Alienware AW2518HF 25 Gaming Monitor คู่มือผู้ใช้

Alienware AW2518HF 25 Gaming Monitor คู่มือผู้ใช้
คูมือผูใช Dell Display Manager
ภาพรวม
Dell Display Manager เปนแอพพลิเคชั่นบน Microsoft Windows ที่ใชเพื่อจัดการกับ
มอนิเตอรหนึ่งเครื่องหรือมอนิเตอรที่จัดไวเปนกลุม แอพพลิเคชั่นจะอนุญาตใหทําการ
ปรับแตงภาพที่แสดงบนหนาจอแบบแมนวล กําหนดการตั้งคาอัตโนมัติ จัดการกับการใช
พลังงาน จัดการหนาตาง การหมุนภาพ และคุณสมบัติอื่นๆ ของมอนิเตอรจาก Dell ที่
กําหนดไว เมื่อติดตั้ง Dell Display Manager รันเมื่อเครื่องเริ่มทํางาน และมีไอคอนอยูใน
ถาดแสดงการแจงเตือน ขอมูลเกี่ยวกับจอมอนิเตอรที่เชื่อมตออยูกับเครื่องจะแสดงใหดู
ไดเมื่อเลื่อนเมาสไปยังถาดแสดงการแจงเตือน
หมายเหตุ: Dell Display Manager ตองใชชองทาง DDC/CI ในการสื่อสาร
กับมอนิเตอรของคุณ โปรดตรวจสอบใหแนใจวา มีการเปดใชงาน DDC/CI
ในเมนูดานลาง
คูมือผูใช Dell Display Manager |
1
การใชงานไดอะล็อกการตั้งคาดวน
คลิกที่ไอคอน Dell Display Manager บนถาดแสดงการแจงเตือนเพื่อเปดกลองไดอะ
ล็อกการตั้งคาดวน เมื่อมีมอนิเตอรจาก Dell ที่แอพพลิเคชั่นรองรับเชื่อมตออยูกับ
คอมพิวเตอรมากกวาหนึ่งเครื่อง ก็สามารถเลือกกําหนดจอภาพที่ตองการไดโดยใช
เมนู กลองโตตอบการตั้งคาดวนจะอนุญาตใหคุณสามารถปรับความสวาง คอน
ทราสต ความละเอียดคมชัด โครงราง window และอื่นๆ อีกมากมาย และยังชวยใหคณ
ุ
สามารถเปดใชงานการสลับระหวางโหมดพรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ หรือเพื่อเลือกโหมดพรี
เซ็ตดวยตนเอง
กลองไดอะล็อกการตั้งคาดวนยังชวยใหสามารถเขาถึงอินเตอรเฟซผูใชกลองไดอะล็อก
การตั้งคาดวนในระดับสูงของ Dell Display Manager ซึ่งใชในการปรับฟงกชั่นพื้น
ฐาน, การปรับตั้งโหมดอัตโนมัติ และเขาถึงคุณสมบัติอื่นๆ ได
2
| คูมือผูใช Dell Display Manager
การตั้งคาฟงกชั่นการแสดงผลพื้นฐาน
คุณสามารถเลือกโหมดพรีเซ็ตดวยตัวเอง หรือคุณสามารถเลือก Auto Mode (โหมด
อัตโนมัติ) เพื่อกําหนดใชโหมดพรีเซ็ตตามแอพพลิเคชันที่ใชงานอยู จะปรากฎขอความ
บนหนาจอแสดง Preset Mode (โหมดพรีเซ็ต) เมือ
่ ใดก็ตามที่มีการเปลี่ยน
แปลง Brightness (ความสวาง) และ Contrast (คอนทราสต) ของจอภาพที่เลือก
นั้นยังสามารถปรับแตงไดโดยตรงจากแท็บ Basic (พื้นฐาน) อีกดวย
การกําหนดโหมดพรีเซ็ตใหกับแอพพลิเคชั่น
แท็บ Auto Mode (โหมดอัตโนมัติ) อนุญาตใหกําหนดคา Preset Mode (โหมดพรี
เซ็ต) ใหกับแอพพลิเคชั่นที่ระบุและนํามาใชโดยอัตโนมัติได เมื่อเปดใชงาน Auto
Mode (โหมดอัตโนมัติ) Dell Display Manager จะสลับไปใช Preset Mode (โหมด
พรีเซ็ต) ที่กําหนดไวเมือ
่ ใดก็ตามที่แอพพลิเคชั่นที่กําหนดถูกเปดใชงาน Preset
Mode (โหมดพรีเซ็ต) ที่กําหนดไปยังแอพพลิเคชั่นที่จําเพาะอาจเปนเชนเดียวกันบน
จอภาพที่เชื่อมตอไว หรืออาจแตกตางกันไปในจอภาพแตละจอ
Dell Display Manager ไดถูกกําหนดคาไวสําหรับแอพพลิเคชั่นยอดนิยมมากมาย เพื่อ
เพิ่มแอพพลิเคชั่นใหมลงในรายการที่กําหนด เพียงแคลากแอพพลิเคชั่นนั้นจากเดสก
ท็อป เมนูเริ่มตนของ Windows หรือที่อื่นๆ แลววางบนรายการปจจุบัน
หมายเหตุ: การกําหนดคา Preset Mode (โหมดพรีเซ็ต) ใหกับ
แบตชไฟล, สคริปต โหลดเดอร และไฟลที่ไมสามารถรันได เชนไฟล zip
หรือไฟลที่บีบอัดไวไมไดรับการสนับสนุน
คูมือผูใช Dell Display Manager |
3
คุณยังสามารถกําหนดคาโหมดพรีเซ็ตเกม ซึ่งจะมีการใชงานทุกครั้งที่มีการใชงาน
แอพพลิเคชัน Direct3D ในโหมดเต็มหนาจอ เพื่อปองกันแอพพลิเคชันจากการใชโหมด
นี้ ใหกําหนดโหมดพรีเซ็ตอื่น
จัดเรียงโครงรางหนาตางจอภาพของคุณแบบงายๆ
สําหรับมอนิเตอรที่รองรับจาก Dell แท็บ Easy Arrange (จัดเรียงงายๆ) จะชวยให
คุณสามารถจัดการวินโดวที่เปดอยูสําหรับโครงรางที่กําหนดไว โดยการลากเขาไปใน
โซน เพื่อสรางโครงรางที่กําหนดเอง ใหจัดวินโดวที่เปดอยู และจากนั้น คลิกที่ Save
(บันทึก)
4
| คูมือผูใช Dell Display Manager
การจัดการสัญญาณเขาวิดีโอหลายจุด
แท็บ Input Manager (ตัวจัดการอินพุท) เปนวิธีที่สะดวกสําหรับคุณในการจัดการ
อินพุทวิดีโอหลายจุดซึ่งเชื่อมตอเขากับจอภาพ Dell ของคุณ ซึ่งจะชวยใหสามารถสลับ
ระหวางอินพุทในขณะที่คุณใชงานคอมพิวเตอรหลายเครื่องไดอยางงายดาย
มีการแสดงรายการพอรตอินพุทวิดีโอทั้งหมดที่สามารถเลือกใชงานสําหรับจอภาพของ
คุณ คุณสามารถกําหนดชื่ออินพุทแตละจุดตามที่คุณตองการ โปรดบันทึกการเปลี่ยน
แปลงของคุณหลังจากทําการแกไข
คุณสามารถกําหนดปุมทางลัดเพื่อใชในการสลับเปนอินพุทรายการโปรดของคุณไดอยาง
รวดเร็ว และปุมทางลัดอื่นเพื่อใชในการสลับระหวางอินพุทสองจุดไดอยางรวดเร็ว หาก
คุณใชงานอินพุททั้งสองจุดนี้บอยครั้ง
คุณสามารถใชรายการแบบเปดลงเพื่อสลับเปนแหลงสัญญาณอินพุทใดๆ
คูมือผูใช Dell Display Manager |
5
หมายเหตุ: DDM ติดตอสื่อสารกับจอภาพของคุณ แมเมื่อขณะจอภาพกําลัง
แสดงผลวิดีโอจากคอมพิวเตอรเครื่องอื่นอยูก
 ็ตาม คุณสามารถติดตั้ง DDM
บนพีซีที่คุณใชงานบอย และควบคุมการสลับอินพุทจากเครื่องนั้น คุณยังอาจ
สามารถติดตั้ง DDM บนพีซีเครื่องอื่นๆ ที่เชื่อมตอเขาจอภาพไดอีกดวย
การใชคุณสมบัติรักษาพลังงาน
สําหรับ Dell รุนที่ใชงานได มีแท็บ Options (ตัวเลือก) ใหใชงาน เพื่อมอบตัวเลือกการ
รักษาพลังงาน PowerNap คุณสามารถเลือกตั้งคาความสวางของมอนิเตอรเปนระดับขั้น
ต่ําสุด หรือตั้งคาใหมอนิเตอรอยูในโหมดสลีป เมื่อเปดใชงานตัวรักษาหนาจอ
การแกปญหา
หาก DDM ไมสามารถทํางานกับจอภาพของคุณได DDM จะแสดงไอคอนดานลางใน
ถาดการแจงเตือนของคุณ
คลิกที่ไอคอน DDM จะแสดงขอความขอผิดพลาดโดยละเอียดเพิ่มเติม
6
| คูมือผูใช Dell Display Manager
โปรดทราบ DDM จะทํางานไดกับจอภาพที่เปนยี่หอ Dell เทานั้น หากคุณใชจอภาพจาก
ผูผลิตรายอื่น DDM จะไมสนับสนุนการทํางานกับจอภาพดังกลาว
หาก DDM ไมสามารถตรวจหาและ/หรือสื่อสารกับจอภาพ Dell ที่สามารถทํางานรวมกัน
ได โปรดดําเนินการตามที่แสดงไวดานลาง เพื่อแกไขปญหา:
1. ตรวจสอบใหแนใจวา มีการเชื่อมตอสายเคเบิลสําหรับวิดีโอเขากับจอภาพและพีซี
ของคุณไวอยางถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง จะตองมีการเสียบขั้วตอเขาที่ตําแหนง
เปนอยางดี
2. ตรวจสอบ OSD สําหรับจอภาพ เพื่อใหแนใจวา มีการเปดใชงาน DDC/CI แลว
3. ตรวจสอบใหแนใจวา คุณมีไดรเวอรจอแสดงผลที่ถูกตองและเวอรชันลาสุดจากผู
จําหนายการดกราฟก (Intel, AMD, NVIDIA เปนตน) ไดรเวอรจอแสดงผลมักเปน
สาเหตุให DDM ไมทํางานเสมอ
4. ถอดชุดเชื่อมตออุปกรณ หรือสายเคเบิลขยาย หรือตัวแปลงใดๆ ที่อยูระหวางจอ
ภาพและพอรตกราฟกออก ตัวขยายราคาถูก ฮับ หรือตัวแปลงบางรุน อาจไมสนับ
สนุนการทํางานกับ DDC/CI อยางถูกตอง และอาจทําให DDM ไมทํางานได อัพเด
ตไดรเวอรสําหรับอุปกรณเหลานั้น หากมีเวอรชันลาสุดใหเลือกใชงาน
5. รีสตารทระบบของคุณ
DDM อาจไมทํางานกับจอภาพดานลาง:
• จอภาพจาก Dell รุนกอนป 2013 และจอภาพ D ซีรีสของ Dell คุณสามารถเขาดู
ขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตฝายสนับสนุนผลิตภัณฑจาก Dell
• จอภาพสําหรับการเลนเกมที่ใชเทคโนโลยี G-sync จาก Nvidia
• จอแสดงผลเสมือนและแบบไรสายจะไมสนับสนุนการทํางานกับ DDC/CI
• จอภาพ DP 1.2 รุนกอนหนาบางรุน อาจจําเปนตองปดใชงาน MST/DP 1.2 ที่
ใช OSD สําหรับจอภาพ
หากมีการเชื่อมตอพีซีของคุณเขากับอินเทอรเน็ต คุณจะไดรับขอความแจง เมื่อมี
แอพพลิเคชัน DDM เวอรชันใหมใหเลือกใชงาน ขอแนะนําใหดาวนโหลดและติดตั้ง
แอพพลิเคชัน DDM เวอรชันลาสุด
คุณยังอาจสามารถตรวจสอบเวอรชันใหมได โดยคลิกขวาที่ไอคอน DDM พรอมกับกด
ปุม 'shift' คางไว
คูมือผูใช Dell Display Manager |
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement