Dell E2313H User guide

Dell E2313H User guide
คูมือผูใช Dell™ Display Manager
คูมือผูใช Dell™ Display Manager
ภาพรวม
การใชงานไดอะล็อกการตั้งคาอยางรวดเร็ว
การตั้งคาฟงกชั่นการแสดงผลพื้นฐาน
การกําหนดโหมดพรีเซ็ตใหกับแอพพลิเคชั่น
การใชคุณสมบัติรักษาพลังงาน
ภาพรวม
Dell Display Manager เปนแอพพลิเคชั่นบน Windows ที่ใชเพื่อจัดการกับมอนิเตอรหนึ่งเครื่องหรือมอนิเตอรที่จัดไวเปนกลุม แอพพลิเคชั่นจะอนุญาตใหทําการปรับแตงภาพที่แสดงบนหนาจอแบบแมนวล กําหนดการตั้งคา
อัตโนมัติ จัดการกับการใชพลังงาน การหมุนภาพ และคุณสมบัติอื่นๆ ของ Dell แตละรุน เมื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่นแลว Dell Display Manager จะทํางานเมื่อระบบเริ่มทํางานและจะวางไอคอนของแอพพลิเคชั่นไวในถาดการทํา
งาน ขอมูลเกี่ยวกับจอภาพที่เชื่อมตออยูกับระบบจะมีใหใชงานตลอดเวลาเมื่อเลื่อนเมาสไปบนไอคอนในถาดการทํางาน
หมายเหตุ: * E1713S, E2013H, E2213H และ E2313H ไมสนับสนุนการหมุนภาพ และคุณสมบัติอื่นๆ ในตัวจัดการการแสดงผล Dell
การใชงานไดอะล็อกการตั้งคาอยางรวดเร็ว
การคลิกที่ไอคอน Dell Display Manager บนถาดการทํางานจะเปนการเปดไดอะล็อกการตั้งคาอยางรวดเร็ว เมื่อมี Dell ที่แอพพลิเคชั่นรองรับเชื่อมตออยูกับระบบมากกวาหนึ่งรุน ก็สามารถเลือกกําหนดจอภาพที่ตองการไดโดย
ใชเมนูที่มีให ไดอะล็อกการตั้งคาอยางรวดเร็วนั้นจะชวยเพิ่มความสะดวกสบายในการปรับระดับความสวางและคอนทราสตของจอภาพ โหมดพรีเซ็ตนั้นสามารถเลือกใชงานไดดวยตนเองหรือกําหนดใหทํางานโดยอัตโนมัติ และ
ความละเอียดของจอภาพนั้นสามารถเปลี่ยนได
index.htm
Page1/5
คูมือผูใช Dell™ Display Manager
ไดอะล็อกการตั้งคาอยางรวดเร็วยังมอบการเขาใชงานอินเตอรเฟซผูใชระดับสูงของ Dell Display Manager อีกดวย ซึ่งจะถูกใชเพื่อปรับฟงกชั่นการทํางานพื้นฐาน กําหนดคาโหมดอัตโนมัติ และเขาใชงานคุณสมบัติอื่นๆ
การตั้งคาฟงกชั่นการแสดงผลพื้นฐาน
โหมดพรีเซ็ตสําหรับจอภาพบางรุนนั้นสามารถนําไปใชไดดวยตนเองโดยใชเมนูที่อยูในแถบ Basic (พื้นฐาน) หรือสามารถเปดใชงานโหมดอัตโนมัติก็ไดเชนกัน โหมดอัตโนมัติจะทําใหโหมดพรีเซ็ตที่ไดกําหนดไวลวงหนาถูกนําไป
ใชโดยอัตโนมัติเมื่อแอพพลิเคชั่นที่ไดกําหนดไวทํางานบนจอภาพ ขอความบนหนาจอจะปรากฏขึ้นชั่วครูเพื่อแสดงโหมดพรีเซ็ตที่ใชอยูในปจจุบันเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนโหมด
ความสวางและคอนทราสตของจอภาพที่เลือกนั้นยังสามารถปรับแตงไดโดยตรงจากแถบ Basic (พื้นฐาน) อีกดวย
index.htm
Page2/5
คูมือผูใช Dell™ Display Manager
การกําหนดโหมดพรีเซ็ตใหกับแอพพลิเคชั่น
แถบ Auto Mode (โหมดอัตโนมัติ) ชวยใหโหมดพรีเซ็นที่กําหนดไวบนจอภาพทํางานรวมกันกับแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งอยูในระบบได เมื่อเปดใชงานโหมดอัตโนมัติแลว จอภาพจะทําการสลับไปยังโหมดพรีเซ็ตที่กําหนดในแตละ
ครั้งที่ผูใชเลื่อนแอพพลิเคชั่นที่ตรงกับพรีเซ็ตนั้นมาไวบนหนาจอ โหมดพรีเซ็ตที่กําหนดไปยังแอพพลิเคชั่นที่จําเพาะอาจเปนเชนเดียวกันบนจอภาพที่เชื่อมตอไว หรือโหมดพรีเซ็ตของจอภาพนั้นอาจแตกตางกันไปในจอภาพแตละ
จอ
Dell Display Manager นั้นไดรับการกําหนดคาลวงหนาดวยโหมดพรีเซ็ตที่ตั้งกําหนดการทํางานมาลวงหนาสําหรับแอพพลิเคชั่นยอดนิยมหลายตัว เพื่อเพิ่มแอพพลิเคชั่นใหมไปยังรายการกําหนดการทํางานใหคลิกที่ปุม
“Add… (เพิ่ม...)" จากนั้นเรียกดูแอพพลิเคชั่นปลายทาง
หมายเหตุ: อาจมีสําเนาสําหรับแอพพลิเคชั่นเดียวกันหลายสําเนาอยูบนฮารดไดรฟของระบบ การกําหนดโหมดพรีเซ็ตนั้นจะนําไปใชกับไฟลเรียกใชงานสําหรับแอพพลิเคชั่นนั้นเพียงตัวเดียว ตัวอยางเชน อาจมีการกําหนดคา
หนึ่งคาที่เกี่ยวของกับไฟล notepad.exe บนเดสกท็อปแตก็มีการกําหนดคาอีกอันหนึ่งไวสําหรับไฟล notepad.exe ที่อยูในโฟลเดอร C:\Windows โหมดพรีเซ็ตที่กําหนดไปยังไฟลที่ไมสามารถเรียกทํางานไดเชนไฟล
Zip หรือไฟลที่ถูกบีบอัดจะไมสามารถทํางานได
นอกจากนั้นยังมีตัวเลือกในการเปดใชงานที่จะทําใหโหมดพรีเซ็ต "Game (เกม)" สามารถใชไดทุกเมื่อที่แอพพลิเคชั่น Direct3D ถูกเรียกใชใหทํางานเต็มจอบนจอภาพ เพื่อยกเลิกการทํางานในเกมแตละเกม ใหเพิ่มเกมเหลา
นั้นไปยังรายการกําหนดการทํางานที่มีโหมดพรีเซ็ตแตกตางกัน พรีเซ็ตของแอพพลิเคชั่นตางๆ ในรายการกําหนดการทํางานนั้นจะใชสิทธิการทํางานเหนือกวาการตั้งคา Direct3D ทั่วไป
index.htm
Page3/5
คูมือผูใช Dell™ Display Manager
การใชคุณสมบัติรักษาพลังงาน
สําหรับ Dell รุนที่ใชงานไดจะมีแถบ PowerNap ใหใชงานเพื่อมอบตัวเลือกการรักษาพลังงาน เมื่อภาพพักหนาจอของระบบทํางาน ความสวางของจอภาพจะสามารถตั้งเปนระดับต่ําสุดไดโดยอัตโนมัติหรือจอภาพสามารถเขาสู
โหมดสลีปไดเพื่อประหยัดพลังงาน
index.htm
Page4/5
คูมือผูใช Dell™ Display Manager
index.htm
Page5/5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement