Dell 2400MP Projector electronics accessory Instrukcja obsługi

Add to My manuals
102 Pages

advertisement

Dell 2400MP Projector electronics accessory Instrukcja obsługi | Manualzz
Projektor Dell™ 2400MP
Podręcznik dla
użytkownika
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
Wskazówki, uwagi i ostrzeżenia
WSKAZÓWKA: WSKAZÓWKA zawiera ważne
informacje, które pomagają w lepszym użytkowaniu
projektora.
UWAGA: UWAGA informuje o potencjalnych
zagrożeniach uszkodzeniem sprzętu lub utraty danych i
wyjaśnia, w jaki sposób tego uniknąć.
OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE informuje o groźbie
zniszczenia mienia, odniesienia obrażeń ciała lub śmierci.
____________________
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia.
© 2007 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie w jakikolwiek sposób jakiejkolwiek części tego dokumentu
bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest bezwzględnie zabronione.
Znaki towarowe użyte w tekście: Dell, logo DELL, Dimension, OptiPlex,
Dell Precision, Latitude, Inspiron, DellNet, PowerApp, PowerEdge,
PowerConnect i PowerVault są zarejestrowanymi znakami towarowymi
firmy Dell Inc.; DLP i Texas Instruments są zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Texas Instruments Corporation; Microsoft i Windows
są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation;
Macintosh to zarejestrowany znak towarowy firmy Apple Computer Inc.
W tym dokumencie mogą być użyte inne znaki towarowe i nazwy
handlowe w odniesieniu do podmiotów roszczących sobie prawa do
marki i nazw lub produktów tych podmiotów. Firma Dell Inc. nie rości
sobie prawa do żadnych zastrzeżonych znaków towarowych ani nazw
handlowych innych niż jej własne.
Ograniczenia i zastrzeżenia
Informacje zwarte w tym dokumencie, włączając w to wszelkie
instrukcje, ostrzeżenia, informacje o zgodności z przepisami oraz
certyfikacji, są oparte na stwierdzeniach dostarczonych firmie Dell
przez producenta i nie były niezależnie weryfikowane ani testowane
przez firmę Dell. Firma Dell nie ponosi żadnej odpowiedzialności w
związku z nieprawidłowością lub niepełnością tych informacji.
Wszelkie dane lub informacje dotyczące własności, możliwości,
prędkości lub kwalifikacji, na które powołuje się ten dokument, zostały
podane przez producenta, a nie przez firmę Dell. Firma Dell nie posiada
wiedzy na temat dokładności, kompletności, czy zgodności
przedstawionych danych z rzeczywistością.
Model 2400MP
Marzec 2006 Wersja A00
TREŚĆ
1 Projektor Dell
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacje o projektorze
. . . . . . . . . . . . . .
2 Podłączanie projektora
Podłączanie do komputera
11
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
podłączanie do odtwarzacza DVD
9
. . . . . . . . . .
12
13
Podłączanie odtwarzacza DVD za pomocą
kabla S-video
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Podłączanie odtwarzacza DVD za pomocą
kabla kompozytowego sygnału wizyjnego .
. .
14
.
15
. . . . . . . . .
16
Podłączanie odtwarzacza DVD za pomocą
kabla komponentowego sygnału wizyjnego
Opcje instalacji profesjonalnej:
3 Korzystanie z projektora
17
. . . . . . . . . .
Włączanie projektora
. . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Wyłączanie projektora
. . . . . . . . . . . . . . . . .
17
.
18
. . . . . . . . . . . .
18
. . . . . . . . . . . . . . .
18
Regulowanie parametrów wyświetlanego obrazu
Podwyższanie projektora
Obniżanie projektora
Ustawianie ogniskowej i ostrości projektora
. . . .
Dostosowywanie wielkości wyświetlanego obrazu
TREŚĆ
19
20
5
Korzystanie z panelu sterowania
. . . . . . . . . .
. . . . .
23
. . . . . . . . . .
25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania
Korzystanie z menu ekranowego
Menu główne
Wybór wejścia
Auto. Regulacja .
Ustawienia
21
. . . . . . . . . . . . . . . . .
27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
OBRAZ (w trybie PC)
. . . . . . . . . . . . . .
OBRAZ (w Trybie Video)
28
. . . . . . . . . . . .
29
OBRAZ (w trybie PC)
. . . . . . . . . . . . . .
30
OBRAZ (w trybie PC)
. . . . . . . . . . . . . .
31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
LAMPA .
JĘZYK
Preferencje
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
4 Rozwiązywanie problemów z projektorem
37
Wymiana lampy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Dane techniczne
. . . . . . . . . . . . . . . . .
6 Kontakt z firmą Dell
. . . . . . . . . . . . . .
7 Dodatek: Zgodność z przepisami
Przepisy FCC (dotyczy tylko USA) .
6
TREŚĆ
45
53
93
. . . . . .
93
. . . . . . . .
94
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
Informacje NOM (tylko Meksyk)
Słownik
. .
42
1
Projektor Dell
W skład zestawu wchodzą wszystkie elementy przedstawione poniżej.
Sprawdź, czy zestaw jest kompletny, a w przypadku braku jakiegoś elementu
skontaktuj się z firmą Dell.
Zawartość opakowania
Przewód zasilania o długości 1,8m
(3,0m w Ameryce)
1.8m kabel VGA (D-sub do D-sub)
1.8m kabel USB
1.8m kabel D-sub – YPbPr
Kabel S-video o długości 2,0 m
Kabel zespolonego sygnału wideo o
długości 1,8 m
Projektor Dell
7
Zawartość opakowania
Kabel o długości 1,8 m z wtykiem
RCA do złącza audio
Kabel ze złączami ministykowymi o
długości 1,8 m
Baterie (2)
Pilot zdalnego sterowania
Dokumentacja
Futerał do przenoszenia
8
Projektor Dell
Informacje o projektorze
1
Panel sterowania
2
Przycisk regulacji wysokości
3
Detektor zdalnego sterowania
4
Obiektyw
5
Pierścień ustawiania ostrości
6
Pokrętło zmiany ogniskowej
Projektor Dell
9
10
Projektor Dell
Podłączanie projektora
1
Odbiornik podczerwieni
2
VGA in (D-sub) connector
3
Wyjście VGA (monitor typu loop-through)
4
Zdalne złącze USB
5
Złącze sygnału wyjściowego audio
6
złącze RS232
7
Złącze przewodu zasilania
8
Złącze sygnału wejściowego audio
9
Złącze kompozytowego sygnału
wizyjnego
10
Złącze S-video
11
Otwór blokady Kensington
Podłączanie projektora
2
11
Podłączanie do komputera
1
Przewód zasilania
2
kabel D-sub–D-sub
3
Kabel USB–USB
12
Podłączanie projektora
podłączanie do odtwarzacza DVD
Podłączanie odtwarzacza DVD za pomocą kabla S-video
1
Przewód zasilania
2
Kabel S-video
Podłączanie projektora
13
Podłączanie odtwarzacza DVD za pomocą kabla
kompozytowego sygnału wizyjnego
1
Przewód zasilania
2
Kabel kompozytowego sygnału video
14
Podłączanie projektora
Podłączanie odtwarzacza DVD za pomocą kabla
komponentowego sygnału wizyjnego
1
Przewód zasilania
2
kabel D-sub–YPbPr
Podłączanie projektora
15
Opcje instalacji profesjonalnej:
Podłączanie komputera za pomocą kabla RS232
1
Przewód zasilania
2
kabel RS232
16
Podłączanie projektora
Korzystanie z projektora
3
Włączanie projektora
WSKAZÓWKA: Projektor należy włączyć przed włączeniem źródła
sygnału. Lampka przycisku zasilania miga na niebiesko do chwili naciśnięcia
przycisku.
1 Zdejmij osłonę obiektywu.
2 Podłącz przewód zasilania i odpowiednie kable sygnałowe. Informacje na
temat podłączania projektora można znaleźć w rozdziale "Podłączanie
projektora" na stronie 11.
3 Naciśnij przycisk zasilania (informacje na temat położenia przycisku
zasilania znajdują się w rozdziale "Korzystanie z panelu sterowania" na
stronie 21). Na 30 sekund pojawi się logo firmy Dell.
4 Włącz źródło sygnału (np. komputer, odtwarzacz DVD). Zostanie ono
automatycznie wykryte przez projektor.
Jeżeli na ekranie pojawi się komunikat Searching for signal...
(Wyszukiwanie sygnału...), należy sprawdzić, czy odpowiednie kable są
prawidłowo podłączone.
Jeżeli projektor jest podłączony do wielu źródeł sygnału, należy nacisnąć
przycisk Source (ródło) na pilocie lub na panelu sterowania w celu wybrania
odpowiedniego źródła.
Wyłączanie projektora
UWAGA: Nie należy odłączać zasilania projektora po jego
prawidłowym wyłączeniu, które powinno przebiegać zgodnie z
następującą procedurą.
1 Naciśnij przycisk zasilania.
2 Ponownie naciśnij przycisk zasilania. Wentylatory będą pracować jeszcze
przez 90 sekund.
3 Wyjmij wtyczki kabla zasilania z gniazdka elektrycznego i projektora.
Korzystanie z projektora
17
WSKAZÓWKA: Jeżeli podczas pracy zostanie naciśnięty przycisk
zasilania, na ekranie pojawi się komunikat „Power Off the Lamp?” (Wyłączyć
lampę?). Aby usunąć ten komunikat, naciśnij dowolny przycisk na panelu
sterowania. Możesz także zignorować ten komunikat, który zniknie po 5
sekundach.
Regulowanie parametrów wyświetlanego
obrazu
Podwyższanie projektora
1 Naciśnij przycisk regulacji wysokości.
2 Unieś projektor i ustaw go pod odpowiednim kątem, a następnie zwolnij
przycisk regulacji wysokości, aby zablokować stopę regulatora wysokości w
żądanym położeniu.
3 Użyj obrotowego pokrętła regulacji pochylenia, aby dokładnie ustawić kąt
wyświetlania.
Obniżanie projektora
1 Naciśnij przycisk regulacji wysokości.
2 Obniż projektor, a następnie zwolnij przycisk, aby zablokować stopę
regulatora wysokości w żądanym położeniu.
18
Korzystanie z projektora
1
Przycisk regulacji wysokości
2
Stopa regulatora wysokości
3
Pokrętło regulacji kąta nachylenia
Ustawianie ogniskowej i ostrości projektora
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć uszkodzenia projektora, przed jego
przeniesieniem lub zapakowaniem do futerału należy sprawdzić, czy
obiektyw oraz stopa regulatora wysokości są całkowicie wsunięte.
1 Obraz powiększa i zmniejsza się za pomocą pokrętła zmiany ogniskowej.
2 Należy obracać pierścień regulacji ostrości do momentu uzyskania
wyraźnego obrazu. Ostry obraz można uzyskać w odległości od 1,2 do 12 m
(od 3,9 do 39,4 stopy).
1
Pokrętło zmiany ogniskowej
2
Pierścień regulacji ostrości
Korzystanie z projektora
19
Dostosowywanie wielkości wyświetlanego
obrazu
20
Korzystanie z projektora
Obraz
(przekątna)
Wielkość
ekranu
maks.
29,5 cala
(75,0 cm)
83,7 cala
(212,5 cm)
135,3 cala
(343,8 cm)
189,5 cala
(481,3 cm)
241,1 cala
(612,5 cm)
295,3 cala
(750,0 cm)
min.
24,6"
(62,5 cm)
69,7 cala
(177,1 cm)
112,8 cala
(286,5 cm)
157,0 cala
(401,0 cm)
201,0 cala
(510,4 cm)
246,1 cala
(625,0 cm)
maks.
(szer. x
wys.)
23,6 x 17,7
cala
66,9 x 50,2
cala
108,3 x 81,2
cala
151,6 x 113,7
cala
192,9 x 144,7
cala
236,2 x
177,2 cala
(60,0 cm x
45,5 cm)
(170,0 cm x
127,5 cm)
(275,0 cm x
206,3 cm)
(385,0 cm x
288,8 cm)
(490,0 cm x
367,5 cm)
(600,0 cm x
450,0 cm)
19,7 x 14,8
cala
55,8 x 41,8
cala
90,2 x 67,7
cala
126,3 x 94,7
cala
160,8 x 120,6
cala
196,9 x
147,6 cala
(50,0 cm x
37,5 cm)
(141,7 cm x
106,3 cm)
(229,2 cm x
171,9 cm)
(320,8 cm x
240,6 cm)
(408,3 cm x
306,3 cm)
(500,0 cm x
375,0 cm)
1,2 m (3,9
stopy)
3,4 m (11,2
stopy)
5,5 m (18,0
stopy)
7,7 m (25,3
stopy)
9,8 m (32,2
stopy)
12,0 m (39,4
stopy)
min.
(szer. x
wys.)
Odległość
* Ten wykres został zamieszczony wyłącznie w celach ilustracyjnych.
Korzystanie z panelu sterowania
1
Zasilanie
Służy do włączania i wyłączania projektora.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
"Włączanie projektora" na stronie 17 i
"Wyłączanie projektora" na stronie 17.
Korzystanie z projektora
21
2
ródło
Naciskaj przycisk, aby kolejno wybierać źródła
sygnału: analogowego RGB, kompozytowego
(Composite), Component-i, S-video i
analogowego YPbPr, jeśli do projektora
zostało podłączonych wiele źródeł sygnału.
3
Regulacja Keystone
Ten przycisk służy do regulowania
zniekształcenia obrazu spowodowanego
nachyleniem projektora (± 40 stopni).
4
Ponowna
synchronizacja
Ten przycisk służy do synchronizowania
projektora ze źródłem sygnału wejściowego.
Przycisk Ponowna synchronizacja nie
działa, jeśli wyświetlane jest menu ekranowe
(OSD).
5
Menu
Ten przycisk służy do uaktywniania menu
ekranowego. Do nawigacji po menu
ekranowym służą przyciski kierunkowe i
przycisk Menu.
6
TEMP — wskaźnik
ostrzeżenia przed
przegrzaniem
• Ciągłe świecenie wskaźnika TEMP
(temperatura) na pomarańczowo oznacza
przegrzanie projektora. W takim wypadku
wyświetlanie wyłączy się automatycznie.
Gdy projektor ostygnie, można je ponownie
włączyć. Jeżeli problem nie ustępuje,
skontaktuj się z firmą Dell.
• Jeżeli wskaźnik TEMP miga na
pomarańczowo, wentylator projektora jest
uszkodzony i urządzenie wyłączy się
automatycznie. Jeżeli problem nie ustępuje,
skontaktuj się z firmą Dell.
7
Wskaźnik ostrzeżenia
o stanie lampy LAMP
Jeżeli wskaźnik LAMP świeci ciągłym
pomarańczowym światłem, należy wymienić
lampę. Jeśli wskaźnik LAMP miga na
pomarańczowo, system jest uszkodzony i
projektor wyłączy się automatycznie. Jeżeli
problem nie ustępuje, skontaktuj się z firmą
Dell.
8
Enter
Ten przycisk służy do potwierdzania wyboru
elementu.
22
Korzystanie z projektora
9
Regulacja Keystone
10 W górę
11
Przyciski
i
w dół
i
Ten przycisk służy do regulowania
zniekształcenia obrazu spowodowanego
nachyleniem projektora (± 40 stopni).
Te przyciski służą do wybierania elementów
menu ekranowego.
Ten przycisk służy do dostosowywania
ustawienia menu ekranowego.
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania
Korzystanie z projektora
23
1
Zasilanie
2
Służy do włączania i wyłączania projektora.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
"Włączanie projektora" na stronie 17 i
"Wyłączanie projektora" na stronie 17.
Ten przycisk służy do dostosowywania
ustawienia menu ekranowego.
3
Przycisk w dół
Ten przycisk służy do wybierania elementów
menu ekranowego.
4
Mute (Wyciszenie)
Ten przycisk służy do wyłączania i włączania
głośnika projektora.
5
Volume (Głośność)
Ten przycisk służy do zwiększania głośności.
6
Strona
Ten przycisk służy do przechodzenia do
poprzedniej strony.
7
Strona
Ten przycisk służy do przechodzenia do
następnej strony.
8
Video Mode (Tryb
Video)
Mikroprojektor 2400MP firmy Dell został
wstępnie skonfigurowany w celu optymalizacji
wyświetlania danych (grafika komputerowa)
lub obrazu wideo (np. filmy, gry). Naciskaj
przycisk Video Mode (Tryb Video), aby
przełączać między trybem PC mode (Tryb
komputerowy), Movie mode (Tryb filmowy),
Game Mode (Tryb gier), sRGB lub CUSTOM
mode (Tryb własny) (w tym ostatnim trybie
użytkownik może skonfigurować parametry i
zapisać preferowane ustawienia). Po
jednokrotnym naciśnięciu przycisku Video
Mode (Tryb Video) jest widoczny bieżący tryb
wyświetlania obrazu. Kolejne naciśnięcia
przycisku Video Mode (Tryb Video) powodują
przełączanie trybów wyświetlania obrazu.
9
Blank screen
(Pusty ekran)
Ten przycisk służy do ukrywania
wyświetlanego obrazu. Jego naciśnięcie
umożliwia ponowne wyświetlenie obrazu.
10 Dioda LED
24
Wskaźnik LED.
Korzystanie z projektora
11
Przycisk w górę
Ten przycisk służy do wybierania elementów
menu ekranowego.
12 Przycisk Enter
Ten przycisk służy do potwierdzania wyboru.
13
Ten przycisk służy do dostosowywania
ustawienia menu ekranowego.
14 Menu
Ten przycisk służy do uaktywniania menu
ekranowego.
15 Volume (Głośność)
Ten przycisk służy do zmniejszania głośności.
16 Regulacja
Keystone
Ten przycisk służy do regulowania
zniekształcenia obrazu spowodowanego
nachyleniem projektora (± 40 stopni).
17 ródło
Ten przycisk służy do przełączania między
analogowym sygnałem RGB, cyfrowym
sygnałem RGB (Digital RGB), zespolonym
sygnałem wizyjnym (Composite), Componenti, S-Video i analogowym sygnałem YPbPr.
18 Auto. regulacja
Ten przycisk służy do synchronizowania
projektora ze źródłem sygnału wejściowego.
Auto. regulacja nie działa, jeśli jest
wyświetlane menu ekranowe (OSD).
19 Regulacja
Keystone
Ten przycisk służy do regulowania
zniekształcenia obrazu spowodowanego przez
odchylenie projektora od osi ekranu (± 40
stopni).
Korzystanie z menu ekranowego
Projektor jest wyposażony w wielojęzyczne menu ekranowe (On-Screen
Display — OSD), które można wyświetlić niezależnie od tego, czy jest
podłączone źródło sygnału wejściowego.
Do nawigacji po kartach w menu głównym służą przyciski
lub
. W celu
wybrania podmenu należy nacisnąć przycisk Enter na panelu sterowania lub
pilocie zdalnego sterowania.
Aby dokonać wyboru w podmenu, należy nacisnąć przycisk
lub . Kolor
elementu, który został zaznaczony, zmienia się na ciemnoszary. Do regulacji
ustawień służy przycisk
lub
na panelu sterowania lub pilocie zdalnego
sterowania.
Aby powrócić do poprzedniego menu, należy przejść do karty Back (Wstecz)
Korzystanie z projektora
25
i nacisnąć przycisk Enter na panelu sterowania lub pilocie zdalnego
sterowania.
Aby wyjść z menu ekranowego, należy przejść do karty Exit (Wyjście) i
nacisnąć przycisk Enter na panelu sterowania lub pilocie zdalnego
sterowania.
Menu główne
Wybór wejścia
AUTO. WYB. źRÓDłA—Po wybraniu opcji
ON (Wł.) — jest to ustawienie
domyślne — są automatycznie
wykrywane sygnały wejściowe. Po
włączeniu projektora i naciśnięciu
przycisku SOURCE (ródło) projektor
automatycznie wyszukuje następny
dostępny sygnał wejściowy. Wybór
opcji OFF (Wył.) powoduje ustawienie
bieżącego sygnału wejściowego jako
obowiązującego. Wybór opcji OFF (Wył.) i naciśnięcie przycisku SOURCE
(ródło) umożliwia wybór sygnału wejściowego.
VGA—Naciśnij przycisk ENTER, aby wykryć sygnał VGA.
S-VIDEO—Naciśnij przycisk ENTER, aby wykryć sygnał S-Video.
COMPOSITE VIDEO—Naciśnij przycisk ENTER, aby wykryć sygnał Composite
Video.
26
Korzystanie z projektora
Auto. Regulacja
Wybierz, aby zobaczyć informację „Auto
Adjustment in Progress...” (Trwa
automatyczna regulacja...).
Ustawienia
H. KEYSTONE (ZNIEKSZTAłCENIE TRAPEZOWE W POZIOMIE)—Umożliwia
regulację zniekształcenia obrazu spowodowanego przez odchylenie
projektora w poziomie od osi ekranu.
V. KEYSTONE
(ZNIEKSZTAłCENIE
TRAPEZOWE W PIONIE)—
Umożliwia regulację
zniekształcenia obrazu
spowodowanego przez
odchylenie projektora od
osi ekranu.
AUTOM. KEYSTONE—
Automatyczna regulacja
zniekształcenia obrazu
spowodowanego przechyleniem projektora.
TRYB PROJEKTOR—Umożliwia wybranie sposobu wyświetlania obrazu:
•
Projekcja z przodu — ustawienie na biurku (ustawienie domyślne).
•
Projekcja z przodu (montaż na suficie) — projektor obraca obraz o 180
stopni, aby mógł on być wyświetlany z projektora zamontowanego na suficie.
•
Projekcja z tyłu (ustawienie na biurku) — projektor tak odwraca obraz,
aby mógł być wyświetlany zza półprzezroczystego ekranu.
•
Projekcja z tyłu (montaż na suficie) — projektor obraca obraz o 180
stopni i odwraca go do góry nogami. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie
obrazu zza półprzezroczystego ekranu za pomocą projektora
zamontowanego na suficie.
WSPÓłCZ. KSZTAłTU—Aby ustawić sposób wyświetlania obrazu, należy
określić jego proporcje.
• 1:1 — obraz ze źródła sygnału jest wyświetlany bez skalowania.
Z proporcji 1:1 warto korzystać, gdy spełniony jest jeden z następujących
warunków:
– Kabel VGA i komputer z rozdzielczością mniejszą niż XGA (1024 x 768)
Korzystanie z projektora
27
– Używany jest kabel sygnału komponentowego (576p/480i/480p)
– Używany jest kabel S-Video
– Używany jest kabel sygnału zespolonego
• 16:9 — sygnał ze źródła jest skalowany w celu dopasowania do szerokości
ekranu.
• 4:3 — sygnał ze źródła jest skalowany w celu dopasowania do ekranu.
Z proporcji 16:9 lub 4:3 warto korzystać, gdy spełniony jest jeden z
następujących warunków:
– Rozdzielczość komputera jest większa niż XGA
– Używany jest kabel sygnału komponentowego (1080i lub 720p)
INFORMACJA O PROJEKTORZE—Naciśnij, aby zobaczyć nazwę modelu
projektora, obecną rozdzielczość i numer seryjny (PPID#).
OBRAZ (w trybie PC)
JASNOŚĆ—Jasność
obrazu można
wyregulować przy użyciu
i .
przycisków
KONTRAST—Za pomocą
i
przycisków
można kontrolować
stopień zróżnicowania
między najjaśniejszym a
najciemniejszym
obszarem obrazu.
Dostosowanie kontrastu
powoduje zmianę ilości czerni i bieli na obrazie.
TEMP. BARWOWA—Umożliwia regulację temperatury barwowej. Przy wyższej
temperaturze obraz jest bardziej niebieski; przy niższej — bardziej czerwony.
Przejście w tryb użytkownika powoduje uaktywnienie wartości w menu
ustawień kolorów.
REGUL. KOLORÓW—Za pomocą tego menu można ręcznie wyregulować kolor
czerwony, zielony i niebieski.
28
Korzystanie z projektora
OBRAZ (w Trybie Video)
JASNOŚĆ—Jasność
obrazu można
wyregulować przy użyciu
i .
przycisków
KONTRAST—Za pomocą
i
przycisków
można kontrolować
stopień zróżnicowania
między najjaśniejszym a
najciemniejszym
obszarem obrazu.
Dostosowanie kontrastu
powoduje zmianę ilości
czerni i bieli na obrazie.
TEMP. BARWOWA—Umożliwia regulację temperatury barwowej. Przy wyższej
temperaturze obraz jest bardziej niebieski; przy niższej — bardziej czerwony.
Przejście w tryb użytkownika powoduje uaktywnienie wartości w menu
ustawień kolorów.
REGUL. KOLORÓW—Za pomocą tego menu można ręcznie wyregulować kolor
czerwony, zielony i niebieski.
NASYCENIE—Ta opcja umożliwia wyregulowanie źródła obrazu wideo od
obrazu czarno-białego do w pełni nasyconego kolorami. Naciśnięcie
przycisku
powoduje zmniejszenie nasycenia kolorów obrazu, a przycisku
— zwiększenie nasycenia kolorów obrazu.
OSTROŚĆ—Naciśnij przycisk
aby ją zwiększyć.
, aby zmniejszyć ostrość, lub przycisk
,
BARWA—Naciśnięcie przycisku
powoduje zwiększenie poziomu zieleni i
zwiększenie poziomu czerwieni w obrazie.
Korzystanie z projektora
29
OBRAZ (w trybie PC)
TRYB VIDEO—Wybierz
tryb, aby zoptymalizować
wyświetlanie obrazu pod
kątem sposobu używania
projektora: PC, MOVIE
(FILM), sRGB (zapewnia
bardziej precyzyjne
odwzorowanie kolorów) i
GAME (GRA) i CUSTOM
(WŁASNE) (preferowane
ustawienia). Jeśli
dostosowywane są
ustawienia White
Intensity (Natężenie
bieli) lub Degamma,
projektor automatycznie
przełączy się w tryb
CUSTOM (WŁASNE).
TYP SYGNAłU—Ręcznie wybierz źródło sygnału (RGB, YCbCr, YPbPr).
umożliwia cyfrowe powiększenie
POWIĘKSZENIE—Naciśnięcie przycisku
obrazu do 10 razy, a naciśnięcie przycisku
umożliwia zmniejszenie
powiększonego obrazu.
NATĘżENIE BIELI—Ustawienie 0 zapewnia najlepszą jakość odtwarzania
kolorów, a ustawienie 10 — najwyższą jasność.
DEGAMMA—Dostosowywanie w zakresie 4 wartości powoduje zmianę
charakterystyki kolorów wyświetlanego obrazu.
POZYCJA POZIOMA—Naciśnięcie przycisku powoduje przesunięcie obrazu w
lewo, a przycisku
— w prawo.
POZYCJA PIONOWA—Naciśnięcie przycisku powoduje przesunięcie obrazu w
dół, a przycisku
— w górę.
CZĘSTOTLIWOŚĆ—Ta opcja umożliwia zmianę częstotliwości odświeżania
obrazu w celu dostosowania jej do częstotliwości odświeżania karty
graficznej komputera. Jeżeli widać pionowy migoczący pasek, należy go
wyregulować przy użyciu funkcji Frequency (Częstotliwość). Jest to ogólna
regulacja.
30
Korzystanie z projektora
DOPASOWANIE—Ta opcja służy do synchronizowania fazy sygnału obrazu z
fazą karty graficznej. Jeżeli obraz jest niestabilny lub miga, należy go
skorygować przy użyciu funkcji Tracking (Dopasowanie). Jest to dokładna
regulacja.
OBRAZ (w trybie PC)
TRYB VIDEO—Wybierz
tryb, aby zoptymalizować
wyświetlanie obrazu pod
kątem sposobu używania
projektora: PC, MOVIE
(FILM), sRGB (zapewnia
bardziej precyzyjne
odwzorowanie kolorów) i
GAME (GRA) i CUSTOM
(WŁASNE) (preferowane
ustawienia). Jeśli
dostosowywane są ustawienia White Intensity (Natężenie bieli) lub
Degamma, projektor automatycznie przełączy się w tryb CUSTOM
(WŁASNE).
TYP SYGNAłU—Ręcznie wybierz źródło sygnału (RGB, YCbCr, YPbPr).
umożliwia cyfrowe powiększenie
POWIĘKSZENIE—Naciśnięcie przycisku
obrazu do 10 razy, a naciśnięcie przycisku
umożliwia zmniejszenie
powiększonego obrazu.
NATĘżENIE BIELI—Ustawienie 0 zapewnia najlepszą jakość odtwarzania
kolorów, a ustawienie 10 — najwyższą jasność.
DEGAMMA—Dostosowywanie w zakresie 4 wartości powoduje zmianę
charakterystyki kolorów wyświetlanego obrazu.
LAMPA
GODZINY LAMPY—
Wyświetlana jest liczba
godzin pracy lampy od
momentu wyzerowania jej
zegara.
OSZCZ. ENERGII—Wybór
opcji ON (WŁ.) powoduje
ustawienie opóźnienia
Korzystanie z projektora
31
aktywacji trybu oszczędzania energii. Opóźnienie oznacza czas oczekiwania
projektora, gdy nie ma sygnału wejściowego. Po upływie ustawionego czasu
projektor włącza tryb oszczędzania energii i wyłącza lampę. Projektor włączy
się ponownie po wykryciu sygnału wejściowego lub naciśnięciu przycisku
zasilania. Po dwóch godzinach projektor wyłączy się i w celu jego włączenia
trzeba będzie nacisnąć przycisk zasilania.
TRYB ECO—Wybranie opcji On (Wł.) umożliwia eksploatację projektora przy
niższej mocy (230 W) w celu wydłużenia okresu trwałości lampy oraz
zapewnienia cichszej pracy kosztem jasności obrazu na ekranie. Po
wybraniu opcji Off (Wył.) projektor działa z normalną mocą (260 W).
ZEROW. LAMPY—Po zamontowaniu nowej lampy należy wyzerować jej zegar,
wybierając opcję Yes (Tak).
JĘZYK
32
Korzystanie z projektora
Preferencje
GłOŚNOŚĆ—Naciśnij
klawisz.Naciśnięcie
przycisku
powoduje
zmniejszenie głośności, a
przycisku
—
zwiększenie głośności.
WYCISZENIE—Umożliwia
wyłączenie dźwięku.
PRZECH. EKRANU—Naciśnij
przycisk Enter, aby
włączyć menu, a potem
wybierz "YES" (Tak).
Projektor przechwyci
obraz ekranu jako "Moje
dostos. logo". Ekran ten
zastąpi wszystkie
oryginalne ekrany
zawierające logo firmy
Dell. Użytkownik może
odzyskać ekran domyślny wybierając "Logo Dell" na ekranie podręcznym.
BLOKADA MENU—Wybierz opcję ON (Wł.), aby włączyć ustawienie Menu Lock
(Blokada menu), które powoduje ukrywanie menu OSD. Wybranie opcji Off
(Wył.) powoduje wyłączenie blokady menu. Jeśli chcesz wyłączyć funkcję
Menu Lock (Blokada menu) i menu OSD znika, naciskaj przycisk Menu na
panelu przez 15 sekund, następnie wyłącz funkcję.
CZAS WYŚW. MENU—Umożliwia dostosowanie czasu opóźnienia ustawienia
OSD Timeout (Czas wyśw. menu OSD). Wartość domyślna to 30 sekund.
MENU POZYCJA—Umożliwia określenie, w którym miejscu na ekranie zostanie
wyświetlone menu ekranowe.
USTAWIENIE MENU —Wybierz, aby zmienić tło menu OSD na pełne lub
Półprzezroczyste.
HASłO—Chroń projektor i ogranicz dostęp do niego za pomocą hasła
dostępu. To narzędzie bezpieczeństwa umożliwia nadanie różnych
ograniczeń dostępu w celu ochrony prywatności i niedopuszczania do
niedozwolonego użytkowania projektora. Oznacza to, że projektor nie może
być używany bez upoważnienia, a to służy zabezpieczeniu przed kradzieżą.
Korzystanie z projektora
33
Kiedy istnieje zabezpieczenie hasłem (On (Wł.)), pojawi się ekran z prośbą o
podanie hasła dostępu za każdym razem, gdy wtyczka będzie włożona do
gniazda i będzie podłączone zasilanie do projektora. Domyślnie ta funkcja nie
jest dostępna. Można ją włączyć za pomocą menu Password (Hasło).
Funkcja zabezpieczenia hasłem zostanie uaktywniona przy następnym
włączeniu projektora. Jeśli funkcja zostanie aktywowana, będziesz proszony
o wprowadzenie hasła po każdym włączeniu projektora:
1
34
Prośba o wprowadzenie hasła po raz pierwszy:
a
Idź do menu Preferencje, naciśnij przycisk Enter i wybierz
polecenie Password (Hasło), aby je ENABLE (Włączyć).
b
Uaktywnij funkcję hasła z wyskakującym ekranem, wprowadź
4 znaki numeryczne z ekranu i naciśnij przycisk ENTER.
Korzystanie z projektora
2
c
Aby potwierdzić, wprowadź hasło ponownie.
d
Jeśli weryfikacja hasła powiodła się, można dalej obsługiwać
projektor.
Jeśli wprowadziłeś niepoprawne hasło, masz kolejne 2
możliwości. Po trzeciej nieprawidłowej próbie projektor zostanie
automatycznie wyłączony.
WSKAZÓWKA: Jeśli zapomnisz hasło, skontaktuj się z dealerem lub
personelem wyspecjalizowanego punktu serwisowego.
3
Aby skasować funkcję hasła, wybierz OFF (WYŁ.) i wprowadź
hasło, aby wyłączyć tę funkcję.
CHANGE PASSWORD (ZMIANA HASłA)—Wprowadź oryginalne hasło, następnie
wprowadź nowe hasło i potwierdź je.
Korzystanie z projektora
35
WZORZ. TESTOWY—Wybranie opcji On (WŁ.) spowoduje wyświetlenie
wbudowanego wzorca testowego w celu przeprowadzenia autotestu
ostrości i rozdzielczości. Wybranie opcji Off (Wył.) powoduje wyłączenie
funkcji hasła.
ZEROW. DO FABR.—Wybranie opcji ON (WŁ.) spowoduje przywrócenie
fabrycznych ustawień domyślnych projektora. Przywracane są zarówno
ustawienia źródeł obrazu komputerowego, jak i obrazu wideo.
36
Korzystanie z projektora
4
Rozwiązywanie problemów z
projektorem
Jeśli występują problemy z projektorem, zapoznaj się z poniższymi
wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów. Jeżeli problem nie
ustępuje, skontaktuj się z firmą Dell.
Problem
Możliwe rozwiązanie
Na ekranie nie pojawia się
obraz
• Sprawdź, czy osłona obiektywu jest zdjęta
i czy projektor jest włączony.
• Sprawdź, czy jest aktywny zewnętrzny
port graficzny. Jeśli korzystasz z
komputera przenośnego firmy Dell,
naciśnij klawisze
(Fn+F8). W
przypadku innych komputerów zapoznaj
się z odpowiednią dokumentacją.
• Sprawdź, czy wszystkie kable są
prawidłowo podłączone. Zobacz na
stronie 11.
• Sprawdź, czy któryś ze styków we
wtyczkach nie jest wygięty lub złamany.
• Sprawdź, czy lampa jest prawidłowo
zamontowana (zobacz na stronie 42).
• Uzywac Wzorca testowego w ten
Preferencje munu. Sprawdź prawidłowość
barw obrazu kontrolnego.
Rozwiązywanie problemów z projektorem
37
Problem (kontynuacja)
Pojawia się część obrazu,
obraz przewija się lub jest
nieprawidłowo wyświetlany
Możliwe rozwiązanie (kontynuacja)
1 Naciśnij przycisk Ponowna
synchronizacja na pilocie zdalnego
sterowania lub na panelu sterowania.
2 Jeśli używasz komputera przenośnego
firmy Dell, ustaw na komputerze
rozdzielczość XGA (1024 x 768):
a Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit
systemu Windows, kliknij polecenie
Właściwości, a następnie wybierz kartę
Ustawienia.
b Sprawdź, czy ustawienie dla portu
monitora zewnętrznego wynosi 1024 x
768 pikseli.
c Naciśnij przycisk
(Fn+F8).
Jeśli wystąpią trudności w zmianie
rozdzielczości lub obraz na monitorze
znieruchomieje, ponownie uruchom cały
sprzęt oraz projektor.
Jeśli nie korzystasz z komputera
przenośnego firmy Dell, zapoznaj się z
dokumentacją.
Na ekranie nie jest
wyświetlana prezentacja
Jeśli korzystasz z komputera przenośnego
firmy Dell, naciśnij klawisze
(Fn+F8).
Obraz jest niestabilny lub
migocze
Wyreguluj funkcję zestrajania w technice
OSD Wyświetlacz (jedynie w trybie PC).
Na obrazie widoczny jest
pionowy migoczący pas
Wyreguluj częstotliwość w technice OSD
Wyświetlacz (jedynie w trybie PC).
38
Rozwiązywanie problemów z projektorem
Problem (kontynuacja)
Możliwe rozwiązanie (kontynuacja)
Barwy obrazu są
nieprawidłowe
• Jeśli używana karta graficzna generuje
sygnał wyjściowy z „synchronizacją na
zieleni” i obraz ma być wyświetlany w
standardzie VGA z odświeżaniem 60 Hz,
przejdź do menu ekranowego
Wyświetlacz, wybierz Signal Type
(Rodzaj sygnału), a następnie wybierz
RGB.
• Uzywac Wzorca testowego w ten
Preferencje munu. Sprawdź prawidłowość
barw obrazu kontrolnego.
Obraz jest nieostry
1 Wyreguluj ostrość pierścieniem regulacji
ostrości na obiektywie projektora.
2 Sprawdź, czy ekran projekcyjny znajduje
się w odpowiedniej odległości od
projektora.
(od 1,2 m [3,9 stopy] do 12 m [39,4
stopy]).
Obraz jest rozciągnięty
podczas wyświetlania DVD
w formacie 16:9
Projektor automatycznie wykrywa sygnał
obrazu DVD 16:9 i domyślnie dobiera
współczynnik proporcji obrazu dla trybu
pełnoekranowego o proporcjach 4:3 (letterbox).
Jeśli obraz jest w dalszym ciągu
rozciągnięty, należy wyregulować
współczynnik proporcji obrazu w sposób
opisany poniżej:
• Podczas odtwarzania obrazu DVD 16:9
wybierz współczynnik proporcji obrazu
4:3 na odtwarzaczu DVD.
• Jeśli nie można wybrać współczynnika
proporcji obrazu 4:3 na odtwarzaczu
DVD, wybierz współczynnik proporcji
obrazu 4:3 w menu Set up (Ustawienia)
w menu ekranowym.
Obraz jest odwrócony
Wybierz kartę Set Up w menu ekranowym i
dostosuj tryb projekcji.
Rozwiązywanie problemów z projektorem
39
Problem (kontynuacja)
Możliwe rozwiązanie (kontynuacja)
Lampa jest spalona lub
wydaje trzaskające dźwięki
Kiedy zbliża się koniec okresu poprawnego
działania lampy, może się ona spalić lub
wydawać głośne, trzaskające dźwięki. Jeśli
do tego dojdzie, projektor nie włączy się
ponownie. Aby uzyskać informacje na
temat wymiany lampy, zobacz na
stronie 42.
Wskaźnik LAMP świeci
ciągłym pomarańczowym
światłem
Jeżeli wskaźnik LAMP świeci ciągłym
pomarańczowym światłem, należy
wymienić lampę.
Wskaźnik LAMP i wskaźnik
Power migoczą na
pomarańczowo
Jeżeli wskaźnik LAMP (Lampa) i wskaźnik
Power (Zasilanie) migoczą na
pomarańczowo, sterownik lampy jest
uszkodzony i projektor wyłączy się
automatycznie. Odłączyć zasilanie po 3
minutach, a potem ponownie włączyć
wyświetlacz. Jeżeli problem nie ustępuje,
skontaktuj się z firmą Dell.
Wskaźnik LAMP migocze
na pomarańczowo a
wskaźnik Power świeci
ciągłym niebieskim
światłem.
Jeśli wskaźnik LAMP miga na
pomarańczowo, a wskaźnik Power świeci
ciągłym niebieskim światłem, system jest
uszkodzony i projektor wyłączy się
automatycznie. Odłączyć zasilanie po 3
minutach, a potem ponownie włączyć
wyświetlacz. Jeżeli problem nie ustępuje,
skontaktuj się z firmą Dell.
Wskaźnik TEMP jest w pełni
pomarańczowy, a wskaźnik
Power świeci ciągłym
niebieskim światłem.
Lampa jest przegrzana. W takim wypadku
wyświetlanie wyłączy się automatycznie.
Gdy projektor ostygnie, można je ponownie
włączyć. Jeśli problem nadal będzie
występował, skontaktuj się z firmą Dell.
Wskaźnik TEMP i wskaźnik
Power świecą ciągłym
pomarańczowym światłem.
Sterownik lampy jest przegrzany. W takim
wypadku wyświetlanie wyłączy się
automatycznie. Gdy projektor ostygnie,
można je ponownie włączyć. Jeśli problem
nadal będzie występował, skontaktuj się z
firmą Dell.
40
Rozwiązywanie problemów z projektorem
Problem (kontynuacja)
Możliwe rozwiązanie (kontynuacja)
Wskaźnik TEMP migocze
na pomarańczowo
Nastąpiło uszkodzenie wentylatora i
projektor automatycznie wyłączy się. Jeżeli
problem nie ustępuje, skontaktuj się z firmą
Dell.
Menu ekranowe nie pojawia
się na ekranie
Spróbuj nacisnąć przycisk menu na panelu
przez 10 sekund, aby odblokować menu
ekranowe. Sprawdź Menu Lock na
stronie 33 (blokada menu).
Pilot zdalnego sterowania
nie pracuje prawidłowo lub
działa w bardzo
ograniczonym zakresie
Baterie mogą być rozładowane. Wymień
baterie na 2 nowe baterie AAA.
Rozwiązywanie problemów z projektorem
41
Wymiana lampy
Lampę należy wymienić, kiedy na ekranie pojawi się komunikat „Lamp is
approaching the end of its useful life (Lampa zbliża się do końca czasu
użytkowania) w trybie pełnego zasilania. Replacement suggested!
www.dell.com/lamps” (Zbliża się koniec okresu przydatności lampy do
użycia. Sugerowana jest wymiana! www.dell.com/lamps). Jeśli problem nie
ustępuje po wymianie lampy, skontaktuj się z firmą Dell. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz "Skontaktuj się z firmą Dell".
OSTRZE¯ENIE: Podczas użytkowania lampa rozgrzewa się do wysokiej
temperatury. Przed przystąpieniem do wymiany lampy projektor
powinien stygnąć przynajmniej przez 30 minut.
1 Wyłącz projektor i odłącz przewód zasilania.
2 Pozostaw projektor na co najmniej 30 minut, aż ostygnie.
3 Poluzuj 2 śruby zabezpieczające pokrywę lampy, a następnie zdejmij
pokrywę.
OSTRZE¯ENIE: Jeśli lampa jest zbita, należy uważać ponieważ ostre
elementy mogą kaleczyć. Usuń wszystkie zbite części z projektora i
utylizuj lub poddaj recyklingowi zgodnie z prawem stanowym, lokalnym
lub federalnym. dalsze informacje znajdują się na witrynie
www.dell.com/hg.
4 Poluzuj 2 śruby mocujące lampę.
OSTRZE¯ENIE: Nie wolno dotykać bańki ani żadnej szklanej części
lampy. Lampy projektora są bardzo delikatne i mogą się stłuc kiedy są
dotykane.
42
Rozwiązywanie problemów z projektorem
5 Wyjmij lampę, chwytając za jej
metalowy uchwyt.
WSKAZÓWKA: Firma Dell może
zażądać zwrotu lampy wymienionej
zgodnie z warunkami gwarancji. W
przeciwnym razie skontaktuj się z
lokalną placówką utylizacji
odpadów, aby uzyskać adres
najbliższego punktu składowania
odpadów.
6 Wymienić na nową lampę.
7 Dokręć 2 śruby mocujące lampę.
8 Zdjąć pokrywę lampy i zacisnąć 2
śruby.
9 Wyzeruj czas pracy lampy, wybierając
"Yes" (Tak) dla Lamp Reset (Zerowanie
zegara lampy) na karcie OSD Lamp (Lampa). (Patrz menu Lampa na
stronie 31).
OSTRZE¯ENIE: Utylizacja lampy (tylko USA)
LAMPA (LAMPY) ZAMONTOWANA WEWNĄTRZ TEGO
PRODUKTU ZAWIERA RTĘĆ I POWINNA BYĆ USUNIĘTA LUB
PODDANA RECYKLINGOWI ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNYMI
LUB KRAJOWYMI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ NA
STRONIE WWW.DELL.COM/HG LUB STRONIE WWW.EIAE.ORG
ORGANIZACJI ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE. WIĘCEJ
INFORMACJI NA TEMAT ODPOWIEDNIEJ LIKWIDACJI LAMP
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.LAMPRECYCLE.ORG.
Rozwiązywanie problemów z projektorem
43
44
Rozwiązywanie problemów z projektorem
5
Dane techniczne
5
Zawór świetlny
Jednoukładowy o średnicy 0,7 cala,
XGA, technologia DLP™ LVDS
(niskonapięciowe sygnały
różnicowe)
Jaskrawość
3000 lumenów ANSI (maksymalnie)
Współczynnik kontrastu
Typowy 2100:1 (pełne
włączenie/pełne wyłączenie)
Równomierność
Typowa 80% (norma japońska —
JBMA)
Lampa
Wymieniana przez użytkownika
lampa o mocy 260 W i trwałości
2000 godzin (do 2500 godzin w
trybie ekonomicznym)
Liczba pikseli
1024 x 768 (XGA)
Liczba wyświetlanych kolorów
16,7 miliona kolorów
Szybkość koła kolorów
100~127,5 Hz (2X)
Obiektyw projekcyjny
F/2,4~2,7, f=28,0~33,6 mm,
obiektyw z ręczną zmianą
ogniskowej x1.2
Wymiary ekranu projekcyjnego
24,6–295,3 cala (przekątna)
Odległość od ekranu
1,2 m~12 m (3,9~39,4 stopy)
Zgodność ze standardami
obrazu wideo
Zgodność ze standardami NTSC,
NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N,
SECAM oraz HDTV (1080i, 720p,
576i/p, 480i/p)
Obsługa zespolonego i
komponentowego sygnału wideo
oraz sygnału S-video
Dane techniczne
45
Częstotliwość odchylania
poziomego
15 kHz - 92kHz (sygnał analogowy)
Częstotliwość odchylania
pionowego
50 kHz - 85 kHz (sygnał analogowy)
Zasilanie
Uniwersalny zasilacz prądu
przemiennego 100–240 V, 50–60 Hz
z wejściem PFC
Pobór mocy
Typowy 325 W, 285 W w trybie
ekonomicznym
Dźwięk
1 głośnik, 2 W (RMS)
Poziom hałasu
36 dB(A) w trybie pełnej mocy lampy,
33 dB(A) w trybie ekonomicznym
Masa
<2,4 kg (5,5 funta)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
Na zewnątrz obudowy 273,7 x 212 x
101 ± 1 mm (10,8 x 8,3 x 4 ± 0,04
cala)
Parametry środowiskowe
Temperatura pracy:
5oC – 35oC (41oF– 95oF)
Wilgotność: maksymalnie 80%
Temperatura przechowywania:
-20oC do 60oC (-4oF do 140oF)
Wilgotność: maksymalnie 80%
Przepisy prawne
FCC, CE, VCCI, UL, cUL, NemkoGS, ICES-003, MIC, C-Tick, GOST,
CCC, PSB, NOM, IRAM, SABS
Złącza wejścia/wyjścia
Zasilanie: gniazdo zasilania prądem
przemiennym
Wejście komputerowe: jedno złącze
D-sub dla wejściowego sygnału
analogowego/komponentowego,
HDTV
Wyjście komputerowe:
jedno 15-stykowe D-sub
Wejście wideo: jedno złącze RCA
dla zespolonego sygnału wizji i jedno
dla sygnału S-video
46
Dane techniczne
Wejście audio: jedno złącze
słuchawkowe typu jack (średnica 3,5
mm)
Wyjście audio: jedno złącze typu
jack (średnica 3,5 mm)
Jedno złącze mini-DIN RS232 do
podłączenia przewodowego pilota
zdanego sterowania z komputera PC
Dane techniczne
47
Przypisanie styków gniazda RS232
Protokół RS232
•
Ustawienia komunikacyjne
Ustawienia połączenia
Wartość
Szybkość transmisji:
19200
Bity danych:
8
Parzystość
Brak
Bity stopu
1
•
Typy poleceń
Aby włączyć menu OSD i wyregulować ustawienia.
•
Składnia polecenia sterującego (z komputera do projektora)
[H][AC][SoP][CRC][ID][SoM][COMMAND]
•
Przykład: Polecenie Power ON (Zasilanie włączone) (Wyślij najpierw niski bajt)
--> 0xBE, 0xEF, 0x10, 0x05, 0x00, 0xC6, 0xFF, 0x11, 0x11, 0x01, 0x00, 0x01
Nagłówek "BE EF"
Kod adresowy "10" ==> pt_OEM
Rozmiar ładunku "05 00"==> Od identyfikatora komunikatu do końca
CRC "C6 FF" ==> Jeżeli wartość kontroli CRC wynosi "C6 (w bajcie mniej
znaczącym) FF (w bajcie najbardziej znaczącym)"
MsgID "11 11"
MsgSize "01 00"==>Od polecenia do końca.
Polecenie "01"==> Polecenie "Power ON" ("Włącz").
•
Tabela komunikatów odpowiedzi projektora:
0x00: Success (Sukces)
0x01: Invalid commnad (nieprawidłowe polecenie; istniejące na liście poleceń, ale
nieprawidłowe, np. polecenie dla czytnika kart, podczas gdy brak jest wtyczki
czytnika kart)
0x02: Error command (polecenie o błędzie; zawiera błąd kontrolę CRC albo
nieznane polecenia).
48
Dane techniczne
0x03: System Status - Projector ON (Normal Mode) (Stan systemu - Projektor
włączony w trybie normalnym).
NACK: System Status - Projector OFF (Standby Mode) (Stan systemu - Projektor
wyłączony w trybie czuwania).
Wskazówka: Gdy projektor znajduje się w trybie czuwania, odpowiedź
potwierdzająca (NACK) do projektora nie jest wysyłana.
•
Odpowiedź projektora dotycząca godzin pracy lampy:
Byte0, Byte1, Byte2, Byte3
Byte0: 0x00 (Sukces)
Byte1: 0x2F (nagłówek liczby godzin pracy lampy)
Byte2: LSB (Hex)
Byte3: MSB (Hex)
Przykład: 800 (3x256+2x16=800) godziny --> 0x00, 0x2F, 0x20, 0x03
•
Odpowiedź o wersji oprogramowania sprzętowego:
Wersja oprogramowania sprzętowego: 4-bajtowy kod ASCII: "V*.*"
V: Wersja
*: 0-9
•
Przykład: Wersja 1.5 --> "V1.5" --> 0x00, 0x30, 0x56, 0x31, 0x2E, 0x35 (Sukces,
nagłówek wersji oprogramowania sprzętowego, 4-bajtowy kod ASCII: "V*.*")
Dane techniczne
49
Lista poleceń sterujących
Nagłówek
(WORD)
Kod
adresowy
(BAJT)
Rozmiar
ładunku
(WORD)
Kontrola
CRC16
całego
pakietu
(WORD)
Identyfikator komunikatu
(WORD)
Rozmiar
komunikatu
(WORD)
Kod
polecenia
(BAJT)
Opis polecenia
0xefbe
0x10
0x0005
0xffc6
0xbfc7
0x7e07
0x3fc5
0xfe05
0xbe04
0x7fc4
0x3fc0
0xfe00
0xbe01
0x7fc1
0x3e03
0xffc3
0x7e02
0x3fca
0xfe0a
0xbe0b
0x7fcb
0x3e09
0x7e08
0x3e0c
0xffcc
0xbe1f
0x7fdf
0xbfd9
0x7e19
0x3fdb
0xfe1b
0xbe1a
0x7fda
0x3e12
0x3ff6
0x7e46
0x1111
0x0001
0x01
0x02
0x03
0x04
0x05
0x06
0x07
0x08
0x09
0x0A
0x0B
0x0C
0x0D
0x0F
0x10
0x11
0x12
0x13
0x14
0x17
0x18
0x19
0x22
0x23
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
0x30
0x40
0xFF
Power
Menu
Up
Down
Left
Right
R-sync
Source
Volume +
Volume Zoom in
Zoom out
Mute
Hide
Video Mode
H. Keystone Up
H. Keystone Down
V. Keystone Up
V. Keystone Down
Aspect ratio (4:3/16:9)
Power OFF
Source-VGA
Source-S-Video
Source-Composite
ECO Mode ON
ECO Mode OFF
Auto Source ON
Auto Source OFF
Factory Reset
Lamp Hour
Firmware Version
Enter key
System Status
50
Dane techniczne
Tryby zgodności
Tryb
Rozdzielczo
ść
VGA
VGA
(ANALOGOWY)
Częstotliwość odchylania
pionowego (Hz)
Częstotliwość odchylania
poziomego (KHz)
640 x 350
70
31,5
640 x 350
85
37,9
VGA
640 x 400
85
37,9
VGA
640 x 480
60
31,5
VGA
640 x 480
72
37,9
VGA
640 x 480
75
37,5
VGA
640 x 480
85
43,3
VGA
720 x 400
70
31,5
VGA
720 x 400
85
37,9
SVGA
800 x 600
56
35,2
SVGA
800 x 600
60
37,9
SVGA
800 x 600
72
48,1
SVGA
800 x 600
75
46,9
SVGA
800 x 600
85
53,7
XGA
1024 x 768
60
48,4
XGA
1024 x 768
70
56,5
XGA
1024 x 768
75
60,0
XGA
1024 x 768
85
68,7
WXGA
1280X720
59,85
44,77
WXGA
1280X768
59,87
47,77
WXGA
1280X800
59,81
49,70
WXGA
1360X768
60,01
47,71
WXGA
1440X900
59,87
55,93
WSXGA+
1680X1050
59,88
64,67
WUXGA
1920X1200
49,97
64,41
*SXGA
1280 x 1024
60
63,98
*SXGA
1280 x 1024
75
79,98
*SXGA
1280 x 1024
85
91,1
*SXGA+
1400X1050
60
63,98
*UXGA
1600 x 1200
60
75
MAC LC13*
640 x 480
66,66
34,98
MAC II 13*
640 x 480
66,68
35
MAC 16*
832 x 624
74,55
49,725
MAC 19*
1024 x 768
75
60,24
*MAC
1152 x 870
75,06
68,68
MAC G4
640 x 480
60
31,35
IMAC DV
1024 x 768
75
60
* Skompresowany obraz komputerowy.
Dane techniczne
51
52
Dane techniczne
Kontakt z firmą Dell
Aby skontaktować się z firmą Dell w formie elektronicznej, można
skorzystać z następujących witryn WWW:
•
www.dell.com
•
support.dell.com (pomoc techniczna)
Aby skorzystać z witryny dedykowanej dla danego kraju, należy w
poniższej tabeli odnaleźć część poświęconą temu krajowi.
WSKAZÓWKA: Bezpłatne numery dotyczą tych krajów, dla których
zostały wymienione.
WSKAZÓWKA: W pewnych krajach pomoc techniczna dotycząca
komputerów przenośnych Dell ™ XPS dostępna jest pod oddzielnym
numerem telefonu określonym dla krajów uczestniczących. Jeśli nie ma
numeru telefonu określonego dla komputerów przenośnych XPS,
można skontaktować się z firmą Dell pod wymienionym numerem
telefonu pomocy technicznej i rozmowa zostanie odpowiednio
przekierowana.
W przypadku potrzeby kontaktu z firmą Dell należy używać adresów
elektronicznych, numerów telefonów oraz numerów kierunkowych
podanych w poniższej tabeli. W przypadku wątpliwości, którego numeru
kierunkowego użyć, należy skontaktować się z operatorem lokalnym
lub międzynarodowym.
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Anguilla
Pomoc ogólna
nr bezpłatny: 800335-0031
Antigua i Barbuda
Pomoc ogólna
1-800-805-5924
Kontakt z firmą Dell
53
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Argentyna (Buenos
Aires)
Witryna: www.dell.com.ar
Numer kierunkowy
miasta: 11
E-mail dla serwerów i pamięci
EMC® :
[email protected]
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
E-mail:
Kod dostępu do centrali [email protected]
międzynarodowej: 00
E-mail dla komputerów
Numer kierunkowy
biurowych i przenośnych:
kraju: 54
[email protected]
Obsługa klienta
nr bezpłatny: 0800-444-0730
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna
nr bezpłatny: 0800-444-0733
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna
nr bezpłatny: 0800-444-0724
Sprzedaż
0-810-444-3355
Aruba
Pomoc ogólna
Australia (Sydney)
Witryna: support.ap.dell.com
nr bezpłatny: 8001578
Kod dostępu do centrali E-mail:
międzynarodowej: 0011 support.ap.dell.com/contactus
Numer kierunkowy
kraju: 61
Pomoc ogólna
Numer kierunkowy
miasta: 2
54
Kontakt z firmą Dell
13DELL-133355
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Austria (Wiedeń)
Witryna:
Kod dostępu do centrali support.euro.dell.com
międzynarodowej: 900 E-mail:
tech_support_central_europe
Numer kierunkowy
@dell.com
kraju: 43
Numer kierunkowy
miasta: 1
Sprzedaż — klienci
indywidualni i małe firmy
0820 240 530 00
Faks — klienci indywidualni i
małe firmy
0820 240 530 49
Obsługa klienta — klienci
indywidualni i małe firmy
0820 240 530 14
Obsługa klienta — kluczowi
klienci/duże firmy
0820 240 530 16
Pomoc techniczna jedynie dla
komputerów przenośnych
XPS
0820 240 530 81
Pomoc dla klientów
indywidualnych/małych firm w
przypadku wszystkich innych
komputerów firmy Dell
0820 240 530 14
Pomoc techniczna — kluczowi
klienci/duże firmy
0660 8779
Centrala
0820 240 530 00
Wyspy Bahama
Pomoc ogólna
nr bezpłatny: 1866-278-6818
Barbados
Pomoc ogólna
1-800-534-3066
Kontakt z firmą Dell
55
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Belgia (Bruksela)
Witryna:
Kod dostępu do centrali support.euro.dell.com
międzynarodowej: 00
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna jedynie dla
Numer kierunkowy
komputerów przenośnych
kraju: 32
XPS
Numer kierunkowy
Pomoc techniczna sprzętowa i
miasta: 2
gwarancyjna dla wszystkich
pozostałych komputerów firmy
Dell
02 481 92 96
02 481 92 88
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna - Faks
02 481 92 95
Obsługa klienta
02 713 15 65
Sprzedaż dla dużych firm
02 481 91 00
Faks
02 481 92 99
Centrala
02 481 91 00
Bermudy
Pomoc ogólna
1-800-342-0671
Boliwia
Pomoc ogólna
nr bezpłatny: 80010-0238
Brazylia
Witryna: www.dell.com/br
Kod dostępu do centrali Obsługa klienta, pomoc
międzynarodowej: 00
techniczna sprzętowa i
gwarancyjna
Numer kierunkowy
kraju: 55
Numer kierunkowy
miasta: 51
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna - Faks
51 481 5470
Faks obsługi klienta
51 481 5480
Sprzedaż
Brytyjskie Wyspy
Dziewicze
56
0800 90 3355
Pomoc ogólna
Kontakt z firmą Dell
0800 90 3390
nr bezpłatny: 1866-278-6820
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Brunei
Numer kierunkowy
kraju: 673
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (Penang,
Malezja)
604 633 4966
Obsługa klienta (Penang,
Malezja)
604 633 4888
Transakcje (Penang, Malezja)
604 633 4955
Kontakt z firmą Dell
57
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Kanada (North York,
Ontario)
Status zamówienia online:
www.dell.ca/ostatus
Kod dostępu do centrali AutoTech (automatyczna
międzynarodowej: 011 pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna)
58
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
nr bezpłatny: 1800-247-9362
Obsługa klienta (klienci
indywidualni i małe firmy)
nr bezpłatny: 1800-847-4096
Obsługa klienta (średnie/duże
firmy, instytucje rządowe)
nr bezpłatny: 1800-326-9463
Obsługa klienta (drukarki,
projektory, telewizory,
urządzenia podręczne,
odtwarzacze i urządzenia
bezprzewodowe)
nr bezpłatny: 1800-847-4096
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (klienci
indywidualni i małe firmy)
nr bezpłatny: 1800-906-3355
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (średnie/duże
firmy, instytucje rządowe)
nr bezpłatny: 1800-387-5757
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (drukarki,
projektory, telewizory,
urządzenia podręczne,
odtwarzacze i urządzenia
bezprzewodowe)
1-877-335-5767
Sprzedaż (klienci
indywidualni/małe firmy)
nr bezpłatny: 1800-387-5752
Sprzedaż (średnie/duże firmy,
instytucje rządowe)
nr bezpłatny: 1800-387-5755
Sprzedaż części zamiennych i
dodatkowych usług
1 866 440 3355
Kontakt z firmą Dell
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Kajmany
Pomoc ogólna
1-800-805-7541
Chile (Santiago)
Sprzedaż i obsługa klienta
nr
bezpłatny: 1230020-4823
Numer kierunkowy
kraju: 56
Numer kierunkowy
miasta: 2
Chiny (Xiamen)
Numer kierunkowy
kraju: 86
Numer kierunkowy
miasta: 592
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna witryna:
support.dell.com.cn
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna adres e-mail:
[email protected]
E-mail obsługi klienta:
[email protected]
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna - Faks
592 818 1350
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (Dell™
Dimension™ i Inspiron)
nr
bezpłatny: 800 85
8 2968
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (OptiPlex™,
Latitude™ i Dell Precision™)
nr bezpłatny: 800
858 0950
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (serwery i
pamięci)
nr bezpłatny: 800
858 0960
Kontakt z firmą Dell
59
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (projektory, PDA,
przełączniki sieciowe, rutery
itp.)
nr
bezpłatny: 800 85
8 2920
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (drukarki)
nr
bezpłatny: 800 85
8 2311
Obsługa klienta
nr
bezpłatny: 800 85
8 2060
Faks obsługi klienta
60
Kontakt z firmą Dell
592 818 1308
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Klienci indywidualni i małe
firmy
nr
bezpłatny: 800 85
8 2222
Kluczowi klienci
nr
bezpłatny: 800 85
8 2557
Klienci dużych firm GCP
nr
bezpłatny: 800 85
8 2055
Duże firmy Klienci kluczowi
nr
bezpłatny: 800 85
8 2628
Duże firmy, północ
nr
bezpłatny: 800 85
8 2999
Duże firmy, północ, Instytucje
rządowe i edukacyjne
nr
bezpłatny: 800 85
8 2955
Duże firmy, wschód
nr
bezpłatny: 800 85
8 2020
Duże firmy, wschód, instytucje
rządowe i edukacyjne
nr
bezpłatny: 800 85
8 2669
Duże firmy, zespół obsługi
kolejek
nr
bezpłatny: 800 85
8 2572
Duże firmy, południe
nr
bezpłatny: 800 85
8 2355
Kontakt z firmą Dell
61
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Duże firmy, zachód
nr
bezpłatny: 800 85
8 2811
Duże firmy Części zamienne
nr
bezpłatny: 800 85
8 2621
Kolumbia
Pomoc ogólna
980-9-15-3978
Costa Rica
Pomoc ogólna
0800-012-0435
Republika Czeska
(Praga)
Witryna:
support.euro.dell.com
Kod dostępu do centrali E-mail: [email protected]
międzynarodowej: 00
Pomoc techniczna sprzętowa i
Numer kierunkowy
gwarancyjna
kraju: 420
Obsługa klienta
62
22537 2727
22537 2707
Faks
22537 2714
Sprzęt i gwarancje Faks
22537 2728
Centrala
22537 2711
Kontakt z firmą Dell
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Dania (Kopenhaga)
Witryna:
Kod dostępu do centrali support.euro.dell.com
międzynarodowej: 00
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna jedynie dla
Numer kierunkowy
komputerów przenośnych
kraju: 45
XPS
Dominica
7010 0074
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna dla wszystkich
pozostałych komputerów firmy
Dell
7023 0182
Obsługa klienta (relacyjna)
7023 0184
Obsługa klienta — klienci
indywidualni i małe firmy
3287 5505
Centrala (relacyjna)
3287 1200
Faks centrali (relacyjny)
3287 1201
Centrala (klienci
indywidualni/małe firmy)
3287 5000
Faks centrali (klienci
indywidualni/małe firmy)
3287 5001
Pomoc ogólna
nr bezpłatny: 1866-278-6821
Republika Dominikany Pomoc ogólna
1-800-148-0530
Ekwador
Pomoc ogólna
nr bezpłatny: 999119
Salwador
Pomoc ogólna
01-899-753-0777
Kontakt z firmą Dell
63
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Finlandia (Helsinki)
Witryna:
Kod dostępu do centrali support.euro.dell.com
międzynarodowej: 990 Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna
Numer kierunkowy
09 253 313 60
kraju: 358
Obsługa klienta
09 253 313 38
Numer kierunkowy
miasta: 9
Faks
09 253 313 99
Centrala
09 253 313 00
64
Kontakt z firmą Dell
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Francja (Paryż)
(Montpellier)
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Witryna:
support.euro.dell.com
Kod dostępu do centrali Klienci indywidualni i małe
międzynarodowej: 00
firmy
Numer kierunkowy
kraju: 33
Numery kierunkowe
miasta: (1) (4)
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna jedynie dla
komputerów przenośnych
XPS
0825 387 129
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna dla wszystkich
pozostałych komputerów firmy
Dell
0825 387 270
Obsługa klienta
0825 823 833
Centrala
0825 004 700
Centrala (połączenia spoza
Francji)
04 99 75 40 00
Sprzedaż
0825 004 700
Faks
0825 004 701
Faks (połączenia spoza
Francji)
04 99 75 40 01
Duże firmy
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna
0825 004 719
Obsługa klienta
0825 338 339
Centrala
01 55 94 71 00
Sprzedaż
01 55 94 71 00
Faks
01 55 94 71 01
Kontakt z firmą Dell
65
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Niemcy (Langen)
Witryna:
Kod dostępu do centrali support.euro.dell.com
międzynarodowej: 00
E-mail:
tech_support_central_europe
Numer kierunkowy
@dell.com
kraju: 49
Numer kierunkowy
miasta: 6103
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna jedynie dla
komputerów przenośnych
XPS
06103 766-7222
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna dla wszystkich
pozostałych komputerów firmy
Dell
06103 766-7200
Obsługa klienta — klienci
indywidualni i małe firmy
66
0180-5-224400
Segment globalny Obsługa
klienta
06103 766-9570
Obsługa klientów kluczowych
06103 766-9420
Obsługa dużych klientów
kluczowych
06103 766-9560
Obsługa publicznych klientów
kluczowych
06103 766-9555
Centrala
06103 766-7000
Kontakt z firmą Dell
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Grecja
Witryna:
Kod dostępu do centrali support.euro.dell.com
międzynarodowej: 00
Pomoc techniczna sprzętowa i 00800-44 14 95 18
gwarancyjna
Numer kierunkowy
kraju: 30
Pomoc techniczna sprzętowa i 00800-44 14 00 83
gwarancyjna klasy Gold
Centrala
2108129810
Centrala usług klasy Gold
2108129811
Sprzedaż
2108129800
Faks
2108129812
Grenada
Pomoc ogólna
nr bezpłatny: 1866-540-3355
Gwatemala
Pomoc ogólna
1-800-999-0136
Gujana
Pomoc ogólna
nr bezpłatny: 1877-270-4609
Kontakt z firmą Dell
67
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Hong Kong
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Witryna: support.ap.dell.com
Kod dostępu do centrali Pomoc techniczna sprzętowa i
międzynarodowej: 001 gwarancyjna adres e-mail:
[email protected]
Numer kierunkowy
kraju: 852
68
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (Dimension i
Inspiron)
2969 3188
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (OptiPlex,
Latitude i Dell Precision)
2969 3191
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (PowerApp™,
PowerEdge™,
PowerConnect™ i
PowerVault™)
2969 3196
Obsługa klienta
3416 0910
Duże firmy
3416 0907
Globalne programy dla
klientów
3416 0908
Kluczowe średnie firmy
3416 0912
Klienci indywidualni i małe
firmy
2969 3105
Kontakt z firmą Dell
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Indie
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
E-mail:
[email protected]
om
india_support_notebook@dell
.com
[email protected]
m
1600338045
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna
i 1600448046
Sprzedaż (duże firmy)
1600 33 8044
Sprzedaż (klienci indywidualni
i małe firmy)
1600 33 8046
Irlandia (Cherrywood) Witryna:
Kod dostępu do centrali support.euro.dell.com
międzynarodowej: 00
Numer kierunkowy
kraju: 353
Numer kierunkowy
miasta: 1
E-mail:
[email protected]
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna jedynie dla
komputerów przenośnych
XPS
1850 200 722
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna dla wszystkich
pozostałych komputerów firmy
Dell
1850 543 543
Wielka Brytania — pomoc
techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (połączenia tylko
wewnątrz Wielkiej Brytanii)
0870 908 0800
Obsługa klientów
indywidualnych
01 204 4014
Obsługa małych firm
01 204 4014
Kontakt z firmą Dell
69
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Wielka Brytania — obsługa
klienta (połączenia tylko
wewnątrz Wielkiej Brytanii)
Obsługa dużych firm
Obsługa dużych firm
(połączenia tylko wewnątrz
Wielkiej Brytanii)
Irlandia — sprzedaż
Wielka Brytania — sprzedaż
(połączenia tylko wewnątrz
Wielkiej Brytanii)
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
0870 906 0010
1850 200 982
0870 907 4499
01 204 4444
0870 907 4000
Faks/Faks sprzedaży
01 204 0103
Centrala
01 204 4444
Włochy (Mediolan)
Witryna:
Kod dostępu do centrali support.euro.dell.com
międzynarodowej: 00
Klienci indywidualni i małe
firmy
Numer kierunkowy
kraju: 39
Numer kierunkowy
miasta: 02
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna
02 577 826 90
Obsługa klienta
02 696 821 14
Faks
02 696 821 13
Centrala
02 696 821 12
Duże firmy
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna
02 577 826 90
Obsługa klienta
02 577 825 55
Faks
02 575 035 30
Centrala
70
Kontakt z firmą Dell
02 577 821
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Jamajka
Pomoc ogólna (połączenia
tylko z Jamajki)
Japonia (Kawasaki)
Witryna: support.jp.dell.com
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
1-800-682-3639
Kod dostępu do centrali Pomoc techniczna sprzętowa i
międzynarodowej: 001 gwarancyjna (serwery)
nr bezpłatny:
0120-198-498
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna poza Japonią
(serwery)
81-44-556-4162
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (Dimension i
Inspiron)
nr bezpłatny:
0120-198-226
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna poza Japonią
(Dimension i Inspiron)
81-44-520-1435
Numer kierunkowy
kraju: 81
Numer kierunkowy
miasta: 44
Pomoc techniczna sprzętowa i nr bezpłatny:0120gwarancyjna (OptiPlex,
198-433
Latitude i Dell Precision)
Kontakt z firmą Dell
71
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna poza Japonią
(Dell Precision, OptiPlex i
Latitude)
81-44-556-3894
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (PDA, projektory,
drukarki, rutery)
nr bezpłatny:
0120-981-690
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna poza Japonią
(PDA, projektory, drukarki,
rutery)
81-44-556-3468
Skrzynka faksowa
044-556-3490
24-godzinna automatyczna
obsługa zamówień
044-556-3801
Obsługa klienta
044-556-4240
Sprzedaż dla firm (do 400
pracowników)
044-556-1465
Sprzedaż dla klientów
kluczowych (ponad 400
pracowników)
044-556-3433
Sprzedaż dla dużych firm
(ponad 3500 pracowników)
044-556-3430
Sprzedaż publiczna (agencje
rządowe, instytucje
edukacyjne i medyczne)
044-556-1469
Segment globalny, Japonia
044-556-3469
Użytkownicy indywidualni
044-556-1760
Centrala
72
Kontakt z firmą Dell
044-556-4300
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Korea (Seul)
E-mail: [email protected]
nr bezpłatny: 080200-3800
Kod dostępu do centrali Pomoc techniczna
międzynarodowej: 001
Numer kierunkowy
kraju: 82
Numer kierunkowy
miasta: 2
Ameryka Łacińska
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Pomoc techniczna
(Dimension, PDA, elektronika
i akcesoria)
nr bezpłatny: 080200-3801
Sprzedaż
nr bezpłatny: 080200-3600
Faks
2194-6202
Centrala
2194-6000
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna dla klientów
(Austin, Texas, USA)
512 728-4093
Obsługa klienta (Austin,
Texas, USA)
512 728-3619
Faks (Pomoc techniczna
sprzętowa i gwarancyjna i
obsługa klienta) (Austin,
Texas, USA)
512 728-3883
Sprzedaż (Austin, Texas,
USA)
512 728-4397
Faks sprzedaży (Austin,
Texas, USA)
512 728-4600
lub 512 728-3772
Kontakt z firmą Dell
73
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Luksemburg
Witryna:
Kod dostępu do centrali support.euro.dell.com
międzynarodowej: 00
Pomoc techniczna
Numer kierunkowy
kraju: 352
Sprzedaż — klienci
indywidualni i małe firmy
Sprzedaż dla dużych firm
Obsługa klienta
Faks
Macao
Numer kierunkowy
kraju: 853
74
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna
342 08 08 075
+32 (0)2 713 15 9
6
26 25 77 81
+32 (0)2 481 91 1
9
26 25 77 82
nr
bezpłatny: 0800 1
05
Obsługa klienta (Xiamen,
Chiny)
34 160 910
Transakcje (Xiamen, Chiny)
29 693 115
Kontakt z firmą Dell
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Malezja (Penang)
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Witryna: support.ap.dell.com
Kod dostępu do centrali Pomoc techniczna sprzętowa i
międzynarodowej: 00
gwarancyjna (OptiPlex,
Latitude i Dell Precision)
Numer kierunkowy
nr
bezpłatny: 1 800 8
80 193
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (Dimension,
Inspiron, elektronika i
akcesoria)
nr
bezpłatny: 1 800 8
81 306
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (PowerApp,
PowerEdge, PowerConnect i
PowerVault)
nr
bezpłatny: 1800 8
81 386
Obsługa klienta
nr
bezpłatny: 1800 8
81 306 (opcja 6)
Transakcje
nr
bezpłatny: 1 800 8
88 202
Sprzedaż dla dużych firm
nr
bezpłatny: 1 800 8
88 213
kraju: 60
Numer kierunkowy
miasta: 4
Kontakt z firmą Dell
75
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Meksyk
Pomoc techniczna sprzętowa i 001-877-384-8979
gwarancyjna
dla klienta
Kod dostępu do centrali
lub 001-877-269międzynarodowej: 00
3383
Numer kierunkowy
kraju: 52
Sprzedaż
50-81-8800
lub 01-800-8883355
Obsługa klienta
001-877-384-8979
lub 001-877-2693383
Ogólny
50-81-8800
lub 01-800-8883355
Montserrat
Pomoc ogólna
nr bezpłatny: 1866-278-6822
Antyle Holenderskie
Pomoc ogólna
001-800-882-1519
76
Kontakt z firmą Dell
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Holandia (Amsterdam) Witryna:
Kod dostępu do centrali support.euro.dell.com
międzynarodowej: 00
Numer kierunkowy
kraju: 31
Numer kierunkowy
miasta: 20
Nowa Zelandia
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna jedynie dla
komputerów przenośnych
XPS
020 674 45 94
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna dla wszystkich
pozostałych komputerów firmy
Dell
020 674 45 00
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna - Faks
020 674 47 66
Obsługa klienta — klienci
indywidualni i małe firmy
020 674 42 00
Relacyjna obsługa klienta
020 674 4325
Sprzedaż — klienci
indywidualni i małe firmy
020 674 55 00
Sprzedaż relacyjna
020 674 50 00
Faks sprzedaży — klienci
indywidualni i małe firmy
020 674 47 75
Faks sprzedaży relacyjnej
020 674 47 50
Centrala
020 674 50 00
Faks centrali
020 674 47 50
Witryna: support.ap.dell.com
Kod dostępu do centrali E-mail:
międzynarodowej: 00
support.ap.dell.com/contactus
Numer kierunkowy
kraju: 64
Pomoc ogólna
0800 441 567
Nikaragua
Pomoc ogólna
001-800-220-1006
Kontakt z firmą Dell
77
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Norwegia (Lysaker)
Witryna:
Kod dostępu do centrali support.euro.dell.com
międzynarodowej: 00
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna
jedynie dla
Numer kierunkowy
komputerów
przenośnych
kraju: 47
XPS
815 35 043
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna dla wszystkich
pozostałych produktów firmy
Dell
671 16882
Relacyjna obsługa klienta
671 17575
Obsługa klienta — klienci
indywidualni i małe firmy
23162298
Centrala
671 16800
Faks centrali
671 16865
Panama
Pomoc ogólna
001-800-507-0962
Peru
Pomoc ogólna
0800-50-669
Polska (Warszawa)
Witryna:
Kod dostępu do centrali support.euro.dell.com
międzynarodowej: 011 E-mail:
[email protected]
Numer kierunkowy
kraju: 48
Telefon obsługi klienta
57 95 700
Numer kierunkowy
miasta: 22
Obsługa klienta
57 95 999
Sprzedaż
57 95 999
Faks obsługi klienta
57 95 806
Faks recepcji
57 95 998
Centrala
57 95 999
78
Kontakt z firmą Dell
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Portugalia
Witryna:
Kod dostępu do centrali support.euro.dell.com
międzynarodowej: 00
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna
Numer kierunkowy
kraju: 351
Obsługa klienta
Sprzedaż
Faks
707200149
800 300 413
800 300 410 lub
800 300 411 lub
800 300 412 lub
21 422 07 10
21 424 01 12
Puerto Rico
Pomoc ogólna
1-800-805-7545
St. Kitts i Nevis
Pomoc ogólna
nr bezpłatny: 1877-441-4731
St. Lucia
Pomoc ogólna
1-800-882-1521
St. Vincent i
Grenadyny
Pomoc ogólna
nr bezpłatny: 1877-270-4609
Kontakt z firmą Dell
79
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Singapur (Singapur)
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Witryna: support.ap.dell.com
Kod dostępu do centrali Pomoc techniczna sprzętowa i
międzynarodowej: 005 gwarancyjna (Dimension,
Inspiron, elektronika i
Numer kierunkowy
akcesoria)
kraju: 65
nr
bezpłatny: 1800 3
94 7430
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (OptiPlex,
Latitude i Dell Precision)
nr
bezpłatny: 1800 3
94 7488
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (PowerApp,
PowerEdge, PowerConnect i
PowerVault)
nr
bezpłatny: 1800 3
94 7478
Obsługa klienta
nr bezpłatny:
1 800 394 7430
(opcja 6)
Transakcje
nr bezpłatny:
1 800 394 7412
Sprzedaż dla dużych firm
nr
bezpłatny: 1 800 3
94 7419
Słowacja (Praga)
Witryna:
Kod dostępu do centrali support.euro.dell.com
międzynarodowej: 00
E-mail: [email protected]
Numer kierunkowy
kraju: 421
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna
Obsługa klienta
80
02 5441 5727
420 22537 2707
Faks
02 5441 8328
Faks pomocy technicznej
02 5441 8328
Centrala (sprzedaż)
02 5441 7585
Kontakt z firmą Dell
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Afryka Południowa
(Johannesburg)
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Witryna:
support.euro.dell.com
Kod dostępu do centrali E-mail:
międzynarodowej:
[email protected]
09/091
„Złota kolejka”
011 709 7713
Numer kierunkowy
kraju: 27
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna
011 709 7710
Numer kierunkowy
miasta: 11
Obsługa klienta
011 709 7707
Sprzedaż
011 709 7700
Faks
011 706 0495
Centrala
011 709 7700
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna, obsługa klienta i
sprzedaż (Penang, Malezja)
604 633 4810
Azja PołudniowoWschodnia i kraje
Pacyfiku
Kontakt z firmą Dell
81
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Hiszpania (Madryt)
Witryna:
Kod dostępu do centrali support.euro.dell.com
międzynarodowej: 00
Klienci indywidualni i małe
firmy
Numer kierunkowy
kraju: 34
Numer kierunkowy
miasta: 91
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna
902 100 130
Obsługa klienta
902 118 540
Sprzedaż
902 118 541
Centrala
902 118 541
Faks
902 118 539
Duże firmy
82
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna
902 100 130
Obsługa klienta
902 115 236
Centrala
91 722 92 00
Faks
91 722 95 83
Kontakt z firmą Dell
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Szwecja (Upplands
Vasby)
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Witryna:
support.euro.dell.com
Kod dostępu do centrali Pomoc techniczna sprzętowa i
międzynarodowej: 00
gwarancyjna jedynie dla
komputerów przenośnych
Numer kierunkowy
XPS
kraju: 46
0771 340 340
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna dla wszystkich
pozostałych produktów firmy
Dell
08 590 05 199
Relacyjna obsługa klienta
08 590 05 642
Obsługa klienta — klienci
indywidualni i małe firmy
08 587 70 527
Numer kierunkowy
miasta: 8
Wsparcie programu zakupów
pracowniczych (EPP)
20 140 14 44
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna - Faks
08 590 05 594
Sprzedaż
08 590 05 185
Kontakt z firmą Dell
83
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Szwajcaria (Genewa)
Witryna:
Kod dostępu do centrali support.euro.dell.com
międzynarodowej: 00
E-mail:
Tech_support_central_Europe
Numer kierunkowy
@dell.com
kraju: 41
Numer kierunkowy
miasta: 22
84
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna jedynie dla
komputerów przenośnych
XPS
0848 33 88 57
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (klienci
indywidualni i małe firmy) dla
wszystkich pozostałych
produktów firmy Dell
0844 811 411
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (duże firmy)
0844 822 844
Obsługa klienta (klienci
indywidualni i małe firmy)
0848 802 202
Obsługa klientów (duże firmy)
0848 821 721
Faks
022 799 01 90
Centrala
022 799 01 01
Kontakt z firmą Dell
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Tajwan
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Witryna: support.ap.dell.com
Kod dostępu do centrali E-mail: [email protected]
międzynarodowej: 002 Pomoc techniczna sprzętowa i
Numer kierunkowy
gwarancyjna (OptiPlex,
kraju: 886
Latitude, Inspiron, Dimension
oraz elektronika i akcesoria)
nr
bezpłatny: 00801
86 1011
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (PowerApp,
PowerEdge, PowerConnect i
PowerVault)
nr
bezpłatny: 00801
60 1256
Obsługa klienta
nr
bezpłatny: 00801
60 1250
(opcja 5)
Transakcje
nr
bezpłatny: 00801
65 1228
Sprzedaż dla dużych firm
nr
bezpłatny: 00801
651 227
Kontakt z firmą Dell
85
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Tajlandia
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Witryna: support.ap.dell.com
Kod dostępu do centrali Pomoc techniczna sprzętowa i
międzynarodowej: 001 gwarancyjna (OptiPlex,
Latitude i Dell Precision)
Numer kierunkowy
nr
bezpłatny: 1800 0
060 07
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (PowerApp,
PowerEdge, PowerConnect i
PowerVault)
nr
bezpłatny: 1800 0
600 09
Obsługa klienta
nr
bezpłatny: 1800 0
06 007
(opcja 7)
Sprzedaż dla dużych firm
nr
bezpłatny: 1800 0
06 009
Transakcje
nr
bezpłatny: 1800 0
06 006
kraju: 66
Trinidad/Tobago
Pomoc ogólna
1-800-805-8035
Wyspy Turks i Caicos
Pomoc ogólna
nr bezpłatny: 1866-540-3355
86
Kontakt z firmą Dell
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Wielka Brytania
(Bracknell)
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Witryna:
support.euro.dell.com
Kod dostępu do centrali Witryna obsługi klienta:
międzynarodowej: 00
support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home
.asp
Numer kierunkowy
kraju: 44
Numer kierunkowy
miasta: 1344
E-mail:
[email protected]
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (Duże
firmy/Klienci kluczowi/PAD
[1000+ pracowników])
0870 908 0500
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna jedynie dla
komputerów przenośnych
XPS
0870 366 4180
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (bezpośrednia i
ogólna) dla wszystkich
pozostałych produktów
0870 908 0800
Klienci globalni Obsługa
klienta
01344 373 186
Obsługa klientów
indywidualnych i małych firm
0870 906 0010
Obsługa dużych firm
01344 373 185
Kontakt z firmą Dell
87
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Obsługa klientów kluczowych
(500–5000 pracowników)
0870 906 0010
Centralna obsługa klientów
rządowych
01344 373 193
Obsługa lokalnych instytucji
edukacyjnych i rządowych
01344 373 199
Obsługa służby zdrowia
01344 373 194
Sprzedaż dla klientów
indywidualnych i małych firm
0870 907 4000
Sprzedaż dla dużych
firm/sektora publicznego
01344 860 456
Faks dla klientów
indywidualnych i małych firm
0870 907 4006
Urugwaj
88
Pomoc ogólna
Kontakt z firmą Dell
nr bezpłatny: 000413-598-2521
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
USA (Austin, Texas)
Automatyczna usługa statusu
zamówień
Kod dostępu do centrali
międzynarodowej: 011 AutoTech (komputery
przenośne i biurowe)
Numer kierunkowy
nr bezpłatny: 1800-433-9014
Pomoc techniczna sprzętowa i
gwarancyjna (TV, drukarki i
projektoryfirmy Dell) dla
stałych klientów
nr bezpłatny: 1877-459-7298
Rynek konsumencki (do i
biua domowe) Pomoc
techniczna dla wszystkich
pozostałych produktów firmy
Dell
nr bezpłatny: 1800-624-9896
Obsługa klienta
nr bezpłatny: 1800-624-9897
Program zakupów
pracowniczych (EPP)
nr bezpłatny: 1800-695-8133
kraju: 1
nr bezpłatny: 1800-247-9362
Witryna usług finansowych:
www.dellfinancialservices.com
Usługi finansowe
(leasing/kredyty)
nr bezpłatny: 1877-577-3355
Kontakt z firmą Dell
89
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Usługi finansowe (Kluczowi
klienci Dell [DPA])
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
nr bezpłatny: 1800-283-2210
Firmy
Obsługa klienta i pomoc
techniczna
nr bezpłatny: 1800-456-3355
Program zakupów
pracowniczych (EPP)
nr bezpłatny: 1800-695-8133
Drukarki i projektory — pomoc
techniczna
nr bezpłatny: 1877-459-7298
Sektor publiczny (instytucje rządowe, edukacyjne
i ochrony zdrowia)
Obsługa klienta i pomoc
techniczna
nr bezpłatny: 1800-456-3355
Program zakupów
pracowniczych (EPP)
nr bezpłatny: 1800-695-8133
Sprzedaż Dell
90
nr bezpłatny: 1800-289-3355
lub nr
bezpłatny: 1-800879-3355
Wyprzedaż Dell
(regenerowane komputery
Dell)
nr bezpłatny: 1888-798-7561
Sprzedaż oprogramowania i
urządzeń peryferyjnych
nr bezpłatny: 1800-671-3355
Sprzedaż części zamiennych
nr bezpłatny: 1800-357-3355
Sprzedaż usług dodatkowych i
gwarancji
nr bezpłatny: 1800-247-4618
Kontakt z firmą Dell
Kraj (miasto)
Nazwa departamentu lub
Kod dostępu do centrali obszaru obsługi, adres witryny
międzynarodowej
WWW oraz adres poczty
Numer kierunkowy kraju
elektronicznej
Numer kierunkowy
miasta
Numery
kierunkowe kraju,
Numery lokalne
oraz
numery bezpłatne
Faks
nr bezpłatny: 1800-727-8320
Usługi Dell dla osób
niesłyszących,
niedosłyszących i z
zaburzeniami mowy
nr bezpłatny: 1877-DELLTTY
(1-877-335-5889)
Brytyjskie Wyspy
Dziewicze
Pomoc ogólna
1-877-673-3355
Wenezuela
Pomoc ogólna
8001-3605
Kontakt z firmą Dell
91
92
Kontakt z firmą Dell
Dodatek: Zgodność z
przepisami
Przepisy FCC (dotyczy tylko USA)
Większość systemów komputerowych firmy Dell została sklasyfikowana przez komisję
FCC (Federal Communications Commission) jako urządzenia cyfrowe klasy B. Aby
określić, która klasyfikacja dotyczy systemu komputerowego użytkownika, należy
zapoznać się ze wszystkimi etykietami rejestracji FCC znajdującymi się na spodzie, z
boku lub z tyłu komputera, na wspornikach montażu karty oraz na samych kartach.
Jeśli którakolwiek etykieta wskazuje klasę A, cały system jest traktowany jako
urządzenie cyfrowe klasy A. Jeśli wszystkie etykiety wskazują klasę FCC B, co można
stwierdzić na podstawie numeru identyfikacyjnego FCC lub logo FCC (
), cały
system traktowany jest jako urządzenie cyfrowe klasy B.
Po określeniu klasyfikacji FCC systemu należy zapoznać się z odpowiednią informacją
o przepisach FCC. Przepisy FCC stanowią, że zmiany lub modyfikacje
niezatwierdzone przez firmę Dell mogą doprowadzić do unieważnienia pozwolenia na
użytkowanie tego urządzenia.
Niniejsze urządzenie spełnia wymagania zawarte w części 15 przepisów FCC.
Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:
•
Niniejsze urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
•
Niniejsze urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, łącznie z tymi, które
mogą powodować jego niepożądane działanie.
Klasa A
To urządzenie zostało przebadane i stwierdzono, że nie przekracza limitów
dotyczących urządzeń cyfrowych klasy A zawartych w części 15 przepisów FCC.
Limity te zostały opracowane z myślą o zapewnieniu stosownej ochrony przed
szkodliwymi zakłóceniami mogącymi wystąpić w środowiskach, w których prowadzona
jest działalność gospodarcza. To urządzenie wytwarza, używa i może emitować
energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie
używane zgodnie z instrukcją producenta, może powodować szkodliwe zakłócenia w
komunikacji radiowej. Użytkowanie tego urządzenia w rejonach mieszkalnych z dużym
prawdopodobieństwem spowoduje szkodliwe zakłócenia, które użytkownik będzie
musiał na mocy prawa wyeliminować na własny koszt.
Klasa B
Niniejsze urządzenie zostało przebadane i stwierdzono, że nie przekracza limitów
dotyczących urządzeń cyfrowych klasy B zawartych w części 15 przepisów FCC.
Limity te opracowano w celu zapewnienia stosownej ochrony przed szkodliwymi
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie wytwarza, używa i może
emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i nie
będzie używane zgodnie z instrukcją producenta, może powodować zakłócenia w
Dodatek: Zgodność z przepisami
93
www.dell.com | support.dell.com
komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji zakłócenia
nie wystąpią. Jeśli urządzenie to faktycznie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze
radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając i z powrotem włączając
urządzenie, zaleca się użytkownikowi podjęcie próby wyeliminowania zakłóceń
poprzez zastosowanie jednego lub kilku z poniższych środków:
•
Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
•
Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
•
Podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego
podłączony jest odbiornik.
•
Zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.
Informacje identyfikacyjne FCC
Poniższe informacje o urządzeniach opisywanych w tym dokumencie zostały
zamieszczone zgodnie z przepisami FCC:
•
Nazwa produktu: Projektor DLP
•
Numer modelu: 2400MP/DELL
•
Nazwa firmy:
Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, Texas 78682 USA
512-338-4400
Informacje NOM (tylko Meksyk)
Poniższe informacje o urządzeniach opisywanych w tym dokumencie zamieszczono
zgodnie z wymaganiami norm meksykańskich (NOM):
Eksporter:
Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
Importer:
Dell Computer de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - 11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.
Odbiorca:
Dell Computer de México, S.A. de C.V.
al Cuidado de Kuehne & Nagel de México S. de R.L.
Avenida Soles No. 55
Col. Penon de los Banos
15520 México, D.F.
Model
Napięcie zasilania
Częstotliwość
Pobór prądu
2400MP
100–240 V, prąd zmienny
50–60 Hz
2,3 A
94
Dodatek: Zgodność z przepisami
Słownik
Lumeny ANSI —norma pomiaru strumienia światła służąca do
porównywania projektorów.
Proporcje obrazu —najbardziej rozpowszechniona proporcja obrazu to 4:3
(4 na 3). We wczesnych telewizyjnych i komputerowych standardach wideo
proporcje obrazu wynosiły 4:3; oznacza to, że szerokość obrazu jest 4/3 razy
większa od wysokości.
Podświetlenie —dotyczy pilota zdalnego sterowania lub panelu sterownia
projektora z podświetlanymi przyciskami i elementami sterowania.
Szerokość pasma —liczba cykli na sekundę (Hz), wyrażająca różnicę
pomiędzy dolną a górną częstotliwością graniczną pasma częstotliwości;
także szerokość pasma częstotliwości.
Jaskrawość —ilość światła emitowanego z wyświetlacza, ekranu
projekcyjnego lub urządzenia projekcyjnego. Jaskrawość projektora
mierzona jest w lumenach ANSI.
Temperatura barwowa —metoda pomiaru stopnia białości źródła światła.
Lampy metalohalogenkowe mają wyższą temperaturę w porównaniu z
halogenami lub żarówkami.
Komponentowy sygnał wideo —metoda uzyskiwania obrazu o wysokiej
jakości w formacie zawierającym wszystkie składowe obrazu oryginalnego.
Składowe te odnoszą się do luminancji i chrominancji oraz są definiowane
jako Y'Pb'Pr' dla składowych analogowych i Y'Cb'Cr' dla składowych
cyfrowych. Komponentowy sygnał wideo dostępny jest w odtwarzaczach
DVD i projektorach.
Zespolony sygnał wideo —połączony sygnał obrazu, łącznie z sygnałami
wygaszania pionowego, poziomego i synchronizacji.
Kompresja —funkcja usuwania linii składowych z obrazu w celu
dopasowania do obszaru wyświetlania.
Skompresowany SVGA — w celu projekcji obrazu 800x600 na projektorze
VGA oryginalny sygnał 800x600 musi być skompresowany. Dane zawierają
wszystkie informacje, ale wyświetlane są tylko dwie trzecie pikseli (307000 z
480000). Uzyskiwany obraz ma rozmiar strony SVGA, ale odbywa się to
kosztem jakości obrazu. W przypadku korzystania z komputerów SVGA
połączenie VGA do projektora VGA daje lepsze wyniki.
Skompresowany SXGA —standard wykorzystywany w projektorach XGA,
umożliwiający projektorom działanie w rozdzielczości do SXGA 1280x1024.
Skompresowany XGA —standard wykorzystywany w projektorach SVGA ,
Słownik
95
www.dell.com | support.dell.com
umożliwiający projektorom działanie w rozdzielczości do XGA 1024x768,
Współczynnik kontrastu — zakres wartości bieli i czerni w obrazie lub
stosunek pomiędzy maksymalnymi a minimalnymi wartościami. W
odniesieniu do projektorów używane są dwie metody pomiaru współczynnika:
1 Full On/Off — mierzy stosunek strumienia światła obrazu całkowicie białego
(full on) i strumienia światła obrazu całkowicie czarnego (full off).
2 ANSI — mierzy wzór 16 na przemian czarnych i białych prostokątów. W celu
określenia współczynnika kontrastu ANSI średni strumień światła z białych
prostokątów jest dzielony przez średni strumień światła czarnych
prostokątów.
Kontrast Full On/Off jest zawsze większy niż kontrast ANSI dla tego samego
projektora.
dB — decybel — jednostka używana do wyrażania względnej różnicy
pomiędzy wartościami mocy lub natężenia, zwykle pomiędzy dwoma
sygnałami akustycznymi lub elektrycznymi, równa dziesięciu logarytmom
naturalnym stosunku pomiędzy dwoma poziomami.
Przekątna ekranu —metoda pomiaru rozmiaru ekranu lub wyświetlanego
obrazu. Rozmiar mierzony jest od jednego narożnika do przeciwległego
narożnika. Ekran o wysokości 9 stóp i szerokości 12 stóp ma przekątną 15
stóp. W niniejszym dokumencie założono wymiary przekątnych dla
tradycyjnej proporcji obrazu komputerowego 4:3, tak jak w powyższym
przykładzie.
DLP — Digital Light Processing — technologia wyświetlania światła odbitego
opracowana przez firmę Texas Instruments, wykorzystująca małe ruchome
lusterka. Światło przechodzi przez filtr barw i jest przesyłane do luster DLP,
które tworzą kolory RGB na obrazie wyświetlanym na ekranie; spotykana jest
również nazwa DMD.
DMD — digital Micro- Mirror Device — każdy moduł DMD składa się z tysięcy
przechylanych mikroskopowych luster ze stopu aluminium zamontowanych
na ukrytych widełkach.
DVI — Digital Visual Interface — definiuje interfejs cyfrowy pomiędzy
urządzeniami cyfrowymi, np. projektorami, a komputerami PC. W przypadku
urządzeń obsługujących DVI można wykonać połączenie sygnału cyfrowocyfrowe eliminujące konwersję na sygnał analogowy, a w konsekwencji
uzyskując niezniekształcony obraz.
Ogniskowa —odległość pomiędzy powierzchnią obiektywu a jej ogniskiem.
Częstotliwość —jest to szybkość powtórzeń wyrażona w cyklach na
sekundę sygnałów elektrycznych. Mierzona w Hz.
96
Słownik
Hz — częstotliwość sygnału przemiennego. Zobacz częstotliwość.
Korekcja zniekształceń trapezowych —urządzenie korygujące
zniekształcenia (zwykle efekt poszerzenia na górze i zwężenia na dole)
wyświetlanego obrazu spowodowane nieprawidłowym kątem pomiędzy
projektorem a ekranem.
Wskaźnik laserowy — wskaźnik o wielkości małego pióra lub cygara,
zawierający laser zasilany małą baterią i umożliwiający wyświetlanie małej,
zwykle czerwonej, bardzo intensywnej wiązki światła, która jest dobrze
widoczna bezpośrednio na ekranie.
Odległość maksymalna —odległość pomiędzy ekranem a projektorem, przy
której wyświetlany obraz w całkowicie ciemnym pomieszczeniu nadaje się do
użytku (jest wystarczająco jasny).
Maksymalny rozmiar obrazu —największy obraz, jaki projektor może
wyświetlać w ciemnym pomieszczeniu. Rozmiar jest zwykle ograniczony
zakresem ogniskowej optyki.
Lampa metalohalogenkowa —typ lampy używany w wielu projektorach
przenośnych klasy średniej i we wszystkich klasy najwyższej. Lampy te
zwykle mają „okres połowicznej zmiany” wynoszący 1000-2000 godzin.
Oznacza to, że podczas eksploatacji powoli tracą intensywność świecenia
(jaskrawość), a pod koniec „okresu połowicznej zmiany” świecą o połowę
słabiej niż nowe. Lampy te generują światło o bardzo wysokiej temperaturze,
podobnie do niskoprężnych lamp rtęciowych stosowanych w oświetleniu
ulicznym. Ich biel jest niezwykle biała (z lekko niebieskim odcieniem), a w
porównaniu z nimi biel lamp halogenowych wygląda bardziej żółtawo.
Odległość minimalna —najmniejsza odległość umożliwiająca projektorowi
wyświetlanie ostrego obrazu na ekranie.
NTSC — Odległość minimalna —Obowiązujący w USA standard kodowania
obrazu i nadawania sygnału.
PAL — europejski i międzynarodowy standard kodowania obrazu i
nadawania sygnału. Wyższa rozdzielczość niż NTSC.
Elektrycznie sterowana ogniskowa —obiektyw o zmiennej ogniskowej
sterowanej silnikiem elektrycznym, zwykle regulowanej z panelu sterowania
projektora, a także pilota zdalnego sterowania.
Obraz odwrócony — funkcja umożliwiająca odwrócenie obrazu poziomo. W
przypadku zastosowania przy normalnym wyświetlaniu tekstu, grafiki itd. „do
przodu” powoduje ich odwrócenie. Obraz odwrócony stosowany jest w
projekcji od tyłu.
RGB — Red, Green, Blue — oznaczenie zwykle używane do opisu monitora,
który wymaga oddzielnych sygnałów dla każdej z trzech barw.
Słownik
97
www.dell.com | support.dell.com
S-Video — standard transmisji sygnału wideo wykorzystujący 4-stykowe
złącze mini-DIN do przesyłania informacji wideo za pomocą dwóch
przewodów sygnałowych: luminancji (jaskrawość, Y) i chrominancji (kolor, C).
Standard S-Video jest także znany jako Y/C.
SECAM — francuski i międzynarodowy standard kodowania obrazu i
nadawania sygnału. Wyższa rozdzielczość niż NTSC.
SVGA — Super Video Graphics Array — 800 x 600 pikseli.
SXGA — Super Ultra Graphics Array — 1280 x 1024 pikseli.
UXGA — Ultra Extended Graphics Array — 1600 x 1200 pikseli.
VGA — Video Graphics Array — 640 x 480 pikseli.
XGA — Extra Video Graphics Array — 1024 x 768 pikseli.
Obiektyw o zmiennej ogniskowej —obiektyw o zmiennej odległości
ogniskowej umożliwiający operatorowi przybliżanie lub oddalanie widoku, a w
konsekwencji zmniejszanie lub powiększanie obrazu.
Współczynnik ogniskowej obiektywu —stosunek pomiędzy najmniejszym
a największym obrazem możliwym do wyświetlenia przez obiektyw ze stałej
odległości. Na przykład współczynnik ogniskowej obiektywu 1,4:1 oznacza,
że obraz o rozmiarze 10 m bez powiększenia będzie obrazem 14 m przy
pełnym powiększeniu.
98
Słownik
Indeks
D
Dane techniczne
Brightness (Jaskrawość) 45
Częstotliwość odchylania
pionowego 46
Częstotliwość odchylania
poziomego 46
Dźwięk 46
Lampa 45
Liczba pikseli 45
Liczba wyświetlanych kolorów
45
Masa 46
Obiektyw projekcyjny 45
Odległość od ekranu 45
Parametry środowiskowe 46
Pobór mocy 46
Poziom hałasu 46
Protokół RS232 48
Równomierność 45
Szybkość koła kolorów 45
Tryby zgodności 51
Współczynnik kontrastu 45
Wymiary 46
Wymiary ekranu projekcyjnego 45
Złącza wejścia/wyjścia 46
Zasilanie 46
Zawór świetlny 45
Zgodność z normami 46
Zgodność ze standardami
obrazu wideo 45
Dell
kontakt 53
Dostosowywanie wielkości
wyświetlanego obrazu 42
M
Menu ekranowe (OSD) 25
Auto Adjust (Auto. Regulacja)
27
JĘZYK 32
LAMPA 31
Menu główne 26
OBRAZ (w trybie PC) 28, 30,
31
OBRAZ (w Trybie Video) 29
Preferencje 33
Ustawienia 27
Wybór wejścia 26
P
panel sterowania 21
Pilot zdalnego sterowania 23
Podłączanie komputera za pomocą kabla RS232 16
podłączanie projektora
do komputera 12
kabel D-sub–D-sub 12
kabel D-sub–YPbPr 15
Indeks
99
kabel kompozytowego sygnału video 14
kabel RS232 16
Kabel S-video 13
Kabel USB–USB 12
Przewód zasilania 12, 13, 14,
15, 16
Za pomocą kabla komponentowego sygnału wizyjnego
15
Za pomocą kabla kompozytowego sygnału wizyjnego 14
Za pomocą kabla S-video 13
pomoc
kontakt z firmą Dell 53
porty połączeń
odbiornik podczerwieni 11
otwór blokady Kensington 11
VGA in (D-sub) connector 11
Wyjście VGA (monitor typu
loop-through) 11
Złącze kompozytowego sygnału wizyjnego 11
Złącze przewodu zasilania 11
złącze RS232 11
Złącze S-video 11
złącze sygnału wejściowego
audio 11
złącze sygnału wyjściowego
audio 11
Zdalne złącze USB 11
projektor 9
obiektyw 9
odbiornik zdalnego sterowania
9
100
Indeks
panel sterowania 9
pierścień ustawiania ostrości 9
pokrętło zmiany ogniskowej 9
przycisk regulacji wysokości 9
R
regulowanie parametrów wyświetlanego obrazu 18
obniżanie projektora
pokrętło regulacji kąta
nachylenia 19
przycisk regulacji wysokości 19
stopa regulatora wysokości 19
podwyższanie/obniżanie projektora 18
rozwiązywanie problemów 37
Skontaktuj się z firmą Dell 37
S
Skontaktuj się z firmą Dell 7, 22,
41, 42
U
ustawianie ogniskowej i ostrości
projektora 19
pierścień ustawiania ostrości
19
pokrętło zmiany ogniskowej 19
W
włączanie/wyłączanie projektora
włączanie projektora 17
wyłączanie projektora 17
wymiana lampy 42
Indeks
101
102
Indeks

advertisement

Key Features

  • DLP 3000 ANSI lumens
  • Lamp 2000 h
  • XGA (1024x768) 2100:1
  • Screen size compatibility: 295.3 Number of colours: 16.78 million colours
  • 2 W
  • 325 W

Related manuals

advertisement