Dell G3 3579 gseries laptop Navodila za uporabo

Add to my manuals
107 Pages

advertisement

Dell G3 3579 gseries laptop Navodila za uporabo | Manualzz

Dell G3 15

Priročnik za servisiranje

Model računalnika: Dell G3 3579

Regulativni model: P75F

Regulativni tip: P75F003

Opombe, svarila in opozorila

OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije, s katerimi lahko izboljšate učinkovitost izdelka.

POZOR: PREVIDNO označuje možnost poškodbe strojne opreme ali izgube podatkov in vam svetuje, kako se izogniti težavi.

Opozorilo: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

© 2018 družba Dell Inc. ali njene hčerinske družbe. Vse pravice pridržane.

Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Dell Inc. ali njenih hčerinskih družb. Druge blagovne znamke so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

2018 - 05

Rev. A01

Kazalo

1 Preden začnete delo v notranjosti računalnika................................................................................................9

Preden začnete.................................................................................................................................................................. 9

Varnostna navodila.............................................................................................................................................................9

Priporočena orodja............................................................................................................................................................. 9

Seznam vijakov................................................................................................................................................................. 10

2 Ko končate delo v notranjosti računalnika..................................................................................................... 12

3 Odstranjevanje pokrova osnove plošče......................................................................................................... 13

Odstranite pokrov osnovne plošče................................................................................................................................. 13

4 Ponovna namestitev pokrova osnove............................................................................................................16

Postopek............................................................................................................................................................................16

5 Odstranjevanje baterije.................................................................................................................................19

Pred postopkom................................................................................................................................................................19

Postopek............................................................................................................................................................................19

6 Ponovna namestitev baterije........................................................................................................................20

Postopek........................................................................................................................................................................... 20

Po postopku......................................................................................................................................................................20

7 Odstranjevanje pomnilniških modulov........................................................................................................... 21

Pred postopkom................................................................................................................................................................21

Postopek............................................................................................................................................................................21

8 Ponovna namestitev pomnilniških modulov.................................................................................................. 22

Postopek........................................................................................................................................................................... 22

Po postopku......................................................................................................................................................................22

9 Odstranjevanje brezžične kartice................................................................................................................. 23

Pred postopkom............................................................................................................................................................... 23

Postopek........................................................................................................................................................................... 23

10 Ponovna namestitev brezžične kartice....................................................................................................... 25

Postopek........................................................................................................................................................................... 25

Po postopku......................................................................................................................................................................26

11 Odstranjevanje gumbne baterije.................................................................................................................. 27

Pred postopkom............................................................................................................................................................... 27

Postopek........................................................................................................................................................................... 27

12 Ponovna namestitev gumbne baterije......................................................................................................... 28

Postopek........................................................................................................................................................................... 28

Kazalo 3

Po postopku......................................................................................................................................................................28

13 Odstranjevanje ventilatorja......................................................................................................................... 29

Pred postopkom...............................................................................................................................................................29

Postopek........................................................................................................................................................................... 29

14 Ponovna namestitev ventilatorja................................................................................................................. 31

Postopek............................................................................................................................................................................ 31

Po postopku......................................................................................................................................................................32

15 Odstranjevanje ventilatorja procesorja........................................................................................................33

Pred postopkom...............................................................................................................................................................33

Postopek........................................................................................................................................................................... 33

16 Ponovna namestitev ventilatorja procesorja................................................................................................34

Postopek........................................................................................................................................................................... 34

Po postopku......................................................................................................................................................................34

17 Odstranjevanje pogona SSD/pomnilnika Intel Optane................................................................................. 35

Pred postopkom...............................................................................................................................................................35

Postopek........................................................................................................................................................................... 35

18 Vnovična namestitev pogona SSD/pomnilnika Intel Optane........................................................................ 36

Postopek........................................................................................................................................................................... 36

Po postopku...................................................................................................................................................................... 37

19 Odstranjevanje trdega diska....................................................................................................................... 38

Pred postopkom...............................................................................................................................................................38

Postopek........................................................................................................................................................................... 38

20 Ponovna namestitev trdega diska.............................................................................................................. 40

Postopek........................................................................................................................................................................... 40

Po postopku...................................................................................................................................................................... 41

21 Odstranjevanje sledilne ploščice................................................................................................................. 42

Pred postopkom...............................................................................................................................................................42

Postopek........................................................................................................................................................................... 42

22 Vnovična namestitev sledilne ploščice........................................................................................................43

Postopek........................................................................................................................................................................... 43

Po postopku......................................................................................................................................................................43

23 Odstranjevanje vrat za napajalnik............................................................................................................... 44

Pred postopkom...............................................................................................................................................................44

Postopek........................................................................................................................................................................... 44

24 Ponovna namestitev vrat za napajalnik.......................................................................................................45

Postopek........................................................................................................................................................................... 45

4 Kazalo

Po postopku......................................................................................................................................................................45

25 Odstranjevanje zvočnikov.......................................................................................................................... 46

Pred postopkom...............................................................................................................................................................46

Postopek........................................................................................................................................................................... 46

26 Ponovna namestitev zvočnikov.................................................................................................................. 47

Postopek........................................................................................................................................................................... 47

Po postopku......................................................................................................................................................................47

27 Odstranjevanje hladilnika............................................................................................................................48

Pred postopkom...............................................................................................................................................................48

Postopek........................................................................................................................................................................... 48

28 Ponovna namestitev hladilnika................................................................................................................... 49

Postopek........................................................................................................................................................................... 49

Po postopku......................................................................................................................................................................49

29 Odstranjevanje sklopa zaslona................................................................................................................... 50

Pred postopkom...............................................................................................................................................................50

Postopek...........................................................................................................................................................................50

30 Ponovna namestitev sklopa zaslona...........................................................................................................53

Postopek........................................................................................................................................................................... 53

Po postopku..................................................................................................................................................................... 55

31 Odstranjevanje V/I-plošče.......................................................................................................................... 56

Pred postopkom...............................................................................................................................................................56

Postopek........................................................................................................................................................................... 56

32 Ponovna namestitev V/I-plošče................................................................................................................. 57

Postopek........................................................................................................................................................................... 57

Po postopku......................................................................................................................................................................57

33 Odstranjevanje plošče gumba za vklop.......................................................................................................58

Pred postopkom...............................................................................................................................................................58

Postopek........................................................................................................................................................................... 58

34 Namestitev plošče gumba za vklop............................................................................................................ 60

Postopek........................................................................................................................................................................... 60

Po postopku...................................................................................................................................................................... 61

35 Odstranjevanje matične plošče.................................................................................................................. 62

Pred postopkom...............................................................................................................................................................62

Postopek........................................................................................................................................................................... 62

36 Ponovna namestitev matične plošče..........................................................................................................65

Postopek........................................................................................................................................................................... 65

Kazalo 5

Po postopku......................................................................................................................................................................66

Vnos servisne številke v programu za nastavitev BIOS-a........................................................................................... 67

37 Odstranjevanje gumba za vklop z bralnikom prstnih odtisov.......................................................................68

Pred postopkom...............................................................................................................................................................68

Postopek........................................................................................................................................................................... 68

38 Vnovično nameščanje gumba za vklop z bralnikom prstnih odtisov.............................................................70

Postopek........................................................................................................................................................................... 70

Po postopku......................................................................................................................................................................70

39 Odstranjevanje sklopa naslona za dlani in tipkovnice.................................................................................. 72

Pred postopkom............................................................................................................................................................... 72

Postopek........................................................................................................................................................................... 72

40 Vnovična namestitev sklopa naslona za dlani in tipkovnice......................................................................... 74

Postopek............................................................................................................................................................................74

Po postopku...................................................................................................................................................................... 74

41 Odstranjevanje okvirja zaslona....................................................................................................................75

Pred postopkom............................................................................................................................................................... 75

Postopek........................................................................................................................................................................... 75

42 Ponovna namestitev okvirja zaslona...........................................................................................................76

Postopek........................................................................................................................................................................... 76

Po postopku......................................................................................................................................................................76

43 Odstranjevanje kamere...............................................................................................................................77

Pred postopkom............................................................................................................................................................... 77

Postopek............................................................................................................................................................................77

44 Ponovna namestitev kamere...................................................................................................................... 78

Postopek........................................................................................................................................................................... 78

Po postopku......................................................................................................................................................................78

45 Odstranjevanje plošče zaslona................................................................................................................... 79

Pred postopkom............................................................................................................................................................... 79

Postopek........................................................................................................................................................................... 79

46 Ponovna namestitev plošče zaslona........................................................................................................... 81

Postopek............................................................................................................................................................................81

Po postopku......................................................................................................................................................................82

47 Odstranjevanje tečajev zaslona.................................................................................................................. 83

Pred postopkom...............................................................................................................................................................83

Postopek........................................................................................................................................................................... 83

48 Ponovna namestitev tečajev zaslona..........................................................................................................84

6 Kazalo

Postopek........................................................................................................................................................................... 84

Po postopku......................................................................................................................................................................84

49 Odstranjevanje kabla zaslona..................................................................................................................... 85

Pred postopkom...............................................................................................................................................................85

Postopek........................................................................................................................................................................... 85

50 Ponovna namestitev kabla zaslona.............................................................................................................86

Postopek........................................................................................................................................................................... 86

Po postopku......................................................................................................................................................................86

51 Odstranjevanje hrbtnega pokrova zaslona in sklopa antene.........................................................................87

Pred postopkom............................................................................................................................................................... 87

Postopek........................................................................................................................................................................... 87

52 Ponovna namestitev hrbtnega pokrova zaslona in sklopa antene............................................................... 88

Postopek........................................................................................................................................................................... 88

Po postopku......................................................................................................................................................................88

53 Prenos gonilnikov.......................................................................................................................................89

Ponovno namestite gonilnik zvoka................................................................................................................................ 89

Prenašanje grafičnega gonilnika..................................................................................................................................... 89

Prenos gonilnika za USB 3.0...........................................................................................................................................89

Prenos gonilnika za brezžično omrežje..........................................................................................................................90

Prenašanje gonilnika za bralnik pomnilniških kartic...................................................................................................... 90

Prenašanje gonilnika za nabor vezij................................................................................................................................90

Prenos omrežnega gonilnika...........................................................................................................................................90

54 Sistemske nastavitve................................................................................................................................. 92

Zaporedje zagona.............................................................................................................................................................92

Navigacijske tipke.............................................................................................................................................................92

Pregled BIOS-a.................................................................................................................................................................93

Odpiranje programa za nastavitev BIOS-a....................................................................................................................93

Omogočanje ali onemogočanje USB-ja v programu za nastavitve BIOS............................................................ 93

Identifikacija trdega diska v programu za nastavitve BIOS...................................................................................93

Preverjanje sistemskega pomnilnika v programu za nastavitve BIOS..................................................................93

Možnosti sistemskih nastavitev..................................................................................................................................... 94

55 Geslo za sistem in nastavitve.....................................................................................................................99

Dodelitev gesla za sistem in gesla za nastavitve..........................................................................................................99

Brisanje ali spreminjanje obstoječega sistemskega gesla ali gesla za nastavitev......................................................99

Čiščenje nastavitev CMOS........................................................................................................................................... 100

Čiščenje pozabljenih gesel.............................................................................................................................................100

56 Odpravljanje težav.................................................................................................................................... 101

Posodobitev BIOS-a....................................................................................................................................................... 101

Nameščanje BIOS-a (ključ USB)...................................................................................................................................101

Pomnilnik Intel Optane (dodatna možnost)................................................................................................................. 101

Kazalo 7

Omogočanje pomnilnika Intel Optane..................................................................................................................... 101

Onemogočanje pomnilnika Intel Optane................................................................................................................ 102

Vnovična namestitev sistema Windows s pogona USB.............................................................................................102

Diagnostika izboljšanega predzagonskega ocenjevanja sistema (ePSA)................................................................. 102

Potek zagona diagnostičnega orodja ePSA...........................................................................................................103

Sistemska diagnostična lučka....................................................................................................................................... 103

Zagonski cikel Wi-Fi........................................................................................................................................................104

Odprava nakopičene statične elektrike........................................................................................................................105

57 Iskanje pomoči in stik z družbo Dell.......................................................................................................... 106

Viri samopomoči............................................................................................................................................................. 106

Stik z družbo Dell............................................................................................................................................................106

8 Kazalo

1

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

OPOMBA: Slike v tem dokumentu se lahko razlikujejo od vašega računalnika, kar je odvisno od naročene konfiguracije.

Preden začnete

1 Shranite in zaprite vse odprte datoteke ter zaprite vse odprte programe.

2 Zaustavite računalnik. Kliknite Start

>

Power (Napajanje)

>

Shut down (Zaustavitev) .

OPOMBA: Če uporabljate drug operacijski sistem, navodila za izklop poiščite v dokumentaciji operacijskega sistema.

3 Računalnik in vse priključene naprave izključite iz električnih vtičnic.

4 Iz računalnika izključite vse priključene omrežne naprave ter zunanje naprave, kot so tipkovnica, miška in monitor.

5 Iz računalnika odstranite vse pomnilniške kartice in optične pogone.

Varnostna navodila

Uporabite naslednja varnostna navodila, da zaščitite računalnik pred morebitnimi poškodbami in zagotovite svojo lastno varnost.

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostna navodila, ki so priložena računalniku. Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Opozorilo: Preden odprete pokrov ali plošče računalnika, odklopite vse vire napajanja. Ko končate delo v notranjosti računalnika, ponovno namestite vse pokrove, plošče in vijake, preden priključite računalnik na vir napajanja.

POZOR: Če želite preprečiti poškodbe računalnika, poskrbite, da je delovna površina ravna in čista.

POZOR: Če želite preprečiti poškodbe komponent in kartic, jih držite za robove ter se ne dotikajte nožic in stikov.

POZOR: Odpravljanje težav in popravila lahko izvajate le, če vam to dovoli oziroma naroči ekipa za tehnično pomoč pri podjetju

Dell. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva. Oglejte si varnostna navodila, ki so priložena izdelku oziroma so na voljo na spletnem mestu www.dell.com/regulatory_compliance .

POZOR: Preden se dotaknete česar koli znotraj računalnika, se ozemljite tako, da se dotaknete nebarvane kovinske površine, kot je kovina na hrbtni strani računalnika. Med delom se občasno dotaknite nepobarvane kovinske površine, da sprostite statično elektriko, ki lahko poškoduje notranje komponente.

POZOR: Ko izključite kabel, ne vlecite samega kabla, temveč priključek na njem ali jeziček. Nekateri kabli imajo priključke z zaklopnimi jezički ali krilatimi vijaki, ki jih morate odstraniti, preden odklopite kabel. Pri odklapljanju kablov poskrbite, da bodo poravnani in se zato nožice na priključkih ne bodo zvile. Pri priključitvi kablov poskrbite, da bodo vrsta in priključki pravilno obrnjeni ter poravnani.

POZOR: Pritisnite in izvrzite nameščene kartice iz bralnika pomnilniških kartic.

Priporočena orodja

Za postopke, navedene v tem dokumentu, boste potrebovali naslednja orodja:

• Izvijač Phillips št. 1

• Plastično pero

Preden začnete delo v notranjosti računalnika 9

Seznam vijakov

Tabela 1. Seznam vijakov

Komponenta pokrov osnovne plošče baterijo

Plošča zaslona

Ventilator

Ventilator procesorja

Sklop trdega diska

Nosilec trdega diska

Pričvrščena na

Sklop naslona za dlani in tipkovnice

Sklop naslona za dlani in tipkovnice

Hrbtni pokrov zaslona in sklop antene

Sklop naslona za dlani in tipkovnice

Sklop naslona za dlani in tipkovnice

Sklop naslona za dlani in tipkovnice

Trdi disk

Vrsta vijaka

M2.5x6

M2x3

M2x3

M2.5x6

M2.5x6

M2x3

M3x3

Hladilnik Sistemska plošča M2x3

Tečaja

OPOMBA: Uporabno samo za računalnike, dobavljene z ločeno konfiguracijo.

Sklop naslona za dlani in tipkovnice

Nosilci tečajev

Nosilci tečajev

Plošča V/I

Hrbtni pokrov zaslona in sklop antene

Hrbtni pokrov zaslona in sklop antene

Sklop naslona za dlani in tipkovnice

Vrata za napajalnik

Plošča gumba za vklop/ izklop

Sklop naslona za dlani in tipkovnice

Sklop naslona za dlani in tipkovnice

Gumb za vklop z bralnikom prstnih odtisov (izbirno)

Sklop naslona za dlani in tipkovnice

SSD pogon

OPOMBA: Velja za računalnike, ki so dobavljeni s pogonom M.2 SATA

SSD.

Sklop naslona za dlani in tipkovnice

M2.5x6

M2.5x2.5

M2x2

M2.5x2.5

M2x2

M2x2

M2x2

M2x3

6

8

2

2

1

1

1

1

2

4

4

5

4

2

Količina

8

2

10 Preden začnete delo v notranjosti računalnika

Slika vijaka

Komponenta

Sistemska plošča

Pričvrščena na

Sklop naslona za dlani in tipkovnice

Vrsta vijaka

M2.5x2.5

Sledilna tablica Sledilna ploščica in naslon za dlani

M2x2

Nosilec brezžične kartice Sistemska plošča M2x3

4

1

Količina

3

Slika vijaka

Preden začnete delo v notranjosti računalnika 11

2

Ko končate delo v notranjosti računalnika

POZOR: Če v notranjosti računalnika pustite neprivite ali raztresene vijake, ti lahko resno poškodujejo računalnik.

1 Ponovno namestite vse vijake in se prepričajte, da v notranjosti računalnika niso ostali odvečni vijaki.

2 Preden začnete z delom na računalniku, priključite vse zunanje in periferne naprave ter kable, ki ste jih odstranili.

3 Preden začnete z delom na računalniku, ponovno namestite vse medijske kartice, diske in druge dele, ki ste jih odstranili.

4 Računalnik in vse priključene naprave priključite v električne vtičnice.

5 Vklopite računalnik.

12 Ko končate delo v notranjosti računalnika

3

Odstranjevanje pokrova osnove plošče

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Odstranite pokrov osnovne plošče.

1 Odstranite osem vijakov (M2.5x6), s katerimi je pokrov osnovne plošče pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

2 Odvijte dva zaskočna vijaka (M2.5) na pokrovu osnovne plošče.

3 Pokrov osnovne plošče dvignite z levega tečaja.

4 Pokrov osnovne plošče dvignite s podnožja računalnika.

Odstranjevanje pokrova osnove plošče 13

5 Pokrov osnovne plošče dvignite na desni strani in ga dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

OPOMBA: Naslednji koraki so potrebni samo, če želite iz računalnika odstraniti še kakšne komponente.

6 Odlepite trak, s katerim je kabel baterije pritrjen na sistemsko ploščo.

7 Odklopite kabel baterije s sistemske plošče.

14 Odstranjevanje pokrova osnove plošče

8 Za ozemljitev računalnika in porabo preostale energije za 5 sekund pridržite gumb za vklop.

Odstranjevanje pokrova osnove plošče 15

4

Ponovna namestitev pokrova osnove

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Postopek

1 Priklopite kabel baterije na sistemsko ploščo, če je mogoče.

2 Prilepite trak, s katerim je kabel baterije pritrjen na sistemsko ploščo.

POZOR: Če se želite izogniti poškodbam vrat za napajalnik, ne pritiskajte pokrova osnovne plošče na vrata za napajalnik, ko nameščate pokrov osnovne plošče na ogrodje računalnika.

3 Namestite pokrov osnovne plošče na sklop naslona za dlani in tipkovnice ter ga pritisnite, da se zaskoči na svoje mesto – začnite pri vratih za napajalnik.

16 Ponovna namestitev pokrova osnove

4 Jezičke na pokrovu osnovne plošče poravnajte z režami na sklopu naslona za dlani in ga potisnite, da se zaskoči na mesto.

5 Privijte dva zaskočna vijaka (M2.5), s katerima je pokrov osnovne plošče pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

6 Znova namestite osem vijakov (M2.5x6), s katerimi je pokrov osnovne plošče pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

Ponovna namestitev pokrova osnove 17

18 Ponovna namestitev pokrova osnove

5

Odstranjevanje baterije

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Pred postopkom

Odstranite

pokrov osnovne plošče .

Postopek

1 Odstranite pet vijakov (M2x3), s katerimi je baterija pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

2 Baterijo dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

Odstranjevanje baterije 19

6

Ponovna namestitev baterije

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Postopek

1 Odprtine za vijake na bateriji poravnajte z odprtinami za vijake na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

2 Znova namestite štiri vijake (M2x3), s katerimi je baterija pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

Po postopku

Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

20 Ponovna namestitev baterije

7

Odstranjevanje pomnilniških modulov

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Pred postopkom

Odstranite

pokrov osnovne plošče .

Postopek

1 Poiščite pomnilniške module na računalniku.

2 S konicami prstom pazljivo razširite pritrdilni sponki na vsaki strani reže pomnilniškega modula, dokler pomnilniški modul ne izskoči.

3 Pomnilniške module odstranite iz reže pomnilniškega modula.

Odstranjevanje pomnilniških modulov 21

8

Ponovna namestitev pomnilniških modulov

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Postopek

1 Poravnajte zarezo na pomnilniškem modulu z jezičkom na reži pomnilniškega modula.

2 Pomnilniške module potisnite pod kotom v režo.

3 Pomnilniški modul potisnite navzdol, da se zaskoči na svoje mesto.

OPOMBA: Če ne slišite klika, pomnilniški modul odstranite in ga ponovno namestite.

Po postopku

Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

22 Ponovna namestitev pomnilniških modulov

9

Odstranjevanje brezžične kartice

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Pred postopkom

Odstranite

pokrov osnovne plošče .

Postopek

1 Poiščite brezžično kartico na računalniku.

2 Odstranite vijak (M2x3), s katerim je nosilec brezžične kartice pritrjen na sistemsko ploščo.

3 Potisnite in odstranite nosilec brezžične kartice iz brezžične kartice.

4 Antenska kabla izključite iz brezžične kartice.

5 Potisnite in odstranite brezžično kartico iz reže za brezžično kartico.

Odstranjevanje brezžične kartice 23

24 Odstranjevanje brezžične kartice

10

Ponovna namestitev brezžične kartice

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Postopek

POZOR: Ne postavljajte kablov pod brezžično kartico, da je ne poškodujete.

1 Antenske kable priključite na brezžično kartico.

Spodnja tabela prikazuje barve antenskih kablov za brezžično kartico, ki jo podpira vaš računalnik.

Tabela 2. Barvna shema antenskega kabla

Priključki na brezžični kartici

Glavni (bel trikotnik)

Barva antenskega kabla

Bela

Pomožni (črn trikotnik) Črna

2 Potisnite nosilec brezžične kartice in ga znova namestite na brezžično kartico.

3 Zarezo na brezžični kartici poravnajte z jezičkom na reži za brezžično kartico, nato brezžično kartico pod kotom vstavite v režo za brezžično kartico.

4 Znova namestite vijak (M2x3), s katerim je nosilec brezžične kartice pritrjen na brezžično kartico ter sklop naslona za dlani in tipkovnice.

Ponovna namestitev brezžične kartice 25

Po postopku

Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

26 Ponovna namestitev brezžične kartice

11

Odstranjevanje gumbne baterije

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

POZOR: Ko odstranite gumbasto baterijo, vse nastavitve programa za nastavitev BIOS ponastavite na privzete nastavitve.

Priporočamo, da pred odstranitvijo gumbaste baterije zabeležite nastavitve programa za nastavitev BIOS.

Pred postopkom

Odstranite

pokrov osnovne plošče .

Postopek

POZOR: Ko odstranite gumbasto baterijo, vse nastavitve programa za nastavitev BIOS ponastavite na privzete nastavitve.

Preden odstranite gumbasto baterijo, je priporočljivo, da si zabeležite nastavitve programa za nastavitve BIOS.

S plastičnim peresom nežno dvignite gumbasto baterijo iz ležišča za baterijo na plošči I/V.

Odstranjevanje gumbne baterije 27

12

Ponovna namestitev gumbne baterije

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Postopek

S pozitivno stranjo navzgor potisnite gumbno baterijo v ležišče na plošči V/I.

Po postopku

Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

28 Ponovna namestitev gumbne baterije

13

Odstranjevanje ventilatorja

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Pred postopkom

Odstranite

pokrov osnovne plošče .

Postopek

1 Odprite zaklep in odklopite kabel zaslona iz sistemske plošče.

2 Kabel zaslona odstranite z vodil za napeljavo na ventilatorju.

3 Kabel ventilatorja odklopite s sistemske plošče.

4 Odstranite dva vijaka (M2.5x6), s katerima je ventilator pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

5 Ventilator dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

Odstranjevanje ventilatorja 29

30 Odstranjevanje ventilatorja

14

Ponovna namestitev ventilatorja

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Postopek

1 Odprtine za vijake na ventilatorju poravnajte z odprtinami za vijake na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

2 Znova namestite dva vijaka (M2.5x6), s katerima je ventilator pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

3 Priključite kabel ventilatorja na sistemsko ploščo.

4 Kabel zaslona napeljite skozi vodila na ventilatorju.

5 Kabel zaslona priključite na ustrezen priključek na sistemski plošči in zaprite zapah.

Ponovna namestitev ventilatorja 31

Po postopku

Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

32 Ponovna namestitev ventilatorja

15

Odstranjevanje ventilatorja procesorja

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Pred postopkom

Odstranite

pokrov osnovne plošče .

Postopek

1 Iz sistemske plošče izključite kabel ventilatorja procesorja.

2 Odstranite dva vijaka (M2.5x6), s katerima je ventilator procesorja pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

3 Ventilator procesorja dvignite s hladilnika.

Odstranjevanje ventilatorja procesorja 33

16

Ponovna namestitev ventilatorja procesorja

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Postopek

1 Odprtine za vijake na ventilatorju procesorja poravnajte z odprtinami za vijake na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

2 Znova namestite dva vijaka (M2.5x6), s katerima je ventilator procesorja pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

3 Potisnite kabel ventilatorja procesorja in ga priklopite v priključek na sistemski plošči.

Po postopku

Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

34 Ponovna namestitev ventilatorja procesorja

17

Odstranjevanje pogona SSD/pomnilnika Intel

Optane.

Pomnilnik Intel Optane morate onemogočiti, preden ga odstranite iz računalnika. Dodatne informacije o onemogočanju pomnilnika Intel

Optane so v poglavju

Onemogočanje pomnilnika Intel Optane

.

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Pred postopkom

Odstranite

pokrov osnovne plošče .

Postopek

1 Odvijte zaskočni vijak, s katerim sta nosilec pogona SSD/pomnilnik Intel Optane in pogon SSD/pomnilnik Intel Optane pritrjena na naslon za dlani in tipkovnice.

OPOMBA: Nosilec pogona SSD je na voljo samo pri računalnikih, ki so dobavljeni s pogonom SSD NVMe.

2 Pri računalnikih, dobavljenih s pogonom SSD mSATA/pomnilnikom Intel Optane, odstranite vijak (M2x3), s katerim je pogon SSD/ pomnilnik Intel Optane pritrjen na sklop zaslona za dlani in tipkovnice.

3 Nosilec pogona SSD/pomnilnik Intel Optane potisnite in dvignite pogon SSD/pomnilnik Intel Optane s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

4 Povlecite in odstranite pogon SSD/pomnilnik Intel Optane iz reže.

Odstranjevanje pogona SSD/pomnilnika Intel Optane.

35

18

Vnovična namestitev pogona SSD/pomnilnika

Intel Optane

Omogočite pomnilnik Intel Optane, ko ga znova namestite. Dodatne informacije o omogočanju pomnilnika Intel Optane so v poglavju

Omogočanje pomnilnika Intel Optane .

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

POZOR: Polprevodniški pogoni so občutljivi. Pri delu z njimi bodite zelo previdni.

Postopek

1 Zarezo na pogonu SSD/pomnilniku Intel Optane poravnajte z jezičkom na reži in nato potisnite pogon SSD/pomnilnik Intel Optane v režo.

OPOMBA: Nosilec pogona SSD je na voljo samo pri računalnikih, ki so dobavljeni s pogonom SSD NVMe.

2 Nosilec pogona SSD/pomnilnik Intel Optane potisnite v jezičke in znova namestite pogon SSD/pomnilnik Intel Optane na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

3 Znova namestite vijak (M2x3), s katerim je pogon SSD/pomnilnik Intel Optane pritrjen na naslon za dlani in tipkovnice.

4 Privijte zaskočni vijak, s katerim sta nosilec pogona SSD/pomnilnik Intel Optane in pogon SSD/pomnilnik Intel Optane pritrjena na naslon za dlani in tipkovnice.

36 Vnovična namestitev pogona SSD/pomnilnika Intel Optane

Po postopku

Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

Vnovična namestitev pogona SSD/pomnilnika Intel Optane 37

19

Odstranjevanje trdega diska

Če vaš računalnik uporablja pomnilniško napravo SATA, ki jo pospešuje pomnilnik Intel Optane, onemogočite pomnilnik Intel Optane pred odstranitvijo pomnilniške naprave SATA. Dodatne informacije o onemogočanju pomnilnika Intel Optane so v poglavju

Onemogočanje pomnilnika Intel Optane

.

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

POZOR: Trdi diski so občutljivi. Kadar delate z njimi, bodite zelo previdni.

POZOR: Trdega diska ne odstranjujte, ko je računalnik vključen ali v stanju spanja, saj lahko v nasprotnem primeru izgubite podatke.

Pred postopkom

1 Odstranite

pokrov osnovne plošče .

2 Odstranite

baterijo

.

Postopek

1 Dvignite zapah in s pomočjo prijemalnega jezička odklopite kabel trdega diska iz sistemske plošče.

2 Odstranite dva vijake (M2x3), s katerimi je sklop trdega diska pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

3 Sklop trdega diska skupaj s kablom dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

4 Odklopite vmesnik s sklopa trdega diska.

38 Odstranjevanje trdega diska

5 Odstranite štiri vijake (M3x3), s katerimi je nosilec trdega diska pritrjen na trdi disk.

6 Dvignite trdi disk iz nosilca trdega diska.

Odstranjevanje trdega diska 39

20

Ponovna namestitev trdega diska

Omogočite pomnilnik Intel Optane, ko znova namestite pomnilnik SATA. Dodatne informacije o omogočanju pomnilnika Intel Optane so v poglavju

Omogočanje pomnilnika Intel Optane .

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

POZOR: Trdi diski so občutljivi. Kadar delate z njimi, bodite zelo previdni.

Postopek

1 Namestite nosilec trdega diska na trdi disk in poravnajte odprtine za vijake na nosilcu trdega diska z odprtinami za vijake na trdem disku.

2 Ponovno namestite štiri vijake (M3x3), s katerimi je nosilec trdega diska pritrjen na trdi disk.

3 Priključite vmesnik na sklop trdega diska.

4 Odprtine za vijake na sklopu trdega diska poravnajte z odprtinami za vijake na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

5 Znova namestite dva vijake (M2x3), s katerimi je sklop trdega diska pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

6 Zložite kabel trdega diska in ga priključite na sistemsko ploščo.

40 Ponovna namestitev trdega diska

7 Kabel trdega diska potisnite v priključek na sistemski plošči ter zaprite zaklep.

Po postopku

1

Ponovno namestite baterijo .

2

Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

Ponovna namestitev trdega diska 41

21

Odstranjevanje sledilne ploščice

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Pred postopkom

1 Odstranite

pokrov osnovne plošče .

2 Odstranite

baterijo

.

Postopek

1 Dvignite zapah in izključite kabel sledilne ploščice s sistemske plošče.

2 Previdno odlepite trak, s katerim je sledilna ploščica pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

3 Odstranite štiri vijake (M2x2), s katerimi je sledilna ploščica pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

4 Sledilno ploščico in kabel izvlecite pod kotom in jo dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

42 Odstranjevanje sledilne ploščice

22

Vnovična namestitev sledilne ploščice

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Postopek

OPOMBA: Zagotovite, da bo sledilna ploščica poravnana z vodili, ki so na voljo na sklopu naslona za dlani in tipkovnice, ter da je razmik na obeh straneh sledilne ploščice enak.

1 Sledilno ploščico potisnite in namestite v režo na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

2 Znova namestite štiri vijake (M2x2), s katerimi je sledilna ploščica pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

3 Prilepite trak, s katerim je sledilna ploščica pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

4 Kabel sledilne ploščice potisnite v priključek na sistemski plošči ter zaprite zaklep.

Po postopku

1

Ponovno namestite baterijo .

2

Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

Vnovična namestitev sledilne ploščice 43

23

Odstranjevanje vrat za napajalnik

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Pred postopkom

1 Odstranite

pokrov osnovne plošče .

2 Odstranite

brezžično kartico

.

Postopek

Velja samo za računalnike, dobavljene z gumbom za vklop.

1 Odstranite tri vijake (M2.5x6), s katerimi je desni tečaj pritrjen na sistemsko ploščo ter sklop naslona za dlani.

2 Dvignite desni tečaj.

3 Kabel vrat za napajalnik odklopite iz sistemske plošče.

4 Vrata za napajalnik skupaj s kablom odlepite in dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

44 Odstranjevanje vrat za napajalnik

24

Ponovna namestitev vrat za napajalnik

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Postopek

1 Vrata za napajalnik postavite v režo in pritrdite vrata za napajalnik na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

2 Kabel vrat za napajalnik priključite na sistemsko ploščo.

3 Zaprite desni tečaj.

4 Znova namestite tri vijake (M2.5x6), s katerimi je desni tečaj pritrjen na sistemsko ploščo ter sklop naslona za dlani in tipkovnice.

Po postopku

1

Ponovno namestite brezžično kartico .

2

Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

Ponovna namestitev vrat za napajalnik 45

25

Odstranjevanje zvočnikov

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Pred postopkom

Odstranite

pokrov osnovne plošče .

Postopek

1 Kabel zvočnika izvlecite iz sistemske plošče, desni zvočnik pa dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

2 Upoštevajte napeljavo kabla zvočnika in ga izvlecite iz vodil na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

3 Levi zvočnik skupaj s kablom dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

46 Odstranjevanje zvočnikov

26

Ponovna namestitev zvočnikov

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Postopek

OPOMBA: Če ste med odstranjevanjem zvočnikov gumijaste skoznjike potisnili iz zvočnikov, jih pred vnovično namestitvijo zvočnikov potisnite nazaj na mesto.

1 S pomočjo oznak za poravnavo in gumijastih skoznjikov namestite levi zvočnik v reže na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

2 Kabel zvočnikov napeljite skozi vodila na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

3 Znova namestite desni zvočnik.

4 Kabel zvočnika priključite na sistemsko ploščo.

Po postopku

Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

Ponovna namestitev zvočnikov 47

27

Odstranjevanje hladilnika

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Opozorilo: Hladilnik se lahko med običajnim delovanjem segreje. Preden se ga dotaknete, nekoliko počakajte, da se ohladi.

POZOR: Če želite, da bo hlajenje procesorja čim bolj učinkovito, se ne dotikajte območja za odvajanje toplote na hladilnem telesu procesorja. Olja na vaši koži lahko zmanjšajo sposobnost termalne paste za odvajanje toplote.

Pred postopkom

Odstranite

pokrov osnovne plošče .

Postopek

1 Štiri vijake (M2x3), ki pritrjujejo hladilnik na sistemsko ploščo, odstranite v zaporedju (8 > 7 > 6 > 5).

2 V nasprotnem vrstnem redu (4 > 3 > 2 > 1) odvijte štiri zaskočne vijake, ki pritrjujejo hladilnik na sistemsko ploščo.

3 Dvignite hladilnik s sistemske plošče.

48 Odstranjevanje hladilnika

28

Ponovna namestitev hladilnika

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

POZOR: Zaradi nepravilne namestitve hladilnika lahko pride do poškodb sistemske plošče in procesorja.

OPOMBA: Če zamenjate matično ploščo ali hladilnik, s priloženim termalnim trakom zagotovite toplotno prevodnost.

Postopek

1 Hladilnik postavite na sistemsko ploščo in poravnajte odprtine za vijake na hladilniku z odprtinami za vijake na sistemski plošči.

2 Privijte zaskočne vijake v zaporedju (1 > 2 > 3 > 4), da pritrdite hladilnik na sistemsko ploščo.

3 Štiri vijake (M2x3) znova namestite v zaporedju (5 > 6 > 7 > 8), da pritrdite hladilnik na sistemsko ploščo.

Po postopku

Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

Ponovna namestitev hladilnika 49

29

Odstranjevanje sklopa zaslona

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Pred postopkom

1 Odstranite

pokrov osnovne plošče .

2 Odstranite

brezžično kartico

.

Postopek

1 Odprite zaklep in odklopite kabel zaslona iz sistemske plošče.

2 Upoštevajte napeljavo kabla zaslona in odstranite kabel iz vodila na sklopu počivala za dlani.

3 Odstranite šest vijakov (M2.5x6), s katerimi sta levi in desni tečaj pritrjena na sistemsko ploščo ter sklop naslona za dlani in tipkovnice.

4 Odprite tečaje.

50 Odstranjevanje sklopa zaslona

5 Sklop naslona za dlani in tipkovnice dvignite pod kotom.

6 Povlecite in odstranite sklop naslona za dlani in tipkovnice s sklopa zaslona.

7 Po izvedbi vseh teh korakov vam ostane sklop zaslona.

Odstranjevanje sklopa zaslona 51

52 Odstranjevanje sklopa zaslona

30

Ponovna namestitev sklopa zaslona

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Postopek

OPOMBA: Preden znova namestite sklop zaslona na sklop naslona za dlani in tipkovnice, poskrbite, da so tečaji odprti do konca.

1 Sklop naslona za dlani in tipkovnice pod kotom potisnite pod tečaje na sklopu zaslona.

2 Sklop naslona za dlani in tipkovnice postavite na sklop zaslona.

3 S pomočjo oznak za poravnavo pritisnite ležaja na sistemsko ploščo in sklop naslona za dlani in tipkovnice.

Ponovna namestitev sklopa zaslona 53

4 Znova namestite šest vijakov (M2.5x6), s katerimi sta levi in desni tečaj pritrjena na sistemsko ploščo ter sklop naslona za dlani in tipkovnice.

5 Kabel zaslona napeljite skozi vodila na ventilatorju in sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

6 Kabel zaslona potisnite v priključek na sistemski plošči, nato pa zaprite zaklep, da pritrdite kabel.

54 Ponovna namestitev sklopa zaslona

Po postopku

1

Ponovno namestite brezžično kartico .

2

Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

Ponovna namestitev sklopa zaslona 55

31

Odstranjevanje V/I-plošče

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Pred postopkom

POZOR: Ko odstranite gumbasto baterijo, vse nastavitve programa za nastavitev BIOS ponastavite na privzete nastavitve.

Preden odstranite ploščo V/I in gumbno baterijo, je priporočljivo, da si zabeležite nastavitve programa za nastavitve BIOS.

Odstranite

pokrov osnovne plošče .

Postopek

1 Dvignite zapah in izključite kabel plošče gumba za vklop iz sistemske plošče.

2 Odstranite dva vijaka (M2.5x2.5), s katerima je plošča V/I pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

3 Obrnite ploščo V/I.

4 Dvignite zapah in odklopite kabel plošče V/I s plošče V/I.

5 Ploščo V/I dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

56 Odstranjevanje V/I-plošče

32

Ponovna namestitev V/I-plošče

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Postopek

1 Priključite kabel plošče V/I na ploščo V/I in zaprite zapah.

2 Obrnite ploščo V/I.

3 S pomočjo oznak za poravnavo namestite ploščo V/I na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

4 Znova namestite dva vijaka (M2.5x2.5), s katerima je plošča V/I pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

5 Priključite kabel gumba za vklop na sistemsko ploščo in zaprite zapah.

Po postopku

Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

Ponovna namestitev V/I-plošče 57

33

Odstranjevanje plošče gumba za vklop

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Pred postopkom

Odstranite

pokrov osnovne plošče .

Postopek

1 Dvignite zapah in odklopite kabel sklopa zaslona iz sistemske plošče.

2 Upoštevajte napeljavo kabla zaslona in odstranite kabel iz vodila na sklopu počivala za dlani.

3 Odstranite tri vijake (M2.5x6), s katerimi je levi tečaj pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

4 Odprite levi tečaj.

5 Dvignite zapah in izključite kabel plošče gumba za vklop iz sistemske plošče.

6 Previdno odlepite lepilni trak, s katerim je plošča gumba za vklop pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

7 Odvijte vijak (M2x2), s katerim je plošča gumba za vklop pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

8 Sprostite ploščo gumba za vklop z jezičkov in dvignite ploščo gumba za vklop skupaj s kablom iz sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

58 Odstranjevanje plošče gumba za vklop

Odstranjevanje plošče gumba za vklop 59

34

Namestitev plošče gumba za vklop

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Postopek

1 Ploščo gumba za vklop/izklop potisnite v jezičke na sklopu naslona za dlani in tipkovnice ter poravnajte luknjo za vijak na plošči gumba za vklop/izklop z luknjo za vijak na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

2 Znova namestite vijak (M2x2), s katerim je plošča gumba za vklop pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

3 Prilepite trak, s katerim je plošča gumba za vklop pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

4 Kabel gumba za vklop potisnite na ploščo V/I in zaprite zapah.

5 Zaprite levi tečaj.

6 Znova namestite tri vijake (M2.5x6), s katerimi je levi tečaj pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

7 Kabel zaslona napeljite skozi vodila na ventilatorju in sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

8 Kabel zaslona potisnite v priključek na sistemski plošči in zaprite zapah.

60 Namestitev plošče gumba za vklop

Po postopku

Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

Namestitev plošče gumba za vklop 61

35

Odstranjevanje matične plošče

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

OPOMBA: Servisna številka vašega računalnika je shranjena v matični plošči. Po ponovni namestitvi matične plošče morate servisno oznako morate v program za nastavitev BIOS.

OPOMBA: Z zamenjavo matične plošče odstranite vse spremembe, ki ste jih naredili v BIOS-u s programom za nastavitev BIOSa. Po zamenjavi matične plošče morate znova spremeniti ustrezne nastavitve.

OPOMBA: Preden odklopite kable s sistemske plošče, si zapomnite mesto priključkov, da jih boste lahko pozneje, ko boste ponovno namestili sistemsko ploščo, spet pravilno priključili.

Pred postopkom

1 Odstranite

pokrov osnovne plošče .

2 Odstranite

baterijo

.

3 Odstranite

pomnilniške module

.

4 Odstranite

brezžično kartico

.

5 Odstranite

pogon SSD/pomnilnik Intel Optane

.

6 Odstranite

hladilnik .

Postopek

1 Odstranite tri vijake (M2.5x6), s katerimi je desni tečaj pritrjen na sistemsko ploščo.

2 Odprite desni tečaj.

62 Odstranjevanje matične plošče

3 Odklopite kabel ventilatorja grafične kartice.

4 Dvignite zapah in odklopite kabel sklopa zaslona.

5 Dvignite zapah in odklopite kabel trdega diska.

6 Dvignite zapah in odklopite kabel plošče V/I.

7 Dvignite zapah in odklopite kabel bralnika prstnih odtisov.

8 Dvignite zapah in odklopite kabel sledilne ploščice.

9 Dvignite zapah in odklopite kabel za osvetlitev tipkovnice.

10 Dvignite zapah in odklopite kabel tipkovnice.

11 Odklopite kabel zvočnika.

12 Odklapljanje kabla vrat za napajalnik

13 Odstranite tri vijake (M2.5x2.5), s katerimi je sistemska plošča pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

14 Matično ploščo dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

Odstranjevanje matične plošče 63

64 Odstranjevanje matične plošče

36

Ponovna namestitev matične plošče

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

OPOMBA: Servisna številka vašega računalnika je shranjena v matični plošči. Po ponovni namestitvi matične plošče morate servisno oznako morate v program za nastavitev BIOS.

OPOMBA: Z zamenjavo matične plošče odstranite vse spremembe, ki ste jih naredili v BIOS-u s programom za nastavitev BIOSa. Po zamenjavi matične plošče morate znova spremeniti ustrezne nastavitve.

Postopek

1 Odprtino za vijak na sistemski plošči poravnajte z odprtino za vijak na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

2 Znova namestite tri vijake (M2.5x2.5), s katerimi je sistemska plošča pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

3 Priključite kabel vrat za napajalnik.

4 Priključite kabel zvočnika.

5 Zaprite zapah in priklopite kabel tipkovnice.

6 Zaprite zapah in priklopite kabel za osvetlitev tipkovnice.

7 Zaprite zapah in priklopite kabel sledilne ploščice.

8 Zaprite zapah in priklopite bralnik prstnih odtisov.

9 Zaprite zapah in priklopite kabel plošče V/I.

10 Zaprite zapah in priklopite kabel trdega diska.

11 Zaprite zapah in priklopite kabel sklopa zaslona.

12 Kabel ventilatorja grafične kartice priklopite na sistemsko ploščo.

Ponovna namestitev matične plošče 65

13 Zaprite desni tečaj zaslona.

14 Odstranite tri vijake (M2.5x6), s katerimi je desni tečaj pritrjen na sistemsko ploščo.

Po postopku

1

Ponovno namestite hladilnik

.

2

Znova namestite pogon SSD/pomnilnik Intel Optane .

3

Ponovno namestite brezžično kartico .

4

Ponovno namestite pomnilniške module .

5

Ponovno namestite baterijo .

66 Ponovna namestitev matične plošče

6

Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

Vnos servisne številke v programu za nastavitev BIOSa

1 Vklopite ali znova zaženite računalnik.

2 Ko se prikaže logotip DELL, pritisnite tipko F2, da odprete program za nastavitev BIOS-a.

3 Odprite zavihek Main (Glavno) in vnesite servisno številko v polje Service Tag Input (Vnos servisne številke) .

OPOMBA: Servisna oznaka je edinstven alfanumeričen identifikator na zadnji strani računalnika.

Ponovna namestitev matične plošče 67

37

Odstranjevanje gumba za vklop z bralnikom prstnih odtisov

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

OPOMBA: Velja samo za računalnike z bralnikom prstnih odtisov.

Pred postopkom

1 Odstranite

pokrov osnovne plošče .

2 Odstranite

baterijo

.

3 Odstranite

pogon SSD/pomnilnik Intel Optane

.

4 Odstranite

ventilator

.

5 Odstranite

hladilnik .

6 Odstranite

brezžično kartico

.

7 Odstranite

ploščo gumba za vklop .

8 Odstranite

sistemsko ploščo

.

9 Odstranite

sklop zaslona

.

Postopek

1 Kabel bralnika prstnih odtisov odlepite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

2 Odstranite vijak (M2x2), s katerim je gumb za vklop pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

3 S plastičnim peresom sprostite ploščo bralnika prstnih odtisov s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

4 Gumb za vklop skupaj s kablom dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

68 Odstranjevanje gumba za vklop z bralnikom prstnih odtisov

Odstranjevanje gumba za vklop z bralnikom prstnih odtisov 69

38

Vnovično nameščanje gumba za vklop z bralnikom prstnih odtisov

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

OPOMBA: Velja samo za računalnike, ki so opremljeni z bralnikom prstnih odtisov.

Postopek

1 S pomočjo oznak za poravnavo poravnajte gumb za vklop na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

2 Gumb za vklop potisnite in namestite v reže na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

3 Znova namestite vijak (M2x2), s katerim je gumb za vklop pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

4 Kabel bralnika prstnih odtisov prilepite na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

Po postopku

1

Ponovno namestite sklop zaslona .

2

Ponovno namestite sistemsko ploščo .

3

Ponovno namestite ploščo gumba za vklop .

4

Ponovno namestite brezžično kartico .

5

Ponovno namestite hladilnik

.

6

Ponovno namestite ventilator

.

70 Vnovično nameščanje gumba za vklop z bralnikom prstnih odtisov

7

Znova namestite pogon SSD/pomnilnik Intel Optane .

8

Ponovno namestite baterijo .

9

Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

Vnovično nameščanje gumba za vklop z bralnikom prstnih odtisov 71

39

Odstranjevanje sklopa naslona za dlani in tipkovnice

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Pred postopkom

1 Odstranite

pokrov osnovne plošče .

2 Odstranite

baterijo

.

3 Odstranite

ventilator

.

4 Odstranite

pogon SSD/pomnilnik Intel Optane

.

5 Odstranite

brezžično kartico

.

6 Odstranite

zvočnika

.

7 Odstranite

trdi disk .

8 Odstranite

sledilno ploščico .

9 Odstranite

vrata za napajalnik .

10 Odstranite

sklop zaslona

.

11 Odstranite

ploščo V/I

.

12 Odstranite

ploščo gumba za vklop (izbirno).

13 Odstranite

sistemsko ploščo

.

14 Odstranite

gumb za vklop z bralnikom prstnih odtisov

(izbirno).

Postopek

Po izvedbi zgornjih korakov nam ostaneta sklop naslona za dlani in tipkovnice.

72 Odstranjevanje sklopa naslona za dlani in tipkovnice

Odstranjevanje sklopa naslona za dlani in tipkovnice 73

40

Vnovična namestitev sklopa naslona za dlani in tipkovnice

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Postopek

Sklopa naslona za dlani in tipkovnice položite na ravno površino.

Po postopku

1 Gumb za vklop

zamenjajte z bralnikom prstnih odtisov

(izbirno).

2

Ponovno namestite sistemsko ploščo .

3

Ponovno namestite ploščo gumba za vklop .

4

Ponovno namestite ploščo V/I .

5

Ponovno namestite sklop zaslona .

6

Znova namestite vrata za napajalnik

(izbirno).

7

Ponovno namestite sledilno ploščico .

8

Ponovno namestite trdi disk

.

9

Ponovno namestite zvočnika .

10 Ponovno namestite brezžično kartico .

11 Znova namestite pogon SSD/pomnilnik Intel Optane .

12 Ponovno namestite ventilator

.

13 Ponovno namestite baterijo .

14 Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

74 Vnovična namestitev sklopa naslona za dlani in tipkovnice

41

Odstranjevanje okvirja zaslona

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Pred postopkom

1 Odstranite

pokrov osnovne plošče .

2 Odstranite

brezžično kartico

.

3 Odstranite

sklop zaslona

.

Postopek

1 S prsti previdno privzdignite okvir zaslona z zunanjega zgornjega levega roba na hrbtnem pokrovu zaslona in sklopu antene.

2 Okvir zaslona odstranite s hrbtnega pokrova zaslona in sklopa antene.

Odstranjevanje okvirja zaslona 75

42

Ponovna namestitev okvirja zaslona

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Postopek

1 Okvir zaslona poravnajte s ploščo zaslona in sklopom antene.

2 Okvir zaslona rahlo potisnite na mesto.

Po postopku

1

Ponovno namestite sklop zaslona .

2

Ponovno namestite brezžično kartico .

3

Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

76 Ponovna namestitev okvirja zaslona

43

Odstranjevanje kamere

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Pred postopkom

1 Odstranite

pokrov osnovne plošče .

2 Odstranite

brezžično kartico

.

3 Odstranite

sklop zaslona

.

4 Odstranite

okvir zaslona .

Postopek

1 S plastičnim peresom nežno dvignite kamero s hrbtnega pokrova zaslona in sklopa antene.

2 Kabel kamere odklopite iz modula kamere.

3 Modul kamere dvignite s hrbtnega pokrova zaslona in sklopa antene.

Odstranjevanje kamere 77

44

Ponovna namestitev kamere

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Postopek

1 Priključite kabel kamere na modul kamere.

2 S poravnalnim stebričkom namestite modul kamere na hrbtni pokrov zaslona in sklop antene.

Po postopku

1

Ponovno namestite okvir zaslona

.

2

Ponovno namestite sklop zaslona .

3

Ponovno namestite brezžično kartico .

4

Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

78 Ponovna namestitev kamere

45

Odstranjevanje plošče zaslona

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Pred postopkom

1 Odstranite

pokrov osnovne plošče .

2 Odstranite

brezžično kartico

.

3 Odstranite

sklop zaslona

.

4 Odstranite

okvir zaslona .

Postopek

1 Odstranite štiri vijake (M2x3), s katerimi je plošča zaslona pritrjena na hrbtni pokrov zaslona in sklop antene.

2 Dvignite ploščo zaslona in jo obrnite.

3 Odlepite trak, s katerim je kabel zaslona prilepljen na hrbtno stran plošče zaslona.

4 Dvignite zapah in kabel zaslona odklopite iz priključka kabla plošče zaslona.

5 Ploščo zaslona dvignite s hrbtnega pokrova zaslona in sklopa antene.

Odstranjevanje plošče zaslona 79

80 Odstranjevanje plošče zaslona

46

Ponovna namestitev plošče zaslona

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Postopek

1 Ploščo zaslona postavite na ravno in čisto površino.

2 Kabel zaslona priklopite na priključek na zadnji strani plošče zaslona in zaprite zapah, da kabel pritrdite.

3 Prilepite trak, s katerim je kabel zaslona pritrjen na zadnjo stran plošče zaslona.

4 Ploščo zaslona postavite na hrbtni pokrov zaslona in sklop antene.

5 Odprtine za vijake na plošči zaslona poravnajte z odprtinami za vijake na hrbtnem pokrovu zaslona in sklopu antene.

6 Ponovno namestite štiri vijake (M2x3), s katerimi je plošča zaslona pritrjena na hrbtni pokrov zaslona in sklop antene.

Ponovna namestitev plošče zaslona 81

Po postopku

1

Ponovno namestite okvir zaslona

.

2

Ponovno namestite sklop zaslona .

3

Ponovno namestite brezžično kartico .

4

Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

82 Ponovna namestitev plošče zaslona

47

Odstranjevanje tečajev zaslona

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Pred postopkom

1 Odstranite

pokrov osnovne plošče .

2 Odstranite

brezžično kartico

.

3 Odstranite

sklop zaslona

.

4 Odstranite

okvir zaslona .

5 Odstranite

ploščo zaslona .

Postopek

1 Odstranite osem vijakov (M2.5x2.5), s katerimi so tečaji zaslona pritrjeni na hrbtni pokrov zaslona in sklop antene.

2 Odstranite dva vijaka (M2x2), s katerima je plošča zaslona pritrjena na hrbtni pokrov zaslona in sklop antene.

3 Tečaje in nosilce dvignite s hrbtnega pokrova zaslona in sklopa antene.

Odstranjevanje tečajev zaslona 83

48

Ponovna namestitev tečajev zaslona

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Postopek

1 Odprtine za vijake na tečajih in nosilcih poravnajte z odprtinami za vijake na hrbtnem pokrovu zaslona in sklopu antene.

2 Znova namestite dva vijaka (M2x2), s katerima je plošča zaslona pritrjena na hrbtni pokrov zaslona in sklop antene.

3 Znova namestite osem vijakov (M2.5x2.5), s katerimi so tečaji zaslona pritrjeni na hrbtni pokrov zaslona in sklop antene.

Po postopku

1 Namestite

ploščo zaslona

.

2

Ponovno namestite okvir zaslona

.

3

Ponovno namestite sklop zaslona .

4

Ponovno namestite brezžično kartico .

5

Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

84 Ponovna namestitev tečajev zaslona

49

Odstranjevanje kabla zaslona

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Pred postopkom

1 Odstranite

pokrov osnovne plošče .

2 Odstranite

brezžično kartico

.

3 Odstranite

sklop zaslona

.

4 Odstranite

okvir zaslona .

5 Odstranite

ploščo zaslona .

6 Odstranite

tečaje zaslona

.

Postopek

1 Kabel kamere odklopite iz modula kamere.

2 Upoštevajte napeljavo kabla kamere ter odstranite kabel iz vodil na hrbtnem pokrovu zaslona in sklopu antene.

3 Kabel zaslona odstranite s hrbtnega pokrova zaslona in sklopa antene.

Odstranjevanje kabla zaslona 85

50

Ponovna namestitev kabla zaslona

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Postopek

1 Kabel zaslona napeljite po hrbtnem pokrovu zaslona in sklopu antene.

2 Kabel kamere napeljite skozi vodila na hrbtnem pokrovu zaslona in sklopu antene.

3 Kabel kamere potisnite v priključek na modulu kamere, da pritrdite kabel.

Po postopku

1

Ponovno namestite t ečaje zaslona .

2 Namestite

ploščo zaslona

.

3

Ponovno namestite okvir zaslona

.

4

Ponovno namestite sklop zaslona .

5

Ponovno namestite brezžično kartico .

6

Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

86 Ponovna namestitev kabla zaslona

51

Odstranjevanje hrbtnega pokrova zaslona in sklopa antene

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Pred postopkom

1 Odstranite

pokrov osnovne plošče .

2 Odstranite

brezžično kartico

.

3 Odstranite

sklop zaslona

.

4 Odstranite

okvir zaslona .

5 Odstranite

kamero

.

6 Odstranite

ploščo zaslona .

7 Odstranite

tečaje zaslona

.

8 Odstranite

kabel zaslona

.

Postopek

Po izvedbi vseh zgornjih korakov dobite hrbtni pokrov zaslona in sklop antene.

Odstranjevanje hrbtnega pokrova zaslona in sklopa antene 87

52

Ponovna namestitev hrbtnega pokrova zaslona in sklopa antene

Opozorilo: Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene računalniku, in

upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika . Ko končate delo v notranjosti računalnika,

upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika . Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači

strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

Postopek

Postavite hrbtni pokrov zaslona in sklop antene na čisto in ravno površino.

Po postopku

1

Ponovno namestite kabel zaslona

.

2

Ponovno namestite t ečaje zaslona .

3 Namestite

ploščo zaslona

.

4

Ponovno namestite kamero .

5

Ponovno namestite okvir zaslona

.

6

Ponovno namestite sklop zaslona .

7

Ponovno namestite brezžično kartico .

8

Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

88 Ponovna namestitev hrbtnega pokrova zaslona in sklopa antene

53

Prenos gonilnikov

Ponovno namestite gonilnik zvoka

1 Vklopite računalnik.

2 Obiščite spletno mesto www.dell.com/support .

3 Kliknite Product Support (Podpora za izdelek) , vnesite servisno oznako svojega računalnika in kliknite Submit (Pošlji) .

OPOMBA: Če nimate servisne oznake, uporabite funkcijo samodejnega zaznavanja ali pa ročno poiščite model svojega računalnika.

4 Kliknite Drivers & downloads (Gonilniki & prenosi)

>

Find it myself (Poišči sam) .

5 Pomaknite se navzdol po strani in razširite Audio (Zvok) .

6 Kliknite Download (Prenos) , da se prenese gonilnik zvoka za vaš računalnik.

7 Po končanem prenosu poiščite mapo, v katero ste shranili datoteko z gonilnikom zvoka.

8 Dvokliknite ikono za datoteko z gonilnikom zvoka in sledite navodilom na zaslonu za namestitev gonilnika.

Prenašanje grafičnega gonilnika

1 Vklopite računalnik.

2 Obiščite spletno mesto www.dell.com/support .

3 Kliknite Product Support (Podpora za izdelek) , vnesite servisno oznako računalnika in kliknite Submit (Pošlji) .

OPOMBA: Če nimate servisne oznake, uporabite funkcijo samodejnega zaznavanja ali pa ročno poiščite model svojega računalnika.

4 Kliknite Drivers & downloads (Gonilniki & prenosi)

>

Find it myself (Poišči sam) .

5 Pomaknite se navzdol po strani in razširite Video .

6 Kliknite Download (Prenos) , da se prenese grafični gonilnik za računalnik.

7 Po končanem prenosu poiščite mapo, v katero ste shranili datoteko z grafičnimi gonilniki.

8 Dvokliknite ikono datoteke za grafični gonilnik in upoštevajte navodila na zaslonu.

Tabela 3. Grafična kartica v upravitelju naprav

Pred namestitvijo gonilnika Po namestitvi gonilnika

Prenos gonilnika za USB 3.0

1 Vklopite računalnik.

2 Obiščite spletno mesto www.dell.com/support .

3 Kliknite Product Support (Podpora za izdelek) , vnesite servisno oznako računalnika in kliknite Submit (Pošlji) .

OPOMBA: Če nimate servisne oznake, uporabite funkcijo samodejnega zaznavanja ali pa ročno poiščite model svojega računalnika.

4 Kliknite Drivers & downloads (Gonilniki & prenosi)

>

Find it myself (Poišči sam) .

Prenos gonilnikov 89

5 Pomaknite se navzdol po strani in razširite Chipset (Nabor vezij) .

6 Kliknite Download (Prenos) , da se prenese gonilnik za USB 3.0 za vaš računalnik.

7 Po končanem prenosu poiščite mapo, v katero ste shranili datoteko z gonilnikom za USB 3.0.

8 Dvokliknite ikono datoteke z omrežnim gonilnikom in upoštevajte navodila na zaslonu.

Prenos gonilnika za brezžično omrežje

1 Vklopite računalnik.

2 Obiščite spletno mesto www.dell.com/support .

3 Kliknite Product Support (Podpora za izdelek) , vnesite servisno oznako računalnika in kliknite Submit (Pošlji) .

OPOMBA: Če nimate servisne oznake, uporabite funkcijo samodejnega zaznavanja ali pa ročno poiščite model svojega računalnika.

4 Kliknite Drivers & downloads (Gonilniki & prenosi)

>

Find it myself (Poišči sam) .

5 Pomaknite se navzdol po strani in razširite Network (Omrežje) .

6 Kliknite Download (Prenos) , da prenesete gonilnik za brezžično kartico.

7 Po končanem prenosu poiščite mapo, v katero ste shranili datoteko z gonilnikom za brezžično omrežje.

8 Dvokliknite ikono za datoteko gonilnika in upoštevajte navodila na zaslonu za namestitev gonilnika.

Prenašanje gonilnika za bralnik pomnilniških kartic

1 Vklopite računalnik.

2 Obiščite spletno mesto www.dell.com/support .

3 Kliknite Product Support (Podpora za izdelek) , vnesite servisno oznako svojega računalnika in kliknite Submit (Pošlji) .

OPOMBA: Če nimate servisne oznake, uporabite funkcijo samodejnega zaznavanja ali pa ročno poiščite model svojega računalnika.

4 Kliknite Drivers & downloads (Gonilniki & prenosi)

>

Find it myself (Poišči sam) .

5 Pomaknite se navzdol po strani in razširite Chipset (Nabor vezij) .

6 Kliknite Download (Prenos) , da prenesete gonilnik za bralnik pomnilniških kartic za svoj računalnik.

7 Po končanem prenosu poiščite mapo, v katero ste shranili datoteko z gonilnikom bralnika predstavnostnih kartic.

8 Dvokliknite ikono datoteke za gonilnik bralnika pomnilniških kartic in upoštevajte navodila na zaslonu.

Prenašanje gonilnika za nabor vezij

1 Vklopite računalnik.

2 Obiščite spletno mesto www.dell.com/support .

3 Kliknite Product Support (Podpora za izdelek) , vnesite servisno oznako svojega računalnika in kliknite Submit (Pošlji) .

OPOMBA: Če nimate servisne oznake, uporabite funkcijo samodejnega zaznavanja ali pa ročno poiščite model svojega računalnika.

4 Kliknite Drivers & downloads (Gonilniki in prenosi)

>

Find it myself (Poiskal(-a) bom sam) .

5 Pomaknite se navzdol po strani in razširite Chipset (Nabor vezij) .

6 Kliknite Download (Prenos) , da prenesete gonilnik za nabor vezij za računalnik.

7 Po končanem prenosu poiščite mapo, v katero ste shranili datoteko gonilnika za nabor vezij.

8 Dvokliknite ikono datoteke za gonilnik nabora vezij in sledite navodilom na zaslonu.

Prenos omrežnega gonilnika

1 Vklopite računalnik.

2 Obiščite spletno mesto www.dell.com/support .

3 Kliknite Product Support (Podpora za izdelek) , vnesite servisno oznako računalnika in kliknite Submit (Pošlji) .

90 Prenos gonilnikov

OPOMBA: Če nimate servisne oznake, uporabite funkcijo samodejnega zaznavanja ali pa ročno poiščite model svojega računalnika.

4 Kliknite Drivers & downloads (Gonilniki & prenosi)

>

Find it myself (Poišči sam) .

5 Pomaknite se navzdol po strani in razširite Network (Omrežje) .

6 Klikni Download (Prenos) , da se prenese omrežni gonilnik za vaš računalnik.

7 Shranite datoteko in ko je prenos dokončan, poiščite mapo, kamor ste shranili datoteko z omrežnim gonilnikom.

8 Dvokliknite ikono datoteke z omrežnim gonilnikom in sledite navodilom na zaslonu.

Prenos gonilnikov 91

54

Sistemske nastavitve

OPOMBA: Prikaz elementov, navedenih v tem razdelku, je odvisen od računalnika in nameščenih naprav.

Zaporedje zagona

Boot Sequence (Zaporedje zagona) omogoča obhod vrstnega reda zagonskih naprav, določenega v nastavitvi sistema, in neposreden zagon v določeno napravo (na primer optični pogon ali trdi disk). Pri samopreizkusu ob zagonu, ko se prikaže Dellov logotip,

• dostopate do nastavitve sistema s pritiskom na tipko F2;

• odprete meni za enkratni zagon s pritiskom na tipko F12.

V meniju za enkratni zagon so prikazane naprave, ki jih lahko zaženete, vključno z možnostjo diagnostike. Možnosti menija za zagon so:

• Removable Drive (Izmenljivi pogon) (če je na voljo)

• STXXXX Drive (Pogon STXXXX)

OPOMBA: XXX označuje številko pogona SATA.

• Optical Drive (optični pogon, če je na voljo)

• Trdi disk SATA (če je na voljo)

• Diagnostika

OPOMBA: Če izberete možnost Diagnostics (Diagnostika), se prikaže zaslon ePSA diagnostics (Diagnostika ePSA).

Na zaslonu za zagonsko zaporedje je prikazana tudi možnost za dostop do menija za nastavitev sistema.

Navigacijske tipke

OPOMBA: Za večino možnosti sistemskih nastavitev velja, da se spremembe, ki jih naredite, zabeležijo, vendar pa začnejo veljati

šele, ko ponovno zaženete sistem.

Tipke

Puščica gor

Puščica dol

Enter

Preslednica

Jeziček

Navigacija

Premaknete se v prejšnje polje.

Premaknete se v naslednje polje.

Izbere vrednost v izbranem polju (če je mogoče) ali sledi povezavi v polju.

Razširi ali strni spustni seznam, če je mogoče.

Premaknete se na naslednje področje fokusa.

OPOMBA: Samo za brskalnike s standardno grafiko.

Esc Premika se na prejšnjo stran, dokler ni prikazan začetni zaslon. Če na začetnem zaslonu pritisnete tipko Esc, se prikaže sporočilo, ki vas pozove, da shranite morebitne neshranjene spremembe, in znova zažene sistem.

92 Sistemske nastavitve

Pregled BIOS-a

POZOR: Nastavitve programa za nastavitev BIOS-a spreminjajte le, če imate strokovno znanje s področja računalništva. Nekatere spremembe lahko povzročijo nepravilno delovanje računalnika.

OPOMBA: Pred uporabo programa za nastavitev BIOS-a priporočamo, da si zapišete podatke o programu za nastavitev BIOS-a za poznejšo uporabo.

Program za nastavitev BIOS-a se uporablja za naslednje namene:

• Pridobite informacije o strojni opremi, ki je nameščena v računalniku, kot npr. količina RAM-a in velikost trdega diska.

• Spreminjanje informacij o konfiguraciji sistema.

• Nastavitev ali spreminjanje možnosti, ki jih izbira uporabnik, kot so uporabniška gesla, vrsta nameščenega trdega diska in omogočanje oz. onemogočanje osnovnih naprav.

Odpiranje programa za nastavitev BIOS-a

1 Vklopite (ali znova zaženite) računalnik.

2 Ko se med preizkusom POST prikaže logotip DELL, bodite pozorni na pozivnik F2, in ko se pojavi, takoj pritisnite F2.

OPOMBA: Pozivnik F2 označuje, da je tipkovnica inicializirana. Ta pozivnik se lahko pojavi zelo hitro, zato morate biti pozorni nanj in potem pritisniti F2. Če F2 pritisnite, preden se pojavi pozivnik F2, se to dejanje izgubi. Če čakate predolgo in se pojavi logotip operacijskega sistema, počakajte tako dolgo, dokler ne zagledate namizja. Potem izklopite računalnik in poskusite znova.

Omogočanje ali onemogočanje USB-ja v programu za nastavitve BIOS

1 Vklopite ali znova zaženite računalnik.

2 Pritisnite tipko F2, ko se na zaslonu prikaže logotip DELL, da odprete program za nastavitve BIOS.

Prikaže se program za nastavitve BIOS.

3 V levem podoknu izberite Settings (Nastavitve)

>

System Configuration (Konfiguracija sistema)

>

USB Configuration

(Konfiguracija USB) .

Konfiguracija USB se prikaže v desnem podoknu.

4 Izberite ali počistite potrditveno polje Enable External USB Port (Omogoči zunanja vrata USB) , da omogočite ali onemogočite to možnost.

5 Shranite nastavitve programa za nastavitve BIOS in izstopite.

Identifikacija trdega diska v programu za nastavitve BIOS

1 Vklopite ali znova zaženite računalnik.

2 Pritisnite tipko F2, ko se na zaslonu prikaže logotip DELL, da odprete program za nastavitve BIOS.

Pod oznako System Information (Sistemske informacije) v skupini General (Splošno) se prikaže seznam trdih diskov.

Preverjanje sistemskega pomnilnika v programu za nastavitve

BIOS

1 Vklopite ali znova zaženite računalnik.

2 Pritisnite tipko F2, ko se na zaslonu prikaže logotip DELL, da odprete program za nastavitve BIOS.

Sistemske nastavitve 93

3 V levem podoknu izberite Settings (Nastavitve)

>

General (Splošno)

>

System Information (Informacije o sistemu) .

Sistemske informacije se prikažejo v desnem podoknu.

Možnosti sistemskih nastavitev

OPOMBA: Prikaz elementov, navedenih v tem poglavju, je odvisen od računalnika in nameščenih naprav.

Tabela 4. Možnosti sistemskih nastavitev – Meni z informacijami o sistemu

Splošne informacije o sistemu

Informacije o sistemu

BIOS Version

Service Tag

Asset Tag

Ownership Tag

Manufacture Date

Ownership Date

Express Service Code

Podatki o pomnilniku

Memory Installed

Memory Available

Memory Speed

Memory Channel Mode

Memory Technology

DIMM A Size

DIMM B Size

Podatki o procesorju

Processor Type

Core Count

Processor ID

Current Clock Speed

Minimum Clock Speed

Maximum Clock Speed

Processor L2 Cache

Processor L3 Cache

HT Capable

64–Bit Technology

Podatki o napravi

Primarni HDD

M.2 SATA SSD

M.2 PCIe SSD-0

LOM MAC Address prikazuje številko različice BIOS.

Prikazuje servisno oznako računalnika.

Prikazuje oznako sredstva računalnika.

Prikazuje oznako lastništva računalnika.

Prikazuje datum izdelave računalnika.

Prikazuje datum lastništva računalnika.

Prikaže kodo za hitro servisiranje računalnika.

Prikazuje skupno velikost nameščenega pomnilnika računalnika.

Prikazuje skupno velikost pomnilnika računalnika, ki je na voljo.

Prikaže hitrost pomnilnika.

Prikazuje enokanalni ali dvokanalni način.

Prikazuje tehnologijo, ki se uporablja za pomnilnik.

Prikazuje velikost pomnilnika DIMM A.

Prikazuje velikost pomnilnika DIMM B.

Prikazuje vrsto procesorja.

Prikazuje število jeder v procesorju.

Prikazuje identifikacijsko kodo procesorja.

Prikazuje trenutno hitrost ure procesorja.

Prikazuje najnižjo hitrost ure procesorja.

Prikazuje najvišjo hitrost ure procesorja.

Prikazuje velikost drugonivojskega predpomnilnika procesorja.

Prikazuje velikost tretjenivojskega predpomnilnika procesorja.

Prikazuje, če procesor omogoča postopek HyperThreading (HT).

Prikazuje, če je uporabljena 64-bitna tehnologija.

Prikazuje podatke o primarnem trdem disku računalnika.

Prikazuje podatke o pogonu SSD SATA M.2 računalnika.

Prikazuje podatke o pogonu SSD PCIe M.2 računalnika.

Prikazuje naslov MAC LOM računalnika.

94 Sistemske nastavitve

Splošne informacije o sistemu

Video Controller dGPU Video Controller

Video BIOS Version

Video Memory

Panel Type

Izvorna ločljivost

Audio Controller

Wi-Fi Device

Bluetooth Device

Battery Information

Boot Sequence

Boot Sequence

Boot List Option (Možnost zagonskega seznama)

Napredne možnosti zagona

Enable Legacy Option ROMs

Enable Attempt Legacy Boot

UEFI Boot Path Security

Date/Time

Prikazuje vrsto video krmilnika računalnika.

Prikazuje podatke o ločeni grafični kartici računalnika.

Prikazuje različico BIOS-a grafične kartice računalnika.

Prikazuje podatke o pomnilniku grafične kartice računalnika.

Prikazuje vrsto plošče zaslona računalnika.

Prikazuje izvirno ločljivost zaslona računalnika.

Prikazuje informacije krmilnika zvoka računalnika.

Prikazuje podatke o brezžični napravi računalnika.

Prikazuje podatke o napravi Bluetooth računalnika.

Prikaže informacije o stanju baterije.

Prikazuje zagonsko zaporedje.

Prikazuje zagonska zaporedja, ki so na voljo.

Omogoči ali onemogoči ROM z možnostjo podedovanega načina.

Omogoča ali onemogoča možnost Legacy Boot (Podedovani zagon).

Omogoča ali onemogoča, ali v meniju zagona, odprtem s tipko F12, pri zagonu s poti zagona UEFI sistem pozove uporabnika k vnosu skrbniškega gesla.

Prikazuje trenutni datum v formatu DD/MM/LL in trenutni čas v formatu UU:MM:SS.

Tabela 5. Možnosti sistemskih nastavitev – Meni s konfiguracijo sistema

System Configuration (Konfiguracija sistema)

Integrated NIC

Enable UEFI Network Stack

SATA Operation

Drives

SMART Reporting

USB Configuration

Enable Boot Support (Omogoči podporo zagona)

Enable External USB Port (Omogoči zunanja vrata USB)

Thunderbolt Adapter Configuration

Zvok

Keyboard Illumination

Keyboard Backlight Timeout on AC

Keyboard Backlight Timeout on Battery

Miscellaneous Devices

Nadzoruje vgrajen krmilnik LAN.

Omogoči ali onemogoči UEFI Network Stack

Nastavi način delovanja vgrajenega krmilnika trdega diska SATA.

Omogoči ali onemogoči različne nameščene pogone.

Omogoča ali onemogoča poročanje SMART med zagonom sistema.

Omogoči ali onemogoči zagon iz pomnilniških naprav USB, kot so zunanji trdi diski, optični pogoni in pogoni USB.

Omogoči ali onemogoči zagon iz pomnilniških naprav USB, ki so priključene na zunanja vrata USB.

Omogoči ali onemogoči tehnično podporo za Thunderbolt.

Omogoči ali onemogoči vgrajeni zvočni krmilnik.

Omogoča izbiro načina delovanja funkcije za osvetlitev tipkovnice.

Ko je osvetlitev omogočena, ta funkcija določa vrednost prekinitve za osvetlitev tipkovnice, ko je adapter za izmenični tok priključen v računalnik.

Ko je osvetlitev omogočena, ta funkcija določa vrednost prekinitve za osvetlitev tipkovnice, ko računalnik deluje z napajanjem iz baterije.

Omogoči ali onemogoči različne vgrajene naprave.

Sistemske nastavitve 95

Tabela 6. Možnosti sistemskih nastavitev – Video meni

Grafična kartica

LCD Brightness Nastavitev osvetlitve plošče neodvisno od napajanja baterije in napajalnika.

Tabela 7. Možnosti sistemskih nastavitev – Varnostni meni

Varnost

Admin Password

System Password

Internal HDD-0 Password

Strong Password

Password Configuration

Password Bypass

Password Change

Non-Admin Setup Changes

UEFI Capsule Firmware Updates

PTT Security

Computrace(R)

Admin Setup Lockout

Master password lockout

Omogoča nastavljanje, spreminjanje ali brisanje skrbniškega gesla.

Omogoča nastavljanje, spreminjanje ali brisanje sistemskega gesla.

Omogoča nastavljanje, spreminjanje ali brisanje gesla trdega diska.

Omogoči ali onemogoči močna gesla.

Določa najmanjše in največje število znakov, dovoljenih za skrbniško in sistemsko geslo.

Izognite se pozivom za sistemsko geslo (zagon) in geslo notranjega trdega diska pri ponovnem zagonu sistema.

S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite spremembe sistemskega gesla in gesla za trdi disk, če je nastavljeno skrbniško geslo.

Določa, ali so dovoljene spremembe možnosti nastavitev, kadar je nastavljeno skrbniško geslo.

Omogoči ali onemogoči posodobitve BIOS-a preko posodobitvenih paketov kapsule

UEFI.

Omogoči ali onemogoči vidnost platforme Platform Trust Technology (PTT) operacijskemu sistemu.

Omogoči ali onemogoči vmesnik modula BIOS-a izbirne storitve Computrace(R) podjetja Absolute Software.

S to možnostjo lahko uporabnikom preprečite odpiranje nastavitev, če je nastavljeno skrbniško geslo.

Onemogoči podporo za glavno geslo. Pred spreminjanjem nastavitve morate počistiti gesla za trdi disk.

Tabela 8. Možnosti sistemskih nastavitev – Meni varnega zagona

Secure Boot (Varen zagon)

Secure Boot Enable

Secure Boot Mode

Omogoči ali onemogoči funkcijo varnega zagona.

Spremeni obnašanje funkcije varnega zagona, da dovoli oceno ali zagon podpisov gonilnika UEFI.

Expert Key Management

Expert Key Management

Custom Mode Key Management

Omogoči ali onemogoči funkcijo Expert Key Management.

Izberite vrednosti po meri za napredno upravljanje tipk.

Tabela 9. Možnosti sistemskih nastavitev – Meni razširitev Intel Software Guard Extensions

Intel Software Guard Extensions (Podaljšanje zaščite programske opreme Intel)

Intel SGX Enable

Enclave Memory Size

Omogoči ali onemogoči razširitve Intel Software Guard Extensions.

Nastavite velikost pomnilnika Enclave Reserve razširitev Intel Software Guard

Extensions.

Delovanje

96 Sistemske nastavitve

Intel Software Guard Extensions (Podaljšanje zaščite programske opreme Intel)

Multi Core Support Omogoči več jeder.

Privzeta nastavitev: Enabled (Omogočeno)

Intel SpeedStep

C-States Control

Omogoči ali onemogoči tehnologijo Intel SpeedStep.

Privzeta nastavitev: Enabled (Omogočeno)

OPOMBA: Če je funkcija omogočena, se hitrost ure in napetost jedra procesorja dinamično prilagajata obremenitvi.

Omogoči ali onemogoči dodatna stanja spanja procesorja.

Privzeta nastavitev: Enabled (Omogočeno)

Intel TurboBoost Omogoči ali onemogoči način Intel TurboBoost za procesor.

Privzeta nastavitev: Enabled (Omogočeno)

HyperThread control Omogoča ali onemogoča funkcijo večnitenja v procesorju.

Privzeta nastavitev: Enabled (Omogočeno)

Upravljanje porabe

AC Behavior

Enable Intel Speed Shift Technology

(Omogoči tehnologijo Intel Speed Shift)

Auto On Time

Omogoči samodejni vklop sistema, ko računalnik priklopite na napajalnik.

Omogoči ali onemogoči tehnologijo Intel Speed Shift.

USB Wake Support

Advanced Battery Charge Configuration

Primary Battery Charge Configuration

Omogoča nastavitev računalnika, da se vsak dan samodejno zažene ob predhodno nastavljenem času in datumu. To možnost je mogoče nastaviti samo, če je možnost

Auto On Time nastavljena na vsak dan, ob delavnikih ali izbranih dnevih.

Privzeta nastavitev: Disabled (Onemogočeno)

Ta možnost omogoča, da naprave USB zbudijo računalnik iz stanja pripravljenosti.

Omogoča napredno konfiguracijo polnjenja baterije na začetku dneva za določen čas delovanja.

Nastavitev polnjenja primarne baterije s prednastavljenim začetkom in koncem polnjenja po meri.

Privzeta nastavitev: prilagodljivo.

Način delovanja preskusa POST

Adapter Warnings

Numlock Enable

Fn Lock Options

Fastboot

Extend BIOS POST Time

Full Screen Logo

Warnings and Errors

Sign of Life Indication (Opozarjanje na aktivnost delovanja)

Omogoča opozorila napajalnika.

Privzeta nastavitev: Enabled (Omogočeno)

Omogoči funkcijo NumLock ob zagonu računalnika.

Omogoča ali onemogoča zaklepanje funkcije Fn.

Omogoči nastavitev hitrosti zagona.

Privzeta nastavitev: Thorough (Temeljito).

Nastavitev dodatne zakasnitve pred zagonom.

Omogoči ali onemogoči logotip v celozaslonskem načinu.

Povzroči zaustavitev zagona pri zaznanih opozorilih ali napakah.

Omogočite ali onemogočite, da v času POST označite, da se pritisk gumba za vklop prepozna na način, ki ga uporabnik lahko sliši ali čuti.

Sistemske nastavitve 97

Tabela 10. Možnosti sistemskih nastavitev – Meni za podporo virtualizacije

Virtualization Support (Podpora za virtualizacijo)

Virtualization

VT for Direct I/O

To polje določa, če lahko VMM (Virtual Machine Monitor) uporablja dodatne zmogljivosti strojne opreme, ki jih ponuja tehnologija virtualizacije Intel.

Ta možnost določa, ali lahko VMM (Virtual Machine Monitor) uporablja dodatne zmogljivosti strojne opreme, ki jih ponuja tehnologija virtualizacije Intel za neposredni

V/I.

Tabela 11. Možnosti sistemskih nastavitev – Brezžični meni

Brezžično omrežje

Wireless Switch

Wireless Device Enable

Določa, ali je brezžične naprave mogoče nadzirati s stikalom za brezžično povezavo.

Omogoča ali onemogoča vgrajene brezžične naprave.

Tabela 12. Možnosti sistemskih nastavitev – Meni za vzdrževanje

Vzdrževanje

Service Tag

Asset Tag

BIOS Downgrade

Data Wipe

BIOS Recovery

Prikazuje servisno oznako sistema.

Ustvari oznako sredstva sistema.

To polje nadzoruje zamenjavo vdelane programske opreme s starejšimi različicami.

Omogoča varno brisanje podatkov z vseh notranjih naprav za shranjevanje.

Ta možnost uporabniku omogoča obnovitev iz določenih pokvarjenih BIOS-ovih pogojev iz obnovitvene datoteke na primarnem trdem disku ali zunanjem ključu USB.

Tabela 13. Možnosti sistemskih nastavitev – Meni sistemskih dnevnikov

Sistemski dnevniki

BIOS Events

Thermal Events

Power Events

Prikazuje dogodke BIOS-a.

Prikazuje dogodke temperature sistema.

Prikazuje dogodke napajanja sistema.

Tabela 14. Možnosti sistemskih nastavitev – Resolucijski meni sistema SupportAssist

Sistem SupportAssist

Auto OS Recovery Threshold

SupportAssist OS Recovery

Nadzoruje samodejen potek zagona za konzole za razreševanje sistema SupportAssist in za orodje Dell OS Recovery.

Omogoča ali onemogoča potek zagona za orodje SupportAssist OS Recovery tool pri nekaterih napakah.

98 Sistemske nastavitve

55

Geslo za sistem in nastavitve

Tabela 15. Geslo za sistem in nastavitve

Vrsta gesla

Geslo za sistem

Geslo za nastavitev

Opis

Geslo, ki ga morate vnesti, če se želite prijaviti v sistem.

Geslo, ki ga morate vnesti, če želite dostopati do nastavitev BIOS-a v računalniku in jih spreminjati.

Z geslom za sistem in geslom za nastavitev lahko zaščitite svoj računalnik.

POZOR: Funkcije gesel omogočajo osnovno raven zaščite podatkov v vašem računalniku.

POZOR: Če podatki, ki so shranjeni v vašem računalniku, niso zaklenjeni in jih pustite nenadzorovane, lahko do njih dostopa prav vsak.

OPOMBA: Funkcija za določitev gesla za sistem in nastavitve je onemogočena.

Dodelitev gesla za sistem in gesla za nastavitve

Novo System Password (Sistemsko geslo) lahko določite samo, ko je status Not Set (Ni nastavljeno).

Če želite odpreti nastavitve sistema, takoj po vklopu ali ponovnem zagonu pritisnite tipko F2.

1 Na zaslonu System BIOS (Sistemski BIOS) ali System Setup (Nastavitev sistema) izberite Security (Sistemska varnost) in pritisnite

Enter.

Prikaže se zaslon Security (Varnost).

2 Izberite System Password (Sistemsko geslo) in ustvarite geslo v polju Enter the new password (Vnesite novo geslo).

Pri dodelitvi gesla za sistem upoštevajte naslednje:

• Geslo je lahko dolgo do 32 znakov.

• Geslo je lahko sestavljeno iz številk od 0 do 9.

• Uporabite lahko samo male črke, velike črke pa niso dovoljene.

• Dovoljeni so samo naslednji posebni znaki: presledek, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

3 Vnesite sistemsko geslo, ki ste ga vnesli pred tem v polje Confirm new password (Potrdi novo geslo) in kliknite OK (V redu).

4 Pritisnite Esc in prikaže se sporočilo s pozivom za shranitev sprememb.

5 Pritisnite Y za shranitev sprememb.

Računalnik se ponovno zažene.

Brisanje ali spreminjanje obstoječega sistemskega gesla ali gesla za nastavitev

Preden poskušate izbrisati ali spremeniti obstoječe geslo za sistem in/ali nastavitev, se prepričajte, da je možnost Password Status (Stanje gesla) nastavljena na Unlocked (odklenjeno) (v nastavitvi sistema). Če je možnost Password Status (Stanje gesla) nastavljena na Locked

(zaklenjeno), obstoječega gesla za sistem ali nastavitev ne morete izbrisati ali spremeniti.

Geslo za sistem in nastavitve 99

Če želite odpreti Sistemske nastavitve, takoj po vklopu ali ponovnem zagonu pritisnite F2.

1 Na zaslonu System BIOS (Sistem BIOS) ali System Setup (Sistemske nastavitve) izberite System Security (Sistemska varnost) in pritisnite Enter.

Prikaže se zaslon System Security (Sistemska varnost) .

2 Na zaslonu System Security (Sistemska varnost) preverite, ali je možnost Password Status (Stanje gesla) nastavljena na Unlocked

(Odklenjeno) .

3 Izberite System Password (Geslo za sistem) , spremenite ali izbrišite obstoječe geslo za sistem in pritisnite Enter ali Tab.

4 Izberite Setup Password (Nastavitev gesla) , spremenite ali izbrišite obstoječe nastavitev gesla in pritisnite Enter ali Tab.

OPOMBA: Če spremenite geslo za sistem in/ali nastavitev, ob pozivu znova vnesite novo geslo. Če geslo za sistem in/ali nastavitev izbrišete, ob pozivu potrdite izbris.

5 Pritisnite Esc in prikaže se sporočilo s pozivom za shranitev sprememb.

6 Pritisnite Y, da shranite spremembe ter zaprete Sistemske nastavitve.

Računalnik se bo znova zagnal.

Čiščenje nastavitev CMOS

POZOR: Čiščenje nastavitev CMOS ponastavi nastavitve BIOS-a v računalniku.

1 Odstranite

pokrov osnovne plošče .

2 Odklopite kabel baterije s sistemske plošče.

3 Odstranite

gumbasto baterijo

.

4 Počakajte eno minuto.

5

Ponovno namestite gumbasto baterijo

.

6 Priklopite kabel baterije na sistemsko ploščo.

7

Ponovno namestite pokrov osnovne plošče .

Čiščenje pozabljenih gesel

Za pomoč pri ponastavitvi pozabljenih gesel se obrnite na tehnično pomoč Dell na naslovu www.dell.com/contactdell .

100 Geslo za sistem in nastavitve

56

Odpravljanje težav

Posodobitev BIOS-a

Ko je na voljo posodobitev ali ko znova namestite sistemsko ploščo, boste morda morali posodobiti BIOS.

Upoštevajte to navodilo za posodobitev BIOS-a:

1 Vklopite računalnik.

2 Obiščite spletno mesto www.dell.com/support .

3 Kliknite Product Support (Podpora za izdelek) , vnesite servisno oznako svojega računalnika in kliknite Submit (Pošlji) .

OPOMBA: Če nimate servisne oznake, uporabite funkcijo samodejnega zaznavanja ali pa ročno poiščite model svojega računalnika.

4 Kliknite Drivers & downloads (Gonilniki & prenosi)

>

Find it myself (Poišči sam) .

5 Izberite operacijski sistem, nameščen na vašem računalniku.

6 Pomaknite se navzdol po strani in razširite razdelek BIOS .

7 Kliknite Download (Prenos), da se prenese najnovejša različica BIOS-a za vaš računalnik.

8 Po končanem prenosu poiščite mapo, v katero ste shranili datoteko s posodobljenim BIOS-om.

9 Dvokliknite ikono datoteke za posodobitev BIOS-a in upoštevajte navodila na zaslonu.

Nameščanje BIOS-a (ključ USB)

1

Uporabite postopek od 1. do 7. koraka v razdelku » Nameščanje BIOS-a

», da prenesete namestitveno datoteko z najnovejšo različico

BIOS-a.

2 Ustvarite pogon USB, na katerem je omogočen zagon. Če želite več informacij, si preberite članek v zbirki znanja SLN143196 na naslovu www.dell.com/support .

3 Kopirajte datoteko za namestitev BIOS-a na pogon USB, na katerem je omogočen zagon.

4 Vklopite pogon USB v računalnik, v katerem želite posodobiti BIOS.

5 Znova zaženite računalnik in pritisnite tipko F12 , ko se na zaslonu prikaže logotip Dell.

6 Zaženite računalnik s pogona USB v zagonskem meniju .

7 Vnesite ime datoteke za posodobitev BIOS-a in pritisnite tipko Enter .

8 Zagnal se bo pripomoček za posodobitev BIOS-a . Upoštevajte navodila na zaslonu in dokončajte posodobitev.

Pomnilnik Intel Optane (dodatna možnost)

Onemogočite pomnilnik Intel Optane, preden odstranite ali znova namestite pomnilnik Intel Optane in/ali trdi disk SATA. Omogočite pomnilnik Intel Optane, ko znova namestite pomnilnik Intel Optane in/ali trdi disk SATA.

Omogočanje pomnilnika Intel Optane

1 V opravilni vrstici kliknite iskalno polje in vtipkajte

Intel Rapid Storage Technology

.

2 Kliknite Intel Rapid Storage Technology .

Odpre se okno Intel Rapid Storage Technology .

3 Na zavihku Status kliknite Enable , da onemogočite pomnilnik Intel Optane.

4 Na zaslonu z opozorilom izberite združljivi hitri pogon in kliknite Yes , če želite še naprej omogočati pomnilnik Intel Optane.

Odpravljanje težav 101

5 Kliknite Intel Optane memory

>

Reboot , da dokončate omogočanje pomnilnika Intel Optane.

OPOMBA: Aplikacije bo po omogočanju morda treba zagnati trikrat zapored, da bodo dosegle polno učinkovitost delovanja.

Onemogočanje pomnilnika Intel Optane

POZOR: Ko omogočite pomnilnik Intel Optane, ne poskušajte odstraniti pogona za tehnologijo Intel Rapid Storage Technology, saj bi to povzročilo napako modrega zaslona. Uporabniški vmesnik tehnologije Intel Rapid Storage Technology je mogoče odstraniti, ne da bi morali odstraniti pogon.

OPOMBA: Preden odstranite napravo za shranjevanje SATA, ki jo pospešuje pomnilnik Intel Optane ali pomnilniški modul Intel

Optane iz sistema, morate onemogočiti pomnilnik Intel Optane.

1 V opravilni vrstici kliknite iskalno polje in vtipkajte

Intel Rapid Storage Technology

.

2 Kliknite Intel Rapid Storage Technology .

Odpre se okno Intel Rapid Storage Technology .

3 Na zavihku Intel Optane memory kliknite Disable , da onemogočite pomnilnik Intel Optane..

4 Če sprejmete opozorilo, kliknite Yes .

Pojavi se postopek onemogočanja.

5 Kliknite Reboot , da dokončate onemogočanje pomnilnika Intel Optane in znova zaženete računalnik.

Vnovična namestitev sistema Windows s pogona USB

POZOR: Ta postopek formatira trdi disk in odstrani vse podatke iz računalnika. Pred začetkom postopka naredite varnostno kopijo podatkov.

OPOMBA: Pred vnovično namestitvijo sistema Windows preverite, ali ima računalnik vsaj 2 GB pomnilnika in več kot 32 GB prostora za shranjevanje.

OPOMBA: Postopek lahko traja eno uro. V času postopka obnovitve se bo računalnik večkrat znova zagnal.

1 Vstavite pogon USB za obnovitev v računalnik.

2 Znova zaženite računalnik.

3 Pritisnite tipko F2, ko se na zaslonu prikaže logotip DELL, da odprete zagonski meni.

Prikaže se sporočilo Preparing one-time boot menu (Priprava enkratnega zagonskega menija) .

4 Po zagonu zagonskega menija izberite pogon USB v meniju UEFI BOOT .

Sistem se bo vnovično zagnal, prikaže se sporočilo Choose the keyboard layout (Izberite razporeditev tipkovnice) .

5 Izberite razporeditev tipkovnice.

6 Na zaslonu Choose an option (Izberite možnost) kliknite Troubleshoot (Odpravljanje težav) .

7 Kliknite Recover from a drive (Obnovi s pogona) .

8 Izberite eno od naslednjih možnosti:

• Izberite možnost Just remove my files (Odstrani datoteke) za hitro formatiranje.

• Izberite Fully clean the drive (Formatiraj disk) za popoln izbris podatkov na disku.

9 Kliknite Recover (Obnovi) za začetek postopka obnovitve sistema.

Diagnostika izboljšanega predzagonskega ocenjevanja sistema (ePSA)

POZOR: Diagnostiko ePSA uporabite samo za preskušanje svojega računalnika. Če ta program uporabite v drugih računalnikih, lahko dobite neveljavne rezultate ali sporočila o napakah.

Diagnostični postopek ePSA (oziroma diagnostika sistema) izvede celovit pregled strojne opreme. Postopek ePSA je vdelan v BIOS in se zažene znotraj BIOS-a. Vdelana diagnostika sistema vam ponuja nabor možnosti za določene naprave ali skupine naprav, ki omogočajo, da:

102 Odpravljanje težav

• zaženete teste (samodejno ali v interaktivnem načinu),

• ponovite teste,

• prikažete ali shranite rezultate testov,

• zaženete temeljite teste, s katerimi lahko uvedete dodatne možnosti testov za dodatne informacije o okvarjenih napravah,

• si ogledate sporočila o stanju, ki vas obvestijo, ali so testi uspešno zaključeni,

• si ogledate sporočila o napakah, ki vas obvestijo o težavah, na katere je računalnik naletel med testiranjem.

OPOMBA: Nekateri preskusi za določene naprave terjajo sodelovanje uporabnika. Med izvajanjem diagnostičnih preskusov bodite vedno prisotni ob računalniškem terminalu.

Če želite več informacij, glejte Dell EPSA Diagnostic 3.0

.

Potek zagona diagnostičnega orodja ePSA

1 Vklopite računalnik.

2 Ko se računalnik zažene in se prikaže logotip Dell, pritisnite tipko F12.

3 Na zaslonu z menijem za zagon izberite možnost Diagnostics (Diagnostika) .

4 Kliknite puščico v spodnjem levem kotu.

Prikaže se prva stran diagnostike.

5 Kliknite puščico v spodnjem desnem kotu, če želite odpreti seznam strani.

Navedeni so zaznani elementi.

6 Če želite zagnati diagnostični preskus v določeni napravi, pritisnite tipko Esc in kliknite Yes (Da) , da ustavite diagnostični preskus.

7 V levem podoknu izberite napravo in kliknite Run Tests (Zaženi teste) .

8 Če so kakršne koli težave, se prikažejo kode napak.

Zapišite si kodo napake in številko za preverjanje ter se obrnite na družbo Dell.

Sistemska diagnostična lučka

Lučka stanja napajanja in lučka stanja baterije/lučka dejavnosti trdega diska

Prikazuje stanje napolnjenosti baterije ali aktivnosti trdega diska.

OPOMBA: Pritisnite tipki Fn+H za preklop med lučko stanja napajanja in lučko stanja baterije ter lučko dejavnosti trdega diska.

Lučka dejavnosti trdega diska

Sveti, ko računalnik bere s trdega diska ali zapisuje nanj.

OPOMBA: Lučka dejavnosti trdega diska deluje samo pri računalnikih s trdim diskom.

Lučka stanja napajanja in baterije

Prikazuje stanje napajanja in stanje polnjenja baterije.

Bela sveti – Napajalnik je priključen in baterija je napolnjena več kot 5 %.

Rumena – Računalnik se napaja prek baterije, napolnjenost baterije pa je manjša od 5 %.

Ne sveti

• Napajalnik je priključen in baterija je popolnoma napolnjena.

• Računalnik se napaja prek baterije in napolnjenost baterije je večja od 5 %.

• Računalnik je v stanju spanja, mirovanja ali pa je izklopljen.

OPOMBA: Lučka dejavnosti trdega diska deluje samo pri računalnikih s trdim diskom.

Odpravljanje težav 103

Lučka stanja napajanja in lučka stanja baterije utripa rumeno in pojavljajo se kode piskov, ki nakazujejo napake.

Lučka stanja napajanja in polnjenja baterije na primer dvakrat utripne oranžno, preneha svetiti ter nato trikrat utripne belo in znova preneha svetiti. Ta vzorec z 2 in nato 3 utripi se nadaljuje, dokler se računalnik ne izklopi, kar pomeni, da ni bil zaznan noben pomnilnik ali RAM.

V naslednji tabeli so prikazani različni svetlobni vzorci in kaj označujejo.

Tabela 16. Diagnostika

2,5

2,6

2,7

3,1

3,2

3,3

3,4

Vzorec lučke

2,1

2,2

2,3

2,4

Opis težave

Napaka CPE-ja

Sistemska plošča: napaka BIOS in ROM

Pomnilnika ali RAM-a ni mogoče zaznati

Napaka pomnilnika ali RAM-a

Nameščen je neveljaven pomnilnik

Napaka sistemske plošče ali napaka nabora vezij

Napaka zaslona LCD.

Napaka baterije za CMOS

Napaka na PCI ali grafični kartici ali naboru vezij

Posnetka za obnovitev ni mogoče najti

Posnetek za obnovitev je najden, vendar je neveljaven.

Lučka stanja kamere: nakazuje, če je kamera v uporabi.

• Bela sveti – kamera je v uporabi.

• Ne sveti – kamera ni v uporabi.

Lučka stanja funkcije Caps Lock: nakazuje, če je funkcija Caps Lock omogočena ali onemogočena.

• Bela sveti – funkcija Caps Lock je omogočena.

• Ne sveti – funkcija Caps Lock je onemogočena.

Zagonski cikel Wi-Fi

Če z računalnikom ne morete dostopati do interneta zaradi težav z brezžično povezavo, morate opraviti zagonski cikel Wi-Fi. Spodaj je opisan postopek za zagonski cikel Wi-Fi:

OPOMBA: Nekateri ponudniki internetnih storitev zagotovijo modem/usmerjevalnik.

1 Izklopite računalnik.

2 Izklopite modem.

3 Izklopite brezžični usmerjevalnik.

4 Počakajte 30 sekund.

5 Vklopite brezžični usmerjevalnik.

6 Vklopite modem.

7 Vklopite računalnik.

104 Odpravljanje težav

Odprava nakopičene statične elektrike

Nakopičena statična elektrika ostane v računalniku tudi po izklopu in odstranitvi baterije. Postopek za odpravo nakopičene statične elektrike v računalniku:

1 Izklopite računalnik.

2 Iz računalnika odklopite napajalnik.

3 Gumb za vklop pridržite za 15 sekund, da ozemljite sistemsko ploščo.

4 Napajalnik priklopite v računalnik.

5 Vklopite računalnik.

Odpravljanje težav 105

57

Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

Viri samopomoči

Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo v teh virih samopomoči:

Tabela 17. Viri samopomoči

Informacije o izdelkih in storitvah Dell

Aplikacija Dell Help & Support (Podpora in pomoč Dell) www.dell.com

Nasveti

Obrnite se na podporo

Spletna pomoč za operacijski sistem

V iskalno polje sistema Windows vnesite

Contact Support

in pritisnite tipko Enter.

www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux www.dell.com/support.

Informacije o odpravljanju težav, uporabniški priročniki, navodila za namestitev, tehnični podatki o izdelku, spletni dnevniki s tehnično pomočjo, gonilniki, posodobitve programske opreme in tako naprej

Dellovi članki zbirk znanja za pomoč pri odpravljanju težav.

Preberite si naslednje informacije o izdelku:

• Tehnični podatki o izdelku

• Operacijski sistem

• Nastavitev in uporaba izdelka

• Varnostno kopiranje podatkov

• Odpravljanje težav in diagnostika

• Obnovitev sistema

• Informacije o BIOS-u

1 Obiščite spletno mesto www.dell.com/support .

2 Vnesite predmet ali ključno besedo v iskalno polje Search

(Išči) .

3 Kliknite Search (Išči) za prikaz sorodnih člankov.

Glejte

Me and My Dell (Jaz in moj Dell)

na spletni strani www.dell.com/support/manuals .

Če želite poiskati podatke

Me and My Dell (Jaz in moj računalnik

Dell)

za svoj izdelek, lahko izdelek prepoznate tako:

• Izberite Detect Product (Zaznaj izdelek) .

• Izberite svoj izdelek v spustnem meniju View Products (Prikaz izdelkov) .

• Vnesite Service Tag number (Servisna oznaka izdelka) ali

Product ID (ID izdelka) v iskalno vrstico.

Stik z družbo Dell

Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite www.dell.com/contactdell .

OPOMBA: Razpoložljivost je odvisna od države in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo v vaši državi.

OPOMBA: Če povezava z internetom ni na voljo, lahko podatke za stik najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali katalogu izdelkov Dell.

106 Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

Iskanje pomoči in stik z družbo Dell 107

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals