Dell 1235cn Color Laser Printer printers accessory Brugervejledning

Add to my manuals
114 Pages

advertisement

Dell 1235cn Color Laser Printer printers accessory Brugervejledning | Manualzz

Flerfunksjonsskriver

Brukerhåndbok

Dell 1235cn www.dell.com | support.dell.com

funksjonene til ditt nye laserprodukt

Denne maskinen har en rekke spesialfunksjoner som gir bedre kvalitet på dokumentene du skriver ut.

Med denne maskinen kan du gjøre følgende:

SPESIALFUNKSJONER

Skrive ut med høy hastighet og høy kvalitet

• Du kan skrive ut i alle farger ved hjelp av cyan, magenta, gult og svart.

• Du kan skrive ut med en oppløsning på opptil 2 400 x 600 dpi.

Se Om programvaren.

• Maskinen skriver ut opptil 16 sider i A4-format per minutt og opptil 17 sider i Letter-format per minutt. I fargemodus skriver maskinen ut opptil 4 sider i A4- eller Letter-format per minutt.

Håndtere mange forskjellige typer utskriftsmedier

• Skuffen for 150 ark støtter vanlig papir i ulike størrelser: brevhodeark, konvolutter, etiketter, egendefinerte utskriftsmedia, postkort og tykke papirkvaliteter.

Lage profesjonelle dokumenter

• Skriv ut vannmerker. Du kan merke dokumenter med tekst, for eksempel "Konfidensielt". Se Om programvaren.

• Skriv ut plakater. Teksten og bildene på hver dokumentside forstørres og skrives ut på tvers av arket. Arkene kan deretter limes sammen til en plakat. Se Om programvaren.

• Du kan bruke forhåndstrykte skjemaer og ark med brevhoder.

Se Om programvaren.

Spare tid og penger

• Du kan skrive ut flere sider på ett ark for å spare papir.

• Denne maskinen har automatisk strømsparing, slik at den reduserer strømforbruket betraktelig når den er i ventemodus.

• Du kan skrive ut på begge sider av arket for å spare papir

(dobbeltsidig utskrift). Se Om programvaren.

Skrive ut i ulike miljøer

• Du kan skrive ut med 2000/XP/2003/Vista i tillegg til

Macintosh-systemer.

• Maskinen er utstyrt med et USB-grensesnitt og et nettverksgrensesnitt.

Kopiere originaler i flere formater

• Maskinen kan skrive ut flere bildekopier fra originaldokumentet på ett ark.

• Maskinen har spesialfunksjoner for å slette katalog- og avisbakgrunner.

• Utskriftskvaliteten og bildestørrelsen kan justeres og forbedres samtidig.

Skanne originaler og sende dem med en gang

• Skann i farger og bruk den nøyaktige komprimeringen til JPEG-, TIFF- og PDF-formater.

• Skann og send filer til flere mottakere raskt og enkelt ved hjelp av nettverksskanning.

Angi tidspunkt for overføring av fakser

• Du kan angi et bestemt tidspunkt for overføring av fakser, og du kan også sende faksen til flere lagrede mottakere.

• Du kan angi at maskinen skal skrive ut en faksrapport etter overføringen.

2_Funksjonene til ditt nye laserprodukt

OM DENNE BRUKERHÅNDBOKEN

Denne brukerhåndboken inneholder grunnleggende informasjon om maskinen og detaljerte forklaringer på hvordan du bruker den. Både uerfarne og erfarne brukere kan bruke denne boken når de skal sette opp og bruke maskinen.

Noen begreper i denne brukerhåndboken brukes om hverandre, som forklart nedenfor.

• Dokument er det samme som original.

• Papir er det samme som medier eller utskriftsmedier.

Tabellen nedenfor viser konvensjonene som brukes i denne håndboken.

KONVENSJON

Fete typer

Merk

Forsiktig

Fotnote

(Se side 1 hvis du vil ha mer informasjon.)

BESKRIVELSE

Brukes for tekst på displayet eller tekst på selve maskinen.

Brukes til å gi mer informasjon eller detaljerte spesifikasjoner for funksjonene på maskinen.

Brukes til å gi brukere informasjon som har til hensikt å beskytte maskinen mot mulige mekaniske skader eller andre feil.

Brukes til å gi mer informasjon om bestemte ord eller uttrykk.

Brukes til å henvise brukerne til sider med mer informasjon.

EKSEMPEL

Start

Datoformatet kan variere fra land til land.

Ikke berør den grønne underdelen av tonerkassetten.

a. sider per minutt

(Se side 1 hvis du vil ha mer informasjon.)

Funksjonene til ditt nye laserprodukt_3

MER INFORMASJON

Du finner mer informasjon om hvordan du setter opp og bruker maskinen på følgende steder, enten i trykt form eller i elektronisk format:

Hurtiginstallasjonsguide

Inneholder informasjon om hvordan du setter opp maskinen, og instruksjoner som du må følge for å klargjøre maskinen.

Elektronisk brukerhåndbok

Skriverdriverhjelp

Inneholder trinnvise instruksjoner for bruk av alle funksjonene på maskinen og informasjon om vedlikehold av maskinen, feilsøking og installering av tilleggsutstyr.

Denne brukerhåndboken inneholder også Om programvaren, som gir deg informasjon om hvordan du skriver ut dokumenter på maskinen med ulike operativsystemer, og hvordan du bruker programvareverktøyene som følger med.

Merk:

Du finner brukerhåndboken på andre språk i mappen Manual på CDen med skriverprogramvare.

Inneholder informasjon om egenskaper for skriverdriveren og instruksjoner for hvordan du angir egenskaper for utskrift. Du får tilgang til hjelpen til skriverdriveren ved å klikke på Hjelp i dialogboksen for skriveregenskaper.

Dells nettsted

Hvis du har tilgang til Internett, kan du finne hjelp, støtte, skriverdrivere, håndbøker og bestillingsinformasjon på nettstedet til Dell

.www.dell.com og support.dell.com .

4_Funksjonene til ditt nye laserprodukt

sikkerhetsinformasjon

VIKTIGE SIKKERHETSSYMBOLER OG FORHOLDSREGLER

Forklaring av ikonene og symbolene i denne brukerhåndboken:

Farer eller risikable handlinger som kan medføre alvorlig personskade eller død.

ADVARSEL

Farer eller risikable handlinger som kan medføre lettere personskade eller materielle skader.

FORSIKTIG

Følg disse grunnleggende sikkerhetsreglene for å redusere faren for brann, eksplosjon, elektrisk støt og personskade når du bruker maskinen

FORSIKTIG

IKKE forsøk.

IKKE demonter.

IKKE rør.

Følg instruksjonene nøye.

Trekk ut støpselet fra veggkontakten.

Kontroller at maskinen er jordet for å unngå elektrisk støt.

Kontakt servicesenteret for å få hjelp.

Formålet med disse varselssymbolene er å forhindre skader på deg eller andre. Følg dem nøye. Etter at du har lest denne delen, bør du oppbevare den på et trygt sted for å kunne lese den igjen senere.

1. Les og forstå alle instruksjoner.

2. Bruk sunn fornuft når du håndterer elektrisk utstyr.

3. Ta hensyn til alle advarsler og instruksjoner på maskinen og i den medfølgende dokumentasjonen.

4. Hvis en bruksanvisning virker motstridende i forhold til sikkerhetsinformasjonen, skal sikkerhetsinformasjonen følges. Du kan ha misforstått bruksanvisningen. Hvis du ikke finner ut av problemet, kontakter du selgeren eller servicemedarbeideren for å få hjelp.

5. Trekk ut maskinens støpsel og/eller telefonkontakt før rengjøring. Ikke bruk flytende eller spraybaserte rengjøringsmidler. Bruk bare en fuktig klut ved rengjøring.

6. Ikke plasser maskinen på et ustabilt underlag. Den kan falle ned og forårsake alvorlig skade.

7. Maskinen må aldri plasseres på, nær eller over en radiator, ovn, luftavkjøler eller ventilasjonskanal.

8. Ikke la noe ligge oppå strømledningen. Ikke plasser maskinen på et sted der det er fare for at personer kan tråkke på ledningene.

9. Ikke overbelast stikkontakter og skjøteledninger. Dette kan gi redusert ytelse, og kan føre til økt fare for brann eller elektrisk støt.

10. Pass på at ikke kjæledyr tygger på strømledningen, telefonledningen eller grensesnittkablene til datamaskinen.

11. Skyv aldri objekter av noe slag inn i maskinen gjennom åpningene i kabinettet. De kan komme nær steder med farlig spenning, slik at det oppstår fare for brann eller støt. Ikke la det komme væske av noe slag på eller i maskinen.

12. Reduser faren for elektrisk støt ved å ikke demontere maskinen. Ta den til en kvalifisert servicetekniker hvis den må repareres. Hvis du åpner eller fjerner deksler, kan du bli utsatt for farlig spenning eller annen risiko. Feil montering kan føre til elektrisk støt når enheten tas i bruk igjen.

Sikkerhetsinformasjon_5

13. Koble maskinen fra telefonledningen, PCen og stikkontakten, og kontakt kvalifisert servicepersonale i følgende situasjoner:

• Hvis en del av strømledningen, støpselet eller tilkoblingskabelen blir skadet eller frynset.

• Hvis det kommer væske inn i maskinen.

• Hvis maskinen utsettes for regn eller vann.

• Hvis maskinen ikke fungerer på riktig måte, selv om instruksjonene er fulgt.

• Hvis maskinen har falt ned, eller det ser ut til at kabinettet er skadet.

• Hvis maskinen plutselig og tydelig begynner å fungere annerledes.

14. Juster bare kontrollene som omtales i bruksanvisningen. Feil justering av andre kontroller kan føre til skade, og kan kreve omfattende arbeid av en kvalifisert servicetekniker for å få maskinen til å fungere normalt igjen.

15. Ikke bruk maskinen når det er lyn og torden. Det kan være risiko for elektrisk støt fra lyn. Hvis det er mulig, bør du koble fra strømledningen og telefonledningen mens det er lyn og torden.

16. For å sikre trygg bruk bør du bruke strømledningen som følger med maskinen. Hvis du bruker en ledning som er lengre enn 2 meter, på en 110 V maskin, bør den være 16 AWG a

eller større.

17. Bruk kun No.26 AWG eller større telefonledning.

18. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE.

19. Maskinen kan kun brukes i landet den ble kjøpt i. (På grunn av forskjellig spenning, frekvens, konfigurasjon av telekommunikasjon osv.)

a. AWG: American Wire Gauge

6_Sikkerhetsinformasjon

2 Funksjonene til ditt nye laserprodukt

5 Sikkerhetsinformasjon

INNLEDNING

11

11 Oversikt over maskinen

11

11

Sett forfra

Sett bakfra

12 Oversikt over kontrollpanelet

13 Forstå Status-lampen

13 Status for tonerkassetten

14 Menyoversikt

15 Programvare som følger med

15 Skriverdriverfunksjoner

15 Skriverdriver

KOMME I GANG

16

16 Installere maskinvaren

17 Systemkrav

17

17

Microsoft® Windows®

Macintosh

17 Konfigurere nettverket

17

17

18

18

Nettverksmiljøer som støttes

Konfigurere nettverksprotokollen via maskinen

Bruke SetIP-programmet

Installere programvaren

19 Grunnleggende innstillinger for maskinen

19

20

20

20

20

19

19

19

19

Høydejustering

Endre displayspråk

Angi dato og klokkeslett

Endre klokkemodus

Endre standardmodus

Angi lydinnstillinger

Taste inn tegn ved hjelp av talltastaturet

Bruke sparemodi

Auto forts.

LEGGE I ORIGINALER OG UTSKRIFTSMEDIER

22

22 Legge i originaler

22

22

På skannerglassplaten

I ADFen

23 Velge utskriftsmedier

24

25

25

Spesifikasjoner for utskriftsmedier

Størrelser som støttes for hver modus

Retningslinjer for spesialutskriftsmedier

26 Legge papir i et annet format i papirskuffen

27 Utskrift på spesielle utskriftsmedier

27 Manuell mating av utskriftsmedier

27 Angi papirformat og -type

KOPIERING

28

28 Kopiering

28 Endre innstillinger for hver kopi

28

28

28

Mørkhet

Originaltype

Redusert eller forstørret kopi

29 Endre standardinnstillingene for kopiering

29 ID-kortkopi

29 Bruke spesialkopifunksjoner

Innhold_7

innhold

29

29

30

30

30

2 opp- eller 4 opp-kopiering

Plakatkopiering

Klonkopiering

Slette bakgrunnsbilder

Gråforbedringskopiering

30 Angi tidsavbrudd for kopiering

SKANNING

31

31 Grunnleggende om skanning

31 Skanne fra kontrollpanelet

31

31

Angi skanneinformasjon i Dell Skanningsbehandling

Skanne til programmer

32 Skanne ved hjelp av en nettverksforbindelse

32 Skanne til e-post

32 Endre innstillinger for hver skannejobb

33 Endre standard skanneinnstillinger

33 Konfigurere adresseboken

33

33

33

33

33

Registrere hurtig-e-postnumre

Konfigurere gruppe-e-postnumre

Bruke oppføringer i adresseboken

Søke etter en oppføring i adresseboken

Skrive ut adresseboken

GRUNNLEGGENDE UTSKRIFT

34

34 Skrive ut et dokument

34 Avbryte en utskriftsjobb

FAKSING

35

35 Sende en faks

36

36

36

36

35

35

36

36

37

37

Angi fakstopptekst

Justere dokumentinnstillingene

Sende en faks automatisk

Sende en faks manuelt

Bekrefte en overføring

Automatisk gjenoppringing

Gjenta det siste nummeret

Sende en faks til flere mottakere

Sende en utsatt faks

Sende en prioritert faks

37 Motta en faks

38

38

38

38

37

38

38

38

39

39

Endre mottaksmodi

Motta automatisk i Fax-modus

Motta manuelt i Tel-modus

Motta manuelt ved hjelp av et biapparat

Motta automatisk i Ans/Fax-modus

Motta fakser ved hjelp av DRPD-modus

Motta i sikkert mottak-modus

Aktivere sikkert mottak

Motta fakser i minnet

Videresende fakser

39 Konfigurere faks

39

40

41

41

Endre alternativer for konfigurering av faks

Endre standard dokumentinnstillinger

Skrive ut rapport for sendt faks automatisk

Konfigurere adresseboken

8_Innhold

innhold

BRUKE USB-MINNEENHETER

43

43 Om USB-minne

43 Koble til en USB-minneenhet

43 Skanne til en USB-minneenhet

43

44

Skanning

Definere skanning til USB

44 Skrive ut fra en USB-minneenhet

44 Slik skriver du ut et dokument fra en USB-minneenhet

44 Sikkerhetskopiere data

44

44

Sikkerhetskopiere data

Gjenopprette data

44 Administrere USB-minne

44

45

45

Slette en bildefil

Formatere en USB-minneenhet

Vise status for USB-minne

45 Skrive ut direkte fra et digitalt kamera

VEDLIKEHOLD

46

46 Skrive ut rapporter

46 Skrive ut en rapport

46 Justere fargekontrasten

47 Tømme minnet

47 Rengjøre maskinen

47

47

49

Utvendig rengjøring

Innvendig rengjøring

Rengjøre skanneenheten

49 Vedlikeholde kassetten

49

49

50

Oppbevare tonerkassetter

Forventet kassettlevetid

Omfordeling av toner

50 Bytte tonerkassett

51 Bytte bildeenhet

53 Bytte resttonerbeholder

53 Utskiftbare deler

53 Kontroll av utskiftbare deler

54 Administrere maskinen fra webområdet

54 Slik får du tilgang til Embedded Web Service

54 Kontrollere maskinens serienummer

FEILSØKING

55

55 Tips for å unngå papirstopp

55 Fjerne fastkjørte dokumenter

55

56

Utmatingsfeil

Feilmating ved valse

56 Fjerne papirstopp

56

56

57

I skuff 1

Ved varmeelementet

I papirutmatingsområdet

59 Meldinger på displayet

61 Løse andre problemer

66

66

66

67

61

62

63

65

Papirmating

Utskriftsproblemer

Problemer med utskriftskvalitet

Kopieringsproblemer

Skanneproblemer

Dell Scan Manager-problemer

Faksproblemer

Vanlige Windows-problemer

Innhold_9

innhold

67 Vanlige Macintosh-problemer

BESTILLE REKVISITA

68

68 Rekvisita

68 Kjøpsinformasjon

SPESIFIKASJONER

69

69 Generelle spesifikasjoner

70 Skriverspesifikasjoner

70 Skannerspesifikasjoner

70 Spesifikasjoner for kopiering

71 Faksspesifikasjoner

ORDLISTE

72

STIKKORDREGISTER

76

10_Innhold

innledning

Dette kapittelet inneholder informasjon om maskinens hovedkomponenter.

Dette kapittelet inneholder:

Oversikt over maskinen

Oversikt over kontrollpanelet

Forstå Status-lampen

Status for tonerkassetten

OVERSIKT OVER MASKINEN

Sett forfra

Menyoversikt

Programvare som følger med

Skriverdriverfunksjoner

Sett bakfra

6

7

4

5

8

1

2

3

Dokumentbreddeførere

ADF

Kontrollpanel

Utmatingsstøtte

Frontdeksel

Frontdekselhåndtak

Skuff 1

Innskuff for dokument

9

10

11

Utskuff for dokument

USB-port

Tonerkassett

Bildeenhet

12

13

Resttonerbeholder

Skannerlokk

14

15

16

Skannerglass

Skanneenhet

1 Kontakt til biapparat (EXT)

2

Kontakt til telefonapparat

3

Nettverksport

4

USB-port

5

Håndtak

6

7

Strømkontakt

Bakre deksel

8

Strømbryter

Innledning_ 11

OVERSIKT OVER KONTROLLPANELET

Dell 1235cn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ID-kopi

USB-utskrift

Display

Tonerfarger

Status

Faks

Kopi

Skann/E-post

Meny

OK

Tilbake

Venstre/høyre pil

Talltastatur

14

Adressebok

15

Repeter/Pause

16

Ring med røret på

Du kan kopiere begge sider av et ID-kort, for eksempel et førerkort, til én enkelt side.

(Se "ID-kortkopi" på side 29.)

Brukes til å skrive ut filer direkte fra en USBminneenhet som er satt inn i USB-porten foran

på maskinen. (Se "Om USB-minne" på side 43.)

Viser gjeldende status og systemtekster under bruk.

Tonerfargene som vises nedenfor LCD-displayet, henger sammen med meldingene på displayet.

Se Status-lampen for tonerkassettmeldinger.

(Se "Status for tonerkassetten" på side 13.)

Viser statusen for maskinen. (Se "Forstå

Status-lampen" på side 13.)

Aktiverer faksmodus.

Aktiverer kopieringsmodus.

Aktiverer skannemodus.

Aktiverer menymodus og blar gjennom de tilgjengelige menyene.

Bekrefter valget på skjermen.

Går tilbake til øverste menynivå.

Blar gjennom alternativene på den valgte menyen og øker eller reduserer verdier. Bruk høyre pil til

å legge inn et mellomrom.

Brukes til å slå et nummer eller taste inn

alfanumeriske tegn. (Se "Bokstaver og tall på tastaturet" på side 20.)

Brukes til å søke etter lagrede e-postadresser.

Ringer det siste nummeret i klarmodus, eller legger inn en pause i et faksnummer i redigeringsmodus.

Åpner telefonlinjen.

12 _Innledning

17

Stopp/slett

18

Svart start

19

Fargestart

Stanser en operasjon. I klarmodus slettes/avbrytes kopieringsvalgene, for eksempel mørkhet, dokumenttypeinnstilling, kopistørrelse og antall kopier.

Starter en jobb i svart/hvitt-modus.

Starter en jobb i fargemodus.

• Illustrasjonene i denne brukerhåndboken kan være forskjellige fra din maskin, avhengig av tilleggsutstyr eller modell.

• Overflaten på utskuffen kan bli varm hvis du skriver ut mange sider fortløpende. Ikke berør overflaten, og pass på at barn ikke kommer borti den.

FORSTÅ STATUS-LAMPEN

Fargen på Status-lampen angir maskinens gjeldende status.

Av

STATUS

Grønn Blinker

• Når den grønne LED-indikatoren blinker sakte, mottas data fra datamaskinen.

• Når den grønne LED-indikatoren blinker raskt, skriver maskinen ut data.

• Maskinen er slått på og kan brukes.

Rød

BESKRIVELSE

• Maskinen er slått av.

• Maskinen er i strømsparingsmodus. Når data mottas eller når du trykker på en knapp, aktiveres maskinen automatisk.

• Trådløs modus kan ikke brukes.

Blinker

• Det har oppstått en mindre feil, og maskinen venter på at feilen skal rettes. Sjekk meldingen på displayet, og løs problemet ved å lese

"Meldinger på displayet" på side 59.

• Det er lite toner igjen. Bestill en ny tonerkassett.

Se "Bestille rekvisita" på side 68. Du kan

forbedre utskriftskvaliteten midlertidig ved å

omfordele toneren. (Se "Bytte tonerkassett" på side 50.)

• Det har oppstått et problem, for eksempel papirstopp, åpent deksel eller tom papirskuff, slik at maskinen ikke kan fortsette jobben.

Sjekk meldingen på displayet, og se "Meldinger på displayet" på side 59 for å løse problemet.

• Tonerkassetten er tom, nesten tom eller må

byttes. (Se "Meldinger på displayet" på side 59.)

Kontroller alltid meldingen på displayet for å løse problemet. Instruksjonen under Feilsøking veileder deg slik at du bruker maskinen riktig.

Se "Meldinger på displayet" på side 59 hvis du vil ha mer informasjon.

STATUS FOR TONERKASSETTEN

Statusen for tonerkassettene vises ved hjelp av Status-lampen og LCD-displayet.

Hvis tonerkassetten er nesten tom eller bør byttes, lyser Status-lampen rødt, og meldingen vises i displayet. Pilen viser hvilken kassett som er tom eller må byttes.

Eksempel:

Eksempelet over viser statusen for den svarte tonerkassetten. Se meldingen

for å finne ut hva problemet er, og hvordan du kan løse det. Se "Meldinger på displayet" på side 59 for mer informasjon om feilmeldinger.

Innledning_ 13

MENYOVERSIKT

Bruk kontrollpanelet til å få tilgang til forskjellige menyer for konfigurering av maskinen og funksjonene til maskinen. Disse menyene kan åpnes ved å trykke på Meny. Se oversikten nedenfor.

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av alternativer og land. I så fall gjelder de ikke maskinen din.

Fax Feature

Darkness

Resolution

Multi Send

Delay Send

Priority Send

Forward

Secure Receive

Add Page

Cancel Job

Fax Setup

Sending

Redial Times

Redial Term

Prefix Dial

ECM Mode

Send Report

Image TCR

Dial Mode

Receiving

Receive Mode

Ring to Answer

.

Fax Setup

(forts.)

Stamp RCV Name

RCV Start Code

Auto Reduction

Discard Size

Junk Fax Setup

DRPD Mode

Change Default

Resolution

Darkness

Auto Report

Copy Feature

Reduce/Enlarge

Darkness

Original Type

Layout

Adjust Bkgd.

Gray Enhance

Copy Setup Scan Feature

Change Default

Copies

Copy Collation

Reduce/Enlarge

Darkness

Original Type

USB feature

Scan Size

Original Type

Resolution

Scan Color

Scan Format

E-mail Feature

Scan Size

Original Type

Resolution

Scan Color

Scan Setup

Change Default

USB Default

E-mail Default

Network Setup

TCP/IP

Ethernet Speed

Clear Setting

Network Info.

System Setup

(forts.)

Clear Setting

All Settings

Fax Setup

Copy Setup

Scan Setup

System Setup

Network Setup

Address Book

Sent Report

Fax RCV Report

System Setup

(forts.)

Report

All Report

Configuration

Supplies Info

Address Book

Send Report

Sent Report

Fax RCV Report

Schedule Jobs

JunkFax Report

Network Info.

User Auth List

Maintenance

Fjern tom-mld

Supplies Life

Color

Serial Number

System Setup

Machine Setup

Machine ID

Machine Fax No.

Date & Time

Clock Mode

Language

Default Mode

Power Save

Timeout

Altitude Adj.

Auto Continue

Import Setting

Export Setting

Paper Setup

Paper Size

Paper Type

Sound/Volume

Key Sound

Alarm Sound

Speaker

Ringer

14 _Innledning

PROGRAMVARE SOM FØLGER MED

Når du har installert maskinen og koblet den til datamaskinen, må du installere programvaren ved å bruke den medfølgende CDen. Du trenger programvaren for å kunne bruke maskinen som både skriver og skanner. På CDen finner du følgende programvare:

CD

CD med skriverprogramvare

INNHOLD

Windows • Skriverdriver: Bruk denne driveren for å få tilgang til alle skriverfunksjonene.

Skannerdriver: TWAIN- og WIAdrivere (Windows Image Acquisition) er tilgjengelige for skanning av dokumenter på maskinen.

SmarThru

a

: Windows-basert programvare som følger med flerfunksjonsmaskinen.

Dell Toner Management System

TM

:

Viser status for skriveren og navnet på jobben når du sender en utskriftsjobb.

Vinduet Dell Toner Management

System

TM

viser også tonernivå, og du kan bestille nye tonerkassetter der.

Printer Setting Utility: Med dette programmet kan du angi skriverens andre alternativer fra datamaskinen.

Firmware Update Utility: Dette programmet hjelper deg med å oppdatere maskinens fastvare.

SetIP: Bruk dette programmet til

å angi maskinens TCP/IP-adresser.

Macintosh • Skriverdriver: Bruk denne driveren for å få tilgang til alle skriverfunksjonene.

Skannerdriver: En TWAIN-driver er tilgjengelig for å skanne dokumenter på maskinen.

Printer Setting Utility: Med dette programmet kan du angi skriverens andre alternativer fra datamaskinen.

a. Med denne programvaren kan du redigere skannede bilder på flere måter ved hjelp av et kraftig bilderedigeringsprogram, og du kan sende bildene via e-post. Du kan også åpne andre bilderedigeringsprogrammer, for eksempel Adobe

®

Photoshop

®

, fra SmarThru. Du finner mer informasjon om dette i den elektroniske hjelpen i SmarThruprogrammet.

SKRIVERDRIVERFUNKSJONER

Skriverdriverne støtter følgende standardfunksjoner:

• Valg av papirretning, papirstørrelse, papirkilde og medietype.

• Antall eksemplarer.

I tillegg kan du bruke ulike spesialfunksjoner for utskrift. Tabellen nedenfor gir en generell oversikt over funksjonene som støttes av skriverdriverne:

Skriverdriver

FUNKSJON

Fargemodus

WINDOWS

O

O

MACINTOSH

O

O

Kvalitetsvalg for maskinen

Plakatutskrift

O

O

X

O

Flere sider per ark

(N-opp)

Tilpass utskrift til side

O

O a

O

Skaler utskrift

Vannmerke

Overlegg

O

O

O

X

X a. Denne funksjonen støttes bare i MAC OS X 10.4–10.5.

Innledning_ 15

komme i gang

Dette kapittelet inneholder trinnvise instruksjoner for hvordan du setter opp maskinen.

Dette kapittelet inneholder:

Installere maskinvaren

Systemkrav

Konfigurere nettverket

Grunnleggende innstillinger for maskinen

INSTALLERE MASKINVAREN

I denne delen finner du trinnvise instruksjoner for hvordan du setter opp maskinvaren som er beskrevet i boken Hurtiginstallasjonsguide. Les boken

Hurtiginstallasjonsguide og følg trinnene nedenfor.

1. Velg et egnet sted for plassering av maskinen.

Velg et flatt, stabilt underlag med tilstrekkelig plass for luftsirkulasjon rundt maskinen. Pass på at det er litt ekstra plass rundt slik at du får åpnet deksler og skuffer.

Området bør ha god ventilasjon og være beskyttet mot direkte sollys, varmekilder, kulde og fuktighet. Ikke plasser maskinen for nær kanten av pulten eller bordet.

4. Legg i papir.

5. Kontroller at alle kablene er koblet til maskinen.

6. Slå på maskinen.

Unngå å vippe maskinen eller holde den opp ned når du flytter den.

Ellers kan maskinen bli tilsmusset av toner på innsiden, noe som kan føre til skade på maskinen eller dårlig utskriftskvalitet.

Utskrift fungerer best på steder som ikke er mer enn 1 000 m over havet.

Se høydeinnstillingene for å optimalisere utskriften. Se "Høydejustering" på side 19 hvis du vil ha mer informasjon.

Plasser maskinen på et flatt, stabilt underlag, slik at den ikke heller mer enn 2 mm. Ellers kan det påvirke utskriftskvaliteten.

2. Pakk ut maskinen, og kontroller alle delene som følger med.

3. Hold maskinen godt fast og fjern tapen.

16 _Komme i gang

SYSTEMKRAV

Før du begynner, må du kontrollere at systemet oppfyller følgende krav:

Microsoft

®

Windows

®

Maskinen støtter følgende Windows-operativsystemer:

KRAV (ANBEFALT)

OPERATIV-

SYSTEM

Windows

Server 2003

Windows

Vista

®

Windows

Server 2008

PROSESSOR RAM

Windows 2000

Pentium II 400 MHz

(Pentium III 933 MHz)

Windows XP

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

128

(256 MB)

128 MB

(256 MB)

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

Pentium IV 3 GHz

Pentium IV 1 GHz

(Pentium IV 2 GHz)

512 MB

(2048 MB)

LEDIG HARD-

DISKPLASS

600 MB

1,5 GB

128 MB

(512 MB)

1,25 GB til 2 GB

512 MB

(1 024 MB)

15 GB

10 GB

• Internet Explorer 6.0 eller nyere er minimumskravet for alle

Windows-operativsystemer.

• Brukere med administratorrettigheter kan installere programvaren.

• Windows Terminal Services er kompatibel med denne maskinen.

Macintosh

KRAV (ANBEFALT)

OPERATIV-

SYSTEM

PROSESSOR RAM

Mac OS X 10.4 og tidligere versjoner

• PowerPC

G4/G5

• Intel-prosessor

Mac OS X 10.5

• 867 MHz eller raskere

PowerPC

G4/G5

• Intel-prosessor

• 128 MB for en

PowerPC-basert

Mac (512 MB)

• 512 MB for en

Intel-basert Mac

(1 GB)

512 MB (1 GB)

LEDIG

HARD-

DISK-

PLASS

1 GB

1 GB

KONFIGURERE NETTVERKET

Du må konfigurere nettverksprotokollene på maskinen for å kunne bruke den i et nettverksmiljø. Du kan konfigurere de grunnleggende nettverksinnstillingene via kontrollpanelet på maskinen.

Nettverksmiljøer som støttes

Tabellen nedenfor viser nettverksmiljøene som støttes av maskinen:

ELEMENT KRAV

Nettverksgrensesnitt

• Ethernet 10/100 Base TX

Nettverksoperativsystem

• Windows 2000/XP/2003/Vista

• Mac OS 10.3 ~ 10.5

Nettverksprotokoller

• TCP/IP

• Standard TCP/IP

• LPR

• IPP/HTTP

• Bonjour

• DHCP

• BOOTP

Dersom maskinen er i et nettverksmiljø med ikke-statisk IP og dumå angi en DHCP-nettverksprotokoll, må du gå til http:// developer.apple.com/networking/bonjour/download/. Velg programmet Bonjour for ditt operativsystem og installer det. Med dette programmet kan du angi nettverksparameterne automatisk.

Følg instruksjonene i installeringsvinduet.

Konfigurere nettverksprotokollen via maskinen

Slik setter du opp TCP/IP-nettverksparametere:

1. Kontroller at maskinen er koblet til nettverket med en RJ-45 Ethernetkabel.

2. Kontroller at maskinen er slått på.

3. Trykk på Meny på kontrollpanelet til Network vises på nederste linje i displayet. Trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til TCP/IP vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på venstre/høyre pil til Static vises, og trykk deretter på OK.

6. Trykk på venstre/høyre pil til IP Address vises, og trykk deretter på OK.

Skriv inn en byte mellom 0 og 255 ved hjelp av nummertastaturet, og trykk på venstre/høyre pil for å flytte mellom bytene.

Gjenta dette for å fullføre adressen fra 1. til 4. byte.

7. Når du er ferdig, trykker du på OK.

Gjenta trinn 6 og 7 for å konfigurere de andre TCP/IP-parameterne: nettverksmaske og gateway-adresse.

Kontakt nettverksadministratoren hvis du ikke er sikker på hvordan du konfigurerer dette.

Komme i gang_ 17

Du kan også konfigurere nettverksinnstillingene ved hjelp av et program for nettverksadministrasjon.

Embedded Web Service: En webserver som er innebygd i nettverksutskriftsserveren, og som gjør det mulig å:

- konfigurere nettverksparameterne som er nødvendige for at maskinen skal kunne kobles til ulike nettverksmiljøer

- tilpasse maskininnstillingene.

SetIP: Et verktøy som gjør det mulig å velge et nettverksgrensesnitt og manuelt konfigurere adressene som skal

brukes med TCP/IP-protokollen. (Se "Bruke SetIPprogrammet" på side 18.)

Bruke SetIP-programmet

Dette programmet brukes til å angi nettverks-IP ved hjelp av MACadressen, som er nettverksskriverkortets eller -grensesnittets serienummer for maskinvaren. Programmet brukes først og fremst av nettverksadministratorer til å angi flere nettverks-IP-er samtidig.

• Du kan bare bruke SetIP-programmet når maskinen er koblet til et nettverk.

• Følgende fremgangsmåte er basert på WindowsXP.

Starte programmet

1. Skriv ut skriverens nettverksinformasjonsrapport, som omfatter

maskinens MAC-adresse. Se "Skrive ut rapporter" på side 46.

2. I Windows Start-menyen velger du Alle programmer

Dell

Dell

printers

Dell 1235cn Color Laser MFP

SetIP.

3. Klikk på for å åpne konfigurasjonsvinduet for TCP/IP.

4. Skriv inn nettverkskortets MAC-adresse, IP-adresse, delnettverksmaske, standard gateway, og klikk på Apply.

Når du oppgir MAC-adressen, skal den skrives inn uten kolon

(:).

5. Klikk på OK for å skrive ut nettverksinformasjon. Sjekk at alle instillingene stemmer.

6. Klikk på Exit.

Installere programvaren

Du må installere programvaren for utskrift. Programvaren omfatter drivere, applikasjoner og andre brukervennlige programmer. Følgende fremgangsmåte er basert på WindowsXP. Se Om programvaren hvis du bruker Macintosh.

• Følg fremgangsmåten nedenfor når maskinen skal brukes som nettverksmaskin. Hvis du vil koble til en maskin med en USBkabel, finner du fremgangsmåten under Om programvaren.

• Fremgangsmåten og vinduene som vises under installeringen, kan variere avhengig av operativsystemet, skriverfunksjonen og grensesnittet som brukes.

1. Koble nettverkskabelen til skriveren.

2. Kontroller at konfigureringen av nettverket er fullført for maskinen

(se "Konfigurere nettverket" på side 17). Lukk alle programmer på PCen

før du starter installeringen.

3. Sett CDen med skriverprogramvaren i CD-ROM-stasjonen.

CDen skal starte automatisk, og det vises et installeringsvindu. Hvis installeringsvinduet ikke åpnes, klikker du på Start

Kjør. Skriv

X:\Setup.exe, og bytt ut X med bokstaven for CD-ROM-stasjonen på din datamaskin. Klikk deretter på OK.

Hvis du bruker Windows Vista, klikker du på Start

Alle programmer

Tilbehør

Kjør og skriver X:\Setup.exe.

18 _Komme i gang

Hvis vinduet Autokjør vises i Windows Vista, må du klikke på Kjør

Setup.exe i feltet Installer eller kjør program. Klikk på Fortsett i vinduet Brukerkontokontroll.

4. Klikk på Next.

• Vinduet kan se litt annerledes ut hvis du installerer driveren på nytt.

5. Velg Typical installation for a network printer, og klikk deretter på

Next.

6. Det vises en liste over maskiner som er tilgjengelige i nettverket.

Velgskriveren du vil installere, og klikk deretter på Next.

• Hvis du ikke finner maskinen på listen, klikker du på Update foråoppdatere listen eller velger Add TCP/IP Port for å legge til maskinen i nettverket. Hvis du vil legge til maskinen i nettverket, angir du navnet på porten og IP-adressen til maskinen.

• Hvis du vil finne en delt nettverksskriver (UNC-bane), velger du

Shared Printer [UNC] og angir det delte navnet manuelt. Du kan også finne en delt skriver ved å klikke på Bla gjennom-knappen.

Hvis du ikke er sikker på IP-adressen, kontakter du nettverksadministratoren eller skriver ut nettverksinformasjonen.

administrator or print network information. Se "Skrive ut rapporter" på side 46.

7. Når installasjonen er ferdig, åpnes et vindu der du blir spurt om du vil skrive ut en testside. Merk eventuelt avmerkingsboksen(e), og klikk på

Fullfør.

• Hvis maskinen ikke fungerer ordentlig etter at den er installert, kan du prøve å installere skriverdriveren på nytt. Se Om

programvaren.

• Mens skriverdriveren installeres, identifiseres de nasjonale innstillingene i operativsystemet. Standard papirstørrelse for maskinen defineres basert på disse innstillingene. Hvis du bruker andre nasjonale innstillinger i Windows, må du endre papirstørrelsen til den størrelsen du vanligvis bruker. Gå til skriveregenskapene når installeringen er ferdig hvis du vil endre papirstørrelsen.

GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER FOR

MASKINEN

Når installeringen er ferdig, ønsker du kanskje å angi standardinnstillingene for maskinen. Se neste del hvis du vil angi eller endre verdier.

Høydejustering

Utskriftskvaliteten påvirkes av atmosfærisk trykk, som varierer avhengig av hvor høyt over havet maskinen er plassert. Informasjonen her beskriver hvordan du angir innstillinger som gir best mulig utskriftskvalitet.

Før du angir høydeverdien, må du finne høyden der du bruker maskinen.

1 Normal

2 High 1

3 High 2

4 High 3

0

1. Klikk på Start

Alle programmer

Dell

Dell printers

Dell

1235cn Color Laser MFP

Printer Setting Utility.

Klikk på Printer Setting Utility på statuslinjen i Mac OS X.

2. Klikk på Innstillinger > Høydejustering. Velg ønsket verdi fra rullegardinlisten, og klikk deretter på Apply.

Hvis maskinen er koblet til et nettverk, vises skjermbildet Embedded

Web Service automatisk. Klikk på Machine Settings > Setup

(eller Machine Setup) > Adj. Velg riktig høyde, og klikk deretter på Apply.

Endre displayspråk

Slik endrer du visningsspråk i kontrollpanelet:

1. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på OK når Machine Setup vises.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Language vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket språk vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Angi dato og klokkeslett

Gjeldende dato og klokkeslett vises på displayet når maskinen er på og klar til bruk. Datoen og klokkeslettet vil bli skrevet ut på alle fakser.

1. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på OK når Machine Setup vises.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Date & Time vises, og trykk deretter på OK.

4. Tast inn riktig dato og klokkeslett ved hjelp av talltastaturet.

Måned = 01 til 12

Dag = 01 til 31

År = må ha fire sifre

Time = 01 til 12 (12-timers format)

00 til 23 (24-timers format)

Minutt = 00 til 59

Datoformatet kan variere fra land til land.

Du kan også bruke venstre/høyre pil til å flytte markøren til den står under sifferet du vil rette. Tast inn det riktige sifferet.

5. Hvis du vil velge AM eller PM for 12-timers format, trykker du på

*

eller

# eller en hvilken som helst talltast.

Hvis markøren ikke står under AM- eller PM-indikatoren, trykker du på

*

eller

#

for å flytte markøren til indikatoren.

Du kan bytte til 24-timers format (01:00 PM vises som 13:00). Du finner mer informasjon i neste del.

6. Trykk på OK for å lagre klokkeslett og dato.

Hvis du taster inn feil tall, vises Out of Range, og maskinen går ikke videre til neste trinn. Skulle dette skje, taster du bare inn riktig tall.

7. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Endre klokkemodus

Du kan velge om maskinen skal vise klokkeslett i 12- eller 24-timers format.

1. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på OK når Machine Setup vises.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Clock Mode vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil for å velge den andre modusen, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Endre standardmodus

Maskinen er forhåndskonfigurert til kopieringsmodus. Du kan bytte standardmodus mellom faks- og kopieringsmodus.

1. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på OK når Machine Setup vises.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Default Mode vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket standardmodus vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Komme i gang_ 19

Angi lydinnstillinger

Du kan angi følgende lyder:

Key Sound: Slår tastelyden av eller på. Når dette alternativet er satt til

On

,

høres en tastetone hver gang du trykker på en tast.

Alarm Sound: Slår alarmsignalet av eller på. Når denne innstillingen er satt til On, høres en alarmtone hvis det oppstår en feil eller fakskommunikasjonen avsluttes.

Speaker: Slår av og på lydene fra telefonlinjen gjennom høyttaleren, for eksempel summetone eller fakstone. Hvis dette alternativet er satt til Comm., som betyr "Common", er høyttaleren på til mottakermaskinen svarer.

Du kan justere volumet ved hjelp av Ring med røret på .

Ringer: Justerer ringevolumet. For ringevolum kan du velge Off, Low,

Mid og High.

Høyttaler, ringelyd, tastelyd og alarmlyd

1. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på venstre/høyre pil til Sound/Volume vises, og trykk deretter på

OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket lydalternativ vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket status eller volum for den valgte lyden vises, og trykk på OK.

5. Gjenta om nødvendig trinn 3 og 4 for å stille inn andre lyder.

6. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Høyttalervolum for Ring med røret på

1. Trykk på Ring med røret på . En summetone høres i høyttaleren.

2. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket volum høres.

3. Trykk på Stopp/slett for å lagre endringen og gå tilbake til klarmodus.

Høyttalervolumet kan bare justeres når telefonlinjen er tilkoblet.

Taste inn tegn ved hjelp av talltastaturet

Når du utfører forskjellige oppgaver, trenger du å taste inn navn og numre.

Når du konfigurerer maskinen, angir du for eksempel navn eller firmanavn og faksnummer. Når du lagrer faksnumre eller e-postadresser i minnet, kan du også skrive inn tilhørende navn.

Angi alfanumeriske tegn

1. Når du blir bedt om å taste inn en bokstav, finner du først tasten som er merket med den aktuelle bokstaven. Trykk på tasten til riktig bokstav vises på displayet.

Hvis du for eksempel skal taste inn bokstaven O, trykker du på 6, som er merket med MNO.

Hver gang du trykker på 6, viser displayet en ny bokstav: M, N, O, m, n, o og til slutt 6.

Du kan sette inn spesialtegn, som mellomrom, plusstegn og så videre. Du finner mer informasjon i neste del.

2. Hvis du vil taste inn flere bokstaver, gjentar du trinn 1.

Hvis neste bokstav finnes på samme tast, flytter du markøren ved å trykke på venstre/høyre pil, og deretter trykker du på tasten med den bokstaven du ønsker. Markøren flyttes til høyre, og neste bokstav vises på displayet.

Du kan sette inn et mellomrom ved å trykke på 1 to ganger.

3. Når du er ferdig å taste bokstaver, trykker du på OK.

20 _Komme i gang

Bokstaver og tall på tastaturet

9

0

7

8

*

#

5

6

3

4

TAST

1

2

TILORDNEDE TALL, BOKSTAVER ELLER TEGN

@ / . ‘ 1

A B C a b c 2

D E F d e f 3

G H I g h i 4

J K L j k l 5

M N O m n o 6

P Q R S p q r s 7

T U V t u v 8

W X Y Z w x y z 9

+ - , & 0

*

#

Rette opp tall eller navn

Hvis du taster inn feil tall eller bokstav, trykker du på venstre/høyre pil for

å slette det siste tegnet. Deretter taster du inn riktig tall eller bokstav.

Legge inn en pause

På noen telefonsystemer må du slå en tilgangskode for ekstern linje

(for eksempel 9) og vente på en ny summetone. I slike tilfeller må du legge inn en pause i telefonnummeret. Du kan legge inn en pause når du angir hurtigvalgnummer.

Hvis du vil legge inn en pause, trykker du på Repeter/Pause på det aktuelle stedet når du angir telefonnummeret. Et "-"-tegn vises i den tilsvarende posisjonen på displayet.

Bruke sparemodi

Strømsparingsmodus

Med strømsparingsmodusen reduseres maskinens strømforbruk når den ikke er i bruk. Du kan aktivere denne modusen og angi hvor lang tid det skal gå før maskinen går over til redusert strømforbruk når en jobb er skrevet ut.

1. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på OK når Machine Setup vises.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Power Save vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket tidsinnstilling vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Auto forts.

Dette alternativet brukes for å angi om maskinen skal fortsette å skrive ut eller ikke hvis papirstørrelsen du har angitt, ikke samsvarer med papiret som ligger i skuffen.

1. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på OK når Machine Setup vises.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Auto Continue vises, og trykk deretter på

OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til det ønskede alternativet vises.

On: Skriver ut automatisk etter at angitt tid har gått, når papirstørrelsen ikke samsvarer med papiret i skuffen.

Off: Venter til du trykker på Svart start eller Fargestart på kontrollpanelet, når papirstørrelsen ikke samsvarer med papiret i skuffen.

5. Trykk på OK for å lagre valget.

6. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Komme i gang_ 21

legge i originaler og utskriftsmedier

Dette kapittelet inneholder informasjon om hvordan du legger originaler og utskriftsmedier i maskinen.

Dette kapittelet inneholder:

Legge i originaler

Velge utskriftsmedier

Legge papir i et annet format i papirskuffen

Utskrift på spesielle utskriftsmedier

Angi papirformat og -type

LEGGE I ORIGINALER

Du kan bruke glassplaten eller ADFen til å legge i en original til kopiering, skanning eller sending av faks.

På skannerglassplaten

Pass på at det ikke ligger originaler i ADFen. Hvis maskinen registrerer en original i ADFen, blir den prioritert over originalen på glassplaten. Bruk glassplaten hvis du vil ha best mulig skannekvalitet, og spesielt i forbindelse med farge- eller gråtonebilder.

1. Åpne skannerlokket.

2. Legg originalen med forsiden ned på skannerglassplaten, og juster den i forhold til formatmerket øverst til venstre på glassplaten.

3. Lukk skannerlokket.

• Pass på at glassplaten ikke knuses. Du kan skade deg.

• Pass på at fingrene ikke klemmes av skannerlokket. Du kan skade deg.

• Ikke se på lyset inne i skanneren under skanning eller kopiering.

Lyset er skadelig for øynene og kan skade synet.

• Hvis du lar skannerlokket stå åpent under kopiering, kan det påvirke kopikvaliteten og tonerforbruket.

• Støv på skannerglassplaten kan forårsake svarte flekker på utskriften.

Hold alltid skannerglassplaten ren.

• Hvis du skal kopiere en side fra en bok eller et blad, løfter du skannerlokket til hengslene treffer stopperne, og deretter lukker du det.

Hvis boken eller bladet er tykkere enn 30 mm, kan du kopiere med lokket åpent.

I ADFen

Når du bruker ADFen, kan du legge i opptil 15 papirark (75 g/m

2

) per jobb.

Når du bruker ADFen:

• I ADFen: Ikke legg i papir som er mindre enn 142 x 148 mm eller større enn 216 x 356 mm.

• Følgende papirtyper må ikke brukes:

- karbonpapir eller papir med karbonbakside

- bestrøket papir

- kalkerpapir eller tynt papir

- skrukket eller brettet papir

- krøllet eller sammenrullet papir

- revet papir

• Fjern alle stifter og binders før du legger i arkene.

• Sørg for at lim, blekk og korrekturlakk har tørket helt før du legger i papiret.

• Ikke legg i originaler med forskjellig format eller papirvekt.

• Ikke legg i hefter, brosjyrer, transparenter eller dokumenter med uvanlig utforming.

1. Bøy eller luft kanten av papirbunken for å skille arkene fra hverandre før du legger dem i skuffen.

22 _Legge i originaler og utskriftsmedier

2. Legg originalen i ADFen med forsiden opp. Sørg for at bunnen av bunken med originaler er justert i henhold til papirformatmerkene i skuffen.

3. Juster dokumentbreddeførerne i forhold til papirformatet.

VELGE UTSKRIFTSMEDIER

Du kan skrive ut på en rekke forskjellige utskriftsmedier, for eksempel vanlig papir, konvolutter, etiketter og transparenter. Bruk alltid utskriftsmedier som oppfyller spesifikasjonene for bruk med denne maskinen. Utskriftsmedier som ikke er i samsvar med retningslinjene i denne brukerhåndboken, kan føre til:

• dårlig utskriftskvalitet

• hyppige papirstopp

• økt slitasje på maskinen

Egenskaper som vekt, konsistens samt fiber- og fuktighetsinnhold er viktige faktorer som påvirker ytelsen til maskinen og utskriftskvaliteten. Ta med dette i beregningen når du skal velge utskriftsmedier:

• Utskriftsmedienes type, størrelse og vekt er beskrevet senere i denne delen.

• Type utskrift: Utskriftsmediet bør passe til det aktuelle prosjektet.

• Lyshet: Noen utskriftsmedier er hvitere enn andre og gir skarpere og klarere bilder.

• Glatthet: Utskriftsmediets glatthet har innvirkning på hvor klar utskriften blir.

• Noen typer utskriftsmedier kan oppfylle alle kravene i denne delen, men likevel ikke gi tilfredsstillende resultater. Dette kan skyldes feil håndtering, uakseptable temperatur- eller fuktighetsnivåer, eller andre faktorer som Dell ikke har kontroll over.

• Før du kjøper inn store mengder utskriftsmedier, bør du kontrollere at de oppfyller kravene i denne brukerhåndboken.

Bruk av utskriftsmedier som ikke oppfyller spesifikasjonene, kan føre til problemer som krever reparasjon. Slike reparasjoner dekkes ikke av Dells garanti eller serviceavtaler.

Inkjet-fotopapir må ikke brukes med denne maskinen. Slikt papir kan skade maskinen.

Støv på ADF-glassplaten kan føre til svarte linjer på utskriften.

Hold alltid skannerglassplaten ren.

Ikke plasser hendene på ADF-valsen. Du kan skade deg.

Legge i originaler og utskriftsmedier_ 23

Spesifikasjoner for utskriftsmedier

TYPE STØRRELSE MÅL

VEKT a

60 til 105 g/m

2

fint papir

Vanlig papir

Konvolutt

Tykt papir

Letter

Legal

US Folio

A4

Oficio

JIS B5

ISO B5

Executive

A5

Statement

A6

Monarch

6 3/4

Konvolutt nr. 10

Konvolutt nr. 9

DL

216 x 279 mm

216 x 356 mm

216 x 330 mm

210 x 297 mm

216 x 343 mm

182 x 257 mm

176 x 250 mm

184 x 267 mm

148 x 210 mm

140 x 216 mm

105 x 148 mm

98 x 191 mm

92 x 165 mm

105 x 241 mm

98 x 225 mm

110 x 220 mm

C5

C6

162 x 229 mm

114 x 162 mm

Se informasjonen om vanlig papir

Se informasjonen om vanlig papir

75 til 90 g/m

2

90 til 105 g/m

fint papir

2

fint papir

Tynt papir

Se informasjonen om vanlig papir

Se informasjonen om vanlig papir

60 til 70 g/m

2

fint papir

Etiketter c

Kartong

Letter, A4 Se informasjonen om vanlig papir

120 til 150 g/m

2

fint papir

Transparenter d

Glanset papir

Postkort

Letter, A4

101,6 x 152,4 mm

Se informasjonen om vanlig papir

105 til 163 g/m

2

fint papir

138 til 146 g/m

2

fint papir

Letter, A4

Minimumsstørrelse (egendefinert)

Maksimumsstørrelse (egendefinert)

Se informasjonen om vanlig papir

76 x 160 mm

216 x 356 mm

160 g/m

2

fint papir

60 til 163 g/m a. Hvis utskriftsmaterialet veier over 105 g/m 2 , må du legge papiret i skuffen ett ark om gangen.

b. Maksimal kapasitet kan variere avhengig av utskriftsmediets vekt og tykkelse samt miljøforhold.

c. Glatthet: 100 til 250 (sheffield).

d. Anbefalte medier: Transparenter for fargelaserskriver, for eksempel 3R 91331(A4), 3R 2780(Letter).

2

fint papir

KAPASITET b

150 ark 75 g/m

2

fint papir for papirskuffen

5 ark for manuell mating i papirskuffen

5 ark for manuell mating i papirskuffen

1 ark for manuell mating i papirskuffen

24 _Legge i originaler og utskriftsmedier

Størrelser som støttes for hver modus

MODUS

Kopieringsmodus

Utskriftsmodus

Faksmodus

STØRRELSE

Letter, A4, Legal,

Oficio, US Folio,

Executive, JIS B5, A5, A6

Skuff 1

Skuff 1 Alle størrelser støttes av maskinen

Letter, A4, Legal Skuff 1

KILDE

Retningslinjer for spesialutskriftsmedier

MEDIETYPE

Konvolutter

RETNINGSLINJER

• Kvaliteten på konvolutter må være god for at utskriften skal bli vellykket. Ta hensyn til følgende når du skal velge konvolutter:

- Vekt: Vekten på konvoluttpapiret må ikke overstige

90 g/m

2

. Da kan det oppstå papirstopp.

- Utførelse: Før utskrift skal konvoluttene ligge flatt med mindre enn 6 mm krumming, og de skal være lufttomme.

- Tilstand: Pass på at konvoluttene ikke har skrukker, hakk eller andre former for skader.

- Temperatur: Bruk konvolutter som tåler varmen og trykket i maskinen.

• Bruk bare riktig utformede konvolutter med skarpe, godt falsede bretter.

• Ikke bruk pregede konvolutter.

• Ikke bruk konvolutter med klips- eller snapplukking, vindu, belagt fôr, selvklebende lukking eller andre syntetiske materialer.

• Ikke bruk skadede konvolutter eller konvolutter av dårlig kvalitet.

• Pass på at sømmen på begge sider av konvolutten går helt til hjørnet av konvolutten.

1

Akseptabelt

2

Uakseptabelt

MEDIETYPE

Konvolutter

(forts.)

Etiketter

Kartong eller medier i egendefinert størrelse

Forhåndstrykt papir

RETNINGSLINJER

• Konvolutter med selvklebende klaff eller flere klaffer som brettes over hverandre, må bruke klebemidler som tåler maskinens fikseringstemperatur i 0,1 sekund.

Se "Skriverspesifikasjoner" på side 70 for informasjon

om maskinens fikseringstemperatur. Ekstra klaffer og remser kan føre til skrukker, bretter eller papirstopp som kan skade varmeelementet.

• For at utskriftskvaliteten skal bli best mulig, bør ikke margene være nærmere konvoluttkantene enn 15 mm.

• Unngå å skrive ut på området der konvoluttsømmene møtes.

• For å unngå skade på skriveren bør du bare bruke etiketter som er utviklet for lasermaskiner.

Ta hensyn til følgende når du skal velge etiketter:

- Lim: Det selvklebende materialet må være stabilt

ved maskinens fikseringstemperatur. Se "Generelle spesifikasjoner" på side 69 for informasjon om

maskinens fikseringstemperatur.

- Oppsett: Bruk bare etiketter uten synlige områder med underlagspapir. Hvis det er mellomrom mellom etikettene, kan de løsne fra arket, og det kan føre til papirstopp.

- Krumming: Før utskrift skal etikettene ligge flatt med mindre enn 13 mm krumming i hver retning.

- Tilstand: Ikke bruk etiketter med skrukker, bobler eller andre tegn som tyder på at de er i ferd med å løsne.

• Kontroller at limflatene mellom etikettene ikke er synlige.

Slike områder kan føre til at etiketter løsner under utskrift, og det kan føre til papirstopp. Lim som er synlig, kan også føre til skader på maskinens komponenter.

• Ikke send et etikettark gjennom maskinen mer enn

én gang. Limet på baksiden av etikettene er kun beregnet for én kjøring gjennom maskinen.

• Ikke bruk etiketter som er løsnet fra underlagsarket, eller som er skrukkete, har bobler eller er skadet på annen måte.

• Ikke skriv ut på medier som er mindre enn 76 mm bredt eller 356 mm langt.

• Still margen minst 6,4 mm fra kanten på utskriftsmediet i programmet du skriver ut fra.

• Brevhodeark må trykkes med varmebestandig blekk som ikke smelter, fordamper eller avgir farlige stoffer når det utsettes for skriverens fikseringstemperatur

i 0,1 sekund. Se "Generelle spesifikasjoner" på side 69

for informasjon om maskinens fikseringstemperatur.

• Blekk i brevhoder må være flammesikkert og ikke skade skrivervalsene.

• Skjemaer og brevhodeark bør være innpakket i fukttett emballasje for å forhindre forandringer i papiret under oppbevaring.

• Før du legger i forhåndstrykt papir, for eksempel skjemaer eller brevhodeark, må du kontrollere at blekket på papiret er tørt. Under fikseringsprosessen kan vått blekk smitte fra det forhåndstrykte papiret, og på den måten redusere utskriftskvaliteten.

Bruk av fotopapir eller belagt papir kan forårsake problemer som krever reparasjon. Denne typen reparasjoner dekkes ikke av Dells garanti eller serviceavtaler.

Legge i originaler og utskriftsmedier_ 25

LEGGE PAPIR I ET ANNET FORMAT

I PAPIRSKUFFEN

Hvis du vil legge i lengre papir, for eksempel papir i Legal-format, må du justere papirførerne for å forlenge papirskuffen.

Hvis du vil justere skuff 1 for en annen papirstørrelse, justerer du papirlengdeførerne.

1. Trekk skuff 1 ut av maskinen. Åpne papirdekselet og fjern papiret fra skuff 1 om nødvendig.

2. Du kan trekke ut skuffen manuelt ved å trykke inn og låse opp føringslåsen

øverst i skuffen.

For papir som er mindre enn Letter-format, må du stille tilbake papirførerne til sine opprinnelige plasseringer og justere førerne for papirlengde og papirbredde.

Hvis utskriftspapiret er kortere enn 222 mm, trykker du på og åpner papirførerlåsen i skuffen og skyver skuffen inn manuelt. Juster papirlengde- og papirbreddeføreren.

3.

Legg papir i skuffen .

• Ikke skyv breddeførerne så tett inntil papirbunken at papiret bøyer seg.

• Hvis du ikke justerer papirbreddeførerne, kan det føre til papirstopp.

4.

Før inn papirlengdeføreren til den så vidt berører enden av papirbunken.

Klem sammen papirbreddeføreren og skyv den mot kanten av papirbunken uten at bunken bøyes .

5.

Lukk papirdekselet .

6.

Skyv skuff 1 inn i maskinen igjen .

7. Når du har lagt i papir, angir du papirtype og -format for skuff. Se "Angi papirformat og -type" på side 27.

• Legg i mer papir i skuffen hvis det ikke er nok.

• Hvis det oppstår problemer med papirmatingen, må du legge papiret i skuffen ett ark om gangen.

• Du kan legge i papir som det er skrevet ut på tidligere. Siden med trykk skal vende opp, og toppenden må være flat og rett. Snu papiret hvis det oppstår problemer med papirmatingen. Vær oppmerksom på at utskriftskvaliteten kan variere.

26 _Legge i originaler og utskriftsmedier

Skuffen er forhåndsinnstilt for Letter- eller A4-størrelse, avhengig av land.

Hvis du vil endre størrelsen til A4 eller Letter, må du justere spaken og papirbreddeføreren.

1. Trekk skuff ut av maskinen. Åpne papirdekselet og fjern papiret fra skuff om nødvendig.

2. Hvis du vil endre størrelsen til Letter, holder du i spaken på baksiden av skuffen og roterer spaken med klokken.

3. Klem sammen papirbreddeføreren og skyv den til kanten av spaken.

Hvis du vil endre størrelsen til A4, flytter du først papirbreddeføreren til venstre og roterer spaken mot klokken. Ikke vær for hardhendt med spaken, da dette kan skade skuffen.

UTSKRIFT PÅ SPESIELLE UTSKRIFTSMEDIER

Maskinen støtter bruk av utskriftsmedier i spesialformater og -typer, som kort og konvolutter. Det er ekstra praktisk ved enkeltsidig utskrift på brevhodeark eller farget papir.

Manuell mating av utskriftsmedier

• Bruk bare ett medieformat av gangen i skuffen.

• Unngå å legge i papir mens det fremdeles er papir i skuffen. Da unngår du papirstopp. Dette gjelder også andre typer utskriftsmedier.

• Utskriftsmedier skal legges i med forsiden opp og med den øvre kanten først. Legg utskriftsmedier midt i skuffen.

• Legg bare i spesifiserte utskriftsmedier for å unngå papirstopp og problemer

med utskriftskvaliteten. (Se "Velge utskriftsmedier" på side 23.)

• Glatt ut krøllete postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i skuffen.

1. Legg i papiret. (Se "Legge papir i et annet format i papirskuffen" på side 26.)

Følg retningslinjene nedenfor, avhengig av hvilken type utskriftsmedium du skal legge i:

• Konvolutter: Klaffen ned og med frimerkeområdet øverst på venstre side.

• Etiketter: Utskriftssiden opp og med øverste kortside inn i maskinen først.

• Forhåndstrykt papir: Den trykte siden opp og med øverste kant mot maskinen.

• Kartong: Utskriftssiden opp og med kortsiden inn i maskinen først.

• Papir det er skrevet ut på tidligere: Siden det er skrevet ut på, vendt ned med en kant uten brett vendt mot maskinen.

2. Når du skal skrive ut fra et program, viser du utskriftsmenyen.

3. Åpne skriveregenskapene før du skriver ut.

4. Vis kategorien Paper, og velg riktig papirtype.

Hvis du skal skrive ut på etiketter, må du velge Label.

5. Velg Manual Feeder som papirkilde, og trykk på OK.

6. Start utskriften fra programmet.

7. Trykk på Svart start eller Fargestart -knappen på maskinen for å starte innmatingen. Utskriften starter.

• Hvis du skriver ut flere sider, mater du inn neste ark når første side er skrevet ut. Trykk på Svart start eller Fargestart -knappen.

Gjenta dette trinnet for hver side som skal skrives ut.

• Innstillingene du endrer, vil bare være aktive så lenge du bruker gjeldende program.

ANGI PAPIRFORMAT OG -TYPE

Når du har lagt papir i papirskuffen, må du angi papirstørrelsen og -typen ved hjelp av knappene på kontrollpanelet. Disse innstillingene gjelder for kopi- og faksmodi. For utskrift fra PC må du velge papirformat og -type i programmet du skriver ut fra.

1. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på venstre/høyre pil til Paper Setup vises, og trykk deretter på OK.

3. Trykk på OK når Paper Size vises.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket papirformat vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på venstre/høyre pil til Paper Type vises, og trykk deretter på OK.

6. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket papirtype vises, og trykk deretter på OK.

7. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Legge i originaler og utskriftsmedier_ 27

kopiering

Dette kapittelet inneholder trinnvise instruksjoner for kopiering av dokumenter.

Dette kapittelet inneholder:

Kopiering

Endre innstillinger for hver kopi

Endre standardinnstillingene for kopiering

Bruke spesialkopifunksjoner

Angi tidsavbrudd for kopiering

KOPIERING

1. Trykk på Kopi.

Ready to Copy vises på den øverste linjen på displayet.

2. Legg originalene med forsiden opp i den automatiske dokumentmateren

(ADFen), eller legg én original med forsiden ned på glassplaten.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger i en original,

kan du se "Legge i originaler" på side 22.

3. Tast eventuelt inn ønsket antall kopier ved hjelp av talltastaturet.

4. Hvis du vil tilpasse kopieringsinnstillingene, for eksempel kopistørrelse, mørkhet og type originaldokument, bruker du knappene på kontrollpanelet.

(Se "Endre innstillinger for hver kopi" på side 28.)

Om nødvendig kan du bruke spesialkopifunksjoner, for eksempel 2 opp- eller

4 opp-kopiering.

5. Trykk på Fargestart for å starte fargekopiering.

Trykk på Svart start for å starte svart/hvitt-kopiering.

Du kan avbryte kopieringsjobben mens den pågår. Trykk på Stopp/slett , og kopieringen stopper.

ENDRE INNSTILLINGER FOR HVER KOPI

Maskinen har standardinnstillinger for kopiering, slik at du raskt og enkelt kan kopiere. Hvis du ønsker å endre alternativene for hver kopi, bruker du kopifunksjonsknappene på kontrollpanelet.

Hvis du trykker på Stopp/slett mens du angir kopieringsalternativer, vil alle angitte innstillinger for gjeldende kopijobb bli slettet og tilbakestilt til standardverdier. Alternativt tilbakestilles innstillingene automatisk til standardverdier etter fullført kopiering.

Mørkhet

Hvis originalen har svak skrift eller mørke bilder, kan du justere kontrasten for å gjøre kopien lettere å lese.

1. Trykk på Kopi.

2. Trykk på Meny til Copy Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Darkness vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket kontrastmodus vises, og trykk deretter på OK.

Light: Fungerer godt med mørk trykk.

Normal: Fungerer godt med vanlige maskinskrevne eller trykte originaler.

Dark: Fungerer godt med lys trykk.

5. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Originaltype

Innstillingen for originaltype brukes til å forbedre kopikvaliteten ved å velge dokumenttype for den gjeldende kopijobben.

1. Trykk på Kopi.

2. Trykk på Meny til Copy Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Original Type vises, og trykk deretter på

OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket bildemodus vises, og trykk deretter på OK.

Text: Brukes for originaler som hovedsakelig inneholder tekst.

Text/Photo: Brukes for originaler med en blanding av tekst og fotografier.

Photo: Brukes når originalene er fotografier.

Magazine: Brukes når originalene er magasiner og blader.

5. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Redusert eller forstørret kopi

Du kan redusere eller forstørre størrelsen på kopibildet fra 25 til 400 % når du kopierer originaldokumenter fra glassplaten, eller fra 25 til 100 % når du kopierer fra ADFen.

Slik velger du en forhåndsdefinert kopistørrelse:

1. Trykk på Kopi.

2. Trykk på Meny til Copy Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Reduce/Enlarge vises, og trykk deretter på

OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket størrelsesinnstilling vises, og trykk deretter på OK.

Slik skalerer du kopien ved å angi skaleringsverdien direkte:

1. Trykk på Kopi.

2. Trykk på Meny til Copy Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Reduce/Enlarge vises, og trykk deretter på

OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til Custom vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på venstre/høyre pil for å angi ønsket kopistørrelse. Ved å trykke på og holde knappen inne kan du raskt bla til den verdien du ønsker.

6. Trykk på OK for å lagre valget.

7. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Når du lager en forminsket kopi, kan det forekomme svarte streker nederst på kopien.

28 _Kopiering

ENDRE STANDARDINNSTILLINGENE FOR

KOPIERING

Kopieringsalternativer, inkludert mørkhet, originaltype, kopistørrelse og antall kopier, kan angis etter hvilke som er mest brukt. Når du kopierer et dokument, brukes standardinnstillingene hvis de ikke er endret ved hjelp av de aktuelle knappene på kontrollpanelet.

1. Trykk på Kopi.

2. Trykk på Meny til Copy Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på OK når Change Default vises.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket oppsettalternativ vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket innstilling vises, og trykk deretter på OK.

6. Gjenta eventuelt trinn 4 og 5.

7. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Hvis du trykker på Stopp/slett når du angir kopieringsalternativer, slettes de endrede innstillingene, og standardinnstillingene gjenopprettes.

ID-KORTKOPI

Maskinen kan skrive ut tosidige originaler på ett ark i A4-, Letter-, Legal-,

Folio-, Oficio-, Executive-, B5-, A5- eller A6-størrelse.

Maskinen skriver ut én side av originalen øverst på arket og den andre siden nederst på arket uten at størrelsen på originalen forminskes. Denne funksjonen er nyttig ved kopiering av elementer i lite format, for eksempel visittkort.

Originalen må legges på skannerglassplaten for at du skal kunne bruke denne funksjonen.

1. Trykk på ID Copy.

2. Plasser originalen med forsiden ned på skannerglasset slik pilene viser, og lukk skannerdekselet.

3. Place Front Side and Press[Start] vises på displayet.

4. Trykk på Fargestart eller Svart start .

Maskinen begynner å skanne forsiden, og viser Place Back Side and

Press[Start].

5. Snu originalen og plasser den på skannerglasset slik pilene viser.

Deretter lukkes skannerdekselet.

6. Trykk på Fargestart for å starte fargekopiering.

Trykk på Svart start for å starte svart/hvitt-kopiering.

• Hvis du ikke trykker på Fargestart eller Svart start , kopieres bare forsiden.

• Hvis originalen er større enn utskriftsområdet, kan det hende at noen deler ikke blir skrevet ut.

• Hvis du trykker på Stopp/slett , eller hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av 30 sekunder, avbryter maskinen utskriftsjobben og går tilbake til klarmodus.

BRUKE SPESIALKOPIFUNKSJONER

Du kan bruke følgende kopieringsfunksjoner:

2 opp- eller 4 opp-kopiering

Maskinen kan skrive ut to eller fire originalbilder som er forminsket for å passe på ett ark.

1. Trykk på Kopi.

2. Trykk på Meny til Copy Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Layout vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til 2-Up eller 4-Up vises, og trykk på OK.

5. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

1 2

3 4

Du kan ikke justere kopistørrelsen ved hjelp av Reduce/Enlargemenyen når du skal lage en 2- eller 4 opp-kopi.

Plakatkopiering

Maskinen kan skrive ut et bilde over 9 ark (3 x 3). Du kan lime sammen arkene slik at du får én stor plakat.

Denne kopifunksjonen er bare tilgjengelig når du plasserer originalene på skannerglassplaten.

1. Trykk på Kopi.

2. Trykk på Meny til Copy Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Layout vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til Poster Copy vises, og trykk deretter på OK.

Kopiering_ 29

5. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Originalen deles inn i ni deler. Hver del skannes og skrives ut én etter én i denne rekkefølgen:

Klonkopiering

Maskinen kan skrive ut flere bildekopier fra originaldokumentet på ett ark.

Antall kopier av bildet fastsettes automatisk ut fra originalbildet og papirstørrelsen.

Denne kopifunksjonen er bare tilgjengelig når du plasserer originalene på skannerglassplaten.

1. Trykk på Kopi.

2. Trykk på Meny til Copy Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Layout vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til Clone Copy vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Du kan ikke justere kopistørrelsen med Reduce/Enlarge-menyen mens du lager en klonkopi.

Slette bakgrunnsbilder

Du kan stille inn maskinen til å skrive ut et bilde uten bakgrunn. Denne kopifunksjonen fjerner bakgrunnsfargen og kan være nyttig ved kopiering av en original som har farge i bakgrunnen, for eksempel en avis eller en katalog.

1. Trykk på Kopi.

2. Trykk på Meny til Copy Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Adjust Bkgd. vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til det ønskede alternativet vises.

Off: Funksjonen brukes ikke.

Auto: Optimaliserer bakgrunnen.

Enhance Lev. 1 ~ 2: Jo høyere tall, desto tydeligere blir bakgrunnen.

Erase Lev. 1 ~ 4: Jo høyere tall, desto lysere blir bakgrunnen.

5. Trykk på OK for å starte kopieringen.

6. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Gråforbedringskopiering

Når du kopierer originaler i gråtoner, kan du bruke denne funksjonen for å få bedre kvalitet på kopien. Denne funksjonen brukes bare ved kopiering i gråtoner.

1. Trykk på Kopi.

2. Trykk på Meny til Copy Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Gray Enhance vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil for å velge On.

5. Trykk på OK for å starte kopieringen.

6. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

ANGI TIDSAVBRUDD FOR KOPIERING

Du kan angi hvor lenge maskinen skal vente før standardinnstillingene for kopiering gjenopprettes, hvis du ikke har startet kopiering etter å ha endret innstillingene på kontrollpanelet.

1. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på OK når Machine Setup vises.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Timeout vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket tidsinnstilling vises.

Hvis du velger Off, betyr det at maskinen ikke gjenoppretter standardinnstillingene før du trykker på Svart start eller Fargestart for å starte kopiering, eller Stopp/slett for å avbryte.

5. Trykk på OK for å lagre valget.

6. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

30 _Kopiering

skanning

Når du skanner bilder og tekst med maskinen, gjøres materialet om til digitale filer som kan lagres på datamaskinen.

Dette kapittelet inneholder:

Grunnleggende om skanning

Skanne fra kontrollpanelet

Skanne ved hjelp av en nettverksforbindelse

Endre innstillinger for hver skannejobb

Endre standard skanneinnstillinger

Konfigurere adresseboken

Den maksimale oppløsningen som kan oppnås, avhenger av ulike faktorer, blant annet hvor rask datamaskinen er, tilgjengelig diskplass, minne, størrelsen på bildet som skal skannes, og innstillingene for bitdybde.

Derfor kan det være at du ikke kan skanne i enkelte oppløsninger, spesielt med utvidet oppløsning, avhengig av systemet og hva du skanner.

GRUNNLEGGENDE OM SKANNING

Du kan skanne originalene med maskinen via en USB-kabel eller nettverket.

Dell Scan Manager: Skann originaler ved å bruke kontrollpanelet. De skannede dataene lagres i mappen My Documents på den tilknyttede datamaskinen. Når installeringen er fullført, har du installert Dell Scan

Manager på datamaskinen. Denne funksjonen kan brukes via den lokale tilkoblingen eller nettverkstilkoblingen. Se neste del.

TWAIN: TWAIN er et forhåndsinnstilt bildeprogram. Når du skanner et bilde, startes det valgte programmet, slik at du kan styre skanneprosessen.

Se Om programvaren. Denne funksjonen kan brukes via den lokale tilkoblingen eller nettverkstilkoblingen. Se Om programvaren.

SmarThru: Denne programvaren følger med maskinen. Du kan bruke dette programmet til å skanne bilder eller dokumenter, og programmet kan brukes via den lokale tilkoblingen eller nettverkstilkoblingen. Se Om

programvaren.

WIA: WIA står for Windows Images Acquisition. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må maskinen være koblet direkte til datamaskinen med en

USB-kabel. Se Om programvaren.

E-post: Du kan sende det skannede bildet som et vedlegg i en e-post.

(Se "Registrere autoriserte brukere" på side 32.)

SKANNE FRA KONTROLLPANELET

Du kan skanne fra kontrollpanelet og sende det skannede dokumentet til mappen My Documents på den tilkoblede datamaskinen. For å kunne bruke denne funksjonen må maskinen og datamaskinen være koblet sammen via USB-kabel eller nettverk.

Med programmet Dell Scan Manager kan skannede dokumenter også åpnes med programmer du har installert tidligere. Programmer som Microsoft

Paint, e-postprogrammer, SmarThru 4 og OCR kan legges til. Se "Angi skanneinformasjon i Dell Skanningsbehandling" på side 31.

Skannede bilder kan lagres som BMP-, JPEG-, TIFF- og PDF-filer.

Angi skanneinformasjon i Dell Skanningsbehandling

Du kan finne informasjon om programmet Dell Scan Manager og tilstanden til den installerte skannerdriveren. I programmet Dell Scan Manager kan du også endre skanneinnstillingene og legge til eller slette mappene der dokumenter som er skannet til datamaskinen, er lagret.

Dell Scan Manager-programmet kan bare brukes i Windows.

1. Klikk på Start > Kontrollpanel > Dell Scan Manager.

Dell Scan Manager Administration vises.

2. Velg riktig maskin fra Dell Scan Manager.

3. Klikk på Properties.

4. Med Set Scan Button kan du endre lagringsstedet og skanneinnstillingene samt legge til eller slette programmer og formatfiler.

Du kan endre skannemaskinen med Change Port (lokal eller nettverk).

5. Klikk på OK når innstillingen er utført.

Skanne til programmer

1. Kontroller at maskinen og datamaskinen er slått på, og at de er koblet riktig til hverandre.

2. Legg originalene med forsiden opp i den automatiske dokumentmateren

(ADFen), eller legg én original med forsiden ned på glassplaten.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger i en original,

kan du se "Legge i originaler" på side 22.

3. Trykk på Skann/E-post.

Ready to Scan vises på den øverste linjen på displayet.

4. Trykk på venstre/høyre pil til Scan to PC vises på den nederste linjen på displayet, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på venstre/høyre pil til Local PC vises på den nederste linjen på displayet, og trykk deretter på OK. Hvis maskinen er koblet til et nettverk, velger du Network PC og trykker på OK.

Hvis du får meldingen Not Available, må du kontrollere porttilkoblingen.

Hvis du valgte Network PC, velger du din registrerte bruker-ID og taster inn PIN-koden. Trykk på OK.

• IDen er den samme som den registrerte IDen for Dell Scan

Manager.

• PIN-koden er det 4-sifrede nummeret som er registrert for Dell Scan Manager.

6. Fra Scan Destination trykker du på venstre/høyre pil til det ønskede programmet vises. Trykk på OK.

Standardinnstillingen er My Documents.

Hvis du vil legge til eller slette mappen der den skannede filen blir lagret, legger du til eller sletter programmet i Dell Scan

Manager > Set Scan Button.

7. Trykk på venstre/høyre pil til den ønskede innstillingen vises, og trykk deretter på OK.

Resolution: Angir bildeoppløsning.

Scan Color: Angir fargemodus.

Scan Format: Angir filformatet som bildet skal lagres i.

Skanning_ 31

Scan Size: Angir bildestørrelse.

Scan Format vises bare når du velger My Documents som

Scan Destination.

• Hvis du vil skanne fra standardinnstillingen, trykker du på

Fargestart eller Svart start .

8. Skanningen starter.

• Det skannede bildet lagres i mappen My Documents > Mine

bilder > Dell på datamaskinen.

• Du kan bruke TWAIN-driveren til rask skanning i programmet

Dell Scan Manager.

• Du kan også skanne ved å klikke på Start > Kontrollpanel >

Dell Scan Manager > Quick Scan i Windows.

SKANNE VED HJELP AV EN

NETTVERKSFORBINDELSE

Hvis du har koblet maskinen til et nettverk og konfigurert nettverksparameterne korrekt, kan du skanne bilder og sende dem over nettverket.

Sette opp en e-postkonto

Du må konfigurere nettverksparametere ved hjelp av SyncThru Web Service for å kunne skanne og sende et bilde som vedlegg i en e-postmelding.

1. Angi maskinens IP-adresse som URL i webleseren, og klikk på Gå til for å få tilgang til webområdet for maskinen.

2. Klikk på Machine Settings og E-mail Setup.

3. Velg IP Address eller Host Name.

4. Angi IP-adressen som tall med punktum mellom, eller som et vertsnavn.

5. Angi et serverportnummer fra 1 til 65535.

Standard portnummer er 25.

6. Merk av for SMTP Requires Authentication hvis du vil kreve autentisering.

7. Angi påloggingsnavn og passord for SMTP-serveren.

8. Klikk på Apply.

Hvis autentiseringsmetoden til SMTP-serveren er POP3 before

SMTP, må du merke av for SMTP Requires POP3 Before SMTP

Authentication.

a. Angi IP-adressen som tall med punktum mellom, eller som et vertsnavn.

b. Angi serverportnummeret, fra 1 til 65535. Standard portnummer er 25.

Registrere autoriserte brukere

1. Angi maskinens IP-adresse som URL i webleseren, og klikk på Gå til for å få tilgang til webområdet for maskinen.

2. Klikk på Machine Settings og User Authentication.

3. Klikk på Add.

4. Velg indeksnummeret der den tilhørende oppføringen skal lagres, fra 1 til 50.

5. Angi navn, autentiserings-ID, passord, e-postadresse og telefonnummer.

Du må angi registrert bruker-ID og passord når du starter skanning til e-post fra kontrollpanelet.

6. Klikk på Apply.

Skanne til e-post

Du kan skanne et bilde og sende det som vedlegg i en e-postmelding.

Du må først konfigurere e-postkontoen i SyncThru Web Service.

(Se "Sette opp en e-postkonto" på side 32.)

Før skanning kan du angi skanningsalternativer for skannejobben.

(Se "Endre innstillinger for hver skannejobb" på side 32.)

1. Kontroller at maskinen er koblet til nettverket.

2. Legg et dokument på én side med forsiden ned på glassplaten. Du kan også legge ett eller flere dokumenter med forsiden opp i ADF.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger i en original,

kan du se "Legge i originaler" på side 22.

3. Trykk på Skann/E-post.

4. Trykk på venstre/høyre pil til Scan to Email vises på den nederste linjen på displayet, og trykk deretter på OK.

Hvis du registrerte Auth Id, Password og merket av for Enable

Auth User i User Authentication i SyncThru Web Service, vises

Min palogg-ID og Passord. Skriv inn autentiserings-IDen og passordet til maskinen. Gå til trinn 6.

5. Når Fra vises på den øverste linjen på skjermen, skriver du inn senderens e-postadresse og trykker på OK.

6. Når Mottakers e-post vises på den øverste linjen på skjermen, skriver du inn mottakerens e-postadresse og trykker på OK.

Hvis du har konfigurert adresseboken, kan du bruke en hurtigtast eller et hurtig-e-postnummer eller gruppe-e-postnummer til å hente en adresse

fra minnet. (Se "Konfigurere adresseboken" på side 33.)

7. Du kan angi flere adresser ved å trykke på OK når Yes vises og gjenta trinn

5.

Du går videre til neste trinn ved å trykke på venstre/høyre pil for å velge

No. Trykk på OK.

8. Hvis det vises en melding hvor du blir bedt om å sende en e-post til kontoen din, trykker du på venstre/høyre pil for å velge Yes eller No. Trykk på

OK.

Denne meldingen vises ikke hvis du har aktivert alternativet Send til meg selv i oppsettet av e-postkontoen.

9. Angi et emne for e-postmeldingen, og trykk på OK.

10. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket filformat vises, og trykk deretter på OK eller Start.

Maskinen begynner å skanne og sender deretter e-postmeldingen.

11. Hvis det vises en melding på maskinen der du blir bedt om å logge av kontoen, trykker du på venstre/høyre pil for å velge Yes eller No. Trykk på OK.

12. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

ENDRE INNSTILLINGER FOR HVER SKANNEJOBB

Maskinen har følgende innstillinger for tilpassing av skannejobber:

Scan Size: Angir bildestørrelse.

Original Type: Angir dokumenttype for originalen.

Resolution: Angir bildeoppløsning.

Scan Color: Angir fargemodus.

Scan Format: Angir filformatet som bildet skal lagres i. Hvis du velger

TIFF eller PDF, kan du velge å skanne flere sider om gangen. Avhengig av valgt skannetype kan det hende at dette alternativet ikke vises.

Slik tilpasser du innstillingene før du starter en skannejobb:

1. Trykk på Skann/E-post.

2. Trykk på Meny til Scan Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket skannetype vises, og trykk deretter på OK.

32 _Skanning

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket innstillingsalternativ vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket status vises, og trykk deretter på OK.

6. Gjenta trinn 4 og 5 for å angi andre innstillingsalternativer.

7. Når du er ferdig, trykker du på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

ENDRE STANDARD SKANNEINNSTILLINGER

For å slippe å tilpasse skanneinnstillingene for hver jobb kan du angi standard skanneinnstillinger for hver skannetype.

1. Trykk på Skann/E-post.

2. Trykk på Meny til Scan Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på OK når Change Default vises.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket skannetype vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket innstillingsalternativ vises, og trykk deretter på OK.

6. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket status vises, og trykk deretter på OK.

7. Gjenta trinn 5 og 6 for å angi andre innstillinger.

8. Du endrer standardinnstillingene for andre skannetyper ved å trykke på Tilbake og gjenta fra trinn 4.

9. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

KONFIGURERE ADRESSEBOKEN

Du kan legge inn e-postadresser du bruker ofte, i adresseboken ved hjelp av SyncThru Web Service. Deretter kan du raskt og enkelt velge e-postadresser ved å angi oppføringsnumrene som de er tilordnet i adresseboken.

Registrere hurtig-e-postnumre

1. Angi maskinens IP-adresse som URL i webleseren, og klikk på Gå til for å få tilgang til webområdet for maskinen.

2. Klikk på Machine Settings og E-mail Setup.

3. Klikk på Local Address Book og Add.

4. Velg et oppføringsnummer, og angi ønsket brukernavn og e-postadresse.

5. Klikk på Apply.

Du kan også klikke på Import og hente adresseboken fra datamaskinen.

Konfigurere gruppe-e-postnumre

Angi maskinens IP-adresse som URL i webleseren, og klikk på Gå til for å få tilgang til webområdet for maskinen.

1. Klikk på Machine Settings og E-mail Setup.

2. Klikk på Group Address Book og Add.

3. Velg et gruppenummer, og angi ønsket gruppenavn.

4. Velg hurtig-e-postnumre som skal tas med i gruppen.

5. Klikk på Apply.

Bruke oppføringer i adresseboken

Du henter en e-postadresse på følgende måter:

Hurtig-e-postnumre

Når du blir bedt om å legge inn en mottaksadresse ved sending av en e-post, angir du hurtig-e-postnummeret som inneholder den lagrede adressen du ønsker.

• For en hurtig-e-postoppføring med ett siffer (0-9), trykker du på og holder nede den tilhørende tasten på talltastaturet.

• For en tosifret hurtig-e-postoppføring trykker du på den første talltasten og holder inne den andre talltasten.

Du kan søke gjennom minnet etter en oppføring ved å trykke på

Adressebok. (Se "Søke etter en oppføring i adresseboken" på side 33.)

Gruppe-e-postnumre

Hvis du vil bruke en gruppe-e-postoppføring, må du søke etter og velge den fra minnet.

Når du blir bedt om å angi en mottakeradresse under sending av e-post,

trykker du på Adressebok. (Se "Søke etter en oppføring i adresseboken" på side 33.)

Søke etter en oppføring i adresseboken

Det finnes to måter å søke etter adresser i minnet. Du kan enten bla sekvensielt fra A til Z, eller du kan søke ved å angi den første bokstaven i navnet som er knyttet til adressen.

Søke sekvensielt gjennom minnet

1. Trykk om nødvendig på Skann/E-post.

2. Trykk på Adressebok til Search & Send vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket tallkategori vises, og trykk på OK.

4. Trykk på OK når All vises.

5. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket navn og adresse vises. Du kan søke oppover eller nedover gjennom hele minnet i alfabetisk rekkefølge.

Søke ved hjelp av en bestemt forbokstav

1. Trykk om nødvendig på Skann/E-post.

2. Trykk på Adressebok til Search & Send vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket tallkategori vises, og trykk på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ID vises, og trykk deretter på OK.

5. Skriv inn de første bokstavene i navnet du skal søke etter, og trykk på OK.

6. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket navn vises, og trykk deretter på OK.

Skrive ut adresseboken

Du kan sjekke innstillingene for adresseboken ved å skrive ut en liste.

1. Trykk på Adressebok til Print vises på nederste linje på displayet.

2. Trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket alternativ vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på OK når Yes vises, for å bekrefte utskriften.

Den valgte informasjonen skrives ut.

Skanning_ 33

grunnleggende utskrift

Dette kapittelet beskriver vanlige utskriftsoppgaver.

Dette kapittelet inneholder:

Skrive ut et dokument

Avbryte en utskriftsjobb

SKRIVE UT ET DOKUMENT

Du kan skrive ut fra ulike Windows- eller Macintosh-programmer. Den nøyaktige fremgangsmåten for å skrive ut et dokument kan variere avhengig av hvilket program du bruker.

Se Om programvaren hvis du vil ha mer informasjon om utskrift.

AVBRYTE EN UTSKRIFTSJOBB

Hvis utskriftsjobben venter i utskriftskøen, for eksempel i skrivergruppen i Windows, følger du denne fremgangsmåten for å slette jobben:

1. Klikk på Start-menyen i Windows.

2. Windows 2000: Velg Innstillinger og deretter Skrivere.

Windows XP/2003: Velg Skrivere og telefakser.

For Windows Vista: Velg Kontrollpanel

Maskinvare og lyd

Skrivere.

3. Dobbeltklikk på ikonet Dell 1235cn Color Laser MFP.

4. Velg AvbrytDokument-menyen.

Du kan også åpne dette vinduet ved å dobbeltklikke på skriverikonet nederst til høyre på Windows-skrivebordet.

Du kan også avbryte den gjeldende jobben ved å trykke på Stopp/slett på kontrollpanelet.

34 _Grunnleggende utskrift

faksing

Dette kapittelet inneholder informasjon om hvordan du bruker maskinen som faksmaskin.

Dette kapittelet inneholder:

Sende en faks

Motta en faks

Konfigurere faks

Vi anbefaler at du bruker tradisjonelle analoge telefontjenester (PSTN: offentlig svitsjet telefonnett) når du kobler telefonlinjer for å bruke faksen.

Hvis du bruker andre Internett-tjenester (DSL, ISDN, VolP), kan du forbedre tilkoblingskvaliteten med Micro-filteret.

Micro-filteret eliminerer unødvendige lydsignaler og forbedrer tilkoblingskvaliteten eller Internett-kvaliteten.

Siden DSL Micro-filteret ikke leveres med maskinen, kan du kontakte

Internett-leverandøren din for å bruke DSL Micro-filteret.

eller originaler som inneholder fotografier, kan du endre oppløsningen for å oppnå høyere kvalitet.

1. Trykk på Faks.

2. Trykk på Meny og deretter på OK når Fax Feature vises på nederste linje i displayet.

3. Trykk på OK når Resolution vises.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket alternativ vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Oppløsningsinnstillingene som er anbefalt for de forskjellige originaldokumenttypene, er beskrevet i tabellen nedenfor.

1 Linjeport

2 Micro-filter

3 DSL-modem / Telefonlinje

SENDE EN FAKS

Angi fakstopptekst

I noen land er det lovpålagt å angi faksnummer på alle fakser som sendes.

Maskin-IDen, som inneholder telefonnummer og navn eller firmanavn, skrives ut øverst på alle sider som sendes fra maskinen.

1. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på OK når Machine Setup vises.

3. Trykk på OK når Machine ID vises.

4. Tast inn navnet eller firmanavnet ditt ved hjelp av talltastaturet. Du kan taste inn alfanumeriske tegn ved hjelp av talltastaturet og sette inn spesialsymboler ved å trykke på 0. Hvis du vil vite hvordan du angir alfanumeriske tegn,

kan du se "Taste inn tegn ved hjelp av talltastaturet" på side 20.

5. Trykk på OK for å lagre IDen.

6. Trykk på venstre/høyre pil til Machine Fax No. vises, og trykk deretter på

OK.

7. Angi faksnummeret ved hjelp av talltastaturet, og trykk på OK.

8. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Justere dokumentinnstillingene

Før du sender en faks, må du endre følgende innstillinger i henhold til originalen, slik at du oppnår best mulig kvalitet:

Oppløsning

Standardinnstillingene for dokumenter gir gode resultater for vanlige, tekstbaserte originaler. Hvis du skal sende originaler av dårlig kvalitet

MODUS

Standard

Fine

Superfine

ANBEFALES FOR

Originaler med tegn i normal størrelse.

Originaler som inneholder små tegn eller tynne linjer, eller originaler som er skrevet ut på en matriseskriver.

Originaler som inneholder ekstremt små detaljer.

Superfin-modusen aktiveres bare hvis den andre maskinen også støtter superfin oppløsning.

Superfine er ikke tilgjengelig for minneoverføring.

Oppløsningsinnstillingen endres automatisk til Fine.

• Hvis maskinen din er satt til oppløsningen Superfine og faksmaskinen du kommuniserer med, ikke støtter

Superfine, sender maskinen faksen med den høyeste oppløsningen som støttes av mottakermaskinen.

Originaler som inneholder gråtoner eller fotografier.

Photo Fax

Oppløsningsinnstillingene brukes i den gjeldende faksjobben.

Du finner informasjon om hvordan du endrer standardinnstillingen

i avsnittet "Endre standard dokumentinnstillinger" på side 40.

Mørkhet

Du kan velge standard kontrastmodus for å fakse lysere eller mørkere originaler.

1. Trykk på Faks.

2. Trykk på Meny og deretter på OK når Fax Feature vises på nederste linje i displayet.

3. Trykk på OK når Darkness vises.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket alternativ vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Lysstyrkeinnstillingen brukes i den gjeldende faksjobben.

Du finner informasjon om hvordan du endrer standardinnstillingen

i avsnittet "Endre standard dokumentinnstillinger" på side 40.

Faksing_ 35

Sende en faks automatisk

1. Trykk på Faks.

2. Legg originalene med forsiden opp i den automatiske dokumentmateren

(ADFen), eller legg én original med forsiden ned på glassplaten.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger i en original,

kan du se "Legge i originaler" på side 22.

Ready to Fax vises på den øverste linjen på displayet.

3. Juster oppløsning og lysstyrke etter behov. (Se "Justere dokumentinnstillingene" på side 35.)

4. Angi nummeret til mottakers faksmaskin.

Du kan bruke hurtigvalgnumre eller gruppenumre. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lagrer og søker etter et nummer, kan du se

avsnittet "Konfigurere adresseboken" på side 41.

5. Trykk på Fargestart eller Svart start .

Hvis originalen er plassert på glassplaten, velger du Yes for å legge til en ny side. Legg i en ny original, og trykk på OK.

6. Når du er ferdig, velger du No for Another Page?.

Når du har angitt nummeret, begynner maskinen å sende faksen når mottakerens faksmaskin svarer.

Hvis du vil avbryte en faksjobb, kan du trykke på Stopp/slett når som helst mens faksen sendes.

Sende en faks manuelt

1. Trykk på Faks.

2. Legg originalene med forsiden opp i den automatiske dokumentmateren

(ADFen), eller legg én original med forsiden ned på glassplaten.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger i en original,

kan du se "Legge i originaler" på side 22.

3. Juster oppløsning og lysstyrke etter behov. (Se "Justere dokumentinnstillingene" på side 35.

4. Trykk på Ring med røret på . Du hører en summetone.

5. Angi nummeret til mottakers faksmaskin.

Du kan bruke hurtigvalgnumre eller gruppenumre. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lagrer og søker etter et nummer, kan du se

avsnittet "Konfigurere adresseboken" på side 41.

6. Trykk på Fargestart eller Svart start når du hører den høyfrekvente fakstonen fra faksmaskinen i den andre enden.

Hvis du vil avbryte en faksjobb, kan du trykke på Stopp/slett når som helst mens faksen sendes.

Bekrefte en overføring

Når den siste siden av originalen er sendt, piper maskinen og går tilbake til klarmodus.

Hvis noe går galt under sending av en faks, vises en feilmelding på displayet.

Hvis du vil se en liste over feilmeldinger og hva de betyr, kan du se "Meldinger på displayet" på side 59. Hvis det vises en feilmelding, trykker du på Stopp/slett

for å fjerne meldingen og prøver å sende faksen på nytt.

Du kan stille inn maskinen til å skrive ut en meldingsbekreftelse automatisk hver gang en faks er sendt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Send

Report" på side 40.

Automatisk gjenoppringing

Hvis nummeret du prøver å ringe, er opptatt eller ikke svarer når du skal sende en faks, slår maskinen automatisk nummeret på nytt hvert tredje minutt, opptil sju ganger.

Når displayet viser Retry Redial?, trykker du på OK for å slå nummeret på nytt uten å vente. Hvis du vil avbryte den automatiske gjenoppringingen, trykker du på Stopp/slett .

Hvis du vil endre antall gjenoppringinger eller intervallet mellom disse,

kan du se "Sending-alternativer" på side 40.

Gjenta det siste nummeret

Slik kan du gjenta sist oppringte nummer:

1. Trykk på Repeter/Pause .

2. Hvis det ligger et dokument i ADFen, begynner maskinen automatisk

å sende dokumentet.

Hvis originalen er plassert på glassplaten, velger du Yes for å legge til en ny side. Legg i en ny original, og trykk på OK. Når du er ferdig, velger du No for Another Page?.

Sende en faks til flere mottakere

Du kan bruke flersendingsfunksjonen, som gjør at du kan sende en faks til flere mottakere. Originaler lagres automatisk i minnet og sendes til en ekstern maskin. Etter sending fjernes originalene automatisk fra minnet.

Du kan ikke sende fargefakser med denne funksjonen.

1. Trykk på Faks.

2. Legg originalene med forsiden opp i den automatiske dokumentmateren

(ADFen), eller legg én original med forsiden ned på glassplaten.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger i en original,

kan du se "Legge i originaler" på side 22.

3. Juster dokumentoppløsning og lysstyrke etter behov. (Se "Justere dokumentinnstillingene" på side 35.)

4. Trykk på Meny til Fax Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

5. Trykk på venstre/høyre pil til Multi Send vises, og trykk deretter på OK.

6. Tast inn nummeret til den første mottakerfaksen og trykk på OK.

Du kan bruke hurtigvalgnumre eller gruppenumre med Adressebok-

tasten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Konfigurere adresseboken" på side 41.

7. Tast inn det andre faksnummeret, og trykk på OK.

Du blir bedt om å angi et annet faksnummer som dokumentet skal sendes til.

8. Hvis du vil angi flere faksnumre, trykker du på OK når Yes vises, og gjentar trinn 6 og 7. Du kan legge til opptil 10 mottakere.

Når du har angitt et gruppenummer, kan du ikke angi flere gruppenumre.

9. Når du har angitt alle faksnumrene, trykker du på venstre/høyre pil for å velge No for Another No.?. Trykk på OK.

Originalen skannes inn i minnet før den sendes. Displayet viser minnekapasiteten og antallet sider som er lagret i minnet.

10. Hvis originalen er plassert på skannerglassplaten, velger du Yes for å legge til nye sider. Legg i en ny original, og trykk på OK.

Når du er ferdig, velger du No for Another Page?.

Maskinen begynner å sende faksen til de numrene du har lagt inn, i den rekkefølgen du la dem inn.

36 _Faksing

Sende en utsatt faks

Du kan stille inn maskinen til å sende en faks på et senere tidspunkt når du ikke er til stede. Du kan ikke sende fargefakser med denne funksjonen.

1. Trykk på Faks.

2. Legg originalene med forsiden opp i den automatiske dokumentmateren

(ADFen), eller legg én original med forsiden ned på glassplaten.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger i en original,

kan du se "Legge i originaler" på side 22.

3. Juster dokumentoppløsning og lysstyrke etter behov. (Se "Justere dokumentinnstillingene" på side 35.)

4. Trykk på Meny til Fax Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

5. Trykk på venstre/høyre pil til Delay Send vises, og trykk deretter på OK.

6. Tast inn nummeret til mottakermaskinen ved hjelp av talltastaturet.

Du kan bruke hurtigvalgnumre eller gruppenumre med Adressebok-

tasten. Se "Konfigurere adresseboken" på side 41 for mer informasjon.

7. Trykk på OK for å bekrefte nummeret. Du blir bedt om å angi et annet faksnummer som dokumentet skal sendes til.

8. Hvis du vil angi flere faksnumre, trykker du på OK når Yes vises, og gjentar trinn 6 og 7. Du kan legge til opptil 10 mottakere.

Når du har angitt et gruppenummer, kan du ikke angi flere gruppenumre.

9. Når du har angitt alle faksnumrene, trykker du på venstre/høyre pil for å velge No for Another No.?. Trykk på OK.

10. Angi ønsket jobbnavn, og trykk på OK.

Hvis du vil vite hvordan du angir alfanumeriske tegn, kan du se "Taste inn tegn ved hjelp av talltastaturet" på side 20.

Hvis du ikke vil angi et navn, hopper du over dette trinnet.

11. Angi klokkeslettet med talltastene, og trykk på OK eller Svart start .

Hvis du angir et klokkeslett som kommer før gjeldende klokkeslett, blir faksen sendt på dette klokkeslettet neste dag.

Originalen skannes inn i minnet før den sendes. Displayet viser minnekapasiteten og antallet sider som er lagret i minnet.

12. Hvis originalen er plassert på glassplaten, velger du Yes for å legge til en ny side. Legg i en ny original, og trykk på OK.

Når du er ferdig, velger du No for Another Page?.

Maskinen går tilbake til klarmodus. På displayet vises en påminnelse om at maskinen er i klarmodus, og at en utsatt faks er klargjort.

Legge til sider i en utsatt faks

Du kan legge til sider i en utsatt overføring som allerede er reservert i maskinens minne.

1. Legg i originalene som skal legges til, og juster dokumentinnstillingene.

2. Trykk på Meny til Fax Feature vises på den øverste linjen på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Add Page vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket faksjobb vises, og trykk deretter på OK.

Når du er ferdig, velger du No for Another Page?.

Maskinen skanner originalen inn i minnet og viser det totale sideantallet og hvor mange sider som er lagt til.

Avbryte en utsatt faks

1. Trykk på Meny til Fax Feature vises på den øverste linjen på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på venstre/høyre pil til Cancel Job vises, og trykk deretter på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket faksjobb vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på OK når Yes vises.

Den valgte faksen slettes fra minnet.

Sende en prioritert faks

Ved hjelp av funksjonen for prioritert faks kan du sende en faks med høy prioritet før reserverte operasjoner utføres. Originalen skannes inn i minnet og sendes umiddelbart etter at den pågående operasjonen er fullført. En prioritert sending avbryter en flersendingsoperasjon mellom to mottakere (det vil si når sendingen til mottaker A er avsluttet, og før sendingen til mottaker B starter) eller mellom to oppringingsforsøk.

1. Trykk på Faks.

2. Legg originalene med forsiden opp i den automatiske dokumentmateren

(ADFen), eller legg én original med forsiden ned på glassplaten.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger i en original,

kan du se "Legge i originaler" på side 22.

3. Juster dokumentoppløsning og lysstyrke etter behov. (Se "Justere dokumentinnstillingene" på side 35.)

4. Trykk på Meny til Fax Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

5. Trykk på venstre/høyre pil til Priority Send vises, og trykk deretter på OK.

6. Angi nummeret til mottakers maskin.

Du kan bruke hurtigvalgnumre eller gruppenumre. Hvis du vil ha mer

informasjon, kan du se "Konfigurere adresseboken" på side 41.

7. Trykk på OK for å bekrefte nummeret.

8. Angi ønsket jobbnavn, og trykk på OK.

Originalen skannes inn i minnet før den sendes. Displayet viser minnekapasiteten og antallet sider som er lagret i minnet.

9. Hvis originalen er plassert på glassplaten, velger du Yes for å legge til en ny side. Legg i en ny original, og trykk på OK.

Når du er ferdig, velger du No for Another Page?.

Maskinen viser nummeret som blir oppringt, og begynner å sende faksen.

MOTTA EN FAKS

Endre mottaksmodi

1. Trykk på Faks.

2. Trykk på Meny til Fax Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Receiving vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på OK når Receive Mode vises.

5. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket faksmottaksmodus vises.

• I Fax-modus besvarer maskinen innkommende anrop og settes umiddelbart i faksmottaksmodus.

• I Tel-modus kan du motta en faks ved å trykke på Ring med røret

og deretter på Fargestart eller Svart start . Du kan også ta av telefonrøret fra biapparatet og deretter taste inn den eksterne

mottakskoden. (Se "Motta manuelt ved hjelp av et biapparat" på side 38.)

• I Ans/Fax-modus vil en telefonsvarer som er koblet til maskinen, svare på alle innkommende anrop, og anroperen kan legge igjen en beskjed på telefonsvareren. Hvis faksmaskinen registrerer en fakstone på linjen, bytter maskinen automatisk til Fax-modus for å motta

faksen. (Se "Motta automatisk i Ans/Fax-modus" på side 38.)

• I DRPD-modus kan du motta innkommende anrop ved hjelp DRPDfunksjonen. DRPD, eller "Spesielle ringetoner", er en tjeneste fra enkelte telefonoperatører som gjør det mulig å svare på flere forskjellige telefonnumre fra én enkelt telefonlinje. Hvis du vil ha mer informasjon,

kan du se "Motta fakser ved hjelp av DRPD-modus" på side 38.

Faksing_ 37

6. Trykk på OK for å lagre valget.

7. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

• Hvis du vil bruke Ans/Fax-modus, må du koble en telefonsvarer til

EXT-kontakten bak på maskinen.

• Hvis du ikke vil at andre skal se de innkommende dokumentene, kan du bruke sikkert mottak-modus. I denne modusen lagres alle innkommende fakser i minnet. Hvis du vil ha mer informasjon,

kan du se "Motta i sikkert mottak-modus" på side 38.

Motta automatisk i Fax-modus

Maskinen er forhåndsinnstilt til Fax-modus. Når det kommer inn en faks, besvarer maskinen anropet etter et angitt antall ringesignaler og mottar faksen automatisk.

Hvis du vil endre antallet ringesignaler, kan du se "Ring to Answer" på side 40.

Motta manuelt i Tel-modus

Du kan motta en faks ved å trykke på Ring med røret på og deretter på

Svart start eller Fargestart når du hører fakstonen fra maskinen i den andre enden.

Maskinen begynner å motta faksen og går tilbake til klarmodus når faksen er mottatt.

Motta manuelt ved hjelp av et biapparat

Denne funksjonen virker best hvis du bruker en tilleggstelefon koblet til

EXT-kontakten bak på maskinen. Du kan motta en faks fra en du snakker med på biapparatet, uten å måtte gå til faksmaskinen.

Når du mottar et anrop på biapparatet og hører at det er en fakstone, kan du trykke på tastene *9* på biapparatet. Maskinen mottar deretter faksen.

Trykk langsomt på tastene etter hverandre. Hvis du fremdeles hører fakstonen fra den andre maskinen, kan du prøve å taste *9* en gang til.

*9* er den forhåndsinnstilte koden for eksternt mottak. Den første og den siste stjernen må alltid brukes, men du kan endre tallet til et hvilket som helst tall.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer koden, kan du se "Rcv

Start Code" på side 40.

Motta automatisk i Ans/Fax-modus

Hvis du vil bruke denne modusen, må du koble en telefonsvarer til EXTkontakten på baksiden av maskinen.

Hvis oppringeren legger igjen en beskjed, lagrer telefonsvareren meldingen på vanlig måte. Hvis maskinen registrerer en fakstone på linjen, begynner den automatisk å motta faksen.

• Hvis maskinen er i Ans/Fax-modus og telefonsvareren er slått av eller ingen telefonsvarer er koblet til EXT-kontakten, går maskinen automatisk over til faksmodus etter et forhåndsinnstilt antall ringesignaler.

• Hvis telefonsvareren har en funksjon for valg av antall ringesignaler, setter du maskinen til å svare på innkommende anrop etter ett ringesignal.

• Hvis maskinen er i Tel-modus (manuelt mottak) når telefonsvareren kobles til maskinen, må du slå av telefonsvareren, ellers vil utgående melding fra telefonsvareren avbryte telefonsamtalen din.

Motta fakser ved hjelp av DRPD-modus

DRPD, eller "Spesielle ringetoner", er en tjeneste fra enkelte telefonoperatører som gjør det mulig å svare på flere forskjellige telefonnumre fra én enkelt telefonlinje. Nummeret du blir oppringt på, identifiseres av ringemønsteret, som består av ulike kombinasjoner av lange og korte ringelyder. Denne

38 _Faksing

funksjonen brukes ofte av svartjenester som tar imot samtaler for forskjellige kunder. De som svarer, må vite hvilket nummer det ringes til, for å kunne svare riktig.

Ved hjelp av DRPD-funksjonen kan faksmaskinen lære ringemønsteret den skal svare på. Med mindre du endrer det, vil ringemønsteret gjenkjennes og besvares som et faksanrop, og alle andre ringemønstre blir viderekoblet til biapparatet eller telefonsvareren som er koblet til EXT-kontakten. Du kan når som helst avbryte eller endre DRPD.

Før du kan bruke DRPD-funksjonen, må tjenesten installeres på telefonlinjen av telefonoperatøren. Når du skal konfigurere DRPD-funksjonen, trenger du en annen telefonlinje på stedet, eller noen må kunne slå faksnummeret ditt fra en ekstern telefon.

Slik konfigurerer du DRPD-modus:

1. Trykk på Faks.

2. Trykk på Meny til Fax Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Receiving vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til DRPD Mode vises, og trykk deretter på OK.

Waiting Ring vises på displayet.

5. Ring faksnummeret ditt fra en annen telefon. Denne telefonen trenger ikke å være en faksmaskin.

6. Når maskinen begynner å ringe, må du ikke besvare anropet. Maskinen trenger flere ringinger for å lære mønsteret.

Når maskinen har lært mønsteret, vises Completed DRPD Setup på displayet. Hvis konfigureringen av DRPD mislykkes, vises Error DRPD

Ring. Trykk på OK når DRPD Mode vises, og start på nytt fra trinn 4.

7. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

• Du må stille inn DRPD på nytt hvis du bytter faksnummer eller kobler maskinen til en annen telefonlinje.

• Når DRPD er innstilt, ringer du faksnummeret igjen for å kontrollere at maskinen svarer med en fakstone. Deretter må du ringe opp et annet nummer som er tildelt samme linje, for å kontrollere at dette anropet sendes videre til biapparatet eller telefonsvareren som er koblet til EXT-kontakten.

Motta i sikkert mottak-modus

Det kan hende at du ikke vil at andre skal ha tilgang til innkommende fakser.

Aktiver modusen for sikkert mottak for å hindre utskrift av mottatte fakser når du ikke er til stede. I modusen for sikkert mottak lagres alle innkommende fakser i minnet. Når modusen deaktiveres, skrives lagrede fakser ut.

Aktivere sikkert mottak

1. Trykk på Faks.

2. Trykk på Meny og deretter på OK når Fax Feature vises på nederste linje i displayet.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Secure Receive vises, og trykk deretter på

OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til On vises, og trykk deretter på OK.

5. Tast inn det firesifrede passordet som du ønsker å bruke, og trykk på OK.

6. Tast inn passordet på nytt for å bekrefte det, og trykk på OK.

7. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Når du mottar en faks mens maskinen er i sikkert mottak-modus, lagrer maskinen faksen i minnet, og Secure Receive vises for å angi at en faks er lagret.

Skrive ut mottatte fakser

1. Gå til Secure Receive-menyen ved å følge trinn 1 til 3 under

"Aktivere sikkert mottak".

2. Trykk på venstre/høyre pil til Print vises, og trykk deretter på OK.

3. Tast inn det firesifrede passordet, og trykk på OK.

Maskinen skriver ut alle fakser som er lagret i minnet.

Deaktivere sikkert mottak

1. Gå til Secure Receive-menyen ved å følge trinn 1 til 3 under

"Aktivere sikkert mottak".

2. Trykk på venstre/høyre pil til Off vises, og trykk deretter på OK.

3. Tast inn det firesifrede passordet, og trykk på OK.

Modusen deaktiveres, og maskinen skriver ut alle fakser som er lagret i minnet.

4. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Motta fakser i minnet

Ettersom denne maskinen er en multifunksjonsenhet, kan den motta fakser samtidig som du tar kopier eller skriver ut. Hvis du mottar en faks mens du kopierer eller skriver ut, lagres de innkommende faksene i minnet.

Når kopieringen eller utskriften er ferdig, skrives faksen ut automatisk.

Maskinen mottar også fakser og lagrer dem i minnet hvis det ikke er papir i skuffen eller toner i tonerkassetten.

Videresende fakser

Du kan videresende innkommende eller utgående fakser til en annen faksmaskin eller en annen e-postadresse.

Videresende sendte fakser til en annen faksmaskin

Du kan stille inn maskinen til å sende kopier av alle utgående fakser til en bestemt maskin, i tillegg til de faksnumrene du har angitt.

1. Trykk på Faks.

2. Trykk på Meny til Fax Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Forward vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på OK når Fax vises.

5. Trykk på venstre/høyre pil til Send Forward vises, og trykk deretter på OK.

6. Trykk på venstre/høyre pil for å velge On, og trykk deretter på OK.

7. Angi nummeret til faksmaskinen faksene skal sendes til, og trykk på OK.

8. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Fakser som sendes fra nå av, vil bli videresendt til den angitte faksmaskinen.

Videresende sendte fakser til en e-postadresse

Du kan stille inn maskinen til å sende kopier av alle utgående fakser til en bestemt maskin, i tillegg til en angitt e-postadresse.

1. Trykk på Faks.

2. Trykk på Meny til Fax Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Forward vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til E-mail vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på venstre/høyre pil til Send Forward vises, og trykk deretter på OK.

6. Trykk på venstre/høyre pil for å velge On, og trykk deretter på OK.

7. Angi e-postadressen din og trykk på OK.

8. Angi e-postadressen som faksene skal sendes til, og trykk på OK.

9. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Fakser som sendes fra nå av, vil bli videresendt til den angitte e-postadressen.

Videresende mottatte fakser til en annen faksmaskin

Du kan stille inn faksmaskinen til å videresende innkommende fakser til et annet faksnummer i en angitt periode. Når det kommer inn en faks, lagres den i maskinens minne. Maskinen slår deretter det angitte faksnummeret og sender faksen.

1. Trykk på Faks.

2. Trykk på Meny til Fax Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Forward vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på OK når Fax vises.

5. Trykk på venstre/høyre pil til Rcv. Forward vises, og trykk deretter på OK.

6. Trykk på venstre/høyre pil til Forward vises, og trykk deretter på OK.

Hvis du vil stille inn maskinen slik at den skriver ut en faks når den er videresendt, velger du Forward&Print.

7. Angi nummeret til faksmaskinen faksene skal sendes til, og trykk på OK.

8. Angi starttidspunkt og klikk på OK.

9. Angi sluttidspunkt og klikk på OK.

10. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Fakser som mottas fra nå av, vil bli videresendt til den angitte faksmaskinen.

Videresende mottatte fakser til en e-postadresse

Du kan stille inn maskinen til å videresende innkommende fakser til en angitt e-postadresse.

1. Trykk på Faks.

2. Trykk på Meny til Fax Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Forward vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til E-mail vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på venstre/høyre pil til Rcv. Forward vises, og trykk deretter på OK.

6. Trykk på venstre/høyre pil til Forward vises, og trykk deretter på OK.

Hvis du vil stille inn maskinen slik at den skriver ut en faks når den er videresendt, velger du Forward&Print.

7. Angi e-postadressen din og trykk på OK.

8. Angi e-postadressen som faksene skal sendes til, og trykk på OK.

9. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Fakser som sendes fra nå av, vil bli videresendt til den angitte e-postadressen.

KONFIGURERE FAKS

Endre alternativer for konfigurering av faks

Maskinen har ulike brukervalgbaserte alternativer for konfigurering av faks.

Du kan tilpasse standardinnstillingene etter dine ønsker og behov.

Slik endrer du alternativene for konfigurering av faks:

1. Trykk på Faks.

2. Trykk på Meny til Fax Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil for å velge Sending eller Receiving, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket menyelement vises, og trykk på OK.

5. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket status vises, eller angi verdien for det alternativet du har valgt. Trykk på OK.

6. Gjenta om nødvendig trinn 4 og 5.

7. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Faksing_ 39

Sending-alternativer

ALTERNATIV

Redial Times

Redial Term

Prefix Dial

ECM Mode

Send Report

Image TCR

Dial Mode

BESKRIVELSE

Du kan angi antall oppringingsforsøk. Hvis du angir 0, vil ikke maskinen ringe opp igjen.

Maskinen kan automatisk slå nummeret til en mottakermaskin på nytt hvis den er opptatt.

Du kan angi et intervall mellom hvert forsøk.

Du kan angi et prefiks på opptil fem sifre. Dette nummeret blir slått før et telefonnummer slås automatisk. Dette er nyttig for å få tilgang til en hussentral.

Denne modusen forbedrer dårlig linjekvalitet og sørger for at fakser sendes problemfritt til andre

ECM-utstyrte faksmaskiner. Sending av en faks ved hjelp av ECM kan ta noe lengre tid.

Du kan konfigurere maskinen til å skrive ut en bekreftelsesrapport som viser om overføringen var vellykket, hvor mange sider som ble sendt og så videre. Tilgjengelige alternativer er On, Off og On-Error, som bare skriver ut en rapport hvis en overføring mislykkes.

Med denne funksjonen kan brukerne vise en senderapport for å se hvilke fakser som er sendt.

Den første siden konverteres til et bilde som vises i senderapporten.

Funksjonen kan ikke brukes ved sending av fakser uten at data lagres i minnet.

Denne innstillingen er ikke tilgjengelig i alle land.

Hvis du ikke kan velge dette alternativet, støtter ikke maskinen denne funksjonen.

Du kan sette oppringningsmodusen for maskinen til toneringing eller pulsringing. Hvis du har et offentlig telefonsystem eller en privat sentral (PBX), må du kanskje velge Pulse. Kontakt telefonselskapet hvis du ikke er sikker på hvilken oppringningsmodus som skal brukes.

Hvis du velger Pulse, er kanskje ikke alle telefonsystemfunksjonene tilgjengelige.

Det kan også ta lengre tid å slå et faks- eller telefonnummer.

Receiving-alternativer

ALTERNATIV

Receive Mode

BESKRIVELSE

Du kan velge standard faksmottaksmodus.

Du finner mer informasjon om mottak av fakser

i de ulike modusene i avsnittet "Endre mottaksmodi" på side 37.

Ring to Answer

Du kan angi hvor mange ganger maskinen skal ringe før den svarer på et innkommende anrop.

Stamp Rcv

Name

Med dette alternativet kan maskinen automatisk skrive ut sidetall samt dato og klokkeslett for mottak nederst på hver innkommende faks.

ALTERNATIV BESKRIVELSE

Rcv Start Code

Ved hjelp av denne koden kan du motta fakser fra et biapparat som er koblet til EXT-kontakten på baksiden av maskinen. Hvis du løfter av røret på biapparatet og hører fakstoner, kan du taste koden. Standardinnstillingen er *9*.

Auto Reduction

Når du mottar en faks som er like lang som eller lengre enn papiret i papirskuffen, kan maskinen forminske originalen slik at den passer til papirstørrelsen i maskinen. Aktiver denne funksjonen hvis du ønsker

å forminske en innkommende side automatisk.

Når denne funksjonen er satt til Off, kan ikke maskinen redusere originalen til å passe på én side. Originalen vil bli delt og skrevet ut i faktisk størrelse på to eller flere sider.

Discard Size

Når du mottar en faks som er like lang som eller lengre enn papiret i maskinen, kan du angi at maskinen skal kutte en spesifisert lengde nederst på siden.

Maskinen skriver ut den mottatte faksen på ett eller flere papirark, minus informasjonen som ville ha vært på det angitte forkastingssegmentet.

Hvis den mottatte faksen inneholder sider som er større enn papiret i maskinen, og Auto

Reduction er aktivert, vil maskinen redusere faksen slik at den passer på det eksisterende papiret, og ingenting vil bli kuttet.

Junk Fax Setup

Denne innstillingen er ikke tilgjengelig i alle land.

Denne funksjonen hindrer mottak av fakser som sendes fra faksnumre som er lagret som uønskede faksnumre i minnet. Denne funksjonen er nyttig for sperring av uønskede fakser.

Når du aktiverer denne funksjonen, har du tilgang til følgende alternativer for å angi uønskede faksnumre.

Add: Lar deg angi opptil 10 faksnumre.

Delete: Lar deg slette et blokkert faksnummer. Hvis du velger Delete All, kan du slette alle uønskede faksnumre.

DRPD Mode

I denne modusen kan en bruker bruke én telefonlinje til å svare på flere ulike telefonnumre. Med denne menyen kan du stille inn maskinen slik at den gjenkjenner ringesignalene den skal besvare. Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonen,

kan du se "Motta fakser ved hjelp av DRPDmodus" på side 38.

Endre standard dokumentinnstillinger

Faksalternativene, inkludert oppløsning og lysstyrke, kan stilles inn for de mest brukte modiene. Når du sender en faks, brukes standardinnstillingene hvis de ikke har blitt endret ved hjelp av den tilhørende knappen og menyen.

1. Trykk på Faks.

2. Trykk på Meny til Fax Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Change Default vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på OK når Resolution vises.

5. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket oppløsning vises, og trykk deretter på OK.

6. Trykk på venstre/høyre pil til Darkness vises, og trykk deretter på OK.

7. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket mørkhet vises, og trykk deretter på OK.

8. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

40 _Faksing

Skrive ut rapport for sendt faks automatisk

Du kan angi at maskinen skal skrive ut en rapport med detaljert informasjon om de siste 50 kommunikasjonshandlingene, inkludert dato og klokkeslett.

1. Trykk på Faks.

2. Trykk på Meny til Fax Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Auto Report vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til On vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Konfigurere adresseboken

Du kan legge inn faksnumre du bruker ofte, i adresseboken. Maskinen har følgende funksjoner for innstilling av adresseboken:

• Hurtig-/gruppenumre

Før du begynner å lagre faksnumre, må du kontrollere at maskinen er i faksmodus.

Hurtigvalgnumre

Du kan lagre opptil 240 ofte brukte faksnumre som hurtigvalgnumre.

Registrere et hurtigvalgnummer

1. Trykk på Faks.

2. Trykk på Adressebok til New & Edit vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på OK når Speed Dial vises.

4. Legg inn et hurtigvalgnummer mellom 0 og 239, og trykk på OK.

Hvis det allerede er lagret en oppføring for nummeret du valgte, vises navnet i displayet, slik at du eventuelt kan endre det. Trykk på Tilbake for å starte på nytt med et annet hurtigvalgnummer.

5. Angi ønsket navn, og trykk på OK.

Hvis du vil vite hvordan du angir alfanumeriske tegn, kan

du se "Taste inn tegn ved hjelp av talltastaturet" på side 20.

6. Angi ønsket faksnummer, og trykk på OK.

7. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Redigere hurtigvalgnumre

1. Trykk på Adressebok til New & Edit vises på den øverste linjen på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på OK når Speed Dial vises.

3. Angi hurtigvalgnummeret du ønsker å redigere, og trykk på OK.

4. Endre navnet og klikk på OK.

5. Endre faksnummeret, og klikk på OK.

6. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Bruke hurtigvalgnumre

Når du blir bedt om å legge inn et mottaksnummer under sending av en faks, angir du hurtigvalgnummeret som inneholder det lagrede nummeret du ønsker.

• For et hurtigvalgnummer med ett siffer (0-9) trykker du på og holder nede den tilhørende tasten på talltastaturet.

• For et tosifret hurtigvalgnummer trykker du på den første talltasten og holder inne den andre talltasten.

Du kan også søke gjennom minnet etter en oppføring ved å trykke på

Adressebok. (Se "Søke etter en oppføring i adresseboken" på side 41.)

Gruppenumre

Hvis du ofte sender samme dokument til flere mottakere, kan du gruppere disse mottakerne og lagre gruppen som et gruppenummer. Du kan deretter bruke gruppenummeret til å sende et dokument til alle mottakerne i gruppen.

Du kan angi opptil 200 (0 til 199) gruppenumre ved hjelp av mottakerens eksisterende hurtigvalgnumre.

Registrere et gruppenummer

1. Trykk på Faks.

2. Trykk på Adressebok til New & Edit vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Group Dial vises, og trykk deretter på OK.

4. Legg inn et gruppenummer mellom 0 og 199, og trykk på OK.

5. Angi ønsket navn, og trykk på OK.

6. Angi et hurtigvalgnummer, og trykk på OK.

7. Trykk på OK når informasjon om hurtigvalgnummeret vises riktig.

8. Trykk på OK når Yes vises.

9. Gjenta trinn 5 og 6 hvis du vil legge til flere hurtigvalgnumre i gruppen.

10. Når du er ferdig, trykker du på venstre/høyre pil for å velge No for Another No.?. Trykk på OK.

11. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Redigere et gruppenummer

Du kan slette en oppføring fra en gruppe eller legge til et nytt nummer i en gruppe.

1. Trykk på Adressebok til New & Edit vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på venstre/høyre pil til Group Dial vises, og trykk deretter på OK.

3. Angi gruppenummeret du ønsker å redigere, og trykk på OK.

4. Skriv inn navnet du vil redigere, og trykk på OK.

5. Angi hurtigvalgnummeret du ønsker å legge til eller slette, og trykk på OK.

Hvis du anga et nytt hurtignummer, vises Add?.

Hvis du angir et hurtigvalgnummer som er lagret i gruppen, vises

Delete?.

6. Trykk på OK for å legge til eller slette nummeret.

7. Trykk på OK når Yes vises for å legge til eller slette flere numre, og gjenta trinn 4 og 5.

8. Når du er ferdig, trykker du på venstre/høyre pil for å velge No for Another No.?. Trykk på OK.

9. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Bruke gruppenumre

For å kunne bruke en gruppenummeroppføring må du søke etter den og velge den fra minnet.

Når du blir bedt om å angi et faksnummer under sending av en faks, trykker du på Adressebok. Se nedenfor.

Søke etter en oppføring i adresseboken

Det finnes to måter å søke etter nummer i minnet. Du kan enten bla sekvensielt fra A til Z, eller du kan søke ved å angi den første bokstaven i navnet som er knyttet til nummeret.

Søke sekvensielt gjennom minnet

1. Trykk om nødvendig på Faks.

2. Trykk på Adressebok til Search & Dial vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket tallkategori vises, og trykk på OK.

4. Trykk på OK når All vises.

5. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket navn og nummer vises. Du kan søke oppover eller nedover gjennom hele minnet i alfabetisk rekkefølge.

Faksing_ 41

Søke ved hjelp av en bestemt forbokstav

1. Trykk om nødvendig på Faks.

2. Trykk på Adressebok til Search & Dial vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket tallkategori vises, og trykk på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ID vises, og trykk deretter på OK.

5. Angi de første bokstavene i navnet du skal søke etter, og trykk på OK.

6. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket navn vises, og trykk deretter på OK.

Slette en oppføring i adresseboken

Du kan slette én og én oppføring i Adressebok.

1. Trykk på Adressebok til Delete vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket tallkategori vises, og trykk på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket søkemetode vises, og trykk deretter på OK.

Velg Search All for å søke etter en oppføring ved å bla gjennom alle oppføringene i adresseboken.

Velg Search ID for å søke etter en oppføring ved hjelp av de første bokstavene i navnet.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket navn vises, og trykk deretter på OK.

Du kan også angi de første bokstavene og trykk på OK. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket navn vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på OK.

6. Trykk på OK når Yes vises for å bekrefte slettingen.

7. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Skrive ut adresseboken

1. Du kan sjekke innstillingene i adresseboken ved å skrive ut en liste.

2. Trykk på Adressebok til Print vises på nederste linje på displayet.

3. Trykk på OK. En liste over hurtigtaster, hurtignumre og gruppenumre skrives ut.

42 _Faksing

bruke USB-minneenheter

Dette kapittelet forklarer hvordan du bruker USB-minneenheter sammen med maskinen.

Dette kapittelet inneholder:

Om USB-minne

Koble til en USB-minneenhet

Skanne til en USB-minneenhet

Skrive ut fra en USB-minneenhet

Sikkerhetskopiere data

Administrere USB-minne

Skrive ut direkte fra et digitalt kamera

Sett inn en USB-minneenhet i USB-porten foran på maskinen.

OM USB-MINNE

USB-minneenheter er tilgjengelige med en rekke ulike minnekapasiteter, slik at du kan lagre dokumenter, presentasjoner, nedlastet musikk og videoer, fotografier med høy oppløsning eller andre filer som du vil lagre eller flytte.

Du kan gjøre følgende på maskinen ved hjelp av en USB-minneenhet:

• Skanne dokumenter og lagre dem på en USB-minneenhet.

• Skrive ut data som er lagret på en USB-minneenhet.

• Sikkerhetskopiere oppføringer i Address Book/Phone Book og systeminnstillingene på maskinen.

• Gjenopprette sikkerhetskopifiler til minnet på maskinen.

• Formatere USB-minneenheten.

• Kontrollere mengden ledig minne.

KOBLE TIL EN USB-MINNEENHET

USB-porten foran på maskinen er laget for minneenheter av typen

USB V1.1 og USB V2.0. Maskinen støtter USB-minneenheter med

FAT16/FAT32 og sektorstørrelse på 512 byte.

Kontroller filsystemet på USB-minneenheten.

Du må bare bruke godkjente USB-minneenheter med en A-pluggkontakt.

• Ikke fjern USB-minneenheten mens maskinen er i bruk, eller når den skriver til eller leser fra USB-minneenheten. Maskingarantien dekker ikke skader som skyldes feil bruk.

• Hvis USB-minneenheten har bestemte typer funksjoner, for eksempel sikkerhetsinnstillinger og passordinnstillinger, er det ikke sikkert at maskinen registrerer den automatisk. Hvis du vil ha mer informasjon om disse funksjonene, kan du se i brukerhåndboken til enheten.

Bruk bare isolerte USB-minneenheter av metall.

SKANNE TIL EN USB-MINNEENHET

Du kan skanne et dokument og lagre det skannede bildet på en USB-minneenhet.

Det er to måter å gjøre dette på: Du kan skanne til enheten ved hjelp av standardinnstillingene, eller du kan definere dine egne skanneinnstillinger.

Skanning

1. Sett inn en USB-minneenhet i USB-porten på maskinen.

2. Legg originalene med forsiden opp i den automatiske dokumentmateren

(ADFen), eller legg én original med forsiden ned på glassplaten.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger i en original,

kan du se "Legge i originaler" på side 22.

3. Trykk på Skann/E-post.

4. Trykk på OK når Scan to USB vises på den nederste linjen på displayet.

5. Trykk på OK, Fargestart eller Svart start når Ready to Scan to USB vises.

Uavhengig av hvilken knapp du trykker på, brukes tilpasset fargemodus.

(Se Definere skanning til USB på side 44.)

Maskinen starter skanningen av originalen, og du får spørsmål om du vil skanne en side til.

Bruke USB-minneenheter_ 43

6. Trykk på OK når Yes vises, hvis du vil skanne flere sider. Legg i et originaldokument, og trykk på Fargestart eller Svart start .

Uavhengig av hvilken knapp du trykker på, brukes tilpasset fargemodus.

(Se Definere skanning til USB på side 44.)

Hvis ikke, trykker du på venstre/høyre pil for å velge No. Trykk på OK.

Når skanningen er fullført, kan du fjerne USB-minneenheten fra maskinen.

Definere skanning til USB

Du kan angi bildestørrelse, filformat og fargemodus for hver skannejobb til USB.

1. Trykk på Skann/E-post.

2. Trykk på Meny til Scan Feature vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på OK når USB Feature vises.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket alternativ vises, og trykk deretter på OK.

Du kan angi følgende alternativer:

Scan Size: Angir bildestørrelse.

Original Type: Angir dokumenttype for originalen.

Resolution: Angir bildeoppløsning.

Scan Color: Angir fargemodus. Hvis du velger Monokrom for dette alternativet, kan du ikke velge JPEG i Scan Format.

Scan Format: Angir filformatet som bildet skal lagres i. Når du velger

TIFF eller PDF, kan du velge å skanne flere sider om gangen. Hvis du velger

JPEG for dette alternativet, kan du ikke velge Monokrom i Scan Color.

5. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket status vises, og trykk deretter på OK.

6. Gjenta trinn 4 og 5 for å angi andre innstillingsalternativer.

7. Når du er ferdig, trykker du på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Du kan endre standardinnstillingene for skanning. Hvis du vil ha mer

informasjon, kan du se "Endre standard skanneinnstillinger" på side 33.

SKRIVE UT FRA EN USB-MINNEENHET

Filer som er lagret på en USB-minneenhet, kan skrives ut direkte.

Du kan skrive ut TIFF-, BMP-, JPEG- og PRN-filer.

Filtyper som støttes for direkte utskrift:

• PRN: Det er bare filer som er opprettet med driveren som fulgte med maskinen, som er kompatible.

• PRN-filer kan opprettes ved å merke av for Skriv til fil når et dokument skrives ut. Dokumentet lagres som en PRN-fil i stedet for å bli skrevet ut på papir. Bare PRN-filer som er opprettet på denne måten, kan skrives ut direkte fra USB-minneenheten. Se Om programvaren for informasjon om hvordan du oppretter en PRN-fil.

• BMP: ukomprimert BMP

• TIFF: TIFF 6.0 Baseline

• JPEG: JPEG Baseline

Slik skriver du ut et dokument fra en USB-minneenhet

1. Sett inn en USB-minneenhet i USB-porten på maskinen. Hvis det allerede står en minneenhet i porten, trykker du på USB-utskrift.

Maskinen registrerer enheten automatisk og leser dataene som er lagret på den.

2. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket mappe eller fil vises, og trykk deretter på OK.

Hvis det vises en D foran et mappenavn, finnes det én eller flere filer eller mapper i den valgte mappen.

3. Hvis du valgte en fil, går du til neste trinn.

Hvis du valgte en mappe, trykker du på venstre/høyre pil til ønsket fil vises.

4. Trykk på venstre/høyre pil velge hvor mange eksemplarer du vil skrive ut.

Du kan også angi antallet direkte.

44 _Bruke USB-minneenheter

5. Trykk på OK, Fargestart eller Svart start for å starte utskriften av den valgte filen.

Det er to typer modi:

OK eller Fargestart : fargeutskrift.

Svart start : svart/hvitt-utskrift.

Når filen er skrevet ut, får du spørsmål om du vil skrive ut en jobb til.

6. Trykk på OK når Yes vises for å skrive ut en annen jobb, og gjenta fra trinn 2.

Hvis ikke, trykker du på venstre/høyre pil for å velge No. Trykk på OK.

7. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

SIKKERHETSKOPIERE DATA

Dataene i maskinens minne kan bli slettet hvis det oppstår strømbrudd eller lagringsfeil. Med sikkerhetskopier kan du sikre oppføringer i Address Book og systeminnstillingene ved å lagre dem som sikkerhetskopier på en USBminneenhet.

Sikkerhetskopiere data

1. Sett inn en USB-minneenhet i USB-porten på maskinen.

2. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på OK når Machine Setup vises.

4. Trykk på venstre/høyre pil til Export Setting vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket alternativ vises.

Address Book: Sikkerhetskopierer alle oppføringene i adresseboken.

Setup Data: Sikkerhetskopierer alle systeminnstillinger.

6. Trykk på OK for å starte sikkerhetskopieringen.

Dataene sikkerhetskopieres til USB-minneenheten.

7. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Gjenopprette data

1. Sett inn USB-minneenheten som sikkerhetskopieringen er lagret på, i USB-porten.

2. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

3. Trykk på OK når Machine Setup vises.

4. Trykk på venstre/høyre pil til Import Setting vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket datatype vises, og trykk deretter på OK.

6. Trykk på venstre/høyre pil til filen som inneholder dataene du vil gjenopprette, vises. Trykk deretter på OK.

7. Trykk på OK når Yes vises for å gjenopprette sikkerhetskopifilen på maskinen.

8. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

ADMINISTRERE USB-MINNE

Du kan slette bildefiler som er lagret på en USB-minneenhet, en og en eller alle samtidig ved å formatere enheten på nytt.

Når filene er slettet eller en USB-minneenhet er formatert på nytt, kan ikke filene lagres på nytt. Du må derfor bekrefte at du ikke lenger har behov for dataene før du sletter dem.

Slette en bildefil

1. Sett inn en USB-minneenhet i USB-porten på maskinen.

2. Trykk på USB-utskrift.

3. Trykk på venstre/høyre pil til File Manage vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på OK når Delete vises.

5. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket mappe eller fil vises, og trykk deretter på OK.

Hvis det vises en D foran et mappenavn, finnes det én eller flere filer eller mapper i den valgte mappen.

Hvis du valgte en fil, viser displayet størrelsen på filen i omtrent to sekunder. Gå til neste trinn.

Hvis du valgte en mappe, trykker du på venstre/høyre pil til filen du vil slette, vises. Trykk deretter på OK.

6. Trykk på OK når Yes vises, for å bekrefte valget.

7. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Formatere en USB-minneenhet

1. Sett inn en USB-minneenhet i USB-porten på maskinen.

2. Trykk på USB-utskrift.

3. Trykk på venstre/høyre pil til File Manage vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til Format vises, og trykk deretter på OK.

5. Trykk på OK når Yes vises, for å bekrefte valget.

6. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

Vise status for USB-minne

Du kan kontrollere hvor mye ledig minneplass du har til skanning og lagring av dokumenter.

1. Sett inn en USB-minneenhet i USB-porten på maskinen.

2. Trykk på USB-utskrift.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Check Space vises, og trykk deretter på

OK.

Mengden ledig minneplass vises på displayet.

4. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

SKRIVE UT DIREKTE FRA ET DIGITALT

KAMERA

Denne maskinen har støtte for PictBridge-funksjonen. Du kan skrive ut bilder direkte fra en PictBridge-kompatibel enhet, for eksempel et digitalt kamera, en kameratelefon eller et videokamera. Det er ikke nødvendig å koble enheten til en datamaskin.

1. Slå på maskinen.

2. Koble den PictBridge-kompatible enheten til minneporten foran på maskinen med USB-kabelen som ble levert sammen med enheten.

3. Send en utskriftskommando fra den PictBridge-kompatible enheten.

• Hvis du vil vite mer om hvordan du skriver ut bilder fra et kamera med PictBridge-funksjonen, kan du se i brukerhåndboken til kameraet.

• Ikke støtte for utskrift av stikkordregister.

• Ikke støtte for utskrift av data- og filnavn.

Bruke USB-minneenheter_ 45

vedlikehold

Dette kapittelet inneholder informasjon om hvordan du vedlikeholder maskinen og tonerkassetten.

Dette kapittelet inneholder:

Skrive ut rapporter

Tømme minnet

Rengjøre maskinen

Vedlikeholde kassetten

Bytte tonerkassett

Bytte bildeenhet

Bytte resttonerbeholder

Utskiftbare deler

Administrere maskinen fra webområdet

Kontrollere maskinens serienummer

SKRIVE UT RAPPORTER

Maskinen kan skrive ut ulike rapporter med nyttig informasjon. I tabellen nedenfor finner du informasjon om de forskjellige tabellene:

Enkelte rapporter vises kanskje ikke på displayet, avhengig av alternativer og land. I så fall gjelder de ikke maskinen din.

RAPPORT/LISTE

Configuration

Supplies Info

Address Book

Send Report

Sent Report

Fax RCV Report

Schedule Jobs

Junk Fax Report

Network Info.

User Auth List

BESKRIVELSE

Denne listen viser statusen for innstillinger som kan velges av brukeren. Du kan skrive ut denne listen for å kontrollere endrede innstillinger.

Denne listen viser gjeldende status for forbruksvarer på maskinen.

Denne listen viser alle faksnumre og e-postadresser som er lagret i maskinens minne.

Denne rapporten viser faksnummer, antall sider, medgått jobbtid, kommunikasjonsmodus og kommunikasjonsresultater for en bestemt faksjobb.

Du kan stille inn maskinen til å skrive ut en overføringsbekreftelse automatisk etter hver

faksjobb. (Se "Sending-alternativer" på side 40.)

Denne rapporten viser informasjon om nylig sendte fakser og e-postmeldinger.

Du kan angi at maskinen automatisk skal skrive ut denne rapporten etter 50 kommunikasjonsutvekslinger.

(Se "Sending-alternativer" på side 40.)

Denne rapporten viser informasjon om nylig mottatte fakser.

Denne listen viser dokumenter som er lagret som utsatte faksjobber, sammen med starttidspunkt og driftstype.

Denne listen viser faksnumre som er angitt som blokkerte faksnumre. Du kan legge til eller slette numre i listen fra Junk Fax Setup-menyen.

(Se "Receiving-alternativer" på side 40.)

Denne listen viser informasjon om maskinen nettverksforbindelse og konfigurasjon.

Denne listen viser brukerne som har tillatelse til å bruke e-postfunksjonen.

Skrive ut en rapport

1. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på venstre/høyre pil til Report vises, og trykk deretter på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til rapporten eller listen du vil skrive ut, vises.

Trykk deretter på OK.

Du skriver ut alle rapporter ved å velge All Report.

4. Trykk på OK når Yes vises, for å bekrefte utskriften.

Den valgte informasjonen skrives ut.

JUSTERE FARGEKONTRASTEN

Bruk Farge-menyen til å justere fargeinnstillinger.

1. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på OK når Maintenance vises.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Color vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på OK når Custom Color vises.

5. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket fargemeny vises, og trykk deretter på OK.

Med dette valget kan du justere kontrasten, farge for farge. Default optimaliserer farger automatisk. Manual Adjust brukes til å justere fargekontrasten manuelt for hver kassett. Default-innstillingen er anbefalt for å få best mulig fargekvalitet.

Hvis du har flyttet maskinen, anbefaler vi på det sterkeste at du bruker denne menyen manuelt.

6. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

46 _Vedlikehold

TØMME MINNET

Du kan foreta selektiv sletting av informasjon som er lagret i maskinens minne.

Du må kontrollere at alle faksjobber er fullført før du tømmer minnet.

Hvis du ikke gjør dette, vil disse jobbene forsvinne.

1. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på venstre/høyre pil til Clear Setting vises, og trykk deretter på

OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til elementet du vil slette, vises.

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av alternativer og land. I så fall gjelder de ikke maskinen din.

TILLEGGS-

UTSTYR

All Settings

BESKRIVELSE

Sletter alle data som er lagret i minnet, og tilbakestiller alle innstillinger til standardverdiene.

Fax Setup

Copy Setup

Scan Setup

System Setup

Tilbakestiller alle faksinnstillinger til standardverdiene.

Tilbakestiller alle kopieringsinnstillinger til standardverdiene.

Tilbakestiller alle skanneinnstillinger til standardverdiene.

Tilbakestiller alle systeminnstillinger til standardverdiene.

Network Setup

Address Book

Tilbakestiller alle nettverksinnstillinger til standardverdiene.

Sletter alle faksnumre og e-postadresser som er lagret i minnet.

Sent Report

Sletter alle oppføringer for sendte fakser og e-postmeldinger.

Fax RCV Report

Sletter alle oppføringer for mottatte fakser.

4. Trykk på OK når Yes vises.

5. Trykk på OK på nytt for å bekrefte tømmingen.

6. Gjenta trinnene 3 til 5 for å slette et nytt element.

7. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

RENGJØRE MASKINEN

Hvis du vil opprettholde utskrifts- og skannekvaliteten, må du følge prosedyrene for rengjøring hver gang du bytter tonerkassett, eller hvis det oppstår problemer med utskrifts- eller skannekvaliteten.

• Bruk av rengjøringsmidler som inneholder store mengder alkohol, løsemidler eller andre sterke stoffer, kan føre til at kabinettet blir misfarget eller sprekker.

• Hvis maskinen eller omgivelsene er tilsmusset med toner, anbefaler vi at du bruker en fuktig klut eller serviett. Hvis du bruker støvsuger, kan toner blåses ut i luften, og det kan være skadelig.

Utvendig rengjøring

Rengjør maskinkabinettet med en myk, lofri klut. Du kan fukte kluten forsiktig med vann, men pass på at det ikke drypper vann på eller inn i maskinen.

Innvendig rengjøring

Under utskrift kan det samles opp partikler av papir, toner og støv inne i maskinen.

Denne oppsamlingen kan føre til problemer med utskriftskvaliteten, for eksempel tonerflekker eller -søl. Ved å rengjøre maskinen innvendig fjerner eller reduserer du disse problemene.

1. Slå av maskinen og trekk ut strømledningen. Vent til maskinen er avkjølt.

2. Bruk håndtaket til å åpne frontdekselet helt.

3. Ta tak i håndtakene på tonerkassetten, og dra for å fjerne fire kassetter fra maskinen.

Vedlikehold_ 47

4. Trekk resttonerbeholderen ut av maskinen ved hjelp av håndtaket. 7. Ta tak i sporet foran på bildeenheten, og skyv bildeenheten inn i maskinen.

5. Trekk bildeenheten ut av maskinen ved å bruke sporet foran på bildeenheten.

8. Sett inn resttonerbeholderen og skyv den helt inn slik at den sitter ordentlig på plass.

• Ikke berør den grønne flaten på bildeenheten med hendene eller noe annet materiale.

• Vær forsiktig så du ikke riper opp overflaten på bildeenheten.

• Hvis frontdekselet blir stående åpent i flere minutter, kan bildeenheten utsettes for lys. Dette kan føre til at enheten skades. Lukk frontdekselet hvis du må avbryte installeringen.

6. Bruk en tørr, lofri klut til å tørke av støv og tonersøl i området rundt tonerkassettene og i kassettrommene.

9. Skyv fire tonerkassetter inn i maskinen igjen.

• Hvis du får toner på tøyet, må du tørke det av med en tørr klut og vaske tøyet i kaldt vann. Varmt vann får toneren til å feste seg på stoffet.

• Hvis det søles toner på maskinen eller dens omgivelser, bør du rengjøre den ved hjelp av en klut eller en papirserviett fuktet med vann.

Hvis du bruker en støvsuger, kan skadelig toner virvles opp i luften.

Maskinen må tørke helt etter rengjøring.

48 _Vedlikehold

10. Sett alle delene tilbake i maskinen, og lukk frontdekselet.

Hvis frontdekselet ikke lukkes helt, vil ikke maskinen virke.

11. Sett inn støpselet, og slå på maskinen.

Rengjøre skanneenheten

En ren skanneenhet gir best mulig kopikvalitet. Vi anbefaler å rengjøre skanneenheten hver morgen og om nødvendig også i løpet av dagen.

1. Fukt en myk, lofri klut eller et stykke tørkepapir med vann.

2. Åpne skannerlokket.

3. Tørk av skannerglassplaten til den er ren og tørr.

7. Skyv arkmaterarket forsiktig inn i maskinen igjen.

4. Tørk av undersiden på skannerlokket og den hvite flaten så de blir rene og tørre.

5. Dytt forsiktig på arket i arkmateren med et verktøy, som for eksempel en pinsett.

8. Lukk skannerlokket.

VEDLIKEHOLDE KASSETTEN

Oppbevare tonerkassetter

Ta hensyn til følgende for å få mest mulig ut av tonerkassetten:

• Ikke ta tonerkassetten ut av emballasjen før du skal bruke den.

• Ikke etterfyll tonerkassetten. Maskingarantien dekker ikke skader som skyldes bruk av en etterfylt kassett.

• Oppbevar tonerkassetter i samme type omgivelser som maskinen.

Forventet kassettlevetid

Levetiden til en tonerkassett avhenger av mengden toner utskriftsjobbene krever.

Det faktiske antallet kan også variere avhengig av utskriftstettheten på sidene du skriver ut, og antall sider kan påvirkes av driftsmiljø, utskriftsintervaller og medietype og -størrelse. Hvis du skriver ut mye grafikk, må du kanskje bytte kassett oftere.

6. Hold i kanten av arkmaterarket og tørk av begge sider av arket inntil det er rent og tørt.

Vedlikehold_ 49

Omfordeling av toner

Når det er lite toner igjen, kan enkelte områder på utskriften bli blasse eller lyse. Dessuten kan fargebilder skrives ut med feil farger fordi fargene blandes feil når det er lite toner igjen i en fargekassett. Du kan forbedre utskriftskvaliteten midlertidig ved å omfordele toneren.

• Melding om lite toner kan vises på displayet.

1. Bruk håndtaket til å åpne frontdekselet helt.

4. Skyv fire tonerkassetter inn i maskinen igjen.

2. Ta tak i håndtakene på tonerkassetten, og dra for å fjerne fire kassetter fra maskinen.

5. Lukk frontdekselet. Kontroller at dekselet er helt lukket.

Hvis frontdekselet ikke lukkes helt, vil ikke maskinen virke.

BYTTE TONERKASSETT

Maskinen bruker fire farger og har separate tonerkassetter for hver farge: gul (Y), magenta (M), cyan (C) og svart (K).

• Status-lampen og tonermeldinger på displayet angir når hver enkelt tonerkassett må byttes.

• Innkommende fakser lagres i minnet.

Tonerkassetten må byttes. Kontroller type av tonerkassett for din maskin.

(Se "Bestille rekvisita" på side 68.)

1. Slå av maskinen, og vent noen minutter mens den avkjøles.

2. Bruk håndtaket til å åpne frontdekselet helt.

3. Ta tak i håndtakene på tonerkassetten, og dra kassetten ut av maskinen.

3. Hold i begge håndtakene på tonerkassetten, og vipp den forsiktig fra side til side for å fordele toneren jevnt.

Hvis du får toner på tøyet, må du tørke den av med en tørr klut og vaske tøyet i kaldt vann. Varmt vann får toneren til å feste seg på stoffet.

4. Pakk ut en ny tonerkassett.

Ikke bruk skarpe gjenstander, som kniv eller saks, til å åpne pakken med tonerkassetten. Overflaten på tonerkassetten kan skades.

50 _Vedlikehold

5. Hold i begge håndtakene på tonerkassetten, og vipp den forsiktig fra side til side for å fordele toneren jevnt.

BYTTE BILDEENHET

Når levetiden til bildeenheten er utløpt, vises programvinduet for Dell Toner

Management System™ på datamaskinen og angir at bildeenheten må byttes. Hvis bildeenheten ikke skiftes ut, klarer ikke skriveren å skrive ut.

1. Slå av maskinen, og vent noen minutter mens den avkjøles.

2. Bruk håndtaket til å åpne frontdekselet helt.

6. Legg tonerkassetten på et flatt underlag, som vist, og ta av dekkpapiret fra kassetten ved å fjerne tapen.

Hvis du får toner på tøyet, må du tørke det av med en tørr klut og vaske tøyet i kaldt vann. Varmt vann får toneren til å feste seg på stoffet.

7. Kontroller at fargen på tonerkassetten stemmer med fargesporet, og ta tak i håndtakene på kassetten. Skyv inn kassetten til den klikker på plass.

3. Ta tak i håndtakene på tonerkassetten, og dra for å fjerne fire kassetter fra maskinen.

8. Lukk frontdekselet. Kontroller at dekselet er helt lukket, og slå på maskinen.

Hvis frontdekselet ikke lukkes helt, fungerer ikke maskinen.

4. Trekk resttonerbeholderen ut av maskinen ved hjelp av håndtaket.

Vedlikehold_ 51

5. Trekk bildeenheten ut av maskinen ved å bruke sporet foran på bildeenheten. 8. Sett inn resttonerbeholderen og skyv den helt inn slik at den sitter ordentlig på plass.

6. Pakk ut en ny bildeenhet. Fjern beskyttelsen på begge sider av bildeenheten, og papiret som beskytter overflaten på bildeenheten.

9. Skyv fire tonerkassetter inn i maskinen igjen.

• Ikke bruk skarpe gjenstander, som kniv eller saks, til å åpne pakken med bildeenheten. Overflaten på bildeenheten kan skades.

• Vær forsiktig så du ikke skraper opp overflaten på bildeenheten.

• Bildeenheten må ikke utsettes for lys i mer enn noen få minutter.

For mye lys kan skade enheten. Dekk den om nødvendig med papir for å beskytte den.

7. Ta tak i sporet foran på bildeenheten, og skyv bildeenheten inn i maskinen.

10. Lukk frontdekselet helt.

Hvis frontdekselet ikke lukkes helt, fungerer ikke maskinen. Kontroller at alle tonerkassettene er satt inn riktig. Hvis en tonerkassett ikke er satt inn riktig, får du ikke lukket frontdekselet.

11. Slå på maskinen.

Det tar noen minutter før maskinen er klar.

52 _Vedlikehold

BYTTE RESTTONERBEHOLDER

Når levetiden til resttonerbeholderen er utløpt, vises programvinduet for Dell

Toner Management System™ på datamaskinen og angir at resttonerbeholderen må byttes. Hvis resttonerbeholderen ikke skiftes ut, klarer ikke skriveren å skrive ut.

1. Slå av maskinen, og vent noen minutter mens den avkjøles.

2. Bruk håndtaket til å åpne frontdekselet helt.

6. Sett inn den nye beholderen på riktig plass og skyv den helt inn så den sitter ordentlig fast.

3. Trekk resttonerbeholderen ut av maskinen ved hjelp av håndtaket.

Legg resttonerbeholderen på et flatt underlag slik at det ikke søles toner.

4. Fjern lokket fra beholderen som vist nedenfor, og bruk det til å lukke

åpningen på resttonerbeholderen.

Ikke vipp eller vri beholderen.

5. Pakk ut en ny resttonerbeholder.

7. Lukk frontdekselet helt.

Hvis frontdekselet ikke lukkes helt, vil ikke maskinen virke.

8. Slå på maskinen.

UTSKIFTBARE DELER

For å unngå problemer med utskriftskvaliteten og papirmating på grunn av slitte deler, og for å holde maskinen i god stand til enhver tid, må følgende deler byttes når det angitte antallet sider er skrevet ut, eller når levetiden til en del har utløpt:

ELEMENTER

Fikseringsenhet

Overføringsvalse

Overføringsenhet (ITB)

Pickup-valse

KAPASITET

(GJENNOMSNITTLIG)

Ca. 100 000 sider i svart/hvitt eller 25 000 sider i farger

Ca. 100 000 sider

Ca. 100 000 sider i svart/hvitt eller 25 000 sider i farger

Ca. 50 000 sider

Vi anbefaler på det sterkeste at dette vedlikeholdet utføres av en autorisert servicerepresentant, forhandler eller representant for forhandleren du kjøpte maskinen hos. Garantien dekker ikke utskifting av utskiftbare deler etter at levetiden deres er utløpt.

Batteriet inni maskinen er en servicekomponent. Ikke skift batteriet selv.

Batteriet kan eksplodere hvis det erstattes med et batteri av feil type.

Lever inn brukte batterier slik det er beskrevet i instruksjonene.

Kontroll av utskiftbare deler

Hvis det ofte oppstår papirstopp eller utskriftsproblemer, må du kontrollere antall sider maskinen har skrevet ut eller skannet. Bytt deler om nødvendig.

1. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på venstre/høyre pil til Maintenance vises, og trykk deretter på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Supplies Life vises, og trykk deretter på OK.

4. Trykk på venstre/høyre pil til ønsket element vises, og trykk deretter på OK.

Supplies Info: Skriver ut rekvisitainformasjonssiden.

Total: Viser det totale antall sider som er skrevet ut.

ADF Scan: Viser antall sider som er skannet ved hjelp av den automatiske materen.

Platen Scan: Viser antall sider som er skannet ved hjelp av glassplaten.

Vedlikehold_ 53

Imaging Unit, Transfer Belt, Fuser, TransferRoller, Tray1 Roller:

Viser antall sider som er skrevet ut for hvert element.

5. Hvis du valgte å skrive ut en rekvisitainformasjonsside, trykker du på OK for å bekrefte.

6. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

ADMINISTRERE MASKINEN FRA WEBOMRÅDET

Hvis du har koblet maskinen til et nettverk og konfigurert TCP/IPnettverksparameterne korrekt, kan du administrere maskinen via Dells

Embedded Web Service, som er en innebygd nettserver. Bruk Embedded Web

Service til å:

• Se maskinens enhetsinformasjon og sjekke den gjeldende statusen

• Endre TCP/IP-parametere og konfigurere andre nettverksparametere

• Endre skriveregenskaper

• Konfigurere maskinen til å sende e-postmeldinger for å informere deg om maskinens status

• Få støtte til bruk av maskinen

Slik får du tilgang til Embedded Web Service

1. Start en webleser, for eksempel Internet Explorer, i Windows.

2. Skriv inn maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og trykk på Enter eller klikk på Gå til.

Maskinens innebygde webområde åpnes.

KONTROLLERE MASKINENS SERIENUMMER

Når du ringer etter service eller registrerer deg som bruker på Dells webområde, kan det hende at du må oppgi serienummeret på maskinen.

Du kan sjekke serienummeret på følgende måte:

1. Trykk på Meny til System Setup vises på nederste linje på displayet, og trykk på OK.

2. Trykk på venstre/høyre pil til Maintenance vises, og trykk deretter på OK.

3. Trykk på venstre/høyre pil til Serial Number vises, og trykk deretter på OK.

4. Kontroller maskinens serienummer.

5. Trykk på Stopp/slett for å gå tilbake til klarmodus.

54 _Vedlikehold

feilsøking

Dette kapittelet inneholder nyttig informasjon om hva du skal gjøre hvis det oppstår feil.

Dette kapittelet inneholder:

Tips for å unngå papirstopp

Fjerne fastkjørte dokumenter

Fjerne papirstopp

Meldinger på displayet

Løse andre problemer

TIPS FOR Å UNNGÅ PAPIRSTOPP

Du kan unngå de fleste papirstopp ved å velge riktig type utskriftsmedium.

Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten beskrevet på side 55.

Følg fremgangsmåtene på side 27. Kontroller at de justerbare

papirførerne er riktig innstilt.

• Ikke legg for mye papir i skuffen. Kontroller at papirnivået er under papirkapasitetsmerket på innsiden av skuffen.

• Ikke ta papir ut av skuffen mens maskinen skriver ut.

• Bøy, luft og rett ut papir før du legger det i skuffen.

• Ikke bruk brettet, fuktig eller svært krøllet papir.

• Ikke legg flere typer papir i en skuff samtidig.

Bruk bare anbefalte utskriftsmedier. (Se "Angi papirformat og -type" på side 27.)

• Kontroller at den anbefalte utskriftssiden for utskriftsmediet vender opp i skuffen og den manuelle materen.

FJERNE FASTKJØRTE DOKUMENTER

Hvis en original setter seg fast i maskinen når den går gjennom ADFen, vises [Document Jam] på displayet.

1. Fjern eventuelt gjenværende sider fra ADFen.

2. Åpne ADF-dekselet.

3. Trekk det fastkjørte papiret forsiktig ut av ADFen.

Denne illustrasjonen kan være forskjellig fra maskinen din, avhengig av hvilken modell du har.

4. Lukk ADF-dekselet. Legg dokumentene du eventuelt fjernet, tilbake i ADFen.

For å hindre dokumentstopp skal du bruke glassplaten til tykke og tynne originaler samt originaler av ulik type.

Utmatingsfeil

1. Fjern eventuelt gjenværende sider fra ADFen.

2. Ta tak i det feilmatede papiret og fjern papiret fra utskuffen ved å trekke det forsiktig til høyre med begge hender.

1

ADF-deksel

3. Legg sidene tilbake i ADFen.

Feilsøking_ 55

Feilmating ved valse

1. Åpne skannerlokket.

2. Ta tak i det feilmatede papiret og fjern papiret fra mateområdet ved

å trekke det forsiktig til høyre med begge hender.

2. Trekk skuff 1 ut av maskinen.

3. Fjern det fastkjørte papiret ved å trekke det forsiktig rett ut.

3. Lukk skannerlokket. Legg sidene tilbake i ADFen.

FJERNE PAPIRSTOPP

Når papir setter seg fast, vises det en varselmelding i displayet. Se tabellen nedenfor for å finne og fjerne det fastkjørte papiret.

MELDING

Paper Jam 0

Open/Close Door

Paper Jam 1

Check Inside

STED MED

FASTKJØRT PAPIR

I papirinnmatingsområdet og inni maskinen

Inni maskinen

SE

Se "I skuff 1" på side 56, "Ved varmeelementet" på side 56.

Se "I skuff 1" på side 56, "Ved varmeelementet" på side 56.

Paper Jam 2

Check Inside

Inni maskinen og i fikseringsenheten

Se "I skuff 1" på side 56, "Ved varmeelementet" på side 56.

Noen meldinger vises kanskje ikke i displayet, avhengig av alternativer eller modeller.

Trekk det fastkjørte papiret sakte og forsiktig ut for å unngå at det rives i stykker. Følg instruksjonene nedenfor for å fjerne det fastkjørte papiret.

I skuff 1

1. Åpne og lukk frontdekselet. Det fastkjørte papiret sendes automatisk ut fra maskinen.

Hvis papiret ikke kommer ut, går du til neste trinn.

Hvis papiret ikke løsner når du trekker i det, eller du ikke ser papiret i dette området, kontrollerer du papirutmatingsområdet.

(Se "I papirutmatingsområdet" på side 57.)

4. Skyv skuff 1 inn i maskinen til den klikker på plass. Utskriften fortsetter automatisk.

Ved varmeelementet

Hvis papiret er fastkjørt ved varmeelementet, følger du trinnene nedenfor for å frigjøre fastkjørt papir.

1. Åpne skanneenheten.

56 _Feilsøking

2. Åpne det innvendige dekselet.

I papirutmatingsområdet

1. Åpne og lukk frontdekselet. Det fastkjørte papiret sendes automatisk ut fra maskinen.

2. Trekk papiret forsiktig ut av utskuffen.

3. Ta det fastkjørte papiret forsiktig ut av maskinen.

Hvis du ikke kan se det fastkjørte papiret, eller hvis du merker motstand når du prøver å trekke det ut, må du slutte å trekke og gå til neste trinn.

3. Åpne det bakre dekselet.

4. Hvis du kan se det fastkjørte papiret, trekker du det rett opp. Gå til trinn 8.

Ikke berør varmeelementet innenfor det indre dekselet. Det er varmt og kan gi brannskader! Varmeelementets driftstemperatur er 180 °C. Vær forsiktig når du tar ut papir fra maskinen.

4. Lukk det innvendige dekselet.

5. Senk skanneenheten forsiktig ned til den er helt lukket. Kontroller at den er helt lukket.

Pass på at du ikke klemmer fingrene!

Hvis du fortsatt ikke kan se papiret, går du videre til neste trinn.

5. Trekk varmeelementspaken opp.

Hvis skanneenheten ikke lukkes helt, vil ikke maskinen virke.

1

Varmeelementspak

Feilsøking_ 57

6. Åpne skanneenheten.

9. Skyv varmeelementspaken ned.

7. Ta det fastkjørte papiret forsiktig ut av maskinen.

10. Lukk det bakre dekselet. Utskriften fortsetter automatisk.

8. Senk skanneenheten forsiktig ned til den er helt lukket. Kontroller at den er helt lukket.

Pass på at du ikke klemmer fingrene!

58 _Feilsøking

MELDINGER PÅ DISPLAYET

Det vises meldinger på kontrollpanelet som indikerer maskinens status eller eventuelle feil. Tabellen nedenfor forklarer hva meldingene betyr, og hvordan problemet eventuelt kan løses. Meldingene og forklaringene vises i alfabetisk rekkefølge.

• Hvis meldingen ikke vises i tabellen, slår du maskinen av og på og prøver å skrive ut på nytt. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte service.

• Hvis du tar kontakt med en servicerepresentant, er det viktig

å informere om innholdet i displaymeldingen.

• xxx angir medietypen.

Cancel?

W

MELDING

Yes

X

[COMM. Error]

Connection Error

Data Read Fail

Check USB Mem.

Data Write Fail

Check USB Mem.

Deve Home Sensor

Error

[Document Jam]

Door Open

Enter Again

File Format

Not Supported

BETYDNING

Maskinens minne har blitt fullt under forsøk på å lagre et dokument i minnet.

FORESLÅTTE

LØSNINGER

Hvis du vil avbryte faksjobben, trykker du på OK-knappen for å velge Yes.

Hvis du vil sende de sidene som ble lagret, trykker du på OKknappen for å velge No.

Du kan sende de gjenværende sidene senere, når det er ledig minne.

Be avsenderen prøve på nytt.

Maskinen har et kommunikasjonsproblem.

Tilkobling til SMTPserveren mislyktes.

Kontroller serverinnstillingene og nettverkskabelen.

Prøv på nytt.

Tidsavbrudd ved lesing av data.

Feil ved lagring til USB-minne.

Det har oppstått et problem i varmeelementet.

Originalen som ble matet, sitter fast i ADFen.

Kontroller mengden med ledig plass på USBenheten.

Slå strømbryteren av og på. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte service.

Fjern det fastkjørte

papiret. (Se "Fjerne fastkjørte dokumenter" på side 55.)

Trykk på dekselet til det låses på plass.

Frontdekselet eller det bakre dekselet er ikke skikkelig lukket.

Du har valgt et utilgjengelig element.

Det valgte formatet støttes ikke.

Velg riktig element.

Bruk riktig filformat.

MELDING

Group Not

Available

Install

Imaging Unit

Install Toner

T

Invalid Toner

T

[Incompatible]

IP Conflict

[Line Busy]

[Line Error]

Low Heat Error

Cycle Power

LSU Hsync Error

Cycle Power

LSU Motor Error

Cycle Power

Mail Exceeds

Server Support

BETYDNING

Du har prøvd å velge et gruppenummer når det bare kan brukes et enkeltnummer, for eksempel når mottakere legges til i en flermottakersending.

Bildeenheten er ikke installert.

Tonerkassetten er ikke satt inn.

FORESLÅTTE

LØSNINGER

Bruk et hurtigvalgnummer, eller slå et nummer manuelt ved hjelp av talltastaturet.

Sett inn bildeenheten.

Installer tonerkassetten.

Tonerkassetten som er satt inn, støttes ikke av denne maskinen.

Maskinen har mottatt en faks fra et nummer som er registrert som et blokkert faksnummer.

Nettverks-IP-adressen du har angitt, brukes av noen andre.

Sett inn en original Delltonerkassett som er beregnet for maskinen.

Den mottatte faksen vil bli slettet.

Kontroller innstillingen for uønsket faks. (Se

"Receivingalternativer" på side 40.)

Kontroller IP-adressen, og tilbakestill den om nødvendig.

(Se "Konfigurere nettverket" på side 17.)

Vent noen minutter, og prøv på nytt.

Mottakers faksmaskin svarte ikke, eller linjen er opptatt.

Maskinen kan ikke opprette forbindelse med mottakermaskinen, eller kontakten er brutt på grunn av problemer med telefonlinjen.

Det har oppstått et problem i varmeelementet.

Det har oppstått et problem i laserskannerenheten

(LSU).

Det har oppstått et problem i laserskannerenheten

(LSU).

E-postmeldingen er større enn SMTPserveren har støtte for.

Prøv på nytt. Hvis problemet vedvarer, venter du en times tid til linjen er klar, og prøver på nytt.

Prøv også å aktivere ECM-modus.

(Se "Sendingalternativer" på side 40.)

Slå strømbryteren av og på. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte service.

Slå strømbryteren av og på. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte service.

Slå strømbryteren av og på. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte service.

Del opp meldingen eller reduser oppløsningen.

Feilsøking_ 59

MELDING

Main Motor

Locked

Memory Full

Network Error

No Answer

Non DELL Toner

T

Not Assigned

One Page is

Too Large

Open Heat Error

Cycle Power

Operation

Not Assigned

Out-Bin Full

Over Heat Error

Cycle Power

Paper Jam 0

Open/Close Door

60 _Feilsøking

BETYDNING

Det har oppstått et problem i hovedmotoren.

Minnet er fullt.

Det har oppstått et nettverksproblem.

Mottakermaskinen har ikke svart etter flere oppringingsforsøk.

Fargetonerkassetten som pilen angir, er ikke en original

Dell-kassett.

Trykk på OK for å veksle meldingen til

Stop eller Continue.

W

Stop

X

FORESLÅTTE

LØSNINGER

Åpne frontdekselet, og lukk det igjen.

Slett unødvendige faksjobber, og send på nytt etter at det er blitt ledig plass i minnet.

Du kan også prøve

å dele opp sendingen i flere delsendinger.

Kontakt nettverksansvarlig.

Prøv på nytt. Kontroller at mottakermaskinen er i drift.

Du kan velge Stop eller

Continue med venstre/høyre pil.

Hvis du velger Stop ved

å trykke på OK på kontrollpanelet, slutter maskinen å skrive ut.

Hvis du velger

Continue, fortsetter maskinen å skrive ut, men kvaliteten kan ikke garanteres.

Hvis du ikke velger noe, vil maskinen fungere som om Stop er valgt.

Bytt tonerkassett med en kassett fra Dell. Se

side 50.

Angi nummeret manuelt med talltastaturet, eller lagre nummeret eller adressen.

Reduser oppløsningen og prøv på nytt.

Hurtigtasten eller hurtignummertasten har ikke noe tilordnet nummer.

Enkeltsidedata overskrider den konfigurerte epoststørrelsen.

Det har oppstått et problem i varmeelementet.

Du befinner deg i Add

Page/Cancel Job, men det finnes ingen lagrede jobber.

Utskuffen på maskinen er full.

Det har oppstått et problem i varmeelementet.

Det har oppstått papirstopp i skuffens mateområde.

Slå strømbryteren av og på. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte service.

Se på displayet om det finnes planlagte jobber.

Ta ut papir.

Slå strømbryteren av og på. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte service.

Fjern det fastkjørte

papiret. (Se "I skuff 1" på side 56.)

MELDING

Paper Jam 1

Check Inside

Paper Jam 2

Check Inside

Refilled Toner

T

Replace Toner

T

Replace

[xxx]

Replace

[xxx] Soon

Replace/Install

Toner Waste Bin

Retry Redial?

Scanner locked

Scan Unit Open

Send Error

(AUTH)

Send Error

(DNS)

Send Error

(POP3)

Send Error

(SMTP)

BETYDNING

Det er fastkjørt papir i papirutmatingsområdet.

Det er fastkjørt papir ved varmeelementet eller rundt tonerkassetten.

Den installerte tonerkassetten er ikke original, eller den er etterfylt.

Denne meldingen vises mellom Toner

Empty og Toner

Low-status.

Delen er helt oppbrukt.

Delen er snart oppbrukt.

Når levetiden til resttonerbeholderen har utløpt, vil skriveren stanse utskriften til en ny resttonerbeholder er plassert i skriveren.

Maskinen venter en angitt tid før den ringer opp igjen et nummer som var opptatt.

Skannermodulen er låst.

Skanneenheten er ikke ordentlig lukket.

Det har oppstått et problem med SMTPgodkjenningen.

Det har oppstått et DNS-problem.

Det har oppstått et POP3-problem.

Det har oppstått et SMTP-problem.

FORESLÅTTE

LØSNINGER

Fjern det fastkjørte

papiret. (Se "Ved varmeelementet" på side 56.)

Fjern det fastkjørte

papiret. (Se "I papirutmatingsområdet" på side 57.)

En etterfylt tonerkassett kan resultere i dårlig utskriftskvalitet fordi kassetten kan avvike vesentlig fra en originalkassett.

Vi anbefaler at du bruker en original Dellfargetonerkassett.

Bytt den angitte tonerkassetten med en ny kassett. (Se

"Bytte tonerkassett" på side 50.)

Bytt delen med en ny.

Kontakt en servicerepresentant.

Se "Kontroll av utskiftbare deler" på side 53, og

kontakt service.

Bytt resttonerbeholder.

(Se "Bytte resttonerbeholder" på side 53.)

Du kan trykke på OK for å slå nummeret umiddelbart, eller på

Stopp/slett for å avbryte gjenoppringingen.

Lås opp skanneren, og trykk på Stopp/slett .

Lukk skanneenheten til den låses på plass.

Konfigurer godkjenningsinnstillingene.

Konfigurer DNSinnstillingene.

Konfigurer POP3innstillingene.

Bytt til en tilgjengelig server.

MELDING

Send Error

(Wrong Config)

[Stop Pressed]

Toner Empty

T

Toner Exhausted

T

Toner Low

Transfer Belt

Error

Tray

T

Paper Empty

Tray

Paper Mismatch

BETYDNING

Det har oppstått et problem med nettverkskortet.

Stopp/slett er trykket på mens maskinen var i gang.

Tonerkassetten er tom. Maskinen slutter

å skrive ut.

Trykk på OK for

å veksle mellom meldingene Stop,

Continue og Black

Only.

W

Stop

X

Hvis den svarte tonerkassetten er tom, vises ikke meldingen

Black Only.

Levetiden til tonerkassetten som pilen peker på, er utløpt.

Tonerkassetten med den angitte fargen er nesten tom.

Det har oppstått et problem i maskinens overføringsbelte.

FORESLÅTTE

LØSNINGER

Konfigurer nettverkskortet riktig.

Prøv på nytt.

Du kan velge Stop,

Continue eller Black

Only med venstre/høyre pil.

Hvis du velger Stop ved

å trykke på OK på kontrollpanelet, slutter maskinen å skrive ut. Hvis du velger Continue, fortsetter maskinen å skrive ut, men kvaliteten kan ikke garanteres.

Hvis du velger Black

Only, skriver maskinen ut i svart. Funksjonen for utskrift i svart/hvitt vises i skriveregenskapene.

Ved kopiering vil knappen

Svart start bare aktiveres med denne tilstanden.

Hvis du ikke velger noe, vil maskinen fungere som om Stop er valgt.

Bytt den angitte tonerkassetten med en

ny kassett. (Se "Bytte tonerkassett" på side 50.)

Denne meldingen vises når toneren er helt tom, og maskinen slutter å skrive ut. Bytt tonerkassett med en kassett fra Dell. (Se

"Bytte tonerkassett" på side 50.)

Ta ut tonerkassetten, og rist den forsiktig.

Dette kan gjenopprette utskriftsfunksjonen midlertidig.

Trekk ut strømledningen og plugg den inn igjen.

Hvis problemet vedvarer, kontakter du service.

Legg papir i skuffen.

Det er ikke papir i skuffen.

Papirstørrelsen som er angitt i skriveregenskapene, stemmer ikke med papiret i skuffen.

Legg riktig type papir i skuffen.

LØSE ANDRE PROBLEMER

Den neste tabellen viser noen tilstander som kan forekomme, og anbefalte løsninger. Følg de foreslåtte løsningene til problemet er løst. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte service.

Papirmating

TILSTAND

Det oppstår papirstopp under utskrift.

FORESLÅTTE LØSNINGER

Fjern det fastkjørte papiret. (Se "Tips for å unngå papirstopp" på side 55.)

Arkene kleber seg sammen.

• Kontroller at det ikke er for mye papir i papirskuffen.

Skuffen har plass til opptil 150 ark, avhengig av tykkelsen på papiret.

• Kontroller at du bruker riktig type papir.

(Se "Angi papirformat og -type" på side 27.)

• Ta papiret ut av papirskuffen, og bøy og luft papiret.

• Fuktige omgivelser kan føre til at enkelte typer papir kleber seg sammen.

Flere ark setter seg fast om gangen.

• Det kan være lagt flere typer papir i papirskuffen.

Legg bare i papir av samme type, størrelse og vekt.

• Hvis flere ark har satt seg fast, fjerner du det

fastkjørte papiret. (Se "Tips for å unngå papirstopp" på side 55.)

Papiret mates ikke inn i maskinen.

Det oppstår stadig papirstopp.

Konvolutter mates skjevt eller mates feil på annen måte.

• Fjern eventuelle hindringer inne i maskinen.

• Papiret er ikke lagt i riktig. Fjern papiret fra skuffen, og legg det i riktig.

• Det er for mye papir i skuffen. Fjern noe av papiret fra skuffen.

• Papiret er for tykt. Bruk bare papir som er i henhold til spesifikasjonene for maskinen.

(Se "Velge utskriftsmedier" på side 23.)

• Hvis en original ikke mates inn i maskinen, kan det hende at du må bytte ADF-gummiputen.

Kontakt en servicerepresentant.

• Det er for mye papir i skuffen. Fjern noe av papiret fra skuffen. Hvis du skal skrive ut på spesialmateriale, må du bruke den manuelle materen.

• Du bruker feil type papir. Bruk bare papir som er i henhold til spesifikasjonene for maskinen.

(Se "Velge utskriftsmedier" på side 23.)

• Det kan være rusk inne i maskinen. Åpne frontdekselet, og fjern rusket.

• Hvis en original ikke mates inn i maskinen, kan det hende at du må bytte ADF-gummiputen.

Kontakt en servicerepresentant.

Kontroller at papirførerne ligger inntil begge sider av konvoluttene.

Feilsøking_ 61

Utskriftsproblemer

TILSTAND

Maskinen skriver ikke ut.

MULIG ÅRSAK

Maskinen får ikke strøm.

Maskinen fungerer ikke som den skal.

Dokumentet er så stort at det ikke er plass til utskriftsjobben på harddisken på datamaskinen.

FORESLÅTTE

LØSNINGER

Kontroller at strømledningen er tilkoblet. Kontroller strømbryteren og strømkilden.

Maskinen er ikke valgt som standardskriver.

Velg Dell 1235cn Color Laser

MFP som standardskriver i Windows.

Kontroller følgende på maskinen:

• Frontdekselet er ikke lukket. Lukk dekselet.

• Det har oppstått papirstopp. Fjern det fastkjørte

papiret. (Se "Fjerne papirstopp" på side 56.)

• Det er ikke papir i skuffen. Legg i papir.

• Tonerkassetten er ikke satt inn. Installer tonerkassetten.

• Hvis det oppstår en systemfeil, må du kontakte en servicerepresentant.

Koble fra skriverkabelen, og koble den til igjen.

Kabelen mellom datamaskinen og maskinen er ikke riktig tilkoblet.

Kabelen mellom datamaskinen og maskinen er defekt.

Portinnstillingen er feil.

Maskinen kan være feil konfigurert.

Hvis mulig kan du koble kabelen til en annen datamaskin som fungerer riktig, og skrive ut jobben.

Du kan også prøve en annen skriverkabel.

Åpne skriverinnstillingene i Windows, og kontroller at utskriftsjobben er sendt til riktig port. Hvis datamaskinen har flere porter, må du kontrollere at maskinen er koblet til den riktige porten.

Kontroller at alle utskriftsinnstillingene i skriveregenskapene er riktige.

Skriverdriveren kan være feil installert.

Rett feilen i skriverprogramvaren.

Se Om programvaren.

Kontroller meldingen på displayet på kontrollpanelet for å se om maskinen rapporterer en systemfeil.

Frigjør plass på harddisken, og prøv å skrive ut dokumentet på nytt.

tid.

TILSTAND MULIG ÅRSAK

Maskinen velger utskriftsmedier fra feil papirkilde.

Feil papirkilde kan være valgt i skriveregenskapene.

Utskriftsjobben tar ekstremt lang

Halvparten av siden er tom.

Jobben kan være svært kompleks.

Innstillingen for papirretning kan være feil.

Papirstørrelsen og innstillingene for papirstørrelse stemmer ikke overens.

FORESLÅTTE

LØSNINGER

I mange programmer finnes valget for papirkilde i kategorien Thin Paper i skriveregenskapene. Velg riktig papirkilde. Se hjelpen til skriverdriveren.

Gjør siden mindre kompleks, eller prøv å justere innstillingene for utskriftskvalitet.

Endre papirretningen i programmet du bruker.

Se hjelpen til skriverdriveren.

Maskinen skriver ut, men teksten er feil, fordreid eller ufullstendig.

Skriverkabelen er løs eller defekt.

Feil skriverdriver er valgt.

Programmet fungerer ikke.

Operativsystemet fungerer ikke.

Kontroller at valgt papirstørrelse i skriverdriverinnstillingene stemmer med papiret i skuffen.

Eller: Kontroller at papirstørrelsen i skriverdriverinnstillingene stemmer med papirvalget i programmet du bruker.

Koble fra skriverkabelen, og koble den til igjen. Prøv

å skrive ut en utskriftsjobb du allerede har fått skrevet ut.

Koble om mulig kabelen og maskinen til en annen datamaskin, og prøv å skrive ut en jobb som du vet fungerer.

Hvis ikke det fungerer, kan du prøve en annen skriverkabel.

Kontroller at maskinen er valgt på programmets skrivervalgmeny.

Prøv å skrive ut en jobb fra et annet program.

Sider skrives ut, men de er tomme.

Tonerkassetten er defekt eller tom for toner.

Filen kan inneholde tomme sider.

Enkelte komponenter, for eksempel kontrolleren eller hovedkortet, kan være defekte.

Avslutt Windows, og start datamaskinen på nytt.

Slå maskinen av og på igjen.

Omfordel toneren om

nødvendig. (Se "Omfordeling av toner" på side 50.)

Om nødvendig bytter du tonerkassetten.

Kontroller at filen ikke inneholder tomme sider.

Kontakt en servicerepresentant.

62 _Feilsøking

TILSTAND MULIG ÅRSAK

Skriveren skriver ikke ut

PDF-filer riktig.

Deler av grafikk, tekst eller illustrasjoner mangler.

PDF-filen og

Acrobat-produktene er ikke kompatible.

FORESLÅTTE

LØSNINGER

Problemet kan løses ved

å skrive ut PDF-filen som et bilde. Aktiver Skriv ut som

bilde i utskriftsalternativene for Acrobat.

Utskriften tar lengre tid når du skriver ut en

PDF-fil som et bilde.

Utskriftskvaliteten på fotografier er ikke god.

Bildene er ikke skarpe.

Oppløsningen på fotografiene er svært lav.

Reduser størrelsen på fotografiene. Hvis du øker størrelsen på fotografiene i programmet, reduseres oppløsningen.

Før du skriver ut, avgir maskinen damp i nærheten av utskuffen.

Hvis du bruker fuktig papir, kan maskinen avgi damp under utskrift.

Dette er ikke noe problem.

Bare fortsett med å skrive ut.

Problemer med utskriftskvalitet

Hvis det er skittent inne i maskinen eller papir er lagt i på feil måte, kan det føre til dårligere utskriftskvalitet. Se oversikten nedenfor for å løse problemet.

TILSTAND

Lys eller blass utskrift

Tonerflekker

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

FORESLÅTTE LØSNINGER

Hvis det vises en loddrett hvit strek eller blasse områder på siden:

• Tonerkassetten er nesten tom. Du kan kanskje

bruke tonerkassetten litt til. (Se "Bytte tonerkassett" på side 50.) Hvis dette ikke

forbedrer utskriftskvaliteten, setter du inn en ny tonerkassett.

• Papiret oppfyller kanskje ikke spesifikasjonene. Det kan for eksempel

være for fuktig eller for grovt. (Se "Velge utskriftsmedier" på side 23.)

• Hvis hele siden er lys, er den angitte verdien for utskriftsoppløsning for lav.

Juster utskriftsoppløsningen. Se hjelpen for skriverdriveren.

• En kombinasjon av blasse områder og tonersøl kan tyde på at tonerkassetten må rengjøres.

• Overflaten på laserskanneenheten (LSU) inne i maskinen kan være tilsmusset.

Rengjør laserskanneenheten. Kontakt en servicerepresentant.

• Papiret oppfyller kanskje ikke spesifikasjonene. Det kan for eksempel

være for fuktig eller for grovt. (Se "Velge utskriftsmedier" på side 23.)

• Papirbanen må kanskje rengjøres.

(Se "Innvendig rengjøring" på side 47.)

TILSTAND

Bortfall

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

Hvite prikker

FORESLÅTTE LØSNINGER

Hvis de blasse områdene vanligvis er runde og vises tilfeldig på siden:

• Det kan være feil på ett enkelt ark. Prøv

å skrive ut jobben på nytt.

• Fuktigheten i papiret er ujevnt fordelt, eller papiret har fuktige flekker på overflaten.

Prøv papir fra en annen produsent.

(Se "Velge utskriftsmedier" på side 23.)

• Papiret er feilvare. Ulike produksjonsprosesser kan gjøre at toner ikke vil feste seg på enkelte områder av papiret. Prøv en annen type papir eller et annet merke.

• Endre skriveralternativet, og prøv på nytt.

Gå til skriveregenskaper, klikk på kategorien Paper, og angi typen til Thick

Paper. Se Om programvaren hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis problemet vedvarer, kontakter du en servicerepresentant.

Hvite prikker vises på siden:

• Papiret er for grovt, og partikler fra papiret faller av inne i maskinen, slik at overføringsvalsen blir skitten. Rengjør innsiden av maskinen.

Kontakt en servicerepresentant.

• Papirbanen må kanskje rengjøres. Kontakt en servicerepresentant.

Loddrette streker

Fargebakgrunn eller svart bakgrunn

Hvis det vises svarte, loddrette streker på siden:

• Det har sannsynligvis oppstått riper på trommelen inne i tonerkassetten. Ta ut tonerkassetten, og sett inn en ny. (Se

"Bytte tonerkassett" på side 50.)

Hvis det vises hvite, loddrette streker på siden:

• Overflaten på laserskanneenheten (LSU) inne i maskinen kan være tilsmusset.

Rengjør laserskanneenheten. Kontakt en servicerepresentant.

Hvis det er for mye bakgrunnsskygge:

Bytt til lettere papir. (Se "Velge utskriftsmedier" på side 23.)

• Kontroller maskinens driftsmiljø: Svært lav eller høy fuktighet (høyere enn 80 % RH) kan øke graden av bakgrunnsskygge.

• Ta ut tonerkassetten, og sett inn en ny.

(Se "Bytte tonerkassett" på side 50.)

Feilsøking_ 63

TILSTAND

Tonersøl

FORESLÅTTE LØSNINGER

• Rengjør maskinen innvendig.

(Se "Innvendig rengjøring" på side 47.)

• Kontroller papirtypen og -kvaliteten.

(Se "Velge utskriftsmedier" på side 23.)

• Ta ut tonerkassetten, og sett inn en ny.

(Se "Bytte tonerkassett" på side 50.)

Gjentatte loddrette merker

Prikker på bakgrunnen

A

Misdannede tegn

Hvis det oppstår gjentatte merker jevnt plassert på utskriften:

• Tonerkassetten kan være skadet. Hvis et gjentatt merke vises på siden, skriver du ut et rengjøringsark flere ganger for

å rengjøre kassetten. Hvis du fremdeles har samme problem etter rengjøringen, må

du sette inn en ny tonerkassett. (Se "Bytte tonerkassett" på side 50.)

• Det kan være toner på noen av komponentene i maskinen. Hvis feilene forekommer på baksiden, vil problemet sannsynligvis løses av seg selv etter noen flere sider.

• Fikseringsenheten kan være skadet.

Kontakt en servicerepresentant.

Prikker på bakgrunnen skyldes tonerstøv som fordeler seg tilfeldig på arket.

• Papiret kan være for fuktig. Prøv å skrive ut på papir fra en annen pakke. Ikke åpne pakker med papir før papiret skal brukes.

Da unngår du at det trekker til seg for mye fuktighet.

• Hvis det forekommer bakgrunnsprikker på en konvolutt, endrer du utskriftsoppsettet slik at du unngår å skrive ut på områder som har overlappende sømmer på motsatt side.

Utskrift på sømmer kan føre til problemer.

• Hvis bakgrunnsstøyen dekker hele overflaten på en utskriftsside, justerer du utskriftsoppløsningen i programmet eller i skriveregenskapene.

• Hvis tegn har feil form og ser hule ut, kan det hende at papiret er for glatt.

Prøv en annen papirtype. (Se "Velge utskriftsmedier" på side 23.)

• Hvis tegn har feil form og ser bølgeformet ut, kan det hende at skanneenheten trenger service. Kontakt en servicerepresentant hvis du trenger service.

TILSTAND

Skjeve utskrifter

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

FORESLÅTTE LØSNINGER

• Kontroller at papiret er lagt riktig i skuffen.

• Kontroller papirtypen og -kvaliteten.

(Se "Velge utskriftsmedier" på side 23.)

• Kontroller at papiret eller andre utskriftsmedier er lagt i riktig, og at papirførerne ikke ligger for tett eller for løst mot papirbunken.

Krølling eller bølger • Kontroller at papiret er lagt riktig i skuffen.

• Kontroller papirtypen og -kvaliteten. Både høy temperatur og høy fuktighet kan føre til

at papiret krøller seg. (Se "Velge utskriftsmedier" på side 23.)

• Snu bunken med papir i skuffen opp ned.

Prøv også å snu papiret 180 grader i skuffen.

Skrukker eller bretter

• Kontroller at papiret er lagt riktig i skuffen.

• Kontroller papirtypen og -kvaliteten.

(Se "Velge utskriftsmedier" på side 23.)

• Snu bunken med papir i skuffen opp ned.

Prøv også å snu papiret 180 grader i skuffen.

Baksiden av utskriftene er tilsmusset

• Kontroller om det lekker ut toner. Rengjør

maskinen innvendig. (Se "Innvendig rengjøring" på side 47.)

Ensfargede eller sorte sider

A

• Tonerkassetten kan være satt inn feil.

Ta ut kassetten, og sett den inn igjen.

• Tonerkassetten kan være defekt og må byttes. Ta ut tonerkassetten, og sett inn

en ny. (Se "Bytte tonerkassett" på side 50.)

• Maskinen trenger kanskje service. Kontakt en servicerepresentant.

64 _Feilsøking

TILSTAND

Løs toner

FORESLÅTTE LØSNINGER

• Rengjør maskinen innvendig.

(Se "Innvendig rengjøring" på side 47.)

• Kontroller papirtypen og -kvaliteten.

(Se "Velge utskriftsmedier" på side 23.)

• Ta ut tonerkassetten, og sett inn en ny.

(Se "Bytte tonerkassett" på side 50.)

• Hvis problemet vedvarer, kan det hende at maskinen trenger service. Kontakt en servicerepresentant.

Manglende dekning i tegn

A

Manglende dekning er hvite områder i deler av tegn som skulle vært helt svarte:

• Hvis du bruker transparenter, kan du prøve transparenter av en annen type. På grunn av transparentenes overflate vil en viss grad av manglende dekning være normalt.

• Det kan hende at du skriver ut på feil side av papiret. Ta ut papiret, og snu det.

• Papiret er kanskje ikke i henhold til

spesifikasjonene for maskinen. (Se "Velge utskriftsmedier" på side 23.)

Vannrette streker

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

Hvis det blir svarte, vannrette streker eller tonerflekker på siden:

• Tonerkassetten kan være satt inn feil.

Ta ut kassetten, og sett den inn igjen.

• Tonerkassetten kan være defekt. Ta ut tonerkassetten, og sett inn en ny.

(Se "Bytte tonerkassett" på side 50.)

• Hvis problemet vedvarer, kan det hende at maskinen trenger service. Kontakt en servicerepresentant.

Krølling

Hvis utskriften krøller seg eller papiret ikke mates inn i maskinen:

• Snu bunken med papir i skuffen opp ned.

Prøv også å snu papiret 180 grader i skuffen.

• Endre skriveralternativet, og prøv på nytt.

Gå til skriveregenskaper, klikk på kategorien

Paper, og angi typen til Thin Paper. Se

Om programvaren hvis du vil ha mer informasjon.

Et ukjent bilde vises gjentatte ganger på de neste arkene, eller det forekommer løs toner, lyst trykk eller smuss

Dette skyldes sannsynligvis at du bruker skriveren i en høyde på over 1 000 m.

Den store høyden kan påvirke utskriftskvaliteten, for eksempel føre til løs toner eller lyst trykk. Du kan angi dette alternativet i kategorien Printer Settings

Utility eller Printer under egenskaper for

skriverdriveren. (Se "Høydejustering" på side 19.)

Kopieringsproblemer

TILSTAND

Kopiene er for lyse eller for mørke.

FORESLÅTTE LØSNINGER

Bruk Morkhet for å gjøre bakgrunnen i kopiene lysere eller mørkere.

TILSTAND

Det er tonersøl, streker, merker eller flekker på kopiene.

FORESLÅTTE LØSNINGER

• Hvis det er feil på originalen, kan du bruke

Morkhet for å gjøre bakgrunne på kopiene lysere.

• Hvis det ikke finnes feil på originaldokumentet, må du rengjøre

skanneenheten. (Se "Rengjøre skanneenheten" på side 49.)

Kopien er skjev.

• Kontroller at originalen ligger med forsiden ned på glassplaten eller med forsiden opp i ADFen.

• Kontroller at kopipapiret er lagt i riktig.

Det skrives ut blanke kopier.

Kontroller at originalen ligger med forsiden ned på glassplaten eller med forsiden opp i ADFen.

Toneren kan lett gnis av kopien.

• Bytt papiret i papirskuffen med papir fra en ny pakke.

• I områder med høy luftfuktighet må ikke papiret bli liggende i maskinen over lengre tid.

Det oppstår hyppige papirstopp.

• Luft papirbunken, og snu bunken opp ned i papirskuffen. Bytt papiret i skuffen med papir fra en ny pakke. Kontroller/juster om nødvendig papirførerne.

• Kontroller at papiret har riktig vekt. 75 g/m

2 fint papir anbefales.

• Kontroller om det finnes ark eller papirbiter som ikke er blitt fjernet fra maskinen etter en papirstopp.

Tonerkassetten gir færre utskrifter enn forventet før den går tom for toner.

• Originalene inneholder kanskje bilder, svarte felt eller tykke linjer. Originalene kan være skjemaer, nyhetsbrev, bøker eller andre dokumenter som bruker mye toner.

• Maskinen kan blitt slått av og på ofte.

• Skannerlokket kan ha blitt stående åpent under kopiering.

Feilsøking_ 65

Skanneproblemer

Skanneren virker ikke.

TILSTAND

Enheten skanner svært langsomt.

FORESLÅTTE LØSNINGER

• Kontroller at dokumentet som skal skannes, ligger med forsiden ned på glassplaten eller med forsiden opp i ADFen.

• Det kan være for lite minne til å skanne dokumentet. Prøv funksjonen for forhåndsskanning for å se om den virker.

Prøv å redusere oppløsningen.

• Kontroller at USB-kabelen er riktig tilkoblet.

• Kontroller at USB-kabelen ikke er defekt.

Prøv en kabel som du vet fungerer.

Om nødvendig må du bytte kabelen.

• Kontroller at skanneren er riktig konfigurert.

Kontroller skanneinnstillingen i SmarThrukonfigurasjonen eller i programmet du vil bruke, for å kontrollere at skannejobben sendes til riktig port.

• Kontroller om maskinen skriver ut mottatte data. Hvis den gjør det, skanner du dokumentet etter at mottatte data er skrevet ut.

• Grafikk tar lengre tid å skanne enn tekst.

• Kommunikasjonshastigheten blir lav i skannemodus fordi en stor del av minnekapasiteten går med til å analysere og reprodusere det skannede bildet. Sett datamaskinen i ECP-skrivermodus gjennom

BIOS-innstillingene. Det kan bidra til å øke hastigheten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir BIOS-innstillinger, kan du se i brukerhåndboken for datamaskinen.

Følgende meldinger vises på dataskjermen:

• "Enheten kan ikke settes i den maskinvaremodusen du ønsker."

• "Porten brukes av et annet program."

• "Porten er deaktivert."

• "Skanneren er opptatt med

å motta eller skrive ut data. Prøv på nytt når jobben er fullført."

• "Ugyldig referanse."

• "Skanningen mislyktes."

• En kopierings- eller utskriftsjobb kan være i gang. Prøv igjen når jobben er fullført.

• Den valgte porten er i bruk. Start datamaskinen på nytt, og prøv igjen.

• Skriverkabelen kan være feil tilkoblet, eller strømmen kan være slått av.

• Skannerdriveren er ikke installert, eller operativsystemet er ikke riktig konfigurert.

• Kontroller at maskinen er riktig tilkoblet og at strømmen er på, og start datamaskinen på nytt.

• USB-kabelen kan være feil tilkoblet, eller strømmen kan være slått av.

Dell Scan Manager-problemer

TILSTAND

Jeg kan ikke bruke

Dell Scan Manager.

FORESLÅTTE LØSNINGER

Kontroller operativsystemet.

Operativsystemene som støttes, er Windows 2000/XP/Vista.

Faksproblemer

TILSTAND

Maskinen fungerer ikke, displayet er tomt, og knappene virker ikke.

Ingen summetone høres.

FORESLÅTTE LØSNINGER

• Trekk ut støpselet fra stikkontakten, og sett det inn igjen.

• Kontroller at det kommer strøm til stikkontakten.

• Kontroller at telefonlinjen er riktig tilkoblet.

• Kontroller at veggkontakten for telefonlinjen fungerer ved å koble til en annen telefon.

Kontroller at numrene er lagret riktig i minnet.

Skriv ut en telefonbokliste. Se side 42.

Numrene som er lagret i minnet, blir ikke slått riktig.

Dokumentet mates ikke inn i maskinen.

Fakser mottas ikke automatisk.

Maskinen sender ikke.

• Kontroller at papiret ikke er skrukket, og at det legges i riktig. Kontroller at dokumentet har riktig format, og at det ikke er for tykt eller for tynt.

• Kontroller at ADFen er helt lukket.

• ADF-gummiputen må kanskje byttes.

Kontakt en servicerepresentant.

• Mottakermodusen må settes til Fax.

• Kontroller at det er papir i skuffen.

• Se om det vises en feilmelding i displayet.

Hvis det gjør det, må du fjerne den og løse problemet.

• Kontroller at dokumentet er lagt i ADFen eller på glassplaten.

Sending skal vises på displayet.

• Kontroller om mottakerens faksmaskin kan motta faksen.

Innkommende faks har blanke felt eller mottas med dårlig kvalitet.

Noen av ordene på en innkommende faks er strukket.

• Avsenderens faksmaskin kan være defekt.

• Støy på telefonlinjen kan føre til feil på overføringen.

• Kontroller maskinen ved å lage en kopi.

• Tonerkassetten kan være tom. Du finner mer informasjon om hvordan du bytter

tonerkassett på side 50.

Avsenderens faksmaskin hadde en midlertidig dokumentstopp.

Det er streker på dokumenter du sender.

Kontroller om det er merker på skanneenheten,

og rengjør den om nødvendig. (Se "Rengjøre skanneenheten" på side 49.)

66 _Feilsøking

TILSTAND

Maskinen slår et nummer, men kan ikke opprette forbindelse med mottakerens faksmaskin.

Faksene lagres ikke i minnet.

FORESLÅTTE LØSNINGER

Mottakerens faksmaskin kan være slått av, er tom for papir eller kan ikke besvare innkommende anrop. Kontakt eieren av den andre maskinen, og be vedkommende rette problemet.

Det er blanke områder nederst på hver side eller på noen sider, og en smal stripe med tekst øverst.

Det kan være for lite minne til å lagre faksen.

Hvis meldingen Memory Full vises på displayet, må du slette fakser du ikke trenger mer, fra minnet og deretter prøve å lagre faksen på nytt.

Du har kanskje valgt feil papirinnstillinger i de brukerdefinerte innstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon om papirinnstillinger,

kan du se "Velge utskriftsmedier" på side 23.

Vanlige Windows-problemer

TILSTAND

Meldingen "Filen er i bruk" vises under installeringen.

Meldingene

"Generell beskyttelsesfeil",

"OE-unntak",

"Spool32" eller

"Ugyldig operasjon" vises.

FORESLÅTTE LØSNINGER

Avslutt alle programmer. Fjern alle programmer fra Oppstart-gruppen og start deretter Windows på nytt. Installer skriverdriveren på nytt.

Lukk alle andre programmer, start Windows på nytt, og prøv å skrive ut igjen.

Meldingene "Utskrift mislyktes" og "Det oppstod et tidsavbrudd" vises.

Disse meldingene kan vises under utskrift.

Vent til maskinen er ferdig med å skrive ut.

Hvis meldingene vises i klarmodus eller etter at utskriften er ferdig, kontrollerer du tilkoblingen og/eller om det har oppstått en feil.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilmeldinger i Windows, kan du se brukerhåndboken som fulgte med datamaskinen.

Vanlige Macintosh-problemer

TILSTAND

Skriveren skriver ikke ut PDF-filer riktig. Deler av grafikk, tekst eller illustrasjoner mangler.

FORESLÅTTE LØSNINGER

PDF-filen og Acrobat-produktene er ikke kompatible.

Problemet kan løses ved å skrive ut

PDF-filen som et bilde. Aktiver Skriv

ut som bilde i utskriftsalternativene for Acrobat.

Utskriften tar lengre tid når du skriver ut en PDF-fil som et bilde.

Dokumentet er skrevet ut, men utskriftsjobben vises fremdeles i utskriftskøen i Mac OS 10.3.2.

Oppgrader til Mac OS 10.3.3 eller nyere.

Noen bokstaver vises ikke normalt under utskrift av forside.

Dette problemet skyldes at Mac OS ikke kan opprette skriften under utskrift av forside. Engelske bokstaver og tall vises normalt på forsiden.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilmeldinger i Mac OS, kan du se brukerhåndboken som fulgte med datamaskinen.

Feilsøking_ 67

bestille rekvisita

Dette kapittelet inneholder informasjon om kjøp av rekvisita og tilleggsutstyr til maskinen.

Dette kapittelet inneholder:

Rekvisita

Ekstrautstyr eller funksjoner kan variere fra land til land.

Kontakt eventuelt forhandleren for mer informasjon.

REKVISITA

Når tonerkassetten er tom, kan du bestille følgende tonerkassetter til skriveren:

Kjøpsinformasjon

KJØPSINFORMASJON

Hvis du vil bestille rekvisita eller tilleggsutstyr som er godkjent av Dell, kan du ta kontakt med den lokale Dell-forhandleren eller forhandleren der du kjøpte maskinen. Du kan også gå til www.dell.com og support.dell.com og velge land/region hvis du trenger informasjon om teknisk brukerstøtte.

TYPE

GJENNOMSNITTLIG

KAPASITET

a

ARTIKKELNR.

Tonerkassett med standardkapasitet

Bildeenhet

• Gjennomsnittlig kapasitet, svart: 1 500 standardsider (svart/hvitt)

• Gjennomsnittlig kapasitet, fargekassett:

1 000 standardsider

(gul/magenta/cyan)

Y924J (svart)

C815K (cyan)

D593K (magenta)

F479K (gul)

Ca. 24 000 bilder b

C920K

Resttonerbeholder

Ca. 2 500 bilder b

(fullfarge 5 % dekning)

F562K a. Kapasitet i henhold til ISO/IEC 19798.

b. Bildetall basert på én farge på hver side. Hvis du skriver ut dokumenter i full farge (cyan, magenta, gul, svart), reduseres levetiden for dette elementet med 25 %.

Når du kjøper nye tonerkassetter eller annen rekvisita, må du kjøpe dette i det samme landet som du kjøpte maskinen. Ellers vil ikke tonerkassettene eller rekvisitaene være kompatible med maskinen, fordi konfigurasjonen til tonerkassetter og rekvisita varierer fra land til land.

68 _

Bestille rekvisita

spesifikasjoner

Dette kapittelet inneholder spesifikasjoner og informasjon om ulike funksjoner for maskinen.

Dette kapittelet inneholder:

Generelle spesifikasjoner

Skriverspesifikasjoner

Skannerspesifikasjoner

Spesifikasjoner for kopiering

Faksspesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Symbolet * betyr en tilleggsfunksjon som bare er tilgjengelig på noen maskiner.

ELEMENT BESKRIVELSE

Kapasitet, ADF

Opptil 15 ark 75 g/m

2

vanlig papir

ADF-dokumentstørrelse

Bredde: 127 til 216 mm

Lengde: 148 356 mm

Innskuffkapasitet

Skuff: 150 ark vanlig papir, 75 g/m

2

Utskuffkapasitet

Forsiden ned: 80 ark 75 g/m

2

fint papir

Strømforsyning

AC 110–127 V eller AC 220–240 V

Se merknader på maskinen for riktig spenning, frekvens (hertz) og strømtype for maskinen.

Strømforbruk

Støynivå

a

Gjennomsnitt i driftsmodus: Mindre enn 350 W

Klarmodus: Mindre enn 80 W

Strømsparingsmodus: Mindre enn 15 W

Klarmodus: bakgrunnsstøynivå

Utskriftsmodus: Mindre enn 48 dBA

Kopieringsmodus: Mindre enn 52 dBA

Oppvarmingstid

Mindre enn 35 sekunder

Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 32 °C

Fuktighet: 20 til 80 % relativ fuktighet

Display

Levetid for tonerkassett

b

16 tegn x 2 linjer

Svart Gjennomsnittlig kapasitet, svart: 1 500 standardsider

(leveres med starttonerkassett for

1 000 sider.)

Farge

(gul/magenta/ cyan)

Ca. 24 000 bilder

Gjennomsnittlig kapasitet, fargekassett: 1 000 standardsider

(leveres med starttonerkassett for 700 sider.)

Kapasitet for bildeenhet c, d

Resttonerbehol der c, d

Ca. 10 000 bilder

ELEMENT

Minne

Utvendige mål

(B x D x H)

BESKRIVELSE

128 MB (kan ikke utvides)

415 x 373 x 342 mm

Vekt

(inkludert forbruksvarer)

15,4 kg

Emballasjevekt

• Papir: 2,0 kg

• Plast: 0,4 kg

Driftssyklus

Opptil 20 000 bilder d

(månedlig)

Fikseringstemperatur

180 °C a. Lydtrykknivå, ISO 7779.

b. Kapasitet i henhold til ISO/IEC 19798. Antall sider kan påvirkes av driftsmiljøet, utskriftshyppigheten, medietypen og mediestørrelsen.

c. Kan påvirkes av driftsmiljø, tilleggsutstyr, utskriftshyppighet, papirtype og papirformat.

d. Bildetall basert på én farge på hver side. Hvis du skriver ut dokumenter i full farge (svart, cyan, magenta, gul), reduseres levetiden for dette elementet med 25 %.

Spesifikasjoner_ 69

SKRIVERSPESIFIKASJONER

ELEMENT

Svart/ hvitt

BESKRIVELSE

Utskriftsmetode

Fargelaserutskrift

Utskriftshastighet a

• Svart/hvitt : Opptil 16 sider per minutt i A4-format

(17 sider per minutt i Letter-format)

• Farger : Opptil 4 sider per minutt i A4- og Letter-format

Tid for første utskrift

• Fra klar: Mindre enn 14 sekunder

• Fra oppstart: Mindre enn 45 sekunder

Farge

• Fra klar: Mindre enn 26 sekunder

• Fra oppstart: Mindre enn 57 sekunder

Utskriftsoppløsning

Maks.: 2 400 x 600 dpi-klasse

Skriverspråk

GDI

Kompatible operativsystemer b

• Windows: 2000/XP/2003/Vista

• Macintosh: Mac OS X 10.3 ~ 10.5, Universal Mac

Grensesnitt

• Høyhastighets USB 2.0

• Ethernet 10/100 Base TX (innebygd type) a. Påvirkes av operativsystem, dataytelse, programvare, tilkoblingsmetode, medietype, medieformat og jobbens kompleksitet.

b. Gå til www.dell.com eller support.dell.com for å laste ned siste versjon av programvaren.

SKANNERSPESIFIKASJONER

ELEMENT

Kompatibilitet

Skannemetode

Oppløsning a

BESKRIVELSE

TWAIN-standard/WIA-standard

CIS, farge

TWAINstandard

1 200 x 1 200 dpi (Opptil 4 800 x

4 800 dpi)

Opptil 1 200 x 1 200 dpi WIAstandard

Skann til

USB

100, 200, 300 dpi

Skann til e-post

Skann til

PC

100, 200, 300 dpi

75, 150, 200, 300, 600 dpi

PDF, BMP, TIFF, JPEG b

Filformat for nettverksskannin g

Effektiv skannelengde

Effektiv skannebredde

Fargebitdybde

Bitdybde for svart/hvitt

Maks.: 289 mm

Maks.: 208 mm

24 biter

1 bit for svart/hvitt-modus

8 biter for gråtone a. Maksimumsoppløsningen kan variere, avhengig av skanneprogram.

b. JPEG er ikke tilgjengelig når du velger monomodus for skannefarge.

SPESIFIKASJONER FOR KOPIERING

ELEMENT

Kopieringshastighet

a

Kopieringsoppløsning

BESKRIVELSE

• Svart/hvitt : Opptil 16 kopier per minutt for A4-format

(17 kopier per minutt for Letter-format)

• Farger : Opptil 4 kopier per minutt for A4- og Letter-format

Skannerglassplate

ADF

Opptil 600 x 600 (tekst, tekst/foto, magasiner

Opptil 1 200 x 1 200 (foto)

Opptil 600 x 600 (tekst, tekst/foto, foto, magasiner)

Zoomområde

• Skannerglassplate: 25 til 400 %

• ADF: 25 til 100 % a. Kopieringshastighet er basert på flerkopiering av ett dokument.

70 _Spesifikasjoner

FAKSSPESIFIKASJONER

Faksfunksjonen er ikke tilgjengelig på alle maskiner.

ELEMENT

Kompatibilitet

Anvendbar linje

Datakoding

BESKRIVELSE

ITU-T G3

Analog linje (PSTN) eller bak en PABX-sentral

MH/MR/MMR/JBIG/JPEG

Modemhastighet

33,6 kbps

Overføringshastighet

Opptil 3 sekunder/side a

356 mm

Maks. dokumentlengde

Oppløsning

Minne

Standard: 203 x 98 dpi

Fin: 203 x 196 dpi

Superfin b

: 300 x 300 dpi

2 MB

Halvtone

Automatisk oppringing

256 nivåer

Hurtigvalg (opptil 240 numre) a. Standardoppløsning, MMR (JBIG), maksimal modemhastighet, fase "C" i henhold til ITU-T No. 1, Memory Tx, ECM.

b. Overføringsoppløsningen for Superfin kan variere, avhengig av mottakers maskin.

Spesifikasjoner_ 71

ordliste

Følgende ordliste hjelper deg å bli bedre kjent med produktet ved at du bedre forstår skriveruttrykk og terminologien som er brukt i denne brukerhåndboken.

ADF

En automatisk dokumentmater (ADF) er en mekanisme som automatisk mater en original inn i maskinen, slik at maskinen kan skanne en del av arket med en gang.

AppleTalk

AppleTalk er et opphavsrettbeskyttet protokollsett utviklet av Apple, Inc for datanettverk. Det fulgte med det opprinnelige Macintosh-systemet (1984), men brukes nå mindre av Apple i forhold til TCP/IP-nettverksdrift.

Automatisk dokumentmater

DADF (Duplex Automatic Document Feeder) er en mekanisme som automatisk mater og snur papirarket slik at maskinen kan skanne på begge sider.

Bitdybde

En datagrafikkterm som beskriver antall biter som brukes til å representere fargen til en enkelt piksel i et punktgrafikkbilde. Større fargedybde gir et bredere spekter av distinkte farger. Ettersom antall biter øker, vil antall mulige farger bli upraktisk stort for et fargekart. 1-bits farge kalles vanligvis monokrom eller svart/hvitt.

BMP

Et punktgrafikkformat som brukes internt av det grafiske delsystemet i Microsoft Windows (GDI), og brukes generelt om et enkelt grafikkfilformat på den plattformen.

BOOTP

Bootstrap-protokoll En nettverksprotokoll som brukes av en nettverkskunde til å motta IP-adressen automatisk. Dette skjer som regel under oppstartprosessen for datamaskiner eller operativsystem som kjøres på dem. BOOTP-serverne tildeler hver klient en IP-adresse fra en adressepool. BOOTP gjør det mulig for arbeidsstasjoner uten harddisk å hente en IP-adresse før operativsystemet lastes inn.

CCD

CCD (Charge Coupled Device) er maskinvareenheten som gjør det mulig

å skanne. CCD-låsemekanismen brukes også til å holde CCD-modulen for å hindre skader under flytting av maskinen.

CSV

CSV (Comma Separated Value = kommaseparert verdi) er en filformattype.

CSV brukes til å utveksle data mellom ulike programmer. Filformatet, slik det brukes i Microsoft Excel, har blitt en standard i bransjen, også på andre plattformer enn Microsofts.

Dekning

Dette er en utskriftsterm som brukes for måling av tonerbruk ved utskrift.

5 % dekning betyr for eksempel at en A4-side papir inneholder cirka 5 % bilde eller tekst. Så hvis papiret eller originalen har kompliserte bilder eller mye tekst, vil dekningen være høyere, og tonerbruken vil samtidig være den samme som dekningen.

Delnettverksmaske

Delnettverksmasken brukes sammen med nettverksadressen for

å bestemme hvilken del av adressen som er nettverksadressen og hvilken del som er vertsadressen.

72 _Ordliste

DHCP

En DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er en klient-servernettverksprotokoll. En DHCP-server leverer konfigurasjonsparametere på forespørsel fra DHCP-klienten/vertsmaskinen, vanligvis informasjon som klienten/vertsmaskinen trenger for å delta i et IP-nettverk. DHCP er også en metode for å tildele IP-adresser til klienter og vertsmaskiner.

DIMM

DIMM (Dual Inline Memory Module) er et lite kretskort med minne. DIMM lagrer alle data i maskinen, for eksempel utskriftsdata og data om mottatte telefakser.

DNS

DNS (Domain Name Server) er et system som lagrer informasjon tilknyttet domenenavnene i en distribuert database i nettverk, for eksempel Internett.

DPI (PPT)

DPI (Dots Per Inch = Punkter per tomme) er måleenheten for oppløsning som brukes ved utskrift og skanning. Vanligvis gir flere punkter per tomme en høyere oppløsning, mer synbare detaljer i bildet og en større fil.

Driftssyklus

Driftssyklus er den sidekvantiteten som ikke påvirker skriverytelsen i en måned. Vanligvis har skriveren en oppgitt levetidsbegrensning, for eksempel sider per år. Levetiden betyr en gjennomsnittskapasitet for utskrifter, normalt innenfor garantiperioden. La oss si at skriverens driftssyklus er 48 000 sider per måned på 20 arbeidsdager. Da kan skriveren maksimalt skrive ut 2 400 sider per dag.

DRPD

Detektering av karakteristisk ringemønster DRPD, eller "Spesielle ringetoner", er en tjeneste fra telefonoperatøren som gjør det mulig

å svare på anrop til flere forskjellige telefonnumre på én enkelt telefonlinje.

ECM

ECM (Error Correction Mode) er en valgfri overføringsmodus som er innebygd i telefakser klasse 1 eller faksmodemer. Den oppdager og retter automatisk feil som kan oppstå under faksoverføringen, på grunn av støy på telefonlinjen.

Emulering

Emulering er en teknikk der en maskin oppnår de samme resultatene som en annen.

En emulator dupliserer funksjonene til ett system med et annet system, slik at det andre systemet virker som det første. Emulering fokuserer på nøyaktig gjengivelse av ytre virkemåte, til forskjell fra simulering der det dreier seg om en abstrakt modell av systemet som blir simulert, ofte med tanke på indre virkemåte.

Ethernet

Ethernet er en rammebasert datanettverksteknologi for lokale nettverk (LAN).

Den definerer ledninger og signaler for det fysiske laget, og grupperer formater og protokoller for MAC (media access control)/datalenkelaget til OSI-modellen. Ethernet er hovedsakelig standardisert som IEEE 802.3.

Det har blitt den mest brukte LAN-teknologien fra 1990-årene og opp til i dag.

EtherTalk

Et protokollsett utviklet av Apple Computer for datanettverk. Det fulgte med det opprinnelige Macintosh-systemet (1984), men brukes nå mindre av

Apple i forhold til TCP/IP-nettverksdrift.

FDI

FDI (Foreign Device Interface) er et kort du kan installere i maskinen hvis du vil bruke en tredjepartsenhet, for eksempel en betalingsautomat eller en kortleser. Med slike enheter kan du ta betalt for bruk av utskriftstjenestene på maskinen.

Fikseringsenhet

Den delen av laserskriveren som smelter toneren på det trykte mediet.

Den består av to varme valser. Etter at toneren er overført til papiret, legger fikseringsenheten på varme og trykk slik at toneren blir værende på papiret, og det er derfor papiret er varmt når det kommer ut av laserskriveren.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) er en vanlig brukt protokoll for utveksling av filer over et nettverk som støtter TCP/IP-protokollen (for eksempel

Internett eller et intranett).

Gateway

Dette er en forbindelse mellom datamaskinnettverk eller mellom et datamaskinnettverk og en telefonlinje. Den er veldig mye brukt, ettersom det er en datamaskin eller et nettverk som gir tilgang til en annen datamaskin eller nettverk.

Gråtoner

Nyanser av grått som representerer lyse og mørke deler av et bilde når fargebilder konverteres til gråtoner. Fargene representeres av ulike nyanser av grått.

Halvtone

Dette er en bildetype som simulerer gråtoner ved å variere antall punkter.

Områder med mye farge består av et stort antall punkter, mens lysere områder har færre antall punkter.

Harddisk

En harddisk er en fast lagringsenhet som lagrer digitalt kodede data på hurtigroterende plater med magnetiske overflater.

IEEE

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) er en internasjonal ikke-profittbasert organisasjon som skal fremme teknologi relatert til elektrisitet.

IEEE 1284

Parallellportstandarden 1284 ble utviklet av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Termen "1284-B" viser til en bestemt kontakttype i enden av parallellkabelen som kobler enheten til en skriver for eksempel.

Intranett

Dette er et lukket nettverk som bruker internettprotokoller, nettverkskonnektivitet og eventuelt offentlige telekommunikasjonssystem for sikker deling av informasjon eller handlinger mellom de ansatte innenfor en organisasjon. Noen ganger omfatter uttrykket bare den mest synlige tjenesten, det interne nettstedet.

IP-adresse

IP-adressen (Internet Protocol) er et enestående nummer som enheter bruker som identifikasjon og for å kommunisere med hverandre på et nettverk som bruker IP-standarden (Internet Protocol).

IPM (images per minute)

IPM er en måte å måle hastigheten til en skriver på. Et IPM-tall angir hvor mange enkle ark en skriver kan fullføre i løpet av ett minutt.

IPP

IPP (Internet Printing Protocol) definerer en standardprotokoll for utskrift og for håndtering av utskriftsjobber, mediestørrelse, oppløsning og så videre. IPP kan brukes lokalt eller over Internett til hundrevis av skrivere, og støtter også tilgangskontroll, autentisering og kryptering, og er en mye bedre og sikrere utskriftsløsning enn eldre protokoller.

IPX/SPX

IPX/SPX står for Internet Packet Exchange/Sequenced Packet

Exchange. Det er en nettverksprotokoll som brukes av Novell NetWareoperativsystemene. IPX og SPX innholder begge tilkoblingstjenester som likner TCP/IP, der IPX-protokollen likner IP og SPX har likheter med TCP. IPX/SPX ble i utgangspunktet utformet for lokalnettverk

(LAN), og er en svært effektiv protokoll til dette bruket (ytelsen er ofte bedre enn TCP/IP i et LAN).

ISO

Den internasjonale organisasjonen for standardisering (International

Organization for Standardization) er en organisasjon som arbeider for standarder, og som består av medlemmer fra nasjonale standardiseringsorganer. ISO oppretter globale standarder for industri og handel.

ITU-T

Den internasjonale telekommunikasjonsunionen (International

Telecommunication Union) er en organisasjon som ble etablert for

å standardisere og regulere internasjonal radio og telekommunikasjon.

Hovedoppgavene er standardisering, tildeling av radiofrekvenser og organisering av internasjonale telefonavtaler mellom ulike land.

Bokstaven T i ITU-T står for telekommunikasjon.

ITU-T No. 1 chart

Standardisert test utgitt av ITU-T for overføring av dokumenter per telefaks.

JBIG

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) er en bildekomprimeringsstandard uten tap av nøyaktighet eller kvalitet som ble utformet for komprimering av binære bilder, særlig for faks, men også for andre bilder.

JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) er den vanligste brukte standardmetoden for komprimering av fotografier. Det er et vanlig brukt format for lagring og sending av bilder på Internett.

Kontrollpanel

Et kontrollpanel er et flatt område, vanligvis loddrett, der kontroll- eller overvåkingsinstrumentene blir vist. De finnes som oftest foran på maskinen.

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) er en nettverksprotokoll for spørring og endring av katalogtjenester som kjøres på TCP/IP.

LED (indikatorlampe)

LED (light-emitting diode) er en indikatorlampe som viser statusen til en maskin.

MAC-adresse

MAC-adresse (Media Access Control) er en entydig identifikator tilknyttet et nettverkskort. MAC-adressen er en entydig 48-biters identifikator som vanligvis skrives som 12 heksadesimale tegn gruppert i par (f.eks. 00-00-0c-34-11-4e).

Denne adressen er vanligvis hardkodet i nettverkskortet av produsenten, og brukes som hjelp for rutere når de skal prøve å finne maskiner i store nettverk.

Matriseskriver

En matriseskriver er en dataskriver med et skriverhode som går frem og tilbake på siden, og som skriver ved at et blekkfylt bånd blir slått mot papiret, omtrent som en skrivemaskin.

Ordliste_ 73

MFP

MFP (Multi Function Peripheral) er en kontormaskin som inneholder følgende funksjoner i en fysisk enhet: skriver, kopimaskin, faks og skanner.

MH

MH (Modified Huffman) er en komprimeringsmetode for å minske mengden av data som må sendes mellom faksmaskiner for å overføre bildet som anbefales av ITU-T T.4. MH er et kodebokbasert kodeskjema i kjørelengde som er optimalisert for effektiv komprimering av hvite felt. Ettersom de fleste fakser består av mest hvite felt, minimerer dette overføringstiden for de flest fakser.

MMR

MMR (Modified Modified READ) er en komprimeringsmetode som anbefales av ITU-T T.6.

Modem

En enhet som modulerer et bæresignal slik at det kan kode digital informasjon, og også demodulerer et slik bæresignal for å dekode overført informasjon.

MR

MR (Modified Read) er en komprimeringsmetode som anbefales av ITU-T

T.4. MR koder den første skannede linjen ved hjelp av MH. Den neste linjen blir sammenliknet med den første, så bestemmes forskjellene, og deretter blir forskjellene kodet og sendt.

NetWare

Et nettverksoperativsystem utviklet av Novell, Inc. Det brukte i utgangspunktet felles fleroppgavekjøring for å kjøre ulike tjenester på en PC, og nettverksprotokollene var basert på Xerox XNS-stakken.

I dag støtter NetWare TCP/IP i tillegg til IPX/SPX.

OPC

OPC (Organic Photo Conductor) er en mekanisme som lager et virtuelt bilde for utskrift ved hjelp av en laserstråle som sendes fra en laserskriver.

Den er normalt grønn- eller gråfarget og sylinderformet.

Trommelenheten blir gradvis slitt av skriverbruken, og den bør erstattes ved behov, fordi den får riper etter korn i papiret.

Oppløsning

Skarpheten til et bilde målt i dpi (dots per inch = punkter per tomme).

Jo høyere dpi, desto større oppløsning.

Originaler

Det første eksemplaret av noe, for eksempel et dokument, bilde eller tekst, som blir kopiert, reprodusert eller omgjort til å produsere andre eksemplarer, men som selv ikke er kopiert fra noe annet.

OSI

OSI (Open Systems Interconnection) er en modell utviklet av ISO

(International Organization for Standardization) for kommunikasjon.

OSI tilbyr en standard, modulær tilnærming til nettverksdesign som deler opp de nødvendige settene med komplekse funksjoner i håndterbare funksjonelle lag. Lagene er fra øverst til nederst, Applikasjon,

Presentasjon, Sesjon, Transport, Nettverk, Datalink og Fysisk.

PABX

PABX er et automatisk telefonsentralsystem innenfor en bedrift.

PCL

PCL (Printer Command Language) er et sidebeskrivelsesspråk (PDL =

Page Description Language) utviklet av HP som en skriverprotokoll, og som har blitt en bransjestandard. Den ble først utviklet for tidlige blekkskrivere, men har siden kommet i forskjellige utgaver for termiske skrivere, matriseskrivere og sideskrivere.

74 _Ordliste

PDF

PDF (Portable Document Format) er et opphavsrettbeskyttet filformat utviklet av Adobe Systems for å gjengi todimensjonale dokumenter i et format som er uavhengig av enhet og oppløsning.

PostScript

PostScript (PS) er et programmerings- og sidebeskrivelsesspråk som hovedsakelig brukes innenfor elektronisk publishing og desktop publishing og så kjøres i et tolkeprogram for å skape et bilde.

PRN-fil

Et grensesnitt for en enhetsdriver. Dette gjør at programvaren kan samhandle med enhetsdriveren ved hjelp av standard systemoppkall for inndata/utdata, noe som forenkler mange oppgaver.

Protokoll

Dette er en konvensjon eller standard som kontrollerer eller muliggjør oppkobling, kommunikasjon og dataoverføring mellom to dataendepunkter.

PS

Se PostScript.

PSTN

PSTN (Public-Switched Telephone Network) er nettverket av de offentlige svitsjede telefonnettene, som betyr at telefonsamtalen vanligvis rutes gjennom en sentral.

Skriverdriver

Et program som brukes til å sende kommandoer og overføre data fra datamaskinen til skriveren.

SMB

SMB (Server Message Block) er en nettverksprotokoll som mest brukes til å dele filer, skrivere, serielle porter og til diverse kommunikasjon mellom noder i et nettverk. Den har også en funksjon for godkjenning av prosesser.

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) er standarden for e-postoverføring på Internett. SMTP er en relativt enkel, tekstbasert protokoll, der en eller flere mottakere av meldingen blir oppgitt, og så blir meldingsteksten overført. Det er en klient/server-protokoll der klienten sender en e-postmelding til serveren.

Sortering

Sortering er prosessen med å skrive ut ett dokument i flere kopier. Når sortering er valgt, skriver enheten ut et helt sett før tilleggskopiene blir skrevet ut.

SPM

SPM (Sider per minutt) er en metode for å måle hvor raskt en skriver virker, det vil si hvor mange sider den kan produsere på ett minutt.

Standardverdier

Den verdien eller innstillingen som gjelder når du pakker ut skriveren av esken eller når den tilbakestilles.

TCP/IP

TCP (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Protocol) er settet med kommunikasjonsprotokoller som iverksetter protokollstakkområdet, der Internett og de fleste kommersielle nettverk kjøres.

TCR

TCR (Transmission Confirmation Report) inneholder detaljer for hver overføring, for eksempel jobbstatus, overføringsresultat og antall sider som er sendt. Du kan angi at denne rapporten skal skrives ut etter hver jobb eller bare etter mislykkede overføringer.

TIFF

TIFF (Tagged Image File Format) er et punktgrafikkbildeformat med variabel oppløsning. TIFF beskriver bildedata som normalt kommer fra skannere. TIFF-bilder bruker koder (tags). Dette er nøkkelord som definerer egenskapene til bildet og som er inkludert i filen. Dette fleksible og plattformuavhengige formatet kan brukes for bilder som er behandlet med bildebehandlingsprogrammer.

Tonerkassett

Det er en slags flaske med toner inne i en maskin, for eksempel i en skriver. Toner er et pulver som brukes i laserskrivere og kopimaskiner, og som danner teksten og bildene på papiret som skrives ut. Toneren smeltes av varmen fra varmeelementet slik at fibrene bindes til papiret.

Tosidig utskrift

Dette er en mekanisme som automatisk snur papirarket slik at maskinen kan skrive (eller skanne) på begge sider. En skriver utstyrt med dupleks kan skrive ut på begge sider.

TWAIN

En bransjestandard for skannere og programvare. Ved å bruke en

TWAIN-kompatibel skanner med et TWAIN-kompatibelt program, kan skanningen startes fra programmet; et bildelagrings-API for operativsystemene Microsoft Windows og Apple Macintosh.

UNC-bane

UNC (Uniform Naming Convention) er en standardmåte å få tilgang til delte nettverksressurser i Windows NT og andre Microsoft-produkter.

Formatet til en UNC-bane er: \\<servernavn>\<delt_navn>\<katalog>

URL

URL (Uniform Resource Locator) er den globale adressen til dokumenter og ressurser på Internett. Den første delen angir hvilken protokoll som brukes, den andre delen angir IP-adressen eller domenenavnet der ressursen finnes.

USB

USB (Universal serial bus) er en standard som ble utviklet av USB

Implementers Forum, Inc., for å koble datamaskiner og annet utstyr.

Til forskjell fra parallellporten så er USB utformet for å koble USB-porten på en enkelt datamaskin til flere andre enheter samtidig.

Utskriftsmedier

Medier, for eksempel papir, konvolutter, etiketter og transparenter, som kan brukes i en skriver, skanner, faks eller kopimaskin.

Vannmerke

En vannmerke er et bilde eller mønster som vises på papir når du holder opp papiret mot lyset. Vannmerker ble først tatt i bruk i Bologna i 1282, og de har siden blitt brukt av papirprodusenter for å identifisere produkter.

Vannmerker er også brukt på frimerker, pengesedler og andre offentlige dokumenter for å motvirke forfalskninger.

WIA

WIA (Windows Imaging Architecture) er en bildearkitektur som ble introdusert i Windows Me og Windows XP. Du kan starte en skanning fra disse operativsystemene hvis du bruker en WIA-kompatibel skanner.

Ordliste_ 75

A

ADF

11

ADF, legge i

22

adressebok

gruppenumre 41 hurtigvalgnumre 41

adressebok, bruke

33

alarmlyd

20

B

bakgrunnsbilde, justere

30

bytte komponenter

tonerkassett 50

D

dato og klokkeslett, angi

19

displayspråk, endre

19

DRPD (spesielle ringetoner)

38

F

faks

fakser med flere mottakere 36

konfigurering av faks 40

motta fakser 37 prioriterte fakser 37

sende fakser 36, 40

utsatte fakser 37

videresende fakser 39

fakser med flere mottakere

36

faksmodus, mottaksmodus

38

faksnummer, angi

35

fakstopptekst, angi

35

fastkjørt papir

tips for å unngå fastkjørt papir 55

G

glassplate

legge på dokumenter 22

gruppenumre, angi

41

76_Stikkordregister

stikkordregister

H

høyttalerlyd

20

høyttalervolum

20

hurtigvalgnumre, angi

41

I

ID Copy

12

ID-kort, spesialkopi

29

J

justering

høyde 19

K

klokkemodus

19

kontrollpanel

12

kopiere

2 opp, 4 opp 29

ID-kortkopi 29

klon 30

mørkhet 28 originaltype 28

plakat 29 slette bakgrunn 30, 29

tidsavbrudd, angi 30

L

LED

Status 13

legge i originaler

ADF 22

legge på originaler

glassplate 22

lyder, angi

20

M

maskin-ID, angi

35

minne, tømme

47

motta en faks

i DRPD-modus 38

mottakermodus

37

N

nettverk

konfigurasjon 17

O

originaler

legge i 22

papirstopp, fjerne 55

P

papir

endre format 26

fjerne fastkjørt papir 56

papirstopp, fjerne

skuff 1 56

papirtype

angi 27

prioritert faks

37

problem, løse

faksing 66

kopiering 65

papirmating 61

skanning 66

Windows 67

problemer med utskriftskvalitet, løse

63

problemer, løse

utskriftskvalitet 63

R

rapporter, skrive ut

46

rekvisita

forventet levetid for tonerkassett 49

kontrollere levetid 53

rengjøre

innvendig 47

skanneenhet 49

utvendig 47

ringe på nytt

automatisk 36 manuelt 36

ringelyd

20

S

sende en faks

automatisk 36

sikkert mottak-modus

38

skanne

standardinnstilling, endre 33

til e-post 32

USB-flashminne 43

skannerglassplate

rengjøre 49

skrive ut

rapporter 46

USB-minne 44

skuff

justere bredde og lengde 26

slette bakgrunn, spesialkopi

30

spesialkopifunksjoner

29

standardinnstillinger, endre

19

stopp, fjerne

dokument 55

strømsparingsmodus

20

Sv/faks-modus, mottaksmodus

38

T

tastelyd

20

tegn, taste inn

20

telefonmodus, mottaksmodus

38

U

USB-flashminne

administrere 44 datasikkerhetskopi 44

skanne 43, 44

utsatt faks

37

V

vedlikehold

tonerkassett 49

utskiftbare deler 53

videresende fakser

39

volum, justere

høyttaler 20 ringelyd 20

W

Windows-problemer

67

Stikkordregister_77

78_Stikkordregister

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

© 2008 Dell Inc. Med enerett.

Gjengivelse av dette materialet, uansett form, er strengt forbudt uten skriftlig samtykke fra Dell Inc. Varemerker som er brukt i denne teksten: Dell, DELL-logoen og

Dell Toner Management System er varemerker som tilhører Dell Inc.; Microsoft, Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. UFST og MicroType er registrerte varemerker som tilhører Monotype Imaging Inc.; TrueType, LaserWriter og Macintosh er varemerker som tilhører Apple Computer, Inc.

Andre varemerker og merkenavn som brukes i dette dokumentet, refererer til organisasjonene som eier sine respektive merkenavn og produktnavn. Dell Inc. fraskriver seg alle eierinteresser i andre varemerker og handelsnavn enn sine egne.

Om programvaren

O

M PROGRAMVAREN

I

NNHOLD

Kapittel 1:

I

NSTALLERE SKRIVERPROGRAMVARE I

W

INDOWS

Installere skriverprogramvaren .......................................................................................................................................... 4

Installere programvare for lokal utskrift ....................................................................................................................... 4

Installere programvare for nettverksutskrift ................................................................................................................. 7

Installere skriverprogramvaren på nytt .............................................................................................................................. 9

Fjerne skriverprogramvaren ............................................................................................................................................ 10

Kapittel 2:

G

RUNNLEGGENDE UTSKRIFT

Skrive ut et dokument ...................................................................................................................................................... 11

Skrive ut til en fil (PRN) ................................................................................................................................................... 12

Skriverinnstillinger ........................................................................................................................................................... 12

Kategorien Layout ..................................................................................................................................................... 13

Kategorien Paper ...................................................................................................................................................... 13

Kategorien Graphic ................................................................................................................................................... 14

Kategorien Other Options ......................................................................................................................................... 15

Kategorien Om .......................................................................................................................................................... 15

Bruke en favorittinnstilling ......................................................................................................................................... 15

Bruke Hjelp ............................................................................................................................................................... 15

Kapittel 3:

A

VANSERT UTSKRIFT

Skrive ut flere sider på ett ark (N opp-utskrift) ................................................................................................................. 16

Skrive ut plakater ............................................................................................................................................................. 17

Skrive ut hefter ............................................................................................................................................................... 17

Skrive ut på begge sider av arket .................................................................................................................................... 18

Skrive ut et forminsket eller forstørret dokument ............................................................................................................. 18

1

Tilpasse dokumentet til en valgt papirstørrelse ............................................................................................................... 18

Bruke vannmerker ........................................................................................................................................................... 19

Bruke et eksisterende vannmerke ............................................................................................................................ 19

Opprette et vannmerke ............................................................................................................................................. 19

Redigere et vannmerke ............................................................................................................................................. 19

Slette et vannmerke .................................................................................................................................................. 19

Bruke overlegg ................................................................................................................................................................ 20

Hva er et overlegg? ................................................................................................................................................... 20

Opprette et nytt sideoverlegg .................................................................................................................................... 20

Bruke et sideoverlegg ............................................................................................................................................... 20

Slette et sideoverlegg ............................................................................................................................................... 20

Kapittel 4:

D

ELE SKRIVEREN LOKALT

Konfigurere en vertsdatamaskin ...................................................................................................................................... 21

Konfigurere en klientdatamaskin ..................................................................................................................................... 21

Kapittel 5:

S

KANNING

SmarThru Office .............................................................................................................................................................. 22

Starte SmarThru Office ............................................................................................................................................. 22

Quick Start Guide ...................................................................................................................................................... 22

Bruke SmarThru Office ............................................................................................................................................. 22

Skanning med TWAIN-kompatibel programvare ............................................................................................................. 23

Skanne ved hjelp av WIA-driveren .................................................................................................................................. 24

Windows XP .............................................................................................................................................................. 24

Windows Vista .......................................................................................................................................................... 24

Kapittel 6:

B

RUKE ANNEN PROGRAMVARE

Skriverens statusovervåking ............................................................................................................................................ 25

Verktøy for skriverinnstillinger ......................................................................................................................................... 25

Dell-programmet for bestilling av toner ............................................................................................................................ 26

Fastvareoppdateringsprogram ........................................................................................................................................ 26

2

Kapittel 7:

B

RUKE SKRIVEREN MED

M

ACINTOSH

Installere -programvare ................................................................................................................................................... 27

Avinstallere programvaren ............................................................................................................................................... 27

Installere skriveren .......................................................................................................................................................... 28

For en nettverkstilkoblet Macintosh-maskin .............................................................................................................. 28

For en USB-tilkoblet Macintosh-maskin .................................................................................................................... 28

Skrive ut .......................................................................................................................................................................... 29

Skrive ut et dokument ............................................................................................................................................... 29

Endre skriverinnstillinger ........................................................................................................................................... 29

Skrive ut flere sider på ett ark ................................................................................................................................... 30

Skanne ............................................................................................................................................................................ 31

Skanne med USB ..................................................................................................................................................... 31

3

1

Installere skriverprogramvare i Windows

Dette kapitlet inneholder:

Installere skriverprogramvaren

Installere skriverprogramvaren på nytt

Fjerne skriverprogramvaren

M

ERK

: Følgende fremgangsmåte gjelder for Microsoft

®

Windows

®

XP.

For andre operativsystemer kan du lese Windows-brukerhåndboken eller onlinehjelpen som hører til.

Installere skriverprogramvaren

Du kan installere skriverprogramvaren for lokale utskrifter eller nettverksutskrifter. Hvis du vil installere skriverprogramvaren på datamaskinen, følger du fremgangsmåten som gjelder for skriveren som skal brukes.

En skriverdriver er programvare som gjør at datamaskinen kan kommunisere med skriveren. Fremgangsmåten for installering av drivere kan variere mellom ulike operativsystemer.

Alle programmer må avsluttes på PCen før du starter installeringen.

Installere programvare for lokal utskrift

En lokal skriver er en skriver som er koblet til datamaskinen med skriverkabelen som medfølger, for eksempel en USB- eller parallellkabel.

Hvis skriveren er koblet til et nettverk, hopper du over dette trinnet og går

til “Installere programvare for nettverksutskrift” på side 7.

Når du skal installere skriverprogramvaren, kan du bruke vanlig eller tilpasset installasjon.

M

ERK

: Hvis vinduet med veiviseren for ny maskinvare vises under installeringen, klikker du på øverst i høyre hjørne av boksen for

å lukke vinduet, eller du klikker på

Avbryt

.

Vanlig installasjon

Dette anbefales for de fleste brukere. Alle komponenter du trenger til utskrifter, blir installert.

1

Kontroller at skriveren er koblet til datamaskinen og slått på.

2

Sett inn den medfølgende CD-en med

Drivers and Utilities

(Drivere og verktøy) i datamaskinens optiske stasjon.

CDen skal starte automatisk, og det vises et installeringsvindu.

Hvis installeringsvinduet ikke vises, klikker du på

Start

og deretter

Kjør

. Skriv inn

X:\Setup.exe

: Bytt ut

X

med bokstaven som representerer stasjonen, og klikk på

OK

.

Hvis du bruker Windows Vista

®

, må du velge

Start

Alle

Programmer

Tilbehør

Kjør

og skrive

X:\Setup.exe

.

Hvis Autokjør-vinduet vises i Windows Vista

®

, klikker du på

Kjør

Setup.exe

i feltet

Installer eller kjør program

og klikker på

Fortsett

i vinduet for

brukerkontokontroll

.

3

Klikk på

Next

.

• Ved behov velger du ønsket språk fra rullegardinlisten.

View User’s Guide

: Lar deg vise brukerhåndboken. Hvis datamaskinen ikke har Adobe

®

Acrobat

®

, klikker du på dette alternativet, og Adobe

®

Acrobat

®

Reader installeres automatisk for deg.

4

Installere skriverprogramvare i Windows

4

Velg

Typical installation for a local printer

. Klikk på

Next

.

M

ERK

: Hvis skriveren ikke er koblet til datamaskinen, vil følgende vindu vises.

M

ERK

: Hvis skriveren ikke virker som den skal etter at installasjonen

er fullført, installerer du skriverdriveren på nytt. Se “Installere skriverprogramvaren på nytt” på side 9.

Tilpasset installasjon

Du kan velge hvilke komponenter som skal installeres.

1

Kontroller at skriveren er koblet til datamaskinen og slått på.

2

Sett inn den medfølgende CD-en med

Drivers and Utilities

(Drivere og verktøy) i datamaskinens optiske stasjon.

CDen skal starte automatisk, og det vises et installeringsvindu.

Hvis installeringsvinduet ikke vises, klikker du på

Start

og deretter

Kjør

. Skriv inn

X:\Setup.exe

: Bytt ut

X

med bokstaven som representerer stasjonen, og klikk på

OK

.

Hvis du bruker Windows Vista, må du velge

Start

Alle

Programmer

Tilbehør

Kjør

og skrive

X:\Setup.exe

.

Hvis Autokjør-vinduet vises i Windows Vista, klikker du på

Kjør

Setup.exe

i feltet

Installer eller kjør program

og klikker på

Fortsett

i vinduet for

brukerkontokontroll

.

3

Klikk på

Next

.

Når du har koblet til skriveren, klikker du på

Next

.

Hvis du ikke vil koble til skriveren nå, klikker du på

Next

og

No

i det neste skjermbildet. Installeringen starter, og testsiden vil ikke bli skrevet ut når installeringen er fullført.

Installeringsvinduet du ser på skjermen din, kan være forskjellig fra det som vises i denne brukerhåndboken, avhengig av hvilket operativsystem det er på på maskinen.

5

Når installeringen er fullført, åpnes et vindu der du blir spurt om du vil skrive ut en testside. Hvis du velger å skrive ut en testside, merker du av i avmerkingsboksen og klikker på

Next

.

Hvis ikke, klikker du på

Next

og går videre til trinn 7.

6

Hvis testsiden skrives ut riktig, klikker du på

Yes

.

Hvis ikke, klikker du på

No

for å skrive den ut på nytt.

7

Klikker på

Finish

.

5

Installere skriverprogramvare i Windows

• Ved behov velger du ønsket språk fra rullegardinlisten.

View User’s Guide

: Lar deg vise brukerhåndboken. Hvis datamaskinen ikke har Adobe

®

Acrobat

®

, klikker du på dette alternativet, og Adobe

®

Acrobat

®

Reader installeres automatisk for deg.

4

Velg

Custom installation

. Klikk på

Next

.

Installeringsvinduet du ser på skjermen din, kan være forskjellig fra det som vises i denne brukerhåndboken, avhengig av hvilket operativsystem det er på på maskinen.

6

Velg komponentene som skal installeres, og klikk på

Next

.

5

Velg skriveren og klikk på

Next

.

M

ERK

: Hvis skriveren ikke er koblet til datamaskinen, vil følgende vindu vises.

M

ERK

: Du kan endre installasjonsmappe ved å klikke på [

Browse

].

7

Når installeringen er fullført, åpnes et vindu der du blir spurt om du vil skrive ut en testside. Hvis du velger å skrive ut en testside, merker du av i avmerkingsboksen og klikker på

Next

.

Hvis ikke, klikker du på

Next

og går videre til trinn 9.

8

Hvis testsiden skrives ut riktig, klikker du på

Yes

.

Hvis ikke, klikker du på

No

for å skrive den ut på nytt.

9

Klikker på

Finish

.

Når du har koblet til skriveren, klikker du på

Next

.

Hvis du ikke vil koble til skriveren nå, klikker du på

Next

og

No

i det neste skjermbildet. Installeringen starter, og testsiden vil ikke bli skrevet ut når installeringen er fullført.

6

Installere skriverprogramvare i Windows

Installere programvare for nettverksutskrift

Når skriveren er koblet til et nettverk, må du først konfigurere

TCP/IP-innstillingene for skriveren. Etter at du har tilordnet og godkjent

TCP/IP-innstillingene, kan du installere programvaren på hver enkelt datamaskin på nettverket.

Når du skal installere skriverprogramvaren, kan du bruke vanlig eller tilpasset installasjon.

Vanlig installasjon

Dette anbefales for de fleste brukere. Alle komponenter du trenger til utskrifter, blir installert.

1

Kontroller at skriveren er koblet til nettverket og slått på. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler skriveren til et nettverk, se brukerhåndboken som fulgte med skriveren.

2

Sett inn den medfølgende CD-en med

Drivers and Utilities

(Drivere og verktøy) i datamaskinens optiske stasjon.

CDen skal starte automatisk, og det vises et installeringsvindu.

Hvis installeringsvinduet ikke vises, klikker du på

Start

og deretter

Kjør

. Skriv inn

X:\Setup.exe

: Bytt ut

X

med bokstaven som representerer stasjonen, og klikk på

OK

.

Hvis du bruker Windows Vista, må du velge

Start

Alle

Programmer

Tilbehør

Kjør

og skrive

X:\Setup.exe

.

Hvis Autokjør-vinduet vises i Windows Vista, klikker du på

Kjør

Setup.exe

i feltet

Installer eller kjør program

og klikker på

Fortsett

i vinduet for

brukerkontokontroll

.

3

Klikk på

Next

.

4

Velg

Typical installation for a network printer

. Klikk på

Next

.

5

Listen over skrivere som er tilgjengelige på nettverket, vises. Velg skriveren du vil installere, fra listen, og klikk deretter på

Next

.

• Ved behov velger du ønsket språk fra rullegardinlisten.

View User’s Guide

: Lar deg vise brukerhåndboken. Hvis datamaskinen ikke har Adobe

®

Acrobat

®

, klikker du på dette alternativet, og Adobe

®

Acrobat

®

Reader installeres automatisk for deg.

• Hvis du ikke finner skriveren på listen, klikker du på

Update

for

å oppdatere den, eller velger

Add TCP/IP Port

for å koble skriveren til nettverket. Hvis du vil koble skriveren til nettverket, angir du navnet på porten og IP-adressen for skriveren.

Skriv ut en konfigurasjonsside for nettverk for å finne skriverens

IP-adresse eller MAC-adresse.

• Hvis du vil finne en delt nettverksskriver (UNC-bane), velger du

Shared Printer (UNC)

og angir det delte navnet manuelt, eller du finner en delt skriver ved å klikke på

Browse

-knappen.

M

ERK

: Hvis du ikke finner maskinen på nettverket, må du slå av brannmuren og klikke på

Update

.

For Windows: Klikk på

Start

Kontrollpanel

og velg Windowsbrannmur. Deaktiver brannmuren. For andre operativsystemer må du se den elektroniske hjelpen.

6

Når installeringen er fullført, åpnes et vindu der du blir spurt om du vil skrive ut en testside. Hvis du ønsker å gjøre det, merker du av for de aktuelle alternativene og klikker på

Finish

.

7

Installere skriverprogramvare i Windows

4

Velg

Custom installation

. Klikk på

Next

.

M

ERK

: Hvis skriveren ikke virker som den skal etter at installasjonen

er fullført, installerer du skriverdriveren på nytt. Se “Installere skriverprogramvaren på nytt” på side 9.

Tilpasset installasjon

Du kan velge hvilke komponenter som skal installeres, og angi en

IP-adresse.

1

Kontroller at skriveren er koblet til nettverket og slått på. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler skriveren til et nettverk, se brukerhåndboken som fulgte med skriveren.

2

Sett inn den medfølgende CD-en med

Drivers and Utilities

(Drivere og verktøy) i datamaskinens optiske stasjon.

CDen skal starte automatisk, og det vises et installeringsvindu.

Hvis installeringsvinduet ikke vises, klikker du på

Start

og deretter

Kjør

. Skriv inn

X:\Setup.exe

: Bytt ut

X

med bokstaven som representerer stasjonen, og klikk på

OK

.

Hvis du bruker Windows Vista, må du velge

Start

Alle

Programmer

Tilbehør

Kjør

og skrive

X:\Setup.exe

.

Hvis Autokjør-vinduet vises i Windows Vista, klikker du på

Kjør

Setup.exe

i feltet

Installer eller kjør program

og klikker på

Fortsett

i vinduet for

brukerkontokontroll

.

3

Klikk på

Next

.

5

Listen over skrivere som er tilgjengelige på nettverket, vises. Velg skriveren du vil installere, fra listen, og klikk deretter på

Next

.

• Ved behov velger du ønsket språk fra rullegardinlisten.

View User’s Guide

: Lar deg vise brukerhåndboken. Hvis datamaskinen ikke har Adobe

®

Acrobat

®

, klikker du på dette alternativet, og Adobe

®

Acrobat

®

Reader installeres automatisk for deg.

• Hvis du ikke finner skriveren på listen, klikker du på

Update

for

å oppdatere den, eller velger

Add TCP/IP Port

for å koble skriveren til nettverket. Hvis du vil koble skriveren til nettverket, angir du navnet på porten og IP-adressen for skriveren.

Skriv ut en konfigurasjonsside for nettverk for å finne skriverens

IP-adresse eller MAC-adresse.

• Hvis du vil finne en delt nettverksskriver (UNC-bane), velger du

Shared Printer [UNC]

og angir det delte navnet manuelt, eller du finner en delt skriver ved å klikke på

Browse

-knappen.

M

ERK

: Hvis du ikke finner maskinen på nettverket, må du slå av brannmuren og klikke på

Update

.

For Windows: Klikk på

Start

Kontrollpanel

og velg Windowsbrannmur. Deaktiver brannmuren. For andre operativsystemer må du se den elektroniske hjelpen.

8

Installere skriverprogramvare i Windows

T

IPS

: Hvis du vil angi en bestemt IP-adresse på en bestemt nettverksskriver, klikker du på

Set IP Address

-knappen.

Vinduet hvor du kan angi IP-adressen, vises. Gjør følgende:

Installere skriverprogramvaren på nytt

Du kan installere programvaren på nytt hvis installeringen mislykkes.

1

Start Windows.

2

Start

-menyen velger du

Programmer

eller

Alle Programmer

Dell

Dell Printers

Dell 1235cn Color Laser MFP

Maintenance

.

3

Velg

Repair

og klikk på

Next

.

4

Listen over skrivere som er tilgjengelige på nettverket, vises. Velg skriveren du vil installere, fra listen, og klikk deretter på

Next

. a. Velg en skriver som skal kobles til en bestemt IP-adresse på listen.

b. Konfigurer en IP-adresse, delnettverksmaske og gateway for skriveren manuelt og klikk på

Configure

for å koble den bestemte

IP-adressen til nettverksskriveren.

c. Klikk på

Next

.

6

Velg komponentene som skal installeres. Når du har valgt komponentene, vises følgende vindu. Du kan også endre skrivernavnet, angi skriveren som skal være delt på nettverket, angi skriveren til standardskriver og endre navnet på porten til hver skriver. Klikk på

Next

.

• Hvis du ikke finner skriveren på listen, klikker du på

Update

for

å oppdatere den, eller velger

Add TCP/IP Port

for å koble skriveren til nettverket. Hvis du vil koble skriveren til nettverket, angir du navnet på porten og IP-adressen for skriveren.

• Hvis du vil finne en delt nettverksskriver (UNC-bane), velger du

Shared Printer (UNC)

og angir det delte navnet manuelt, eller du finner en delt skriver ved å klikke på

Browse

-knappen.

Det vises en komponentliste, slik at du kan installere hvert enkelt element på nytt.

M

ERK

: Hvis skriveren ikke er koblet til datamaskinen, vil følgende vindu vises.

Hvis du vil installere programvaren på en server, merker du av for

Setting up this printer on a server

.

7

Når installeringen er fullført, åpnes et vindu der du blir spurt om du vil skrive ut en testside. Hvis du ønsker å gjøre det, merker du av for de aktuelle alternativene og klikker på

Finish

.

M

ERK

: Hvis skriveren ikke virker som den skal etter at installasjonen

er fullført, installerer du skriverdriveren på nytt. Se “Installere skriverprogramvaren på nytt” på side 9.

Når du har koblet til skriveren, klikker du på

Next

.

9

Installere skriverprogramvare i Windows

Hvis du ikke vil koble til skriveren nå, klikker du på

Next

og

No

i det neste skjermbildet. Da starter installeringen, og det skrives ikke ut en testside på slutten av installeringen.

Installeringsvinduet du ser på skjermen din, kan være forskjellig fra det som vises i denne brukerhåndboken, avhengig av hvilket operativsystem det er på på maskinen.

5

Velg komponentene du vil installere på nytt, og klikk på

Next

.

Hvis du installerte skriverprogramvaren for lokal utskrift og velger

skriverdrivernavnet

, vises vinduet der du blir spurt om du vil skrive ut en testside. Gjør følgende: a. Hvis du vil skrive ut en testside, merker du av i avmerkingsboksen og klikker på

Next

.

b. Hvis testsiden skrives ut riktig, klikker du på

Yes

.

Hvis den ikke skrives ut riktig, klikker du på

No

for å skrive den ut på nytt.

6

Når du har installert skriverprogramvaren på nytt, klikker du på

Finish

.

Fjerne skriverprogramvaren

1

Start Windows.

2

Start

-menyen velger du

Programmer

eller

Alle Programmer

Dell

Dell Printers

Dell 1235cn Color Laser MFP

Maintenance

.

3

Velg

Remove

, og klikk på

Next

.

Det vises en komponentliste, slik at du kan velge hvilke(t) element(er) du vil fjerne.

4

Velg komponentene du vil fjerne, og klikk på

Next

.

5

Når datamaskinen ber deg om å bekrefte valget, klikker du på

Yes

.

Den valgte driveren og alle komponentene fjernes fra datamaskinen.

6

Når programvaren er fjernet, klikker du på

Finish

.

10

Installere skriverprogramvare i Windows

2

Grunnleggende utskrift

Dette kapitlet forklarer utskriftsalternativene og vanlige utskriftsoppgaver i Windows.

Dette kapitlet inneholder:

Skrive ut et dokument

Skrive ut til en fil (PRN)

Skriverinnstillinger

- Kategorien Layout

- Kategorien Paper

- Kategorien Graphic

- Kategorien Other Options

- Kategorien Om

- Bruke en favorittinnstilling

- Bruke Hjelp

Skrive ut et dokument

M

ERK

:

Skriverdrivervinduet

Properties

som vises i denne brukerhåndboken, kan være forskjellig, avhengig av skriveren som er i bruk.

Sammensetningen av skriveregenskapsvinduet er imidlertid lik.

Kontroller at operativsystemet er kompatibelt med skriveren.

Se i delen som omhandler operativsystemkompatibilitet under skriverspesifikasjoner i skriverens brukerhåndbok.

Hvis du trenger å vite det nøyaktige navnet på skriveren, finner du dette på den medfølgende CD-en med

Drivers and Utilities

.

Når du velger et alternativ i skriveregenskapene, kan du se et utropstegn ( ) eller et ( )-tegn. Et utropstegn betyr at du kan velge alternativet, men det er ikke anbefalt. Et ( )-tegn betyr at du ikke kan velge alternativet på grunn av maskinens innstillinger eller miljø.

Nedenfor beskrives den generelle fremgangsmåten for utskrift fra ulike Windows-programmer. Den nøyaktige fremgangsmåten for å skrive ut et dokument kan variere, avhengig av hvilket program du bruker. Se brukerhåndboken for det aktuelle programmet hvis du vil ha den nøyaktige utskriftsprosedyren.

1

Åpne dokumentet som skal skrives ut.

2

Velg

Skriv ut

Fil

-menyen. Utskriftsvinduet vises. Vinduet kan se noe annerledes ut, avhengig av programmet.

De grunnleggende utskriftsinnstillingene velges i utskriftsvinduet.

Disse innstillingene inkluderer antall eksemplarer og utskriftsområde.

Kontroller at skriveren er valgt.

11

Grunnleggende utskrift

3

Velg

skriverdriveren

i rullegardinlisten

Name

.

4

Hvis du vil bruke funksjonene som følger med skriverdriveren, klikker du på

Properties

eller

Innstillinger

i programmets utskriftsvindu. Hvis du vil ha mer informasjon, se

“Skriverinnstillinger” på side 12.

Hvis knappen

Setup

,

Printer

eller

Options

vises i utskriftsvinduet, klikker du på denne i stedet. Deretter klikker du på

Properties

i det neste skjermbildet.

5

Klikk på

OK

for å lukke egenskapsvinduet.

6

Start utskriftsjobben ved å klikke på

OK

eller

Skriv ut

i utskriftsvinduet.

Skrive ut til en fil (PRN)

Noen ganger må du lagre utskriftsdataene som en fil for formålet.

Slik lager du en fil:

1

Merk av for

Skriv til fil

i

Skriv ut

-vinduet.

2

Klikke på

Skriv ut

.

3

Velg mappe, gi filen et navn, og klikk deretter på

OK

.

Skriverinnstillinger

Du kan bruke egenskapsvinduet for skriveren, som gir deg tilgang til alle skriveralternativene du trenger når du bruker skriveren. Når egenskapsvinduet for skriveren vises, kan du se gjennom og endre innstillingene du trenger for utskriftsjobben.

Egenskapsvinduet for skriveren kan være forskjellig, avhengig av operativsystemet. Denne brukerhåndboken viser egenskapsvinduet i Windows XP.

Skriverdrivervinduet

Properties

som vises i denne brukerhåndboken, kan være forskjellig, avhengig av skriveren som er i bruk.

M

ERK

:

De fleste Windows-programmer overstyrer innstillingene du angir i skriverdriveren. Endre først alle tilgjengelige utskriftsinnstillinger i programmet, og endre deretter eventuelle gjenværende innstillinger i skriverdriveren.

Innstillingene du endrer, vil bare være aktive så lenge du bruker gjeldende program.

Hvis du vil gjøre endringene permanente

, må du endre innstillingene i mappen Skrivere.

Den følgende fremgangsmåten er for Windows XP. For andre

Windows-operativsystemer se brukerhåndboken eller hjelpen for Windows.

1. Klikk på

Start

-knappen i Windows.

2. Velg

Skrivere og telefakser

.

3. Velg

ikonet for skriverdriveren

.

4. Høyreklikk på ikonet for skriverdriveren og velg

Utskriftsinnstillinger

.

5. Endre innstillingene i hver kategori, og klikk på OK.

12

Grunnleggende utskrift

Kategorien Layout

Kategorien

Layout

inneholder alternativer for å angi hvordan dokumentet skal se ut på den utskrevne siden.

Layout Options

inneholder

Multiple Pages per Side

og

Poster Printing

. Se “Skrive ut et dokument” på side 11 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan

du får tilgang til skriveregenskapene.

Kategorien Paper

Bruk følgende alternativer for å angi grunnleggende

papirbehandlingsspesifikasjoner i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 11 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får

tilgang til skriveregenskapene.

Klikk på kategorien

Paper

for å få tilgang til forskjellige papiregenskaper.

Paper Orientation

Med

Paper Orientation

kan du velge hvilken retning informasjonen skal skrives ut i på en side.

• Med

Portrait

kan du skrive ut på tvers av siden (brevstil).

• Med

Landscape

kan du skrive ut på langs av siden (regnearkstil).

• Med

Rotate 180 Degrees

kan du rotere siden 180 grader.

Stående

Liggende

Layout Options

Med

Layout Options

kan du velge avanserte utskriftsalternativer. Du kan velge

Multiple Pages per Side

og

Poster Printing

.

• Hvis du vil ha mer informasjon, se “Skrive ut flere sider på ett ark (N opp-utskrift)” på side 16.

• Hvis du vil ha mer informasjon, se “Skrive ut plakater” på side 17.

• Hvis du vil ha mer informasjon, se “Skrive ut hefter” på side 17

Double-sided Printing

Med

Double-sided Printing

kan du skrive ut på begge sider av arket.

.

• Hvis du vil ha mer informasjon, se “Skrive ut på begge sider av arket” på side 18.

13

Grunnleggende utskrift

Copies

Copies

lar deg velge hvor mange eksemplarer du vil skrive ut. Du kan velge fra 1 til 999 eksemplarer.

Size

Med

Size

kan du angi størrelsen på papiret som er lagt i skuffen.

Hvis den ønskede størrelsen ikke finnes i

Size

-boksen, klikker du på

Custom

. Når vinduet

Custom Paper Setting

vises, kan du angi papirstørrelsen og klikke på

OK

. Innstillingen vises i listen, slik at du kan velge den.

Source

Kontroller at riktig papirskuff er angitt for

Source

.

Bruk

Manuell mating

ved utskrift på spesialmaterialet, for eksempel konvolutter og transparenter.

Type

Angi

Type

slik at det svarer til papiret som er lagt i skuffen som du vil skrive ut fra. Dermed får du en utskrift med best mulig resultat. Hvis ikke, blir ikke nødvendigvis utskriftskvaliteten som du ønsker.

Thick

Tykt papir som veier mellom 90 og 105 g/m

2

.

Tynt

: Tynt papir som veier mellom 60 og 70 g/m

2

.

Cotton

: 75~90 g/m

2

bomullspapir, for eksempel Gilbert 25 % og Gilbert 100 %.

Plain Paper

: Vanlig papir. Velg denne typen hvis du bruker en svart-/hvittskriver og skriver ut på 60 g/m

2

bomullspapir.

Recycled Paper

: 75~90 g/m

2

resirkulert papir.

Color Paper

: 75~90 g/m

2

papir med farget bakgrunn.

Archive Paper

: Velg dette alternativet hvis du har behov for å oppbevare en utskrift over lengre tid, for eksempel i et arkiv.

Scaling Printing

Med

Scaling Printing

kan du skalere utskriftsjobben på en side, automatisk eller manuelt. Du kan velge mellom

None

,

Reduce/Enlarge

og

Fit to Page

.

• Hvis du vil ha mer informasjon, se “Skrive ut et forminsket eller forstørret dokument” på side 18.

• Hvis du vil ha mer informasjon, se “Tilpasse dokumentet til en valgt papirstørrelse” på side 18.

Kategorien Graphic

Bruk grafikkalternativene nedenfor til å justere utskriftskvaliteten etter

behov. Se “Skrive ut et dokument” på side 11 hvis du vil ha mer

informasjon om hvordan du får tilgang til skriveregenskapene.

Klikk på kategorien

Graphic

for å vise egenskapene som vises nedenfor.

Advanced Options

Du kan angi avanserte innstillinger ved å klikke på knappen

Advanced Options

.

Print All Text To Black

: Hvis det er merket av for

Print All Text To

Black,

vil all tekst i dokumentet skrives ut med hel, svart farge, uansett hvilken farge den har på skjermen.

Print All Text To Darken

: Hvis det er merket av for

Print All Text To

Darken

, skrives all tekst i dokumentet ut mørkere enn i et vanlig dokument.

Enkelte skrivere støtter ikke denne funksjonen.

Grayscale Enhancement

: Trykk på

Smart Color

-fliken. Denne funksjonen lar brukere ta vare på detaljene i naturfoto og forbedre kontrasten og synligheten blant gråtoner ved utskrift av fargedokumenter i gråskala. Denne funksjonen er tilgjengelig bare når du bruker PCLskriverdriveren.

Fine Edge

: Trykk på

Smart Color

-fliken. Denne funksjonen lar brukerne fremheve kantene på tekst og smale linjer for å gjøre dokumentet lettere

å lese, og jevnfører hver fargekanalregistrering i fargeutskriftmodus.

Denne funksjonen er tilgjengelig bare når du bruker SPL-skriverdriveren.

Quality

Alternativene for oppløsning varierer mellom skrivermodellene.

Jo høyere innstilling, desto skarpere og klarere blir tegn og grafikk på utskriften. Det kan ta lengre tid å skrive ut et dokument med høye innstillinger.

Color Mode

Du kan angi fargealternativer.

Color

gir vanligvis best mulig utskriftskvalitet for fargedokumenter. Hvis du vil skrive ut et fargedokument i gråtoner, velger du

Grayscale

. Hvis du vil justere fargealternativene manuelt, velger du

Manual

og klikker på

Color Adjust

-knappen

Color Matching

knappen.

Copies Setting

: Før du kan bruke dette alternativet, må du angi antall eksemplarer i kategorien

Paper

. Når du skal lage flere kopier og vil skrive ut noen av kopiene i farger og andre i gråtoner, bruker du dette alternativet og velger antallet gråtonekopier.

Color Adjust

: Du kan justere utseendet på bildene ved å endre innstillingene under

Levels

.

Color Matching

: Du kan tilpasse utskriftsfargene til fargene på skjermen med alternativet

Settings

.

14

Grunnleggende utskrift

Kategorien Other Options

Du kan velge utmatingsalternativer for dokumentet. Se “Skrive ut et dokument” på side 11 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du

får tilgang til skriveregenskapene.

Klikk på kategorien

Other Options

for å få tilgang til følgende funksjoner:

Bruke en favorittinnstilling

Under alternativet

Favorites

, som er tilgjengelig i alle kategorier, kan du lagre gjeldende egenskapsinnstillinger for senere bruk.

Slik lagrer du et

Favorites

-element:

1

Velg de ønskede innstillingene i hver kategori.

2

Skriv inn et navn på elementet i

Favorites

-boksen.

Watermark

Du kan opprette tekstbilde i bakgrunnen som skal skrives ut på hver side

i dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon, se “Bruke vannmerker” på side 19.

Overlay

Overlegg brukes ofte i stedet for forhåndstrykte skjemaer og ark med brevhode.

Hvis du vil ha mer informasjon, se “Bruke overlegg” på side 20.

Output Options

Print Subset

: Du kan angi hvilken rekkefølge sidene skal skrives ut i.

Velg utskriftsrekkefølgen i rullegardinlisten.

-

Normal (1, 2, 3)

: Alle sidene blir skrevet ut fra første til siste side.

-

Reverse All Pages (3,2,1)

: Alle sidene blir skrevet ut fra siste til første side.

-

Print Odd Pages

: Bare oddetallssidene blir skrevet ut.

-

Print Even Pages

: Bare partallssidene blir skrevet ut.

Kategorien Om

Bruk kategorien

About

til å vise informasjon om opphavsrett og driverens versjonsnummer. Hvis du har en nettleser, kan du koble til

Internett ved å klikke på ikonet for webområdet. Hvis du vil ha mer

informasjon om hvordan du får tilgang til skriveregenskapene, se “Skrive ut et dokument” på side 11.

3

Klikk på

Save

.

Når du lagrer

Favorites

, lagres alle gjeldende driverinnstillinger.

Hvis du vil bruke en lagret innstilling, velger du elementet i rullegardinlisten

Favorites

. Skriveren er nå konfigurert til å skrive ut i samsvar med den valgte Favoritter-innstillingen.

Hvis du vil slette et Favoritter-element, velger du elementet i listen og klikker på

Delete

.

Du kan også gjenopprette skriverdriverens standardinnstillinger ved

å velge

Printer Default

i listen.

Bruke Hjelp

Skriveren har en elektronisk hjelpefunksjon som kan aktiveres ved

å klikke på

Help

-knappen i skriverens egenskapsvindu. Hjelpen inneholder detaljert informasjon om skriverfunksjonene som finnes i skriverdriveren.

Du kan også klikke på øverst i høyre hjørne i vinduet, og deretter klikke på en hvilken som helst innstilling.

15

Grunnleggende utskrift

3

Avansert utskrift

Dette kapitlet forklarer utskriftsalternativer og avanserte utskriftsoppgaver.

M

ERK

:

Skriverdrivervinduet

Properties

som vises i denne brukerhåndboken, kan være forskjellig, avhengig av skriveren som er i bruk.

Sammensetningen av skriveregenskapsvinduet er imidlertid lik.

Hvis du trenger å vite det nøyaktige navnet på skriveren, finner du dette på den medfølgende CD-en med

Drivers and Utilities

.

Dette kapitlet inneholder:

Skrive ut flere sider på ett ark (N opp-utskrift)

Skrive ut plakater

Skrive ut hefter

Skrive ut på begge sider av arket

Skrive ut et forminsket eller forstørret dokument

Tilpasse dokumentet til en valgt papirstørrelse

Bruke vannmerker

Bruke overlegg

Skrive ut flere sider på ett ark

(N opp-utskrift)

Du kan velge hvor mange sider du vil skrive ut på et enkeltark. Hvis du vil skrive ut mer enn én side per ark, forminskes sidene og ordnes i angitt rekkefølge på arket. Du kan skrive ut opptil 16 sider på ett ark.

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 11.

2

I kategorien

Layout

velger du

Multiple Pages per Side

i rullegardinlisten

Layout Type

.

3

Velg hvor mange sider du vil skrive ut per ark (1, 2, 4, 6, 9 eller 16) i rullegardinlisten

Pages per Side

.

4

Velg om nødvendig siderekkefølgen i rullegardinlisten

Page

Order

.

Merk av for

Print Page Border

for å skrive ut en kant rundt hver side på arket.

5

Klikk på kategorien

Paper

, og velg papirkilde, -størrelse og -type.

6

Klikk på

OK

, og skriv ut dokumentet.

16

Avansert utskrift

Skrive ut plakater

Med funksjonen for plakatutskrift kan du skrive ut et enkeltsidig dokument på 4, 9 eller 16 ark, som du deretter kan lime sammen til et dokument i plakatstørrelse.

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 11.

2

Klikk kategorien

Layout,

og velg

Poster Printing

i rullegardinlisten

Layout Type

.

3

Konfigurer plakatalternativer:

Du kan velge sideoppsettet

Poster<2x2>

,

Poster<3x3>

,

Poster<4x4>

eller

Custom

. Hvis du velger

Poster<2x2>

, vil utskriften automatisk strekkes over fire fysiske sider. Hvis alternativet er satt til Egendefinert, kan du forstørre originalen med 150 til 400 %.

Avhengig av forstørrelsesgraden, justeres sideoppsettet automatisk til

Poster<2x2>

,

Poster<3x3>

eller

Poster<4x4>

.

Skrive ut hefter

Med funksjonen for hefteutskrift kan du skrive ut et dokument på begge sider av arket og ordne sidene slik at arkene kan brettes i to til et hefte når de er skrevet ut.

1

Du kan endre utskriftsinnstillinger i skriveregenskapene

i programmet. Se “Skrive ut et dokument” på side 11.

2

I kategorien

Layout

velger du

Booklet Printing

i rullegardinlisten for

Type

.

M

ERK

:

Alternativet

Booklet Printing

er ikke tilgjengelig for alle papirstørrelser. Du finner tilgjengelig papirstørrelse for denne funksjonen ved å velge papirstørrelsen under

Størrelse

i kategorien

Paper

og kontrollere at

Booklet Printing

i

Type

listen i kategorien

Layout

er aktivert.

3

Klikk på kategorien

Paper

og velg papirkilde, -størrelse og -type.

4

Klikk på

OK

, og skriv ut dokumentet.

5

Når sidene er skrevet ut, bretter og stifter du dem.

Angi en overlapping i millimeter eller tommer for å gjøre det lettere

å lime arkene sammen.

0,15 tommer

0,15 tommer

4

Klikk på kategorien

Paper

, og velg papirkilde, -størrelse og -type.

5

Klikk på

OK

, og skriv ut dokumentet. Gjør ferdig plakaten ved å lime arkene sammen.

17

Avansert utskrift

Skrive ut på begge sider av arket

Du kan skrive ut på begge sider av et ark. Før du skriver ut, må du bestemme hvilken retning dokumentet skal skrives ut i.

Følgende alternativer finnes:

None

Long Edge

: Det vanlige oppsettet for bøker som skal bindes inn.

Short Edge

: Brukes ofte for kalendere.

Langside

Kortside

M

ERK

: Ikke skriv ut på begge sider av etiketter, transparenter, konvolutter eller tykt papir. Det kan føre til papirstopp og skade på skriveren.

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør

du dette i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 11.

2

Velg papirretning i kategorien

Layout

.

3

Velg ønsket alternativ for innbinding under

Double-sided

Printing

.

4

Klikk på kategorien

Paper

, og velg papirkilde, -størrelse og -type.

5

Klikk på

OK

, og skriv ut dokumentet.

M

ERK

: Hvis skriveren ikke har en dupleksenhet, må du fullføre utskriftsjobben manuelt. Skriveren skriver først ut annenhver side av dokumentet. Når den første siden av jobben er skrevet ut, vises vinduet for utskriftstips. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre utskriften.

Skrive ut et forminsket eller forstørret dokument

Du kan endre størrelsen på sideinnholdet, slik at det blir større eller mindre på den utskrevne siden.

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 11.

2

I kategorien

Paper

velger du

Reduce/Enlarge

i rullegardinlisten

Printing Type

.

3

Angi skaleringsgraden i

Percentage

-boksen.

Du kan også klikke på knappen eller .

4

Velg papirkilden, -størrelsen og -typen under

Paper Options

.

5

Klikk på

OK

, og skriv ut dokumentet.

Tilpasse dokumentet til en valgt papirstørrelse

Med denne funksjonen kan du skalere utskriften til en hvilken som helst valgt papirstørrelse, uansett størrelse på det digitale dokumentet. Dette kan være nyttig hvis du vil undersøke fine detaljer i et lite dokument.

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 11.

2

I kategorien

Paper

velger du

Fit to Page

i rullegardinlisten

Printing Type

.

3

Velg riktig størrelse i rullegardinlisten

Utskriftsstørrelse

.

4

Velg papirkilden, -størrelsen og -typen under

Paper Options

.

5

Klikk på

OK

, og skriv ut dokumentet.

18

Avansert utskrift

Bruke vannmerker

Med vannmerkealternativet kan du skrive ut tekst oppå et eksisterende dokument. Du kan for eksempel legge på store grå bokstaver med teksten

UTKAST eller FORTROLIG diagonalt over førstesiden eller alle sidene i et dokument.

Det følger flere forhåndsdefinerte vannmerker med skriveren, og du kan endre disse eller legge til nye vannmerker.

Bruke et eksisterende vannmerke

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 11.

2

Klikk på kategorien

Other Options

, og velg det ønskede vannmerket i rullegardinlisten

Watermark

. Det valgte vannmerket vises på forhåndsvisningsbildet.

3

Klikk på

OK

, og start utskriften.

M

ERK

: Forhåndsvisningsbildet viser hvordan siden vil se ut når den er skrevet ut.

Opprette et vannmerke

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 11.

2

Klikk på kategorien

Other Options

, og klikk på

Edit

under

Watermark

. Vinduet

Edit Watermark

vises.

3

Skriv inn en tekstmelding i boksen

Watermark Message

. Du kan skrive inn opptil 40 tegn. Meldingen vises i forhåndsvisningsvinduet.

Hvis du merker av for

First Page Only

, skrives vannmerket bare ut på første side.

4

Velg vannmerkealternativer.

Du kan velge skriftnavn, stil, størrelse og gråtonenivå under

Font

Attributes

, og angi vannmerkevinkel under

Message Angle

.

5

Klikk på

Add

for å legge til det nye vannmerket i listen.

6

Når du er ferdig med å redigere, klikker du på

OK

og starter utskriften.

Hvis du vil stoppe utskriften av vannmerket, velger du

(No Watermark)

i rullegardinlisten

Watermark

.

Redigere et vannmerke

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 11.

2

Klikk på kategorien

Other Options

, og klikk på

Edit

under

Watermark

. Vinduet

Edit Watermark

vises.

3

Velg det vannmerket du ønsker å redigere, i listen

Current

Watermarks

, og endre vannmerkemeldingen og -alternativene.

4

Klikk på

Update

for å lagre endringen.

5

Klikk på

OK

til utskriftsvinduet lukkes.

Slette et vannmerke

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 11.

2

I kategorien

Other Options

klikker du på

Edit

under Vannmerke.

Vinduet

Edit Watermark

vises.

3

Velg vannmerket du vil slette i listen

Current Watermarks

, og klikk på

Delete

.

4

Klikk på

OK

til utskriftsvinduet lukkes.

19

Avansert utskrift

Bruke overlegg

Hva er et overlegg?

Et overlegg er tekst og/eller bilder som er lagret på datamaskinens harddisk

(HDD) i et spesielt filformat som kan skrives ut i et hvilket som helst dokument. Overlegg brukes ofte i stedet for forhåndstrykte skjemaer og ark med brevhode. I stedet for å bruke et forhåndstrykt brevhode, kan du opprette et overlegg som inneholder nøyaktig samme informasjon som brevhodet. Når du vil skrive ut et brev med firmaets brevhode, trenger du ikke legge inn forhåndstrykt papir med brevhode. Du trenger bare å gi skriveren beskjed om å skrive ut brevhodet i dokumentet ditt.

Opprette et nytt sideoverlegg

Hvis du vil bruke et sideoverlegg, må du opprette et nytt sideoverlegg som inneholder logoen eller bildet.

1

Opprett eller åpne et dokument som inneholder en tekst eller et bilde som skal brukes i et nytt sideoverlegg. Plasser elementene nøyaktig slik de skal vises når de er skrevet ut som et overlegg.

2

Hvis du vil lagre dokumentet som et overlegg, gjør du dette i

skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 11.

3

Klikk på kategorien

Other Options

, og klikk på

Edit

under

Overlay

.

4

I vinduet Rediger overlegg klikker du på

Create Overlay

.

5

Skriv inn et navn på opptil åtte tegn i

File name

-boksen i vinduet

Opprett overlegg. Velg om nødvendig målbanen. (Standardbanen er C:\FormOver.)

6

Klikk på

Save

. Navnet vises i

Overlay List

-boksen.

7

Klikk på

OK

eller

Yes

for å fullføre opprettingen.

Filen blir ikke skrevet ut. Den lagres i stedet på datamaskinens harddisk.

M

ERK

: Størrelsen på overleggsdokumentet må være den samme som for dokumentet det skal skrives ut sammen med. Ikke opprett et overlegg med et vannmerke.

Bruke et sideoverlegg

Når et overlegg er opprettet, kan det skrives ut sammen med dokumentet.

Slik skriver du ut et overlegg sammen med et dokument:

1

Opprett eller åpne dokumentet som skal skrives ut.

2

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 11.

3

Klikk på kategorien

Other Options

.

4

Velg det ønskede overlegget i rullegardinlisten

Overlay

.

5

Hvis den ønskede overleggfilen ikke vises i

Overlay

-listen, klikker du på

Edit

og deretter på

Load Overlay

og velger overleggfilen.

Hvis du har lagret overleggfilen du ønsker å bruke, i et eksternt lager, kan du også laste inn filen når du går til vinduet

Load Overlay

.

Når du har valgt filen, klikker du på

Open

. Filen vises i

Overlay

List

-boksen og er klar til å skrives ut. Velg overlegget i

Overlay

List

-boksen.

6

Klikk på

Confirm Page Overlay When Printing

om nødvendig.

Hvis denne boksen er avmerket, åpnes et meldingsvindu hver gang du sender et dokument til skriveren. I meldingen blir du bedt om å bekrefte at du vil skrive ut et overlegg sammen med dokumentet.

Hvis denne boksen er tom, og du har valgt et overlegg, blir overlegget automatisk skrevet ut sammen med dokumentet.

7

Klikk på

OK

eller

Yes

til utskriften starter.

Det valgte overlegget lastes ned sammen med utskriftsjobben og skrives ut på dokumentet.

M

ERK

: Oppløsningen til overleggdokumentet må være den samme som for dokumentet overlegget skal skrives ut sammen med.

Slette et sideoverlegg

Du kan slette sideoverlegg du ikke lenger har bruk for.

1

I vinduet for skriveregenskaper klikker du på kategorien

Other

Options

.

2

Klikk på

Edit

under

Overlay

.

3

Velg overlegget du vil slette, i

Overlay List

-boksen.

4

Klikk på

Delete Overlay

.

5

Når det vises et vindu der du blir bedt om å bekrefte, klikker du på

Yes

.

6

Klikk på

OK

til utskriftsvinduet lukkes.

20

Avansert utskrift

4

Dele skriveren lokalt

Du kan koble skriveren direkte til en valgt datamaskin, som kalles

“vertsdatamaskinen”, i nettverket.

Den følgende fremgangsmåten er for Microsoft

®

Windows

®

XP. For andre Windows-operativsystemer se brukerhåndboken eller hjelpen for

Windows.

M

ERKNADER

:

• Kontroller hvilke operativsystemer som er kompatible med skriveren.

Se i delen som omhandler operativsystemkompatibilitet under skriverspesifikasjoner i skriverens brukerhåndbok.

• Hvis du trenger å vite det nøyaktige navnet på skriveren, finner du dette på den medfølgende CD-en med

Drivers and Utilities

.

Konfigurere en vertsdatamaskin

1

Start Windows.

2

Start

-menyen velger du

Skrivere og telefakser

.

3

Dobbeltklikk på

skriverdriverikonet

.

4

Velg

Deling

Printer

-menyen.

5

Merk av for

Del denne skriveren

.

6

Fyll ut feltet

Delt navn

, og klikk på

OK

.

Konfigurere en klientdatamaskin

1

Høyreklikk på

Start

-knappen i Windows, og velg

Utforsk

.

2

Velg

Mine nettverkssteder

, og høyreklikk på

Søk etter datamaskiner

.

3

Skriv inn IP-adressen til vertsdatamaskinen i feltet

Datamaskinnavn

, og klikk på

Søk

. (Hvis datamaskinen krever

Brukernavn

og

Passord

, skriver du inn brukernavnet og passordet til kontoen på vertsdatamaskinen.)

4

Dobbeltklikk på

Skrivere og telefakser

.

5

Høyreklikk på driverikonet, og velg

Koble til

.

6

Klikk på

Ja

hvis det vises en bekreftelsesmelding for installasjon.

21

Dele skriveren lokalt

5

Skanning

Skanning med maskinen gjør om bilder og tekst til digitale filer på datamaskinen. Filene kan fakses eller sendes som e-post, publiseres på en webside eller brukes i andre prosjekter som du kan skrive ut ved hjelp av SmarThru-programvaren eller WIA-driveren.

Dette kapitlet inneholder:

SmarThru Office

Skanning med TWAIN-kompatibel programvare

Skanne ved hjelp av WIA-driveren

M

ERK

:

Kontroller operativsystemet som er kompatibelt med skriveren.

Se i delen som omhandler operativsystemkompatibilitet under skriverspesifikasjoner i skriverens brukerhåndbok.

Du finner navnet på skriveren din på den medfølgende CD-en med Drivers and Utilities.

Den maksimale oppløsningen som kan oppnås, avhenger av ulike faktorer, blant annet hvor rask datamaskinen er, tilgjengelig diskplass, minne, størrelsen på bildet som skal skannes, og innstillingene for bitdybde. Avhengig av systemet og hva du skal skanne, kan det derfor hende at du ikke kan skanne med bestemte oppløsninger, spesielt hvis du prøver å skanne med høy oppløsning (høye dpi-verdier).

SmarThru Office

Den medfølgende CD-en med

Drivers and Utilities

gir deg SmarThru

Office. SmarThru Office har nyttige funksjoner du kan bruke med maskinen.

Starte SmarThru Office

Følg fremgangsmåten under for å starte SmarThru Office:

1

Kontroller at maskinen og datamaskinen er slått på, og at de er koblet riktig til hverandre.

2

Når du har installert SmarThru Office, får du se SmarThru Officeikonet på skrivebordet.

3

Dobbeltklikk på ikonet for SmarThru Office.

4

SmarThru Office vises.

Hvis du vil ha mer informasjon, klikk på

Help

>

SmarThru Office

Help

.

Quick Start Guide

Denne menyen viser hurtigknapper for noen funksjoner. Hurtigknappene inkluderer:

Categories

,

Binder

,

Life Cycle

,

Scan and OCR

,

Fix and

Enhance

og

Dell Website

. Du kan deaktivere denne menyen ved å merke av for "

Do not show this diaglog again

".

Bruke SmarThru Office

Skanning

1

Klikk på skann-ikonet.

M

ERK

:

I Microsoft® Windows® XP kan du bruke startprogrammet for

SmarThru Office, som du finner til høyre på oppgavelinjen, for å åpne vinduet

Scan Setting

på en enkel måte.

I andre operativsystemer enn Windows XP klikker du på SmarThruikonet i systemstatusområdet på Windows-oppgavelinjen for å aktivere startprogrammet for SmarThru Office.

22

Skanning

2

Scan Setting-vinduet åpnes.

1

2

3

4

Select

Scanner

Select

Profile

Scan

Settings

Scan To

Brukes til å velge mellom en lokal skanner og nettverksskanner.

Brukes til å lagre ofte brukte innstillinger for senere bruk. Klikk på

New Profile

for å lagre innstillingen.

Brukes til å tilpasse innstillinger for

Scan Size

og

Paper Source

.

Brukes til å tilpasse innstillinger for

File Name

og hvor skannede data skal sendes.

M

ERK

: ikk

Advanced

-knappen for å angi flere skannealternativer.

3

Konfigurer skanneinnstillinger og klikk på

Scan

. Hvis du vil ha mer informasjon, klikk på

Help

>

SmarThru Office Help

.

Send to

E-post

Du kan sende e-post mens du jobber i SmarThru Office.

M

ERK

: Du trenger en e-postklient, som for eksempel Outlook Express, for å sende e-post i SmarThru Office. Prosedyren for sending av e-post kan variere avhengig av hvilket e-postklientprogram du bruker.

1

Velg

File

>

Send to

>

Send By E-mail

.

2

En e-postklient åpnes.

3

Tast inn den nødvendige informasjonen og send e-posten.

Faks

Du kan sende e-post mens du jobber i SmarThru Office.

1

Velg

File

>

Send to

>

Send By Fax

.

2

Send Fax

-vinduet åpnes.

3

Skriv inn nødvendig informasjon og klikk på

Send Fax

.

M

ERK

: Hvis du vil ha mer informasjon om SmarThru Office, klikker du på

Help

>

SmarThru Office Help

.

SmarThru Office Help

-vinduet

åpnes. Du kan bruke den elektroniske hjelpeinformasjonen som er innebygd i SmarThru-programmet.

Følg fremgangsmåten under for å avinstallere SmarThru Office. Før du begynner å avinstallere, må du lukke alle åpne programmer på datamaskinen. a Fra menyen

Start

velger du

Programmer

eller

Alle programmer

.

b Velg SmarThru Office og deretter

Uninstall SmarThru Office

.

c Når du blir bedt om å bekrefte valget ditt, leser du erklæringen og klikker på

OK

. d Klikk på

Finish

.

Skanning med TWAIN-kompatibel programvare

Hvis du vil skanne dokumenter med annen programvare, må du bruke et

TWAIN-kompatibelt program, for eksempel Adobe

®

Photoshop

®

. Første gang du skanner med maskinen, må du velge den som TWAIN-kilde i programmet du bruker.

Skanningsprosessen består av følgende grunnleggende trinn:

1

Kontroller at maskinen og datamaskinen er slått på og riktig koblet til hverandre.

2

Legg et dokument på én side med forsiden ned på glassplaten. Du kan også legge ett eller flere dokumenter med forsiden opp i ADF

(eller DADF).

3

Åpne et program, for eksempel Photoshop.

4

Åpne TWAIN-vinduet, og angi skanningsalternativer.

5

Utfør skanningen, og lagre det skannede bildet.

M

ERK

: Følg programmets instruksjoner for innlasting av bilder.

Se brukerhåndboken for programmet.

23

Skanning

Skanne ved hjelp av WIA-driveren

Maskinen støtter også WIA-driveren (Windows Image Acquisition) for av Microsoft Windows XP og fungerer med digitalkameraer og skannere. I motsetning til TWAIN-driveren, kan du bruke WIA-driveren til

å skanne og enkelt manipulere bilder uten å bruke annen programvare.

M

ERK

: WIA-driveren fungerer bare på Windows XP/Vista med USBport.

Windows XP

1

Legg et dokument på én side med forsiden ned på glassplaten. Du kan også legge ett eller flere dokumenter med forsiden opp i ADF

(eller DADF).

2

Fra

Start

-menyen på skrivebordet, velger du

Innstillinger

,

Kontrollpanel

og

Skannere og kameraer

.

3

Dobbeltklikk på

skriverdriverikonet

. Veiviseren for skanner og kamera starter.

4

Velg skanningsinnstillingene, og klikk på

Forhåndsvisning

for å se hvordan innstillingene påvirker bildet.

5

Klikk på

Neste

.

6

Skriv inn et bildenavn, og velg et filformat og en målplassering for å lagre bildet.

7

Følg instruksjonene på skjermen for å redigere bildet etter at det er kopiert til datamaskinen.

M

ERK

: Hvis du vil avbryte skannejobben, trykker du på Stop-knappen i skannervinduet og i kameraveiviseren.

Windows Vista

1

Legg et dokument på én side med forsiden ned på glassplaten. Du kan også legge ett eller flere dokumenter med forsiden opp i ADF

(eller DADF).

2

Klikk på

Start

Kontrollpanel

Maskinvare og lyd

Skannere og kameraer

.

3

Klikk på

Skann et dokument eller bilde

. Da åpnes programmet

Windows Faksing og skanning

automatisk.

M

ERK

: Hvis du vil vise skannere, kan du klikke på

Vis skannere og kameraer

.

4

Klikk på

Skann

, og skannerdriveren åpnes.

5

Velg skanneinnstillinger, og klikk på

Forhåndsvisning

for å se hvordan innstillingene påvirker bildet.

6

Klikk på

Skann

.

M

ERK

: Hvis du vil avbryte skannejobben, klikker du på Avbryt i veiviseren for skanner og kamera.

24

Skanning

6

Bruke annen programvare

Dette kapittelet inneholder:

• Skriverens statusovervåking

• Verktøy for skriverinnstillinger

• Dell-programmet for bestilling av toner

• Fastvareoppdateringsprogram

Skriverens statusovervåking

Skriverens statusovervåking vises når du sender en utskriftsjobb til skriveren. Dette vises bare på datamaskinskjermen. Skjermbildet som vises, kan være ulikt, avhengig av tonernivå.

Hvis du er Windows-bruker, går du til menyen

Start

og velger

Programmer

eller

Alle Programmer

Dell

Dell

Printers

Dell 1235cn Color Laser MFP

Printer Status

Monitor

.

Printer Status Monitor

-programmet viser gjeldende status for skriveren, nivået for tonerkassett(er) og andre typer informasjon. Du kan også endre innstillinger.

Verktøy for skriverinnstillinger

Når du installerer

Dell

-programvaren, blir

Printer Settings

Utility

automatisk installert.

Slik åpner du

Printer Settings Utility

.

1

Klikk på

Start

Programmer

eller

Alle Programmer

Dell

Dell Printers

Dell 1235cn Color Laser

MFP

Printer Settings Utility

.

Printer Settings Utility

-vinduet åpnes.

2

Printer Settings Utility

-vinduet har flere funksjoner.

Klikk på knappen hvis du vil vite mer.

Hvis du vil bruke standardinnstillingene, klikker du på knappen

Printer Default

og deretter på

Apply

.

Hvis du vil avslutte, klikker du på knappen

Exit

nederst i vinduet.

Printing Status

:

Printer Status Monitor

viser skriverens gjeldende status.

Toner Level

: Du kan vise hvor mye toner som er igjen i tonerkassetten(e).

Order Supplies

: Klikk for å bestille nye tonerkassetter online.

User’s Guide

: Lar deg vise brukerhåndboken for

Dell

1235cn Color Laser MFP

.

25

Bruke annen programvare

Dell-programmet for bestilling av toner

Slik bestiller du nye tonerkassetter fra

Dell

:

1

Dobbeltklikk på ikonet

Dell

-tonerbestillingsprogram på skrivebordet.

eller

Klikk på

Start

Programmer

eller

Alle Programmer

Dell

Dell Printers

Dell 1235cn Color Laser

MFP

Dell 1235cn MFP Toner Reorder

.

2

Dell 1235cn MFP Toner Reorder

-vinduet åpnes.

Fastvareoppdateringsprogram

Du kan oppdatere skriverens fastvare ved hjelp av

Firmware

Update Utility

.

1

Klikk på

Start

Programmer

eller

Alle Programmer

Dell

Dell Printers

Dell 1235cn Color Laser

MFP

Firmware Update Utility

.

Firmware Update Utility

-vinduet åpnes.

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre fastvareoppdateringen.

26

Bruke annen programvare

7

Bruke skriveren med

Macintosh

Skriveren støtter Macintosh-systemer med et innebygd USBgrensesnitt eller et 10/100 Base-TX-nettverksgrensesnittkortet.

Når du skriver ut en fil fra en Macintosh-maskin, kan du bruke

CUPS-driveren ved å installere PPD-filen.

Merk

:

Noen skrivere støtter ikke nettverksgrensesnitt.

Kontroller at skriveren støtter et nettverksgrensesnitt ved å se i skriverspesifikasjonene i skriverens brukerhåndbok.

Dette kapitlet inneholder:

Installere -programvare

Avinstallere programvaren

Installere skriveren

Skrive ut

Skanne

Installere -programvare

På CD-en

Drivers and Utilities

(Drivere og verktøy) som fulgte med skriveren, finner du PPD-filen som trengs for å bruke CUPS-driveren eller Apple LaserWriter-driveren

(bare tilgjengelig når du bruker en skriver som støtter PostScript-driveren)

til å skrive ut fra en Macintosh-maskin.

Den inneholder også en Twain-driver for skanning på en Macintoshdatamaskin.

1

Kontroller at du har koblet skriveren til datamaskinen.

Slå på datamaskinen og skriveren.

2

Sett inn den medfølgende CD-en med Drivers and Utilities

(Drivere og verktøy) i datamaskinens optiske stasjon.

3

Dobbeltklikk

CD-ROM-ikonet som vises

på skrivebordet på din Macintosh.

4

Dobbeltklikk på

MAC_Installer

-mappen.

5

Dobbeltklikk på ikonet

Installer OS X

.

6

Angi passordet, og klikk på

OK

.

7

Installasjonsvinduet for Dell åpnes.

8

Velg

Easy Install

og klikk

Install

.

Easy Install

anbefales for de fleste brukere. Alle komponenter du trenger til utskrifter, blir installert. Hvis du velger

Custom Install

, kan du velge hvilke komponenter som skal installeres.

27

9

Det vises en melding om at alle åpne programmer på datamaskinen vil bli lukket. Klikk på

Continue

.

10

Når installeringen er fullført, klikker du på

Quit

.

Merk

:

• Hvis du har installert skannerdriveren, må du klikke på

Restart

.

• Når installeringen er fullført, se “Installere skriveren” på side 28.

Avinstallere programvaren

Avinstallering er påkrevd hvis du skal oppgradere programvaren, eller hvis installeringen mislykkes.

1

Sett inn den medfølgende CD-en med Drivers and Utilities

(Drivere og verktøy) i datamaskinens optiske stasjon.

2

Dobbeltklikk

CD-ROM-ikonet som vises

på skrivebordet på din Macintosh.

3

Dobbeltklikk på

MAC_Installer

-mappen.

4

Dobbeltklikk på ikonet

Installer OS X

.

5

Angi passordet, og klikk på

OK

.

6

Installasjonsvinduet for Dell åpnes.

7

Velg

Uninstall

og klikk deretter

Uninstall

.

8

Det vises en melding om at alle åpne programmer på datamaskinen vil bli lukket. Klikk på

Continue

.

9

Når avinstalleringen er ferdig, klikker du på

Quit

.

Installere skriveren

Skriveren kan installeres på forskjellige måter, avhengig av hvilken kabel du bruker til å koble skriveren til datamaskinen – nettverkskabelen eller USB-kabelen.

For en nettverkstilkoblet Macintosh-maskin

M

ERK

:

Noen skrivere støtter ikke nettverksgrensesnitt.

Før du kobler til skriveren, må du kontrollere at skriveren støtter et nettverksgrensesnitt ved å se skriverspesifikasjonene i brukerhåndboken for skriveren.

1

Følg instruksjonene under “Installere -programvare” på side 27

for å installere PPD- og Filter-filene på datamaskinen.

2

Åpne

Applications

-mappen

Utilities

og

Print Setup

Utility

.

• For MAC OS 10.5: Åpne

System Preferences

fra

Applications

-mappen, og klikk på

Printer & Fax

.

3

Klikk på

Add

i

Printer List

.

• For MAC OS 10.5: Trykk på "

+

"-ikonet. Et vindu åpnes.

4

For MAC OS 10.3: Velg kategorien

IP Printing

.

• For MAC OS 10.4: Klikk på

IP Printer

.

• For MAC OS 10.5: Klikk på

IP

.

5

Selecteer

Socket/HP Jet Direct

in

Printer Type

.

WANNEER U EEN DOCUMENT MET VEEL PAGINA'S

AFDRUKT, KUNT U DE AFDRUKPRESTATIES

VERBETEREN DOOR DE OPTIE SOCKET FOR PRINTER

TYPE TE KIEZEN.

6

Angi skriverens IP-adresse i

Printer Address

-feltet.

7

Angi kønavnet i

Queue Name

-feltet. Hvis du ikke kan bestemme kønavnet for printerserveren, kan du forsøke

å bruke standardkøen først.

8

For MAC OS 10.3: Hvis automatisk konfigurering ikke fungerer som den skal, velger du

Dell

i

Printer Model

og

skriverens navn

i

Model Name

.

• For MAC OS 10.4: Hvis automatisk konfigurering ikke fungerer som den skal, velger du

Dell

i

Print Using

og

skriverens navn

i

Model

.

• For MAC OS 10.5: Hvis automatisk valg ikke fungerer som det skal, velger du

Select a driver to use...

og velger skrivernavnet i

Print Using

.

Maskinen vises som standardskriver i skriverlisten.

9

Klikk på

Add

.

For en USB-tilkoblet Macintosh-maskin

1

Følg instruksjonene under “Installere -programvare” på side 27

for å installere PPD- og Filter-filene på datamaskinen.

2

Åpne

Applications

-mappen

Utilities

og

Print Setup

Utility

.

• For MAC OS 10.5: Åpne

System Preferences

fra

Applications

-mappen, og klikk på

Printer & Fax

.

3

Klikk på

Add

i

Printer List

.

• For MAC OS 10.5: Trykk på "

+

"-ikonet. Et vindu åpnes.

4

For MAC OS 10.3: Velg kategorien

USB

.

• For MAC OS 10.4: Klikk på

Default Browser

og finn USBtilkoblingen.

• For MAC OS 10.5: Klikk på

Default

og finn USB-tilkoblingen.

5

For MAC OS 10.3: Hvis automatisk konfigurering ikke fungerer som den skal, velger du

Dell

i

Printer Model

og

skriverens navn

i

Model Name

.

• For MAC OS 10.4: Hvis automatisk konfigurering ikke fungerer som den skal, velger du

Dell

i

Print Using

og

skriverens navn

i

Model

.

• For MAC OS 10.5: Hvis automatisk valg ikke fungerer som det skal, velger du

Select a driver to use...

og velger skrivernavnet i

Print Using

.

Maskinen vises som standardskriver i skriverlisten.

6

Klikk på

Add

.

28

Skrive ut

M

ERK

:

Egenskapsvinduet for Macintosh-skriveren som vises i denne brukerhåndboken, kan være forskjellig, avhengig av skriveren som brukes. Sammensetningen av skriveregenskapsvinduet er imidlertid lik.

Du kan kontrollere skrivernavnet på CDen som fulgte med.

Skrive ut et dokument

Når du skriver ut fra en Macintosh-maskin, må du kontrollere innstillingen for skriverprogramvaren i hvert program du bruker. Følg disse trinnene når du skal skrive ut fra en Macintosh-maskin.

1

Åpne et Macintosh-program, og velg filen som skal skrives ut.

2

Åpne

File

-menyen, og klikk på

Page Setup

(

Document Setup

i noen programmer).

3

Velg papirformat, papirretning, skalering og andre alternativer, og klikk på

OK

.

Kontroller at skriveren er valgt.

Endre skriverinnstillinger

Du kan bruke avanserte utskriftsfunksjoner når du bruker skriveren.

Velg

Print

File

-menyen i Macintosh-programmet. Skrivernavnet som vises i egenskapsvinduet for skriveren, kan være forskjellig, avhengig av hvilken skriver som brukes. Bortsett fra navnet, er sammensetningen av egenskapsvinduet den samme.

M

ERK

: Innstillingene kan variere avhengig av skriver og Mac OSversjon.

Innstillingen Layout

Kategorien

Layout

inneholder alternativer for å angi hvordan det utskrevne dokumentet skal se ut. Du kan skrive ut flere sider på ett enkelt ark. Velg

Layout

i

Presets

-listen for å få tilgang til følgende funksjoner:

Mac OS 10.5

Pages per Sheet

: Denne funksjonen angir hvor mange sider som skrives ut på én side. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Skrive ut flere sider på ett ark" i neste spalte.

Layout Direction

: Du kan velge utskriftsretningen på en side. Se eksemplene i programmet.

Mac OS 10.5

4

Åpne

File

-menyen, og klikk på

Print

.

5

Velg antall eksemplarer, og angi hvilke sider som skal skrives ut.

6

Klikk på

Print

når du er ferdig med å angi alternativene.

29

Bruke skriveren med Macintosh

Grafikk

Kategorien Graphics inneholder alternativer for å velge

Quality

og

Color Mode

. Velg

Graphics

i

Presets

-listen for å få tilgang til grafikkfunksjonene.

Skrive ut flere sider på ett ark

Du kan skrive ut mer enn én side på ett ark. Dette er en billig måte

å skrive ut utkast på.

1

Velg

Print

File

-menyen i Macintosh-programmet.

2

Velg

Layout

.

Mac OS 10.5

Quality

: Du kan velge utskriftsoppløsning. Jo høyere innstilling du angir, jo skarpere og klarere blir tegn og grafikk på utskriften. Det kan ta lengre tid å skrive ut et dokument med høye innstillinger.

Color Mode

: Du kan angi fargealternativer.

Color

gir vanligvis best mulig utskriftskvalitet for fargedokumenter. Hvis du vil skrive ut et fargedokument i gråtoner, velger du

Grayscale

.

Paper

Angi

Paper Type

slik at det svarer til papiret som er lagt i skuffen du skal skrive ut fra. Da får du best mulig utskriftskvalitet. Hvis du legger i utskriftsmateriell av en annen type, må du velge den tilsvarende papirtypen.

Mac OS 10.5

3

Velg hvor mange sider du vil skrive ut på ett enkelt ark, i rullegardinlisten

Pages per Sheet

.

4

Velg siderekkefølgen fra alternativet

Layout Direction

.

Hvis du vil skrive ut en kant rundt hver side på arket, velger du ønsket alternativ i rullegardinlisten

Border

.

5

Klikk på

Print

. Skriveren skriver ut det valgte antallet sider på den ene siden av hvert ark.

▲ Mac OS 10.5

30

Bruke skriveren med Macintosh

Skanne

Du kan skanne dokumenter ved hjelp av

Image Capture

. Macintosh

OS inkluderer programmet

Image Capture

.

Skanne med USB

1

Sørg for at maskinen og datamaskinen er slått på og er riktig koblet til hverandre.

2

Legg et dokument på én side med forsiden ned på glassplaten.

Du kan også legge ett eller flere dokumenter med forsiden opp i ADF (eller DADF).

3

Start

Applications

og trykk på

Image Capture

.

Merk

:

Hvis meldingen

No Image Capture device connected

vises, kobler du fra USB-kabelen og kobler til på nytt. Hvis problemet vedvarer, se

Image Capture

.

4

Angi skannealternativene i programmet.

5

Skann og lagre det skannede bildet.

Merk:

• Du finner mer informasjon om bruk av

Image Capture

, i

Image

Capture

hjelp.

• Hvis du vil skanne via DADF, må du bruke TWAIN-kompatibel programvare.

• Du kan også skanne ved hjelp av TWAIN-kompatibel programvare som f.eks. Adobe

®

Photoshop

®

.

• Skanneprosessen er forskjellig, avhengig av den TWAIN-kompatible programvaren. Se brukerhåndboken for programvaren.

• Når skanning ikke fungerer i

Image Capture

, må du oppdatere Mac

OS til nyeste versjon.

Image Capture

fungerer ordentlig i Mac OS

10.3.9 eller nyere og Mac OS 10.4.7 eller nyere.

31

Bruke skriveren med Macintosh

O

M PROGRAMVAREN

S

TIKKORDREGISTER

A

angi oppløsning

Windows 14

avansert utskrift, bruke 16

avbryte

skanning 24

avinstallere, programvare

Macintosh 27

Windows 10

D

dobbeltsidig utskrift 18

dokument, skrive ut

Macintosh 29

Windows 11

E

egenskaper for tilleggsfunksjoner, angi 15

F

favorittinnstillinger, bruke 15

H

hefteutskrift 17

hjelp, bruke 15

I

innstilling

bildemodus 14

favoritter 15

mørkhet 14 tonersparing 14 true-type-alternativ 14

installere skriverdriver

Macintosh 27

Windows 4

M

Macintosh driver

avinstallere 27 installere 27

installere skriveren 28

skanne 31

skrive ut 29

N

n-opp-utskrift

Macintosh 30

Windows 16

O

oppsettegenskaper, angi

Macintosh 29

Windows 13

overlegg

opprette 20 skrive ut 20 slette 20

P

papirformat, angi 13

papirkilde, angi

Windows 13

papirretning, skrive ut

Windows 13

papirtype, angi

Macintosh 30

plakat, skrive ut 17

programvare avinstallere

Windows 10

installere

Macintosh 27

Windows 4

installere på nytt

Windows 9

systemkrav

32

Macintosh 27

S

skanne

SmarThru 22

WIA-driveren 24

skanne fra Macintosh 31

skanning

TWAIN 23

skrive ut

dobbeltsidig 18

dokument 11

fra Macintosh 29

hefter 17

i Windows 11

n-opp

Macintosh 30

Windows 16

overlegg 20

plakat 19

skalering 18 tilpasse til side 18

vannmerke 19

skriveregenskaper, angi

Macintosh 29

Windows 12

skriveroppløsning, angi

Windows 14

skriverprogramvare avinstallere

Macintosh 27

Windows 10

installere

Macintosh 27

Windows 4

statusovervåking, bruke 25

T

TWAIN, skanning 23

tonersparing, angi 14

V

vannmerke

opprette 19 redigere 19 skrive ut 19 slette 19

W

WIA, skanne 24

33

REV 1.0

1

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents