Dell E2215HV User guide

Dell E2215HV User guide
คู่มือผู้ใช้
Dell E2015HV
Dell E2215HV
Dell E2715H
หมายเลขรุ่น: E2015HV / E2215HV / E2715H
รุ่นระเบียบข้อบังคับ: E2015HVf / E2215HVf / E2715Hf
หมายเหตุ: หมายเหตุ ระบุถึงข้อมูลสำ�คัญ ที่ช่วยให้คุณใช้จอภาพของคุณ
ได้ดีขึ้น
ข้อควรระวัง: ข้อควรระวัง ระบุถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อฮาร์ดแวร์
หรือการสูญเสียข้อมูล ถ้าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน
คำ�เตือน: คำ�เตือน ระบุถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน การ
บาดเจ็บต่อร่างกาย หรือถึงขั้นเสียชีวิต
© 2014 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์
ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ห้ามทำ�ซ้ำ�เอกสาร
เหล่านี้ในลักษณะใดๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dell Inc.
โดยเด็ดขาด
เครื่องหมายการค้าที่ใช้ในเนื้อหานี้: Dell และโลโก้ DELL เป็นเครื่องหมายการค้า
ของ Dell Inc. Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือ
เครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/ หรือประเท
ศอื่นๆ ENERGY STAR เป็นเครื่องหมายการค้าของตัวแทนปกป้องสิ่งแวดล้อมของ
สหรัฐอเมริกา ในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนของ ENERGY STAR, Dell Inc. สร้างผลิตภัณฑ์
นี้ขึ้นมาให้มีคุณสมบัติตรงตามคำ�แนะนำ�ของ ENERGY STAR สำ�หรับประสิทธิภาพใน
การใช้พลังงาน
อาจมีการใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อการค้าอื่นในเอกสารฉบับนี้เพื่ออ้างถึงบริษัท
ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายและชื่อหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทเหล่านี้ Dell Inc. ขอ
ประกาศว่าเราไม่มีความสนใจในเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของบริษัทอื่น
นอกจากของบริษัทเราเอง
2014 – 7 การแก้ไขครั้งที่ A00
สารบัญ
คู่มือผู้ใช้ ตัวจัดการการแสดงผล Dell . . . . . . . . . . . . 6
ภาพรวม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
การใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าด่วน . . . . . . . . . . . . . 6
การตั้งค่าฟังก์ชั่นการแสดงผลพื้นฐาน . . . . . . . . . . . . 7
การกำ�หนดโหมดพรีเซ็ตไปยังแอพพลิเคชั่นต่างๆ 8���������������� 8
การใช้คุณสมบัติด้านการอนุรักษ์พลังงาน . . . . . . . . . . 9
เกี่ยวกับจอภาพของคุณ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
รายการในกล่องบรรจุ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
การระบุชิ้นส่วนและตัวควบคุมต่างๆ . . . . . . . . . . . . 12
ข้อมูลจำ�เพาะจอภาพ1�������������������������������������������������������� 16
โหมดการจัดการพลังงาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
การกำ�หนดพิน 1�����������������������������������������������������������������������������18
ความสามารถพลักแอนด์เพลย์ . . . . . . . . . . . . . .
20
ข้อมูลจำ�เพาะจอแสดงผลแบบแบน 2�������������������������������������������������21
ข้อมูลจำ�เพาะเกี่ยวกับความละเอียด2�������������������������������������������������22
ข้อมูลจำ�เพาะเกี่ยวกับไฟฟ้า 2����������������������������������������������������������22
โหมดการแสดงผลพรีเซ็ต . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
คุณลักษณะทางกายภาพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
คุณลักษณะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
นโยบายคุณภาพ & พิกเซลของจอภาพ LCD . . . . . . .
26
คำ�แนะนำ�ในการบำ�รุงรักษา����������������������������������������������� 26
การดูแลจอภาพของคุณ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  3
การตั้งค่าจอภาพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
การต่อขาตั้ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
การเชื่อมต่อจอภาพของคุณ . . . . . . . . . . . . . . .
29
การเชื่อมต่อสายเคเบิล VGA สีน้ำ�เงิน2����������������������������������������������29
การเชื่อมต่อสายเคเบิล DVI สีขาว (สำ�าหรับ E2715H เท่านั้น) 3��������30
การเชื่อมต่อสายเคเบิลดิสเพลย์พอร์ตสีดำ�า (สำ�าหรับ E2715H เท่านั้น)0
30
การจัดระเบียบสายเคเบิลของคุณ (สำ�าหรับ E2215HV/
E2715H) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
การติดฝาปิดสายเคเบิล (สำ�าหรับ E2715H เท่านั้น)3����������� 31
การถอดขาตั้งจอภาพ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
การยึดผนัง (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม) . . . . . . . . . . . . . .
33
การใช้งานจอภาพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
การเปิดเครื่องจอภาพ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
การใช้ตัวควบคุมด้านหน้า . . . . . . . . . . . . . . . .
34
ปุ่มที่แผงด้านหน้า . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
การใช้เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) . . . . . . . . . . .
36
การเข้าถึงระบบเมนู . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ข้อความ OSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
การตั้งค่าความละเอียดมากที่สุด . . . . . . . . . . . . .
56
การใช้ที่เอียง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
การแก้ไขปัญหา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
ทดสอบตัวเอง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
การวินิจฉัยในตัว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ปัญหาทั่วไป . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ปัญหาเฉพาะของผลิตภัณฑ์ . . . . . . . . . . . . . . .
63
ปัญหาซาวนด์บาร์ของ Dell . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4  
ภาคผนวก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
ประกาศ FCC (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น) และข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับอื่นๆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
การติดต่อ Dell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
การตั้งค่าจอภาพของคุณ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ตั้งค่าความละเอียดการแสดงผลเป็น 1600 x 900 (สำ�าห
รับ E2015HV) หรือ 1920 x 1080 (สำ�าหรับ E2215HV/
E2715H) (สูงสุด) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป Dell หรือคอมพิวเตอร์พกพา
Dell ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ . . . . . . . . . . . 68
ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป, คอมพิวเตอร์พกพา หรือ
กราฟฟิกการ์ดที่ไม่ใช่ยี่ห้อ Dell . . . . . . . . . . . . . . 68
กระบวนการสำ�หรับการตั้งค่าจอภาพคู่ใน Windows Vista®,
Windows® 7, Windows® 8 หรือ Windows® 8.1 . . . 69
สำ�หรับ Windows Vista®6�������������������������������������������������������������69
สำ�หรับ Windows® 77�������������������������������������������������������������������70
สำ�หรับ Windows® 8 หรือ Windows® 8.17����������������������������������72
การตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลสำ�หรับหลายจอภาพ 7��������������������������74
  5
คู่มือผู้ใช้ ตัวจัดการการแสดงผล Dell
ภาพรวม
ตัวจัดการการแสดงผล Dell เป็นแอพพลิเคชั่นบน Windows ที่ใช้เพื่อจัดการจอภาพ
หรือกลุ่มของจอภาพ โดยอนุญาตให้คุณปรับภาพที่แสดง, การกำ�หนดการตั้งค่า
อัตโนมัติ, การจัดการพลังงาน, การหมุนภาพ และคุณสมบัติอื่นๆ บนจอภาพ Dell บาง
รุ่นแบบแมนนวล หลังจากที่ติดตั้งแล้ว ตัวจัดการการแสดงผล Dell จะรันทุกครั้งที่
ระบบเริ่มต้น และจะวางไอคอนของโปรแกรมไว้ในถาดการแจ้งเตือน ข้อมูลเกี่ยวกับ
จอภาพต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบจะใช้ได้เสมอ เมื่อนำ�เมาส์ไปวางไว้เหนือไอคอน
ในถาดการแจ้งเตือน
การใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าด่วน
การคลิกที่ไอคอนในถาดการแจ้งเตือนของตัวจัดการการแสดงผล Dell จะเปิดกล่อง
โต้ตอบ การตั้งค่าด่วน เมื่อมีจอภาพ Dell ที่สนับสนุนมากกว่าหนึ่งจอภาพเชื่อมต่ออยู่
กับระบบ คุณสามารถเลือกจอภาพเป้าหมายโดยใช้เมนูที่มีให้ กล่องโต้ตอบ การตั้ง
ค่าด่วน อนุญาตให้คุณปรับแต่งความสว่างและระดับคอนทราสต์ของจอภาพ, เลือก
โหมดพรีเซ็ตต่างๆ แบบแมนนวล หรือตั้งค่าเป็นโหมดอัตโนมัติ และสามารถเปลี่ยน
ความละเอียดหน้าจอได้
6  คู่มือผู้ใช้ ตัวจัดการการแสดงผล Dell
นอกจากนี้ กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าด่วน ยังให้การเข้าถึงไปยังระบบติดต่อผู้ใช้ขั้น
สูงของตัวจัดการการแสดงผล Dell ซึ่งใช้เพื่อปรับฟังก์ชั่นพื้นฐาน, กำ�หนดค่าโหมด
อัตโนมัติ และเข้าถึงคุณสมบัติอื่นๆ
การตั้งค่าฟังก์ชั่นการแสดงผลพื้นฐาน
คุณสามารถใช้โหมดพรีเซ็ตสำ�หรับจอภาพที่เลือกแบบแมนนวล โดยใช้เมนูบนแท็บ
พื้นฐาน หรืออีกวิธีหนึ่งคือ สามารถเปิดทำ�งานโหมดอัตโนมัติก็ได้ โหมดอัตโนมัติ
ทำ�ให้โหมดพรีเซ็ตที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้าถูกนำ�ไปใช้โดยอัตโนมัติ เมื่อแอพพลิเคชั่นที่
ระบุแอกทีฟ ข้อความบนหน้าจอจะแสดงโหมดพรีเซ็ตปัจจุบันขึ้นมาชั่วคราว เมื่อใด
ก็ตามที่มีการเปลี่ยนโหมด
นอกจากนี้ คุณสามารถปรับความสว่างและคอนทราสต์ของจอภาพที่เลือกโดยตรงจาก
แท็บ พื้นฐาน ได้ด้วย
คู่มือผู้ใช้ ตัวจัดการการแสดงผล Dell  7
การกำ�หนดโหมดพรีเซ็ตไปยังแอพพลิเคชั่นต่างๆ
แท็บ โหมดอัตโนมัติ อนุญาตให้คุณเชื่อมโยงโหมดพรีเซ็ตกับแอพพลิเคชั่นเฉพาะ
และใช้งานโดยอัตโนมัติได้ เมื่อโหมดอัตโนมัติเปิดใช้งาน, ตัวจัดการการแสดงผล
Dell จะสลับไปยังโหมดพรีเซ็ตที่สัมพันธ์กันโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่แอพพลิเคชั่น
ที่เชื่อมโยงอยู่ถูกเปิดใช้งาน โหมดพรีเซ็ตที่กำ�หนดไปยังแอพพลิเคชั่นเฉพาะ อาจ
เหมือนกันบนจอภาพที่เชื่อมต่ออยู่แต่ละจอ หรือโหมดพรีเซ็ตสามารถแตกต่างกันใน
จอภาพแต่ละจอก็ได้
ตัวจัดการการแสดงผล Dell ถูกกำ�หนดไว้ล่วงหน้ากับแอพพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยมหลาย
ตัว ในการเพิ่มแอพพลิเคชั่นใหม่ไปยังรายการที่กำ�หนดไว้ เพียงลากแอพพลิเคชั่น
จากเดสก์ทอป, เมนูเริ่มของ Windows หรือที่ไหนก็ได้ และวางลงบนรายการปัจจุบัน
หมายเหตุ: การกำ�หนดโหมดพรีเซ็ตที่มีเป้าหมายไปยังแบตช์ไฟล์, สคริปต์ และ
ตัวโหลด รวมทั้งไฟล์ที่ไม่สามารถรันได้ เช่น ไฟล์ซิปหรือไฟล์ที่แพคไว้ ไม่ได้รับ
การสนับสนุน และจะไม่มีผลใดๆ
8  คู่มือผู้ใช้ ตัวจัดการการแสดงผล Dell
การใช้คุณสมบัติด้านการอนุรักษ์พลังงาน
บนเครื่อง Dell ที่สนับสนุน จะมีแท็บ PowerNap ให้สำ�หรับตั้งค่าตัวเลือกการอนุรักษ์
พลังงาน เมื่อสกรีนเซฟเวอร์เปิดทำ�งาน ความสว่างของจอภาพสามารถถูกตั้งค่าโดย
อัตโนมัติเป็นระดับต่ำ�ที่สุด หรือจอภาพสามารถถูกสั่งให้เข้าสู่โหมดสลีปเพื่อประหยัด
พลังงานมากขึ้นก็ได้
คู่มือผู้ใช้ ตัวจัดการการแสดงผล Dell  9
เกี่ยวกับจอภาพของคุณ
รายการในกล่องบรรจุ
จอภาพของคุณส่งมอบมาพร้อมกับองค์ประกอบต่างๆ ดังแสดงด้านล่าง ตรวจดูให้
แน่ใจว่าคุณได้รับชิ้นส่วนทั้งหมดครบถ้วน และ การติดต่อ Dell ถ้ามีรายการใดๆ
หายไป
หมายเหตุ: บางรายการอาจเป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่ม และไม่ได้ส่งมอบมาพร้อมกับ
จอภาพของคุณ คุณสมบัติหรือสื่อบางชนิด อาจไม่มีในบางประเทศ
• จอภาพ
• ตัวยกขาตั้ง
E2015HV
E2215HV
E2015HV/E2215HV
E2715H
• ฐานขาตั้ง
E2715H
• ฝาปิดสกรู VESA™
E2015HV/E2215HV
E2715H
• ฝาปิดสายเคเบิล
• สายไฟ (แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
• สายเคเบิล VGA
10  เกี่ยวกับจอภาพของคุณ
• สายเคเบิล DVI
E2715H
• แผ่นไดรเวอร์และเอกสาร
• คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ
• ข้อมูลความปลอดภัยและระเบียบข้อบังคับ์
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
จอแสดงผลแบบแบน Dell E2015HV/E2215HV/E2715H เป็นจอแสดงผลผลึก
คริสตัลเหลว แบบแอก ทีฟแมทริกซ์ ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ฟิล์มแบบบาง คุณสมบัติของ
จอภาพ ประกอบด้วย:
• E2015HV: ขนาดภาพที่สามารถดูได้ตามแนวทแยงมุม 49.53 ซม. (19.5 นิ้ว),
ความละเอียด 1600 x 900 บวกการสนับสนุนการแสดงผลที่ความละเอียดต่ำ�กว่า
แบบเต็มหน้าจอ
• E2215HV: ขนาดภาพที่สามารถดูได้ตามแนวทแยงมุม 54.69 ซม. (21.5 นิ้ว),
ความละเอียด 1920 x 1080 บวกการสนับสนุนการแสดงผลที่ความละเอียดต่ำ�กว่า
แบบเต็มหน้าจอ
• E2715H: ขนาดภาพที่สามารถดูได้ตามแนวทแยงมุม 68.58 ซม. (27.0 นิ้ว),
ความละเอียด 1920 x 1080 บวกการสนับสนุนการแสดงผลที่ความละเอียดต่ำ�กว่า
แบบเต็มหน้าจอ
• ความสามารถในการปรับความเอียง
• ขาตั้งที่สามารถถอดได้ และรูยึดที่ตรงตามมาตรฐานสมาคมมาตรฐานวิดีโอ
อิเล็กทรอนิกส์ (VESA) 100 มม. เพื่อเป็นทางเลือกหลายๆ วิธีในการยึดจอภาพให้
เลือกใช้
• ความสามารถพลักแอนด์เพลย์ ถ้าระบบของคุณสนับสนุน
• การปรับแต่งที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) สำ�หรับการตั้งค่าและการปรับหน้าจอที่ง่าย
• แผ่นซอฟต์แวร์และเอกสาร ซึ่งประกอบด้วยไฟล์ข้อมูล (INF), ไฟล์การจับคู่สีภาพ
(ICM) และเอกสารของผลิตภัณฑ์
• ซอฟต์แวร์ตัวจัดการการแสดงผล Dell
• คุณสมบัติที่สอดคล้องกับ ENERGY STAR
• สล็อตล็อคเพื่อความปลอดภัย
• E2715H: ตัวล็อกขาตั้ง
• ความสามารถในการจัดการทรัพย์สิน
• E2015HV/E2215HV: การจัดอันดับ EPEAT Sliver
• E2715H: การจัดอันดับ EPEAT Gold
เกี่ยวกับจอภาพของคุณ  11
•
•
•
•
•
•
CECP (สำ�หรับประเทศจีน)
คุณสมบัติที่สอดคล้องกับ RoHS
E2715H: คุณสมบัติที่สอดคล้องกับ TCO
E2015HV/E2215HV: รองรับ VGA.
E2715H: รองรับ VGA, DVI-D, Displayport 1.2.
มาตรวัดพลังงาน แสดงระดับพลังงานที่จอภาพใช้แบบเรียลไทม์
การระบุชิ้นส่วนและตัวควบคุมต่างๆ
มุมมองด้านหน้า
E2015HV:
E2215HV/E2715H:
12  เกี่ยวกับจอภาพของคุณ
1.
ปุ่มฟังก์ชั่น (สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม, ดู การใช้งานจอภาพ)
2
ปุ่มเปิด/ปิด (พร้อมไฟแสดงสถานะ LED)
มุมมองด้านหลัง
E2015HV:
E2015HV
ฉลาก
มุมมองด้านหลังเมื่อใส่ขาตั้งจอภาพ
คำ�อธิบาย
การใช้
1
รูยึด VESA (100 มม.)
เพื่อยึดจอภาพ
2
ฉลากระเบียบข้อบังคับ
แสดงการรับรองตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ
3
ฉลากหมายเลขซีเรียลบาร์โค้ด
4
สล็อตล็อคเพื่อความปลอดภัย
5
แผ่นยึด Dell ซาวนด์บาร์
ดูฉลากนี้ ถ้าคุณจำ�าเป็นต้องติดต่อ Dell สำ�าห
รับการสนับสนุนด้านเทคนิค
ใช้ล็อคเพื่อความปลอดภัยเพื่อยึดจอภาพของ
คุณ (ล็อคเพื่อความปลอดภัยไม่ได้ให้มา)
ในการติด Dell ซาวนด์บาร์ที่เป็นอุปกรณ์ซื้อ
เพิ่ม
E2215HV:
E2215HV
มุมมองด้านหลังเมื่อใส่ขาตั้งจอภาพ
เกี่ยวกับจอภาพของคุณ  13
ฉลาก
คำ�อธิบาย
การใช้
1
รูยึด VESA (100 มม.)
เพื่อยึดจอภาพ
2
ฉลากระเบียบข้อบังคับ
แสดงการรับรองตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ
3
ฉลากหมายเลขซีเรียลบาร์โค้ด
4
สล็อตล็อคเพื่อความปลอดภัย
5
แผ่นยึด Dell ซาวนด์บาร์
6
สล็อตการจัดการสายเคเบิล
ดูฉลากนี้ ถ้าคุณจำ�าเป็นต้องติดต่อ Dell สำ�าห
รับการสนับสนุนด้านเทคนิค
ใช้ล็อคเพื่อความปลอดภัยเพื่อยึดจอภาพของ
คุณ (ล็อคเพื่อความปลอดภัยไม่ได้ให้มา)
ในการติด Dell ซาวนด์บาร์ที่เป็นอุปกรณ์ซื้อ
เพิ่ม
ช้เพื่อจัดระเบียบสายเคเบิล โดยการร้อยสาย
ต่างๆ ผ่านสล็อต
E2715H:
E2715H
ฉลาก
มุมมองด้านหลังเมื่อใส่ขาตั้งจอภาพ
คำ�อธิบาย
การใช้
1
รูยึด VESA (100 มม.)
เพื่อยึดจอภาพ
2
ฉลากระเบียบข้อบังคับ
แสดงการรับรองตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ
3
ปุ่มคลายขาตั้ง
คลายขาตั้งจากจอภาพ
4
สล็อตล็อคเพื่อความปลอดภัย
5
ป้ายแท็กบริการ
6
ฉลากหมายเลขซีเรียลบาร์โค้ด
7
แผ่นยึด Dell ซาวนด์บาร์
8
สล็อตการจัดการสายเคเบิล
ใช้ล็อคเพื่อความปลอดภัยเพื่อยึดจอภาพของ
คุณ (ล็อคเพื่อความปลอดภัยไม่ได้ให้มา)
แท็กบริการ Dell ใช้สำ�าหรับการรับประกันของ
Dell และเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการบริการ
ลูกค้า และสำ�าหรับบันทึกเป็นรายการของระบบ
ฐานข้อมูล
ดูฉลากนี้ ถ้าคุณจำ�าเป็นต้องติดต่อ Dell สำ�าห
รับการสนับสนุนด้านเทคนิค
ในการติด Dell ซาวนด์บาร์ที่เป็นอุปกรณ์ซื้อ
เพิ่ม
ช้เพื่อจัดระเบียบสายเคเบิล โดยการร้อยสาย
ต่างๆ ผ่านสล็อต
14  เกี่ยวกับจอภาพของคุณ
มุมมองด้านข้าง
E2015HV/E2215HV
ด้านขวา
E2715H
มุมมองด้านล่าง
E2015HV/E2215HV:
ฉลาก คำ�อธิบาย
การใช้
1
ขั้วต่อไฟ AC
เพื่อเชื่อมต่อสายไฟของจอภาพ
2
ขั้วต่อ VGA
เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับจอภาพโดยใช้
สายเคเบิล VGA
E2715H:
ฉลาก คำ�อธิบาย
การใช้
1
ขั้วต่อไฟ AC
เพื่อเชื่อมต่อสายไฟของจอภาพ
2
ขั้วต่อดิสเพลย์พอร์ต
3
ขั้วต่อ DVI
4
ขั้วต่อ VGA
เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับจอภาพโดยใช้
สายเคเบิลดิสเพลย์พอร์ต
เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับจอภาพโดยใช้
สายเคเบิล DVI
เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับจอภาพโดยใช้
สายเคเบิล VGA
เกี่ยวกับจอภาพของคุณ  15
ข้อมูลจำ�เพาะจอภาพ
ส่วนต่อไปนี้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโหมดการจัดการพลังงานแบบต่างๆ และการกำ�หนดพิน
สำ�หรับขั้วต่อแบบต่างๆ ของจอภาพของคุณ
โหมดการจัดการพลังงาน
ถ้าคุณมีการ์ดแสดงผลหรือซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับ DPM ของ VESA ติดตั้งอยู่
ใน PC ของคุณ, จอภาพจะลดการสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อไม่ได้ใช้งานโดยอัตโนมัติ
สถานะนี้เรียกว่า โหมดประหยัดพลังงาน ถ้าคอมพิวเตอร์ตรวจพบการป้อนข้อมูลจาก
แป้นพิมพ์ เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่นๆ จอภาพจะกลับมาทำ�งานโดยอัตโนมัติ
ตารางต่อไปนี้แสดงการสิ้นเปลืองพลังงาน และการส่งสัญญาณของคุณสมบัติการ
ประหยัดพลังงานอัตโนมัตินี้:
E2015HV:
ซิงค์แนว
นอน
โหมด VESA
ซิงค์
วิดีโอ
แนวตั้ง
การทำ�งานปกติ
แอกทีฟ
แอกทีฟ
โหมดไม่แอกทีฟ
ไม่แอกทีฟ
ปิดเครื่อง
-
ไม่แอก
ทีฟ
-
ไฟแสดง
สถานะ
เพาเวอร์
แอก
สีขาว
ทีฟ
กะพริบ ส่องแสงสี
ขาว
ดับ
การสิ้นเปลือง
พลังงาน
20 W (สูงสุด) **
16 W (ทั่วไป)
น้อยกว่า 0.5 วัตต์
น้อยกว่า 0.5 วัตต์ *
E2215HV:
ซิงค์แนว
นอน
โหมด VESA
ซิงค์
วิดีโอ
แนวตั้ง
ไฟแสดง
สถานะ
เพาเวอร์
การทำ�งานปกติ
แอกทีฟ
แอกทีฟ
แอกทีฟ สีขาว
โหมดไม่แอกทีฟ
ไม่แอกทีฟ
ปิดเครื่อง
-
ไม่แอก
ทีฟ
-
กะพริบ ส่องแสงสี
ขาว
ดับ
การสิ้นเปลือง
พลังงาน
25 W (สูงสุด) **
18.5 W (ทั่วไป)
น้อยกว่า 0.5 วัตต์
น้อยกว่า 0.5 วัตต์ *
E2715H:
ซิงค์แนว
นอน
โหมด VESA
ซิงค์
วิดีโอ
แนวตั้ง
ไฟแสดง
สถานะ
เพาเวอร์
การทำ�งานปกติ
แอกทีฟ
แอกทีฟ
แอกทีฟ สีขาว
โหมดไม่แอกทีฟ
ไม่แอกทีฟ
ปิดเครื่อง
-
ไม่แอก
ทีฟ
-
กะพริบ ส่องแสงสี
ขาว
ดับ
16  เกี่ยวกับจอภาพของคุณ
การสิ้นเปลือง
พลังงาน
31 W (สูงสุด) **
25 W (ทั่วไป)
น้อยกว่า 0.5 วัตต์
น้อยกว่า 0.5 วัตต์ *
OSD จะทำ�งานเฉพาะในโหมด การทำ�งานปกติ เท่านั้น เมื่อกดปุ่มใดๆ ยกเว้นปุ่ม
เพาเวอร์ในโหมดไม่แอกทีฟ, ข้อความต่อไปนี้จะแสดงขึ้น:
เปิดทำ�งานคอมพิวเตอร์และจอภาพ เพื่อเข้าถึงยัง OSD
หมายเหตุ: จอภาพ Dell E2015HV/E2215HV/E2715H มีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับมาตรฐาน ENERGY STAR®
*การไม่สิ้นเปลืองพลังงานเลยในโหมด ปิดเครื่อง สามารถทำ�ได้โดยการถอดสายไฟ
ออกจากจอภาพเท่านั้น
** การสิ้นเปลืองพลังงานสูงสุดโดยเปิดความสว่างและคอนทราสต์สูงที่สุด
เกี่ยวกับจอภาพของคุณ  17
การกำ�หนดพิน
ขั้วต่อ D-Sub 15 พิน
หมายเลขพิน ด้านข้าง 15 พินของสายสัญญาณที่เชื่อมต่อ
1
วิดีโอ-สีแดง
2
วิดีโอ-สีเขียว
3
วิดีโอ-สีน้ำ�เงิน
4
GND
5
ทดสอบตัวเอง
6
GND-R
7
GND-G
8
GND-B
9
DDC +5 V
10
GND-ซิงค์
11
GND
12
ข้อมูล DDC
13
ซิงค์แนวนอน
14
ซิงค์แนวตั้ง
15
นาฬิกา DDC
18  เกี่ยวกับจอภาพของคุณ
ขั้วต่อ DVI
หมายเลขพิน ด้านข้าง 24 พินของสายสัญญาณที่เชื่อมต่อ
1
TMDS RX2-
2
TMDS RX2+
3
TMDS กราวนด์
4
ทศนิยม
5
ทศนิยม
6
นาฬิกา DDC
7
ข้อมูล DDC
8
ทศนิยม
9
TMDS RX1-
10
TMDS RX1+
11
TMDS กราวนด์
12
ทศนิยม
13
ทศนิยม
14
+5 V เพาเวอร์
15
ทดสอบตัวเอง
16
ตรวจจับฮ็อตพลัก
17
TMDS RX0-
18
TMDS RX0+
19
TMDS กราวนด์
20
ทศนิยม
21
ทศนิยม
22
TMDS กราวนด์
23
TMDS นาฬิกา+
24
TMDS นาฬิกา-
เกี่ยวกับจอภาพของคุณ  19
ขั้วต่อ DisplayPort
หมายเลขพิน ด้านข้าง 20 พินของสายสัญญาณที่เชื่อมต่อ
1
ML0(p)
2
GND
3
ML0(n)
4
ML1(p)
5
GND
6
ML1(n)
7
ML2(p)
8
GND
9
ML2(n)
10
ML3(p)
11
GND
12
ML3(n)
13
GND
14
GND
15
AUX(p)
16
GND
17
AUX(n)
18
HPD
19
DP_PWR_Return
20
+3.3 V DP_PWR
ความสามารถพลักแอนด์เพลย์
คุณสามารถติดตั้งจอภาพในระบบที่มีคุณสมบัติพลักแอนด์เพลย์ จอภาพจะให้ข้อมูล
การระบุจอแสดงผลแบบขยาย (EDID) แก่คอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติโดยใช้
โปรโตคอลแชนเนลข้อมูลการแสดงผล (DDC) เพื่อที่ระบบสามารถกำ�หนดค่าด้วย
20  เกี่ยวกับจอภาพของคุณ
ตัวเอง และปรับการตั้งค่าต่างๆ ของจอภาพได้อย่างเหมาะสมที่สุด การติดตั้งจอภาพ
ส่วนมากเป็นระบบอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกการตั้งค่าที่แตกต่างได้ ถ้าต้องการ
ข้อมูลจำ�เพาะจอแสดงผลแบบแบน
หมายเลขรุ่น
E2015HV
E2215HV
E2715H
ชนิดหน้าจอ
แอกทีฟแมทริกซ์ TFT LCD
แอกทีฟแมทริกซ์ - TFT แอกทีฟแมทริกซ์ LCD
TFT LCD
ชนิดจอแสดงผล
TN
TN
IPS/PLS
495.3 มม.
546.9 มม.
685.8 มม.
(19.50 นิ้ว)
432.0 ± 1.92 มม.
(21.53 นิ้ว)
476.64 มม.
(27.00 นิ้ว)
597.9 มม.
(18.77 นิ้ว)
268.11 มม.
(23.54 นิ้ว)
336.3 มม.
ภาพที่สามารถรับชมได้
ทแยงมุม
พื้นที่ที่ใช้งานได้แนว
นอน
(17.0 ± 0.08 นิ้ว)
พื้นที่ที่ใช้งานได้แนวตั้ง 239.76 ± 3.42 มม.
พื้นที่
ขนาดพิกเซล
(9.44 ± 0.13 นิ้ว)
103576.3 ± 6.57
มม. 2
(10.56 นิ้ว)
(13.24 นิ้ว)
146168.58 มม.
2
(198.21 นิ้ว )
(160.57 ± 0.01 มม2)
0.2712 x 0.2626 ±
0.2483 x 0.2483 มม.
0.0074 มม
2
201073.77 มม. 2
(311.67 นิ้ว2)
0.3114 x 0.3114
มม.
มุมการรับชม:
แนวนอน
ทั่วไป 90°
ทั่วไป 90°
ทั่วไป 178°
แนวตั้ง
ทั่วไป 50° ถึง 65°
ทั่วไป 50° ถึง 65°
ทั่วไป 178°
ความสว่างเอาต์พุต
200 cd/m² (ทั่วไป)
200 cd/m² (ทั่วไป)
300 cd/m²
(ทั่วไป)
อัตราคอนทราสต์
600 ต่อ 1 (ทั่วไป)
600 ต่อ 1 (ทั่วไป)
1000 ต่อ 1 (ทั่วไป)
การเคลือบแผ่นหน้า
ป้องกันการสะท้อน
ด้วยการเคลือบอย่าง
หนา 3H
ป้องกันการสะท้อนด้วย ป้องกันการสะท้อน
การเคลือบอย่างหนา
ด้วยการเคลือบ
3H
อย่างหนา 3H
แบ็คไลท์
ระบบแถบแสง LED
ระบบแถบแสง LED
เวลาตอบสนอง
5 ms ทั่วไป (สีดำ�เป็น 5 ms ทั่วไป (สีดำ�เป็น
สีขาว)
สีขาว)
8 ms ตามปกติ (สี
เทากับสีเทา)
ความลึกสี
16.7 ล้านสี
16.7 ล้านสี
16.7 ล้านสี
กามุตสี
85 % (ทั่วไป) **
85 % (ทั่วไป) **
85 % (ทั่วไป) **
ระบบแถบแสง LED
** E2015HV/E2215HV/E2715H กามุตสี (ทั่วไป) อ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบ
CIE1976 (85 %) และ CIE1931 (72 %)
เกี่ยวกับจอภาพของคุณ  21
ข้อมูลจำ�เพาะเกี่ยวกับความละเอียด
หมายเลขรุ่น
E2015HV
E2215HV/E2715H
ช่วงการสแกน
• แนวนอน
30 kHz ถึง 83 kHz (อัตโนมัติ)
• แนวตั้ง
56 Hz ถึง 76 Hz (อัตโนมัติ)
ความละเอียดพรีเซ็ตสูงสุด 1600 x 900 ที่ 60 Hz
1920 x 1080 ที่ 60 Hz
ข้อมูลจำ�เพาะเกี่ยวกับไฟฟ้า
หมายเลขรุ่น
E2015HV/E2215HV
E2715H
สัญญาณอินพุตวิดีโอ
อนาล็อก RGB: 0.7 โวลต์ ± 5 •
%, อิมพีแดนซ์อินพุต
75 โอห์ม
อนาล็อก RGB: 0.7 โวลต์
± 5 %, อิมพีแดนซ์อินพุต
75 โอห์ม
•
ดิจิตอล: ถอดได,้ DVI-D,
ขา แบบแข็ง, ไม่ไดต้ ่อกับ
จอแสดงผลในขณะทสี่ ่
งมอบ
•
การซิงโครไนซ์สัญญาณ
อินพุต
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ /
กระแสอินพุต AC
กระแสไหลพุ่ง
DisplayPort*, 600mV
สำ�าหรับสายดิฟเฟอเรน
เชียลแต่ละเส้น, อินพุ
ตอิมพิแดนซ์ 100 โอห์ม
ต่อคู่ดิฟเฟอเรนเชียล
การซิงโครไนซ์แยกตามแนวนอนและแนวตั้ง, ระดับ TTL ที่
ปราศจากขั้ว, SOG (คอมโพสิต SYNC บนสีเขียว)
100 VAC ถึง 240 VAC/50 Hz หรือ 60 Hz ± 3 Hz/1.5 A
(สูงสุด)
120 V: 30 A (สูงสุด)
240 V: 60 A (สูงสุด)
*สนับสนุนมาตรฐาน DP 1.2 (CORE) ไม่รวมรายการ AUX อย่างเร็ว, การขนส่ง 3D
สเตอริโอ, เสียง HBR (หรือเสียงอัตราข้อมูลสูง)
22  เกี่ยวกับจอภาพของคุณ
โหมดการแสดงผลพรีเซ็ต
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงโหมดพรีเซ็ตซึ่ง Dell รับประกันถึงขนาดภาพและจุดศูนย์กลาง:
E2015HV:
โหมดการ
แสดงผล
แนวนอน
ความถี่
(kHz)
แนวตั้ง
ความถี่ (Hz)
นาฬิกา
พิกเซล
(MHz)
ขั้วการซิงค์
(แนวนอน/
แนวตั้ง)
VESA, 720 x 400
31.5
70.1
28.3
-/+
VESA, 640 x 480
31.5
59.9
25.2
-/-
VESA, 640 x 480
37.5
75.0
31.5
-/-
VESA, 800 x 600
37.9
60.3
40.0
+/+
VESA, 800 x 600
46.9
75.0
49.5
+/+
VESA, 1024 x 768
48.4
60.0
65.0
-/-
VESA, 1024 x 768
60.0
75.0
78.8
+/+
VESA, 1152 x 864
67.5
75.0
108.0
+/+
VESA, 1280 x 1024
64.0
60.0
108.0
+/+
VESA, 1280 x 1024
80.0
75.0
135.0
+/+
VESA, 1600 x 900
55.5
60.0
97.8
+/-
โหมดการ
แสดงผล
แนวนอน
ความถี่
(kHz)
แนวตั้ง
ความถี่ (Hz)
นาฬิกา
พิกเซล
(MHz)
ขั้วการซิงค์
(แนวนอน/
แนวตั้ง)
VESA, 720 x 400
31.5
70.1
28.3
-/+
VESA, 640 x 480
31.5
59.9
25.2
-/-
VESA, 640 x 480
37.5
75.0
31.5
-/-
VESA, 800 x 600
37.9
60.3
40.0
+/+
VESA, 800 x 600
46.9
75.0
49.5
+/+
VESA, 1024 x 768
48.4
60.0
65.0
-/-
VESA, 1024 x 768
60.0
75.0
78.8
+/+
VESA, 1152 x 864
67.5
75.0
108.0
+/+
VESA, 1280 x 1024
64.0
60.0
108.0
+/+
VESA, 1280 x 1024
80.0
75.0
135.0
+/+
VESA, 1600 x 900
60.0
60.0
108.0
+/+
E2215HV/E2715H:
เกี่ยวกับจอภาพของคุณ  23
VESA, 1920 x 1080
67.5
60.0
148.5
+/+
คุณลักษณะทางกายภาพ
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงคุณลักษณะทางกายภาพของจอภาพ:
หมายเลขรุ่น
E2015HV
E2215HV
E2715H
ชนิดขั้วต่อ
D-subminiature, ขั้ว D-subminiature, ขั้ว D-subminiature, ขั้ว
ต่อสีน้ำ�เงิน
ต่อสีน้ำ�เงิน
ต่อสีน้ำ�เงิน;
DVI-D: ขั้วต่อสีขาว
ชนิดสายสัญญาณ
VGA
VGA
DP: ขั้วต่อสีดำ�
VGA
DVI-D
DisplayPort
ขนาด:
(พร้อมขาตั้ง)
ความสูง
358.8 มม.
ความกว้าง
(14.12 นิ้ว)
(15.59 นิ้ว)
473.9 มม. (ทั่วไป),
ความลึก
ขนาด:
(ไม่ใส่ขาตั้ง)
ความสูง
ความกว้าง
395.8 มม.
459.0 มม.
(18.07 นิ้ว)
468.6 มม. (ค่าน้อย
ที่สุด)
513.2 มม.
641.5 มม.
(18.66 นิ้ว (ทั่วไป),
(20.21 นิ้ว)
(25.26 นิ้ว)
18.45 นิ้ว (ค่าน้อย
ที่สุด))
165.5 มม.
165.5 มม.
180.0 มม.
(6.52 นิ้ว)
(6.52 นิ้ว)
(7.09 นิ้ว)
276.3 มม.
304.7 มม.
379.9 มม.
(10.88 นิ้ว)
(12.00 นิ้ว)
473.9 มม. (ทั่วไป), 513.2 มม.
(14.96 นิ้ว)
641.5 มม.
468.6 มม. (ค่าน้อย
ที่สุด)
(25.26 นิ้ว)
(20.21 นิ้ว)
(18.66 นิ้ว (ทั่วไป),
ความลึก
18.45 นิ้ว (ค่าน้อย
ที่สุด))
46.5 มม. (1.83 นิ้ว) 46.5 มม. (1.83 นิ้ว) 46.5 มม. (1.83 นิ้ว)
24  เกี่ยวกับจอภาพของคุณ
ขนาดขาตั้ง:
ความสูง
149.0 มม.
171.9 มม.
339.1 มม.
ความกว้าง
(5.87 นิ้ว)
180.6 มม.
(6.77 นิ้ว)
180.5 มม.
(13.35 นิ้ว)
220.0 มม.
ความลึก
(7.11 นิ้ว)
165.5 มม.
(7.11 นิ้ว)
165.5 มม.
(8.66 นิ้ว)
180.0 มม.
(6.52 นิ้ว)
(6.52 นิ้ว)
(7.09 นิ้ว)
4.25 กก.
8.55 กก.
(8.03 ปอนด์)
3.00 กก.
(9.35 ปอนด์)
3.50 กก.
(18.81 ปอนด์)
6.15 กก.
(6.60 ปอนด์)
(7.70 ปอนด์)
(13.53 ปอนด์)
2.38 กก.
2.90 กก.
4.53 กก.
(5.24 ปอนด์)
(6.38 ปอนด์)
(9.97 ปอนด์)
0.40 กก.
1.19 กก.
(0.88 ปอนด์)
(2.62 ปอนด์)
น้ำ�หนัก:
น้ำ�หนักพร้อมบรรจุภัณฑ์ 3.65 กก.
น้ำ�หนักพร้อมส่วน
ประกอบขาตั้งและสาย
เคเบิลต่างๆ
น้ำ�หนักเมื่อไม่ใส่
ส่วนประกอบขาตั้ง
(สำ�หรับยึดผนัง หรือเมื่อ
พิจารณาการยึด VESA ไม่มีสายเคเบิล)
น้ำ�หนักของส่วนประกอบ 0.33 กก.
ขาตั้ง
(0.73 ปอนด์)
คุณลักษณะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมสำ�หรับจอภาพของคุณ:
หมายเลขรุ่น
E2015HV
E2215HV
E2715H
อุณหภูมิ
• ขณะทำ�งาน
0°C ถึง 40°C
(32°F ถึง 104°F)
• ขณะไม่ทำ�งาน ขณะเก็บรักษา:
-20°C ถึง 60°C (-4°F ถึง 140°F)
ขณะขนส่ง: -20°C ถึง 60°C (-4°F ถึง 140°F)
ความชื้น
• ขณะทำ�งาน
10 % ถึง 80 % (ไม่กลั่นตัว)
• ขณะไม่ทำ�งาน ขณะเก็บรักษา: 5 % ถึง 90 % (ไม่กลั่นตัว)
ขณะขนส่ง: 5 % ถึง 90 % (ไม่กลั่นตัว)
ระดับความสูง
• ขณะทำ�งาน
5,000 ม. (16,404 ฟุต) สูงสุด
เกี่ยวกับจอภาพของคุณ  25
• ขณะไม่ทำ�งาน 12,191 ม. (40,000 ฟุต) สูงสุด
การกระจายความร้อน 68.3 BTU/ชั่วโมง
(สูงสุด)
85.3 BTU/ชั่วโมง
(สูงสุด)
105.8 BTU/ชั่วโมง
(สูงสุด)
54.6 BTU/ชั่วโมง
(ทั่วไป)
63.1 BTU/ชั่วโมง
(ทั่วไป)
85.3 BTU/ชั่วโมง
(ทั่วไป)
นโยบายคุณภาพ & พิกเซลของจอภาพ LCD
ระหว่างกระบวนการผลิตจอภาพ LCD, ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่จะมีหนึ่งหรือหลายพิกเซล
ที่จะหยุดคงที่ในสถานะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ที่มองเห็น คือพิกเซลคงที่
ซึ่งปรากฏเป็นจุดเล็กๆ ที่มืดสนิท หรือจุดที่มีสีผิดพลาดสว่างขึ้นมา เมื่อพิกเซลสว่าง
ตลอดเวลา เรียกว่า "จุดสว่าง" เมื่อพิกเซลเป็นสีดำ�ตลอดเวลา เรียกว่า "จุดมืด"
ในเกือบทุกกรณี พิกเซลคงที่เหล่านี้มองเห็นได้ยาก และไม่ทำ�ให้คุณภาพหรือ
ความสามารถในการใช้งานของจอแสดงผลเสียไป จอแสดงผลที่มีพิกเซลค้างคงที่
จำ�นวน 1 ถึง 5 พิกเซลถือว่าปกติ และอยู่ภายในมาตรฐานที่สามารถแข่งขันได้
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูไซต์สนับสนุนของ Dell ที่:
http://www.dell.com/support/monitors
คำ�แนะนำ�ในการบำ�รุงรักษา
การดูแลจอภาพของคุณ
ข้อควรระวัง: อ่านและทำ�ตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย ก่อนที่จะทำ�ความ
สะอาดจอภาพ
ข้อควรระวัง: ก่อนที่จะทำ�ความสะอาดจอภาพ ให้ถอดปลั๊กไฟของจอภาพ
ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าก่อน
สำ�หรับหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในรายการด้านล่าง ในขณะที่แกะ
หีบห่อ ทำ�ความสะอาด หรือจัดการกับจอภาพของคุณ:
• ในการทำ�ความสะอาดหน้าจอที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต ให้ใช้ผ้านุ่มที่สะอาด ชุบ
น้ำ�พอหมาดๆ เช็ดเบาๆ ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้กระดาษทำ�ความสะอาดหน้าจอแบบ
พิเศษ หรือสารละลายที่เหมาะสมสำ�หรับสารเคลือบป้องกันไฟฟ้าสถิต อย่าใช้
เบนซิน แอมโมเนีย สารทำ�ความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรืออากาศอัด
• ใช้ผ้าชุบน้ำ�สะอาดหมาดๆ เพื่อทำ�ความสะอาดพลาสติก หลีกเลี่ยงการใช้
ผงซักฟอกทุกชนิด เนื่องจากผงซักฟอกจะทิ้งคราบไว้บนพลาสติก
• ถ้าคุณสังเกตเห็นผงสีขาวเมื่อคุณแกะกล่องจอภาพ ให้ใช้ผ้าเช็ดออก ผงสีขาวนี้
เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งจอภาพ
• จัดการจอภาพด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากจอภาพที่มีสีเข้มอาจเป็นรอย และ
แสดงเนื้อสีขาวให้เห็นง่ายกว่าจอภาพที่มีสีอ่อน
• เพื่อรักษาคุณภาพบนจอภาพของคุณให้ดีที่สุด ให้ใช้สกรีนเซฟเวอร์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และปิดจอภาพเมื่อไม่ได้ใช้งาน
26  เกี่ยวกับจอภาพของคุณ
การตั้งค่าจอภาพ
การต่อขาตั้ง
หมายเหตุ: ฐานขาตั้งไม่ได้ต่ออยู่ เมื่อจอภาพถูกส่งมอบจากโรงงาน
1. ประกอบตัวยกขาตั้งเข้ากับฐานขาตั้ง
E2015HV:
E2215HV:
E2715H:
การตั้งค่าจอภาพ  27
a. วางฐานขาตั้งจอภาพบนพื้นโต๊ะที่มั่นคง
b. เลื่อนโครงขาตั้งจอภาพในทิศทางที่ถูกต้อง ลงไปยังฐานขาตั้ง จนกระทั่งคลิก
เข้าในตำ�แหน่ง
c. ขันสกรูที่ฐานให้แน่น
2. ต่อส่วนประกอบขาตั้งเข้ากับจอภาพ:
E2015HV/E2215HV:
a. วางจอภาพบนผ้านุ่ม หรือเบาะใกล้กับขอบของโต๊ะ
b. จัดแผ่นยึดส่วนประกอบของขาตั้งให้ตรงกับร่องของจอภาพ
c. เสียบแผ่นโลหะเข้าไปในจอภาพ จนกระทั่งล็อคลงในตำ�แหน่ง
E2715H:
a. ถอดฝาออก และวางจอภาพบนพื้นผิวที่เรียบ
b. เสียบลิ้นสองอันที่ส่วนบนของขาตั้งเข้ากับร่องที่ด้านหลังของจอภาพ
c. กดขาตั้งจนกระทัง่ สวมลงในตำ�าแหน่ง
28  การตั้งค่าจอภาพ
การเชื่อมต่อจอภาพของคุณ
คำ�เตือน: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในส่วนนี้ ให้ทำ�ตาม ขั้นตอน
เพื่อความปลอดภัย
ในการเชื่อมต่อจอภาพของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์:
1. ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ และถอดปลั๊กสายเพาเวอร์ออก
2. ต่อสายแสดงผลสีขาว (ดิจิตอล DVI-D) หรือสีน้ำ�เงิน (อะนาล็อก VGA) หรือ
สีดำ� (DisplayPort) กับพอร์ตวิดีโอที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์ อย่าใช้ทั้งสาม
สายพร้อมกัน ใช้สามสายได้เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สามเครื่องที่มีระบบภาพ
เหมาะสมเท่านั้น
การเชื่อมต่อสายเคเบิล VGA สีน้ำ�เงิน
E2015HV:
E2215HV:
E2715H:
การตั้งค่าจอภาพ  29
การเชื่อมต่อสายเคเบิล DVI สีขาว (สำ�าหรับ E2715H เท่านั้น)
การเชื่อมต่อสายเคเบิลดิสเพลย์พอร์ตสีดำ�า (สำ�าหรับ E2715H เท่านั้น)
หมายเหตุ: กราฟฟิกที่แสดงใช้สำ�หรับวัตถุประสงค์ในการสาธิตเท่านั้น ลักษณะ
ของคอมพิวเตอร์อาจแตกต่างจากนี้
การจัดระเบียบสายเคเบิลของคุณ (สำ�าหรับ E2215HV/E2715H)
หลังจากที่ต่อสายเคเบิลที่จำ�าเป็นทั้งหมดเข้ากับจอภาพและคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว (ดู
การเชื่อมต่อจอภาพสำ�าหรับการต่อสายเคเบิล) ให้จัดระเบียบสายเคเบิลทั้งหมดตามที่
แสดงด้านบน
30  การตั้งค่าจอภาพ
การติดฝาปิดสายเคเบิล (สำ�าหรับ E2715H เท่านั้น)
หมายเหตุ: ฝาปิดสายเคเบิลไม่ได้ติดอยู่ เมื่อจอภาพถูกส่งมอบจากโรงงาน
ในการติด ฝาปิดสายเคเบิล:
1. เสียบลิ้นสองอันที่ส่วนล่างของฝาปิดสายเคเบิลเข้ากับร่องที่ด้านหลังของจอภาพ
2. กดฝาปิดสายเคเบิลจนกระทั่งสวมลงในตำ�าแหน่ง
การถอดขาตั้งจอภาพ
หลังจากที่วางส่วนหน้าจอของจอภาพบนผ้านุ่มหรือเบาะ ทำ�ตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อ
ถอดฐานออก:
E2015HV:
การตั้งค่าจอภาพ  31
E2215HV:
1. ใช้ไขควงแบบยาวเพื่อผลักสลักคลายที่อยู่ในรู บริเวณเหนือขาตั้ง
2. หลังจากที่สลักถูกคลายแล้ว นำ�ฐานออกจากจอภาพ
E2715H:
1. กดปุ่มคลายขาตั้งค้างไว้
2. ยกขาตั้งขึ้นและนำ�าออกจากจอภาพ
32  การตั้งค่าจอภาพ
การยึดผนัง (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)
รูปที่ 1
3
BZ02
Canada Class B ICES-003/NMB-003.
Consumo de energía: XX.X Wh
Consumo de energía en modo de espera: X.XX Wh
Удельная мощность рабочего режима - X.XXX Вт/см²
Потребляемая мощность изделием в режиме ожидания - X.XX Вт
Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме - X.XX Вт
Q40G019N-700-42A
DELL
Flat Panel Monitor /Monitor Plano Panel /
液晶顯示器/液晶显示器/모니터
Model No. /Modelo /型號/型号/모델명: E2014Hc
S/N: CN-12MWY-64180-341-001L
XXXXXXX-XXXXX
KCC-REM-TPV-E2014Hc
신청인/제조자:
TPV Electronics(Fujian) Co., Ltd.
080-854-0066
REV A00
输入电源/정격입력: 100-240V 50/60Hz 1.5A
輸入電源: 交流電壓100-240伏特, 1.5安培, 50/60赫茲
Raheen Business Park Limerick Ireland www.dell.com
Made in China /Fabricado en China /
中國製造/中国制造/중국에서 만든
Made in China
Manufactured Date: Apr. 2013
Q40G019N-700-43A
X X X X X X - XX
XXXXX
N889
Q40G019N-700-44A
รูปที่ 2
(ขนาดสกรู: M4 x 10 มม.)
ดูขั้นตอนที่มาพร้อมกับชุดยึดฐาน VESA ที่ใช้ด้วยกันได้
1. วางหน้าจอของจอภาพบนผ้านุ่ม หรือเบาะบนโต๊ะเรียบที่มั่นคง
2. ถอดขาตั้งออก
3. แกะฝาปิดสกรู VESA™ ออก (รูปที่ 1)
4. ใช้ไขควงเพื่อไขสกรูสี่ตัวที่ยึดฝาพลาสติกออก (รูปที่ 2)
5. การติดแผ่นยึดจากชุดยึดผนังเข้ากับ LCD
6. ยึดจอ LCD บนผนังโดยทำ�ตามขั้นตอนที่มาพร้อมกับชุดยึดฐาน
หมายเหตุ: สำ�หรับใช้เฉพาะกับแผ่นยึดติดผนังที่อยู่ในรายการ UL ซึ่งสามารถ
รับน้ำ�หนักได้อย่างต่ำ� 2.38 กก. (E2015HV)/2.90 กก. (E2215HV)/4.53 กก.
(E2715H) เท่านั้น
การตั้งค่าจอภาพ  33
การใช้งานจอภาพ
การเปิดเครื่องจอภาพ
กดปุ่ม
เพื่อเปิดจอภาพ
การใช้ตัวควบคุมด้านหน้า
ใช้ปุ่ม ที่ด้านหน้าของจอภาพ เพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆ ของภาพ
E2015HV/E2215HV:
ปุ่มที่แผงด้านหน้า
A
โหมดพรีเซ็ต
B
C
ความสว่าง/คอนท
ราสต์
เมนู
D
ออก
34  การใช้งานจอภาพ
คำ�อธิบาย
ใช้ปุ่ม โหมดพรีเซ็ต เพื่อเลือกจากรายการของโหมดสีพรี
เซ็ต ดู การใช้เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD)
ใช้ปุ่ม ความสว่าง / คอนทราสต์ เพื่อเข้าถึงยังเมนูควบคุม
"ความสว่าง" และ "คอนทราสต์" โดยตรง
ใช้ปุ่ม เมนู เพื่อเปิดเมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD)
ใช้ปุ่ม ออก เพื่อออกจากเมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) และ
เมนูย่อยต่างๆ
E2715H:
ปุ่มที่แผงด้านหน้า
A
โหมดพรีเซ็ต
B
การเลือกอินพุต
คำ�อธิบาย
ใช้ปุ่ม โหมดพรีเซ็ต เพื่อเลือกจากรายการของโหมดสีพรี
เซ็ต ดู การใช้เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD)
ใช้ปุ่ม Input Source (การเลือกอินพุต) เพื่อเลือกสัญญาณ
วิดีโอที่เชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์ของคุณ
•
สัญญาณเข้า VGA
•
สัญญาณเข้า DVI-D
•
สัญญาณเข้า DisplayPort
ใช้ปุ่ม เมนู เพื่อเปิดเมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD)
C
เมนู
D
ออก
ใช้ปุ่ม ออก เพื่อออกจากเมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) และ
เมนูย่อยต่างๆ
ปุ่มที่แผงด้านหน้า
การใช้งานจอภาพ  35
ปุ่มที่แผงด้านหน้า คำ�อธิบาย
ใช้ปุ่ม ขึ้น เพื่อปรับ (เพิ่มช่วง) รายการต่างๆ ในเมนู OSD
A
ขึ้น
ใช้ปุ่ม ลง เพื่อปรับ (ลดช่วง) รายการต่างๆ ในเมนู OSD
B
ลง
C
D
ตกลง
ใช้ปุ่ม ตกลง เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
ใช้ปุ่ม กลับ เพื่อถอยกลับไปยังเมนูก่อนหน้า
กลับ
การใช้เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD)
การเข้าถึงระบบเมนู
หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ จากนั้นไปยังเมนูอื่น หรือออก
จากเมนู OSD, จอภาพจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ การ
เปลี่ยนแปลงยังจะถูกบันทึกเช่นกัน ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า จากนั้นรอให้
เมนู OSD หายไป
1. กดปุ่ม เพื่อเปิดเมนู OSD และแสดงเมนูหลัก
เมนูหลัก
36  การใช้งานจอภาพ
2. กดปุ่ม และ เพื่อสลับระหว่างตัวเลือกต่างๆ ในเมนู ในขณะที่คุณย้ายจาก
ไอคอนหนึ่งไปยังอีกไอคอนหนึ่ง ชื่อตัวเลือกจะถูกไฮไลต์
3. ในการเลือกรายการที่ไฮไลต์บนเมนู กดปุ่ม อีกครั้ง
4. กดปุ่ม และ เพื่อเลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการ
5. กดปุ่ม เพื่อเข้าไปยังแถบเลื่อน จากนั้นใช้ปุ่ม หรือ ให้สอดคล้องกับตัว
แสดงสถานะบนเมนู เพื่อทำ�การเปลี่ยนแปลงต่างๆ
6. เลือก เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้าโดยไม่ยอมรับการตั้งค่าปัจจุบัน หรือ เพื่อ
ยอมรับ และกลับไปยังเมนูก่อนหน้า
การใช้งานจอภาพ  37
ตารางด้านล่าง ให้รายการของตัวเลือกเมนู OSD และฟังก์ชั่นของตัวเลือกเหล่านั้น
ไอคอน เมนูและเมนู
คำ�อธิบาย
ย่อย
การใช้พลังงาน มาตรวัดนี้ แสดงระดับพลังงานที่จอภาพใช้แบบเรียลไทม์
ความสว่าง/คอ ใช้เมนู ความสว่าง และ คอนทราสต์ เพื่อปรับความสว่าง/คอนท
ราสต์
นทราสต์
ความสว่าง
อนุญาตให้คุณปรับความสว่าง หรือการส่องสว่างของแบ็คไลท์
กดปุ่ม
เพื่อเพิ่มความสว่าง และปุ่ม
(ต่ำ�สุด 0 ~ สูงสุด 100)
38  การใช้งานจอภาพ
เพื่อลดความสว่าง
คอนทราสต์
ปรับอัตโนมัติ
อนุญาตให้คุณปรับคอนทราสต์ หรือระดับความแตกต่างระหว่างส่วน
ที่มืดและส่วนที่สว่างบนหน้าจอ ปรับความสว่างก่อน และปรับคอนท
ราสต์เฉพาะเมื่อคุณจำ�เป็นต้องปรับเพิ่มเติมเท่านั้น
กดปุ่ม
เพื่อเพิ่มคอนทราสต์ และกดปุ่ม
เพื่อลดคอนทราสต์
(ต่ำ�สุด 0 ~ สูงสุด 100)
ใช้ปุ่มนี้ เพื่อเปิดทำ�งานการตั้งค่าอัตโนมัติ และปรับเมนู
การใช้งานจอภาพ  39
กล่องโต้ตอบต่อไปนี้ จะปรากฏบนหน้าจอสีดำ� ในขณะที่จอภาพ
ทำ�การปรับตัวเองไปยังอินพุตปัจจุบัน:
การปรับอัตโนมัติ อนุญาตให้จอภาพปรับไปยังสัญญาณวิดีโอที่เข้ามา
ด้วยตัวเอง หลังจากที่ใช้ การปรับอัตโนมัติ, คุณสามารถปรับจอภาพ
ของคุณเพิ่มเติมโดยใช้ตัวควบคุม นาฬิกาพิกเซล (หยาบ) และ เฟส
(ละเอียด) ภายใต้ การตั้งค่าการแสดงผล
หมายเหตุ: ปรับอัตโนมัติ จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณกดปุ่มในขณะที่ไม่มี
สัญญาณอินพุตวิดีโอที่แอกทีฟ หรือสายเคเบิลต่ออยู่
ตัวเลือกนี้ ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณกำ�ลังใช้ขั้วต่ออนาล็อก (VGA) เท่านั้น
แหล่งสัญญาณ ใช้เมนู แหล่งสัญญาณอินพุต เพื่อเลือกระหว่างสัญญาณวิดีโอแบบ
อินพุต (สำ�าห ต่างๆ ที่อาจเชื่อมต่ออยู่กับจอภาพของคุณ
รับ E2715H
เท่านั้น)
เลือกอัตโนมัติ
VGA
DVI-D
Displayport
เลือก เลือกอัตโนมัติ เพื่อสแกนหาสัญญาณอินพุตที่ใช้ได้
เลือกอินพุต VGA เมื่อคุณกำ�ลังใช้ขั้วต่ออนาล็อก (VGA) ผลัก
เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณอินพุต VGA
เลือกอินพุต DVI-D เมื่อคุณกำ�ลังใช้ขั้วต่อดิจิตอล (DVI) ผลัก
เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณอินพุต DVI
เลือกอินพุต Displayport เมื่อคุณกําลังใช้ขั้วต่อ (DP) ผลัก
เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณอินพุต Displayport
40  การใช้งานจอภาพ
สีี
ใช้เมนู สี เพื่อปรับตั้งค่าสีของมอนิเตอร์
รูปแบบสีอินพุต
อนุญาตให้คุณตั้งค่าโหมดอินพุตวิดีโอเป็น:
• RGB: เลือกตัวเลือกนี้
ถ้าจอภาพของคุณเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่น
DVD โดยใช้อะแดปเตอร์ HDMI เป็น DVI
• YPbPr: เลือกตัวเลือกนี้ ถ้าเครื่องเล่น DVD
ของคุณสนับสนุนเฉพาะเอาต์พุต YPbPr
การใช้งานจอภาพ  41
โหมดพรีเซ็ต
อนุญาตให้คุณเลือกจากรายการของโหมดสีพรีเซ็ต
• มาตรฐาน: โหลดการตั้งค่าสีมาตรฐานของจอภาพ
นี่เป็นโหมดพรีเซ็ตมาตรฐาน
• มัลติมีเดีย:
โหลดการตั้งค่าสีที่ดีที่สุดสำ�หรับแอพพลิเคชั่นมัลติมีเดีย
• ภาพยนตร์: โหลดการตั้งค่าสีที่ดีที่สุดสำ�หรับภาพยนตร์
• เกม: โหลดการตั้งค่าสีที่ดีที่สุดสำ�หรับแอพพลิเคชั่นเกม
ส่วนมาก
42  การใช้งานจอภาพ
ฮิว
ความอิ่มของสี
• กระดาษ: โหลดการตั้งค่าความสว่างและความชัดที่เหมาะ
สมที่สุดสำ�หรับการดูข้อความ ผสมผสานพื้นหลังข้อความเพ
อจำ�ลองให้เหมือนกระดาษจริงๆ โดยไม่สง่ ผลกระทบกับภาพสี.
ใช้กับรูปแบบอินพุต RGB เท่านั้น
• มัลติมีเดีย:
โหลดการตั้งค่าสีที่ดีที่สุดสำ�หรับแอพพลิเคชั่นมัลติมีเดีย
• ภาพยนตร์: โหลดการตั้งค่าสีที่ดีที่สุดสำ�หรับภาพยนตร์
• เกม: โหลดการตั้งค่าสีที่ดีที่สุดสำ�หรับแอพพลิเคชั่นเกม
ส่วนมาก
• ข้อความ:
โหลดการตั้งค่าสีที่ดีที่สุดสำ�หรับสภาพแวดล้อมในสำ�นักงาน
• อุ่น: เพิ่มอุณหภูมิสี หน้าจอจะปรากฏอุ่นขึ้น ด้วยโทนสีแดง/
สีเหลือง
• เย็น: ลดอุณหภูมิสี หน้าจอจะปรากฏเย็นขึ้น ด้วยโทนสีน้ำ�เงิน
• สีที่กำ�หนดเอง: อนุญาตให้คุณปรับการตั้งค่าสีแบบแมนนวล
กดปุ่ม
และ
เพื่อปรับค่าสีแดง, สีเขียว และสีน้ำ�เงิน
และสร้างโหมดสีพรีเซ็ตส่วนตัวของคุณ
คุณสมบัตินี้สามารถเลื่อนสีของภาพวิดีโอไปเป็นสีเขียวหรือม่วงได้
ใช้เพื่อปรับโทนสีผิวให้ได้ตามต้องการ ใช้
หรือ
เพื่อปรับค่าฮิว
จาก ‘0’ ถึง ‘100’
กด
เพื่อเพิ่มลักษณะโมโนโครมของภาพวิดีโอ
กด
เพื่อเพิ่มลักษณะที่มีสีสันสดใสของภาพวิดีโอ
หมายเหตุ: การปรับความอิ่มของสีใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเลือกโหมด
พรีเซ็ต ภาพยนตร์ หรือ เกม เท่านั้น
คุณสมบัตินี้สามารถปรับความอิ่มของสีของภาพวิดีโอได้ ใช้
เพื่อปรับความอิ่มของสีจาก ‘0’ ถึง ‘100’
กด
เพื่อเพิ่มลักษณะโมโนโครมของภาพวิดีโอ กด
ลักษณะที่มีสีสันสดใสของภาพวิดีโอ
หรือ
เพื่อเพิ่ม
หมายเหตุ: การปรับความอิ่มของสีใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเลือกโหมด
พรีเซ็ต ภาพยนตร์ หรือ เกม เท่านั้น
เพิ่มคุณภาพ
ภาพ
ทำ�ให้ภาพที่เพิ่มขนาดมีคุณภาพสูงขึ้น โดยการลดความจางของภาพ
และความหยาบของขอบ
หมายเหตุ: เพิ่มคุณภาพภาพ ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเลือกโหมดพรี
เซ็ต มาตรฐาน, มัลติมีเดีย, ภาพยนตร์ หรือ เกม เท่านั้น
รีเซ็ตการตั้งค่าสี รีเซ็ตการตั้งค่าสีของจอภาพของคุณไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
การใช้งานจอภาพ  43
การแสดงผล
ใช้เมนู การแสดงผล เพื่อปรับตั้งค่าการแสดงผลของมอนิเตอร์
อัตราส่วนภาพ
ปรับอัตราส่วนภาพเป็น กว้าง 16:9, 4:3, หรือ 5:4
ตำ�แหน่งแน
วนอน
ตำ�แหน่งแนวตั้ง
หมายเหตุ: การปรับ 16:9 ไม่จำ�เป็นที่ความละเอียดพรีเซ็ตสูงสุด
1600 x 900 (สำ�าหรับ E2015HV) หรือ 1920 x 1080 (สำ�าหรับ
E2215HV/E2715H)
ใช้ปุ่ม
หรือ
เพื่อปรับภาพไปทางซ้ายและขวา ค่าต่ำ�สุดคือ '0'
(-) ค่าสูงสุดคือ '100' (+)
ใช้ปุ่ม
หรือ
เพื่อปรับภาพขึ้นและลง ค่าต่ำ�สุดคือ '0' (-) ค่า
สูงสุดคือ '100' (+)
44  การใช้งานจอภาพ
ความชัด
นาฬิกาพิกเซล
เฟส
รีเซ็ตการตั้งค่า
การแสดงผล
คุณสมบัตินี้สามารถทำ�ให้ภาพดูชัดขึ้น หรือนุ่มลง ใช้
หรือ เพื่อ
ปรับความชัดจาก '0' ถึง '100'
การปรับเฟส และนาฬิกาพิกเซล อนุญาตให้คุณปรับจอภาพได้ตาม
ความชอบของคุณ ใช้ปุ่ม
หรือ
เพื่อปรับให้ได้คุณภาพของภาพ
ดีที่สุด
ถ้าไม่ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจโดยใช้การปรับ เฟส, ให้ใช้การปรับ
นาฬิกาพิกเซล (หยาบ) จากนั้นใช้ เฟส (ละเอียด) อีกครั้ง
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกู้คืนการตั้งค่าการแสดงผลเริ่มต้น
การใช้งานจอภาพ  45
พลังงาน
LED ปุ่มเพาเวอร์ อนุญาตให้คุณตั้งค่าไฟแสดงสถานะ LED เป็นเปิดหรือปิด เพื่อ
รีเซ็ตการตั้งค่า
พลังงาน
ประหยัดพลังงาน
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกู้คืนการตั้งค่าพลังงานเริ่มต้น
46  การใช้งานจอภาพ
การตั้งค่าเมนู
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆ ของ OSD เช่น ภาษาของ
OSD, จำ�นวนเวลาของเมนูที่จะแสดงบนหน้าจอ เป็นต้น
ภาษา
อนุญาตให้คุณตั้งค่าการแสดง OSD เป็นภาษาใดภาษาหนึ่งใน 8
ภาษา: อังกฤษ, สเปน, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, โปรตุเกส, รัสเซีย, จีน
แผ่นดินใหญ่ หรือญี่ปุ่น
อนุญาตให้คุณปรับพื้นหลัง OSD จากทึบแสงไปจนถึงโปร่งแสง
อนุญาตให้คุณตั้งเวลาที่จะให้ OSD ยังคงแอกทีฟ หลังจากที่คุณกด
ปุ่มบนจอภาพ
ความโปร่งแสง
ตัวตั้งเวลา
ใช้ปุ่ม
และ
5 ถึง 60 วินาที
เพื่อปรับตัวเลื่อนโดยเพิ่มครั้งละ 1 วินาที ตั้งแต่
การใช้งานจอภาพ  47
ล็อค
รีเซ็ตการตั้งค่า
เมนู
ปรับแต่ง
ควบคุมการเข้าถึงไปยังการปรับค่าต่างๆ เมื่อเลือก ล็อค จะไม่
อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับค่าต่างๆ ทุกปุ่มจะถูกล็อค ยกเว้นปุ่ม หมายเหตุ: เมื่อ OSD ถูกล็อค, การกดปุ่มเมนูจะนำ�คุณไปยังเมนูการ
ตั้งค่า OSD โดยตรง, โดยที่ 'OSD ล็อค' ถูกเลือกไว้ล่วงหน้า
ในขณะที่เข้า กดปุ่ม ค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อปลดล็อค และอนุญาต
ให้ผู้ใช้เข้าถึงการตั้งค่าที่สามารถใช้ได้ทั้งหมด
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกู้คืนการตั้งค่าเมนูเริ่มต้น
การเลือกตัวเลือกนี้ อนุญาตให้คุณตั้งปุ่มทางลัด 2 ปุ่ม
48  การใช้งานจอภาพ
ปุ่มทางลัด 1
ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่าง "โหมดพรีเซ็ต", "ความสว่าง/คอนท
ราสต์", "ปรับอัตโนมัติ", "แหล่งอินพุต" (สำ�หรับ E2715H เท่านั้น),
"อัตราส่วนภาพ" และตั้งค่าเป็นปุ่มทางลัด
การใช้งานจอภาพ  49
ปุ่มทางลัด 2
ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่าง "โหมดพรีเซ็ต", "ความสว่าง/คอนท
ราสต์", "ปรับอัตโนมัติ", "แหล่งอินพุต" (สำ�หรับ E2715H เท่านั้น),
"อัตราส่วนภาพ" และตั้งค่าเป็นปุ่มทางลัด
รีเซ็ตการปรับ
แต่ง
อนุญาตให้คุณกู้คืนปุ่มทางลัดกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
50  การใช้งานจอภาพ
อื่นๆ
การใช้งานจอภาพ  51
DDC/CI
DDC/CI (แชนเนลข้อมูลการแสดงผล/อินเตอร์เฟซคำ�สั่ง) อนุญาต
ให้ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณทำ�การปรับการตั้งค่าการแสดง
ผลของจอภาพ เช่น ความสว่าง, ความสมดุลของสี ฯลฯ
เปิดทำ�งาน (ค่าเริ่มต้น): ปรับสมรรถนะของจอภาพของคุณให้
เหมาะสมที่สุด และให้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่ลูกค้า
ปิดทำ�งาน: ปิดทำ�งานตัวเลือก DDC/CI และข้อความต่อไปนี้จะ
ปรากฏบนหน้าจอ
การปรับสภาพ
LCD
คุณสมบัตินี้ช่วยลดอาการภาพค้างในระดับเล็กน้อย
ถ้าดูเหมือนว่าภาพจะติดค้างบนจอภาพ, เลือก การปรับสภาพ
LCD เพื่อช่วยกำ�จัดอาการภาพค้างใดๆ การใช้คุณสมบัติการปรับ
สภาพ LCD อาจใช้เวลาพอสมควร คุณสมบัติ การปรับสภาพ LCD ไม่
สามารถลบอาการภาพค้างที่รุนแรง หรืออาการหน้าจอไหม้ได้
หมายเหตุ: ใช้ การปรับสภาพ LCD เฉพาะเมื่อคุณมีปัญหาภาพค้าง
เท่านั้น
ข้อความเตือนด้านล่างจะปรากฏขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้เลือก "เปิด
ทำ�งาน" การปรับสภาพ LCD
รีเซ็ตการตั้งค่า
สีอื่น
รีเซ็ตโรงงาน
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกู้คืนการตั้งค่าอื่นๆ เป็นค่าเริ่มต้น เช่น DDC/CI
รีเซ็ตการตั้งค่า OSD ทั้งหมดกลับเป็นค่าพรีเซ็ตจากโรงงาน
52  การใช้งานจอภาพ
ข้อความ OSD
เมื่อจอภาพไม่สนับสนุนโหมดความละเอียดใดๆ คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้:
นี่หมายความว่า จอภาพไม่สามารถซิงโครไนซ์กับสัญญาณที่กำ�ลังได้รับจาก
คอมพิวเตอร์ ดู ข้อมูลจำ�เพาะจอภาพ สำ�หรับช่วงความถี่แนวนอนและแนวตั้งที่
สามารถระบุได้โดยจอภาพนี้ โหมดที่แนะนำ�คือ 1600 x 900 (สำ�าหรับ E2015HV)
หรือ 1920 x 1080 (สำ�าหรับ E2215HV/E2715H)
คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้ก่อนที่ฟังก์ชั่น DDC/CI จะปิดทำ�งาน
การใช้งานจอภาพ  53
เมื่อจอภาพเข้าสู่โหมด ประหยัดพลังงาน, ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:
เปิดทำ�งานคอมพิวเตอร์ และปลุกจอภาพขึ้นมา เพื่อเข้าถึงไปยัง OSD
ถ้าคุณกดปุ่มใดๆ นอกเหนือจากปุ่มเพาเวอร์ ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น โดยขึ้นอยู่
กับอินพุตที่เลือก:
ถ้าสายเคเบิล VGA หรือ DVI หรือ DP ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่, กล่องโต้ตอบแบบลอยที่
แสดงด้านล่างจะปรากฏขึ้น จอภาพจะเข้าสู่ โหมดประหยัดพลังงานหลังจาก 5
นาที ถ้าถูกปล่อยทิ้งไว้ที่สถานะนี้
54  การใช้งานจอภาพ
การแก้ไขปัญหา สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม
ดู
การใช้งานจอภาพ  55
การตั้งค่าความละเอียดมากที่สุด
ในการตั้งค่าความละเอียดมากที่สุดสำ�หรับจอภาพ:
Windows Vista® ,Windows® 7 ,Windows® 8 หรือ Windows® 8.1:
1. สำ�หรับ Windows® 8 หรือ Windows® 8.1 เท่านั้น, เลือกไทล์ เดสก์ทอป เพื่อ
สลับไปเป็นเดสก์ทอ
ปแบบคลาสสิก
2. คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก ความละเอียดหน้าจอ
3. คลิกรายการแบบดึงลงของความละเอียดหน้าจอ และเลือก 1600 x 900 (สำ�าห
รับ E2015HV) หรือ 1920 x 1080 (สำ�าหรับ E2215HV/E2715H)
4. คลิก ตกลง
ถ้าคุณไม่เห็น 1600 x 900 (สำ�าหรับ E2015HV) หรือ 1920 x 1080 (สำ�าหรับ
E2215HV/E2715H) เป็นตัวเลือก, คุณอาจจำ�เป็นต้องอัพเดตไดรเวอร์กราฟฟิกของ
คุณ ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำ�หนึ่งในกระบวนการต่อไปนี้ให้สมบูรณ์:
ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปหรือคอมพิวเตอร์พกพา Dell:
• ไปที่ www.dell.com/support, ป้อนแท็กบริการของคุณ และดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ล่าสุดสำ�หรับกราฟฟิกการ์ดของคุณ
ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ยี่ห้อ Dell (พกพาหรือเดสก์ทอป):
• ไปที่ไซต์สนับสนุนสำ�หรับคอมพิวเตอร์ของคุณ และดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟิก
ล่าสุด
• ไปที่เว็บไซต์กราฟฟิกการ์ดของคุณ และดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟฟิกล่าสุด
56  การใช้งานจอภาพ
การใช้ที่เอียง
ที่เอียง
ในขณะที่ต่อขาตั้งอยู่ คุณสามารถเอียงจอภาพไปเป็นมุมการรับชมที่สบายที่สุด
E2015HV/E2215HV:
E2715H:
หมายเหตุ: ฐานขาตั้งไม่ได้ต่ออยู่ เมื่อจอภาพถูกส่งมอบจากโรงงาน
การใช้งานจอภาพ  57
การแก้ไขปัญหา
คำ�เตือน: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในส่วนนี้ ให้ทำ�ตาม ขั้นตอน
เพื่อความปลอดภัย
ทดสอบตัวเอง
จอภาพของคุณมีคุณสมบัติการทดสอบตัวเอง ที่อนุญาตให้คุณตรวจสอบว่าจอภาพ
ทำ�งานอย่างเหมาะสมหรือไม่ ถ้าจอภาพและคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออย่างเหมาะ
สม แต่หน้าจอก็ยังคงมืดอยู่ ให้รันการทดสอบตัวเอง โดยดำ�เนินการตามขั้นตอน
ต่อไปนี้:
1. ปิดทั้งคอมพิวเตอร์และจอภาพ
2. ถอดปลั๊กสายเคเบิลวิดีโอจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจถึง
กระบวนการทดสอบตัวเองอย่างเหมาะสม, ให้ถอดทั้งสายเคเบิลดิจิตอล (ขั้วต่อสี
ขาว) และสายเคเบิลอนาล็อก (ขั้วต่อสีน้ำ�เงิน) จากด้านหลังของคอมพิวเตอร์
3. เปิดจอภาพ
กล่องโต้ตอบแบบลอยควรปรากฏบนหน้าจอ (บนพื้นหลังสีดำ�) ถ้าจอภาพไม่
สามารถรับรู้ถึงสัญญาณวิดีโอ และทำ�งานอย่างถูกต้อง ในขณะที่อยู่ในโหมด
ทดสอบตัวเอง LED เพาเวอร์จะติดเป็นสีขาว นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับอินพุตที่เลือก
กล่องโต้ตอบแบบใดแบบหนึ่งที่แสดงด้านล่าง จะเลื่อนตลอดทั่วทั้งหน้าจออย่าง
ต่อเนื่อง
4. นอกจากนั้น กล่องนี้ยังปรากฏขึ้นระหว่างการทำ�งานระบบตามปกติ ถ้าสายเคเบิล
วิดีโอถูกตัดการเชื่อมต่อหรือเสียหายด้วย จอภาพจะเข้าสู่ โหมดประหยัด
พลังงานหลังจาก 5 นาที ถ้าถูกปล่อยทิ้งไว้ที่สถานะนี้
5. ปิดจอภาพของคุณ และเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอใหม่ จากนั้นเปิดทั้งคอมพิวเตอร์
และจอภาพ
ถ้าหน้าจอของจอภาพยังคงว่างอีกหลังจากที่คุณใช้กระบวนการก่อนหน้านี้แล้ว ให้
ตรวจสอบคอนโทรลเลอร์วิดีโอและคอมพิวเตอร์ เนื่องจากจอภาพของคุณทำ�งานได้
อย่างถูกต้อง
หมายเหตุ: คุณสมบัติการทดสอบตัวเองใช้ไม่ได้สำ�หรับโหมดเอส-วิดีโอ, คอม
โพสิต และคอมโพเนนต์วิดีโอ
58  การแก้ไขปัญหา
การวินิจฉัยในตัว
จอภาพของคุณมีเครื่องมือการวินิจฉัยในตัว ที่ช่วยคุณหาว่าความผิดปกติของหน้าจอ
ที่คุณเผชิญอยู่ เป็นปัญหากับจอภาพของคุณ หรือกับคอมพิวเตอร์และวิดีโอการ์ดของ
คุณ
1
2
3
4
5
หมายเหตุ: คุณสามารถรันการวินิจฉัยในตัวได้เฉพาะเมื่อสายเคเบิลวิดีโอไม่ได้
เสียบอยู่ และจอภาพอยู่ใน โหมดทดสอบตัวเอง เท่านั้น
ในการรันการวินิจฉัยในตัว:
1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าหน้าจอสะอาด (ไม่มีอนุภาคฝุ่นบนพื้นผิวของหน้าจอ)
2. ถอดปลั๊กสายเคเบิลวิดีโอจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์หรือจอภาพ จากนั้น
จอภาพจะเข้าไปยังโหมดทดสอบตัวเอง
3. กด ปุ่ม 1 และ ปุ่ม 4 บนแผงด้านหน้าค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 2 วินาที
หน้าจอสีเทาจะปรากฏขึ้น
4. ตรวจสอบหน้าจอเพื่อหาความผิดปกติอย่างละเอียด
5. กด ปุ่ม 4 บนแผงด้านหน้าอีกครั้ง สีของหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
6. ตรวจสอบจอแสดงผลเพื่อหาความผิดปกติ
7. ทำ�ซ้ำ�ขั้นตอนที่ 5 และ 6 เพื่อตรวจสอบจอแสดงผลในหน้าจอสีเขียว, สีน้ำ�เงิน,
สีดำ�, สีขาว
การทดสอบสมบูรณ์เมื่อหน้าจอสีขาวปรากฏขึ้น เพื่อที่จะออก, กด ปุ่ม 4 อีกครั้ง
ถ้าคุณตรวจไม่พบความผิดปกติใดๆ บนหน้าจอเมื่อใช้เครื่องมือการวินิจฉัยในตัว
หมายความว่าจอภาพทำ�งานเป็นปกติ ให้ตรวจสอบวิดีโอการ์ดและคอมพิวเตอร์
การแก้ไขปัญหา  59
ปัญหาทั่วไป
ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดกับจอภาพทั่วไปที่คุณ
อาจพบ และทางแก้ไขปัญหาที่อาจทำ�ได้
อาการทั่วไป
สิ่งที่คุณพบ
ไม่มีวิดีโอ/LED เพาเวอร์
ติด
ไม่มีภาพ หรือไม่มีความ
สว่าง
โฟกัสแย่
ภาพเลือน, เบลอ หรือ
มีเงา
ภาพสั่น/เต้น
ภาพเป็นคลื่น หรือมีการ
เคลื่อนไหวขนาดเล็ก
ไม่มีวิดีโอ/LED เพาเวอร์
ดับ
60  การแก้ไขปัญหา
ไม่มีภาพ
ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลวิดีโอที่
เชื่อมต่อกับจอภาพและคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่ออย่างเหมาะสมและแน่นหนา
• ตรวจสอบว่าเต้าเสียบไฟฟ้าทำ�งาน
อย่างเหมาะสม โดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องอื่น
• ทำ�เครื่องหมายที่ตัวเลือก ปุ่ม LED
ภายใต้ การตั้งค่าพลังงาน ในเมนู
OSD
• ตรวจสอบว่าเลือกแหล่งสัญญาณ
อินพุตที่ถูกต้องผ่านเมนูเลือก แหล่ง
สัญญาณอินพุต
• ทำ�เครื่องหมายที่ตัวเลือก ปุ่ม LED
ภายใต้ การตั้งค่าพลังงาน ในเมนู
OSD
• เพิ่มตัวควบคุมความสว่าง & คอนท
ราสต์ผ่าน OSD
• ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของ
จอภาพ
• ตรวจสอบว่ามีขางอหรือหักหรือไม่
ในขั้วต่อสายเคเบิลวิดีโอ
• ตรวจสอบว่าเลือกแหล่งสัญญาณ
อินพุตที่ถูกต้องผ่านเมนูเลือก แหล่ง
สัญญาณอินพุต
• รันการวินิจฉัยในตัว
• ดำ�เนินการ ปรับอัตโนมัติ ผ่าน OSD
• ปรับตัวควบคุมเฟส และนาฬิกา
พิกเซล ผ่าน OSD
• กำ�จัดสายเชื่อมต่อวิดีโอ
• รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่า
จากโรงงาน
• เปลี่ยนความละเอียดวิดีโอเป็น
อัตราส่วนภาพที่ถูกต้อง (16:9)
• ดำ�เนินการ ปรับอัตโนมัติ ผ่าน OSD
• ปรับตัวควบคุมเฟส และนาฬิ
กาพิกเซล ผ่าน OSD
• รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่า
จากโรงงาน
• ตรวจสอบปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
• ย้ายสถานที่จอภาพ และทดสอบใน
อีกห้องหนึ่ง
พิกเซลหายไป
หน้าจอ LCD มีจุด
พิกเซลค้าง
หน้าจอ LCD มีจุดสว่าง
ปัญหาเกี่ยวกับความสว่าง
ภาพมืดเกินไปหรือสว่าง
เกินไป
การผิดเพี้ยนทางเรขาคณิต หน้าจอไม่ได้ศูนย์กลาง
อย่างถูกต้อง
เส้นแนวนอน/แนวตั้ง
หน้าจอมีเส้นหนึ่งหรือ
หลายเส้น
• ทำ�กระบวนการเปิด-ปิดเครื่อง
• พิกเซลที่ดับถาวร เป็นข้อบกพร่อง
ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเทคโนโลยี
LCD
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย
คุณภาพและพิกเซลของจอภาพ Dell,
ให้ดูเว็บไซต์สนับสนุนของ Dell ที่:
www.dell.com/support/
monitors
• ทำ�กระบวนการเปิด-ปิดเครื่อง
• พิกเซลที่ดับถาวร เป็นข้อบกพร่อง
ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเทคโนโลยี
LCD
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย
คุณภาพและพิกเซลของจอภาพ Dell,
ให้ดูเว็บไซต์สนับสนุนของ Dell ที่:
www.dell.com/support/
monitors
• รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่า
จากโรงงาน
• ปรับอัตโนมัติ ผ่าน OSD
• ปรับตัวควบคุมความสว่าง & คอนท
ราสต์ผ่าน OSD
• รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่า
จากโรงงาน
• ปรับอัตโนมัติ ผ่าน OSD
• ปรับตัวควบคุมความสว่าง & คอนท
ราสต์ผ่าน OSD
หมายเหตุ: เมื่อใช้ 'DVI-D/DP', การ
ปรับตำ�แหน่งจะใช้ไม่ได้
• รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่า
จากโรงงาน
• ดำ�เนินการ ปรับอัตโนมัติ ผ่าน OSD
• ปรับตัวควบคุมเฟส และนาฬิ
กาพิกเซล ผ่าน OSD
• ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของ
จอภาพเพื่อตรวจสอบ และดูว่าเส้น
เหล่านี้ปรากฏในโหมดทดสอบตัวเอง
ด้วยหรือไม่
• ตรวจสอบว่ามีขางอหรือหักหรือไม่
ในขั้วต่อสายเคเบิลวิดีโอ
หมายเหตุ: เมื่อใช้ 'DVI-D/DP', การ
ปรับ นาฬิกาพิกเซล และ เฟส จะใช้
ไม่ได้
การแก้ไขปัญหา  61
ปัญหาในการซิงโครไนซ์
หน้าจอถูกรบกวน หรือ
ปรากฏเป็นภาพฉีกขาด
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความ มีควันหรือประกายไฟที่
ปลอดภัย
มองเห็นได้
ปัญหาความไม่ต่อเนื่อง
จอภาพติดๆ ดับๆ
สีหายไป
ภาพไม่มีสี
สีผิด
สีภาพไม่ดี
ภาพค้างบนหน้าจอจากการ เงาเลือนจากภาพนิ่งที่
ที่แสดงภาพนิ่งบนจอภาพ แสดง ปรากฏบนหน้าจอ
เป็นระยะเวลานาน
62  การแก้ไขปัญหา
• รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่า
จากโรงงาน
• ดำ�เนินการ ปรับอัตโนมัติ ผ่าน OSD
• ปรับตัวควบคุมเฟส และนาฬิกา
พิกเซล ผ่าน OSD
• ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเอง
ของจอภาพเพื่อตรวจสอบ และดูว่า
หน้าจอที่ถูกรบกวนปรากฏในโหมด
ทดสอบตัวเองด้วยหรือไม่
• ตรวจสอบว่ามีขางอหรือหักหรือไม่
ในขั้วต่อสายเคเบิลวิดีโอ
• เริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ใน โหมด
ปลอดภัย
• อย่าดำ�เนินขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
ใดๆ
• ติดต่อ Dell ทันที
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลวิดีโอที่
เชื่อมต่อกับจอภาพและคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่ออย่างเหมาะสมและแน่นหนา
• รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่า
จากโรงงาน
• ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเอง
ของจอภาพเพื่อตรวจสอบ และดูว่า
ปัญหาความไม่ต่อเนื่องเกิดขึ้นใน
โหมดทดสอบตัวเองด้วยหรือไม่
• ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของ
จอภาพ
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลวิดีโอที่
เชื่อมต่อกับจอภาพและคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่ออย่างเหมาะสมและแน่นหนา
• ตรวจสอบว่ามีขางอหรือหักหรือไม่
ในขั้วต่อสายเคเบิลวิดีโอ
• เปลี่ยนโหมดการตั้งค่าสีใน OSD การ
ตั้งค่าสี เป็น กราฟฟิก หรือ วิดีโอ
ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
• ลองการตั้งค่าพรีเซ็ตสีที่แตกต่างใน
OSD การตั้งค่าสี ปรับค่า R/G/B ใน
OSD การตั้งค่าสี ถ้าการจัดการสีถูก
ปิดอยู่
• เปลี่ยน รูปแบบสีอินพุต เป็น PC
RGB หรือ YPbPr ใน OSD การตั้ง
ค่าขั้นสูง
• ใช้คุณสมบัติการจัดการพลังงาน เพื่อ
ปิดจอภาพทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน
(สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู โหมดการ
จัดการพลังงาน
• หรืออีกทางหนึ่ง ใช้สกรีนเซฟเวอร์ที่
มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ
ปัญหาเฉพาะของผลิตภัณฑ์
อาการเฉพาะ
สิ่งที่คุณพบ
ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
ภาพอยู่กึ่งกลางหน้าจอ
• รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่า
จากโรงงาน
แต่ไม่เต็มพื้นที่การรับชม
ทั้งพื้นที่
ไม่สามารถปรับจอภาพด้วย OSD ไม่ปรากฏบนหน้าจอ • ปิดจอภาพ, ถอดปลั๊กสายไฟ, เสียบ
ปลั๊กกลับคืน, จากนั้นเปิดจอภาพ
ปุ่มต่างๆ บนแผง
ภาพหน้าจอเล็กเกินไป
ด้านหน้าได้
ไม่มีสัญญาณอินพุตเมื่อกด ไม่มีภาพ, ไฟ LED เป็น
ตัวควบคุมของผู้ใช้
สีขาว เมื่อคุณกดปุ่ม
"ขึ้น", "ลง" หรือ "เมนู",
ข้อความ "ไม่มีสัญญาณ
อินพุต" จะปรากฏขึ้น
รูปภาพไม่แสดงเต็มทั้ง
หน้าจอ
• ตรวจสอบแหล่งสัญญาณ ตรวจดู
ให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ใน
โหมดการประหยัดพลังงาน โดยการ
เลื่อนเมาส์ หรือการกดปุ่มใดๆ บน
แป้นพิมพ์
• ตรวจสอบว่าสายเคเบิลสัญญาณ
เสียบอยู่อย่างเหมาะสมหรือไม่ ถอด
สายเคเบิลสัญญาณออกและเสียบ
กลับเข้าไปใหม่ ถ้าจำ�เป็น
• รีเซ็ตคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่น
วิดีโอ
รูปภาพไม่สามารถเติม
• เนื่องจากรูปแบบวิดีโอที่แตกต่างกัน
(อัตราส่วนภาพ) ของ DVD, จอภาพ
จนเต็มความสูงหรือความ
อาจแสดงแบบเต็มหน้าจอ
กว้างของหน้าจอ
• รันการวินิจฉัยในตัว
หมายเหตุ: เมื่อเลือกโหมด DVI-D/DP, ฟังก์ชั่น ปรับอัตโนมัติ จะใช้ไม่ได้
ปัญหาซาวนด์บาร์ของ Dell
อาการทั่วไป
สิ่งที่คุณพบ
ไม่มีเสียงจากระบบซึ่งซา ไม่มีพลังงานเข้าซาวนด์
วนด์บาร์ดึงพลังงานจากอะ บาร์ - ไฟแสดงสถานะ
เพาเวอร์ดับ
แดปเตอร์ AC
ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
• หมุนปุ่ม เพาเวอร์/ระดับเสียง บน
ซาวนด์บาร์ตามเข็มนาฬิกาไปยัง
ตำ�แหน่งกลาง; ตรวจสอบว่าไฟ
แสดงสถานะเพาเวอร์ (LED สีขาว)
ที่ด้านหน้าของซาวนด์บาร์สว่าง
• ยืนยันว่าสายเคเบิลเพาเวอร์จากซา
วนด์บาร์ถูกเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์
การแก้ไขปัญหา  63
ไม่มีเสียง
เสียงแตก
เสียงแตก
64  การแก้ไขปัญหา
ซาวนด์บาร์มีพลังงาน
• เสียบสายเคเบิลสัญญาณเสียงเข้าลง
เข้า - ไฟแสดงสถานะเพา ในแจ็คเสียงออกของคอมพิวเตอร์
• ตั้งค่าตัวควบคุมระดับเสียงทัง้ หมดไป
เวอร์ติด
ยังระดับสูงที่สุด และตรวจดูให้แน่ใจ
ว่าตัวเลือกปิดเสียงไม่ได้เปิดทำ�งาน
• เล่นเนื้อหาที่เป็นเสียงบางอย่างบน
คอมพิวเตอร์ (ตัวอย่างเช่น CD เพลง
หรือ MP3)
• หมุนปุ่ม เพาเวอร์/ระดับเสียง บนซา
วนด์บาร์ตามเข็มนาฬิกาไปยังการตั้ง
ค่าระดับเสียงที่สูงขึ้น
• ทำ�ความสะอาดและเสียบปลั๊ก
สัญญาณเสียงเข้าใหม่อีกรอบ
• ทดสอบซาวนด์บาร์โดยใช้แหล่ง
สัญญาณเสียงอย่างอื่น
(ตัวอย่างเช่น: เครื่องเล่น CD พกพา,
เครื่องเล่น MP3)
การ์ดเสียงของ
• นำ�สิ่งขวางกั้นระหว่างซาวนด์บาร์และ
ผู้ใช้ออก
คอมพิวเตอร์ถูกใช้เป็น
• ยืนยันว่าปลั๊กสัญญาณเสียงเข้าเสีย
แหล่งกำ�เนิดเสียง
บอยู่กับแจ็คของซาวนด์การ์ดอย่าง
สมบูรณ์
• ตั้งค่าตัวควบคุมระดับเสียงของ
Windows ทั้งหมดไปยังตำ�แหน่
งกลาง
• ลดระดับเสียงของแอพพลิเคชั่นเสียง
• หมุนปุ่ม เพาเวอร์/ระดับเสียง บนซา
วนด์บาร์ทวนเข็มนาฬิกาไปยังการตั้ง
ค่าระดับเสียงที่ต่ำ�ลง
• ทำ�ความสะอาดและเสียบปลั๊ก
สัญญาณเสียงเข้าใหม่อีกรอบ
• แก้ปัญหาการ์ดเสียงของคอมพิวเตอร์
• ทดสอบซาวนด์บาร์โดยใช้แหล่ง
สัญญาณเสียงอย่างอื่น
(ตัวอย่างเช่น: เครื่องเล่น CD พกพา,
เครื่องเล่น MP3)
• หลีกเลี่ยงการใช้สายเชื่อมต่อเสียง
หรือตัวแปลงแจ็คเสียง
มีการใช้แหล่งสัญญาณ • นำ�สิ่งขวางกั้นระหว่างซาวนด์บาร์และ
ผู้ใช้ออก
เสียงอื่น
• ยืนยันว่าปลั๊กสัญญาณเสียงเข้าเสียบ
อยู่กับแจ็คของแหล่งสัญญาณเสียง
อย่างสมบูรณ์
• ลดระดับเสียงของแหล่ง
สัญญาณเสียง
• หมุนปุ่ม เพาเวอร์/ระดับเสียง บนซา
วนด์บาร์ทวนเข็มนาฬิกาไปยังการตั้ง
ค่าระดับเสียงที่ต่ำ�ลง
• ทำ�ความสะอาดและเสียบปลั๊ก
สัญญาณเสียงเข้าใหม่อีกรอบ
เอาต์พุตเสียงไม่สมดุล
ระดับเสียงต่ำ�
เสียงออกจากซาวนด์บาร์ • นำ�สิ่งขวางกั้นระหว่างซาวนด์บาร์และ
ผู้ใช้ออก
เพียงด้านเดียว
• ยืนยันว่าปลั๊กสัญญาณเสียงเข้าเสียบ
อยู่กับแจ็คของการ์ดเสียงหรือแหล่ง
สัญญาณเสียงอย่างสมบูรณ์
• ตั้งค่าตัวควบคุมความสมดุลเสียง
ของ Windows (L-R) ทั้งหมดไปยัง
ตำ�แหน่งกลาง
• ทำ�ความสะอาดและเสียบปลั๊ก
สัญญาณเสียงเข้าใหม่อีกรอบ
• แก้ปัญหาการ์ดเสียงของคอมพิวเตอร์
• ทดสอบซาวนด์บาร์โดยใช้แหล่ง
สัญญาณเสียงอย่างอื่น
(ตัวอย่างเช่น: เครื่องเล่น CD พกพา,
เครื่องเล่น MP3)
ระดับเสียงต่ำ�เกินไป
• นำ�สิ่งขวางกั้นระหว่างซาวนด์บาร์และ
ผู้ใช้ออก
• หมุนปุ่ม เพาเวอร์/ระดับเสียง บนซา
วนด์บาร์ตามเข็มนาฬิกาไปยังการตั้ง
ค่าระดับเสียงสูงสุด
• ตั้งค่าตัวควบคุมระดับเสียงของ
Windows ทั้งหมดไปยังค่าสูงสุด
• เพิ่มระดับเสียงของแอพพลิเคชั่น
เสียง
• ทดสอบซาวนด์บาร์โดยใช้แหล่ง
สัญญาณเสียงอย่างอื่น
(ตัวอย่างเช่น: เครื่องเล่น CD พกพา,
เครื่องเล่น MP3)
การแก้ไขปัญหา  65
ภาคผนวก
คำ�เตือน: ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย
คำ�เตือน: การใช้ตัวควบคุม การปรับแต่ง หรือกระบวนการอื่นๆ นอกเหนื
อจากที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ อาจเป็นผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต อันตรายจากไฟฟ้า
และ/หรืออันตรายทางกล
สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย ให้ดู คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประกาศ FCC (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น) และข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อ
บังคับอื่นๆ
สำ�หรับประกาศ FCC และข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ให้ดูเว็บไซต์ความ
สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่ www.dell.com\regulatory_compliance
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC การทำ�งานเป็นไปตาม
เงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:
(1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย
(2) อ
ุปกรณ์นี้ต้องทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการ
ทำ�งานที่ไม่พึงประสงค์
การติดต่อ Dell
สำ�หรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา ติดต่อที่หมายเลข 800-WWW-DELL (800999-3355)
หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ คุณสามารถหาข้อมูล
การติดต่อได้จากใบสั่งซื้อ สลิปบรรจุภัณฑ์ บิล หรือแคตาล็อกผลิตภัณฑ์ Dell
Dell มีตัวเลือกการสนับสนุนและบริการออนไลน์ และทางโทรศัพท์หลายอย่าง
การให้บริการแตกต่างกันไปตามประเทศ ผลิตภัณฑ์ และบริการบางอย่าง
อาจไม่มีในพื้นที่ของคุณ
เพื่อรับเนื้อหาการสนับสนุนจอภาพแบบออนไลน์:
1. ไปที่เว็บไซต์ www.dell.com/support/monitors
ในการติดต่อ Dell สำ�หรับฝ่ายขาย, การสนับสนุนด้านเทคนิค หรือปัญหา
เกี่ยวกับบริการลูกค้า:
1. ไปที่เว็บไซต์ www.dell.com/support
2. ตรวจสอบประเทศหรือภูมิภาคของคุณในเมนู เลือกประเทศ/ภูมิภาค ที่
ด้านซ้ายของหน้า
3. คลิก ติดต่อเรา ที่ด้านซ้ายบนของหน้า
4. เลือกลิงค์บริการหรือการสนับสนุนที่เหมาะสมตามความต้องการของคุณ
5. เลือกวิธีในการติดต่อ Dell ที่คุณติดต่อได้สะดวก
66  ภาคผนวก
การตั้งค่าจอภาพของคุณ
ตั้งค่าความละเอียดการแสดงผลเป็น 1600 x 900 (สำ�าหรับ
E2015HV) หรือ 1920 x 1080 (สำ�าหรับ E2215HV/E2715H)
(สูงสุด)
เพื่อให้ได้สมรรถนะในการแสดงผลดีที่สุดในขณะที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft
Windows, ให้ตั้งค่าความละเอียดการแสดงผลเป็น 1920 x 1080 พิกเซล โดยทำ�
ตามขั้นตอนต่อไปนี้:
ใน Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 หรือ Windows®
8.1:
1. สำ�หรับ Windows® 8 หรือ Windows® 8.1 เท่านั้น, เลือกไทล์ เดสก์ทอป เพื่อ
สลับไปเป็นเดสก์ทอ
ปแบบคลาสสิก
2. คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก ความละเอียดหน้าจอ
3. คลิกรายการแบบดึงลงของความละเอียดหน้าจอ และเลือก 1600 x 900 (สำ�าห
รับ E2015HV) หรือ 1920 x 1080 (สำ�าหรับ E2215HV/E2715H)
4. คลิก ตกลง
ถ้าคุณไม่เห็น 1600 x 900 (สำ�าหรับ E2015HV) หรือ 1920 x 1080 (สำ�าหรับ
E2215HV/E2715H) เป็นตัวเลือก, คุณอาจจำ�เป็นต้องอัพเดตไดรเวอร์กราฟฟิกของ
คุณ โปรดเลือกสถานการณ์ด้านล่างที่ตรงกับระบบคอมพิวเตอร์ที่คุณกำ�ลังใช้ที่สุด
และปฏิบัติตามขั้นตอน
1:ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป Dell หรือคอมพิวเตอร์พกพา Dell ที่
สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
2:ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป, คอมพิวเตอร์พกพา หรือกราฟฟิกการ์ดที่
ไม่ใช่ยี่ห้อ Dell
การตั้งค่าจอภาพของคุณ  67
ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป Dell หรือคอมพิวเตอร์พกพา Dell
ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
1. ไปที่ http://www.dell.com/support, ป้อนแท็กบริการของคุณ และดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ล่าสุดสำ�หรับกราฟฟิกการ์ดของคุณ
2. หลังจากติดตั้งไดรเวอร์สำ�หรับกราฟฟิกอะแดปเตอร์ของคุณแล้ว พยายามตั้งค่า
ความละเอียดหน้าจอเป็น 1600 x 900 (สำ�าหรับ E2015HV) หรือ 1920 x 1080
(สำ�าหรับ E2215HV/E2715H) อีกครั้ง
หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถตั้งค่าความละเอียดเป็น 1600 x 900 (สำ�าหรับ
E2015HV) หรือ 1920 x 1080 (สำ�าหรับ E2215HV/E2715H) ได้ โปรดติดต่อ
Dell เพื่อสอบถามเกี่ยวกับกราฟฟิกอะแดปเตอร์ที่สนับสนุนความละเอียดเหล่านี้
ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป, คอมพิวเตอร์พกพา หรือกราฟฟิก
การ์ดที่ไม่ใช่ยี่ห้อ Dell
ใน Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 หรือ Windows® 8.1:
1. สำ�หรับ Windows® 8 หรือ Windows® 8.1 เท่านั้น, เลือกไทล์ เดสก์ทอป เพื่อ
สลับไปเป็นเดสก์ทอ
ปแบบคลาสสิก
2. คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก การปรับแต่ง
3. คลิก เปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผล
4. คลิก การตั้งค่าขั้นสูง
5. ระบุผู้จำ�หน่ายกราฟฟิกคอนโทรลเลอร์ของคุณ จากคำ�อธิบายที่ด้านบนของ
หน้าต่าง (เช่น NVIDIA, ATI, Intel ฯลฯ)
6. โปรดอ้างอิงจากเว็บไซต์ของผู้จำ�หน่ายกราฟฟิกการ์ดสำ�หรับไดรเวอร์ที่อัพเดต
(ตัวอย่างเช่น, http://www.ATI.com หรือ http://www.NVIDIA.com)
7. หลังจากติดตั้งไดรเวอร์สำ�หรับกราฟฟิกอะแดปเตอร์ของคุณแล้ว พยายามตั้งค่า
ความละเอียดหน้าจอเป็น 1600 x 900 (สำ�าหรับ E2015HV) หรือ 1920 x 1080
(สำ�าหรับ E2215HV/E2715H) อีกครั้ง
หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถตั้งค่าความละเอียดเป็น 1600 x 900 (สำ�าหรับ
E2015HV) หรือ 1920 x 1080 (สำ�าหรับ E2215HV/E2715H) ได้ โปรดติดต่อผู้
ผลิตของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือพิจารณาซื้อกราฟฟิกอะแดปเตอร์ที่สนับสนุน
ความละเอียดวิดีโอที่ 1600 x 900 (สำ�าหรับ E2015HV) หรือ 1920 x 1080
(สำ�าหรับ E2215HV/E2715H)
68  การตั้งค่าจอภาพของคุณ
กระบวนการสำ�หรับการตั้งค่าจอภาพคู่ใน Windows Vista®,
Windows® 7, Windows® 8 หรือ Windows® 8.1
สำ�หรับ Windows Vista®
เชื่อมต่อจอภาพภายนอกเข้ากับโน้ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปโดยใช้สายเคเบิล
วิดีโอ (VGA, DVI, DP, HDMI ฯลฯ) และทำ�ตามวิธีการติดตั้งด้านล่าง
วิธีที่ 1: การใช้ทางลัดแป้นพิมพ์ "Win+P"
1. กดปุ่มโลโก้ Windows + P บนแป้นพิมพ์ของคุณ
2. ในขณะที่กดปุ่มโลโก้ Windows ค้างไว้, กด P เพื่อสลับระหว่างการเลือกการ
แสดงผลแบบต่างๆ
วิธีที่ 2: การใช้เมนู "การปรับแต่ง"
1. คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก การปรับแต่ง
การตั้งค่าจอภาพของคุณ  69
2. คลิก การตั้งค่าการแสดงผล
3. คลิก ระบุจอภาพ
• คุณอาจจำ�เป็นต้องเริ่มระบบใหม่ และทำ�ขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ซ้ำ� ถ้าระบบตรวจไม่
พบจอภาพที่เพิ่มเข้ามา
70  การตั้งค่าจอภาพของคุณ
สำ�หรับ Windows® 7
เชื่อมต่อจอภาพภายนอกเข้ากับโน้ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปโดยใช้สายเคเบิล
วิดีโอ (VGA, DVI, DP, HDMI ฯลฯ) และทำ�ตามวิธีการติดตั้งด้านล่าง
วิธีที่ 1: การใช้ทางลัดแป้นพิมพ์ "Win+P"
1. กดปุ่มโลโก้ Windows + P บนแป้นพิมพ์ของคุณ
2. ในขณะที่กดปุ่มโลโก้ Windows ค้างไว้, กด P เพื่อสลับระหว่างการเลือกการ
แสดงผลแบบต่างๆ
วิธีที่ 2: การใช้เมนู "ความละเอียดหน้าจอ"
1. คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก ความละเอียดหน้าจอ
การตั้งค่าจอภาพของคุณ  71
2. คลิก หลายจอแสดงผล เพื่อเลือกการเลือกจอแสดงผล ถ้าคุณไม่เห็นจอภาพ
เพิ่มเติมในรายการ, คลิก ตรวจจับ
• คุณอาจจำ�เป็นต้องเริ่มระบบใหม่ และทำ�ขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ซ้ำ� ถ้าระบบตรวจไม่
พบจอภาพที่เพิ่มเข้ามา
72  การตั้งค่าจอภาพของคุณ
สำ�หรับ Windows® 8 หรือ Windows® 8.1
เชื่อมต่อจอภาพภายนอกเข้ากับโน้ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปโดยใช้สายเคเบิล
วิดีโอ (VGA, DVI, DP, HDMI ฯลฯ) และทำ�ตามวิธีการติดตั้งด้านล่าง
วิธีที่ 1: การใช้ทางลัดแป้นพิมพ์ "Win+P"
1. กดปุ่มโลโก้ Windows + P บนแป้นพิมพ์ของคุณ
2. ในขณะที่กดปุ่มโลโก้ Windows ค้างไว้, กด P เพื่อสลับระหว่างการเลือกการ
แสดงผลแบบต่างๆ
วิธีที่ 2: การใช้เมนู "ความละเอียดหน้าจอ"
1. จากหน้าจอ เริ่ม, เลือกไทล์ เดสก์ทอป เพื่อสลับไปเป็นเดสก์ทอปแบบคลาสสิก
การตั้งค่าจอภาพของคุณ  73
2. คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก ความละเอียดหน้าจอ
3. คลิก หลายจอแสดงผล เพื่อเลือกการเลือกจอแสดงผล ถ้าคุณไม่เห็นจอภาพ
เพิ่มเติมในรายการ, คลิก ตรวจจับ
• คุณอาจจำ�เป็นต้องเริ่มระบบใหม่ และทำ�ขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ซ้ำ� ถ้าระบบตรวจไม่
พบจอภาพที่เพิ่มเข้ามา
74  การตั้งค่าจอภาพของคุณ
การตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลสำ�หรับหลายจอภาพ
หลังจากที่ตั้งค่าการแสดงผลหลายจอภาพเสร็จแล้ว, ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบการ
แสดงผลที่ต้องการจากเมนู หลายจอแสดงผล ได้: ทำ�ซ้ำ�, ขยาย, แสดงเดสก์ทอป
เปิด
• ทำ�ซ้ำ�จอแสดงผลเหล่านี้: แสดงหน้าจอเดียวกันบนจอภาพสองจอด้วยความ
ละเอียดเดียวกัน โดยเลือกจากจอภาพที่มีความละเอียดต่ำ�กว่า
สำ�หรับ Windows Vista®
[ไม่มีการทำ�ซ้ำ�]
สำ�หรับ Windows® 7
การตั้งค่าจอภาพของคุณ  75
สำ�หรับ Windows® 8 หรือ Windows® 8.1
76  การตั้งค่าจอภาพของคุณ
• ขยายจอแสดงผลเหล่านี้: แนะนำ�ให้ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อจอภาพภายนอกเชื่อมต่อ
อยู่กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และจอภาพแต่ละจอสามารถแสดงหน้าจอที่แตกต่างกัน
อย่างอิสระ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้มากขึ้น ตำ�แหน่งสัมพัทธ์ของ
หน้าจอต่างๆ สามารถถูกตั้งค่าได้ที่นี่ ตัวอย่างเช่น จอภาพ 1 อาจถูกตั้งค่าให้อยู่
ทางซ้ายของจอภาพ 2 หรือในทางกลับกัน การตั้งค่านี้ขึ้นอยู่กับตำ�แหน่งทาง
กายภาพของจอภาพ LCD เมื่อเทียบกับเดสก์ทอป เส้นแนวนอนที่แสดงบนจอภาพ
ทั้งสอง สามารถถูกอ้างอิงบนโน้ตบุ๊คหรือจอภาพภายนอก นี่เป็นตัวเลือกที่สามารถ
ปรับได้ทั้งหมด และสิ่งที่ผู้ใช้ต้องทำ�ก็คือการลากจอภาพของหน้าจอหลักไปยัง
จอภาพที่ขยาย
สำ�หรับ Windows Vista®
การตั้งค่าจอภาพของคุณ  77
สำ�หรับ Windows® 7
สำ�หรับ Windows® 8 หรือ Windows® 8.1
78  การตั้งค่าจอภาพของคุณ
• แสดงเดสก์ทอปเฉพาะบน…: แสดงสถานะของจอภาพที่ต้องการ โดยทั่วไป
ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกเมื่อโน้ตบุ๊คถูกใช้เป็น PC เพื่อที่ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับ
จอภาพภายนอกที่มีขนาดใหญ่ได้ โน้ตบุ๊คในปัจุบันส่วนมากสนับสนุนความละเอียด
ที่เป็นที่นิยมเหล่านี้ ตามที่แสดงในภาพด้านบน ความละเอียดของจอภาพโน้ตบุ๊คมี
เพียง 1280 x 800, แต่หลังจากที่เชื่อมต่อกับจอภาพ LCD ภายนอกขนาด 27”, ผู้
ใช้สามารถปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้รับชมความละเอียดระดับ 1920 x 1080 ฟุล HD
ได้ทันที
สำ�หรับ Windows Vista®
การตั้งค่าจอภาพของคุณ  79
สำ�หรับ Windows® 7
80  การตั้งค่าจอภาพของคุณ
สำ�หรับ Windows® 8 หรือ Windows® 8.1
การตั้งค่าจอภาพของคุณ  81
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement