Dell Edge Gateway 3000 Series OEM Ready desktop špecifikácia

Add to my manuals
25 Pages

advertisement

Dell Edge Gateway 3000 Series OEM Ready desktop špecifikácia | Manualzz
Edge Gateway 3001
Technické údaje
Model počítača: Edge Gateway 3001
Regulačný model: N03G
Regulačný typ: N03G001
Poznámky, upozornenia a výstrahy
POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie výrobku.
VAROVANIE: UPOZORNENIE označuje možné poškodenie hardvéru alebo stratu údajov a uvádza, ako sa vyhnúť problému.
VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje možné poškodenie majetku, osobné zranenie alebo smrť.
Obsah
1 Rozmery a hmotnosť:......................................................................................................................................5
Produkt.............................................................................................................................................................................................. 5
Balenie.............................................................................................................................................................................................. 5
Rozmery pre montáž..........................................................................................................................................................................5
Rozmery pri montáži na konzolu VESA..............................................................................................................................................6
2 Prevádzkové podmienky a prostredie..........................................................................................................7
Podmienky prostredia....................................................................................................................................................................... 7
Prevádzkové podmienky................................................................................................................................................................... 7
3 Napájanie..........................................................................................................................................................9
Zdroj napájania................................................................................................................................................................................. 9
Zapaľovanie.................................................................................................................................................................................... 11
3 V gombíková batéria CMOS..........................................................................................................................................................11
4 Operačné systémy........................................................................................................................................ 12
5 Procesor..........................................................................................................................................................13
6 Pamäť..............................................................................................................................................................14
7 Skladovanie.................................................................................................................................................... 15
8 Externé porty a zásuvky................................................................................................................................16
9 Komunikačné rozhrania............................................................................................................................... 17
Bezdrôtové pripojenie LAN............................................................................................................................................................. 17
Bezdrôtová karta WAN................................................................................................................................................................... 17
Technické údaje – DW5515.......................................................................................................................................................17
Technické údaje – DW5815.......................................................................................................................................................18
DW5818 specifications............................................................................................................................................................. 18
DW5819 specifications............................................................................................................................................................. 18
Poskytovatelia siete WWAN a dostupné možnosti.................................................................................................................. 19
Globálny navigačný satelitný systém (GNSS)................................................................................................................................. 19
Bluetooth.........................................................................................................................................................................................20
Porty COM....................................................................................................................................................................................... 20
RS-232/RS-422/RS-485.............................................................................................................................................................. 20
GPIO..........................................................................................................................................................................................21
10 Security (Zabezpečenie)............................................................................................................................ 23
11 Dodržiavanie environmentálnych noriem................................................................................................24
3
12 Softvér........................................................................................................................................................... 25
4
1
Rozmery a hmotnosť:
Produkt
Tabuľka 1. Produkt
Výška
125 mm (4,92")
Šírka
125 mm (4,92")
Hĺbka
51 mm (2")
Hmotnosť
1 kg (2,20 lb)
Hlasitosť
0,80 l
Balenie
POZNÁMKA: Hmotnosť balenia zahŕňa celkovú hmotnosť zariadenia Edge Gateway a štyroch antén.
Tabuľka 2. Balenie
Výška
262 mm (10,32")
Šírka
139 mm (5,47")
Hĺbka
241 mm (9,49")
Prepravná hmotnosť (zahŕňa obaly)
1,71 kg (3,77 lb)
Rozmery pre montáž
POZNÁMKA: Rozmery pre montáž zahŕňajú rozmery zariadenia Edge Gateway a rôzneho montážneho príslušenstva.
POZNÁMKA: Každé montážne príslušenstvo sa predáva samostatne.
Tabuľka 3. Rozmery pre montáž
Štandardná
montáž
Rýchla montáž
Držiak na rýchlu
montáž a držiaky
na káble
Montážna lišta
DIN
Kolmá montáž
Štandardný držiak
a držiaky na káble
Hmotnosť
1,23 kg
(2,71 lb)
1,26 kg
(2,78 lb)
1,55 kg
(3,42 lb)
1,02 kg
(2,25 lb)
1,10 kg
(2,42 lb)
1,53 kg
(3,37 lb)
Výška
169,20 mm
(6,66 palca)
169,20 mm
(6,66 palca)
222,30 mm
(8,75 palca)
125 mm
(4,92 palca)
125 mm
(4,92 palca)
222,30 mm
(8,75 palca)
Šírka
167,20 mm
(6,58 palca)
167,20 mm
(6,58 palca)
273,30 mm
(10,76 palca)
125 mm
(4,92 palca)
143,50 mm
(5,65 palca)
273,30 mm
(10,76 palca)
Hĺbka
61,90 mm
(2,44 palca)
64,60 mm
(2,54 palca)
64,60 mm
(2,54 palca)
59,20 mm
(2,33 palca)
55,50 mm
(2,18 palca)
61,90 mm
(2,44 palca)
5
Rozmery pri montáži na konzolu VESA
Zariadenie Edge Gateway možno namontovať na štandardnú konzolu VESA.
Tabuľka 4. Rozmery pri montáži na konzolu VESA
Výška
75 mm (2,95")
Šírka
75 mm (2,95")
6
Prevádzkové podmienky a prostredie
2
Podmienky prostredia
Tabuľka 5. Podmienky prostredia
Ochrana pred vniknutím
IP50
Ochrana pred vniknutím vody a prachu
IEC 60529
VAROVANIE: Edge Gateway namontujte v oblasti, ktorá nie je vystavená priamemu slnečnému svetlu.
POZNÁMKA: Zariadenie Edge Gateway úspešne zvládlo testy, počas ktorých bolo vystavené vplyvu slanej hmly v súlade so
štandardom Mil-Std-810G Method 509.5, Procedure 1.
POZNÁMKA: V prípade exteriérov alebo náročných prostredí namontujte zariadenie Edge Gateway do externého puzdra (predáva sa
samostatne).
Prevádzkové podmienky
Tabuľka 6. Prevádzkové podmienky
Maximálne vibrácie
Prevádzkové hodnoty
•
•
5 Hz pri 0,0002 G2/Hz
350 Hz pri 0,0002 G2/Hz
POZNÁMKA: Prevádzkové hodnoty sú založené na profile 0,26 Grms. Tieto hodnoty sú testované
pre všetky prevádzkové orientácie a boli získané po dvoch minútach na testovanú orientáciu
pomocou vstupno-výstupného merača.
POZNÁMKA: Všetky skrutky na zariadení Edge Gateway sú vložené do tesnenia Nylock, aby
odolali vibráciám a uvoľňovaniu.
Non-operational
•
•
•
10 Hz pri 0,003 G2/Hz
20 Hz pri 0,01 G2/Hz
250 Hz with 0.01 G 2/Hz
POZNÁMKA: Hodnoty mimo prevádzky vychádzajú z profilu 1,54 Grms. Testovanie prebieha
pomocou nástroja IO meter vo všetkých orientáciách zariadenia mimo prevádzky a údaje sa
získavajú každých 60 minút na testovanú orientáciu.
Vibrácie počas celej
životnosti
0,79 Grms
POZNÁMKA: Testovanie prebieha pomocou nástroja IO meter vo všetkých orientáciách
zariadenia v prevádzke a údaje sa získavajú každých 5 hodín na testovanú orientáciu.
Maximálny náraz
Prevádzkové hodnoty
Polovičný sínusový impulz
Všetky prevádzkové orientácie, 40 G +/– 5 % s trvaním impulzu 2 ms +/– 10 % (ekvivalentné s
hodnotou 20"/s [51 cm/s])
7
Non-operational
Polovičný sínusový impulz
Testované na všetkých šiestich stranách; 160 G ± 5 % s trvaním impulzu 2 ms ± 10 % (ekvivalentné s
hodnotou 50 palcov/s [127 cm/s])
Maximálna nadmorská výška
Prevádzková (maximálna,
netlakovaná)
–15,20 m až 5 000 m (–50 stôp až 16 404 stôp)
Mimo prevádzky (maximálna,
netlakovaná)
–15,20 m až 10 668 m (–50 až 35 000 stôp)
POZNÁMKA: Maximálna prevádzková teplota sa znižuje o 1 °C/305 m (1 000 stôp) nadmorskej
výšky.
Prevádzkové prostredie
Teplotný rozsah (systém)
•
Prevádzková:
•
– S prúdením vzduchu rýchlosťou 0,7 m/s: –30 až 75 °C (–22 až 167 °F)
– Bez prúdenia vzduchu: –30 až 70 °C (–22 až 158 °F)
Mimo prevádzky (s maximálnym prírastkom teploty 15 °C (59 °F) za hodinu):
–
–
S prúdením vzduchu rýchlosťou 0,7 m/s: –40 až 85 °C (–40 až 185 °F)
Bez prúdenia vzduchu: –40 až 85 °C (–40 až 185 °F)
VÝSTRAHA: Maximálna prevádzková teplota zariadenia Edge Gateway je 70 ⁰C (158 °F).
Neprekračujte túto maximálnu teplotu počas prevádzky zariadenia Edge Gateway v puzdre.
Vnútorné zohrievanie elektroniky zariadenia Edge Gateway, inej elektroniky a nedostatok
vetrania vnútri puzdra môžu spôsobiť, že prevádzková teplota zariadenia Edge Gateway bude
vyššia ako vonkajšia teplota okolia. Nepretržitá prevádzka zariadenia Edge Gateway pri
teplotách nad 70 ⁰C (158 °F) môže viesť k zvýšenej miere zlyhaní a zníženiu životnosti produktu.
Zaistite, aby maximálna prevádzková teplota zariadenia Edge Gateway pri umiestnení v puzdre
bola 70 ⁰C (158 °F) alebo menej.
Teplotný rozsah (so
súčasťami)
•
•
V prevádzke (karta SD): –40 °C až 85 °C (–40 °F až 185 °F)
V prevádzke (eMMC): –40 °C až 85 °C (–40 °F až 185 °F)
Maximálna relatívna vlhkosť
(bez kondenzácie)
•
•
V prevádzke: 10 až 90 % (s maximálnym prírastkom teploty 15 °C (59 °F) za hodinu)
Mimo prevádzky: 5 až 95 % (s maximálnym prírastkom teploty 20 °C (68 °F) za hodinu)
Stupeň znečistenia
2
POZNÁMKA: Teplota okolia je založená na prostredí s voľným prístupom vzduchu, namontovaní systému a určitých predpokladoch
o pracovnej záťaži.
POZNÁMKA: Okolo zariadenia Edge Gateway sa odporúča voľný priestor 63,50 mm (2,50 palca) na účely optimálneho prúdenia
vzduchu.
POZNÁMKA: Maximálna prevádzková teplota sa môže líšiť v závislosti od faktorov, ako je prúdenie vzduchu, spôsob namontovania
systému, softvérové aplikácie a pod.
POZNÁMKA: Teplota v strede vonkajšieho povrchu základne nesmie prekročiť 82 °C (179,6 °F).
POZNÁMKA: Na dosiahnutie optimálnej distribúcie tepla po montáži zaistite, aby bolo zariadenie Edge Gateway namontované podľa
pokynov v dodanej dokumentácii.
8
3
Napájanie
Zdroj napájania
Edge Gateway podporuje nasledujúce zdroje napájania, ktoré sú izolované na hodnote 2,5 KV:
•
DC (zdroj jednosmerného prúdu)
•
Power over Ethernet (PoE)
VAROVANIE: Pred zmenou zdroja napájania zariadenie Edge Gateway vypnite.
POZNÁMKA: Pri používaní v lodnej doprave dodržiavajte úroveň napätia 12 – 48 V DC. Pri používaní v železničnej doprave musí mať
kábel dĺžku najviac 30 metrov.
POZNÁMKA: Napájať môžete prostredníctvom vstupu napájania jednosmerným prúdom alebo siete Ethernet (PoE).
POZNÁMKA: Napájanie cez USB je obmedzené na 0,6 A/3 W pre port USB 3.0 a 0,4 A/2 W pre port USB 2.0.
Tabuľka 7. Príkon
Príkon (údaje platné pre napájanie zdrojom jednosmerného prúdu alebo prostredníctvom PoE)
Maximálny príkon
12,9 W
Nečinný systém
4,2 W
POZNÁMKA: Operačný systém je aktívny, no nie sú spustené
žiadne aplikácie.
Plné zaťaženie procesora
8,1 W
POZNÁMKA: Operačný systém je aktívny so 100 % využitím
procesora a 2D/3D zaťažením.
Plné zaťaženie systému
12,9 W
POZNÁMKA: Operačný systém je aktívny so 100 % využitím
procesora a súčasným prístupom k vstupno-výstupným
zariadeniam.
Tabuľka 8. Technické údaje jednosmerného prúdu
Technické údaje jednosmerného prúdu
Podporované vstupné napätie
12/24 V systém napájania vozidla (12 V až 57 V široký vstup
jednosmerného prúdu, v súlade s normami ISO 7637-2 & SAE
J1113).
POZNÁMKA: Podporuje štartovanie vozidla pri veľmi nízkych
teplotách pri 6 V.
Menovitý príkon jednosmerného prúdu pri používaní zariadenia v
lodnej doprave
12 – 48 V DC
Maximálny vstupný prúd
1,08 A pri 12 V/0,23 A pri 57 V
9
Technické údaje jednosmerného prúdu
Minimálna požiadavka na napájanie jednosm. prúdom
13 W
Správa napájania
Správa spustenia systému, úsporného režimu systému
a dlhodobého spánku systému cez voliteľný vstup zapaľovania.
Podporované udalosti prebudenia
•
•
•
•
Ochrana pri napájaní
Ochrana systému pri napájaní. Napríklad ochrana batérie vozidla
cez voliteľný vstup zapaľovania.
Budík (hodiny reálneho času)
WLAN a LAN (iba operačný systém Windows)
USB
Zapaľovanie a priame zapaľovanie (DI)
POZNÁMKA: Vstup zapaľovania poskytuje možnosť vypnúť
zariadenie alebo ho prepnúť do režimu nízkej spotreby
energie (v závislosti od operačného systému) vždy, keď je
zapaľovanie vypnuté, aby sa zabránilo vybitiu batérie vozidla.
Odporúčané napájanie
17 W (20 % podťaženie)
POZNÁMKA: S ohľadom na podťaženie napätia v prípade
vysokej teploty okolia.
Tabuľka 9. Technické údaje rozhrania PoE
Technické údaje rozhrania PoE
Kompatibilita
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE 802.3af
POZNÁMKA: V súlade s alternatívou A štandardu IEEE 802.3af,
ktorý povoľuje najviac 15,4 W a napájanie maximálne 48 V
prostredníctvom existujúcej siete Ethernet. Použitie
nevyžaduje žiadne úpravy.
POZNÁMKA: Rozhranie Ethernet štandardu IEEE 802.3 pre
aplikácie 100BASE-TX a 10BASE-T (802.3, 802.3u, 802.3ab a
802.3x) s rámcovou podporou 9 014 bajtov.
Počet portov
Jeden rýchly port rozhrania Ethernet na zabezpečenie prístupu
k médiám (MAC) a jeden port fyzickej vrstvy (PHY)
Rýchlosť
10/100 Mb/s (podporuje prebudenie v sieti LAN a WLAN)
Konektor
8-kolíkový port RJ45
Ochrana
Vstavaná izolačná ochrana 2,25 KV na portoch LAN a ESD
IEC61000-4-2 ±30 KV
Vstupné napájanie
Najmenej 12,95 W na základe alternatívy A štandardu IEEE
802.3af-2003
Podporované vstupné napätie
48 V DC
Podporovaný vstupný prúd
0,27 A
10
Zapaľovanie
Tabuľka 10. Technické údaje zapaľovania
Technický údaj
Minimálne napätie
Maximálne napätie
Predvolené
Vysoké vstupné napätie (VIH)
9V
32 V
12 V
Nízke vstupné napätie (VIL)
0V
1,2 V
0V
3 V gombíková batéria CMOS
Tabuľka 11. Gombíková batéria
Gombíková batéria RTC (lítium-iónová)
Typ
BR-2032
Výrobca
Panasonic Corporation
Menovité napätie
3V
Menovitá kapacita
200 mAh
POZNÁMKA: Odporúča sa pred prevádzkou skontrolovať alebo vymeniť gombíkovú batériu. Gombíkovú batériu tiež skontrolujte
alebo vymeňte, ak bol systém odpojený od zdroja napájania dlhšie ako dva roky.
11
Operačné systémy
Zariadenie Edge Gateway podporuje nasledujúce operačné systémy:
•
Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016
•
Ubuntu Core 16
POZNÁMKA: Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 podporujú iba modely Edge Gateway s úložiskom eMMC s kapacitou 32 GB.
12
4
5
Procesor
Tabuľka 12. Procesor
Configuration (konfigurácia)
Procesor
Vyrovnávacia pamäť
Number of Cores
Edge Gateway 3001
Procesor Intel Atom E3805
1 MB vyrovnávacia pamäť L2
2
13
6
Pamäť
Tabuľka 13. Typ pamäte
Typ
DDR3L
Kanál pamäte
Jednoduchý
Minimálna pamäť
2 GB
Maximálna pamäť systému
2 GB
14
7
Skladovanie
Tabuľka 14. Technické údaje úložiska
Typ úložiska
Podporovaná kapacita
micro-SD
•
•
•
•
8 GB
32 GB
64 GB
128 GB
eMMC
•
•
8 GB
32 GB
POZNÁMKA: Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 podporujú iba modely Edge Gateway s úložiskom eMMC s kapacitou 32 GB.
15
8
Externé porty a zásuvky
POZNÁMKA: Viac informácií o umiestnení portov a konektorov nájdete v Inštalačnej a používateľskej príručke zariadenia Edge
Gateway.
Tabuľka 15. Porty a konektory na zariadení Edge Gateway
Porty
Edge Gateway 3001
Porty RS-232/RS-485/RS-422
2
Zvukový linkový výstup
0
Zvukový linkový vstup
0
Prvý port siete Ethernet (PoE)
1
Druhý port siete Ethernet (bez PoE)
0
Konektor antény WLAN alebo Bluetooth
1
Konektor antény GPS
1
Konektor na anténu pre mobilné širokopásmové pripojenie (3G)
1
Konektor na anténu pre mobilné širokopásmové pripojenie (4G LTE)
1
Konektor antény ZigBee
0
Konektor pre spínač vniknutia do vonkajšieho šasi (voliteľné)
1
DisplayPort
0
GPIO
1
USB 3.0
1
USB 2.0
1
CANbus
0
POZNÁMKA: Konektor pre bezdrôtovú anténu (
16
) a anténu GPS (
) je rovnaký.
9
Komunikačné rozhrania
Bezdrôtové pripojenie LAN
Tabuľka 16. Technické údaje bezdrôtového pripojenia LAN
Podporované štandardy WLAN
802.11b, 802.11g alebo 802.11n
Podporované prenosové rýchlosti
802.11b
54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 a 6 Mb/s
Podporované prenosové rýchlosti
802.11g
54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5,5, 2 a 1 Mb/s
Podporované prenosové rýchlosti
802.11n
MCS0 až MCS7 s intervalom Short GI a bez neho.
Šifrovanie
WEP (64 a 128 bitov), TKIP, AES-CCMP (128 bitov)
Bezdrôtová karta WAN
Tabuľka 17. Technické údaje bezdrôtovej karty WAN
Karta
Región
DW5515—3G
Zvyšok sveta
DW5815 – 4G LTE
AT&T a Verizon (Severná Amerika)
DW5818 – LTE, HSPA+
EMEA
DW5819 – LTE, HSPA+
Tichomorská Ázia
Technické údaje – DW5515
Tabuľka 18. Technické údaje karty DW5515
Sieť
HSPA+/WCMDA
Frekvenčné pásma
•
•
Rýchlosť – downlink
< 21 Mb/s
Rýchlosť – uplink
< 5,76 Mb/s
Záložná sieť
EDGE/GPRS
Rýchlosť záložnej siete
•
•
karta SIM
All (Všetky)
Pásmo HSPA+/WCMDA: 1, 2, 5, 6, 8, 19
Frekvencia EDGE/GPRS: 850, 900, 1800, 1900 MHz
Príjem: < 236,8 Kb/s
Odosielanie: < 118,4 Kb/s
17
Technické údaje – DW5815
Tabuľka 19. Technické údaje karty DW5815
Sieť
LTE, HSPA+
Frekvenčné pásma
•
•
Rýchlosť – downlink
< 150 Mb/s
Rýchlosť – uplink
< 50 Mb/s
Záložná sieť
HSPA+/WCDMA
Rýchlosť záložnej siete
•
•
karta SIM
AT&T a Verizon
Pásmo LTE : 2, 4, 5, 13, 17
Pásmo HSPA+/WCMDA: 2, 5
Príjem: < 42 Mb/s
Odosielanie: < 5,76 Mb/s
DW5818 specifications
Tabuľka 20. Technické údaje o karte DW5818
Sieť
LTE, HSPA+
Frekvenčné pásma
•
•
•
Pásmo LTE FDD 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 29, 30
Pásmo LTE TDD 41
Pásmo HSPA+/WCDMA 1, 2, 3, 4, 5, 8
Rýchlosť – downlink
•
•
LTE FDD < 300 Mb/s – Cat6
LTE TDD < 222 Mb/s – Cat6
Rýchlosť – uplink
•
•
LTE FDD < 50 Mb/s – Cat6
LTE TDD < 26 Mb/s – Cat6
Záložná sieť
HSPA+/WCDMA
Rýchlosť záložnej siete
•
•
karta SIM
All (Všetky)
Príjem: < 42 Mb/s
Odosielanie: < 5,76 Mb/s
DW5819 specifications
Tabuľka 21. Technické údaje o karte DW5819
Sieť
LTE, HSPA+
Frekvenčné pásma
•
•
•
Pásmo LTE FDD 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 21, 28
Pásmo LTE TDD 38, 39, 40, 41
Pásmo HSPA+/WCDMA 1, 5, 6, 8, 9, 19
Rýchlosť – downlink
•
LTE FDD < 300 Mb/s – Cat6
18
•
LTE TDD < 222 Mb/s – Cat6
Rýchlosť – uplink
•
•
LTE FDD < 50 Mb/s – Cat6
LTE TDD < 26 Mb/s – Cat6
Záložná sieť
HSPA+/WCDMA
Rýchlosť záložnej siete
•
•
karta SIM
All (Všetky)
Príjem: < 42 Mb/s
Odosielanie: < 5,76 Mb/s
Poskytovatelia siete WWAN a dostupné možnosti
POZNÁMKA: Zariadenie Edge Gateway vyberá v závislosti od aktuálneho sieťového pokrytia optimálnu konfiguráciu a automaticky
prepína medzi sieťami LTE a 3G. Proces prepínania závisí od rýchlosti prenosu správ v rámci sieťovej signalizácie medzi zariadením
Edge Gateway a poskytovateľom siete WWAN.
Tabuľka 22. Poskytovatelia siete WWAN a dostupné možnosti pre zariadenia Edge Gateway radu 3000
karta WWAN
Poskytovateľ
Frekvencie 2G
Frekvencie 3G
Frekvencie LTE
DW5515
HSPA+
Frekvencie EDGE/GPRS:
(zvyšok sveta)
850, 900, 1 800, 1 900 Mhz
HSPA B1, B2, B5, B6, B8,
B19
Nepodporované
Sierra Wireless AirPrime
HL8548
DW5815
AT&T LTE
–
B5 (850), B2 (1900)
Sierra Wireless AirPrime
HL7588
(len USA a Kanada)
B17 (700), B13 (700),
B5 (850), B4 (1700), B2
(1900)
–
B5 (850), B2 (1900)
B17 (700), B13 (700),
B5 (850), B4 (1700), B2
(1900)
–
Pásmo HSPA+/WCDMA 1, Pásmo LTE FDD 1, 2, 3, 4,
2, 3, 4, 5, 8
5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26,
29, 30
Verizon LTE
(iba USA)
DW5818
Sierra Wireless AirPrime
MC7455
Siete LTE/HSPA+/
WCDMA
Pásmo LTE TDD 41
DW5819
Sierra Wireless AirPrime
MC7430
Siete LTE/HSPA+/
WCDMA
–
Pásmo HSPA+/WCDMA 1, Pásmo LTE FDD 1, 3, 5, 7,
5, 6, 8, 9, 19
8, 18, 19, 21, 28
Pásmo LTE TDD 38, 39, 40,
41
Globálny navigačný satelitný systém (GNSS)
Tabuľka 23. Technické údaje o systéme GNSS
Čip systému GNSS použitý v zariadení Edge Gateway
Podporované systémy GNSS
u-blox UBX-M8030
Synchrónny príjem až z troch systémov GNSS: GPS (Global
Positioning System)/Galileo spolu so systémom Beidou alebo
GLONASS.
19
Tabuľka 24. Podporované konštelácie systému GNSS
Konštelácia systému GNSS
Detaily
GPS
Príjem a sledovanie signálov GPS L1 C/A na frekvencii 1 575,42 MHz.
GLONASS
Príjem a sledovanie signálov GLONASS L1 na frekvencii 1 602 MHz +
k*562,5 kHz, pričom k predstavuje číslo frekvenčného kanála satelitu
(k = –7,…, 5, 6). Satelitný systém GLONASS je alternatívou k
systému GPS.
BeiDou
Príjem a sledovanie signálov BeiDou B1I na frekvencii
1 561,098 MHz. Schopnosť prijímať a sledovať signály systému
BeiDou s inou konšteláciou umožňuje dosiahnuť väčšie pokrytie,
lepšiu čitateľnosť a vyššiu presnosť. Satelitný systém BeiDou má
pokrytie iba v Číne. Globálne pokrytie by malo byť dostupné v roku
2020.
Galileo
Príjem a sledovanie signálov E1-B/C zameraných na frekvenčné
pásmo GPS L1. Signály systémov GPS a Galileo možno spracovať so
signálmi systémov BeiDou alebo GLONASS a dosiahnuť tak vyššiu
úroveň pokrytia, spoľahlivosti a presnosti.
Bluetooth
Tabuľka 25. Technické údaje rozhrania Bluetooth
Podporovaný štandard rozhrania
Bluetooth
Duálny režim Bluetooth 4.0 BLE
Bluetooth Classic
verzia 2.1+EDR
Podporované prenosové rýchlosti
rozhrania Bluetooth
Až do 3 Mb/s
Bluetooth Low Energy
Áno
Šifrovanie
128 bitov
Porty COM
Tabuľka 26. Technické údaje portov COM
Typ konektora
2 x 5 konektorov svorkovnice
Prenosová rýchlosť
Až do 1 Mb/s na porte RS-232/12 Mb/s na porte RS-422/RS-485
RS-232/RS-422/RS-485
Tabuľka 27. Technické údaje portov RS-232/RS-422/RS-485
Všeobecné
Typ zbernice
USB 2.0
Konektory
2 x 2x5 konektory svorkovníc (JVE/
23N6963-10D00B-15G-2.9)
Príkon
20 mA pri +3,3 V
Komunikačné rozhrania
Radič komunikácie
20
XR21V1412 (radič), SP339E (vysielač-prijímač)
Údajové bity
7, 8, 9
Signály údajov
•
•
•
RS-232: DCD, RXD TXD, DTR, GND, DSR, RTS, CTS, RI
RS-422: TXD+, TXD–, RXD+, RXD–, GND
RS-485: Data+, Data–, GND
FIFO
•
•
128 bajtov (TX)
384 bajtov (RX)
Riadenie toku
Hardvér (RTS/CTS alebo DTR/DSR), softvér (Xon/Xoff)
Parita
Žiadna, nepárna, párna, znak a medzera
Rýchlosť/prenosová rýchlosť
Až do 1 Mb/s (RS-232), 12 Mb/s (RS422/RS485)
Stop-bity
1, 2
Izolácia
–
Ochrana ESD
Prijímač-vysielač 6100-4-2 ± 15 KV (vzduch), ±8 KV
(kontakt)
Ochrana EFT
–
Ochrana proti prepätiu
–
Ochrana
GPIO
Tabuľka 28. Konfigurácia GPI
Konfigurácia GPI
Vysoká logická úroveň
3,5 V až 5 V
Nízka logická úroveň
0 V až 1,5 V
Odpor vstupu
1 k medzi konektorom a radičom
Zdroj prerušenia
–
Napätie izolácie
1 KV jednosm. prúd, radič ku zvyšku systému
Tabuľka 29. Konfigurácia GPO
Konfigurácia GPO
Výstup
Otvorený kolektor alebo push-pull
1,6 mA na kanál
Napájacie napätie
5 V jednosm.
Napätie izolácie
1 KV jednosm. prúd, radič ku zvyšku systému
Žiaden kolík Vdd na konektore
Tabuľka 30. Technické údaje GPIO
Názov
Predvolené nastavenie
Predvolený vnútorný rezistor pull-up a pulldown
GPI0~7
85 K pull-down
–
GPO0~7
85 K pull-down
–
21
Názov
Predvolené nastavenie
Predvolený vnútorný rezistor pull-up a pulldown
Otvorený kolektor alebo kolík dvojčinného
výstupu
Tabuľka 31. Elektrické údaje GPIO
Napätie/prúd
Minimálne
Nízke vstupné napätie (Vil)
Vysoké vstupné napätie (Vih)
1,5 V
3,5 V
Nízke výstupné napätie (Vol)
Vysoké výstupné napätie (Voh)
Výstupný prúd odvodu/zdroja
Maximálne
0,4 V
4,8 V
1,6 mA
VAROVANIE: Tento port je citlivý na elektrostatické výboje. Odporúča sa použitie konektora GPIO s izoláciou, ktorý dokáže zabrániť
priamemu vystaveniu vstupno-výstupných kolíkov elektrostatickým výbojom.
22
10
Security (Zabezpečenie)
Tabuľka 32. Technické údaje zabezpečenia
Verzia
Iba 2.0
Výrobca a číslo modulu
Nuvoton NPCT654JBAYX
Spínač vniknutia do vonkajšieho šasi
Po otvorení šasi odošle spínač vniknutia do vonkajšieho šasi
elektrický signál o nepovolenom vniknutí bráne, čím sa spustí
udalosť nepovoleného vniknutia do vonkajšieho šasi.
POZNÁMKA: Systémové dosky s modulom TPM nie sú dostupné vo všetkých krajinách, pretože nie všade je ich použitie povolené
zákonom.
23
Dodržiavanie environmentálnych noriem
Tabuľka 33. Dodržiavanie environmentálnych noriem
Bez BFR/PVC
24
Nie
11
Softvér
12
Zariadenia Edge Gateway radu 3000 podporujú nasledujúci softvér:
•
Dell Command | Configure (DCC)
•
Dell Command | Monitor (DCM)
•
Dell Command | Powershell (DCPP) – iba pre Windows
•
Edge Device Management (EDM)
25

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement