Dell C8618QT electronics accessory คู่มือผู้ใช้

Dell C8618QT electronics accessory คู่มือผู้ใช้
Dell C8618QT
Dell Display Manager
คู่มือผู้ใช้
แบบจำ�ลอง:C8618QT
รุ่นระเบียบข้อบังคับ: C8618QTt
หมายเหตุ: หมายเหตุ ระบุถึงข้อมูลสำ�คัญ ที่ช่วยให้คุณใช้คอมพิวเตอร์ของคุณได้ดีขึ้น
Copyright © 2017 Dell Inc. หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ Dell, EMC และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ
เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc. หรือบริษัทในเครือ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ อาจเป็นเจ้าของโดยบริษัท
เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง
2017 05 รุ่น A00
Contents
ภาพรวม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
การใช้งานไดอะล็อกการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
การตั้งค่าฟังก์ชั่นการแสดงผลพื้นฐาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
การกำ�หนดโหมดพรีเซ็ตให้กับแอพพลิเคชั่น 7���������������������������������� 7
การใช้คุณสมบัติรักษาพลังงาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
การจัดระเบียบหน้าต่างด้วย Easy Arrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
การแก้ไขปัญหา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

สารบัญ
| 3
ภาพรวม
ตัวจัดการการแสดงผล Dell คือแอปพลิเคชันระบบ Windows ที่ใช้เพื่อจัดการกับจอแส
ดงผลแบบจอเดียวหรือแบบหลายหน้าจอ ซึ่งทำ�ให้สามารถปรับภาพที่แสดงด้วยตัวเอง,
กำ�หนดการตั้งค่าอัตโนมัติ, จัดการพลังงาน, จัดระเบียบหน้าต่าง, หมุนภาพ และใช้คุณ
สมบัติอื่นๆ กับเครื่อง Dell รุ่นนั้นๆ ได้ ทันทีที่ติดตั้ง Dell display manager จะรันทุกครั้ง
ที่คอมพิวเตอร์เริ่ม และไอคอนของโปรแกรมจะแสดงในถาดการแจ้งเตือน ข้อมูลเกี่ยวกับ
จอภาพที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะแสดงขึ้น เมื่อคุณเลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือไอคอนถาดการ
แจ้งเตือน
หมายเหตุ: ตัวจัดการจอแสดงผล Dell ต้องใช้ช่อง DDC/CI เพื่อสื่อสารกับจอภาพของ
คุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน DDC/CI ในเมนูด้านล่างแล้ว
4 |
ภาพรวม
การใช้งานไดอะล็อกการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
คลิกที่ไอคอน Dell Display Manager บนถาดแสดงการแจ้งเตือนเพื่อเปิดกล่องไดอะล็อก
การตั้งค่าด่วน เมื่อมี Dell ที่แอพพลิเคชั่นรองรับเชื่อมต่ออยู่กับระบบมากกว่าหนึ่งรุ่น ก็
สามารถเลือกกำ�หนดจอภาพที่ต้องการได้โดยใช้เมนูที่มีให้ กล่องไดอะล็อกการตั้งค่าด่วนจะ
ช่วยให้สามารถปรับความสว่างและความชัดของมอนิเตอร์ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเลือก
โหมดพรีเซ็ต หรือเปิดทำ�งานการเลือกโหมดพรีเซ็ตอัตโนมัติได้ ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชั่นที่
แอกทีฟอยู่้
กล่องไดอะล็อกการตั้งค่าด่วนยังช่วยให้สามารถเข้าถึงอินเตอร์เฟซผู้ใช้กล่องไดอะล็อกการ
ตั้งค่าด่วนในระดับสูงของ Dell Display Manager ซึ่งใช้ในการปรับฟังก์ชั่นพื้นฐาน, การปรับ
ตั้งค่าอัตโนมัติและเข้าถึงคุณสมบัติอื่นๆ ได้
การใช้งานไดอะล็อกการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
| 5
การตั้งค่าฟังก์ชั่นการแสดงผลพื้นฐาน
โหมดพรีเซ็ตสำ�หรับจอภาพบางรุ่นนั้นสามารถนำ�ไปใช้ได้ด้วยตนเองโดยใช้เมนูที่อยู่ในแถบ
Basic (พื้นฐาน) หรือสามารถเปิดใช้งานโหมดอัตโนมัติก็ได้เช่นกัน โหมดอัตโนมัติเป็นผล
จากพรีเซ็ตโหมดที่เลือกไว้ถูกนำ�มาใช้โดยอัตโนมัติเมื่อแอพพลิเคชั่นที่ระบุทำ�งาน ข้อความ
ชั่วขณะจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ แสดงถึงโหมดพรีเซ็ตที่เลือกอยู่
ความสว่างและคอนทราสต์ของจอภาพที่เลือกนั้นยังสามารถปรับแต่งได้โดยตรงจากแถบ
Basic (พื้นฐาน) อีกด้วย
6 |
การตั้งค่าฟังก์ชั่นการแสดงผลพื้นฐาน
การกำ�หนดโหมดพรีเซ็ตให้กับแอพพลิเคชั่น
แท็บโหมดอัตโนมัติอนุญาตให้กำ�นหนดค่าโหมดพรีเซ็ตให้กับแอพพลิเคชั่นที่ระบุและนำ�
มาใช้โดยอัตโนมัติได้ เมื่อเปิดใช้งานโหมดอัตโนมัติ Dell Display Manager จะสลับไปใช้
โหมดพรีเซ็ตที่กำ�หนดไว้เมื่อใดก็ตามที่แอพพลิเคชั่นที่กำ�หนดถูกเปิดใช้งาน โหมดพรีเซ็ต
ที่กำ�หนดไปยังแอพพลิเคชั่นที่จำ�เพาะอาจเป็นเช่นเดียวกันบนจอภาพที่เชื่อมต่อไว้ หรืออาจ
แตกต่างกันไปในจอภาพแต่ละจอ
Dell Display Manager ได้ถูกกำ�หนดค่าไว้สำ�หรับแอพพลิเคชั่นยอดนิยมมากมาย เพื่อเพิ่ม
แอพพลิเคชั่นใหม่ลงในรายการที่กำ�หนด เพียงแค่ลากแอพพลิเคชั่นนั้นจากเดสก์ท็อป เมนู
เริ่มต้นของ Windows หรือที่อื่นๆ แล้ววางบนรายการปัจจุบัน
หมายเหตุ: การกำ�หนดค่าโหมดพรีเซ็ตให้กับแบตช์ไฟล์, สคริปต์ และโหลดเด
อร์ รวมถึงไฟล์ที่ไม่สามารถรันได้ เช่นไฟล์ zip หรือไฟล์ที่บีบอัดไว้ไม่ได้รับการ
สนับสนุนและจะไม่เกิดผลใดๆ
นอกจากนี้ สามารถเปิดทำ�งานตัวเลือกซึ่งเปิดใช้งานโหมดพรีเซ็ตเกม เมื่อรันแอปพลิเคชั่น
Direct3D ในโหมดเต็มหน้าจอ เพื่อยกเลิกการทำ�งานในเกมแต่ละเกม หากมีการเปิดใช้งาน
ให้เพิ่มเกมเหล่านั้นไปยังรายการกำ�หนดการทำ�งานที่มีโหมดพรีเซ็ตแตกต่างกัน พรีเซ็ตของ
แอพพลิเคชั่นต่างๆ ในรายการกำ�หนดการทำ�งานนั้นจะใช้สิทธิการทำ�งานเหนือกว่าการตั้งค่า
Direct3D ทั่วไป
�������������������������������������
| 7
การใช้คุณสมบัติรักษาพลังงาน
จะมีตัวเลือกอนุรักษ์พลังงาน PowerNap ในแท็บตัวเลือกสำ�หรับเครื่อง Dell รุ่นที่มีการ
สนับสนุนตัวเลือกนี้ เมื่อตัวรักษาหน้าจอเปิดทำ�งาน ความสว่างของจอแสดงผลสามารถตั้ง
เป็นระดับต่ำ�สุดได้โดยอัตโนมัติ หรือจอแสดงผลสามารถตั้งให้อยู่ในโหมดสลีปเพื่อประหยัด
พลังงานเพิ่มมากขึ้นได้
8 |
การใช้คุณสมบัติรักษาพลังงาน
การจัดระเบียบหน้าต่างด้วย Easy Arrange
Dell บางรุ่นมีคุณสมบัติ Easy Arrange ซึ่งทำ�ให้สามารถจัดระเบียบเดสก์ท็อปของจอแส
ดงผลที่เลือกไว้ให้มีเลย์เอาท์หน้าต่างแบบกำ�หนดไว้ล่วงหน้าหรือแบบกำ�หนดเองได้หลาก
หลาย เมื่อเปิดใช้งาน Easy Arrange จะทำ�ให้สามารถจัดวางตำ�แหน่งของหน้าต่างใหม่
ได้อย่างง่ายดาย ตลอดจนสามารถปรับขนาดหน้าต่างใหม่ในพื้นที่นั้นๆ ภายในเลย์เอาท์
หน้าต่างโดยอัตโนมัติ
หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน Easy Arrange ให้เลือกจอแสดงผลที่ต้องการแล้วเลือกเลย์เอาท์
แบบกำ�หนดไว้ล่วงหน้าอันใดอันหนึ่ง พื้นที่สำ�หรับเลย์เอาท์ดังกล่าวจะแสดงสักครู่หนึ่งบน
จอแสดงผล ถัดจากนั้น ให้ลากหน้าต่างที่เปิดอยู่ตามขวางของจอแสดงผล ขณะที่กำ�ลังลาก
หน้าต่าง เลย์เอาท์ปัจจุบันของหน้าต่างจะแสดง และพื้นที่ที่ใช้งานอยู่จะมีการไฮไลต์เมื่อ
หน้าต่างเคลื่อนผ่านพื้นที่ดังกล่าว ปล่อยหน้าต่างลงในบริเวณที่แอกทีฟ เพื่อวางหน้าต่างลง
ในบริเวณนั้นเมื่อใดก็ได้
เพื่อสร้างโครงร่าง ขนาด และตำ�แหน่งหน้าต่างแบบกำ�หนดเอง (สูงสุด 10 หน้าต่าง) บน
เดสก์ทอป จากนั้นคลิกลิงค์ บันทึก ใน Easy Arrange ขนาดและตำ�แหน่งของหน้าต่างจะได้
รับการบันทึกเป็นเลย์เอาท์แบบกำ�หนดเอง และไอคอนเลย์เอาท์แบบกำ�หนดเองนั้นก็จะได้
รับการสร้างขึ้น
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่บันทึก หรือจดจำ�แอปพลิเคชั่นที่เปิดอยู่ ขนาดและ
ตำ�แหน่งของหน้าต่างเท่านั้นที่ได้รับการบันทึก
การจัดระเบียบหน้าต่างด้วย Easy Arrange
| 9
เพื่อใช้โครงร่างที่กำ�หนดเอง ให้เลือกไอคอนเลย์เอาท์แบบกำ�หนดเอง หากต้องการบันทึก
เลย์เอาท์แบบกำ�หนดเองอันใหม่ อันดับแรก หากต้องการลบเลย์เอาท์แบบกำ�หนดเองที่ได้
บันทึกไว้ในปัจจุบันนั้น ให้ปิดหน้าต่างทั้งหมดบนเดสก์ท็อป จากนั้นให้คลิกลิงค์ บันทึก ใน
Easy Arrange
10 |
การจัดระเบียบหน้าต่างด้วย Easy Arrange
การแก้ไขปัญหา
หาก DDM ไม่สามารถทำ�งานกับจอภาพของคุณ DDM จะแสดงไอคอนด้านล่างในถาดการ
แจ้งเตือนของคุณ
คลิกบนไอคอน DDM จะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
โปรดทราบว่า DDM จะทำ�งานกับจอภาพแบรนด์ Dell เท่านั้น หากคุณใช้งานจอภาพของผู้
ผลิตอื่นๆ DDM ไม่สามารถรองรับได้
หาก DDM ไม่สามารถตรวจจับและ/หรือสื่อสารกับจอภาพ Dell ที่รองรับได้ โปรดดำ�เนินการ
ต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา:
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายวิดีโอได้เชื่อมต่ออย่างเหมาะสมกับจอภาพและพีซีของคุณ
โดยเฉพาะขั้วต่อจะต้องเสียบลงในตำ�แหน่งอย่างแน่นสนิท
2. ตรวจสอบ OSD ของจอภาพให้มั่นใจว่าได้เปิดใช้งาน DDC/CI แล้ว
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไดร์เวอร์จอแสดงผลที่ถูกต้องและล่าสุดจากผู้ขายกราฟิก
การ์ด (Intel, AMD, NVidia, เป็นต้น) ไดร์เวอร์จอแสดงผลมักจะเป็นสาเหตุความล้ม
เหลวของ DDM
4. ถอดแท่นเชื่อมต่อ หรือส่วนขยายสายเคเบิล หรือตัวแปลงใดๆ ระหว่างจอภาพและ
พอร์ตกราฟิกออก ส่วนขยาย ฮับ หรือตัวแปลงราคาถูกอาจไม่รองรับ DDC/CI ได้
อย่างเหมาะสม และสามารถทำ�ให้เกิดความล้มเหลวของ DDM โปรดอัปเดตไดร์เวอร์
ของอุปกรณ์เหล่านั้นหากมีเวอร์ชันล่าสุดให้ใช้งาน
5. รีสตาร์ตระบบของคุณ
DDM อาจไม่ทำ�งานกับจอภาพต่อไปนี้:
• จอภาพ Dell รุ่นต่ำ�กว่าปี 2013 และจอภาพ D-ซีรีส์ของ Dell คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่ม
เติมได้จากเว็บไซต์สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Dell
• จอภาพการเล่นเกมที่ใช้เทคโนโลยี G-sync ของ Nvidia
• จอภาพเสมือนและไร้สายไม่รองรับ DDC/CI
• จอภาพ DP 1.2 บางรุ่นก่อนหน้า อาจจำ�เป็นต้องปิดใช้งาน MST/DP 1.2 โดยใช้
การแก้ไขปัญหา
| 11
OSD ของจอภาพ
หากพีซีของคุณเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต คุณจะได้รับแจ้งข้อความหากมีเวอร์ชันใหม่กว่า
ของ DDM พร้อมใช้งาน ขอแนะนำ�ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน DDM เวอร์ชัน
ล่าสุด
นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจหาเวอร์ชันใหม่ได้โดยคลิกขวาที่ไอคอน DDM ในขณะที่กด
ปุ่ม ‘shift’ ค้างไว้
12 |
การแก้ไขปัญหา
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement