Manual del usuario

Manual del usuario
DCM270
MINI AC/DC CLAMP METER
MINI AC/DC STROOMTANG
PINCE AMPÈREMÉTRIQUE CA/CC PETIT FORMAT
PINZA AMPERIMÉTRICA AC/DC EN MINIATURA
MINI-AC/DC-STROMZANGE
USER MANUAL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MODE D'EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DO UTILIZADOR
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUALE UTENTE
3
6
9
12
15
18
21
24
DCM270
V. 02 – 04/09/2013
2
©Velleman nv
DCM270
USER MANUAL
1.
Introduction
To all residents of the European Union
Important environmental information about this product
This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could
harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it
should be taken to a specialized company for recycling. This device should be returned to your
distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental rules.
If in doubt, contact your local waste disposal authorities.
Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If
the device was damaged in transit, don't install or use it and contact your dealer.
2.
Safety Instructions
Risk of electrocution. Before use you should always test the voltage detector on a known live
circuit to verify proper operation of the meter
Double insulation
•
This meter has been designed with attention to safety, but the user must also take care to respect the
safety prescriptions described below.
•
•
Do not exceed the maximum values for current or voltage measurements.
Use extreme caution when working with voltages in excess of 25V AC rms. These voltages are considered a
shock hazard.
Never operate the device if the back panel or the cover of the battery or fuse compartment is not securely
in place.
•
3.
Features
•
3 2/3 digit (2400 counts) LCD display with white LED backlight
•
18 mm (0.7") jaw opening
•
2-80 A AC and DC current measurement
•
very high sensitivity
•
built-in non-contact AC voltage detector (100-600 Vac)
•
built-in flashlight
•
autoranging or manual ranging mode with auto power off
•
data-hold function
•
overload protection for all ranges
•
overrange and low battery indication
•
supplied with pouch
4.
Overview
Refer to the illustrations on page 2 of this manual.
1
current sense jaw
6
clamp trigger
2
flashlight button
7
one-touch DCA ZERO key
3
rotary function switch
8
non-contact AC voltage indicator light
4
data hold and backlight key
9
non-contact AC voltage detector probe tip
5
LCD display
V. 02 – 04/09/2013
3
©Velleman nv
DCM270
5.
Operation
5.1
AC current measurements
1. Set the function switch to the ACA range.
2. Press the trigger and enclose a single
conductor with the jaws, which must be
fully closed (see figure).
3. Read the ACA value on the LCD.
wrong
5.2
current
Current measurements
1. Set the function switch to the DCA range.
2. Press the ZERO key to reset the display.
3. Press the trigger to open the jaws.
4. Enclose the conductor to be measured. Remember: the jaws must be fully closed.
5. Read the DCA value on the LCD.
5.3
Non-contact voltage measurements
Risk of electrocution. Before use you should always test the voltage detector on a known
live circuit to verify proper operation of the meter
1. Hold the probe against the hot conductor or against the hot side of the electrical outlet..
2. The two detector LEDs light up red if an AC voltage is detected.
Notes
•
•
The conductors in an electrical cord are often twisted. Rub the probe tip along a length of cord to be sure
the tip passes in close proximity to the live conductor.
The detector is a sensitive device. Static electricity or a different energy source may randomly trigger the
sensor at random. This is simply part of the normal operation of this device, it is not a malfunction.
Flashlight
Hold the top button to turn on the flashlight.
Data hold
1. Press the "Hold backlight" button to freeze the current reading on the LCD.
The word "HOLD" will appear on the LCD when the data hold mode is activated.
2. Press the "Hold backlight" button again to return to the normal display mode.
The word "HOLD" is erased from the display.
Backlight
1. Hold the "Hold backlight" button for more than 2 seconds to turn on the backlight.
This will also activate the data-hold function.
2. Press the button momentarily to deactivate the data-hold function.
3. Hold the "Hold Backlight" button for more than 2 seconds to deactivate the backlight.
Auto Power OFF
The device is turned off automatically after 7 minutes if no button is pressed.
6.
Battery Replacement
1. Replace the batteries when the low-battery symbol is displayed.
2. Turn off the device and loosen the screw of the battery compartment.
V. 02 – 04/09/2013
4
©Velleman nv
DCM270
3. Remove the compartment cover and replace the two 1.5V AAA batteries.
4. Replace the cover and fasten the screw.
7.
Technical Specifications
DC current
2 A / 80 A
basic accuracy: 2 A ± 2.8 % + 10 digits; 80 A ± 2.8 % + 8 digits
AC current
2 A / 80 A
basic accuracy
2 A ± 3.0 % + 10 digits; 80 A ± 3.0 % + 8 digits
overrange
yes
low-battery indication
yes
maximum display
2400 counts
ranging mode
auto
data hold
yes
backlight
yes
dimensions
160 x 50 x 30 mm
weight
175 g
power supply
2 x AAA/LR03 battery (incl.)
Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event
of damage or injury resulting from (incorrect) use of this device.
For more info concerning this product and the latest version of this manual, please visit our website
www.velleman.eu.
The information in this manual is subject to change without prior notice.
© COPYRIGHT NOTICE
The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All worldwide rights reserved. No part of this
manual may be copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise without the
prior written consent of the copyright holder.
V. 02 – 04/09/2013
5
©Velleman nv
DCM270
GEBRUIKERSHANDLEIDING
1.
Inleiding
Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt
weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele
batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf
terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt
brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffende de verwijdering.
Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel
beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.
2.
Veiligheidsinstructies
Gevaar voor elektrocutie. Test de spanningsdetector altijd op en gekende schakeling om na te
gaan of het toestel werkt zoals hoort.
Dubbele isolatie
•
Bij het ontwerp werd de nodige aandacht besteed aan veiligheid, maar de gebruiker moet zelf ook de
volgende veiligheidsvoorschriften respecteren:
•
•
Overschrijd nooit de maximumwaarden voor stroom- en spanningsmetingen.
Wees zeer voorzichtig wanneer u werkt met spanningen > 25V AC rms. Deze spanningen vormen een risico
voor elektroshocks.
Gebruik het toestel niet als het achterpaneel of het deksel van het batterijvak of het zekeringvak niet
(stevig) bevestigd zijn.
•
3.
Eigenschappen
•
LCD display 3 2/3 digits (2400 punten) met witte LED achtergrondverlichting
•
kaakopening 18 mm
•
2-80 A wisselstroom- en gelijkstroommetingen
•
zeer hoge gevoeligheid
•
ingebouwde contactloze AC spanningsdetector (100-600 Vac)
•
ingebouwde zaklamp
•
automatische en manuele bereikinsteling met automatische uitschakeling
•
data-hold functie
•
beveiliging tegen overbelasting voor elk bereik
•
aanduiding van overbelasting en lege batterij
•
geleverd met opbergtasje
4.
Omschrijving
Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 2 van deze handleiding.
1
Kaken
6
2
knop voor zaklamp
7
DCA ZERO knop
Trekker
3
functieschakelaar
8
detectieLED voor contactloze
spanningsmetingen
4
knop voor data-hold en
achtergrondverlichting
9
meetpunt voor contactloze AC
spanningsmetingen
5
LCD-scherm
V. 02 – 04/09/2013
6
©Velleman nv
DCM270
5.
Gebruik
5.1
AC stroommetingen
1. Selecteer het ACA bereik met de
functieschakelaar.
2. Druk op de trekker en sluit de kaken
rond 1 enkele geleider. De kaken moeten
volledig gesloten zijn (zie afbeelding).
3. Lees de ACA waarde af op de LCD.
fout
5.2
stroom
Stroommetingen
1. Selecteer het DCA bereik met de functieschakelaar.
2. Druk de ZERO knop in om de display te resetten.
3. Druk op de trekker om de kaken te openen.
4. Sluit de kaken rond de geleider die u wil meten. Denk er opnieuw aan om de kaken volledig te sluiten.
5. Lees de DCA waarde af op de LCD.
5.3
Contactloze spanningsmetingen
Gevaar voor elektrocutie. Test de spanningsdetector altijd op en gekende schakeling om
na te gaan of het toestel werkt zoals hoort.
1. Raak de fasegeleider aan met de meetpunt of houdt hem tegen de fasegeleider van het stopcontact.
2. De twee rode detectie LEDs lichten op wanneer een AC spanning wordt gedetecteerd.
Opmerkingen
•
•
De geleiders in een kabel zijn vaak gevlochten. Wrijf de meetpunt bovenaan de klemmen over een lang
stuk van de kabel om er zeker van te zijn dat de meetpunt dicht langs de geleider zal passeren.
Dit is een gevoelig toestel. Statische elektriciteit of een andere energiebron kan de sensor willekeurig doen
afgaan. Dit maakt gewoon deel uit van de normale werking van het toestel, dit is dus geen defect.
Zaklamp
Houd de bovenste knop ingedrukt om de zaklamp in te schakelen.
Data-hold-functie
1. Druk op de "Hold backlight" knop om de waarde te bevriezen die momenteel op de LCD staat weergegeven.
Het woord "HOLD" verschijnt op de LCD wanneer de data-hold mode is ingeschakeld.
2. Druk de "Hold backlight" knop gewoon nog een keer in om terug te keren naar de normale display mode.
Het woord "HOLD" wordt gewist van de display.
Backlight
1. Houd de "Hold backlight" knop gedurende meer dan 2 seconden ingedrukt om de achtergrondverlichting in
te schakelen.
Dit activeert ook de data-hold functie.
2. Druk de knop even in om de data-hold functie uit te schakelen.
3. Houd de "Hold Backlight" knop meer dan 2 seconden ingedrukt om de achtergrondverlichting uit te
schakelen.
Auto Power OFF
Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld na 7 minuten indien geen enkele knop wordt ingedrukt.
6.
Batterijen vervangen
1. Vervang de batterijen wanneer het batterij-laag symbool verschijnt.
V. 02 – 04/09/2013
7
©Velleman nv
DCM270
2. Schakel het toestel uit en draai de schroef los van het batterijvak.
3. Verwijder het deksel van het batterijvak en vervang de twee 1.5V AAA batterijen.
4. Breng het deksel weer aan en span de schroef aan.
7.
Technische specificaties
DC-stroom
2 A / 80 A
basisnauwkeurigheid: 2 A ± 2.8 % + 10 digits; 80 A ± 2.8 % + 8 digits
AC-stroom
2 A / 80 A
basisnauwkeurigheid
2 A ± 3.0 % + 10 digits; 80 A ± 3.0 % + 8 digits
buiten-bereik indicatie
ja
batterij-laag indicatie
ja
max. display
2400 punten
bereikinstelling
auto
data-hold-functie
ja
backlight
ja
afmetingen
160 x 50 x 30 mm
gewicht
175 g
voeding
2 x AAA/LR03 batterij (meegelev.)
Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of
kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel.
Voor meer informatie over dit product en de laatste versie van deze handleiding, zie
www.velleman.eu.
De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande
kennisgeving.
© AUTEURSRECHT
Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle wereldwijde rechten voorbehouden.
Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te
bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
rechthebbende.
V. 02 – 04/09/2013
8
©Velleman nv
DCM270
MODE D'EMPLOI
1.
Introduction
Aux résidents de l'Union européenne
Informations environnementales importantes concernant ce produit
Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l’élimination d’un appareil en fin de vie peut
polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles)
parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l’appareil en question.
Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient
de respecter la réglementation locale relative à la protection de l’environnement.
En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.
Nous vous remercions de votre achat ! Lire le présent mode d'emploi attentivement avant la mise en service de
l'appareil. Si l’appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l’installer et consulter votre revendeur.
2.
Consignes de sécurité
Risque d’électrocution. Tester le détecteur de tension sur une commutation connu pour vérifier
le bon fonctionnement de l’appareil.
Double isolation
•
Pendant la conception de cet appareil, on a prêté la plus grande attention à son utilisation sans danger.
Cependant, il est primordial de respecter les suivantes consignes de sécurité:
•
•
Ne jamais dépasser les valeurs maximales pendant les mesurages de courant et de tension.
Soyez vigilant en travaillant avec des tensions > 25V CA RMS. Ces tensions peuvent engendrer des choques
électriques.
Ne pas utiliser l’appareil si le boîtier est ouvert ou si le couvercle du compartiment à piles ou à fusible n’est
pas mis en place.
•
3.
Limites des valeurs d’entrée:
•
afficheur LCD 3 2/3 digits (2400 points) avec rétro-éclairage blanc
•
ouverture des mâchoires 18 mm
•
mesure de courants alternatif et continu de 2-80 A
•
sensibilité très élevée
•
fonction incorporée pour la détection sans contact de tensions CA (100-600 Vca)
•
torche incorporée
•
sélection de plage automatique et manuelle et
•
fonction data hold
•
protection surcharge pour chaque plage
•
indication de surcharge et de pile faible
•
livrée avec étui
4.
Description
Se référer aux illustrations en page 2 de ce mode d'emploi.
1
mâchoires
6
2
bouton de torche
7
bouton DCA ZERO
gâchette
3
interrupteur de fonction
8
LED pour détection sans contact de
tensions
4
bouton data hold / Bouton de rétroéclairage
9
détection sans contact de tensions CA
5
Afficheur LCD
V. 02 – 04/09/2013
9
©Velleman nv
DCM270
5.
Emploi
5.1
Mesurage de courant CA
1. Sélectionner la plage ACA à l’aide de
l’interrupteur de fonction.
2. Tirer sur la gâchette et fermer les
mâchoires autour d’un seul conducteur.
Fermer entièrement les mâchoires (voir
image).
3. Lire la valeur ACA sur l’afficheur LCD.
incorrect
5.2
courant
Mesurage du courant
1. Sélectionner la plage DCA à l’aide de l’interrupteur de fonction.
2. Enfoncer la touche ZERO pour remettre l’afficheur à zéro.
3. Tirer sur la gâchette pour ouvrir les mâchoires.
4. Fermer les mâchoires autour du conducteur que vous désirez mesurer. Fermer entièrement les mâchoires.
5. Lire la valeur DCA sur l’affichage par cristaux liquides.
5.3
Mesurage sans contact de tensions
Risque d’électrocution. Tester le détecteur de tension sur une commutation connu pour
vérifier le bon fonctionnement de l’appareil.
1. Touchez le conducteur de phase ou le conducteur de phase de la prise de courant avec la sonde.
2. Les deux LED rouges de détection s’allument pour indiquer une détection de tension CA.
Remarques
•
•
Les conducteurs dans les câbles sont souvent tressés. Touchez le conducteur de phase ou le conducteur de
phase de la prise de courant avec la sonde.
Le détecteur est un appareil sensible. L'électricité statique et autre source d’énergie peuvent enclencher le
détecteur. Ceci fait partie du fonctionnement normal de l’appareil et n’est donc pas un défaut.
Lampe torche
Maintenir enfoncé la touche supérieure pour allumer la torche.
Fonction rétention de données
1. Enfoncer le bouton "Rétro-éclairage" pour bloquer la valeur affichée sur l’écran LCD.
"HOLD" apparaît sur le LCD pendant le mode data hold.
2. Appuyer le bouton "Rétro-éclairage" pour retourner au mode d’affichage normal.
"HOLD" disparaît de l’écran.
Backlight
1. Maintenir enfoncé le bouton "Rétro-éclairage" pendant plus de 2 secondes pour mettre en circuit le rétroéclairage.
Ceci active également la fonction data hold.
2. Appuyer brièvement sur le bouton pour la fonction.
3. Maintenir enfoncé le bouton "Rétro-éclairage" pendant plus de 2 secondes pour éteindre le rétro-éclairage.
Auto Power Off
L’appareil s’éteint automatiquement après 7 minutes d’inactivité.
6.
Remplacer la pile
1. Remplacer les piles dès l’apparition de l’indication de piles faibles.
V. 02 – 04/09/2013
10
©Velleman nv
DCM270
2. Eteindre l’appareil et dévisser la vis du compartiment à pile.
3. Oter le couvercle du compartiment à pile et remplacer les deux piles AAA 1.5V.
4. Remettre en place le couvercle et serrer la vis.
7.
Spécifications techniques
Courant CC
2 A / 80 A
précision de base: 2 A ± 2.8 % + 10 digits; 80 A ± 2.8 % + 8 digits
Courant CA
2 A / 80 A
précision de base
2 A ± 3.0 % + 10 digits; 80 A ± 3.0 % + 8 digits
indication hors plage
oui
indication pile faible
oui
affichage max.
2400 points
sélection de plage
auto
fonction rétention de données oui
rétro-éclairage
oui
dimensions
160 x 50 x 30 mm
poids
175 g
alimentation
2 x pile AAA/LR03 (incl.)
N’employer cet appareil qu’avec des accessoires d’origine. La SA Velleman ne peut, dans la mesure
conforme au droit applicable être tenue responsable des dommages ou lésions (directs ou indirects)
pouvant résulter de l’utilisation de cet appareil.
Pour plus d’information concernant cet article et la dernière version de cette notice, visiter notre
site web www.velleman.eu.
Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification
préalable.
© DROITS D’AUTEUR
SA Velleman est l’ayant droit des droits d’auteur pour cette notice. Tous droits mondiaux réservés.
Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de cette notice par quelque
procédé ou sur tout support électronique que ce soit est interdite sans l’accord préalable écrit de l’ayant droit.
V. 02 – 04/09/2013
11
©Velleman nv
DCM270
MANUAL DEL USUARIO
1.
Introducción
A los ciudadanos de la Unión Europea
Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto
Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar
el medio ambiente. No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a
una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de
reciclaje local. Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.
Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.
¡Gracias por elegir Velleman! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usar el aparato. Si ha
sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.
2.
Instrucciones de seguridad
Riesgo de electrocución. Compruebe el detector de tensión en una conmutación conocida para
verificar el buen funcionamiento del aparato
Aislamiento doble
•
Al fabricar este aparato, hemos procurado que pueda utilizarlo sin peligro. Sin embargo, es de vital
importancia que respete todas las medidas de seguridad y procedimientos de funcionamiento correctos:
•
•
Nunca sobrepase los valores máx. al medir la corriente y la tensión.
Sea extremamente cuidadoso al medir tensiones de más de 25V CA RMS. Estas tensiones podrían causar
descargas eléctricas.
Nunca use el multímetro si la caja no esté cerrada o si la tapa del compartimiento de pilas o de fusibles no
esté en su posición.
•
3.
Características
•
pantalla LCD de 3 2/3 dígitos (2400 puntos) con retroiluminación blanca
•
abertura de las mordazas 18 mm
•
medición de corriente alterna y continua de 2-80 A
•
sensibilidad muy elevada
•
función incorporada para la detección sin contacto de tensiones CA (100-600 Vac)
•
linterna incorporada
•
selección automática o manual del rango con desactivación automática
•
retención de lectura (data hold)
•
protección de sobrecarga para cada rango
•
indicación de sobrecarga y de batería baja
•
entregada con estuche
4.
Descripción
Véase las figuras en la página 2 de este manual del usuario.
1
mordazas
6
gatillo
2
botón de la linterna
7
botón DCA zero
3
interruptor de función
8
LED para la detección sin contacto de
tensiones
4
botón data hold / botón de
retroiluminación
9
detección sin contacto de tensiones CA
5
pantalla LCD
V. 02 – 04/09/2013
12
©Velleman nv
DCM270
5.
Uso
5.1
Medir la corriente AC
1. Seleccione el rango ACA con el
interruptor de función.
2. Tire del gatillo y coloque un solo
conductor entre las mordazas. Cierre las
mordazas completamente (véase fig.).
3. El valor ACA aparece en la pantalla LCD.
incorrecto
5.2
corriente
Medir la corriente
1. Seleccione el rango DCA con el interruptor de función.
2. Pulse la tecla ZERO para reinicializar la pantalla.
3. Tire del gatillo para abrir las mordazas.
4. Coloque un solo conductor entre las mordazas. Cierre las mordazas completamente.
5. El valor DCA aparece en la pantalla.
5.3
Medir sin contacto de tensiones
Riesgo de electrocución. Compruebe el detector de tensión en una conmutación conocida
para verificar el buen funcionamiento del aparato.
1. Toque el conductor de fase o el conductor de fase de un enchufe con la punta.
2. Los dos LEDs rojos de detección se iluminan para indicar una detección de tensión AC.
Observaciones
•
•
Los conductores en los cables están frecuentemente trenzados. Toque el conductor de fase o el conductor
de fase de un enchufe con la punta.
El aparato es un aparato sensible. Electricidad estática y otras fuentes de energía podrían activar el sensor.
Esto es normal y, por tanto, no es un error.
Linterna
Mantenga pulsada la tecla superior para activar la linterna.
Retención de lectura (data hold)
1. Pulse el botón " Retroiluminación" para congelar el valor visualizado en la pantalla LCD.
"HOLD" aparece en la pantalla LCD en el modo data hold.
2. Pulse el botón "Retroiluminación" para volver al modo de visualización normal.
"HOLD" desaparece de la pantalla.
Backlight
1. Mantenga pulsado el botón " Retroiluminación " durante más de 2 segundos para activar la
retroiluminación.
Esto activa también la función data hold.
2. Pulse el botón brevemente para desactivar la función data hold.
3. Mantenga pulsado el botón " Retroiluminación " durante más de 2 segundos para desactivar la
retroiluminación.
Auto Power OFF
El aparato se desactiva automáticamente después de 7 minutos de inactividad.
6.
Reemplazar las pilas
1. Reemplace las pilas si se visualiza el indicador de batería baja.
V. 02 – 04/09/2013
13
©Velleman nv
DCM270
2. Desactive el aparato y desatornille el tornillo del compartimiento de pilas.
3. Saque la tapa del compartimiento de pilas y reemplace las dos pilas AAA 1.5V.
4. Vuelva a poner la tapa y apriete el tornillo.
7.
Especificaciones
Corriente CC
2 A / 80 A
precisión básica: 2 A ± 2.8 % + 10 digits; 80 A ± 2.8 % + 8 digits
Corriente CA
2 A / 80 A
precisión básica
2 A ± 3.0 % + 10 digits; 80 A ± 3.0 % + 8 digits
sobre rango
sí
indicador de batería bajasi
sí
display máx.
2400 puntos
selección de rango
auto
retención de lectura (data
hold)
sí
retroiluminación
sí
dimensiones
160 x 50 x 30 mm
peso
175 g
alimentación
2 x pila AAA/LR03 (incl.)
Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV no será responsable de daños ni
lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato.
Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario,
visite nuestra página www.velleman.eu.
Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.
© DERECHOS DE AUTOR
Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los derechos
mundiales reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este
manual del usuario o partes de ello sin previo permiso escrito del derecho habiente.
V. 02 – 04/09/2013
14
©Velleman nv
DCM270
BEDIENUNGSANLEITUNG
1.
Einführung
An alle Einwohner der Europäischen Union
Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt
Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes
nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder
verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien
müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den
Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen
Umweltvorschriften.
Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.
Vielen Dank, dass Sie sich für Velleman entschieden haben! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein,
verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.
2.
Sicherheitshinweise
Risiko gefährlicher Stromschläge. Testen Sie den Spannungsdetektor immer auf eine gekannte
Schaltung, sodass Sie kontrollieren können, ob das Gerät korrekt funktioniert.
Doppelte Isolation
•
Beim Entwurf wurde der Sicherheit sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet, aber der Anwender muss auch die
Sicherheitsvorschriften befolgen:
•
•
Überschreiten Sie nie die Maximalwerte für Strom- und Spannungsmessungen.
Seien Sie sehr vorsichtig wenn Sie mit Spannungen > 25V AC rms arbeiten. Diese Spannungen sind ein
Risiko für elektrische Schläge.
•
Verwenden Sie das Gerat nicht wenn die Rückplatte oder der Batteriedeckel nicht richtig befestigt sind.
3.
Eigenschaften
•
3 2/3-stelliges (2400 Counts) LC-Display mit weißem LED-Hintergrundbeleuchtung
•
18 mm Backenöffnung
•
2-80 A Wechselstrom- und Gleichstrommessungen
•
sehr hohe Empfindlichkeit
•
berührungslose Spannungsmessung (100-600 Vac)
•
integrierte Taschenlampe
•
automatische oder manuelle Bereichswahl mit automatische Ausschaltfunktion
•
Data-Hold-Funktion
•
Überlastungsschutz für alle Bereiche
•
Überlastung und "Lo-Bat"-Anzeige
•
geliefert mit Gürtelholster
4.
Umschreibung
Siehe Abbildungen, Seite 2 dieser Bedienungsanleitung.
1
Backen
2
Taste für Taschenlampe
7
DCA ZERO-Taste
3
funktionsschalter
8
Detektion LEDs für kontaktlose
Spannungsmessungen
4
Data-Hold-Taste / Taste für
Hintergrundbeleuchtung
9
Messpunkt für kontaktlose
Wechselspannungsmessungen
5
LCD-Display
V. 02 – 04/09/2013
6
Abzughebel
15
©Velleman nv
DCM270
5.
Anwendung
5.1
Wechselstrommessungen
1. Wählen Sie den ACA-Bereich mit dem
Funktionsschalter.
2. Drücken Sie den Abzughebel und
schließen Sie die Backen um einen
einzigen Leiter. Die Backen müssen ganz
geschlossen sein (siehe Abb.).
3. Lesen den ACA-Wert vom Display ab.
falsch
5.2
Strom
Strommessungen
1. Wählen Sie den DCA-Bereich mit dem Funktionsschalter.
2. Drücken Sie die ZERO-Taste zum Rückstellen des Displays.
3. Drücken Sie den Abzughebel um die Backen zu öffnen.
4. Schließen Sie die Backen um den Leiter, den Sie messen möchten. Schließen Sie die Backen ganz.
5. Lesen Sie den DCA-Wert vom Display ab.
5.3
Kontaktlose Spannungsmessungen
Risiko gefährlicher Stromschläge. Testen Sie den Spannungsdetektor immer auf eine
gekannte Schaltung, sodass Sie kontrollieren können, ob das Gerät korrekt funktioniert.
1. Berühren Sie mit der Messspitze den Phasenleiter oder den Phasenleiter einer Steckdose.
2. Die zwei roten DetektionsLEDs leuchten auf wenn eine AC-Spannung selektiert wird.
Bemerkungen
•
•
Die Leiter in einem Kabel sind oft geflochten. Berühren Sie mit der Messspitze den Phasenleiter oder den
Phasenleiter einer Steckdose.
Dieses Gerät ist sehr empfindlich. Statische Elektrizität oder eine andere Energiequelle könnte den Sensor
willkürlich auslösen. Das ist normal und also kein Defekt im Gerät.
Taschenlampe
Halten Sie die Tasten oben gedrückt um die Taschenlampe einzuschalten.
Data-Hold-Funktion
1. Drücken Sie die "Hold Backlight" Taste um den Wert, der auf dem Display gezeigt wird, zu speichern.
Das Wort "HOLD" erscheint auf dem LCD wenn der "Data-Hold"-Modus eingeschaltet ist.
2. Drücken Sie nochmals die "Hold Backlight" Taste um zum normalen Display-Modus zurückzukehren.
"HOLD" wird verschwinden.
Backlight
1. Halten Sie die "Hold Backlight" Taste über 2 Sekunden gedrückt um die Hintergrundbeleuchtung
einzuschalten.
Die Data-Hold-Funktion wird auch aktiviert.
2. Drücken Sie die kurz Taste um die "Data-Hold"-Funktion auszuschalten.
3. Halten Sie die "Hold Backlight" Taste über zwei Sekunden gedrückt um die Hintergrundbeleuchtung
auszuschalten.
Auto Power OFF (automatisches Ausschalten)
Das Gerät wird automatisch nach 7 Minuten ausgeschaltet wenn keine einzige Taste gedrückt wird.
6.
Die Batterie ersetzen
1. Ersetzen Sie die Batterien wenn das "Lo-Bat" Symbol erscheint.
V. 02 – 04/09/2013
16
©Velleman nv
DCM270
2. Schalten Sie das Gerat aus und Schrauben Sie die Schraube des Batteriefachs los.
3. Entfernen Sie den Deckel vom Batteriefach und ersetzen Sie die zwei 1.5V AAA-Batterien.
4. Bringen Sie den Deckel wieder an und drehen Sie die Schraube wieder fest.
7.
Technische Daten
DC-Strom
2 A / 80 A
Grundgenauigkeit: 2 A ± 2.8 % + 10 digits; 80 A ± 2.8 % + 8 digits
AC-Strom
2 A / 80 A
Grundgenauigkeit
2 A ± 3.0 % + 10 digits; 80 A ± 3.0 % + 8 digits
Bereichsüberschreitung
ja
Lo-Bat-Anzeige
ja
max. Display
2400 Punkte
Bereichswahl
auto
Data-Hold-Funktion
ja
hintergrundbeleuchtung
ja
Abmessungen
160 x 50 x 30 mm
Gewicht
175 g
Stromversorgung
2 x AAA/LR03-Batterie (mitgeliefert)
Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV übernimmt keine
Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes.
Mehr Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser Bedienungsanleitung finden
Sie hier: www.velleman.eu.
Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
© URHEBERRECHT
Velleman NV besitzt das Urheberrecht für diese Bedienungsanleitung. Alle weltweiten Rechte
vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht gestattet, diese
Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu reproduzieren, zu kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten oder zu
speichern.
V. 02 – 04/09/2013
17
©Velleman nv
DCM270
MANUAL DO UTILIZADOR
1.
Introdução
Aos cidadãos da União Europeia
Importantes informações sobre o meio ambiente no que respeita a este produto
Este símbolo no aparelho ou na embalagem indica que, enquanto desperdícios, poderão causar danos
no meio ambiente. Não deite o aparelho (nem as pilhas, se as houver) no lixo doméstico; dirija-se a
uma empresa especializada em reciclagem. Devolva o aparelho ao seu distribuidor ou ao posto de
reciclagem local. Respeite a legislação local relativa ao meio ambiente.
Em caso de dúvidas, contacte com as autoridades locais para os resíduos.
Agradecemos o facto de ter adquirido este aparelho. Leia atentamente as instruções do manual antes de usar o
aparelho. Caso o aparelho tenha sofrido algum dano durante o transporte não o instale e entre em contacto
com o seu distribuidor.
2.
Instruções de segurança
Risco de descarga eléctrica. Antes de utilizar deve sempre testar o detetor de corrente num
circuito ativo já conhecido para verificar o bom funcionamento do medidor.
Isolamento duplo
•
Este aparelho foi concebido tendo em conta a segurança, mas o utilizador também deve ter sempre em
atenção as normas de segurança abaixo referidas.
•
•
Não exceda os valores máximos na medição de corrente ou voltagem.
Tenho extrema atenção ao trabalhar com voltagens que excedam os 25V AC rms. Estas voltagens são
consideradas de risco de descarga eléctrica.
Nunca ligue o aparelho se o painel traseiro, ou a tampa da bateria, ou compartimentos dos fusíveis não
estiver no devido lugar.
•
3.
Características
•
visor LCD 3 2/3 dígitos (2400 counts) com retroiluminação LED
•
abertura das maxilas 18 mm (0.7")
•
medição da corrente 2-80 A AC e DC
•
sensibilidade extremamente elevada
•
detector de voltagem AC incorporado (100-600 Vac)
•
lanterna incorporada
•
modo de seleção automático ou manual com desligamento automático
•
função de retenção de dados
•
protecção contra sobrecargas em todos os níveis
•
indicação de nível excessivo e de bateria fraca
•
inclui bolsa
4.
Descrição
Ver as figuras da página 2 deste manual do utilizador.
1
mandíbula sensora de corrente
6
braçadeira do gatilho
2
botão da lanterna
7
tecla um-toque DCA ZERO
3
botão giratório
8
luz indicadora de corrente AC semcontacto
4
tecla de retenção de dados e
retroiluminação
9
sonda de detecção de corrente AC semcontacto
5
ecrã LCD
V. 02 – 04/09/2013
18
©Velleman nv
DCM270
5.
Utilização
5.1
Medições de corrente AC
1. Coloque o botão de função na opção
ACA.
2. Prima o gatilho e agarre um único
condutor com as mandíbulas, que devem
estar totalmente fechadas (ver figura).
3. Leia o valor ACA no LCD.
erro
5.2
corrente
Medições de corrente
1. Coloque o botão de função na opção DCA.
2. Pressione a tecla ZERO para limpar o ecrã.
3. Prima o gatilho para abrir as mandíbulas.
4. Aperte o condutor que pretende medir. Nota: as mandíbulas devem estar totalmente fechadas.
5. Leia o valor DCA no LCD.
5.3
Medições de corrente sem-contacto
Risco de descarga eléctrica. Antes de utilizar deve sempre testar o detetor de corrente
num circuito ativo já conhecido para verificar o bom funcionamento do medidor.
1. Segure a sonda contra o condutor quente ou contra o lado quente da tomada eléctrica.
2. As duas luzes LED do detetor ficam vermelhas se for detetada corrente AC.
Notas
•
•
Os condutores num fio eléctrico estão muitas vezes torcidos. Passe a ponta da sonda em todo o
comprimento do fio para ter a certeza que a ponta passa bastante próximo do condutor vivo.
O detetor é um dispositivo sensível. Electricidade estática ou uma outra fonte de energia podem ativar o
sensor de forma aleatória. Isto faz simplesmente parte do normal funcionamento deste dispositivo, não é
uma avaria.
Lanterna
Mantenha o botão de topo pressionado para ligar a lanterna.
Retenção de dados
1. Pressione o botão "Reter luz de fundo" para congelar a leitura atual do LCD.
A palavra "RETER" aparece no LCD enquanto o modo de retenção de dados estiver ativo.
2. Pressione o botão "Reter luz de fundo" novamente para voltar ao modo normal.
A palavra "RETER" desaparece do ecrã.
Retroiluminação
1. Pressione o botão "Reter luz de fundo" durante mais de 2 segundos para ligar a retroiluminação.
Isto ativará também a função de retenção de dados.
2. Pressione o botão momentaneamente para desativar a função de retenção de dados.
3. Pressione o botão "Reter luz de fundo" durante mais de 2 segundos para ligar a retroiluminação.
desliga automaticamente
O aparelho desliga-se automaticamente se nenhum botão for pressionado num período de 7 minutos.
6.
Substituição das Pilhas
1. Substitua as pilhas sempre que aparecer o símbolo de pilha fraca.
V. 02 – 04/09/2013
19
©Velleman nv
DCM270
2. Desligue o aparelho e desaperte o parafuso do compartimento das pilhas.
3. Retire a tampa do compartimento e substitua as duas pilhas 1.5V AAA.
4. Volte a colocar a tampa e aperte o parafuso.
7.
Especificações
corrente DC
2 A / 80 A
precisão básica: 2 A ± 2.8 % + 10 dígitos; 80 A ± 2.8 % + 8 dígitos
corrente AC
2 A / 80 A
precisão básica
2 A ± 3.0 % + 10 dígitos; 80 A ± 3.0 % + 8 dígitos
sobrecarga
sim
indicador de bateria fraca
sim
ecrã total
2400 counts
modos disponíveis
automático
retenção de dados
sim
retroiluminação
sim
dimensões
160 x 50 x 30 mm
peso
175 g
alimentação
2 x pilhas AAA/LR03 (incl.)
Utilize este aparelho apenas com acessórios originais. A Velleman NV não será responsável por
quaisquer danos ou lesões causados pelo uso (indevido) do aparelho.
Para mais informação sobre este produto e para aceder à versão mais recente deste manual do
utilizador, visite a nossa página www.velleman.eu.
Podem alterar-se as especificações e o conteúdo deste manual sem aviso prévio.
© DIREITOS DE AUTOR
A Velleman NV detém os direitos de autor deste manual do utilizador. Todos os direitos mundiais
reservados. É estritamente proibido reproduzir, traduzir, copiar, editar e gravar este manual do utilizador ou
partes deste sem prévia autorização escrita por parte da detentora dos direitos.
V. 02 – 04/09/2013
20
©Velleman nv
DCM270
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1.
Wstęp
Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej.
Ważne informacje dotyczące środowiska.
Ten symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu wskazuje, że wyrzucenie produktu może być
szkodliwe dla środowiska. Nie wyrzucaj urządzenia lub baterii do zbiorczego śmietnika, tylko do
specjalnie przeznaczonych do tego pojemników na urządzenia elektroniczne lub skontaktuj się z firmą
zajmującą się recyklingiem. Urządzenie możesz oddać dystrybutorowi lub firmie zajmującej się
recyklingiem. Postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi środowiska.
Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z firmą zajmującą się utylizacją odpadów.
Dziękujemy za wybór produktu firmy Velleman! Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed
użyciem. Jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu prosimy o nie korzystanie z niego i
skontaktowanie się ze sprzedawcą.
2.
Instrukcje bezpieczeństwa
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zawsze
sprawdzić wykrywacz napięcia na znanym obwodzie pod napięciem w celu ocenienia jego
prawidłowej pracy.
Double insulation
•
Opisywany miernik został zaprojektowany tak, aby był bezpieczny, ale użytkownik musi również zadbać o
przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa opisanych poniżej.
•
•
Nie przekraczać maksymalnych dopuszczalnych wartości prądu lub napięcia.
Zachować szczególną ostrożność podczas pracy z napięciami powyżej 25V AC (wartość skuteczna). Napięcia
takie stwarzają niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Nie należy używać urządzenia, jeśli tylny panel, pokrywa baterii lub komora bezpiecznika nie znajdują się
na swoim miejscu.
•
3.
Funkcje
•
wyświetlacz LCD 3 2/3 cyfry (2400 wartości) z białym podświetleniem LED
•
otwarcie szczęk 18 mm (0.7")
•
pomiar prądu AC i DC: 2-80 A
•
bardzo wysokie sensitivity
•
wbudowany niekontaktowy wykrywacz napięcia AC (100-600 V AC)
•
wbudowana latarka
•
automatyczne lub ręczne przełączanie zakresów z funkcją automatycznego wyłączania
•
funkcja zapamiętywania mierzonej wartości
•
zabezpieczenie przed przeciążeniami dla wszystkich zakresów
•
wskaźnik przekroczenia zakresu i niskiego poziomu naładowania baterii
•
w zestawie z woreczkiem
4.
Przegląd
Patrz rysunki na stronie 2 niniejszej instrukcji.
1
szczęki do pomiaru prądu
2
przycisk latarki
7
przycisk DCA ZERO one-touch
3
obrotowy przełącznik funkcji
8
lampa niekontaktowego wskaźnika
napięcia AC
4
przycisk zapamiętywania danych i
podświetlania
9
końcówka pomiarowa niekontaktowego
wykrywacza napięcia AC
5
wyświetlacz LCD
V. 02 – 04/09/2013
6
spust do zacisku
21
©Velleman nv
DCM270
5.
Obsługa urządzenia
5.1
Pomiary prądu AC
1. Ustawić przełącznik funkcji na zakres
ACA.
2. Nacisnąć spust i objąć szczękami
pojedynczy przewód, całkowicie je
zamykając (patrz rysunek).
3. Odczytać wartość ACA na wyświetlaczu
LCD.
źle
5.2
prąd
Pomiary prądu
1. Ustawić przełącznik funkcji na zakres DCA.
2. Nacisnąć przycisk ZERO, aby zresetować wyświetlacz.
3. Nacisnąć spust, aby otworzyć szczęki.
4. Zamknąć w nich przewód przeznaczony do pomiaru. Uwaga: szczęki muszą być całkowicie zamknięte.
5. Odczytać wartość DCA na wyświetlaczu LCD.
5.3
Niekontaktowe pomiary napięcia
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zawsze
sprawdzić wykrywacz napięcia na znanym obwodzie pod napięciem w celu ocenienia jego
prawidłowej pracy.
1. Przyłożyć próbnik do przewodu pod napięciem lub części gniazdka elektrycznego znajdującej się pod
napięciem.
2. Jeśli napięcie AC zostanie wykryte, dwie diody LED wykrywacza zaświecą się na czerwono.
Uwagi
•
•
Przewody w przewodzie elektrycznym są często skręcone. Potrzeć końcówkę pomiarową wzdłuż przewodu,
aby upewnić się, że znajduje się ona blisko żyły pod napięciem.
Wykrywacz jest czułym urządzeniem. Elektryczność statyczna lub inne źródło energii mogą przypadkowo go
uruchomić. Jest to zjawisko normalne i nie jest uznawane za awarię.
Latarka
Przytrzymać górny przycisk, aby włączyć latarkę.
Zapamiętywanie danych
1. Nacisnąć przycisk "Hold backlight”, aby zablokować aktualny odczyt na wyświetlaczu LCD.
Po włączeniu trybu zapamiętywania danych na wyświetlaczu pojawi się słowo „HOLD”.
2. Ponownie nacisnąć przycisk "Hold backlight”, aby powrócić do normalnego trybu wyświetlania.
Z wyświetlacza zniknie słowo „HOLD”.
Podświetlanie
1. Przytrzymać przycisk "Hold backlight” przez ponad 2 sekundy, aby włączyć podświetlenie.
Czynność ta aktywuje również funkcję zapamiętywania danych.
2. Nacisnąć przycisk (bez przytrzymywania), aby wyłączyć funkcję zapamiętywania danych.
3. Przytrzymać przycisk "Hold backlight” przez ponad 2 sekundy, aby wyłączyć podświetlenie.
Automatyczne wyłączenie
Jeśli przez 7 minut żaden przycisk nie zostanie naciśnięty, urządzenie wyłączy się automatycznie.
6.
Wymiana baterii
1. Jeżeli wyświetli się symbol niskiego poziomu naładowania baterii, należy je wymienić.
V. 02 – 04/09/2013
22
©Velleman nv
DCM270
2. Wyłączyć urządzenie i odkręcić śruby komory baterii.
3. Zdjąć pokrywę komory i zamontować nowe 2 baterie 1,5V AAA.
4. Zamontować z powrotem pokrywę i przykręcić śrubę.
7.
Specyfikacja techniczna
Prąd stały (DC)
2 A / 80 A
podstawowa dokładność: 2 A ± 2,8 % + 10 80 A ± 2,8 % + 8
Prąd zmienny (AC)
2 A / 80 A
podstawowa dokładność
2 A ± 3,0 % + 10 80 A ± 3,0 % + 8
przekroczenie zakresu
tak
wskaźnik niskiego poziomu
naładowania baterii
tak
maksymalna wyświetlana
wartość
2400
tryb przełączania zakresów
auto
zapamiętywanie danych
tak
podświetlanie
tak
wymiary
160 x 50 x 30 mm
waga
175 g
zasilanie
2 baterie AAA/LR03 (w zestawie)
Używaj tylko oryginalnych akcesoriów. Velleman NV nie może być pociągnięty do odpowiedzialności
w przypadku uszkodzenia lub szkody wynikały z (błędne) korzystanie z tego urządzenia.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego produktu i najnowsza wersja tej instrukcji, odwiedź
naszą stronę internetową www.velleman.eu.
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
© INFORMACJA O PRAWACH WŁASNOŚCI
Instrukcja ta jest własnością firmy Velleman NV i jest chroniona prawami autorskimi. Wszystkie
prawa są zastrzeżone na całym świecie. Żadna część tej instrukcji nie może być kopiowana,
przedrukowywana, tłumaczona lub konwertowana na wszelkie nośniki elektronicznych lub w inny sposób, bez
uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
V. 02 – 04/09/2013
23
©Velleman nv
DCM270
MANUALE UTENTE
1.
Introduzione
A tutti i residenti dell’Unione Europea
Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto
Questo simbolo riportato sul prodotto o sull’imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto
nell’ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l’ambiente stesso. Non
smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere
smaltito da un’impresa specializzata nel riciclaggio. Questo dispositivo deve essere restituito al
distributore o ad un servizio di riciclaggio locale. Rispettare le direttive locali vigenti.
Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale,
il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l’acquisto.
La ringraziamo per aver scelto Velleman! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel
presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l’apparecchio non sia stato danneggiato
durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.
2.
Note relative alla sicurezza
Rischio di folgorazione. Prima di utilizzare il rilevatore è consigliabile verificare il buon
funzionamento dello stesso eseguendo una prova su di un circuito che si è certi sia sottoposto a
tensione.
Doppio isolamento
•
Questo strumento è stato studiato nei minimi dettagli per garantire un elevato livello di sicurezza; l’utente è
comunque tenuto ad osservare quanto di seguito riportato:
•
•
Non superare mai il massimo valore misurabile di tensione e corrente.
Prestare la massima attenzione quando si lavora in presenza di tensioni con valori superiori a 25V AC rms.
Queste tensioni possono causare elettroshock.
Non utilizzare mai lo strumento se il coperchio posteriore, il coperchio del vano batterie o del vano porta
fusibile non sono collocati nelle proprie sedi.
•
3.
Massima portata:
•
display LCD 3 2/3 cifre (2400 conteggi) con retroilluminazione a LED bianchi
•
apertura ganasce 18mm (0,7")
•
misurazione corrente AC e DC 2-80 A
•
sensibilità elevata
•
rilevatore “senza contatto” di tensione alternata integrato
•
torcia integrata
•
selezione automatica o manuale delle portate con spegnimento automatico
•
funzione Data-Hold
•
protezione da sovraccarico per tutte le portate
•
indicazione sovraccarico e batteria scarica
•
fornito di custodia morbida
4.
Panoramica
Vedere le illustrazioni a pagina 2 di questo manuale.
1
ganasce
6
comando apertura ganasce
2
tasto attivazione mini torcia
7
tasto DCA zero
3
selettore rotativo di funzioni
8
LED d’indicazione rilevamento “senza
contatto” di tensione AC
4
tasto “Data Hold” e “Retroilluminazione”
9
Sonda di rilevazione tensione AC
5
Display LCD
V. 02 – 04/09/2013
24
©Velleman nv
DCM270
5.
Utilizzo
5.1
Misurazione di corrente
alternata (AC)
1. Posizionare il selettore rotativo su ACA.
2. Aprire le ganasce agendo sul relativo
comando e porre al centro dell’asola
solamente il conduttore attraversato
dalla corrente che si vuole misurare;
richiudere completamente le ganasce
(vedi figura a fianco).
3. Leggere sul display il valore della
corrente alternata misurata.
falso
5.2
corrente
Misurazione di corrente
1. Posizionare il selettore rotativo su DCA
2. Premere il tasto ZERO per azzerare il display.
3. Agire sul comando apertura ganasce.
4. Inserire al centro dell’asola il conduttore percorso dalla corrente che si vuole misurare. Agire sul comando
apertura ganasce.
5. Leggere sul display il valore della corrente continua misurata.
5.3
Rilevamento “senza contatto” di tensione alternata
Rischio di folgorazione. Prima di utilizzare il rilevatore è consigliabile verificare il buon
funzionamento dello stesso eseguendo una prova su di un circuito che si è certi sia
sottoposto a tensione.
1. Avvicinare la sonda di rilevazione al conduttore di fase o alla presa elettrica.
2. Il LED (8) si illumina se viene rilevata una tensione alternata.
Nota
• Spesso i conduttori all’interno di un cavo elettrico sono attorcigliati uno sull’altro. E necessario far scorrere
la sonda lungo il cavo per essere certi che essa si avvicini il più possibile al cavo sotto tensione.
• il rilevatore è un dispositivo sensibile. Elettricità statica o differenti fonti d’energia possono provocare
un’attivazione casuale del sensore. Questo è normale e non rappresenta un malfunzionamento.
Mini torcia
Tenere premuto il pulsante collocato nell’estremità superiore dello strumento per attivare la mini torcia.
Funzione data-hold
1. Premere il tasto "Hold backlight" per memorizzare sul display LCD il valore misurato.
La scritta "HOLD" appare sul display quando la funzione viene attivata.
2. Premere nuovamente detto tasto per tornare alla normale modalità di funzionamento.
La scritta "HOLD" scompare.
Retroilluminazione
1. Tenere premuto il tasto "Hold backlight" per più di 2 secondi per attivare la retroilluminazione del display.
Questa operazione attiverà anche la funzione “Hold”;
2. ripremere immediatamente il pulsante per disattivare quest’ultima.
3. Tenere premuto per più di 2 secondi il tasto "Hold Backlight" per disattivare la retroilluminazione del
display.
Spegnimento automatico
Lo strumento si spegne automaticamente se non viene premuto alcun tasto per 7 minuti.
V. 02 – 04/09/2013
25
©Velleman nv
DCM270
6.
Sostituzione delle batterie
1. Quando sul display compare la scritta “BATT”, è necessario sostituire le batterie.
2. Spegnere lo strumento e svitare la vite del vano porta batterie.
3. Rimuovere il relativo coperchio e sostituire le batterie scariche con due nuove da 1,5V formato AAA.
4. Riposizionare il coperchio ed avvitare la relativa vite.
7.
Specifiche tecniche
corrente DC
2 A / 80 A
accuratezza di base: 2 A ± 2.8 % + 10 cifre; 80 A ± 2.8 % + 8 cifre
corrente AC
2 A / 80 A
accuratezza di base
2 A ± 3.0 % + 10 cifre; 80 A ± 3.0 % + 8 cifre
fuori scala
sì
indicazione batterie scariche
sì
visualizzazione massima
2400 conteggi
modalità selezione portate
automatica
funzione Data-Hold
sì
retroilluminazione
sì
dimensioni
160 x 50 x 30 mm
peso
175 g
alimentatore
2 batterie AAA/LR03 (incluse)
Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi
rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od
errato di questo dispositivo.
Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, vi preghiamo di visitare il nostro sito
www.velleman.eu.
Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun
preavviso.
© DIRITTI D’AUTORE
Questo manuale è protetto da copyright. Velleman nv è il beneficiario del diritto d'autore di questo
manuale. Tutti i diritti riservati in tutto il mondo. È severamente vietato riprodurre, tradurre, copiare,
modificare e salvare il manuale utente o porzioni di esso su qualsiasi supporto, informatico, cartaceo o di altra
natura, senza previa autorizzazione scritta del proprietario.
V. 02 – 04/09/2013
26
©Velleman nv
Velleman® Service and Quality Warranty
Since its foundation in 1972, Velleman® acquired extensive experience in the
electronics world and currently distributes its products in over 85 countries.
All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations in the EU.
In order to ensure the quality, our products regularly go through an extra quality
check, both by an internal quality department and by specialized external
organisations. If, all precautionary measures notwithstanding, problems should
occur, please make appeal to our warranty (see guarantee conditions).
General Warranty Conditions Concerning Consumer Products
(for EU):
• All consumer products are subject to a 24-month warranty on production flaws
and defective material as from the original date of purchase.
• Velleman® can decide to replace an article with an equivalent article, or to
refund the retail value totally or partially when the complaint is valid and a free
repair or replacement of the article is impossible, or if the expenses are out of
proportion.
You will be delivered a replacing article or a refund at the value of 100% of the
purchase price in case of a flaw occurred in the first year after the date of
purchase and delivery, or a replacing article at 50% of the purchase price or a
refund at the value of 50% of the retail value in case of a flaw occurred in the
second year after the date of purchase and delivery.
• Not covered by warranty:
- all direct or indirect damage caused after delivery to the article (e.g. by
oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the article, as well as its
contents (e.g. data loss), compensation for loss of profits;
- consumable goods, parts or accessories that are subject to an aging process
during normal use, such as batteries (rechargeable, non-rechargeable, built-in or
replaceable), lamps, rubber parts, drive belts... (unlimited list);
- flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural disaster,
etc.…;
- flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper handling,
negligent maintenance, abusive use or use contrary to the manufacturer’s
instructions;
- damage caused by a commercial, professional or collective use of the article
(the warranty validity will be reduced to six (6) months when the article is used
professionally);
- damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the article;
- all damage caused by modification, repair or alteration performed by a third
party without written permission by Velleman®.
• Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer, solidly
packed (preferably in the original packaging), and be completed with the original
receipt of purchase and a clear flaw description.
• Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual and check if
the flaw is caused by obvious causes prior to presenting the article for repair.
Note that returning a non-defective article can also involve handling costs.
• Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping costs.
• The above conditions are without prejudice to all commercial warranties.
The above enumeration is subject to modification according to the
article (see article’s manual).
Velleman® service- en kwaliteitsgarantie
Velleman® heeft sinds zijn oprichting in 1972 een ruime ervaring opgebouwd in
de elektronicawereld en verdeelt op dit moment producten in meer dan 85
landen. Al onze producten beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen en aan de
wettelijke bepalingen geldig in de EU. Om de kwaliteit te waarborgen, ondergaan
onze producten op regelmatige tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel
door onze eigen kwaliteitsafdeling als door externe gespecialiseerde organisaties.
Mocht er ondanks deze voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u
steeds een beroep doen op onze waarborg (zie waarborgvoorwaarden).
Algemene waarborgvoorwaarden consumentengoederen
(voor Europese Unie):
• Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24 maanden op
productie- en materiaalfouten en dit vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.
• Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of vervanging van een
artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan
Velleman® beslissen het desbetreffende artikel te vervangen door een
gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of volledig
terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product of terugbetaling
ter waarde van 100% van de aankoopsom bij ontdekking van een gebrek tot één
jaar na aankoop en levering, of een vervangend product tegen 50% van de
kostprijs of terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar.
• Valt niet onder waarborg:
- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan
het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof, vuil, vocht...), en door het
toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor eventuele
winstderving.
- verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die onderhevig zijn aan
veroudering door normaal gebruik zoals bv. batterijen (zowel oplaadbare als
niet-oplaadbare, ingebouwd of vervangbaar), lampen, rubberen onderdelen,
aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).
- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen,
natuurrampen, enz.
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige
behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of gebruik van het toestel
strijdig met de voorschriften van de fabrikant.
- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik
van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de garantieperiode herleid tot
6 maand).
- schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport van het
apparaat.
- alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd door derden
zonder toestemming van Velleman®.
• Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw Velleman®verdeler. Het toestel dient vergezeld te zijn van het oorspronkelijke
aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking (bij voorkeur de originele
verpakking) en voeg een duidelijke foutomschrijving bij.
• Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens na of er
geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar behoren werkt
(zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat
er ook voor niet-defecte toestellen een kost voor controle aangerekend kan
worden.
• Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten aangerekend
worden.
• Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast worden naargelang
de aard van het product (zie handleiding van het betreffende product).
Garantie de service et de qualité Velleman®
Depuis 1972, Velleman® a gagné une vaste expérience dans le secteur de
l’électronique et est actuellement distributeur dans plus de 85 pays.
Tous nos produits répondent à des exigences de qualité rigoureuses et à des
dispositions légales en vigueur dans l’UE. Afin de garantir la qualité, nous
soumettons régulièrement nos produits à des contrôles de qualité
supplémentaires, tant par notre propre service qualité que par un service qualité
externe. Dans le cas improbable d’un défaut malgré toutes les précautions, il est
possible d’invoquer notre garantie (voir les conditions de garantie).
Conditions générales concernant la garantie sur les produits
grand public (pour l’UE) :
• tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice de production ou
de matériaux à dater du jour d’acquisition effective ;
• si la plainte est justifiée et que la réparation ou le remplacement d’un article
est jugé impossible, ou lorsque les coûts s’avèrent disproportionnés, Velleman®
s’autorise à remplacer ledit article par un article équivalent ou à rembourser la
totalité ou une partie du prix d’achat. Le cas échéant, il vous sera consenti un
article de remplacement ou le remboursement complet du prix d’achat lors d’un
défaut dans un délai de 1 an après l’achat et la livraison, ou un article de
remplacement moyennant 50% du prix d’achat ou le remboursement de 50% du
prix d’achat lors d’un défaut après 1 à 2 ans.
• sont par conséquent exclus :
- tout dommage direct ou indirect survenu à l’article après livraison (p.ex.
dommage lié à l’oxydation, choc, chute, poussière, sable, impureté…) et
provoqué par l’appareil, ainsi que son contenu (p.ex. perte de données) et une
indemnisation éventuelle pour perte de revenus ;
- toute pièce ou accessoire nécessitant un remplacement causé par un usage
normal comme p.ex. piles (rechargeables comme non rechargeables, intégrées
ou remplaçables), ampoules, pièces en caoutchouc, courroies… (liste illimitée) ;
- tout dommage qui résulte d’un incendie, de la foudre, d’un accident, d’une
catastrophe naturelle, etc. ;
- out dommage provoqué par une négligence, volontaire ou non, une utilisation
ou un entretien incorrect, ou une utilisation de l’appareil contraire aux
prescriptions du fabricant ;
- tout dommage à cause d’une utilisation commerciale, professionnelle ou
collective de l’appareil (la période de garantie sera réduite à 6 mois lors d’une
utilisation professionnelle) ;
- tout dommage à l’appareil qui résulte d’une utilisation incorrecte ou différente
que celle pour laquelle il a été initialement prévu comme décrit dans la notice ;
- tout dommage engendré par un retour de l’appareil emballé dans un
conditionnement non ou insuffisamment protégé.
- toute réparation ou modification effectuée par une tierce personne sans
l’autorisation explicite de SA Velleman® ; - frais de transport de et vers
Velleman® si l’appareil n’est plus couvert sous la garantie.
• toute réparation sera fournie par l’endroit de l’achat. L’appareil doit
nécessairement être accompagné du bon d’achat d’origine et être dûment
conditionné (de préférence dans l’emballage d’origine avec mention du défaut) ;
• tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler câbles, piles, etc.
avant de retourner l’appareil. Un appareil retourné jugé défectueux qui s’avère
en bon état de marche pourra faire l’objet d’une note de frais à charge du
consommateur ;
• une réparation effectuée en-dehors de la période de garantie fera l’objet de
frais de transport ;
• toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux conditions
susmentionnées.
La liste susmentionnée peut être sujette à une complémentation selon le
type de l’article et être mentionnée dans la notice d’emploi.
Garantía de servicio y calidad Velleman®
Desde su fundación en 1972 Velleman® ha adquirido una amplia experiencia
como distribuidor en el sector de la electrónica en más de 85 países. Todos
nuestros productos responden a normas de calidad rigurosas y disposiciones
legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad, sometemos nuestros
productos regularmente a controles de calidad adicionales, tanto a través de
nuestro propio servicio de calidad como de un servicio de calidad externo. En el
caso improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las precauciones,
es posible recurrir a nuestra garantía (véase las condiciones de garantía).
Condiciones generales referentes a la garantía sobre
productos de venta al público (para la Unión Europea):
• Todos los productos de venta al público tienen un perìodo de garantìa de 24
meses contra errores de producción o errores en materiales desde la adquisición
original;
• Si la queja está fundada y si la reparación o sustitución de un artìculo no es
posible, o si los gastos son desproporcionados, Velleman® autoriza reemplazar
el artículo por un artículo equivalente o reembolsar la totalidad o una parte del
precio de compra. En este caso, usted recibirá un artículo de recambio o el
reembolso completo del precio de compra si encuentra algún fallo hasta un año
después de la compra y entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio de
compra o el reembolso del 50% del precio de compra si encuentra un fallo
después de 1 año y hasta los 2 años después de la compra y entrega.
Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:
- todos los daños causados directa o indirectamente al aparato (p.ej. por
oxidación, choques, caída,...) y a su contenido (p.ej. pérdida de datos) después
de la entrega y causados por el aparato, y cualquier indemnización por posible
pérdida de ganancias;
- partes o accesorios, que estén expuestos al desgaste causado por un uso
normal, como por ejemplo baterías (tanto recargables como no recargables,
incorporadas o reemplazables), bombillas, partes de goma, etc. (lista ilimitada);
- defectos causados por un incendio, daños causados por el agua, rayos,
accidentes, catástrofes naturales, etc.;
- defectos causados a conciencia, descuido o por malos tratos, un mantenimiento
inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a las instrucciones del
fabricante;
- daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del aparato (el
período de garantía se reducirá a 6 meses con uso profesional);
- daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que está previsto el
producto inicialmente como está descrito en el manual del usuario;
- daños causados por una protección insuficiente al transportar el aparato.
- daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una tercera
persona sin la autorización explícita de Velleman®;
- se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el aparato ya no está
cubierto por la garantía.
• Cualquier artìculo que tenga que ser reparado tendrá que ser devuelto a su
distribuidor Velleman®. Devuelva el aparato con la factura de compra original y
transpórtelo en un embalaje sólido (preferentemente el embalaje original).
Incluya también una buena descripción del fallo;
• Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc. antes
de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el artículo los gastos
podrían correr a cargo del cliente;
• Los gastos de transporte correrán a carga del cliente para una reparación
efectuada fuera del período de garantía.
• Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.
La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el tipo de
artículo (véase el manual del usuario del artículo en cuestión).
Velleman® Service- und Qualitätsgarantie
Seit der Gründung in 1972 hat Velleman® sehr viel Erfahrung als Verteiler in der
Elektronikwelt in über 85 Ländern aufgebaut.
Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitätsforderungen und gesetzlichen
Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu gewährleisten werden unsere
Produkte regelmäßig einer zusätzlichen Qualitätskontrolle unterworfen, sowohl
von unserer eigenen Qualitätsabteilung als auch von externen spezialisierten
Organisationen. Sollten, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, Probleme auftreten,
nehmen Sie bitte die Garantie in Anspruch (siehe Garantiebedingungen).
Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf Konsumgüter
(für die Europäische Union):
• Alle Produkte haben für Material- oder Herstellungsfehler eine Garantieperiode
von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.
• Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose Reparatur oder ein
Austausch des Gerätes unmöglich ist, oder wenn die Kosten dafür
unverhältnismäßig sind, kann Velleman® sich darüber entscheiden, dieses
Produkt durch ein gleiches Produkt zu ersetzen oder die Kaufsumme ganz oder
teilweise zurückzuzahlen. In diesem Fall erhalten Sie ein Ersatzprodukt oder eine
Rückzahlung im Werte von 100% der Kaufsumme im Falle eines Defektes bis zu
1 Jahr nach Kauf oder Lieferung, oder Sie bekommen ein Ersatzprodukt im Werte
von 50% der Kaufsumme oder eine Rückzahlung im Werte von 50 % im Falle
eines Defektes im zweiten Jahr.
• Von der Garantie ausgeschlossen sind:
- alle direkten oder indirekten Schäden, die nach Lieferung am Gerät und durch
das Gerät verursacht werden (z.B. Oxidation, Stöße, Fall, Staub, Schmutz,
Feuchtigkeit, ...), sowie auch der Inhalt (z.B. Datenverlust), Entschädigung für
eventuellen Gewinnausfall.
- Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die durch normalen Gebrauch dem
Verschleiß ausgesetzt sind, wie z.B. Batterien (nicht nur aufladbare, sondern
auch nicht aufladbare, eingebaute oder ersetzbare), Lampen, Gummiteile,
Treibriemen, usw. (unbeschränkte Liste).
- Schäden verursacht durch Brandschaden, Wasserschaden, Blitz, Unfälle,
Naturkatastrophen, usw.
- Schäden verursacht durch absichtliche, nachlässige oder unsachgemäße
Anwendung, schlechte Wartung, zweckentfremdete Anwendung oder
Nichtbeachtung von Benutzerhinweisen in der Bedienungsanleitung.
- Schäden infolge einer kommerziellen, professionellen oder kollektiven
Anwendung des Gerätes (bei gewerblicher Anwendung wird die Garantieperiode
auf 6 Monate zurückgeführt).
- Schäden verursacht durch eine unsachgemäße Verpackung und
unsachgemäßen Transport des Gerätes.
- alle Schäden verursacht durch unautorisierte Änderungen, Reparaturen oder
Modifikationen, die von einem Dritten ohne Erlaubnis von Velleman®
vorgenommen werden.
• Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®-Verteiler. Legen
Sie das Produkt ordnungsgemäß verpackt (vorzugsweise die Originalverpackung)
und mit dem Original-Kaufbeleg vor. Fügen Sie eine deutliche
Fehlerbeschreibung hinzu.
• Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die Bedienungsanleitung
nochmals und überprüfen Sie, ob es keinen auf de Hand liegenden Grund gibt,
ehe Sie das Gerät zur Reparatur zurückschicken. Stellt sich bei der Überprüfung
des Gerätes heraus, dass kein Geräteschaden vorliegt, könnte dem Kunden eine
Untersuchungspauschale berechnet.
• Für Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden Transportkosten
berechnet.
• Jede kommerzielle Garantie lässt diese Rechte unberührt.
Die oben stehende Aufzählung kann eventuell angepasst werden gemäß
der Art des Produktes (siehe Bedienungsanleitung des Gerätes).
Velleman ® usługi i gwarancja jakości
Od czasu założenia w 1972, Velleman® zdobył bogate doświadczenie w
dziedzinie światowej elektroniki. Obecnie firma dystrybuuje swoje produkty w
ponad 85 krajach.
Wszystkie nasze produkty spełniają surowe wymagania jakościowe oraz
wypełniają normy i dyrektywy obowiązujące w krajach UE. W celu zapewnienia
najwyższej jakości naszych produktów, przechodzą one regularne oraz
dodatkowo wyrywkowe badania kontroli jakości, zarówno naszego wewnętrznego
działu jakości jak również wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. Pomimo
dołożenia wszelkich starań czasem mogą pojawić się problemy techniczne,
prosimy odwołać się do gwarancji (patrz warunki gwarancji).
Ogólne Warunki dotyczące gwarancji:
• Wszystkie produkty konsumenckie podlegają 24-miesięcznej gwarancji na
wady produkcyjne i materiałowe od daty zakupu.
• W przypadku, gdy usterka jest niemożliwa do usunięcia lub koszt usunięcia jest
nadmiernie wysoki Velleman ® może zdecydować o wymianie artykułu na nowy,
wolny od wad lub zwrócić zapłaconą kwotę. Zwrot gotówki może jednak nastąpić
z uwzględnieniem poniższych warunków:
- zwrot 100% ceny zakupu w przypadku, gdy wada wystąpiła w ciągu pierwszego
roku od daty zakupu i dostawy
- wymiana wadliwego artykułu na nowy, wolny od wad z odpłatnością 50% ceny
detalicznej lub zwrot 50% kwoty ceny nabycia w przypadku gdy wada wystąpiła
w drugim roku od daty zakupu i dostawy.
• Produkt nie podlega naprawie gwarancyjnej:
- gdy wszystkie bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane są działaniem
czynników środowiskowych lub losowych (np. przez utlenianie, wstrząsy, upadki,
kurz, brud, ...), wilgotności;
- gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikających z utraty danych;
- produkty konsumenckie, części zamienne lub akcesoria podatne na process
starzenia, wynikającego z normalnego użytkowania, np: baterie (ładowalne,
nieładowalne, wbudowane lub wymienne), żarówki, paski napędowe, gumowe
elementy napędowe... (nieograniczona lista);
- usterka wynika z działania pożaru, zalania wszelkimi cieczami, uderzenia
pioruna, upadku lub klęski żywiołowej, itp.;
- usterka wynika z zaniedbań eksploatacyjnych tj. umyślne bądź nieumyślne
zaniechanie czyszczenia, konserwacji, wymiany materiałów ekspolatacyjnych,
niedbalstwa lub z niewłaściwego obchodzenia się lub niezgodnego użytkowania z
instrukcją producenta;
- szkody wynikające z nadmiernego użytkowania gdy nie jest do tego celu
przeznaczony tj. działalność komerycjna, zawodowa lub wspólne użytkowanie
przez wiele osób - okres obowiązywania gwarancji zostanie obniżony do 6
(sześć) miesięcy;
- Szkody wynikające ze źle zabezpieczonej wysyłki produktu;
- Wszelkie szkody spowodowane przez nieautoryzowaną naprawę, modyfikację,
przeróbkę produktu przez osoby trzecie jak również bez pisemnej zgody firmy
Velleman ®.
• Uszkodzony produkt musi zostać dostarczony do sprzedawcy ® Velleman,
solidnie zapakowany (najlepiej w oryginalnym opakowaniu), wraz z
wyposażeniem z jakim produkt został sprzedany. W przypadku wysyłki towaru w
opakowaniu innym niż oryginalnym ryzyko usterki produktu oraz tego skutki
przechodzą na właściciela produktu. Wraz z niesprawnym produktem należy
dołączyć jasny i szczegółowy opis jego usterki, wady;
• Wskazówka: Aby zaoszczędzić na kosztach i czasie, proszę szczegółowo
zapoznać się z instrukcja obsługi; czy przyczyną wady są okoliczności techniczne
czy też wynikaja wyłącznie z nieznajomości obsługi produktu. W przypadku
wysyłki sprawnego produktu do serwisu nabywca może zostać obciążony kosztmi
obsługi oraz transportu.
• W przypadku napraw pogwarancyjnych lub odpłatnych klient ponosi dodatkowo
koszt wysyłki produktu do i z serwisu.
wymienione wyżej warunki są bez uszczerbku dla wszystkich komercyjnych
gwarancji.
Powyższe postanowienia mogą podlegać modyfikacji w zależności od
wyrobu (patrz art obsługi).
Garanzia di Qualità Velleman®
Velleman® ha oltre 35 anni di esperienza nel mondo dell'elettronica e
distribuisce i suoi prodotti in oltre 85 paesi. Tutti i nostri prodotti soddisfano
rigorosi requisiti di qualità e rispettano le disposizioni giuridiche dell'Unione
europea. Al fine di garantire la massima qualità, i nostri prodotti vengono
regolarmente sottoposti ad ulteriori controlli, effettuati sia da un reparto interno
di qualità che da organizzazioni esterne specializzate. Se, nonostante tutti questi
accorgimenti, dovessero sorgere dei problemi, si prega di fare appello alla
garanzia prevista (vedi condizioni generali di garanzia).
Condizioni generali di garanzia per i prodotti di consumo:
• Questo prodotto è garantito per il periodo stabilito dalle vigenti norme
legislative, a decorrere dalla data di acquisto, contro i difetti di materiale o di
fabbricazione. La garanzia è valida solamente se l’unità è accompagnata dal
documento d’acquisto originale.
• Futura Elettronica provvederà, in conformità con la presente garanzia (fatto
salvo quanto previsto dalla legge applicabile), a eliminare i difetti mediante la
riparazione o, qualora Futura Elettronica lo ritenesse necessario, alla sostituzione
dei componenti difettosi o del prodotto stesso con un altro avente identiche
caratteristiche.
• Le spese di spedizione o riconsegna del prodotto sono a carico del cliente.
• La garanzia decade nel caso di uso improprio, manomissione o installazione
non corretta dell’apparecchio o se il difetto di conformità non viene denunciato
entro un termine di 2 mesi dalla data in cui si è scoperto il difetto.
• Il venditore non è ritenuto responsabile dei danni derivanti dall’uso improprio
del dispositivo.
• L’apparecchio deve essere rispedito con l’imballaggio originale; non si
assumono responsabilità per danni derivanti dal trasporto.
• Il prodotto deve essere accompagnato da un’etichetta riportante i propri dati
personali e un recapito telefonico; è necessario inoltre allegare copia dello
scontrino fiscale o della fattura attestante la data dell’acquisto.
L’eventuale riparazione sarà a pagamento se:
• Sono scaduti i tempi previsti.
• Non viene fornito un documento comprovante la data d’acquisto.
• Non è visibile sull’apparecchio il numero di serie.
• L’unità è stata usata oltre i limiti consentiti, è stata modificata, installata
impropriamente, è stata aperta o manomessa.
Garantia de serviço e de qualidade Velleman®
Desde a sua fundação em 1972 Velleman® tem adquirido uma amplia
experiencia no sector da eletrónica com uma distribuição em mais de 85 países.
Todos os nossos produtos respondem a exigências rigorosas e a disposições
legais em vigor na UE. Para garantir a qualidade, submetemos regularmente os
nossos produtos a controles de qualidade suplementares, com o nosso próprio
serviço qualidade como um serviço de qualidade externo. No caso improvável de
um defeito mesmo com as nossas precauções, é possível invocar a nossa
garantia. (ver as condições de garantia).
Condições gerais com respeito a garantia sobre os produtos
grande público (para a UE):
• qualquer produto grande público é garantido 24 mês contra qualquer vìcio de
produção ou materiais a partir da data de aquisição efectiva;
• no caso da reclamação ser justificada e que a reparação ou substituição de um
artigo é impossível, ou quando os custo são desproporcionados, Velleman®
autoriza-se a substituir o dito artigo por um artigo equivalente ou a devolver a
totalidade ou parte do preço de compra. Em outro caso, será consentido um
artigo de substituição ou devolução completa do preço de compra no caso de um
defeito no prazo de 1 ano depois da data de compra e entrega, ou um artigo de
substituição pagando o valor de 50% do preço de compra ou devolução de 50%
do preço de compra para defeitos depois de 1 a 2 anos.
• estão por consequência excluídos:
- todos os danos directos ou indirectos depois da entrega do artigo (p.ex. danos
ligados a oxidação, choques, quedas, poeiras, areias, impurezas…) e provocado
pelo aparelho, como o seu conteúdo (p.ex. perca de dados) e uma indemnização
eventual por perca de receitas;
- consumíveis, peças ou acessórios sujeitos a desgaste causado por um uso
normal, como p.ex. pilhas (recarregáveis, não recarregáveis, incorporadas ou
substituìveis), lâmpadas, peças em borracha correias… (lista ilimitada);
- todos os danos que resultem de um incêndio, raios, de um acidente, de una
catastrophe natural, etc.;
- danos provocados por negligencia, voluntária ou não, uma utilização ou
manutenção incorrecta, ou uma utilização do aparelho contrária as prescrições
do fabricante;
- todos os danos por causa de uma utilização comercial, profissional ou colectiva
do aparelho ( o período de garantia será reduzido a 6 meses para uma utilização
profissional);
- todos os danos no aparelho resultando de uma utilização incorrecta ou
diferente daquela inicialmente prevista e descrita no manual de utilização;
- todos os danos depois de uma devolução não embalada ou mal protegida ao
nível do acondicionamento.
- todas as reparações ou modificações efectuadas por terceiros sem a
autorização de SA Velleman®;
- despesas de transporte de e para Velleman® se o aparelho não estiver coberto
pela garantia.
• qualquer reparação será fornecida pelo local de compra. O aparelho será
obrigatoriamente acompanhado do talão ou factura de origem e bem
acondicionado (de preferência dentro da embalagem de origem com indicação do
defeito ou avaria);
• dica: aconselha-mos a consulta do manual e controlar cabos, pilhas, etc. antes
de devolver o aparelho. Um aparelho devolvido que estiver em bom estado será
cobrado despesas a cargo do consumidor;
• uma reparação efectuada fora da garantia, será cobrado despesas de
transporte;
• qualquer garantia comercial não prevalece as condições aqui mencionadas.
A lista pode ser sujeita a um complemento conforme o tipo de artigo e
estar mencionada no manual de utilização.
Made in PRC
Imported by Velleman nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising