Dell Embedded Box PC 5000 מדריך למשתמש

Add to my manuals
50 Pages

advertisement

Dell Embedded Box PC 5000 מדריך למשתמש | Manualzz

Dell לש Embedded Box בשחמ

5000

הלעפהו הנקתה ךירדמ

N01PC :

N01PC001 :

הניקת

הניקת

םגד

גוס

תורהזאו תוארתה , תורעה

.

תוליעי רתיב רצומב שמתשהל עייסמש בושח עדימ תנייצמ " הרעה " הרעה

.

היעבה תא עונמל ןתינ דציכ הריבסמו , םינותנ ןדבוא וא הרמוחל ירשפא קזנ תנייצמ " תוריהז " הארתה

.

תוומ וא ףוג יקזנ , שוכר יקזנל תורשפא תנייצמ הרהזא הרהזא

וא Dell Inc.

לש םיירחסמ םינמיס םה םיפסונ םיירחסמ

.

םינמיס ןכו EMC

המאתהב םהילעב

,

לש

Dell

.

תורומש תויוכזה לכ .

הלש תבה

םיירחסמ םינמיס תויהל םייושע

תורבח וא

םיפסונ םיירחסמ

.

Dell Inc

םינמיס

2016-2019 ©

.

הלש תבה תורבח

09 2019

A04 הרודהמ

םיניינע ןכות

3

5 ..................................................................................................................................

תיללכ הריקס 1

6 ..........................................................................................................................................

תונוכת 2

6 ...........................................................................................................................................................................

הלעמלמ טבמ

7 ..........................................................................................................................................................

CANbus רבחמ יופימ

7 ................................................................................................................................................................

VGA רבחמ יופימ

8 .......................................................................................................................

( barrel רבחמ ) י " ז טלוו 12-26 למשח תאיצי

8 ...................................................................................................................................................

12-26V DC + חתמ רבחמ

9 .............................................................................................................................................................................

הטמלמ טבמ

10 ........................................................................................................................................

GPIO תסינכל רבחמה לש יופימ

10 .........................................................................................................................................

GPIO תאיציל רבחמה לש יופימ

11 ............................................................................................................................................................

RS232 רבחמ יופימ

11 ............................................................................................................................................................

RS422 רבחמ יופימ

12 ...........................................................................................................................................................

RS485 רבחמ יופימ

13 .........................................................................................................

Embedded Box בשחמ תרדגה 3

16 ...............................................................................................................................

ריקה לע Embedded Box בשחמ תבכרה

18 ...................................................................................................................

הלעפהה תכרעמ תרדגה 4

18 ...................................................................................................................................................................

Ubuntu Desktop

18 ................................................................................................................................

Ubuntu Desktop לש שדחמ הנקתה

19 ......................................................................................................................................

Ubuntu Desktop תכרעמ רוזחש

19 .........................................................

רוזחשל USB ה ןנוכמ Embedded Box בשחמב Ubuntu Desktop תכרעמ רוזחש

19 ...........................................................................................................................

לוחתאל ןתינ USB גוסמ קזבה ןנוכ תריצי

19 ........................................................................................................................

תוששואתהל USB גוסמ קזבהה ןנוכ תריצי

19 ................................................................................................................................

Ubuntu Desktop לש שדחמ הנקתה

20 .........................................................................................................................................................................

Windows OS

20 ........................................................................................................................................

Windows 7 Professional SP1

23 ..............................................................................................

Windows 7 Professional for Embedded Systems SP1

25 .........................................................................................................................

Windows Embedded Standard 7 P/E

27 ..............................................................................................................................................

Windows 10 Professional

29 .......................................................................................................................

Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015

31 .......................................................................................

Embedded Box בשחמ רובע םיצלמומ םימושייו םינקתה ילהנמ

35 .........................................................................................................................................

טרפמ 5

38 ...............................................................................................................

דיינ בחר ספ תוריש תלעפה 6

39 ......................................................................................................................

ZigBee גאלפ תרדגה 7

40 ............................................................................................................................

הגוצת תויורשפא 8

41 .................................................................................................................................

רבחמ תוכרע 9

םיניינע ןכות

43 ..............................................................................................................

BIOS ב לדחמ תרירב יכרע 10

50 ...............................................................................................................................

Dell לא היינפ 11

םיניינע ןכות 4

1

תיללכ הריקס

לש תיגולוקאה תכרעמב קוחרמ

, ילטיגיד טולישב , םיקסויקב

םתוא להנלו תותשרב םיכמותה

, םיבשחמ יצ לוהינב , דרפנ

םינקתהל ( םייטוחלא

רוצייבו יכילהת רוצייב

וא

שומיש

םייווק ) םינקתה

םהב השענש

רבחל ךל רשפאמ Embedded Box 5000 בשחמ

םינקתהל רבחתהל ךל רשפאמ אוה .

תמייקה תשרה

וחינהל וא Dell ידי לע ורשואש ריק לע הנקתהל תוכרע תועצמאב ריקה לע ותוא ביכרהל ןתינ .

םייטמוטוא הריכמ תונורתפבו רוגס לגעמב היזיוולט תוכרעמב

Windows 7 Professional for Embedded Systems SP1 , תויביס 64 לש Windows 7 Professional SP1 הלעפהה תוכרעמב ךמות אוה .

חוטש חטשמ לע

Windows 10 IoT Enterprise LTSB , תויביס 64 לש Windows 10 Professional , תויביס 64 לש Windows Embedded Standard 7 P/E

.

Ubuntu Desktop-16.04

ו

, תויביס 64 לש

תויביס 64 לש 2015

5 תיללכ הריקס

2

תונוכת

הלעמלמ טבמ

.( PCIe(x8 וא PCI סיטרכ תנקתה

מ " מ 167.65

ךרוא ,(' ץניא 4.38

) מ " מ 111.15

הבוג : לדוג ךמתנה יברמה סיטרכ

(' ץניא 6.6

)

.( PCIe(x16 וא ,( PCIe(x8 וא PCI סיטרכ תנקתה

מ " מ 167.65

ךרוא ,(' ץניא 4.38

) מ " מ 111.15

הבוג : לדוג ךמתנה יברמה סיטרכ

(' ץניא 6.6

)

.

Embedded Box בשחמ לש יוביכ וא הלעפה

.

קוחרמ הלעפה גתמ תנקתה

תא שדחמ ליעפהל ידכ , ןיפה רוח ךותב אצמנש ןצחלה לע ץחל , ןיפ תועצמאב

.

Embedded Box

בשחמ

םינותנ תרבעה תויוריהמב קפסמ .

תשרל השיג ךרוצל ( RJ-45 ) Ethernet רבח

.

10/100/1000 Mbps דע

5 דע םינותנ תרבעה תויוריהמב קפסמ .

םינקתה USB תכמות תדלקמ רבח

.

Gbps

םינותנ תרבעה תויוריהמב קפסמ

.

תשרל השיג ךרוצל

( RJ-45 ) Ethernet

רבח

.

10/100/1000 Mbps דע

.

עמש טלפ video קפסמ .

רישכמ רחא DisplayPort וא גצ רבח

תויורשפא

האר , הגוצת תויורשפא תודוא ףסונ עדימ תלבקל הרעה

.

הגוצת

.

עמש טלפ video קפסמ .

רישכמ רחא DisplayPort וא גצ רבח

תויורשפא

האר , הגוצת תויורשפא תודוא ףסונ עדימ תלבקל הרעה

.

הגוצת

.

עמש טלפ video קפסמ .

רישכמ ב HDMI רחא וא גצ רבחל

האר

,

ףסונ עדימ תלבקל

.

CANbus

תאיצי יכמות םיגאלפל וא ןקתהל רוביח

.

רבחמ יופימ CANbus

האר , ףסונ עדימ תלבקל .

ואדיו טלפ קפסמ .

רישכמ רחא VGA וא גצ רבח

.

תודש יופימ VGA רבחמ

ץירח דחא ( PCIe(x8 וא PCI

תונוכת

1

ינש PCIe(x16) slot וא ( PCIe(x8 וא PCI 2

הלעפה גתמ

1

הלעפהה גתמ Remote

חישק סופיא

( תחא ' סמ ) תשר תאיצי

( 4 ) USB 3.0

תואיצי

(

םייתש

'

סמ

)

תשר תאיצי

( םייתש ' סמ ) DisplayPort

( תחא ' סמ ) DisplayPort 10

HDMI תאיצי

(

ילנויצפוא

) CANbus

תאיצי

VGA תאיצי

11

12

13

6

7

3

4

5

8

9

תונוכת 6

Embedded בשחמל חתמ תקפסא ךרוצל י " ז טלוו 12-26 למשח לבכ רוביח

ותוא קדהו לילגה תאיצי ) י " ז טלוו 12-26

האר , ףסונ עדימ תלבקל .

Box

.

שקהו

(

רבחמה

.( ןופורקימו תוינזוא לש בוליש ) תירוביד וא ןופורקימ , תוינזוא , לוקמר רוביח

.

האיצי וק תאיציל תוינזואה רוביח הרעה

( barrel רבחמ ) י " ז טלוו 12-26

( 3 )

למשח

עמש

תאיצי

תואיצי

תונוכת

14

15

Embedded

בשחמל חתמ תקפסא ךרוצל י

"

ז טלוו

12-26

למשח רבחמ רוביח

.

םרז רבחמ 12-26V +

האר , ףסונ עדימ תלבקל .

Box

י

"

ז טלוו

+ 12-26

למשח רבחמ

16

סנדיבורפמ קזוחמ דודיבה וא ( DI ) לופכ דודיב דיוצמ תויהל בייח ( AWG 18 AWG 26 ) דיג תאו םידרפנ םיילמשח םילגעמל SELV תלבגמל תחתמ תואצמנ שמתשהל ךילע ולא תואיציל םישענה םירוביחה 1

.

רבחמה לא הקראהה טוח תא קדהל ידכ ( דנואפ 2.5

) מ " ס ג " ק 2.88

םיגרבה תא לותיפה טנמומ .

ןכוסמ לכ ינפמ וילע ןגהל ידכ ()

CANbus רבחמ יופימ

תוא

NC

CAN_H

NC

NC

ACES 59131-0093C-P01

Https://acesna.com/

.

תונתשהל יושעו דבלב ןיכומיסל דעונ הז קלח רפסמ הרעה

ןיפ

6

7

8

9

תוא

NC

CAN_L

GND

NC

NC

ןיפ

1

4

5

2

3

ןרצי ט " קמ

VGA רבחמ יופימ

7

תוא

NC

DDCDAT

HSYNC

VSYNS

תונוכת

ןיפ

13

14

11

12

תוא

GND

GND

GND

5V +

ןיפ

8

9

6

7

תוא

םודא

קורי

לוחכ

NC

ןיפ

3

4

1

2

תוא

DDCCLK

ןיפ

15

תוא

GND

FoxConn DZ11627-H530P-4F http://www.foxconn.com/

.

תונתשהל יושעו דבלב ןיכומיסל דעונ הז קלח רפסמ הרעה

ןיפ

10

תוא

GND

ןיפ

5

ןרצי ט " קמ

( barrel רבחמ ) י " ז טלוו 12-26 למשח תאיצי

תויבטוק

הקראה

DC-IN

ACES 59130-0023C-P01

Https://acesna.com/

.

תונתשהל יושעו דבלב ןיכומיסל דעונ הז קלח רפסמ הרעה

ןיפ

1

2

ןרצי ט " קמ

12-26V DC + חתמ רבחמ

תויבטוק

ילילש

הקראה

יבויח

ACES 59126-0023C-P01

Https://acesna.com/

.

תונתשהל יושעו דבלב ןיכומיסל דעונ הז קלח רפסמ הרעה

ןיפ

1

2

3

ןרצי ט " קמ

תונוכת 8

הטמלמ טבמ

9

יופימ

האר , ףסונ עדימ תלבקל .

GPIO תואיציב ךמותה רבחמל וא ןקתהל רבח

.

GPIO תסינכל רבחמ

יופימ

האר , ףסונ עדימ תלבקל .

GPIO תוסינכב ךמותה רבחמל וא ןקתהל רבח

.

GPIO

תואיציל רבחמ

480 דע לש םינותנ תרבעה תויוריהמ תקפסמ .

USB יכמות םינקתה רבח

.

Mbps

.

תחא תשר תאיצי לש תשרה תוליעפ תא תנייצמ

.

Embedded Box בשחמ לש הלעפהה בצמ תא תנייצמ

בתוכ וא ימינפה ןוסחאה ןקתהמ ארוק

Embedded Box

בשחמ רשאכ הריאמ

.

וב

.

םייתש ' סמ תשר תאיצי לש תשרב תוליעפה תא תנייצמ

דיינל בחר ספ לש תותואה חווט תא ריבגהל ידכ דיינל בחר ספ לש הנטנא רבח

.

םתמצוע תאו

עדימ תלבקל

.

Embedded Box

בשחמל

RS485 / RS422 / RS232

לבכ רבח

.

RS485 /

RS422 / RS232

רבחמ יופימ האר , ףסונ

לש המצועה תאו חווטה תא ריבגהל ידכ דיינ בחר ספ לש הטילקל הנטנא רבח

.

דיינה בחרה ספה תותוא

עדימ תלבקל .

Embedded Box בשחמל RS485 / RS422 / RS232 לבכ רבח

.

RS485 /

RS422 / RS232

רבחמ יופימ האר

,

ףסונ

עדימ תלבקל .

Embedded Box בשחמל RS485 / RS422 / RS232 לבכ רבח

.

RS485 /

RS422 / RS232

רבחמ יופימ האר , ףסונ

תותוא לש המצועה תאו חווטה תא ריבגהל ידכ תיטוחלא הנטנא רבח

.

תיטוחלאה תרושקתה

עדימ תלבקל

.

Embedded Box

בשחמל

RS485 / RS422 / RS232

לבכ רבח

.

RS485 /

RS422 / RS232

רבחמ יופימ האר , ףסונ

תותוא לש המצועה תאו חווטה תא ריבגהל ידכ תיטוחלא הנטנא רבח

.

תיטוחלאה תרושקתה

( תחא

חישק

' סמ )

ןנוכ

תשר

למשחה

לש

בצמ

בצמ

תוליעפ

תירונ

תירונ

תירונ

הרדגהל ןתינ ) השולש RS232/RS422/RS485 תאיצי

( BIOS -

ה בלשב

בלשב הרדגהל ןתינ ) םייתש RS232/RS422/RS485 תאיצי

( BIOS ה

תיטוחלא הנטנאל תואיצי יתש

הרדגהל

בלשב

ןתינ

)

העברא

הרדגהל ןתינ

)

4

דיינל

דיינל

, 3 , 2

GPIO-out לש םיניפ 8 תאיצי

תחא

4 , 2 , 1

GPIO-in

(

בחר

םייתש

ספ

בחר ספ

'

לש

( 4

לש םיניפ

סמ ) תשר

הנטנאל

( BIOS

לש הנטנאל

8 תאיצי

) USB 2.0

בצמ

תואיצי

RS232/RS422/RS485

תאיצי

ה

תחא

RS232/RS422/RS485

תיטוחלא הנטנאל

(

תואיצי

תירונ

יתש

בלשב

האיצי

תאיצי

BIOS

תחא

ה

האיצי

תונוכת

1

2

3

9

10

11

12

13

14

15

.

GP17 דע GP10 ו GND ןה םיניפה תויוות .

םיניפ עשת שי GPIO-in תאיציל 1

7

8

4

5

6

תא בבוס .

תונכוסמ חתמ תומר לכ ינפמ הנגה ךרוצל , ולאה תואיציה ךותל השעייש רוביח לכב ( RI ) קזוחמ דודיב וא ( DI ) לופכ דודיב ילעב ( AWG-18 AWG 26 ) םילבכבו SELV ילגעמב שמתשהל שי 2

.

רבחמל לבכה תא קדהל ידכ (' ץניא תורביל 2.5

) מ " ס ג " ק 2.88

לש לותיפ טנמומב םיגרבה

.

GP07 דע GP00 ו GND ןה םיניפה תויוות .

םיניפ עשת שי GPIO-in תאיציל 3

.

תונכוסמ חתמ תומר לכ ינפמ הנגה ךרוצל GPIO in/out ה תואיצי ךותל השעייש רוביח לכב ( RI ) קזוחמ /( DI ) לופכ דודיב ילעב םילבכבו ( 30 Vmax ) SELV ילגעמב שמתשהל שי 4

.

ךלש Edge Gateway ה םע דחיב , תדרפנ םירזיבא תביתב תחלשנ הנטנאה 5

תונוכת

GPIO תסינכל רבחמה לש יופימ

תוא

GPI5

GPI6

GPI7

GND

ACES 59128-0093C-P01

Https://acesna.com/

.

תונתשהל יושעו דבלב ןיכומיסל דעונ הז קלח רפסמ הרעה

ןיפ

6

7

8

9

תוא

GPI0

GPI1

GPI2

GPI3

GPI4

ןיפ

1

2

3

4

5

ןרצי ט

"

קמ

GPIO תאיציל רבחמה לש יופימ

תוא

GPO5

GPO6

GPO7

GND

ACES 59128-0093C-P01

Https://acesna.com/

.

תונתשהל יושעו דבלב ןיכומיסל דעונ הז קלח רפסמ הרעה

ןיפ

8

9

6

7

תוא

GPO0

GPO1

GPO2

GPO3

GPO4

ןיפ

3

4

1

2

5

ןרצי ט " קמ

תונוכת 10

RS232 רבחמ יופימ

תוא

DSR

RTS

CTS

RI

ACES 59131-0093C-P01

Https://acesna.com/

.

תונתשהל יושעו דבלב ןיכומיסל דעונ הז קלח רפסמ הרעה

ןיפ

8

9

6

7

תוא

DCD

RXD

TXD

DTR

GND

ןיפ

3

4

1

2

5

ןרצי ט " קמ

RS422 רבחמ יופימ

תוא

NC

NC

NC

NC

ACES 59131-0093C-P01

Https://acesna.com/

.

תונתשהל יושעו דבלב ןיכומיסל דעונ הז קלח רפסמ הרעה

ןיפ

6

7

8

9

תוא

TX-

TX+

RX+

RX-

GND

ןיפ

1

4

5

2

3

ןרצי ט " קמ

11 תונוכת

RS485 רבחמ יופימ

תוא

NC

NC

NC

NC

ACES 59131-0093C-P01

Https://acesna.com/

.

תונתשהל יושעו דבלב ןיכומיסל דעונ הז קלח רפסמ הרעה

ןיפ

8

9

6

7

תוא

DATA-

DATA+

NC

NC

GND

ןיפ

3

4

1

2

5

ןרצי ט " קמ

תונוכת 12

13

3

Embedded Box בשחמ תרדגה

ףרוצמה חתמה םאתמב שמתשהל םיכירצ יארחאה םרוגה וא בולישה תא עצבמה דבועה , Embedded Box בשחמ לש הנקתהה ךלהמב הרהזא

רוקמש אדוול דפקה .

חוקלה לש הנקתהה ךילהמ קלחכ דרפנ י " ז טלוו 12-26 לש םייק חתמ רוקמל רבחתהל וא , Embedded Box בשחמל

.

םירוביחה עוציב ינפל חתמה ירבחמ דילש הסינכה חתמ ינומיס תא קודב .

Embedded Box בשחמל ץוחנה הסינכה חתמל םאות ןימזה חתמה

עדימל .

Embedded Box בשחמל תופרוצמה תוחיטבה תוארוה תא ארק , הז ףיעסב םיראותמה הלאמ ךילה עצבל שגינ התאש ינפל הרהזא

.

www.dell.com/regulatory_compliance רתאב ןייע , תוצלמומ הדובע תוטיש לע ףסונ

הרוצ םושב ותוא ןיקתת וא תעבטומה הביתה בשחמב שמתשת לא , העגפנ אל תעבטומה הביתה בשחמ קפסמש הנגהה יכ חיטבהל ידכ הרעה

.

ךירדמב ןיוצמש המ יפל טעמל

רפמא 15 גוריד םע תוביל 3 לבכ ןוגכ הסמעהה ימרזל םימיאתמה םילבכב שמתשה , תיזכרמה תשרל םיפסונ חתמ ירוביח קפסל ידכ הרעה

םילבכ Embedded Box בשחמל רבחל ןתינ .

IEC 60245 ןקתל וא IEC 60227 ל ןקתל םיאתמש , תוחפל ( 194°F ) 90°C לש הרוטרפמטב

.( 14 AWG דע 18 AWG ) מ " מ 2.5

דעו מ " מ 0.8

לש רטוקב

תא םצמצל ידכ .

ליגרה שומישה ךלהמב תוממחתה ללגב הייווכ םורגל םייושעה , ךומס םח חטשמ וא םח חטשמ ןמסמ למסה הרהזא

.

וב לפטל ידכ תופפכ שבל וא ררקתהל דויצל חנה , הייווכה תנכס

םישמתשמ .

תויטנוולרה תונקתבו וידר ירדתב איקבה ךמסומ תווצ עצבל ךירצ ולש הנקתהה תאו םייפיצפס םימושייל דעוימ הז רצומ הרהזא

.

הרדגהה תא תונשל וא ןיקתהל ןויסינ לכ עצבל םישרומ םניא םיליגר

םהש , רפמא 20 לש םיכיתנ וא םיקספמ ינש תועצמאב ( למשח עקש וא ףוסמ קולב ) חתמה תוסינכ יתש לע ןגהל שי , הנקתהה ינפל הרהזא

.

Embedded Box בשחמ ינפל , רתי םרזמ הנגהל םינקתה

דומעל ידכ הליגר תוליעפ בצמב םוקמ תברקבש םישנאהמ מ " ס 20 ב הקוחר הנירק הציפמש הנטנאה ובש םוקימב ןקתומ היהי רצומה הרהזא

.

תוירוטלוגרה RF ל הפישחה תושירדב

.

Dell ידי לע ורשואש תונטנאב קרו ךא שמתשהל שי הרהזא

תנכס רוציל וא דויצל קזנ םורגל לולע חתמ תורוקמ ינש לש רוביח .

דבלב Barrel רבחמל וא Phoenix רבחמל רואש SELV קפס רבח הרעה

.

הקילד

םרז , חתמ גוריד שי תיפולחה םילבכה תכרעלש אדו , הפילחהל שיש םיקיתנ למשח ילבכ תכרע םע וקפוס ךלש םירזיבאה וא דויצה םא הרהזא

.

תימוקמה המרב םיקוחבו תונקתב , תוחיטבה ינקתב דומעל תבייח םילבכה תכרע .

הב ןקתומ דויצהש הנידמל םימיאתמש הרוטרפמטו

עוצקמ ישנאל הנקתה תוארוה

הנקתהה תווצ

םישרומ םניא םיליגר םישמתשמ .

תויטנוולרה תונקתבו וידר ירדתב איקבה ךמסומ תווצ עצבל ךירצ ולש הנקתהה תאו םייפיצפס םימושייל דעוימ הז רצומ

.

הרדגהה תא תונשל וא ןיקתהל ןויסינ לכ עצבל

הנקתהה םוקימ

תושירדב דומעל ידכ הליגר תוליעפ יאנתב םוקמ תברקב םיאצמנה םישנאהמ מ " ס 20 ב הקוחר היהת הנירק הציפמש הנטנאה ובש םוקימב ןקתוי רצומה

.

וידר ירדתל הפישח יבגל הניקתה

תינוציח הנטנא

תמזגומ וא תיתוכאלמ וידר ירדת תנירק ץיפהל תולולע שומישל תורשואמ ןניאש

.

הרוסא

תונטנא

איה ןכ

.

שקבמה

לעו FCC/IC

םרוגה

ה ידי

ידי

לע

לע ורשואש תונטנאב

ועבקנש תולבגמה

קרו ךא שמתשהל שי

תרפהל ליבוהל הלולעש

Aux

2.9

4.0

( dBi ) חבש

( ישאר ) Main

2.9

4.0

Brand

Laird

הנטנאה

בטוק

גוס

וד

( ץרה הגמ ) תורידת

2462

5240

~

~

2412

5180

םיביכר

WLAN

Embedded Box בשחמ תרדגה

Aux

4.0

4.0

3.9

2.9

2.79

4.51

4.51

4.51

4.51

2.79

( dBi ) חבש

( ישאר ) Main

4.0

4.0

3.9

2.9

2.82

4.11

4.11

4.11

4.11

2.82

Brand

Taoglas Antenna

Solution Ltd.

הנטנאה

בטוק -

גוס

דח

( ץרה הגמ ) תורידת

5320 ~ 5260

5700 ~ 5500

5825 ~ 5745

2480 ~ 2402

2462 ~ 2412

5240 ~ 5180

5320 ~ 5260

5700 ~ 5500

5825 ~ 5745

2480 ~ 2402

םיביכר

Bluetooth

WLAN

Bluetooth

הנקתהה ךילה

.

שמתשמל ךירדמב ןייע , םיטרפ תלבקל

ולא תונקת לש הרפה .

תויטנוולרה תונקתב תוטרופמה תולבגמהמ גרוח אל יפוסה אצומה חתמש אדוו הנקתהה םוקימ תא תוריהזב רחב הרעה

.

ילרדפה קוחל םאתהב םירומח םישנועל ליבוהל הלולע

וידר ירדת תוערפהל עגונב ( תילרדפה תרושקתה תושר ) FCC ה תרהצה

בייח הז ןקתה ( 2 )ו , תוקיזמ תוערפהל םורגי אל הז ןקתה ( 1 ) : םיאבה םיאנתה ינש

.

היוצר

םויקב

יתלב

תינתומ

הלועפל

ותלעפה

םורגל

.

FCC ה תונקת לש

הלולעה הערפה תוברל ,

15 קרפל םאות הז

טלקיתש הערפה לכ

ןקתה

לבקל

הנגה קפסל ודעונ

םאתהב םיעצבתמ אל

הלא תולבגה

.

FCC -

ה תונקת

וב שומישהו ותנקתה םא

לש

15

.

וידר ירדת

קרפל םאתהב

תייגרנא ןירקהל

, Class B

יושעו

ילטיגיד

ךרוצ , קיפמ

ןקתה

הז

רובע ורדגוהש תולבגמב

דויצ .

םירוגמ תביבסב

דמוע אוהש

הנקתהב הקיזמ

אצמנו קדבנ הז דויצ

הערפה דגנכ הריבס

םרוג הז דויצ םא .

תמיוסמ הנקתהב ושחרתי אל תוערפהש ךכל הבורע ןיא , תאז םע .

וידרה תרושקתל תוקיזמ תוערפהל םורגל לולע דויצה , תוארוהל

םיעצמאהמ דחא תרזעב הערפהה תא ןקתל הסני שמתשמהש ץלמומ , דויצה תלעפהו יוביכ ידי לע ןוחבאל תנתינש היזיוולט וא וידר תטילקל הקיזמ הערפהל

: םיאבה

.

הטילקה תנטנא לש שדחמ םוקימ וא שדחמ ןוויכ

.

טלקמהמ דויצה תקחרה

.

טלקמה רבוחמ וילאש הזמ רחא ילמשח לגעמב עקשל דויצה רוביח

.

הרזע תלבקל הסונמ היזיוולט / וידר יאנכטב וא קוושמב ץעוויהל שי

: FCC ה םעטמ הרהזא

.

הז דיוצ תא ליעפהל שמתשמה לש ותוכמס תא לטבל יושע תומיאתל יארחאה םרוגה ידי לע שרופמב ורשוא אלש המאתה וא יוניש לכ

.

םירחא םירדשמ וא תונטנא םע דחי הז רדשמ תא ליעפהל וא םקמל ןיא

: הנירקל הפישח אשונב הרהצה

לע הרימש ךות וב שמתשהלו דויצה תא ןיקתהל שי .

תרקובמ יתלב הביבסל תורדגומה וידר ירדת תנירקל

.

הפישחל

ףוגל

עגונב FCC ה תולבגמב דמוע הז דויצ

רוטאידרה ןיב תוחפה לכל מ " ס 20 לש קחרמ

לכ , FCC ה תנקת יפל .

ב " הראב םיקוושמה םימגדה לכ רובע הנימז אלו ב " הראב םיקוושמ םניאש םימגדל תדעוימ הנידמ דוק תריחב הרעה

.

דבלב ב " הרא לש הלעפהה יצורעל םיאתהל םיבייח ב " הראב םיקוושמש WIFI תועצמאב םילעופה םירצומה

( הדנק לש ילרדפה לשממב היישעת םודיקל תושרה ) Industry Canada תרהצה

: ןלהלש םיאנתה ינשל הפופכ הלעפהה .

Industry Canada לש ןוישירמ םירוטפ RSS ינקתל םאות הז ןקתה

ףסונבו

.

ןקתהה לש היוצר יתלב הלועפל םורגל הלולעה הערפה תוברל

, הערפהל

, הערפה לכ

םורגי

לבקל

אל

בייח

הז

הז

ןקתה

ןקתה

.

1

.

2

Embedded Box בשחמ תרדגה

.

חול תביתב וא

ריקה לע הנקתהל תובשות

תועצמאב , ריק ןוגכ , יכנא חטשמ יבג לע Embedded Box בשחמ תא ןקתה

: תואבה תוטישהמ תחאב ךלש תשרל רבחתה

.

תשרה לבכ תא רבח •

.

1

.

2

Embedded Box בשחמ תרדגה 14

.

יטוחלאה רוביחה תא רשפאל ידכ ( WLAN 2 ו WLAN 1 ) טוחלאה תנטנא תא ןקתה •

.

דיינה בחרה ספה רוביח תא רשפאל ידכ ( WLAN 2 ו WLAN 1 ) דיינה בחרה ספה תנטנא תא ןקתה •

.

תיטוחלאה הנטנאל ףרוצמה דועיתב ןייע

, Dell

לש

Embedded Box

בשחמל תיטוחלאה הנטנאה רוביח לע ףסונ עדימ תלבקל הרעה

Embedded Box בשחמ לש תורישה ךירדמב ןייע , Embedded Box בשחמב WWAN סיטרכ תנקתה לע ףסונ עדימ תלבקל הרעה

.

www.dell.com/support תבותכב

.

דרפנב םירכמנ םירבכעו תודלקמ , תויטוחלא תונטנא ומכ יפקיה דויצ יטירפ הרעה

.

Embedded Box בשחמב טלפ / טלקה תואיצי תועצמאב םינקתה רבח

: תואבה תוטישהמ תחאב חתמה רוקמל Embedded Box בשחמ תא רבח

.

Embedded Box בשחמל בטיה ותוא רבחל ידכ םאתמה ןיפ לע םילוורשה תא קדהו חתמה םאתמ תא רבח •

.

3

.

4

15 Embedded Box בשחמ תרדגה

בטיה ותוא רבחל ידכ (' ץניא תורביל 4.4

) מ " ס ג " ק 5.07

לש לותיפ טנמומב םיגרבה תא בבוסו , םאתמה תאיציל למשחה

.

ףוסמ קולב תא רבח

Embedded Box בשחמל

.

הלעפהה תכרעמ לש הרדגהה ךילהת תא םלשהו Embedded Box בשחמ תא לעפה .

5

.

ןהב תשמתשה אלש תואיציל קבאה ינגמ תא רזחה , Embedded Box בשחמ לש הנקתהה ךילהת םויס רחאל הרעה

: םיאשונ

ריקה לע Embedded Box בשחמ תבכרה

ריקה לע Embedded Box בשחמ תבכרה

.

הבכרהה תובשות תועצמאב ריקה לע Embedded Box בשחמ תא בכרה

.

Embedded Box בשחמ לש בגל הבכרהה תובשות יתש רוביחל םישורדה םיגרבה םע קר חלשנ Embedded Box בשחמ הרעה

.

M3x8 גוסמ םיגרב הנומש תועצמאב Embedded Box בשחמה בגל הבכרהה תובשות יתש תא בטיה רבח

.('

ץניא

-

תורביל

2.6-3.0

)

מ

"

ס

-

ג

"

ק

3-3.4

לש לותיפ טנמומב םיגרבה תא בבוס הרעה

.

1

.

הבכרהה תבשות לעש םירוחל םאתהב ריקב םירוח העברא חדק

.

ריקבש םירוחל סחיב הבכרהה תובשות לעש םירוחה תא רשייו , ריקל Embedded Box בשחמה תא דמצה

.

2

.

3

Embedded Box בשחמ תרדגה 16

17 Embedded Box בשחמ תרדגה

.

ריקל Embedded Box בשחמ תא בטיה רבח .

4

.(' ץניא תורביל 4.3-4.7

) מ " ס ג " ק 5-5.4

לש לותיפ טנמומב ( M4x6 ) םיגרבה תא בבוס הרעה

4

הלעפהה תכרעמ תרדגה

בשחמ לש תרקובמ הריגסל הלעפהה תכרעמב רזעיה , למשחה םרזב תימואתפ הקספהמ האצותכ הלעפהה תכרעמב העיגפ עונמל ידכ הרהזא

.

Embedded Box

: תואבה הלעפהה תוכרעממ תחא םע חלשנ תעבטומה הביתה בשחמ

תויביס 64

תויביס 64

תויביס 64

תויביס

תויביס 64

64 לש Windows 7 Professional SP1

לש Windows 7 Professional for Embedded Systems

תויביס 64 לש Windows Embedded Standard 7 P

לש Windows Embedded Standard 7 E

תויביס 64 לש Windows 10 Professional

לש Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015

לש Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016

Ubuntu Desktop 16.04

.

msdn.microsoft.com

האר , Windows לש הלעפהה תוכרעמ תודוא ףסונ עדימ תלבקל הרעה

.

www.ubuntu.com/desktop האר , Ubuntu Desktop הלעפהה תכרעמ לע ףסונ עדימ תלבקל הרעה

:

םיאשונ

Ubuntu Desktop

Windows OS

Ubuntu Desktop

Ubuntu Desktop לש שדחמ הנקתה

Dell וא ( CCM ) Dell Wyse Cloud Client Manager , KVM תלעפה

: םיאבה םירבדה תא אדו , Ubuntu Desktop לש שדחמ הנקתה ינפל

תועצמאב וילא רבחתה וא Embedded Box בשחמל גצו רבכע , תדלקמ רבח

.

( DCM ) Monitor | Command

.

לוחתאל ןתינ USB גוסמ קזבה ןנוכ

רוצ

.

www.cloudclientmanager.com

תבותכב ןימזה CCM דועיתב ןייע , CCM ב שומיש תודוא ףסונ עדימ תלבקל הרעה

.

www.dell.com/clientsystemsmanagement תבותכב ןימזה DCM דועית תא האר , DCM ב שומיש תודוא ףסונ עדימ תלבקל הרעה

.

Ubuntu Desktop לש הנושארה הנקתהה תעב

רוזחשל USB ןנוכ

רוציל הצילממ Dell הרעה

: Ubuntu Desktop תא שדחמ ןיקתהל ידכ הלא םיבלש עצב

.

לוחתאל ןתינה Desktop USB לש USB גוסמ קזבהה ןנוכ תא סנכה

.

תעבטומה הביתה בשחמ תא לעפה

.

לוחתאה טירפת לא תשגל ידכ F12 שקה

.

USB ה ןנוכמ Ubuntu Desktop תא לחתאו תכרעמה תרדגהב

UEFI לוחתא בצמ

תא לעפה

.

Ubuntu Desktop לש תוששואתהה תא ליחתהל ידכ

Dell תוששואתה

רחב

.

Ubuntu Desktop הלעפהה תכרעמ ןקתות ובש ןנוכה תא רחב

.

תעבטומה הביתה בשחמ תא שדחמ לעפה , הנקתהה םויס רחאל

םש

תא ןכו

םישקמה חול תסירפ

,

םוקימה

,

ןוישירה םכסה

.

,

הפשה

תורדגה תרוצת תא רידגהל ידכ ךסמה לע תועיפומה תוארוהה

.

המסיסה

תא עצב

/ שמתשמה

החלצהב Ubuntu Desktop תא לחתאל ידכ ספאתמ תעבטומה הביתה בשחמ

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

.

1

.

2

.

3

הלעפהה תכרעמ תרדגה 18

19

Ubuntu Desktop תכרעמ רוזחש

: םיאבה םיבצמהמ דחא לכב לקתנ התא םא שדח בצמל תעבטומה הבית בשחמב Ubuntu Desktop תא רזחשל ךתורשפאב

Ubuntu Desktop

המוגפ

תכרעמ תא ליעפהל

Ubuntu Desktop

חילצמ ךניא

הלעפהה

םא

תכרעמ

.

ינוציח USB ןנוכב יוביג תנומת רומש , תכרעמה תא רזחשמ התאש ינפל

ןנוכמ Embedded Box בשחמב Ubuntu Desktop תכרעמ רוזחש

רוזחשל USB ה

.

Embedded Box בשחמל רוזחשל USB ה ןנוכ תא סנכה

.

תעבטומה הביתה בשחמ תא לעפה

.

לוחתאה טירפת לא תשגל ידכ F12 שקה

.

Ubuntu Desktop לש USB ה ןנוכ תא לחתאו תכרעמה תרדגהב

UEFI לוחתא בצמ

תא לעפה

.

Ubuntu Desktop לש תוששואתהה תא ליחתהל ידכ

Dell תוששואתה

רחב

.

Ubuntu Desktop הלעפהה תכרעמ ןקתות ובש קסידה תא רחב

.

תעבטומה הביתה בשחמ תא שדחמ לעפה , הנקתהה םויס רחאל

םש

תא ןכו

םישקמה חול תסירפ

,

םוקימה , ןוישירה

.

םכסה

,

הפשה

תורדגה תא

החלצהב

םילשהל ידכ ךסמה לע תועיפומה תוארוהה

.

המסיסה

תא עצב

/ שמתשמה

Ubuntu Desktop תא לחתאל ידכ ספאתמ תעבטומה הביתה בשחמ

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

.

1

.

2

.

3

לוחתאל ןתינ USB גוסמ קזבה ןנוכ תריצי

.

www.ubuntu.com/download/desktop תבותכהמ Ubuntu Desktop ISO תנומת תא דרוה

.

www.ubuntu.com/download/desktop/create-a-usb-stick-on-windows תבותכב תועיפומה תוארוהל םאתהב לעפ

.

לוחתאל ןתינה USB גוסמ קזבהה ןנוכמ Ubuntu Desktop הלעפהה תכרעמ תא שדחמ ןקתה

.

1

.

2

.

3

תוששואתהל USB גוסמ קזבהה ןנוכ תריצי

.

הנושארה םעפב Ubuntu Desktop תנקתה תעב תוששואתה קסיד רוצ

.

תעבטומה הביתה בשחמ תא לעפה

.

הנושארה םעפב תעבטומה הביתה בשחמ תלעפה תעב ךסמה לע תועיפומה תוארוהה תא עצב

.

ךשמה

לע ץחלו

הפש

רחב

.

ךשמה

לע ץחלו ןוישירה םכסהב רומאל ךתמכסה תא ןייצ

.

ךשמה

לע ץחלו םוקימ רחב

.

ךשמה

לע ץחלו תדלקמ תסירפ רחב

.

ךשמה

לע ץחל ןכמ רחאלו , המסיסהו שמתשמה םש תא ןזה

.

ךשמה

לע ץחל ןכמ רחאלו , תוששואתהל USB גוסמ קזבה ןנוכ רוציל ידכ רתוי בר םוקמ וא 2 GB םע USB קזבה ןנוכ סנכה

.

הלעפה קסיד רוצ

לע ץחלו ,

רבוחמ שמתשמה לש USB גוסמ קזבה ןנוכ

רחב , הלעפה קסיד רוציל ידכ

.

רצונ תוששואתהל USB גוסמ קזבהה ןנוכ

.

4

.

5

.

6

.

1

.

2

.

3

.

7

.

8

.

9

Ubuntu Desktop לש שדחמ הנקתה

Dell וא ( CCM ) Dell Wyse Cloud Client Manager , KVM תלעפה

: םיאבה םירבדה תא אדו , Ubuntu Desktop לש שדחמ הנקתה ינפל

תועצמאב וילא רבחתה וא Embedded Box בשחמל גצו רבכע , תדלקמ רבח

.

( DCM ) Monitor | Command

.

לוחתאל ןתינ USB גוסמ קזבה ןנוכ

רוצ

.

www.cloudclientmanager.com

תבותכב ןימזה CCM דועיתב ןייע , CCM ב שומיש תודוא ףסונ עדימ תלבקל הרעה

.

www.dell.com/clientsystemsmanagement תבותכב ןימזה DCM דועית תא האר , DCM ב שומיש תודוא ףסונ עדימ תלבקל הרעה

הלעפהה תכרעמ תרדגה

.

Ubuntu Desktop לש הנושארה הנקתהה תעב

רוזחשל USB ןנוכ

רוציל הצילממ Dell הרעה

םש

תא ןכו

םישקמה חול תסירפ

.

: Ubuntu Desktop תא שדחמ ןיקתהל ידכ הלא םיבלש עצב

Desktop USB לש

.

USB

,

הפשה

תורדגה תרוצת תא רידגהל ידכ ךסמה לע

החלצהב

.

לוחתאל

.

.

ןתינה

.

USB ה ןנוכמ Ubuntu Desktop תא

,

םוקימה , ןוישירה םכסה

.

Ubuntu Desktop

לחתאו

לש תוששואתהה

Ubuntu Desktop

תעבטומה הביתה

Ubuntu Desktop

תכרעמה תרדגהב

תא

.

בשחמ

לוחתאה

תא ליחתהל

הלעפהה

לחתאל

תא

גוסמ

תעבטומה

ידכ

תכרעמ

שדחמ

טירפת

קזבהה

הביתה

UEFI

לא

ידכ

Dell

לעפה

ןנוכ

בשחמ

תשגל

ןקתות ובש

ידכ

לוחתא בצמ

, הנקתהה

תא

תא

F12

םויס

ןנוכה תא

סנכה

לעפה

שקה

תא לעפה

תוששואתה

רחב

רחב

רחאל

תועיפומה תוארוהה

.

המסיסה

תא עצב

/ שמתשמה

ספאתמ תעבטומה הביתה בשחמ

.

3

.

4

.

1

.

2

.

5

.

6

.

7

.

8

Windows OS

Windows 7 Professional SP1

הריקס

.

https://support.microsoft.com/en-us האר , ףסונ עדימ תלבקל .

Windows 7 Professional SP1 םע רכמנ Embedded Box בשחמ

הסינכו לוחתא

Embedded בשחמ תא לעפה .

גצו רבכע , תדלקמ Embedded Box בשחמל רבח , Windows 7 Professional SP1 לש הרוצתה תרדגהל שגינ התאש ינפל

.

Windows תא לחתאל ידכ Box

.

םהב רומאל םכסהו הצק ישמתשמל םייטנוולרה

.

תוירוזא

.

תורדגה

שמתשמ ןובשח

רחב

רוצ

ןוישירה ימכסה תא ארק

.

תויוצרה תורדגהה תא רחב

.

3

.

4

.

1

.

2

.

שי םא , תיטוחלא תשרל רבחתה הרעה

Windows 7 Professional SP1 תכרעמ רוזחש

תלועפ .

לוחתאה תציחמבש רוזחשל הלעפהה תכרעמ תנומת תועצמאב Embedded Box בשחמב Windows 7 Professional SP1 תא רזחשל ךתורשפאב

.

ןרציה תנומת תא שדחמ הניקתמו הצירה ןמז תנומת תא תספאמ רוזחשה

:

תואבה תולועפה תא עצב

,

רוזחשה תביבס לא עיגהל ידכ

.

גצו רבכע

,

תדלקמ

Embedded Box

בשחמ לא רבח

.

( תומדקתמ לוחתא תויורשפא )

.

Advanced Boot Options א

טירפת

.

Enter

( אבה ) Next

לע

.

( ןרצי

לע ץחלו

( בשחמה תא

ץחלו תדלקמ תסירפ רחב

תנומת רוזחש

תא חותפל

ןקת )

ידכ םימעפ רפסמ F8

Repair Your Computer

,

( תכרעמ

.

תעבטומה

שקה , Dell

הביתה

לש וגולה

תורשפאב רחב

.

בשחמה

בשחמ תא

ךסמב גצוי

, םיצחה ישקמ

תא הבכ

לעפה

רשאכ

תרזעב

רוזחש תויורשפא ) System Recovery Options

טירפתב

) Factory Image Restore

.

תכרעמ להנמכ

רחב ,

( רוזחש

וא ימוקמ

תויורשפא )

שמתשמכ סנכיה , אבה ךסמב

Recovery options

טירפתב

.

( םינותנ תקיחמ רשא ) Confirm Data Deletion

טירפת תא חותפל ידכ

( אבה ) Next

לע ץחל

רזחשו חישקה ןנוכה תא לחתא , ןכ ) es, reformat hard drive and restore system software to factory condition

הביתה תא ןמס

.

( אבה ) Next

לע ץחלו

( ןרציה יכרע תא תכרעמה תנכותב

.

שדחמ בשחמה תא ליעפהל ידכ

( םויס ) Finish

לע ץחל , רוזחשה תלועפ םויס םע .

10

.

8

.

9

.

5

.

6

.

7

.

1

.

2

.

3

.

4

הלעפהה תכרעמ תרדגה 20

21

Windows 7 Professional SP1

הלעפהה תכרעמב תויסיסב תויצקנופ

BIOS ןוכדע

.

ימוקמה בשחמב ותוא ליעפהל ןתינש , הלעפה ץבוק תללוכ הדרוהה .

dell.com/support ךרד Embedded Box בשחמל BIOS ינוכדע דירוהל ןתינ

Watchdog Timer

<

. BIOS ל סנכיהל ידכ

( Watchdog Timer -

לוחתאה ידכ ךות F2 לע

ב הכימת )

שקה .

BIOS ב הרדגה

Watchdog Timer Support

<

(

תועצמאב תטלשנ

תכרעמ תרוצת )

Windows 7 Professional SP1

System Configuration

רחב ,

ל Watchdog Timer הנוכתה

BIOS ה לש הרדגהה תינכותב

.

( Watchdog Timer תא לעפה ) Enable Watchdog Timer

.

BIOS/UEFI ה ידי לע

.

הלעפהה תכרעמל

: םיאבה םירקמב , הלעפהה תכרעמ רוזחשל תשמשמ Watchdog Timer הנוכתה

ןיקת

Watchdog Timer

ןפואב

לש

םלשוי

ןקתה

בשחמה

להנמ

לוחתאש

תועצמאב ,

חיטבהל

הלעפהה

ידכ

תכרעמ

, בשחמה

לא

לש POST

BIOS/UEFI המ

ךילהתב

רבעמב

Watchdog Timer לש התבשהו הלעפה .

ביגהל קיספי בשחמה םא הלועפל סנכית Watchdog Timer הנוכתה שמתשמה תוברעתה אלל , םירקמה ינשב

.

BIOS ב

Watchdog Timer

הרדגהה ךרד תישענ

( TPM תכימת ) TPM support

https://technet.microsoft.com/en-us/library/ האר , TPM יבאשמ לע ףסונ עדימ תלבקל .

TPM 1.2

ב תכמות Windows 7 Professional SP1 תכרעמ

.

cc749022(v=ws.10).aspx

תכרעמה יוביכ

.

Embedded Box בשחמ תא תובכל ידכ

יוביכ

לע ןכמ רחאלו ,

לחתה

לע ץחל

תכרעמה לש שדחמ הלעפה

.

Embedded Box בשחמ תא שדחמ ליעפהל ידכ

שדחמ לעפה

לע ץחל תעכ ;

יוביכ

טירפה דילש ץחה לעו ,

לחתה

לע ץחל

LAN תשר לש הרוצתה תרדגה

.

תשר

דלקה , שופיחה תביתבו

לחתה

לע ץחל

.

ףותישו תשר זכרמ

לע ץחל

,

שופיחה תואצותב

.

ףותישו תשר זכרמ

ןולח גצוי תעכ

.

םאתמ תורדגה הנש

לע ץחל , תילאמשה תינולחב .

3

.

1

.

2

WLAN

תשר לש הרוצתה תרדגה

.

תשר

דלקה , שופיחה תביתבו

לחתה

לע ץחל

.

ףותישו תשר זכרמ

לע ץחל , שופיחה תואצותב

.

ףותישו תשר זכרמ

ןולח גצוי תעכ

.

םאתמ תורדגה הנש

לע ץחל , תילאמשה תינולחב .

3

.

1

.

2

Bluetooth לש הרוצתה תרדגה

.

שופיחה תביתב

Bluetooth

דלקהו

לחתה

לע ץחל

.

Bluetooth

תורדגה הנש

לע ץחל

,

שופיחה תואצותב

.

Bluetooth

תורדגה

חיש ודה תבית גצות תעכ

.

1

.

2

DW5580 תשר לש הרוצתה תרדגה

רחאל

.

םיאתמה תורישה קפס לש

SIM -

ה סיטרכ

.

תאו

DW5580

לודומ

הנממ קתנתהלו WWAN

תא תכרעמב

תשרל

רידגהלו

רבחתהל ידכ

ןיקתהל

תואבה

ידכ

תורישה

תולועפה תא

ךירדמ

עצב ,

ב תולולכה תוארוהה יפל לעפ

SIM ה סיטרכו לודומה תנקתה

.

תשר

דלקה , שופיחה תביתבו

לחתה

לע ץחל

.

ףותישו תשר זכרמ

לע ץחל , שופיחה תואצותב

.

ףותישו תשר זכרמ

ןולח גצוי תעכ

.

םאתמ תורדגה הנש

לע ץחל , תילאמשה תינולחב

.

שרדנה WWAN ה רוביח תא רתא

.

המאתהב , ונממ קתנתהל וא WWAN ה םאתמ לא רבחתהל ידכ

קתנתה

וא

רבחתה

רחבו WWAN ה רוביח לע תינמי הציחל ץחל

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

הלעפהה תכרעמ תרדגה

הלעפה תכרעמ םע

Embedded Box 5000

בשחמב תוצופנ תואיצי ייופימ

Windows 7 Professional SP1

תוירוטה תואיציה יופימ

Windows 7 הלעפהה תכרעמ לש תכרעמה תנומת םע Embedded Box 5000 בשחמ לש ןותחתה קלחב תוירוטה תואיציה יופימ גצומ האבה הלבטב

.

Dell ידי לע הנקתוהש Professional SP1

ןקתהה תמוצ

COM1

COM2

COM3

COM4

רבחמ

DB9

DB9

DB9

DB9

האיציה גוס

RS232/422/485

RS232/422/485

RS232/422/485

RS232/422/485

תוירוטה תואיציה יופימ .

1 הלבט

רפסמ

1

2

3

4

Embedded Box 5000 בשחמב GPIO לודומ לש תואיצי / תוסינכ יופימ

דבעמ לש טלפ / טלק תובותכב םייקה 2Eh/2Fh גוסמ םינותנ גוז / סקדניאל תוקוקז Nuvoton NCT6793D בו Embedded Box בשחמב GPIO ה תואיצי

.

NCT6793D ל תשגל ידכ

: NCT6793D לש ןיפה רפסמ דע GPIO תואיצי הנומשב ןיפה רפסמ יופימ

( GP00 ) 121 דע 0

( GP01 ) 122 דע 1

( GP02 ) 123 דע 2

( GP03 ) 2 דע 3

( GP04 ) 3 דע 4

( GP05 ) 4 דע 5

( GP06 ) 5

דע

6

( GP07 ) 6 דע 7

GND תאיצי איה 8 האיצי

: NCT6793D לש ןיפה רפסמ דע GPIO תוסינכ הנומשב ןיפה רפסמ יופימ

( GP60 ) 50 דע 0

( GP61 ) 49 דע 1

( GP62 ) 48 דע 2

( GP63 ) 47 דע 3

( GP64 ) 45 דע 4

( GP65 ) 44 דע 5

( GP66 ) 43

דע

6

( GP67 ) 42 דע 7

GND תסינכ איה 8 הסינכ

Embedded Box 5000 בשחמב טלפ / טלק לודומ לש PCle תבחרה יופימ

יפיצפס

PCle תבחרהב

PCle סיטרכב

רבודמש ןוויכ .

חראמה PCle ה קיפאמ תורישי םיענומ Embedded Box בשחמ לש ןוילעה וקלחב הבחרהה לודומ לעש PCIe ה יצירח

שמתשמ התא םא .

Windows 7 Professional SP1 הלעפהה תכרעמ לש הנומתב םילולכ אל PCle ל םייפיצפס םינקתה ילהנמ , תירנג

.

Windows 7 Professional SP1 רובע םינקתה ילהנמ ול שיש אדוו הז PCle סיטרכ לש קפסל הנפ , הז ץירחב

הלעפהה תכרעמ תרדגה 22

23

Windows 7 Professional for Embedded Systems SP1

הריקס

האר , ףסונ עדימ תלבקל .

Windows 7 Professional for Embedded Systems הלעפהה תכרעמ וב תנקתומ רשאכ רכמנ Embedded Box בשחמ

.

/ https://docs.microsoft.com/en-us/windows/iot-core

הסינכו לוחתא

תא לעפה .

גצו רבכע , תדלקמ Embedded Box בשחמל רבח , Windows 7 Professional for Embedded Systems לש הרוצתה תרדגהל שגינ התאש ינפל

.

Windows תא לחתאל ידכ Embedded Box בשחמ

.

תוירוזא תורדגה רחב

.

שמתשמ ןובשח רוצ

.

םהב רומאל םכסהו הצק ישמתשמל םייטנוולרה ןוישירה ימכסה תא ארק

.

תויוצרה תורדגהה תא רחב

.

3

.

4

.

1

.

2

.

שי םא , תיטוחלא תשרל רבחתה הרעה

Windows 7 Professional for הלעפהה תכרעמב תויסיסב תויצקנופ

Embedded Systems

Watchdog Timer

ידכ לוחתאה ידכ ךות F2 לע שקה .

BIOS ב הרדגה תועצמאב תטלשנ Windows 7 Professional for Embedded Systems ל Watchdog Timer הנוכתה

הכימת ) Watchdog Timer Support

<

( תכרעמ תרוצת ) System Configuration

רחב , BIOS ה לש הרדגהה תינכותב .

BIOS ל סנכיהל

.

( Watchdog Timer תא לעפה ) Enable Watchdog Timer

<

( Watchdog Timer ב

: םיאבה םירקמב , הלעפהה תכרעמ רוזחשל תשמשמ Watchdog Timer הנוכתה

.

הלעפהה

.

BIOS/UEFI

תכרעמל

ה ידי לע ןיקת

Watchdog Timer

ןפואב

לש

םלשוי

ןקתה

בשחמה

להנמ

לוחתאש

תועצמאב

חיטבהל

, הלעפהה

ידכ

תכרעמ

, בשחמה

לא

לש POST

BIOS/UEFI המ

ךילהתב

רבעמב

Watchdog Timer לש התבשהו הלעפה .

ביגהל קיספי בשחמה םא הלועפל סנכית Watchdog Timer הנוכתה שמתשמה תוברעתה אלל , םירקמה ינשב

.

BIOS ב

Watchdog Timer

הרדגהה ךרד תישענ

( TPM תכימת ) TPM support

https:// האר , TPM יבאשמ לע ףסונ עדימ תלבקל .

TPM 1.2

ב תכמות Windows 7 Professional for Embedded Systems תכרעמ

.

technet.microsoft.com/en-us/library/cc749022(v=ws.10).aspx

תכרעמה יוביכ

.

Embedded Box בשחמ תא תובכל ידכ

יוביכ

לע ןכמ רחאלו ,

לחתה

לע ץחל

תכרעמה לש שדחמ הלעפה

.

Embedded Box בשחמ תא שדחמ ליעפהל ידכ

שדחמ לעפה

לע ץחל תעכ ;

יוביכ

טירפה דילש ץחה לעו ,

לחתה

לע ץחל

LAN תשר לש הרוצתה תרדגה

.

תשר

דלקה , שופיחה תביתבו

לחתה

לע ץחל

.

ףותישו תשר זכרמ

לע ץחל , שופיחה תואצותב

.

ףותישו תשר זכרמ

ןולח גצוי תעכ

.

םאתמ תורדגה הנש

לע ץחל , תילאמשה תינולחב .

3

.

1

.

2

WLAN תשר לש הרוצתה תרדגה

.

תשר

דלקה , שופיחה תביתבו

לחתה

לע ץחל

.

ףותישו תשר זכרמ

לע ץחל , שופיחה תואצותב

.

ףותישו תשר זכרמ

ןולח גצוי תעכ

.

םאתמ תורדגה הנש

לע ץחל , תילאמשה תינולחב .

3

.

1

.

2

הלעפהה תכרעמ תרדגה

Bluetooth

לש הרוצתה תרדגה

.

שופיחה תביתב

Bluetooth

דלקהו

לחתה

לע ץחל

.

Bluetooth תורדגה הנש

לע ץחל , שופיחה תואצותב

.

Bluetooth

תורדגה

חיש ודה תבית גצות תעכ

.

1

.

2

DW5580 תשר לש הרוצתה תרדגה

רחאל .

םיאתמה תורישה קפס לש SIM ה סיטרכ

.

תאו DW5580 לודומ

הנממ קתנתהלו WWAN

תא תכרעמב

תשרל

רידגהלו

רבחתהל ידכ

ןיקתהל

תואבה

ידכ

תורישה

תולועפה תא

ךירדמ

עצב ,

ב תולולכה תוארוהה יפל לעפ

SIM ה סיטרכו לודומה תנקתה

.

תשר

דלקה

,

שופיחה תביתבו

לחתה

לע ץחל

.

ףותישו תשר זכרמ

לע ץחל , שופיחה תואצותב

.

ףותישו תשר זכרמ

ןולח גצוי תעכ

.

םאתמ תורדגה הנש

לע ץחל , תילאמשה תינולחב

.

שרדנה WWAN ה רוביח תא רתא

.

המאתהב , ונממ קתנתהל וא WWAN ה םאתמ לא רבחתהל ידכ

קתנתה

וא

רבחתה

רחבו WWAN ה רוביח לע תינמי הציחל ץחל

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

תכרעמ םע Embedded Box PC 5000 בשחמב תוצופנ תואיצי לש םייופימ

Windows 7 Professional for Embedded Systems הלעפה

תוירוטה תואיציה יופימ

Windows 7 הלעפהה תכרעמ לש תכרעמה תנומת םע Embedded Box 5000 בשחמ לש ןותחתה קלחב תוירוטה תואיציה יופימ גצומ האבה הלבטב

.

Professional for Embedded Systems

ןקתהה תמוצ

COM1

COM2

COM3

COM4

רבחמ

DB9

DB9

DB9

DB9

האיציה גוס

RS232/422/485

RS232/422/485

RS232/422/485

RS232/422/485

תוירוטה תואיציה יופימ .

2 הלבט

רפסמ

1

2

3

4

Embedded Box 5000 בשחמב GPIO לודומ לש תואיצי / תוסינכ יופימ

דבעמ לש טלפ / טלק תובותכב םייקה 2Eh/2Fh גוסמ םינותנ גוז / סקדניאל תוקוקז Nuvoton NCT6793D בו Embedded Box בשחמב GPIO ה תואיצי

.

NCT6793D ל תשגל ידכ

: NCT6793D לש ןיפה רפסמ דע GPIO תואיצי הנומשב ןיפה רפסמ יופימ

( GP00 ) 121 דע 0

( GP01 ) 122 דע 1

( GP02 ) 123 דע 2

( GP03 ) 2 דע 3

( GP04 ) 3 דע 4

( GP05 ) 4 דע 5

( GP06 ) 5 דע 6

( GP07 ) 6 דע 7

GND תאיצי איה 8 האיצי

: NCT6793D לש ןיפה רפסמ דע GPIO תוסינכ הנומשב ןיפה רפסמ יופימ

( GP60 ) 50 דע 0

( GP61 ) 49 דע 1

( GP62 ) 48 דע 2

( GP63 ) 47 דע 3

הלעפהה תכרעמ תרדגה 24

25

( GP64 ) 45 דע 4

( GP65 ) 44 דע 5

( GP66 ) 43 דע 6

( GP67 ) 42

דע

7

GND תסינכ איה 8 הסינכ

Embedded Box 5000 בשחמב טלפ / טלק לודומ לש PCle תבחרה יופימ

PCle תבחרהב

שמתשמ התא םא .

רבודמש ןוויכ .

חראמה PCle ה קיפאמ תורישי םיענומ Embedded Box בשחמ לש ןוילעה וקלחב הבחרהה לודומ לעש PCIe ה יצירח

Windows 7 Professional for Embedded Systems הלעפהה תכרעמ לש הנומתב םילולכ אל PCle ל םייפיצפס םינקתה ילהנמ , תירנג

.

Windows 7 Professional for Embedded Systems רובע םינקתה ילהנמ ול שיש אדוו הז PCle סיטרכ לש קפסל הנפ , הז ץירחב יפיצפס PCle סיטרכב

Windows Embedded Standard 7 P/E

הריקס

הלעפהה תכרעמ לע ףסונ עדימ תלבקל .

Windows Embedded Standard 7 P/E הלעפהה תכרעמ וב תנקתומ רשאכ רכמנ Embedded Box בשחמ

.

https://support.microsoft.com/en-us

האר

, Windows 7

תכרעמל הסינכו לוחתא

.

גצו רבכע , תדלקמ Embedded Box בשחמל רבח , Windows Embedded Standard 7 P/E לש הרוצתה תרדגה ינפל

.

Windows Embedded Standard 7 P/E

.

ל

וב רומאל

סנכיהו Embedded Box

.

.

תוירוזא

שמתשמ

ךתמכסה תא ןייצו EULA

.

תויוצרה

בשחמ תא לעפה

תורדגה

ןובשח

רחב

רוצ

ה םכסה תא ארק

תורדגהה תא רחב

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

שי םא , תיטוחלא תשרל רבחתה הרעה

תויסיסב תויצקנופ .

Windows Embedded Standard 7 P/E

BIOS ןוכדע

.

הדרוהה תליבחב אצמתש הלעפהה ץבוק תא ץרה , ימוקמה בשחמה ךרד .

www.dell.com/support ףדהמ BIOS ה לש רתויב תינכדעה הסרגה תא דרוה

Watchdog Timer

ידכ לוחתאה ידכ ךות F2 לע שקה .

BIOS ה ךרד תועצבתמ .

Windows Embedded Standard 7 P/E ל Watchdog Timer לש התבשההו הלעפהה

הכימת ) Watchdog Timer Support

<

( תכרעמ תרוצת ) System Configuration

רחב , BIOS ה לש הרדגהה תינכותב .

BIOS ל סנכיהל

.

( Watchdog Timer תא לעפה ) Enable Watchdog Timer

<

( Watchdog Timer ב

.

הלעפהה

.

BIOS/UEFI

תכרעמל

ה ידי לע

: םיאבה םירקמב , הלעפהה תכרעמ רוזחשל תשמשמ Watchdog Timer הנוכתה

ןיקת

Watchdog Timer

ןפואב

לש

םלשוי

ןקתה

בשחמה

להנמ

לוחתאש

תועצמאב

חיטבהל

, הלעפהה

ידכ

תכרעמ

, בשחמה

לא

לש POST

BIOS/UEFI המ

ךילהתב

רבעמב

Watchdog Timer לש התבשהו הלעפה .

ביגהל קיספי בשחמה םא הלועפל סנכית Watchdog Timer הנוכתה שמתשמה תוברעתה אלל , םירקמה ינשב

.

BIOS ב

Watchdog Timer

הרדגהה ךרד תישענ

( TPM תכימת ) TPM support

https://technet.microsoft.com/en-us/library/ האר , ףסונ עדימ תלבקל .

TPM 1.2

ב תכמות .

Windows Embedded Standard 7 P/E

.

cc749022.aspx

תכרעמה יוביכ

.

Embedded Box בשחמ תא תובכל ידכ

יוביכ

לע ןכמ רחאלו ' לחתה ' למס לע ץחל

תכרעמה לש שדחמ הלעפה

.

שדחמ לעפה

לע ץחל תעכ ;

יוביכ

ןצחל דילש הנימי ץחה לע ןכמ רחאלו ' לחתה ' למס לע ץחל

הלעפהה תכרעמ תרדגה

LAN/WLAN

תשר לש הרוצתה תעיבק

.

Network

טירפה תא שפחו ' לחתה ' למס לע ץחל

.

ףותישו תשר זכרמ

תא חתפ

.

םאתמ תורדגה הנש

לע ץחל , תילאמשה תינולחב

.

Embedded Box

בשחמב

LAN -

ה תרוצת תא עובקל ידכ

.

1

.

2

.

3

Bluetooth תרוצת תעיבק

.

Bluetooth

טירפה תא שפחו ' לחתה ' למס לע ץחל

.

Bluetooth תורדגה הנש

לע ץחל

.

1

.

2

( DW5580 ) WWAN תשר לש הרוצת תעיבק

. www.dell.com/support ףדב , ךלש תכרעמל םיאתמה תורישה ךירדמב ןייע , SIM סיטרכו WWAN סיטרכ תנקתה לע תויחנה תלבקל הרעה

: SIM סיטרכו WWAN לודומ תנקתה רחאל

.

Network

טירפה תא שפחו ' לחתה ' למס לע ץחל

.

ףותישו תשר זכרמ תא חתפ

.

םאתמ תורדגה הנש לע ץחל , תילאמשה תינולחב

.

WWAN ה לודומ ( מ קתנתהל וא ) לא רבחתהל ידכ םיאתמה טירפה תא רחבו WWAN ה רוביח תא רתא

.

1

.

2

.

3

.

4

תוצופנ תואיצי לש םייופימ

תוירוטה תואיציה יופימ

הנקתוהש Windows Embedded Standard 7 P/E הלעפהה תכרעמ תא ללוכה Embedded Box 5000 בשחמבש תוירוטה תואיציה יופימ האבה הלבטב

. Dell ידי לע

ןקתהה תמוצ

COM1

COM2

COM3

COM4

רבחמ

DB9

DB9

DB9

DB9

האיציה גוס

RS232/422/485

RS232/422/485

RS232/422/485

RS232/422/485

תוירוטה תואיציה יופימ .

3 הלבט

תירוט האיציה רפסמ

1

2

3

4

Embedded Box 5000 בשחמב GPIO תואיצי / תוסינכ לש יופימ

דבעמה לש טלפ / טלק תובותכב םייקה 2Eh/2Fh גוסמ םינותנ גוז / סקדניאל תוקוקז Nuvoton NCT6793D בו Embedded Box בשחמב GPIO ה תואיצי

.

NCT6793D ל תשגל ידכ

: NCT6793D

לש ןיפה רפסמ דע

GPIO

תואיצי הנומשב ןיפה רפסמ יופימ

( GP00 ) 121 דע 0

( GP01 ) 122 דע 1

( GP02 ) 123 דע 2

( GP03 ) 2 דע 3

( GP04 ) 3 דע 4

( GP05 ) 4 דע 5

( GP06 ) 5 דע 6

( GP07 ) 6 דע 7

GND תאיצי איה 8 האיצי

: NCT6793D

לש ןיפה רפסמ דע

GPIO

תוסינכ הנומשב ןיפה רפסמ יופימ

( GP60 ) 50 דע 0

( GP61 ) 49 דע 1

הלעפהה תכרעמ תרדגה 26

( GP62 ) 48 דע 2

( GP63 ) 47 דע 3

( GP64 ) 45 דע 4

( GP65 ) 44

דע

5

( GP66 ) 43 דע 6

( GP67 ) 42 דע 7

GND תסינכ איה 8 הסינכ

Embedded Box 5000

בשחמב טלפ

/

טלק לודומ לש

PCle

תבחרה יופימ

PCle ל םייפיצפס

לש קפסל הנפ

םינקתה

, הז

ילהנמ

ץירחב

, תירנג PCle תבחרהב רבודמש ןוויכ .

חראמה PCle ה

יפיצפס PCle סיטרכב שומיש השענ םא .

קיפאמ תורישי םיענומ Embedded Box

Windows Embedded Standard 7 P/E

בשחמבש

הלעפהה תכרעמ

PCIe ה יצירח

לש הנומתב םילולכ אל

.

Windows Embedded Standard 7 P/E רובע םינקתה ילהנמ ול שיש אדוו הז PCle סיטרכ

Windows 10 Professional

הריקס

האר , Windows 10 הלעפהה תכרעמ תודוא ףסונ עדימ תלבקל .

Windows 10 Pro הלעפהה תכרעמ וב תנקתומ רשאכ רכמנ Embedded Box בשחמ

.

https://support.microsoft.com/en-us

תכרעמל הסינכו לוחתא

.

גצו רבכע , תדלקמ Embedded Box בשחמל רבח , Windows 10 Pro לש הרוצתה תרדגה ינפל

.

Windows Pro -

ל סנכיהו

Embedded Box

בשחמ תא לעפה

.

תוירוזא תורדגה רחב

.

וב רומאל ךתמכסה תא ןייצו EULA ה םכסה תא ארק

.

שמתשמ ןובשח

רוצ

.

תויוצרה תורדגהה תא רחב

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

שי םא , תיטוחלא תשרל רבחתה הרעה

Windows 10 Pro תכרעמ רוזחש

.

Embedded Box בשחמב Windows 10 Pro לש ןרציה תנומת תא רזחש , לוחתאה תציחמב הלעפהה תכרעמ לש רוזחשה תנומת תרזעב

: גצו רבכע , תדלקמ Embedded Box בשחמל רבח , Windows 10 Pro לש רוזחשה ךילהת תא ליחתמ התאש ינפל

.

הדובעה ןחלוש בלשל דע לוחתא עצב

.

הלעפהה למס לעו ' לחתה ' למס לע ץחל

.

שדחמ לעפה

לע הציחל ידכ ךות <

.

רוזחשה

Shift > שקמ

ףוסמ בלשל

לע

דע

הפוצר הציחל ץחל

לחתאת תכרעמה

.

תויעב ןורתפ

רחב

.

ןרציה תנומת רוזחש

רחב

.

אבה

רחב

.

תכרעמב ןרציה לש לדחמה תרירב תנומת תנקתה םויסל ןתמה

.

םויס

רחב .

.

1

.

2

.

3

7

.

4

.

5

.

6

Windows 10 Pro

הלעפהה תכרעמב תויסיסב תויצקנופ

BIOS ןוכדע

.

הדרוהה תליבחב אצמתש הלעפהה ץבוק תא ץרה , ימוקמה בשחמה ךרד .

www.dell.com/support ףדהמ BIOS ה לש רתויב תינכדעה הסרגה תא דרוה

27 הלעפהה תכרעמ תרדגה

Watchdog Timer

תינכותב .

BIOS ל סנכיהל ידכ לוחתאה ידכ

Enable

<

( Watchdog Timer ב הכימת )

ךות F2 לע שקה .

BIOS ה ךרד

Watchdog Timer Support

<

(

תישענ Windows 10 Pro רובע Watchdog Timer לש התבשהו הלעפה

תכרעמ תרוצת ) System Configuration

רחב , BIOS ה לש הרדגהה

.

( Watchdog Timer תא לעפה ) Watchdog Timer

.

הלעפהה

.

BIOS/UEFI

תכרעמל

ה ידי לע

: םיאבה םירקמב , הלעפהה תכרעמ רוזחשל תשמשמ Watchdog Timer הנוכתה

ןיקת

Watchdog Timer

ןפואב

לש

םלשוי

ןקתה

בשחמה

להנמ

לוחתאש

תועצמאב

חיטבהל

, הלעפהה

ידכ

תכרעמ

, בשחמה

לא

לש POST

BIOS/UEFI המ

ךילהתב

רבעמב

Watchdog Timer לש התבשהו הלעפה .

ביגהל קיספי בשחמה םא הלועפל סנכית Watchdog Timer הנוכתה שמתשמה תוברעתה אלל , םירקמה ינשב

.

BIOS ב

Watchdog Timer

הרדגהה ךרד תישענ

( TPM תכימת ) TPM support

.

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749022.aspx

האר , ףסונ עדימ תלבקל .

TPM 2.0

ב תכמות Windows 10 Pro תכרעמ

תכרעמה יוביכ

.

Embedded Box בשחמ תא תובכל ידכ

יוביכ

לע ץחל .

הלעפהה למס לע ןכמ רחאלו ' לחתה ' למס לע ץחל

תכרעמה לש שדחמ הלעפה

.

Embedded Box בשחמ תא שדחמ ליעפהל ידכ

שדחמ לעפה

לע ץחל .

הלעפהה למס לע ןכמ רחאלו ' לחתה ' למס לע ץחל

LAN תשר

.

Embedded Box בשחמב LAN ה תרוצת תא רידגהל ידכ

טנרטניאו תשר

לע ץחל .

תורדגהה למס לע ןכמ רחאלו ' לחתה ' למס לע ץחל

WLAN

תשר לש הרוצת תעיבק

Embedded בשחמב םייטוחלא םינקתה לש הרוצתה תא רידגהל ידכ

Bluetooth

לעו

םינקתה

לע ץחל .

תורדגהה למס לע ןכמ רחאלו ' לחתה ' למס לע ץחל

.

Box

( DW5580 ) WWAN

תשר לש הרוצת תעיבק

. www.dell.com/support ףדב , ךלש תכרעמל םיאתמה תורישה ךירדמב ןייע , SIM סיטרכו WWAN סיטרכ תנקתה לע תויחנה תלבקל הרעה

: SIM סיטרכו WWAN לודומ תנקתה רחאל

.

תורדגהה למס לע ןכמ רחאלו ' לחתה ' למס לע ץחל

.

טנרטניאו תשר לע ץחל

.

WWAN לודומ תא ( קתנ וא ) רבחו Wi-Fi עטקמב WWAN ה רוביח תא רתא

.

1

.

2

.

3

תוצופנ תואיצי לש םייופימ

תוירוטה תואיציה יופימ

תכרעמ תא םיללוכה םיבשחמב , תיתילכת ברה האיציה לבכ לש יופימו Embedded Box 5000 בשחמבש

. Dell ידי

תוירוטה

לע

תואיציה יופימ גצומ האבה הלבטב

הנקתוהש Windows 10 Pro הלעפהה

ןקתהה תמוצ

COM1

COM2

COM3

COM4

רבחמ

DB9

DB9

DB9

DB9

האיציה גוס

RS232/422/485

RS232/422/485

RS232/422/485

RS232/422/485

תוירוטה תואיציה יופימ .

4 הלבט

תירוט האיציה רפסמ

3

4

1

2

Embedded Box 5000 בשחמב GPIO תואיצי / תוסינכ לש יופימ

דבעמה לש טלפ / טלק תובותכב םייקה 2Eh/2Fh גוסמ םינותנ גוז / סקדניאל תוקוקז Nuvoton NCT6793D בו Embedded Box בשחמב GPIO ה תואיצי

.

NCT6793D ל תשגל ידכ

: NCT6793D לש ןיפה רפסמ דע GPIO תואיצי הנומשב ןיפה רפסמ יופימ

( GP00 ) 121 דע 0

הלעפהה תכרעמ תרדגה 28

29

( GP01 ) 122 דע 1

( GP02 ) 123 דע 2

( GP03 ) 2 דע 3

( GP04 ) 3

דע

4

( GP05 ) 4 דע 5

( GP06 ) 5 דע 6

( GP07 ) 6 דע 7

GND תאיצי איה 8 האיצי

: NCT6793D לש ןיפה רפסמ דע GPIO תוסינכ הנומשב ןיפה רפסמ יופימ

( GP60 ) 50 דע 0

( GP61 ) 49 דע 1

( GP62 ) 48 דע 2

( GP63 ) 47 דע 3

( GP64 ) 45

דע

4

( GP65 ) 44 דע 5

( GP66 ) 43 דע 6

( GP67 ) 42 דע 7

GND תסינכ איה 8 הסינכ

Embedded Box 5000 בשחמב טלפ / טלק לודומ לש PCle תבחרה יופימ

PCle -

ל םייפיצפס

ול שיש אדוו הז

םינקתה ילהנמ

PCle סיטרכ לש

,

תירנג

PCle

תבחרהב רבודמש ןוויכ

.

חראמה

PCle -

ה

קפסל הנפ , הז ץירחב יפיצפס PCle סיטרכב שומיש

קיפאמ

השענ

תורישי םיענומ

Embedded Box

בשחמבש

PCIe -

ה יצירח

םא .

Windows 10 Pro הלעפהה תכרעמ לש נומתב םילולכ אל

.

Windows 10 Pro רובע םינקתה ילהנמ

Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015

הריקס

לש הלעפהה תוכרעמ לע ףסונ עדימ תלבקל .

Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 הלעפהה תכרעמ וב תנקתומ רשאכ רכמנ Embedded Box בשחמ

.

https://support.microsoft.com/en-us האר , Windows

תכרעמל הסינכו לוחתא

.

גצו רבכע

,

תדלקמ

Embedded Box

בשחמל רבח

, Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015

לש הרוצתה תרדגה ךילהת תא ליחתמ התאש ינפל

.

Windows ל סנכיהו Embedded Box בשחמ

.

.

.

תוירוזא

תויוצרה

תורדגה

תורדגהה

שמתשמ

תא לעפה

תא

ןובשח

רחב

רחב

רוצ

.

1

.

2

.

3

.

4

.

שי םא , תיטוחלא תשרל רבחתה הרעה

Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 רוזחש

בשחמב Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 לש ןרציה תנומת תא רזחש , לוחתאה תציחמב הלעפהה תכרעמ לש רוזחשה תנומת תרזעב

.

Embedded Box

: גצו רבכע , תדלקמ Embedded Box בשחמל רבח , Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 לש רוזחשה ךילהת תא ליחתמ התאש ינפל

.

הדובעה ןחלוש בלשל דע לוחתא עצב

.

הלעפהה למס לעו ' לחתה ' למס לע ץחל

.

שדחמ לעפה

לע הציחל ידכ ךות <

.

רוזחשה

Shift > שקמ

ףוסמ בלשל

לע

דע

הפוצר הציחל ץחל

לחתאת תכרעמה

.

1

.

2

.

3

הלעפהה תכרעמ תרדגה

.

תויעב ןורתפ

רחב

.

ןרציה תנומת רוזחש

רחב

.

אבה

רחב

.

תכרעמב ןרציה לש לדחמה תרירב תנומת תנקתה םויסל ןתמה

.

םויס

רחב .

.

4

.

5

.

6

7

Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015

הלעפהה תכרעמב תויסיסב תויצקנופ

BIOS ןוכדע

.

הדרוהה תליבחב אצמתש הלעפהה ץבוק תא ץרה , ימוקמה בשחמה ךרד .

www.dell.com/support ףדהמ BIOS ה לש רתויב תינכדעה הסרגה תא דרוה

Watchdog Timer

ךות F2 לע שקה .

BIOS ה ךרד תישענ Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 הלעפהה תכרעמ םע םיבשחמב Watchdog Timer לש התבשהו הלעפה

Watchdog Timer Support

<

( תכרעמ תרוצת ) System Configuration

רחב , BIOS ה לש הרדגהה תינכותב .

BIOS ל סנכיהל ידכ לוחתאה ידכ

.

( Watchdog Timer תא לעפה ) Enable Watchdog Timer

<

( Watchdog Timer ב הכימת )

.

BIOS/UEFI ה ידי לע

.

הלעפהה תכרעמל

:

םיאבה םירקמב

,

הלעפהה תכרעמ רוזחשל תשמשמ

Watchdog Timer

הנוכתה

ןיקת

Watchdog Timer

ןפואב

לש

םלשוי

ןקתה

בשחמה

להנמ

לוחתאש

תועצמאב ,

חיטבהל

הלעפהה

ידכ

תכרעמ

, בשחמה

לא

לש POST

BIOS/UEFI המ

ךילהתב

רבעמב

Watchdog Timer לש התבשהו הלעפה .

ביגהל קיספי בשחמה םא הלועפל סנכית Watchdog Timer הנוכתה שמתשמה תוברעתה אלל , םירקמה ינשב

.

BIOS ב

Watchdog Timer

הרדגהה ךרד תישענ

( TPM תכימת ) TPM support

https://technet.microsoft.com/en-us/library/ האר , ףסונ עדימ תלבקל .

TPM 2.0

ב תכמות Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 תכרעמ

.

cc749022.aspx

תכרעמה יוביכ

.

Embedded Box בשחמ תא תובכל ידכ

יוביכ

לע ץחל .

הלעפהה למס לע ןכמ רחאלו ' לחתה ' למס לע ץחל

תכרעמה לש שדחמ הלעפה

.

Embedded Box בשחמ תא שדחמ ליעפהל ידכ

שדחמ לעפה

לע ץחל .

הלעפהה למס לע ןכמ רחאלו ' לחתה ' למס לע ץחל

LAN

תשר

.

Embedded Box בשחמב LAN ה תרוצת תא רידגהל ידכ

טנרטניאו תשר

לע ץחל .

תורדגהה למס לע ןכמ רחאלו ' לחתה ' למס לע ץחל

WLAN תשר לש הרוצת תעיבק

Embedded בשחמב םייטוחלא םינקתה לש הרוצתה תא רידגהל ידכ

Bluetooth

לעו

םינקתה

לע ץחל .

תורדגהה למס לע ןכמ רחאלו ' לחתה ' למס לע ץחל

.

Box

( DW5580 ) WWAN תשר לש הרוצת תעיבק

. www.dell.com/support ףדב , ךלש תכרעמל םיאתמה תורישה ךירדמב ןייע , SIM סיטרכו WWAN סיטרכ תנקתה לע תויחנה תלבקל הרעה

: SIM סיטרכו WWAN לודומ תנקתה רחאל

.

תורדגהה למס לע ןכמ רחאלו ' לחתה ' למס לע ץחל

.

טנרטניאו תשר לע ץחל

.

WWAN לודומ תא ( קתנ וא ) רבחו Wi-Fi עטקמב WWAN ה רוביח תא רתא

.

1

.

2

.

3

תוצופנ תואיצי לש םייופימ

תוירוטה תואיציה לש יופימ

תכרעמ תא ללוכה בשחמב , תיתילכת ברה האיציה לבכ לשו Embedded Box 5000 בשחמב תומייקה תוירוטה תואיציה לש יופימ גצומ האבה הלבטב

. Dell ידי לע הנקתוהש Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 הלעפהה

הלעפהה תכרעמ תרדגה 30

31

ןקתהה תמוצ

COM1

COM2

COM3

COM4

רבחמ

DB9

DB9

DB9

DB9

האיציה גוס

תוירוטה תואיציה לש יופימ .

5 הלבט

תירוט האיציה רפסמ

RS232/422/485

RS232/422/485

RS232/422/485

RS232/422/485

3

4

1

2

Embedded Box 5000 בשחמב GPIO תואיצי / תוסינכ לש יופימ

דבעמה לש טלפ / טלק תובותכב םייקה 2Eh/2Fh גוסמ םינותנ גוז / סקדניאל תוקוקז Nuvoton NCT6793D בו Embedded Box בשחמב GPIO ה תואיצי

.

NCT6793D ל תשגל ידכ

: NCT6793D לש ןיפה רפסמ דע GPIO תואיצי הנומשב ןיפה רפסמ יופימ

( GP00 ) 121

דע

0

( GP01 ) 122 דע 1

( GP02 ) 123 דע 2

( GP03 ) 2 דע 3

( GP04 ) 3 דע 4

( GP05 ) 4 דע 5

( GP06 ) 5 דע 6

( GP07 ) 6 דע 7

GND תאיצי איה הנומש האיצי

: NCT6793D לש ןיפה רפסמ דע GPIO תוסינכ הנומשב ןיפה רפסמ יופימ

( GP60 ) 50

דע

0

( GP61 ) 49 דע 1

( GP02 ) 48 דע 2

( GP63 ) 47 דע 3

( GP64 ) 45 דע 4

( GP65 ) 44 דע 5

( GP66 ) 43 דע 6

( GP67 ) 42 דע 7

GND תסינכ איה הנומש הסינכ

Embedded Box 5000 בשחמב טלפ / טלק לודומ לש PCle תבחרה יופימ

PCle ל םייפיצפס םינקתה ילהנמ , תירנג PCle תבחרהב רבודמש ןוויכ .

חראמה PCle ה קיפאמ תורישי םיענומ Embedded Box בשחמבש PCIe ה יצירח

לש קפסל הנפ , הז ץירחב יפיצפס PCle סיטרכב שמתשמ התא םא .

Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 הלעפהה תכרעמ לש הנומתב םילולכ אל

.

Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 רובע םינקתה ילהנמ ול שיש אדוו הז PCle סיטרכ

Embedded Box בשחמ רובע םיצלמומ םימושייו םינקתה ילהנמ

: אבה רדסה יפל www.dell.com/support רתאהמ Embedded Box בשחמל םישורדה םימושייהו םינקתהה ילהנמ תא ןיקתהל הצילממ Dell תרבח

Intel Mobile לש

(

םיבבשה

QFE )

תכרע

Microsoft

לש

לש

הנכות

יטירק

תנקתהל תוריש

Quick Fix Engineering

Intel Rapid Storage

Intel Management

Bluetooth ו

בלושמ יווק

םייווק תימוקמ

תינכות

תייגולונכט

הקיפרג

תייגולונכט

םשר

Audio

םאתמ

תשר ימאתמ

.

5

.

6

.

7

.

8

.

1

.

2

.

3

.

4

הלעפהה תכרעמ תרדגה

USB 3.0

ZigBee

CANbus

.

9

.

10

.

11

Intel Mobile

לש םיבבשה תכרע לש הנכות תנקתהל תוריש תינכות

.

www.dell.com/support לא רובע

.

( חלש ) Submit

לע ץח ןכמ רחאלו , Embedded Box ה בשחמ לש תורישה גת תא ןזה ,

( רצומב הכימת ) Product Support

לע ץחל

Embedded Box ה בשחמ םגד תא תינדי אצמו ףדפד וא יטמוטואה יוהיזה תנוכתב שמתשה , תורישה גת ךתושרב ןיא םא הרעה

.

ךתושרבש

.

(

ימצעב תאז רתאל

) Find it myself

<

(

תודרוהו םינקתה ילהנמ

) Drivers & Downloads

לע ץחל

.

( םיבבש תכרע ) Chipset

תא בחרהו ףדב הטמ לולג

.

Intel Mobile לש םיבבשה תכרע תנכות תנקתהל תורישה תינכות תא דירוהל ידכ

( דרוה ) Download

לע ץחל

.

םיבבשה תכרע לש ןקתהה להנמ ץבוק תא תרמש הבש הייקיתה לא טוונ , הדרוהה תמלשה רחאל

.

ךסמבש תוארוהה יפ לע לעפו םיבבשה תכרע ןקתה להנמ ץבוק לש למסה לע הלופכ הציחל ץחל

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

Microsoft לש םייטירק QFE

רתאהמ וא

Windows Update

תועצמאב Embedded Box בשחמל םינימזה םיינכדעה םינוקיתה לכ תא ןיקתהל הצילממ Dell תרבח

.

www.microsoft.com

Intel Rapid Storage

תייגולונכט

.

Intel IRST םושיי תא םג ןיקתהל שי .

RAID וא AHCI בצמב ( IRST ) Intel Rapid Storage תייגולונכט לש ןקתהה להנמ תא ןיקתהל שי

םיבלשב IRST לש ןקתהה להנמ תא ןיקתהל שי , RAID וא AHCI בצמב רדגומ SATA בצמ םא .

BIOS ב תרדגומ SATA תלעפה יבצמ לש הרוצתה

.

דבלב Dell מ ןימז IRST לש ןקתהה להנמ .

הלעפהה תכרעמ תנקתה לש םיינושארה

.

www.dell.com/support לא רובע

.

( חלש ) Submit

לע ץח ןכמ רחאלו , Embedded Box ה בשחמ לש תורישה גת תא ןזה ,

( רצומב הכימת ) Product Support

לע ץחל

Embedded Box ה בשחמ םגד תא תינדי אצמו ףדפד וא יטמוטואה יוהיזה תנוכתב שמתשה , תורישה גת ךתושרב ןיא םא הרעה

.

ךתושרבש

.

( ימצעב תאז רתאל ) Find it myself

<

( תודרוהו םינקתה ילהנמ ) Drivers & Downloads

לע ץחל

.

( ירוט ATA ) Serial ATA

תא בחרהו ףדה תא הטמ לולג

.

Dell IRST לש ןקתהה להנמ ץבוק תא דירוהל ידכ

( דרוה ) Download

לע ץחל

.

Dell IRST לש ןקתהה להנמ ץבוק תא תרמש הבש הייקיתה לא טוונ , הדרוהה תמלשה רחאל

.

ךסמה יבג לעש תוארוהה יפל לעפו , Dell IRST לש ןקתהה להנמ ץבוק לש למסה לע הלופכ הציחל ץחל

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

הקיפרג

.

www.dell.com/support לא רובע

.

( חלש ) Submit

לע ץח ןכמ רחאלו , Embedded Box ה בשחמ לש תורישה גת תא ןזה ,

( רצומב הכימת ) Product Support

לע ץחל

Embedded Box -

ה בשחמ םגד תא תינדי אצמו ףדפד וא יטמוטואה יוהיזה תנוכתב שמתשה

,

תורישה גת ךתושרב ןיא םא הרעה

.

ךתושרבש

.

( ימצעב תאז רתאל ) Find it myself

<

( תודרוהו םינקתה ילהנמ ) Drivers & Downloads

לע ץחל

.

( ואדיו ) Video

תא בחרהו ףדב הטמ לולג

.

הקיפרגה ןקתה להנמ ץבוק תא דירוהל ידכ

( דרוה ) Download

לע ץחל

.

הקיפרגה לש ןקתהה להנמ ץבוק תא תרמש הבש הייקיתה לא טוונ , הדרוהה תמלשה רחאל

.

ךסמה יבג לעש תוארוהה יפל לעפו , הקיפרגה ןקתה להנמ ץבוק לש למסה לע הלופכ הציחל ץחל

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

Intel Management תייגולונכט

.

www.dell.com/support לא רובע

.

( חלש ) Submit

לע ץח ןכמ רחאלו , Embedded Box ה בשחמ לש תורישה גת תא ןזה ,

( רצומב הכימת ) Product Support

לע ץחל

Embedded Box ה בשחמ םגד תא תינדי אצמו ףדפד וא יטמוטואה יוהיזה תנוכתב שמתשה , תורישה גת ךתושרב ןיא םא הרעה

.

ךתושרבש

.

( ימצעב תאז רתאל ) Find it myself

<

( תודרוהו םינקתה ילהנמ ) Drivers & Downloads

לע ץחל

.

( םיבבש תכרע ) Chipset

תא בחרהו ףדב הטמ לולג

.

Intel Serial I/O ןקתהה להנמ תאו Intel Management Engine Component Installer תא דירוהל ידכ

( דרוה ) Download

לע ץחל

.

ןקתהה להנמ יצבוק תא תרמש הבש הייקיתה לא טוונ , הדרוהה תמלשה רחאל

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

הלעפהה תכרעמ תרדגה 32

33

.

ךסמה יבג לעש תוארוהה יפל לעפו , ןקתהה להנמ יצבוק לש םילמסה לע הלופכ הציחל ץחל .

7

Audio

.

www.dell.com/support לא רובע

.

( חלש ) Submit

לע ץח ןכמ רחאלו , Embedded Box ה בשחמ לש תורישה גת תא ןזה ,

( רצומב הכימת ) Product Support

לע ץחל

Embedded Box ה בשחמ םגד תא תינדי אצמו ףדפד וא יטמוטואה יוהיזה תנוכתב שמתשה , תורישה גת ךתושרב ןיא םא הרעה

.

ךתושרבש

.

( ימצעב תאז רתאל ) Find it myself

<

( תודרוהו םינקתה ילהנמ ) Drivers & Downloads

לע ץחל

.

( עמש ) Audio

תא חתפו ףדב הטמ לולג

.

HD -

ב עמש לש ןקתהה להנמ תא דירוהל ידכ

(

דרוה

) Download

לע ץחל

.

HD ב עמשה ןקתה להנמ לש ץבוקה תא תרמש הבש הייקיתה לא טוונ , הדרוהה תמלשה רחאל

.

ךסמה יבג לעש תוארוהה יפל לעפו , HD ב עמשה ןקתה להנמ ץבוק לש למסה לע הלופכ הציחל ץחל

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

בלושמ יווק םשר םאתמ

.

www.dell.com/support

לא רובע

.

( חלש ) Submit

לע ץח ןכמ רחאלו , Embedded Box ה בשחמ לש תורישה גת תא ןזה ,

( רצומב הכימת ) Product Support

לע ץחל

Embedded Box ה בשחמ םגד תא תינדי אצמו ףדפד וא יטמוטואה יוהיזה תנוכתב שמתשה , תורישה גת ךתושרב ןיא םא הרעה

.

ךתושרבש

.

( ימצעב תאז רתאל ) Find it myself

<

( תודרוהו םינקתה ילהנמ ) Drivers & Downloads

לע ץחל

.

( תשר ) Network

תא בחרהו ףדב הטמ לולג

.

LAN ה ןקתה להנמ תא דירוהל ידכ

( דרוה ) Download

לע ץחל

.

LAN ןקתה להנמ ץבוק תא תרמש הבש הייקיתה לא טוונ , הדרוהה תמלשה רחאל

.

ךסמה יבג לעש תוארוהה יפל לעפו , LAN ה ןקתה להנמ ץבוק לש למסה לע הלופכ הציחל ץחל

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

Integrated Wired Network Controller לש ןקתהה להנמ תנקתה רחאל טנרטניאל רבחתהו Windows Update תא רשפא הרעה

Bluetooth ו םייווק תימוקמ תשר ימאתמ

.

www.dell.com/support לא רובע

.

( חלש ) Submit

לע ץח ןכמ רחאלו , Embedded Box ה בשחמ לש תורישה גת תא ןזה ,

( רצומב הכימת ) Product Support

לע ץחל

Embedded Box ה בשחמ םגד תא תינדי אצמו ףדפד וא יטמוטואה יוהיזה תנוכתב שמתשה , תורישה גת ךתושרב ןיא םא הרעה

.

ךתושרבש

.

( ימצעב תאז רתאל ) Find it myself

<

( תודרוהו םינקתה ילהנמ ) Drivers & Downloads

לע ץחל

.

( תשר ) Network

תא בחרהו ףדב הטמ לולג

.

Bluetooth ו Wireless LAN לש םינקתהה ילהנמ תא דירוהל ידכ

( דרוה ) Download

לע ץחל

.

ןקתהה להנמ יצבוק תא תרמש הבש הייקיתה לא טוונ

,

הדרוהה תמלשה רחאל

.

ךסמה יבג לעש תוארוהה יפל לעפו , ןקתהה להנמ יצבוק לש םילמסה לע הלופכ הציחל ץחל

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

USB 3.0

.

www.dell.com/support לא רובע

.

(

חלש

) Submit

לע ץח ןכמ רחאלו

, Embedded Box -

ה בשחמ לש תורישה גת תא ןזה

,

(

רצומב הכימת

) Product Support

לע ץחל

Embedded Box ה בשחמ םגד תא תינדי אצמו ףדפד וא יטמוטואה יוהיזה תנוכתב שמתשה , תורישה גת ךתושרב ןיא םא הרעה

.

ךתושרבש

.

( ימצעב תאז רתאל ) Find it myself

<

( תודרוהו םינקתה ילהנמ ) Drivers & Downloads

לע ץחל

.

( םיבבש תכרע ) Chipset

תא בחרהו ףדב הטמ לולג

.

USB 3.0

ןקתה להנמ תא דירוהל ידכ

( דרוה ) Download

לע ץחל

.

USB 3.0

לש ןקתהה להנמ ץבוק תא תרמש הבש הייקיתה לא טוונ , הדרוהה תמלשה רחאל

.

ךסמה יבג לעש תוארוהה יפל לעפו , USB 3.0

ה ןקתה להנמ ץבוק לש למסה לע הלופכ הציחל ץחל

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

ZigBee

.

www.dell.com/support לא רובע

.

( חלש ) Submit

לע ץח ןכמ רחאלו , Embedded Box ה בשחמ לש תורישה גת תא ןזה ,

( רצומב הכימת ) Product Support

לע ץחל

Embedded Box ה בשחמ םגד תא תינדי אצמו ףדפד וא יטמוטואה יוהיזה תנוכתב שמתשה , תורישה גת ךתושרב ןיא םא הרעה

.

ךתושרבש

.

1

.

2

הלעפהה תכרעמ תרדגה

.

( ימצעב תאז רתאל ) Find it myself

<

( תודרוהו םינקתה ילהנמ ) Drivers & Downloads

לע ץחל

.

( תשר ) Network

תא בחרהו ףדב הטמ לולג

.

ZigBee 3.0

ןקתה להנמ תא דירוהל ידכ

(

דרוה

) Download

לע ץחל

.

ZigBee 3.0

לש ןקתהה להנמ ץבוק תא תרמש הבש הייקיתה לא טוונ , הדרוהה תמלשה רחאל

.

ךסמה יבג לעש תוארוהה יפל לעפו , ZigBee 3.0

ה ןקתה להנמ ץבוק לש למסה לע הלופכ הציחל ץחל

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

CANbus

.

www.dell.com/support

לא רובע

.

( חלש ) Submit

לע ץח ןכמ רחאלו , Embedded Box ה בשחמ לש תורישה גת תא ןזה ,

( רצומב הכימת ) Product Support

לע ץחל

Embedded Box ה בשחמ םגד תא תינדי אצמו ףדפד וא יטמוטואה יוהיזה תנוכתב שמתשה , תורישה גת ךתושרב ןיא םא הרעה

.

ךתושרבש

.

( ימצעב תאז רתאל ) Find it myself

<

( תודרוהו םינקתה ילהנמ ) Drivers & Downloads

לע ץחל

.

( םיבבש תכרע ) Chipset

תא בחרהו ףדב הטמ לולג

.

CANbus ןקתה להנמ תא דירוהל ידכ

( דרוה ) Download

לע ץחל

.

CANbus ןקתה להנמ ץבוק תא תרמש הבש הייקיתה לא טוונ , הדרוהה תמלשה רחאל

.

ךסמה יבג לעש תוארוהה יפל לעפו , CANbus ה ןקתה להנמ ץבוק לש למסה לע הלופכ הציחל ץחל

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

הלעפהה תכרעמ תרדגה 34

35

טרפמ

('

ץניא

9.69

)

מ

"

מ

246

(' ץניא 10.63

) מ " מ 270

(' ץניא 4.22

) מ " מ 107.20

( תורביל 12.80

) ג " ק 5.80

Dell לש Embedded Box 5000 בשחמ

Intel Celeron G3900E

Intel Core i3-6100E

Intel Core i5-6440EQ

Intel Core i7-6820EQ

Intel Core תורוצת לש תוסיו ןכתיי , הדובעה סמועל םאתהב הרעה

.( 95°F ) 35°C לש הרוטרפמט לעמ הלעפה תוביבסב יעיבר רוד i7

תויביס 64 לש Windows 7 Professional SP1

תויביס 64 לש Windows 7 Professional for Embedded Systems

תויביס 64 לש Windows Embedded Standard 7 P

תויביס 64 לש Windows Embedded Standard 7 E

תויביס 64 לש Windows 10 Professional

תויביס 64 לש Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015

Ubuntu Desktop 16.04

' ץניא 2.5

SATA םיחישק םיננוכ ינש

ץצוח םע M.2

קצומ בצמ יננוכ ינש

ץצוח םע M.2

דחא קצומ בצמ ןנוכ + ' ץניא 2.5

SATA דחא חישק ןנוכ

( ץירח לכב רתויה לכל םיתב הגיג DIMM (16 יצירח ינש

DDR4

2133 MHz

4 GB

8 GB

16 GB

32 GB

תחא HDMI תאיצי

תחא VGA תאיצי

DisplayPort

ינש

תחא הסינכ וק תאיצי

5

טרפמ

לקשמו תודימ

(

בחור

) Width

קמוע

( הבוג ) Height

( לקשמ ) Weight

(

תכרעמ יטרפ

) System Information

םגד רפסמ

( דבעמ ) Processor

תוכמתנ הלעפה תוכרעמ

( ןוסחא ) Storage

םיכמתנ ןוסחא ינקתה

( ןורכיז ) Memory

םיצירח

( גוס ) Type

תוריהמ

תוכמתנ תורוצת

םירבחמו תואיצי

ואדיו / עמש

םירבחמו תואיצי

תחא ( האיצי וק ) Line-out תאיצי

ןופורקימל תחא האיצי

תויורשפא

האר , הגוצתה תויורשפא לע ףסונ עדימ תלבקל הרעה

.

הגוצת

RJ45 תואיצי יצש

תיטוחלא תרושקת תואיצי יתש

דיינ בחר ספ תנטנא תואיצי יתש

( תילנויצפוא ) תחא CANbus תאיצי

RS232/RS422/RS485 תואיצי עברא

תויביס 16 GPIO

USB 3.0

תואיצי עברא

USB 2.0

תואיצי עברא

( I/O ) טלפ / טלק

תשר

תאיצי

USB

802.11b/g/n/ac לופכ ספ

Bluetooth 4.1 LE

( תרושקת ) Communications

WiFi

Bluetooth

רפמא

רפמא

5 /

5 /

י "

י "

ז

ז

טלוו

טלוו

26 -

26 -

רפמא

רפמא

10.80

10.80

/

/

י

י

"

"

ז

ז

טלוו

טלוו

12

12

חתמ תושירד

Phoenix רבחמב הסינכ םרז / חתמ

למשח לש הסינכ םרז / חתמ

תנכס רוציל וא דויצל קזנ םורגל לולע חתמ תורוקמ ינש לש רוביח .

דבלב Barrel רבחמל וא Phoenix רבחמל רואש SELV קפס רבח הרעה

.

הקילד

הללוסה גוסל םאתהב הנתשמ

רפמא -

םירחא

טלוו 3

ילימ 10

UL1642

UL (MHxxxxx)

( לגר 16,404

( 149°F

דע

(

( 122°F

104°F

לגר

(

(

דע

דע

תובעתה

-50 ) '

Panasonic Corp.

רפמא -

טלוו 3

ילימ 10

UL1642

UL (MH12210)

32°F ) 40°C

32°F ) 50°C

דע -40°F )

תובעתה

מ

65°C

אלל )

אלל )

5,000

דע 0°C

דע 0°C

דע -40°C

90%

דע '

דע

95%

מ

דע

BR-2032

10%

5%

-15.20

Hitachi Ltd.

Maxell Ltd.

( ןוי םויתיל ) RTC עבטמ תללוס

CR-2032H

( גוס ) Type

ןרצי

רפמא

טלוו

ילימ

3

10

UL1642

UL (MH12568)

: יברמ גירח הניעט בצק

( חתמ ) Voltage

םרז

( יטרדנטס ) Standard

רושיא

תויתביבס תושירד

:( תורוטרפמט חווט ) Temperature range

חישק ןנוכ : הלעפה

קצומ בצמ ןנוכ : הלעפה

( הלעפהב אל ) Non-operating

:( םומיסקמ ) תיסחי תוחל

( הלעפהב ) Operating

( הלעפהב אל ) Non-operating

:( תסוומ אל , יברמ ) הבוג

( הלעפהב ) Operating

טרפמ 36

37 טרפמ

( לגר 35,000 דע םיה ינפ הבוג ) רטמ 10,668 דע -15.20

IP 30

תויתביבס תושירד

( ןוסחא ) Storage

IP תמר

דיינ בחר ספ תוריש תלעפה

6

.

www.dell.com/support תבותכב תעבטומה הביתה בשחמ לש תורישה ךירדמב ןייע , SIM סיטרכ תנקתה לע ףסונ עדימ תלבקל הרעה

.

תעבטומה הביתה בשחמ תא לעפה

: דיינל בחר ספ תשרל רבחתהל ידכ הלא םיבלש עצב

: םיאבה םיטרפה םע תורישה קפסל הנפ , דיינה בחרה ספה תוריש תא ליעפהל ידכ הרעה

.

1

.

2

.

ירלולס

רחב ןכמ רחאלו תשרה למסב רחב תומישמה

Windows OS

תרוש ךותמ .

a

.

(

ירלולס

) Cellular ףדה גצומ

.

תויורשפאה תא ביחרהל ידכ

דיינל בחר ספ קפס

תא רחב

.

תומדקתמ תויורשפא

רחב .

.

b c

.

( ICCID ) בלושמ לגעמ סיטרכ ההזמ

תאו

( IMEI ) תימואלניבה דיינל

.

תוגצומ תויורשפאה

דויצה תוהז

תא ןייצ .

d

Ubuntu הלעפהה תכרעמ

.

ףוסמ

לש ןולח חתפ

sudo su $

: דלקה , לע שמתשמ בצמל רובעל ידכ

: דיינל בחרה ספל רוביחה ליפורפ לש הרוצתה תא עבק

.

a

.

b nmcli con add type gsm ifname ttyACM3 con-name <connection name>

apn

<apn>

user

#

<

password

<password

< רוביח םש > nmcli con up #

: תירלולס תשרל רבחתה .

c

.< רוביח םש > nmcli con down #

: תירלולסה תשרהמ קתנתהל ידכ

דיינ בחר ספ תוריש תלעפה 38

7

ZigBee גאלפ תרדגה

.

Embedded Box בשחמ תא הבכ

.

Embedded Box בשחמב יהשלכ תינוציח USB תאיציל ZigBee גאלפ תא רבח

.

1

.

2

.

הרדגהה ךילהת תא םלשהו , Embedded Box בשחמ תא לעפה

םושייה קפס םע רשק רוצ וא www.silabs.com

תבותכב SiLabs חתפמ לש טנרטניאה רתאב ןייע , ZigBee חותיפ לע עדימ רובע הרעה

.

תשרה תכרעמ לש

.

3

39 ZigBee גאלפ תרדגה

8

הגוצת תויורשפא

: םיאבה ואדיווה ירבחמ תא ללוכ Embedded Box בשחמ

VGA

HDMI

( DP1 ) DisplayPort 1

( DP2 ) DisplayPort 2

: ןה תולעפומה תואיציה .

תינמז וב םירוביח השולשב רתויה לכל ךמות Embedded Box בשחמ

( לדחמ תרירב ) VGA

DP2

ו

ו

DP1

DP1

, HDMI

, HDMI

.

BIOS ב DP2 תאיציל VGA תאיצימ גצה לש טלפה תלבק תא ריבעהל ףילחהל ןתינ .

DP1 ו HDMI ירבחמ ידי לע דימת ךמתנ ואדיווה טלפ

.

הלעפהה תכרעמ לש הרוצתבו הכימתב היולת ואדיווה טלפ לש תונימזה הרעה

הגוצת תויורשפא 40

רבחמ תוכרע

9

קחורמ למשח רבחמ

.

קוחרמ הלעפהה גתמ תא ןיקתהל ידכ קחורמ למשח רבחמב שמתשה

י " ז טלוו 12-26 לש למשח רבחמ

.

Embedded Box בשחמל למשח קפסל ידכ י " ז טלוו 12-26 לש למשח רבחמב שמתשה

GPIO תסינכל רבחמ

.

GPIO תואיציב םיכמותה םימאתמ וא םינקתה רבחל ידכ GPIO תסינכל רבחמב שמתשה

41 רבחמ תוכרע

GPIO תאיציל רבחמ

.

GPIO תוסינכב םיכמותה םימאתמ וא םינקתה רבחל ידכ GPIO תאיציל רבחמב שמתשה

רבחמ תוכרע 42

43

BIOS ב לדחמ תרירב יכרע

10

לדחמ תרירב ךרע

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

BIOS ב לדחמ תרירב יכרע

יללכ

טירפ

תכרעמ עדימ

BIOS Version

Service Tag

Asset Tag

( תולעב גת ) Ownership Tag

Manufacturing Date

( תולעב ךיראת ) Ownership Date

( ריהמ תוריש דוק ) Express Service Code

( ןורכיז תודוא עדימ ) Memory Information

( ןקתומ ןורכיז ) Memory Installed

( ןימז ןורכיז ) Memory Available

Memory Speed

( ןורכיז ץורע בצמ ) Memory Channel Mode

( ןורכיז תייגולונכט ) Memory Technology

DIMM לדוג לכ

( PCI תודוא עדימ ) PCI Information

Slot1 Bottom Riser Module

2 ץירח

3 ץירח

Slot4 Upper Riser Module

( דבעמ יטרפ ) Processor Information

( דבעמ גוס ) Processor Type

( תובילה רפסמ ) Core Count

( דבעמ יוהיז ) Processor ID

( תיחכונ ןועש תוריהמ ) Current Clock Speed

לדחמ תרירב ךרע

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

( םדוק רודמ ) Legacy

(

לעפומ

) Enabled

יטנוולר אל

יטנוולר אל

טירפ

( תילמינימ ןועש תוריהמ ) Minimum Clock Speed

( תילמיסקמ ןועש תוריהמ ) Maximum Clock Speed

( דבעמה לש L2 ןומטמ ) Processor L2 Cache

( דבעמה לש L3 ןומטמ ) Processor L3 Cache

( HT -

ב הכימת

) HT Capable

( תויביס 64 תייגולונכט ) 64-Bit Technology

( םינקתה תודוא עדימ ) Device Information

SATA-1

SATA-2

( LOM MAC

תבותכ

) LOM MAC Address

( ואידיו רקב ) Video Controller

Video BIOS version

( עמש רקב ) Audio Controller

( Wi-Fi ןקתה ) Wi-Fi Device

(

ירלולס ןקתה

) Cellular Device

( Bluetooth ןקתה ) Bluetooth Device

Boot Sequence

םינקתומה לוחתאה ינקתהב יולת Boot Sequence

[ Legacy/UEFI ] Boot List option

(

םדוק רודמ

Option ROMs

תלעפה

) Enable Legacy Option ROMs

Date/Time

ךיראת

( העש ) Time

לדחמ תרירב ךרע

( 1 המר BIOS ) תכרעמה תרוצת

( תבשומ ) Disabled

( PXE םע לעפומ ) Enabled w/PXE

( תבשומ ) Disabled

טירפ

Integrated NIC

( UEFI תשר תמירע לעפה ) Enable UEFI Network Stack

[ PXE םע לעפומ , לעפומ , תבשומ ]

Integrated NIC 2

( UEFI תשר תמירע לעפה ) Enable UEFI Network Stack

BIOS ב לדחמ תרירב יכרע 44

45

לדחמ תרירב ךרע

( PXE םע לעפומ ) Enabled w/PXE

RS-232

RS-232

RS-232

RS-232

( לעפומ ) Enabled

( לעפומ ) Enabled

( לעופ RAID ) RAID On

( לעפומ ) Enabled

(

לעפומ

) Enabled

( תבשומ ) Disabled

( לעפומ ) Enabled

( לעפומ ) Enabled

(

לעפומ

) Enabled

( לעפומ ) Enabled

( לעפומ ) Enabled

( לעפומ ) Enabled

( לעפומ ) Enabled

( לעפומ ) Enabled

( לעפומ ) Enabled

( לעפומ ) Enabled

( תבשומ ) Disabled

םלועה ראש

( תבשומ ) Disabled

טירפ

[ PXE םע לעפומ , לעפומ , תבשומ ]

[ RS-485 / 485 / RS-422 / RS-232 / תבשה ] —

1 תירוט האיצי

[ RS-485 / 485 / RS-422 / RS-232 / תבשה ] —

2 תירוט האיצי

[ RS-485 / 485 / RS-422 / RS-232 / תבשה ] —

3 תירוט האיצי

[ RS-485 / 485 / RS-422 / RS-232 /

תבשה

] —

4

תירוט האיצי

[ תבשה / לעפה ] GPIO 8 תאיצי —

GPIO לודומ

[ תבשה / לעפה ] GPIO 8 תסינכ —

GPIO לודומ

[ לעפומ RAID / AHCI / תבשומ ] —

SATA תלועפ

[ תבשה / לעפה ] : SATA-1 —

םיננוכ

[

תבשה

/

לעפה

] : SATA-2 —

םיננוכ

[ תבשה / לעפה ] —

SMART Reporting

USB Configuration

[ תבשומ / לעפומ ] Enable Boot Support

[ תבשה / לעפה ] Top Port 1

[

תבשה

/

לעפה

] Top Port 2

[ תבשה / לעפה ] Top Port 3

[ תבשה / לעפה ] Top Port 4

[ תבשה / לעפה ] Bottom Port1

[ תבשה / לעפה ] Bottom Port2

[ תבשה / לעפה ] Enable Audio

[ תבשה / לעפה ] Enable Microphone

Audio

[ תבשה / לעפה ] PCI Riser לודומ לעפה —

םינוש םינקתה

[ תבשה / לעפה ] Watchdog Timer לעפה —

Watchdog Timer

ב הכימת

םורד

,

ןיס

/( FCC )

הדנקו

[ םלועה ראש / היזנודניא

ב

"

הרא

] —

WLAN

תשר לש רוזא דוק

/ הילרטסוא / ןפי / ןאוויאט / הפוריא / היסא

[ תבשה / לעפה ] —

הלעפה ןצחל

לדחמ תרירב ךרע

VGA

ואידיו

טירפ

[ DisplayPort/VGA ]

BIOS ב לדחמ תרירב יכרע

לדחמ תרירב ךרע

( תיטמוטוא ) Auto

טירפ

[ Intel HD Graphics / יטמוטוא ]

( 1 המר BIOS ) החטבא

לדחמ תרירב ךרע טירפ

קיר אל םא הנימז אל תורשפאה ) הנשיה המסיסה

השדחה המסיסה רושיאו

תנזה

השדחה

תכרעמ

המסיסה

להנמ תמסיס

,( המסיס הרדגוה

קיר אל םא הנימז אל תורשפאה

השדחה המסיסה

) הנשיה המסיסה תנזה —

תכרעמ תמסיס

רושיאו השדחה המסיסה ,( המסיס הרדגוה

( תבשומ ) Disabled

4

32

4

[ תבשה / לעפה ] —

הקזח המסיס

Password Configuration

( תכרעמ להנמ תמסיסל םומינימ ) Admin Password Min

( תכרעמ להנמ תמסיסל םומיסקמ ) Admin Password Max

( תכרעמ תמסיסל םומינימ ) System Password Min

( תבשומ )

(

(

לעפומ

לעפומ

)

)

32

Disabled

Enabled

Enabled

( תכרעמ תמסיסל םומיסקמ ) System Password Max

[ לוחתא תפיקע / תבשומ ] —

המסיס תפיקע

המסיס תונשל תכרעמ ילהנמ םניאש םישמתשמל רשפא —

המסיס יוניש

[ תבשה / לעפה ]

UEFI תלוספקב החשוק ינוכדע לעפה —

UEFI תלוספקב החשוק ינוכדע

[ תבשה / לעפה ]

TPM 1.2 Security

[ תבשה / לעפה ] TPM 1.2

תחטבא ( לעפומ ) Enabled

( לעפומ ) Enabled

( תבשומ ) Disabled ( הלעפה תודוקפל PPI ףקעמ )

( ליעפ TPM ) TPM On

PPI Bypass for Enable Commands

( תבשומ ) Disabled ( התבשה תודוקפל PPI ףקעמ ) PPI Bypass for Disable Commands

( תבשומ ) Disabled [ תבשה / לעפה ] הקנ

TPM 2.0 Security

( לעפומ ) Enabled

( לעפומ ) Enabled

( תבשומ ) Disabled

[ תבשה / לעפה ] TPM 2.0

תחטבא

( ליעפ TPM ) TPM On

( הלעפה תודוקפל PPI ףקעמ ) PPI Bypass for Enable Commands

( תבשומ ) Disabled ( התבשה תודוקפל PPI ףקעמ ) PPI Bypass for Disable Commands

( לעפומ ) Enabled [ תבשה / לעפה ] רושיא רשפא

( לעפומ ) Enabled

( לעפומ ) Enabled

[ תבשה / לעפה ] תוחתפמ ןוסחא לעפה

SHA-256

BIOS ב לדחמ תרירב יכרע 46

לדחמ תרירב ךרע

יטנוולר אל

( הלעפה לטב ) Deactivate

( תבשה ) Disable

( לעפומ ) Enabled

(

לעפומ

) Enabled

( תבשומ ) Disabled

טירפ

[ תבשה / לעפה ] הקנ

[ לעפה / תבשה / הלעפה לטב ] —

Computrace(R)

[ הטקש הלעפה / לעפה / תבשה ] —

זראמב העיגפ

[ תבשה / לעפה ] —

דבעמב XD תכימת

[

תבשה

/

תימעפ

-

דח הלעפה

/

לעפה

] —

OROM

תדלקמל השיג

[ תבשה / לעפה ] —

תכרעמ להנמ ידי לע הרדגה תליענ

( חטבואמ לוחתא ) Secure Boot

לדחמ תרירב ךרע

( תבשומ ) Disabled

( תבשומ ) Disabled

המרופטלפל יפיצפס

טירפ

[ תבשה / לעפה ] —

חטבואמ לוחתא לעפה

Expert Key Management

[ תבשה / לעפה ] תישיא םאתומ בצמ לעפה

{ PK/KEK/db/dbx } תישיא םאתומ בצמב תוחתפמ לוהינ

תחטבא תובחרה ) Intel Software Guard Extensions

( Intel

לש הנכות

לדחמ תרירב ךרע

( תבשומ ) Disabled

128 MB

טירפ

[ תבשה / לעפה ] —

Intel SGX לעפה

[ 32MB/64MB/128MB ] —

תעלבומ ןורכיז חפנ

לדחמ תרירב ךרע

( לעפומ ) Enabled

( לעפומ ) Enabled

( לעפומ ) Enabled

( תבשומ ) Disabled

( לעפומ ) Enabled

( לעפומ ) Enabled

(

םיעוציב

) Performance

טירפ

[ תבשה / לעפה ] —

תוביל יובירב הכימת לעפה

[ תבשה / לעפה ] —

Intel SpeedStep

[ תבשה / לעפה ] —

C-states תרקב

[ לרטנ / לעפה ] —

CPUID תרקת לעפה

[ תבשה / לעפה ] —

Intel TurboBoost

[ תבשה / לעפה ] —

Hyperthread תרקב

47 BIOS ב לדחמ תרירב יכרע

לדחמ תרירב ךרע

( הנורחא הלעפה בצמ ) Last Power State

12:00AM

( תבשומ ) Disabled

יטנוולר אל

( לעפומ ) Enabled

( תבשומ ) Disabled

למשח תכירצ לוהינ

טירפ

[ הנורחא הלעפה בצמ / הלעפה / יוביכ ] —

( הדובע ןחלוש ) AC רוזחש

Auto On Time

[ AM/PM ] HH/MM ןמז תריחב

[ םימי רחב / עובשה תומי / םוי ידמ / תתבשומ ] םוי תריחב

[ תבש םוי /...

ינש ימיב / ןושאר םוי ] לעפומ רשאכ [ םימי רחב ] תחת

[ תבשה / לעפה ] —

USB תועצמאב הניש בצממ האיציב הכימת

Wake on LAN/WLAN

לוחתא םע WLAN/LAN וא LAN / דבלב LAN / דבלב WLAN / תבשומ ]

[ PXE

[ תבשה / לעפה ] ( S3 בצמ ) הניש בצמל הסינכ תמיסח

( תבשומ ) Disabled

( POST דוקפת ) POST Behavior

לדחמ תרירב ךרע

( לעפומ ) Enabled

( לעפומ ) Enabled

( אלמ ) Thorough

תוינש 0

תואיגשו תורהזא םע ךשמה

טירפ

[ תבשה / לעפה ] —

NumLock תירונ

[ תבשה / לעפה ] תדלקמ תואיגש יוהיז לעפה —

תדלקמ תואיגש

[ יטמוטוא / אלמ / ילמינימ ] —

( Fastboot ) ריהמ לוחתא

[ תוינש 10 / תוינש 5 / תוינש 0 ] —

BIOS ב POST תקידב ךשמ תכראה

תורהזא םע ךשמה

/

תורהזא םע ךשמה

/

לרטנ

] —

תואיגשו תורהזא

[ תואיגשו

( 1 המר BIOS ) היצזילאוטריווב הכימת

לדחמ תרירב ךרע

( לעפומ ) Enabled

( לעפומ ) Enabled

( תבשומ ) Disabled

טירפ

[ תבשה / לעפה ] —

Intel Virtualization Technology

[ תבשה / לעפה ] —

רישי טלפ / טלקל VT

[ תבשה / לעפה ] —

הנמיהמ הלעפה

לדחמ תרירב ךרע

( לעפומ ) Enabled

טוחלא

טירפ

[ תבשה / לעפה ] WLAN/WiGig —

יטוחלא ןקתה לעפה

BIOS ב לדחמ תרירב יכרע 48

49 BIOS ב לדחמ תרירב יכרע

( הקוזחת ) Maintenance

לדחמ תרירב ךרע

יטנוולר אל

יטנוולר אל

( לעפומ ) Enabled

( לעפומ ) Enabled

( תבשומ ) Disabled

( לעפומ ) Enabled

טירפ

רשאכ טסקט תנזהל תורשפא ,< תכרעמה לש תורישה גת > —

תוריש גת

קיר

טסקט תנזהל תורשפא ,< תכרעמה לש סכנ גת > —

סכנ גת

[ תבשה / לעפה ] —

SERR תועדוה

[ תבשה / לעפה ] —

BIOS ךומנש

[ תבשה / לעפה ] —

אבה לוחתאב תפרוג םינותנ תקיחמ

[ תבשה / לעפה ] —

חישק ןנוכמ BIOS רוזחש

לדחמ תרירב ךרע

יטנוולר אל

( תכרעמ ינמוי ) System Logs

טירפ

ןמויה יוקינל ' ןמוי הקנ ' ןצחל םע BIOS יעוריא לש המישר

11

Dell לא היינפ

.

Dell תרבח לא

.

ףדה

: תוחוקל תוריש וא תינכט הכימת , תוריכמ יאשונב תויעב םע Dell לא היינפל

לש ןותחתה קלחבש

ךל החונה היינפה תטישב

.

www.dell.com/contactdell

תחתפנה המישרב ךלש

רחב וא ךיכרצל םיאתמה

רוזאה וא ץראה יבגל

הכימתה וא תורישה רושיק

לא

םיטרפ

תא

רובע

ררב

רחב

.

1

.

2

.

3

קלחש ןכתייו , רצומלו הנידמל םאתהב הנתשמ תונימזה .

ןופלטה תועצמאב וא טנרטניאה ךרד תורישו הכימת לש תודחא תויורשפא תקפסמ Dell

.

ךרוזאב םינימז ויהי אל םיתורישהמ

גולטקב וא ןובשחב , חולשמה תדועתב , השיכרה תינובשחב רשק תריציל עדימ אוצמל לכות , ליעפ טנרטניא רוביח ךתושרב ןיא םא הרעה

.

Dell לש םירצומה

Dell לא היינפ 50

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents