Dell 3100cn Color Laser Printer printers accessory מדריך למשתמש

Add to my manuals
286 Pages

advertisement

Dell 3100cn Color Laser Printer printers accessory מדריך למשתמש | Manualzz

1

Dell Laser Printer 3100cn

-

שמתשמ ל ךירדמ

תלבקל .

ךתושרבש תספדמה לש לועפתה ןפואו תויורשפאה , םינייפאמה תודוא עדימ תגצהל ןימימש םירושיקה לע שקה

." עדימ רותיא " קרפ האר , תספדמל הוולנש ףסונ דועית תודוא עדימ

5

1

4

3

2

ילנויצפוא ( תידדצ וד הספדה ) סקלפוד לודומ

1

( A4/Letter תינסחמ ) תונויליג 250 ל ילנויצפוא שגמ לודומ

(

Legal

תינסחמ ) תונויליג 250 ל ילנויצפוא שגמ לודומ

תונויליג 500 ל ילנויצפוא שגמ לודומ

2

250 ל יטרדנטסה שגמה לודומ ) רתויה לכל םישגמ ינש ןיקתהל תרשפאמ ךתושרבש תספדמה : הרעה

.( תונויליג 500 ל שגמה לודומ וא תונויליג 250 ל ילנויצפואה שגמה לודומו תונויליג

(

A4/Letter

תינסחמ ) תונויליג 250 ל יטרדנטס שגמ לודומ

3

1

Dell Laser Printer 3100cn שמתשמל ךירדמ

יתילכת בר ריינ ןיזמ

4

תספדמ

5

:

Dell

תרבחמ םילכתמ םירצומ וא תויפולח רנוט תוינסחמ ןימזהל ידכ

.

הדובעה ןחלוש לע גצומה למסה לע הלופכ השקה ש קה

.

1

.

ןופלטה תועצמאב

Dell

לש תוספדמל םילכתמה םירצומה תא ןמזה וא ,

Dell

לש טנרטניאה רתאב רקב

www.dell.com/supplies

.

Dell

לש תורישה גת תא שארמ ןכה , יבטימ תוריש תלבקל

".

תוריש גת רפסמו ר יהמ תוריש דוק " ףיעס האר , תורישה גת רפסמ רותיאב עויסל

.

2

תוארתהו תועדוה

,

תורעה

.

ךתושרבש תספדמה תא רתוי בוט לצנל ךל עייסל דעונש בושח עדימ ןייצמ

הרעה

למסה : הרעה

.

היעבהמ ענמיהל דציכ שמתשמל הרומו םינותנ דוביאל ששח םייקש וא הרמוחל קזנ םרגיהל לולעש ןייצמ

העדוה

למסה : העדוה

.

תוומל וא העיצפל , שוכרל ירשפא קזנ ןייצ מ תוריהז למסה : תוריהז

.

שארמ העדוה אלל תונתשהל יושע הז ךמסמב לולכה עדימה

.

תורומש תויוכזה לכ

2004 Dell Computer Corporation.

.

Dell Computer Corporation

תרבחמ בתכב תושר תלבק אלל הז ךמסמ לש ונכות תא איהש ךרד לכב לפכשל ןיא

Dell Computer

תרבח לש םיירחסמ םינמיס םה

Dell

תרבח לש לילמסהו

Dell

םשה : הז ךמסמב םיירחסמ םינמיס

םשה ;

Microsoft Corporation

תרבח לש םימושר םיירחסמ םינמיס םה

Windows

ו

Microsoft

תומשה ;

Corporation

,

ENERGY STAR

םזימב הפתושכ .

ב " הרא לש הביבסה תנגהל תונכוסה לש םושר ירחסמ ןמיס אוה

ENERGY STAR

.

היגרנאב ליעי שומישל

ENERGY STAR

תויחנהב דמוע הז רצומש

Dell Computer Corporation

תרבח העבק

וא םינמיסה םתולעבבש םיפוגל סחייתמ םירחא םיירחסמ תומשבו םיירחסמ םינמיסב הז ךמסמב השענש שומישה

םינמיסל יהשלכ תיניינק הקיז

Dell Computer Corporation

תרבחל ןיא .

הלא םיפוג לש םירצומל וא םירומאה תומשה

.

התולעבבש םיירחסמ םינמיסו תומש םתואל טעמל , םיירחסמ תומשלו םיירחסמ

תירבה תוצרא תלשממ לש תויוכז תלבגה

תולב גמל םיפופכ הלשממה ידי לע יוליג וא לופכש , שומיש .

תולבגומ תויוכז

םע םירסמנ הוולנה דועיתהו וז הנכות

DFARS ץבוקב Rights in Technical Data and Computer Software ףיעס לש (c)(1)(ii) הנשמ תקספב תוטרופמה

Dell Computer Corporation, One Dell Way, Round : הז ןיינעל תוסחייתמה FAR תוארוהבו 252.227-7013

.

Rock, Texas, 78682, USA

.

FCC יללכל 15 קלחל םאתהב , Class B םיילטיגיד םינקתה לע תולטומ ה תולבגמב דמוע אצמנו קדבנ הז דויצ

A00 הסרג 2004 רבמטפס

Dell Laser Printer 3100cn שמתשמל ךירדמ

2

2

ןאכ אצמת

(

Drivers and Utilities

) תוריש תוינכותו ןקתה ילהנמ רוטילקת

עדימ רותיא

שפחמ התאש עדימה תא

תספדמל

ןקתה ילהנמ

שמתשמל ךירדמה

י להנמו תוריש תוינכות ליכמ (

Drivers and Utilities

) תוריש תוינכותו ןקתה ילהנמ רוטילקת

ילהנמ ריסהל / ןיקתהל ידכ רוטילקתב שמתשהל ךתורשפאב .

ךתושרבש תספדמה רובע ןקתה

.

תספדמל הוולנה דועיתל השיג ךרוצל וא , ןקתה

םייוניש יבגל ןורחאה עגרה לש םינוכדע םיללוכש

Readme

יצבוק ליכהל םג יושע רוטילקתה

וא םיסונמ םישמתשמל דעוימש םדקתמ ינויע רמוח וא , ךתושרבש תספדמב וסנכוהש םיינכט

.

םיאנכטל

(

Owner's Manual

) תספדמה לעבל ךירדמ

תוחיטב אשונב עדימ

תספדמב שמתשהל דציכ

תוירחא אשונב עדימ

תוחיטב אשונב עדימה לכ תא אורקל שי , התלעפהו תספדמה תנקתה ינפל :

תוריהז

.

תוארוהה יפ לע לועפלו , תספדמה לעבל ךירדמב לולכה

הנקתה םישרת

תספדמה תא ןיקתהל דציכ

3

עדימ רותיא

תוריש גת רפסמו ריהמ תוריש דוק גת רפסמו ריהמ תוריש דוק

תוריש

תספדמה לש ימדקה חתפה לש ימינפה קלחב םימקוממ תורישה גת ירפסמו ריהמה תורישה דוק

.

ךתושרבש

Dell

תרבח לש תינכטה הכימתה רתא

: תוברל , רזע ילכ רפסמ ךתושרל דימעמ

Dell

תרבח לש תינכטה הכימתה רתא

םיסרוקו םיאנכט ידי לע ובתכנש םירמאמ , תויעב ןורתפל הכרדהו תוליעומ תוצע – תונורתפ

.

ןווקמ דומילל

םינוקית רבדב עדימו תוירחא יבתכ ,

ןורכיז

תונמזה

ןוגכ

בצמ ,

רצומה

, םיביכר גורדש רבדב עדימ

רשק ישנא לש םיטרפ

יטרפמו

ןקתה

תספדמל

ילהנמ

דועית –

– םיגורדש

תוחוקל ת

– תודרוה

ינויע

וריש

רמוח

רוזאה תא רחב .

support.dell.com

טנרטניאה רתאב

Dell

תרבח לש תינכטה הכימתל תשגל ןתינ

םיטרפה תא אלמו

WELCOME TO DELL SUPPORT

ותרתוכש דומעב ךלש יפרגואיגה

.

עדימלו רזע ילכל השיג ךרוצל םישרדנה

םיינכדעה ןקתהה ילהנמ

תספדמל רתויב

רבדב תולאשל תובושת

םיינכט הכימתו תוריש

תספדמל דועית

עדימ רותיא

4

3

Dell

תספדמ לש הרוצת תורדגהל יטנרטניא רזע

-

ילכ

ךרעמ אוה (

Dell Printer Configuration Web Tool

רשאכ , ישארה ליעפמה לא וא , ךילא ינורטקלא ראוד תעדוה

)

הרוצת תורדגהל יטנרטניאה רזעה ילכ

לש םינייפאמה דחא

חלוש רשא , (

Email Alert Setup

) ינורטקלא ראודב הארתה

.

ליעפמה לש תוברעתה תשרדנ רשאכ וא םילכתמה םירצומה שודיחל הקוקז תספדמה

ןייפאמב שמתשה , רוזאב תוספדמה לכ לש דויצה גת ירפסמ םושיר תא םיבייחמש תוספדמל יאלמ תוחוד אלמל ךילע םא

אוה תושעל ךילעש לכ .

Dell Printer Configuration Web Tool

ב לולכש (

Printer Information

) תספדמ עדימ

.

דויצה גת רפסמ תא גיצהל ידכ תשר תספדמ לכ לש

IP

ה תבותכ תא דילקהל

םא .

הספדהב תומגמ רחא בוקעלו תספדמ תורדגה תונשל םג ךל רשפאמ

Dell Printer Configuration Web Tool

תשרב תוספדמה לכ לא וא תחא תספדמ לא תספדמה ת ורדגה תא תולקב קיתעהל ךתורשפאב , תרושקת תשר להנמ התא

.

טנרטניאה ןפדפדמ תורישי –

תספדמ לש

IP

ה תבותכ תא דילקהל אוה תושעל ךילעש לכ ,

Dell Printer Configuration Web Tool

תא ליעפהל ידכ

.

טנרטניאה ןפדפדב תשרה

טרפמש , (

Printer Settings

) תספדמה תו רדגה דומע תא ספדה , ךתושרבש תספדמה לש

IP

ה תבותכ יהמ עדוי ךניא םא

:

IP

ה תבותכ תא

.

1

.

.

.

Menu

לע ץחל

וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Configure

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Reports

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

.

לע ץחל .

תגצומ

Printer Settings

תורשפא

.

ספדומ תספדמה תורדגה דומע

.

.

.

2

3

4

5

Dell

תספדמ לש הרוצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

תוצקהל ידכ .

IP

תבותכ התצקוה אלש רבדה שוריפ , ( ןרציה לש לדחמה תרירב )

0.0.0.0

איה תגצומה

IP

ה תב ותכ םא

"

.

IP

תבותכ תאצקה " ףיעס האר , ךתושרבש תספדמל

IP

תבותכ

: םיאבה םינייפאמה לכ תא ללוכ

הרוצת תורדגהל יטנרטניאה רזעה ילכ

(

תספדמה בצמ

)

Printer Status

ךסמב רנוט ירצומל רושיקה לע שקה , הכומנ רנוטה תומכ רשאכ .

תספדמב םילכתמה םירצומה ת מר לע ידיימ בושמ תלבק

.

תופסונ רנוט תוינסחמ ןימזהל ידכ ןושארה

(

הספדה תודובע

)

Printer Jobs

.( ומייתסהש תודובע )

Completed Jobs

דומע לעו ( תודובע תמישר )

Job Lis

t

דומע לע עדימ ליכמ

Printer Jobs

טירפת

.

הספדהה תודובע לש וא לוקוטורפ לכ לש בצמה תא טוריפב םיגיצמ הלא ם ידומע

(

תספדמ תורדגה

)

Printer Settings

.

ליעפמה תרקב חול לש קוחרמ הגצה , תספדמה תורדגה יוניש

(

הספדהה תרש תורדגה

)

Print Server Settings

.

תרושקת ךרוצל םיצוחנה םיאנתה תא ו תספדמה קשממ גוס תא רידגהל ידכ

Print Server Settings

טירפתב שמתשה

(

תספדמה תורדגה תקתעה

)

Copy Printer Settings

לכ לש

IP

ה תבותכ תדלקה ידי לע , תשרב תורחא תוספדמ לא וא תרחא תספדמ לא תספדמה תורדגה לש הריהמ הקתעה

.

דבלב תספדמ

.

הז ןייפאמב שמתשהל ידכ תרושקת תשר להנמ תויהל ךילע :

הרעה

(

הספדה ףקיה

)

Print Volume

.

תוספדומה תודובעה יגוסו ריינב שומישה תומכ ןוגכ , הספדהב תומגמ רחא בקעמ

(

תספדמ עדימ

)

Printer Information

דוקו ןורכיזה תמר לש ינכדעה בצמה רוריב וא יאלמ תוח " וד , תוריש תנמזה ךרוצל ךל שורדה עדימה תא אוצמל לכות ןאכ

.

עונמה

(

ם ישגמ תורדגה

)

Tray Settings

.

םישגמהמ דחא לכ רובע ריינה תודימו גוס תודוא םינותנה תלבק

(

ינורטקלא ראודב הארתה

)

E-Mail Alert

דלקה .

ליעפמ תוברעתה תשרדנשכ וא םילכתמה םירצומה שודיחל תקקזנ תספדמה רשאכ ינורטקלא ראוד תעדוה לבק

.

תועדוה לבקל ידכ ינורטקלאה ראודה תובותכ תמישרב ישארה ליעפמה לש ומש תא וא ךמש תא

Dell

תספדמ לש הרוצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

6

(

המסיס תרדגה

)

Set Password

תורדגה תא תועטב ונשי אל םירחא םישמתשמש חיטבהל ידכ , המסיס תועצמאב ליעפמה תרקב חול תא לוענל ךתורשפאב

.

תרחבש תספדמה

.

הז ןייפאמב שמתשהל ידכ תרושקת תשר להנמ תויהל ךילע :

הרעה

(

תנווקמ הרזע

)

Online Help

.

הרוצת תורדגה אדוול תנמ לע

Dell

תרבח לש טנרטניאה רתאב שמתשמל ךירדמ ב ןייעל י דכ

Help

לע שקה

:

םילכתמ םירצומ תנמזהל

www.dell.com/supplies

:

Dell

תרבח לש הכימתה יתורישל היינפ

support.dell.com

Dell

תספדמב הרוצת תורדגהל יטנרטניאה רזעה ילכב שומישה

טנרטניא ןפדפד רובע הדובעה תביבס תורדגה

םושייב שומישה תלחתה ינפל , ךתושרבש טנרטניאה ןפדפד רובע הדובעה תביבס תורדגה תא עובקל הצילממ

Dell

תרבח

: תואבה תוביסהמ תאזו ,

Dell Printer Configuration Web Tool

Netscape Communicator 7.1

ןפדפד רובע

הגוצתה תפש תרדגה

.

םיטירפתה לגרסב

Edit

טירפתמ

Preferences

תורשפאב רחב

.

1

.

Navigator

הצובקה ךותמ

Languages

תורשפאב רחב

.

2

.

Language in order of preference

המישרב , תויופידעה רדס יפ לע , הגוצתה תפש תא ןייצ

: המגודל

( ב " הרא / תילגנא )

English/United States [en-us]

וא ( תילגנא )

English [en]

( תינמרג )

German [de]

(

(

( תיתפרצ

תיקלטיא

תידרפס )

)

French [fr]

)

Italian [it]

Spanish [es]

.

3

Non-proxy

ל תספדמה לש

IP

ה תבותכ תרדגה

.

םיטירפתה לגרסב

Edit

טירפתמ

Preferences

תורשפאב רחב

.

1

.

Navigator

הצובקה ךותמ

Advanced

תרתוכה תחת

Proxies

תורשפאב רחב

.

2

7

Dell

תספדמ לש הר וצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

ה

.

Manual proxy configuration

תורשפאב וא

Direct Connection to the Internet

תורשפאב רחב

הביתב תספדמה לש

IP

ה תבותכ תא ןייצ ,

Manual proxy configuration

תורשפאב תרחב םא

.

No Proxy for:

תבותכ ) http://nnn.nnn.nnn.nnn/

דלקה , proxy

ה גוס תאו הפשה תא רידגהל םייסתש רחאל

Dell Printer

תא ליעפהל ידכ , ןפדפדב

URL

תובותכ תדלקהל דעוימה הדשב ( תספדמה לש

IP

.

Configuration Web Tool

.

3

Internet Explorer 6.0

ןפדפד רובע

הגוצתה תפש תרדגה

.

םיטירפתה לגרסב

Tools

טירפתמ

Internet Options

תורשפאב רחב

.

1

.

General

תינושלב

Languages

תורשפאב רחב

.

2

.

Language in order of preference

המיש רב , תויופידעה רדס יפ לע , הגוצתה תפש תא ןייצ

: המגודל

( תיקלטיא )

Italian [it]

( תידרפס )

Spanish [es]

( תינמרג )

German [de]

( תיתפרצ )

French [fr]

( ב " הרא / תילגנא )

English/United States [en-us]

וא ( תילגנא )

English [en]

.

3

Non-proxy

ל תספדמה לש

IP

ה תבותכ תרדגה

.

םיטירפתה לגרסב

Tools

טירפתמ

Internet Options

תורשפאב רחב

.

1

.

Connections

תינושלב

LAN Settings

תרתוכה תחת

Proxy server

תורשפאב רחב

.

2

.

Direct connection to the Internet

: תואבה תולועפהמ תחא עצב

ןומיסה תביתמ ןומיסה תא רסה

.

3

Do not use proxy server for

הדשב תספ דמה לש

IP

ה תבותכ תא ןייצ ןכמ רחאלו ,

Advanced

לע שקה

.

Exceptions

תרתוכה תחת ,

addresses beginning with

לש

IP

ה תבותכ ) http://nnn.nnn.nnn.nnn/

דלקה , proxy

ה גוס תאו הפשה תא רידגהל םייסתש רחאל

.

Dell Printer Configuration Web Tool

תא ליעפהל ידכ , ןפדפדב

URL

תובותכ תדלקהל דעוימה הדשב ( תספדמה

דומעה לש הגוצתה טמרופ

.( תורגסמ ) םיקלח השולשל קלוחמ דומעה ראתמ

הנוילע תרגסמ

,

Dell Printer Configuration Web Tool

תלעפה םע .

םידומעה לכ לש ןוילעה םקלחב תמקוממ הנוילעה תרגסמה

. תספ דמה לש םייחכונה םיטרפמהו בצמה םידומעהמ דחא לכ לש הנוילעה תרגסמב םיגצומ

Dell

תספדמ לש הרוצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

8

.

הנוילעה תרגסמב םיגצומ םיאבה םיטירפה

.

תספדמה לש רצומה םש

Dell Laser Printer 3100cn

.

תספדמה לש

IP

ה תבותכ

דומעבש

Basic Information

תועצמאב תספדמה םוקימ תרדגה תא תונשל ןתינ .

תספדמה םוקימ

.

Print Server Settings

IP Address:

Location:

Basic Information

תועצמאב םשה תרדגה תא תונשל ןתינ .

תספדמה לע יארחאה לש ומש

.

Print Server Settings

דומעבש

Contact Person:

Printer Console

קרפ ידימ יטמוטוא ןפואב תננעורמ וז הגוצת .

ליעפמה לש הרקבה חולב ןויצה תוירונו גצה לש םבצמ

דומעבש

Basic Information

תועצמאב ןמזה קרפ תא תונשל ןתינ .

עובק ןמז

.

Print Server Settings

.

Dell

לש טנרטניאה רתאבש שמתשמל ךירדמה לא םירושיק

.

תינמיה תרגסמב

Printer Status

טירפת תא הגיצמ וז הנומת לע השקה .

תספדמה לש םיטיבה תפ מ

Help

Printer Bitmap

תילאמש תרגסמ

תילאמשה תרגסמב םיגצומש םיטירפתה תומש .

םידומעהמ דחא לכ לש לאמש דצב תמקוממ תילאמשה תרגסמה

.

םהיתומש לש םיוותה לע השק ה ידי לע םיאתמה דומעה לא רובעל ןתינ .

םימיאתמ םידומעלו םיטירפתל םירשוקמ

: םיאבה םיטירפתה םיגצומ תילאמשה תרגסמב

.

Printer Status

טירפתל םירושיק

.

Printer Jobs

טירפתל םירושיק

.

Printer Settings Repor

טירפתל םירושיק

Print Server Reports

טירפתל םירושיק

.

Copy Printer Settings

דומעל םירושיק

.

Print Volume

דומעל םירושיק

.

Printer Information

דומעל םירושיק

.

Tray Settings

דומעל םירושיק

.

E-mail Alert

דומעל םירושיק

.

Set Password

דומעל םירושיק

.

Dell

לש טנרטניאה רתאבש שמתשמל ךירדמה לא םירושיק

.

Dell

תרבח לש טנרטניאה רתאל םירושיק

www.dell.com/supplies

: טנרטניא תבותכ

.

Dell

תרבח לש טנרטנ יאה רתאל םירושיק support.dell.com

: טנרטניא תבותכ

Printer Status

Printer Jobs

Printer Settings

Print Server Settings

Copy Printer Settings

Print Volume

Printer Information

Tray Settings

E-Mail Alert

Set Password

Online Help

Order Supplies at:

Contact Dell Support at:

9

Dell

תספדמ לש הר וצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

תינמי תרגסמ

תרחבש טירפתל םיאתמ תינמיה תרגסמה לש הנכות .

םידומעהמ דחא לכ לש ןימי דצב תמקוממ תינמיה תרגסמה

." טירפתה יטירפ תודוא םיטרפ " האר , תינמיה תרגסמב םיגצומה םיטירפה רבדב םיטרפל .

תילאמשה תרגסמב

תינמיה תרגסמב םינצחלה

Refresh

ןצחל

.

תינמיה תרגסמב גצומש ןורחאה עדימה תא ןכדעמו תיחכונה תספדמה תרוצת תא טלוק

Apply New Settings ןצחל

תספדמה תורדגה .

תספדמה לא

Dell Printer Configuration Web Tool

תועצמאב ועבקנש תושדח תורדגה תרבעה

.

תושדחה תורדגהה ידי לע ופלחוי תומדוקה

Restart printer to apply new settings ןצחל

.

תספדמה לוחתאו תספדמה לא

Dell Printer Configuration Web Tool

תועצמאב ועבקנש תושדח תורדגה תרבעה

.

תושדחה תורדגהה ידי לע ופלחוי תומדוקה תספדמה תורדגה

Restore Settings ןצחל

.

תושדח תורדגה תספדמה לא הנרבעות אל .

תורדגהב ושענש םייונישל ומדקש תורדגהה תרזחה

םיטירפתה יטירפ לש תורדגהה יוניש

תעב .

Dell Printer Configuration Web Tool

תועצמאב תספדמה תורדגה תא תונשל םירשפאמ םימיוסמ םיטירפת

רובע המסיסו שמתשמ םש דלקה .

שמתשמה תוהז

.

תומ

חיש

יאל

ודה

חיש ודה

תביתב

תבית ךסמה

תוגצומה

לע העיפומ

תויחנהה יפ לע

הלא םיטירפתל

תספדמה לע

השיג

יארחאה

תא תונשל ךתורשפאב .

password

איה המסיסה רובע לדחמה תרירבו ,

admin

איה שמתשמה םש רובע לדחמה תרירב

עדימל .

שמתשמה םש תא תונשל ןתינ אל .

Print Server Settings

טירפתבש

Set Password

"

דומעב דבלב המסיסה

המסיס תרדגה " האר , ףסונ

Dell

תספדמ לש הרוצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

10

"Printer Status"

"Printer Events"

"Print Volume"

"Printer Information"

"Job List"

"Completed Jobs"

"Menu Settings"

"Reports"

"Basic Settings"

"Parallel Settings"

"Network Settings"

"USB Settings"

"PCL Settings"

"PS Settings"

"Security Settings"

"Paper Density Settings"

"BTR Adjustments"

"Init NVRAM"

"Clear Storage"*

"Custom Toner"

"Print Server Setup Page"

"NetWare Setup Page"

"E-Mail Alert Setup Page"

"Basic Information"

"Port Settings"

"TCP/IP"

"NetWare"

"SMB"

טירפתה יטירפ תודוא םיטרפ

"Printer Settings Report"

"Printer Settings"

"Printer Maintenance"

"Printer Status"

"Printer Jobs"

"Printer Settings"

"Print Server Reports" "Print Server Settings"

"Print Server Settings"

11

Dell

תספדמ לש הר וצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

"AppleTalk"

"E-Mail Alert"

"SNMP"

"Set Password"

"Reset Print Server"

"Copy Printer Settings"

"Copy Printer Settings Report"

"Other Features"

"Copy Printer Settings"

"Tray Settings"

.

ילנויצפוא ןורכיז סיטרכ ןקתומ רשאכ קרו ךא ןימז הז טירפ *

( תספדמ בצמ )

Printer Status

.

תספדמה יטרפמו הרמוחה , םילכתמה םירצומה לש םבצמ תקידבל

Printer Status

טירפתב שמתשה

.

Printer Status

טירפתב םיגצומ םיאבה םידומעה

( תספדמה בצמ )

Printer Status

: הרטמ

.

םישגמהו ורתונש ם ילכתמה םירצומה בצמ תא קודבל

: םיירשפא םיכרע

, תספדמב רנוטה רמגנשכ .

תינסחמב רתונש רנוטה זוחא תא גיצמ

טנרטניאה רתאל רשוקמ

Order Toner

טסקטה .

העדוהה העיפומ

.

Dell Printer Supplies

.

םינימז םילכ תמ םירצומ שיש ןייצמ

.

םילכתמה םירצומה ורמגנש ןייצמ

.

העודי הניאש תומכב ךא , שגמב ריינ תונויליג שיש ןייצמ

.

שגמב ריינ ןיאש ןייצמ

.

ריינה שגמ לש תיברמה תלוביקה בצמ תא ןייצמ

.

שגמבש ריינ ה תודימ תא ןייצמ

.

ןימז שגמהש ןייצמ

.

ןימז וניא שגמהש ןייצמ

.

ריינה שגמ לש תיברמה תלוביקה בצמ תא ןייצמ

.

רוגס הסכמהש ןייצמ

.

חותפ הסכמהש ןייצמ

OK

Empty

OK

Add Paper

OK

Full

Closed

Open

Status

Status

Capacity

Size

Status

Capacity

Status

Toner Level

Consumables

Paper Trays

Output Tray

Covers

Dell

תספדמ לש הרוצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

12

תגצומ ללכ ךרדב .

ךתושרבש תספדמה לש הספדהה גוס תא גיצמ

.

Color Laser

העדוהה

.

ךתושרבש תספדמה לש הספדהה תוריהמ תא גיצמ

Printer Type Printer Type Speed

Printing Speed

( תספדמ יעוריא )

Printer Events

: הרטמ

ינויצ וא תוארתהה לכ יטרפ םיעיפומ , רנוטה רמגנ וא ריינ ה רמגנש הרקמב ןוגכ , תספדמה תלעפהב תולקת תושחרתמשכ

.

Printer Events

דומעב תולקתה

: םיירשפא םיכרע

.

תספדמב הלקתה העריא ובש םוקימה תא גיצמ

.

תספדמב הלקתה לש םיטרפה תא גיצמ

Location

Details

( הספדה ףקיה )

Print Volume

: הרטמ

.

תילאמשה תרגסמב

Print Volume

לע השקה ידי לע םג הז דומע גיצהל ןתינ .

וספדוהש םידומעה רפסמ ת א תמאל

: םיירשפא םיכרע

.

לעפמהמ החלשנ תספדמהש זאמ וספדוהש םידומע לש ללוכה רפסמה תא גיצמ

.

ריינ לש לדוג לכ רובע םידומעה רפסמ תא גיצמ

Printer Page Count

Paper Used

( תספדמ עדימ )

Printer Information

: הרטמ

Printer

לע השקה ידי לע םג הז דומע גיצהל ןתינ .

הנכותה תסרג וא הרמוחה תרוצת ןוגכ , תספדמה ינותנ תא תמאל

.

תילאמשה תרגסמב

Information

: םיירשפא םיכרע

.

Dell

תרבח לש תורישה תיוות רפסמ תא גיצמ

.

תספדמה לש דויצה תיוות רפסמ תא גיצמ

.

תספדמה לש ירודיסה רפסמה תא גיצמ

.

ןורכיזה תלוביק תא גי צמ

.

דוביעה תוריהמ תא גיצמ

( ןוכדע תמר ) ןוכדעה ךיראת תא גיצמ

Dell Service Tag Number

Asset Tag Number

Printer Serial Number

Memory Capacity

Processor Speed

Firmware

Version

Printer Revision

Levels

13

Dell

תספדמ לש הר וצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

( ןוכדע תמר ) ןוכדעה ךיראת תא גיצמ

Network

Firmware

Version

( הספדה תודובע )

Printer Jobs

תא םיגיצמ הלא םידומע .

Completed Jobs

דומע לעו

Job List

דומע לע גצומש עדימ ללוכ

Printer Jobs

טירפת

.

הספדהה תודובע בצמ וא םילוקוטורפהמ דחא לכ בצמל םיעגונה םיטרפה

( הספדה תודובע תמישר )

Job List

: הרטמ

.

ד וביעל וחלשנש הספדהה תודובע תא רשאל

.

Refresh

ןצחל לע ץחל , ךסמה תא ןכדעל תנמ לע

: םיירשפא םיכרע

.

הספדהה תדובע לש יוהיזה דוק תא גיצמ

.

התע תספדומה הספדהה תדובע לש ץבוקה םש תא גיצמ

.

תספדמל הספדהה תדובע תא חלשש שמתשמה םש תא גיצמ

.

חראמה בשחמה םש תא גיצמ

.

התע תספדומה הספדהה תדובע בצמ תא גיצמ

.

חראמה בשחמה קשממ בצמ תא גיצמ

.

תספדמל הספדהה תדובע החלשנ ובש ךיראתה תא גיצמ

ID

Job Name

Owner

Host Name

Job Status

Host I/F

Job Submitted Time

( ומייתסהש הספדה תדובע )

Completed Jobs

: הרטמ

.

ומייתסהש הספדהה תודובע תא קודבל

.

Refresh

ןצחל לע ץחל , ךסמה תא ןכדעל תנמ לע

: םיירשפא םיכרע

.

הספדהה תדובע לש יוהיזה דוק תא גיצמ

.

המייתסהש הספדהה תדובע לש ץבוקה םש תא גיצמ

.

תספדמל הספדהה תדובע תא חלשש שמתשמה םש תא גיצמ

.

חראמה בשחמה םש תא גיצמ

.

ומייתסהש הספדהה תודובע בצמ תא גיצמ

.

עבטומה רפסמה תא גיצמ

ID

Job Name

Owner

Host Name

Output Result

Impression Number

Dell

תספדמ לש הרוצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

14

.

הספדהה תדובעב םידומעה רפסמ תא גיצמ

.

חראמה בשחמה קשממ בצמ תא גיצמ

.

תספדמל הספדהה תדובע החלשנ ובש ךיראתה תא גיצמ

No. of Sheets

Host I/F

Job Submitted Time

( תספדמה תורדגה )

Printer Settings

.

תספדמה לש הרוצתה תורדגה תא עובקלו תספדמה תורדגה ח " וד תא גיצהל ידכ

Printer Settings

טירפת ב שמתשה

.

תינמיה תרגסמה לש ןוילעה הקלחב םיגצומ םיאבה תוינושלה םע םידומעה

( תספדמ תורדגה ח " וד )

Printer Settings Report

.

Menu Settings

דומעה תא תללוכ

Printer Settings Report

תינושלה

( םיטירפת תורדגה )

Menu Settings

: הרטמ

.

ליעפמה לש הרקבה חול יטירפת לש תויחכונה תורדגהה תא גיצהל

: םיירשפא םיכרע

ירחא למשחב ןוכסיח בצמל תסנכנ תספדמהש דע ןמזה ךשמ תא גיצמ

.

הספדה תדובע םויס

.

האיגש תשחרתמ רשאכ הרהזא לילצ העימשמ תספדמה םאה גיצמ

םיטייב תטילקל הניתממ תספדמהש בוקנה ןמזה ךשמ תא גיצמ

.

בשחמהמ םינותנ לש םיפסונ

.

ליעפמה לש הרקבה חול ךסמ לע עיפומש טסקטה תפש תא גיצמ

.

יטמוטוא ןפואב הספדה ינמוי הקיפמ תספדמה םאה גיצמ

.

שמתשמה לש יוהיזה דוק תספדה םוקימה תא גיצמ

לע םיכמתנ םניאש ,

PDL

.

ינותנ טסקטכ הסיפדמ תספדמה םאה גיצמ

תספדמה ידי לע םתטילק םע , תספדמה ידי

Power Saver Time

Error Alarm

Job Timeout

Panel Language

Auto Log Print

ID Print

Text Print

.

תוזרכ ריינ ןויליג לש םוקימה תא גיצמ

RAM Disk

ה לש םיצבקה תכרעמל ןורכיז תוצקהל שי םאה גיצמ

.

Proof Print

ו

Secure Print

םינייפאמה רובע

.

ילנויצפואה ןורכיזה סיטרכ ןקתומשכ קרו ךא ןימז הז טירפת טירפ

Banner Sheet Position

.

תוזרכה ריינ ןויליג ןעטומ ובש שגמה תא גיצמ

Banner Sheet Input Tray

RAM Disk

Substitute Tray

רשאכ תורחא תודימ לעב ריינב שמתשהל אל וא שמתשהל םאה גיצמ

רובע ריינה תודימ תורדגהל םיאתמ וניא בוקנה שגמב ןעטומש ריינה

.

תיחכונה הספדהה תדובע

.

יליבקמה קשממה לש

ECP

תרושקת בצמ תא גיצמ

ECP

Basic Settings

Parallel Settings

15

Dell

תספדמ לש הר וצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

.

םיקשממהמ דחא לכ רובע

PostScript

תרושקת לוקוטורפ תא גיצמ

.

םיקשממהמ דחא לכ רובע

PostScript

תרושקת לוקוטורפ תא גיצמ

.

םיקשממהמ דחא לכ רובע

PostScript

תרושקת לוקוטורפ תא גיצמ

.

הנזהה שגמ תא גיצמ

.

ריינה תודימ לש לדחמה תרירב תא גיצמ

.

דומעה יבג לע הקיפרגו טסקט לש הספדהה ןוויכ תא גיצמ

לכ רובע לדחמה תרירב רותב תידדצ וד הספדה עצבל םאה גיצמ

.

הספדהה תודובע

תידדצ ודה הספדהה לודו מ ןקתומ רשאכ קרו ךא ןימז הז טירפת טירפ

.

ילנויצפואה

.

תספדמב םימושרה םינפוגה ןיבמ לדחמה תרירב ןפוג תא גיצמ

.

בוקנ ןפוג רובע םילמסה ךרעמ תא גיצמ

.

םיגרודמ םייפרגופיט םינפוג רובע ןפוגה לדוג תא גיצמ

םע םיגרודמ םינפוג רובע ןפו גה לש ' ץניאב םיוותה רפסמ ךרע תא גיצמ

.

עובק חוור

.

הרושב םיוותה רפסמ תא גיצמ

לש לדחמה תרירב ךרע רובע יוצרה םיקתועה רפסמ תא גיצמ

.

תספדמה

.

הנומתה רופיש ןייפאמ תא ליעפהל שי םאה גיצמ

.

קספו מ וא לעפומ

Hex Dump

ןייפאמ םאה גיצמ

.

הטויט בצמב סיפדהל םאה גיצמ

.

הרושה ףוס תא רידגהל םאה גיצמ

.

עבצ בצמ תרדגה תא גיצמ

תאיגש רובע האיגשה ןכות תא הסיפדמ תספדמה

.

םאה גיצמ

PostScript

.

תחא

PostScript

תדובע רובע הצרהה ןמז תא גיצמ

.

PostScript

תספדה רובע רחבנש שגמה תא גיצמ

.

המסיס תועצמאב לוענ הרקבה חול םאה גיצמ

.

ליגרה ריינה רובע ריינה תופיפצ תא גיצמ

.

תיוותה רובע רי ינה תופיפצ תא גיצמ

.

1 ליגר ריינ רובע היינשה

BTR

ה תדיחי לש חתמה תא גיצמ

.

2 ליגר ריינ רובע היינשה

BTR

ה תדיחי לש חתמה תא גיצמ

Adobe Protocol

Adobe Protocol

Adobe Protocol

Input Tray

Paper Size

Orientation

Duplex Print

Network Settings

USB Settings

PCL Settings

Font

Symbol Set

Font Size

Font Pitch

Form Line

Quantity

Image Enhancement

Hex Dump

Draft Mode

Line Termination

Color Mode

PS Error Report PS Settings

PS Job Timeout

Paper Select Mode

Plain 1

Label

Plain 1

Plain 2

Security Settings

Paper Density

BTR Adjustments

Dell

תספדמ לש הרוצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

16

.

םיפקש רובע היינשה

BTR

ה תדיחי לש חתמה תא גיצמ

.

1 תוכירכ רובע היינשה

BTR

ה תד יחי לש חתמה תא גיצמ

.

2 תוכירכ רובע היינשה

BTR

ה תדיחי לש חתמה תא גיצמ

Transparency

Covers 1

Covers 2

.

תויוות רובע היינשה

BTR

ה תדיחי לש חתמה תא גיצמ

.

2 הפוצמ ריינ רובע היינשה

BTR

ה תדיחי לש חתמה תא גיצמ

.

3 הפוצמ ריינ רובע היינשה

BTR

ה תדיחי לש חתמה תא גיצמ

.

תופטעמ רובע היינשה

BTR

ה תדיחי לש חתמה תא גיצמ

Label

Coated 1

Coated 2

Envelope

.

שדחמ האלומש רנוט תינסחמב שמתשהל םאה גיצמ

Dell

r

תרבח תרצותמ אלש רנוט תרבח תרצותמ אלש רנוט

Dell

וא תונויליג

250

ל יטרדנטסה שגמב ןעטוהש ריי נה גוס תא גיצמ

.

תונויליג

500

ל ילנויצפואה שגמה לודומב

וא תונויליג

250

ל יטרדנטסה שגמב ןעטוהש ריינה לדוג תא גיצמ

.

תונויליג

500

ל ילנויצפואה שגמה לודומב

וא תונויליג

250

ל ילנ ויצפואה שגמב ןעטוהש ריינה גוס תא גיצמ

.

תונויליג

500

ל ילנויצפואה שגמה לודומב

Tray 1 Paper Type

Tray 1 Paper Size

Tray 2 Paper Type

Tray Settings

וא תונויליג

250

ל ילנויצפואה שגמב ןעטוהש ריינה לדוג תא גיצמ

.

תונויליג

500

ל ילנויצפואה שגמה לודומב

.

יתילכת ברה ןיזמב ןעטוהש ריינה גוס תא גיצמ

.

יתילכת ברה ןיזמב ןעטוהש ריינה גוס תא גיצמ

Tray 2 Paper Size

MPF Paper Type

MPF Paper Size

( תוח " וד )

Reports

: הרטמ

.

תומישרו תוח " וד לש םינוש םיגוס סיפדהל

: םיירשפא םיכרע

.

Printer Settings

דומע תא סיפדהל ידכ

Start

ןצחל לע שקה

.

Panel Settings

דומע תא סיפדהל ידכ

Start

ןצחל לע שקה

.

PCL

ינפוג תמישר תא סיפדהל ידכ

Start

ןצחל לע שקה

.

Job History

דומע תא סיפדהל ידכ

Start

ןצחל לע שקה

.

Error Log

דומע תא סיפדהל ידכ

Start

ןצחל לע שקה

.

PS

ינפוג תמישר תא סיפדהל ידכ

Start

ןצחל לע שקה

Printer Settings

Panel Settings

PCL Fonts List

Job History

Error Log

PS Fonts List

17

Dell

תספדמ לש הר וצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

Click Start

ON

בצמב

RAM

קסיד .

ילנויצפואה ןורכיזה סיטרכ ןקתומ רשאכ קרו ךא ןימז הז טירפ

Stored Documents

(

תספדמה תורדגה

) Printer Settings

תינושלה

Printer Settings

םידומעה תא תללוכ

Basic Settings

,

Parallel Settings

,

Network Settings

,

USB

Settings

,

PCL Settings

,

PS Settings

ןכו

Security Settings

.

( תויסיסב תורדגה )

Basic Settings

: הרטמ

.

תויסיסבה תספדמה תורדגה לש הרוצתה תא עובקל

: םיירשפא םיכרע

תסנכנ איהש ינפל הספדה תדובע םויס ירחא הניתממ תספדמהש ןמזה ךשמ תא רידגמ

.

למשחב ןוכסיח בצמל

Power Saver Time

.

האיגש תשחרתמ רשאכ הרהזא לילצ העימשמ תספדמה םאה ןייצמ

Error Alarm

.

בשחמהמ םינותנ לש םיפסונ םיטייב תטילקל הניתממ תספדמהש ןמזה ךשמ תא ןייצמ

.

תלטבתמ הספדהה תדובע , ףלוח הז ןמז קרפ רשאכ

.

ל יעפמה לש הרקבה חול ךסמ לע עיפומש טסקטה תפש תא עבוק

.

יטמוטוא ןפואב הספדה ינמוי הקיפמ תספדמה םאה ןייצמ

.

שמתשמה לש יוהיזה דוק ספדומ ובש םוקימה תא ןייצמ

םע , תספדמה ידי לע םיכמתנ םניאש ,

PDL

ינותנ טסקטכ הסיפדמ תספדמה םאה ןייצמ

.

תספדמה ידי לע םתטילק

.

תוזרכ ריינ ןויליג לש םוקימה תא ןייצמ

.

תוזרכה ריינ ןויליג ןעטומ ובש שגמה תא ןייצמ

םינייפאמה רובע

RAM Disk

ה לש םיצבקה תכרעמל ןורכיז תוצקהל שי םאה ןייצמ

.

Proof Print

ו

Secure Print

.

ילנויצפואה ןורכיז ה סיטרכ ןקתומשכ קרו ךא ןימז הז טירפת טירפ

Job Timeout

Panel Language

Auto Log Print

ID Print

Text Print

Banner Sheet Position

Banner Sheet Input Tray

RAM Disk

ןעטומש ריינה רשאכ תורחא תודימ לעב ריינב שמתשהל אל וא שמתשהל םאה ןייצמ

.

תיחכונה הספדהה תדובע רובע ריינה תודימ תורדגהל םיאתמ וניא בוקנה שגמב

Substitute Tray

( יליבקמ קשממ תורדגה )

Parallel Settings

: הרטמ

.

יליבקמה קשממה לש הרוצתה תא עובקל

: םיירשפא םיכרע

.

יליבקמה קשממה לש

ECP

תרושקת בצמ תא ןייצמ

ECP

Dell

תספדמ לש הרוצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

18

.

םיקשממהמ דחא לכ רובע

PostScript

תרושקת לוקוטורפ תא ןייצמ

Adobe Protocol

( תרושקת תשר תורדגה )

Network Settings

: הרטמ

.

וז תספדמ רובע

PostScript

תרושקת לוקוטורפ תא ןייצל

: םיירשפא םיכרע

.

םיקשממהמ דחא לכ רובע

PostScript

תרושקת לוקוטורפ תא ןייצמ

Adobe Protocol

(

USB

תורדגה )

USB Settings

: הרטמ

.

USB

רוביח תדוקנ לע תועיפשמש תספדמ תורדגה תונשל

: םיירשפא םיכרע

.

םיקשממהמ דחא לכ רובע

PostScript

תרושקת לוקוטורפ תא ןייצמ

Adobe Protocol

( PCL תורדגה ) PCL Settings

: הרטמ

.

PCL

היצלומא תפשב שומיש תושועש הספדה תודובע לע קרו ךא תועיפשמש תספדמ תורדגה תונשל

: םיירשפא םיכרע

.

הנזהה שגמ תא ןייצמ

Input Tray

.

ריינה תודימ לש לדחמה תרירב תא ןייצמ

.

דומעה יבג לע הקיפרגו טסקט לש הספדהה ןוויכ תא ןייצמ

Paper Size

Orientation

.

הספדהה תודובע לכ רובע לדחמה תרירבכ תידדצ ודה הספדהה תא רידגמ

.

ןקתומ ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ רשאכ קרו ךא ןימז הז טירפת טירפ

.

תספדמב םימושרה םינפוגה ןיבמ לדחמה תרירב ןפוג תא ןייצמ

.

בוקנ ןפ וג רובע םילמסה ךרעמ תא ןייצמ

.

םיגרודמ םייפרגופיט םינפוג רובע ןפוגה לדוג תא ןייצמ

.

עובק חוור םע םיגרודמ םינפוג רובע ןפוגה לש ' ץניאב םיוותה רפסמ ךרע תא ןייצמ

.

הרושב םיוותה רפסמ תא ןייצמ

.

תספדמה לש לדחמה תרירב ךרע רובע יוצרה םיקתועה רפסמ תא רידגמ

.

הנומתה רופיש ןייפאמ תא ליעפהל שי םאה ןייצמ

Duplex Print

Font

Symbol Set

Font Size

Font Pitch

Form Line

Quantity

Image Enhancement

19

Dell

תספדמ לש הר וצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

תורשפא רשאכ .

הספדה תדובעב היעב לש רוקמה תא דדובל ןויסינב עייסל םאה ןייצמ

טמרופב םיספדומ תספדמה לא םיחלשנש םינותנה לכ ,

.

הרקב לש םידוק הצ ירמ הניא תספדמה .

תלעפומ

Hex Dump

םיוות גצמו ילמיצדסקה

.

הטויט בצמב סיפדהל םאה ןייצמ

.

הרושה ףוס תא רידגמ

Hex Dump

Draft Mode

Line Termination

אוה וז הרדגהב שומישה .( רוחש

.

תספדמה לא תרגושמש

)

Black

הספדהה

ל וא

תדובע

( עבצ

רובע

)

עבצ

Color

ל

תספדה

עבצה

בצמ

בצמ

רדגוה

תא

אל

רידגמ

רשאכ

Color Mode

(

PS

תורדגה )

PS Settings

: הרטמ

.

PostScript

היצלומא תפשב שומיש תושועש הספדה תודובע לע קרו ךא תועיפשמש תספדמ תורדגה תונשל

: םיירשפא םיכרע

.

PostScript

תאיגש רובע האיגשה ןכות תא הסיפדמ תספדמה םאה ןייצמ

PS Error Report

.

תחא

PostScript

ה ספדה תדובע רובע הצרהה ןמז תא ןייצמ

PS Job Timeout

.

PostScript

בצמ רובע שגמה תריחב ןפוא תא ןייצמ

Paper Select Mode

( החטבא תורדגה ) Security Settings

: הרטמ

,

BTR Adjustments

,

Paper Density Settings

םידומעה תא תללוכ

Printer Maintenance

תינושלה

.

Custom Toner

ןכו

Clear Storage

,

Init NVRAM

,

Registration Adjustments

: םיירשפא םיכרע

.

םיטירפתל השיגה תא ליבגהל םא ןייצמ

Panel Lock

.

םיטירפתל השיגה תלבגה ךרוצל המסיס רידגמ

.

רושיא ךרוצל השדחה המסיסה תא בוש ספדה

Change Password

Re-enter Password

Dell Printer Configuration

רובע המסיסה יוניש תעב .

ליעפמה לש הרקבה חול תליענ ךרוצל המסיס רידגמ הז טירפת : הרעה

.

המסיסה תא רדגהו תילאמשה תרגסמב

Set Password

לע שקה ,

Tool

( תספדמה תקוזחת )

Printer Maintenance

,

BTR Adjustments

,

Paper Density Settings

םידומעה תא תללוכ

Printer Maintenance

תינושלה

.

Clear Storage

ו

Init NVRAM

,

Registration Adjustments

( ריינה תופיפצ תורדגה )

Paper Density Settings

: הרטמ

.

ריינה תופיפצ תא עובקל

Dell

תספדמ לש הרוצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

20

: םיירשפא םיכרע

Plain 1

Light

Normal

Label 1

Label

Label 2

BTR

: הרטמ

.

הרבעהה תלגלג רובע סוחייה חתמ לש ךרעה ןויצל

: םיירשפא םיכרע

.

Plain 1

רובע הרבעהה תלגלגל סוחייה חתמ לש ךרעה תא רידגמ

Plain 1

.

Plain 2

רובע הרבעהה תלגלגל סוחייה חתמ לש ךרעה תא רידגמ

.

Transparency

רובע הרבעהה תלגלגל סוחייה חתמ לש ךרעה תא רידג

.

Covers 1

רובע הרבעהה תלגלגל סוחייה חתמ לש ךרעה תא רידגמ

.Covers 2

רובע הרבעהה תלגלגל סוחייה חתמ לש ךרעה תא רידגמ

.Covers 2

רובע הרבעהה תלגלגל סוחייה חתמ לש ךרעה תא רידגמ

Plain 2

Transparency

Covers 1

Covers 2

Label

.

Coated 1

רובע הרבעהה תלגלגל סוחייה חתמ לש ךרעה תא רידגמ

.

Coated 2

רובע הרבע הה תלגלגל סוחייה חתמ לש ךרעה תא רידגמ

Coated 1

Coated 2

.

Envelope

רובע הרבעהה תלגלגל סוחייה חתמ לש ךרעה תא רידגמ

Envelope

(

NVRAM

לוחתא )

Init NVRAM

: הרטמ

םיספאתמ םיטירפתה ינתשמ לכ , תספדמה לוחתאו וזה היצקנופה תצרה ירחא .( ףידנ אל ןורכיז )

NV

ןורכיז תא לחתאל

.

תרושקתה תשר ןייפאמ רובע

.

םהלש לדחמה תרירב יכרעל

NVRAM

ןורכיז תא לחת אל ןתינ אל

: םיירשפא םיכרע

.

NVRAM

ןורכיז תא לחתאל ידכ

Start

לע שקה

Initialize NVRAM and restart

.

printer

21

Dell

תספדמ לש הר וצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

( םירומש םיצבק קחמ )

Clear Storage

: הרטמ

.

To clear all files that are stored as Secure and Proof Print in the RAM Disk

ON

בצמב

RAM

קסיד .

ילנויצפואה ןורכיזה סיטרכ ןקתומ רשאכ קרו ךא ןימז הז טירפ

: םיירשפא םיכרע

.

RAM

ןורכיז קסידב םירומשה םיצבקה לכ תא קוחמל ידכ

Start

לע שקה

Clear Storage

.

Dell תרבח תרצותמ אלש רנוט

: הרטמ

תוינסחמב שמתשהל ןתינ , תלעפומ וז הרדגהשכ .

ש דחמ האלומש רנוט תינסחמב שמתשהל אלש וא שמתשהל םא ןייצמ

.

תורחא תורבח תרצותמ רנוט

: םיירשפא םיכרע

Non-Dell Toner

.

רנוטה תינסחמל לעפמה תרדגה תפיקע

לש םתלועפ תא לטבל לולע

Dell

תרבח תרצותמ אלש רנוט תוינסחמב שומישה

תונימא תא ןיטקהלו הספדהה תוכיא תא ןיטקהל , םימיוסמ תספדמ ינייפאמ

תוינסחמ

תויעב לש

קרו ךא

הרקמב

תספדמב

הלח

ןיקתהל

הניא

Dell

הצילממ

Dell

תרבח .

ךתושרבש תספדמה

תרבח לש תוירחאה .

Dell

תרצותמ תושדח

.

Dell

תרבח ידי לע וקפוס א לש םיביכר וא םיקלח , םירזיבאב שומישמ ומרגנש

( תספדמה תורדגה תקתעה )

Copy Printer Settings

.

Copy Printer Settings Report

ו

Copy Printer Settings

םידומעה תא ללוכ

Copy Printer Settings

טירפת

( תספדמה תורדגה תקתעה )

Copy Printer Settings

: הרטמ

.

םגד ותואמ רתוי ו א תחא תספדמל תספדמה תורדגה תא קיתעהל

,

תא קיתעהל שי הילאש תספדמה לש המסיסהו

IP

ה תבותכ תא ןייצ , תרחא תספדמ לא תורדגהה תא קיתעהל ידכ

הקיר

Password

טסקטה תבית תא ריאשת םא .

Password

טסקטה תביתבו

IP Address

טסקטה תביתב תורדגהה

תקתעה .

Copy the settings to the Host in the above list

ןצחל לע שקה , ןכמ רחאל .

ךלש המסיסה םשרית

םא הז דומע יבג לע קודבל ךתורשפאב , ןכמ רחאל .

תוינש 60 אוה רוביחה תוקתנתהל דע ןמזה ךשמ .

המלשוה תורדגהה

Copy the settings to the Host in the above list and reboot

טירפת תא קודבל םג ךילע .

וקתעוה ןכא תורדגהה

וקתעוה ןכא תורדגהה םא אדוול תנמ לע

,

דעיה

תספדמב

Dell Printer Configuration Web Tool

לש

the machine

.

אל וא , לעופב

תספדמה תורדגה .

דבלב םיהז םיטירפ לש תורדגהה הנקתעות , הנוש תספדמה תרוצת לבא תורדגהה תא קיתעהל ןתינ םא

.

IP

תובותכ 10 דע םע תוספדמל תחא הנועבו תעב תוקתעומ

Dell

תספדמ לש הרוצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

22

( תספדמה תורדגה ח " וד תקתעה )

Copy Printer Settings Report

.

תספדמה תקלדה ירחא השענש םיכמסמ םוליצ לש הירוטסיהה תומיא

: הרטמ

( הספדהה תרש תורדגה )

Print Server Settings

.

תרושקת ךרוצל םישרדנה םיאנתה תאו תספדמה קשממ גוס תא תרדגהל

Print Server Settings

טירפתב שמתשה

.

תינמיה תרגסמה לש ןוילעה הקלחב םיגצומ םיאבה תוינושלה םע םידומעה

( הספדה תרש תוח " וד )

Print Server Reports

E-

ןכו

, NetWare Setup Page , Print Server Setup Page

םידומעה תא תללוכ

Print Server Reports

תינושלה

.

.

Mail Alert Setup Page

( הספדה תרש תרדגה ד ומע )

Print Server Setup Page

: הרטמ

תורדגה תא תמאל קר ןתינ הז דומעב .

הספדהל האיציה תודוקנו

TCP/IP

לוקוטורפ לש תויחכונה תורדגהה תא תמאל

.

Print Server Settings

תינושלבש םידומעל רובע , תורדגהה תא תונשל ךנוצרב םא .

םיטירפה

: םיירשפא םיכרע

Ethernet

רודיש תרבעה בצק לש תויחכונה תורדגהה ת א גיצמ

.

תידדצ ודה הספדהה תורדגה תאו

Ethernet Settings Ethernet

.

תויחכונה

Ethernet

תורדגה תא גיצמ

.

תספדמה לש

MAC

ה תבותכ תא גיצמ

.

חראמה תרשה םש תא גיצמ

.

IP

ה תבותכ רובע תורדגהה תא גיצמ

.

ירקיעה

WINS

תרש תבותכ תא גיצמ

.

ינשמה

WINS

תרש תבותכ תא גיצמ

.

האיציה תדוקנ בצמ תא גיצמ

.

רוביחה קותינל דע הנתמהה ךשמ תא גיצמ

Current Ethernet Settings

MAC Address

Host Name

IP Address Mode

.

תספדמה לש

IP

ה תבותכ תא גיצמ

.

הנשמה תשר יוסיכ תא גיצמ

.

האיציה רעש תבותכ תא גיצמ

.

DNS

תרש תבותכ תא גיצמ

.

WINS Address Mode

ה רובע תורדגהה תא גיצמ

IP Address

Subnet Mask

Gateway Address

Current DNS Server Address

WINS Mode

WINS Primary Server

WINS Secondary Server

Port Status

Connection Time-Out

TCP/IP Settings

DNS

WINS

*1

LPD

23

Dell

תספדמ לש הר וצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

.

האיציה תדוקנ בצמ תא גיצמ

.

האיציה תדוקנ רפסמ תא גיצמ

.

רוביחה קותינל דע הנתמהה ךשמ תא גיצמ

.

האיציה תדוקנ בצמ תא גיצמ

.

תספדמה לש

URI

ה תא גיצמ

.

ר וביחה קותינל דע הנתמהה ךשמ תא גיצמ

.

האיציה תדוקנ רפסמ תא גיצמ

תחא הנועבו תעב םיטלקנה םירוביח לש יברמה רפסמה תא גיצמ

.

חוקלה בשחמ ידי לע

.

האיציה תדוקנ בצמ תא גיצמ

.

האיציה תדוקנ רפסמ תא גיצמ

ידי לע תחא הנועבו תעב ולבקתהש םירוביחה רפסמ תא גיצמ

.

חוקלה

.

רוביחה קותינל דע הנתמהה ךשמ תא גיצמ

.

האיציה תדוקנ בצמ תא גיצמ

.

רוביחה קותינל דע הנתמהה ךשמ תא גיצמ

.

האיציה תדוקנ בצמ תא גיצמ

.

חראמה תרשה םש תא גיצמ

.

הדובעה תצובק םש תא גיצמ

.

יברמה תולעפהה רפסמ תא גיצמ

.

Unicode Support

ןייפאמ בצמ תא גיצמ

.

Auto Master Mode

ןייפאמ בצמ תא גיצמ

.

Encrypt Password

ןייפאמ בצמ ת א גיצמ

.

םינותנל הנתמהה ךשמ תא גיצמ

.

רוביחה קותינל דע הנתמהה ךשמ תא גיצמ

.

האיציה תדוקנ בצמ תא גיצמ

.

AppleTalk

ב שומיש השענ הבש תספדמה םש תא גיצמ

.

AppleTalk

רוזא םש תא גיצמ

.

Appletalk

גוס תא גיצמ

.

האיציה תדוקנ בצמ תא גיצמ

Port Status

Port Number

Simultaneous Connections

Port Number

Connection Time-Out

Port Status

Port Status

Printer URI

Connection Time-Out

Port Number

Maximum Sessions

Connection Time-Out

Connection Time-Out

Port Status

Port Status

Host Name

Workgroup

Maximum Sessions

Unicode Support

Auto Master Mode

Encrypt Password

Job Time-Out

Connection Time-Out

Port Status

Printer

AppleTalk Zone

AppleTalk Type

Port Status

Port9100

IPP

*1

HTTP

FTP

SMB

*1

AppleTalk

*1

SNMP Agent

Dell

תספדמ לש הרוצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

24

.

האיציה תדוקנ בצמ תא גיצמ

Trap Notification

ןייפאמה לש

IP

ה תבותכו בצמה תא גיצמ

.

(IP)

Trap Notification

ןייפאמה לש

IP

ה תבותכו בצמה תא גיצמ

.

(IPX)

Port Status (IPX)

Trap Notification (IP)

Trap Notification (IPX)

*1

.

Authenticate Error Trap

ןייפאמה בצמ תא גיצמ

Authenticate Error Trap

תרתומ תספדמל ןהלש השיגהש

IP

ה תובותכ תמישר תא גיצמ

.

הרוסא וא

Access List IP Filter

.

הז ןייפאמב שומישל םילוקוטורפ

-

יוביר

סיטרכ

שרדנ

*

1

( תשרה תנכות תורדגה דומע )

NetWare Setup Page

: הרטמ

םא .

םיטירפה רובע תורדגהה תא תמאל קר ןתינ הז דומעב .

תשרה תנכותו

IPX/SPX

לש תויחכונה תורדגהה תא תמאל

.

Print Server Settings

תינושלבש םידומעל רובע , תורדגהה תא תונשל ךנוצרב

Frame Type

Current Frame Type

Network Address

: םיירשפא םיכרע

IPX/SPX Settings

.

הליעפה תרגסמה גוס תא גיצמ

.

תיחכונה תרגסמה גוס תא גיצמ

.

IPX

תשר תבותכ תא גיצמ

.

האיציה תדוקנ בצמ תא גיצמ

.

תספדמה םש תא גיצמ

.

Active Mode

רובע יחכונה בצמה תא גיצמ

.

ץעה םש תא גיצמ

.

Print Server Object

לש רשקהה םש תא גיצמ

.

םיצבקה תרש םש תא גיצמ

.

הספדהה תרש םש תא גיצמ

.

ןמזה חוורמ תא גיצמ

.

ולבקתה םינותנהש רושיאל הנתמהה ךשמ תא גיצמ

.

NCP

תונמ ץרפב שמתשהל םאהו בצמה תא גיצמ

.

תספדמה לש םינושה םיבצמל םאתהב תועדוה גיצמ

.

RPrinter Mode

ךלהמב תספדמה רפסמ תא גיצמ

Port Status

Device Name

Active Mode

Tree Name

Context Name

File Server Name

Print Server Name

Polling Interval

Receive Time-Out

NCP Packet Burst

Status Information

Logical Printer Number

NetWare

.

NetWare Setup Page

תא גיצהל ידכ םילוקוטורפ יוביר סיטרכב ךר וצ שי

:

הרעה

( ינורטקלא ראוד תרדגה דומע )

E-Mail Alert Setup Page

: הרטמ

25

Dell

תספדמ לש הר וצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

.

Email Alerts

ןייפאמו ינורטקלאה ראודה ןייפאמ רובע תושמשמה

SMTP/POP

לש תויחכונה תורדגהה תא תמאל

תינושלבש םידומעל רובע , תורדגהה תא תונשל ךנוצרב םא .

םי טירפה רובע תורדגהה תא תמאל קר ןתינ הז דומעב

.

Print Server Settings

.

האיציה תדוקנ בצמ תא גיצמ

: םיירשפא םיכרע

Port Status

.

ירקיעה

SMTP

האיציה רעש תא גיצמ

לוקוטורפ םע םירבוחמש םיתרש לש

IP

ה תבותכ תא גיצמ

.

םינותנ תסינכ ת עב

SMTP

.

SMTP

תרש רוביח בצמ תא גיצמ

Primary SMTP Gateway

Reply Address

SMTP Server Connection

E-

ןייפאמ רובע תוליבקה ינורטקלאה ראודה תובותכ תא גיצמ

.

E-mail List 1

המישרב וניוצש

Mail Alert

E-

ןייפאמ רובע תוליבקה ינורטקלאה ראודה תובותכ תא גיצמ

.

E-mail List 1

המישרב וניוצ ש

Mail Alert

E-Mail List 1

E-Mail List 2

ראודב הארתה לבקל םאהו , םילכתמה םירצומה בצמ תא גיצמ

.

םבצמ לע ינורטקלא

ינורטקלא ראודב הארתה לבקל םאהו , ריינה תנזה בצמ תא גיצמ

.

ריינה תנזה בצמ לע

ראודב הארתה לבקל םאהו , תורישה תוחיש בצמ תא גיצמ

.

תוריש תוחיש לע ינורטקלא

ראודב הארתה לבקל םאהו , םילכתמה םירצומה בצמ תא גיצמ

.

םבצמ לע ינורטקלא

ינורטקלא ראודב הארתה לבקל םאהו , ריינה תנזה בצמ תא גיצמ

.

ריינה תנזה בצמ לע

ראודב הארתה לבקל םאהו , תורישה תוחיש בצמ תא גיצמ

.

תוריש תוחיש לע ינורטקלא

Supplies Alert

Paper Handling Alerts

Service Call

Supplies Alert

Paper Handling Alerts

Service Call

Select Alerts for List 1

Select Alerts for List 1

( הספדהה תרש תורדגה )

Print Server Settings

,

NetWare

,

TCP/IP

,

Port Settings

,

Basic Information

םידומעה תא תללוכ

Print Server Settings

תינושלה

.

SNMP

ןכו

E-Mail Alert

,

AppleTalk

,

SMB

( יסיסב עדימ )

Basic Information

: הרטמ

.

תספדמה לש יסיסבה עדימה לש הרוצתה תא רידגהל

: םיירשפא םיכרע

.

םיירמונפלא םיוות

31

דע , תספדמה םש תא ןייצמ

Printer Name System Settings

Dell

תספדמ לש הרוצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

26

.

םייר מונפלא םיוות

63

דע , תספדמה םוקימ תא ןייצמ

, תורישה זכרמ םש תאו תספדמה לע יארחאה םש תא ןייצמ

.

םיירמונפלא םיוות

63

דע , ףסונ עדימו ןופלטה ירפסמ

Location

Contact Person

, תורישה זכרמ לשו תספדמה לע יארחאה לש תבותכה תא ןייצמ

.

םיירמונפלא םיוות

63

דע

.

דויצה תיוות רפסמ תא ןייצמ

.

בצמה תגוצת ידומע לש ןכותה לש יטמוטוא ןונער

.

בצמה תגוצת ידומע לש ןכותה לש יטמוטוא ןונער ןיא

Administrator E-mail

Address

Asset tag Number

On

Off

Auto Refresh EWS Settings

ידומע לש ןכותה לש יטמוטוא ןונערל ןמזה חוורמ תא עבוק

.

תוינש

600

דע

15

מ , בצמה תגוצת

Auto Refresh Interval

דומעו

Job List

דומע ,

Printer Status

דומע לע , הנוילעה תרגסמב גצומה ןכותה לע לעופ יטמוטואה ןונערה ןייפאמ : הרעה

.

Completed Jobs

( האיצי תדוקנ תורדגה )

Port Settings

: הרטמ

.

הספדה לוהינ לוקוטורפו האיצי תודוקנ לש םינייפאמ ליעפהל אלש וא ליעפהל םא עובקל

: םייר שפא םיכרע

תורדגה לשו

Ethernet

ב םינותנ תרבעה בצק לש יטמוטוא יוהיז

.

תידדצ ודה הספדהה

Auto Ethernet

Settings

Ethernet

.

לדחמה תרירב ךרעכ

10Base-T Half-Duplex

ב הריחב

.

לדחמה תרירב ךרעכ

10Base-T Full-Duplex

ב הריחב

10BASE-T Half-Duplex

10BASE-T Full-Duplex

.

לדחמה תרירב ךרעכ

100Base-T Half-Duplex

ב הריחב

100BASE-TX Half-Duplex

.

לדחמה תרירב ךרעכ

100Base-T Full-Duplex

ב הריחב

100BASE-TX Full-Duplex

.

תויחכונה

Ethernet

ה תורדגה תא גיצמ

.

תספדמה לש

MAC

ה תבותכ תא גיצמ

.

LPD

ה תא ליעפהל ידכ ןומיסה תבית תא ןמס

.

Port9100

ה תא ליעפהל ידכ ןומיסה תבית תא ןמס

.

IPP

האיציה תדוקנ תא ליעפהל ידכ ןומיסה תבית תא ןמס

.

FTP

האיציה תדוקנ תא ליעפהל ידכ ןומיסה תבית תא ןמס

תא רידגהל םג ןתינ .

SMB

ה תא ליעפהל ידכ ןו מיסה תבית תא ןמס

תעב רוחבל ןתינ .

שומיש השעיי ובש הרבעה לוקוטורפ לש הרוצתה

.

הרבעהה לוקוטורפ רותב

NetBEUI

תאו

TCP/IP

תא תחא הנועבו

Current Ethernet Settings

MAC Address

Port9100

LPD

IPP*

1

FTP

SMB*

1

Port

Settings

27

Dell

תספדמ לש הר וצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

.

NetWare

האיציה תדוקנ תא ליעפהל ידכ ןומיסה תבית תא ןמס

.

AppleTalk

האיציה תדוקנ תא ליעפהל י דכ ןומיסה תבית תא ןמס

.

E-Mail Alert

ןייפאמה תא ליעפהל ידכ ןומיסה תבית תא ןמס

תא רידגהל םג ןתינ .

SMB

ה תא ליעפהל ידכ ןומיסה תבית תא ןמס

תעב רוחבל ןתינ .

שומיש השעיי ובש הרבעה לוקוטורפ לש הרוצתה

ןימז

IPX

.

הרבעהה לוקוטורפ רותב

IPX

תאו

UDP

תא תחא הנועבו

.

םילוקוטורפה יוביר סיטרכ ןקתומ רשאכ קרו ךא

NetWare*

1

AppleTalk*

1

E-Mail Alert

SNMP Agent

.

ילנויצפוא םילוקוטורפ יוביר סיטרכ שרדנ *

1

לע שקה , הז טירפ לש הרדגה וא יוניש ךרוצל .

תספדמה לוחתא רחאל קר ףקותל וסנכיי

Port Settings

טירפב תורדגהה

: הרעה

.

תושדחה תורדגהה תא ליחהל ידכ

Restart printer to apply new settings

ןצחל

TCP/IP

: הרטמ

.

תספדמה לש האיציה רעש תבותכו תשר תת יוסיכ ,

IP

ה תבותכ לש הרוצתה תא רידגהל

: םיירשפא םיכרע

ראשיי לדחמה תרירב םש .

םיירמונפלא םיוות 15 דע

.

, תרשה םש תא ןייצמ

והשלכ ךרע סנ כוי אל םא ףקותב

Host Name TCP/IP

Settings

.

IP

ה תבותכ תא יטמוטוא ןפואב רידגמ

.

IP

ה תבותכ תא רידגהל ידכ

DHCP

ב שמתשמ

.

IP

ה תבותכ תא רידגהל ידכ

BOOTP

ב שמתשמ

.

IP

ה תבותכ תא רידגהל ידכ

RARP

ב שמתשמ

.

IP Address

ב הרדג והש

IP

ה תבותכ תא ליעפמ

לכ .

nnn.nnn.nnn.nnn

טמרופב תספדמל התצקוהש

IP

ה תבותכ תא רידגמ

םיכרעהש בל םישל שי .

254 ל 0 ןיב ךרע אוה

nnn.nnn.nnn.nnn

לש עטקמ

. תונושארה תורפסה שולש רובע םיפקת םיכרע םניא 254 דע 224 ו 127

AutoIP

DHCP

BOOTP

RARP

Manually Set

IP Address

Mode

IP Address

לש עטקמ לכ .

nnn.nnn.nnn.nnn

טמרופב תשרה תת יוסיכ תא רידגמ

ךרעהש בל םישל שי .

255 ל 0 ןיב ךרע אוה

nnn.nnn.nnn.nnn

.

ףקת וניא

255.255.255.255

לכ .

nnn.nnn.nnn.nnn

טמרופב ( gateway

) האיציה רעש תבותכ תא רידגמ

םיכר עהש בל םישל שי .

254 ל 0 ןיב ךרע אוה

nnn.nnn.nnn.nnn

לש עטקמ

. תונושארה תורפסה שולש רובע םיפקת םיכרע םניא 254 דע 224 ו 127

תבותכ תא

DHCP

תרשמ יטמוטוא ןפואב לבקל ידכ ןומיסה תבית תא ןמס

.

DNS

תרש

.

DNS

תרש תבותכ תא רידגמ

Subnet Mask

Gateway Address

DNS Mode

DNS Server ADDR

DNS

Dell

תספדמ לש הרוצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

28

תבותכ תא

DHCP

ת רשמ יטמוטוא ןפואב לבקל ידכ ןומיסה תבית תא ןמס

.

WINS

תרש

לש עטקמ לכ .

nnn.nnn.nnn.nnn

טמרופב

WINS

תרש תבותכ תא רידגמ

224 ו 127 םיכרעהש בל םישל שי

. תונושארה

.

תורפסה

254 ל

שולש

0 ןיב ךרע אוה

רובע םיפקת

nnn.nnn.nnn.nnn

םיכרע םניא 254 דע

עטקמ לכ .

nnn.nnn.nnn.nnn

טמרופב

WINS

יוביג תרש תבותכ תא רידגמ

ו 127 םיכרעהש בל םישל שי .

254 ל 0 ןיב ךרע אוה

nnn.nnn.nnn.nnn

לש

. תונושארה תורפסה שולש רובע םיפקת םיכרע םניא 254 דע 224

.

תוינש 1000 דע 1 מ םינותנל הנתמהה ןמז תא רידגמ

" IP Filter "

דומע גצומ .

IP Filter

לע שקה ,

IP

ןנסמ תא רידגהל ידכ

.

9999 דע 9000 מ האיציה תדוקנ רפסמ תא רידגמ

.

תוינש 1000 דע 1 מ םינותנל הנתמהה ןמז תא רידגמ

" IP Filter "

דומע גצומ .

IP Filter

לע שקה ,

IP

ןנסמ תא רידגהל ידכ

.

תספדמה לש

URI

ה תא גיצמ

.

תוינש 1000 דע 1 מ םינותנל הנתמהה ןמז תא רידגמ

.

חוקלה יבשחממ תושקב תלבקל האיציה תדוקנ רפסמ תא גיצמ

ידי לע תחא הנועבו תעב ולבק תהש םירוביח לש יברמה רפסמה תא גיצמ

.

חוקלה בשחמ

.

9999 דע 9000 ו 80 ל האיציה תדוקנ רפסמ תא רידגמ

ידי לע תחא הנועבו תעב ולבקתהש םירוביח לש יברמה רפסמה תא גיצמ

.

חוקלה בשחמ

.

תוינש 255 דע 1 מ םינותנל הנתמהה ןמז תא רידגמ

WINS Mode

WINS Primary Server

WINS Secondary Server

Connection Time-Out

IP Filter

Port Number

Connection Time-Out

IP Filter

Printer URI

Connection Time-Out

Port Number

Maximum Sessions

Port Number

Simultaneous Connections

WINS*

1

LPD

Port9100

IPP*

1

HTTP

Connection Time-Out

, המסיסה ךרע תא ןייצמ , ןכ ומכ .

המסיס ליעפהל אל וא ליעפהל םאה רידגמ

.

םיוות העבש דע

Password FTP

.

תוינש 1000 דע 1 מ םינותנל הנתמהה ןמז תא רידגמ

Connection Time-Out

.

ילנויצפוא םילוקוטורפ יוביר סיטרכ שרדנ *

1

NetWare

: הרטמ

.

NetWare

ו

IPX/SPX

רובע תוטרופמ ה רוצת תורדגה עובקל

29

Dell

תספדמ לש הר וצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

.

הליעפה תרגסמה גוס תא יטמוטוא ןפואב ןייצמ

.

Ethernet II

תרגסמ גוסב הריחב

.

IEEE802.3

תרגסמ גוסב הריחב

Auto

Ethernet II

Ethernet 802.3

.

IEEE802.2

תרגסמ גוסב הריחב

.

SNAP

תרגסמ גוסב הריחב

Ethernet 802.2

Ethernet SNAP

.

תיחכונה תרגסמה גוס תא גיצמ

.

IPX

תשר תבותכ תא גיצמ

Print Server Object

)

.

םיירמונפלא םיוות 47 דע ,

הספדהה תרש םש תא רדגה

תספדמה םש תא ןייצמ

,

PServer Mode

רובע

Printer

) תקחורמה תספדמה םש תא רדגה ,

RPrinter Mode

רובע .(

Name

תירוקמה הרדגהה .(

Directory

ב

Printer Object Name

ו

Bindery

ב

Name

.

והשלכ ךרע סנכוה אל םא ףקותב תרתונ

Current Frame Type

: םיירשפא םיכרע

Frame

Type

Network Address

Device Name*

1

IPX/SPX

NetWare

תרגסמב

Directory: Pserver Mode

ב םישמתשמ רשאכ וז תורשפאב רחוב

.

Bindary: Pserver Mode

Bindery: PServer

Mode

Active

Mode

תרגסמב

Directory: RPrinter Mode

ב םישמתשמ רשאכ וז תורשפאב רחוב

.

Bindary: Pserver Mode

Bindery:

RPrinter Mode

תרגסמב

Directory: PServer Mode

ב םישמתשמ רשאכ וז תורשפאב רחוב

.

Bindary: RPrinter Mode

Directory:

PServer Mode

תרגסמב

Directory: RPrinter Mode

ב םישמתשמ רשאכ וז תורשפאב רחוב

.

Bindary: RPrinter Mode

Directory:

RPrinter Mode

Tree Name*

1

רחבנ רשאכ קר הז טירפ רידגהל שי

.

.

םיירמונפלא םיוות

Directory: RPrinter Mode

32 דע , ץעה םש תא ןייצמ

וא

Directory: PServer Mode

שי .

םיירמונפלא םיוות 255 דע ,

Print Server Object

ה רשקהה םש תא ןייצמ

Directory:

וא

Directory: PServer Mode

רחבנ רשאכ קר הז טירפ רידגהל

.

RPrinter Mode

Context Name

קר הז טירפ רידגהל שי .

םיירמונפלא םיוות 47 דע , םיצבקה תרש םש תא ןייצמ

.

Bindery: RPrinter Mode

וא

Bindery: PServer Mode

רחבנ רשאכ

קר הז טירפ רידגהל שי .

םיירמונפלא םיוות 47 דע , הספדהה תרש םש תא ןייצמ

.

Directory: RPrinter Mode

וא

Bindery: RPrinter Mode

רחבנ רשאכ

תלחתה דעו הספדהה רותל הספדה ינותנ תסינכ עגרמ ן מזה חוורמ תא רידגמ

תראשנ תירוקמה הרדגהה .

תוינש 1000 דע 1 מ אוה הרדגהה חווט .

הספדהה

Bindery:

רחבנ רשאכ קר הז טירפ רידגהל שי .

והשלכ ךרע סנכוה אל םא ףקותב

.

Directory: PServer Mode

וא

PServer Mode

File Server Name

Print Server Name*

Polling Interval

1

Dell

תספדמ לש הרוצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

30

מ אוה הרדגהה חווט .

םינותנ ולבקתהש רושיאל דע הנתמהה ןמז ךשמ תא רידגמ

.

תוינש 1000 דע 1

.

NCP

תונמ ץרפב שמתשמ

.

NCP

תונמ ץרפב שמתשמ אל

טירפ רידגהל שי .

םיירמונפלא םיוות 32 דע , הספדהה תרש לש המסיסה תא רידגמ

.

Directory: Pserver Mode

וא

Bindery: Pserver Mode

רחבנ רשאכ קר הז

.

המסיס התוא לש תרזוח הדלקה ידי לע הרדגוהש המסיסה תא רשאל ךל רשפאמ

.

תספדמה בצמל םאתהב העדוהה תא גיצמ

Receive Time-Out

On

Off

NCP Packet

Burst

Password

Confirm Password

Status Information

Directory:

וא

Bindery: RPrinter Mode

ךלהמב תספדמה רפסמ תא גיצמ

.

RPrinter Mode

Logical Printer Number

ןסכול , (

¥

) ןי עבטמה למס ,

.( ) חוורו (/)

,(

ןסכול

)

,

קיספ ,

|( )

(.) הדוקנ , ( ?

) הלאש

יכנא וק , ( ו א + , +)

ןמיס , (*) תיבכוכ , (:) םייתדוקנ ,

ןובשחה תולועפ ינמיס , ([ ])

( ; ) קיספ הדוקנ : םייקוח אל םיוות םה םיאבה

םיעבורמ םיירגוס , ( <> ) האוושה ינמיסס , (") םיישרג ,

םיוותה

( \ ) ירוחא

* 1

לש וא

NetWare

דומע לש שדחמ לוחתא עצבתמ רשאכ קרו ךא ףקותל תוסנכנ

NetWare

דומעב תורדגהה

:

הרעה

.

תושדח תורדגה ליחהל ידכ

Restart printer to apply new settings

ןצחל לע ץחל .

תספדמה

.

NetWare

דומעה תא גיצהל ידכ ילנויצפוא םילוקוטורפ יוביר סיטרכב ךרוצ שי : הרעה

SMB

: הרטמ

.

SMB

רובע תוטרופמ הרוצת תורדגה עובקל

: םיירשפא םיכרע

ראשית תירוקמה הרדגהה .

םיירמונפלא םיוות 15 דע , חראמה תרשה םש תא ןייצמ

.

והשלכ ךרע סנכוי אל םא הפקותב

Host Name

Workgroup

ראשית תירוקמה הרדגהה .

םיירמונפלא םי וות 15 דע , הדובעה תצובק םש תא ןייצמ

.

והשלכ ךרע סנכוי אל םא הפקותב

ראשית תירוקמה הרדגהה .

םיירמונפלא םיוות 20 דע ,

.

admin

איה לדחמה תרירב

תשרה להנמ םש תא ןייצמ

.

והשלכ ךרע סנכוי אל םא הפקותב

תירוקמה הרדגהה .

םיירמונפלא םיוות 14 דע ,

.

password

איה לדחמה תרירב .

והשלכ

תשר ה להנמ לש המסיסה תא ןייצמ

ךרע סנכוי אל םא הפקותב ראשית

התוא לש תרזוח הדלקה ידי לע , הרדגוהש תשרה להנמ תמסיס תא רשאל ךל רשפאמ

.

המסיס

.

םיבשו מ לש יברמה רפסמה תא גיצמ

.

Unicode

יוותב הדובעה תצובק םשו חראמה תרשה םש לע חוודמ

.

Unicode

יוותב הדובעה תצובק םשו חראמה תרשה םש לע חוודמ אל

Conf

irm Administrator Password

On

Off

Administrator Name

Administrator Password

Maximum Sessions

Unicode Support

31

Dell

תספדמ לש הר וצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

.

Auto Master Mode

תא ליעפמ

.

Auto Master Mode

תא קיספמ

.

המסיסה ת א ןיפצמ

.

המסיסה תא ןיפצמ אל

.

תוינש 3600 דע 60 מ םינותנל הנתמהה ןמז תא רידגמ

On*

Off

On

Off

Auto Master Mode

Encrypt Password

Job Time-Out

.

תוינש 3600 דע 60 מ םינותנל הנתמהה ןמז תא רידגמ

Connect Time-Out

Restart printer to apply new

ןצחל לע שקה .

תספדמה לוחתא רחאל קר ףקותל וסנכיי

SMB

דומעב תורדגהה

:

הרעה

.

תושדחה תורדגהה תא ליחהל ידכ

settings

.

SMB

דומע תא גיצהל ידכ ילנויצפוא םילוקוטורפ יוביר סיטרכב ךרוצ שי

:

הרעה

AppleTalk

: הרטמ

.

AppleTalk

רובע תוטרופמ הרוצת תורדגה עובקל

: םיירשפא םיכרע

.

םילמס יכרעמו םיירמונפלא םיוות 32 דע ,

AppleTalk

תשרב תספדמה םש תא ןייצמ

Printer AppleTalk

.

םילמס יכרעמו םיירמונפלא םיוות 32 דע ,

AppleTalk

רוזא םש תא ןייצמ

.

AppleTalk

תשר גוס תא ןייצמ

AppleTalk Zone

AppleTalk Type

.

AppleTalk

דומע תא גיצהל ידכ ילנויצפוא םילוקוטורפ יוביר סיטרכב ךרוצ שי

:

הרעה

( ינורטקלא ראודב הארתה תרדגה ) Email Alert Setup

E-Mail Alert

לע השקה ידי לע םג הז דומע גיצהל ןתינ .

E-Mail Alert

רובע תוטרופמ תורדגה עובקל תנמ לע

: הרטמ

.

תילאמשה תרגסמב

: םיירשפא םיכרע

.

ירקיעה

SMTP

האיציה רעש תא רידגמ

Primary SMTP Gateway

.

SMTP

לוקוטורפ תועצמאב רבוחמה סנכנה תרשה לש

IP

ה תבותכ תא רידגמ

.

SMTP

תרש לש רוביחה בצמ תא גיצמ

.

םיירמונפלא םיוות 255 דע ,

E-Mail Alert

ןייפאמה רובע הליבק ל " אוד תבותכ רידגמ

.

םיירמונפלא םיוות 255 ד ע ,

E-Mail Alert

ןייפאמה רובע הליבק ל " אוד תבותכ רידגמ

Reply Address

SMTP Server Connection

E-Mail List 1

E-Mail List 2

Dell

תספדמ לש הרוצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

32

םירצומה בצמ לע ינורטקלא ראודב הארתה לבקל ידכ ןומיסה תבית תא ןמס

.

םילכתמה

Supplies Alerts

.

ריינה תנזה בצמ לע ינורטקלא ראודב הארתה לבקל ידכ ןומיסה תבית תא ןמס

Paper Handling

Alerts

.

תוריש תוחיש לע ינורטקלא ראודב הארתה לבקל ידכ ןומיסה ת בית תא ןמס

Service Call

Select Alerts for

List 1

םירצומה בצמ לע ינורטקלא ראודב הארתה לבקל ידכ ןומיסה תבית תא ןמס

.

םילכתמה

Supplies Alerts

.

ריינ ה תנזה בצמ לע ינורטקלא ראודב הארתה לבקל ידכ ןומיסה תבית תא ןמס

Paper Handling

Alerts

Select Alerts for

List 2

.

תוריש תוחיש לע ינורטקלא ראודב הארתה לבקל ידכ ןומיסה תבית תא ןמס

Service Call

SNMP

: הרטמ

.

SNMP

רובע תוטרופמ הרוצת תורדגה עובקל

: םיירשפא םיכרע

Community Name (Read only)

*1

.

םיירמונפלא םיוות 31 דע , םינותנל ( דבלב האירק ) השיג ךרוצל הליהקה םש תא ןייצמ

ודלקוהש םיוותה .

והשלכ ךרע סנכוי אל םא הפקותב ראשית תירוקמה הרדגהה

םש רובע לדחמה תרירב .

ךסמה יבג לע וגצוי אל תומדוק

Community Name

תורדגהב

.

Private

איה ( דבלב האירק ) הליהקה

Community Name (Read/Write)

*1

םיוות 31 דע , םינותנל ( הביתכו האירק ) השיג ךרוצל הליהקה םש תא ןייצמ

.

םיירמונפלא

ודלקוהש םיוותה .

והשלכ ךרע סנכוי אל םא הפקותב ראשית תירוקמה הרדגהה

םש רובע לדחמה תרירב .

ךסמה יבג לע וגצוי אל תומדוק

Community Name

תורדגהב

.

Public

איה ( הביתכ / האירק ) הליהקה

Community Name (Trap)

*1

.

םיירמונפלא םיוות 31 ד ע , trap

ל שמשמה הליהקה םש תא ןייצמ

ודלקוהש םיוותה .

והשלכ ךרע סנכוי אל םא הפקותב ראשית תירוקמה הרדגהה

לש לדחמה תרירב .

ךסמה יבג לע וגצוי אל תמדוק

Community Name (Trap)

תרדגהב

.(

NULL

) " " איה

Trap Community

IP

ה תבותכ תא ןייצל שי , הזכ הרקמב .

trap

עוריא לע עידוהל ידכ ןומיסה תביתב רחב

nnn.nnn.nnn.nnn

לש עטקמ לכ .

nnn.nnn.nnn.nnn:mmmmm

טמרופב

IP

ה עקשו

םיפקת םיכרע םניא 254 דע 224 ו 127 םיכרעהש בל םישל שי .

255 ל 0 ןיב ךרע אוה

.

65535 ל 0 ןיבש ךרע אוה

mmmmm

IP

עקש .

דבלב תונושארה תורפסה שולש רובע

Trap Notification (IP)

33

Dell

תספדמ לש הר וצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

ה תבותכ תא ןייצל שי , הזכ הרקמב .

trap

עוריא לע עידוהל ידכ ןומיסה תביתב רחב

ךרע איה

nnnnnnnn

IP

תשר .

nnnnnnnn.mmmmmmmmmmmm.llll

טמרופב

IPX

ילמיצדסקה ךרע אוה

mmmmmmmmmmmm

IPX

תמוצ ,

ffffffff

ל 0 ןיב ילמיצדסקה

.

ffff

ל 0 ןיב ילמיצדסקה ךרע אוה

llll

IPX

עקשו

ffffffffffff

ל 0 ןיב

Trap Notification (IPX)

*2

.

Authenticate Error Trap

לע חוודל ידכ ןומיסה תבית תא ןמס

Authenticate Error Trap

.

Dell Printer Configuration Web Tool

תרזעב םיטירפהמ דחא לכ לש לדחמה תרירב ךרע תא תונשל ןתינ *

1

.

ילנו יצפוא םילוקוטורפ יוביר סיטרכב ךרוצ שי *

2

(

IP

ןנסמ )

IP Filter

: הרטמ

םירושיקמ הז דומעל עיגהל ןתינ .

Port9100

ו

LPD

רובע שמשמה

IP

ןנסמ רובע תוטרופמ הרוצת תורדגה עובקל

.

TCP/IP

דומעב

Port9100

ו

LPD

תורדגהב

: םיירשפא םיכרע

דחא לכב

255

ל

0

ןיב ירפסמ ךרע דילקהל שי .

תבותכה הדשב

IP

תבותכ תא רידגמ

ו

127

םירפסמב שמתשהל ןתינ אל , תאז םע ." aaa.bbb.ccc.ddd

" יוטיבה לש תודשהמ

." aaa

" רובע

254

דע

224

Address

דחא לכב

255

ל

0

ןיב ירפסמ ךרע דילקהל שי .

Mask

הדשב

Address Mask

תא רידגמ

.

תודשהמ

Address Mask

.

הניוצש תשרה תבותכמ הספדה ריתמ

.

הניוצש

IP

ה תבותכ רובע

IP

ןנסמ ןייפאמ תא לטבמ

Permit

Disabled

Active Mode

.

הניוצש תשרה תבותכמ הספדה רשפאמ וניא

Reject

הדשב

Subnet Mask

.

-

יחכונה

ה תאו

ךרעל

Address

דמצומ

הדשב

IP

ה ןנסמ לש

IP

ה תבותכ תא דלקה , ןנסמה רובע תורדגהה תעיבק תעב

"*" ות ה .

תודשהמ דחא לכב 255 ל 0 ןיב ירפסמ ךרע דילקהל שי .

Address Mask

תבותכה תא הליחת דלקה

.

.

תומידק

םיננסמ

לבקמ

רפסמ

ןושארה

תרדגה תעב

טירפהו

הכרוא

, רתויה

תניחבמ

לכל םיטירפ

האבה

השימח

תבותכל

דע

ךשמה

רידגהל

ןכמ

ןתינ

רחאלו ,

תורדגה להונ

רתויב הרצקה

.

IP

ןנסמ

לש ותלועפ ןפוא תא ריבסמ אבה עטקה

.

ןיו צש שמתשממ תוספדה תלבק

IP ןנסמ להונ

רשפאמ

.

דבלב

"

192.168.100.10

" IP

ה תבותכמ הספדה רשפאמה להונה רואית ןלהל

: םילהנ

.

1

הרוש

Access List

לש הנושארה הדומעה לע שקה

.

1

רחב

Address

הדשב

"

255.255.255.255

"

ןכמ רחאלו

Address

הדשב

"

192.168.100.10

"

.

Permit

דלקה

תורשפאב

Apply New Settings

לע שקה

.

.

2

3

Dell

תספדמ לש הרוצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

34

.

ןיוצש שמתשממ תוספדה תלבק תורשפא לוטיב

.

דבלב

"

192.168.100.10

" IP

ה תבותכמ תוספדה תלבק לוטיב רשפאמה להונה רואית ןלהל

: םילהנ

.

1

הרוש

Access List

לש הנושארה הדומעה לע שקה

.

1

.

Address Mask

הדשב

"

255.255.255.255

"

ןכמ רחאלו

Address

הדשב

"

192.168.100.10

"

דלקה

.

2

.

Reject

תורשפאב רחב

.

2

הרוש

Access List

לש הנושארה הדומעה לע שקה

.

Address Mask

הדשב

"

0.0.0.0

"

דלקה ןכמ רחאלו

Address

הדשב

"

0.0.0.0

"

דלקה

.

.

3

4

.

5

.

Permit

תורשפאב רחב

Apply New Settings.

לע שקה

.

6

תשר תובותכמ הספדה תורשפא לוטיבו הספדה תורשפא ןתמ

םע .

"

192.168.200

"

תשרה תבותכמ הספדהה תורשפא תא לטבלו

"

192.168

"

תשרה תבותכמ הספדה רשפ אל ןתינ

.

"

192.168.200.10

" IP

ה תבותכמ הספדה רשפאל דציכ תראתמ ןלהל המגודה , תאז

.

7

: םילהנ

.

1

הרוש

Access List

לש הנושארה הדומעה לע שקה

.

Address Mask

הדשב

"

255.255.255.255

"

ןכמ רחאלו

Address

הדשב

"

192.168.200.10

"

דלקה

.

.

1

2

Permit

.

תורשפאב רחב

.

2

הרוש

Access List

לש הנושארה הדומעה לע שקה

.

Address Mask

הדשב

"

255.255.255.0

"

ןכמ רחאלו

Address

הדשב

"

192.168.200.0

"

דלקה

.

.

.

3

4

5

.

Reject

תורשפאב רחב

.

3

הרוש

Access List

לש הנושארה הדומעה לע שקה

.

Address Mask

הדשב

"

255.255.0.0

"

ןכמ רחאלו

Address

הדשב

"

192.168.0.0

"

דלקה

.

Permit

תורשפאב רחב

.

Apply New Settings

לע שקה

.

.

.

.

.

10

6

7

8

9

( םירחא םינייפאמ )

Other Features

.

Reset Print Server

דומע תאו

Set Password

דומע תא תללוכ

Other Features

תינושלה

( המסיס רדגה )

Set Password

: הרטמ

Dell Printer

ךותמ תספדמה תרדגה לש םירטמרפל השיג ךרוצל שרדיתש המסיסה תא תונשל וא רידג הל

.

Configuration Web Tool

35

Dell

תספדמ לש הר וצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

.

Printer Settings

דומעב

Security Settings

ךותמ ליעפמה תרקב חול לש המסיסה תא רדגה

.

תילאמשה תרגסמב

Set Password

לע השקה ידי לע םג הז דומע גיצהל ןתינ

: םיירשפא םיכרע

תויבכוככ עיפות המסיסה , התדלקה תעב .

םיירמונפלא םיוות

8

דע ,

.

המסיסה תא רידגמ

המסיסה הדשב (*)

Administrator Password

Confirm Administrator Password

( הספדהה תרש לוחתא ) Reset Print Server

: הרטמ

Initialize the printer's NVRAM from the

InitNVRAM

in the

Printer Settings

.

: םיירשפא םיכרע

יכרעל ורזחי תשרה תורדגה .

NVRAM

ןורכיז תא לחתאל ידכ

Start

ןצחל לע שקה

.

תשרה תלוכי תא ולחתאיו לעפמה לש לדחמה תרירב תורדגה

Initialize NIC NVRAM and restart printer

.

תספדמה תא שדחמ לחתאל ידכ

Start

ןצחל לע שקה

Restart Printer

( םישגמ תורדגה )

Tray Settings

.

המאתהב , םישגמ רובע הספדהל הידמה לש תודימהו םיגוסה תא רידגהל ידכ

Tray Settings

טירפתב שמתשה

: םיירשפא םיכרע

.

תונויליג 250 ל יטרדנטסה שגמה לודומב ןעטומה ריינה גוס תרדגה

Tray 1 Paper Type

.

תונוי ליג 250 ל יטרדנטסה שגמה לודומב ןעטומה ריינה גוס תרדגה

Tray 1 Paper Size

שגמה לודומב וא תונויליג 250 ל ילנויצפואה שגמב ןעטוהש ריינה גוס תא גיצמ

.

תונויליג 500 ל ילנויצפואה

Tray 2 Paper Type

שג מה לודומב וא תונויליג 250 ל ילנויצפואה שגמב ןעטוהש ריינה לדוג תא גיצמ

.

תונויליג 500 ל ילנויצפואה

.

יתילכת ברה ןיזמב ןעטוהש ריינה גוס תא גיצמ

.

יתילכת ברה ןיזמב ןעטוהש ריינה גוס תא גיצמ

Tray 2 Paper Size

MPF Paper Type

MPF Paper Size

Dell

תספדמ לש הרוצת תורדגהל יטנרטניא רזע ילכ

36

4

ךתושרבש תספדמה תודוא

וד הספדה לודומ םע

Dell Laser Printer 3100cn

.

תונויליג

תספדמה

500 וא

לש תיטרדנטסה

תונויליג 250 ל

הרוצתה

שגמ לודומ

תא

םעו

םיגיצמ םיאבה

ילנויצפוא (

םימישרתה

סקלפוד ) תידדצ

1

2

5

3

4

6

תויל נויצפוא תופסות םע תספדמ

תילנויצפוא ( סקלפוד ) תידדצ וד הספדה תדיחי

5

תונויליג 500 וא 250 ל ילנויצפוא שגמ

תונויליג 500 לו 250 ל םיילנויצפואה םישגמה תא דחיב ןיקתהל ןתינ אל

( A4/Letter תינסחמ ) תונויליג 250 ל ילנויצפוא שגמ לודומ

(

Legal

תינסחמ ) תונויליג 250 ל ילנויצפוא שגמ לודומ

תונויליג 250 ל ילנויצפוא שגמ לודומ

500 לו תונויליג 250 ל ילנויצפואה שגמה לודומ תא דחיב ןיקתהל ןתינ אל

.

תונויליג

6

תיטרדנטס תספדמ

יטרדנטס טלפ שגמ

יזכרמ טלפ שגמ

1

ליעפמל הרקב חול

2

יתילכת בר ריינ ןיזמ

3

( S-Type ) תונויליג 250 ל יטרדנטס שגמ

תונוילי ג 250 ל יטרדנטס שגמ לודומ

( A4/Letter תינסחמ )

4

שמש תנירק םע םוקמב תספדמה תא ביצהל ןיא , חותפ יתילכת ברה ןיזמהשכ תספדמב םישמתשמ רשאכ

: הרעה

.

תיעבט אל ךסמ תנומתל וא הלקתל םורגל לולע רבדה .

הרישי

37

ךתושרבש תספדמה תודוא

ךתושרבש תספדמה תודוא

38

5

ףותהו רנוטה תוינסחמ תנקתה

.

ןהיפל לועפלו תספדמה לעבל ךירדמב תוחיטבה תוארוה תא אורקל שי םיאבה םילהנה עוציב ינפל

:

העדוה

רנוטה תינסחמ תנקתה

.( בבותסי אל רוטורה , תלעפומ הניא תספדמה םא ) תלעפומ תספדמהש תעב עצבל שי רנוטה תינסחמ לש הפלחה וא הנקתה

.

ימדק ה הסכמה תא חותפל ןכמ רחאלו

Insert Black Toner

העדוהה העיפומש אדוול שי

.

1

.

תוינסחמה יצירח לכמ יוסיכה תא ריסהל ידכ םינפל ותוא ךושמו ןגמה יוסיכ לעש טרסב זוחא

.

רנוטה תינסחמ לש הנושארה הנקתהב קרו ךא ןגמה יוסיכ תא ריסהל ךרוצ שי :

הרעה

.

ו תרסה רחאל ןגמה יוסיכ תא ךלשה :

הרעה

.

רנוטה תוינסחממ תחא לכ לש בכרמל דמצומ ןגמה יוסיכ :

הרעה

.

2

39

ףותהו רנוטה תוינסחמ תנקתה

אוה תוינסחמה רדס .

רנוטה תוינסחמ אשנמב ץירחה לע ןמוסמה עבצל םאות רנוטה תינסחמ לש עבצהש אדוול שי

.

רנוטה לש דיחא רוזיפל םורגל ידכ תינסחמה תא תולק רענל שי .

K,Y,M,C

.

3

.

רנוטה תינס חמל ליבקמ אוהשכ , רנוטה םטא תא הכישמב רסהו תולעמ 90 לש תיווזל דע תינושלה תא םרה

.

4

ףותהו רנוטה תוינסחמ תנקתה

40

םינמוסמה םימיאתמה םיצחה לומ לא תינסחמה לע םינמוסמה םיצחה תא אבה , רנוטה תינסחמ תא סינכהל ידכ

לוענל ידכ תידיה תא הטמ יפלכ ףוחד ןכמ רחאלו המוקמב תספתנ איהש דע המינפ תינסחמה תא סנכה .

תספדמה לע

.

המוקמ ב תינס חמה תא

.

5

.

ימדקה הסכמה תא רוגס

.

ימדקה הסכמה לש הקודה הריגס תרשפאמ הניא הנוכנ אל הנקתה .

ןוכנ ןפואב הנקתוה רנוטה תינסחמש אדוול שי :

הרעה

.

6

התע הז הנקתוהש רנוטה תינסחמ לש עבצה רשאכ .

אבה יונפה ץירחה לא רבועו בבותסמ רנוטה תוינסחמ אשנמ

.

האבה רנוטה תינסחמ תא סנכה ,

Insert

העדוהה וירחאלו , גצה יבג לע עיפומ

.

תורתונה תוינסחמה תנקתה ךרוצל 7 דע 1 םיבלש לע רוזח

.

7

.

8

41

ףותהו רנוטה תוינסחמ תנקתה

ףותה תינסחמ תנקתה

תא תובכל ןיא .

תוקד יתש דע תחא הקד ךשמב המאתה תעצבמ תספדמה , רנו טה תינסחמ תנקתה רחאל

:

הרעה

.

הזה ןמזה קרפ ךשמב תספדמה

.

1

.

ףותה תינסחממ ןגמה תעירי תא רסה

.

2

ףותהו רנוטה תוינסחמ תנקתה

42

, הלעמ יפלכ הנפומ טומהשכ .

תספדמה לש ינמיה הדצבש טומה תא הלעמ יפלכ ףוחד , ףותה תינסחמ תא סינכהל ידכ

םימיאתמה םיצחה לומ לא ףותה תינסחמ לע םינמוסמש םיצחה תא אבה , ףותה תינסחמ לש תידיב זוחא

.

המוקמב תספתנ איהש דע המינפ תינסחמה תא ךלוהו תספדמה לע םינמוסמש

.

3

.

המוקמב ףותה תינסחמ תא לוענל ידכ , ןימימש טומה תא הטמ יפלכ ךושמ

.

4

43

ףותהו רנוטה תוינסחמ תנקתה

.

ימדקה הסכמה תא ןכמ רחאלו , ןוילעה הסכמה תא רוגס

.

5

תא רוחאל ףוחדו םרה ןכמ רחאלו , ימדקה הסכמה תא חתפ ,

Insert Drum Cartridge

העדוהה העיפומשכ

.

ןוילע ה הסכמה

ףותהו רנוטה תוינסחמ תנקתה

44

6

תספדמה ילבכ רוביח

םיאתמה לבכה תריחב

: תואבה תושירדב דומעל בייח ךתושרבש

Dell Laser Printer 3100cn

תספדמ רוביחל שמשמה לבכה

רשואמ לבכ

Parallel IEEE 1284

רוביח

יליבקמ

(

בשחמ דצ

)

(

תספדמ תספדמ דצ

)

45

תספדמה ילבכ רוביח

1

2

3

תיליבקמ האיצי

1

USB

תאיצי

2

Ethernet

תאיצי

3

תימוקמ תספדמ רוביח

תספדמה םא .

יליבקמ לבכ תועצמאב וא

USB

לבכ תועצמאב ךתושרבש בשחמל תרבוחמש תספדמ איה תימוקמ תספדמ

תשרל תספדמה רוביח " ף יעסל רובעו הז בלש לע גלד , ךלש בשחמל תורישי אלו תרושקת תשרל תרבוחמ ךתושרבש

." תרושקתה

Windows

,

Windows XP

,

Windows 2000

,

Windows Me

,

Microsoft

®

Windows

®

98 SE

הלעפהה תוכרעמ

םע םידחא םיבשחמ םג .

USB

ירוביחב תוכמות רתוי תומדקתמ תואסרג וא

Mac OS 9

תכרעמ ןכו

Server 2003

ידכ בשחמב תנקתומה הלעפהה תכרעמל הוולנה דועיתב ןייע .

USB

ירוביחב םיכמות

Linux

®

ו UNIX

®

הלעפה תוכרעמ

.

USB

רוביחב תכמות ךתושרבש הלעפהה תכרעמ םא ררבל

: בשחמל תספדמה תא רבחל ידכ

.

למשחה םרזמ םיקתונמו םיבוכמ בשחמל םירבוחמה םירחאה םינקתהה לכו בשחמה , תספדמהש אדו

.

1

.

י ליבקמ לבכ וא

USB

לבכ תועצמאב בשחמל תספדמה תא רבח

.

2

1

2

תיליבקמ האיצי

1

USB

תאיצי

2

לע עיפומש יליבקמ /

USB

ןומיסה ןיב המאתה אדוול שי .

יליבקמ /

USB

לבכב שומיש תבייחמ תיליבקמ /

USB

תאיצי

.

תספדמה לע עיפומש יליבקמ /

USB

ןומיסה ןיבל לבכה

רבחל ןיא ,

USB

לבכב שומיש לש הרקמב .

בשחמה בגב תיל יבקמ האיציל וא

USB

תאיציל לבכה לש ינשה והצק תא רבח

.

USB

תאיצי םע תדלקמל ותוא

תספדמה ילבכ רוביח

46

תספדמה תקלדה

לעב למשח עקשל רחאה והצק תאו , תספדמה בגב םיאתמה עקשל תספדמה לש חתמה לבכ לש דחאה והצק תא רבח

.

התואנ הקראה

.

1

7

.

תספדמה תאו בשחמה תא קלדה

.

2

תרושקתה תשרל תספדמה רוביח

: תרושקת תשרל תספדמה תא רבחל ידכ

.

למשחה םרזמ םיקתונמו םיבוכמ בשחמל םירבוחמה םירחאה םינקתהה לכו בשחמה , תספדמהש אדו

תימוקמ תרושקת תשר לש ( hub

) תמוצ וא רבחמל

לש תוריהמל יטמוטוא ןפואב המצע המיאתמ תספדמה .

Category 5

גוסמ יטרדנטס לבכ לש דחאה והצק תא רבח

תספדמה בגב

Ethernet

תאיציל ינשה והצק

.

תאו , (

LAN

)

תרושקתה תשר

.

.

1

2

47

תספדמה ילבכ רוביח

7

1

Ethernet

תאיצי

1

תספדמה תקלדה

לעב למשח עקשל רחאה והצק תאו , תספדמה בגב םיאתמה עקשל תספדמה לש חתמה לבכ לש דחאה והצק תא רבח

.

התואנ הקראה

.

1

.

תספדמה תאו בשחמה תא קלדה

.

2

תספדמה תורדגה דומ ע לש הקידבו הספדה

םג קפסמ הז דומע .

תרושקתה תשרל רוביחה תא אדוול תנמ לע

.

תשרב

(

Printer Settings

) תספדמה תורדגה דומע תא ספדה

הספדהל תספדמה תרוצת תא רידגהל ךל עייסיש בושח עדימ

.

Menu

לע ץחל

.

1

.

וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Configure

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Reports

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

. לע ץחל .

תגצומ

Printer Settings

תורשפא

.

.

.

2

3

4

.

ספדומ תספדמה תורדגה דומע

רבדה שוריפ ,

169.254.xx.xx

וא , ( ןרציה לש לדחמה תרירב )

0.0.0.0

.

מ הנוש תגצומש

IP

ה תבותכ םא

."

IP

תורדגה תומיא " ףיעסל רובע .

הרמשנו תספדמל התצקוה

IP

תבותכש

.

5

IP

תבותכ תאצקה

שולש דע לולכל םילוכיו הדוקנ תועצמאב הזמ הז םידרפומש םיעטקמ העבראמ בכרומש ידוחיי רפסמ איה

IP

תבותכ

.

111.222.33.44

, המגודל .

עטקמ לכב תורפס

.

תשרה יעוציבב תויעבל םורגל הלוכי שומישב תאצמנ רבכש

IP

תבותכ תאצקה

.

תוכרעמ להנמ ידי לע ללכ ךרדב תעצובמש , תמדקתמ הלועפל תבשחנ

IP

תבותכ תאצקה :

הרעה

תספדמה ילבכ רוביח

48

." ליעפמה לש הרקבה חול " קרפב ןייע , ליעפמה לש הרקבה חולב שומישה ןפוא תודוא ףסונ עדימל

.

תספדמה תא קלדה

.

1

.

Ready to Print

העדוהה העיפומ

.

Menu

לע ץחל

.

וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Configure

הלמה ע יפותש דע

לע ץחל

וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Network

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

.

וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

TCP/IP

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

IPAddressSetup

יוטיבה עיפויש דע

לע ץחל

.

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Panel

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

.

לע ץחל

וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

IP Address

יוטיבה עיפויש דע

לע ץחל

. .

IP

ה תבותכ רובע םירפסמה תא ןיזהל ידכ

▲▼

לע ץחל .

IP

ה תבותכ לש הנושארה הרפסב םקוממ ןמסה

לע ץחל

.

.

.

.

.

.

.

.

2

3

4

5

6

7

8

9

.

10

.

11

.

.

האבה הרפסה לא רבוע ןמסה

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

IP

ה תבותכבש תורפסה לכ תא ןיזהל ידכ 11 ו 10 םיבלש לע רוזח

.

לע ץחל

וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Subnet Mask

יוטיבה עיפויש דע

לע ץחל

.

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Subnet Mask

תא רידגהל ידכ 11 ו 10 םיבלש לע רוזח

.

לע ץחל

וא

ל ע ץחל ןכמ רחאלו ,

Gateway Address

יוטיבה עיפויש דע

לע ץחל

.

.

.

.

.

12

13

14

15

16

.

17

.

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Gateway Address

תא רידגהל ידכ 11 ו 10 םיבלש לע רוזח

.

18

.

שדחמ התוא קלדה ןכמ רחאלו , תספדמה תא הבכ

.

19

בשחמ לכב טנרטניא ןפדפד תחיתפ ידי לע הרדגהה תא אדוול ךתורשפאב .

IP

תבותכ התע תיצקומ ךתושרבש תספדמל

טנרטניאה ןפדפדב גצוי , הכלהכ הרדגוה

IP

ה תבותכ םא .

URL

ה תבותכל תד עוימה הרושב

IP

ה תבותכ תדלקהו תשרב

.

Dell Printer Configuration Web Tool

ה ךלש

רשאכ .

הנקתהה תינכות תרזעב תספדמה ןקתה ילהנמ תנקתה תעב תספדמל

IP

ה תבותכ תא תוצקהל םג ךתורשפאב

.

חול טירפתב

AutoIP

בצמל רדגומ

IP Address

הנתשמהו ,

Network Installation

ןייפאמב שמתשמ התא

תספדמה לש הריחבה ןולחב היוצרה

IP

ה תבותכל

0.0.0.0

מ

IP

ה תבותכ תא רידגהל ךתורשפאב , ליעפמה לש הרקבה

49

תספדמה ילבכ רוביח

IP

תורדגה תומיא

.

ףסונ (

Printer Settings

) תספדמ תורדגה דומע ספדה netmask

ה ,

IP

ה תבותכ ינותנש אדוול ידכ

TCP/IP

תרתוכה תחת תספדמה תורדגה דומעב םושרה תא קודב

.

הפוצמל םימאות ןכא

Gateway

הו

וא

הלמה תא דלקה , תשרל רושקה בשחמב הדוקפה תרושב , המגודל .

הביגמ איהש אדוול ידכ תספדמל

:(

192.168.0.11

, המגודל ) תספדמה לש השדחה

IP

ping

ךילה עצב

ה תבותכ תא הירחאלו ping ping 192.168.0.11

.

1

.

2

.

הבושת לבקתת , תרושקתה תשרב הליעפ תספדמה םא

תספדמה ילבכ רוביח

50

7

ינ וגראה הרקבה חול לוהינל םילודומ

היירפסב

Drivers and Utilities

רוטילקתב אוצמל ןתינ םיאבה שמתשמל םיכירדמהו יקסע ףוסמ לוהינל םילודומה תא

:

\Utilities\SnapIns

®

IBM Tivoli NetView

®

CA Unicenter

.chm

ץבוק וא

.exe

ץבוק לכ ץרהו רוטילקתב האבה היירפסה לא רובע , םילודומב שמ תשהל ידכ ®

HP OpenView

IBM Tivoli: \Utilities\SnapIns\IBM Tivoli

CA Unicenter: \Utilities\SnapIns\CA Unicenter

HP OpenView: \Utilities\SnapIns\HP OpenView

51

ינוגראה הרקבה חול לוהינל םילודומ

ינוגראה הרקבה חול לוהינל םילודומ

52

8

ילנויצפוא ריינ שגמ לודומ תנקתה

תמייסש ירחא תונויליג 500 ל וא תונויליג 250 ל ילנויצפוא ריינ שגמ לודומ ףיסוהל דמוע התא םא : תוריהז

בגמ םילבכה לכ תא קתנלו למשחהמ חתמה לבכ תא קתנל , תספדמה תא תובכל דפקה , תספדמה תא ןיקתהל

.

הלא תולועפ עוציב ינפל תספדמה

.

דבלב דחא שגמ ףיסוהל ןתינו תונויליג 250 ל יטרדנטסה שגמה לודומל תחתמ םירבחתמ םיילנויצפוא ש גמ ילוד ומ

.

ךתושרבש תספדמב תרדגומש ריינה שגמ לודומ תרוצתל םאתהב , תומיוסמ תוארוהב ינוש ןכתיי

.

הז ךיר דמב תראותמש וזמ הנוש תויהל היושע םיוסמ ריינ ישגמ לש םימיוסמ םילודומ לש הרוצתה :

הרעה

.

קיב דה טרסהו הזיראה ירמוח לכ תא רסהו ותזיראמ שגמה תא אצוה

.

1

Tray module

Tray

.

תספדמה רובע דעוימה םוק מב שגמה לודומ תא בצה

.

ר תוי רחואמ בלשב שגמה יבג לע בצות תספדמה

: הרעה

.

תספדמה תא הבכ

.

2

.

3

53

ילנויצפוא ריינ שגמ לודומ תנקתה

.

םישר תב םגדומכ , הליענה ןונגנמ בוביסו שג מה לודוממ שגמה תאצוה ידי לע תספדמל שגמה תליענ תא ררחש

.

4

.

שגמה מ תספדמה תא רסה

חול דצ ) תספדמה תמדק רבעל תונפומ דחא םדא לש וינפשכ , םישנא ינש תרזעב תספדמה תא םירהל שי : תוריהז

תספדמה תא םירהל תוסנל ןיא םלועל .

ירוחאה הקלח רבעל הנופ תונפומ ינשה לש וינפו ( ליעפמה לש הרקבה

.

ילאמשהו ינמיה הדצל תונפומ םינ פהשכ

.

5

ילנויצפוא ר יינ שגמ לודומ תנקתה

54

ינשב שומישו ינשה שגמה יבג לע תרסה התע הזש יטרדנטסה שגמה תנקתה ידי לע הזל הז םישגמה תא דמצה

.

עבטמ ת רזעב םיגרבה תא בטיה קדה .

םיפרוצמה םיגרבה

.

6

.

םי שגמה ילודומ יבג לע תספדמה תא חנה

.

7

55

ילנויצפוא ריינ שגמ לודומ תנקתה

.

םיש רתב םגדומכ , הליענה ןונגנמ בוביסו שגמה לודוממ ןוילעה שגמה תרסה ידי לע םמוק מב םישגמה תא לענ

.

8

.

ר יינה תא ןעטהו םישגמה לכ תא ףלחה

.

9

.

תספדמה תא קלדה

.

10

.

.

ריינ ה גוס תא ההזת אל ךא , ורבוחש םישגמה תא יטמוטוא ןפואב ההזת תספדמה : הרעה

500 ל וא תונויליג 250 ל ילנויצפואה ריינה שגמ לודומש אדוול ידכ (

Printer Settings

) תספדמ תורדגה דומע ספדה

.

הכלהכ ןקתומ תונויליג

.

11

.

.

.

Menu

לע ץחל

.

א

וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Configure

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

.

ב

וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Reports

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

.

ג

ילנויצפוא ר יינ שגמ לודומ תנקתה

56

.

לע ץחל .

תגצומ

Printer Settings

תורשפא

.

ד

.

ספדומ תספדמה תורדגה דומע

תספדמה תורדגה לש המישרב םיעיפומ

תונויליג 500 ל שגמה לודומ

וא

תונויליג 250 ל שגמה לודומ

ש אדו

.

ה

.

Printer Options

תרתוכ ה תחת

תא שדחמ ןקתהו למשחהמ חתמה לבכ תא קתנ , תספדמה תא הבכ , המישרב םיעיפומ םניא שגמה ילודומ םא

.

תונויליג 500 ל וא תונויליג 250 ל ילנויצפואה ריינה שגמ לודומ

.

ליעפמה לש הרקבה חול תרזעב ריינה לדוגו ריינה גוס תא תספדמל ןיזהל שי , ילנויצפואה שגמב ריינ תנעטה רחאל

.

לע ץחל ןכמ רחאלו , ןקתוהש שגמה רובע ריינה לדוג עיפומש דע

לע ץחל

.

א

.

לע ץחל ןכמ רחאלו , ןקתוהש שגמה רובע ריינה גוס עיפומש דע

לע ץחל

.

ב

להנמ תא ןכדע , תרושקת תשרב תלעופ תספדמה םא .

הלעפה תכרעמ לכל תוארוהה יפ לע ןקתהה להנמ תא ןכדע

.

חוקל לכ רובע ןקתהה

.

12

.

13

PCL Driver

ןקתה להנמב םישמתשמ רשאכ

Windows XP/Server 2003

.

Printers and Faxes

Start

שקה

.

1

.

Properties

רחבו וז תספדמ למס לע ינמיה רותפכב שקה

.

Get Information from Printer

רחב ןכמ רחאלו ,

Options

תינושלה לע שקה

.

.

2

3

.

OK

לע ןכמ רחאלו

Apply

לע שקה

.

Printers and Faxes

הייקיתה תא רוגס

.

.

4

5

Windows 2000/NT4.0

.

Printers

Settings

Start

שקה

.

1

.

Properties

רחבו וז תספדמ למס לע ינמיה רותפכב שקה

.

Get Information from Printer

רחב ןכמ רחאלו ,

Options

תינושלה לע שקה

.

.

2

3

.

OK

לע ןכמ רחאלו

Apply

לע שקה

.

Printers

הייקיתה תא רוגס

.

.

4

5

Windows Me/95/98

.

Printers

Settings

Start

שקה

.

1

.

Properties

רחבו וז תספדמ למס לע ינמיה רותפכב שקה

.

Get Information from Printer

רחב ןכמ רחאלו ,

Options

תינושלה לע שקה

.

.

2

3

.

OK

לע ןכמ רחאלו

Apply

לע שקה

.

Printers

הייקיתה תא רוגס

.

.

4

5

57

ילנויצפוא ריינ שגמ לודומ תנקתה

:

םיאבה םיבלשה יפל לעפ

,

הנימז הניא

Get Information from Printer

תורשפא םא

.

Option Tray Module

תורשפא תא אצמ ,

Options

תינושלבש

Items

:

המישרה תביתב

250-Sheet Tray

ל ,

250-Sheet Tray Module (A4/Letter Cassette)

ל

Not Available

-

500-Sheet Tray Module

.

ל וא

מ הרדגהה תא הנש

Module (Legal Cassette)

.

OK

לע ןכמ רחאלו ,

Apply

לע שקה

.(

Printers

וא )

Printers and Faxes

הייקיתה תא רוגס

.

1

.

2

.

3

.

4

PS Driver

ןקתה ל הנמב םישמתשמ רשאכ

Windows XP/Server 2003

.

Printers and Faxes

Start

שקה

.

1

.

Properties

רחבו וז תספדמ למס לע י נמיה רותפכב שקה

.

ינדי ןפואב ילנויצפואה דויצה טירפב רחב ןכמ רחאלו ,

Devise Settings

תינושלב רחב

.

OK

לע ןכמ רחאלו

Apply

לע שקה

.

.

.

2

3

4

.

Properties

Windows 2000/NT4.0

.

Printers

Settings

Start

שקה

.

1

רחבו וז תספדמ למס לע ינמיה רותפכב שקה

.

ינדי ןפואב ילנויצפואה דויצה טירפב רחב ןכמ רחאלו ,

Devise Settings

תינושלב רחב

.

.

2

3

.

OK

לע ןכמ רחאלו

Apply

לע שקה

.

4

Windows Me/95/98

.

Printers

Settings

Start

שקה

.

1

.

Properties

רחבו וז תספדמ למס ל ע ינמיה רותפכב שקה

.

ינדי ןפואב ילנויצפואה דויצה טירפב רחב ןכמ רחאלו ,

Devise Options

תינושלב רחב

.

OK

לע ןכמ רחאלו

Apply

לע שקה

.

.

.

2

3

4

.

Setup

לע שקהו

Mac OS 9.x

Chooser

תורשפאב םישמתשמ רשאכ

Chooser

תועצמאב תספדמה תא רחב

.

Configure

לע שקה

.

.

1

2

.

OK

לע שקה ןכמ רחאלו ,

Installable Options

ב דויצה לש טירפתה טירפ תא רדגה

.

3

ילנויצפוא ר יינ שגמ לודומ תנקתה

58

תינחלוש תספדמב םישמתשמ רשאכ

.

הדובעה ןחלושב תרציש תספדמה למס לע שקה

.

1

.

Change Setup

תורשפאב רחבו , םיטירפתה לגרסב

Printing

לע שקה

.

OK

לע שקה ןכמ רחאלו ,

Installable Options

ב דויצה לש טירפתה טירפ תא רדגה

.

.

2

3

Mac OS X

.

Show Info

תורשפאב רחבו , (

Print Setup Utility

וא )

Print Center

םיטירפתה לגרסב

Printers

לע שקה

לע שקה ןכמ רחאלו תספדמב ונקתוהש דויצה יטירפב רחב ,

Installable Options

תורשפאב רחב

.

Apply Changes

.

.

1

2

59

ילנויצפוא ריינ שגמ לודומ תנקתה

ילנויצפוא ר יינ שגמ לודומ תנקתה

60

9

ילנויצפואה תידדצ

-

ודה הספדהה לודומ תנקתה

תא תובכל דיפקהל שי , תספדמה תרדגה ירחא ילנויצפוא תידדצ וד הספדה לודומ תפסוה לש הרקמב

:

הרעה

.

ה לא תולועפ עוציב ינפל תספדמה בגמ םילבכה לכ תא קתנל ןכו חתמה לבכ תא קתנל , תספדמה

הספדהה לודומב שומישה ינפל .

ילנויצפואה תידדצ ודה הספד הה לודומל ףרוצמ

64 MB

ןורכיזה סיטרכ

:

הרעה

ןורכיז סיטרכ תספדמב רבכ ןקתומ םא .

64 MB

ןורכיזה סיטרכ תא תספדמב ןיקתהל שי , ילנויצפואה תידדצ ודה

.

ילנויצפ ואה תידדצ ודה הספדהה לודומל ףרוצמש

64 MB

ןורכיזה סיטרכב שמתשהל ךרוצ ןיא , םייק

.

תספדמה לש ירוחאה הדצל רבחתמ ( סקלפוד ) ת ידדצ ודה הספדהה לודומ

.

ף רוצמה

64 MB

ןורכיזה סיטרכ רוביח תעב " ןורכיז סיטרכ תנקתה " ףיעסב ןייע

.

תספדמה תא הבכ

םידדצה ינשמ רורחשה ינספות תזיחא ידכ ךות הטמ יפלכ ותוא ךושמ ןכמ רחאלו , ירוחאה הסכמה תא חתפ

לע הציחל ידכ ךות , תספדמהמ וריסהל ידכ ץוח יפלכ ירוחאה הסכמה תא ךושמ .

ימינפה ירוחאה הסכמה לש

.

י מינפה ירוחאה הסכמה תא רוגס .

ירוחאה הסכמה לש םידדצה ינשמ םילוגעה םילוחכה םירותפכה

.

1

.

2

61

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ תנקתה

.

ורי סהל ידכ , ריינה הסכמ לש ןותחתה וקלח לש םידדצה ינש תא תונידעב ךושמ

.

3

.

הכימתה תועוצר קודיהל דע , 5 דע 4 םיבלש עוציב ךלהמב תידדצ ודה הספדהה לודומב ךומתל שי :

העדוה

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ תנקתה

62

4.

.

תספדמה לש ירוחאה הדצבש תוערגמה ךותל ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ לעש םיוווה תא ס נכה

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לוד ומ תא רוגס ןכמ רחאלו , תספדמה לש ןימי דצלו לאמש דצל תועוצרה תא רבח

.

בצמב הקזוחב תספדמל ותדמצה ידכ ךות לודומה לש ןותחתה קלחב ינמיה גרובהו יל אמשה גרובה תא קדה

.

רוגס

.

5

63

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ תנקתה

ודצבש רבחמה תא תספדמל רבחו , רבּ ְחמה הסכמ תא רסה .

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ תא חתפ .

.

חוטב םוקמב ירוקמה הסכמה תא רומש .

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ לש ןותחת ילאמשה

.

6

.

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ תא רוגס

.

7

.

חוטב םוקמב ירוקמה יוסיכה תא רומש .

תידדצ ודה הספדהה לודומל ףרוצמש שדחה רבחמה יוסיכ תא דמצה

.

8

.

.

ףרוצמה

64 MB

ןורכיזה סיטרכ רוביח תעב " ןורכיז סיטרכ תנקתה " ףיעסב ןייע

.

תספדמה תא קלדה

.

9

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ תנקתה

64

.

הכלהכ ןקתוה ילנויצפואה ת ידדצ ודה הספדהה לודומש אדו

.

10

.

.

.

Menu

לע ץחל

.

א

וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Configure

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

.

ב

וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Reports

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

.

ג

.

לע ץחל .

תגצומ

Printer Settings

תורשפא

.

ד

.

ספדומ תספדמה תורדגה דומע

דומעב

Printer Options

תרתוכה תחת המישרב עיפומ ילנויצפו אה תידדצ ודה הספדהה לודומש אדו

.

Printer Settings

.

ה

חתמה לבכ תא קתנ , תספדמה תא הבכ , המישרב עיפומ וניא ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ םא

.

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ תא שדחמ ןקתהו למשחהמ

.

תספדמה ןקתה להנמבש

Options

תינושלב (

Memory Capacity

) ןורכיזה תלוביק תא אדו

.

ו

להנמ תא ןכדע , תרושקת תשרל תרבוחמ תספדמה םא .

תוארוהה יפ לע ךתושרבש ןקתהה להנמ תא ןכדע

.

ח וקל לכ רובע ןקתהה

.

11

PCL Driver

ןקתה להנמב םישמתשמ רשאכ

Windows XP/Server 2003

.

Printers and Faxes

Start

שקה

.

1

.

Properties

רחבו וז תספדמ ל מס לע ינמיה רותפכב שקה

.

Get Information from Printer

רחב ןכמ רחאלו ,

Options

תינושלה לע שקה

.

.

2

3

.

OK

לע ןכמ רחאלו

Apply

לע שקה

.

Printers and Faxes

הייקיתה תא רוגס

.

.

4

5

Windows 2000/NT4.0

.

Printers

Settings

Start

שקה

.

1

.

Properties

רחבו וז תספדמ למס לע ינמיה רותפכב שקה

.

Get Information from Printer

רחב ןכמ רחאלו ,

Options

תינושלה לע שקה

.

.

2

3

.

OK

לע ןכמ רחאלו

Apply

לע שקה

.

Printers

הייקיתה תא רוגס

.

.

4

5

Windows Me/95/98

.

Printers

Settings

Start

שקה

.

1

.

Properties

רחבו וז תספדמ למס לע ינמיה רותפכב שקה

.

Get Information from Printer

רחב ןכמ רחאלו ,

Options

תינושלה לע שקה

.

.

2

3

.

OK

לע ןכמ רחאלו

Apply

לע שקה

.

Printers

הייקיתה תא רוגס

.

.

4

5

65

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ תנקתה

: םיאבה םיבלשה יפל לעפ , הנימז הניא

Get Information from Printer

תורשפא םא

.

Duplex Module

תורשפא תא אצמ ,

Options

תינושלבש

Items

:

המישרה תביתב

.

1

.

Available

ל

Not Available

מ הרדגהה תא הנש

.

128MB

תורשפאב רחב ןכמ רחאלו

Memory Capacity

לע שקה

.

OK

לע ןכמ רחאלו ,

Apply

לע שקה

.(

Printers

וא )

Printers and Faxes

הייקיתה תא רוגס

.

.

.

.

2

3

4

5

PS Driver

ןקתה להנמב םישמתשמ רשאכ

Windows XP/Server 2003

.

Printers and Faxes

Start

שקה

.

1

.

Properties

רחבו וז תספדמ למס לע ינמיה רותפכב שקה

.

ינדי ןפואב ילנויצפואה דויצה טירפב רחב ןכמ רחאלו ,

Devise Settings

תינושלב רחב

.

OK

לע ןכמ רחאלו

Apply

לע שקה

.

.

.

2

3

4

Windows 2000/NT4.0

.

Printers

Settings

Start

שקה

.

1

.

Properties

רחבו וז תספדמ למס לע ינמיה רותפכב שקה

.

ינדי ןפואב ילנויצפואה דויצה טירפב רחב ןכמ רחאלו ,

Devise Settings

תינושלב רחב

.

OK

לע ןכמ רחאלו

Apply

לע שקה

.

.

.

2

3

4

Windows Me/95/98

.

Printers

Settings

Start

שקה

.

1

.

Properties

רחבו וז תספדמ למס לע ינמיה רותפכב שקה

.

ינדי ןפואב ילנויצפואה דויצה טירפב רחב ןכמ רחאלו ,

Devise Options

תינושלב רחב

.

OK

לע ןכמ רחאלו

Apply

לע שקה

.

.

.

2

3

4

Mac OS 9.x

Chooser

תורשפאב םישמתשמ רשאכ

.

Setup

לע שקהו

Chooser

תועצמאב תספדמה תא רחב

.

Configure

לע שקה

.

.

1

2

רח אלו ,

Installable Options

טירפתב

Available

ל

Not Available

מ

Duplex Module

תרדגה תא הנש

.

OK

לע שקה ןכמ

.

3

תינחלוש תספדמב םישמתשמ רשאכ

.

תרציש תינחלושה תספדמה למס לע שקה

.

1

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ תנקתה

66

.

Change Setup

תורשפאב רחבו , םיטירפתה לגרסב

Printing

לע שקה

.

OK

לע שקה ןכמ רחאלו ,

Installable Options

ב דויצה לש טירפתה טירפ תא רדגה

Printer Setup

םושייב וא )

Print Center

טירפ תב

Printer List

ךסמ ךותמ תספדמב רחב

Mac OS X

.(

Utility

.

Show Info

תורשפאב רחבו , םיטירפתה תרושב (

Printer Setup Utility

לע וא )

Printers

לע שקה

לע שקהו

Duplex Module

ןומיסה תבית תא ןמס ןכמ רחאלו ,

Installable Options

תו רשפאב רחב

.

Apply Changes

.

2

.

3

.

2

.

3

.

1

תודובע לכ רובע לדחמה תרירבל תידדצ

-

ודה הספדהה תא ךופהל ידכ

הספדהה

תידדצ וד הספדהב ןיינועמ ךניא םא .

הספדהה תודובע לכב תידדצ וד הספדהב שומישל ןקתהה להנמ תא רידגהל ןתינ

.

הזה ןייפאמה תא ףוקעל ךתורשפאב , תמיוסמ הספדה תדובע רובע

.

Printers and Faxes

Start

שקה ,

Windows XP

-

.

Printers

Settings

ו

Windows Server 2003

הלעפהה תוכרעמב

Start

שקה , תורחאה הלעפהה תוכרעמ לכב

.

1

.

וז תספדמ למס לע רבכעה לש ינמיה רותפכב שקה

לע שקה ,

Windows 2000

ו

Windows XP

,

Windows Server 2003

הלעפהה תוכרעמב

.

Printing Preferences

.

.

Document Defaults

לע שקה ,

Windows NT 4.0

הלעפהה תכרעמב

.

Properties

לע שקה ,

Windows 95/98

ו

Windows Me

הלעפהה תוכרעמב

.(

Layout

וא )

Paper

תינושלה לע שקה

רחאלו ,

Flip on Short Edge

תורשפאב וא

Flip on Long Edge

תורשפאב רחב ,

Duplex

תבלושמה הביתב

.

Apply

לע שקה ןכמ

.(

Printers

וא )

Printers and Faxe

s

הייקיתה תא ר וגס ןכמ רחאלו ,

OK

לע שקה

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

םיסיטרכ תנקתה

ןורכיז סיטרכ תנקתה

.

512 MB

ו

256

,

128

,

64

םיפסונ ןורכיז יסיטרכב תכמות ךתושרבש תספדמה

הספדהה לודומב שומישה ינפל .

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומל ףרוצמ

64 MB

ןורכיזה סיטרכ

:

הרעה

ןורכיז סיטרכ תספדמב רבכ ןקתומ םא

.

ילנויצפואה תידדצ ודה

.

64 MB

ןורכיזה סיטרכ תא תספדמב ןיקתהל שי ,

הספדהה לודומל ףרוצמש

64 MB

ילנויצ פואה תידדצ ודה

ןורכיזה סיטרכב שמתשהל ךרוצ ןיא , םייק

.

התבוכ תספדמהש אדו

.

תערג מב הכישמ ידי לע תספדמה לש ילאמשה הדצב הרקבה חול הסכמ תא רסה

.

1

.

2

67

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ תנקתה

.

ץירח ה לעש הטילבל הליבקמ תערגמהש ךכ ןורכיזה סיטרכ תא זו חא

.

3

Notch

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ תנקתה

68

.

ץירחה ךותל ןורכיזה סיטרכ תא הקזוחב ףוחד

.

4

.

ת ספדמל הרקבה חול הסכמ תא שדחמ רבח

.

5

םילוקוטורפ יוביר סיטרכ תנקתה

.

םיאבה תשרה ילוקוטורפב שמתשהל ךל רשפאמ םילוקוטורפ יוביר סיטרכ

תוכמתנ הלעפה תוכרעמ

Windows Me/2000/XP/Server 2003

תשר לוקוטורפ

IPP

Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP/Server 2003

NetWare3.12/3.2/4.1/4.11/4.2/5/6/6.5*

SMB

NetWare (IPX/SPX)

Mac OS 9/Mac OS X AppleTalk

.

רת וי תו מדקתמ תואסרג וא Support Pack 1.1

ב קר תכמות *

69

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ תנקתה

םילוקוטורפ יוביר סיטרכ ןיקתהל תנמ לע

.

התבוכ תספדמהש אדו

.

תערגמב הכישמ ידי לע תספדמה לש ילאמשה הדצב הרקבה חול הסכמ תא רסה

.

.

1

2

ץירחה ךותל רבחמה תא ףוחדו , תספדמה יפלכ הנפומ ולש רבחמהש ךכ םילוקוטורפה יוביר סיטרכב זוחא

.

הרקבה חולבש

.

3

ץיר ח

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ תנקתה

70

.

תספדמה לש ירוחאה דצל םילוקוטורפה יוביר סיטרכל םיפרוצמה םיגרבה ינש תא קדה

.

4

.

תס פדמל הרקבה חול הסכמ תא שדחמ רבח

.

5

71

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ תנקתה

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ תנקתה

72

10

הספדהל הידמ יגוס יבגל תויחנה

תוכיאב הספדה תקפסמ ךתושרבש תספדמה .

דועו הפוצמ ריינ , תופטעמ , תויוות , םיפקש , ריינ תללוכ הספדהל הידמ

.

הספדהב תויעבמ ענמיהל תעייסמ תספדמל המיאתמש הספדהל הידמב הריחב .

הספדהל הידמ יגוס לש ןווגמ לע ההובג

לודומב הספדהל הידמה תא ןיעטהל דציכו םינושה הידמה יגוסב לפטל דציכ , הספד הל הידמ רוחבל דציכ ראתמ הז קרפ

.

תונויליג 500 ל וא תונויליג 250 ל ילנויצפואהו יטרדנטסה ריינה שגמ

ריינ

יכרוא םיביס רודיס םע , ( יפרגוריז ריינ ) םיכמסמ םוליצ ריינב שמתשה , עבצב הספדה תעב תיבטימ הספדה תוכיא תגשהל

םוליצ ריינב שמתשה , ןבל רוחשב הספדה תעב תיבטימ הספדה תוכיא תגשהל .

ר " מ / םרג 75 לש חטש ת דיחיל לקשמו

יוסינ ךורעל הצילממ

Dell

תרבח .

ר " מ / םרג 90 לש חטש תדיחיל לקשמו יכרוא םיביס רודיס םע , ( יפרגוריז ריינ ) םיכמסמ

.

אוהש גוס לכמ הספדהל הידמ לש הלודג תומכ תשיכר ינפל הספדה

.

ךכל םאתהב ריינה תא ןעטהו ריינה תזירא לע םושרה יפל הספדהל דעוימה דצה תא ההז , תספדמב ריינ ת נעטה תעב

ןיזמה תנעטה " ןכו " םיילנויצפואו םייטרדנטס םישגמב הספדהל הידמ תנעטה " םיפיעס האר , תוטרופמ הנעטה תוארוהל

." יתילכת ברה

ריינה תונוכת

תקידב תעב הלא תויחנה לע דיפקהל הצילממ

Dell

תרבח .

הספדהה תונימ או תוכיא לע תועיפשמ תואבה ריינה תונוכת

.

שדח ריינ יאלמ

לקשמ

ברה ריינה ןיזמ .

יכרוא םיביס רודיס לעב , ר " מ / םרג 105 ל 60 ןיבש לקשמב ריינ לש תיטמוטוא הנזהל דעוימ ריינה שגמ

ךומנ ולקשמש ריינ .

יכרוא םיביס רודיס לעב , ר " מ / םרג 216 ל 60 ןיבש לקשמב ריינ לש תיטמוטוא הנזהל דעוימ יתילכת

לקשמב ריינב שמתשה , םייבטימ םיעוציב תגשהל .

עקתיהל ריינל םורגל לולעו התואנ הנזהל ויד חישק וניא ר " מ / םרג 60 מ

.

יכרוא םיביס רודיס לעב ר " מ / םרג 75 לש חטש תדיחיל

לוקיע

, םרגנ לוקיעה .

ריינה תנזהב תויעבל םורגל לולע םזג ומ לוקיע .

תווצקב לקעתהל הספדהל הידמה לש הייטנה ושוריפ לוקיע

תוחל לש םיאנתב ותפיטעל ץוחמ ריינה ןוסחא .

תוהובג תורוטרפמטל ףשחנו תספדמה ךרד רבוע ריינהש ירחא , ללכ ךרדב

.

ריינה תנזהב תויעבל םורגלו הספדהה ינפל דוע לוקיעה תעפות תא ריבגהל לולע , ריינה שגמ ךותב וליפא , ההובג

ת וּקלח

ריינה םע הכלהכ גזמתמ וניא רנוטה , ידימ סג ריינה םא .

הספדהה תוכיא לע רישי ןפואב העיפשמ ריינה לש תוּקלחה תדימ

תיבטימ הספדה תוכיא .

ריינה תנזהב תויעב םרגיהל תולולע , ידימ קלח ריינה םע .

העורג הספדה תוכיא איה האצותהו

.

דליפ ֶש תודוקנ 250 ל 150 ןיב איה ריינה לש תוּקלחה תדימ רשאכ תלבקתמ

73

הספדהל הידמ יגוס יבגל תויחנה

תוחל תלוּכת

תא ריאשהל שי .

הכלהכ ריינה תא ןיזהל תספדמה לש התלוכי לע ןהו הספדהה תוכיא לע ןה העיפשמ ריינב תוחלה תומכ

, תוחלב םייונישל ריינה לש הפישחה תדימ תא ליבגהל ןתינ ךכ .

הספדהל שורד אוה ובש עגרל דע תירוקמה ותזיראב ריינה

.

םיעוציבב עוגפל םילולעש

(

Grain Direction

) ריינה יביס ןוויכ

םיביס רודיס ) ןויליגה ךרואל תויהל יושע םיביסה ןוּויכ .

ךותחה ןויליגב ריינה יביס םירדוסמ ובש ןוויכל סחייתמ הז חנומ

רודיס םע ריינב שמתשהל ץלמומ , ר " מ / םרג 135 דע 60 לקשמב ריינ רובע .( יבחור םיביס רודיס ) ןויליגה בחורל וא ( יכרוא

.

יבחור םיביס רודיס ףידע , ר " מ / םרג 135 לע הלועה לקשמב ריינ רובע .

יכרוא םיביס

םיביס תלוּכת

, םיביס ליכמש ריינ לש תונוכתה .( ץע לוטנ ריינ ) תימיכ ץע תיאת 100% מ םייושע ההובג תוכיאב יפרגוריזה ריינה יגוס בור

.

ריינב ה דורי לופיט תלוכיל איבהל תולולע , הנתוכ יביס ןוגכ

םיצלמומה ריינה יגוס

תדיחיל לקשמב ( יפרגוריז ריינ ) םיכמסמ םוליצל ריינב שמתשה , תויבטימ הנזה תונימאו הספדה תוכיא חיטבהל תנמ לע

.

הריבס הספדה תוכיא םיקפסמ יללכ יקסע שומישל םידעוימה ריינה יגוס םג .

ר " מ / םרג 75 לש חטש

הידמה תריחב תעב .

אוהש גוס לכמ הספדהל הידמ לש תולודג תויומכ תש יכר ינפל תואמגוד רפסמ סיפדהל דימת ץלמומ

.

עבצה תאו םיביסה תלוכת תא , חטש תדיחיל לקשמה תא ןובשחב איבהל שי , הספדהל

" תיטנגמ וידב

דומעל

םיוות יוהיז

םילגוסמש

" ימושיי

ריינ יגוסב

רובע

קרו

, סויזלצ

0

225 לש תוהובג תורוטרפמטל ריינה תא םמחמ רזיילה תספדה ךילהת

ךא שמתשהל שי .( non-MICR

) םירחא םימושיי רובע סוי זלצ

0

205 ו , (

MICR

)

שי .

םינכוסמ םירמוח הביבסל ררחשל ילבמו ( bleeding

) וידה לש תוליזנל םורגל ילבמ , תוהדל ילבמ הלא תורוטרפמטב

.

רזייל תוספדמל םיאתמ ןכא רחבנש ריינה םא קפסה וא ןרציה לצא ררבל

םימיאתמ

-

ית לב ריינ יגוס

לוטנ הקתעה ריינ , םחפ לוטנ ריינ םג םינוכמ .

םחפ ריינ

: ךתושרבש תספדמב שומישל םיצלמומ םניא םיאבה ריינה יגוס

אלל םיקתוע תריציל םישמשמו ימיכ לופיט ורבעש ריינ יגוס

.(

NCR

) םחפל קוקז וניאש ריינו (

CCP

) םחפ

.

תספד מה תא םהזל םילולעה םילקימיכ ליכמש שארמ ספדומ ריינ

.

תספדמה לש ( fuser

) ךותיהה תדיחיב הרוטרפמטהמ עפשומ תויהל לולעש שארמ ספדומ ריינ

ןוגכ ,' ץניא

±

0.09

מ לודג ( ריינה לע הספדהה לש קיודמ םוקימ ) ( היצרטסיגר ) בלש ִמ בייחמש שארמ ספדומ ריינ

.(

OCR

) יטפוא םיוות יוהיז יספוט

.

הלא םיספט יבג לע החלצהב סיפדהל ידכ הנכותה ת רזעב

.

בלש ִמה

ימרת ריינ ,

תא םיאתהל

יטתניס ריינ , (

ןתינ םימיוסמ

קיחמ ריינ )

םירקמב

הפוצמ ריינ

.

לקעתהל הטונש ריינ וא סג םקרמ םע ריינ , םיסג םיילוש לעב ריינ

.

DIN 19 309

ןקתב תדמוע הניאש ריינ תלוספ 25% מ רתוי ליכמש רזחוממ ריינ

.

םיקלח יבורמ םיכמסמ וא םיספט

הספדהל הידמ יגוס יבגל תויחנה

74

ך תח םע תויוות ריינ

הספדהל ריינה תריחב

.

תולקת תלוטנ הספדה החיטבמו ריינה תנזהב תויעב עונמל תעייסמ ריינה לש הנוכנ הריחב

.

.

ריינה תזירא יבג לע , ללכ ךרדב , ןיוצמ ה זה עדימה .

: הדורי הספדה תוכיאמ וא הנזהב תולקתמ ענמיהל תנמ לע

הספדהל דעוימה

.

דצה

םוגפ

תא

וניאש

ההז ,

, שדח ריינב

תספדמל

דימת

ריינה

שמתשה

תנעטה ינפל

.

ךמצעב וילוש תא תרשיי וא תכתחש ריינב שמתשת לא

םורגל לולע רבדה .

ריינ שגמ ותואב , םינוש םיגוסמ וא , םינוש םילקשמב וא תודימב הספדהל הידמ ןיעטהל ןיא

.

ריינה תנזהב תולקתל

ליעפמה לש הרקבה חולב תגצומ

Printing

הלמה רשאכ וא הספדהה ךלהמב תספדמהמ ריינה שגמ תא איצוהל ןיא

האר , הלא תורדגה תודוא טרופמ עדימל ) .

תונוכנ (

Paper Size

) ריינה תודימו (

Paper Type

) ריינה גוס תורדגהש אדו

.(" ריינה ישגמ תורדגה " ףיעס

יבג לע הליבחה ילוש תא רשייל דפקה .

ריינה תונוילי ג תא חוור ןכמ רחאלו ,

.

שגמב הכלהכ ןעטוה ריינהש אדו

רוחאלו םינפל ריינה תליבח תא םקע

.

יקפוא חטשמ

.

ש דחמ ותוא ןקתהו ריינה תא ךופה , ליגר ריינב רבודמשכו , הדימה לע רתי לקועמ ריינהש הרקמב

םיבתכמ ריינו שארמ םיספדומ םיספט תריחב

לש

.

הטירח סופד וא יפרגוטיל

.

: תספדמה רובע םיבתכמ ריינו שארמ םיספדומ םיספט תריחב תעב

תויבטימ תואצות תגשהל יכרוא םיביס רודיס ל עב ריינב שמתשה

טספוא סופד ךילהתב וספדוהש םיבתכמ ריינו םיספטב קרו ךא שמתשה

.

סג םקרמ

.

תוליזנל

ילעב ולש

םורגל

חטשה

ילבמ

ינפש

ויד

ריינב

גפוסש ריינ

שומישמ

רחב

ענמיה

הרוטרפמטב דומעל וידה לע .

םיכמסמ םוליצ

.

תונוכמ

הביבסל

רו בע

םינכוסמ

דעוימו םוחל

םירמוח

דימע

טולפיש

ויד

ילבמו

םע ספדוהש

סמייש

ריינב

ילבמ סויז

שמתשה

לצ

0

225

75

הספדהל הידמ יגוס יבגל תויחנה

םיעבוקמש ויד יגוס .( fuser

) ךותיהה תדיחיבש ןוקיליסהמ וא רנוטבש ףרשהמ םיעפשומ םניאש ויד יגוסב שמתשה

, קפס לש הרקמב .( סקטל ) ימוג ףרש סיסב לע וידל דוגינב , הלא תושירדב דומעל םירומא ןמש סיסב לע וא ןוצמחב

.

ריינה קפסל הנפ

םיבתכמ ריינ לע הספדה

.

רזייל תוספדמל םיאתמ תרחבש שארמ ספדומה םיבתכמה ריינ םא ריינה לש קפסה וא ןרציה לצא ררב

הידמה ישגמב םיבתכמ ריינ תנעטה תעב האבה הלבטב רזעה .

הספדהה ןוויכל תובישח הנשי םיבתכמ ריינ לע הספדהב

.

הספדהל

ףדה ןוויכ ספדומה דצה ריינה שגמ גוס

שגמה בג לא הלעמ יפלכ תונויליג 250 ל יטרדנטס ריינ שגמ לודומ

500 ל וא 250 ל ילנויצפוא ריינ שגמ לודומ

תונויליג

ןושאר תספדמל סנכנ וגולה דצ הלעמ יפלכ יתילכת בר ןיזמ

בקונמ ריינ תריחב

תוטיש תניחבמ ןכו , םירוחה םוקימבו םירוחה רפסמב הזמ הז םינוש תויהל םייושע בקונמ ריינ לש םינושה םיגת ומה

.

רוצייה

: בקונמ ריינב שמתשהלו רוחבל ידכ

הספדהל הידמ יגוס יבגל תויחנה

76

הלופכ הנזהל םורגל לוכי

.

םינרצי רפסממ ריינ תואמגוד קודב , בקונמ ריינ לש תולודג תויומכב שמתשתו ןימזתש ינפל

חדקנש ריינ .

תוליבחב זראנ רבכש ריינ חודקל ן יאו ריינה ןרצי לצא תושעיהל ךירצ בוקינה

.

עקתיי ריינהש ךכלו , תספדמה ךותל תונויליג רפסמ לש

ךירצהל יושע רבדה .

ליגר ריינ לש תוליבח רשאמ רתוי הלודג תומכב ריינ קבא לולכל תויושע בקונמ ריינ לש תוליבח

.

ליגר ריינ םע רשאמ רתוי הכומנ תויהל היושע ריינה תנזה תונימא םג .

תספדמה לש רתוי ףוכת יוקינ

.

ליגר ריינו בקונמ ריינ יבגל תוהז ריינה לקשמ רבדב תויחנהה

םיפקש

.

אוהש גוס לכמ הספדהל הידמ לש הלודג תומכ תשיכר ינפל הספדה יוסינ ךורעל הצילממ

Dell

תרבח

.

תספדמל קזנמ ענמיהל ידכ תספדמה לש ןקתהה להנמ ךותמ

Transparency

ל (

Paper Type

)

: םיפקש לע הספדהב

ריינה גוס תא רדגה

םילגוסמ תויהל םיפקשה לע .

םיליגר םיפקש ב שמתשהל ןיא .

רזייל תוספדמל דחוימב םידעוימש םיפקשב שמתשה

.

הביבסל םינכוסמ םירמוח וטלפייש ילבמו םעבצ תא דבאל ילבמ , וכתויש ילבמ סויזלצ

0

205 לש הרוטרפמטב דומעל

.

הדורי הספדה תוכיאל םורגל לולע רבדה .

םיפקשה לע עבצא תועיבט ינמיסמ ענמיה

.

הזל הז םידומצש תונ ויליגמ ענמיהל ידכ המירעב ףנפנ , םיפקש תנעטה ינפל

םיפקש תריחב

גוסב תויולת תודימעהו הספדהה תוכיא .

רזייל תוספדמב שומישל םידעוימש םיפקש לע תורישי סיפדהל הלוכי תספדמה

לכמ הספדהל הידמ לש הלודג תומכ תשיכר ינפל הספדה יוסינ ךורעל הצילממ

Dell

תרבח .

שומיש השענ םהבש םיפקשה

.

אוהש גוס

גוס " ףיעס האר ) .

הידמה תנזהב תולקתמ ענמיהל ידכ

Transparency

ל (

Paper Type

) ריינה גוס תרדגה תא תונשל שי

תועיגמש רזייל תוספדמל םימאות םיפקשה םא קפסה וא ןרציה לצא ררבל שי .( וז הרדגה לע טרופמ עדימל " ריינה

, וכתויש ילבמ וז הרוטרפמטב דומע ל םילגוסמש םיפקשב קרו ךא שמתשה .

סויזלצ 2050 דע לש תוהובג תורוטרפמטל

.

הביבסל םינכוסמ םירמוח וטלפייש ילבמו םעבצ תא דבאל ילבמ

תופטעמ

תשיכר ינפל הספדה יוסינ ךורעל הצילממ

Dell

תרבח .

תחא הספדה תדובע רובע יתילכת ברה ןיזמב תופטעמ ןיעטהל ןתינ

." יתילכת ברה ןיזמה תנעטה " ףיעס האר , הפטעמ תנעטה רבדב תוארוהל .

אוהש גוס לכמ הספדהל הידמ לש הלודג תומכ

תומיאתמה תודימב רחבו

.

רזייל

Envelope

תוספדמב

ל (

שומישל

Paper Type )

תודעוימש ההובג תוכיאמ

ריינה גוס תא רדגה .

MPF -

תופטעמב

: תופטעמ לע הספדהב

קרו ךא שמתשה

ל ריינה שגמ גוס תא רדגה

.

תספדמה לש ןקתהה להנמ ךותמ הפטעמל

, תופטעמה ןיזמב ר " מ / םרג 105 דע ריינב שמתשהל ןתינ .

ר " מ / םרג 75 ריינמ תופטעמב שמתשה , םייבטימ םיעוצ יבל

90 אוה 100% לש הנתוכ תלוּכת םע תופטעמל יברמה לקשמה .

25% לע הלוע הניא ריינב הנתוכה תלוּכתש יאנתב

.

ר " מ / םרג

77

הספדהל הידמ יגוס יבגל תויחנה

.

תומוגפ ןניאש , תושדח תופטעמב קרו ךא שמתשה

.

המ

.

.

.

.

: תופטעממ ענמיה , םיי בטימ םיעוציבל

הדימה לע רתי תולתופמ וא תולקועמ

והשלכ ןפואב תומוגפ וא וזל וז תוקובד

םיטילבת וא בוקינ , רוריח , םירוח , תונולח םע

תכתממ קודיה יספ וא תזורחמ ירשק , םיבטא םע

.

רזושמ הנבמ תולעב

.

םיקבדומ םילוב םע

ותח וא הרוגס הפטעמהש תעב יולג קיבד חטש תולעב

.

תולפוקמ תוניפ וא םיצרוחמ םיילוש תולעב

.

חטוּשמ וא טמוקמ , סג רומיג תולעב

טמקתהל , הדימה לע רתי לתפתהל , םטאיהל ילבמ סויזלצ

0

205 לש הרוטרפמטב דומעל תולוכיש תופטעמב שמתשה

.

תופט עמה קפסל הנפ , סיפדהל ךנוצרבש תופטעמה רבדב קפס לש הרקמב .

הביבסל םינכוסמ םירמוח טולפל וא

.

תופטעמה לש ןבחורל יבחורה ךילומה תא םאתה

תמדק רבעל תינפומו השורפ תרגוסה הפשהשכ תופטעמה תא סנכה , יתילכת ברה ןיזמב תופטעמ ןיעטהל ידכ

.

תספדמה םינפ לא תינפומ תופטעמה לש רתוי הרצקה הפשהו , תלפוקמ תרגוסה הפשהשכ וא , תספדמה

." יתילכת ברה ןיזמה תנעטה " קרפ האר , הפטעמ תנעטה ןפוא לע תוארוהל

.

הספדה תדובע לכ רובע תופטעמ לש דחא לדוגב שמתשה

םורגל לוכי ההובגה הספדהה תרוטרפמטו ( 60% מ הלעמל ) ההובג תוחל לש בולישהש ןוויכמ , הכומנ תוחל לע דפקה

.

תופטעמה תמיטאל

תויוות

, תויוותה לש קבדה .

רזייל תוספדמב שומישל תודעו ימה תויוות לש םיבר םיגוס יבג לע סיפדהל ןתינ ךתושרבש תספדמב

.

25 psi

לש ץחלבו סויזלצ

0

205 לש הרוטרפמטב דומעל םיכירצ ןוילעה יופיצהו ( הספדהל ריינ ) ומצע ריינה

.

אוהש גוס לכמ הספדהל הידמ לש הלודג תומכ תשיכר ינפל הספדה יוסינ ךורעל הצילממ

Dell

תרבח

לש ןקתהה להנמב ריינה גוס תא רדגה .

Tray Settings טירפתב Label ל ( Paper Type

: תופטעמ לע הספדהב

) ריינה גוס תא רדגה

.

תספדמה

.

הנזה תולקתל םורגל לולע רבדה .

שגמ ותואב םיפקש וא הספדה ריינ םע דחי תויוות ןיעטהל ןיא

.

קירבמ אשונ ןויליג םע תויוות תונויליגב שמתשת לא

.

ךתחה י לושמ מ " מ 1 מ ןטק קחרמב סיפדהל ןיא

םורגלו , הספדהה ךלהמב ןויליגהמ ףלקתהל תולולע תויוותה םייקלח תונויליגב .

םימלש תויוות תונויליגב שמתשה

תוירחאה לוטיבל איבהל םילולעו , קבדב תינסחמה תאו תספדמה תא םימהזמ םג םייקלח תונויליג .

הלקתל

.

תינסחמלו תספדמל

הספדהל הידמ יגוס יבגל תויחנה

78

טמקתהל , הדימה לע רתי לקעתהל , קבדיהל ילבמ סויזלצ 2050 לש תורוטרפמטב דומעל תולוכיש תויוותב שמתשה

.

הביבסל םינכוסמ םירמוח טולפל וא

.

תיוותה לש םיכתחה ןיב וא רוריחה ינמיסמ , תיוותה ילושמ מ " מ 1 מ ןטק קחרמב סיפדהל ןיא

היהי קבד ב הפוצמה חטשהש הצילממ Dell תרבח .

ןויליגה ילוש דע עיגמ קבדה םהבש תויוות תונויליגב שמתשת לא

.

תוירחאה לוטיבל איבהל לוכיו תספדמה תא םהזמ קבדה .

םיילושהמ מ " מ 1 תוחפל קחורמ

, תירוחאהו תימדקה הפשהמ מ " מ 3 בחורב העוצר ריסהל שי , קבדב הפוצמה חטשה תא ליבגהל ןתינ אל םא

.

ףלוד וניאש קבדב שמתשהלו

.

תספדמה ךותב תויוות ה לש תופלקתה עונמל ידכ תימדקה הפשהמ מ " מ 3 בחורב העוצר רסה

.

םידוקרב תספדהב דחוימב , ףידע (

Portrait

) ןויליגה ךרואל הספדה ןוויכ

.

ףושח קבדה ןהבש תויוותב שמתשהל ןיא

הספדהל הידמה ןוסחא

.

הדיחא יתלב הספדה תוכיאו הידמה תנזהב תויעב עונמל עייסת הספדהל הידמה ןוסחא תעב תואבה תויחנהה לע הדפקה

תוחלהו סויזלצ

0

21 כ איה הרוטרפמטה הבש הביבסב הספדהל הידמה תא ןסחאל שי , תויבטימ תואצות תגשהל

.

40% תיסחיה

.

הפצרה לע תורישי אלו , ףדמ וא חטשמ יבג לע הספדהל הידמה תא תוליכמה ןוטרקה תואספוק תא ןסחאל ץלמומ

רשי חטשמ לע ןתוא חינהל ד פקה , תירוקמה ןוטרקה תספוקל ץוחמ הספדהל הידמ לש תודדוב תוליבח ןוסחא תעב

.

ולקעתי וא וטמקתי אל הידמה ילושש ידכ

.

הספדהל הידמה תוליבח יבג לע רבד חינהל ןיא

םיטרפ ִמו הספדהל הידמה ישגמ יוהיז

.

םיילנויצפואהו יטרדנטסה הספדהל הידמה ישגמ תודוא עדימ תוגיצמ תואבה תואלבטה

הספדהל הידמ לש םיכמתנ םיגוסו תודימ

הספדה לודומ

תידדצ וד

ילנויצפוא

שגמ לודומ

ל ילנויצפוא

תונויליג

500

250

ל ילנויצפוא שגמ לודומ

תונויליג

תינסחמ

Legal

תינסחמ

A4/Letter

250

ל יטרדנטס שגמ לודומ

תונויליג

תינסחמ

Legal

תינסחמ

A4/Letter

ב ר ןיזמ

יתילכת

ןכ

א ל

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

אל

אל

ןכ

אל

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

אל

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

אל

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

A4

A5

B5

Letter

Folio (8.5 × 13 in.)

79

הספדהל הידמ יגוס יבגל תויחנה

ןכ

ןכ

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

ןכ

ןכ

אל

אל

א ל

אל

אל

אל

ןכ

אל

אל

אל

אל

אל

ןכ

ןכ

אל

אל

אל

אל

אל

הספדה לודומ

תידדצ וד

ילנויצפ וא

שגמ לודומ

500 ל ילנויצפוא

תונויליג

שגמ לודומ

250 ל ילנויצפוא

תונויליג

שגמ לודומ

250 ל יטרדנטס

תונויליג

בר ןיזמ

יתילכת

ןכ

אל

ןכ

אל

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

ןכ

אל

ןכ

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

ןכ

אל

ןכ

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

אל

ןכ

אל

ןכ

אל

אל

אל

אל

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

אל

אל

אל

אל

ןכ

אל

אל

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

ןכ

Legal (8.5 × 14 in.)

Executive

COM-10

הפטעמ

Monarch

C5

DL

יפל הספדהל הידמ

שמתשמה תשירד

הספדהל הידמ לש םיכמתנ םיגוס

( ר " מ / םרג 80-60 ) 1 ליגר ריינ

( ר " מ / םרג 80-60 ) ידדצ וד 1 ליגר ריינ

( ר " מ / םרג 10

5

-81 ) 2 ליגר ריינ

( ר " מ / םרג 10

5

-81 ) ידדצ וד 2 ליגר ריינ

(106–163 gsm)

( תוכירכ )

Covers1

(106–163 gsm)

( 2 דצ – תו כירכ )

Covers 2 (164–216 gsm)

Covers 2-Side2 (164–216 gsm)

םיפקש

תויוות

Coated 1 (106–163 gsm)

Coated 1-Side2 (106–163 gsm)

Coated 2 (164–216 gsm)

Coated 2-Side2 (164–216 gsm)

הפטעמ

הספדהל הידמ יגוס יבגל תויחנה

80

11

הספדהל הידמ תנעטה

.

תולקת תלוטנ הספדה החיטבמו הנזה תולקת עונמל תעייסמ הספדהל הידמה לש הנוכנ הנעטה

יבג לע , ללכ ךרדב , םושר הזה עדימה .

הידמה לש הספדהל דעוימה ןויליגה דצ תא תוהזל שי , הספדהל הידמה תנעטה ינפל

.

הספדהל הידמה תליבח לש הזיראה

םיילנויצפואה םישגמבו יטרדנטס ה שגמב הספדהל הידמ תנעטה

.

הספדהה ךלהמב םישגמה תא איצוהל ןיא , הנזה תולקתמ ענמיהל ידכ

: הרעה

.

ההז םישגמה לכ לש הנעטהה ןפוא

.

שגמה תא אצוה

.

1

.

תיברמה הדימב םיחותפ תויהל םיכירצ בחורה יכילומ .

שגמה ילוש לא בחורה יכילומ תא קלחה

.

2

81

הספדהל הידמ תנעטה

.

שגמה ילוש לא ותוא קלחהו ךרואה ךילומ לע ץחל

.

3

ילוש תא רשיי .

הליבחה תא חוור ןכמ רחאלו , רוחאלו םינפל תונויליגה תא ענענ , הספדהל הידמה תנעטה ינפל

.

יקפוא חטשמ יבג לע המירעה

.

4

.

.

הלעמ יפלכ הנפומ הספדהל ץלמומה דצהשכ , שגמה ךותל הספדהל הידמה תא סנכה

.

ריינה תנזהב תולקתל םורגל לולע שגמה לש רתי יולימ .

שגמה ל ע ןמוסמש , יברמה יולימה הבוגמ גורחל ןיא :

הרעה

.

הספדהל הידמה לש המירעה תונפדל תונידעב ודמצייש דע ךרואה ךילומ תאו בחורה יכילומ תא קלחה

.

5

.

6

.

ומוקמל שגמה תא סנכה

תורדגהה תרוצת תא עובקל שי , שגמב והשלכ גוסמ הספדהל הידמ תנעטה תעב

.

העד והה יפ לע , שגמ ותוא רובע

Paper Size

ו

Paper Type

.

7

.

8

הספדהל הידמ תנעטה

82

ףדה ןוויכ

שגמה בג לא

ןושאר תספדמל סנכנ וגולה דצ

םיבתכמ ריינ תנעטה

.

הלעמ יפלכ הנפומ ספדומה דצהשכ שגמב םיבתכמה ריינ תא חנה

ספדומה דצה ריינה שגמ גוס

הלעמ יפלכ תונויליג 250 ל יטרדנטס ריינ שגמ לודומ

500 ל וא 250 ל ילנויצפוא ריינ שגמ לודומ

תונויליג

הלעמ יפלכ יתילכת בר ןיז מ

83

הספדהל הידמ תנעטה

יתילכת

-

ברה ןיזמה

תלוביק

: ליכהל לוכי יתילכת ברה ןיזמה .

מ " מ 16 אוה המירעה לש יברמה הבוגה

ר " מ / םרג 75 ריינ תונויליג 150 כ

הספדהל הידמ לש תודימ

: אבה תודימה חווטב הספדהל הידמ יתילכת ברה ןיזמב ןיעטהל ןתינ

מ " מ 215.9

דע מ " מ 90 – בחו ר

מ " מ 355.6

דע מ " מ 139.7

– ךרוא

יתילכת

-

ברה ןיזמה תנעטה

תופטעמ ןוגכ , תונוש תודימבו םינוש םיגוסמ הספדהל הידמ תנעטהל יתילכת ברה ןיזמב שמתשהל ןתינ , ליגר ריינל ףסונב

.

םיפקשו

.

יתילכת ברה ןיזמה לש הסכמה תא הנידע הכישמב חתפ

.

1

.

תיברמה הדימב םיחותפ תויהל םיכירצ בחורה יכילומ .

שגמה ילוש לא בחורה יכילומ תא קלחה

.

2

הספדהל הידמ תנעטה

84

.

הלעמ יפלכ הנפומ הספדהל ץלמומה ןויליגה דצשכ , יתילכת ברה ןיזמה ךותל הספדהל הידמה תא סנכה

.

חוכ תלעפה ידכ ךות הספדהל הידמה ת א סינכהל ןיא :

הרעה

.

3

.

הספדהל הידמה לש המירעה תונפד ל תונידעב ודמצייש דע בחורה יכילומ תא קלחה

.

הספדהל הידמה תא ףפוכל אלש דפקה :

הרעה

.

4

.

תנעטהש הספדהל הידמה רובע ןוכנה ךרעה םע ורדגוה יתילכת ברה ןיזמה רובע ריינה גוסו ריינה תודימש אדו

חולב הספ דהל הידמה לש גוסהו תודימה תא רחב ןכו , הספדהל הידמה לש גוסהו תודימה , רוקמה תא הנכותב רחב

.

ליעפמה לש הרקבה

.

5

.

6

85

הספדהל הידמ תנעטה

תופטעמ תנעטה

תינפומו השורפ תרגוסה הפשהשכ תופטעמה תא סנכה , מ " מ 220 מ ןטק ןבחורש תופטעמ יתילכת ברה ןיזמב ןיעטהל ידכ

הפשהשכ תופטעמה תא סנכה , מ " מ 220 לע הלוע ןבחורש תופטעמ יתילכת ברה ןיזמב ןיעטהל ידכ .

תספדמה תמדק רבעל

הנעטהה וק ןומיסל דע תופטעמ םעפ לכב ןיעטהל ןתינ .

תספדמה ךותל תינפומ הפטעמה לש הרצקה הפשהו הרוגס תרגוסה

.

יברמה

.

ירמגל השורפ היהת תופטעמה לש הריגסה תפשש דפקה :

הרעה

רי ינה תנזהב תולקת םורגל תולולע הלא תופטעמ .

תוקבדמ וא הפוצמ הנטב , תונולח םע תופטעמב שמתשהל ןיא םלועל : הרעה

.

תספדמל קזנו

יתילכת

-

ברה ןיזמב שומישה

.

הספדה תדובע לכ רובע דבלב דחא לדוגו דחא גוסמ הספדהל הידמ ןיעטהל שי

תוספדמב שומישל תדעוימש ההובג תוכיאמ הספדהל הידמב קרו ךא שמתשה , תיברמה הספדהה תוכיא תגשהל

." הספדהל הידמ יגוס יבגל תויח נה " קרפב ןייע , הספדהל הידמל רושקה לכב תופסונ תויחנהל .

רזייל

תלעופ תספדמה רשאכ וא יתילכת ברה ןיזמב הספדהל הידמ ןיידע שי דוע לכ הספדהל הידמ איצוהל וא ףיסוהל ןיא

.

הנזהב תולקתל םורגל לולע רבדה .

יתילכת ברה ןיזמה ךותמ הספדהל הידמ תחקולו

ןויליגה לש הנוילעה הפשהו , הלעמ יפלכ הנפומ הספדהל ץלמומה ןויליגה דצשכ הספדהל הידמה תא ןיעטהל שי

.

יתילכת ברה ןיזמל הנושאר תסנכנ

.

ידימ בר חוכ וילע ליעפהל וא ןעשיהלמ ענמיהל שי , ןכ ומכ .

יתילכת ברה ןיזמה יבג לע םהשלכ םיצפח חינהל ןיא

Printing

הלמה רשאכ וא יתילכת ברה ןיזמהמ הספדה תדובע תעצבת מש תעב תספדמהמ שגמ איצוהל ןיא

.

הנזהב תולקתל םורגל לולע רבדה .

ליעפמה לש הרקבה חולב תגצומ

ךרוצל הפטעמ בבוסל דציכו ריינב יתילכת ברה ןיזמה תא ןיעטהל דציכ םינייצמ יתילכת ברה ןיזמה יבג לע םילמסה

.

הספדה

הספדהל הידמ תנעטה

86

םישגמ רושיק

תספדמה .

םישגמ / הידמ תורוקמ רפסמב גוס ותואמו תודימ ןתואב הספדהל הידמ ןיעטהל ךל רשפאמ םישגמ רושיק

זאו , תרמגנ הידמהש דע ןושארה שגמב הליחת תשמתשמו הזל הז םישגמ / הידמה תורוקמ תא יטמוטוא ןפואב תרשקמ

.

רשוקמה שגמל תרבוע

רשקל תנמ לע גוס ותואמ היהת הספדהל ה ידמהש דפקה , םישגמהמ דחא לכב תודימ ןתואב הספדהל הידמ ןיעטמ התאשכ

.

םישגמה ןיב

ו

Paper Size

תורדגה תא רחב , ורחבנש םישגמב גוסה ותואמו תודימ ןתואב הספדהל הידמ תנעטהש רחאל

.

הידמ שגמ / רוקמ לכ רובע

Tray Settings

טירפתב תומיאתמה

Paper Type

םא .

םישגמהמ דחא לכ רובע ידוחיי ךרעל

Paper Type

ו

Paper Size

תא רדגה , םישגמה רושיק תא לטבל ידכ

.

ןוכנ אלה ריינה גוס יבג לע תועטב סיפדהל לולע התא , גוס ותואמ הספדהל הידמ םיליכמ םירשוקמה םישגמה לכ אל

תידדצ

-

ודה הספדהה תייצקנופב שומישה

םיגוסו תודימ " קרפב ןיי ע .

ריינה ןויליג לש וידדצ ינש לע סיפדהל ךל תרשפאמ ( סקלפוד תספדה וא ) תידדצ וד הספדה

.

תידדצ וד הספדהל תומיאתמה הספדהל הידמה תודימ לע עדימל " הספדהל הידמ לש םיכמתנ

הכירכל תידדצ וד הספדהב שומיש

הרצקה הפשה ךרואל איה הכירכה םא רוחבל ךילע , ןקתהה להנמ ךותמ הכירכל תידדצ וד הספדהב שומיש ךרוצל

טירפתב

Binding

הכירכה הרדגה .

הספדהל הידמה לש (

Flip on Long Edge

) הכוראה וא (

Flip on Short Edge

)

ןויליגה לש ירוחאה ודצ יבג לע הספדהה םוקימ תאו , םיידדצ ודה םיפדה וכרכיי ובש ןפואה תא הרידגמ

Duplex

.( םיידרפ דומע ירפסמ ) ףדה לש ימדקה ודצב הספדהה םוקימ תמועל ( םייגוז דומע ירפסמ )

: םיירשפא םיכרע י נש

Binding

תרדגהל

( portrait

) דומעה ךרואל הספדה רובע תילאמשה הפשה ) דומעה לש הכוראה הפשה ךרואל הכירכה תא רידגמ

םישרתה .( ןימיל לאמשמ אוה האירקה ןוויכ רשאכ – ( landscape

) דומעה בחורל הספדה רובע הנוילעה הפשהו

: landscape

ו portrait

ידומע רובע הכוראה הפש ה ךרואל הכירכ גיצמ אבה

ךרואל )

Long Edge

( הכוראה הפשה

87

הספדהל הידמ תנעטה

( portrait

) דומעה ךרואל הספדה רובע הנוילעה הפשה ) דומעה לש הרצקה הפשה ךרואל הכירכה תא רידגמ

.( ןימיל לאמשמ אוה האיר קה ןוויכ רשאכ – ( landscape

) דומעה בחורל הספדה רובע תילאמשה הפשהו

: landscape

ו portrait

ידומע רובע הרצקה הפשה ךרואל הכירכ גיצמ אבה םישרתה

Edge

הפשה ךרואל )

( הרצקה

.

ל קעתה אל ריינהש אדוול שי , היולג לדוגב ריינ לש םידדצה ינש לע הספדה תעב

:

הרעה

יזכרמה טלפה שגמב שומישה

וא ,

: דע ליכהל לוכי יזכרמה טלפה שגמ

ליגר ריינ לש ( ר "

וא ,

מ / םרג 75

םיפקש

) תונויליג

לש תונויליג

250

20

וא , תויוות לש תונויליג 20

תופטעמ ל ש תונויליג

הספדהל הידמ תנעטה

88

89

הספדהל הידמ תנעטה

הכימתה עורזב שומישה

.

הספדהה תדובע םויס םע תספדמהמ לופיל הספדהל הידמהמ עונמל תדעוימ הכימתה עורז

.

וכרו א לכל ךושמ ריינה ךמותש אדו , ךמסמ תספדה ינפל

1 2

הספדהל הידמ תנעטה

90

12

ליעפמה לש הרקבה חול

הרקבה חול ינצחלב שומישה

ינשו םינצחל העבש , הרוש לכב םיוות 16 םע תורוש 2 ןב (

LCD

) ילזונ שיבג גצ ללוכ תספדמה ליעפמ לש הרקבה חול

.

האיגש העריאש הרקמב ןכו , הספדהל הנכומ תספדמהשכ םיבהבהמש םינייצמ

1

2 6

3

4

5

7

5

8

3

LCD

גצ

.

םינותנ םילבקתמש תעב בהבהמ .

" הנכומ תס פדמ " ןייצמ

הנכומ תספדמשכ קורי

▲ ▼

ינצחל

.

םיטירפ תמישר וא םיטירפת תגצהל םישמשמ ,

Menu

בצמב

.

Print

בצמל

Menu

בצמ ןיב

Menu

ןצחל

רבעמל שמשמ

.

תורדגהל םיכרע תריחבל םג םישמשמ .

םינוש הנשמ יטירפת תריחבל םישמשמ ,

◄ ►

ינצחל

Menu

בצמב

.

ןקתלו בושל רשפא יאש האיגש העריאשכ בהבהמ .

האיגש

האיגש ןייצ מ

העריאשכ םודא

.

Print

בצממ האיציל

(

Cancel

) לוטיב ןצחל

שמשמ ,

Menu

בצמב

.

תיחכונה הספדהה תדובע לוטיבל שמשמ

.

גצה לע םייחכונה טירפה וא טירפתה תריחבל שמשמ ,

Menu

בצמב

ןצחל

.

תספדמב םינותנ טלפל שמשמ ,

Print

בצמב

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

91

ליעפמה לש הרקבה חול

(

Panel Settings

)

הרקבה חול תורדגה דומע תספדה

.

ליעפמה לש הרקבה חול יטירפתבש תויחכונה תורדגהה תא גיצמ הרקבה חול תורדגה דומע

.

Menu

לע ץחל

וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Configure

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

.

וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Reports

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Panel Settings

יוטיבה עיפויש דע

לע ץחל

.

ספדומ הרקבה חול תורדגה דומע

תודימל המאתהב רדגומ תנקתהש תונויליג 500 ל וא תונויליג 250 ל ילנויצפוא שגמ לודומ לכ לש הרוצתהש אדו

.

תנעטהש הספדהל הידמה לש םיגוסלו

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

ליעפמה לש הרקבה חול

92

13

תספדמה תורדגה

ךתושרבש תספדמה םא .

תספדמה ןקתה להנמ וא הנכותה םושיי ךותמ תספדמה תורדגה תיברמ תא תונשל ךתורשפאב

ידכ .

Dell Printer Configuration Web Tool

רזעה ילכ ךותמ תורדגה תונשל ךתורשפאב , תרושקת תשרל תרבוחמ

ןפדפדב תספדמה לש

IP

ה תבותכ תא דלקה ,

Dell Printer Configuration Web Tool

רזעה ילכ תא ליעפהל

ךתושרבש תספדמה לש

IP

ה תבותכ יהמ תולגל ידכ (

Printer Settings

).

.(

) תספדמ תורדגה דומע ספדה .

ךתושרבש טנרטניאה

Printer Settings

– תספדמה תורדגה דומע תספדה " האר )

ידכ ןיכמ התאש הספדהה תדובע לע קרו ךא ת ולח תספדמה לש ןקתהה להנממ וא הנכותה ךותמ הנשמ התאש תורדגה

.

תספדמל חולשל

.

ליעפמה לש הרקבה חול ךותמ ושענש םייוניש לע תורבוג הנכותה ךותמ ושענש תספדמה תורדגהב םייוניש

רזעה

רזעה ילכב וא ליעפמה לש הרקבה חולב שמתשה , הנכותה םושיי ךותמ תמיוסמ הרדגה תונשל ךתורשפאב ןיא םא

ילכ תרזעב וא ליעפמה לש הרקבה חול ךותמ תספדמ תרדגה יוניש

.

.

Dell

תספדמ לש הרוצת תורדגהל יטנרטניאה

שמתשמה לש לדחמה תרירבל התנושש הרדגהה תא ךפוה ,

Dell

תספדמ לש הרוצת תורדגהל יטנרטניאה

תספדמה תורדגה דומע תספדה

וניא והשלכ דויצ טירפ וא ןייפאמ םא .

תנק תה וא תשכרש ילנויצפואה דויצה לכ לש המישר גיצמ תספדמה תורדגה דומע

.

הנקתהה תא בוש קודבל ךילע , המישרב עיפומ

.

.

Menu

לע ץחל

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Configure

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו

Reports

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

.

לע ץחל .

Printer Settings

טירפת עיפומ

.

תספדמה תורדגה דומע ספד ומ

.

.

.

.

1

2

3

4

.

Printer Options

התרתוכש המישרב עיפומ ןכא תנקתהש ילנויצפואה דויצהש אדו

למשחה עקשמ חתמה לבכ תא קתנ , תספדמה תא הבכ , המישרב עיפומ וניא תנקתהש ילנויצפוא דויצ טירפ םא

.

דויצה טירפ תא שדחמ ןקתהו

.

הנקתוהש הנוכנה ןור כיזה תומכ העיפומ

General

התרתוכש המישרבש אדו

.

.

.

5

6

7

תספדמה תורדגה יונישל ליעפמה תרקב חולב שומיש

.

הרקבה חולמ תורישי םימיאתמ םיכרעו טירפת יטירפ רוחבל ךתורשפאב

םיכרעהמ דחא לכ דצל תגצומ (*) תיבכוכ הארת , הרקבה חול ךרד תספדמה יטירפתל הנושארה םעפב סנכיתשכ

.

םיטירפתב

לש לדחמה תרירב תורדגה ) .

תוירוקמה תספדמה תורדגה ןה ולא .

ןרציה לש לדחמה תרירב תרדגה תא תנייצמ תיבכוכה

.( תונוש תונידמב תונוש תויהל תויושע ןרציה

93

תספדמה תורדגה

לדחמה תרירב תרדגה יהוזש ןייצל ידכ הרדגהה דצל תיבכוכ העיפומ , הרקבה חול ךותמ השדח הרדגה רחוב התאשכ

.

שמתשמה לש תיחכונה

.

ןרציה לש לדחמה תרירב תורדגה ורזחוי וא תושדח תורדגה ורחבי יש דע ףקותב ודמעי הלא תורדגה

: הרדגהל שדח ךרע רוחבל ידכ

וא

לע ץחל ןכמ רחאלו , שקובמה טירפתה תא גיצהל

.

Menu

לע ץחל

ידכ

▲ ▼

לע ץחל

לש תיחכונה לדחמה

וא

לע ץחל ןכמ רחאלו , שקובמה טירפתה טירפ וא טירפתה תא גיצהל ידכ

▲ ▼

לע ץחל

.

טירפתב הנושארה תספדמה תרדגה תגצומו חתפנ טירפתה , טירפתב התייה הריחבה םא

תרירב תרדגה ) .

טירפתה טירפ לש לדחמה תרירב תרדגה תגצומ , טירפת טירפב התייה הריחבה םא

.( הדצל (*) תיבכוכ םע תגצומ שמתשמה

.

.

טירפתה לש לדחמה

: תויהל לוכי ךרעה .

טירפה רובע םיכרע לש המישר ללוכ טירפת טירפ לכ

הרדגהה תא םיראתמש הלמ וא י וטיב

ותונשל ןתינש ירפסמ ךרע

Off וא On תרדגה

תרירב תורדגה תא רזחשת וז הלועפ .

תחא הנועבו תעב

▼▲

לע ץחל

.

שקובמה ךרעה עיפומש דע המישרב ףדפדל ידכ

▲ ▼

לע ץחל

.

לע ץחל

.

הרדגהה ךרע דצל תגצומה (*) תיבכוכהמ תוארל ןתינש יפכ , רחבנש ךרעה תא הרדגהה לע הליחמ וז הלועפ

.

םדוקה טירפתל בושל ידכ

לע וא ( לוטיב )

Cancel

לע ץחל

.

Cancel

לע ץחל , םישדח םיכרע תרדגהמ תאצל ידכ .

שקובמה טירפתב רחב , םיפסונ םיטירפ רידגהלו ךישמהל ידכ

.

.

.

.

.

.

1

2

3

4

5

6

לדחמה תרירב תורדגה תא ריזחת וא תושדח תורדגה רומשתש דע ףקותב תוראשנ שמתשמה לש לדחמה תרירב תורדגה

שמתשמה לש לדחמה תרירב תורדגה לע רובגל וא תונשל ןה ףא תולוכי הנכותה םושיימ רחוב התאש תורדגה .

ןרציה לש

.

ליעפמה לש הרקבה חולמ רחוב התאש

.

ליעפמה לש הרקבה חולמ רחוב התאש תורדגהה לע רובגל תויוש ע הנכותה םושיימ רחוב התאש תורדגה : הרעה

תספדמה תורדגה יונישל הרוצת תורדגהל יטנרטניאה רזעה ילכב שומיש

ןפדפדמ ליעפמה לש הרקבה חול תורדגה תא תונשל ךתורשפאב , תרושקת תשרל תרבוחמ ךתושרבש תספדמה םא

תספדמל תחא תספדמ לש תספדמה תורדגה תא קיתע הל ךתורשפאב , תרושקתה תשר להנמ התא םא .

ךלש טנרטניאה

.

תרושקתה תשרב תוספדמה לכל וא , תרחא

, םיאשונה תמישרב

Printer Settings

תורשפאב רחב .

ךתושרבש תספדמה לש

IP

ה תבותכ תא טנרטניאה ןפדפדב דלקה

.

תונשל ךנוצרבש תספדמה תורדגהב רחב ןכמ רחאלו

תמישרב

Copy Printer Settings

תורשפאב רחב , תשרב תרחא תס פדמל ךלש תספדמה תורדגה תא קיתעהל ידכ

.

תרחאה תספדמה לש

IP

ה תבותכ דלקה ןכמ רחאלו , םיאשונה

תספדמה תורדגה

94

דומע תא סיפדהל ידכ .

תספדמה תורדגה דומעב תטרופמ תבותכה , ךתושרבש תספדמה לש

IP

ה תבותכ יהמ עדוי ךניא םא

: תספדמה תורדגה

.

.

Menu

לע ץחל

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Configure

הלמ ה עיפותש דע

לע ץחל

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו

Reports

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

.

לע ץחל .

Printer Settings

טירפת עיפומ

.

תספדמה תורדגה דומע ספדומ

.

.

.

.

1

2

3

4

NVRAM

ןורכיז לוחתא

.

NVMRAM

ןורכיז ל וחתא ידי לע ןרציה לש תוירוקמה לדחמה תרירב תורדגה תא ריזחהל ךתורשפאב

.

Menu

לע ץחל

.

1

.

.

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Configure

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Maintenance

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

.

.

2

3

.

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Init NVRAM

יוטיבה עיפויש דע

לע ץחל

.

.[ ?

] לע ץחל .

ליעפמה לש הרקבה חול לע העיפומ

Init NVRAM Are you sure?

העדוהה

.

.

4

5

.

שדחמ התוא לעפהו , תספדמה תא הבכ

.

6

(

Network Settings

)

תשרה תורדגהמ NVRAM תקיחמ

ת שרה תורדגהמ

NVRAM

תקיחמ ידי לע

IP

תובותכ לחתאל ךתורשפאב

.

Menu

לע ץחל

.

1

.

.

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Configure

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Network

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

. .

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Init NVRAM

יוטיבה עיפויש דע

לע ץחל

.

.

[ ?

] לע ץחל .

ליעפמה לש ה רקבה חול לע העיפומ

Init NVRAM Are you sure?

העדוהה

.

ש דחמ התוא לעפהו , תספדמה תא הבכ

.

.

.

.

2

3

4

5

.

6

95

תספדמה תורדגה

תספדמה תורדגה

96

14

תספדמה יטירפת םע תורכיה

תרדגה יטירפתל השיגה תא ליבגהל ןתינ , םישמתשמ רפסמ תושרל תדמועש תשר תספדמכ תשמשמ תספדמה רשאכ

לדחמה תרירב תרדגה תא הרקבה חולמ ןווכתמב אלש תונשלמ םירחא םישמתשממ עונמל ידכ תאז .

Configure

הרוצתה

ו

Tray Settings

,

Print Menu

םיטירפתל תשגל ךתורשפאב , הז כ הרקמב .

תשרה להנמ ידי לע הרדגוהש שמתשמה לש

.

דבלב

Replace Toner

רובע תונוש תורדגה רוחבלו תספדמב לדחמה תורירב תורדגה לע רובגל ידכ ןקתהה להנמב שמתשהל ךתורשפאב , תאז םע

.

תויפיצפס הספדה תודובע

תספדמה יטירפתב שומיש

(

הספדה טירפת

)

Print Menu

.( ההגה ךרוצל הספדה )

Proof Print

ו ( תחטבואמ הספדה )

Secure Print

ןוגכ םינימז הספדה יתוריש קפס מ הז טירפת

( תחטבואמ הספדה )

Secure Print

: הרטמ

תא שיקתו תספדמה לא עיגתש דע ןורכיזב הספדה תדובע רומשל

RAM

תרדגהב עובקל שי , ףסונב .

תוחפה לכל

RAM

ןורכיז

320 MB

הלוכי

בייחמ

תספדמה

הז

.

תוידוס הספדה תודובע סיפדהל ידכ

ןייפא מ .

ליעפמה לש הרקבה

.

On

חולב המסיסה

ךרעה תא

Disk

.

תספדמה ןורכיזמ התקיחמ ןכמ רחאלו , הדובעה תספדה

: םיירשפא םיכרע

Del after Print

.

תספדמה ןורכיזב התרימש ןכמ רחאלו , הדובעה תספדה

.

תספדמה ןורכ יזמ הדובעה תקיחמ

Save after Print

Delete

97

תספדמה יטירפת םע תורכיה

( ההגה ךרוצל הספדה )

Proof Print

: הרטמ

תספדה עונמל ןתינ ךכ .

םיקתועה רתי לכ תספדה ינפל

בייחמ

ת

הז

רדגהב

ןייפאמ .

תחא תבב םימוגפ

RAM Disk

ךרעה תא

On

.

םיקתוע לש לודג

הספדהה תואצות תא

רפסמ

320 MB

ןורכיז

קודבל תנמ לע

RAM

עובקל

דבלב דחא קתוע סיפדהל ידכ

שי , ףסונב .

תוחפה לכל

.

תספדמה ןורכיזמ התקיחמ ןכמ רחאלו , הדובעה תספדה

: םיירשפא םיכרע

Del after Print

.

תספדמה ןורכיזב התרימש ןכמ רחאלו , הדובעה תספדה

Save after Print

.

תספדמה ןורכיזמ הדובעה תקיחמ

Delete

(

םישגמ תרדגה

)

Tray Settings

.

םישגמהמ דחא לכב תנעטומש הספדהל הידמה תרדגהל

Tray Settings

טירפתב שמתשה

.

הז טירפתל ןרציה לש לדחמה תרירב תורדגה םה (*) תיבכוכב םינמוסמש םיכרע :

הרעה

( ריינה גוס )

Paper Type

: הרטמ

.

שגמ לכב ןעטומש ריינה גוס תא עובקל

: םיירשפא םיכרע

( 1 שגמ )

Tray 1

( 1 ליגר ריינ )

Plain 1

( 2 ליגר ריינ )

Plain 1

( 1 ליגר ריינ )

Plain 1

( 2 ליגר ריינ )

Plain 1

( 1 ליגר ריינ )

Plain 1

( 2 ליגר ריינ )

Plain 1

( ףקש )

Transparency

( 1 תוכירכ )

Covers 1

( 2 תוכירכ )

Covers 2

( תיוות )

Label

( 1 הפוצמ ריינ )

Coated 1

( 2 הפוצמ ריינ )

Coated 2

( הפטעמ )

Envelope

( 1 שגמ )

Tray 2

*1

( יתילכת בר ןיזמ )

MPF

תספדמה יטירפת םע תורכיה

98

(

S2

1 ליגר ריינ )

Plain 1 S2

(

S2

1 ליגר ריינ )

Plain 1 S2

(

S2

1 תוכירכ )

Covers 1 S2

(

S2

2 תוכירכ )

Covers 2 S2

(

S2

1 הפוצמ ריינ )

Coated 1 S2

(

S2

2 הפוצמ ריינ )

Coated 2 S2

.

.

תונויליג 500 ל וא תונויליג 250 ל ריינ שגמ לודומ תספדמב ןקתומ רשאכ קר גצומ הז ךרע

*

1

( ריינה תודימ )

Paper Size

: הרטמ

.

שגמ לכ רובע ריינה תודימ תא עובקל

: םיירשפא םיכרע

( 1 שגמ )

Tray 1 Letter

*1

B5

A5

A4

*1

Executive

Legal

*3

13"

*3

׳

8.5

Letter

*1

B5

*2

A5

*2

A4

*1

Executive

*2

Legal

*2,3

13"

*2,3

׳

8.5

Letter

*1

B5

A5

A4

*1

( 2 שגמ )

Tray 2

*4

( יתילכת בר ןיזמ )

MPF

99

תספדמה יטירפת םע תורכיה

Executive

Legal

13"

׳

8.5

Envelope # 10

Monarch

DL

C5

Free Size

Monarch LEF

DL LEF

.

תמיוסמ ה נידמל םייפיצפס ןרציה לש לדחמ תרירב יכרע ןייצמ * 1

.

דבלב תונויליג 250 ל ילנויצפוא ריינ שגמ לודומ םע שומישל * 2

.

דבלב (

Legal

תינסחמ ) תונויליג 250 ל ילנויצפוא ריינ שגמ לודומ םע שומישל * 3

םא , תודימ ןתואבו גוס ותואמ ריינ

.

תודימהו גוסה תריחב

םיליכמש םישגמ ןיב יטמוטוא

.

רחבנש ריינה רובע

: ךרוצל הז טירפת טירפב שמתשה

תיבטימ הספדה תוכיא תגשה

ידי לע

ןפואב

הנכותה

תרשקמ

תועצמאב

תספדמה .

ריינה שגמ

יטמוטוא

/ רוקמ

םישגמ

תריחב

רושיק

.

םינוכנה םיכרעל ורדגוה

Paper Size

ו

Paper Type

תורדגה

(

רנוט תפלחה

)

Replace Toner

.

ףילחהל ש יש רנוטה תינסחמ לש עבצה תריחבל

Replace Toner

טירפתב שמתשה

( הטנגמ )

Magenta Toner(M)

: םיירשפא םיכרע

( ןאיצ )

Cyan Toner(C)

( רוחש )

Black Toner(K)

( בוהצ )

Yellow Toner(Y)

( ה רוצת תרדגה )

Configure

.

ת ספדמ ינייפאמ ןווגמ לש הרוצתה תא רידגהל ידכ

Configure

טירפתב שמתשה

( תויסיסב תורדגה )

Basic Settings

.

תספדמה לש תויסיסב הרוצת תורדגהל

Basic Settings

טירפתב שמתשה

.

הז טירפתל ןרציה לש לדחמה תרירב תורדגה םה (*) תיבכוכב םינמוסמש םיכרע : הרעה

תספדמה יטירפת םע תורכיה

100

( למשחב ןוכסיח בצמל רבעמ ןמז )

Power Saver Time

: הרטמ

.

למשחב ןוכסיח בצמל רבעמל דע הספדה תדובע רמג רחאל ןיתמהל תספדמה לעש ןמזה ךשמ תא עובקל

: םיירשפא םיכרע

בצמל רבעמל דע הספדה תדובע רמג רחאל ןיתמת תספדהמש ןמזה ךשמ תא ןייצמ

.

למשחב ןוכסיח

( תוקד 60-1 )

1-60 min

( תוקד 15 )

15 min*

הזכ בצמב .

הספדה תדובע תמייסמ איהש ירחא תחא הקד למשחב ןוכסיח בצמל תספדמה תא סינכהל ידכ 1 דלקה

לגעמל תרבוחמ תספדמה םע 1 דלקה .

רתוי ךורא תוממחתה ןמזל הקוקז לבא , היגרנא תוחפ ה ברה תכרוצ תספדמה

.

םיבהבהמ תורואהש ןיחבמ התאו רדחה תרואת תא םג ללוכש ילמשח

ןמז םע הספדהל הנכומ היהת תספדמה םירקמה בורב , ךכ .

ףוצר שומישב תאצמנ ךתושרבש תספדמה םא הובג ךרע רחב

היגרנאה תכירצ ןיב ןזאל ךנוצרב רשאכ למשחב ןוכסיח בצמל רבעמל דע תוקד 60 ל 1 ןיב ךרע רחב .

ירעזמ תוממחתה

.

רתוי רצק תוממחתה ןמזל

םג ןתינ .

בשחמהמ םינותנ תטלוק איה רשאכ הספדה בצמל למשחב ןוכסיח בצממ יטמוטוא ןפואב תרזוח תספדמה

.

ליעפמה לש הרקמה חולב םינצחלהמ דחא לכ לע הציחל ידי לע הספדה בצמל תספדמה תא ריזחהל

( האיגש תארתה )

Error Alarm

: הרטמ

.

האיגש לש הרקמב הארתה ףוצפצ עימשת תספדמה םא עובקל

: םיירשפא םיכרע

.

האיגש לש הרקמב הארתה ףוצפצ העימשמ אל תספדמה

.

האיגש לש הרקמב הארתה ףוצפצ העימשמ תספדמה

Off*

On

( םינותנל הנתמה ןמז )

Job Timeout

: הרטמ

הספדהה תדובע , עקופ הזה ןמזה קרפשכ .

בשחמהמ םיפסונ םינותנ תלבקל ןיתמהל תספדמה לעש ןמזה ךשמ תא עוב קל

.

תלטבתמ

: םיירשפא םיכרע

םינותנל הנתמה ןמז לוטיב

Off

.

הספדהה תדובע לוטיב ינפל םיפסונ םינותנל הניתממ תספדמהש ןמזה ךשמ תא ןייצמ

( תוינש 300-5 )

5-300 sec

( תוינש 30 )

30 sec*

( הרקבה חול תפש )

Panel Language

: הרטמ

101

תספדמה יטירפת םע תורכיה

.

ליעפמה לש הרקבה חול גצ לע טסקטה גצוי הבש הפשה תא עובקל

: םיירשפא םיכרע

( תיתפרצ )

French

( תילגנא )

English*

( תינמרג )

German

( תיקלטיא )

Italian

( תידרפס )

Spanish

( תיטמוטוא ןמוי ץבוק תספדה )

Auto Log Print

: הר טמ

.

ןמוי יצבוק יטמוטוא ןפואב סיפדת תספדמה םא עובקל

: םיירשפא םיכרע

.

ןמויה יצבוק תא הסיפדמ הניא

Off*

.

ןמויה יצבוק תא הסיפדמ

On

.

Reports

טירפת ךרד םג ןמוי יצבוק סיפדהל ןתינ

: םג האר

( תוח " וד )

“Reports”

( שמתשמ יוהיז דוק תספדה )

ID Print

: הרטמ

להנמ רובע ןימז וניאו

PCL

ןקתה להנמ רובע ןימז הז ןייפאמ .

שמתשמה לש יוהיזה דוק ספדוי ובש םוקי מה תא ןייצל ידכ

.PS

ןקתה

: םיירשפא םיכרע

.

ספדומ וניא שמתשמה יוהיז דוק

Off*

.

דומעה לש הנוילע תילאמשה הניפב ספדוי שמתשמה יוהיז דוק

.

דומעה לש הנוילע תינמיה הניפב ספדוי שמתשמה יוהיז ד וק

.

דומעה לש הנותחת תילאמשה הניפב ספדוי שמתשמה יוהיז דוק

.

דומעה לש הנותחת תילאמשה הניפב ספדוי שמתשמה יוהיז דוק

( לאמשמ הלעמל )

Top Left

( ןימימ הלעמל )

Top Right

( לאמשמ הטמל )

Bottom Left

( ןימימ הטמל )

Bottom Right

.

הכלהכ ספ דוי אל שמתשמה לש יוהיזה דוקמ קלחש ןכתיי ,

DL

לדוגב ריינ לע הספדה תעב

:

הרעה

( טסקט תספדה )

Text Print

: הרטמ

תספדמה יטירפת םע תורכיה

102

לע םיטלקנ הלאכ םינותנ רשאכ – טסקט ינותנכ , תספדמה ידי לע םיכמתנ םניאש ,

PDL

ינותנ סיפדת תספדמה םא עובקל

.

Letter

וא

A4

תודימב ריינ לע םיספדומ טסקט ינותנ .

תספדמה ידי

: םיירשפא םיכרע

.

וספדוי אל םילבקתמה םינותנה

Off*

.

טסקט ינותנכ וספדוי םילבקתמה םינותנה

On

( הזרכ ןויליג )

Banner Sheet

: הרטמ

.

הזרכה ןויליג ןעטומ ובש שגמה תא ןייצל ןכו , הזרכ ןויליג לע הספדהה םוקימ תא עובקל

: םיירשפא םיכורע

.

הזרכה ןויליג תא סיפדהל אל

Off*

( הספדהה םוקימ )

Position

.

ךמסמה תלחתה לע הספדה

( הלעמל )

Top

.

ךמסמה ףוס לע הספדה

.

ךמסמה לש ףוסה לע ןהו הלחתהה לע ןה הספדה

( הטמל )

Bottom

( הטמלו הלעמל )

Top & Bottom

.

.

1

2

שגמב ןעטומ הזרכה ןויליג

שגמב ןעטומ הזרכה ןויליג

( 1 שגמ )

Tray 1*

( 2 שגמ )

Tray 2

*1

( הנזה שגמ )

Input Tray

.

יתילכת ברה ןיזמב ןעטומ הזרכה ןויליג

( יתילכת בר ןיזמ )

MPF

.

תונויליג 500 ל וא תונויליג 250 ל ריינ שגמ לודומ תספדמב ןקתומ רשאכ קר גצומ הז ךרע

*

1

(

RAM

ןנוכ )

RAM Disk

: הרטמ

.

Proof Print

ו

Secure Print

םינייפאמה רובע

RAM DISK

ה לש םיצבקה תכרעמל ןורכיז תוצקהל ידכ

.

שדח מ התקלדהו תספדמה יוביכ רחאל ףקותל סנכנ יונישה

: םיירשפא םיכרע

הספדה תודובע .

RAM DISK

ה לש םיצבקה תכרעמל ןורכיז תאצקה ןיא

.

הספדה ה תודובע ןמויב ומשרייו וקספוי

Proof Print

Off*

.

יטמוטוא ןפואב

RAM

ןנוכב םיצבקה תכרעמל ןורכיז תאצקה

On

.

רתוי וא

256 MB

לש ףסונ

RAM

ןורכיז תספדמב ןקתומ רשאכ קרו ךא גצומ

RAM Disk

טירפת : הרעה

( יפולח שגמ )

Substitute Tray

: הרטמ

103

תספדמה יטירפת םע תורכיה

,

תומאות ןניא עבקנש שגמב ןעטומש ריינה תודימ רשאכ , תונוש תודימב ריינב שמתשהל אל וא שמתשהל םאה ןייצל

.

תיחכונה הספדהה תדובע רובע ריינה תודימ תרדגהל

: םיירשפא םיכרע

.

יפולח שגמ לבקתי אל

Off*

רתוי תולודג ריינ תודימ ןיא

.

םא .

רתויב

ןלדוגב תואבה

תובורקה

תודימב

תודימב ריינל

ריינב ריינה

הפילחמ

תפלחה

תספדמה

( רתוי הלודג הדימ )

Larger Size

.

רתויב הבורקה הדימב ריינל הפלחה

.

יתילכת ברה ןיזמב ןעטומש ריינל הפלחה

( רתויב הבורקה הדימה )

Nearest Size

( יתילכת בר ןיזמ )

MPF Feed

(

הקוזחת

)

Maintenance

תוכיאה תמאתה תורדגה לש הרוצתה תעיבקל , ( ףידנ אל ןורכיז )

NV

ןורכיז לוחתאל

.

החטבא

Maintenance

טירפתב שמתשה

ה תורדגה לש הרוצתה תעיבקלו ליגר ריינב

( ריינ תופיפצ )

Paper Density

: הרטמ

.

ריינה תופיפצ תא ע ובקל

: םיירשפא םיכרע

( ליגר ריינ )

Plain 1

( לק ריינ )

Light*

( ליגר )

Normal

( 1 תויוות )

Label 1*

( 2 תויוות )

Label 2*

( תיוות )

Label

( םרז תמאתה )

BTR Adj

: הרטמ

.

הרבעהה תלגלג רובע סוחייה חתמ לש ךרעה תעיבק

: םיירשפא םיכרע

0-15 Plain 1

5*

0-15

5*

Plain 2

תספדמה יטירפת םע תורכיה

104

5*

0-15

5*

0-15

5*

0-15

5*

0-15

5*

0-15

5*

0-15

5*

Covers 1

Covers 2

Label

Coated 1

Coated 2

Envelope

( ןורכיז לוחתא )

Init NVRAM

: הרטמ

םיטירפתב םירטמרפה לכ תא הריזחמ תספדמה לוחתאו וזה היצקנופה תלעפה .( ףידנ אל ןורכיז )

NV

ןורכיז תא לחתאל

.

ןרציה לש לדחמה תרירב יכרעל םינושה

( ןורכיז תקיחמ )

Clear Storage

: הרטמ

ןנוכב םינסחואמש ( ההגה ךרוצל הספדה )

Proof Print

ו ( תחטבואמ הספדה )

Secure Print

גוסמ םיצבקה לכ תא קוחמל

.

RAM

.

Auto

איה

RAM Disk

תרדגה רשאכ קרו ךא גצומ

Clear Storage

טירפת :

הרעה

105

תספדמה יטירפת םע תורכיה

.

Dell

תרבח תרצותמ אלש רנוט

r

: הרטמ

תינסחמב שמתשהל ןתינ ,

On

ךרעה עיפומ וז הרדגהבשכ .

אל וא שדחמ האלומש רנוט תינסחמב שמתשהל םא עובקל ידכ

.

תורחא תורבחמ ו שכרנש רנוט

: םיירשפא םיכרע

.

שדחמ ואלומש רנוט תוינסחמב שומישה תא לטבמ

Off*

.

שדחמ ואלומש רנוט תוינסחמב שומישה תא רשפאמ

On

( יליבקמ )

Parallel

.

יליבקמה קשממה לש הרוצתה תרדגה ךרוצל םיאתהל ןתינ

Parallel

טירפת תא

.

הז טירפתל ןרציה לש לדחמה תרירב ת ורדגה םה (*) תיבכוכב םינמוסמש םיכרע : הרעה

ECP

: הרטמ

.

יליבקמה קשממה לש

ECP

תרושקת בצמ תא עובקל

.

שדח מ התקלדהו תספדמה יוביכ רחאל ףקותל סנכנ יונישה

: םיירשפא םיכרע

.

לעפומ

ECP

תרושקת בצמ

( לעפומ )

On*

.

קספומ

ECP

תרושקת בצמ

( קספומ )

Off

Adobe Protocol

: הרטמ

.

יל יבקמה קשממה רובע

PostScript

תרושקת לוקוטו רפ עובקל ידכ

.

שדחמ ה תקלדהו תספדמה יוביכ רחאל ףקותל סנכנ יונישה

: םיירשפא םיכרע

.

PostScript

תרושקת לוקוטורפ לש יטמוטוא יוהיז השענ רשאכ שמשמ

Auto

.

דחוימ םינותנ דוביע שרדנ אלשכ שמשמ

RAW

.

ASCII

טמרופ ב אוה תרושקתה לוקוטורפשכ שמשמ

.

יראניב טמרופב אוה תרושקתה לוקוטורפשכ שמשמ

, םייראניב םינותנ ןהו

ASCII

ינותנב ןה ךמות תרושקתה לוקוט ורפ רשאכ שמשמ

.

עבקנש הרקבה דוקל םאתהב םהיניב רבעמ ךרוצל

Standard

BCP

TBCP*

תספדמה יטירפת םע תורכיה

106

( תוח " וד )

Reports

.

תומישרו תוח " וד לש םינוש םיגוס תספדהל

Reports

טירפתב שמתשה

( תספדמ תורדגה )

Printer Settings

: הרטמ

ןורכיזה תומכ לש , ןקתוהש ילנויצפואה דויצה לש , שמתשמה לש םייחכונה לדחמה תרירב יכרע לש המישר סיפדהל

.

םילכתמה םירצומה בצמ לשו תספדמב ןקתוהש

( הרקבה חול תורדגה )

Panel Settings

: הרטמ

.

ליעפמה לש הרקבה חול יטירפתב תורדגהה לכ לש תטרופמ המישר סיפדהל

(

PCL

ינפוג תמישר )

PCL Fonts List

: הרטמ

.

םינימזה

PCL

ינפוג לש המגוד סיפדהל

: םג האר

.

" המגודל םינפוג תמישר תספדה " , " םינפוגה םע תורכיה "

( וספדוהש תודובע )

Job History

: הרטמ

.

תונורחאה הספדהה תודובע 20 תא הליכמ המישרה .

תספדמב וספדוהש הספדה תודובע לש תטרופמ המישר סיפדהל

( תואיגש ןמוי )

Error Log

: הרטמ

.

ועריאש תואיגש לש המישר סיפדהל

(

PS

ינפוג תמישר )

PS Fonts List

: הרטמ

.

םינימזה

PostScript

ינפוג לש המישר סיפדהל

: םג האר

.

" המגודל םינפוג תמישר תספדה " , " םינפוגה םע תורכיה "

( םינ סחואמ םיכמסמ )

Stored Documents

: הרטמ

.

RAM

ןנוכב ההגה ךרוצל הספדהלו תחטבואמ הספדהל תודובעכ םינסחואמש םיצבקה לכ לש המישר סיפדהל

107

תספדמה יטירפת םע תורכיה

( תרושקת תשר )

Network

תאיצי תועצמאב תספדמל וחלשנש הספדהה תודובע לע תועיפשמש תספדמ תורדגה יונישל

Network

טירפתב שמתשה

.

תרושקת תשר

Ethernet

: הרטמ

.

Ethernet

תשרב תידדצ וד הספדה תורדגהו תרושקתה תוריהמ תעיבקל

.

ש דחמ התקלדהו תספדמה יוביכ רחאל ףקותל סנכנ יונישה

: םיירשפא םיכרע

.

יטמוטוא ןפואב

Ethernet

ה תש ר תורדגה תאיצמ

Auto*

.

סקלפוד יצח

10base-T

ב שומיש

.

אלמ סקלפוד

10base-T

ב שומיש

10Base Half

10Base Full

.

סקלפוד יצח

100base-TX

ב שומיש

.

אלמ סקלפוד

100base-TX

ב שומיש

100Base Half

100Base Full

.

IP

תבותכ לש תיטמוטוא הרדגה

.

IP

תבותכ תרדגהל

BOOTP

ב שומיש

.

IP

תבותכ תרדגהל

RARP

ב שומיש

.

IP

תבותכ תרדגהל

DHCP

ב שומיש

.

ליעפמה לש הרקבה חולב

IP

ה תבותכ תדלקה רשפאמ

םישקמה תועצמאב תספדמל התצקוהש

IP

ה תבותכ תגצה

ליעפמה לש הרקבה חולבש

.

תשר תתה יוסיכ תגצה

.

האיציה רעש תבותכ תגצה

TCP/IP

: הרטמ

.

TCP/IP

תורדגה תעיבקל

.

שדח מ התקלדהו תספדמה יוביכ רחאל ףקותל סנכנ יונישה

AutoIP*

: םיירשפא םיכרע

(

IP

תבותכ תנקתה )

IPAddressSetup

BOOTP

RARP

DHCP

Panel

(

IP

תבותכ )

IP Address

( תשר תת יוסיכ )

Subnet Mask

( האיצי רעש תבותכ )

Gateway Address

תספדמה יטירפת םע תורכיה

108

( לוקוטורפ )

Protocol

: הרטמ

.

םיטירפהמ דחא לכ קיספהל וא ליעפהל ידכ

.

ש דחמ התקלדהו תספדמה יוביכ רחאל ףקותל סנכנ יונישה

: םיירשפא םיכרע

.

תלעפומ

LPD

האיצי תדוקנ

On* LPD

.

תקספומ

LPD

האיצי תדוקנ

Off

.

תלעפומ

Port9100

האיצי תדוקנ

.

תקספומ

Port9100

האיצי תדוקנ

.

תלעפומ

IPP

האיצי תדוקנ

.

תלעפומ

IPP

האיצי תדוקנ

.

SMB

רובע

TCP/IP

ב שומיש

.

SMB

רובע

TCP/IP

ב שומיש ןיא

.

SMB

רובע

NetBEUI

ב שומיש

.

SMB

רובע

NetBEUI

ב שומיש ןיא

.

תלעפומ

FTP

האיצי תדוקנ

.

תקספומ

FTP

האיצי תדוקנ

.

תלעפומ

NetWare

תדוקנ

.

תקספומ

NetWare

תדוקנ

.

תלעפומ

UDP

תדוקנ

.

תקספומ

UDP

תדוקנ

.

תלעפומ

IPX

תדוקנ

.

תקספומ

IPX

תדוקנ

.

לעפומ ל " אודב הארתה ןייפאמ

.

קספומ ל " אודב הארתה ןייפאמ

תספדמב ץבושמש

Dell

תספדמ לש הרוצת תורדגהל יטנרטניאה רזעה ילכל השיגה

.

תלעפומ

תספדמב ץבושמש

Dell

תספדמ לש הרוצת תורדגהל יטנרטניאה רזעה ילכל השיג

.

ה

תקספומ

.

תלעפומ

AppleTalk

האיצי תדוקנ

On*

Off

On*

Off

On*

Off

On*

Off

On*

Off

On*

Off

On* UDP

Off

On* IPX*1

Off

On*

Off

On*

Port9100

IPP*1

SMB TCP/IP*1

SMB NetBEUI*1

FTP

Netware*1

SNMP

E-Mail Alert

EWS

Off

On* AppleTalk*1

109

תספדמה יטירפת םע תורכיה

.

תקספומ

AppleTalk

האיצי תדוקנ

Off

.

ילנויצפוא םילוקוטורפ יוביר סיטרכ ןקתומ רשאכ קר גצומ 1 *

IPX/SPX

: הרטמ

.

IPX/SPX

ת ורדגה לש הרוצתה תעיבקל

.

שד חמ התקלדהו תספדמה יוביכ רחאל ףקותל סנכנ יונישה

.

יטמוטוא ןפואב תרגסמה גוס תעיבק

.

Ethernet

תרגסמ גוסב שומיש

: םיירשפא םיכרע

Auto*

Ethernet II

.

IEEE802.3

תרגסמ גוסב שומיש

.

IEEE802.3/IEEE802.2

תרגסמ גוסב שומיש

.

IEEE802.3/IEEE802.2/SNAP

תרגסמ גוס ב שומיש

Ethernet 802.3

Ethernet 802.2

Ethernet SNAP

.

ילנויצפוא םילוקוטורפ יוביר סיטרכ תספדמב ןקתומ רשאכ קרו ךא גצומ

IPX/SPX

טירפת : הרעה

(

IP

תובותכ ןוניס )

IP Filter

: הרטמ

.

IP

תו בותכ שמח דע רידגהל ןתינ .

םתמיסח ךרוצל תומיוסמ

IP

תובותכמ םינותנה תטילק תא עובקל

.

שדחמ התקלדהו תספדמה יוביכ רחאל ףקותל סנכנ יונישה

: םיירשפא םיכרע

.

n

ןנסמל

IP

תבותכ תרדגה

( תבותכ )

Address Filter

n

.( 5 דע 1 אוה

n

ךרעה )

.

n

ןנסמל יוסיכה תרדגה

( יוסיכ )

Mask

.

קספומ

n

ןנסמל

IP Filter

ןייפאמ

Off*

( בצמ )

Mode

.

העבקנש

IP

ה תבותכמ ה שיג לבק

.

העבקנש

IP

ה תבותכמ השיג החד

( לבק )

Accept

( החד )

Reject

( ןורכיז לוחתא )

Init NVRAM

: הרטמ

.

NVRAM

ב םינסחואמש תשר ינותנ לחתאל

תספדמה יטירפת םע תורכיה

110

Adobe Protocol

.

PostScript

תרושקת לוקוטורפ לש יטמוטוא יוהיז השענ רשאכ שמשמ

: הרטמ

Adobe

תורדגה לש הרוצתה תא עובקל ןתינ .

םיקשממהמ דחא לכ רובע

PostScript

תרושקת לוקוטורפ עובקל ידכ

.

Network

רובע

Protocol

.

שדחמ התקלדהו תספדמה יוביכ רחאל ףקותל סנכנ יונישה

: םיירשפא םיכרע

Auto*

.

דחוימ םינותנ דוביע שרדנ אלשכ שמשמ

RAW

.

ASCII

טמרופב אוה תרושקתה לוקוטורפשכ שמשמ

.

יראניב טמרופב אוה תרושקתה לוקוטורפש כ שמשמ

, םייראניב םינותנב ןהו

ASCII

ינותנב ןה ךמות תרושקתה לוקוטורפ רשאכ שמשמ

.

עבקנש הרקבה דוקל םאתהב םהיניב רבעמ ךרוצל

Standard*

BCP

TBCP

USB

.

USB

האיצי תדוקנ לע תועיפשמש תספדמה תורדגה יונישל

USB

טירפתב שמתשה

Adobe Protocol

: הרטמ

USB

קש ממ רובע

PostScript

תרושקת לוקוטורפ תעיבקל

.

ש דחמ התקלדהו תספדמה יוביכ רחאל ףקותל סנכנ יונישה

: םיירשפא םיכרע

.

PostScript

תרושקת לוקוטורפ לש יטמוטוא יוהיז השענ רשאכ שמשמ

.

םינותנה לש דחוימ דוביע שרדנ אל רשאכ שמשמ

.

.

ASCII

קשממ אוה תרושקתה לוקוטורפ רשאכ שמשמ

.

יראניב טמרופב אוה תרושקתה לוקוטורפ רשאכ שמשמ

םינותנב ןהו

.

ASCII

ינותנב ןה ךמות תרושקתה לוקוטורפ רשאכ שמשמ

עבקנש הרקבה דוקל םאתהב םהיניב רבעמ ךרוצל , םייראניב

Auto*

RAW

Standard

BCP

TBCP

L

תייצלומא תפשב תושמתשמה הספ דה תודובע לע קרו ךא תועיפשמש תספדמ תורדגה יונישל

PCL

טירפתב שמתשה

.

PCL

תספדמ

.

ןרציה לש לדחמה תרירב תורדגה םה (*) תיבכוכב םינמוסמש םיכרע : הרעה

111

תספדמה יטירפת םע תורכיה

( הנזה שגמ )

Input Tray

: הרטמ

.

הנזהה שגמ תעיבק

: םיירשפא םיכרע

( יטמוטוא )

Auto*

תדובע לש ריינה גוסו ריינה תודימ תורדגה יפל שגמ לש תיטמוטוא הריחב

.

יתילכ ת ברה ןיזמה רובע טעמל , תיחכו נה הספדהה

.

תונויליג 250 ל יטרדנטסה ריינה שגמ לודוממ ןזומ ריינה

.

תונויליג 500 וא 250 ל ילנויצפואה שגמ לודוממ ןזומ ריינה

( 1 שגמ )

Tray 1

( 2 שגמ )

Tray 2*1

.

יתילכת ברה ןיזמהמ ןזומ ריינה

( יתילכת בר ןיזמ )

MPF

.

ךתושרבש תספדמב ןקתומ תונויליג 500 ל וא תונויליג 250 ל ילנויצפוא ריינ שגמ לו דומ רשאכ קרו ךא גצומ

*

1

B5

A4*1

13" ׳ 8.5

Envelope #10

DL

( ריינה תודימ )

Paper Size

: הרטמ

.

ריינה תודימל לדחמה תרירב תא עובקל

: םיירשפא םיכרע

Letter*1

A5

Executive

Legal

Monarch

.

הנידמל םייפיצפס ןרציה לש לדחמ תריר ב יכרע תנייצמ 1 *

C5

( הספדה ןוויכ )

Orientation

: הרטמ

.

דומעה יבג לע הקיפרגו טסקט לש הספדהה םוקימ תא עובקל

: םיירשפא םיכרע

.

ריינה ןויליג לש הרצקה הפשל ליבקמב םיספדומ הקיפרגהו טסקטה

( דומעה ךרואל )

Portrait*

.

ריינה ןויליג לש הכוראה הפשל ליבקמב םיספדומ ה קיפרגהו טסקטה

( דומעה בחורל )

Landscape

תספדמה יטירפת םע תורכיה

112

( תידדצ וד הספדה )

Duplex

: הרטמ

ןקתהה להנממ

Duplex

תורשפאב רחב ) .

הספדהה תודובע לכל לדחמה תרירבכ תידדצ ודה הספדהה תורשפא תא עובקל

.( דבלב תומיוסמ הספדה תודובע תידדצ וד הספדהב סיפדהל ידכ תספדמה לש

: םיירשפא םיכרע

.

ןויליגה לש דחא דצ לע הספדה

Off* Duplex Print

( תידדצ וד הספדה )

.

ןויליגה לש םידדצה ינש לע הספדה

On

הספדה רובע תילאמשה הפשה ) דומעה לש הכוראה הפשה ךרואל הכירכה תא רידגמ

– ( landscape

) דומעה בחורל הס פדה רובע הנוילעה הפשהו ( portrait

) דומעה ךרואל

( ןימיל לאמשמ אוה האירקה ןוויכ רשאכ

Long Edge*

( הכורא הפש )

Binding

( הכירכ )

הספדה רובע הנוילעה הפשה ) דומעה לש הרצקה הפשה ךרואל הכירכה תא רידגמ

– ( landscape

) דומעה בחורל הספדה רובע תילאמשה הפשהו ( portrait

)

( ןימיל ל

דומעה ךרואל

אמשמ אוה האירקה ןוויכ רשאכ

Short Edge

( הרצק הפש )

.

ילנויצפוא תידדצ וד הספדה לודומ תספדמב ןקתוה רשאכ קרו ךא ןימז

Duplex

טירפת : הרעה

CG Times Bd

Univers MdIt

Univers MdCd

Univers BdCdIt

AntiqueOlv Bd

CG Omega Bd

Garamond Krsv

Courier*

Courier BdIt

LetterGothic Bd

Clarendon Cd

Ariel

( ןפוג )

Font

: הרטמ

.

תספדמב םימושרה םינפוגה ךותמ לדחמה תרירב ןפוג תא עובקל

: םיירשפא םיכרע

CG Times It CG Times

Univers Md

Univers BdIt

Univers BdCd

AntiqueOlv It

CG Omega It

GaramondAntiqua

GaramondKrsvHlb

Courier Bd

LetterGothic It

Albertus XBd

Marigold

CG Times BdIt

Univers Bd

Univers MdCdIt

AntiqueOlv

CG Omega

CG Omega BdIt

Garamond Hlb

Courier It

LetterGothic

Albertus Md

Coronet

113

תספדמה יטירפת םע תורכיה

Ariel BdIt

Times New Bd

Windings

Times It

Helvetica

Helvetica BdOb

CourierPS Bd

Palatino Roman

Palatino BdIt

ITCBookmanDm

HelveticaNr Ob

N C Schbk Roman

N C Schbk BdIt

ITC A G Go Dm

ZapfDingbats

ISO L2

PC-8

PC-850

PC-8 TK

Win L5

MC TEXT

PS MATH

ISO-4

ISO-15

Ariel Bd

Times New It

Symbol

Times Roman

Times BdIt

Helvetica Bd

CourierPS Ob

SymbolPS

Palatino Bd

ITCBookman LtIt

Helvetica Nr

HelveticaNrBdOb

N C Schbk Bd

ITC A G Go BkOb

ZapfC MdIt

Ariel It

Times New

Times New BdIt

Line Printer

Times Bd

Helvetica Ob

CourierPS

CourierPS BdOb

Palatino It

ITCBookman Lt

ITCBookmanDm It

HelveticaNr Bd

N C Schbk It

ITC A G Go Bk

ITC A G Go DmOb

ISO L6

PC-775

PC-1004

WIN L2

PS TEXT

MATH-8

LEGAL

ISO-11

ISO L1

( םילמס ךרעמ )

Symbol Set

: הרטמ

.

םיוסמ ןפוג ר ובע םילמס ךרעמ עובקל

: םיירשפא םיכרע

ROMAN-8*

ISO L5

PC-8 DN

PC-852

WIN L1

DESKTOP

MS PUB

PI FONT

ISO-6

תספדמה יטירפת םע תורכיה

114

ISO-60

WINBALT

DNGBTSMS

ISO-21

Win 3.0

WINDINGS

ISO-17

ISO-69

SYMBOL

( ו לדוג )

Font Size

: הרטמ

.

םיגרודמ םייפרגופיט םינפוג רובע ןפוגה לדוג תא עובקל

: םיירשפא םיכרע

0.25

לש תוגרדמב םיבוקנ םיכרעה

4.00 – 50.00

12.00*

.

ךרעב ' ץניא

1/72

ל הווש ת חא הדוקנ .

הז ןפוגב םיוותה הבוגל סחייתמ ןפוגה לדוג חנומה

.

םייפרגופיט םינפוג רובע קרו ךא ג צומ

Font Size

טירפת : הרעה

: םג האר

." הדוקנ לדוגו םיוות תופיפצ "

( םיוות תופיפצ )

Font Pitch

: הרטמ

.

דיחי חוורב םיגרודמ םינפוג רובע םיוותה תופיפצ תא עובקל

: םיירשפא םיכרע

0.01

לש תוג רדמב םיבוקנ םיכרעה

6.00 – 24.00

10.00*

תופיפצ ךרע תא גיצהל ןתינ .

הספדה לש יקפוא ' ץניא לכב םיעובק םיחוורב םיוותה רפסמל סחייתמ םיוות תופיפצ חנומה

.

ותונשל אל ךא , דיחי חוורב םיגרודמ אל םינפוג רובע םיוותה

.

דיחי חוורמ ילעב וא , םיעובק םינפוג רובע קרו ךא גצומ

Font Pitch

טירפת : הרעה

: םג האר

." הדוקנ לדוגו םיוות תופיפצ "

( תורוש חוורמ )

Form Line

: הרטמ

.

הרושב םיוותה רפסמ תא עובקל

: םיירשפא םיכרע

115

תספדמה יטירפת םע תורכיה

.

1

לש תוגרדמב םיבוקנ םיכרעה

5 – 128

64*

ו

Form Line

טירפתה יטירפ לע ססבתהב

.

Form Line

ב יוניש תסנכה

( יכנא תורוש חוורמ ) תורוש ןיב חוורה תדימ תא הרידגמ תספדמה

ינשל םינוכנה

Orientation

ו

Form Line

יכרעב רחב .

Orientation

: םג האר

" ריינה תודימ " , " הספדה ןוויכ "

( תומכ )

Quantity

: הרטמ

הספדה תדובעל יוצרה םיקתועה רפסמ תא עבק ) .

תספדמה לש לדחמה תרירבכ ספדויש םיקתועה רפסמ תא עובקל

םיכרע לע דימת םירבוג תספדמה לש ןקתהה להנמ ךותמ םירחבנש םיכרע .

תספדמה לש ןקתהה להנמ ךותמ תמיוסמ

.( ליעפמה לש הרקבה חולמ ורחבנש

.

1

לש תוגרדמב םיבוקנ םיכרעה

: םיירשפא םיכרע

1–999

1*

(

הנומתה רופיש )

Image Enhance

: הרטמ

תיחפמ , ןבלו רוחש ןיב לובגה וק תא קילחמש ןיי פאמ אוה הנומתה רופיש .

הנומתה רופיש ןייפאמ תא ליעפהל םא עובקל

.

יתוזחה הארמה תא רפשמו תוננושמה םייתפשה תעפות תא

.

הנומתה רופיש ןייפאמ לש הלעפה רשפאמ

: םיירשפא םיכרע

On*

.

הנומתה רופיש ןייפאמ תלעפה תורשפא לוטיב

Off

( ילמיצדסקה רגאמ )

Hex Dump

.

Hex Dump

ןייפאמ תקספה

: הרטמ

םיספדומ תספדמה לא םיחלשנה םינותנה לכ , הרחבנ

Hex Dump

תורשפאשכ .

הספדה תייעב לש רוקמה דודיבב עייסל

.

םיעצובמ םניא הרקבה ידוק .

םיוות גצמו ילמיצדסקה גצמב

: םיירשפא םיכרע

Off*

.

Hex Dump

ןייפאמ תלעפה

On

תספדמה יטירפת םע תורכיה

116

( הטויט בצמ )

Draft Mode

: הרטמ

.

הטויט בצמב הספדה תעב רתוי הכומנ הספהה תוכיא .

ה טויט בצמב הספדה ידי לע רנוט ךוסחל

.

הטויט בצמב הספדה ןיא

: םיירשפא םיכרע

Off*

.

הטויט בצמב הספדה

On

( הרוש ףוס )

Line Termination

: הרטמ

.

הרושה ףוס תודוקפ תא ףיסוהל

: םיירשפא םיכרע

Off*

.

הרוש ףוס תדוקפ תפסונ אל

FF=FF

,

LF=LF

,

CR=CR

.

LF

תדוקפ תפסונ

FF=FF

,

LF=LF

,

CR=CR-LF

.

CR

תדוקפ תפסונ

FF=CR-FF

,

LF=CR-LF

,

CR=CR

.

LF

ו

CR

תודוקפ תפסונ

FF=CR-FF

,

LF=CR-LF

,

CR=CR-LF

Add-LF

Add-CR

CR - XX

( עבצ בצמ )

Color Mode

: הרטמ

הספדהה תדובע ר ובע עבצב הספדה בצמ ןיוצ אל רשאכ תשמשמ וז הרדגה .

רוחש וא םיעבצל עבצה בצמ תא עובקל

.

תספדמה לא תחלשנש

.

ןבל רוחש הספדה בצמב הספדה

: םיירשפא םיכרע

( רוחש )

Black*

עבצ תספדה בצמב הספדה

( עבצ )

Color

PostScript

תייצלומא תפשב שומיש תושועש הספדה תודובע לע קר תועיפשמש תספדמ תורדגה יונישל

PostScript

טירפתב שמתשה

.

PostScript

תספדמ

.

ןרציה לש לדחמה תרירב תורדגה םה (*) תיבכוכב םינמוסמש םיכרע : הרעה

117

תספדמה יטירפת םע תורכיה

( תואיגש ח " וד )

PS Error Report

: הרטמ

.

PostScript

תאיגש לש הרקמב האיגשה ןכות תא סיפדת תספדמה םא עובקל

.

האיגש תעדוה סיפדהל ילבמ הספדהה תדובע תשיטנ

: םיירשפא םיכרע

On*

.

הספדהה תדובע תשיטנ ינפל האיגש תעדוה תספדה

Off

( הדובע תצרה ןמז )

PS Job Timeout

: הרטמ

.

הדיחי

PostScript

תדובעל הצרהה ךשמ תעיבק

: םיירשפא םיכרע

.

לעפומ וניא םינותנל הנתמה ןמז ןייפאמ

Off*

.

עבקנש ןמזה קרפ ךותב םלשוה אל םינותנה דוביע םע

PostScript

תאיגש תמשרנ

( תוקד 900-1 )

1–900min.

( ריינ תריחב בצמ )

Paper Select Mode

: הרטמ

.

PostScript

בצמ רובע ריינה שגמ תריחב ןפוא תעיבק

.

שדחמ התקלדהו תספדמה יוביכ רחאל ףקותל סנכנ יונישה

.

PCL

בצמבש וזל ההז הרדגה יפ לע רחבנ שגמה

: םיירשפא םיכרע

Auto*

.

תוליגר

PostScript

תוספדמל תמאות הטישב רחבנ שגמה

Select from Tray

( החטבא )

Security

םיטירפתה יטירפ לש יוניש ענומ רבדה .

םיטירפתל השיגה תלבגה ךרוצל המסיס תרדגהל

Security

טירפתב שמתשה

.

תועטב

.

הז טירפתל ןרציה לש לדחמה תרירב תורדגה םה (*) תיבכוכב םינמוסמש םיכרע : הרעה

See also:

" הרקבה חול תליענ תרדגה "

( הרקבה חול תליענ )

Panel Lock

: הרטמ

תספדמה יטירפת םע תורכיה

118

.

תלבגומ הניא םיטירפתל השיגה

.

תלבגומ םיטירפתל השיגה

.

םיטירפתל השיגה תלבגה

: םיירשפא םיכרע

Off*

On

( המסיס יוניש )

Change Password

: הרטמ

.

םיטירפתל השיגה תלבגהל המסיס תרדגה

: םיירשפא םיכרע

0000–9999

0000*

הרקבה חול תליענ תרדגה

הרקבה חול תליענ

רוחבל ןתינ , הליגר הספדה ךרוצל .

תספדמה להנמ ידי לע וסנכוהש תורדגה תונשל םישרומ יתלב םישנאמ ענומ הז ןייפאמ

תרזעב םיטירפ לש הרוצתה תא רידגהל ןתינ , הליגר הספדה ךרוצל .

תונתשמ ןניא תספדמה תורדגהו

.

תס

טירפתהמ םיטירפ

פדמה ןקתה להנמ

.

Replace Toner

ו

Tray Settings

,

Print Menu

םיטירפתל השיג תענומ הניא הרקבה חול יטירפת לש הלוע פה תקספה : הרעה

.

.

.

Menu

לע ץחל

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Configure

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו

Security

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

לע וא

לע ץחל .

Panel Loc k

טירפת גצומ

.

לע ץחל ןכמ רחאלו

On

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

.

לע ץחל

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Change Password

יוטיבה עיפויש דע

לע ץחל

רחאלו , (

0000

דילקהל שי , תורדגהה עוציב ירחא הנושארה םעב התוא םידילקמ רשאכ ) הנשיה המסיסה

.

ל ע

תא דלקה

ץחל ןכמ

.

לע ץחל ןכמ רחאלו , השדחה המסיסה תא ד לקה

.

לע ץחל ןכמ רחאלו , תדלקהש המסיסה תא רשאל ידכ המסיסה תא תינש דלקה

.

התנוש המסיסה

.

9

.

10

.

7

.

8

.

5

.

6

.

3

.

4

.

1

.

2

119

תספדמה יטירפת םע תורכיה

ץוחלל ךשמה .

תספדמה תא קלדהו

Menu

לע תופרהל ילבמ ץחל , ןכמ רחאל .

תספדמה תא הבכ , המסיסה תא תחכש םא :

הרעה

,

Yes

תורשפאב רוחבל ידכ

לע ץחל לע ץחלו

Menu

מ הפרה .

Ready to Init

יוטיבה עיפוי הגוצתבש דע

Menu

לע

תא תרזחשמ וז הלועפ .

Password has been initialized

יוטיבה רצק ןמזל עיפוי הגוצתב לע ץחל ןכמ רחאלו

.

הרקבה חול רובע ןרציה לש לדחמה תרירב תמסיס

.

0000

איה ןרציה לש לדחמה תרירב תמס יס , (

On

) תלעפומ הרקבה חול תליענ תורש פא םא : הרעה

: םג האר

" המסיס יוניש "

.

.

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Configure

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו

Security

.

הליענה רורחש

Menu

לע ץחל

.

1

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

.

.

2

3

.

לע

.

ץחל

לע וא

ןכמ

לע ץחל

רחאלו

.

Off

Panel Lock

טירפת גצומ

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

.

4

.

5

תספדמה יטירפת םע תורכיה

120

15

תספדמה תנכות םע תורכיה

הלעפהה תכרעמל םאתהב , תוינכות לש בוליש ןיקתהל ידכ תספדמל ףרוצמש

Drivers and Utilities

רוטילקתב שמתשה

.

ךתושרבש

,

Macintosh

הלעפהה תוכרעמב ןליעפהל ןתינ אל .

Windows

הלעפה תוכרעמב קרו ךא לועפל תולוכי תואבה תונכותה

.

Linux

וא

UNIX

(

הספדה בצמ ןולח

)

Printing Status Window

ןוילעה הסכמה רשאכ המגודל .

הרהזא תעדוה תשרדנ וא האיגש תשחרתמ רשאכ הארתה קפסמ

הספדהה בצמ ןולח

.

הכומנ רנוטה תומכ רשאכ וא חותפ

.

הספדהה בצמ ןולחב העיפומ האיגשה תעדוה , האיגש תשחרתמ רשאכ .

הספדהה תעב דימת לעפומ

הספדהה בצמ ןולח

(

בצמ ןולח

)

Status Window

תספדמה רובע הרוצתה תויורשפא תא וא תספדמב הרתונש ריינהו רנוטה תומכ תא קודבל ךתורשפאב

בצמה ןולחב

.

תימוקמה

(

בצמ רוטינ ףוסמ

)

Status Monitor Console

לע , תספדמה םש לע השקה ידי לע (

תספדמ תריחב

.

בצמ תונולח רפסמ לוהינל

בצמה רוטינ ףוסמב

שמתשה

Printer Selection

וא ) המישרה תגוצת ךותמ תספדמ רחב

.

תמיוסמ תספדמ רובע

Dell

תספדמ לש הרוצת תורדגהל יטנרטניאה רזעה ילכ

תא וא בצמ ןולח חותפל תנמ

.

תנווקמה הרזעה ץבוק תא אורקל ידכ

Help

תורשפאב רחב

לש הרוצת תורדגהל יטנרטניאה רזעה י לכ

תא וא , םיימוקמ םירוביח רובע בצמה ןולח תא גיצמ בצמה רוטינ ףוסמ

.

תרושקת תשר ירוביח רובע

Dell

תספדמ

(

Dell

לש םילכתמ םירצומ לוהינ תכרעמ

)

Dell Supplies Management System

טירפת ךותמ ,

Printing Status

ןולח ךותמ ליעפהל ןתינ

Dell Supplies Management System

חיש ודה תבית תא

הלגתמ רשאכ

בצמה ןולח

ךותמ םג התוא ליעפהל ךתורשפאב .

הדובעה ןחלוש לעש למסה תוע צמאב וא

All Programs

.

רנוטל הרושקש האיגש

.

טנרטניאה רתאמ וא ןופלטה תועצמאב םילכתמ םירצומ ןימזהל ןתינ

.

ןרציה לש לדחמה תרירב תורדגה ורזחוי וא תושדח תורדגה ורחבייש דע ףקותב ודמעי הלא תורדגה

Dell Laser Printer 3100cn

Dell Printers

All Programs

Star

t

לע ץחל

.

Dell Supplies Management System

.

Dell Supplies Management System

ןולח עיפומ

.

1

121

תספדמה תנכות םע תורכ יה

: טנרטניאה רתא תועצמאב הנמזה לש הרקמב

םע ןול ח עיפומ , תינוויכ וד תרושקת תועצמאב יטמוטוא ןפואב תספדמהמ עדימ גישהל תורשפא ןיא םא

.

א

הדשב ךתושרבש

Dell

תספדמ לש תורישה תיגת רפסמ תא דלקה .

תורישה תיגת רפסמ תא דילקהל הארוה

.

תספדמה לש ימדקה הסכמה ךותב םקוממ תורישה תיגת רפסמ .

ךכל דעוימה

.

Visit Dell printer supplies ordering web site

טנרטניאה רתאל רושיקה לע שקה

.

ב

.

By Telephone

תרתוכה תחת עיפומש ןופלטה רפסמל רשקתה , ןופל טה תועצמאב הנמזה לש הרקמב

.

2

.

3

(

שמתשמה תורדגה םע קסיד תריציל רזע ילכ

)

User Setup Disk Creating Tool

Drivers

רוטילקתב

Utilities

הייקיתה לש

MakeDisk

הייקיתב תמקוממ

User Setup Disk Creating Tool

תינכותה

ילהנמ לש הנקתה תוליבח תריציל םישמשמ

Drivers and Utilities

רוטילקתבש תספדמ ה ןקתה ילהנמו , and Utilities

לש הצובק ליכהל הלוכי ןקתה להנמ לש הנקתה תליבח .

ןקתהה להנמ רובע תישיא תומאתומ תורדגה תוליכמש ןקתה

: ןוגכ םירבד רובע םיפסונ םינותנ ןכו , תספדמל ןקתה להנמ רובע תורומש תורדגה

( ךמסמ תורדגה ) םיקתועה רפסמ תעיבקו הספדה ןוויכ

םימ

םינפוגל

ינמ יס

תוינפה

, הלעפה תכרעמ התוא םע םילעופש םיבשחמ רפסמב תורדגה ןתוא םע תספדמה ןקתה להנמ תא ןיקתהל ךנוצרב םא

תרציש תורדגהה קסידב שומישה .

תרושקתה תשר לע אצמנש תרשב וא רוטילקת יבג לע תורדגה קסיד רוציל ךתורשפאב

.

תספדמה ןקתה להנמ תנקתה תעב תשרדנה הדובעה תומכ תא תי חפי

קסיד תא רוציל דתעתמ התא ובש בשחמב

Dell Laser Printer 3100cn

תספדמה ןקתה להנמ תא שארמ ןקתה

.

תורדגהה

םע םילעופש םיבשחמב וא , קסידה רצונ התועצמאבש הלעפהה תכרעמ םע קרו ךא תורדגהה קסידב שמתשהל ןתינ

.

הלעפה תוכרעמ לש םינוש םיגוס רובע דרפנ תורדגה קסיד רוציל שי .

הלעפה תכרעמ התוא

הנכות ןוכד ע

.

http://support.dell.com/

רתאהמ דירוהל ןתינ ןקתהה להנמל וא / ו החשוקל םינוכדע

תספדמה תנכות םע תורכיה

122

16

הספדה

.

הספדה תדובע לטבל דציכו תספדמהמ תומיוסמ עדימ תומישר סיפדהל דציכ , הספדהל תוליעומ תוצעב קסוע הז קרפ

תחלצומ הספדהל תוליעומ תוצע

הספדהל הידמ ןוסחא יבגל תוצע

." הספדהל הידמ ןוסחא " האר , ףסונ עדימל .

םיתואנ םיאנתב הספדהל הידמה תא ןסחאל שי

הנז ה תולקתמ ענמיהל דציכ

.

אוהש גוס לכמ הספדהל הידמ לש הלודג תומכ תשיכר ינפל הספדה יוסינ ךורעל הצילממ

Dell

תרבח : הרעה

ל

םיאבה םיקרפב ןייע .

הנזהה תולקת בורמ ענמיהל ןתינ , ןוכנ ןפואב התנעטהו הנוכנה הספדהל הידמה תריחב ידי לע

: הספדהל הידמ תנעטה רבדב תוארוהל

יטרדנטסה ריינה שגמ לודומ תא םיללוכש ) " םיילנויצפואה םישגמבו יטרדנטס ה שגמב הספדהל הידמ תנעטה "

( תונויליג 500 לו תונויליג 250 ל ילנויצפואה ריינה שגמ לודומ תא ןכו תונויליג 250

"

"

יתילכת

הנזה

ברה

תולקתמ

ןיזמה

ענמיהל

תנעטה

דציכ

"

"

.

תוארוה תלבקל " הנזה תולקת ןורתפ " האר , הנזה תלקתב תלקתנ םא

תספדמל הספדה תדובע רוגיש

ןולח תחתופ הנכותה ךותמ

Print

תורשפאב הריחב .

תספדמה לש ןקתהה להנמב שמתשה , תספדמה ינייפאמ לכב הכימתל

רגשל ךנוצרבש תיפיצפסה הספדהה תדובע רובע תומיאתמה תורדגהה תא רחב .

תספדמה ןקתה להנמ תא גציימש

הרקבה חולמ ורחבנש םיטירפתל לדחמה תרירב תורדגה לע תורבוג ןקתהה להנמ ךותמ ורחבנש תספדמ תורדגה .

הספדהל

.

ליעפמה לש

ודה תבית ךותמ

Setup

וא

תלבקל תנווקמה הר זעה תא

Properties

לע שיקהל שקבתתש ןכתיי , תונשל ןתינש תספדמה תורדגה לכ תא תוארל ידכ

חתפ , ןקתהה להנמ לש םיוסמ ןולחב והשלכ ןייפאמ ריכמ ךניא םא .

תינושארה

Print

חיש

.

ףסונ עדימ

: ינייפוא

Windows

םושיי ךותמ הדובע סיפדהל ידכ

.

סיפדהל ךנוצרבש ץבוקה תא חתפ

.

Print

תורשפאב רחב ,

File

טירפת ךותמ

.

.

1

2

סיפדהל ךנוצרבש םידומעה ירפסמ ןוגכ ) תספדמה תורדגה תא הנש .

חיש ודה תביתב הרחבנ הנוכנה תספדמהש אדו

.

ךרוצל ם אתהב ( םיקתועה רפסמ וא

.

3

123

הספדה

שקה ןכמ רחאלו , ןושארה ךסמהמ תונימז ןניאש תספדמ תורדגה םיאתהל ידכ

Setup

לע וא

Properties

לע שקה

.

OK

לע

.

הרחבנש תספדמל הספדהה תדובע תא רגשל ידכ

Print

לע וא

OK

לע שקה

.

4

.

5

הספדה תדובע לוטיב

.

הספדה תדובע לטבל תוטיש רפסמ ןנשי

ליעפמה לש הרקבה חולמ לוטיב

: הלחה הספדההש רחאל הספדה תדובע לטבל ידכ

.

Cancel

לע ץחל

.

תלטובמ הספדהה

.

1

Windows

הלעפה תכרעמ םע בשחמהמ הספדה תדובע לוטיב

(

Taskbar

) תומישמה לגרסמ הספדה תדובע לוטיב

.

תומישמה לגרס לש הנותחת תינמיה הניפב ןטק תספדמ למס עיפומ , תספדמל הספדה תדובע רוגיש רחאל

.

תספדמה למס לע הלופכ הש קה שקה

.

תספדמה ןולחב הספדה תודובע לש המישר העיפומ

.

1

.

לטבל ךנוצרבש הספדהה תדובעב רחב

.

תדלקמב <

Delete

> שקמ לע ץחל

.

.

2

3

(

Desktop

) הדובעה ןחלושמ הספדה תדובע לוטיב

.

הדובעה ןחלוש תא גיצהל ידכ תוליעפה תוינכותה לכ תא רעזמ

.

Printers and Faxes

Start

לע שקה

.

תונימזה תוספדמה לש המישר העיפומ

.

הספדהה תדובע רוגיש תעב תרחבש תספדמה לע הלופכ השקה שקה

.

תספדמה ןולחב הספדה תודובע לש המישר העיפומ

.

.

.

1

2

3

.

לטבל ךנוצרבש הספדהה תדובע תא רחב

.

תדלקמב <

Delete

> שקמ לע ץחל

.

.

4

5

(

Printer Settings

)

תספדמה תורדגה דומע תספדה

תספדמה תורדגה דומע .

Printer Settings

תספדמה תורדגה דומע תא ספדה , תוטרופמה תספדמה תורדגה תא קודבל ידכ

.

הכלהכ ןקתוה ילנויצפואה דויצה םא אדוול םג ךל רשפאמ ספדומה

.

הרקבה חולו גצה ינצחל יוהיזל " תספדמה יטירפת םע תורכיה " קרפב ןייע , הרזעל קוקז ךנה םא

.

.

Menu

לע ץחל

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Configure

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

.

.

1

2

הספדה

124

.

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Reports

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

.

לע ץחל

Printer Settings

תספדמה תורדגה דומע עיפומ

.

ספדומ תספדמה תורדגה דומע

.

.

3

4

העדוהל תרזו ח תספדמה .

ספדומ דומעהש תעב העיפומ

Printer Settings Printing

העדוהה

.

תספדמה תורדגה דומע תספדה םויס םע

Ready to Print

.

ףסונ עדימ תלבקל " תספדמה תועדוה םע תורכיה " האר , הז דומע תספדה תעב יהשלכ תרחא העדוה העיפומ םא

םינפוג תואמגוד תמישר תספדה

: ךתושרבש תספדמה רובע התע םינימזה םינפוגה לכ לש תואמגוד סיפדהל ידכ

.

.

Menu

לע ץחל

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Configure

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

.

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Reports

הלמה עיפותש דע

לע ץחל

.

PCL

.

PS Fonts List

וא

PCL Fonts List

םילמה ועיפויש דע

לע ץחל

תייצלומאל םינימזה םינפוגה לש המישר סיפדהל ידכ

PCL Fonts List

רחב

.

PostScript 3

TM

רובע םינימז םינפוג לש הספדה ךרוצל

PS Fonts List

םינפוגה תמישר ב הריחב

.

לע ץחל

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

לע תגצומו העיפומ

PCL Fonts List Printing

העדוהה וא

PCL Fonts List Printing

העדוהה

תואמגוד תמיש ר תספדה םויס םע

Ready to Print

בצמל תרזוח תספדמה .

דומעה תספדה רמג דע הרקבה חול

.

םינפוגה

(

Print and Hold

)

הרימשו הספדה היצקנופב שומישה

תדובע תא רומשת תספדמהש ןקתהה להנמב עובקל ךתורשפאב , יהשלכ הספדה תדובע תספדמל חלוש התא רשאכ

הס פדהה תדובע תא תוהזל הרקבה חול יטירפת תרזעבו תספדמה לא תשגל ךילע , הספדהל ןכומ לכהשכ .

ןורכיזב הספדהה

תידוס הספדה תדובע תספדהל וז היצקנופב שמתשהל ןתינ .

ןורכיזבש הספדהה תודובע ןיבמ סיפדהל ךנוצרבש

Proof Print

) םיפסונ םיקתוע תספדה ינפל ספדומה קתועה תא קודבל ידכ וא , ( תחטבואמ הספדה –

Secure Print

)

.( ההגה ךרוצל הספדה

תא הבכתש דע וא ליעפמה לש הרקבה חול תועצמאב התוא קחמתש דע ןורכ יזב הספדהה תדובע תא רומשת תספדמה : הרעה

.

תספדמה

קסיד לש הרוצתה תא רידגהל ךילע , ןכ ומכ .

יונפ תספדמ ןורכיז

320 MB

תוחפל תבייחמ

Print and Hold

היצקנופה : הרעה

.

תספדמה ןקתה להנמב וא ליעפמה לש הרקבה חולב

RAM

תשחרתמ , הזכ הרקמב .

ןימזה ןורכיזה רובע ידימ הלודג תויהל היושע הספדהה תדובע , םיכמסמל םאתהב

:

הרעה

.

האיגש

125

הספדה

תורומש הספדה תודובע לש הקיחמו הספדה

תושעל ךנוצרב המ עובקל ידכ הרקבה חולב שמתשהל ךתורשפאב , תספדמה ןורכיזב ונסחוא תורומשה תודובעהש עגרמ

ךותמ

Proof Print

תורשפאב וא

Secure Print

תורשפאב רוחבל לוכי התא .

רתוי וא תחא הספדה תדובע םע

תורשפאב תרחב םא .

המישרה ךותמ ךלש שמתשמה םשב רוחבל ךילע , ןכמ רחאל ."

Print Menu

" טירפת

האר .

תספדמל הספדהה תדובע רוגיש תעב ןקתהה להנמב תעבקש המסיסה תא דילקהל ךילע ,

Secure Print

.

ףסונ עדימל " תחטבואמ הספדה "

:

Proof Print

טירפתב ןהו

Secure Print

טירפתב ןה ךתושרל תודמוע תואבה תויורשפאה שולש

( הספדה ירחא קחמ )

Del after Print

( הספדה ירחא רומש )

Save after Print

( קחמ )

Delete

ליעפמה לש הרקבה חולמ תורומש הספדה תודובעל השיג

לע וא

לע ץחל .

גצומ

.

Menu

לע ץחל

Print Menu

טירפת

לע וא

לע ץחל .

תגצומ

Secure Print

תורשפא

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו , ךלש שמתשמה םש עיפויש דע

לע ץחל

ןקתהה להנמב תעבקש המסיסה תא דלקה , ( תחטבואמ הספדה תודובע ) תוידוס הספדה תודובע סיפדהל ךנוצרב םא

לע ץחל ןכמ רחאלו , תספדמה לש

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו , סיפדהל ךנוצרבש הספדהה תדובע עיפותש דע

לע ץחל

לע ץחל ןכמ רחאלו סיפדהל ךנוצרב ובש ןפואה עיפויש דע

לע ץחל

Default in תורשפאב רחב ,

לע ץחל ןכמ רחאלו , םיקתועה רפסמ תא דלקה

בשחמב הרדגוה היוצרה םיקתועה תומכו 6 בלשב

Select All

תורשפאב תרחבש הרקמב

.

תספדמה ןקתה להנמב עבקנש םיקתועה רפסמ עיפומ , 6 בלשב ךמסמ תרחבש הרקמב לע ץחל ןכמ רחאלו , Doc

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

(

ההגה ךרוצל הספדה

)

Proof Print

תודובעל השיג

.

Menu

לע ץחל

לע וא

לע ץחל .

גצומ

Print Menu

טירפת

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Proof Print

תורשפא עיפותש דע

לע ץחל

.

.

.

.

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו , ךלש שמתשמה םש עיפויש דע

לע ץחל

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו , סיפדהל ךנוצרבש הספדהה תדובע עיפותש דע

לע ץחל

לע ץחל ןכמ רחאלו סיפדהל ךנוצרב ובש ןפואה עיפויש דע

לע ץחל

לע ץחל ןכמ רחאלו , םיקתועה רפסמ תא דלקה

Default in

תורשפאב רחב , בשחמב הרדגוה היוצרה םיקתועה תומכו 5 בלשב

Select All

תורשפאב תרחבש הרקמב

.

תספדמה ןקתה להנמב עבקנש םיקתועה רפסמ עיפומ , 5

.

בלשב ךמסמ תרחבש הרקמב לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Doc

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

הספדה

126

(

ההגה ךרוצל הספדה

)

Proof Print

םירתונה םיקתועה תא תרמושו דיחי קתוע הסיפדמ תספדמה

תוארלו ןושארה קתועה תא קודבל ידכ

Proof Print

,

Proof Print

היצקנופב שמתשה

גוסמ הספדה תדובע ת ספדמל רגשמ התאשכ

.

תספדמה ןורכיזב ןקתהה להנמ ךותמ תשקיבש

.

םירתונה םיקתועה תספדה ינפל ןוצר עיבשמ אוה םא

הספדה תודובע לש הקיחמו הספדה " קרפב ןייע , ןורכיזב םירומשה םיפסונה םיקת ועה תספדהב הרזעל קוקז התא םא

." תורומש

תא הבכתש דע וא ליעפמה לש הרקבה חול תועצמאב התוא קחמתש דע ןורכיזב הספדהה תדובע תא רומשת תספדמה : הרעה

.

תספדמה

.

התספדה ירחא ןורכיזהמ יטמוטוא ןפואב תקחמנ הרומשה הספדהה תדובע ,

Del after Print

תורשפאב תרחב םא : הרעה

רשאכ הנכותה םושייב

Collate

תורשפא תא לטבל דיפקהל שי ,

Windows 9x

הלעפה תכרעמב שומיש השענ םא : הרעה

.

PostScript

םע

( Proof Print )

ההגהל הספדה םיעצבמ

(

תחטבואמ הספדה

)

Secure Print

שומיש ךות , םיוות 12 דע 0 תב תויהל המסיסה לע .

ןקתהה להנממ המסיס עוב

Store

" הנוּכמ וז היצקנופ .

הלעפהה חולב שרדית אל איה ,

קל ןתינ , תספדמל הספדה תדובע רוגיש תעב

תספדמה ןקתה להנממ המסיס הנזוה אל םא .

9 דע 0 תורפסב

תספדמה לש ה לעפהה חולב תורפסה 12 תב המסיסה תא דילקתש דע תספדמה ןורכיזב תרמשנ הספדהה תדובע ."

Print

תספדמה דיל היהתש דע ספדות אל הספדהה תדובעש חיטבמ הז ןייפאמ .

הספדהה תדובע תא קוחמל וא סיפדהל רחבתו

.

הת וא סיפדהל לכוי אל תספדמב רחא שמתשמשו , ךידיל התוא לבקל ידכ

גצ ות , ךלש שמתשמה םשב רחבתש רחאלו ,

Print Menu

טירפת ךותמ

Secure Print

תורשפאב רחבתש רחאל

: האבה העדוהה

Enter Password

[xxxxxxxxxxxx]

תדובעל תרשיקש תורפסה הרשע םיתש תב המסיסה תא דילקהל ידכ ליעפמה לש הרקבה חולבש םינצחלב שמתשה

.

המסיסה תוידוס לע הרימש חיטבהל ידכ תגצומ תדלקהש המסיסה , המסיסה תדלקה תעב .

תידוסה הספדהה

לע וא לע ץחל וא , תוינש שולש ןתמה .

Incorrect Password

העדו הה תגצומ , היוגש המסיס הדלקוה םא

.

שמתשמה תריחבל דעוימה ךסמה לא בושל ידכ

Cancel

.

תדלקהש המסיסלו שמתשמה םשל תוכיישה הספדהה תודובע לכל השיגה תא ךינפב תחתופ הפקת המסיס תדלקה

הספדה תודובע קוחמל וא סיפדהל רוחבל ל וכי התא .

ךסמה לע תועיפומ תדלקהש המסיסל תומאותה הספדהה תודובע

." תורומש הספדה תודובע לש הקיחמו הספדה " האר ףסונ עדימל .

תדלקהש המסיסל תומאותש

תא הבכתש דע וא ליעפמה לש הרקבה חול תועצמאב התוא קחמתש דע ןורכיזב הספדהה תדובע תא רומשת תספדמה :

הרעה

.

תספדמה

ירחא ןורכיזהמ יטמוטוא ןפואב תקחמנ הרומשה הספדהה תדובע ,

Del after Print

תורשפאב תרחב םא :

הרעה

.

התספדה

127

הספדה

הספדה

128

17

תשרב ףותישל תספדמה תרדגה

חלשנש

Drivers and Utilities

רוטילקת תרזעב תרושקתה תשרב ךתושרבש השדחה תספדמה תא ףתשל ךתורשפאב

התאו הדימב , תאז םע .

Microsoft

לש " תימעל תימע " וא " ספדהו עבצה " תוטיש תועצמאב וא , תספדמה םע דחי ךילא

לש תורחא תוריש תוינכותו בצמ רוטינ ןוידכ , םימיוסמ םינייפאמ ךתושר ל ודמעי אל ,

Microsoft

תוטישמ תחאב שמתשמ

.

Drivers and Utilities

רוטילקתב םינקתומש , תספדמה

חוקלה יבשחמב תפתושמה תספדמה תא ןיקתהל ןכמ רחאלו תספדמה תא ףתשל ךילע , תימוקמ תספדמ תשרב ףתשל ידכ

: תשרה ישמתשמ לש

.

Printers

Settings

Start

שקה

.

1

.

Properties

תורשפאב רחבו וז תספדמ למס לע רבכעה לש ינמיה רותפכב שקה

.

Shared as

טסקטה תביתב םש דלקה ןכמ רחאלו ,

Shared

ןומיסה תבית תא ןמס ,

Sharing

תינושלב

.

וז תספדמב םיסיפדמה תשרה תוחוקל לכ לש הלעפהה תוכרעמ תא רחבו

Additional Drivers

לע שקה

.

.

.

2

3

4

.

OK

לע שקה

.

הלעפהה תכרעמ רוטילקת תא תרשל סינכהל שקבתת , םיצבק םירסחש ה רקמב

.

5

Windows הלעפהה תכרעמב , המגודל .

תפתושמ תספדמ יהוזש הארמ

: הכלהכ עצוב תספדמה ףותיש םא קודבל ידכ

Printers

הייקיתב תספדמה םצעש אדו

.

תספדמה למסל תחתמ די ףכ תגצומ

2000

םשה תא שפחו חראמה תרשה םש תא אצמ .( תשרב םינכש )

Network Neighborhood

הייקיתה תא חתפ

.

תספדמל תיצקהש ףתושמה

עבצה " תטישב םישמתשמה לש חוקלה יבשחמב תספדמה תא ןיקתהל ךתורשפאב , תשרב תפתושמ תספדמהשכ , התע

." תימעל תימע " תטישב וא " ספדהו

ספדהו עבצה

להנמב םישורדה םייונישב לפטמ תרשה .

תכרעמה יבאשמ תא רתויב הבוטה הרוצב ללכ ךרדב לצנמ וז הטישב שומישה

.

רתוי רהמ םהיתומישמל בושל םילוכי חוקלה יבשחמ .

הספדהה תדובע דוביעבו ןקתהה

םה ולא .

חוקלה בשחמ לא תרשהמ קתעומ ןקתהה להנמ ינותנ לש ךרעמ תת , " ספדהו עבצה " תטישב שמתשמ התא םא

.

תספדמה לא הספדה תדובע רוגישל םישורדה םינותנה

.

1 Network

הייקיתה לע הלופכ השקה שקה , חוקלה בשחמב Windows הלעפהה תכרעמ לש הדובעה ןחלושב

.( תשרב םינכש )

Neighborhood

.

הלופכ השקה וילע שקהו , חראמה תרשה םש תא רתא

.

2

129

תשרב ףותישל תספדמה תרדגה

.

Install

לע שקה ןכמ רחאלו , תפתושמה תספדמה םש לע רבכעה לש ינמיה רותפכב שקה

ךשמ .

Printers

הייקיתל שדח תספדמ םצע ףוריצלו , חוקלה בשחמל תרשהמ ןקתהה להנמ ינותנ תקתעהל ןתמה

.

םיפסונ םימרוגבו תשרב העונתה חפנב יולתו הנתשמ הנתמהה ןמז

.

Network Neighborhood

הייקיתה תא רוגס

.

הנקתוה תספדמהש אדוול ידכ הקידב דומע ספדה

.

Printers

Settings

Start

שקה

.

תרצי התע הזש תספדמה תא רחב

.

Properties

File

לע שקה

.

Print a Test Page

לע שקה ,

General

תינושלה ךותמ

.

המייתסה תספדמה תנקתה , החלצהב ספדוה הקידבה דומע םא

.

3

.

6

.

7

.

4

.

5

.

8

תימעל

-

תימע

םייונישב ה טילשה .

חוקלה יבשחממ דחא לכ לע אלמ ןפואב קתעומ תספדמה לש ןקתהה להנמ , " תימעל תימע " תטישב

.

הספדהה תדובע דוביעב לפטמ חוקלה בשחמ .

תשרה תוחוקל ידיב תרתונ ןקתהה להנמב

.

Printers

Settings

Start

שקה

.

1

.

Add Printer

הנקתהה ףשא תא ליעפהל ידכ

Add Printer

לע שקה

.

Network Print Server

לע שקה

ביתנה תא דלקה , המישרב העיפומ הניא תספדמ ה םא .

Shared Printers

המישרה ךותמ תשרה תספדמ תא רחב

.

טסקטה תביתב תספדמל

\\<server host name>\<shared printer name>

: המגודל

אוה תפתושמה תספדמה םש .

תרושקתה תשר ידי לע ויוהיז ךרוצל תרשה בשחמ לש ומש אוה חראמה תרשה םש

.

תרשה תנקתה ךילהתב הל הצקוהש םשה

.

OK

לע שקה

תא קפסל ךילע , ןימז ןקתה להנמ ןיא םא .

תספדמל ןקתה להנמ ןיקתהל שקבתתו ןכתיי , השדח ת ספדמ וז םא

.

םינימז ןקתה ילהנמל ביתנה

.

Finish

לע שקה ןכמ רחאלו , הז חוקל בשחמ רובע לדחמה תרירב תספדמכ שמשת וז תספדמש ךנוצרב םא רחב

: החלצהב הנקתוה תספדמהש אדוול ידכ הקידב דומע ספדה

.

Printers

Settings

Start

שקה

.

א

.

תרצי התע הזש תספדמה תא רחב

.

ב

.

Properties

File

לע שקה

.

ג

.

Print a Test Page

לע שקה ,

General

תינושלה ךותמ

.

המייתסה תספדמה תנקתה , החלצהב ספדוה הקידבה דומע םא

.

ד

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

תשרב ףותישל תספדמה תרדגה

130

18

םינפוג םע תורכיה

םינפוגו תויתוא יסופיט

יסופיט .(

typeface

) תוא סופיט ארקנ ידוחייה בוצייה .

ידוחיי בוציע םע ורצונש םילמסו םיוות לש ךרעמ אוה ןפוג

.

האירקל לקל ךמסמה תא םיכפוה הדיפקב ורחבנש תויתוא יסופיט .

ךמסמל יפוא םיקינעמ רחוב התאש תויתואה

האר , תספדמה ינפוג לכ לש המישרל .

PostScript 3

ו

PCL 6

תספדמ תופשב תספדמ ינפוג רפסמ םינקתומ תספדמב

.( תספדמ ינפוג ) "

Resident Fonts

"

ןונגסו לקשמ

בתוכל םירשפאמש ירוקמה תואה סופיטב םייוניש םה ולא .

םינוש תונונגסבו םילקשמב עיפוהל םילוכי תויתואה יסופיט

סופיט לע ףיסוהל םידעוימ םינושה תונונגסהו םילקשמה .

םירפס לש תורתוכ שי גדהל וא טסקטב תובושח םילמ שיגדהל

.

ירוקמה תואה

תואריהל םיוותל םימרוג רתוי םיבע םיווק .

םיוותה תא םיביכרמה םיווקה יבועל סחייתמ (

Weight

) " לקשמ " חנומה

.

דבכ בתכו רוחש בתכ , קדו ינוניב , שגדומ בתכ םה ותה לש לקשמה רואיתל םיפסונ םיחנומ .

רתוי םיהכ

םיוות לש תונונגס םה oblique

ו italic

.

ותה בחור וא הייטנ ןוגכ , תואה סופיטב םירחא םייונישל סחייתמ " ןונגס " חנומה

.

םיוותה בחור לע םיעיפשמש םיצופנ תונונגס השולש תומש םה extended

ו condensed

, narrow

.

םיטונ

רפסמ לש הצובק .

Helvetica Narrow Bold Oblique

, המגודל .

תונונג סו םילקשמ רפסמ דחי םיבלשמ םימיוסמ םינפוג

תוחפשמ בורל .(

typeface family

)

תויתוא יסופיט תחפשמ

תארקנ דיחי תוא סופיט רובע תונונגסו םילקשמ לש םיבוליש

לש רתוי ל ודג רפסמ שי תודחא תוחפשמל .

יוטנ שגדומו שגדומ , יוטנ , ליגר : תויצאירו עברא ןנשי תויתואה יסופיט

:

Helvetica

תויתואה יסופיט תחפשמ לש אבה םישרתב תוארל ןתינש יפכ , תויצאירו

131

םינפוג םע תורכיה

תודוקנב לדוגו תוא בחור

.( יסחי וא עובק חוור ) ןפוגה גוסל םאתהב , תודוקנב לדוג לש תודיחיב וא ( pitch

) תואה בחורכ אטובמ ןפוגה לש ולדוג

לש םלדוג ןויצל שמשמ (

Pitch

)

תוא בחור

.

ההז בחור םיוותהמ דחא לכל , (

fixed space

)

עובק חוור

ינפוגב רבודמ רשאכ

לכ , המגודל .

תספדומה הרושב דחא יקפוא ' ץניא ךרואל סיפדהל ןתינש םיוותה רפסמ לש הדימ יהוז .

עובק חוור ינפוג

'.

ץניאב םיוות 12 םיסיפדמ

12-pitc

גוסמ םינפוגה לכו ( cpi

) ' ץניאב םיוות 10 םיסיפדמ

10-pitch

גוסמ םינפוגה

םיוותהש ןוויכמ .

הנוש בחורב תויהל לוכי ות לכ , (

םייפרגופיט

םג םינוכמ ) (

proportional

) םייסחי

םינפוגב רבודמ רשאכ

חנומה .

תוא בחור אלו , תודוקנב לדוג לש תודיחיב ןפוגה לדוג תא םיאטבמ , הנוש בחור תדימ ילעב םה םייסחי םינפוג לש

םיוותה הבוג .

' ץניא לש 72 ה קלחכ תרדגומ (

point

)

הדוקנ

.

ןפוגב םיוותה הבוגל סחייתמ (

Point size

)

הדוקנ לדוג

.

תודוקנ 12 ב ןפוג ותואב םיספדומה םיוותה הבוגמ לופכ היהי תודוקנ 24 ב םיספדומה

: תודוקנב לדוג לש תונוש תודימב ספדוהש ןפוג לש תואמגוד גיצמ אבה םישרתה

.

ןפוגב רתויב ךומנה ותה תיתחתל דע ןפוגב רתויב הובגה ותה לש ןוילעה הצקהמ קחרמכ רדגו מ ןפוג לש תודוקנב לדוגה

.

םלדוגב ןיטולחל םינוש תואריהל םייושע תודוקנב לדוג ותואב וספדוהש םינוש םינפוג , תודוקנב לדוגה תרדגה ללגב

שמשל לוכי ןפוגה לש תודוקנב לדוג ה , תאז םע .

ןפוגה הארמ לע םיעיפשמ ןפוגה לש םיפסונ םירטמרפש איה ךכל הביסה

: תודוקנ 14 לדוגב , הזמ הז דואמ םינוש םייסחי םינפוג ינש גיצמ אבה םישרתה .

ןפוגה לש יסחיה ולדוגל ןיוצמ טרפמ

םינפוג םע תורכיה

132

םיגרודמ םינפוגו םיטיב

-

תפמ ינפוג

.

םיגרודמ םינפוגב ןהו םיטיב תפמ ינפוגב ןה תשמתשמ תספדמה

תוא סופיט תוגציימה םיטיב לש שארמ תורדגומ תוינבתכ תספדמה ןורכיזב םינסחוא מ (

bitmapped

) םיטיב תפמ ינפוג

.

םיטיב תפמ ןפוג ךותמ ות לש המגוד גיצמ אבה םישרתה .

םימיוסמ היצולוזרו ןונגס , לדוגב

תלב קל תספדמה תא תשכר ונממ קפסל הנפ .

םינוש םילדגבו םינוש תונונגסב הדרוהל םינפוגכ םיעיפומ םיטיב תפמ ינפוג

.

הדרוהל םינפוג תודוא ףסונ עדימ

ראתמה יווק תא תורידגמש בשחמ תוינכותכ םינסחואמ (

outline

– ראתמ ינפוג םג םיארקנש ) (

scalable

) םיגרודמ םינפוג

יפל םיוותה לש םיטיב תפמ תרצוי תספדמה , גרודמ ןפוג לש םיוות םיסיפדמש םעפ לכב .

ןפוגל םיכייתשמה םיוותה לש

.

תספדמה ןורכיזב ינמז ןפואב ןפוגה תא תרמושו , תרחבש תודוקנב לדוגה

תא םיקפסמ םיגרודמ םינפוג .

תספדמה תא םילחתאמ וא םיבכמ רשאכ ןורכיזהמ םיקחמנ הלא םיינמז םיטיב תפמ ינפוג

.

םינושו םיבר םילדגב הספדהל הצוחנה תושימגה

PCL 6

תספדמה תפש .

תספדמל םינפוג תדרוה ךרוצל םיגרודמ םינפוג לש םינוש םיטמרופב תשמתשמ תספדמה

גוסמ םיגרודמ םינפוגב תשמתשמ

PostScript 3

תספדמ תפש .

TrueType

ו

Intellifont

גוסמ םיגרודמ םינפוגב תשמתשמ

.

הלא םיטמרופב םיגרודמ םינפוג לש םינוש םיגוס יפלא שוכרל ןתינ םיבר םינפוג יקפס לצא .

TrueType

ו

Type 1

שמתשהל ךתנווכב םא וא , הדרוהל םיגרודמ םינפוג וא םיטיב תפמ ינפוג לש לודג רפסמב שומ יש תושעל ךתנווכב םא

.

ךתושרבש תספדמה רובע ףסונ ןורכיז שוכרל ךילע היהיו ןכתיי , םיגרודמ םינפוג לש םינושו םיבר םילדגב

133

םינפוג םע תורכיה

תספדמ ינפוג

םינוש םינפוגב שמתשהל ןתינ .

ת ספדמה ןורכיזב עובק ןפואב םינסחואמש תספדמ ינפוגב תדיוצמ ךתושרבש תספדמה

TimesNew (PCL

ו

Courier

ומכ , רתויב םיירלופופה תואה יסופיטמ םידחאב .

PostScript 3

ו

PCL 6

תספדמה תופשב

.

תספדמה תופש לכב שמתשהל ןתינ

6)/Times New Roman (PostScript 3)

תואמגוד לש המישר תספדה " קרפב ןיי ע .

ךתושרבש תספדמב םינסחואמה תספדמה ינפוג לכ תא הגיצמ האבה הלבטה

חולמ וא , הנכותה ךותמ תספדמה ינפוגב רוחבל ןתינ .

םינפוגה לש תואמגוד תספדה ןפוא רבדב תוארוה תלבקל " םינפוג

.

PCL 6

תספדמ תפשב םישמתשמ םא , ליעפמה לש הרקבה

םיגרודמ תספדמ ינפוג

PostScript 3

AlbertusMT

AlbertusMT-Italic

AlbertusMT-Light

AntiqueOlive-Roman

AntiqueOlive-Italic

AntiqueOlive-Bold

AntiqueOlive-Compact

ArialMT

Arial-ItalicMT

Arial-BoldMT

Arial-BoldItalicMT

AvantGarde-Book

AvantGarde-BookOblique

AvantGarde-Demi

AvantGarde-DemiOblique

Bookman-Light

Bookman-LightItalic

Bookman-Demi

Bookman-DemiItalic

PCL 6

Albertus Medium

Albertus Extra Bold

Antique Olive

Antique Olive Italic

Antique Olive Bold

Arial

Arial Italic

Arial Bold

Arial Bold Italic

ITC Avant Garde Gothic Book

ITC Avant Garde Gothic Book Oblique

ITC Avant Garde Gothic Demi

ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique

ITC Bookman Light

ITC Bookman Light Italic

ITC Bookman Demi

ITC Bookman Demi Italic

םינפוג םע תורכיה

134

135

םינפוג םע תורכיה

Coronet-Regular

Courier

Courier-Oblique

Courier-Bold

Courier-BoldOblique

Helvetica

Helvetica-Oblique

Helvetica-Bold

Helvetica-BoldOblique

Helvetica-Narrow

Helvetica-Narrow-Oblique

Helvetica-Narrow-Bold

Helvetica-Narrow-BoldOblique

Clarendon Condensed

Coronet

CourierPS

CourierPS Oblique

CourierPS Bold

CourierPS Bold Italic

CG Omega

CG Omega Bold

CG Omega Italic

CG Omega Bold Italic

Garamond Antiqua

Garamond Halbfett

Garamond Kursiv

Garamond Kursiv Halbfett

Helvetica

Helvetica Oblique

Helvetica Bold

Helvetica Bold Oblique

Helvetica Narrow

Helvetica Narrow Oblique

Helvetica Narrow Bold

Helvetica Narrow Bold Oblique

CG Times

CG Times Italic

CG Times Bold

CG Times Bold Italic

Univers Medium

Univers Medium Italic

LetterGothic

LetterGothic-Slanted

LetterGothic-Bold

LetterGothic-BoldSlanted

Marigold

NewCenturySchlbk-Roman

NewCenturySchlbk-Italic

NewCenturySchlbk-Bold

NewCenturySchlbk-BoldItalic

Optima

Optima-Bold

Optima-BoldItalic

Optima-Italic

Palatino-Roman

Palatino-Italic

Palatino-Bold

Palatino-BoldItalic

Symbol

Times-Roman

Times-Italic

Times-Bold

Univers Bold

Univers Bold Italic

Courier

Courier Italic

Courier Bold

Courier Bold Italic

Letter Gothic

Letter Gothic Italic

Letter Gothic Bold

Marigold

New Century Schoolbook Roman

New Century Schoolbook Italic

New Century Schoolbook Bold

New Century Schoolbook Bold Italic

Palatino Roman

Palatino Italic

Palatino Bold

Palatino Bold Italic

SymbolPS

Symbol

Times Roman

Times Italic

Times Bold

םינפוג םע תורכיה

136

137

םינפוג םע תורכיה

Times-BoldItalic

TimesNewRomanPSMT

TimesNewRomanPS-ItalicMT

TimesNewRomanPS-BoldMT

TimesNewRomanPS-BoldItalicMT

Univers

Univers-Oblique

Univers-Bold

Univers-BoldOblique

Univers-Condensed

Univers-CondensedOblique

Univers-CondensedBold

Univers-CondensedBoldOblique

Wingdings-Regular

ZapfChancery-MediumItalic

ZapfDingbats

Univers-Extended

Univers-ExtendedObl

Univers-BoldExt

Univers-BoldExtObl

Univers-Light

Univers-LightOblique

Clarendon

Clarendon-Light

Clarendon-Bold

Helvetica-Condensed

Helvetica-Condensed-Bold

Helvetica-Condensed-BoldObl

Times Bold Italic

Times New

Times New Italic

Times New Bold

Times New Bold Italic

Univers Condensed Medium

Univers Condensed Medium Italic

Univers Condensed Bold

Univers Condensed Bold Italic

Wingdings

ITC Zapf Chancery Medium Italic

ITC Zapf Dingbats

Helvetica-Condensed-Oblique

StempelGaramond-Bold

StempelGaramond-BoldItalic

StempelGaramond-Italic

StempelGaramond-Roman

Apple-Chancery

Chicago

Geneva

Monaco

NewYork

Oxford

Taffy

MonaLisa-Recut

Candid

Bodoni

Bodoni-Italic

Bodoni-Bold

Bodoni-BoldItalic

Bodoni-Poster

Bodoni-PosterCompressed

CooperBlack

CooperBlack-Italic

Copperplate-ThirtyTwoBC

Copperplate-ThirtyThreeBC

Eurostile

Eurostile-Bold

Eurostile-ExtendedTwo

Eurostile-BoldExtendedTwo

םינפוג םע תורכיה

138

139

םינפוג םע תורכיה

GillSans

GillSans-Italic

GillSans-Bold

GillSans-BoldItalic

GillSans-Condensed

GillSans-BoldCondensed

GillSans-Light

GillSans-LightItalic

GillSans-ExtraBold

Goudy

Goudy-Italic

Goudy-Bold

Goudy-BoldItalic

Goudy-ExtraBold

HoeflerText-Regular

HoeflerText-Italic

HoeflerText-Black

HoeflerText-BlackItalic

HoeflerText-Ornaments

JoannaMT

JoannaMT-Italic

JoannaMT-Bold

JoannaMT-BoldItalic

LubalinGraph-Book

LubalinGraph-BookOblique

LubalinGraph-Demi

LubalinGraph-DemiOblique

Line Printer 16

םילמס יכרעמ

יכרעמ .

תרחבש ןפוגב םילולכה םידחוימ םיוותהו קוסיפה ינמיס , םיירמונאפלאה םיוותה לש ףסואה אוה םילמס ךרעמ

םייטמתמ םילמס ןוגכ , םייפיצפס םימושיי וא תונוש תופש לש םידחוימה םיוותה תושירדב הכימתל םישמשמ םילמס ה

.

םייעדמ םיטסקט תספדהל םישמשמה

תדוקנ לכ רובע , קויד רתיל וא ) תדלקמב שקמ לכ רובע ספדוי ות הזיא םג רידגמ םיוותה ךרעמ ,

PCL 6

תספדמה תפשב

םיוות יכרעמ 36 תללוכ ךתושרבש תספדמה .

תומיוסמ דוק תודוקנב םינוש םיוות םיבייחמ םימיוסמ הנכות ימושיי .( דוק

.

תופשו הנכות ימושיי לש לודג רפסמב הכימת ךרוצל ,

PCL 6

תפשב תספדמה ינפוג רובע

ISO 8859-2 Latin 2

PC-8

PV-850 Multilingual

PC Turkish

Windows 3.1 Latin 5

MC Text

PS Math

ISO 4 United Kingdom

ISO 15 Italian

ISO 60 Norwegian v1

Windows Baltic

ITC ZapfDingbats MS

PCL 6

תספדמ תפש רובע םילמס יכרעמ

.

םינפוגה לכ ידי לע םיכמתנ םיוותה יכרעמ לכ אל

ISO 8859-1 Latin 1

ISO 8859-10 Latin 6

PC-775 Baltic

PC-1004 OS/2

Windows 3.1 Latin 2

PS Text

Math 8

Legal

ISO 11 Swedish:names

ISO 21 German

Windows 3.0 Latin 1

Wingdings

Roman 8 (Default)

ISO 8859-9 Latin 5

PC-8 DN

PC-852 Latin 2

Windows 3.1 Latin 1

DeskTop

Microsoft Publishing

Pi Font

ISO 6 ASCII

ISO 17 Spanish

ISO 69 French

Symbol

םינפוג םע תורכיה

140

19

תספדמה תועדוה םע תורכיה

תלעפהב תוירשפא תויעב לע עיבצמו תספדמה לש יחכונה הבצמ תא תוראתמה תועדוה גיצמ ליעפמה לש הרקבה חול

ריסהל דציכו העדוה לכ לש התועמשמ לע רבסה , תספדמה תועדוה לכ לש המישר ללוכ הז קרפ .

רותפל ךילעש תספדמה

.

העדוהה תא

1

2 6

3

4

5

5

7

8

3

◄►

ינצחל

האיגש ןייצמ

5

6

7

(Cancel )

לוטיב ןצחל

ןצחל

8

LCD

גצ

1

Ready

ןייצמ

2

▲ ▼

ינצחל

3

םיטירפת ןצחל

4

תושעל ךילע המ העדוהה תועמשמ המ העדוהה

.

שדחמ התוא לעפהו , תספדמה תא הבכ תסחייתמ

NNN-NNN

האיגשה תעדוה

.

תספדמ תויעבל

ךותיהה תדיחי לש םידדצה ינשמ תוינוציחה תוידיהש אדו

תרבחל הנפ , תרתפנ הניא היעבה םא .

הכלהכ תולוענ ( fuser

.

Dell

.

תס פדמה לעבל ךירדמב "

Dell

תרבחל היינפ " ףיעס האר

.

ףסונה ןורכיזה לודומ תא רסה

)

םידדצה ינשמ תוינוציחה תוידיה

ןניא ( fuser

) ךותיהה תדיחי לש

.

ה כלהכ תולוענ

ףסונ ןורכיז לודומ האצמ תספדמה

.

ןורכיזה ץירחב ךמתנ וניאש

בוש ותוא סנכה ןכמ רחאלו , ץירחהמ ףסונה ןורכיזה לודומ תא רסה

.

בטיה ומוקמל

ןפואב סנכוה אל ףסונה ןורכיזה לודומ

.

ץירחה ךותל אלמ

NNN-NNN

Restart

Printer

010-397

Restart Printer

016-318 Restart

Printer

016-316 Restart

Printer

141

תספדמה תועדוה םע תורכיה

ןורתפ " ףיעס האר .

.

ריינה ביתנ תא הנפ

." הנזה תויעב ןורתפ " האר

.

XXX

ב הנזה תלקת האצמ תספדמה

העריא ובש םוקימל סחייתמ

XXX

.

הנזהה תלקת

ריינה ביתנ תא הנפו ןיוצש שגמה תא אצוה

." ריינ תנזה תולקת

.

הנוכנה הרוצתב שדחמ םישגמה תא ןקתה .

תספדמה תא הבכ

." ילנויצפואה ריינה שגמ לודומ תנקתה " האר

Paper Jam. Open

XXX

.

תנזהב הלקת התליג תספדמה

.

XXX

ב ריינה

םוקימ תא ןייצמ

.

.

ריינה -

XXX

יוטיבה

תנזה תלקת

.

שגמ רפסמ ןייצמ

N

יוטי בה

Paper Jam.

Open

XXX

.

Pull out Tray

N

לש היוגש הרוצתב הלקתנ תספדמה

םישגמה

TRAY ERROR

INVALID

CONFIG

.

םיעוקת םיפקש האצמ תספדמה

Transparency Error

.

ריינה ביתנ תא הנפ

.

םיפקשה תא שדחמ ןעטה , ןכמ רחאל

." הנזה תויעב ןורתפ " האר

.

תספדמהמ ףותה תינסחמ תא אצוה

." ףותה תינסחמ תפלחה " האר

.

ףותה תינסחמ תא איצוהל ןתינ

Remove Drum

Cartridge

Insert

XXX

.

.

הניוצש רנוטה תינסחמ תא שדחמ ןקתה

." רנוטה תינסחמ תפלחה " האר

אלש וא הרסח הניוצש רנוטה תינסחמ

.

תספדמב אלמ ןפואב הנקתוה

: םיאבהמ דחא תויהל לוכי

XXX

(Y) בוהצ רנוט

(C)

(M)

ןאיצ רנוט

הטנגמ רנוט

(K) רוחש רנוט

.

ףותה תינסחמ תא שדחמ ןקתה

." ףותה תינסחמ תפלחה " האר

הנקתוה אלש וא הרסח ףותה תינסחמ

.

תספדמב אלמ ןפואב

Insert Drum

Cartridge.

Replace

XXX

.

.

השדח תינסחמ ןקתהו הניוצש רנוטה תינסחמ תא רסה

תולגתהל תולולע

,

רנוטה תינסחמ תא ףילחת אל םא

.

הספדהה

:

הרעה

תוכיאב תויעב

: טנרטניאה ירתאב השדח רנוט תינסחמ ןימזהל ןתינ

www.euro.dell.com/supplies

וא

www.dell.com/supplies

." רנוטה תינסחמ תפלחה " האר

.

ףותה תינסחמ תא ףלחה

." ףותה תינסחמ תפלחה " האר

.

הכומנ רנוטה תינסחמב רנוטה תומכ

: םיאבהמ דחא תויהל לוכי

XXX

(Y)

(C)

בוהצ

ןאיצ

רנוט

רנוט

(M)

(K)

הטנגמ רנוט

רוחש רנוט

.

ףותה תינסחמ תא ףילחהל שי

Replace Drum

Cartridge

תספדמה תועדוה םע תורכיה

142

.

הניוצש רנוטה תינסחמ תא ףלחה

." רנוטה תינסחמ תפלחה " האר

.

הניוצש רנוטה תינסחמ תא ףלחה

." רנוטה תינסחמ תפלחה " האר

הניאש ףות / רנוט תינסחמ תנקתומ

.

תכמתנ

: םיאבהמ דחא תויהל לוכי

XXX

(Y)

(C)

(M)

בוהצ

ןאיצ

הטנגמ

רנוט

רנוט

רנוט

( K ) רוחש רנוט

ףות תינסחמ

הני אש ףות / רנוט תינסחמ תנקתומ

.

תכמתנ

: םיאבהמ דחא תויהל לוכי

XXX

(Y)

(C)

(M)

( K )

בוהצ

ןאיצ

הטנגמ

ףות

רנוט

רנוט

רנוט

רוחש רנוט

תינסחמ

XXX

Write Error

XXX

ID Error

.

הניוצש רנוטה תינסחמ תא ףלחה

." רנוטה תינסחמ תפלחה " ףיעס האר

.

ןיוצש הסכמה תא רוגס

חפנ תלעב רנוט תינסחמ הנקתוה

.

.

ך מתנ וניאש

Yellow Toner(Y)

Cyan Toner(C)

Magenta Toner(M)

Black Toner(K)

Wrong Cartridge

XXX

Close

XXX

.

חותפ תספדמה הסכמ

: םיאבה דחא תויהל לוכי

XXX

ימדק

ריינ

חתפ

הסכמ

Inner rear cover

( ימי נפ ירוחא הסכמ )

BTR הסכמ

1

2

ריינ

ריי

סקלפוד

נ

ןיזמ

ןיזמ

הסכמ

הסכמ

הסכמ

.

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ תא רוגס ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ

.

חותפ

.

ימדקה חתפה תא חתפ

.

ה כלהכ ונקתוה רנוטה תוינסחמש אדו

הכלהכ תבבותסמ הניא רנוטה תינסחמ

.

הפלחהה תעב

Close Duplex

Module

Toner Cartridge

Rotate Error

143

תספדמה תועדוה םע תורכיה

.

ןיוצש שגמב ריינה גוס תא הנש

םישגמבו יטרדנטסה שגמב הספדהל הידמ תנעטה

"

" האר

םיילנויצפואה

תודימב ריינ ןעטוה ןיוצש הנזהה שגמב

.

תומיאתמ ןניאש

ןיזמה וא שגמה רפסמ תא

.

ןייצמ

יתילכת -

XXX

ברה

Check paper in

XXX

.

וניוצש םישגמב ןיוצש ריינה תא ןעטה

םישגמבו יטרדנטסה שגמב הספדהל הידמ תנעטה

"

" האר

םיילנויצפואה

תודימב ר יינ ןעטוה ןיוצש הנזהה שגמב

.

תומיאתמ ןניאש

ןיזמה וא שגמה רפסמ תא ןייצמ

XXX

.

יתילכת ברה

.

ריינה תודימ תא ןייצמ

YYY

.

ריינה תוכיא תא ןייצמ

yyy

.

הנזהה ישגמ לכב ןיוצש ריינה תא ןעטה

םישגמבו יטרדנטסה שגמב הספדהל הידמ תנעטה

"

" האר

םיילנויצפואה

.

תונויליג 250 ל יטרדנטסה שגמה לודומב ריינ ןעטה

םישגמבו יטרדנטסה שגמב הספדהל הידמ תנעטה " האר

" םיילנויצפואה

Load

yyy in

YYY

XXX

ןעטו מ תומיאתמ ןניאש תודימב ריינ

.

הנזהה ישגמ לכב

.

ריינה תודימ תא ןייצמ

YYY

.

ריינה תוכיא תא ןייצמ yyy

Load

YYY yyy

.

יטרדנטסה שגמב ריינ ןיא

No Paper in Tray1

.

.

תדובע תא לטבל , העדוהה תא קוחמל ידכ לע ץחל

םא , האבה הספדהה תדובע תא עצבלו תיחכונה הספדהה

.

הנ שי

.

הספדהה תדובע תא לטבל ידכ

Cancel

לע ץחל

תא קוחמלו

Print Menu

טירפת תא חותפל ידכ

Menu

לע ץחל

.

הרומשה הספדהה תדובע

תולועפה תא עצב , דיתעב וז האיגש תעדוהמ ענמיהל תנמ לע

: תואבה

םיצוחנ יתלבה םינותנהו ורקאמה תוינכות , םינפוגה תא קחמ

.

תספדמה ןורכיזבש םירחאה

.

ףסונ תספד מ ןורכיז ןקתה

." ליעפמה לש הרקבה חולמ תורומש הספדה תודובעל השיג " האר

לוכי וניאו אלמ תספדמה ןורכיז

הספדהה תדובע תא דבעלו ךישמהל

.

תיחכונה

Out of Memory

Press

Set

תספדמה תועדוה םע תורכיה

144

תדובע תא לטבל , העדוהה תא קוחמל ידכ לע ץחל

םא , האבה הספדהה תדובע תא עצבלו תיחכונה הספדהה

.

.

הנשי

.

הספדהה תדובע תא לטבל ידכ

Cancel

לע ץחל

תא לטבלו

Print Menu

טירפת תא חותפל ידכ

Menu

לע ץחל

.

תיחכונה הספדהה תדובע

תולועפה תא עצב , דיתעב וז האיגש תעדוהמ ענמיהל תנמ לע

: תואבה

לוציפ ידי לע , הספדהל וחלשנש םידומעה רפסמ תא ןטקה

.

הספדהל םינותנה

יתלב םינותנ תקיחמ ידי לע יונפ ה ןורכיזה תומכ תא לדגה

.

חישקה קסידהמ םיצוחנ

." ליעפמה לש הרקבה חולמ תורומש הספדה תודובעל השיג " האר

םא ,

תדובע תא לטבל , העדוהה תא קוחמל ידכ

האבה הספדהה תדובע תא עצבלו תיחכונה

לע

.

ץחל

הספדהה

הנשי

.

הספדהה תדובע תא לטבל ידכ

Cancel

לע ץחל

.

הספדהה תדובע תא לטבל ידכ

Cancel

לע ץחל

Press to clear the message, cancel the current print job, and conduct the next print job, if any.

תומאות ויהי ןקתהה להנמב תספדמה

.

לש הרוצתה

שמתשמ התא

תורדגהש

הבש

אדו

תספדמל

לוכי וניאו אלמ

RAM

ןנוכ ןורכיז

הספדהה תדובע תא דבעל ךישמהל

.

תיחכונה

תויעבל תסחייתמש האיגש העדוה

.

PCL

תספדמ תפשב

תורדגה רשאכ העיפומ וז העדוה

ןקתהה להנמב תספדמה לש הרוצתה

התא הבש תספדמל תומאות ןניא

.

שמתשמ

.

הניוצש רנוטה תינסחמ תא ףלחה

" רנוטה תינסחמ תפלחה " האר

אלש וא הרסח הניוצש רנוטה תינסחמ

.

תספדמב תואיכ הנקתוה

: םיאבהמ דחא תויהל לוכי

XXX

(Y)

(C)

בוהצ

ןאיצ

רנוט

רנוט

(M)

(K)

הטנגמ רנוט

רוחש רנוט

.

הניוצש רנוטה תינס חמ תא ףלחה רנוטה תינסחמ תא ףילחהל שי

.

.

העבקנש

"

." רנוטה תינסחמ תפלחה " האר

: םיאבה דחא תויהל לוכי

XXX

יוטיבה

(Y)

(C)

(M)

(K)

הטנגמ

בוהצ

ןאיצ

רוחש

רנוט

רנוט

רנוט

רנוט

Disk Full

Press

Set

PCL Error

Press

Set

Invalid Job

Press

Set

Ready to print

XXX

Insert

Ready to Print

XXX

Replace

145

תספדמה תועדוה םע תורכיה

.

הניוצש רנוטה תינסחמ תא ףלחה

" רנוטה תינסחמ תפלחה " האר

.

ףותה תינסחמ תא ףלחה

" ףות תוינסחמ תפלחה " האר

ךתורשפאב , ןהייח ףוסל ועיגה רנוטה תוינסחממ תודחאש ףא לע

.

הספדהב ךישמהל

.

ה קיר טעמכ רנוטה תינסחמ

: םיאבהמ דחא תויהל לוכי

XXX

(Y) בוהצ רנוט

(C) ןאיצ רנוט

(M) הטנגמ רנוט

(K) רוחש רנוט

Ready to Print

XXX

Replace

Soone

.

ףות ה ייח ךרוא תרהזא

.

ףותה תינסחמ תא ףילחהל שי

ידי לע םאתומ רנוט בצמב תספדמה

.

שמתשמה

Ready to Print

Drum Cartridge

Replace Soon

Ready to print

Non-Dell Toner

תספדמה תועדוה םע תורכיה

146

20

הנזה תויעב ןורתפ

.

הנזהה תויעב בורמ ענמיהל ןתינ , הספדהל הידמה לש הנוכנ הנעטהו המיאתמ הספדהל הידמ לש תינדפק הריחב ידי לע

." הספדהל הידמ יגוס יבגל תויחנה " האר , ףסונ עדימל

.

אוה ש גוס לכמ הספדהל הידמ לש הלודג תומכ תשיכר ינפל הספדה יוסינ ךורעל הצילממ Dell תרבח : הרעה

הנזה תויעבמ ענמיהל דציכ

." הספדהל הידמ יגוס יבגל תויחנה " האר , ףסונ עדימל .

תצלמומ הספדהל הידמב קרו ךא שמתשה

םישגמבו יטרדנטסה שגמב הספדהל הידמ תנעטה " האר , הספדהל הידמ לש ןוכנה הנעטהה ןפוא לע עדימל

." יתילכת ברה ןיזמה תנעטה " ןכו " םיילנויצפואה

יברמה הבוגהמ תגרוח הניא הספדהל הידמה תונויליג תמרעש אדו .

הספדהל הידמה ישגמ לש רתי תסמעהמ ענמיה

.

םישגמה לע ןמוסמה

.

תלקעתמ וא החל , תלפוקמ , תטמוקמ הספדהל הידמ ןיעטהל ןיא

הסנ , הנזהב תעקתנ הספדהל הידמה םא .

התנעטה ינפל הספדהל הידמה תליבח ילוש תא רשיילו ףרפרל , חוורל שי

.

יתילכת ברה ןיזמה ךרד םעפ לכב דדוב ןויליג ןיזהל

.

ךמצעב הילוש תא תצצק וא תכתחש הספדהל הידמב שמתשהל ןיא

.

הנזה שגמ ותואב , םינוש םיגוסמ וא , םינוש םילקשמב וא תודימב הספדהל הידמ ןיעטהל ןיא

.

הלעמ יפלכ הנפומ הספדהל ץלמומה ןויליגה דצש אדו

." הספדהל הידמ ןוסחא " האר , ףסונ עדימל .

הספדהל הידמ ה רובע םיתואנ ןוסחא יאנת לע דפקה

.

הספדהה ךלהמב הנזהה שגמ תא תספדמהמ איצוהל ןיא

.

הנעטהה רחאל םמוקמל בטיה םישגמה תא ףוחד

.

הכלהכ ונקתוה תספדמל םירבחתמה םילבכה לכש אדו

.

הנזה תויעבל םורגל לולע םיכילומה לש רתי קודיה

147

הנזה תולקת לש םוקימה יוהיז

הנזה תולקת לש םוקימה יוהיז

.

הספדהל הידמה ביתנ ךרואל הנזה תויעב תולגתהל תולולע ןכיה גיצמ אבה םישרת ה

1

7

8

6

5

3

2

4

.

תספדמל ידימת קזנ םורגל לולע רבדה .

םהשלכ םירישכמ וא םילכ תרזעב הנזה תולקת רותפל תוסנל ןיא : תוריהז

תידדצ וד הספדה לודומ

1

הנזה שגמ

2

תידדצ וד הספדה לודומ הסכמ

3

Feeder cover

4

( ימינפ ירוחא הסכמ )

Inner rear cover

5

BTR

הסכמ

6

( fuser

) ךותיהה תדיחי הסכמ

7

( תידדצ וד הספדה לדומ ןקתוהש הרקמב תספדמהמ רסוּמ ) ריינ הסכמ

8

הנזה תולקת לש םוקימה יוהיז

148

(

Fuser

)

ךותיהה תדיחי רוזאמ העוקת הספדהל הידמ תאצוה

הידמה ביתנמ הספדהל הידמה לכ תא איצוהל שי , ליעפמה לש הרקבה חולב תגצומה האיגשה תעדוה תא ריסהל ידכ : הרעה

.

הספדהל

:

ילנויצפואה תידדצ

-

וד הספדהל לודומב םישמתשמ רשאכ

.

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ תא חתפ

.

1

.

BTR

ה סכמ תא חתפ

.

2

.

םח ירוחאה הדצב תספדמה םינפ

:

הרהזא

149

הנזה תולקת לש םוקימה יוהיז

.

העק תנש הספדהל הידמ אצ והו םידדצה ינשמ תוידיה לע ץחל

.

3

הרסהל תושמשמו ( fuser

) ךותיהה תדיחי לש םידדצה ינשמ תומקוממש תוינוציחה תוידיב תעגל ןיא םלועל

:

הרעה

(.

fuser

) ך ותיהה תדיחי לש הנקתהל וא

.

ירוקמ ה ןבצמל תוידיה תא רזחה

.

BTR

ה הסכמ תא רוגס

.

ילנויצ פואה תידדצ ודה הספדהה לודומ תא רוגס

.

4

.

5

.

6

ילנויצפואה תידדצ

-

ודה הספדהה לודומב שומיש השענ אל רשאכ

.

ירוחאה הסכמה תא חתפ

.

1

הנזה תולקת לש םוקימה יוהיז

150

151

הנזה תולקת לש םוקימה יוהיז

.

BTR

ה הסכמ תא חתפ

.

2

.

םח , ירוחאה הדצב , ת ספדמה םינפ : תוריהז

.

ריינה הסכמ תא חתפ

.

3

.

העקתנש הספדהל הידמה תא אצוהו םידדצה ינשמש םיפונמה לע ץחל

.

4

הרסהל תושמשמו ( fuser

) ךותיהה תדיחי לש םידדצה ינשמ תומקוממש תוינוציחה תוידיב תעגל ןי א םלועל

:

הרעה

.( fuser

) ךותיהה תדיחי לש הנקתהל וא

.

םדוקה םבצמל םיפונמה תא רזחה

.

ריינה הסכמ תא רוגס

.

BTR

ה הסכמ תא רוגס

.

ירוחאה הסכמה תא רוגס

.

5

.

6

.

7

.

8

יזכרמה טלפה שגמ רוזאמ העוקת הספדהל הידמ תאצוה

הידמה ביתנמ הספדהל הידמה לכ תא איצוהל שי , ליעפמה לש הרקבה חולב תגצומה האיגשה תעדוה תא ריסהל ידכ :

הרעה

.

הספדהל

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ םא ) ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ לש ריינה הסכמ תא חתפ

.( ןקתומ

.

1

.

םח תספדמה םינפ : תוריהז

הנזה תולקת לש םוקימה יוהיז

152

.

םידדצה ינשמ םיפונמה תוידי תא םרה

.

2

תושמשמו ( fuser

) ךותיהה תדיחי לש םידדצה ינשמ תומקוממש תוינוציחה תוידיב תעגל ןיא םלועל

.( fuser

)

:

הרעה

ךותיהה תדיחי לש הנקתהל וא הרסהל

.

העקתנש הספדהל הידמ אצוהו ( fuser ) ךותיהה תדיחי הסכמ תא חתפ

.

3

.

םידדצה י נשמ םיפונמה תוידי תא דרוה

.( ןקתומ ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ םא ) ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ לש ריינה הסכמ תא רוגס

.

4

.

5

153

הנזה תולקת לש םוקימה יוהיז

תספדומה הידמה ףוסיא רוזאמ העוקת הספדהל הידמ תאצוה

הידמה ביתנמ הספדהל הידמה לכ תא איצוהל שי , ליעפמה לש הרקבה חולב תגצומה האיגשה תעדוה תא ריסהל ידכ : הרעה

.

הספדהל

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומב שומיש השענ רשאכ

.

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ תא חתפ

.

1

.

ימ ינפה ירוחאה הסכמה תא חתפ

.

2

הנזה תולקת לש םוקימה יוהיז

154

םא .

הספדהל הידמה לש שיגנה קלחב יולת האצוהה ןפוא .

תספדמה לש ירוחאה הדצמ הספדהל הידמה תא אצוה

.

4 ב לשל רובע , ללכ השיגנ הניא הספדהל הידמה

.

3

.

ימ ינפה ירוחאה הסכמה תא רוגס

.

ילנויצ פואה תידדצ ודה הספדהה לודומ תא רוגס

.

הט מ יפלכ ותוא ךושמו תספדמה לש ירוחאה הדצב ןיזמה הסכמב זוחא

.

4

.

5

.

6

155

הנזה תולקת לש םוקימה יוהיז

.

היל א עיגהל ןתינש הספדהל הידמה לכ תא אצוה

.

7

.

הסכמה תא רוגס

.

8

י לנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומב שומיש השענ אל רשאכ

.

תחא ה נועבו תעב חתפנ ימינפה ירוחאה הסכמה .

ירוחאה הסכמה תא חתפ

.

1

הנזה תולקת לש םוקימה יוהיז

156

קלח יפ לע עבקנ העוקתה הספדהל הידמה תאצוה ןפוא .

תספדמה לש ירוחאה הקלחמ הספדהל הידמה תא אצוה

.

3 בלשל רובע , הספדהל הידמה לא השיג ןיא םא .

וילא עיגהל ןתינש הספדהל הידמה

.

2

.

ירוחאה הסכמה תא רוגס

.

הטמ יפלכ ךושמו תספדמה לש ירוחאה הקלחבש ןיזמה הסכמב זוחא

.

3

.

4

157

הנזה תולקת לש םוקימה יוהיז

.

הילא עיגהל ןתינש העוקתה הספדהל הידמה תא אצוה

.

5

.

הסכמה תא רוגס

.

6

ילנויצפואה תידדצ

-

ודה הספדהה לודוממ העוקת הספדהל הידמ תאצוה

הידמה ביתנמ הספדהל הידמה לכ תא איצוהל שי , לי עפמה לש הרקבה חולב תגצומה האיגשה תעדוה תא ריסהל ידכ : הרעה

.

הספדהל

.

הטמ יפלכ ךושמו תידדצ ודה הספדהה לודומ הסכמב זוחא

.

1

הנזה תולקת לש םוקימה יוהיז

158

הידמה קלח לש ולדוגב יולת העוקתה הספדהל הידמה תאצוה ןפוא .

הילא עיגהל ןתינש הספדהל הידמה תא אצוה

.

3 בלשל רובע .

הספדהל הידמה תא איצות ל א , הספדהל הידמהמ ןטק קלחל קר השיג הנשי םא .

השיג שי וילאש

.

2

.

תידדצ ודה הספדהה לודומ הסכמ תא רוגס

.

רוחאל ךושמו ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומב זוחא

.

3

.

4

.

הילא עיגהל ןתינש הספדהל הידמה תא אצוה

.

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ תא רוגס

.

5

.

6

159

הנזה תולקת לש םוקימה יוהיז

הנזהה שגממ העוקת הספדהל הידמ תאצוה

הידמה ביתנמ הספדהל הידמה לכ תא איצוהל שי , ליעפמה לש הרקבה חולב תגצומה האיגשה תעדוה תא ריסהל ידכ : ה רעה

.

הספדהל

.

עצמאה דע הצוחה שגמה תא ךושמ

.

1

הידמה תא ךושמ , שגמה לש ימדקה וקלחב ןפודה

.

העוקת איה ובש ןפואל םאתהב , הספדהל הידמה תא אצוה

לע וא עפושמ חטשמ יבג לע תמקוממ הספדהל הידמה םא

.

הצוחה רשי הספדהל

.

הצוחהו הלעמ יפלכ רשי הספדהל הידמה תא ךושמ , םישגמ ינש ןיב רבעמה רוזאב הספדהל הידמה םא

.

2

.

ירוקמה ובצמל שגמה תא רזחה

.

3

הנזה תולקת לש םוקימה יוהיז

160

יתילכת

-

ברה ןיזמהמ העוקת הספדהל הידמ תאצוה

.

אבה םישרתב גצומכ , יתילכת ברה ןיזמהמ הצוחה תורישי העוקתה הספדהל הידמה תא ךושמ

הידמה ביתנמ הספדהל הידמה לכ תא איצוהל שי , ליעפמה לש הרקבה חולב תגצומה האיגשה תעדוה תא ריסהל ידכ :

הרעה

.

הספדהל

161

הנזה תולקת לש םוקימה יוהיז

הנזה תולקת לש םוקימה יוהיז

162

21

תולקת ןוקית

.

הספדהה תוכיאב וא ילנויצפואה דויצב , תספדמב תולגתמש תויעב רותפל ךל עייסי הז קרפ

תספדמב תויסיסב תויעב

םירבדהמ דחא לכ הליחת קודב , תספדמב היעב התלגתה םא .

ןורתפל דואמ תולק תויהל תויושע תספדמב תומיוסמ תויעב

: םיאבה

." תספדמה תועדוה םע תורכיה " קרפב ןייע , ליעפמה לש הרקבה חולב העדוה תגצומ םא

.

התואנ הקראה םע למשח עקשלו תספדמל רבוחמ תספדמה לש חתמה לבכ

.

הקולד תספדמה

.

ךיתנ וא גתמ ידי לע קתונמ וניא תספדמה תרבוחמ וילא למשחה עקש

.

הכלהכ לעופ

.

ה

עקש

כלהכ

ותואל

םינקתומ

רבוחמש רחא

ילנויצפואה

ינורטקלא

דויצה

דויצ

יטירפ לכ

.

תספדמה תא שדחמ קלדה זאו תוינש 10 ןתמה , תספדמה תא הבכ , תכשמנ היעבהו ליעל רומאה לכ תא תקדב םא

.

היעבה ןורתפל תובורק םיתעל האיבמ וז הלועפ

.

." תספדמה תועדוה םע תורכיה " האר , האיגש תעדוה העיפומ םא

:

העדוה

תשרדנה הלועפה

העדוהה תגצומ , תימצעה

.

שדחמ התוא קלדהו תוינש 10 ןתמה , תספדמה תא הבכ

הקידבה תמלשה םע .

Self Test

העדוהה העיפומ הרקבה חול לע

.

Ready to Print

לע תורבוג תספדמה לש תוריש תוינכותב וא תספדמה לש ןקתהה לה נמב , הנכותב ועבקנש תורדגה

וא תספדמה לש תורישה תוינכותמ , תספדמה לש

.

ליעפמה לש הרקבה חולב ועבקנש תורדגהה

ןקתהה להנמ ךותמ טירפתה תורדגה תא הנש

.

ליעפמה לש הרקבה חולמ םוקמב , הנכותהמ

תנכותב וא תספדמה לש תורישה תוינכותב , תספדמה לש ןקתהה להנמב תורדגהה תא לרטנ

.

ליעפמה לש הרקבה חולמ תורדגה תונשל היהי ןתינש ידכ , תספדמה

הגוצתב תויעב

היעבה

" םימו להי " גיצמ הרקבה חול

.

רבד גיצמ וניא וא דבלב

חולב ונושש טירפת תורדגה

ןניא ליעפמה לש הרקבה

.

תספדמה לע תועיפשמ

163

תולקת ןוקית

הספדהב תויעב

היעבה תשרדנה הלועפה

Ready to

העדוהה העיפומ ליעפמה לש הרקבה חול לעש אדו , תספדמל הספדה תדובע רוגיש ינפל

.

Ready to Print

לא בושל ידכ

Menu

לע ץחל .

Print

וא הספדוה אל הספדהה תדובע

.

םינוכנ אל םיוות וספדוהש

.

Ready to Print

לא בושל ידכ

Menu

לע ץחל .

תספדמב הספדהל הידמ תנעטומש אדו

.

הנוכנה ( PDL ) דומעה רואית תפשב תשמתשמ תספדמהש אדו

.

ןוכנה תספדמה ןקתה להנמב שמתשמ התאש אדו

.

תספדמה בגב בטיה רבוחמ אוהשו םיאתמ IEEE וא USB , Ethernet לבכב שמתשמ התאש אדו

.

תונוכנה תודימב הספדהל הידמ הרחבנש אדו

.

העוקת אל תינכותהש אדו , ( print spooler ) עקרב הספדה תינכותב שומיש השענ םא

.

Configure

טירפת ךותמ תספדמה קשממ תא קודב

תורדגהש אדוול ידכ

Panel Settings

דומע ספדה .

שמתשמ התא ובש תרשה קשממ והמ קודב

.

תונוכנ תויחכונה קשממה

שומיש

ןקתה

השענ

להנמב

רשאכ

שמתשה ,

.

וז

הכלהכ

היעב

PCL

ןק

וספדוי

לע רבגתהל

תה

אל

להנמב

ההובג

שומיש

היצולוזרב

תעב

הקיפרג לש

ידכ .

לדחמה תרירב בצמב

ןורכיזה תא

םימיוסמ

PCL

ןקתה

םיגוס

להנמב

לדגה וא

PostScript

.

256 MB

– שרדנ ןורכיז םומינימ

.

ליעפמה לש הרקבה חול תועצמאב

RAM

קסיד תא רשפאל הבוח

תדובע לש הלדוגב

.

תספדמב ןקתוהש

יולת

ןורכיזה

ןסחאל

תומכו

הלוכי

עבצ

תספדמהש תוחטבואמה

ינייפאמ , הקיפרג , םידומעה

הספדהה

רפסמ

תודובע

תוברל

רפסמ

, הספדהה

.

ןורכיז ףיסוהל שי , הז רפסמ לידגהל יד כ

הידמ יגוס " האר , ףסונ עדימל .

תספדמה יטרפמב תדמוע שמתשמ התא הב הספדהל הידמהש אדו

." םיכמתנ הספדהל

.

והשלכ שגמב התנעטה ינפל הספדהל הידמה תא חוור

.

הכלהכ הנעטוה הספדהל הידמהש אדו

.

ןוכנ ןפואב םימאתומ הנזהה ישגמב ךרואהו בחורה יכילומש אדו

.

הדימה לע רתי הנזהה ישגמ תא אלמת לא

וא םקעתהל הלולע איה .

ותנעטה תעב יתילכת ברה ןיזמה ךותל חוכב הספדהל הידמה תא סינכת לא

.

לפקתהל

.

הלקעתהש הספדהל הידמ הנזהה ישגממ אצוה

הידמ לש הז גוס רובע ןוכנה ןוויכל הנפומ הספדהל ץלמומה ןויליגה דצש כ הספדהל הידמה תא ןעטה

." םיילנויצפואה םישגמבו יטרדנטסה שגמב הספדהל הידמ תנעטה " האר , ףסונ עדימל .

הספדהל

Secure Print

( תחטבואמ הספדה )

הלופכ הנזה וא הנזהב תולקת

.

הספדהל הידמה לש

תולקת ןוקית

164

.

הרפתשה הנזהה םא קודבל ידכ , בוש סיפדהל הסנו הספדהל הידמה תא בבוס וא ךופה

.

הספדהל הידמ לש םינוש םיגוס דחי בברעל ןיא

.

הספדהל הידמ לש תונוש תוליבח דחי בברעל ןיא

.

הנזהה שגמב הליבחה תנעטה ינפל הספדהל הידמה תליבחמ ןורחאה ףדהו ןושארה ףדה תא אצוה

.

קיר אוהשכ קר הנזהה שגמ תא ןעטה

.

יתילכת ברה ןיזמהמ תופטעמה תמרע תא אצוה הלופכ הנזה וא הנזהב תולקת

.

תופטעמ לש

תא לדגה .

Basic Settings

טירפתב (

Job Timeout

) םינותנל הנתמהה ךשמ תא קודב

.

םינותנל הנתמהה ןמז ךשמ

הספדהב

םייופצ -

" דומ

יתלב

ע רבעמ "

תומוקמב

( Paper Type ) ריינה גוסו ( Paper Size

) ריינה תודימ תורדגה תא קודב

להנמב ןהו ליעפמה לש הרקבה חולב ןה , Tray Settings טירפתב

.

תספדמה לש ןקתהה

שגממ תספדומ הספדהה תדובע

הידמ יבג לע וא ןוכנ אלה הנזהה

.

הנוכנ אל הספדהל

.

יתילכת ברה ןיזמב וא שגמב הספדהל הידמה תמרע תא ךופה תמרענ אל הספדהל הידמה

טלפה שגמב תרדוסמ הרוצב

ליעפמה לש הרקבה חולב ( תספדמ תרקב תפש ) PCL טירפתב ןה הרחבנ

Duplex

תורשפאש אדו

.

תספדמה לש ןקתהה להנמב ןהו

ינש לע הסיפדמ הניא תספדמה

ןויליגה ידדצ

.

תספדמ ןורכיז לש תקפסמ תומכ תנקתומש אדו

הספדהה תוכיאב תויעב

היעבה תשרדנה הלועפה

.

ךלכולמ תספדמה םינפ

האר .

וז העפותל תופצ ל שי ,

ROS

יוקינ עצוב אלו השדח רוחש רנוט תינסחמ ןיקתמ התא םא

." תספדמה םינפ יוקינ "

.

רשוימ אל עבצה םוקימ

165

תולקת ןוקית

.

ךרוצל םאתהב רנוט תינסחמ ףלחהו רנוטה תומכ תא קודב .

הכומנ רנוטה תומכש ןכתיי

.

תספדמה ןקתה להנמב

Advanced

תינושלב

Off

בצמל

Draft Mode

ןומיסה תבית תא ןמס

טירפתב

Paper Type

תורדגה תא הנש , קלח וניאש הספדה חטשמ לע סיפדמ התא םא

." ריינה גוס " קרפ האר .

Tray Settings

.

הנוכנה הספדהל הידמב שומיש השענש אדו

.

ףותה תינסחמ תא ףלחה .

התלבתה ףותה תינסחמש ןכתיי

.

ידימ הריהב הספדהה

טירפתב

Paper Type

תורדגה תא הנש , קלח וניאש הספדה חטשמ לע סיפדמ התא םא

." ריינה גוס " קרפ האר .

Tray Settings

." םיכמתנ הספדהל הידמ יגוס " האר .

תספדמה יטרפמב תדמוע הספדהל הידמהש אדו

.

ףדהמ דרוי וא " חרמנ " רנוטה

.

הכלהכ תנקתומ איהש אדוול ידכ רנוטה תינסחמ תא קודב

." רנוטה תינסחמ תפלחה " האר .

רנוטה תינסחמ תא ףלחה

לע רנוט ימתכ םיעיפומ

.

תשטשוטמ הספדהה / דומעה

תולקת ןוקית

166

.

הכלהכ

.

רנוטה

תנקתומ

תינסחממ

איהש אדוול

ורסוה

ידכ

הזיראה

רנוטה

ירמוחש

תינסחמ תא

אדו

קודב

." רנוטה תינסחמ תפלחה " האר .

רנוטה תינסחמ תא ףלחה .

הכומנ תינסחמב רנוטה תומכש ןכתיי

.

ןבל רתו נ ולוכ דומעה

." רנוטה תינסחמ תפלחה " האר .

רנוט ה תינסחמ תא ףלחה .

הכומנ תינסחמב רנוטה תומכש ןכתיי

0

0

לש תורוטרפמטב דומעל לוכי רנוטהש אדו , שארמ םיספדומ םיספטב שמתשמ התא םא

.

סויזלצ

35

0

דע סויזלצ

.

דומעה לע םיספ םיעיפומ

ל (

Advanced

חיש ודה תביתב וא )

Graphics

תינושלב

.

תס

Print Mode

פדמה ןקתה

תרדגה תא הנש

להנמב

Standard

בשחמה ידי לע , תספדמה ידי לע םיכמתנ םינפוגהש אדו , הדרוהל םינפוגב שמתשמ התא םא

.

הנכותה ידי לעו חראמה

וא תננושמ הפש ילעב םיוותה

.

הקלח אל

167

תולקת ןוקית

.

הכלהכ תנקתומ איהש אדוול ידכ רנוטה תינסחמ תא קודב

ספדומ וקלח וא ולוכ דומעה

.

רוחשב

.

ה נוכנ

Tray Settings

טירפתב

Paper Size

תר דגהש אדו

.

הנכותה םושייב ןוכנ ןפואב םירדגומ םיילושהש אדו

ךא תספדומ הספדהה תדובע

.

םייוגש דצבו הלעמל םיילושה

85% ל העיגמ תיסחיה תוחלה ובש םוקמב תלעפומ תספד מה רש אכ תשחרתמ העפותה

הל עפה תביבסב תספדמה תא שדחמ םקמ וא תוחלה תא םאתה .

הזמ הלעמל וא

.

המיאתמ

לש םידדצה ינש לע הספדהה

.

היוהד םיפקשה

תולקת ןוקית

168

ילנויצפואה דויצב תויעב

למשחהמ תספדמה תא קתנ ,

: לועפל לדח וא , ותנקתה רחאל הכלהכ לעופ וניא ילנויצפואה דויצה יטירפמ דחא םא

תכשמנ היעבה םא .

תספדמה תא שדחמ קלדהו תוינש 10 ןתמה , תספדמה תא הבכ

.

תספדמה ןיבל ילנויצפואה דויצה טירפ ןיבש רוביחה תא קודבו

– ןקתומה דויצה יטירפ תמישרב עיפומ ילנויצפואה טירפה םא תוארל ידכ תספדמה תורדגה דומע תא ספ דה

." תספדמה תורדגה דומע תספדה " האר .

שדחמ ותוא ןקתה , המישרב עיפומ וניא טירפה םא .

Installed Options

.

שמתשמ התא ובש תספדמה ןקתה להנמב רחבנ ילנויצפואה דויצה טירפש אדו

םא .

תויעבה ןורתפל תושרדנה ןוקיתה תולועפ תאו , תספדמל ילנויצפוא דויצ יטירפ לש המישר הגיצמ האב ה הלבטה

.

תוחוקלה תוריש תקלחמ לא רשקתה , היעבה ןורתפל האיבה אל העצוהש ןוקיתה תלועפ

היעבה תשרדנה הלועפה

500 ל ריינ שגמ לודומ וא תונוילי ג 250 ל ריינ שגמ לודומ ) םישגמה ןיב ןיקת רוביח םייקש אדו

.( תונויליג

שגמב הספדהל הידמ תנעטה " האר , ףסונ עדימל .

הכלהכ הנעטוה הספדהל הידמהש אדו

." םיילנויצפואה םישגמבו יטרדנטסה

הספדהל הידמהו , תספדמה תורדגה דומעבש המישרב עיפומ תידדצ ודה הספדהה לודומ םא

הספדהה לודומו תספדמהש ןכתיי , ונממ האיציב וא תידדצ ודה הספדהה לודומל הסינכב תעק תנ

.

הז יפלכ וז הכלהכ םירשוימ םניא תידדצ ודה

רבוחמ תידדצ ודה הספדהה לודומ לבכש אדו , ןימז וניא תידדצ ודה הספדהה לודומ םא

.

128 MB

לש ילמינימה ןורכיזה תספדמב ןקתומשו תספדמל

ילנויצפוא שגמ

תידדצ וד הספדה לודומ

ילנויצפוא

.

תספדמה לש םאה חולל בטיה רבוחמ תספדמה ןורכיזש אדו

.

.

םיאתמה ץירחל בטיה סנכוה סיטרכהש אדו

ןוכנה םילוקוטורפה סיטרכב שמתשמ התאש אדו

תס פדמ ןורכיז

םילוקוטורפ יוביר סיטרכ

תורחא תויעב

רחאלו , תוקד 60 ל למשחב ןוכסי ח בצמב היהת תספדמהש ןמזה ךשמ תא רדגה , ליעפמה

.

תספדמה ךותב יוביע רצונ

לש הרקבה חול תרזעב

שמתשהל ןתינ , םלענ יוביעהש רחאל .

םלענ יוביעהו םמחתמ תספדמה םינפ .

הקולד תספדמה תא ראשה ןכמ

.

ליגרכ תספדמב

תוריש תלבקל היינפ

האיגשה תעדוה תא וא תלקתנ הבש היעבה תא ראתל ןכומ תויהל ךילע , תספדמל תוריש תלבקל רשקתמ התא רשאכ

.

תגצומה

ךומסב , תספדמה בגבש תיוותה יבג לע ספדומ הזה עדימה .

ירודיסה רפסמה תאו ךתושרבש תספדמה םגד תא תעדל ךילע

.

חתמה לבכל

169

תולקת ןוקית

תולקת ןוקית

170

22

תספדמה תקוזחת

רפסמ תתרשמ תספדמה םא .

תומיוסמ הקוזחת תולטמ יתפוקת ןפואב עצבל שי , תיבטימ הספדה תוכיא לע רומשל תנמ לע

.

הספדהב תולגתמש תויעב ולופיטל תונפהלו תספדמב הקוזחתה תולועפ עוציבל ליעפמ תונמל ץלמומ , םישמתשמ

םילכתמה םירצומה בצמ תעיבק

תוינסחמב ורתונש רנוטה תומר יבגל ידיימ בושמ לבקל ךתורשפאב , תרושקת תשרל תר בוחמ ךתושרבש תספדמה םא

ידכ ךלש טנרטניאה ןפדפדב תספדמה לש

IP

ה תבותכ תא דלקה .

Dell

תספדמ תורדגהל יטנרטניאה רזעה ילכ

תועצמאב

רשאכ העדוה ח לושש (

E-Mail Alert

) ינורטקלא ראודב תוארתהה ןייפאמ תא ליעפהל ידכ .

הזה עדימה תא גיצהל

ראודה תובותכ לש המישרה תביתב ליעפמה םש תא וא ךמש תא דלקה , םילכתמה םירצומה שודיחל תקקזנ תספדמה

.

ינורטקלאה

טירפ לע עדימ הגיצמ תספדמה , תאז םע ) הפלחה

: תואבה בצמה תועדוה תא םג קודבל ןתינ ליעפמה לש הרקבה חולב

ךרוצל הקידב םיבייחמש הקוזחתל שרדנ טירפ וא הלכתמ רצומ

.( םעפ לכ דבלב דחא

רנוט תינסחמ לכב הרתונש תומכה

םילכתמ םירצומב ןוכסיח

.

ריינבו רנוטב ךוסחל תנמ לע ליעפמה לש הרקבה חולב וא ךלש הנכותב תורדגה רפסמ תונשל ךתורשפאב

ףסונ עדימל הלועפ

שמתשמש הספדה בצמ רוחבל םישמתשמל תרשפאמ וז ןומיס תבית

רתוי הכומנ הספדהה תוכיא , הז ןייפאמב םישמתשמשכ .

.

לעפומ וניא

רנוט תוחפב

ןייפאמהשכ רשאמ

םיכרעה .

ןויליגה לש דחא דצ לע רתוי וא םידומע ינש הסיפדמ תספדמה

.

32 up

וא

16 up

,

8 up

,

4 up

,

2 up

םה

Multiple Up

הרדגהל

Multiple Up

תורשפא , תידדצ ודה הספדהה תרדגה םע בולישב

תונומת 32 ) דחא ריינ ןויליג יבג לע םידומע 64 דע סיפדהל ךל תרשפאמ

.( ןויליגה לש ירוחאה דצב 32 ו ימדקה דצב

הרדגה

ב

Draft Mode

בצמ

Advanced

רצומה

רנוט

Multiple up

הספדהל הידמ

Duplex

וד הספדה "

" תידדצ

ודה הספדהה לודומ תא םירבחמשכ תידדצ וד הספדה עצבל ןתינ

לש םידדצה ינש לע סיפדהל ךל תר שפאמ וז הרדגה .

ילנויצפואה תידדצ

.

ןויליגה

171

תספדמה תקוזחת

םילכתמ םירצומ תנמזה

תא דלקה .

טנרטניאה תועצמאב

Dell

תרבחמ רנוט ןימזהל ןתינ , תרושקתה תשרל תרבוחמה תספדמב םישמתשמ רשאכ

Order

לע שקהו

Dell

תספדמ תורדגהל יטנרטניאה רזעה ילכ

תא לעפה , טנרטניאה ןפדפדב תספדמה לש

IP

ה תבותכ

.

ךתושרבש תספדמה רובע רנוט ןימזהל ידכ

Supplies at

:

: האבה הטישב םג רנוט ןימזהל ןתינ

Dell Supplies

Dell Laser Printer 3100cn

Dell Printers

All Programs

Start

לע שקה

.

Management System

.

1

.

Dell Supplies Management System

ןולח עיפומ

: טנרטניאה ךרד הנמזה לש הרקמב

.

2

ללוכה ןולח עיפומ , תינוויכ וד תרושקת תועצמאב יטמוטוא ןפואב תספדמהמ עדימ לבקל ךתורשפאב ןיא םא

.

א

Dell

תספדמ לש תורישה תיגת רפסמ תא דלקה .

תספדמה לש תורישה תיגת רפסמ תא דילקהל הארוה

.

תספדמה לש ימדקה חתפה לש ימינ פה וקלחב םקוממ תורישה תיגת רפסמ .

ךכל דע 8 וימה הדשב ךתושרבש

.

Visit Dell printer supplies ordering web site

לע שקה

.

ב

.

ימדקה הסכמה לש ימינפה ודצ לע ספדומ תורישה רפסמ .

Dell

תספדמ לש תורישה רפסמ תא דלקה

.

3

הספדהל הידמ ןוסחא

: הדיחא יתלב הספדה תוכי אמו ריינה תנזהב תוירשפא תויעבמ ענמיהל תנמ לע םירבד רפסמ תושעל ךתורשפאב

תוחלו סויזלצ

0

21 כ לש הביבס יאנתב הספדהל הידמה תא ןסחא , תירשפאה תיבטימה הספדהה תוכיא תגשהל

.

40% לש תיסחי

.

הפצרה לע תורישי אלו , ףדמ וא חטשמ יבג לע הספדהל הידמה לש םינוטרקה תא ןסחא

חטשמ לע תוחנומ הנייהת ןהש דפקה , ירוקמה ןוטרקל ץוחמ הספדהל הידמ לש תודדוב תוליבח ןסחאמ התא םא

.

ולקעתי וא ופפוכתי אל הליבחה ילושש ידכ , יקפוא

.

הספדהל הידמה תוליבח יבג לע רבד חינהל ןיא

רנוטהו ףותה תוינסחמ ןוסחא

יאנתב תוינסחמה תא ןסחאל ןיא .

ןהב שמתשהל ךילע ובש עגרל דע , תירוקמה ןתזיראב רנוטהו ףותה תוינסחמ תא ןסחא

: םיאבה הביבס ה

.

הרוטרפמטבו תוחלב

.

סויזלצ

םיינוציק

0

40 לע תולועש תורוטרפמט

םייונישב תנייפאתמש הביבס

.

.

הרישי שמש

םיקבואמ

תנירק

תומוקמ

.

ךשוממ

.

ןמז

םיכתשמ

קרפ

םיזג

ךשמל

הב

,

שיש

תינוכמב

הביבסב

.

חולמ ריוא לש הביבס

תספדמה תקוזחת

172

ףותה תוינסחמ תפלחה

.

ןהיפל לועפלו " תספדמה לעבל ךירדמ " בש תוחיטבה תוארוה תא אורקל שי , תוא בה תולועפה עוציב ינפל : תוריהז

רתאה תועצמאב תנווקמ הנמזה עצבל ךתורשפאב .

Dell

תרבחמ קרו ךא שוכרל ןתינ

Dell

תרצותמ תוינסחמה תא

.

תס פדמה לעבל ךירדמ

ב ןייע , תינופלט הנמזה עצבל ידכ .

ןופלטה תועצמאב וא , http://www.dell.com/supplies

Dell

תרבח ידי לע תנתינה תוירחאה .

ךתושרבש תספדמה רובע התרצותמ ףות תוינסחמב שומיש לע הצילממ

Dell

תרבח

.

Dell

תרבח ידי לע וקפוס אלש םיביכרב וא ףוליח יקלחב , םירזיבאב שומישמ האצותכ ומרגנש תויעב הסכמ הניא

תשמושמה ףותה תינסחמ תאצוה

תחיתפ ינפל יתילכת ברה ןיזמה הסכמ תא רוגסלו יזכרמה טלפה שגממ הספדהה תו דובע לע תא איצוהל שי

:

הרעה

.

ימדקה חתפה

.

רוחאל הליחת ותוא ךושמל שי , ילנויצפוא תידדצ וד הספדה לודומ תספדמב ןקתומ םא :

הרעה

ןוילעה הסכמה תא םרה .

םינפל ךושמו ימדקה חתפבש תערגמב זוחא , תספדמב םיסכמה ינש תא חותפל תנמ לע

.

רוחאל ףוחדו

.

1

173

תספדמה תקוז חת

.

תספדמה לש ינמיה הדצבש ףונמה תידי תא הלעמ יפלכ ףוחד , תשמושמה ףותה תינסחמ תא איצוהל ידכ

.

2

.

הצוחהו הלעמ יפלכ התוא ךושמו , תידיה תועצמאב ףותה תינסחמב זוחא

.

3

תספדמל רשפאל שי .

םימח תויהל םילולע םימיוסמ םיקלח .

תספדמה לש םיימינפה היקלחב םיידיב תעגל ןיא : תוריהז

.

הכותמ םיקלח איצוהל םיסנמש ינפל ררקתהל

תספדמה תקוזחת

174

השדחה ףותה תינסחמ תנקתה

.

ףותה תינסחממ ןגמה תעירי תא רסה

.

1

.

ףותה תינסחמ תיתחתבש ףותב תעגל ןיא : תוריהז

ףונמה תידי רשאכ .

תספדמה לש ינמיה הדצבש ףונמה תידי תא הלעמ יפלכ ףוחד , ףותה תינסחמ תא סינכהל תנמ לע

םיצחל ליבקמב ףותה תינסחמ לעש ןומיסה יצח תא בצהו תידיה תועצמאב ףותה תינסחמב זוחא , ןוילעה הבצמב

.

ה מוקמב תספתנ איהש דע תינסחמה תא המינפ סנכה .

תספדמה לע םינמוסמש םימיאתמה

.

2

175

תספדמה תקוז חת

.

המוקמ ב ףותה תינסחמ תא לוענל ידכ ןימימש ףונמה תא הטמ יפלכ ךושמ

.

3

.

ןוילעה הסכמה תא רוגס

.

4

תספדמה תקוזחת

176

177

תספדמה תקוז חת

יוקינה תירכ תפלחה

.

רצעייש דע , ןימי דצמ , תספדמה ךותבש קילחמה טומה תא ץוח יפלכ ךוש

.

חתפ נ השיגה ןולח הסכמ

.

1

.

תספדמהמ תצלחנ יוקינה תירכש דע יוקינה טומ תא ךושמ

.

2

.

תירכה תא איצוהל ידכ המינפ יוקינה תירכ לעש םינספותה ינש תא ףוחד

.

3

.

המוקמב ספתיתש דע המינפ התוא ףוחדו יוקינה טומל תחתמ השדחה יוקינה תירכ תא זוחא

.

4

.

רצעייש דע , ירוקמה ומוקמל הרזחב יוקינה טומ תא ףוחד

.

ירוקמה ובצמל הרזחב קלח ַמה תא ףוחד

.

5

.

6

תספדמה תקוזחת

178

.

ימדקה חתפה תא רוגס

תא החיתפל תונידעב ךושמ , ךרוצה תדימב .

ותוא רוגס , חתפנ ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ רשאכ

:

הרעה

.

ית ילכת ברה ןיזמה הסכמ

.

7

רנוטה תינסחמ תפלחה

.

ןהיפל לועפלו "

תספדמה לעבל ךירדמ

" בש תוחיטבה תוארוה תא אורקל שי , תואבה תולועפה עוציב ינפל : תוריהז

לש הרקבה חולב העדוה העיפומ , תספדמל הספדה תדובע חלוש התאש םעפ לכב עיפומש רנ וטה תומכ ןייצמל ףסונב

.

השדח רנוט תינסחמ ןימזהל ןמזה הזש עירתהל ידכ ליעפמה

ךירדמ

רנוט תוינסחמ לש תנווקמ הנמזה עצבל ךתורשפאב .

ב ןייע , תינופלט הנמזה עצבל ידכ

Dell

תרבחמ קרו ךא שוכרל ןתינ

Dell

תרצותמ רנוט תוינסחמ

.

ןופלטה תועצמאב וא , http://www.dell.com/supplies

רתאה תועצמאב תופסונ

.

תספדמה לעבל

Dell

תרבח ידי לע תנתינה תוירחאה .

ךתושרבש תספדמה רובע התרצותמ רנוט תוינסחמב שומיש לע הצילממ

.

Dell

Dell

תרבח

תרבח ידי לע וקפוס אלש ם יביכרב וא ףוליח יקלחב , םירזיבאב שומישמ האצותכ ומרגנש תויעב הסכמ הניא

.

הפלחהל רנוט תינסחמ תריחב

.

Menu

לע ץחל

לע וא

לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Replace Toner

יוטיבה עיפויש דע

לע ץחל

.

לע ץחל ןכמ רחאלו , הפלחהל יוצרה רנוטה עיפויש דע

▼ ▲

לע ץחל

.

1

.

2

.

3

." תספדמה םינפ יוקינ " האר .

יוקינה טומב שמתשהל שי , רוחש רנוט תינסחמ לש הפלחה לכב :

הרעה

תשמושמה רנוטה תינסחמ תאצוה

תחיתפ ינפל יתילכת ברה ןיזמה הסכמ תא רוגסלו יזכרמה טלפה שגממ הספדהה תודובע לע תא איצוהל שי

:

הרעה

.

ימדקה חתפה

.

םינפל ךושמו ימדקה חתפבש תערגמב זוחא

.

תספדמה תמדק לא הענ הפילחהל שיש רנוטה תינסחמ

.

1

179

תספדמה תקוז חת

.

ת ינסחמ ה תליענ תא ררחשל ידכ ןימימש דיה זחאמ תא הלעמ יפלכ ףו חד

.

2

.

תינסחמה תא הצוחה ךושמו רנוטה תינסחמב זוחא

.

3

.

םימח תויהל םילולע םימיוסמ םיקלח .

תספדמה לש םיימינפה היקלחב םיידיב תעגל ןיא : תוריהז

תספדמה תקוזחת

180

השדחה רנוטה תינסחמ תנקתה

.

רנוטה תוינסחמ אשנמ לעש ץירחה לע ןמוסמל םיאתמ רנוטה תינסחמ עבצש אדו

.

דיחא ןפואב הכותבש רנוטה תא רזפל תנמ לע תינסחמה תא תונידעב רענ

.

1

.

רנוטה תינסחמל ליבקמ אוהשכ , רנוטה םטא תא הכישמב רסהו תולעמ 90 לש תיווזל דע תינושלה תא םרה

.

2

לע םינמוסמה םימיאתמ ה םיצחה לומ לא תינסחמה לעש םיצחה תא אבה , רנוטה תינסחמ תא סינכהל ידכ

לוענל ידכ דיה זחאמ תא הטמ יפלכ ףוחד ןכמ רחאלו , המוקמב ספתיתש דע המינפ תינסחמה תא ךלוה .

תספדמה

.

המוקמ ב תינסחמה תא

.

3

181

תספדמה תקוז חת

.

המייתסה תינסחמה תפלחה .

ימדקה חתפה תא רוגס , דבלב תחא רנוט תינסחמ תנקתה לש הרקמב

.

אלמ ןפואב רגסיהל לוכי אל ימדקה חתפה , אלו הדימב .

הכלהכ הנקתוה רנוטה תינסח מש אדו :

הרעה

.

4

.

תורתונה תוינסחמה תסנכה תעב 4 דע 1 םיבלש לע רוזח

.

5

תספדמה תקוזחת

182

תספדמה םינפ יוקינ

.

תספדמה םינפ יוקינל שמשמה יוקינ טומ ןקתומ ךתושרבש תספדמה לע

.

תספדמה לש ימדקה חתפה תא חתפ

.

1

.

רצעייש דע , ןימי דצמ , תספדמה ךותבש קילחמה טומה תא ץוח יפלכ ךושמ

.

חתפנ השיגה ןולח הסכמ

.

2

.

תספד מה םינפ תא תוקנל ידכ תחא םעפ הצוחה ךושמו המינפ ותוא ףוחד , יוקינה טומב זוחא

.

3

183

תספדמה תקוז חת

.

ירוקמה ומוקמל הרזחב קלח ַמה תא ףוחד

.

ימדקה חתפה תא רוגס

.

4

.

5

תספדמה תקוזחת

184

23

ילנויצפוא דויצ תרסה

הספדהל הידמ תנזהל ילנויצפואה דויצה תאו תספדמה תא חולשל שיש וא , תספדמה םוקימ תא תונשל ךרוצ שי םא

תא בטיה זורא , חולשמ ךרוצל .

תספדמה ךותמ הספדהל הידמ תנזהל ילנויצפואה דויצה לכ תא איצוהל שי , שדח םוקמל

.

חולשמה תעב קזנ עונמל ידכ , הספדהל הידמ תנזהל ילנויצפואה דויצה תאו תספדמה

ילנויצפואה תידדצ

-

ודה הספדהה לודומ תאצוה

.

תספדמה לש חתמה לבכ תא קתנו תספדמה תא הבכ

ודה הספדהה לודומ תקזחה ידכ ךות , תידדצ ודה הספדהה לודומ תיתחתב ןימימו לאמשמש םיגרבה תא רסה

.

רוגס בצמב הקזוחב ילנויצפואה תידדצ

.

1

.

2

.

הטמ יפלכ ךושמו ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומב זוחא

.

3

185

ילנויצפוא דויצ תרסה

.

תידדצ ודה הספדהה לודומ םע דחי קפוסש רבחמה יוסיכ תא רסה

.

4

רבחמה יוסיכ תא דמצה , ןכמ רחאל .

תידדצ ודה הספדהה לודומ לש הנותחת תילאמשה הניפבש רבחמה תא קתנ

.

רבחמה לא ירוקמה

.

5

Connector cover

ילנויצפוא דויצ תרסה

186

.

ילנויצפואה לודומה ךותמ תידדצ ודה הספדהה לודומל לאמשמו ןימימש תועוצרה לש םיגרבה תא רסה

.

6

.

תספד מה ךותמ ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ תא אצוה

.

7

187

ילנויצפוא דויצ תרסה

.

ותוא ןיק תהל ידכ ריינה הסכמ לש ןותחתה וקלח לש םידדצה ינש תא תונידעב ףוחד

.

8

ספתייש דע , תידדצ ודה הספדהה לודומ תנקתה תע ב תרמשש הסכמה תא רבח .

ימינפה ירוחאה הסכמה תא חתפ

.

.

ירוחאה הסכמה תא רוגס ןכמ רחאלו , ומוקמב

.

9

םיילנויצפואה םישגמה לש םילודומה תאצוה

ינש לע , תונויליג 500 ל וא תונויליג 250 ל ילנויצפואה שגמה לודומ תפלחהו יתוחיטב ןפואב תספדמה תמרה ךרוצל : תוריהז

תא םירהל תוסנל ןיא .

תחא הנועבו תעב התוא םירהלו הירוחאמו ( ליעפמה לש הרקבה חול דצ ) תספ דמה ינפל דומעל םישנא

.

םידדצהמ תספדמה

.

המוקמב התחנה תעב תספדמל תחתמ ןניא ךידי תועבצאש דפקה : תוריהז

לודומ ףסונבו , תונויליג 250 ל יטרדנטסה שגמה לודומ ) תספדמב רתויה לכל םישגמ ינשב שמתשהל ןתינ

: הרעה

.( תונויליג 500 ל שגמ לודומ וא תונויליג 50 ל שגמ

ילנויצפוא דויצ תרסה

188

.

חתמה לבכ תא קתנו תספדמה תא הבכ

.

םישרתב םגדומ כ , הליענה ןונגנמ בוביסו שגמה לודוממ שגמה תרסה ידי לע תספדמל שגמה תליענ תא ררחש

.

1

.

2

.

שג מהמ תספדמה תא רסה

הרקבה חול דצ ) תספדמה תמדק רבעל תונפומ דחא םדא לש וינפשכ , םישנא ינש תרזעב תספדמה תא םירהל שי :

תוריהז

הדצל תונפומ םינפהשכ תספדמה תא םירהל תוסנל ןיא םלועל .

ירוחאה הקלח רבעל הנופ תונפומ ינשה לש וינפו ( ליעפמה לש

.

ילאמשהו ינמיה

.

3

.

.

שגמ ה םינפ ךותמ םתוא אצוהו עבטמ תרזעב ם יגרבה תא ררחש , םישגמה תליענ תא ררחשל ידכ

.

4

189

ילנויצפוא דויצ תרסה

.

תונוי ליג 500 ל וא תונויליג 250 ל ילנויצפואה שגמה לודומ תא אצוה

.

5

.

תונויליג 250 ל יטרדנטסה שגמה לודומ יבג לע תספדמה תא חנה

.

6

ילנויצפוא דויצ תרסה

190

, הליענה ןונג נמ בוביסו שגמה לודוממ שגמה תאצוה ידי לע ומוקמל תונויליג 250 ל יטרדנטסה שגמה לודומ תא לענ

.

םי שרתב םגדומכ

.

7

8.

.

םישגמה לכ תא ףלחה

191

ילנויצפוא דויצ תרסה

ילנויצפואה ןורכיזה סיטרכ תאצוה

.

הבוכמ תספדמהש אדו

.

1

.

תערגמב הכישמ ידי לע הספדמה לש ילאמשה הדצבש הרקבה חול הסכמ תא רסה

.

2

.

ץירחהמ ןורכיזה סיטרכ תא אצוה .

ץוח יפלכ ץירחה ידדצ ינשמש םינספותה תא ףוחד

.

3

ילנויצפוא דויצ תרסה

192

193

ילנויצפוא דויצ תרסה

.

תספדמל הרקבה חול הסכמ ת א שדחמ דמצה

.

4

." םי סיטרכ תנקתה " האר , ףסונ עדימל

ילנויצפואה םילוקוטורפה יוביר סיטרכ תאצוה

.

הבוכמ תספדמהש אדו

.

1

.

תערגמב הכישמ ידי לע הספדמה לש ילאמשה הדצבש הרקבה חול הסכמ תא רסה

.

2

.

תספדמה לש ירוחאה הדצמ םיגרבה ינש תא ררחש

.

3

.

הרקבה חול ךותמ ותוא אצוהו םילוקוטורפה יוביר סי טרכ לש ןותחתה וקלחב זוחא

.

4

ילנויצפוא דויצ תרסה

194

.

תספדמל הרקבה חול הסכמ תא שדחמ דמצה

.

5

." ם יסיטרכ תנקתה " האר , ףסונ עדימל

195

ילנויצפוא דויצ תרסה

ילנויצפוא דויצ תרסה

196

24

תספדמה יטרפמ

הלעפה תוכרעמ תומיאת

,

3.x

)

Novell®

; (

NT 4.0/9x Server 2003,

;

2

,

2000

,

XP/Me

הכימת אלל ךא (

)

Windows®

: תואבה הלעפהה תוכרעמל תמאות תספדמה

AS2.1

,

7.3

)

Red Hat Linux®

;

1

הכימת אלל ךא (

6.x

,

5.x

,

4.x

לש תינופלטה הכימתה םלוא ,

Linux

ו

Novell

,

Microsoft

הלעפה ה תוכרעמל תומאות תרושקת תשרב תונקתומה

Dell

תוספדמ

1

האר , םיפסונ םיטרפל .

דבלב םינושארה םימיה 30 ךשמל (

Microsoft

) לעפמב ונקתוהש הלעפה תוכרעמל םולשת אלל תנתינ

Dell

תרבח

הכימת שוכרל חוקלה לע .

http://www1.us.dell.com/content/products/compare.aspx/laser?c=us&cs=555&1=en&s=biz

.

םימיה 30 תפוקתל רבעמ ינכט עויס תלבק ךרוצל הלעפהה תכרעמ לש ןרציהמ תינכט

תודוא ףסונ עדימל ) " בהז " תינכט הכימת יתוריש שכר חוקלהו ,

Linux

וא

Novell

ןוגכ , תורחא הלעפה תוכרעמ חוקלה תושרב םא

2

ץמאמ " השעת תינופלטה הכימתה , (

http://www.dell.com/us/en/gen/services/service_gts.htm

האר " בהז " תינכט הכימת

.

וז הכימת ןיגב ףסונ םולשת חוקלהמ שרדיי , ןרציה לא תונפל ךרוצ שי םא .

הלעפהה תכרעמב הלגתמה היעבה תא רותפל " יבטימ

לכב .

התלגתהש הי עבל תוירחאב תאשונ

Dell

תרבח רשאכ אוה ישילש דצ לש הכימתה תולעב אשית

Dell

תרבח ובש דיחיה הרקמה

.

חוקלה תוירחאב אוה םולשתהו הרוצתה תרדגה םוחתב רבודמ , התלעפהו תספדמה תנקתהל רושקה

64 MB

576 MB

144PIN SO-DIMM Non-ECC

תודימ

מ " מ 420 : קמוע , מ " מ 425 : בחור , מ " מ 536 : הבוג

ג " ק 31 :( תינסחמ ללוכ אל ) לקשמ

ןורכיז

יסיסב ןורכיז

יברמ ןורכיז

רבחמ

PC133, CL=2 or 3 תוריהמ

ילנויצפואה תידדצ ודה הספדהה לודומ םע קפוסמש ןורכיזה תא קר שוכרל ןתנינ *

197

תספדמה יטרפמ

קשממו הלעפה תכרעמ

,

הייצלומא

/(

PDL

)

דומע רואית תפש

Windows 95/98/Me/2000/NT4.0/XP, Windows Server 2003, UNIX (Solaris 9, HP-UX 11-

i

),

Linux (Red Hat 8/9, Red Hat Enterprise Linux AS 2.1, SuSE 8.2/9), Mac OS 9/X

USB, IEEE 1284

10/100Base-Tx Ethernet

: יטרדנטס ימוקמ

:

יטרדנטס תרושקת תשר

הלעפה תוכרעמ

םיקשממ

MIB

תומיאת

.( םיבשחמ וא םיבתנ , םירשג , םימאתמ ןוגכ ) תשר ינקתה תודוא עדימ ליכמש םינותנ דסמ אוה (

MIB

) ילוהינ עדימ דסמ

3100cn

תספדמ .( המודכו תואיגש , העונת , םיעוציב חותינ ) תשרה תא להנל תרושקת תותשר ילהנמל עייסמ הז עדימ

לוהינל הנכות תוכרעמ רפסמ ידי לע תספדמה לש לוהינ ו יוהיז רשפאמ רבדהו , ףנעב םילבוקמה

MIB

יטרפמב תדמוע

Hewlett-Packard

,

CA Unicenter

,

Hewlett-Packard OpenView

,

IBM Tivoli

ןוגכ , תוספדמו תרושקת תותשר

.

דועו

Web JetAdmin

תספדמהו תינסחמה לש םייחה ךשמ

םידומע

4,000

, םידומ ע

2,000

םידומ ע 24,000

( 25% לש עבצ יוסיכ ) שדוח / םידומע 45,000

( רוכ זא ) ( דבלב ןבל רוחש ) שדוח / םידומע 60,000

םהיניבמ םדקומה , םינש 5 וא םידומ ע

100,000

5% כ לש י וסיכב רנוט תינסחמ תקופת

ףות תינסחמ

( יברמ ) הספדה ףקיה

תספדמה ייח ךשמ

סויזלצ 32 ° דע 5 °

% 85 דע % 15

הביבסה יאנת

תוחל

הרוטרפמט

( יו ביע אלל ) תיסחי תוחל

סויזלצ 40 ° דע 20 °

( יוביע אלל ) תיסחי תוחל 95% דע 5%

ןוסחא

תורוטרפמט חווט

ןוסחאב תוחל יזוחא חווט

תספדמה יטרפמ

198

רשואמ לבכ

( בשחמ דצ )

( תספדמ דצ )

USB2.0

CAT-5E

' מ 3,100 דע

70.9275 Kpa

ק " מ / ג " מ 0.019

םיה ינפ לעמ הבוג

הלועפב

ןוסחאב

םיימיכ םירמוח תטילפ

ןוזוא זוכיר

םילבכ

: תואבה תושירדב דומעל רבחמה לבכה לע

רוביחה גוס

(IEEE 1284)

יליבקמ

1

USB 2

10/100Base-Tx Ethernet 3

1

2

3

199

תספדמה י טרפמ

תספדמה יטרפמ

200

25

(

UNIX/Linux

)

UX

ןנסמ םע הספדה

תיללכ הריקס

UX ןנסמ

.

UX

ןנסמ לש הלעפהה תביבס תאו םינייפאמה תא ראתמ הז קרפ

םינייפאמ

תפשל םיאתמה טמרופל

Unix

הדובע תנחת ידי לע ורצונש םיצבק תרמהל תשמשמה תוריש תינכות אוה

UX

ןנסמ

SunRaster

גוסמ הנומת יצבוק , טסקט יצבוק הריממש הנכ ות תקפסמ תורישה תינכות .

תספדמב תנעטומה

PostScript

ומכ .

PostScript

תפשב תינכותל

XWD

גוסמ הנומת יצבוקו

TIFF

גוסמ הנומת יצבוק , ( דבלב

Sun/Solaris

תוכרעמ רובע )

.

האבה ךרדב טלפ תריציל תספדמה ינייפאמ תא תלצנמ תינכותה , ןכ

ריינה תריחב לש הנזה

תידדצ וד הספדה

ריינה תריח ב לש טלפ

.

UX

ןנסמב שומיש תושעל ולכוי אל תומיוסמ תוספדמש ןכתיי , ןהלש הרוצתה תורדגהל םאתהב :

העדוה

הלעפה תביבס

Solaris

תוכרעמ רובע )

SunRaster

גוסמ הנומת יצבוק , טסקט יצבוק תספדמל חולשלו

PostScript

תפשל רימהל ןתינ

לבכ תועצמאב תספדמל תרבוחמש הדובע תנחתמ ולבקתהש

XWD

גוס מ הנומת יצבוקו

TIFF

גוסמ הנומת יצבוק , ( דבלב

הדובע תנחת ןלהל ) תרושקתה תשר לע תמקוממש הדובע תנחתמ וא , ( תימוקמ הדובע תנחת ןלהל ) יליבקמ לבכ וא

USB

.( תקחורמ

Local workstation

Printer

Remote workstation

201

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

תרבוחמ , קשממ חול םע תנקתומש , תספדמ הבש הלעפה תביבסב

UX

ןנסמ תורישה תינכותב שמתשהל ןתינ , ףסונב

.

תרושקתה תשרל תורישי

Printer

Remote workstation

UX

ןנסמב שומישה ינפל

.

UX ןנסמב שומישה ינפל םיאבה םיטירפה תא קודבל שי

.

ןמקלדכ תספדמה תא רדגה , הדובעה תנחת תרדגה ינפל

.

1

lpd האיציה תדוקנ םא .

תרושקתה תשר תבי בסב שומישה תעב תלעופ הניאש וא תלעופ lpd האיציה תדוקנ םא אדו

האר , ףסונ עדימל ( הבוח תלועפ ) .

ליעפמה לש הרקבה חולב On בצמל LPD תורשפא תא רדגה , תלעופ הניא

." לוקוטורפ "

( הבוח תלועפ ) .

תולעופ ןכא ןהש אדו , תיליבקמ וא USB האיצי תדוקנב שומיש השענ רשאכ

( הבוח תלועפ ) .

תרושקתה תשר תביבסב תספדמב שומי ש השענ רשאכ תשר תת יוסיכו IP תבותכ רדגה

האר , ףסונ עדימל .

TBCPFilter תייצקנופ תספדמב תנקתומ םא הנימזל TBCPFilter היצקנופה תא ךופה

." Adobe לוקוטורפ "

.

.

2

3

UX

ןנסמ תנקתה

הנקתה ינפל

, שרוש

." קשממו הלעפה תכרעמ , הייצלומא /(

PDL

) דו מע רואית תפש "

.

םיאבה םירבדב ךרוצ שי הנקתהה ךרוצל

קרפב תראותמ תכמתנ הלעפה תכרעמ

.

הנקתהה רובע ינמז הדובע חטש ללוכ , קסידב יונפ םוקמ

20 MB

שרדינ : קסיד תלוביק

שמתשמ לש האשרה ךל ןיא םא .

ןאכ תשרדנה הלועפה תא עצבל ידכ שרוש ןובשח לעב שמתשמ רותב רבחתה

.

ךלש תכרעמה להנמל הנפ

(

HP-UX

) .

UX

ןנסמב שומישה ינפל הדובעה תנחתב המ ושר תויהל תבייח טלפה תספדמ

.

טלפה תספדמ םושיר ךרוצל sam

הדוקפב שמתשה

.

םיאתמה

HP-UX

ךירדמב ןייע , ףסונ עדימל

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

202

ץבוקה ןכות

טסקט תרמהל תוריש תינכות

SunRaster יצבוק תרמהל תוריש תינכות

TIFF

יצבוק תרמהל תוריש תינכות

XWD

יצבוק תרמהל תוריש תינכות

הנזה ןנסמ txt2ps2 ל ילמס רושיק ץבוק dellpsif

ל ילמס רושי ק ץבוק

UX ןנסמ הספדהה ילכ רובע היירפס רואית ץבוק

םש רותב רוּמש ) םגדה קשממ תינכות לש רוקמ ץבוק

( םושירה ךלהמב תספדמה

םש רותב רוּמש )

PRINTER

רובע קשממ תינכות

( םושירה ךל המב תספדמה txt2ps2

רובע ןנסמ רואית ץבוק

Dell Laser רובע dell3100cn ןנסמ רואית ץבוק

Printer 3100cn dellpostio

ןנסמ רואית ץבוק delldownload Filter description file

הנקתהה ידי לע םיפסוותמש םיצבק

.

UX

ןנסמ תנקתה תעב ופסוותי םיאבה םיצבקה

Solaris

ץבוקה םש

txt2ps2 sunras2ps2 tiff2ps2 xwd2ps2 dellpsif dellposttxt dellpostps dellbinpath3100cn

Model interface program

Model interface program dellposttxt.fd

dell3100cn.fd

היירפס

/usr/local/dellbin3100cn

/usr/lib/lp/postscript

/usr/lib/lp/model

/etc/lp/interfaces

/etc/lp/fd dellpostio.fd

delldownload.fd

/usr/share/man/man1

.

לדחמה תרירב תוירפס ןה ליעל תוניוצמש תוירפסה :

הרעה

203

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

Linux

ץבוקה ןכות

טסקט תרמהל תוריש תינכות

TIFF

יצבוק תרמהל תוריש תינכות

XWD יצבוק תרמהל תוריש תינכות

Printcap

ץבוק תמגוד

הנזה ן נסמ

הדוקפ תויורשפאל לדחמ תרירב ץבוק

ץבוקה םש

txt2ps2 tiff2ps2 xwd2ps2 printcap. sample dellpsif

.dellpsdefault3100cn

היירפס

/usr/local/dellbin3100cn

/usr/share/man/man1

ץבוקה ןכות

טסקט תרמהל תוריש תינכות

XWD

יצבוק תרמהל תוריש תינכות

TIFF יצבוק תרמהל תוריש תינכות

UX

ןנסמ הספדהה ילכ רובע היירפס רואית ץבוק

םש רותב רוּמש )

PRINTER

רובע קשממ תינכות

( םושירה ךלהמב תספדמה

.

לדחמה תרירב תוירפס ןה ליעל תוניוצמש תוירפסה :

הרעה

HP-UX

ץבוקה םש

txt2ps2 xwd2ps2 tiff2ps2 dellbinpath3100cn

Model interface program

היירפס

/usr/local/dellbin3100cn

/usr/lib/lp/postscript

/usr/spool/lp/interface

/usr/share/man/man1

.

לדחמה תרירב תוירפס ןה ליעל תוניוצמש תוירפסה :

הרעה

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

204

הנקתהה ךילהת לש תיללכ הריקס

.

UNIX

הדובע תנחתב שומיש ךות

UX

ןנסמ תנקתה תודוא עדימ קפסמ הז קרפ

Linux

.

תרושקתה תשר תאו תספדמה תא רדגה

.

1

.

תימוקמה הדובעה תנחתב ןנוכל

Drivers and Utilities

רוטילקת תא סנכה

.

הנקתהב לחתהו הנקתהה תינכות תא ץרה

.

תספדמה תא קודבל ידכ ותוא ספדהו

/etc/printcap

ץבוקה תא ךורע

.

.

.

2

3

4

Solaris

.

תרושקתה תשר תאו תספדמה תא רדגה

.

תימוקמה הדובעה תנחתב ןנוכל

Drivers and Utilities

רוטילקת תא סנכה

.

הנקתהב לחתהו הנ קתהה תינכות תא ץרה

.

תספדמה תא קודבל ידכ ספדה

.

1

.

2

.

3

.

4

HP-UX

.

תרושקתה תשר תאו תספדמה תא רדגה

.

1

.

תימוקמה הדובעה תנחתב ןנוכל

Drivers and Utilities

רוטילקת תא סנכה

.

הנקתהב לחתהו הנקתהה תינכות תא ץרה

.

תספדמה תא קודבל ידכ ספדה

.

.

.

2

3

4

Linux

תכרעמב הלעפה

הנכות תנקתה

ןנוכ ןקתומ אל םא .

תימוקמה הדובעה תנחת לש םירוטילקתה ןנוכל

Drivers and Utilities

ר וטילקת תא סנכה

ןנוכ ןקתומ הבש תרחא הדובע תנחת תועצמאב םיצבקה תא ץלחל ןתינ , ךתושרבש הדובעה תנחתב םיטילקת

.

ךתושרבש הדובעה תנחת לא םתרבעה ךרוצל םירוטילקת

.

Drivers and Utilities

רוטילקת ךותמ הנקתהה תזורחמ תא ץלחו שרוש ןובשח םע שמתשמ רותב רבחתה

.

.

1

2

.

ךלש תכרעמה להנמל הנפ , שרוש שמתשמ לש האשרה ךל ןיא םא :

העדוה

# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

# cd /tmp

# cp /mnt/cdrom/UNIXFilter/Linux/UXFILTER.tar /tmp

# tar xvf ./UXFILTER.tar

.

יטמוטוא ןפואב םיתעל הלוע םירוטילקתה ןנוכבש רוטילקתה :

הרעה

205

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

.

הנקתהה תינכות תא ץרהו

./install.sh

דלקה

.

3

#./install.sh

.

הנקתהל תספדמה םגד תא רחב

.

4

Printer Model?

1. Dell Laser Printer 3100cn

2. Exit

Enter Process No(1/2)? : 1

.

< y

> דלקה .

ןנסמה תא ןיקתהל ךנוצרב םא תלאוש תכרעמה

.

5

Install Filter? (y/n) [y] : y

.

<

Enter

> שקמ לע ץחלתשכ רחביי ךרעה .

לדחמה תרירב ךרע םכותב עיפוי , העדוהב םיעיפומ [ ] םיעבורמה םיירגוסה םא :

הרעה

.

קסידב יונפ םוקמ

20 MB

ב ךרוצ שי ןנסמה תנקתה ךרוצל .

הדובעה תנחתב קסידה בצמ ןויצ עיפומ

תונשל ידכ .

<

Enter

> שקה ,

/usr/local/dellbin3100cn

היירפסב ןיקתהל ידכ .

ןנס מה ןקתוי הבש היירפסה תא ןייצ

.

היוצרה היירפסל ביתנה תא ןייצ , היירפסה תא

Enter Library directory name [/usr/local/dellbin3100cn]

.

ןנסמה ןקתוי הבש היירפסה תא רשא directory is '/usr/local/dellbin3100cn' (y/n)[n] : y

.

.

6

7

.

המלשוה הנכותה תנקתה

תספדמה תרדגה

ל היינפה םע

/etc/printcap.local

ב וא

/etc/printcap

ב תספדמה תרדגה תא בותכ

.

/usr/local/dellbin3100cn/printcap.sample

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

206

:

Linux (LPRng)

/etc/printcap וא /etc/printcap.local

lp:\

:bk:\

:bkf:\

:lpd_bounce=true:\

:sd=/var/spool/lpd/lp:\

:af=/var/spool/lpd/lp/lp.acct:\

:lf=/var/spool/lpd/lp/log:\

:rm=PrinterHostName:\

:rp=ps:\

:if=/usr/local/dellbin3100cn/dellpsif:

רות רובע היירפס ןיא םא .

קסידב יונפ םוקמ יד םע הציחמב רוציל ןתינ ( spool ) הספדהה רות רובע היירפסה תא :

העדוה

.

םילודג םיצבק סיפדהל ןתינ אל , הספדה

.

ןיוצש היירפסה ביתנב ןיוצמש ץבוקה םש םע רוציל ןתינ ( logging ) םושירה יצבוק וא ןובשחה יצבוק תא :

העדוה

Solaris

תכרעמב הלעפה

תספדמ תרדגה / הנקתה

ןנוכ ןקתומ אל םא .

תימוקמה הדובעה תנחת לש םירוטילקתה ןנוכל

Drivers and Utilities

רוטילקת תא סנכה

ןנוכ ןקתומ הבש תרחא הדובע תנחת תועצמאב םיצבקה תא ץלחל ןתינ , ךתושרבש הדובעה תנחתב םיטילקת

.

ךתושרבש הדובעה תנחת לא םתרבעה ךרוצל םירוטילקת

.

Drivers and Utilities

רוטילקת ךותמ הנקתהה תזורחמ תא ץלחו שרוש ןובשח םע שמתשמ רותב רבחתה

.

.

1

2

.

ךלש תכרעמה להנמל הנפ , שרוש שמתשמ לש האשרה ךל ןיא םא : העדוה

# cd /tmp

# cp /cdrom/cdrom0/UNIXFilter/Solaris/UXFILTER.tar /tmp

# tar xvf ./UXFILTER.tar

.

הנקתהה תינכות תא ץרהו ./install.sh

דלקה

.

3

# ./install.sh

207

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

.

הנקתהל תספדמה םגד תא רחב

.

4

Printer Model ?

1. Dell Laser Printer 3100cn

2. Exit

Enter Process No (1/2)? : 1

.

תימוקמה תספדמה תא רדגהו < 1 > רחב .

אבה טירפתה עיפומ

.

5

Solaris Installation for Dell Laser Printer 3100cn Type

Printer

1. Set Local Printer

2. Set Remote Printer

Enter Process No (1/2)? : 1

.

רוביחל תשמשמה האיציה תדוקנ לש ןקתהה םש תא דלק ה

.

6

Enter port-device-name? [/dev/ecpp0] : /dev/bpp0

.

תרושקתל הנימזה האיציה תדוקנב ןקתהה ץבוק תא ןייצ :

העדוה

לש חראמה םש תא וא תרשה לש חראמה םש תא דלקה ,

Set Remote Printer

תורשפא תרחבנ רשאכ

.

תספדמה

.

7

Enter server-hostname? : server server-hostname is 'server' (y/n)[y] : y

.

/etc/hosts

וא

NIS+

,

NIS

,

DNS

םע שארמ םושר תויהל בייח תרשה לש חראמה םש :

העדוה

.

תספדמה לש חראמה םש תא דלקה ,

Set Remote Printer

תורשפא תרחבנ רשאכ

.

8

Enter server-printer-name? : ps server-printer-name is 'ps' (y/n)[y] : y

.

תרושקת תשר תועצמאב תרבוחמה תספדמ איה תספדמהש הרקמב ps דלקה :

העדוה

.

תכרעמב םושירל תדעוימה תספדמה םש תא דלקה

.

9

Enter printer-name? [dell3100cn] : dell3100cn

Printer-name is 'dell3100cn' (y/n)[y] : y

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

208

.

<

Enter

> שקה ,

/usr/local/dellbin3100cn

היירפסב ןיקתהל ידכ .

תורישה תינכות ןק תות הבש היירפסה תא ןייצ

.

היוצרה היירפסל ביתנה תא ןייצ , היירפסה תא תונשל ידכ

.

10

Enter Binary directory name? [/usr/local/dellbin3100cn] :

הסרגה יבג לע בוש ןיקתהל םא טילחהל שקבתי שמתשמה , רתוי םדקומ דעומב רבכ הנקתוה וז תוריש תינכות םא

.

תמדוקה

.

11

directory is '/usr/local/dellbin3100cn' (y/n)[n] : y

תספדמהו תרשה םא .

< y

> דלקה , תרושקת תשר תועצמאב תרבוחמש תספדמה תא 5 בלשב ןיזמ תרשה םא

.

< n

> דלקה , ימוקמ רוביחב םירבוחמ

.

12

'dell3100cn'is network printer?:(y/n)[y] : y

.

< y > דלקה .

האבה העדוהה עיפות , ךתושרבש הדובעה תנחתב ומשרנ םירחאה םיננסמהש רחאל

.

13

Do you want remove 'XXXXXX' filter and re-install (y/n) [y]

.

המלשוה הנכותה תנקתה

אלש היושע ה ספדהה , הנקתהה רחאל ( admintool ) תכרעמה לוהינ ילכ ידי לע השענ הספדהה תורדגה יוניש רשאכ :

העדוה

.

לועפל

HP-UX

תכרעמב הלעפה

הנקתה להונ

.

sam

הדוקפה תועצמאב שארמ םושר תויהל בייח 6 בלשב ןייצל ךנוצרבש טלפה תספדמ לש חראמה םש :

הרעה

.

תימוקמה הדובעה תנחת לש םירוטילקתה ןנוכל

Drivers and Utilities

רוטילקת תא סנכה

.

Drivers and Utilities

רוטילקת ךותמ הנקתהה תזורחמ תא ץל חו שרוש ןובשח םע שמתשמ רותב רבחתה

.

ךלש תכרעמה להנמל הנפ , שרוש שמתשמ לש האשרה ךל ןיא םא :

העדוה

.

1

.

2

# mount -F cdfs -o cdcase /dev/dsk/c1t2d0 /cdrom

# cd /tmp

# cp /cdrom/UNIXFilter/HP-UX/UXFILTER.tar /tmp

# tar xvf UXFILTER.tar

.

הדובעה תונחת לכ רובע םירוטילקתה ןנוכ ןקתה ץבוק תא ןייצ .

המגוד שמשמ /dev/ds/clt2d0 יוטיבה :

הרעה

209

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

.

הנקתהה תינכות תא ץרהו

./install.sh

דלקה

.

3

# ./install.sh

.

הנקתהל תספדמה םגד תא רחב

.

4

Printer Model ?

1. Dell Laser Printer 3100cn

2. Exit

Enter Process No (1/2)? : 1

.

תורישה תינכות תא ןיקתהל שי הבש היירפסה תא ןייצ

.

5

Enter install directory name /usr/local/dellbin3100cn] : directory is '/usr/local/dellbin3100cn' (y/n)[n]: y

.

תכרעמב םושרל שיש תספדמה םש תא דלקה .

delllp3100cn

דלקה .

טלפה תספדמ םש תא דלקה

Enter output-printer-name? : delllp3100cn output-printer-name is 'delllp3100cn' (y/n)[y]: y

.

lpstat -v

תצרה ידי לע המושרה תספדמה םש תא תמאל ןתינ :

הרעה

.

תכרעמב המשרנ םרטש תספדמ םש דלקה .

dell3100cn

תא םושר .

תיגולה תספדמה םש תא דלקה

Enter logical-printer-name? : dell3100cn

Printer-name is 'dell3100cn' (y/n)[y]: y

לכות 7 בלשב המשרנש תיגולה תספדמהש ךכ , ןאכ עצובי םושירה .

5 בלשב הניוצש היירפסב ןקתות תורישה תינכות

םיבלש עוציב רחאל .

והשלכ טלקב ךרוצ ןיא , יטמוטוא ןפואב עצובמ הז ךילהתש ןוויכמ .

תורישה תינכותל תשגל

.

המלשוה הנקתהה , הלא

.

6

.

7

.

8

UX

ןנסמ תרסה

הנכותה תרסה תודוא

.

אבה להונה תא עצב , UX ןנסמ תא ריסהל ידכ .

הרסה תינכות תיוולנ אל UX ןנסמל

הנפ , שרוש שמתשמ לש האשרה ךל ןיא םא .

ןאכ הלועפה תא עצבל ידכ שרוש ןובשח םע שמתשמ רותב תכרעמל רבחתה :

העדוה

.

ךלש תכרעמה להנמל

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

210

Linux

.

/etc/printcap

ךותמ תוספדמהמ תחא לכ רובע רואיתה ת א קחמ

.

1

.

הפסוהש ( spool

) הספדהה רות תיירפס תא קחמ

.

lpd

תא שדחמ לעפה

קוחמל הבוח .

הנקתהה ךלהמב ורצונש הלא תוירפסב םיצבקה תאו

UX

יננסמ תא תוליכמש תוירפסה לכ תא קחמ

.

תואבה תוירפסה תא

.

.

.

2

3

4

/usr/local/dellbin3100cn

, הנקתהה רובע תורחא תוירפס תנייצ םא .

הנקתהה ךלהמב ורצונש תויטרדנטס תוירפס ןה ליעל וניוצש תוירפסה

.

הלא תוירפס קוחמל ךילע

.

5

Solaris

.

lpadmin

הדוקפב ןכו הנקתהה ךלהמב רצונש תספדמה םשב שמתשה .

תכרעמב המשרנש תספדמה תא קחמ

.

1

# lpadmin -x printername

.

lpfilter

הדוקפה תרזעב , הנקתהה ךלהמב ומשרנש םיננסמה תא קחמ .

תכרעמ ב םימושרה םיננסמה תא קחמ

# lpfilter -f dell3100cn -x

(for Dell Laser Printer 3100cn)

# lpfilter -f delldownload -x

# lpfilter -f dellpostio -x

# lpfilter -f dellposttxt -x

.

ןנסמה תאבה ךרוצל ושרדנש םיילמסה םיצבקה תא קחמ

.

/usr/lib/lp/postscript

היירפסהמ םיאבה םיצבקה תא קחמ

.

.

2

3

dellposttxt dellpostps dellbinpath3100cn

.

/usr/lib/lp/model

היירפסה ךותמ

Selected printer type name

לש קשממה תינכות יצבוק תא קחמ

היירפסה ךותמ

Selected printer name

לש קשממה תינכות יצבוק תא םג קוחמל אנ

.

/usr/lib/lp/interfaces

קוחמל הבוח .

הנקתהה ךלהמב ורצונש הלא תוירפסב םיצבקה תאו

UX

יננסמ תא תוליכמש תוירפסה לכ תא קחמ

.

תואבה תוירפסה תא

/usr/local/dellbin3100cn

.

.

4

5

211

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

.

/etc/lp/fd

היירפסהמ םיאבה םיצבקה תא קחמ .

ןנסמה רואית יצבוק תא קחמ

.

תונוש תוספדמ רובע ןנסמ רואית יצבוק

.

6

dell3100cn.fd

(for Dell Laser Printer 3100cn) delldownload.fd dellpostio.fd dellposttxt.fd

HP-UX

.

הנקתהה ךלהמב תספדמה תרדגה תא קוחמל ידכ sam

הדוקפב שמתשה .

תכרעמב המשרנש תספדמה תא קחמ

.

1

# sam

.

הנקתהה ךלהמב ורצונש הלא תוירפסבש םיצבקה תא ןכו

UX

יננסמ תא תוליכמש תוירפסה תא קחמ תא קחמ

.

תואבה תוירפסה תא קוחמל הבוח

.

2

/usr/local/dellbin3100cn

(directory specified during the installation)

תורישה תוינכותב שומישו הספדה

(

Linux

)

הספדה

.

ןנסמ םע הספדה תודוא עדימ קפסמ הז קרפ

.

טלפה דעיכ

/etc/printcap

םע המושרה תספדמ ה תא ןייצ , סיפדהל ידכ

Linux

תכרעממ הספדה

: לדחמה תרירבכ תשמשמה תספדמל הספדה חולשל ידכ

: האבה המגודב ומכ ותוא ןייצלו תספדמה םש תא רצקל ןתינ , לדחמה תרירב תספדמכ המושר תספדמה םא

% lpr

filename

: תורחא תוספדמל הספדה חולשל ידכ

: אבה יוטיבה תא ספדה ,

dell3100cn

המשש תספדמל ה ספדה חולשל ידכ

% lpr -Pdell3100cn

filename

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

212

: הספדהה רובע ריינ שגמ רוחבל ידכ

ץבוקב שומיש ידי לע יוצרה שגמב תשמתשמש תספדמ רידגהל ךילע , ריינ שגמ רוחבל ידכ

,

.dellpsdefault3100cn

ץבוקה תרדגה רחאל .

ךלש תיבה תיירפסב

.dellpsdefault3100cn

.

הדוקפה תועצמאב סיפדהל ןתינ

% lpr -Ptray2

filename

:

/usr/local/dellbin3100cn/.dellpsdefault3100cn

ץבוקה תודוא

תויורשפא

תועצמאב תונושה תורישה תוינכותב שומיש תעב תכרעמה לש לדחמה תרירב תורדגה רובע ץבוקה והז

תרדגה ץבוק )

default command option setting file

הנוכמ ץבוקה , ךליאו ןאכמ .

/etc/printcap

.

( לדחמ תרירב תודוקפ

: הטיש

םיכוראה םיילושה ךרואל הכירכ ןייפאמ רשאכ ,

A4

לדוגב ריינ יבג לע הסיפדמ רשא ,

a4d

המשש תספדמ רידגהל ידכ

.

םיאבה םיבלשה רחא בוקע , לעפומ

: להונ

.

/etc/printcap

םע

a4d

תספדמה תא םושר

:

Linux (LPRng)

.

1

/etc/printcap

וא

/etc/printcap.local

a4d:\

:bk:\

:bkf:\

:lpd_bounce=true:\

:sd=/var/spool/lpd/a4d:\

:af=/var/spool/lpd/a4d/a4d.acct:\

:lf=/var/spool/lpd/a4d/log:\

:rm=PrinterHostName:\

:rp=ps:\

:if=/usr/local/dellbin3100cn/dellpsif_a4d:

הספדה ךרוצל

IF Filter

לש dellpsif_a4d

רובע םיילמסה םירושיקה תא רוצו שרושה ןובש ח לעבכ רבחתה

.

לעפומ םיכוראה םיילושה ךרואל הכירכה ןייפאמשכ

A4

ףד לע

.

2

# ln -s /usr/local/dellbin3100cn/dellpsif

/usr/local/dellbin3100cn/dellpsif_a4d

213

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

ידי לע ורדגוהש תודוקפה תא ןייצמש , לדחמ תרירב תודוקפ תוי ורשפא תרדגה ץבוקל םיאבה םירואיתה תא ףסוה

.

IF Filter

לש dellpsif_a4d

ה לש שמתשמה

/usr/local/dellbin3100cn/.dellpsdefault3100cn

dellpsif_a4d -IA4 -D

םיילושה ךרואל הכירכה ןייפאמשכ

A4

לדוגב ףד לע הספדהה תא עצבל ןתינ ,

a4d

תספדמה םש ןיוצמ רשאכ

.

לעפומ םיכוראה

% lpr -Pa4d

filename

.

3

.

4

(

Solaris

)

הספדה

המשרנש תספדמה תא ןייצל שי ,

Solaris

תכרעממ סיפדהל ידכ .

ןנסמב שומיש השועש הספדה תודוא עדימ קפסמ הז קרפ

.

טלפה דעיכ םיננסמה תנקתה ךלהמב

( ןימז

ןפוא וא

, לעפומ ) ןוכנ ןפואב הרדגוה lpstat

הדוקפהו lp

( spooler

)

הדוקפה

הספדהה

תויורשפא

רות

תודוא

לש הלעפהה

םיטרפל

תביבסש אדו , lp

הדוקפב שמתשהל ידכ :

העדוה

.( lpstat -p all

) lpstat

הדוקפה תועצמאב

.

Solaris תכרעמ לש םימיאתמה םיכירדמב האר , הלא תודוקפב שומישה

Solaris

תכרעממ הספדה

: לדחמה תרי רב תספדמכ תשמשמה תספדמה לא הספדה חולשל ידכ

: האבה המגודב ומכ ותוא ןייצלו תספדמה םש תא רצקל ןתינ , לדחמה תרירב תספדמכ המושר תספדמה םא

% lp

filename

: תורחא תוספדמל הספדה חולשל ידכ

: אבה יוטיבה תא ספדה ,

dell3100cn

המשש תספדמל הספדה חולשל ידכ

% lp -d dell3100cn

filename

.

lpstat -v

תצרה ידי לע תספדמה םש תא תמאל ןתינ :

הרעה

: הספדה ךרוצל ינמז ןפואב לדחמה תרירב תספדמ תא תונשל ידכ

.

LPDEST

הביבסה הנתשמב תספדמה םש תא רדגה , לדחמה תרירב תספדמ תא תונשל ידכ

: םיאבה םייוטיבה תא דלקה , הספדה ךרוצל לדחמה תרירב תספדמ רותב

dell3100cn

המשש תספדמ רידגהל ידכ

% setenv LPDEST dell3100cn

% lp

filename

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

214

.

םישמתשמהמ דחא לכ רובע לדחמ תרירב תספדמ רידגהל ןתינ וז הטיש תרזעב :

הרעה

.

csh

ב שומיש השענ רשאכ תעצובמה הרדגהה תטיש תא תראתמ ליעל המגודה :

הרעה

: הספדהה ךרוצל ריינ שגמ רוחבל ידכ

.

lp

הדוקפה לש

-y

תורשפא ירחא ריינה שגמ תא ןייצ , הספדהל ריינ שגמ רוחבל ידכ

.

תספדמב ןקתומה ילנויצפואה דויצל םאתהב םינתשמ םינימזה ריינה ישגמ :

הרעה

, ( landscape

) דומעה בחורל הספדה ןוויכ םע

dell3100cn

המשש תספדמב letter

לדוגב ריינ יבג לע הספדה רוחבל ידכ

.

אבה יוטיבה תא ןייצ

% lp -d dell3100cn -y landscape -y letter

filename

.

lp

הדוקפה תועצמאב תואבה תויורשפאה תא עובקל ןתינ

: טסקט יצבוק סיפדהל ידכ

.

lpadmin

הדוקפב וניוצש בחורהו ךרואה תודימל םאתהב עצבתת הספדהה :

הרעה

-y double

.

תודומע יתשב הספדהל הספדהה תא הרידגמ

-y landscape

.

דומעה בחורל הספדה ןוויכ םע ריינה לע הסיפדמו

0

90 ב הנומתה תא תבבוסמ

-y size=

n

.

תודוקנ n

ל ןפוגה לדוג תא הרידגמ

-y outcolumn=

n

.

n

ה הדומעב ליחתתש ךכ הספדהה תא הרידגמו דיחי byte

לע ססובמה טסקטל טסקט הריממ וז תורשפא

-y outline=

n

.

n

ה הרושהמ ליחתתש ךכ הספדהה תא הרידגמ

-y font=

font

, תספדמל ןימז וניא ןיוצש ןפוגה םא .

דיחי byte

לע םיססובמה םיירמונפלא םיוות תספדהל ןפוגה תא הרידגמ

.

לדחמה תרירב ינפוג םע עצובת הספדהה

.

-y font= option

יוטיבה ירחא אוהש יפכ ןפוגה םש תא דלקה , יוצרה ןפוגה תא ןייצל ידכ :

הרעה

% lp -y font=Courier-Oblique

filename

.

PS

ינפוג תמישר האר , םינימזה םינפוגה תודוא עדימל :

הרעה

-y margin=

u:b:r:1 l

ו ( םיינמי םיילוש )

r

, ( םינותחת םיילוש

)

b

, ( םינוילע םיילוש )

u

םינתשמה .

םי ' צניאב דומעה ילוש תא תנייצמ

.

0

איה לדחמה תרירב .( תוינורשע תורפס יתש דע ) םייבויח םיישממ םירפסמ םה ( םיילאמש םיילוש )

215

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

:

PostScript

/ טסקט יצבוק סיפדהל ידכ

-y DuplexBook

הספדהה םוקימ וא ןוויכ , תניוצמ וז תורשפאשכ .

םיכוראה םיילושה ךרואל הכירכה ןייפאמ תא תרשפאמ

.

םיכוראה םיילושה ךרואל ךמסמה תא ךורכל היהי ןתינש ךכ , וספדוי ריינה לש םידדצה ינשו םאתוי

-y DuplexList

הספדהה םוקימ וא ןוויכ , תניוצמ וז תורשפאשכ .

םירצקה םיילושה ךרואל הכירכה ןייפאמ תא ת רשפאמ

.

םירצקה םיילושה ךרואל ךמסמה תא ךורכל היהי ןתינש ךכ , וספדוי ריינה לש םידדצה ינשו םאתוי

-y tray-

input

.

ןמקלדכ םה lp

הדוקפה תועצמאב עובקל ןתינ םתואש ריינה שגמל םירושקה םירטמרפה

.

y msi

תורשפאה תא םג ןייצ , המודכו

MxN

in וא com 10,

MxN

mm ןייצמ התא רשאכ :

הרעה

Tray1

.( תונויליג 250 ל יטרדנטס ריינ שגמ לודומ ) 1 שגממ ריינה תנזה

Tray1

.( תונויליג 500 ל וא תונויליג 250 ל ילנויצפוא ריינ שגמ לודומ ) 2 שגממ ריינה תנזה a4

.( 210 x 297 ) A4 לדוגב ריינ ליכ מה שגמהמ ריינה תנזה a5

.( 148 x 210 ) A5 לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינה תנזה b5

.( 182 x 257 ) B5 לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינה תנזה letter

.( ' ץניא 8.5

x 11 ) Letter לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינה תנזה folio

.( ' ץניא 8.5

x 13 ) Folio לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינה תנזה legal

.( ' ץניא 8.5

x 14 ) Legal לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינה תנזה executive

.( ' ץניא 7.25

x 10.5

) Executive לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינה תנזה monarch

.( ' ץניא 3.875

x 7.5

) Monarch לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינה תנזה

Com10

.( ' ץניא 4.125

x 9.5

) Envelope #10 גוסמ תופטעמ ל יכמה שגמהמ ריינה תנזה d1

.( מ " מ 110 x 220 ) DL ליכמה שגמהמ ריינה תנזה

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

216

c5

.( מ " מ 162 x

229 )

C5

ליכמה שגמהמ ריינה תנזה

MxNmm

.

םישמתשמה ידי לע תורדגומה תודימב

MxNmm

ליכמה שגמהמ ריינה תנזה

: ןייצל ןתינש תודימ חווט

מ " מ 215.9

דע 90.0

בחור

מ " מ 355.6

דע 139.7

: ךרוא

MxNin

.

םישמתשמה ידי לע תורדגומה תודימב

MxNinches

ליכמה שגמהמ ריינה תנזה

: ןייצל ןתינש תודימ חווט

' ץניא 8.50

דע 3.54

בחור

' ץניא 14.0

דע 5.5

: ךרוא

.

לדחמה תרירב שגממ איה ריינה תנזה , ןימז וניא ןיוצש שגמהש וא הניוצ אל וז תורשפא םא

-y toner_save

.

הליגר הספדהב רשאמ רתוי תויוהד ויהי הספדהה תואצות .

הספדה ךרוצל

save toner

בצמ תלעפה

וז תורשפא םא .( יבויח םלש רפסמ תויהל בייח םיקתועה רפסמ לש ךרעה )

-y nc=

n

ספדויש םיקתועה רפסמ תא תנייצמ

.

1 היהי רחבייש ךרעה , תניוצמ הניא

-y ps

תרושב בצוי %!

יוטיבה , %!

יוטיבב ליחתמ וניא ץבוקה םא .

PostScript ץבוק רו תב דבועי טלקה ץבוק

.

וז תורשפאמ םלעתת תספדמה ,

%!

יוטיבה תא ליכמ ץבוקה םא .

החיתפה

.

יתילכת -

-y msi

ברה ןיזמה תא תנייצמ

.

יתילכת -

-y m=

type

ברה ןיזמב ריינה גוס תא תנייצמ

.

ןמקלדכ ם ה יתילכת ברה ןיזמב םיירשפאה ריינה יגוס

B

FinePaper/Bond/Plain Paper 2

BB

FinePaperBack/Bond/Plain Paper 2 - Side 2

P

Stationary/Plain/Plain Paper 1

PB

StationaryBack/Plain/Plain Paper 1 - Side 2

H1

ThickPaper/Heavyweight 1/Covers 1

H1B

ThickPaperBack/Heavyweight 1/Covers 1 - Side 2

217

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

H2

ThickPaper2/Heavyweight 2/Covers 2

H2B

ThickPaper2Back/Heavyweight 2/Covers 2 - Side 2

OHP

( ףקש )

Transparency

L

LabelPaper/Labels

C1

CoatingPaper1/Coated 1/Coated Paper 1

C1B

CoatingPaper1Back/Coated 1/Coated Paper 1 - Side 2

C2

CoatingPaper2/Coated 2/Coated Paper 2

C2B

CoatingPaper2Back/Coated 2/Coated Paper 2 - Side 2

E

( הפטעמ )

Envelope

.

יתילכת ברה ןיזמבש ריינה גוסל תספדמה תרדגהב שמתשהל ןתינ , הניוצ אל וז תורשפא םא

-y mfo=

mode

.

יתילכת ברה ןיזמה רובע הספדהה ןוויכ תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה יתילכת ברה ןיזמה רובע םיירש פאה הספדהה ינוויכ le

( דומעה בחורל הספדה )

Landscape ler

( תבבוסמ דומעה בחורל הספדה )

Landscape se

( דומעה ךרואל הספדה )

Portrait ser

( תבבוסמ דומעה ךרואל הספדה )

Portrait

-y po=

n

.

יפולח ריינ שגמ תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םינימזה םייפולחה ריינה ישגמ

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

218

0

תספדמה תורדגהב שומיש

1

העדוה תגצה

2

יתילכת ברה ןיזמהמ הנזה

3

( דומעה לדוגל המאתה ) רתויב תובורקה תודימב ריינב שומיש

4

( דומעה לדוגל המאתה ) רתוי תולודג תודימב ריינב שומיש

5

( םוז אלל ) רתויב תובורקה תודימב ריינב שומיש

6

( םוז אלל ) רתוי תולודג תודימב ריינב שומיש

-y st=

mode

.

הנזהה ידירפמ תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םינימזה הנזהה ידירפמ auto

AutoTray/Auto

1

( תונויליג 250 ל יטרדנטס ריינ שגמ לודומ )

1stTray/Tray 1

2

( תונויליג 500 ל וא תונויליג 250 ל ילנויצפוא ריינ שגמ לודומ )

2ndTray/Tray 2 off

קספומ

-y sp

םיספדו מ םידירפמ תעיבק

-y sb

.

םיקיר םידומע לע גוליד תנייצמ

-y cm=

mode

.

טלפה עבצ תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה טלפה יעבצ

219

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

c

(

CMYK

) עבצ k

רוחש

-y pr=

mode

.

הספדהה בצמ תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה הספדהה יבצמ

Hs

ההובג תוריהמ

Hq

ההובג תוכיא

-y cc=

mode

.

RGB

עבצה ןוקית תא ת נייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה

RGB

עבצה ינוקית

0

( קספומ )

Off

1

( םוליצ )

Photo

2 sRGB

3

Standard/ Normal

4

( תגצמ )

Presentation

.

עבצב הספדהל קרו ךא הנימז וז תורשפא

-y gc=

mode

.

RGB Gamma

ןוקית תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה

RGB Gamma

עבצה ינוקית

1.0

1.0

1.4

1.4

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

220

221

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

1.8

1.8

2.2

2.2

2.6

2.6

Off

( קספומ )

Off

-y sc=

mode

.

ךסמה ינייפאמ תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה ךסמה ינייפאמ

0

( תוּדח )

Fineness

1

( תויתגרדה ) Gradation

2

( יטמוטוא )

Auto

3

םיפקש רובע

-y gg=

mode

.

םיחטבומה רופאה ינווג תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה רופא ה ינווג יבצמ

On

( לעפומ )

On

Off

( קספומ )

Off

.

עבצב הספדהל קרו ךא הנימז וז תורשפא

-y ct

.

עבצה ירבעמ תא תנייצמ

.

עבצב הספדהל קרו ךא הנימז וז תורשפא

(

HP-UX

)

הספדה

.

הנקתהה ךלהמב המושר תיגול תספדממ הספדה תודוא עדימ קפסמ הז קרפ

HP-UX

תכרעממ הספדה

: לדחמה תרירב תספדמ לא הספדה חולשל ידכ

: האבה המגודב ומכ ותוא ןייצלו תספדמה םש תא רצקל ןתינ , לדחמה תרירב תספדמכ המושר תספדמה םא

% lp

filename

: תורחא תוספדמל הספדה חולשל ידכ

: אבה יוטיבה תא דלקה , dell3100cn המשש תספדמל הספדה חולשל ידכ

% lp -d dell3100cn

filename

: הספדה ךרוצל ינמז ןפואב לדחמה תרירב תספדמ תא תונשל ידכ

.

PRINTER

הביבסה הנתשמב תספדמה םש תא רדגה , לדחמה תרירב תספדמ תא תונשל ידכ

: םיאבה םייוטיבה תא דלקה , הספדה ךרוצל לדחמה תרירב תספדמ רותב dell3100cn

המשש תספדמ רידגהל ידכ

% setenv PRINTER dell3100cn

% lp

filename

: תופסונ תויורשפא םע סיפדהל ידכ

.

ןמקלדכ

-o

יוטיבב שומיש ךות lp

הדוקפה לש תורשפאה תא ןייצל שי , תויורשפאה םע סיפדהל ידכ

.

txt2ps2/tiff2ps/xwd2ps2

רובע ראותמל תוהז תונימזה תויורשפאה

.

תספדמב ןקתומש ילנויצפואה דויצל םאתהב םינתשמ םינימזה ריינה ישגמ

%lp -d dell3100cn -o r -o ILT

filename

: םיצבק טמרופב שומיש ךות סיפדהל ידכ

: טסקט יצבוק סיפדהל ידכ

% lp -d dell3100cn

filename

:

XWD

יצבוק סיפדהל ידכ

% lp -d dell3100cn -o XWD

filename

:

TIFF

טמרופב םיצבק סיפדהל ידכ

% lp -d dell3100cn -o TIF

filename

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

222

:

PostScript

יצבוק סיפדהל ידכ

% lp -d dell3100cn

filename

: טסקט יצבוק רותב

PostScript

יצבוק סיפדהל ידכ

% lp -d dell3100cn -o TX

filename

, תורשפא התוא הניוצ רשאכ , המודכו ריינ תריחב ןוגכ , תורדגומ תויורשפא םע

PostScript

יצבוק רובע , תאז םע

.

הנממ ם לעתת תספדמה

Txt2ps2 (Linux/Solaris/HP-UX)

טמרופ

/usr/local/dellbin3100cn/txt2ps2 [-d] [-D] [-I

tray-input

] [-t] [-2]

[-s

size

] [-E] [-f

font

] [-Nc=

copies

] [-ps] [-mg=

up:bottom:right:left

]

[-r] [-F] [-l

[-Hd=

lines

] [-w

columns position:format:page

] [-

] [-Hf

ooutcolumns font

] [-L

] [-MSI] [-M=

outlines type

] [-e

] [-Mfo=

n mode

]

]

[-Po

n

] [-St=

mode

] [-Sp] [-Sb] [-Cm=

mode

] [-Pr=

mode

] [-Cc=

mode

]

[-Gc=

mode

] [-Sc=

mode

] [-Gg=

mode

] [-Ctl] [

filename

...]

הלועפ

טלקה חקליי , ןיוצ אל ץבוקה םש םא .

יטרדנטס טלפל תבתוכו

PostScript

תפשב תינכותל ותוא הריממ , טסקט תארוק

.

הדוקפה טלק רותב יטרדנטסה

תרושב תורשפאה תנזה תא טימשהל ןתינ ,

TXT2PS2OPTION

הביבסה הנתשמב םיוות תוזורחמ תדלקה ידי לע

.

הדוקפה

ןפוגב היהי תספדמה לש טלפה , הדוקפה תרושבו

TXT2PS2OPTION

הביבסה הנתשמב יהשלכ תורשפא הניוצ אל םא

.( portrait

) דומעה ךרואל היהי הספדהה ןוויכו תודוקנ 10 לדוגב

תרושב הניוצש תורשפאה רבגת , הדוקפה תרושבו

TXT2PS2OPTION

הביבסה הנתשמב הניוצ תורשפא התוא םא

.

הדוקפה

, וז הביסמ .

ריינה תודימ יפ לע הדומע / הרושה תא המיאתמש

PostScript

תפשב תינכותה אוה txt2ps2

תורשפא לש טלפה

תיטמוטוא תורוש תנזה עצובת אל , הדומע / הרושה תא ןייצל תורשפא הנשי םא .

ריינה תודימל עדומ תויהל שמתשמ ה לע

.

הניוצש הדומע / הרושל םאתהב היהי הספדהה טלפ .

ריינה תודימל םאתהב

םירפסמל ורמוי םירדגומ יתלב םידוק / םירחא הרקב ידוק .

םיאבה הרקבה ידוק תא תמגרתמ txt2ps2

תורשפא

.

םהש יפכ הספדהל וחלשייו ( 8 סיסב לע ) םיי לטקוא

LF

הרוש תנזה

( תורשפא ןויצ ידי לע יונישל ןתינ ) ספוט תנזה

FF

TAB

223

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

( תורשפא ןויצ ידי לע יונישל ןתינ ) תודומע 8 ל באט ירוצעמ

דחא ות לש רוחאל הרזח

BS

תורשפא

-d

וא הספדהה ןוויכ , וז תורשפא םינייצמשכ .

דומעה לש םירצקה םיילושה ךרואל הכירכה ןייפאמ תא תרשפאמ

לש םירצקה םיילושה ךרואל ךמסמה תא ךורכל היהי ןתינש ךכ , ריינה ידדצ ינש וספדויו ומאתוי הספדהה םוקימ

.

תספדמב ןקתומ ילנויצפוא תידדצ וד הספדה לודומשכ קרו ךא הנימז וז תורשפא .

דומעה

וא הספדהה ןוויכ , וז תורשפא םינייצמשכ .

דומעה לש םיכוראה םיילושה ךרואל הכירכה ןייפאמ תא תרשפאמ

לש םיכוראה םיילושה ךרואל ךמסמה תא ךורכל היהי ןתינש ךכ , ריינה ידדצ ינש וספדויו ומאתוי הספדהה םוקימ

.

תספדמב ןקתומ ילנויצפוא תידדצ וד הספדה לודומשכ קרו ךא הנימז וז תורשפא .

דומעה

-D

-I

tray-input

.

ריינה תודימ ןויצ ידי לע וא שגמה לש רישי ןויצ ידי לע ריינ שגמ רוחבל ןתי נ .

ריינה שגמ תא תנייצמ

ןפואב וב תרחובו וניוצש תודימב ריינב ןעטומש ריינה שגמ תא תרתאמ תספדמה , ריינה תודימ םינייצמ רשאכ

.

יטמוטוא

.

ןמקלדכ םה ריינה שגמ תריחבל םירטמרפה

1

.( תונויליג 250 ל יטרדנטס ריינ שגמ לודומ ) 1 שגממ ריינ תנזה

2

.( תונויליג 500 ל וא תונויליג 250 ל ילנויצפוא ריינ שגמ לודומ ) 2 שגממ ריינ תנזה

.( מ " מ 210 x

297 )

A4

לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

A4

A5

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

224

.( מ " מ 148 x

210 )

A5

לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

.( מ " מ 182 x

257 )

B5

לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

B5

.( ' ץניא 8.5

x

11 )

Letter

לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

LT

.( ' ץניא 8.5

x

13 )

Folio

לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

FL

.( ' ץניא 8.5

x

14 )

Legal

לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

LG

.( ' ץניא 7.25

x

10.5

)

Executive

לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

EX

.( ' ץניא 3.875

x

7.5

)

Monarch

לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

MO

COM10

.( ' ץניא 4.125

x

9.5

)

#10

גוסמ הפטעמ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

.( מ " מ 110 x

220 )

DL

גוסמ הפטעמ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

DL

.( מ " מ 229 x

162 )

C5

גוסמ הפטעמ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

C5

M

x

Nmm

.

םישמתשמה ידי לע תורדגומה תודימב

MxNmm

ליכמה שגמהמ ריי נה תנזה

: ןייצל ןתינש תודימ חווט

מ " מ 215.9

דע 90.0

בחור

מ " מ 355.6

דע 139.7

: ךרוא

M

x

Nin

.

םישמתשמה ידי לע תורדגומה תודימב

MxNinches

ליכמה שגמהמ ריינה תנזה

: ןייצל ןתינש תודימ חווט

' ץניא 8.50

דע 3.54

בחור

' ץניא 14.0

דע 5.5

: ךרוא

.

לדחמה תרירב שגממ איה ריינה תנזה , ןימז וניא ןיוצש שגמהש וא הניוצ אל וז תורשפא םא

225

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

םירקמב .

הליגר הספדהב רשאמ רתוי תויוהד ויהי הספדהה תואצות .

הספדהה רובע

save toner

בצמ תא הליעפמ

.

וז תורשפאמ םלעתת תספדמה , םימיוסמ

-t

-2

.

תודומע יתשב ה ספדהל הספדהה תא הרידגמ

-r

.( landscape

) דומעה בחורל הספדה ןוויכב שומיש השועו

0

90 ב הנומתה תא תבבוסמ

-F

.(

FF

) ספוט תנזה דוקמ תמלעתמ

-1

lines

.

דומעב תורושה רפסמ תא תנייצמ

-w

columns

.

הרושב תודומעה רפסמ תא תנייצמ

-o

outcolumns

.

outcolumns

מ ליחתתש ךכ הספדהה תא הרידגמו דיחי byte

לע ססובמה טסקטל הספדה ינותנ הריממ

-L

outlines

.

outline

תודומעמ טסקט הסיפדמ

-

en

.

8 איה לדחמה תרירב .( חוור ) תודומע n

ל םייקפואה םיבאטה תא הביחרמ

-s

size

.

10 איה לדחמה תרירב .

תודוקנב ןפוגה לדוג תא תנייצמ

.

וז תורשפאמ תמלעתמ תספדמה , םימיוסמ םירקמב .

הנומ תה רופיש תייצקנופ תא הליעפמ וז תורשפא

-E

-f

font

.

ןפוגה תא הרידגמ

." םינפוג םע תורכיה " האר , ףסונ עדימל .

תספדמה ןפוגל םילבגומ םינימזה םינפוגה :

הרעה

-Nc=

copies

.( יבויח םלש רפסמ תויהל בייח םיקתועה רפסמ לש ךרעה ) טלפה יקתוע רפסמ תא תנייצמ

-ps

.

החיתפה תרושב בצוי

%!

יוטיבה ,

%!

יוטיבב ליחתמ וניא ץבוקה םא .

PostScript

ץבוק רותב דבועי ט לקה ץבוק

.

dellpsif

ל ההז ןפואב דבועי אוה ,

%!

יוטיבה תא ליכמ ץבוקה םא

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

226

-mg=

up:bottom:right:left

םה םיילאמשהו םי ינמיה , םינותחתה , םינוילעה םיילושה יכרע .

םי ' צניאב דומעה לש םיילושה לדוג תא תנייצמ

.

0 איה לדחמה תרירב .( תוינורשע תורפס יתש דע ) םייבויח םיישממ םירפסמ

-mg=0:0:0:3

'.

ץניא 3 ל םיילאמשה םיילושה לדוג תא הרידגמ

-mg=3:3:0:5

ל םיילאמשה םיילושה תאו ' ץניא 3 ל םינותחתה םיילושה תא ;' ץניא 3 ל םינוילעה םיילושה לדוג תא הרידגמ

.

ותוא טימשהל ןתינ , 0 אוה םיילושה ךרע םא .

0

-mg=:::3

'.

ץניא 3 ל םיילאמשה םיילושה לדוג תא הרידגמ

-Hd=

position:format:page

םוקימ תא ןייצמ position

ךרעה .

הנותחתה וא הנוילעה תרתוכב שמתשמה עדימ לש הספדהה םוקימ תא תנייצמ

.

טסקט יצב וק תרמה ךרוצל קרו ךא הנימז וז תורשפא םלוא .

הספדהה u1

.

ריינה לש הנוילע תילאמשה הניפב הסיפדמ ur

.

ריינה לש הנוילע תינמיה הניפב הסיפדמ dl

.

ריינה לש הנותחת תילאמשה הניפב הסיפדמ dr

.

ריינה לש הנותחת תינמיה הניפב הסיפדמ

ךרעה , תטמשומ ו ז תורשפא םא .

וז תורשפא טימשהל ןתינ .

הספדהה רדס תאו ןכותה תא תנייצמ

format

תורשפא

.

לדחמה תרירב ךרעכ חקלנ uh u

.

שמתשמה םש

.

חראמה תרשה םש h

.

העשו ךיראת t

.

ןמקלדכ ספדוי אוה , tuh

כ ןיוצ טלפה ןכות םא

Date and Time User:

username

Host:

hostname

.

וז תורשפא טימשהל ןתינ .

הספדהל דומעה תא תנייצמ

page

תורשפא

227

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

.

דבלב ןוילעה דומעה תספדה f

.(

PostScript

תרמה לש הרקמב לדחמה תרירב יהוז )

.

םידומעה לכ תספדה a

.( טסקט יצבוק תרמה לש הרקמב לדחמה תרירב יהוז )

.

ןמקלדכ הלא תויורשפא ןייצל שי

, ריינה לש הנוילע תינמיה הניפב שמתשמה םש ירחא חראמה תרשה םש תא ספדה , טסקט ץבוק תרמה לש הרקמב

.

םידומעה לכ תספדה

( םידומעה לכ תספדה , חראמה תרשה םש , שמתשמה םש איה לדחמה תרירב )

-

-Hd=

Hd=

ur ur:uh

-Hd=

ur:uh:a

הנותחת תילאמשה הניפב העשהו ךיראתה ירחא חראמה תרשה םש תא ספדה ,

PostScript

ץבוק תרמה לש הרקמב

ןוילע דומע ספדה )

output the top page only

ש ןוויכמ וז תורשפאל ךרע שרדנ ) םידומעה לכ תספדה , ריינה לש

.

PostScript

ץבוק תרמה לש הרקמב לדחמה תרירב איה ( דבלב

-Hd=

dl:th:a

תרירבל םאתהב ,

A4

תודימב ריינל םיאתמה םוקימב וספדוי הנותחתהו הנוילעה תרתוכה , ריינה תודימ וניוצ אל םא :

העדוה

םוקימהמ הנתשמ וניא הנותחתהו הנוילעה תרתוכה לש הספדה ה םוקימ , lp

הדוקפה תועצמאב וניוצ ריינה תודימ םא .

לדחמה

.

הנותחתהו הנוילעה תרתוכה תורשפאב םישמתשמש תעב ריינה תודימ תא ןייצל שי .

txt2ps2

ידי לע וניוצש ריינה תודימ לש

.

PostScript ץבוק תרמה הניוצ רשאכ םידומעה לכ תא סיפדהל תורשפאה הניוצש תורמל םיספדומ םניא םידומעה לכ םיתעל

( המודכו

GMT

) ןמזה רוזא תא ןייצ .( דבלב ןוילע דומע ספדה )

output the top page only

תורשפא תא ןייצ , הלאכ םירקמב

.

TZ הביבסה הנתשמ תועצמאב

-Hf

font

םיירמונפלא םינפוג םג ומכ , םיאפוריא םינפוג ןייצל ןתינ .

הנותחתהו הנוילעה תרתוכה תספדהל ןפוגה תא תנייצמ

תספדמה לש יפוריאה ןפוגב שמתשהל ןתינ , יוגש ןפוג ןיוצ םא .

Helvetica

ןפוגה איה לדחמה תרירב .

יצח ל דוגב

רובע ןפוגה ןויצמ תמלעתמ תספדמה , הנותחת / הנוילע תרתוכ תספדה תורשפא הניוצ םא .

לדחמה תרירב ןפוגכ

.

הנותחת / הנוילעה תרתוכה

-MSI

.

יתילכת ברה ןיזמה תא תנייצמ

-M=

type

.

יתילכת ברה ןיזמב ריינה גוס תא תניי צמ

.

ןמקלדכ םה יתילכת ברה ןיזמב םיירשפאה ריינה יגוס

FinePaper/Bond/Plain Paper 2

B

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

228

BB

FinePaperBack/Bond/Plain Paper 2 - Side 2

Stationary/Plain/Plain Paper 1

P

PB

StationaryBack/Plain/Plain Paper 1 - Side 2

H1

ThickPaper/Heavyweight 1/Covers 1

H1B

ThickPaperBack/Heavyweight 1/Covers 1 - Side 2

H2

ThickPaper2/Heavyweight 2/Covers 2

H2B

ThickPaper2Back/Heavyweight 2/Covers 2 - Side 2

OHP

( ףקש )

Transparency

LabelPaper/Labels

L

C1

CoatingPaper1/Coated 1/Coated Paper 1

C1B

CoatingPaper1Back/Coated 1/Coated Paper 1 - Side 2

C2

CoatingPaper2/Coated 2/Coated Paper 2

C2B

CoatingPaper2Back/Coated 2/Coated Paper 2 - Side 2

( הפטעמ )

Envelope

E

.

יתילכת ברה ןיזמבש ריינה גוסל תספדמה תרדגהב שמתשהל ןתינ , הניוצ אל וז תורשפא םא

229

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

-Mfo=

mode

.

יתילכת ברה ןיזמה רובע הספדהה ןוויכ תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה יתילכת ברה ןיזמה רובע םיירשפאה הספדהה ינוויכ le

( דומעה בחורל הספדה )

Landscape ler

( תבבוסמ דומעה בחורל הספדה )

Landscape se

( דומעה ךרואל הספדה )

Portrait ser

( תבבוסמ דומעה ךרואל הספדה )

Portrait

-p

on

.

יפולח ריינ שגמ תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םינימזה םייפולחה ריינה ישגמ

0

תספדמה תורדגהב שומיש

העדוה תגצה

1

יתילכת ברה ןיזמהמ הנזה

2

( דומעה לדוגל המאתה ) רתויב תובורקה תודימב ריינב שומיש

3

( דומעה לדוגל המאתה ) רתוי תולודג תודימב ריינב שומיש

4

( םוז אלל ) רתויב תובורקה תודימב ריינב שומ יש

5

( םוז אלל ) רתוי תולודג תודימב ריינב שומיש

6

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

230

-st=

mode

.

הנזהה ידירפמ תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םינימזה הנזהה ידירפמ auto

AutoTray/Auto

( תונויליג 250 ל יטרדנטס ריינ שגמ לודומ )

1stTray/Tray 1

1

( תונויליג 500 ל וא תונויליג 250 ל ילנויצפוא ריינ ש גמ לודומ )

2ndTray/Tray 2

2 off

( קספומ )

Off

םיספדו מ םידירפמ תעיבק

-Sp

-Sb

.

םיקיר םידומע לע גוליד תנייצמ

-cm=

mode

.

טלפה עבצ תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה טלפה יעבצ

\ c

(

CMYK

) עבצ k

רוחש

-pr=

mode

.

הספדהה בצמ תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפא ה הספדהה יבצמ

ההובג תוריהמ hs

ההובג תוכיא hq

-cc=

mode

.

RGB

עבצה ןוקית תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה

RGB

עבצה ינוקית

231

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

0

( קספומ )

Off

1

( םוליצ )

Photo

2 sRGB

3

Standard/ Normal

4

( תגצמ )

Presentation

.

עבצב הספדהל קרו ךא הנימז וז תורשפא

-gc=

mode

.

RGB Gamma

ןוקית ת א תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה

RGB Gamma

עבצה ינוקית

1.0

1.0

1.4

1.4

1.8

1.8

2.2

2.2

2.6

2.6

off

( קספומ )

Off

-sc=

mode

.

ךסמה ינייפאמ תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה ךסמה ינייפאמ

0

( תוּדח )

Fineness

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

232

1

( תויתגרדה )

Gradation

2

( יטמוטוא )

Auto

3

םיפק ש רובע

-Gg=

mode

.

םיחטבומה רופאה ינווג תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה רופאה ינווג יבצמ on

( לעפומ )

On off

( קספומ )

Off

.

עבצב הספדהל קרו ךא הנימז וז תורשפא

-Ct

.

עבצה ירבעמ תא תנייצמ

.

עבצב הספדהל קרו ךא הנימז וז תורשפא

המגוד

הספדה ןוויכל ריינה תא הרידגמש

PostScript

תפשב תינכותל file.txt

ץבוקה לש תוינכותה תמישר תא רימהל ידכ

: םיאבה םייוטיבה תא דלקה , תודומע 2 לש בצמב הסיפדמו ( landscape

) דומעה בחורל

% txt2ps2 -r -2 file.txt | lpr

(for Linux)

% txt2ps2 -r -2 file.txt | lp

(for Solaris/HP-UX)

: םיאבה םייוטיבה תא דלקה , file.ps

ץבוקל התוא סיפדהלו

PostScript

תפשב תינכות ל file.txt

תא רימהל ידכ

% txt2ps2 file.txt > file.ps

% lpr file.ps

(for Linux)

% lp file.ps

(for Solaris/HP-UX)

הספדהל התוא חולשלו txt2ps2

ב שומיש ךות

PostScript

תפשב תינכותל הדוקפה לש טלפה תאצות תא רימהל ידכ

: םיאבה םייוטיבה תא דלקה , תספדמב

% ls -alF | txt2ps2 | lpr

(for Linux)

% ls -alF | txt2ps2 | lp

(for Solaris/HP-UX)

233

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

הביבס הנתשמ

TXT2PS2OPTION

הספדה ןוויכבו תודוקנ 8 ןפוג לדוג , תודומע 2 בצמב סיפדהל ידכ .

הביבסה הנתשמ לע תוססובמ תוילנויצפוא תורדגה

: אבה יוטיבה תא דלקה , ( landscape

) דומעה ךרו אל

% setenv TXT2PS2OPTION "-2 -s8 -r"

: אבה יוטיבה תא דלקה , printcap ידי לע וניוצש dellpsif ןנסמ לש הלאל תוהז תויורשפאב שמתשהל ידכ

% setenv TXT2PS2OPTION "<dellpsif>"

ץבוק

/usr/local/dellbin3100cn/.dellpsdefault3100cn

.

םידרפנ םישמתשמ רובע הדוקפ תויורשפא תרדגה ץבוקל לדחמה תרירב יהוז

TXT2PS2OPTION

הנתשמהש ןוויכמ .

תרבוג רתוי תרחואמה הרדגהה , םיימעפ תורשפא התוא

תובושח תורעה

םינייצמ רשאכ

הנתשמב תורדגומ רבכש תויורשפאה תא ינמז ןפואב תונשל ןתינ , הדוקפה תרוש לש תורשפאה ינפל קדבנ

. הדוקפה תרושב הדלקה ידי לע

TXT2PS2OPTION

לע ספדומש

PostScript

תינכות ץבוק לא דומעה רפסמ לש (

%%page:m n

) הרעהה רואית תא סיפדהל ןתינ אל

רחא םושיי לש טלפה רותב txt2ps2

לש טלפה תא תחקל שי רשאכ , ךכיפל .

txt2ps2

לש לדחמה תרירב תורשפא ידי

.(

-I

lines

) הדוקפה תרוש תסנכה ידי לע דומעה רפסמ רואית תא ףסוה , ( המודכו

TRANSCRIPT

לש psrev )

.

הרושה תליחתל לאמשמ היהי אבה ותה לש הספדהה םוקימ , הרוש לש התליחתב BS דוק שי םא

הרקמב .

תיטמוטוא הרוש תנזהמ האצותכ תוטסל לולע באטה םוקימ , תחא הרושב םיבאט ידוק רפסמ םנשי רשאכ

.

-w

וא

-I

תורשפאב שמתשה , הזכ

דיחי byte

יוות לש לעופב רפסמה .

םיספדומ םיוות לש לעופב רפסמה וניא

-w

תורשפאב ןיוצמש תודומעה רפסמ

ןיוצמש תודומעה רפסממ o

תורשפאה ידי לע ןיוצמש ( outcolumns

) טלפה תודומע םוקימ תתחפהמ רזגנ וספדויש

.

-w

תורשפאה ידי לע

םיילושה לש הלחתהה תודוקנ

דעוימה חטשל סחיב םירדגומ

.

-L

ו

-o

,

-1

,

-w

תורשפאה הניוצש הרקמב

-mg

תורשפאה תא ןייצל ןתינ אל

םיילושה .

ריינה הצקל סחיב תורדגומ ןניא (

-mg=u

:b:r:l

) םיילושה תדוקפב

.

תספדמה תרשפאמש ריינה לש הספדהל

ץבוק רותב ץבוקה תליחתב

%!

ליכמ וניאש

PostScript

ץבוקב שומיש השענ רשאכ קרו ךא

-ps

תורשפאב שמתשה

.

הרושכ לעפת אל וז תורשפא , ליגר טסקט ץבוק לש אוה טלקה םא .

PostScript

ה

ץבוקה תליחתב

%!

םיליכמו

PostScript

ידי לע ובתכנש םיצבקל תסחייתמ txt2ps2

תורשפא ,

HP-UX

תכרעמב

הניוצ םא .

TX

תורשפא תא ןייצל שי , טסקט יצבוק רותב

PostScript

יצבוק סיפדהל ידכ .

PostScript

יצבוק לאכ

.

טסקט יצבוקכ ודבועי

PostScript

יצבוק , וז תורשפא

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

234

Sunras2ps2 (Solaris)

טמרופ

/usr/local/dellbin3100cn/sunras2ps2 [-d] [-D] [-I

tray-input

] [-t] [-r]

[-n] [-l=

left

,

bottom

] [-s=

width

,

height

] [-S=

width

] [-E] [-Nc=

copies

]

[-G4] [-Hd=

position: format

] [-Hf

font

] [-MSI] [-M=

type

] [-Mfo=

mode

]

[-P

on

] [-St=

mode

] [-Sp] [-Sb] [-Cm=

mode

] [-Pr=

mode

] [-Cc=

mode

]

[-Gc=

mode

] [-Sc=

mode

] [-Gg=

mode

] [-Ct] [

filename

...]

הלועפ

טלקה חקליי , ןיוצ אל ץבוקה םש םא .

יטרדנטס טלפל תבתוכו

PostScript

תפשב תינכותל ותוא הריממ , טסקט תארוק

.

הדוקפה טלק רותב יטרדנטסה

.

םיטיב 32 ו 24 , 8 , 1 לש םילסקיפ קמוע םע

SunRaster

יצבוק ןייצל ןתינ

SunRaster

יצבוק רימהל ידכ , ךכיפל .

טלפה לדוג תא תבשחמו

72dpi

ב רצונ וליאכ ץבוקה םשל תסחייתמ

Sunras2ps2

.

שרופמב (

-s

,

-S

) לדוגה תורשפא תא ןייצל שי , תור חא תויצולוזרב ורצונש

תורשפא

-d

וא הספדהה ןוויכ , וז תורשפא םינייצמשכ .

דומעה לש םירצקה םיילושה ךרואל הכירכה ןייפאמ תא תרשפאמ

לש םירצקה םיילושה ךרואל ךמסמה תא ךורכל היהי ןתינש ךכ , ריינה ידדצ ינש וספדויו ומאתוי הספדהה םוקימ

.

תספדמב ןקתומ ילנויצפוא תידדצ וד הספדה לודומשכ קרו ךא הנימז וז תור שפא .

דומעה

וא הספדהה ןוויכ , וז תורשפא םינייצמשכ .

דומעה לש םיכוראה םיילושה ךרואל הכירכה ןייפאמ תא תרשפאמ

לש םיכ וראה םיילושה ךרואל ךמסמה תא ךורכל היהי ןתינש ךכ , ריינה ידדצ ינש וספדויו ומאתוי הספדהה םוקימ

.

תספדמב ןקתומ ילנויצפוא תידדצ וד הספדה לודומשכ קרו ךא הנימז וז תורשפא .

דומעה

-D

-I

tray

-

input

.

ריינה שגמ תא תנייצמ

.

ריינה תודימ ןויצ ידי לע וא שגמה לש רישי ןויצ ידי לע ריינ שגמ רוחבל ןתינ

ןפואב וב תרחובו וניוצש תודימב ר יינב ןעטומש ריינה שגמ תא תרתאמ תספדמה , ריינ תודימ םינייצמ רשאכ

235

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

.

יטמוטוא

.

ןמקלדכ םה ריינה שגמ תריחבל םירטמרפה

1

.( תונויליג 250 ל יטרדנטס ריינ שגמ לודומ ) 1 שגממ ריינ תנזה

2

.( תונויליג 500 ל וא תונויליג 250 ל ילנויצפוא ריינ שגמ לודומ ) 2 שגממ ריינ תנזה

.( מ " מ 210 x

297 )

A4

לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

A4

.( מ " מ 148 x

210 )

A5

לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

A5

.( מ " מ 105 x

148 )

A6

לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

A6

.( מ " מ 182 x

257 )

B5

לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

B5

.( ' ץניא 8.5

x

11 )

Letter

לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

LT

.( ' ץניא 8.5

x

13 )

Folio

לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריי נ תנזה

FL

.( ' ץניא 8.5

x

14 )

Legal

לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

LG

.( ' ץניא 7.25

x

10.5

)

Executive

לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

EX

.( ' ץניא 3.875

x

7.5

)

Monarch

לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

MO

COM10

.( ' ץניא 4.125

x

9.5

)

#10

גוסמ הפטעמ ליכמה שגמהמ רי ינ תנזה

.( מ " מ 110 x

220 )

DL

גוסמ הפטעמ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

DL

.( מ " מ 162 x

229 )

C5

גוסמ הפטעמ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

C5

LP 210x900

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

236

.( מ " מ 210 x

900 )

LP210x900

ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

M

x

Nmm

.

םישמתשמה ידי לע תורדגומה תודימב

MxNmm

ליכמה שגמהמ ריינה תנזה

: ןייצל ןתינש תודימ חווט

מ " מ 215.9

דע 90.0

בחור

מ " מ 355.6

דע 139.7

: ךרוא

M

x

Nin

.

םישמתשמה ידי לע תורדגומה תודימב

MxNinches

ליכמה שגמהמ ריינה תנזה

: ןייצל ןתינש תודימ חווט

' ץניא 8.50

דע 3.54

בחור

' ץניא 14.0

דע 5.5

: ךרוא

.

לדחמה תרירב שגממ איה ריינה תנזה , ןימז וניא ןיוצש שגמהש וא הניוצ אל וז תורשפא םא

-t

םירקמב .

הליגר הספדהב רשאמ רתוי תויוהד ויהי הספדהה תואצות .

הספדהה רובע

save toner

בצמ תא הליעפמ

.

וז תורשפאמ םלעתת תספדמה , םימיוסמ

.( landscape

) דומעה בחורל הספדה ןוויכב שומיש השועו

0

90 ב הנומתה תא תבבוסמ

-r

םיצבק ןיב גוזימ עצובמ רשאכ אוה וז תורשפאב שומישה .( showpage

) דומעה תגצה ןייפאמ תפסוה תא תלטבמ

.

םירחא םימושיי םע ורצונש םיצבק ןיבל

PostScript

תפשב תינכותל ורמוהש

-n

-1=

left,bottom

ןה ' ץניא 0.25

איה לדחמה תרירב .

דומעה לש ןותחת ילאמשה קלחהמ עצובת הספדהה .

הספדהה םוקימ תא תנייצמ

.

דומעה תיתחתמ ןהו דומעה לש לאמש דצמ

-s=

width,height

.

םי ' צניאב וניוצש הבוגהו בחורה תודימ יפל עצובת הספדהה .

טלפה תודימ תא תנייצמ

-S=

width

.

בח ורל םאתהב יטמוטוא ןפואב בשוחי הבוגה .

םי ' צניאב טלפה בחור תא הרידגמ

.

וז תורשפאמ תמלעתמ תספדמה , םימיוסמ םירקמב .

הנומתה רופיש תייצקנופ תא הליעפמ וז תורשפא

-E

-Nc=

copies

.( יבויח םלש רפסמ תויהל בייח םיקתועה רפסמ לש ךרעה ) טלפה יקתוע רפסמ תא תנייצמ

-G4

.

G4

תסיחד תעצבמ

237

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

-Hd=

position:format

םוקימ תא ןייצמ position

ךרעה .

הנותחת וא הנוילע תרתוכ רותב שמתש מה עדימ לש הספדהה םוקימ תא תנייצמ

.

טסקט יצבוק תרמה ךרוצל קרו ךא הנימז וז תורשפא םלוא .

הספדהה u1

.

ריינה לש הנוילע תילאמשה הניפב הסיפדמ ur

.

ריינה לש הנוילע תינמיה הניפב הסיפדמ dl

.

ריינה לש הנותחת תילאמשה הניפב הסיפדמ dr

.

ריינה לש הנותחת תינמיה הניפב ה סיפדמ

ךרעה , תטמשומ וז תורשפא םא .

וז תורשפא טימשהל ןתינ .

הספדהה רדס תאו ןכותה תא תנייצמ format

תורשפא

.

לדחמה תרירב ךרעכ חקלנ uh u

.

שמתשמה םש

.

חראמה תרשה םש h

.

ןמקלדכ ספדוי אוה , tuh

כ ןיוצ

.

העשו ךיראת

טלפה ןכות םא

Date and Time User:

username

Host:

hostname

t

.

ןמקלדכ הלא תויורשפא ןייצל שי

, ריינה לש הנוילע תינמיה הניפב שמתשמה םש ירחא חראמה תרשה םש תא ספדה , טסקט ץבוק תרמה לש הרקמב

.

םידומעה לכ תספדה

( םידומעה לכ תספדה , חראמה תרשה םש , שמתשמה םש איה לדחמה תרירב )

-Hd=

ur

-Hd=

ur:uh

-Hf

font

םיירמונפלא םינפוג םג ומכ , םיאפוריא םינפוג ןייצל ןתינ .

הנותחתהו הנוילעה תרתוכה תספדהל ןפוגה תא תנייצמ

תספדמה לש יפוריאה ןפוגב שמתשהל ןתינ , יוגש ןפוג ןיוצ םא .

Helvetica

ןפוגה איה לדחמה תרירב .

יצח לדוגב

רובע ןפוגה ןויצמ תמלעתמ תספדמה , הנותחת / הנוילע תרתוכ תספדה תורשפא הניוצ םא .

לדחמה תרירב ןפוגכ

.

הנותחת / הנוילעה תרתוכה

-MSI

.

יתילכת ברה ןיזמה תא תנייצמ

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

238

239

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

-M=

type

.

יתילכת ברה ןיזמב ריינה גוס תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה יתילכת ברה ןיזמב םיירשפאה ריינה יגוס

FinePaper/Bond/Plain Paper 2

B

BB

FinePaperBack/Bond/Plain Paper 2 - Side 2

Stationary/Plain/Plain Paper 1

P

PB

StationaryBack/Plain/Plain Paper 1 - Side 2

H1

ThickPaper/Heavyweight 1/Covers 1

H1B

ThickPaperBack/Heavyweight 1/Covers 1 - Side 2

H2

ThickPaper2/Heavyweight 2/Covers 2

H2B

ThickPaper2Back/Heavyweight 2/Covers 2 - Side 2

OHP

( ףקש )

Transparency

( תויוות )

LabelPaper/Labels

L

C1

CoatingPaper1/Coated 1/Coated Paper 1

C1B

CoatingPaper1Back/Coated 1/Coated Paper 1 - Side 2

C2

CoatingPaper2/Coated 2/Coated Paper 2

C2B

CoatingPaper2Back/Coated 2/Coated Paper 2 - Side 2

( הפטעמ )

Envelope

E

.

יתילכת ברה ןיזמבש ריינה גוסל תספדמה תרדגהב שמתשהל ןתינ , הניוצ אל וז תורשפא םא

-Mfo=

mode

.

יתילכת ברה ןיזמה רובע הספדהה ןוויכ תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה יתילכת ברה ןיזמה רובע םיירשפאה הספדהה ינוויכ le

( דומע ה בחורל הספדה )

Landscape ler

( תבבוסמ דומעה בחורל הספדה )

Landscape se

( דומעה ךרואל הספדה )

Portrait ser

( תבבוסמ דומעה ךרואל הספדה )

Portrait

-p

on

.

יפולח ריינ שגמ תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םינימזה םייפולחה ריינה ישגמ

0

תספדמה תורדגהב שומיש

העדוה תגצה

1

י תילכת ברה ןיזמהמ הנזה

2

( דומעה לדוגל המאתה ) רתויב תובורקה תודימב ריינב שומיש

3

( דומעה לדוגל המאתה ) רתוי תולודג תודימב ריינב שומיש

4

( םוז אלל ) רתויב תובורקה תודימב ריינב שומיש

5

( םוז אלל ) רתוי תולודג תודימב ריינב שומיש

6

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

240

-st=

mode

.

הנזהה ידירפמ תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םינימזה הנזהה ידירפמ

auto

AutoTray/Auto

( תונויליג 250 ל יטרדנטס ריינ שגמ לודומ )

1stTray/Tray 1

1

( תונויליג 500 ל וא תונויליג 250 ל ילנויצפוא ריינ שגמ לודומ )

2ndTray/Tray 2

2 off

( קספומ )

Off

םיספדומ םידירפמ תעיבק

-Sp

-Sb

.

םיקיר םידומע לע גוליד תנייצמ

-cm=

mode

.

טלפה עבצ תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה טלפה יעבצ c

(

CMYK

) עבצ k

רוחש

-pr=

mode

.

הספדהה בצמ תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה הספדהה יבצמ

ההובג תוריהמ hs

ההובג תוכיא hq

-cc=

mode

.

RGB

עבצה ןוקית תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה

RGB

עבצה ינוקית

241

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

0

( קספומ )

Off

1

( םוליצ )

Photo

2 sRGB

3

Standard/ Normal

4

( תגצמ )

Presentation

.

עבצב הספדהל קרו ךא הנימז וז תורשפא

-Gc=

mode

.

RGB Gamma

ןוקית תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה

RGB Gamma

עבצה ינוקית

1.0

1.0

1.4

1.4

1.8

1.8

2.2

2.2

2.6

2.6

off

( קספומ )

Off

-sc=

mode

.

ךסמה ינייפאמ ת א תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה ךסמה ינייפאמ

0

( תוּדח )

Fineness

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

242

1

( תויתגרדה )

Gradation

2

( יטמוטוא )

Auto

3

םיפקש רובע

-Gg=

mode

.

םיחטבומה רופאה ינווג תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה רופאה ינווג יבצמ on

( לעפומ )

On off

( קספומ )

Off

.

עבצב הספ דהל קרו ךא הנימז וז תורשפא

-Ct

.

עבצה ירבעמ תא תנייצמ

.

עבצב הספדהל קרו ךא הנימז וז תורשפא

המגוד

PostScript

תפשב תינכותל ץבוקה תא רימהלו snapshot

הדוקפה תועצמאב ץבוקל תגצומה ךסמה תנומת תא חולשל ידכ

.

אבה יוטיבה תא דלקה , sunras2ps2

הדוקפב שומיש ךות

% sunras2ps2 file.rs > file.ps

PostScript תפשב תינכותל ץבוקה תא רימהלו snapshot הדוקפה תועצמאב ץבוקל תגצומה ךסמה תנומת תא חולשל ידכ

.

אבה יוטיבה תא דלקה , תספדמל טלפה תא חולשל זאו , sunras2ps2 הדוקפב שומיש ךות

% sunras2ps2 file.rs | lp

הרדגהה , םיימעפ תניוצמ תורשפא התוא רשאכ וא , -S ו -s תורשפאה תא תחא הנועבו תעב

תובושח תורעה

םינייצמ רשאכ

.

תרבוג רתוי תרחואמה

רטסרה ינותנ לש דחא לסקיפל תוסחייתה ידי לע עצובת לדוגה תמאתה , הניוצ אל (

-s, -S

) טלפה לדוג תורשפא םא

.

תספדמה לש דחא לסקיפכ

243

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

חטשמ םיגרוחה םינותנה , תספדמה לש הספד הה חטשל ץוחמ תאצמנש הדוקנ תנייצמ הספדהה םוקימ תורשפא םא

.

וספדוי אל הספדהה

Tiff2ps2 (Linux/Solaris/HP-UX)

טמרופ

/usr/local/dellbin3100cn/tiff2ps2

[

-d

] [

-D

] [

-I

tray-input

] [

-t

] [

-r

] [

-n

]

[

-l=

left

,

bottom

] [

-s=

width

,

height

] [

-S=

width

] [

-E

] [

-Nc=

copies

] [

-G4

]

[

-Hd=

position

:

format

] [

-Hf

font

] [

-MSI

] [

-M=

type

] [

-Mfo

=mode

] [

-Po

n

]

[

-St=

mode

] [

-Sp

] [

-Sb

] [

-Cm=

mode

] [

-Pr=

mode

] [

-Cc=

mode

] [

-Gc=

mode

]

[

-Sc=

mode

] [

-Gg=

mode

] [

-Ct

] [

filename

...

]

הלועפ

חקליי , ן יוצ אל ץבוקה םש םא .

יטרדנטס טלפל תבתוכו

PostScript

תפשב תינכותל םתוא הריממ ,

TIFF

ינותנ תארוק

.

םיטיב 32 ו 24 , 8 , 4 , 1 לש םילסקיפ קמוע םע

TIFF

יצבוק ןייצל ןתינ .

הדוקפה טלק רותב יטרדנטסה טלקה

.

הסיחדל םיכמתנ םיטמרופ לש םיגוס העברא םנשי

(

CCITT Group 3 transformed Huffman run length encoding

)

Huffman

תסיחד

( facsimile-compatible CCITT Group 3

)

Fax-CCITT3

תסיחד

PackBits

תסיחד

.

ךמתנ וניא דחא ץבוקב תונומת רפסמ ליכמש

TIFF

ץבוק , ליעל הסיחדה טמרופ

הסיחד אלל

תרגסמב םג

ורצונש

TIFF

יצבוק רימהל ידכ , ךכיפל .

טלפה לדוג תא תבשחמו

72dpi

ב רצונ וליאכ ץבוקה םשל תסחייתמ

Tiff2ps2

.

הרמה ךרוצל שרופמב (

-s, -S

) לדוגה תו רשפא תא ןייצל שי , תורחא תויצולוזרב

תורשפא

-d

וא הספדהה ןוויכ , וז תורשפא םינייצמשכ .

דומעה לש םירצקה םיילושה ךרואל הכירכה ןייפאמ תא תרשפאמ

לש םירצקה םיילושה ךרואל ךמסמה תא ךורכל היהי ןתינש ךכ , ריינה ידדצ ינש וספדויו ומאתוי הספדהה םוקימ

.

תספדמב ןקתומ ילנויצפוא תידדצ וד הספדה לודומשכ קרו ךא הנ ימז וז תורשפא .

דומעה

וא הספדהה ןוויכ , וז תורשפא םינייצמשכ .

דומעה לש םיכוראה םיילושה ךרואל הכירכה ןייפאמ תא תרשפאמ

לש םיכוראה םיילושה ךרואל ךמסמה תא ךורכל היהי ןתינש ךכ , ריינה ידדצ ינש וספדויו ומאתוי הספדהה םוקימ

.

תספדמב ןקתומ ילנויצפוא תידדצ וד הספדה לודומשכ קרו ךא הנימז וז תורשפא .

דו מעה

-D

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

244

-I

tray

-input

.

ריינה שגמ תא תנייצמ

.

ריינה תודימ ןויצ ידי לע וא שגמה לש רישי ןויצ ידי לע ריינ שגמ רוחבל ןתינ

ןפואב וב תרחובו וניוצ ש תודימב ריינב ןעטומש ריינה שגמ תא תרתאמ תספדמה , ריינ תודימ םינייצמ רשאכ

.

יטמוטוא

.

ןמקלדכ םה ריינה שגמ תריחבל םירטמרפה

1

.( תונויליג 250 ל יטרדנטס ריינ שגמ לודומ ) 1 שגממ ריינ תנזה

2

.( תונויליג 500 ל וא תונויליג 250 ל ילנויצפוא ריינ שגמ לודומ ) 2 שגממ ריינ תנזה

.( מ " מ 210 x

297 )

A4

לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

A4

.( מ " מ 148 x 210 ) A5 לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

A5

.( מ " מ 105 x 148 ) A6 לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

A6

.( מ " מ 182 x

257 )

B5

לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

B5

.( ' ץניא 8.5

x 11 ) Letter לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

LT

.( ' ץניא 8.5

x 13 ) Folio לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

FL

.( ' ץניא 8.5

x

14 )

Legal

לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

LG

.( ' ץניא 7.25

x 10.5

) Executive לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

EX

.( ' ץניא 3.875

x 7.5

) Monarch לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

MO

245

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

COM10

.( ' ץניא 4.125

x

9.5

)

#10

גוסמ הפטעמ ליכמ ה שגמהמ ריינ תנזה

.( מ " מ 110 x

220 )

DL

גוסמ הפטעמ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

DL

.( מ " מ 162 x

229 )

C5

גוסמ הפטעמ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

C5

LP 210x900

.( מ " מ 210 x

900 )

LP210x900

ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

M

x

Nmm

.

םישמתשמה ידי לע תורדגומה תודימב

MxNmm

ליכמה שגמהמ ריינה תנזה

: ןייצל ןתינש תודימ חווט

מ " מ 215.9

דע 90.0

בחור

מ " מ 355.6

דע 139.7

: ךרוא

M

x

Nin

.

םישמתשמה ידי לע תורדגומה תודימב

MxNinches

ליכמה שגמהמ ריינה תנזה

: ןייצל ןתינש תודימ חווט

' ץניא 8.50

דע 3.54

בחור

' ץניא 14.0

דע 5.5

: ךרוא

.

לדחמה תרירב שגממ איה ריינה תנזה , ןימז וניא ןיוצש שגמהש וא הניוצ אל וז תורשפא םא

-t

םירקמב .

הליגר הספדהב רשאמ רתוי תויוהד ויהי הספדהה תואצות .

הספדהה רובע

save toner

בצמ תא הליעפמ

.

וז תורשפאמ םלעתת תספדמה , םימיוסמ

.( landscape

) דומעה בח ורל הספדה ןוויכב שומיש השועו

0

90 ב הנומתה תא תבבוסמ

-r

םיצבק ןיב גוזימ עצובמ רשאכ אוה וז תורשפאב שומישה .( showpage

) דומעה תגצה ןייפאמ תפסוה תא תלטבמ

.

םירחא םימושיי םע ורצונש םיצבק ןיבל

PostScript

תפשב תינכותל ורמוהש

-n

-1=

left

,

bottom

ןה ' ץניא 0.25

איה לדחמה תרירב .

דומעה לש ןו תחת ילאמשה קלחהמ עצובת הספדהה .

הספדהה םוקימ תא תנייצמ

.

דומעה תיתחתמ ןהו דומעה לש לאמש דצמ

-s=

width

,

height

.

םי ' צניאב וניוצש הבוגהו בחורה תודימ יפל עצובת הספדהה .

טלפה תודימ תא תנייצמ

-S=

width

.

בחורל םאתהב יטמוטוא ןפואב בשוחי הבוגה .

םי ' צניאב טלפה בחור תא הרידגמ

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

246

.

וז תורשפאמ תמלעתמ תספדמה , םימיוסמ םירקמב .

הנומתה רופיש תייצקנופ תא הליעפמ וז תורש פא

-E

-Nc=

copies

.( יבויח םלש רפסמ תויהל בייח םיקתועה רפסמ לש ךרעה ) טלפה יקתוע רפסמ תא תנייצמ

-G4

.

G4

תסיחד תעצבמ

-Hd=

position

:

format

םוקימ תא ןייצמ position

ךרעה .

הנותחת וא הנוילע תרתוכ רותב שמתשמה עדימ לש הספדהה םוקימ תא תנייצמ

.

טסקט יצבוק תרמה ךרוצל קרו ךא הנימז וז תורשפא םלוא .

הספדהה u1

.

ריינה לש הנוילע תילאמשה הניפב הסיפדמ ur

.

ריינה לש הנוילע תינמיה הניפב הסיפדמ dl

.

ריינה לש הנותחת תילאמשה הניפב הסיפדמ dr

.

ריינה לש הנותחת תינמ יה הניפב הסיפדמ

ךרעה , תטמשומ וז תורשפא םא .

וז תורשפא טימשהל ןתינ .

הספדהה רדס תאו ןכותה תא תנייצמ

format

תורשפא

.

לדחמה תרירב ךרעכ חקלנ uh u

.

שמתשמה םש

.

חראמה תרשה םש h

.

ןמקלדכ ספדוי אוה , tuh

כ ןיוצ

.

העשו ךיראת

טלפה ןכות םא

Date and Time User:

username

Host:

hostname

t

.

ןמקלדכ הלא תויורשפא ןייצל שי

, ריינה לש הנוילע תינמיה הניפב שמתשמה םש ירחא חראמה תרשה םש תא ספדה , טסקט ץבוק תרמה לש הרקמב

.

םידומעה לכ תספדה

( םידומעה לכ תספדה , חראמה תרשה םש , שמתשמה םש איה לדחמה תרירב )

-Hd=

ur

-Hd=

ur

:

uh

247

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

-Hf

font

םיירמונפלא םינפוג םג ומכ , םיאפוריא םינפוג ןייצל ןתינ .

הנותחתהו הנוילעה תרתוכה תספדהל ןפוגה תא תנייצמ

.

Helvetica

ןפוגה איה לדחמה תרירב .

יצח לדוגב

.

לדחמה תרירב ןפוגכ תספדמה לש יפוריאה ןפוגב שמתשהל ןתינ , יוגש ןפוג ןיוצ םא

.

הנותחת / הנוילעה תרתוכה רובע ןפוגה ןויצמ תמלעתמ תספדמה , הנותחת / הנוילע תרתוכ תספדה תורשפא הניוצ םא

-MSI

.

יתילכת ברה ןיזמה תא תנייצמ

-M=

type

.

יתילכת ברה ןיזמב ריינה גוס תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה יתילכת ברה ןיזמב םיירשפאה ריינה יגוס

FinePaper/Bond/Plain Paper 2

B

BB

FinePaperBack/Bond/Plain Paper 2 - Side 2

Stationary/Plain/Plain Paper 1

P

PB

StationaryBack/Plain/Plain Paper 1 - Side 2

H1

ThickPaper/Heavyweight 1/Covers 1

H1B

ThickPaperBack/Heavyweight 1/Covers 1 - Side 2

H2

ThickPaper2/Heavyweight 2/Covers 2

H2B

ThickPaper2Back/Heavyweight 2/Covers 2 - Side 2

OHP

( ףקש )

Transparency

( תויוות )

LabelPaper/Labels

L

C1

CoatingPaper1/Coated 1/Coated Paper 1

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

248

C1B

CoatingPaper1Back/Coated 1/Coated Paper 1 - Side 2

C2

CoatingPaper2/Coated 2/Coated Paper 2

C2B

CoatingPaper2Back/Coated 2/Coated Paper 2 - Side 2

( הפטעמ )

Envelope

E

.

יתילכת ברה ןיזמבש ריינה גוסל תספדמה תרדגהב שמתשהל ןתינ , הניוצ אל וז תורשפא םא

-Mfo=

mode

.

יתילכת ברה ןיזמה רובע הספדהה ןוויכ תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה יתילכת ברה ןיזמה רובע םיירשפאה הספדהה ינוויכ le

( דומעה בחורל הספדה )

Landscape ler

( תבבוסמ דומעה בחורל הספדה )

Landscape se

( דומעה ךרואל הספדה )

Portrait ser

( תבבוסמ דומעה ךרואל הספדה )

Portrait

-p

on

.

יפולח ריינ שגמ תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םינימזה םייפולחה ריינה ישגמ

0

תספדמה תורדגהב שומיש

העדוה תגצה

1

יתילכת ברה ןיזמהמ הנזה

2

( דומעה לדוגל המאתה ) רתויב תובורקה תודימב ריינב ש ומיש

3

249

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

( דומעה לדוגל המאתה ) רתוי תולודג תודימב ריינב שומיש

4

( םוז אלל ) רתויב תובורקה תודימב ריינב שומיש

5

( םוז אלל ) רתוי תולודג תודימב ריינב שומיש

6

-st=

mode

.

הנזהה ידירפמ תא תנייצמ

.

ן מקלדכ םה םינימזה הנזהה ידירפמ auto

AutoTray/Auto

( תונויליג 250 ל יטרדנטס ריינ שגמ לודומ )

1stTray/Tray 1

1

( תונויליג 500 ל וא תונויליג 250 ל ילנויצפוא ריינ שגמ לודומ )

2ndTray/Tray 2

2 off

( קספומ )

Off

םיס פדומ םידירפמ תעיבק

-Sp

-Sb

.

םיקיר םידומע לע גוליד תנייצמ

-cm=

mode

.

טלפה עבצ תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה טלפה יעבצ c

(

CMYK

) עבצ k

רוחש

-pr=

mode

.

הספדהה בצמ תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה הספדהה יבצמ hs

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

250

251

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

ההובג תוריהמ

ההובג תוכיא hq

-cc=

mode

.

RGB

עבצה ןוקית תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה

RGB

עבצה ינוקית

0

( קספומ )

Off

1

( ם וליצ )

Photo

2 sRGB

3

Standard/ Normal

4

( תגצמ )

Presentation

.

עבצב הספדהל קרו ךא הנימז וז תורשפא

-Gc=

mode

.

RGB Gamma

ןוקית תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה

RGB Gamma

עבצה ינוקית

1.0

1.0

1.4

1.4

1.8

1.8

2.2

2.2

2.6

2.6

off

( קספומ )

Off

-sc=

mode

.

ךסמה ינייפאמ תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה ךסמה ינייפאמ

0

( תוּדח )

Fineness

1

( תויתגרדה )

Gradation

2

( יטמוטוא )

Auto

3

םיפקש רובע

-Gg=

mode

.

םיחטבומה רופאה ינווג תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה רופאה ינווג יבצמ on

( לעפומ )

On off

( קספומ )

Off

.

עבצב הספדהל קרו ךא הנימז וז תורשפא

-Ct

.

עבצה ירבעמ תא תנייצמ

.

עבצב הספדהל קרו ךא הנימז וז תורשפא

המגוד

.

אבה יוטיבה תא דלקה , ץבוקל התוא חולשלו

PostScript

תפשב תינכותל

TIFF

ה תנומת תא רימהל ידכ

% tiff2ps2 file.tiff > file1.ps

.

םיאבה םייוטיבה תא דלקה , תספדמל TIFF ה תנומת תא חולשל ידכ

% tiff2ps2 file.tiff | lpr

(for Linux)

% tiff2ps2 file.tiff | lp

(for Solaris/HP-UX)

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

252

הרדגהה , םיימעפ תניוצמ תורשפא התוא רשאכ וא ,

-S

ו

-s

תורשפאה תא תחא הנועבו תעב

תובושח תורעה

םינייצמ רשאכ

.

תרבוג רתוי תרחואמה

TIFF

ינותנ לש דחא לסקיפל תוסחייתה ידי לע עצובת לד וגה תמאתה , הניוצ אל (

-s, -S

) טלפה לדוג תורשפא םא

.

תספדמה לש דחא לסקיפכ

םינותנה , תספדמה לש הספדהה חטשל ץוחמ תאצמנש הדוקנ תנייצמ (

-1

left bottom

) הספדהה םוקימ תורשפא םא

.

וספדוי אל הספדהה חטשמ םיגרוחה

Xwd2ps2 (Linux/Solaris/HP-UX)

טמרופ

/usr/local/dellbin3100cn/xwd2ps2 [-d] [-D] [-I

tray-input

] [-t] [-r]

[-n] [-l=

left

,

bottom

] [-s=

width

,

height

] [-S=

width

] [-E] [-Nc=

copies

]

[-G4] [-Hd=

position

:

format

] [-Hf

font

] [-MSI] [-M=

type

] [-Mfo

=mode

]

[-Po

n

] [-St=

mode

] [-Sp] [-Sb] [-Cm=

mode

] [-Pr=

mode

] [-Cc=

mode

]

[-Gc=

mode

] [-Sc=

mode

] [-Gg=

mode

] [-Ct] [

filename

...]

הלועפ

חקליי , ןיוצ אל ץבוקה םש םא .

יטרדנטס טלפל תבתוכו

PostScript

תפשב תינכותל םתוא הריממ ,

XWD

ינותנ תארוק

.

םיטיב 32 ו 24 , 8 , 4 , 1 לש םילסקיפ קמוע םע

XWD

יצבוק ןייצל ןתינ .

הדוקפה טלק רותב יטרדנטסה טלקה

.

הסיחדל םיכמתנ םיטמרופ לש םיגוס ה שולש םנשי

.

טיב 1 אוה לסקיפה לדוגו

Static Gray

אוה ילאוזיוה גוויסה

.

Zpixmap

אוה הנומתה טמרופ .

טיב 8 וא םיטיב 4 אוה לסקיפה לדוגו

Pseudo Color

אוה ילאוזיוה גוויסה

.

Zpixmap

אוה הנומתה ט מרופ .

טיב 32 וא םיטיב 24 אוה לסקיפה לדוגו

True Color

אוה ילאוזיוה גוויסה

ורצונש

XWD

יצבוק רימהל ידכ , ךכיפל .

טלפה לדוג תא תבשחמו

72dpi

ב רצונ וליאכ ץבוקה םשל תסחייתמ

Xwd2ps2

.

הרמה ךרוצל שרופמב (

-s, -S

) לדוגה תורשפא תא ןייצל שי , תורחא תויצולוזרב

תורשפא

-d

וא הספדהה ןוויכ , וז תורשפא םינייצמשכ .

דומעה לש םירצקה םיילושה ךרואל הכירכה ןייפאמ תא תרשפאמ

לש םירצקה םיילושה ךרואל ךמסמה תא ךורכל היהי ןתינש ךכ , ריינה ידדצ ינש וספדויו ומאתוי הספדהה םוקימ

.

תספדמב ןקתומ ילנויצפוא תידדצ וד הספדה לודומשכ קרו ךא הנימז וז תורשפא .

דומעה

-D

253

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

וא הספדהה ןוויכ , וז תורשפא םינייצמשכ .

דומעה לש םיכוראה םיילושה ךרואל הכירכה ןייפאמ תא תרשפאמ

לש םיכוראה םיילושה ךרואל ךמסמה תא ךורכל היהי ןתינש ךכ , ריינה ידדצ ינש וספדויו ומאתוי הספדהה םוקימ

.

תספדמב ןקתומ ילנויצפוא תידדצ וד הספדה לודומשכ קרו ךא הנימז וז תורשפא .

דומעה

-I

tray

-

input

.

ריינה תודימ ןויצ ידי לע וא שגמה לש רישי ןויצ ידי

.

לע

ריינה שג

ריינ

מ תא תנייצמ

שגמ רוחבל ןתינ

ןפואב וב תרחובו וניוצש תודימב ריינב ןעטומש ריינה שגמ תא תרתאמ תספדמה , ריינ תודימ םינייצמ רשאכ

.

יטמוטוא

.

ןמקלדכ םה ריינה שגמ תריחבל םירטמרפה

1

.( תונויליג 250 ל יטרדנטס ר יינ שגמ לודומ ) 1 שגממ ריינ תנזה

2

.( תונויליג 500 ל וא תונויליג 250 ל ילנויצפוא ריינ שגמ לודומ ) 2 שגממ ריינ תנזה

.( מ " מ 210 x 297 ) A4 לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

A4

.( מ " מ 148 x 210 ) A5 לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

A5

.( מ " מ 105 x

148 )

A6

לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

A6

.( מ " מ 182 x 257 ) B5 לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

B5

.( ' ץניא 8.5

x 11 ) Letter לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

LT

.( ' ץניא 8.5

x

13 )

Folio

לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

FL

.( ' ץניא 8.5

x 14 ) Legal לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

LG

EX

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

254

.( ' ץניא 7.25

x

10.5

)

Executive

לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

.( ' ץניא 3.875

x

7.5

)

Monarch

לדוגב ריינ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

MO

COM10

.( ' ץניא 4.125

x

9.5

)

#10

גוסמ הפטעמ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

.( מ " מ 110 x

220 )

DL

גוסמ הפטעמ ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

DL

.( מ " מ 162 x

229 )

C5

גוסמ הפטעמ ליכמה שגמהמ ריינ תנז ה

C5

LP 210x900

.( מ " מ 210 x

900 )

LP210x900

ליכמה שגמהמ ריינ תנזה

M

x

Nmm

.

םישמתשמה ידי לע תורדגומה תודימב

MxNmm

ליכמה שגמהמ ריינה תנזה

: ןייצל ןתינש תודימ חווט

מ " מ 215.9

דע 90.0

בחור

מ " מ 355.6

דע 139.7

: ךרוא

M

x

Nin

.

םישמתשמה ידי לע תורדגומה תודימב

MxNinches

ליכמה שגמהמ ריינה תנזה

: ןייצל ןתינש תודימ חווט

' ץניא 8.50

דע 3.54

בחור

' ץניא 14.0

דע 5.5

: ךרוא

.

לדחמה תרירב שגממ איה ריינה תנזה , ןימז וניא ןיוצש שגמהש וא הניוצ אל וז תורשפא םא

-t

םירקמב .

הליגר הספדהב רשאמ רתוי תויוהד ויהי הספדהה תואצות .

הספדהה רובע

save toner

בצמ תא הליעפמ

.

וז תורשפאמ םלעתת תספדמה , םימיוסמ

.( landscape

) דומעה בחורל הספדה ןוויכב שומיש השועו

0

90 ב הנומתה תא תבבוסמ

-r

םיצבק ןיב גוזימ עצ ובמ רשאכ אוה וז תורשפאב שומישה .( showpage

) דומעה תגצה ןייפאמ תפסוה תא תלטבמ

.

םירחא םימושיי םע ורצונש םיצבק ןיבל

PostScript

תפשב תינכותל ורמוהש

-n

-1=

left

,

bottom

ןה ' ץניא 0.25

איה לדחמה תרירב .

דומעה לש ןותחת ילאמשה קלחהמ עצובת הספדהה .

הספדהה םוקימ תא תנייצמ

.

דומעה תיתחתמ ןהו דומעה לש לאמש דצמ

255

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

-s=

width

,

height

.

םי ' צניאב וניוצש הבוגהו בחורה תודימ יפל עצובת הספדהה .

טלפה תודימ תא ת נייצמ

-S=

width

.

בחורל םאתהב יטמוטוא ןפואב בשוחי הבוגה .

םי ' צניאב טלפה בחור תא הרידגמ

.

וז תורשפאמ תמלעתמ תספדמה , םימיוסמ םירקמב .

הנומתה רופיש תייצקנופ תא הליעפמ וז תורשפא

-E

-Nc=

copies

.( יבויח םלש רפסמ תויהל בייח םיקתועה רפסמ לש ךרעה ) טלפה יקתוע רפסמ תא תנייצמ

-G4

.

G4

תסיחד תעצבמ

-Hd=

position

:

format

םוקימ תא ןייצמ position

ךרעה .

הנותחת וא הנוילע תרתוכ רותב שמתשמה עדימ לש הספדהה םוקימ תא תנייצמ

.

טסקט יצבו ק תרמה ךרוצל קרו ךא הנימז וז תורשפא םלוא .

הספדהה u1

.

ריינה לש הנוילע תילאמשה הניפב הסיפדמ ur

.

ריינה לש הנוילע תינמיה הניפב הסיפדמ dl

.

ריינה לש הנותחת תילאמשה הניפב הסיפדמ dr

.

ריינה לש הנותחת תינמיה הניפב הסיפדמ

ךרעה , תטמשומ וז תורשפא םא .

וז תורשפא טימשהל ןתינ .

הספדהה רדס תאו ןכותה תא תנייצמ

format

תורשפא

.

לדחמה תרירב ךרעכ חקלנ uh u

.

שמתשמה םש

.

חראמה תרשה םש h

.

ןמקלדכ ספדוי אוה , tuh

כ ןיוצ

.

העשו ךיראת

טלפה ןכות םא

Date and Time User:

username

Host:

hostname

t

-Hf

font

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

256

םיירמונפלא םינפוג םג ומכ , םיאפ וריא םינפוג ןייצל ןתינ .

הנותחתהו הנוילעה תרתוכה תספדהל ןפוגה תא תנייצמ

.

Helvetica

ןפוגה איה לדחמה תרירב .

יצח לדוגב

.

לדחמה תרירב ןפוגכ תספדמה לש יפוריאה ןפוגב שמתשהל ןתינ , יוגש ןפוג ןיוצ םא

.

הנותחת / הנוילעה תרתוכה רובע ןפוגה ןויצמ תמלעתמ תספדמה , הנותחת / הנוילע תרתוכ תספדה תורשפא הניוצ םא

-MSI

.

יתילכת ברה ןיזמה תא תני יצמ

-M=

type

.

יתילכת ברה ןיזמב ריינה גוס תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה יתילכת ברה ןיזמב םיירשפאה ריינה יגוס

FinePaper/Bond/Plain Paper 2

B

BB

FinePaperBack/Bond/Plain Paper 2 - Side 2

Stationary/Plain/Plain Paper 1

P

PB

StationaryBack/Plain/Plain Paper 1 - Side 2

H1

ThickPaper/Heavyweight 1/Covers 1

H1B

ThickPaperBack/Heavyweight 1/Covers 1 - Side 2

H2

ThickPaper2/Heavyweight 2/Covers 2

H2B

ThickPaper2Back/Heavyweight 2/Covers 2 - Side 2

OHP

( ףקש )

Transparency

( תו יוות )

LabelPaper/Labels

L

C1

CoatingPaper1/Coated 1/Coated Paper 1

257

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

C1B

CoatingPaper1Back/Coated 1/Coated Paper 1 - Side 2

C2

CoatingPaper2/Coated 2/Coated Paper 2

C2B

CoatingPaper2Back/Coated 2/Coated Paper 2 - Side 2

E

( הפטעמ )

Envelope

.

יתילכת ברה ןיזמבש ריינה גוסל תספדמה תרדגה ב שמתשהל ןתינ , הניוצ אל וז תורשפא םא

-Mfo=

mode

.

יתילכת ברה ןיזמה רובע הספדהה ןוויכ תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה יתילכת ברה ןיזמה רובע םיירשפאה הספדהה ינוויכ le

( דומעה בחורל הספדה )

Landscape ler

( תבבוסמ דומעה בחורל הספדה )

Landscape se

( דומעה ךרו אל הספדה )

Portrait ser

( תבבוסמ דומעה ךרואל הספדה )

Portrait

-p

on

.

יפולח ריינ שגמ תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םינימזה םייפולחה ריינה ישגמ

0

תספדמה תורדגהב שומיש

העדוה תגצה

1

יתילכת ברה ןיזמהמ הנזה

2

( דומעה לדוגל המאתה ) רתויב תובורקה תודימב ריינב שומיש

3

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

258

( דומעה לדוגל המאתה ) רתוי תולודג תודימב ריינב שומיש

4

( םוז אלל ) רתויב תובורקה תודימב ריינב שומיש

5

( םוז אלל ) רתוי תולודג תודימב ריינב שומיש

6

-st=

mode

.

הנזהה ידירפמ תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םינימזה הנזהה ידירפמ auto

AutoTray/Auto

( תונויליג 250 ל י טרדנטס ריינ שגמ לודומ )

1stTray/Tray 1

1

( תונויליג 500 ל וא תונויליג 250 ל ילנויצפוא ריינ שגמ לודומ )

2ndTray/Tray 2

2 off

( קספומ )

Off

םיספדו מ םידירפמ תעיבק

-Sp

-Sb

.

םיקיר םידומע לע גוליד תנייצמ

-cm=

mode

.

טלפה עבצ תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה טלפה יעבצ c

(

CMYK

) עבצ k

רוחש

-pr=

mode

.

הספדהה בצמ תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה הספדהה יבצמ hs

259

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

ההובג תוריהמ hq

ההובג תוכיא

-cc=

mode

.

RGB

עבצה ןוקית תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה

RGB

עבצה ינוקית

0

( קספומ )

Off

1

( םוליצ )

Photo

2 sRGB

3

Standard/ Normal

4

( תגצמ )

Presentation

.

עבצב הספדהל קרו ךא הנימז וז תורשפא

-Gc=

mode

.

RGB Gamma

ןוקית תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה

RGB Gamma

עבצה ינוקית

1.0

1.0

1.4

1.4

1.8

1.8

2.2

2.2

2.6

2.6

off

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

260

( קספומ )

Off

-sc=

mode

.

ךסמה ינייפאמ תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה ךסמה ינייפאמ

0

( תוּדח )

Fineness

1

( תויתגרדה )

Gradation

2

( יטמוטוא )

Auto

3

םיפקש רובע

-Gg=

mode

.

םיחטבומה רופאה ינווג תא תנייצמ

.

ןמקלדכ םה םיירשפאה רופאה ינווג יבצמ

On

( לעפומ )

On off

( קספומ )

Off

.

עבצב הספדהל קרו ךא הנימז וז תורשפא

-Ct

.

עבצה ירבעמ תא תנייצמ

.

עבצב הספדהל קרו ךא הנימז וז תורשפא

המגוד

.

אבה יוטיבה תא דלקה , ץבוקל התוא חולשלו

PostScript

תפשב תינכותל

XWD

ה תנומת תא רימהל ידכ

% xwd2ps2 file.xwd > file.ps

.

םיאבה םייוטיבה תא דלקה , תספדמל

XWD

ה תנומת תא חולשל ידכ

% xwd2ps2 file.xwd | lpr

(for Linux)

% xwd2ps2 file.xwd | lp

(for Solaris/HP-UX)

261

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

הרדגהה , םיימעפ תניוצמ תורשפא התוא רשאכ וא ,

-S

ו

-s

תורשפאה תא תחא הנועבו תעב

תובושח תורעה

םינייצמ רשאכ

.

תרבוג רתוי תרחואמה

XWD

ינותנ לש דחא לסקיפל תוסחייתה ידי לע עצובת לדוגה תמאתה , הניוצ אל (

-s, -S

) טלפה לדוג תורשפא םא

.

תספדמה לש דחא לסקיפכ

םינותנה , תספדמה לש הספדהה חטשל ץוחמ תאצמנש הדוקנ תנייצמ (

-1

left bottom

) הספדהה םוקימ תורשפא ם א

.

וספדוי אל הספדהה חטשמ םיגרוחה

Dellpsif (Linux)

טמרופ

/usr/local/dellbin3100cn/dellpsif -w

width

-l

length

-i

indent

-n

login

-h

host accountfile

הלועפ

ןתינ התואש

PostScript

תפשב תינכותל םתוא רימי dellpsif

ןנסמ ,

%!

םניא טלקה ינותנ לש םינושארה םיוו תה ינש םא

תפשב תינכותל ובשחיי םה ,

%!

םה טלקה ינותנ לש םינושארה םיוותה ינש םא .

ריינה תודימל םאתהב הספדהל חולשל

.

טלק ינותנ לש הרמהה ךרוצל םימגר ותמ םיאבה הרקבה ידוק .

יהשלכ םינותנ תרמה עצובת אלו

PostScript

LF

הרוש תנזה

FF

ספוט תנזה

TAB

תודומע 8 ל באט ירוצעמ

BS

דחא ות לש רוחאל הרזח

.

.

txt2ps2

לש חישקה רושיקה ץבוק אוה dellpsif

ןנסמ

/etc/printcap

ידי לע ןיוצש

IF

ןנסמכ שמשי dellpsif

ןנסמ

.

dellpsif

ןנסמ תא ליעפיו תואבה הדוקפה תויורשפא תא ןייצי lpd daemon

הנתשמה

Dellpsif –w

width

–1

length

–i

indent

–n

login

–h

host accountfile

ץבוקה ידי לע txt2ps2

ל תונימז תויורשפא ןייצל ןתינ , ףסונב

.

תטרופמ הרקב גישהל ןתינ וז תורשפא םע

.

/usr/local/dellbin3100cn/.dellpsdefault3100cn

.

תופקתל וכפהי txt2ps2

לש תואבה תויורשפאה קר ,

PostScript

יצבוק םה טלקה ינות נש הרקמב , תאז םע

-d

וא הספדהה ןוויכ , וז תורשפא םינייצמשכ .

דומעה לש םירצקה םיילושה ךרואל הכירכה ןייפאמ תא תרשפאמ

לש םירצקה ם יילושה ךרואל ךמסמה תא ךורכל היהי ןתינש ךכ , ריינה ידדצ ינש וספדויו ומאתוי הספדהה םוקימ

.

תספדמב ןקתומ ילנויצפוא תידדצ וד הספדה לודומשכ קרו ךא הנימז וז תורשפא .

דומעה

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

262

-D

וא הספדהה ןוויכ , וז תורשפא םינייצמשכ .

דומעה לש םיכוראה םיילושה ךרואל הכירכה ןייפאמ תא תרשפאמ

לש םיכוראה םיילושה ךרואל ך מסמה תא ךורכל היהי ןתינש ךכ , ריינה ידדצ ינש וספדויו ומאתוי הספדהה םוקימ

.

תספדמב ןקתומ ילנויצפוא תידדצ וד הספדה לודומשכ קרו ךא הנימז וז תורשפא .

דומעה

-I

tray

-

input

.

ריינה שגמ תא תנייצמ

.

txt2ps2

לש ולאל םיהז ןייצל ןתינ םתואש םירטמרפה

-t

םירקמב .

הליגר הספדהב רשאמ רת וי תויוהד ויהי הספדהה תואצות .

הספדהה רובע save toner

בצמ תא הליעפמ

.

וז תורשפאמ םלעתת תספדמה , םימיוסמ

.

וז תורשפאמ תמלעתמ תספדמה , םימיוסמ םירקמב .

הנומתה רופיש תייצקנופ תא הליעפמ וז תורשפא

-E

-Nc=

c opies

.( יבויח םלש רפסמ תויהל בייח םיקתועה רפסמ לש ךרעה ) טלפה יקתוע רפסמ תא תנייצמ

-ps

.

החיתפה תרושב בצוי

%!

יוטיבה ,

%!

יוטיבב ליחתמ וניא ץבוקה םא .

PostScript

ץבוק רותב דבוע י טלקה ץבוק

.

וז תורשפאמ םלעתת תספדמה ,

%!

יוטיבה תא םיליכמש םיצבק רובע

-M=

type

.

יתילכת ברה ןיזמב ריינה גוס תא תנייצמ

.

יתילכת ברה ןי זמבש ריינה גוסל תספדמה תרדגהב שמתשהל ןתינ , הניוצ אל וז תורשפא םא

-Mfo=

mode

.

יתילכת ברה ןיזמה רובע הספדהה ןוויכ תא תנייצמ

-P

on

.

יפולח ריינ שגמ תנייצמ

-St=

mode

.

הנזהה ידירפמ תא תנייצמ

-sp

םיספ דומ םידירפמ תעיבק

-Sb

.

םיקיר םידומע לע גוליד תנייצמ

-cm=

mode

.

טלפה עבצ תא תנייצמ

-pr=

mode

.

הספדהה בצמ תא תנייצמ

263

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

-Cc=

mode

.

RGB

עבצה ןוקית תא תנייצמ

-Gc=

mode

.

RGB Gamma

ןוקית תא תנייצמ

-sc=

mode

.

ךסמה ינייפאמ תא תנייצמ

-Gg=

mode

.

םיחטבומה רופאה ינווג תא תנייצמ

-Ct

.

עבצה ירבעמ תא תנייצמ

.

עבצב הספדהל קרו ךא הנימז וז תורשפא

ץבוק

/usr/local/dellbin3100cn/.dellpsdefault3100cn

Default command option setting.

pl

ו pw

םינתשמב שמתשהל ןתינ אל , ךכיפל .

/etc/printcap

לש pl

ו pw

הנזהה ינתשממ םלעתמ

תובושח תורעה

dellpsif

ןנסמה

.

ריינ תדימ לכ לש תורשפאה תא תונשל ידכ

תספדמה , ריינ תריחב ןוגכ , ופסוה ש תויורשפא םיללוכ רבכש

PostScript

יצבוק רובע תורשפא התוא הניוצ םא

.

הנממ םלעתת

רותב ץבוקה תליחתב %!

םיוותה תא ליכמ וניאש PostScript ץבוק לש דוביע ךרוצל קר -ps תורשפאב שמתשה

.

הרושכ לעפת אל וז תורשפא , ליגר טסקט ץבוק לש אוה טלקה םא .

PostScript ץבוק

תולבגמו תוריהז יעצמא

הנקתהה ךלהמב

.

הנקתהה ךלהמב תואבה תודוקנ ל בל םישל שי

.

לדחמה תרירב תספדמ תא םושרל ידכ lpadmin

הדוקפב

Solaris

שמתשה

# lpadmin -d

Printer Name

ץבוקב לולכה nobanner=yes

ךרעל nobanner=no

לש ךרעה תא הנש , תוזרכה תונויליג טלפ תא םוסחל ידכ

.

/etc/lp/interfaces/ היירפסב תספדמה םשל םיאתמה

.

admintool

תועצמאב

UX

ןנסמ ידי לע המושרה תספדמה תא תונשל ן יא

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

264

תא קוחמל ךרוצ שי ,

1

– lpstat -p printername

תדלקה ידי לע

Content types: postscript

העדוהה תגצומ רשאכ

.

שדחמ הניקתהלו תספדמה

היירפסה תא רוציל ךרוצ שי , (

/usr/local/dellbin3100cn

) לדחמה תרירב תיירפסב

UX

ןנסמ ןיקתהל ידכ

.

שארמ

/usr/local

שמתשה , טלפ תספדמ םושרל ידכ .

ךתושרבש תכרעמב המושר תויהל תבייח טלפ תספדמכ ןייצל ךנוצרבש

HP-UX

תספדמה

.

HP-UX

תכרעמל םיאתמה ךירדמב האר , םיטרפל .

האלה ןכו sam

הדוקפב

היירפסה תא רוציל ךרוצ שי , (

/usr/local/dellbin3100cn

) לדחמה תרירב תיירפסב

UX

ןנסמ ןיקתהל ידכ

.

שארמ

/usr/local

היירפסה תא רוציל ךרוצ שי , (

/usr/local/dellbin3100cn

) לדחמה תרירב תיירפסב

UX

ןנסמ ןיקתהל

Linux

ידכ

.

שארמ

/usr/local

הספדהה ךלהמב

.

הנקתהה ךלהמב תואבה תודוקנל בל םישל שי

, lp הדוקפה תצרה ירחא הספדה תעצבתמ אל םא .

האיגש תעדוה

(

Linux/Solaris/HP-UX

) lp/lpr

הדוקפב שומיש

ספדות אל , יוגש ןפואב הניוצ יהשלכ תורשפא םא

.

וספדוי האיגשה תועדוהו דרפנב תורישה תוינכותמ תחא לכ לעפה

תואיגשה ןמוי ץבוקב תבתכנ האיגשה תעדוה ,

Linux

תכרעמב .

ךסמה לע תגצומ האיגשה תעדוה ,

Solaris

תכרעמב

.(

Printcap

הדוקפב ןי וצש

)

.

TXT2PS2OPTION

הביבסה הנתשממ םלעתת תספדמה , טסקט תספדהב

.

הרושה תליחתל לאמשמ היהי אבה ותה לש הספדהה םוקימ , הרוש תליחתב

BS

דוק אצמנ םא , טסקט תספדהב

הרוש תנזה ללגב תוטסל לולע םיבאטה םוקימ , תחא הרושב םיבאט רפסמ םיעיפומ רשאכ , טסקט תספדהב

.

w

וא

1

תורשפא תא ןייצ , הזכ הרקמב .

תיטמו טוא

לעופב רפסמה .

לעופב וספדויש םיוותה רפסמ תא ףקשמ וניא w תורשפאב ןיוצמש תודומעה רפסמ , טסקט תספדהב

רפסממ o תורשפאה ידי לע ןיוצמש ( outcolumns ) טלפה תודומע םוקימ תתחפהמ רזגנ וספדויש דיחי byte יוות לש

.

w תורשפאה ידי לע ןיוצמש תודומעה

.

רבגת רתוי רחואמ הניוצש תורשפאה ,

S

תורשפאה ןהו s

תורשפאה ןה וניוצ םא וא , תורשפא התוא תניוצמ םא

, תספדמה לש הספדהה חטשמ גרוחש הספדה םוקימ תנייצמ ( l

) הספדהה םוקימ תורשפא םא , תונומת תספדה תעב

תונומת הספדהל חולשל ןתינ אל

Solaris

תכרעמב ) .

וספדוי אל תספדמה לש הספדהה חטשמ םיגרוחה םינותנה

.( lp

הדוקפה תועצמאב

265

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

TXT2PS2OPTION

הנתשמהש ןוויכמ .

תרבוג רתוי תרחואמה הרדגהה

(

Linux/Solaris/HP-UX

) txt2ps2

ב שומיש

, םיימעפ תורשפא התוא םינייצמ רשאכ

הנתשמב תורדגומ רב כש תויורשפאה תא ינמז ןפואב תונשל ןתינ , הדוקפה תרוש לש תורשפאה ינפל קדבנ

. הדוקפה תרושב הדלקה ידי לע

TXT2PS2OPTION

.

דומעה רפסמ לש (

%%page:m n

) הרעהה רואית תא הספדהל חולשל לוכי וניא txt2ps2

לש לדחמה תרירב טלפ

תא תחקל שי רשאכ , ךכיפל .

ספוטה תנזהבו הרושה תנזהב תטלוש

PostScript

תפש תינכותש איה ךכל הביסה

דומעה רפסמ רואית תא ףסוה , ( המודכו

TRANSCRIPT

לש psrev

) רחא םושיי לש טלפה רותב txt2ps2

לש טלפה

.(

-I

lines

) הדוקפה תרוש תסנכה ידי לע

.

הרושה תליחתל לאמשמ היהי אבה ותה לש הספדהה םוקימ , הרוש לש התליחתב

BS

דוק שי םא

הרקמב .

תיטמוטוא הרוש תנזהמ האצותכ תוטסל לולע באטה םוקימ , תחא הרושב םיבאט ידוק רפסמ םנשי רשאכ

.

-w

וא

-l

תורשפאב שמתשה , הזכ

• byte

יוות לש לעופב רפסמה .

לעופב וספדויש םיוותה רפסמ תא ףקשמ וניא

-w

תורשפאב ןיוצמש תודומעה רפסמ

תודומעה רפסממ o

תורשפאה ידי לע ןיוצמש ( out columns

) טלפה תודומע םוקימ תתחפהמ רזגנ וספדויש דיחי

.

w תורשפאה ידי לע ןיוצמ ש

.

-L ו -o , -l , -w תורשפאה תניוצמ רשאכ -mg תורשפאה תא ןייצל ןתינ אל

םיילושה .

ריינה הצקל סחיב תורדגומ ןניא (

-mg=

u:b:r:l

) םיילושה תדוקפב םיילושה לש הלחתהה תודוקנ

.

תספדמה תרשפאמש ריינה לש הספדהל דעוימה חטשל סחיב םירדגומ

ץבוק רותב ץבוקה תליחתב

%!

ליכמ וניאש

PostScript

ץבוקב שומיש השענ רשאכ קרו ךא

-ps

תורשפאב שמתשה

.

הרושכ לעפת אל וז תורשפא , ליגר טסקט ץבוק לש אוה טלקה םא .

PostScript

ה

תיבה תיירפס תא רדגה ,

TXT2PS2OPTION

ידי לע dellpsif

ןנסמ רובע וניוצש תויורשפא ןתואב שמתשהל ידכ

ןתואב שמתשהל ןתינ אל , רדגומ וניא

HOME

הביבסה הנתשמ םא .

HOME

הביבסה הנת שמב שמתשמה לש

.(

Linux

תכרעמ ) dellpsif

ןנסמ רובע וניוצש תויורשפא

.

( דבלב Solaris תכרעמל םישי sunras2ps2 ) sunras2ps2/tiff2ps2/xwd2ps2 ב שומיש

רבגת רתוי רחואמ הניוצש תורשפאה ,

S

תורשפאה ןהו s

תורשפאה ןה וניוצ םא וא , תורשפא התוא תניוצמ םא

הנומתה ינותנ לש דחא לסקיפל תוסחייתה ידי לע עצובת לדוגה תמאתה , הניוצ אל ( s,S

) טלפה לדוג תורשפא םא

.

תספדמה לש דחא לסקיפכ

םינותנה , תספדמה לש הספדהה חטשל ץוחמ תאצמנש הדוקנ תנייצמ (

-l left bottom

) הספדהה םוקימ תורשפא םא

.

וספדוי אל הספדהה חטשמ םיגרוחה

.

הסיחדל

( Linux/Solaris/HP-UX ) tiff2ps2 ב שומיש

םיכמתנ םיטמרופ לש םיגוס העברא םנשי

(

CCITT Group 3 transformed Huffman run length encoding

)

Huffman

תסיחד

( facsimile-compatible CCITT Group 3

)

Fax-CCITT3

תסיחד

PackBits

תסיחד

הסיחד אלל

.

ךמתנ וניא דחא ץבוקב תונומת רפסמ ליכמש tiff

ץבוק , ךמתנ טמרופ אוה טמרופה םא ם ג

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

266

.

טיב

.

הסיחדל

(

Linux/Solaris/HP-UX

) xwd2ps2

ב שומיש

םיכמתנ

1 אוה לסקיפה לדוגו

םיטמרופ לש

Static Gray

םיגוס

אוה

השולש

ילאוזיוה

םנשי

גוויסה

.

Zpixmap

אוה הנומתה טמרופ .

טיב 8 וא םיטיב 4 אוה לסק יפה לדוגו

Pseudo Color

אוה ילאוזיוה גוויסה

.

Zpixmap

אוה הנומתה טמרופ .

םיטיב 24 אוה לסקיפה לדוגו

True Color

אוה ילאוזיוה גוויסה

ץבוק רותב ץבוקה תליחתב %!

ליכמ וניאש PostScript ץבוקב שומיש השענ רשאכ קרו ךא

(

Linux

) dellpsif

ב שומיש

-ps תורשפאב שמתשה

.

הרושכ לעפת אל וז תורשפא , ליגר טסקט ץבוק לש אוה טלקה םא .

PostScript ה

• pw, pl לויעהמ םלעתמ הז UX ןנסמ , תאז םע .

/etc/printcap לש pw, pl לויעל ללכ ךרדב המיאתמ -w,-l תורשפא

.

pw,pl לויעב שומיש תועצמאב דומע לדוג לכ ידי לע תורשפאה תא תונשל ןתינ אל , ןכל .

/etc/printcap לש

ב שומיש ךות , ריינ תריחב ןוגכ , תויורשפא םיללוכ רבכש

(

Linux/Solaris/HP-UX

)

PostScript

יצבוק תספדה

PostScript

יצבוק רובע תויורשפא ןתוא וניוצ םא

.

הניוצש תורשפאהמ םלעתת תספדמה , (

Solaris/HP-UX

) lp

הדוקפב וא (

Linux

) dellpsif

תועצמאב תורישי תונומתה ץבוק תא ןייצל לוכי וניא שמתשמה

Solaris

תכרעממ

( Solaris ) תונומת יצבוק תספדה

תונומת יצבוק סיפדהל ידכ

ץבוקל ץבוקה תא רימהלו xwd2ps2

, tiff2ps2

, sunras2ps2

ב שמתשהל ךילע .

הספדה ךרוצל lp

הדוקפה

.

הרמהה ירחא lp

הדוקפה תועצמאב הספדהל ץבוקה תא חלש .

PostScript

% xwd2ps2 file.xwd | lp

.

תידדצ וד הספדה עצבל תלגוסמ הניא תידדצ וד הספדהל

(

Linux/Solaris/HP-UX

) תידדצ וד הספדה

ילנויצפואה לודומב תדיוצמ הניאש תספדמ

(

-Hd=position:format:page, -Hfheaderfont

) ( txt2ps2,sunras2ps2,tiff2ps2,xwd2ps2

) הנותחת / הנוילע תרתוכ

תודימב ריינל םיאתמה םוקימב וספדוי הנותחת / הנוילע תרתוכה , תויורשפאב שומיש תעב וניו צ אל ריינה תודימ םא

ריינה תודימ םא ) .

הנותחת / הנוילע תרתוכ תורשפאב תחא הנועבו תעב שמתשהל שי ריינה תודימ תא ןייצל ידכ .

A4

ןתינ אל , המגודל lp

ת דוקפ לש תורשפאה ידי לע וניוצ תורשפאב שומיש ידי לע רמוהש

PostScript

ץבוק רובע

.( הנותחתה תרתוכהו הנוילעה תרתוכה לש םוקימה תא תונשל

תחא הנועבו תעב םישמתשמ רשאכ .

תורשפאב שומיש םישוע רשאכ יטמוטוא ןפואב השענ םיילושה תודימ ןויצ

.

ןלהל ט רופמכ , יטמוטוא ןפואב ןיוצש ךרעהמ רתוי ןטקה ךרעהמ תמלעתמ תספדמה , םיילושה תודימ ןויצל תורשפאב

טסקט יצבוק לש הרקמב

' ץניא 0.23

: םינוילע םיילוש

' ץניא 0.06

: םינותחת םיילוש

' ץניא 0.03

: םיינמי םיילוש

' ץניא 0.09

: םיילאמש םיילוש

תונומת לש הרקמב

' ץניא 0.3

: םינותחת םיילוש

267

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

ןייצל תורשפא ן יא , ןכ ומכ .

תודומעה רפסממו תורושה רפסממ תמלעתמ תספדמה , תורשפאב שומיש םישוע רשאכ

.

תודומע יתשב הספדהו ( landscape

) דומעה בחורל הספדה output all

תורשפא הניוצש תורמל םידומעה לכ תא הסיפדמ הניא תספדמה םיתעל ,

PostScript

ץבוק לש הרקמב

.

print only the top page

ןייצ , הזכ הרקמב .

pages

.

Solaris

תכרעמב lp

הדוקפב שמתשהל ןתינ אל

.

TBCPFilter

ןנסמה תונימז תא ןייצל לכות תספדמהש

(

Solaris/Linux/HP-UX

)

TBCPFilter

ךכ ןימז

TBCPFilter

ןנסמהש אדו

(UNIX/Linux) UX ןנסמ םע הספדה

268

26

(

Linux

הלעפה תכרעמ

)

CUPS

םע הספדה

( תפתושמ

UNIX

תספדה תכרעמ )

CUPS

םע תספדמה ןקתה להנמ תרדגה וא הספדה ךרוצל עדימ קפסמ הז קרפ

.

SuSE 8.2/9

ו

Red Hat 8/9

תוכרעמב

Red Hat 8/9

תכרעמב הלעפה

הרדגהה להונ לש תיללכ הריקס

.

ךלש הדובעה תנחתב

CUPS

ל תרדגומ הספדהה תכרעמש ה ליחת אדוול ךילע ,

Red Hat 8

תכרעמב שמתשמ התא םא

לדחמה תרירבכ שארמ תנקתומ

CUPS

ש ןוויכמ , תאז תושעל שרדנ ךניא ,

Red Hat 9

תכרעמב שמתשמ התא םא םלוא

.

הספדהה תכרעמ לש

:

Red Hat 8

.

CUPS

ל תרדגומ הספדהה תכרעמש אדו

.

ךרוצה תדימב ,

CUPS

תכרעמ תא ןקתה

.

.

1

2

.

תספדמה ןקתה להנמ תא ןקתה

.

הספדהה רות תא רדגה

.

3

.

4

.

הספדהה רותל לדחמה תרירב תא ןייצ

.

5

.

הספדהה תויורשפא תא ןייצ

.

6

:

Red Hat 9

.

תספדמה ןקתה להנמ תא ןקתה

.

הספדהה רות תא רדגה

.

הספדהה רותל לדחמה תרירב תא ןייצ

.

הספדהה תויורשפא תא ןייצ

.

.

.

.

1

2

3

4

(

Red Hat 8

רובע ) הספדהה תכרעמ אודיו

." תספדמה ןקתה להנמ תנקתה " ףיעסל רובעו הז ףיעס לע גלד ,

Red Hat 9

ב ש מתשמ התא םא :

הרעה

.

ךתושרבש הלעפהה תכרעמב

CUPS

ל תרדגומ הספדהה תכרעמל לדחמה תרירבש אדו

.

Printer System Switcher

System Settings

RedHat Menu

רחב

.

1

.

תכרעמה להנמ תמסיס תא דלקה

.

2

269

(Linux

הלעפה תכרעמ )

CUPS

םע הספדה

להנמ תנקתה " ףיעסל רובע .

OK

לע שקה ,

Available Printing System

רותב הרחבנ

CUPS

תורשפא רשאכ

." תספדמה ןקתה

םא .

OK

שקהו

CUPS

תורשפאב רחב ,

Available Printing System

רותב הרחבנ

LPRng

תורשפא רשאכ

ףיעסל רובע .

ךתושרבש הדובעה תנחתב תנקתומ הניא

CUPS

ש רבדה שוריפ , תגצומ הניא

CUPS

תורשפא

."(

Red Hat 8

רובע )

CUPS

תנקתה "

תא ליעפהל ידכ

Terminal

System Tools

RedHat Menu

רחב , 3 בלשב הספדהה תכרעמ תא תיניש םא

.

אבה יוטיבה תא דלקה .

ףוסמה ןולח

.

3

.

4

(

Su

תכרעמה להנמ תמסיס תא דלקה

)

/etc/init.d/cups start

/etc/init.d/lpr stop

(

Red Hat 8

רובע )

CUPS

תנקתה

." תספדמה ןקתה להנמ תנקתה " ףיעסל רובעו הז ףיעס לע גלד ,

Red Hat 9

ב שמתשמ התא ם א :

הרעה

.

Packages

System Settings

RedHat Menu

רחב

.

תכרעמה להנמ תמסיס תא דלקה

.

1

.

2

.

Add or Remove Packages

ןולח תיתחת לא הגוצתה תא לולג

.

Printing Support

הביתב

Details

לע שקה

.

Printing Support Package Details

ןולח עיפומ

.

Close

לע שקה ןכמ רחאלו ,

Extra Packages

הביתב

CUPS

ןומיסה תביתב רחב

.

Add or Remove Packages

ןולחב

Update

לע שקה

.

Completed System Preparation

ןולחב

Continue

לע שקה

ןנוכל רוטילקתה תא סנכה , הנקתהה ךלהמב

Red Hat 8

רוטילקת תא סינכהל שקבתת רשאכ .

הליחתמ הנקתהה

.

םירוטילקתה

.

.

.

.

.

3

4

5

6

7

.

OK

לע שקה .

םלשוי הנקתהה ךילהתו ,

Update Complete

העדוהה העיפומ

.

8

.

Add and Remove Packages

ןולחב

Quit

לע שקה

.

9

."(

Red Hat 8

רובע ) הספדהה תכרעמ אודיו " ףיעסל רוזח .

םלשוה הנקתהה ךילהת

תספדמה ןקתה להנמ תנקתה

.

Drivers and Utilities

רוטילקתב

Dell-Laser-Printer-3100cn-x.x.x.noarch.rpm

לע הלופכ השקה שקה

.

תכרעמה להנמ תמסיס תא דלקה

.

Completed System Preparation

ןולחב

Continue

לע שקה

.

יטמוטוא ןפואב רגסנ ןולחה , הנקתהה םויס םע .

ליחתמ הנקתהה ךילהת

.

1

.

2

.

3

(Linux

הלעפה תכרעמ )

CUPS

םע הספדה

270

הספדהה רות תרדגה

.

ךתושרבש הדובעה תנחתב הספדהה רות תא רידגהל ךילע , הספדהה תא לעופל איצוהל ידכ

.

Run Program

ןולחב

Run

לע שקהו cupsconfig

דלקה .

Run Program

RedHat Menu

רחב

.

CUPS

ןולח עיפומו לעפומ ןפדפדה

.

1

CUPS Printer Configuration

System Tools

RedHat Menu

רחב ,

Red Hat 8

רובע : הרעה

.

Manage Printers

לע שקה

.

ןולחה תיתחתב

Add Printer

לע שקה

.

תכרעמה להנמ תמסיס תא דלקהו , שמתשמה םש רותב root

דלקה

.

Continue

לע שקה ןכמ רחאלו ,

Add New Printer

ןולחבש

Name

הביתב תספדמה םש תא דלקה

.

Description

ו

Location

תויורשפא תא ןייצל ךרוצ ןיא

.

Continue

לע שקה ןכמ רחאלו ,

Device

טירפת ךותמ

LPD/LPR Host or Printer

רחב

( תספדמה לש

.

Device URI

הדשב תספדמה לש

IP

ה תבותכ תא דלקה

IP

ה תבותכ ) lpd://xxx.xxx.xxx.xxx

: טמרופה

.

Continue

לע שקה ןכמ רחאלו ,

Make

טירפת ךותמ

Dell

רחב

.

Continue

לע שקה ןכמ רחאלו ,

Model

טירפת ךותמ

Dell Laser Printer 3100cn...

רחב

.

Printer xxx has been added successfully

העדוהה העיפומ

.

םלשוה הרדגהה ךילהת

תדובע תא לעפה .

הנכותה םושיימ הספדה תודובע תספדמל חולשל ךתורשפאב , הספדהה רות תא רידגהל תמייסש רחאל

.

הספדה חיש ודה ת ביתב הספדהה רות תא ןייצ ןכמ רחאלו , הנכותה םושייב הספדהה

.

6

.

7

.

8

.

9

.

4

.

5

.

2

.

3

םושייב יולת רבדה .

לדחמ תרירב שמשמש הספדהה רותמ קרו ךא הספדה תודובע חולשל ךתורשפאב םיתעל , תאז םע

תא חולשל ךנוצרב וילאש הספדהה רות תא רדגה , הספדהה תלחתה ינפל , הלא םירקמב .(

Mozilla

, המגודל ) הנכותה

תרדגה " ףיעס האר הספדהה רותל לדחמה תרירב תעיבק לע עדימ ל .

הספדהה רותל לדחמה תרירב רותב הספדהה תודובע

." הספדהה רותל לדחמה תרירב

הספדהה רותל לדחמה תרירב תרדגה

.

Terminal

System Tools

RedHat Menu

רחב

.

ףוסמה ןולחב האבה הדוקפה תא דלקה

.

1

.

2

Su

(

תכרעמה להנמ תמסיס תא דלקה

) lpadmin -d

(

הספדהה רות םש

)

271

(Linux

הלעפה תכרעמ )

CUPS

םע הספדה

הספדהה תויו רשפא ןויצ

.

תידדצ וד הספדה וא עבצה בצמ ןוגכ , הספדהה תויורשפא תא ןייצל ךתורשפאב

.

Run Program

ןולחב

Run

לע שקהו cupsconfig

דלקה .

Run Program

RedHat Menu

רחב

.

CUPS

ןולח עיפומו לעפומ ןפדפדה

.

1

CUPS Printer Configuration

System Tools

RedHat Menu

רחב ,

Red Hat 8

רובע : הרעה

.

Manage Printers

לע שקה

.

2

.

הספדהה תויורשפא תא ןייצל ךנוצרב ורובע הספדהה רות לש

Configure Printer

לע שקה

.

תכרעמה להנמ תמסיס תא דלקהו , שמתשמה םש רותב root

דלקה

.

Continue

לע שקה ןכמ רחאלו , תושרדנה תורדגהה תא ןייצ

.

Printer xxx has been added successfully

העדוהה העיפומ

.

.

.

3

4

5

.

הנכותה םושיימ הספדה תודובע חולשל ךתורשפאב התע .

םלשוה הרדגהה ךילהת

תספדמה ןקתה להנמ תרסה

.

Terminal

System Tools

RedHat Menu

רחב

.

1

.

ףוסמה ןולחב האבה הדוקפה תא דלקה

.

2

Su

(

תכרעמה להנמ תמסיס תא דלקה

) rpm -e Dell-Laser-Printer-3100cn

.

רסוה תספדמה ןקתה להנמ

SuSE 8.2/9

תכרעמב הלעפה

תספדמה ןקתה להנמ תנקתה

.

Drivers and Utilities

רוטילקתב

Dell-Laser-Printer-3100cn-x.x-x.noarcj.rpm

לע הלופכ השקה שקה

.

Install package with YaST

לע שקה

.

תכרעמה להנמ תמסיס תא דלקה

.

יטמוטוא ןפואב רגסנ ןולחה , הנקתהה ךיל הת תמלשה םע .

ליחתמ הנקתהה ךילהת

.

1

.

2

.

3

הספדהה רות תרדגה

.

ךתושרבש הדובעה תנחתב הספדהה רות תא רידגהל ךילע , הספדהה תא לעופל איצוהל ידכ

SuSE 8.2

ב הספדהה רות תרדגה

רחב וא

.

Printer

Hardware

.

Printer

Hardware

רחבו

YaST2 modules

Administration

המסיסה תא דלקה ןכמ רחאלו

YaST2

SuSE work menu

System

רחב

SuSE work menu

.

1

(Linux

הלעפה תכרעמ )

CUPS

םע הספדה

272

.

תכרעמה להנמ תמסיס תא דלקה

Printer setup: Autodetected printer

הרגשה תלעפומ

:

USB

ירוביח רובע

Dell Inc. Dell Laser Printer 3100cn on USB

רחב

.

א

שקה ןכמ רחאלו ,

Available are

רותב

(

//Dell/Laser%20Printer%203100cn?serial=xxxxxxxxxx

)

Configure…

לע

: םייליבקמ םירוביח רובע

לע שקה ןכמ רחאלו ,

Printers to configure

הביתב

Available are

רותב

Other (not detected)

רחב

Configure…

.

.

א

.

Next

לע שקה ןכמ רחאלו ,

Connection for printer

רותב

Parallel printer

רחב

.

ב

Click

Next

.

.

ג

: תרושקת תשר ירוביח רובע

לע שקה ןכמ רחאלו ,

Printers to configure

הביתב

Available are

רותב

Other (not detected)

רחב

Configure…

.

.

א

.

Next

לע שקה ןכמ רחאלו ,

Connection for printer

רותב

Show more connection types...

רחב

.

ב

.

Next

לע שקה ןכמ רחאלו ,

LPD filtering and forwarding queue

רחב

.

ג

רות םש תא דלקהו ,

Host name of the printer server

הביתב תספדמה לש

IP

ה תבותכ תא דלקה

.

ד

.

Next

לע שקה .( lp

, המגודל )

Name of the remote queue

הביתב תספדמה לש הספדהה

ןכמ רחאלו ,

Select Model

רותב

Laser Printer 3100cn

רחב .

Select manufacturer

הביתב

DELL

רחב

.

Next

לע שקה

.

OK

לע שקה ןכמ רחאלו ,

Printer overview

הביתב תורדגהה תא רשא

.

Finish

לע שקה

.

Continue

לע שקה

.

4

.

2

.

3

.

5

.

6

.

7

SuSE 8.2

ב הספדהה רות תרדגה

.

YaST

System

Start Applications

רחב

.

1

.

תכרעמה להנמ תמסיס תא דלקה

.

תלעפומ

YaST Control Center

תרגש

.

2

.

Printer

טירפת ךותמ

Hardware

רחב

Printer setup: Autodetected printers

:

הרגשה

USB

תלעפומ

ירוביח רובע

Dell Inc. Dell Laser Printer 3100cn on USB

רחב

.

א

שקה ןכמ רחאלו ,

Available are

רותב

(//Dell/Laser%20Printer%203100cn?serial=xxxxxxxxxx)

Configure…

.

לע

.

OK

לע שקה ןכמ רחאלו ,

Edit configuration

ב תורדגהה תא רשא

.

ב

.

.

3

4

273

(Linux

הלעפה תכרעמ )

CUPS

םע הספדה

: םייליבקמ םירוביח רובע

לע שקה ןכמ רחאלו ,

Printers to configure

הביתב

Available are

רותב

Other (not detected)

רחב

Configure…

.

.

א

.

Next

לע שקה ןכמ רחאלו ,

Printer Type

רותב

Parallel printer

רחב

.

ב

.

Next

לע שקה

.

ג

הביתב הספדהה ךרוצל הספדהה רות םש תא דלקהו ,

Queue name

הביתבב הספדהה רות םש תא רדג ה

.

Name for printing

.

ד

.

Location of Printer

ו

Description of Printer

תויורשפאה תא ןייצל ךרוצ ןיא

.

Next

לע שקה ןכמ רחאלו ,

Do Local Filtering

ןומיסה תבית תא רחב

.

ה

רחאלו ,

Select Model

הביתב

Laser Printer 3100cn

רחב .

Select manufacturer

הביתב

DELL

רחב

.

ו

.

Next

לע שקה ןכמ

.

OK

לע שקה ןכמ רחאלו ,

Edit configuration

ב תורדגהה תא רשא

.

ז

: תרושקת תשר ירוביח רובע

ל ע שקה ןכמ רחאלו ,

Printers to configure

הביתב

Available are

רותב

Other (not detected)

רחב

Configure…

.

.

א

.

Next

לע שקה ןכמ רחאלו ,

Printer Type

רותב

Print via LPD-Style Network Server

תורשפאב רחב

.

ב

רות םש תא דלקהו ,

Host name of the printer server

הביתב תספדמה לש

IP

ה תבותכ תא דלקה

.

ג

.

Next

לע שקה ןכמ רחאלו ,

Name of the remote queue

הביתב תספדמה לש הספדהה

הספדהה רובע הספדהה רות םש תא דלקהו

Queue name

הביתב תספדמה לש הספדהה רות םש תא רדגה

.

ד

.

Name for printing

הביתב

.

Location of Printer

ו

Description of Printer

תויורשפאה תא ןייצל ךרוצ ןיא

.

Next

לע שקה ןכמ רחאלו ,

Do Local Filtering

ןומיסה תבית תא רחב

.

ה

רחאלו ,

Select Model

הביתב

Laser Printer 3100cn

רחב .

Select manufacturer

הביתב

DELL

רחב

.

ו

.

Next

לע שקה ןכמ

.

OK

לע שקה ןכמ רחאלו ,

Edit configuration

ב תורדגהה תא רשא

.

ז

.

Finish

לע שקה

.

5

הנכותה םושיימ הספדה

תדובע תא לעפה .

הנכותה םושיימ ה ספדה תודובע תספדמל חולשל ךתורשפאב , הספדהה רות תא רידגהל תמייסש רחאל

.

הספדה חיש ודה תביתב הספדהה רות תא ןייצ ןכמ רחאלו , הנכותה םושייב הספדהה

םושייב יולת רבדה .

לדחמ תרירב שמשמש הספדהה רותמ קרו ךא הספדה תודובע חולשל ךתורשפאב םיתעל , תאז םע

תא חולשל ךנוצרב וילאש הספדהה רות תא רדגה , הספדהה תלחתה ינפל , הלא םירקמב .(

Mozilla

, המגודל ) הנכותה

תרדגה " ףיעס האר הספדהה רותל לדחמה תרירב תעיבק לע עדימל .

הספדהה רותל לדחמה תרירב רותב הספדהה תודובע

." הספדהה רותל לדחמה תרירב

(Linux

הלעפה תכרעמ )

CUPS

םע הספדה

274

הספדהה רותל לדחמה תרירב תרדגה

.

תואבה תולועפה תא ע צב ,

Printer setup: Autodetected printers

הרגשה תא ליעפהל ידכ

:

SuSE

9

רובע

.

YaST

System

Start Applications

רחב

.

א

.

תכרעמה להנמ תמסיס תא דלקה

.

ב

.

תלעפומ

YaST Control Center

תרגש

.

Printer

טירפת ךותמ

Hardware

רחב

ג

:

SuSE 8.2

רובע

.

Printer

Hardware

YaST2 modules

Administration

SuSE work menu

רחב

.

א

.

תכרעמה להנמ תמסיס תא דלקה

ב

Printer setup: Autodetected printers

הרגשה תלעפומ

Change...

.

לע שקה

.

Set as default

לע שקה ןכמ רחאלו , לדחמה תרירבכ רידגהל ךנוצרבש תספדמה תא רחב

.

Finish

לע שקה

.

1

.

4

.

5

.

2

.

3

.

Continue

לע םג שקה ,

SuSE 8.2

רובע :

הרעה

הספדהה תויורשפא ןויצ

.

תידדצ וד הספדה וא עבצה בצמ ןוגכ , הספדהה תויורשפא תא ןייצל ךתורשפאב

.

Web Browser

Internet

Start Applications

רחב

.

לעפומ טנרטניאה ןפדפד

.

1

Konqueror Web Browser

WWW

Internet

Start Applications

רחב ,

SuSE 8.2

רובע : הרעה

.

<

Enter

> שקמ לע ץחל ןכמ רחאלו ,

Location

הביתב http://localhost:631/admin

דלקה

.

תכרעמה להנמ תמסיס תא דלקהו , שמתשמה םש רותב root

דלקה

.

CUPS

ןולח עיפומ

אל םא .

הספדהה רות תרדגה ינפל תספדמה להנמ רותב האשרהל המסיסה תא רדגה ,

SuSE 9

ב שמתשמ התא םא :

הרעה

."(

SuSE 9

רובע ) תספדמה להנמ רותב האשרהל המסיסה תרדגה " ףיעסל רובע , התוא תרדגה

.

Manage Printers

לע שקה

.

Continue

לע שקה ןכמ רחאלו , תושרדנה תורדגהה תא ןייצ

.

Printer xxx has been configured successfully

העדוהה העיפומ

.

2

.

3

.

4

.

5

275

(Linux

הלעפה תכרעמ )

CUPS

םע הספדה

(

SUSE 9

רובע ) תספדמה להנמ רותב האשרהל המסיסה תרדגה

להנמ רותב תולועפ עצבל ידכ תספדמה להנמ רותב האשרהל המסיסה תא רידגהל ךילע

.

תאז תושעל שרדנ ךניא ,

SuSE 8.2

,

SuSE 9

ב שמתשמ התא םא

ב שמתשמ התא םא .

תספדמה

.

Konsole

Terminal

System

Start Applications

רחב

.

1

.

ףוסמה ןולחב האבה הדוקפה תא דלקה

.

2

Su

( תכרעמה להנמ תמסיס תא דלקה ) lppasswd -g sys -a root

(

Enter password

(

Enter password again

העדוהה העיפומש ירחא תספדמה להנמכ האשרהל המסיסה תא דלקה

העדוהה העיפומש ירחא תספדמה להנמכ האשרהל המסיסה תא בוש דלקה )

)

תספדמה ןקתה להנמ תרסה

.

Konsole

Terminal

System

Start Application

רחב

.

1

.

ףוסמה ןולחב הא בה הדוקפה תא דלקה

.

2

Su

( תכרעמה להנמ תמסיס תא דלקה ) rpm -e Dell-Laser-Printer-3100cn

.

רסוה תספדמה ןקתה להנמ

(Linux

הלעפה תכרעמ )

CUPS

םע הספדה

276

27

יתוחיטב עדימו תונקת

יתוחיטב עדימ

.

ןהיפל לועפלו תספדמה לעבל ךירדמב תוחיטבה תוארוה לכ תא אורקל שי , התלעפהו תספדמה תנקתה ינפל : תוריהז

תונקת

(

דבלב ב

"

הרא

) Federal Communications Commission (FCC)

תושירדל תומיאת תעדוה

Part

ל םאתהב ,

Class B

ילטיגיד ןקתה לע תולחה תולבגמב תדמוע הא צמנו הקדבנ

Dell Laser Printer 3100cn

תספדמ

ןקתהה ( 2 ) ןכו , הקיזמ הערפהל םורגי אל ןקתהה ( 1 ) : םיאבה םיאנתה ינש םילח ןקתהה תלועפ לע .

FCC

ה יללכל

15

.

היוצר יתלב הלועפל םורגל הלולעש הערפה תוברל , תטלקנ הערפה לכ לבקי

.

םירוגמ רוזאב אצמנה ןקתמב תוקיזמ תוערפה ינפמ הנגה לש הריבס הדימ קפסל תו דעוימ

FCC

ה לש

Class B

תולבגמ

לולע אוה , תוארוהה יפ לע םניא וב שומישהו ותנקתה םאו , וידר רדתב היגרנא ןירקהל יושעו לצנמ , קיפמ הז דויצ טירפ

הז דויצ םא .

םיוסמ ןקתמב תוערפה הנייהת אלש חיטבהל ידכ ךכב ןיא , תאז םע .

וידר תרושקתל הקיזמ הערפהל םורגל

, דויצה טירפ לש הקלדהו יוביכ ידי לע עבוקל רשפאש יפכ , היזיוולט וא וידר ירודיש תטילקב הקיזמ הערפהל םרוג וניא

: תואבה םיכרדהמ רתוי וא תחא תרזעב הערפהה לע רבגתהלו תוסנל שמתשמל ץלמומ

.

הטילקה תנטנא לש םוקימה וא ןוויכה תא הנש

.

טלקמה ןיבל דויצה טירפ ןיב דירפמ ה קחרמה תא לדגה

.

טלקמה רבוחמ וילאש לגעמהמ הנוש לגעמ לע אצמנש למשח עקשל דויצה טירפ תא רבח

.

תופסונ תוצלמה תלבקל תוריש גיצנל וא דויצה תא תשכר ונממש ץיפמל הנפ

, םיצלמומה םילבכה םנ יאש םילבכב שומיש ללגב תמרגנש היזיוולטו וידר ירודיש תטילקל הערפה ןיגב יארחא ןרציה ןיא

איבהל םייושע םישרומ יתלב םייוניש וא תומאתה .

דויצה טירפב ושענש םישרומ יתלב םייוניש וא תומאתה ללגב וא

.

הזה דויצה טירפ תא ליעפהל שמתשמה לש האשרהה לוטיבל

שמתשהל שי ,

Class A

בושחמ ןקתה רובע תיטנגמורטקלא הערפה רבדב

FCC

תונקת תושירדב הדימע חיטבהל תנמ לע

: הרעה

.

FCC

תונקת לש הרפה תווהל יושע תואיכ קראומו דדובמ וניאש יפולח לבכב שומיש .

תואיכ קראומו דדובמ לבכב

277

יתוחיטב עדימו תונקת

FCC -

ה תונקת יפ לע ההזמ עדימ

:

FCC

ה תונקתל םאתהב םירסמנ הז ךמסמב םיראותמה םינקתהה וא ןקתהה תודוא םיאבה םיטרפה

Dell Laser Printer 3100cn

: םגדה רפסמ

: הרבחה םש

Dell Inc.

One Dell Way

Round Rock, Texas 78682 USA

512-338-4400

(

הדנק

תומיאת תעדוה

) Industry Canada Compliance Statement

.

Canadian Interference-Causing Equipment Regulations

לש תושירדה לכב דמוע הז

Class B

ילטיגיד ןקתה

aux Normes de l'industrie du Canada

י

Avis de Conformit

riel brouilleur י glement sur le mat ט rique de la classe B respecte toutes les exigences du R י Cet appareil num du Canada.

(

תיפוריאה הליהקה תויחנהב הדימע

) European Community (EC) Directives Conformity

ףרוצמ תשר לבכ םע

הדחאהו בוריק ןיינעב

73/23/EEC

ו

89/336/EEC

תיפוריאה הליהקה תצעומ תויחנהבש ןוגימה תושירדב דמוע הז רצומ

.

ינורטקלא דויצ לש תויטנגמורטקלא תוחיטבלו תומיאתל רושקה לכב תורבחה תונידמה יקוח לש

.

EN 60950

ןקת לש תוחיטבה תושירדבו

EN 55022

ןקת לש

Class B

תולבגמב דמוע הז רצומ

ףרוצמ תשר לבכ אלל

הדחאהו בוריק ןיינעב

73/23/EEC

ו

89/336/EEC

תיפוריאה הליהקה תצעומ תויחנהבש ןוגימה תושירדב דמוע הז רצומ

שומישל דעוימש ינורטקלא דויצ לש תויטנגמורטקלא תוחיטבלו תומיאתל רושקה לכב תורבחה תונידמה יקוח לש

.

תומיוסמ חתמ תולבגמב

.

EN 60950

ןקת לש תוחיטבה תושירדבו

EN 55022

ןקת לש

Class B

תולבגמב דמוע הז רצומ

וידר ירודישל הערפה םורגל לולע הז רצומ , תיתיב הביבסב

Class A

רצומל בשחנ רצומה , הספדה תרש ןקתומשכ : העדוה

.

םימיאתמ םיעצמא טוקנל שרדיהל יושע שמתשמה הזכ הרקמבו

יתוחיטב עדימו תונקת

278

(

יפ וריאה דוחיאה

) CE

תעדוה

ךומנה חתמה תייחנה לש תושירדבו

EMC

תייחנה לש תושירדב ת דמוע

Dell

תרצותמ וז תספדמש ןייצמ ןומיס ה

םיינכטה םינקתה תושירדב תדמוע וז

Dell

תכרעמש ןייצמ הז ןומיס .

יפוריאה דוחיאה לש (

Law Voltage Directive

)

: םיאבה

Information Technology Equipment -- Radio Disturbance Characteristics -- Limits and

EN 55022

.

Methods of Measurement

Information Technology Equipment -- Immunity Characteristics -- Limits and Methods of

EN 55024

.

Measurement

Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 2: Limits for

EN 61000-3-2

.

Harmonic Current Emissions (Equipment Input Current Up to and Including 16 A Per Phase)

Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 3: Limitation of

EN 61000-3-3

Voltage Fluctuations and Flicker in Low-Voltage Supply Systems for Equipment With Rated Current

.

Up to and Including 16 A

.

Safety of Information Technology Equipment

EN 60950

: םיגוויס ינש תועבוק

EN 55022

ןקת לש הטילפה תושירד

: הרעה

.

םיינייפוא םירוגמ ירוזאל סחייתמ

Class B

גוויסה

.

Class B

גוויס םע תינייפוא םירוגמ תביבסב שומ ישל גווסמ הז

Dell

ןקתה

תקיותמ איהו , ליעל וטרופש םינקתלו תויחנהל םאתהב (

.

Declaration of Conformity

)

י הדימע תרהצה

המסרופ

Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Ireland

ידרשמב

CE

ןמיס תעדוה

.

1999/5/EC

יפוריאה דוחיאה תי יחנה לש תויתוהמה תושירדב דמוע הז רישכמ

279

יתוחיטב עדימו תונקת

(

דבלב וקיסקמ

) NOM

עדימ

:(

NOM

) וקיסקמ לש םיימשרה םינקתה תושירדל ףופכב רסמנ הז ךמסמב ( םי ) ראותמה ( םי ) רישכמה יבגל אבה

Dell Inc.

One Dell Way

עדימה

: ןאוציה םש

Round Rock, TX 78682

: ןאוביה םש xico, S.A. de C.V.

י Dell Computer de M

Paseo de la Reforma 2620 – 11

0

Piso

Col. Lomas Atlas xico, D.F.

י 11950 M

: חולשמה לבקמ תבותכ xico, S.A. de C.V.

י Dell Computer de M xico S. de R.I.

י al Cuidado de Kuehne & Nagel de M

Avenida Soles No. 55 os ס on de los Ba xico, D.F.

י

ס Col. Pe

15520 M

Dell Laser Printer 3100cn : םגד רפסמ

110-127 VAC

: תשר חתמ

50/60 Hz : תורידת

7.0 A : למשח תכירצ

שער תטילפ תומר

.

ISO 9296

ןקת תשירדל םאתהב תוגצומ ןהיתואצותו

ISO 7779

ןקתל םאתהב ושענ תואבה תודידמה

תעצוממ ל וק ת מצוע

65 B

ע קר שער תמר

הספדה

הנתמה

יתוחיטב עדימו תונקת

280

רזייל ירצומ רבדב העדוה

תומוקמבו ,

Class I (1)

רזייל ירצומל

DHHS 21 CFR Subchapter J

תושירדב תדמועכ תרשואמ תספדמה ב " הראב

.

IEC 60825-1

תושירדב דמועש

Class I

רזייל רצומכ תרשואמ תספדמה םירחא

5 לש בוקנ הנירק ךרע לעב

Class IIIb (3b)

רזייל הכותב הליכמ תספדמה .

םינכוסמל םיבשחנ םנ יא

Class I

רזייל ירצומ

אלש ךכ וננכות תספדמהו רזיילה תכרעמ .

רטמונאנ 795-770 לש לג ךרוא חווטב לעופש , דינסרא םוילאג טאווילימ

תעב , תספדמה לש הליגר הלועפ ךלהמב

Class I

ל המרה לע הלועה רזייל תנירקל םדא ינב לש הפישח םלועל רשפאתת

.

ינקת תוריש בצמב וא הקוזחת תולועפ עוציב

Energy Star

ENERGY STAR®

תושירדל המאתה

רושקה לכב (

EPA

) הביבסה תנגהל תונכוסה ידי לע וטרופש תושירדב תודמוע

Dell

תוספדמ לש תומיוסמ תורוצת

רבדה שוריפ ,

ENERGY STAR®

למסה עיפומ ךתוש רבש תספדמב ימדקה חולה לע םע .

היגרנאב תוינוכסח תוספדמל

תספדמב

ENERGY STAR®

לש חתמה לוהינ ינייפאמ לכו הלא תושירדב תדמוע תספדמה לש תירוקמה הרוצתהש

.

םילעפומ

EPA

ה לש

ENERGY STAR®

תושירדב תדמועכ תרשואמ

ENERGY STAR®

למסה תא תאשונש

Dell

תספדמ לכ

( םיפסונ ןקתה ילהנמ וא הבחרה יסיטרכ תנקתה ןוגכ ) הרומאה הרוצתב יוניש לכ .

Dell

ילעפממ החלשנש יפכ התרוצתב

ENERGY STAR®

םיבשחמה תינכות ידי לע ורדגוהש תולבגמל רבעמ תספדמה לש למשחה תכירצ תא לידגהל היושע

.

EPA

ה לש

ENERGY STAR®

למס

םיבשחמ ינרצי םע הביבסה תנגהל תונכו סה לש ףתושמ םזימ איה ידרשמ דויצל

EPA

ה לש

ENERGY STAR®

תינכות

ירצומב שומישה ,

EPA

ה תכרעהל .

היגרנאב םיינוכסח םיבשחמ ירצומ םודיק ידי לע ריוואה םוהיז תא תיחפהל תדעוימה

הנש ידימ רלוד דראילימ ינש דע םיבשחמ ישמתשמל ךוסחל לוכי

ENERGY STAR®

תושירדב םידמועה םיבשחמ

הדימב יארחאה זגה , ינצמח ודה ןמחפה תטילפ תא תיחפהל הלוכי למשחה תכירצב וז ה תחפה , ןכ ומכ .

למשחה תויולעב

.

יצמוח םשגל םיירקיעה םימרוגה ןהש , ןקנח תוצומחתו תינצמח וד תירפוג לשו , הממחה טקפאל רתויב הברה

ךשמל שומיש ב וניאש תעב בשחמה יוביכ ידי לע , הלש יאוולה תועפשהו למשחה תכירצ תתחפהב עייסל ךתורשפאב םג

.

עובשה יפוסבו הלילה תועשב דחוימב , םיכשוממ ןמז יקרפ

281

יתוחיטב עדימו תונקת

יתוחיטב עדימו תונקת

282

28

חפסנ

Dell

תרבח לש תינכטה הכימתה תוינידמ

תרשפאמו , תולקתה ןוקית ךילהתב חוקלה לש הליעפ תופתתשהו הלועפ ףותיש תבייחמ םיאנכט ידי לע תינכט הכימת

וחלשנש יפכ , תוירוקמה לדחמה תרירב תורוצתל הרמוחה ינקתה ילהנמ תאו הנכותה תא , הלעפהה תכרעמ תא ריזחהל

הכימתל ףסונב .

הכלהכ םילעופ ונקתוהש

Dell

תרבח תרצותמ הרמוחה יטירפ לכו תספדמהש ת מאל ןכו ,

Dell

תרבחמ

תינכט הכימת תויורשפא .

Dell

תרבח לש הכימתה רתאב תנווקמ תינכט הכימת ךתושרל תדמוע , םיאנכט ידי לע תינכטה

.

השיכרל דומעל תויושע תופסונ

רובע הכימת .

ונקתוהש

Dell

תרצותמ יפקיה דויצו הנכות רובע ו תספדמה רובע תלבגומ תינכט הכימת תקפסמ

Dell

תרבח

ונקתוה וא / ו ושכרנש יפקיה דויצו הנכות רובע תוברל , ירוקמה ןרציהמ לבקל ןתינ ישילש דצ תרצותמ יפקיה דויצו הנכות

.

Custom Factory Integration (CFI/DellPlus)

ו

ReadyWare

,

Software & Peripherals (DellWare)

תועצמאב

Dell

תרבחל היינפ

דומעב יפרגואיגה רוזאה תא רחב .

support.dell.com

טנרטניאה רתאב

Dell

תרבח לש תינכטה הכימתל תשגל ךתורשפאב

.

עדימלו הרזע ילכל השיג גישהל ידכ םישרדנה םיטרפה תא אלמו

WELCOME TO DELL SUPPORT

: תואבה תו בותכה תועצמאב ינורטקלא ןפואב

Dell

תרבחל תונפל ןתינ

טנרטניא רתא

www.dell.com/

( דבלב טקשה סונייקואה / היסא תונידמ רובע )

www.dell.com/ap/

( דבלב הפוריא תונידמ רובע )

www.euro.dell.com

( דבלב תיניטלה הקירמא תונידמ רובע )

www.dell.com/la/

(

FTP

) תימינונא םיצבק תרבעה לוקוטורפ תועצמאב

ftp.dell.com/

.

המסיסה רותב ינורטקלאה ראודה תבותכב שמתשהלו ,

anonymous

: שמתשמכ רבחתהל שי

תינורטקלא הכימת תוריש

[email protected]

[email protected]

( דבלב טקשה סונייקואה / היסא תונידמ רובע ) [email protected]

( דבלב הפוריא תונידמ רובע ) support.euro.dell.com

283

חפסנ

תינורטקלא ריחמ תעצה תוריש [email protected]

( דבלב טקשה סונייקואה / היסא תונידמ רובע ) [email protected]

ינורטקלא עדימ תוריש

[email protected]

תורזחה תוינידמו תוירחא בתכ

ו א םישדח םיביכרו םיקלחמ התרצותמ הרמוחה ירצומ תא תרציימ ("

Dell

" ןלהל )

Dell Computer Corporation

תרבח

תספדמה רובע

Dell

תרבח לש תוירחאה בתכ תודוא עדימל .

ףנעב םילבוקמה םינקתל םאתהבו םישדחל ךרע יווש

.

תספדמה לעבל ךירדמ

ב ןייע , ךתושרבש

חפסנ

284

29

יושיר תעדוה

.

םירצוי תויוכזב תנגומו םיישילש םידדצ וא / ו

: הליכמ תספדמב תעמטומה הנכותה

Dell

תרבח ידי לע החתופש הנכות

תוארוהו 2 הסרג

GNU General Public License

ה תוארוה יפ לע ןוישרב

Dell

תרבח ידי לע התנושש הנכות

.

2.1

הסרג

GNU Lesser General Public License

.

BSD

תוירחאה בתכ תועדוהו ןוישרל ףופכב תישרומ ה נכות

ףופכב התוא תונשל וא / ו התוא ץיפהל יאשר ךנה ; תימניח הנכות איה ןוישר יפ לע

Dell

תרבח ידי לע התנושש הנכותה

דצ לש הנכותב וא

Dell

תנכותב ןהשלכ תויוכז שמתשמל םיקינעמ םניא הלא תונוישר .

ליעל םירומאה תונוישרה יאנתל

.

תספדמב תעמטומו םירצוי תויוכזב תנגומה ישילש

ןוישר םג , תוירחא אלל שרופמב תרסמנ

Dell

תרבח לש םייונישה םיססובמ הילעש

GNU

ןוישר יפ לע הנכותהש ןוויכמ

תויר חא ןתמ יא רבדב תועדוה האר , םיפסונ םיטרפל .

תוירחא אלל ןתינ

Dell

תרבח ידי לע התנושש הסרגב שומישה

.

ליעל ורכזוהש שומישה תונוישרב

285

יושיר תעדוה

יושיר תעדוה

286

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents