advertisement

Dell 36 Devices Compact Charging Cart Mode d'emploi | Manualzz

6x

12x

1x

Custom Solution for Dell

by Ergotron

Dell Compact Charging Cart - 36 Devices

Docking kits for Dell Chromebook 3180/3189,

Latitude 3180/3189/3190/3190 2-in-1

888-98-042-G-00 rev. E • 11/17

Para asistencia técnica, visite www.ergotron.

com/Dell o www.dell.com/support

0D5FRRA02

1 of 5

a

1

Retire los divisores.

b

2

Conecte el kit de

fi

jación.

Presione la parte inferior de la herramienta contra el estante y tire

fi

rmemente del nivel superior de vuelta para desenganchar los divisores de estantes.

3

4

1

2

888-98-042-G-00 rev. E • 11/17 2 of 5

3

Asegure el kit de

fi

jación.

4

Conecte los enchufes de alimentación.

12x

5

Inserte los dispositivos.

888-98-042-G-00 rev. E • 11/17 3 of 5

a

6

a. Enchufe el cable de alimentación en la base del carro y en la toma eléctrica de la pared. b. Pulse el botón de encendido para encender.

b

4 of 5 888-98-042-G-00 rev. E • 11/17

Safety, Environmental, and Regulatory Information

Waste Electrical and Electronic Equipment

(WEEE) Directive

This label indicates that this product should not be disposed of with household waste. It should be deposited at an appropriate facility to enable recovery and recycling. For information on how to recycle this product in your country, please visit: Dell.com/recycle .

ᓕᔹ⭫≊⭫ᆆ䇴༽ :((( ᤽Ԛ

↚ḽㆴ㺞᱄䈛ӝ૷уᗍф⭕⍱ඹ൴жੂ༺⨼Ⱦᆹᓊ

㖤ӄ䘸ᖉⲺ䇴᯳ѣԛ׵㜳ཕഔ᭬ૂᗠ⧥࡟⭞Ⱦᴿީ

൞ 䍫 ള ૂ ൦ ॰ ྸ ֋ ഔ ᭬ ᵢ ӝ ૷ Ⲻ ؗ ᚥ θ 䈭 䇵 䰤

Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ɡɚɢɡɯɜɴɪɥɹɧɟ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ (WEEE)

Òîçè åòèêåò îçíà÷àâà, ÷å òîçè ïðîäóêò íå áèâà äà ñå

èçõâúðëÿ çàåäíî ñ äîìàêèíñêèòå îòïàäúöè. Òîé òðÿáâà

äà áúäå èçõâúðëåí íà ïîäõîäÿùî ìÿñòî, çà äà ñå

ïîçâîëè âúçñòàíîâÿâàíåòî èëè ðåöèêëèðàíåòî ìó.

Çà èíôîðìàöèÿ îòíîñíî îòãîâîðíîñòòà çà ðåöèêëèðàíå

íà òîçè ïðîäóêò âúâ âàøàòà ñòðàíà, ìîëÿïîñåòåòå:

Dell.com/recycle .

Směrnice WEEE (Waste Electrical and

Electronic Equipment)

Tento štítek označuje, že tento produkt nesmí být likvidován s domovním odpadem. Musí být předán specializované sběrně pro recyklaci a další využití.

Pokyny o recyklaci tohoto produktu ve vaší zemi viz:

Dell.com/recycle .

Direktiv for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Denne etiket indikerer, at dette produkt ikke bør kasseres sammen med husholdningsaffald. Det bør bortskaffes ved en egnet facilitet for at muliggøre genbrug. For information om hvordan dette produkt

Dell.com/recycle .

Richtlijn WEEE, Waste Electrical and

Electronic Equipment (afdanken van elektrische en elektronische apparaten)

Dit label geeft aan dat dit product niet via huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Het moet gedeponeerd worden bij een daarvoor geschikte voorziening zodat herstel en recycling mogelijk zijn. Raadpleeg voor meer informatie over verantwoorde recycling van dit product in uw land de website: Dell.com/recycle .

Elektriliste ja elektrooniliste seadmete kasutusjärgne töötlemine (direktiiv WEEE)

Selline silt tähistab toodet, mida ei tohi pärast kasutust olmejäätmete hulka visata. Taoline toode nõuetekohaselt töödeldakse. Toote käitlemise kohta oma kodumaal leiate teavet aadressilt

Dell.com/recycle .

Direktiivi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

(WEEE)

Tämä tarra tarkoittaa, että tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen joukossa. Se tulee toimittaa asianmukaiseen paikkaan uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten. Tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä eri maissa saat seuraavasta osoitteesta: Dell.com/recycle .

Directive sur la mise au rebut des appareils

électriques et électroniques (Waste Electrical

Cette étiquette indique que ce produit ne doit pas

être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être mis au rebut dans un centre de dépôt spécialisé pour un recyclage approprié. Pour obtenir davantage d’informations sur le recyclage approprié de ce

Dell.com/recycle .

Richtlinine für Abfall von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE)

Dieses Etikett weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sollte. abgegeben werden, um Wiedergewinnung und

Recycling zu ermöglichen. Weitere Informationen

über das Recyceln dieses Produkts erhalten Sie unter:

Dell.com/recycle .

ȅįȘȖȓĮ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJĮ ĮʌȩȕȜȘIJĮ İȚįȫȞ ȘȜİțIJȡȚțȠȪ țĮȚȘȜİțIJȡȠȞȚțȠȪİȟȠʌȜȚıȝȠȪ ǹǾǾǼ ) ǹȣIJȒȘİIJȚțȑIJĮȣʌȠįİȚțȞȪİȚȩIJȚIJȠıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ʌȡȠȧȩȞįİȞʌȡȑʌİȚȞĮĮʌȠȡȡȓʌIJİIJĮȚȝĮȗȓȝİIJĮȠȚțȚĮțȐ

ĮʌȠȡȡȓȝȝĮIJĮĬĮʌȡȑʌİȚȞĮĮʌȠțȠȝȓȗİIJĮȚıİ țĮIJȐȜȜȘȜȠȤȫȡȠȫıIJİȞĮİȓȞĮȚįȣȞĮIJȒȘĮȞȐțIJȘıȘțĮȚ

ȘĮȞĮțȪțȜȦıȘīȚĮʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢıȤİIJȚțȐȝİIJȘȞĮȞĮțȪțȜȦıȘ

ĮȣIJȠȪIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢıIJȘȤȫȡĮıĮȢİʌȚıțİijșİȓIJİIJȘ įȚİȪșȣȞıȘ Dell.com/recycle.

Waste Electrical and Electronic Equipment

(WEEE), azaz az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó irányelv

Az ilyen címkével jelölt terméket tilos háztartási hulladékként kezelni. Az ilyen hulladékot

érdekében a megfelelő elfogadóhelyre kell szállítani.

Dell.com/recycle .

Direttiva Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Questa etichetta indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Deve essere depositato in un impianto adeguato che sia in grado di eseguire operazioni di recupero e riciclaggio. Per informazioni sulle procedure di riciclaggio di questo prodotto nel proprio Paese, visitare:

Dell.com/recycle .

Direktīva par elektriskajiem un elektroniskajiem atkritumiem

Šis apzīmējums norāda, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tas ir jānodod atbilstošā savākšanas punktā, lai pareizi atjaunotu vai pārstrādātu. Informāciju par šī produkta pārstrādes iespējām jūsu valstī skatiet: Dell.com/recycle .

Direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (Waste Electrical and Electronic

Equipment, WEEE)

Šis ženklas rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Nebenaudojamą gaminį reikia atiduoti į tam skirtą punktą atnaujinti arba perdirbti. Informacijos apie tinkamą šio gaminio perdirbimą jūsų šalyje rasite interneto svetainėje:

Dell.com/recycle .

Direttiva dwar Skart magħmul minn Tagħmir

Elettroniku u Elettriku (Waste Electrical and

Din it-tikketta tindika li dan il-prodott m’għandux jintrema ma’ l-iskart domestiku. Għandu jintrema f’faċilità adattata fejn ikun jista’ jiġi rkuprat u riċiklat.

Għal aktar tagħrif dwar kif għandek tirriċikla dan il-prodott fil-pajjiż tiegħek, jekk jogħġbok żur:

Dell.com/recycle .

Direktivet for kassert elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)

Dette merket angir at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Det skal leveres resirkulering. For informasjon om hvordan du resirkulerer dette produktet i ditt land, vennligst besøk:

Dell.com/recycle .

Dyrektywa dotycząca odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE)

Etykieta ta oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy go przekazać do odpowiedniego zakładu, gdzie zostanie poddany odzyskowi i recyklingowi. Informacje o sposobie recyklingu tego produktu w poszczególnych krajach można znaleźć pod adresem: Dell.com/recycle .

Directiva WEEE (Waste Electrical and

Electronic Equipment)

Esta etiqueta indica que esse produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo normal. Deve ser depositado numa instalação apropriada para como reciclar este produto de forma responsável no seu

Dell.com/recycle .

Directiva privind deşeurile provenite din echipamentele electrice şi electronice (WEEE)

Această etichetă indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat laolată cu gunoiul menajer. El trebuie depozitat într-un loc special amenajat pentru a permite recuperarea şi reciclarea. Pentru informaţii privitoare la reciclarea în mod reponsabil

Dell.com/recycle .

Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɨɛɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ:(((

Ýòà ìàðêèðîâêà îçíà÷àåò, ÷òî äàííûé ïðîäóêò íå

ñëåäóåò óòèëèçèðîâàòü âìåñòå ñ áûòîâûì ìóñîðîì.

Ïðîäóêò ñëåäóåò óòèëèçèðîâàòü íà ñïåöèàëèçèðîâàííîì

ïðåäïðèÿòèè, ÷òîáû â äàëüíåéøåì åãî ìîæíî áûëî

ïåðåðàáîòàòü. Èíôîðìàöèþ î ïðàâèëàõ óòèëèçàöèè èçäåëèÿ â

âàøåé ñòðàíå ìîæíî ïîëó÷èòü íà âåá óçëå: Dell.com/recycle .

Smernica o odpadoch z elektrických

Tento štítok znamená, že sa výrobok nesmie likvidovať ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať na príslušnom mieste na obnovu alebo recykláciu. vašej krajine nájdete na stránke: Dell.com/recycle .

Direktiva o odlaganju električne in elektronske opreme (WEEE)

Ta znak označuje, da izdelek ni primeren za odlaganje skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga je treba na ustreznem mestu za

Dell.com/recycle .

Residuos de Aparatos Eléctricos

Esta etiqueta indica que la eliminación de este producto no se puede hacer junto con el deshecho doméstico. Se debe depositar en una instalación

Para obtener más información sobre cómo reciclar este producto en su país, visite el sitio web: Dell.com/recycle .

Direktiv för kassering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE - Waste

Electrical and Electronic Equipment)

Den här etiketten betyder att produkten inte får

återvinningsstation. Information om hur produkten

återvinns i ditt land finns på adressen Dell.com/ recycle. Inom EU betyder den här etiketten att produkten inte får slängas i hushållsavfallet. Den ska lämnas in på en

återvinningsstation. Information om hur produkten återvinns

Dell.com/recycle .

Waste Electrical and Electronic Equipment

(WEEE) Yönergeleri

Bu etiket, ürünün ev elektroniği aletleri atıkları ile saklanması gerekir. Bu ürünün geri döşünümünün ziyaret edin: Dell.com/recycle . EEE Yönetmeliğine

Kullaniminin Sinirlandirilmasina Dair Yönetmelik

Registration, Evaluation, Authorization of

Chemicals (REACH)

REACH is the European Union (EU) chemical substances regulatory framework. Information on substances of very high concern contained in Dell products in a concentration a b o v e 0 .

1 % w e i g h t b y w e i g h t ( w / w ) c a n b e f o u n d a t

Dell.com/REACH

Enregistrement, évaluation, autorisation des produits chimiques (REACH)

REACH est le programme de réglementation des produits chimiques dans l’Union européenne (UE). Vous trouverez des informations sur les substances très préoccupantes que contiennent les produits Dell en concentration supérieure à 0,1 % e n p o i d s ( m / m ) s u r Dell.com/REACH

Registro, evaluación y autorización de productos químicos (Registration, Evaluation,

Authorization of Chemicals - REACH)

REACH es el organismo de regulación de sustancias químicas de la Unión Europea (UE). La información sobre sustancias de alto riesgo contenidas en productos Dell en una concentración superior al 0,1% peso por peso (p/p) se puede encontrar en

Dell.com/REACH

Registration, Evaluation, Authorization of

Chemicals (REACH)

REACH is het regelgevingskader van de Europese Unie (EU) op het gebied van chemische stoffen. Informatie over zeer gevaarlijke stoffen in Dell-producten in een concentratie van boven de 0,1 % gewicht per gewicht (w/w) is te vinden op

Dell.com/REACH

REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals - Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas)

O REACH é o sistema regulador de substâncias químicas da

União Europeia (UE). As informações sobre substâncias que são motivo de grande preocupação existentes nos produtos Dell numa concentração acima de 0,1 % peso por peso (p/p) podem ser encontradas em Dell.com/REACH

Registrierung, Beurteilung und Zulassung von Chemikalien (REACH, Registration,

Evaluation, Authorization of Chemicals)

Die EU-Richtlinie REACH ist das Regelwerk der Europäischen

Union für chemische Substanzen. Informationen zu bedenklichen

Substanzen, die in Dell-Produkten in einer Konzentration von m e h r a l s 0 , 1 G e w i c h t s p r o z e n t ( w / w , W e i g h t b sind, finden Sie unter Dell.com/REACH y W e i g h ) e n t h a tl e n

Garantía

3 años para los componentes y funciones mecánicos y un año para los componentes y funciones eléctricos. Todos los componentes de terceros se acogerán a la garantía según la defi na el fabricante.

SOLUCIÓN PERSONALIZADA DE ERGOTRON PARA DELL

Para mantenimiento, visite www.ergotron.com/Dell o www.dell.com/support

888-98-042-G-00 rev. E • 11/17

© 2016 Ergotron, Inc. All rights reserved.

5 of 5

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement