny a lnu, jako např. ručníky, spodní prádlo,
ubrusy, ložní prádlo atp.
Mírně až normálně zašpiněné hrubší prádlo
vyrobené z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich
směsí.
Účinný jednohodinový program. V rámci jedné
náplně perte pouze podobné barvy.
Běžně zašpiněné prádlo vyrobené z umělých
vláken (například polyesteru, polyakrylu, viskózy
apod.) nebo jejich směsí s bavlnou.
Etikety
s pokyny
Nastavení
max. náplň max
rozsah teplot
Studená až 60 °C
max. otáčky při odstřeďování
max.
volitelné možnosti Intenzivní
máchání, Rychlé praní,
Colours 15, Provzdušnění
max. náplň max
rozsah teplot
Studená až 95 °C
max. rychlost odstřeďování max.
volitelné možnosti Předpírka,
Horké máchání, Skvrny 15,
Silně zašpiněné, Intenzivní
máchání, Rychlé praní,
Colours 15, Provzdušnění
max. náplň 6,0 kg
rozsah teplot
Studená až 60 °C
max. otáčky při odstřeďování
max.
volitelné možnosti Horké
máchání na konec,
Biologické odstranění
skvrn 15°, Intenzivní
máchání, Rychlé praní,
Colours 15
max. náplň 3,5 kg
rozsah teplot
Studená až 60 °C
max. otáčky při odstřeďování
max.
volitelné možnosti Předpírka,
Biologické odstranění
skvrn 15°, Silně zašpiněné,
Intenzivní máchání, Rychlé
praní, Colours 15
17
PROGRAM
Typ prádla
a doporučení
JEMNÉ PRÁDLO
Tenké, jemné prádlo vyžadující opatrné praní.
Etikety
s pokyny
Nastavení
max. náplň 2,5 kg
rozsah teplot
Studená až 40 °C
maximální rychlost odstřeďování
1 000
volitelné možnosti Předpírka,
VLNA
RYCHLOPRANÍ
30
Vlna s visačkou Woolmark a určená pro praní
v pračce, stejně jako tkaniny vyrobené z hedvábí,
lnu, vlny a viskózy označené jako vhodné pro
ruční praní.
Dodržujte doporučení výrobce na etiketě prádla.
30’
Mírně zašpiněné prádlo beze skvrn vyrobené
z bavlny, a/nebo umělých vláken.
Program pro rychlé přeprání.
Rychlé praní, Colours 15
max. náplň 2,0 kg
rozsah teplot
Studená až 40 °C
maximální rychlost odstřeďování
1 000
volitelné možnosti Rychlé
praní, Colours 15
max. náplň 3,0 kg
rozsah teplot
Studená až 30 °C
maximální rychlost odstřeďování
max
volitelné možnosti Colours 15
BAREVNÉ
ODSTŘEĎOVÁNÍ
max. náplň 6,0 kg
Mírně až normálně zašpiněné prádlo vyrobené
z bavlny, umělých vláken nebo jejich směsí; také
jemné prádlo.
Pomáhá zachovávat barvu prádla. Používejte
prací prostředek vhodný pro barvu prádla.
1 000
Samostatný program s intenzivním
odstřeďováním. Vhodný pro hrubší prádlo.
Biologické odstranění
skvrn 15°, Silně zašpiněné,
Rychlé praní, Intenzivní
máchání, Colours 15
max. náplň max
rozsah teplot "—"
rozsah teplot
Studená až 60 °C
maximální rychlost odstřeďování
volitelné možnosti Předpírka,
maximální rychlost odstřeďování
max
volitelné možnosti "—"
MÁCHÁNÍ/
ODSTŘ
Samostatný program zahrnující máchání
a intenzivní odstředění prádla. Vhodný pro
hrubší prádlo.
Pro fázi máchání je možno přidat aviváž.
max. náplň max
rozsah teplot —
maximální rychlost odstřeďování
max.
volitelné možnosti Intenzivní
máchání
18
CS
MOŽNOSTI VOLITELNÉ
PROSTŘEDNICTVÍM TLAČÍTEK MOŽNOSTÍ
Tabulka programů nabízí přehled
možných kombinací programů
a možností. Ne všechny kombinace
programů a možností lze zvolit.
Některé možnosti rovněž nelze
PŘEDPÍRKA
kombinovat. V takovém případě
kontrolka možnosti, kterou nelze
kombinovat, zabliká a zhasne,
zároveň zazní zvukový signál.
Pomáhá vyprat silně zašpiněné
prádlo přidáním fáze předpírky před
zvolený program hlavního praní. Pro
silně zašpiněné prádlo, například
s obsahem písku nebo částic nečistot.
Před vložením prádla do pračky je
důkladně vyklepte.
Prodlouží program asi o 20 minut.
Přidejte prací prostředek také do
komory pro předpírku v zásobníku
HORKÉ MÁCHÁNÍ
Program skončí ve fázi máchání
horkou vodou. Uvolní tak vlákna
prádla.
Pokud prádlo vyjmete krátce po
skončení programu, je na omak
příjemně teplé.
SKVRNY 15
Pomáhá odstraňovat všechny druhy
skvrn s výjimkou mastných skvrn.
Program začne fází praní ve studené
vodě.
pracího prostředku nebo přímo do
bubnu. – Pokud volíte „Předpírku“,
použijte pro hlavní praní práškový
prací prostředek, aby bylo zajištěno,
že zůstane v dávkovači až do spuštění
fáze hlavního praní. Dodržujte
dávkování pracího prostředku
stanovené jeho výrobcem nebo
použijte možnost „Pomůcka pro
dávkování“.
Program se prodlouží o cca 10 minut.
U odolných skvrn se doporučuje ruční
předpraní.
Nelze vybrat pro program Bavlna
95 °C.
19
SILNĚ ZAŠPINĚNÉ
Pomáhá vyprat silně zašpiněné prádlo
se skvrnami díky optimalizaci účinnosti
přísad pro odstraňování skvrn.
Do komory pro hlavní praní
přidejte vhodné množství přísady
na odstraňování skvrn (prášek)
společně s pracím prostředkem
(pouze práškovým). S touto možností
používejte pouze práškový prací
prostředek. Dodržujte doporučení
výrobce ohledně dávkování.
Může prodloužit program až
o 15 minut.
Upozornění: Vhodné pro použití
odstraňovačů skvrn a bělidel na bázi
kyslíku. Chlórová nebo perboritanová
bělidla se nesmějí používat.
INTENZIVNÍ MÁCHÁNÍ
Pomáhá odstranit zbytky pracího
prostředku z prádla prodloužením
fáze máchání.
Obzvlášť vhodné pro dětské prádlo,
pro alergiky a pro oblasti s velmi
měkkou vodou.
RYCHLÉ PRANÍ
Umožňuje rychlejší praní. Zkrátí
program při zachování kvalitního
výsledku.
Doporučuje se pouze u mírně
zašpiněného prádla.
Nelze vybrat pro program Bavlna 95 °C.
20
CS
MOŽNOSTI, KTERÉ LZE VOLIT PŘÍMO STISKEM
PŘÍSLUŠNÉHO TLAČÍTKA
COLOURS 15
Pomáhá chránit barvy prádla praním
ve studené vodě (15 °C). Funkce slouží
k úspoře energie potřebné k ohřevu
vody za současného dosažení
dobrých výsledků při praní.
Vhodné pro mírně zašpiněné prádlo
beze skvrn.
Ujistěte se, že je váš prací prostředek
vhodný pro praní při nízkých
teplotách (15° nebo 20 °C).
Nelze vybrat pro program Bavlna
95 °C.
PROVZDUŠNĚNÍ
Pomáhá udržet prádlo svěží v situaci,
kdy po skončení programu nemůžete
prádlo ihned vyjmout.
Pračka začne několik minut po
skončení programu prádlem
periodicky otáčet. Tento režim
TEPLOTA
Po zapnutí pračky se na ovládacím
panelu zobrazí poslední použitý
program a teplota.
Pokud změníte program, na displeji
se zobrazí jeho výchozí teplota.
potrvá přibližně 6 hodin po skončení
programu. Můžete jej kdykoliv
zastavit stiskem libovolného tlačítka;
dvířka se odblokují a můžete prádlo
vyjmout.
Pokud chcete teplotu změnit,
stiskněte tlačítko teplota, otáčením
ovladačem a zvolte požadovanou
teplotu a potvrďte ji stisknutím
ovladače.
21
ODSTŘEDĚNÍ
Po zapnutí pračky se na ovládacím
panelu zobrazí poslední použitý
program a rychlost odstřeďování.
Pokud změníte program, na displeji
se zobrazí jeho výchozí rychlost
odstřeďování.
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
Zamezí automatickému odstřeďování
na konci programu. Prádlo zůstane
v poslední máchací vodě a program
nebude pokračovat.
Vhodné pro jemné prádlo, které není
vhodné k odstřeďování nebo které lze
odstřeďovat jen při nižší rychlosti.
Nevhodné pro hedvábí.
Chcete-li zrušit „Zastavení máchání“,
zvolte jednu z následujících možností:
22
Pokud chcete rychlost odstřeďování
změnit, stiskněte tlačítko odstřeďování,
otáčením ovladačem a zvolte
požadovanou rychlost a potvrďte ji
stisknutím ovladače.
Pokud zvolíte rychlost odstřeďování „0“,
dojde na konci programu k odčerpání
vody, ale nebude následovat žádný
odstřeďovací cyklus.
• wodčerpání vody, bez odstřeďování:
otáčením ovladače zvolte rychlost
odstřeďování 0, pak stiskněte
„Spustit/pozastavit“: Voda bude
vypuštěna a program skončí
• odstřeďování prádla:
bliká výchozí rychlost odstřeďování
– cyklus odstřeďování spustíte
stiskem tlačítka „Spustit/Pozastavit“.
Nebo zvolte jinou rychlost
odstřeďování otáčením ovladače,
stisknutím potvrďte a stiskněte
Spustit/Pozastavit, čímž zahájíte
cyklus odstřeďování
CS
FUNKCE
ZAPNOUT/VYPNOUT
Zapnutí pračky: podržte stisknuté
tlačítko, dokud se nerozsvítí tlačítko
Spustit/pozastavit.
Zrušení běžícího programu: podržte
stisknuté tlačítko, dokud se na displeji
nezobrazí „rES“ pračka provede
odčerpání vody a ukončí program.
Vypnutí pračky po skončení
programu:
podržte stisknuté tlačítko, dokud
světlo nezhasne.
OVLADAČ
• Potvrzení a volba programů
a možností
• Otočením provedete volbu
• Stiskem potvrdíte
SPUSTIT/POZASTAVIT
• Spuštění programu po dokončení
nastavení
• Přerušení běžícího programu
• Pokračování přerušeného programu
ZÁMEK TLAČÍTEK
Tato funkce vám umožní provést
zablokování tlačítek a ovladače
ovládacího panelu proti nežádoucí
manipulaci, např. ze strany dětí.
Ovladač a tlačítka jsou nyní
zablokovány. Funguje jedině tlačítko
„Zapnout/vypnout“ umožňující
pračku vypnout. Zámek tlačítek
zůstává aktivní i poté, co pračku
vypnete a opět zapnete.
Pračka musí být zapnutá.
Podržte stisknuté tlačítko možnosti;
dokud se nerozsvítí symbol klíče na
ovládacím panelu.
K odblokování tlačítek / ovladače
podržte opět stisknuté tlačítko
možností, dokud na displeji nezmizí
symbol klíče.
23
DÁVKOVÁNÍ
Pomáhá dávkovat správné množství
pracího prostředku vzhledem k náplni
prádla.
Před použitím této možnosti:
Kromě toho zkontrolujte, zda nastavená
hodnota tvrdosti vody (měkká) odpovídá
tvrdosti místní vody. Pokud ne, nastavte
tuto hodnotu správně (viz „POMŮCKA
PRO DÁVKOVÁNÍ / PRVNÍ POUŽITÍ“).
Koncentrace jednotlivých pracích
prostředků dostupných na trhu se značně
liší. Z tohoto důvodu přizpůsobte pračku
dávkování množství pracího prostředku,
který používáte.
Viz speciální část Pomůcka pro dávkování –
První použití / Běžné použití
TLAČÍTKO „ODLOŽENÝ Posune začátek programu na pozdější
dobu. Umožňuje využít výhodnější
START“
sazby za elektrickou energii (např. noční
proud), nebo prádlo vyprat tak, aby
bylo připraveno v určitý čas.
Po stisknutí tlačítka Spustit/
Pozastavit se na displeji zobrazí
doba do spuštění programu.
Rozsvítí se tlačítko Spustit/Pozastavit.
Dvojtečka mezi hodinami a minutami
na displeji bliká. Dvířka se zablokují.
• Pokud jste zvolili „Pomůcka pro
dávkování“, pračka po stisknutí
tlačítka Spustit/pozastavit vypočítá
doporučené množství pracího
prostředku. Vložte množství pracího
prostředku uvedené na displeji
do zásobníku pracího prostředku;
používejte práškový prací prostředek,
tím zajistíte, že v zásobníku zůstane
až do spuštění programu. Zavřete
zásobník pracího prostředku a znovu
stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit,
tím se spustí odpočet zvolené doby
zpoždění.
• Po vypršení časového limitu se pračka
zapne automaticky. Na displeji pak
bude zobrazena zbývající doba trvání
programu.
Jak zrušit „Odložený start“:
• stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit
zrušíte funkci odloženého startu
(opětovným stiskem tlačítka Spustit/
Pozastavit dojde k okamžitému
spuštění programu)
• nebo stiskněte a přidržte tlačítko
zapnout/vypnout, čímž celé nastavení
programu zrušíte.
Vyberte odložený start až o 23 hodin.
S touto funkcí neužívejte tekuté prací
prostředky, protože nelze zaručit, že
v zásobníku zůstanou až do startu
programu.
• Zvolte program, teplotu a funkce.
• Stiskněte tlačítko „Odložený
start“ – na displeji bliká
symbol Spustit odložený start.
• Požadovanou dobu odloženého
startu (až 23 hodin) zvolte ovladačem,
přičemž čas se zobrazí na displeji.
Požadovanou dobu odložení startu
potvrďte stisknutím ovladače. Na
displeji se nepřerušovaně rozsvítí
symbol Odložený start.
24
CS
UKAZATELE
DVÍŘKA LZE OTEVŘÍT
Kontrolka svítí
• před spuštěním programu
• po přerušení programu, není-li hladina vody v pračce příliš vysoká
nebo prádlo není v této fázi programu příliš horké
• když program skončí a prádlo lze vyjmout
ZÁVADA: SERVIS
ZÁVADA: VODNÍ
FILTR UCPANÝ
Viz část ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD, kde naleznete více informací
ZÁVADA: PŘÍVOD
VODY JE UZAVŘENÝ
25
POMŮCKA PRO DÁVKOVÁNÍ / PRVNÍ POUŽITÍ
Chcete-li, aby tato funkce dokázala množství
potřebného pracího prostředku vypočítat co
nejpřesněji, přizpůsobte pračku na dávkování vámi
používaného pracího prostředku a tvrdost používané
vody.
ULOŽTE DÁVKOVACÍ HODNOTY
VÁMI POUŽÍVANÝCH PRACÍCH PROSTŘEDKŮ
Typy pracích
prostředků:
Na barvy
Šetrný
Obecný
Programy:
Barevné
Vlna, Jemné prádlo
Všechny ostatní
programy
26
Tvrdost vody
Úroveň znečištění
Na obalu vámi používaných pracích prostředků
najděte dávkované množství pro středně zašpiněné
prádlo a střední tvrdost vody
měkká
střední
lehké
střední
silné
ml
tvrdá
CS
Uložení těchto hodnot do paměti pračky:
1.
Zvolte program, pro nějž si přejete
údaje o pracím prostředku uložit.
3.
Otočením ovladače přizpůsobíte dávkovanou
hodnotu údaji, který jste předtím nalezli na obalu
pracího prostředku. Potvrďte stisknutím ovladače.
2. Podržte stisknuté tlačítko Pomůcka pro
dávkování, dokud se na displeji neobjeví symbol
lahve. Kontrolky všech programů pro danou
skupinu pracích prostředků se rozsvítí.
%
4.
Tento postup zopakujte pro všechny tři
skupiny programů. Stačí uložit dávkování pro
jeden program z každé skupiny – následně se
automaticky uloží i pro ostatní programy v dané
skupině.
Návrat na tovární hodnoty: zvolte a potvrďte „rES“,
jak je popsáno v kroku 3.
PŘIZPŮSOBTE PRAČKU MÍSTNÍ TVRDOSTI
VODY
Pračka je z výroby nastavena na měkkou
vodu.
Zjistěte si tvrdost místní vody například na
lokálních úřadech nebo na internetu. – Není-li
vaše místní voda „měkká“, přizpůsobte pračku
následujícím způsobem:
Nastavení tvrdosti vody:
1. Stiskněte a podržte zároveň tlačítka Program
a Pomůcka pro dávkování.
Na displeji se zobrazí hodnota „1“, což znamená
„měkká“ voda.
2. Ovladačem nastavte tvrdost vody na.
2
=
střední
3
=
tvrdá
a výběr potvrďte stisknutím ovladače. Jakmile
potvrdíte nastavení tvrdosti vody, automaticky
opustíte režim nastavení tvrdosti vody.
27
POMŮCKA PRO DÁVKOVÁNÍ / BĚŽNÉ POUŽITÍ
1. Po výběru programu a možností
stiskněte tlačítko „Pomůcka pro dávkování“;
na displeji se zobrazí symbol Pomůcka pro
dávkování.
2. Spusťte program stiskem tlačítka
„Spustit/Pozastavit“. – Buben se začne otáčet
a zjišťovat množství prádla, na displeji se
mezitím zobrazí animace. Následně se na displeji
ukáže doporučené množství pracího prostředku
v ml.
3. Vytáhněte zásobník pracího prostředku
a vložte prací prostředek v množství
uvedeném na displeji do komory pro hlavní
praní zásobníku pracího prostředku.
Pokud jste zvolili možnost „Předpírka“ a chcete
přidat prací prostředek i pro předpírku, přidejte
poloviční množství indikovaného pracího
prostředku do komory pro předpírku navíc
k plnému množství, které jste již dali do komory pro
hlavní praní.
28
Namísto do zásobníku pracího prostředku lze
prostředek přidat i přímo do bubnu v dávkovacím
pouzdře.
Programy s předpírkou: Prací prostředek pro
předpírku lze přidat přímo do bubnu, prací
prostředek pro hlavní praní se musí přidat do
komory pro hlavní praní v zásobníku pracího
prostředku. V takovém případě použijte pro hlavní
praní práškový prací prostředek, aby bylo zajištěno,
že zůstane v zásobníku až do spuštění fáze
hlavního praní.
Po přidání pracího prostředku zavřete zásobník
pracího prostředku (nebo dvířka).
4.
Zavřete zásobník pracího prostředku (nebo
dvířka) a pro pokračování programu stiskněte
tlačítko „Spustit/Pozastavit“.
CS
TIPY NA ÚSPORU
Nejlepších výsledků v úspoře energie, vody,
pracího prostředku a času dosáhnete, budete-li
prát maximální
doporučené množství prádla pro jednotlivé
programy, jak je uvedeno v tabulce programů.
Šetřete energii používáním pracího programu
s teplotou 60 °C místo 95 °C nebo pracího
programu s teplotou 40 °C místo 60 °C. Pro
bavlněné prádlo používejte nejlépe program Eko
s teplotou 40 °C nebo 60 °C.
bavlna
Nepřekračujte výrobcem doporučené dávky
pracího prostředku. Používejte funkci Pomůcka
pro dávkování; tuto funkci připravte podle návodu
v části „POMŮCKA PRO DÁVKOVÁNÍ / PRVNÍ
POUŽITÍ“.
Čas i energii můžete ušetřit také volbou vyšší
rychlosti odstředění ke snížení množství vody
v prádle, pokud pak chcete prádlo sušit v bubnové
sušičce.
Pro silně znečištěné prádlo používejte předpírku.
Skvrny ošetřete ještě před praním pomocí
odstraňovače skvrn nebo namočte zaschlé skvrny
do vody, abyste nemuseli volit program s vyšší
teplotou.
Pro lehce znečištěné prádlo používejte možnost
„Colours 15“, ušetříte tak energii nutnou k ohřevu
vody.
29
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
POZOR
Před prováděním jakéhokoli čištění a údržby
pračku vypněte a odpojte z elektrické sítě.
K čištění pračky nepoužívejte hořlavé
kapaliny.
ČIŠTĚNÍ PRAČKY
ZVENČÍ
K čištění vnější strany pračky používejte měkkou
vlhkou látku.
30
K čištění ovládacího panelu nepoužívejte čističe
na sklo nebo univerzální čističe, ani tekuté čisticí
prášky apod. – tyto přípravky by mohly poškodit
nápisy.
KONTROLA PŘÍVODNÍ
HADICE VODY
CS
Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice
nepuchří nebo nepraská. Je-li poškozená, vyměňte
ji za novou, kterou získáte v našem servisním
středisku nebo u specializovaného prodejce.
Podle typu hadice:
Má-li přívodní hadice průhledný potah, kontrolujte
pravidelně, zda barva na některých místech
netmavne. Pokud ano, může to znamenat, že
hadice uniká a je třeba ji vyměnit.
Hadice s automatickým systémem zastavování
přívodu vody: zkontrolujte malé inspekční okénko
na bezpečnostním ventilu (viz šipka). Je-li červené,
byla aktivována funkce bezpečnostního uzavření
a hadici je třeba vyměnit za novou.
Chcete-li tuto hadici odšroubovat, stiskněte přitom
uvolňovací tlačítko (je-li jím vybavena).
31
ČIŠTĚNÍ SÍTKOVÝCH FILTRŮ
V PŘÍVODNÍ VODNÍ HADICI
1.
Zavřete přívod vody a odšroubujte přívodní
hadici.
1
2
2.
4.
Vložte sítkový filtr zpět na své místo. Připojte
hadici k pračce i k přívodu vody. Při našroubování
hadice nepoužívejte žádné nástroje. Otevřete
přívod vody a zkontrolujte, že všude těsní.
Vyčistěte sítkový filtr v jejím ústí jemným
kartáčkem.
3.
Přívodní hadici následně rukou odšroubujte
od vstupu na zadní straně pračky.
Kleštěmi vyjměte sítkový filtr z přívodní hadice
k pračce a pečlivě jej vyčistěte.
2
1
32
ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU
PRACÍCH PROSTŘEDKŮ
1. Stlačením uvolňovacího tlačítka při
souběžném tahu směrem ven vyjměte zásobník
pracích prostředků.
CS
4. Všechny části osušte měkkým hadříkem.
1
2
2. Vyjměte vložku ze zásobníku pracího
prostředku i ze zásobníku aviváže.
5.
Vložte zásobník pracího prostředku na své
místo a zatlačte jej dovnitř.
3.
Všechny části umyjte pod tekoucí vodou
a odstraňte z nich veškeré usazené zbytky.
33
ČIŠTĚNÍ VODNÍHO FILTRU / VYPOUŠTĚNÍ
ZBYLÉ VODY
POZOR
Před čištěním filtru nebo vypouštěním zbylé vody
nejprve pračku vypněte a odpojte od elektrické
sítě. Pokud jste používali program s vysokou
teplotou vody, počkejte před vypouštěním, až se
ochladí.
1. Sejměte sokl: Stiskněte pojistné výstupky po
jeho stranách a následně jej sejměte.
Pokud voda neodtéká, svítí kontrolka „Vodní
filtr je ucpaný“.
Vodní filtr čistěte pravidelně, předejdete tak
situaci, kdy v důsledku jeho ucpání nemůže voda
po praní odtékat.
Jestliže u pračky není nouzová vypouštěcí hadička:
Umístěte pod vodní filtr širokou nízkou nádobu na
odtékající vodu.
2. Nádoba na vypouštěnou vodu:
Jestliže je u pračky nouzová vypouštěcí hadička:
Připravte si nízkou nádobu na vodu. Vytáhněte
vypouštěcí hadici ze spodní části pračky
3. Vypusťte vodu:
Jestliže je u pračky nouzová vypouštěcí hadička:
Vyjměte zátku na konci hadičky a nechte vodu
odtékat do nádoby. Když se nádoba naplní, zatlačte
do hadičky zátku a nádobu vyprázdněte. Opakujte
výše uvedené, dokud z pračky odtéká voda. Posléze
vypouštěcí hadičku pevně zazátkujte a zastrčte do
spodní části pračky.
34
CS
Jestliže u pračky není nouzová vypouštěcí hadička:
Opatrně otáčejte filtrem proti směru hodinových
ručiček, dokud nezačne vytékat voda. Nechte vodu
odtékat a nevyndávejte filtr.
Když se nádoba naplní, uzavřete filtr otáčením ve
směru hodinových ručiček. Vyprázdněte nádobu.
Tento postup opakujte, dokud nebude pračka
prázdná.
5.
Vodní filtr vyčistěte: odstraňte usazeniny
z vodního filtru pod tekoucí vodou.
6. Vraťte filtr na své místo a osaďte sokl: Vložte
4.
filtr na své místo pomocí otáčení ve směru
hodinových ručiček. Utáhněte jej co nejvíce;
držadlo filtru musí být ve svislé poloze. Chcete-li
ověřit těsnost filtru, nalijte do zásobníku pracího
prostředku jeden litr vody.
Následně osaďte sokl.
Vyjměte filtr: Pod vodní filtr rozložte dobře
savou bavlněnou látku. Následně otáčením proti
směru hodinových ručiček vodní filtr vyjměte.
2
1
35
PŘEPRAVA
A MANIPULACE
Odpojte pračku od elektrické sítě a zavřete přívod
vody.
1.
Zkontrolujte, zda jsou dvířka a zásobník
pracího prostředku úplně zavřené.
2. Odpojte přívodní hadici a sejměte odpadní
hadici z odpadu. Vypusťte ze všech hadic zbývající
vodu a upevněte je, aby se během přepravy
nepoškodily.
36
3.
Zašroubujte přepravní šrouby. Postupujte
přitom podle pokynů pro odstranění přepravních
šroubů – v opačném pořadí.
Upozornění: Nepřepravujte pračku bez
zašroubovaných přepravních šroubů.
CS
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Pračka je vybavena různými automatickými
bezpečnostními funkcemi. Díky nim lze poruchy
zjistit včas a bezpečnostní systém může vhodně
zareagovat.
PROBLÉM
Většinou jde o malé poruchy, které odstraníte
během několika minut.
MOŽNÉ PŘÍČINY
Pračka nezačala prát, žádné kontrolky Nepřipojeno k elektrické síti
nesvítí
Zásuvka nebo pojistka nefungují
Přerušení napájení
Pračka nezačne prát, přestože jste
stiskli tlačítko „Spustit/Pozastavit“
Dvířka nejsou správně zavřená
Blokování tlačítek je aktivní
Pračka se zastavila během programu Zastavení po máchání (= poloha
a kontrolka „Spustit/Pozastavit“ bliká tlačítka odstřeďování) je aktivováno
Program byl přerušen, možná došlo
k otevření dvířek
V zásobníku pracího prostředku
jsou po skončení programu zbytky
pracího prostředku
Při odstřeďování pračka vibruje
Na ovládacím panelu bliká Rychlost
odstřeďování „0“ a prádlo je velmi
vlhké
Byl aktivován bezpečnostní systém:
rozsvítí se kontrolka závady a/nebo
na displeji se zobrazí závada (F…);
přívod vody je možná uzavřený
Tlak vody je příliš nízký; sítkový filtr
přívodní hadice může být ucpaný
Nebyly odstraněny přepravní
šrouby(!)
ŘEŠENÍ
Připojte vidlici do zásuvky
Ověřte funkčnost zásuvky pomocí
lampy, nechte porouchanou
součástku opravit
Pračka bude automaticky pokračovat
v praní po obnovení dodávky
elektrické energie
Zatlačte na dvířka, až zaklapnou
Pro deaktivaci zámku tlačítek
stiskněte tlačítko se symbolem klíče
a držte je stisknuté po dobu 3 sekund
Dokončete Zastavení po máchání
odčerpáním vody po odstřeďování
prádla (viz „Zastavení máchání“ –
FUNKCE A MOŽNOSTI).
Ujistěte se, že jsou dvířka zavřená
Po stisknutí tlačítka „Spustit/
Pozastavit“ bude program
pokračovat
Viz část „Kontrolky závad“.
Zkontrolujte, zda je přívod vody
otevřený a na přívodní hadici nejsou
smyčky.
Ověřte si, zda je kohoutek zcela
otevřený. Zkontrolujte sítkové
filtry přívodní hadice, viz ČIŠTĚNÍ
A ÚDRŽBA / Čištění sítkových filtrů
přívodní hadice
Odstraňte přepravní šrouby podle
pokynů v PRŮVODCI INSTALACÍ
Pračka nestojí rovně na všech čtyřech Nastavte výšku nohou (PRŮVODCE
nohách
INSTALACÍ). Ověřte, zda pračka stojí
na vodorovném a pevném podkladu.
Pokud chcete vlhké prádlo odstředit,
Nerovnoměrně vyvážené prádlo
přidejte další kusy prádla různých
vedlo pračku z důvodu ochrany
velikostí a poté spusťte program
k zastavení cyklu odstřeďování
„Máchání a odstřeďování“.
Snažte se vyhýbat malým náplním
pračky tvořeným několika velkými
savými kusy prádla – perte v rámci
jedné náplně různé velikosti prádla
37
PROBLÉM
MOŽNÉ PŘÍČINY
Špatné výsledky odstřeďování
Tlačítko „Odstředění“ bylo nastaveno Spusťte program „Odstřeďování“
na nízkou rychlost odstřeďování.
s vyšší rychlostí (je-li to možné).
V důsledku nerovnováhy v průběhu
odstřeďování nebyl proveden
závěrečný cyklus odstřeďování.
V důsledku nadměrné tvorby pěny
nebylo provedeno odstřeďování.
Zbytky pracího prášku na vypraném
prádle
Příliš mnoho pracího prostředku /
kvalita pracího prostředku.
Fáze programu bez pohybu bubnu.
Pračka se zastaví v průběhu
programu / zdá se, že program
nepokračuje / během zastavení se na
Program byl přerušen v důsledku
displeji může objevit animace
nadměrné tvorby pěny (možná
vinou příliš velké dávky pracího
prostředku). Může se opakovat
několikrát, dokud pěna dostatečně
nezmizí.
Program je o dost delší nebo kratší,
než je zpočátku uvedeno na displeji
nebo v tabulce programů.
Dvířka jsou zamčená, s chybovým
hlášením či bez a program neběží.
Osvětlení bubnu (je-li jím výrobek
vybaven) nepracuje.
38
ŘEŠENÍ
Viz předchozí řádka.
Spusťte program „Máchání
a odstřeďování“. Nepoužívejte
nadměrné množství pracího
prostředku.
Přizpůsobte a používejte funkci
Pomůcka pro dávkování.
Dodržujte dávkování pracího
prostředku.
Okartáčujte tkaninu.
Použijte možnost „Intenzivní
máchání“ (je-li dostupná).
Používejte tekutý prací prostředek /
používejte speciální prací prostředek
na černé či tmavé prádlo.
Fáze bez pohybu dlouhé až 2 minuty
jsou u pracích programů běžné.
Program automaticky pokračuje,
jakmile se dostatečně sníží množství
pěny.
Pokud se na displeji zobrazí Fod (=
chyba předávkování), prostudujte
si tabulku CHYBOVÉ KONTROLKY
A HLÁŠENÍ.
Možné podpětí či přepětí v síti.
Program bude automaticky
pokračovat, jakmile se napětí v síti
dostane do správného rozmezí.
Neperte malé náplně s velkými
Pračka se přizpůsobuje faktorům,
savými kusy prádla / přidejte do
které mají vliv na dobu trvání, jako
náplně prádlo různých velikostí.
je např. nadměrná tvorba pěny,
Dodržujte dávkování pracího
nevyvážená náplň, dlouhé ohřívání
prostředku – řiďte se doporučeným
v důsledku nízké teploty přívodní
vody atp. Když probíhá přepočítávání dávkováním pracího prostředku
délky trvání programu, zobrazí se na stanoveným výrobcem. Přizpůsobte
a používejte funkci Pomůcka pro
displeji animace.
dávkování.
V případě poruchy napájení zůstanou Program bude automaticky
dvířka zamčená.
pokračovat, jakmile bude opět
k dispozici napětí v síti.
Program bude automaticky
Pračka stojí (jak je popsáno
pokračovat, jakmile důvod zastavení
v předchozí části „Pračka se
pomine.
zastaví“…).
Viz pokyny pro chybu „Služba: chyba
Úroveň vody či teplota jsou příliš
zámku dvířek“ / FdL / F29 v části
vysoké, nebo došlo k elektrické
Chybové kontrolky.
závadě.
Je třeba vyměnit žárovku.
Pro výměnu žárovky kontaktujte
servisní středisko.
CS
CHYBOVÉ KONTROLKY A ZPRÁVY
Níže naleznete seznam možných příčin závad
a jejich řešení.
Pokud problém přetrvává i po odstranění příčiny
závady, stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/
vypnout po dobu nejméně tří sekund. Pokud
problém přetrvává i poté, zavřete přívod vody,
vypněte pračku, odpojte ji od elektrické sítě
a kontaktujte naše Servisní středisko.
Kontrolka závady
PŘÍVOD VODY JE UZAVŘENÝ
Možné příčiny
Do pračky nepřitéká voda
nebo nepřitéká v dostatečném
množství
• Přívod vody je uzavřený
• Smyčky na přívodní hadici
• Tlak vody je příliš nízký
• Sítkové filtry v přívodní hadici
ucpané
• Voda v přívodní hadici zamrzlá
VYČISTIT FILTR
Odpadní voda se neodčerpala
• Smyčky na odpadní hadici
• Odpadní hadice je ucpaná
nebo zamrzlá
• Filtr je ucpaný
• Čerpadlo je ucpané
Ukazatel na displeji
DVÍŘKA OTEVŘENÁ
KONTROLKA BLIKÁ
Možné příčiny
Dveře nelze zamknout
Řešení
Otevřete přívod vody
Dbejte na to, aby přívodní hadice
nebyla nikde přehnutá.
Zajistěte, aby byl tlak přívodní
vody dostatečný.
Vyčistěte sítkové filtry (ČIŠTĚNÍ
A ÚDRŽBA).
Umístěte pračku do prostor
s teplotou nejméně 5 °C.
Po odstranění problému stiskněte
tlačítko Spustit/Pozastavit. Pokud
problém přetrvává, stiskněte
a držte stisknuté tlačítko Zapnout/
vypnout po dobu nejméně
3 sekund.
Zkontrolujte, zda na vypouštěcí
hadici nejsou přehyby.
Umístěte pračku do prostor
s teplotou nejméně 5 °C.
Vyčistěte filtr, jak je popsáno
v části ČIŠTĚNÍ VODNÍHO FILTRU.
Po odstranění problému stiskněte
tlačítko Spustit/Pozastavit. Pokud
problém přetrvává, stiskněte
a držte stisknuté tlačítko Zapnout/
vypnout po dobu nejméně
3 sekund.
Možné řešení
Silně zatlačte na dvířka, aby se
řádně zavřela. Následně stiskněte
tlačítko „Spustit/Pozastavit“.
Pokud problém přetrvává,
stiskněte a držte stisknuté tlačítko
Zapnout/vypnout po dobu
nejméně 3 sekund.
39
Zpráva na displeji
FdL
(nebo F29)
Fod
40
Možné příčiny
Dveře nelze odemknout.
Program byl přerušen
v důsledku nadměrné tvorby
pěny (možná vinou příliš velké
dávky pracího prostředku).
Přerušení se může opakovat
několikrát, dokud se množství
pěny dostatečně nesníží.
Možné řešení
Silně zatlačte na dvířka v oblasti
zámku a následně stiskněte
a držte stisknuté tlačítko Zapnout/
vypnout po dobu nejméně
3 sekund.
Je-li zvolen horký cyklus, počkejte,
dokud prádlo nevychladne, a opět
stiskněte a držte stisknuté tlačítko
Zapnout/vypnout po dobu
nejméně 3 sekund.
Zapněte pračku. Pokud závada
přetrvává, zkontrolujte a případně
odstraňte možnou příčinu, jak
je uvedeno v části věnované
závadě „Vyčistit filtr“. Pak opět
zapněte pračku. Pokud se dvířka
neodemykají, stiskněte a držte
stisknuté tlačítko Zapnout/
vypnout po dobu nejméně
3 sekund.
Pokud se dvířka stále
neodemykají, prostudujte si část
„DVÍŘKA – JAK OTEVŘÍT DVÍŘKA
V PŘÍPADĚ ZÁVADY“. Před
vypuštěním vody / otevřením
dvířek počkejte, až voda
vychladne (u programů s vyššími
teplotami).
Spusťte program „Máchání
a odstřeďování“ s možností
Intenzivní máchání.
Dodržujte doporučení výrobce
pracího prostředku týkající se
dávkování.
Přizpůsobte a používejte funkci
Pomůcka pro dávkování.
Zkontrolujte, zda je vodní filtr
čistý.
CS
Kontrolka
závady
Zpráva na displeji
Možné příčiny
Možné řešení
F20 nebo
F60
Závada elektronické součástky
Vypněte pračku a odpojte ji ze sítě
Zavřete přívod vody.
Kontaktujte servisní středisko
F24
Příliš mnoho prádla v programu s nižší maximální
náplní
Zvolte a spusťte program
„Máchání a odstřeďování“, aby
se přerušený program správně
ukončil.
Pračku nepřetěžujte. Dodržujte
maximální velikost náplně pro
jednotlivé programy, jak je
uvedeno v Tabulce programů.
Zavřete přívod vody. Stiskněte
a držte stisknuté tlačítko Zapnout/
vypnout po dobu nejméně
3 sekund; počkejte na dokončení
fáze odčerpávání vody (na displeji
se zobrazí End).
Znovu otevřete přívod vody. –
Pokud do pračky začne okamžitě
proudit voda (aniž by byl spuštěn
jakýkoli program), jedná se
o závadu elektrické součástky.
Zavřete přívod vody, vypněte
pračku a odpojte ji od elektrické
sítě. Kontaktujte servisní středisko.
Stiskněte tlačítko Zapnout/
vypnout na nejméně 3 sekundy.
Pokud závada přetrvává, zavolejte
do servisu.
Příliš mnoho vstupní vody
SERVIS
F02
Chyba zastavení přítoku
vody – ve spodní části
nalezena unikající voda.
Všechny ostatní
kódy F. závady
Závada elektrické součástky
Pro resetování závady stiskněte
tlačítko „Zapnout/Vypnout“
na nejméně 3 sekundy. Pokud
problém přetrvává, vypněte
pračku a odpojte ji ze sítě. Zavřete
přívod vody. Kontaktujte servisní
středisko.
41
DVÍŘKA – JAK JE OTEVŘÍT V PŘÍPADĚ ZÁVADY,
ABY BYLO MOŽNO VYTÁHNOUT PRÁDLO
Vypněte pračku a odpojte ji ze sítě. Zavřete
přívod vody.
Počkejte, dokud se buben nepřestane točit.
Nikdy neotevírejte dvířka, dokud je buben
v pohybu.
Pokud perete při vyšších teplotách, počkejte,
až prádlo vychladne.
Před otevřením dvířek vždy nejprve vypusťte
vodu, a to buďto přidržením tlačítka Zapnout/
Vypnout, dokud se na displeji nezobrazí „rES“,
nebo ručním postupem popsaným v části
VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY.
Před otevřením dvířek způsobem zde popsaným
si prosím prostudujte část „Dvířka jsou zamčená,
s chybovým hlášením či bez a program neběží“.
Dvířka se mohou odemknout sama poté, co pominou
podmínky jako např. výpadek elektrické sítě.
Pokud chcete prádlo vyjmout okamžitě, zkuste dvířka
nejprve odemknout způsobem popsaným v části
CHYBOVÉ KONTROLKY A ZPRÁVY (FdL nebo F29).
Pouze v případě, že dvířka nejdou otevřít žádným
z postupů popsaných v těchto částech, pokračujte
následujícími kroky.
V případě výpadku napájení bude po jeho
obnovení pračka pokračovat od místa přerušení.
Pokud dojde k závadě, dvířka jsou zamknutá a vy
musíte své prádlo vyndat:
1.
Nejprve vypusťte zbylou vodu, jak je popsáno
v části „Vypouštění zbylé vody“
4.
Následně pásek znovu upevněte pomocí
utažení šroubu šroubovákem.
2. Šroubovákem odšroubujte šroub.
3.
Následně zatáhněte směrem dolů pásek
označený „Otevření dvířek“. Dvířka se otevřou a vy
můžete prádlo vyjmout.
42
5. Osaďte sokl
SERVISNÍ
STŘEDISKO
NEŽ ZAVOLÁTE DO
SERVISNÍHO STŘEDISKA
1.
Ověřte, zda nedokážete závadu odstranit
vlastními silami podle návodu v části
PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ.
2. Vypněte pračku a opět ji zapněte, abyste
zjistili, zda porucha stále trvá.
POKUD PROBLÉM PŘETRVÁVÁ, OBRAŤTE SE
NA SERVISNÍ STŘEDISKO
Volejte na číslo uvedené v záručním listě nebo
postupujte podle návodu na
webu www.whirlpool.eu
Vždy sdělte
• Stručný popis závady, která se vyskytla
• Model pračky (viz typový štítek z vnitřní strany
dvířek)
• Servisní číslo (viz typový štítek z vnitřní strany
dvířek; číslo za slovem „Service“)
• Svoji úplnou adresu a číslo telefonu.
S veškerými opravami se obracejte na naše
autorizovaná servisní střediska, která vám zajistí
jejich řádné provedení a použití originálních
náhradních dílů.
Výrobce:
Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
43
17 mm - 0,67 inch
12 mm - 0,47 inch
2.
xx
xx
xx
x xx
xx
x
1.
44
3.
4.
2 cm - 0,7 inch
45
xxxxxxx xxxxx
5.
6.
46
7.
8.
9.
max 2,5 cm
max 0,9 inch
1
2
10.
47
11.
13.
48
12.
14.
max 125 cm
49 inch
min 60 cm
24 inch
max 125 cm
49 inch
min 60 cm
24 inch
max 125 cm
49 inch
min 60 cm
24 inch
49
15.
IPX4
..............
xxxx xxxx xxxx
W
D
E
Type D xxx
16.
50
xx A
xxx V ~ xx Hz
V
Whirlpool Europe s.r.l.
Viale G.Borghi 27
21025 Comerio - Italy
51
001
400010900951
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement