Dell G3 3779 gseries laptop Uputstvo za upotrebu

Add to my manuals
104 Pages

advertisement

Dell G3 3779 gseries laptop Uputstvo za upotrebu | Manualzz

Dell G3 17

Servisni priručnik

Kompjuterski model: Dell G3 3779

Model sa regulacijom: P35E

Tip sa regulacijom: P35E003

Napomene, mere opreza i upozorenja

NAPOMENA: NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite proizvod na bolji način.

OPREZ: OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i saopštava vam kako da izbegnete problem.

UPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na potencijalno oštećenje imovine, telesne povrede i smrtni ishod.

© 2018. Dell Inc. ili podružnice. Sva prava zadržana.

Dell, EMC, i drugi žigovi su žigovi Dell Inc. ili njegovih podružnica. Drugi žigovi su vlasništvo njihovih vlasnika.

2018 - 05

Pregl. A01

Sadržaj

1

Pre rada u unutrašnjosti računara..................................................................................................................

9

Pre početka rada................................................................................................................................................................

9

Bezbednosna uputstva......................................................................................................................................................

9

Preporučeni alati.................................................................................................................................................................

9

Lista zavrtanja..................................................................................................................................................................

10

2

Nakon rada u unutrašnjosti računara............................................................................................................

12

3

Uklanjanje poklopca osnove.........................................................................................................................

13

Procedura.........................................................................................................................................................................

13

4

Postavljanje poklopca osnove......................................................................................................................

16

Procedura.........................................................................................................................................................................

16

5

Uklanjanje baterije.......................................................................................................................................

19

Pripremni koraci...............................................................................................................................................................

19

Procedura.........................................................................................................................................................................

19

6

Postavljanje baterije.....................................................................................................................................

20

Procedura.........................................................................................................................................................................

20

Dopunski koraci................................................................................................................................................................

20

7

Uklanjanje memorijskih modula....................................................................................................................

21

Pripremni koraci...............................................................................................................................................................

21

Procedura.........................................................................................................................................................................

21

8

Postavljanje memorijskih modula..................................................................................................................

22

Procedura.........................................................................................................................................................................

22

Dopunski koraci................................................................................................................................................................

22

9

Uklanjanje bežične kartice...........................................................................................................................

23

Pripremni koraci...............................................................................................................................................................

23

Procedura.........................................................................................................................................................................

23

10

Postavljanje bežične kartice.......................................................................................................................

25

Procedura.........................................................................................................................................................................

25

Dopunski koraci................................................................................................................................................................

25

11

Uklanjanje dugmaste baterije.....................................................................................................................

26

Pripremni koraci...............................................................................................................................................................

26

Procedura.........................................................................................................................................................................

26

12

Postavljanje dugmaste baterije...................................................................................................................

27

Procedura.........................................................................................................................................................................

27

Sadržaj

3

Dopunski koraci................................................................................................................................................................

27

13

Uklanjanje ventilatora.................................................................................................................................

28

Pripremni koraci...............................................................................................................................................................

28

Procedura.........................................................................................................................................................................

28

14

Postavljanje ventilatora..............................................................................................................................

30

Procedura.........................................................................................................................................................................

30

Dopunski koraci................................................................................................................................................................

31

15

Uklanjanje ventilatora procesora................................................................................................................

32

Pripremni koraci...............................................................................................................................................................

32

Procedura.........................................................................................................................................................................

32

16

Postavljanje ventilatora procesora..............................................................................................................

33

Procedura.........................................................................................................................................................................

33

Dopunski koraci................................................................................................................................................................

33

17

Uklanjanje poluprovodničkog diska/Intel Optane jedinice...........................................................................

34

Pripremni koraci...............................................................................................................................................................

34

Procedura.........................................................................................................................................................................

34

18

Postavljanje poluprovodničkog diska / Intel Optane jedinice......................................................................

35

Procedura.........................................................................................................................................................................

35

Dopunski koraci................................................................................................................................................................

36

19

Uklanjanje čvrstog diska............................................................................................................................

37

Pripremni koraci...............................................................................................................................................................

37

Procedura.........................................................................................................................................................................

37

20

Postavljanje čvrstog diska..........................................................................................................................

39

Procedura.........................................................................................................................................................................

39

Dopunski koraci................................................................................................................................................................

40

21

Uklanjanje table osetljive na dodir..............................................................................................................

41

Pripremni koraci...............................................................................................................................................................

41

Procedura.........................................................................................................................................................................

41

22

Postavljanje table osetljive na dodir...........................................................................................................

42

Procedura.........................................................................................................................................................................

42

Dopunski koraci................................................................................................................................................................

42

23

Uklanjanje porta adaptera za napajanje......................................................................................................

43

Pripremni koraci...............................................................................................................................................................

43

Procedura.........................................................................................................................................................................

43

24

Postavljanje porta adaptera za napajanje...................................................................................................

44

Procedura.........................................................................................................................................................................

44

4

Sadržaj

Dopunski koraci................................................................................................................................................................

44

25

Uklanjanje zvučnika...................................................................................................................................

45

Pripremni koraci...............................................................................................................................................................

45

Procedura.........................................................................................................................................................................

45

26

Postavljanje zvučnika.................................................................................................................................

46

Procedura.........................................................................................................................................................................

46

Dopunski koraci................................................................................................................................................................

46

27

Uklanjanje rashladnog elementa.................................................................................................................

47

Pripremni koraci...............................................................................................................................................................

47

Procedura.........................................................................................................................................................................

47

28

Postavljanje rashladnog elementa..............................................................................................................

48

Procedura.........................................................................................................................................................................

48

Dopunski koraci................................................................................................................................................................

48

29

Uklanjanje sklopa ekrana............................................................................................................................

49

Pripremni koraci...............................................................................................................................................................

49

Procedura.........................................................................................................................................................................

49

30

Postavljanje sklopa ekrana.........................................................................................................................

52

Procedura.........................................................................................................................................................................

52

Dopunski koraci................................................................................................................................................................

53

31

Uklanjanje U/I ploče...................................................................................................................................

54

Pripremni koraci...............................................................................................................................................................

54

Procedura.........................................................................................................................................................................

54

32

Postavljanje U/I ploče................................................................................................................................

55

Procedura.........................................................................................................................................................................

55

Dopunski koraci................................................................................................................................................................

55

33

Uklanjanje ploče dugmeta za napajanje......................................................................................................

56

Pripremni koraci...............................................................................................................................................................

56

Procedura.........................................................................................................................................................................

56

34

Postavljanje ploče dugmeta za napajanje...................................................................................................

58

Procedura.........................................................................................................................................................................

58

Dopunski koraci................................................................................................................................................................

59

35

Uklanjanje matične ploče...........................................................................................................................

60

Pripremni koraci...............................................................................................................................................................

60

Procedura.........................................................................................................................................................................

60

36

Postavljanje matične ploče.........................................................................................................................

63

Procedura.........................................................................................................................................................................

63

Sadržaj

5

Dopunski koraci................................................................................................................................................................

64

Unošenje servisne oznake u program za podešavanje BIOS-a..................................................................................

65

37

Uklanjanje dugmeta za napajanje sa čitačem otiska prsta...........................................................................

66

Pripremni koraci...............................................................................................................................................................

66

Procedura.........................................................................................................................................................................

66

38

Postavljanje dugmeta za napajanje sa čitačem otiska prsta........................................................................

68

Procedura.........................................................................................................................................................................

68

Dopunski koraci................................................................................................................................................................

68

39

Uklanjanje sklopa oslonca za dlanove i tastature........................................................................................

70

Pripremni koraci...............................................................................................................................................................

70

Procedura.........................................................................................................................................................................

70

40

Postavljanje sklopa oslonca za dlanove i tastature......................................................................................

71

Procedura.........................................................................................................................................................................

71

Dopunski koraci................................................................................................................................................................

71

41

Uklanjanje okna ekrana..............................................................................................................................

72

Pripremni koraci...............................................................................................................................................................

72

Procedura.........................................................................................................................................................................

72

42

Postavljanje okna ekrana............................................................................................................................

73

Procedura.........................................................................................................................................................................

73

Dopunski koraci................................................................................................................................................................

73

43

Uklanjanje kamere......................................................................................................................................

74

Pripremni koraci...............................................................................................................................................................

74

Procedura.........................................................................................................................................................................

74

44

Postavljanje kamere...................................................................................................................................

75

Procedura.........................................................................................................................................................................

75

Dopunski koraci................................................................................................................................................................

75

45

Uklanjanje ploče ekrana.............................................................................................................................

76

Pripremni koraci...............................................................................................................................................................

76

Procedura.........................................................................................................................................................................

76

46

Postavljanje ploče ekrana...........................................................................................................................

78

Procedura.........................................................................................................................................................................

78

Dopunski koraci................................................................................................................................................................

79

47

Uklanjanje zglobova ekrana........................................................................................................................

80

Pripremni koraci...............................................................................................................................................................

80

Procedura.........................................................................................................................................................................

80

48

Postavljanje zglobova ekrana.....................................................................................................................

81

6

Sadržaj

Procedura.........................................................................................................................................................................

81

Dopunski koraci................................................................................................................................................................

81

49

Uklanjanje kabla ekrana..............................................................................................................................

82

Pripremni koraci...............................................................................................................................................................

82

Procedura.........................................................................................................................................................................

82

50

Postavljanje kabla ekrana...........................................................................................................................

83

Procedura.........................................................................................................................................................................

83

Dopunski koraci................................................................................................................................................................

83

51

Uklanjanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene...................................................................................

84

Pripremni koraci...............................................................................................................................................................

84

Procedura.........................................................................................................................................................................

84

52

Postavljanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene................................................................................

85

Procedura.........................................................................................................................................................................

85

Dopunski koraci................................................................................................................................................................

85

53

Preuzimanje upravljačkih programa............................................................................................................

86

Preuzimanje upravljačkog programa za zvuk...............................................................................................................

86

Preuzimanje upravljačkog programa grafičke kartice..................................................................................................

86

Preuzimanje upravljačkog programa za USB 3.0.........................................................................................................

86

Preuzimanje upravljačkog programa za funkciju Wi-Fi................................................................................................

87

Preuzimanje upravljačkog programa za čitač medijskih kartica..................................................................................

87

Preuzimanje upravljačkog programa za skup čipova...................................................................................................

87

Preuzimanje upravljačkog programa za mrežu.............................................................................................................

87

54

Podešavanje sistema..................................................................................................................................

89

Sekvenca pokretanja.......................................................................................................................................................

89

Tasteri za navigaciju.........................................................................................................................................................

89

Pregled BIOS-a................................................................................................................................................................

90

Otvaranje programa za podešavanje BIOS-a...............................................................................................................

90

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije USB u programu za podešavanje BIOS-a....................................

90

Identifikacija čvrstog diska u programu za podešavanje BIOS-a..........................................................................

90

Provera memorije sistema u programu za podešavanje BIOS-a..........................................................................

90

Opcije programa za podešavanje sistema (System Setup)........................................................................................

91

55

Lozinka sistema i lozinka za podešavanje...................................................................................................

96

Dodeljivanje lozinke sistema i lozinke za podešavanje.................................................................................................

96

Brisanje ili promena postojeće lozinke za podešavanje sistema.................................................................................

96

Brisanje CMOS podešavanja..........................................................................................................................................

97

Brisanje zaboravljenih lozinki...........................................................................................................................................

97

56

Rešavanje problema...................................................................................................................................

98

Ažuriranje BIOS-a............................................................................................................................................................

98

Osvežavanje BIOS-a (USB ključ)...................................................................................................................................

98

Intel Optane memorija (opcionalno)...............................................................................................................................

98

Sadržaj

7

Omogućavanje Intel Optane memorije....................................................................................................................

98

Onemogućavanje Intel Optane memorije................................................................................................................

99

Ponovo instalirajte Windows pomoću USB disk jedinice za oporavak.......................................................................

99

Poboljšana procena sistema pre pokretanja (ePSA) - dijagnostika..........................................................................

100

Pokretanje ePSA dijagnostike................................................................................................................................

100

Svetla za dijagnostiku sistema.....................................................................................................................................

100

Isključivanje i ponovno uključivanje Wi-Fi funkcije.....................................................................................................

101

Oslobađanje zaostale energije......................................................................................................................................

102

57

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell.......................................................................................

103

Resursi za samostalnu pomoć......................................................................................................................................

103

Kontaktiranje kompanije Dell.........................................................................................................................................

103

8

Sadržaj

1

Pre rada u unutrašnjosti računara

NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu se mogu razlikovati u odnosu na vaš računar u zavisnosti od poručene konfiguracije.

Pre početka rada

1 Sačuvajte i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe.

2 Isključite računar. Kliknite na Start

>

Napajanje

>

Isključi .

NAPOMENA: Ako koristite različite operativne sisteme, pogledajte dokumentaciju vašeg operativnog sistema u vezi uputstava za isključivanje.

3 Isključite računar i sve priključene uređaje iz pripadajućih električnih utičnica.

4 Odspojite sve priključene mrežne uređaje i periferne uređaje, kao što su tastatura, miš i monitor, sa svog računara.

5 Uklonite medijsku karticu ili optički disk iz računara, ako je moguće.

Bezbednosna uputstva

Koristite sledeće bezbednosne smernice kako biste zaštitili računar od mogućih oštećenja i osigurali vašu ličnu bezbednost.

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje su isporučene sa vašim računarom.

Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/ regulatory_compliance .

UPOZORENJE: Isključite sve izvore napajanja pre otvaranja poklopca računara ili ploča. Nakon što završite sa radom u unutrašnjosti računara, postavite sve poklopce, ploče i zavrtnje pre priključivanja na izvor napajanja.

OPREZ: Da biste izbegli oštećenje računara, uverite se da je radna površina ravna i čista.

OPREZ: Da biste sprečili oštećenje komponenti i kartica, držite ih za ivice i izbegavajte da dodirujete pinove i kontakte.

OPREZ: Rešavanje problema i popravke treba da obavljate samo u okviru ovlašćenja ili smernica Dell tima za tehničku pomoć.

Šteta usled servisiranja koje nije ovlastila kompanija Dell nije pokrivena vašom garancijom. Pogledajte bezbednosna uputstva koja ste dobili uz proizvod ili ih pronađite na stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

OPREZ: Pre nego što dodirnete bilo koji deo unutar vašeg računara, uzemljite telo dodirivanjem neobojene metalne površine, kao

što je metal na zadnjoj strani računara. Dok radite, povremeno dodirujte neobojenu metalnu površinu da biste rasipali statički elektricitet, koji bi mogao oštetiti unutrašnje komponente.

OPREZ: Kada odspajate kabl, povucite njegov konektor ili jezičak za izvlačenje, a ne sam kabl. Neki kablovi imaju konektore sa držačima za zaključavanje ili zavrtnjima koje morate skinuti pre odspajanja kabla. Prilikom odspajanja kablova vodite računa o poravnanju kako bi se izbeglo savijanje pinova konektora. Prilikom povezivanja kablova proverite da li su portovi i konektori pravilno orijentisani i poravnati.

OPREZ: Pritisnite i izvadite instaliranu karticu iz čitača medijskih kartica.

Preporučeni alati

Za procedure u ovom dokumentu mogu se zahtevati sledeći alati:

• Phillips odvrtač broj 1

Pre rada u unutrašnjosti računara

9

• Plastična olovka

Lista zavrtanja

Tabela 1. Lista zavrtanja

К

omponent

а

Poklopac osnove

Pričvršćena za

Sklop oslonca za dlanove i tastature

Tip zavrtnja

M 2.5x7

Baterija

Ploča ekrana

Ventilator

Ventilator procesora

Sklop čvrstog diska

Nosač čvrstog diska

Sklop oslonca za dlanove i tastature

Sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene

Sklop oslonca za dlanove i tastature

M2x3

M2x3

M 2.5x5

Sklop oslonca za dlanove i tastature

M 2.5x5

Sklop oslonca za dlanove i tastature

Čvrsti disk

M2x3

M3x3

Rashladni element Matična ploča M2x3

NAPOMENA: Važi samo za računare koji se isporučuju sa neintegrisanom konfiguracijom.

Zglobovi Sklop oslonca za dlanove i tastature

M 2.5x5

Nosači zgloba Sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene

Nosači zgloba

U/I ploča

Sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene

Sklop oslonca za dlanove i tastature

Port adaptera za napajanje Sklop oslonca za dlanove i tastature

Ploča dugmeta za napajanje

Sklop oslonca za dlanove i tastature

Dugme za napajanje sa čitačem otiska prsta

(opcionalno)

Poluprovodnički disk

Sklop oslonca za dlanove i tastature

Sklop oslonca za dlanove i tastature

Matična ploča Sklop oslonca za dlanove i tastature

M 2.5x4

M 2x3

M2,5x2,5

M2x2

M2x2

M2x2

M2x3

M2,5x2,5

6

8

2

2

1

1

1

1

4

5

4

2

2

4

4

4

Količina

10

10

Pre rada u unutrašnjosti računara

Slika zavrtnja

К

omponent

а

Tabla osetljiva na dodir

Nosač bežične kartice

Pričvršćena za

Tabla osetljiva na dodir i oslonac za dlanove

Matična ploča

Tip zavrtnja

M2x2

M2x3

Količina

4

1

Slika zavrtnja

Pre rada u unutrašnjosti računara

11

2

Nakon rada u unutrašnjosti računara

OPREZ: Zaostali ili slobodni zavrtnji ostavljeni u računaru mogu ozbiljno oštetiti računar.

1 Postavite sve zavrtnje i uverite se da se unutar računara ne nalaze zaostali zavrtnji.

2 Priključite sve eksterne uređaje, periferne uređaje ili kablove koje ste uklonili pre rada na računaru.

3 Postavite medijske kartice, diskove ili druge delove koje ste uklonili pre rada na računaru.

4

Priključite računar i sve povezane uređaje u odgovarajuće električne utičnice.

5 Uključite računar.

12

Nakon rada u unutrašnjosti računara

3

Uklanjanje poklopca osnove

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Procedura

1

Postavite deset zavrtanja (M 2.5x7) kojima je poklopac osnove pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.

2 Olabavite dva neispadajuća zavrtnja (M 2.5) na poklopcu osnove.

3 Podignite poklopac osnove počevši od levog zgloba.

4 Nastavite da podižete poklopac osnove sa dna osnove računara.

Uklanjanje poklopca osnove

13

5 Podignite poklopac osnove sa desne strane i odvojite ga od oslonca za dlanove i tastature.

NAPOMENA: Pratite sledeće korake koji važe samo ako želite da uklonite još neku komponentu sa računara.

6 Zalepite traku kojom je kabl pričvršćen za matičnu ploču.

7 Odspojite kabl baterije sa matične ploče.

14

Uklanjanje poklopca osnove

8 Pritisnite i zadržite dugme za napajanje 5 sekundi da biste uzemljili računar i ispraznili zaostalu energiju.

Uklanjanje poklopca osnove

15

4

Postavljanje poklopca osnove

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Procedura

1

Povežite kabl baterije na matičnu ploču, ako je to primenljivo.

2 Zalepite traku kojom je kabl baterije pričvršćen za matičnu ploču.

OPREZ: Da biste sprečili slučajna oštećenja porta adaptera za napajanje, ne pritiskajte poklopac osnove preko porta adaptera za napajanje kada postavljate poklopac osnove na osnovu računara.

3 Postavite poklopac osnove na sklop oslonca za dlanove i tastature i pritisnite poklopac osnove u ležište počev od porta adaptera za napajanje.

16

Postavljanje poklopca osnove

4 Poravnajte držače na poklopcu osnove sa priključcima na sklopu oslonca za dlanove i utisnite poklopac u ležište.

5 Zategnite dva neispadajuća zavrtnja (M 2.5) kojima je poklopac osnove pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.

6 Postavite deset zavrtanja (M 2.5x7) kojima je poklopac osnove pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastatature.

Postavljanje poklopca osnove

17

18

Postavljanje poklopca osnove

5

Uklanjanje baterije

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Pripremni koraci

Uklonite poklopac osnove .

Procedura

1 Uklonite pet zavrtanja (M 2x3) kojima je baterija pričvršćena za sklop oslonca za dlanove i tastature.

2 Podignite bateriju sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.

Uklanjanje baterije

19

6

Postavljanje baterije

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Procedura

1

Poravnajte otvore za zavrtnje na bateriji sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlanove i tastature.

2 Postavite četiri zavrtnja (M 2x3) kojima je baterija pričvršćena za sklop oslonca za dlanove i tastature.

Dopunski koraci

Postavite poklopac osnove

.

20

Postavljanje baterije

7

Uklanjanje memorijskih modula

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Pripremni koraci

Uklonite poklopac osnove .

Procedura

1 Pronađite memorijske module računara.

2 Vrhovima prstiju pažljivo razdvojite spojnice za pričvršćivanje sa obe strane priključka memorijskog modula tako da memorijski modul iskoči.

3 Uklonite memorijske module iz slota memorijskog modula.

Uklanjanje memorijskih modula

21

8

Postavljanje memorijskih modula

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Procedura

1

Poravnajte zarez na memorijskom modulu sa držačem na priključku memorijskog modula.

2 Ubacite memorijske module u priključak pod uglom tako da ne mogu da se pomeraju.

3 Pritisnite memorijski modul na dole tako da klikne u ležištu.

NAPOMENA: Ako ne čujete klik, uklonite memorijski modul i ponovo ga instalirajte.

Dopunski koraci

Postavite poklopac osnove

.

22

Postavljanje memorijskih modula

9

Uklanjanje bežične kartice

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Pripremni koraci

Uklonite poklopac osnove .

Procedura

1 Pronađite bežičnu karticu na računaru.

2 Uklonite zavrtanj (M 2x3) kojim je nosač bežične kartice pričvršćen za matičnu ploču.

3 Izvucite i uklonite nosač bežične kartice sa bežične kartice.

4 Odvojite kablove antene sa bežične kartice.

5 Gurnite i podignite bežičnu karticu iz slota za bežičnu karticu.

Uklanjanje bežične kartice

23

24

Uklanjanje bežične kartice

10

Postavljanje bežične kartice.

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Procedura

OPREZ: Da biste sprečili oštećenje bežične kartice, ne postavljajte kablove ispod nje.

1 Povežite kablove antene sa bežičnom karticom.

U sledećoj tabeli je navedena šema boja kablova antene za bežičnu karticu koju podržava vaš računar.

Tabela 2. Šema boja kabla antene

Konektori na bežičnoj kartici

Glavni (beli trougao)

Boja kabla antene

Bela

Pomoćni (crni trougao) Crna

2 Ubacite i postavite nosač bežične kartice na bežičnu karticu.

3 Poravnajte zarez na bežičnoj kartici sa držačem na priključku bežične kartice i ubacite bežičnu karticu u priključak za bežičnu karticu pod uglom.

4

Postavite zavrtanj (M 2x3) kojim je nosač bežične kartice pričvršćen za bežičnu karticu i sklop oslonca za dlanove i tastature.

Dopunski koraci

Postavite poklopac osnove

.

Postavljanje bežične kartice.

25

11

Uklanjanje dugmaste baterije

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

OPREZ: Uklanjanje dugmaste baterije resetuje postavke programa za podešavanje BIOS-a na podrazumevane vrednosti.

Preporučuje se da pre uklanjanja dugmaste baterije pribeležite postavke programa za podešavanje BIOS-a.

Pripremni koraci

Uklonite poklopac osnove .

Procedura

OPREZ: Uklanjanje dugmaste baterije resetuje postavke programa za podešavanje BIOS-a na podrazumevane vrednosti.

Preporučujemo vam da zabeležite postavke programa za podešavanje BIOS-a pre nego što uklonite dugmastu bateriju.

Pomoću plastične olovke pažljivo podignite i izvadite dugmastu bateriju iz ležišta baterije na U/I ploči.

26

Uklanjanje dugmaste baterije

12

Postavljanje dugmaste baterije

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Procedura

Gurnite dugmastu bateriju u utičnicu za bateriju na U/I ploči, tako da pozitivna strana baterije bude okrenuta prema gore.

Dopunski koraci

Postavite poklopac osnove

.

Postavljanje dugmaste baterije

27

13

Uklanjanje ventilatora

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Pripremni koraci

Uklonite poklopac osnove .

Procedura

1 Otvorite rezu i odspojite kabl ekrana sa matične ploče.

2 Uklonite kabl ekrana iz vođica za usmeravanje na ventilatoru.

3 Isključite kabl ventilatora iz matične ploče.

4 Uklonite dva zavrtnja (M2.5x5) kojima je ventilator pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.

5 Podignite ventilator sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.

28

Uklanjanje ventilatora

Uklanjanje ventilatora

29

14

Postavljanje ventilatora

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Procedura

1

Poravnajte otvore za zavrtnje na ventilatoru sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlanove i tastature.

2 Postavite dva zavrtnja (M2.5x5) kojima je ventilator pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.

3 Povežite kabl ventilatora na matičnu ploču.

4 Provucite kabl ekrana kroz vođice za usmeravanje na ventilatoru.

5 Ubacite kabl ekrana u konektor na matičnoj ploči i zatvorite rezu.

30

Postavljanje ventilatora

Dopunski koraci

Postavite poklopac osnove

.

Postavljanje ventilatora

31

15

Uklanjanje ventilatora procesora

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Pripremni koraci

Uklonite poklopac osnove .

Procedura

1 Odspojite kabl ventilatora procesora sa matične ploče.

2 Uklonite dva zavrtnja (M 2.5x5) kojima je ventilator procesora pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.

3 Podignite ventilator procesora sa rashladnog elementa.

32

Uklanjanje ventilatora procesora

16

Postavljanje ventilatora procesora

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Procedura

1

Poravnajte otvore za zavrtnje na ventilatoru procesora sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlanove i tastature.

2 Postavite dva zavrtnja (M 2.5x5) kojima je ventilator procesora pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.

3 Ubacite kabl ventilatora procesora u konektor na matičnoj ploči i povežite ih.

Dopunski koraci

Postavite poklopac osnove

.

Postavljanje ventilatora procesora

33

17

Uklanjanje poluprovodničkog diska/Intel Optane jedinice

Treba da onemogućite Intel Optane memoriju pre nego što je uklonite iz računara. Za više informacija o onemogućavanju Intel Optane

memorije, pogledajte Onemogućavanje Intel Optane memorije

.

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Pripremni koraci

Uklonite poklopac osnove .

Procedura

1 Olabavite neispadajući zavrtanj kojim su štitnik poluprovodničkog diska / Intel Optane jedinice i poluprovodnički disk / Intel Optane jedinica pričvršćeni za sklop oslonca za dlanove i tastature.

NAPOMENA: Štitnik poluprovodničkog diska je dostupan samo na računarima koji se isporučuju sa NVMe poluprovodničkim diskom.

2 Na računarima koji se isporučuju sa mSATA poluprovodničkim diskom / Intel Optane jedinicom, uklonite zavrtanj (M 2x3) kojim su poluprovodnički disk / Intel Optane jedinica pričvršćeni za sklop oslonca za dlanove i tastature.

3 Izvucite štitnik poluprovodničkog diska / Intel Optane jedinice i podignite ga sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.

4 Izvucite i uklonite poluprovodnički disk / Intel Optane jedinicu iz priključka.

34

Uklanjanje poluprovodničkog diska/Intel Optane jedinice

18

Postavljanje poluprovodničkog diska / Intel

Optane jedinice

Omogućite Intel Optane memoriju kada je zamenite. Za više informacija o omogućavanju Intel Optane memorije, pogledajte

Omogućavanje

Intel Optane memorije .

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

OPREZ: Poluprovodnički diskovi su lomljivi. Budite pažljivi pri rukovanju poluprovodničkim diskom.

Procedura

1 Poravnajte zarez na poluprovodničkom disku / Intel Optane jedinici sa držačem na priključku i ubacite poluprovodnički disk / Intel

Optane jedinicu u priključak.

NAPOMENA: Štitnik poluprovodničkog diska je dostupan samo na računarima koji se isporučuju sa NVMe poluprovodničkim diskom.

2 Ubacite štitnik poluprovodničkog diska / Intel Optane jedinice u držače i postavite štitnik poluprovodničkog diska / Intel Optane jedinice na sklop oslonca za dlanove i tastature.

3 Postavite zavrtanj (M 2x3) kojim su poluprovodnički disk / Intel Optane jedinica pričvršćeni za sklop oslonca za dlanove i tastature.

4 Zategnite neispadajući zavrtanj kojim su štitnik poluprovodničkog diska / Intel Optane jedinice i poluprovodnički disk / Intel Optane jedinica pričvršćeni za sklop oslonca za dlanove i tastature.

Postavljanje poluprovodničkog diska / Intel Optane jedinice

35

Dopunski koraci

Postavite poklopac osnove

.

36

Postavljanje poluprovodničkog diska / Intel Optane jedinice

19

Uklanjanje čvrstog diska

Ako računar koristi SATA memorijski uređaj koji ubrzava Intel Optane memorija, onemogućite Intel Optane pre uklanjanja SATA memorijskog

uređaja. Za više informacija o onemogućavanju Intel Optane memorije, pogledajte Onemogućavanje Intel Optane memorije .

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

OPREZ: Čvrsti diskovi su lomljivi. Budite pažljivi pri rukovanju čvrstim diskom.

OPREZ: Da biste izbegli gubitak podataka, nemojte uklanjati čvrsti disk kada je računar uključen ili u režimu spavanja.

Pripremni koraci

1

Uklonite poklopac osnove .

2

Uklonite bateriju

.

Procedura

1 Otvorite rezu i pomoću držača izvadite kabl čvrstog diska sa matične ploče.

2 Uklonite četiri (M 2x3) zavrtnja kojima je sklop čvrstog diska pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.

3 Podignite sklop čvrstog diska zajedno sa pripadajućim kablom sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.

4 Odspojite kratkospajač sa sklopa čvrstog diska.

Uklanjanje čvrstog diska

37

5

Uklonite četiri zavrtnja (M3x3) koji učvršćuju nosač čvrstog diska za čvrsti disk.

6 Podignite i izvadite čvrsti disk iz nosača čvrstog diska.

38

Uklanjanje čvrstog diska

20

Postavljanje čvrstog diska

Omogućite Intel Optane kada zamenite SATA hard disk. Za više informacija o omogućavanju Intel Optane memorije, pogledajte

Omogućavanje Intel Optane memorije

.

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

OPREZ: Čvrsti diskovi su lomljivi. Budite pažljivi pri rukovanju čvrstim diskom.

Procedura

1 Postavite nosač čvrstog diska na čvrsti disk i poravnajte otvore za zavrtnje na nosaču čvrstog diska za otvorima za zavrtnje na čvrstom disku.

2 Postavite četiri zavrtnja (M3x3) koji učvršćuju nosač čvrstog diska za čvrsti disk.

3 Priključite kratkospajač na sklop čvrstog diska.

4 Poravnajte otvore za zavrtnje na sklopu čvrstog diska sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlanove i tastature.

5 Postavite četiri zavrtnja (M 2x3) kojima je sklop čvrstog diska pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.

6 Presavijte kabl čvrstog diska i ubacite ga na matičnu ploču.

Postavljanje čvrstog diska

39

7 Ubacite kabl čvrstog diska u konektor na matičnoj ploči i zatvorite rezu.

Dopunski koraci

1

Postavite bateriju

.

2

Postavite poklopac osnove

.

40

Postavljanje čvrstog diska

21

Uklanjanje table osetljive na dodir

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Pripremni koraci

1

Uklonite poklopac osnove .

2

Uklonite bateriju

.

Procedura

1 Otvorite rezu i izvadite kabl table osetljive na dodir sa matične ploče.

2 Nežno odlepite traku kojom je tabla osetljiva na dodir pričvršćena za sklop oslonca za dlanove i tastature.

3 Uklonite četiri zavrtnja (M 2x2) kojima je tabla osetljiva na dodir pričvršćena za sklop oslonca za dlanove i tastature.

4

Ubacite tablu osetljivu na dodir zajedno sa kablom pod uglom i podignite je sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.

Uklanjanje table osetljive na dodir

41

22

Postavljanje table osetljive na dodir

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Procedura

NAPOMENA: Proverite da li je tabla osetljiva na dodir poravnata sa vođicama na sklopu oslonca za dlanove i tastature i da li je razmak sa obe strane table osetljive na dodir jednak.

1 Ubacite i postavite tablu osetljivu na dodir u priključak na sklopu oslonca za dlanove i tastature.

2 Postavite četiri zavrtnja (M 2x2) kojima je tabla osetljiva na dodir pričvršćena za sklop oslonca za dlanove i tastature.

3 Zalepite traku kojom je tabla osetljiva na dodir pričvršćena za sklop oslonca za dlanove i tastature.

4

Ubacite kabl table osetljive na dodir u konektor na matičnoj ploči i zatvorite rezu.

Dopunski koraci

1

Postavite bateriju

.

2

Postavite poklopac osnove

.

42

Postavljanje table osetljive na dodir

23

Uklanjanje porta adaptera za napajanje

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Pripremni koraci

1

Uklonite poklopac osnove .

2

Uklonite bežičnu karticu

.

Procedura

Važi samo za računare koji se isporučuju sa dugmetom za napajanje.

1 Uklonite tri zavrtnja (M 2.5x5) kojima je desni zglob pričvršćen za sklop matične ploče i oslonca za dlanove.

2 Podignite desni zglob.

3 Odvojite kabl porta adaptera za napajanje sa matične ploče.

4

Odlepite i podignite port adaptera za napajanje zajedno sa kablom sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.

Uklanjanje porta adaptera za napajanje

43

24

Postavljanje porta adaptera za napajanje

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Procedura

1

Postavite port adaptera za napajanje u priključak i zalepite ga za sklop oslonca za dlanove i tastature.

2 Povežite kabl porta adaptera za napajanje na matičnu ploču.

3 Zatvorite desni zglob.

4 Postavite tri zavrtnja (M 2.5x5) kojima je desni zglob pričvršćen za matičnu ploču i sklop oslonca za dlanove.

Dopunski koraci

1

Postavite bežičnu karticu

.

2

Postavite poklopac osnove

.

44

Postavljanje porta adaptera za napajanje

25

Uklanjanje zvučnika

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Pripremni koraci

Uklonite poklopac osnove .

Procedura

1 Izvadite kabl zvučnika sa matične ploče i podignite levi i desni zvučnik sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.

2 Zabeležite putanju kabla za zvučnik i izvadite ga iz vođica za usmeravanje na sklopu oslonca za dlanove i tastature.

3 Podignite levi zvučnik zajedno sa odgovarajućim kablom sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.

Uklanjanje zvučnika

45

26

Postavljanje zvučnika

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Procedura

NAPOMENA: Ako ste izvukli gumene uvodnice iz zvučnika kada ste uklanjali zvučnik, vratite ih nazad pre nego što postavite zvučnik.

1 Pomoću stubića za poravnanje i gumenih uvodnica postavite levi zvučnik u priključak na sklopu oslonca za dlanove i tastature.

2 Provucite kabl zvučnika kroz vođice za usmeravanje na sklopu oslonca za dlanove i tastature.

3 Postavite desni zvučnik.

4

Povežite kabl zvučnika na matičnu ploču.

Dopunski koraci

Postavite poklopac osnove

.

46

Postavljanje zvučnika

27

Uklanjanje rashladnog elementa

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

UPOZORENJE: Rashladni element može postati vreo tokom normalnog rada. Ostavite dovoljno vremena da se rashladni element ohladi pre nego što ga dodirnete.

OPREZ: Radi maksimalnog hlađenja procesora, ne dodirujte površine za prenos toplote na rashladnom elementu. Ulja u vašoj koži mogu smanjiti sposobnost prenosa toplote termalne masti.

Pripremni koraci

Uklonite poklopac osnove .

Procedura

1 Uklonite četiri zavrtnja (M 2x3) kojima je rashladni element pričvršćen za matičnu ploču obrnutim redosledom (8>7>6>5).

2

Olabavite četiri neispadajuća zavrtnja kojima je rashladni element pričvršćen za matičnu ploču (4>3>2>1) obrnutim redosledom.

3 Podignite rashladni element sa matične ploče.

Uklanjanje rashladnog elementa

47

28

Postavljanje rashladnog elementa

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

OPREZ: Nepravilno poravnanje rashladnog elementa može oštetiti matičnu ploču i procesor.

NAPOMENA: Ako se menja matična ploča ili rashladni element, koristite termalnu traku koja se nalazi u kompletu da biste obezbedili postizanje termičke provodnosti.

Procedura

1 Postavite rashladni element na matičnu ploču i poravnajte otvore za zavrtnje na rashladnom elementu sa otvorima zavrtnja na matičnoj ploči.

2 Zategnite neispadajuće zavrtnje redosledom 1>2>3>4 da biste pričvrstili rashladni element za matičnu ploču.

3 Postavite četiri zavrtnja kojima je rashladni element pričvršćen za matičnu ploču (M 2x3) redosledom 5>6>7>8.

Dopunski koraci

Postavite poklopac osnove

.

48

Postavljanje rashladnog elementa

29

Uklanjanje sklopa ekrana

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Pripremni koraci

1

Uklonite poklopac osnove .

2

Uklonite bežičnu karticu

.

Procedura

1 Otvorite rezu i odspojite kabl ekrana sa matične ploče.

2 Zabeležite putanju kabla ekrana i izvadite kabl iz vođica za usmeravanje na sklopu ventilatora, oslonca za dlanove i tastature.

3 Uklonite šest zavrtanja (M 2.5x5) kojima su levi i desni zglob pričvršćeni za matičnu ploču i sklop oslonca za dlanove i tastature.

4 Otvorite zglobove.

Uklanjanje sklopa ekrana

49

5 Podignite i izvadite sklop oslonca za dlanove i tastature pod uglom.

6 Izvucite i uklonite sklop oslonca za dlanove i tastature sa sklopa ekrana.

7 Nakon obavljenih svih koraka ostaje vam sklop ekrana.

50

Uklanjanje sklopa ekrana

Uklanjanje sklopa ekrana

51

30

Postavljanje sklopa ekrana

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Procedura

NAPOMENA: Vodite računa da su zglobovi otvoreni do maksimuma pre nego što postavite sklop ekrana na sklop oslonca za dlanove i tastature.

1 Ubacite sklop oslonca za dlanove i tastature pod uglom ispod zglobova na sklopu ekrana.

2 Postavite sklop oslonca za dlanove i tastature na sklop ekrana.

3 Pomoću stubića za poravnanje pritisnite zglobove nadole na matičnu ploču i sklop oslonca za dlanove i tastature.

52

Postavljanje sklopa ekrana

4 Postavite šest zavrtanja (M 2.5x5) kojima su levi i desni zglob pričvršćeni za matičnu ploču i sklop oslonca za dlanove i tastature.

5 Provucite kabl ekrana kroz vođice za usmeravanje na sklopu ventilatora, oslonca za dlanove i tastature.

6 Gurnite kabl ekrana u konektor na matičnoj ploči i zatvorite rezu da biste učvrstili kabl.

Dopunski koraci

1

Postavite bežičnu karticu

.

2

Postavite poklopac osnove

.

Postavljanje sklopa ekrana

53

31

Uklanjanje U/I ploče

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Pripremni koraci

OPREZ: Uklanjanje dugmaste baterije resetuje postavke programa za podešavanje BIOS-a na podrazumevane vrednosti. Pre uklanjanja U/I ploče zajedno sa dugmastom baterijom preporučujemo vam da pribeležite postavke programa za podešavanje

BIOS-a.

Uklonite poklopac osnove .

Procedura

1 Otvorite rezu i odvojite kabl ploče dugmeta za napajanje od matične ploče.

2 Uklonite dva zavrtnja (M 2.5x2.5) kojima je U/I ploča pričvršćena za sklop oslonca za dlanove i tastature.

3 Okrenite U/I ploču na zadnju stranu.

4 Otvorite rezu i izvadite kabl U/I ploče sa U/I ploče.

5

Podignite U/I ploču sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.

54

Uklanjanje U/I ploče

32

Postavljanje U/I ploče

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Procedura

1

Povežite kabl U/I ploče sa U/I pločom i zatvorite rezu.

2 Okrenite U/I ploču na zadnju stranu.

3 Pomoću stubića za poravnanje postavite U/I ploču na sklop oslonca za dlanove i tastature.

4 Postavite dva zavrtnja (M 2.5x2.5) kojima je U/I ploča pričvršćena za sklop oslonca za dlanove i tastature.

5 Povežite kabl ploče dugmeta za napajanje sa matičnom pločom i zatvorite rezu.

Dopunski koraci

Postavite poklopac osnove

.

Postavljanje U/I ploče

55

33

Uklanjanje ploče dugmeta za napajanje

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Pripremni koraci

Uklonite poklopac osnove .

Procedura

1 Otvorite rezu i izvadite kabl sklopa ekrana sa matične ploče.

2 Zabeležite putanju kabla ekrana i izvadite kabl iz vođica za usmeravanje na sklopu ventilatora, oslonca za dlanove i tastature.

3 Uklonite tri zavrtnja (M 2.5x5) kojima je levi zglob pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.

4 Otvorite levi zglob.

5 Otvorite rezu i izvadite kabl ploče dugmeta za napajanje sa U/I ploče.

6 Nežno odlepite traku kojom je ploča dugmeta za napajanje pričvršćena za sklop oslonca za dlanove i tastature.

7

Uklonite zavrtanj (M 2x2) kojim je ploča dugmeta za napajanje pričvršćena za sklop oslonca za dlanove i tastature.

8 Izvadite ploču dugmeta za napajanje iz držača i podignite je zajedno sa kablom sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.

56

Uklanjanje ploče dugmeta za napajanje

Uklanjanje ploče dugmeta za napajanje

57

34

Postavljanje ploče dugmeta za napajanje

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Procedura

1

Ubacite ploču dugmeta za napajanje u držače na sklopu oslonca za dlanove i tastature i poravnajte otvor za zavrtanj na ploči dugmeta za napajanje sa otvorom za zavrtanj na sklopu oslonca za dlanove i tastature.

2 Postavite zavrtanj (M 2x2) kojim je ploča dugmeta za napajanje pričvršćena za sklop oslonca za dlanove i tastature.

3 Zalepite traku koja učvršćuje ploču sa dugmetom za napajanje za sklop oslonca za dlanove i tastature.

4 Ubacite kabl dugmeta za napajanje na U/I ploču i zatvorite rezu.

5 Zatvorite levi zglob.

6 Postavite tri zavrtnja (M 2.5x5) kojima je levi zglob pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.

7

Provucite kabl ekrana kroz vođice za usmeravanje na sklopu ventilatora, oslonca za dlanove i tastature.

8 Ubacite kabl ekrana u konektor na matičnoj ploči i zatvorite rezu.

58

Postavljanje ploče dugmeta za napajanje

Dopunski koraci

Postavite poklopac osnove

.

Postavljanje ploče dugmeta za napajanje

59

35

Uklanjanje matične ploče

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

NAPOMENA: Servisna oznaka vašeg računara nalazi se na matičnoj ploči. Nakon zamene matične ploče morate uneti servisnu oznaku u program za podešavanje BIOS-a.

NAPOMENA: Zamenom matične ploče poništavaju se bilo koje promene koje ste izvršili u BIOS-u korišćenjem programa za podešavanje BIOS-a. Nakon zamene matične ploče morate ponovo izvršiti odgovarajuće izmene.

NAPOMENA: Pre odspajanja kablova sa matične ploče, zabeležite lokaciju konektora da biste mogli da ispravno ponovo povežete kablove nakon zamene matične ploče.

Pripremni koraci

1

Uklonite poklopac osnove .

2

Uklonite bateriju

.

3

Uklonite memorijske module

.

4

Uklonite bežičnu karticu

.

5

Uklonite poluprovodnički disk / Intel Optane jedinicu

.

6

Uklonite rashladni element

.

Procedura

1 Uklonite tri zavrtnja (M 2.5x5) kojima je desni zglob pričvršćen za matičnu ploču.

2 Otvorite desni zglob.

3 Izvadite kabl ventilatora grafičke kartice.

60

Uklanjanje matične ploče

4 Otvorite rezu i izvadite kabl sklopa ekrana.

5

Otvorite rezu i izvadite kabl čvrstog diska.

6 Otvorite rezu i izvadite kabl U/I ploče.

7 Otvorite rezu i izvadite kabl čitača otiska prsta.

8 Otvorite rezu i izvadite kabl table osetljive na dodir.

9 Otvorite rezu i izvadite kabl pozadinskog osvetljenja tastature.

10 Otvorite rezu i izvadite kabl tastature.

11 Odspojite kabl zvučnika.

12 Izvadite kabl porta adaptera za napajanje.

13 Uklonite četiri zavrtnja (M 2.5x2.5) kojima je matična ploča pričvršćena za sklop oslonca za dlanove i tastature.

14 Podignite matičnu ploču sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.

Uklanjanje matične ploče

61

62

Uklanjanje matične ploče

36

Postavljanje matične ploče

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

NAPOMENA: Servisna oznaka vašeg računara nalazi se na matičnoj ploči. Nakon zamene matične ploče morate uneti servisnu oznaku u program za podešavanje BIOS-a.

NAPOMENA: Zamenom matične ploče poništavaju se bilo koje promene koje ste izvršili u BIOS-u korišćenjem programa za podešavanje BIOS-a. Nakon zamene matične ploče morate ponovo izvršiti odgovarajuće izmene.

Procedura

1 Poravnajte otvor za zavrtanj na matičnoj ploči sa otvorom za zavrtanj na sklopu oslonca za dlanove i tastature.

2 Postavite četiri zavrtnja (M 2.5x2.5) kojima je matična ploča pričvršćena za sklop oslonca za dlanove i tastature.

3 Povežite kabl porta adaptera za napajanje.

4 Povežite kabl zvučnika.

5 Zatvorite rezu i povežite kabl tastature.

6

Zatvorite rezu i povežite kabl pozadinskog osvetljenja tastature.

7 Zatvorite rezu i povežite kabl table osetljive na dodir.

8 Zatvorite rezu i povežite kabl čitača otiska prsta.

9 Zatvorite rezu i povežite kabl U/I ploče.

10 Zatvorite rezu i povežite kabl hard diska.

11 Zatvorite rezu i povežite kabl sklopa ekrana.

12 Povežite kabl ventilatora grafičke kartice sa matičnom pločom.

Postavljanje matične ploče

63

13 Zatvorite desni zglob ekrana.

14 Postavite tri zavrtnja (M 2.5x5) kojima je desni zglob pričvršćen za matičnu ploču.

Dopunski koraci

1

Postavite rashladni element

.

2

Postavite poluprovodnički disk / Intel Optane jedinicu

.

3

Postavite bežičnu karticu

.

4

Postavite memorijske module

.

5

Postavite bateriju

.

6

Postavite poklopac osnove

.

64

Postavljanje matične ploče

Unošenje servisne oznake u program za podešavanje

BIOS-a

1 Uključite ili restartujte računar.

2 Pritisnite taster F2 kada se prikaže logotip Dell da biste ušli u program za podešavanje BIOS-a.

3 Pronađite karticu Main (Glavno) i unesite servisnu oznaku u polje Service Tag Input (Unos servisne oznake) .

NAPOMENA: Servisna oznaka je alfanumerički identifikator na zadnjoj strani računara.

Postavljanje matične ploče

65

37

Uklanjanje dugmeta za napajanje sa čitačem otiska prsta

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

NAPOMENA: Važi samo za računare koji se isporučuju sa čitačem otiska prsta.

Pripremni koraci

1

Uklonite poklopac osnove .

2

Uklonite bateriju

.

3

Uklonite poluprovodnički disk/Intel Optane jedinicu

.

4

Uklonite ventilator .

5

Uklonite rashladni element

.

6

Uklonite bežičnu karticu

.

7

Uklonite ploču dugmeta za napajanje

.

8

Uklonite matičnu ploču .

9

Uklonite sklop ekrana

.

Procedura

1 Odlepite kabl čitača otiska prsta sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.

2 Uklonite zavrtanj (M 2x2) kojim je dugme za napajanje pričvršćeno za sklop oslonca za dlanove i tastature.

3 Plastičnom olovkom podignite ploču čitača otiska prsta sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.

4 Podignite dugme za napajanje zajedno sa kablom sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.

66

Uklanjanje dugmeta za napajanje sa čitačem otiska prsta

Uklanjanje dugmeta za napajanje sa čitačem otiska prsta

67

38

Postavljanje dugmeta za napajanje sa čitačem otiska prsta

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

NAPOMENA: Važi samo za računare koji se isporučuju sa čitačem otiska prsta.

Procedura

1 Pomoću stubića za poravnanje poravnajte dugme za napajanje na sklopu oslonca za dlanove i tastature.

2 Ubacite dugme za napajanje u priključke na sklopu oslonca za dlanove i tastature.

3 Postavite zavrtanj (M 2x2) kojim je dugme za napajanje pričvršćeno za sklop oslonca za dlanove i tastature.

4 Zalepite kabl čitača otiska prsta za sklop oslonca za dlanove i tastature.

Dopunski koraci

1

Postavite sklop ekrana .

2

Postavite matičnu ploču .

3

Postavite ploču dugmeta za napajanje .

4

Postavite bežičnu karticu

.

5

Postavite rashladni element

.

6

Postavite ventilator .

68

Postavljanje dugmeta za napajanje sa čitačem otiska prsta

7

Postavite poluprovodnički disk / Intel Optane jedinicu

.

8

Postavite bateriju

.

9

Postavite poklopac osnove

.

Postavljanje dugmeta za napajanje sa čitačem otiska prsta

69

39

Uklanjanje sklopa oslonca za dlanove i tastature

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Pripremni koraci

1

Uklonite poklopac osnove .

2

Uklonite bateriju

.

3

Uklonite ventilator .

4

Uklonite poluprovodnički disk / Intel Optane jedinicu

.

5

Uklonite bežičnu karticu

.

6

Uklonite zvučnike .

7

Uklonite čvrsti disk .

8

Uklonite tablu osetljivu na dodir .

9

Uklonite port adaptera za napajanje

.

10

Uklonite sklop ekrana

.

11

Uklonite U/I ploču .

12

Uklonite ploču dugmeta za napajanje

(opcionalno).

13

Uklonite matičnu ploču .

14

Uklonite dugme za napajanje sa čitačem otiska prsta (opcionalno).

Procedura

Nakon obavljanja svih navedenih koraka ostaje vam sklop oslonca za dlanove i tastature.

70

Uklanjanje sklopa oslonca za dlanove i tastature

40

Postavljanje sklopa oslonca za dlanove i tastature

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Procedura

Stavite sklop oslonca za dlanove i tastature na ravnu površinu.

Dopunski koraci

1

Postavite dugme za napajanje sa čitačem otiska prsta (opcionalno).

2

Postavite matičnu ploču .

3

Postavite ploču dugmeta za napajanje .

4

Postavite U/I ploču .

5

Postavite sklop ekrana .

6

Postavite port adaptera za napajanje (opcionalno).

7

Postavite tablu osetljivu na dodir .

8

Postavite čvrsti disk .

9

Postavite zvučnike .

10

Postavite bežičnu karticu

.

11

Postavite poluprovodnički disk / Intel Optane jedinicu

.

12

Postavite ventilator .

13

Postavite bateriju

.

14

Postavite poklopac osnove

.

Postavljanje sklopa oslonca za dlanove i tastature

71

41

Uklanjanje okna ekrana

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Pripremni koraci

1

Uklonite poklopac osnove .

2

Uklonite bežičnu karticu

.

3

Uklonite sklop ekrana

.

Procedura

1 Jagodicama prstiju pažljivo podignite okvir ekrana počev od gornje leve spoljne ivice sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene.

2 Uklonite okno ekrana sa sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene.

72

Uklanjanje okna ekrana

42

Postavljanje okna ekrana

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Procedura

1

Poravnajte okvir ekrana sa sklopom zadnjeg poklopca ekrana i antene.

2 Nežno pritisnite okvir ekrana da ulegne na mesto.

Dopunski koraci

1

Postavite sklop ekrana .

2

Postavite bežičnu karticu

.

3

Postavite poklopac osnove

.

Postavljanje okna ekrana

73

43

Uklanjanje kamere

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Pripremni koraci

1

Uklonite poklopac osnove .

2

Uklonite bežičnu karticu

.

3

Uklonite sklop ekrana

.

4

Uklonite okvir ekrana

.

5

Uklonite ploču ekrana

.

Procedura

1

Pomoću plastične olovke pažljivo podignite kameru sa sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene.

2 Odspojite kabl kamere sa modula kamere.

3 Podignite modul kamere sa sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene.

74

Uklanjanje kamere

44

Postavljanje kamere

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Procedura

1

Povežite kabl kamere na modul kamere.

2 Pomoću stubića za poravnanje pričvrstite modul kamere na sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene.

Dopunski koraci

1

Postavite ploču ekrana

.

2

Postavite okvir ekrana

.

3

Postavite sklop ekrana .

4

Postavite bežičnu karticu

.

5

Postavite poklopac osnove

.

Postavljanje kamere

75

45

Uklanjanje ploče ekrana

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Pripremni koraci

1

Uklonite poklopac osnove .

2

Uklonite bežičnu karticu

.

3

Uklonite sklop ekrana

.

4

Uklonite okvir ekrana

.

Procedura

1 Uklonite četiri zavrtnja (M2x3) koji učvršćuju ploču ekrana za sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene.

2

Podignite i preokrenite ploču ekrana.

3 Odlepite traku koja učvršćuje kabl ekrana za zadnji deo ploče ekrana.

4 Otvorite rezu i izvadite kabl ekrana iz konektora kabla ploče ekrana.

5 Podignite ploču ekrana sa sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene.

76

Uklanjanje ploče ekrana

Uklanjanje ploče ekrana

77

46

Postavljanje ploče ekrana

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Procedura

1

Stavite ploču ekrana na ravnu i čistu površinu.

2 Ubacite kabl ekrana u konektor na zadnjoj strani ploče ekrana i zatvorite rezu da biste učvrstili kabl.

3 Zalepite traku koja učvršćuje kabl ekrana za zadnji deo ploče ekrana.

4 Postavite ploču ekrana na sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene.

5 Poravnajte otvore za zavrtnje na ploči ekrana sa otvorima za zavrtnje na sklopu zadnjeg poklopca ekrana i antene.

6 Postavite četiri zavrtnja (M2x3) koji učvršćuju ploču ekrana za sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene.

78

Postavljanje ploče ekrana

Dopunski koraci

1

Postavite okvir ekrana

.

2

Postavite sklop ekrana .

3

Postavite bežičnu karticu

.

4

Postavite poklopac osnove

.

Postavljanje ploče ekrana

79

47

Uklanjanje zglobova ekrana

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Pripremni koraci

1

Uklonite poklopac osnove .

2

Uklonite bežičnu karticu

.

3

Uklonite sklop ekrana

.

4

Uklonite okvir ekrana

.

5

Uklonite ploču ekrana

.

Procedura

1

Uklonite osam zavrtanja (M2.5x4) kojima su zglobovi pričvršćeni za sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene.

2 Uklonite dva zavrtnja (M 2x3) kojima su držači zglobova pričvršćeni za sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene.

3 Podignite zglobove i držače sa sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene.

80

Uklanjanje zglobova ekrana

48

Postavljanje zglobova ekrana

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Procedura

1

Poravnajte otvore za zavrtnje na zglobovima i držačima sa otvorima za zavrtnje na sklopu zadnjeg poklopca ekrana i antene.

2 Postavite dva zavrtnja (M 2x2) kojima su zglobovi pričvršćeni za sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene.

3 Postavite osam zavrtanja (M 2. 5x4) kojima su zglobovi pričvršćeni za sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene.

Dopunski koraci

1

Postavite ploču ekrana

.

2

Postavite okvir ekrana

.

3

Postavite sklop ekrana .

4

Postavite bežičnu karticu

.

5

Postavite poklopac osnove

.

Postavljanje zglobova ekrana

81

49

Uklanjanje kabla ekrana

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Pripremni koraci

1

Uklonite poklopac osnove .

2

Uklonite bežičnu karticu

.

3

Uklonite sklop ekrana

.

4

Uklonite okvir ekrana

.

5

Uklonite ploču ekrana

.

6

Uklonite zglobove ekrana .

Procedura

1 Odspojite kabl kamere sa modula kamere.

2 Zabeležite putanju kabla ekrana i izvadite kabl iz vođica za usmeravanje na sklopu zadnjeg poklopca ekrana i antene.

3 Uklonite kabl ekrana sa sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene.

82

Uklanjanje kabla ekrana

50

Postavljanje kabla ekrana

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Procedura

1

Provucite kabl ekrana kroz sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene.

2 Provucite kabl kamere kroz vođice za usmeravanje na sklopu zadnjeg poklopca ekrana.

3 Gurnite kabl kamere u konektor na modulu kamere da biste fiksirali kabl.

Dopunski koraci

1

Postavite zglobove ekrana .

2

Postavite ploču ekrana

.

3

Postavite okvir ekrana

.

4

Postavite sklop ekrana .

5

Postavite bežičnu karticu

.

6

Postavite poklopac osnove

.

Postavljanje kabla ekrana

83

51

Uklanjanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Pripremni koraci

1

Uklonite poklopac osnove .

2

Uklonite bežičnu karticu

.

3

Uklonite sklop ekrana

.

4

Uklonite okvir ekrana

.

5

Uklonite kameru .

6

Uklonite ploču ekrana

.

7

Uklonite zglobove ekrana .

8

Uklonite kabl ekrana .

Procedura

Nakon obavljanja svih navedenih koraka ostaje vam sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene.

84

Uklanjanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene

52

Postavljanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake

navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara . Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu

Nakon rada u unutrašnjosti računara . Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na

stranici www.dell.com/regulatory_compliance .

Procedura

Postavite sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene na čistu i ravnu površinu.

Dopunski koraci

1

Postavite kabl ekrana

.

2

Postavite zglobove ekrana .

3

Postavite ploču ekrana

.

4

Postavite kameru .

5

Postavite okvir ekrana

.

6

Postavite sklop ekrana .

7

Postavite bežičnu karticu

.

8

Postavite poklopac osnove

.

Postavljanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene

85

53

Preuzimanje upravljačkih programa

Preuzimanje upravljačkog programa za zvuk

1

Uključite računar.

2 Idite na www.dell.com/support .

3 Kliknite na stavku Product support (Podrška za proizvode), unesite servisnu oznaku svog računara, a zatim kliknite na Submit

(Prosledi).

NAPOMENA: Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog pronalaženja ili ručno potražite model računara.

4 Kliknite na Drivers & downloads (Upravljački programi i preuzimanja)

>

Find it myself (Pronađi sam) .

5 Pomerite klizač ka dnu stranice i proširite opciju Audio (Zvuk) .

6 Kliknite na Download (Preuzmi) da biste preuzeli upravljački program za zvuk na računar.

7 Kada se preuzimanje završi, pronađite fasciklu u kojoj ste sačuvali datoteku upravljačkog programa za zvuk.

8 Dvaput kliknite na ikonu datoteke upravljačkog programa za zvuk i sledite uputstva za instalaciju upravljačkog programa na ekranu.

Preuzimanje upravljačkog programa grafičke kartice

1 Uključite računar.

2 Idite na www.dell.com/support .

3 Kliknite na Product support (Podrška za proizvode) , unesite servisnu oznaku računara, a zatim kliknite na Submit (Prosledi) .

NAPOMENA: Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog pronalaženja ili ručno potražite model računara.

4 Kliknite na Drivers & downloads (Upravljački programi i preuzimanja)

>

Find it myself (Pronađi sam) .

5 Pomerite klizač ka dnu stranice i proširite opciju Video (Video) .

6 Kliknite na Download File (Preuzmi datoteku) da biste preuzeli upravljački program za grafičku karticu na računar.

7 Kada se preuzimanje završi, pronađite fasciklu u kojoj ste sačuvali datoteku upravljačkog programa grafičke kartice.

8 Dvaput kliknite na ikonu datoteke upravljačkog programa za grafičku karticu i sledite uputstva na ekranu.

Tabela 3. Adapter ekrana u upravljaču uređaja

Pre instalacije upravljačkog programa Posle instalacije upravljačkog programa

Preuzimanje upravljačkog programa za USB 3.0

1 Uključite računar.

2 Idite na www.dell.com/support .

3 Kliknite na Product support (Podrška za proizvode) , unesite servisnu oznaku računara, a zatim kliknite na Submit (Prosledi) .

NAPOMENA: Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog pronalaženja ili ručno potražite model računara.

4 Kliknite na Drivers & downloads (Upravljački programi i preuzimanja)

>

Find it myself (Pronađi sam) .

5 Pomerite klizač ka dnu stranice i proširite opciju Chipset (Skup čipova) .

6 Kliknite na Download (Preuzmi) da biste preuzeli upravljački program za USB 3.0 na računar.

86

Preuzimanje upravljačkih programa

7 Kada se preuzimanje završi, pronađite fasciklu u kojoj ste sačuvali datoteku upravljačkog programa za USB 3.0.

8

Dvaput kliknite na ikonu datoteke upravljačkog programa i pratite uputstva na ekranu.

Preuzimanje upravljačkog programa za funkciju Wi-Fi

1 Uključite računar.

2 Idite na www.dell.com/support .

3 Kliknite na Product support (Podrška za proizvode) , unesite servisnu oznaku računara, a zatim kliknite na Submit (Prosledi) .

NAPOMENA: Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog pronalaženja ili ručno potražite model računara.

4 Kliknite na Drivers & downloads (Upravljački programi i preuzimanja)

>

Find it myself (Pronađi sam) .

5

Pomerite klizač ka dnu stranice i proširite opciju Network (Mreža) .

6 Kliknite na Download (Preuzmi) da biste preuzeli upravljački program za Wi-Fi na računar.

7 Kada se preuzimanje završi, pronađite fasciklu u kojoj ste sačuvali datoteku upravljačkog programa za Wi-Fi.

8 Dvaput kliknite na ikonu datoteke upravljačkog programa i sledite uputstva za instalaciju upravljačkog programa na ekranu.

Preuzimanje upravljačkog programa za čitač medijskih kartica

1 Uključite računar.

2 Idite na www.dell.com/support .

3 Kliknite na stavku Product support (Podrška za proizvode), unesite servisnu oznaku svog računara, a zatim kliknite na Submit

(Prosledi).

NAPOMENA: Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog pronalaženja ili ručno potražite model računara.

4 Kliknite na Drivers & downloads (Upravljački programi i preuzimanja)

>

Find it myself (Pronađi sam) .

5 Pomerite klizač ka dnu stranice i proširite opciju Chipset (Skup čipova) .

6 Kliknite na Download (Preuzmi) da biste preuzeli upravljački program za čitač medijskih kartica na svoj računar.

7 Kada se preuzimanje završi, pronađite fasciklu u kojoj ste sačuvali datoteku upravljačkog programa za čitač medijskih kartica.

8 Dvaput kliknite na ikonu datoteke upravljačkog programa za čitač kartice i sledite uputstva na ekranu.

Preuzimanje upravljačkog programa za skup čipova

1 Uključite računar.

2 Idite na www.dell.com/support .

3 Kliknite na stavku Product support (Podrška za proizvode), unesite servisnu oznaku svog računara, a zatim kliknite na Submit

(Prosledi).

NAPOMENA: Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog pronalaženja ili ručno potražite model računara.

4 Kliknite na Drivers & downloads (Upravljački programi i preuzimanja)

>

Find it myself (Pronađi sam) .

5 Pomerite klizač ka dnu stranice i proširite opciju Chipset (Skup čipova) .

6 Kliknite na ili dodirnite Download (Preuzmi) da biste preuzeli upravljački program za čipset na svoj računar.

7 Kada se preuzimanje završi, pronađite fasciklu u kojoj ste sačuvali datoteku upravljačkog programa za skup čipova.

8 Dvaput kliknite na ikonu datoteke upravljačkog programa za čipset i sledite uputstva na ekranu.

Preuzimanje upravljačkog programa za mrežu

1 Uključite računar.

2 Idite na www.dell.com/support .

3 Kliknite na Product Support (Podrška za proizvod) , unesite servisnu oznaku računara i kliknite na Submit (Prosledi) .

NAPOMENA: Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog pronalaženja ili ručno potražite model računara.

Preuzimanje upravljačkih programa

87

4 Kliknite na Drivers & downloads (Upravljački programi i preuzimanja)

>

Find it myself (Pronađi sam) .

5 Pomerite klizač ka dnu stranice i proširite opciju Network (Mreža) .

6 Kliknite na Download File (Preuzmi datoteku) da biste preuzeli upravljački program za mrežu na računar.

7 Sačuvajte datoteku i kada se preuzimanje završi pronađite fasciklu u kojoj ste sačuvali datoteku upravljačkog programa za mrežu.

8 Dvaput kliknite na ikonu datoteke upravljačkog programa za mrežu i sledite uputstva na ekranu.

88

Preuzimanje upravljačkih programa

54

Podešavanje sistema

NAPOMENA: žU zavisnosti od računara i instaliranih uređaja, stavke navedene u ovom odeljku mogu, ali ne moraju da se pojavljuju.

Sekvenca pokretanja

Sekvenca pokretanja dozvoljava zaobilaženje redosleda uređaja za pokretanje sistema koji je određen u programu za podešavanje sistema i direktno podizanje sa određenog uređaja (npr. optički disk ili čvrsti disk). Tokom automatskog testiranja pri uključivanju računara (POST), kada se prikaže Dell logotip, možete da:

• Pristupite programu za podešavanje sistema (System Setup) pritiskom na taster F2

• Pozovete meni za jedno pokretanje sistema pritiskom na taster F12

Meni za jedno pokretanje sistema prikazuje uređaje sa kojih možete da izvršite podizanje sistema, uključujući opciju dijagnostike. Opcije menija za pokretanje sistema su:

Removable Drive (Zamenljivi disk) (ako je dostupno)

STXXXX Drive (STXXXX disk)

NAPOMENA: XXX označava broj SATA disk jedinice.

• Optical Drive (optički disk) (ako je dostupno)

• SATA čvrsti disk (ako je dostupan)

• Dijagnostika

NAPOMENA: Ako izaberete opciju Diagnostics (Dijagnostika) prikazaće se ekran ePSA diagnostics (ePSA dijagnostika).

Ekran sa sekvencom pokretanja sistema takođe prikazuje opciju za pristupanje ekranu programa za podešavanje sistema (System Setup).

Tasteri za navigaciju

NAPOMENA: Kod najvećeg broja opcija programa za podešavanje sistema promene koje vršite se snimaju ali ne postaju aktivne dok ponovo ne pokrenete sistem.

Tasteri

Strelica gore

Strelica dole

Enter

Razmaknica

Tab

Navigacija

Prelazak na prethodno polje.

Prelazak na sledeće polje.

Odabir vrednosti u izabranom polju (ako je primenljivo) ili praćenje linka u polju.

Proširenje ili smanjenje padajuće liste, ako je primenljivo.

Prelazak na sledeću oblast izbora.

NAPOMENA: Samo za standardne grafičke pregledače.

Esc Prelazak na prethodnu stranu do prikaza glavnog ekrana. Pritiskom na Esc na glavnom ekranu prikazuje se poruka da morate da sačuvate sve nesačuvane promene i ponovo pokreće sistem.

Podešavanje sistema

89

Pregled BIOS-a

OPREZ: Ako niste iskusni korisnik računara, ne menjajte postavke u BIOS programu za podešavanje. Neke promene mogu uzrokovati nepravilan rad vašeg računara.

NAPOMENA: Pre nego što promenite program za podešavanje BIOS-a, preporučuje se da zabeležite ekran sa informacijama o

BIOS programu za podešavanje radi naknadne upotrebe.

Koristite BIOS program za podešavanje za sledeće namene:

• Dobijanje informacija o hardveru instaliranom na vašem računaru, kao što je količina RAM memorije i veličina čvrstog diska.

• Promenu informacija o konfiguraciji sistema.

• Postavljanje ili promenu opcije koje korisnici mogu birati, kao što su šifra korisnika, tip instaliranog čvrstog diska i omogućavanje ili onemogućavanje osnovnih uređaja.

Otvaranje programa za podešavanje BIOS-a

1 Uključite (ili restartujte) vaš računar.

2 Tokom POST procedure, kada se prikaže DELL logotip, sačekajte da se pojavi odzivnik F2 a zatim odmah pritisnite taster F2.

NAPOMENA: Odzivnik F2 pokazuje da je tastatura uključena. Ovaj odzivnik se može pojaviti veoma brzo, tako da morate voditi računa kada će se pojaviti, a zatim pritisnuti F2. Ako taster F2 pritisnete pre odzivnika F2, ovaj pritisak na taster biće izgubljen. Ako čekate predugo i pojavi se logotip operativnog sistema, nastavite da čekate dok ne ugledate radnu površinu.

Zatim isključite računar i pokušajte ponovo.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije USB u programu za podešavanje BIOS-a

1 Uključite ili restartujte računar.

2 Pritisnite taster F2 kada se na ekranu prikaže logotip Dell da biste ušli u program za podešavanje BIOS-a.

Prikazuje se program za podešavanje BIOS-a.

3 U levom oknu izaberite Settings (Postavke)

>

System Configuration (Konfiguracija sistema)

>

USB Configuration (USB konfiguracija) .

USB konfiguracija je prikazana u desnom oknu.

4 Izaberite ili poništite izbor u polju za potvrdu Enable External USB Port (Omogući spoljašnji USB port) da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

5 Sačuvajte postavke programa za podešavanje BIOS-a i izađite iz opcije.

Identifikacija čvrstog diska u programu za podešavanje BIOS-a

1 Uključite ili restartujte računar.

2 Pritisnite taster F2 kada se na ekranu prikaže logotip Dell da biste ušli u program za podešavanje BIOS-a.

Lista čvrstih diskova se prikazuje u opciji System Information (Informacije o sistemu) u grupi General (Opšte) .

Provera memorije sistema u programu za podešavanje BIOS-a

1 Uključite ili restartujte računar.

2 Pritisnite taster F2 kada se na ekranu prikaže logotip Dell da biste ušli u program za podešavanje BIOS-a.

3 U levom oknu izaberite Settings (Postavke)

>

General (Opšte)

>

System Information (Informacije o sistemu) .

Informacije o memoriji su prikazane u desnom oknu.

90

Podešavanje sistema

Opcije programa za podešavanje sistema (System

Setup)

NAPOMENA: U zavisnosti od ovog računara i instaliranih uređaja, stavke navedene u ovom odeljku mogu, ali ne moraju da se pojavljuju.

Tabela 4. Opcije za podešavanje sistema - Meni „System Information“ (Informacije o sistemu)

Opšte-System Information (Informacije o sistemu)

System Information

BIOS Version

Service Tag

Asset Tag

Prikazuje broje verzije BIOS-a.

Prikazuje servisnu oznaku računara.

Prikazuje oznaku delova računara.

Ownership Tag

Manufacture Date

Ownership Date

Express Service Code

Memory Information (Informacije o memoriji)

Memory Installed

Memory Available

Memory Speed

Memory Channel Mode

Memory Technology

DIMM A Size

DIMM B Size

Processor Information (Informacije o procesoru)

Prikazuje oznaku vlasništva računara.

Prikazuje datum proizvodnje računara.

Prikazuje datum sticanja vlasništva računara.

Prikazuje kod za brzi servis računara.

Prikazuje ukupnu instaliranu memoriju računara.

Prikazuje ukupnu dostupnu memoriju računara.

Prikazuje brzinu memorije.

Prikazuje režim jednog ili dva kanala.

Prikazuje tehnologiju koja se koristi za memoriju.

Prikazuje veličinu DIMM A memorije.

Prikazuje veličinu DIMM B memorije.

Processor Type

Core Count

Processor ID

Current Clock Speed

Minimum Clock Speed

Maximum Clock Speed

Processor L2 Cache

Processor L3 Cache

HT Capable

64-Bit Technology

Device Information (Informacije o uređaju)

Primary HDD

M.2 SATA SSD

Prikazuje tip procesora.

Prikazuje broj jezgara na procesoru.

Prikazuje identifikacioni kod procesora.

Prikazuje trenutnu brzinu procesora.

Prikazuje minimalnu brzinu procesora.

Prikazuje maksimalnu brzinu procesora.

Prikazuje veličinu L2 keš memorije procesora.

Prikazuje veličinu L3 keš memorije procesora.

Prikazuje da li procesor podržava funkciju HyperThreading (HT).

Prikazuje da li se koristi tehnologija 64 bita.

Prikazuje informacije o primarnom čvrstom disku koja se koristi na računaru.

Prikazuje informacije o M.2 SATA poluprovodničkom disku koji se koristi na računaru.

Podešavanje sistema

91

Opšte-System Information (Informacije o sistemu)

M.2 PCIe SSD-0 Prikazuje informacije o M.2 PCIe poluprovodničkoj disk jedinici koja se koristi na računaru.

LOM MAC Address

Video Controller

Prikazuje LOM MAC adresu računara.

Prikazuje video kontroler koji se koristi na računaru.

dGPU Video Controller

Video BIOS Version

Prikazuje informacije o neintegrisanoj grafičkoj kartici koja se koristi na računaru.

Prikazuje video verziju BIOS-a koja se koristi na računaru.

Video Memory

Panel Type

Ugrađena rezolucija

Audio Controller

Wi-Fi Device

Bluetooth Device

Battery Information

Boot Sequence

Boot Sequence

Boot List Option

Prikazuje informacije o video memoriji računara.

Prikazuje tip ploče računara.

Prikazuje originalnu rezoluciju računara.

Prikazuje informacije o audio kontroleru koji se koristi na računaru.

Prikazuje informacije o bežičnom uređaju koji se koristi na računaru.

Prikazuje informacije o Bluetooth uređaju koji se koristi na računaru.

Prikazuje informacije o statusu baterije.

Prikazuje sekvencu pokretanja sistema.

Prikazuje dostupne opcije pokretanja sistema.

Advanced Boot Options

Enable Legacy Option ROMs

Enable Attempt Legacy Boot

UEFI Boot Path Security

Date/Time

Omogućava ili onemogućava ROM memorije starije opcije.

Omogućava ili onemogućava pokušaj pokretanja pomoću starije opcije.

Omogućava ili onemogućava da sistem zahteva od korisnika administratorsku lozinku kada se sistem pokreće sa UEFI putanje za pokretanje izabrane u meniju za pokretanje koji se dobija pritiskom na F12.

Prikazuje trenutni datum u formatu MM/DD/GG i trenutno vreme u formatu

HH:MM:SS AM/PM.

Tabela 5. Opcije za podešavanje sistema - Meni „System Configuration“ (Konfiguracija sistema)

System Configuration (Konfiguracija sistema)

Integrated NIC

Enable UEFI Network Stack

SATA Operation

Drives

SMART Reporting

USB Configuration

Enable Boot Support (Omogući podršku za pokretanje)

Enable External USB Port

Thunderbolt Adapter Configuration

Audio

Keyboard Illumination

Kontroliše ugrađeni LAN kontroler.

Omogućava ili onemogućava stek UEFI mreže.

Konfiguriše režim rada integrisanog kontrolera SATA čvrstog diska.

Omogućava ili onemogućava različite disk jedinice na ploči.

Omogućava ili onemogućava SMART izveštavanje tokom pokretanja sistema.

Omogućava ili onemogućava USB uređaje za masovno skladištenje kao što su spoljašnji čvrsti disk, optička disk jedinica i USB disk jedinica.

Omogućava ili onemogućava pokretanje sistema sa USB uređaja za masovno skladištenje koji su povezani na spoljašnji USB port.

Omogućava ili onemogućava podršku za Thunderbolt tehnologiju.

Omogućava ili onemogućava integrisani audio kontroler.

Omogućava izbor načina rada funkcije osvetljenja tastature.

92

Podešavanje sistema

System Configuration (Konfiguracija sistema)

Keyboard Backlight Timeout on AC

Keyboard Backlight Timeout on Battery

Miscellaneous Devices

Ako je pozadinsko osvetljenje omogućeno, ova funkcija definiše vrednost za istek vremena pozadinskog osvetljenja tastature kada je adapter za naizmeničnu struju priključen na računar.

Ako je pozadinsko osvetljenje omogućeno, ova funkcija definiše vrednost za istek vremena pozadinskog osvetljenja tastature kada računar radi samo na baterijsko napajanje.

Omogućava ili onemogućava različite ugrađene uređaje.

Tabela 6. Opcija podešavanja sistema - Meni „Video“ (Video)

Video

LCD Brightness Podesite osvetljenje ploče nezavisno od napajanja baterije ili napajanja naizmeničnom strujom.

Tabela 7. Opcija podešavanja sistema - Meni Bezbednost

Security (Bezbednost)

Admin Password

System Password

Internal HDD-0 Password

Strong Password

Password Configuration

Password Bypass

Password Change

Non-Admin Setup Changes

UEFI Capsule Firmware Updates

PTT Security

Computrace(R)

Admin Setup Lockout

Master Password Lockout

Podešava, menja ili briše administratorsku lozinku.

Podešava, menja ili briše sistemsku lozinku.

Podešava, menja ili briše internu lozinku čvrstog diska.

Omogućava ili onemogućava bezbedne lozinke.

Kontroliše minimalan i maksimalan broj dozvoljenih znakova za administratorsku i sistemsku lozinku.

Premošćava sistemsku (pokretanje) lozinku i lozinku unutrašnjeg čvrstog diska tokom restartovanja sistema.

Omogućava ili onemogućava promene sistemske lozinke i lozinke čvrstog diska kada je postavljena administratorska lozinka.

Određuje da li su promene opcija konfiguracije dozvoljene kada je postavljena administratorska lozinka.

Omogućava ili onemogućava ažuriranja BIOS-a preko paketa za ažuriranje UEFI kapsule.

Omogućava ili onemogućava vidljivost Platform Trust Technology (PTT) za operativni sistem.

Omogućava ili onemogućava interfejs BIOS modula opcionalne Computrace(R) usluge kompanije Absolute Software.

Omogućava vam da sprečite korisnike da ulaze u program za podešavanje kada je postavljena administratorska lozinka.

Onemogućava podršku za glavnu lozinku. Lozinke za čvrsti disk treba da se obrišu pre promene podešavanja.

Tabela 8. Opcije za podešavanje sistema - Meni „Secure Boot“ (Bezbedno pokretanje)

Secure Boot (Bezbedno pokretanje)

Secure Boot Enable

Secure Boot Mode

Omogućava ili onemogućava funkciju bezbednog pokretanja.

Menja ponašanje bezbednog pokretanja da bi omogućio procenu ili aktiviranje potpisa

UEFI upravljačkog programa.

Expert Key Management

Podešavanje sistema

93

Secure Boot (Bezbedno pokretanje)

Expert Key Management

Custom Mode Key Management

Omogućava ili onemogućava funkciju Expert Key Management.

Izbor prilagođenih vrednosti za stručno upravljanje ključem.

Tabela 9. Opcije za podešavanje sistema - Meni „Intel Software Guard Extensions“ (Intel proširenja softverske zaštite)

Proširenja Intel softverske zaštite

Intel SGX Enable

Enclave Memory Size

Performanse

Multi Core Support

Omogućava ili onemogućava Intel proširenja softverske zaštite.

Podešava veličinu rezervne memorije Intel proširenja softverske zaštite.

Omogućava višestruka jezgra.

Podrazumevano: Enabled (Omogućeno).

Intel SpeedStep

C-States Control

Omogućava ili onemogućava tehnologiju Intel SpeedStep.

Podrazumevano: Enabled (Omogućeno).

NAPOMENA: Ako je funkcija omogućena, brzina procesora i napon jezgra se podešavaju dinamički na osnovu opterećenja procesora.

Omogućava ili onemogućava dodatna stanja mirovanja procesora.

Podrazumevano: Enabled (Omogućeno).

Intel TurboBoost

HyperThread control

Omogućava ili onemogućava Intel TurboBoost režim procesora.

Podrazumevano: Enabled (Omogućeno).

Omogućava ili onemogućava HyperThreading u procesoru.

Podrazumevano: Enabled (Omogućeno).

Power Management (Upravljanje energijom)

AC Behavior

Enable Intel Speed Shift Technology

Auto On Time

USB Wake Support

Advanced Battery Charge Configuration

Primary Battery Charge Configuration

Omogućava da se sistem automatski uključuje, kada se priključi na naizmeničnu struju.

Omogućava ili onemogućava Intel Speed Shift tehnologiju.

Omogućava podešavanje računara za svakodnevno automatsko uključivanje ili uključivanje prema unapred izabranom datumu i vremenu. Ova opcija se može konfigurisati samo ako je funkcija „Auto On Time“ postavljena na „Everyday“

(Svakodnevno), „Weekdays“ (Sedmično) ili „Selected Days“ (Izabrani dani).

Podrazumevano: Disabled (Onemogućeno).

Omogućava da USB uređaji pokreću računar iz stanja pripravnosti.

Omogućava naprednu konfiguraciju napajanja baterije od početka dana do navedenog radnog perioda.

Podesite postavke primarnog napajanja baterije sa unapred izabranim prilagođenim pokretanjem i zaustavljanjem napajanja.

Podrazumevano: Adaptive (Adaptivno).

Ponašanje u POST režimu

Adapter Warnings

Numlock Enable

Fn Lock Options

Fastboot

Omogućava upozorenja za adapter.

Podrazumevano: Enabled (Omogućeno).

Omogućava funkciju NumLock kad se računar pokrene.

Omogućava ili onemogućava režim zaključavanja tastera Fn.

Omogućava podešavanje brzine procesa pokretanja sistema.

94

Podešavanje sistema

Proširenja Intel softverske zaštite

Extend BIOS POST Time

Full Screen Logo

Warnings and Errors

Sign of Life Indication

Podrazumevano: Thorough (Detaljno).

Konfiguriše dodatno kašnjenje pretpokretanja.

Omogućava ili onemogućava logotip preko celog ekrana.

Stavlja proces pokretanja na pauzu kada sistem otkrije upozorenja i greške.

Omogućava ili onemogućava da se tokom POST vremena pokazuje da li je dugme za napajanje pritisnuto i to na način da korisnik može da čuje ili oseti.

Tabela 10. Opcije za podešavanje sistema - Meni „Virtualization Support“ (Podrška za virtuelizaciju)

Virtualization Support (Podrška za virtuelizaciju)

Virtualization Određuje da li monitor virtuelne mašine (VMM) može koristiti dodatne hardverske mogućnosti koje obezbeđuje tehnologija Intel Virtualization Technology.

VT for Direct I/O Određuje da li monitor virtuelne mašine (VMM) može koristiti dodatne hardverske mogućnosti koje obezbeđuje tehnologija Intel Virtualization Technology za direktne U/I.

Tabela 11. Opcija podešavanja sistema - Meni „Wireless“ (Bežična mreža)

Wireless (Bežična mreža)

Wireless Switch

Wireless Device Enable

Određuje koji bežični uređaj se može kontrolisati bežičnim prekidačem.

Omogućava ili onemogućava unutrašnje bežične uređaje.

Tabela 12. Opcija podešavanja sistema - Meni „Maintenance“ (Održavanje)

Maintenance (Održavanje)

Service Tag

Asset Tag

BIOS Downgrade

Data Wipe

BIOS Recovery

Prikazuje servisnu oznaku sistema.

Kreira oznaku delova sistema.

Kontroliše flešovanje fabričkog softvera sistema na prethodne verzije.

Omogućava korisnicima da bezbedno brišu podatke sa svih unutrašnjih uređaja za skladištenje.

Omogućava korisniku da sistem vrati iz određenih oštećenih stanja BIOS-a iz datoteke za oporavak na primarnom čvrstom disku korisnika ili spoljašnjoj USB memoriji.

Tabela 13. Opcije za podešavanje sistema - Meni „System Logs“ (Evidencije sistemskih događaja)

System Logs (Evidencije sistemskih događaja)

BIOS Events

Thermal Events

Power Events

Prikazuje BIOS događaje.

Prikazuje termalne događaje.

Prikazuje događaje napajanja.

Tabela 14. Opcije za podešavanje sistema – Meni „SupportAssist System Resolution“ (Rezolucija SupportAssist sistema)

SupportAssist System Resolution (Rezolucija SupportAssist sistema)

Auto OS recovery Threshold

SupportAssist OS Recovery

Kontroliše tok automatskog pokretanja sistema za konzolu za rezoluciju SupportAssist sistema i za alatku za oporavak Dell OS.

Omogućava ili onemogućava tok pokretanja sistema za alatku za oporavak

SupportAssist OS u slučaju određenih grešaka sistema.

Podešavanje sistema

95

55

Lozinka sistema i lozinka za podešavanje

Tabela 15. Lozinka sistema i lozinka za podešavanje

Tip lozinke

Lozinka sistema

Lozinka za podešavanje

Opis

Lozinka koju morate uneti da biste se prijavili na sistem.

Lozinka koju morate uneti da biste pristupili i izmenili podešavanja

BIOS-a na računaru.

Možete da kreirate lozinku sistema i lozinku za podešavanje da biste zaštitili računar.

OPREZ: Lozinke pružaju osnovni nivo bezbednosti podataka na računaru.

OPREZ: Svako može pristupiti podacima ukladištenim na računaru ako računar nije zaključan ili pod nadzorom.

NAPOMENA: Funkcija lozinka sistema i lozinka za podešavanje je onemogućena.

Dodeljivanje lozinke sistema i lozinke za podešavanje

Novu lozinku sistema možete da dodelite samo kada je status Nije postavljena .

Da biste pristupili podešavanju sistema, pritisnite taster F2 odmah nakon uključivanja ili ponovnog pokretanja sistema.

1 U BIOS-u sistema ili ekranu System Setup (Podešavanje sistema) , izaberite Security (Bezbednost) i pritisnite Enter.

Prikazuje se ekran Security (Bezbednost) .

2 Izaberite System Password (Lozinka sistema) i kreirajte lozinku u polju Enter the new password (Unos nove lozinke) .

Koristite sledeće smernice da biste dodelili lozinku sistema:

• Lozinka može imati do 32 znakova.

• Lozinka može sadržati brojeve od 0 do 9.

• Dozvoljena su samo mala slova, dok mala slova nisu dozvoljena.

• Dozvoljeni su samo sledeći specijalni znaci: razmak, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

3 Unesite lozinku sistema koju ste prethodno uneli u polje Confirm new password (Potvrda nove lozinke) i kliknite na OK (U redu) .

4 Pritisnite taster Esc i pojavljuje se poruka za čuvanje promena.

5 Pritisnite Y da biste sačuvali promene.

Računar se ponovo pokreće.

Brisanje ili promena postojeće lozinke za podešavanje sistema

Proverite da li je opcija Password Status (Status lozinke) podešena na Unlocked (Otključano) (u programu za podešavanje sistema System

Setup) pre nego što pokušate da izbrišete ili izmenite postojeću lozinku sistema i/ili lozinku za podešavanje. Ako je opcija Password Status

(Status lozinke) podešena na Locked (Zaključano), nećete moći da izbrišete ili izmenite postojeću lozinku sistema i/ili lozinku za podešavanje.

96

Lozinka sistema i lozinka za podešavanje

Da biste pristupili programu za podešavanje sistema (System Setup), pritisnite F2 odmah nakon uključivanja ili ponovnog uključivanja.

1

U System BIOS (BIOS-u sistema) ili ekranu System Setup (Podešavanje sistema) , izaberite System Security (Bezbednost sistema) i pritisnite Enter.

Prikazuje se ekran System Security (Bezbednost sistema) .

2 Na ekranu System Security (Bezbednost sistema) , proverite da li je Password Status (Status lozinke) Unlocked (Otključano) .

3 Izaberite System Password (Lozinka sistema) , izmenite ili obrišite postojeću lozinku sistema i pritisnite taster Enter ili Tab.

4 Izaberite Setup Password (Lozinka za podešavanje) , izmenite ili obrišite postojeću lozinku za podešavanje i pritisnite taster Enter ili

Tab.

NAPOMENA: Ako promenite lozinku sistema i/ili lozinku za podešavanje, ponovo unesite novu lozinku kada se to od vas zatraži. Ako izbrišete lozinku sistema i/ili lozinku za podešavanje, potvrdite brisanje kada se to od vas zatraži.

5 Pritisnite taster Esc i pojavljuje se poruka za čuvanje promena.

6 Pritisnite taster Y da biste sačuvali promene i izašli iz programa za podešavanje sistema (System Setup).

Računar se ponovo pokreće.

Brisanje CMOS podešavanja

OPREZ: Brisanje CMOS podešavanja će resetovati podešavanja BIOS-a na računaru.

1

Uklonite poklopac osnove .

2 Odspojite kabl baterije sa matične ploče.

3

Uklonite dugmastu bateriju .

4 Sačekajte jedan minut.

5

Postavite dugmastu bateriju .

6 Povežite kabl baterije na matičnu ploču.

7

Postavite poklopac osnove

.

Brisanje zaboravljenih lozinki

Kontaktirajte Dell tehničku podršku da biste obrisali zaboravljene lozinke na www.dell.com/contactdell .

Lozinka sistema i lozinka za podešavanje

97

56

Rešavanje problema

Ažuriranje BIOS-a

Možda ćete morati da flešujete (ažurirate) BIOS kada bude dostupna njegova ispravka ili kada menjate matičnu ploču.

Pratite sledeće korake da biste obavili brzo ažuriranje BIOS-a:

1

Uključite računar.

2 Idite na www.dell.com/support .

3 Kliknite na stavku Product support (Podrška za proizvode), unesite servisnu oznaku svog računara, a zatim kliknite na Submit

(Prosledi).

NAPOMENA: Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog pronalaženja ili ručno potražite model računara.

4 Kliknite na Drivers & downloads (Upravljački programi i preuzimanja)

>

Find it myself (Pronađi sam) .

5 Izaberite operativni sistem koji je instaliran na vašem računaru.

6 Pomerite klizač ka dnu stranice i proširite BIOS .

7 Kliknite na Download (Preuzimanje) da biste preuzeli najnoviju verziju BIOS-a za svoj računar.

8 Kada se preuzimanje završi, pronađite fasciklu u kojoj ste sačuvali datoteku za ažuriranje BIOS-a.

9 Dvaput kliknite na ikonu datoteke za ažuriranje BIOS-a i sledite uputstva koja se pojavljuju na ekranu.

Osvežavanje BIOS-a (USB ključ)

1 Pratite proceduru od 1. do 7. koraka u odeljku „

Osvežavanje BIOS-a “ da biste preuzeli najnoviju programsku datoteku za podešavanje

BIOS-a.

2

Napravite USB disk za pokretanje sistema. Za više informacija u bazi znanja pogledajte članak broj SLN143196 na www.dell.com/ support .

3 Iskopirajte programsku datoteku za podešavanje BIOS-a na USB disk za pokretanje sistema.

4 Umetnite USB disk za pokretanje sistema u računar koji zahteva ažuriranje BIOS-a.

5 Ponovo pokrenite računar i pritisnite F12 kada se Dell logotip prikaže na ekranu.

6

Pokrenite sistem sa USB diska iz menija One Time Boot Menu (Meni za jednokratno pokretanje sistema).

7 Unesite naziv programske datoteke za podešavanje BIOS-a i pritisnite Enter .

8 Prikazaće se BIOS Update Utility (Uslužni program za ažuriranje BIOS-a). Pratite uputstva na ekranu da biste završili proces ažuriranja

BIOS-a.

Intel Optane memorija (opcionalno)

Onemogućite Intel Optane pre uklanjanja ili zamene Intel Optane memorije i/ili SATA hard diska. Omogućite Intel Optane kada zamenite Intel

Optane memoriju i/ili SATA hard disk.

Omogućavanje Intel Optane memorije

1 Na traci zadataka kliknite na okvir za pretragu, pa ukucajte

Intel Rapid Storage Technology

.

2 Kliknite na Intel Rapid Storage Technology .

Prikazaće se Intel Rapid Storage Technology prozor.

3 Na kartici Status kliknite na Omogući (Enable) da biste omogućili Intel Optane memoriju.

98

Rešavanje problema

4 Na ekranu sa upozorenjem izaberite kompatibilnu brzu disk jedinicu, pa kliknite na Yes (Da) da biste nastavili sa omogućavanjem Intel

Optane memorije.

5 Kliknite na Intel Optane memory (Intel Optane memorija)

>

Reboot (Ponovo pokreni) da biste dovršili omogućavanje Intel Optane memorije.

NAPOMENA: Možda treba da pokrenete aplikacije i do tri puta da biste primetili sve pogodnosti u poboljšanju učinka.

Onemogućavanje Intel Optane memorije

OPREZ: Ne uklanjajte upravljački program za Intel Rapid Storage Technology kada onemogućite Intel Optane memoriju jer će to dovesti do greške plavog ekrana. Korisnički interfejs za Intel Rapid Storage Technology možete da uklonite bez deinstaliranja upravljačkog programa.

NAPOMENA: Onemogućite Intel Optane memoriju pre uklanjanja SATA memorijskog uređaja koji je ubrzan Intel Optane memorijom ili Intel Optane memorijskim modulom iz sistema.

1 Na traci zadataka kliknite na okvir za pretragu, pa ukucajte

Intel Rapid Storage Technology

.

2 Kliknite na Intel Rapid Storage Technology .

Prikazaće se Intel Rapid Storage Technology prozor.

3 Na kartici Intel Optane memorija kliknite na Disable (Onemogući) da biste onemogućili Intel Optane memoriju.

4 Kliknite na Yes (Da) ako prihvatate upozorenje.

Prikazaće se napredak onemogućavanja.

5 Kliknite na Reboot (Ponovo pokreni) da biste dovršili onemogućavanje Intel Optane memorije i resetovali računar.

Ponovo instalirajte Windows pomoću USB disk jedinice za oporavak

OPREZ: Ovaj proces formatira čvrsti disk i uklanja sve podatke sa računara. Obavezno napravite rezervne kopije podataka sa računara pre nego što započnete.

NAPOMENA: Pre ponovnog instaliranja Windowsa proverite da li računar ima više od 2 GB memorije i više od 32 GB skladišnog prostora.

NAPOMENA: Za ovaj proces može da bude potrebno i do sat vremena, a računar će se ponovo pokrenuti tokom procesa oporavka

1 Povežite USB disk jedinicu za oporavak sa računarom.

2 Ponovo pokrenite računar.

3 Pritisnite taster F12 kada se na ekranu prikaže Dell logotip da biste pristupili meniju za pokretanje sistema.

Prikazaće se poruka Preparing one-time boot menu (Priprema se meni za jednokratno pokretanje).

4 Kada se učita meni za pokretanje, izaberite USB uređaj za oporavak u odeljku UEFI BOOT (UEFI pokretanje).

Sistem će se ponovo pokrenuti i prikazaće se ekran Choose the keyboard layout (Izbor rasporeda tastature).

5 Izaberite raspored tastature.

6 Na ekranu Choose an option (Izaberite opciju) kliknite na Troubleshoot (Rešavanje problema).

7 Kliknite na Recover from a drive (Oporavak sa disk jedinice).

8

Izaberite jednu od sledećih opcija:

• Just remove my files (Samo ukloni datoteke) za brzo formatiranje.

• Fully clean the drive (Potpuno obriši disk) za potpuno formatiranje.

9 Kliknite na Recover (Oporavak) da biste započeli proces oporavka.

Rešavanje problema

99

Poboljšana procena sistema pre pokretanja (ePSA) - dijagnostika

OPREZ: Koristite ePSA dijagnostiku isključivo za testiranje svog računara. Korišćenje ovog programa na drugim računarima može da dovede do pojave netačnih rezultata ili poruka o greškama.

ePSA dijagnostika (takođe se naziva dijagnostika sistema) vrši sveobuhvatnu proveru hardvera. ePSA dijagnostika je ugrađena zajedno sa

BIOS-om, a BIOS je pokreće interno. Ugrađena dijagnostika sistema pruža niz opcija za određene uređaje ili grupe uređaja koje vam omogućavaju da:

• Pokrenete testove automatski ili u interaktivnom režimu

• Ponovite testove

• Prikažete ili sačuvate rezultate testova

• Prođete kroz testove kako biste uveli dodatne opcije testiranja da biste obezbedili dodatne informacija o neispravnom(im) uređaju(ima)

Pregledate statusne poruke koje pružaju informacije o tome da li su testovi uspešno završeni

• Pregledate poruke o greškama koje pružaju informacije o problemima nastalim tokom testiranja

NAPOMENA: Neki testovi za posebne uređaje zahtevaju interakciju korisnika. Uvek budite pored terminala računara za vreme obavljanja dijagnostičkih testova.

Više informacija potražite u odeljku Dell EPSA Diagnostic 3.0

.

Pokretanje ePSA dijagnostike

1 Uključite računar.

2 Dok se sistem računara pokreće, pritisnite taster F12 kada se pojavi Dell logotip.

3 Na ekranu za podizanje sistema izaberite opciju Diagnostics (Dijagnostika) .

4 Kliknite na strelicu u donjem levom uglu.

Prikazaće se početna stranica za dijagnostiku.

5 Kliknite na strelicu u donjem desnom uglu da biste otišli na listu stranica.

Navedene su otkrivene stavke.

6 Ako želite da pokrenete dijagnostički test na određenom uređaju, pritisnite Esc i kliknite na Yes (Da) da biste zaustavili dijagnostički test.

7 Izaberite uređaj u levom oknu i kliknite na Run Tests (Pokreni testove) .

8 Ako postoje bilo kakvi problemi prikazaće se kodovi grešaka.

Zabeležite kôd greške i broj potvrde i obavestite kompaniju Dell.

Svetla za dijagnostiku sistema

Svetlo za status napajanja i baterije/svetlo za aktivnost čvrstog diska

Pokazuje status punjenja baterije ili aktivnosti čvrstog diska.

NAPOMENA: Pritisnite taster Fn+H da biste menjali ovo svetlo između svetla za status napajanja i baterije i svetla za aktivnost čvrstog diska.

Svetlo za aktivnost čvrstog diska

Uključuje se kada računar čita podatke sa čvrstog diska ili upisuje podatke na njega.

NAPOMENA: Svetlo za aktivnost čvrstog diska je podržano samo na računarima uz koje se isporučuje čvrsti disk.

Svetlo za status napajanja i baterije

Pokazuje status napajanja i punjenja baterije

100

Rešavanje problema

Neprekidno belo — Adapter za napajanje je povezan i baterija je napunjena više od 5 procenata.

Žuto svetlo — Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je manji od 5 procenata.

Off (Isključeno)

• Adapter za napajanje je povezan i baterija je potpuno napunjena.

• Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je veći od 5 procenata.

• Računar je u stanju spavanja, hibernacije ili je isključen

NAPOMENA: Svetlo za aktivnost čvrstog diska je podržano samo na računarima uz koje se isporučuje čvrsti disk.

Svetlo za status napajanja i baterije treperi žuto uz trepćuće kodove koji ukazuju na kvar.

Na primer, svetlo za status napajanja i baterije treperi žuto dva puta nakon čega sledi pauza, a zatim treperi belo tri puta nakon čega sledi pauza. Ovaj šablon 2,3 se nastavlja dok se računar ne isključi, što pokazuje da memorija ili RAM memorija nisu detektovane.

U sledećoj tabeli navedeni su različiti svetlosni šabloni i opisano je šta oni znače.

Tabela 16. Dijagnostika

2,5

2,6

2,7

3,1

3,2

Svetlosni šablon

2,1

2,2

2,3

2,4

3,3

3,4

Opis problema

Otkaz CPU

Matična ploča: Greška BIOS-a i ROM-a

Nije detektovana memorija ili RAM memorija

Otkaz memorije ili RAM memorije

Instalirana nevažeća memorija

Greška matične ploče ili skupa čipova

Otkaz LCD-a

Otkaz CMOS baterije

Otkaz PCI ili video kartice ili skupa čipova

Slika za oporavak nije pronađena

Slika za oporavak je pronađena ali je nevažeća

Svetlo statusa kamere: Pokazuje da li se kamera koristi.

• Neprekidno belo — Kamera se koristi.

• Isključeno — Kamera se ne koristi.

Svetlo statusa tastera Caps Lock: Pokazuje da li je funkcija Caps Lock omogućena ili onemogućena.

Neprekidno belo — Funkcija Caps Lock je omogućena.

Isključeno — Funkcija Caps Lock je onemogućena.

Isključivanje i ponovno uključivanje Wi-Fi funkcije

Ako računar ne može da se poveže sa internetom zbog problema sa povezivanjem na Wi-Fi mrežu, možete da isključite i ponovo uključite

Wi-Fi funkciju. U nastavku je navedena procedura sa uputstvima za isključivanje i ponovno uključivanje Wi-Fi funkcije.

NAPOMENA: Neki dobavljači internet usluga obezbeđuju kombinovani uređaj modem/ruter.

1 Isključite računar.

2 Isključite modem.

Rešavanje problema

101

3 Isključite bežični ruter.

4

Sačekajte 30 sekundi.

5 Uključite bežični ruter.

6 Uključite modem.

7 Uključite računar.

Oslobađanje zaostale energije

Zaostala energija predstavlja zaostali statički elektricitet koji ostaje u računaru čak i kada se on isključi i baterija ukloni. Sledeća procedura sadrži uputstva o tome kako da izvršite oslobađanje zaostale energije:

1 Isključite računar.

2 Isključite adapter za napajanje iz računara.

3 Pritisnite i držite dugme za napajanje 15 sekundi da biste ispraznili zaostalu energiju.

4 Uključite adapter za napajanje u računar.

5

Uključite računar.

102

Rešavanje problema

57

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

Resursi za samostalnu pomoć

Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:

Tabela 17. Resursi za samostalnu pomoć

Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell

Dell Help & Support aplikacija www.dell.com

Saveti

Kontaktirajte podršku

Pomoć na mreži za operativni sistem

U pretrazi sistema Windows, unesite

Contact Support

, i pritisnite Enter.

www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux

Informacije o rešavanju problema, korisnička uputstva, uputstva za konfigurisanje, specifikacije proizvoda, blogovi za tehničku pomoć, upravljački programi, ispravke softvera itd.

Članci iz Dell baze znanja za rešavanje raznih problema u vezi sa računarom.

www.dell.com/support

1 Idite na www.dell.com/support .

2 Upišite temu ili ključnu reč u okvir Search (Pretraga).

3 Kliknite na Search (Pretraži) da biste pretražili povezane članke.

Saznajte sledeće informacije o svom proizvodu:

• Specifikacije proizvoda

• Operativni sistem

• Podešavanje i korišćenje proizvoda

• Rezervna kopija podataka

• Rešavanje problema i dijagnostika

• Vraćanje sistema na fabrička podešavanja i oporavak sistema

• BIOS informacije

Pogledajte

Me and My Dell

(Ja i moj Dell) na stranici www.dell.com/ support/manuals .

Da biste pronašli odeljak

Me and My Dell

(Ja i moj Dell) koji je relevantan za vaš proizvod, identifikujte proizvod na jedan od sledećih načina:

• Izaberite Detect Product (Otkrij proizvod).

• Pronađite proizvod u padajućem meniju u odeljku View

Products (Pregledajte proizvode).

• Unesite Service Tag number (broj servisne oznake) ili Product

ID (ID proizvoda) u traku za pretragu.

Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi sa prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkom podrškom, posetite www.dell.com/contactdell .

NAPOMENA: Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji.

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

103

NAPOMENA: Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici, računu ili katalogu Dell proizvoda.

104

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals