Dell G5 15 5500 gseries laptop Navodila za uporabo

Add to my manuals
79 Pages

advertisement

Dell G5 15 5500 gseries laptop Navodila za uporabo | Manualzz

Dell G5 15 5500

Priročnik za servisiranje

Regulativni model: P89F

Regulativni tip: P89F003

April 2020

Rev. A00

Opombe, svarila in opozorila

OPOMBA : OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.

POZOR : SVARILO označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov in svetuje, kako se izogniti težavi.

OPOZORILO : OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, osebnih poškodb ali smrti.

© 2020– Dell Inc. ali njegove podružnice. Vse pravice pridržane. Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Dell Inc. ali njenih hčerinskih družb. Druge blagovne znamke so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

Kazalo

Poglavje 1: Delo v notranjosti računalnika.......................................................................................... 6

Preden začnete delo v notranjosti računalnika.................................................................................................................. 6

Preden začnete................................................................................................................................................................6

Varnostna navodila................................................................................................................................................................ 6

Zaščita pred elektrostatično razelektritvijo (ESD).............................................................................................................7

Servisni komplet ESD za teren.............................................................................................................................................7

Transport občutljivih delov................................................................................................................................................... 8

Ko končate delo v notranjosti računalnika.......................................................................................................................... 8

Poglavje 2: Odstranjevanje in namestitev komponent......................................................................... 9

Priporočena orodja.................................................................................................................................................................9

Seznam vijakov...................................................................................................................................................................... 9

Glavne komponente računalnika Inspiron 5500............................................................................................................... 10

pokrov osnovne plošče........................................................................................................................................................12

Odstranjevanje pokrova osnovne plošče.....................................................................................................................12

Nameščanje pokrova osnovne plošče..........................................................................................................................14

Svetlobna palica....................................................................................................................................................................16

Odstranjevanje svetlobne palice................................................................................................................................... 16

Nameščanje svetlobne palice........................................................................................................................................ 17

Pomnilniški modul................................................................................................................................................................. 18

Odstranjevanje pomnilniškega modula......................................................................................................................... 18

Nameščanje pomnilniškega modula..............................................................................................................................19

Prva reža M.2 za pogon SSD.............................................................................................................................................20

Odstranjevanje pogona SSD 2230 iz prve reže M.2................................................................................................. 20

Nameščanje pogona SSD 2230 v prvo režo M.2....................................................................................................... 21

Odstranjevanje pogona SSD 2280/pomnilnika Intel Optane iz prve reže M.2...................................................... 23

Nameščanje pogona SSD 2280/pomnilnika Intel Optane v prvo režo M.2............................................................23

Druga reža M.2 za pogon SSD.......................................................................................................................................... 24

Odstranjevanje pogona SSD 2280 iz druge reže M.2...............................................................................................24

Nameščanje pogona SSD 2280 v drugo režo M.2.................................................................................................... 25

Trdi disk.................................................................................................................................................................................26

Odstranjevanje trdega diska.........................................................................................................................................26

Nameščanje trdega diska.............................................................................................................................................. 27

baterijo.................................................................................................................................................................................. 29

Odstranjevanje 3-celične baterije................................................................................................................................ 29

Nameščanje 3-celične baterije..................................................................................................................................... 29

Odstranjevanje 6-celične baterije................................................................................................................................ 30

Nameščanje 6-celične baterije...................................................................................................................................... 31

Brezžična kartica................................................................................................................................................................. 32

Odstranjevanje kartice WLAN......................................................................................................................................32

Nameščanje kartice WLAN...........................................................................................................................................33

Zvočniki.................................................................................................................................................................................35

Odstranjevanje zvočnikov.............................................................................................................................................35

Nameščanje zvočnikov................................................................................................................................................. 35

Kazalo 3

Gumbasta baterija............................................................................................................................................................... 36

Odstranjevanje gumbaste baterije............................................................................................................................... 36

Nameščanje gumbaste baterije.................................................................................................................................... 37

Vrata za napajalnik...............................................................................................................................................................38

Odstranjevanje vrat za napajalnik................................................................................................................................ 38

Nameščanje vrat za napajalnik.....................................................................................................................................39

Ventilatorji.............................................................................................................................................................................39

Odstranjevanje levega ventilatorja...............................................................................................................................39

Nameščanje levega ventilatorja................................................................................................................................... 40

Odstranjevanje desnega ventilatorja............................................................................................................................ 41

Nameščanje desnega ventilatorja................................................................................................................................ 42

Hladilnik................................................................................................................................................................................. 43

Odstranjevanje hladilnika...............................................................................................................................................43

Nameščanje hladilnika....................................................................................................................................................44

Plošča V/I.............................................................................................................................................................................45

Odstranjevanje plošče V/I............................................................................................................................................ 45

Namestitev plošče V/I.................................................................................................................................................. 46

Sklop zaslona........................................................................................................................................................................47

Odstranjevanje sklopa zaslona..................................................................................................................................... 47

Nameščanje sklopa zaslona.......................................................................................................................................... 49

Sistemska plošča................................................................................................................................................................. 50

Odstranjevanje sistemske plošče.................................................................................................................................50

Nameščanje sistemske plošče......................................................................................................................................52

Podrejena plošča bralnika prstnih odtisov........................................................................................................................ 54

Odstranjevanje gumba za vklop z bralnikom prstnih odtisov...................................................................................54

Nameščanje gumba za vklop z bralnikom prstnih odtisov........................................................................................55

Sledilna ploščica...................................................................................................................................................................56

Odstranjevanje sledilne ploščice.................................................................................................................................. 56

Nameščanje sledilne ploščice....................................................................................................................................... 57

Sklop naslona za dlani in tipkovnice.................................................................................................................................. 58

Odstranjevanje sklopa naslona za dlani in tipkovnice................................................................................................ 58

Nameščanje sklopa naslona za dlani in tipkovnice.....................................................................................................59

Poglavje 3: Gonilniki in prenosi........................................................................................................61

Poglavje 4: Nastavitev sistema....................................................................................................... 62

Odpiranje programa za nastavitev BIOS-a.......................................................................................................................62

Smerne tipke........................................................................................................................................................................ 62

Enkratni zagonski meni....................................................................................................................................................... 63

Možnosti nastavitve sistema............................................................................................................................................. 63

Posodabljanje BIOS-a v sistemu Windows........................................................................................................................ 71

Posodabljanje BIOS-a v sistemih z omogočeno funkcijo BitLocker......................................................................... 71

Posodabljanje sistemskega BIOS-a s pogona USB....................................................................................................72

Posodabljanje Dell BIOS-a v sistemih Linux in Ubuntu....................................................................................................72

Posodabljanje BIOS-a v enkratnem zagonskem meniju (F12)........................................................................................72

Sistemsko geslo in geslo za nastavitev............................................................................................................................. 73

Dodeljevanje gesla za nastavitev sistema................................................................................................................... 74

Brisanje ali spreminjanje obstoječega gesla za nastavitev sistema.......................................................................... 74

Brisanje nastavitev CMOS............................................................................................................................................75

4 Kazalo

Ponastavitev gesel za BIOS (System Setup (Nastavitev sistema)) in sistemskih gesel......................................75

Poglavje 5: Odpravljanje težav........................................................................................................76

Obnovitev operacijskega sistema...................................................................................................................................... 76

Sistemske diagnostične lučke............................................................................................................................................ 76

Omogočanje pomnilnika Intel Optane................................................................................................................................77

Onemogočanje pomnilnika Intel Optane............................................................................................................................77

Odprava nakopičene statične elektrike.............................................................................................................................78

Zagonski cikel Wi-Fi.............................................................................................................................................................78

Poglavje 6: Iskanje pomoči in stik z družbo Dell................................................................................ 79

Kazalo 5

1

Delo v notranjosti računalnika

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

OPOMBA : Slike v tem dokumentu se lahko razlikujejo od vašega računalnika, kar je odvisno od naročene konfiguracije.

Preden začnete

Koraki

1. Shranite in zaprite vse odprte datoteke ter zaprite vse odprte programe.

2. Zaustavite računalnik. Kliknite

Start

>

Napajanje

>

Zaustavitev

.

OPOMBA : Če uporabljate drug operacijski sistem, navodila za izklop poiščite v dokumentaciji vašega operacijskega sistema.

3. Računalnik in vse priključene izključite naprave iz električnih vtičnic.

4. Iz računalnika izključite vse priključene omrežne naprave in zunanje naprave, kot so tipkovnica, miška in monitor.

5. Iz računalnika odstranite vse pomnilniške kartice in optične pogone.

Varnostna navodila

Uporabite naslednja varnostna navodila, da zaščitite računalnik pred morebitnimi poškodbami in zagotovite lastno varnost. Če ni označeno drugače, je v postopkih v tem dokumentu predpostavljeno, da ste prebrali varnostne informacije, ki ste jih dobili z računalnikom:

OPOZORILO : Preden začnete delo v notranjosti računalnika, preberite varnostna navodila, ki so mu priložena. Dodatne informacije o varnem delu najdete na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/ regulatory_compliance .

OPOZORILO : Preden odprete pokrov ali plošče računalnika, odklopite vse vire napajanja. Ko končate delo v notranjosti računalnika, znova namestite vse pokrove, plošče in vijake, preden računalnik priključite v električno vtičnico.

POZOR : Če želite preprečiti poškodbe računalnika, poskrbite, da je delovna površina ravna in čista.

POZOR : Poškodbe komponent in kartic preprečite tako, da jih držite za robove ter se ne dotikate nožic in stikov.

POZOR : Odpravljanje težav in popravila lahko izvajate le, če vam to dovoli oziroma naroči ekipa za tehnično pomoč pri podjetju Dell. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva. Oglejte si varnostna navodila, ki so priložena izdelku oziroma so na voljo na spletnem mestu www.dell.com/regulatory_compliance .

POZOR : Preden se dotaknete česar koli znotraj računalnika, se ozemljite tako, da se dotaknete nebarvane kovinske površine, kot je kovina na hrbtni strani računalnika. Med delom se občasno dotaknite nepobarvane kovinske površine, da sprostite statično elektriko, ki lahko poškoduje notranje komponente.

POZOR : Pri izključevanju kabla ne vlecite samega kabla, temveč priključek ali jeziček na njem. Nekateri kabli imajo priključke z zaklopnimi jezički ali krilatimi vijaki, ki jih morate odstraniti, preden odklopite kabel. Pri izključevanju morajo biti kabli poravnani, da se nožice na priključkih ne zvijajo. Pri priključevanju kablov morajo biti vrata in priključki pravilno obrnjeni ter poravnani.

POZOR : Pritisnite in izvrzite nameščene kartice iz bralnika pomnilniških kartic.

6 Delo v notranjosti računalnika

OPOMBA : Barva vašega računalnika in nekaterih komponent se lahko razlikuje od prikazane v tem dokumentu.

Zaščita pred elektrostatično razelektritvijo (ESD)

Elektrostatična razelektritev predstavlja veliko težavo pri ravnanju z elektronskimi komponentami, še posebej to velja za občutljive dele, kot so na primer razširitvene kartice, procesorji, pomnilniški moduli in sistemske plošče. Že zelo majhna količina naboja lahko poškoduje vezja na način, ki ga je težko odkriti, na primer z občasnim pojavljanjem napak ali krajšo življenjsko dobo. Razvoj tehnologije stremi k nižji porabi energije in hkrati večji gostoti, zaradi česar je elektrostatična razelektritev vedno večja težava.

Zaradi vse večje gostote polprevodnikov v novejših izdelkih Dell, je občutljivost na poškodbe zaradi razelektritve pri novejših izdelkih večja kot pri starejših izdelkih Dell. Zaradi tega nekateri postopki ravnanja s komponentami niso več veljavni.

Okvare zaradi elektrostatične razelektritve delimo na kritične napake in občasne napake.

Kritične napake

– kritične napake predstavljajo približno 20 odstotkov napak zaradi elektrostatične razelektritve. Naprava zaradi okvare takoj preneha delovati. Primer kritične napake je na primer pomnilniški modul, ki je bil izpostavljen elektrostatični razelektritvi, zaradi česar se takoj izpiše sporočilo »No POST/No video« skupaj z zvočnim signalom, kar pomeni, da manjka pomnilniški modul ali ta ne deluje pravilno.

Občasne napake

– občasne napake predstavljajo približno 80 odstotkov napak zaradi elektrostatične razelektritve. Visok odstotek občasnih napak pomeni, da v trenutku, ko nastane okvara, te ni mogoče takoj prepoznati. Pomnilniški modul je izpostavljen statični elektriki, pri čemer je sled vezja samo deloma oslabljena, zato se napaka ne pojavi takoj. Do dokončne okvare sledi vezja lahko pride čez več tednov ali mesecev, dotlej pa se lahko pojavijo občasne napake pomnilnika.

Takšne okvare, zaradi katerih se pojavijo občasne napake, je težko diagnosticirati in odpraviti.

Upoštevajte spodnja navodila, da preprečite okvare zaradi elektrostatične razelektritve:

• Uporabite zapestni trak, ki je pravilno ozemljen. Uporaba brezžičnega antistatičnega traku ni več dovoljena, saj ne nudi zadostne zaščite. Prijemanje ohišja računalnika pred začetkom posega v notranjosti za občutljivejše komponente ni zadostna zaščita pred elektrostatično razelektritvijo.

• Vse take dele hranite v prostoru, ki je varen pred elektrostatično razelektritvijo. Če je mogoče, uporabite antistatično preprogo in podlogo za delovno mizo.

• Pri odpakiranju dela, ki je občutljiv na statično elektriko, ga iz antistatične embalaže ne odstranjujte, dokler niste pripravljeni na njegovo namestitev. Preden odstranite antistatično embalažo, morate opraviti postopek, s katerim ozemljite telo.

• Pri prenašanju občutljivih delov jih najprej vstavite v antistatično posodo ali embalažo.

Servisni komplet ESD za teren

Nenadzorovani servisni komplet za teren je najpogosteje uporabljeni komplet. Vsak servisni komplet za teren vključuje: antistatično podlogo, zapestni trak in ozemljitveno žico.

Deli servisnega kompleta ESD za teren

Deli servisnega kompleta ESD za teren:

Antistatična podloga

– antistatična podloga ima lastnost razpršitve; nanjo lahko med servisnim posegom odlagate posamezne dele.

Ko uporabljate antistatično podlogo, morate imeti okoli zapestja tesno ovit zapestni trak, ozemljitvena žica pa mora biti pritrjena na antistatično podlogo in kovinski del računalnika, pri katerem opravljate servisni poseg. Ko opravite vse potrebno, lahko vzamete servisne dele iz vrečke ESD in jih položite na antistatično podlogo. Dele, ki so občutljivi na statiko (ESD), lahko držite v rokah, odložite na antistatično podlago, v računalnik ali v vrečko.

Zapestni trak in ozemljitvena žica

– zapestni trak in ozemljitveno žico lahko neposredno povežete z zapestjem in kovinskim delom računalnika v primeru, da ne potrebujete antistatične podlage, ali pa žico povežete z antistatično podlogo, če morate začasno nanjo odložiti dele računalnika. Fizična povezava med zapestnim trakom, ozemljitveno žico, kožo, antistatično podlogo in deli računalnika se imenuje povezovanje. Uporabite samo servisni komplet za teren z zapestnim trakom, podlogo in ozemljitveno žico. Nikoli ne uporabljajte zapestnih trakov brez žice. Notranje žice zapestnega traku se zaradi uporabe lahko poškodujejo, zato morate trak redno preverjati s testno napravo, da preprečite poškodbe strojne opreme zaradi razelektritev. Priporočljivo je, da zapestni trak in ozemljitveno žico preverite s testno napravo vsaj enkrat tedensko.

Testna naprava za zapestni trak

– notranje žice zapestnega traku se lahko sčasoma poškodujejo. Če uporabljate nenadzorovani komplet, pred vsakim servisnim posegom oziroma vsaj enkrat tedensko preskusite zapestni trak. Preskus s testno napravo je najboljši način za preverjanje ustreznosti zapestnega traku. Če nimate testne naprave, se obrnite na lokalno podružnico, če imajo napravo na voljo. Preskus opravite tako, da ozemljitveno žico zapestnega traku, ki ga ovijete okoli zapestja, potisnete v testno napravo in pritisnete gumb za začetek preskusa. Če je preskus uspešen, zasveti zelena lučka LED; če je preskus neuspešen, zasveti rdeča lučka LED skupaj z zvočnim opozorilom.

Delo v notranjosti računalnika 7

Izolatorji

– bistveno je, da delov, ki so občutljivi na razelektritev, npr. plastičnih ohišij sklopa hladilnika, ne odlagate v bližino notranjih delov računalnika, ki so izolatorji in imajo pogosto visok naboj.

Delovno okolje

– pred začetkom uporabe servisnega kompleta ESD za teren ocenite delovne pogoje v prostorih stranke. Primer: uporaba kompleta v strežniškem okolju se razlikuje od uporabe pri namiznih ali prenosnih računalnikih. Strežniki so običajno nameščeni v omarah znotraj podatkovnih središč, namizni in prenosni računalniki pa so večinoma postavljeni na pisarniških mizah. Pred delom vedno poiščite primeren odprt in urejen prostor, ki je dovolj velik za uporabo kompleta ESD za teren, hkrati pa mora ostati dovolj prostora za opremo, ki jo želite servisirati. V delovnem prostoru ne sme biti izolatorjev, ki lahko povzročijo razelektritev. Na delovnem mestu morajo biti izolatorji, kot so stiropor in drugi plastični predmeti, še pred začetkom servisiranja od komponent oddaljeni vsaj 30 centimetrov.

Antistatična embalaža

– vse naprave, ki so občutljive na razelektritev, morajo biti pred pošiljanjem pakirane v antistatično embalažo.

Priporočljiva je uporaba antistatičnih vrečk. Poškodovane dele morate vedno vrniti v embalaži novega nadomestnega dela. Antistatično vrečko morate prepogniti in zalepiti z lepilnim trakom, za zaščito poškodovanega dela pa uporabite zaščitno peno, s katero je zaščiten nov nadomestni del. Dele, ki so občutljivi na razelektritev, iz embalaže odstranite samo v delovnem okolju, ki je zaščiteno pred elektrostatično razelektritvijo. Prav tako delov ne odlagajte na antistatično vrečko, saj so zaščiteni samo v notranjosti vrečke. Dele lahko držite v rokah, odložite na antistatično podlogo, namestite v računalnik ali jih shranite v antistatično vrečko.

Transport občutljivih delov

– za transport občutljivih delov ESD, na primer nadomestnih delov ali delov, ki jih vračate Dellu, morate dele obvezno pakirati v antistatično embalažo.

Povzetek zaščite pred elektrostatično razelektritvijo

(ESD)

Vsem serviserjem na terenu se pri servisiranju izdelkov Dell priporoča uporaba ozemljitvenega zapestnega traku in antistatične podloge.

Prav tako je bistveno, da serviserji med servisnim posegom vse občutljive dele hranijo proč od izolatorjev in za transport občutljivih delov uporabljajo antistatične vrečke.

Transport občutljivih delov

Za transport občutljivih delov ESD, na primer nadomestnih delov ali delov, ki jih vračate Dellu, morate dele obvezno pakirati v antistatično embalažo.

Dvigovanje opreme

Za dvigovanje težke opreme upoštevajte napotke:

POZOR : Ne dvigujte bremen, težjih od 25 kg (50 funtov). Poiščite dodatno pomoč ali uporabite napravo za dvigovanje.

1. Postavite se v stabilen položaj. Položaj nog mora biti takšen, da imate čim večjo stabilnost; prste na nogah usmerite nekoliko navzven.

2. Napnite trebušne mišice. Trebušne mišice pri dvigovanju bremen pomagajo pri razbremenitvi hrbtenice.

3. Dvigujte z nogami in ne s hrbtom.

4. Breme naj bo čim bliže telesu. Čim bliže je breme hrbtenici, manjša je obremenitev hrbta.

5. Pri dvigovanju in spuščanju bremena imejte hrbet vzravnan. Ne dodajajte težetelesa k dvigovanju bremena. Pri dvigovanju ne zvijajte telesa ali hrbta.

6. Nasvete upoštevajte tudi pri odlaganju bremena.

Ko končate delo v notranjosti računalnika

O tem opravilu

POZOR : Če v notranjosti računalnika pustite neprivite ali raztresene vijake, ti lahko resno poškodujejo računalnik.

Koraki

1. Ponovno namestite vse vijake in se prepričajte, da v notranjosti računalnika niso ostali odvečni vijaki.

2. Preden začnete z delom na računalniku, priključite vse zunanje in periferne naprave ter kable, ki ste jih odstranili.

3. Preden začnete z delom na računalniku, ponovno namestite vse medijske kartice, diske in druge dele, ki ste jih odstranili.

4. Računalnik in vse priključene naprave priključite v električne vtičnice.

5. Vklopite računalnik.

8 Delo v notranjosti računalnika

2

Odstranjevanje in namestitev komponent

Priporočena orodja

Za postopke, navedene v tem dokumentu, boste potrebovali naslednja orodja:

• Izvijač Phillips št. 1

• Ploščati izvijač

• Plastično pero

Seznam vijakov

OPOMBA : Pri odstranjevanju vijakov iz komponente priporočamo, da si zapišete vrsto vijaka in število vijakov ter jih nato odložite v škatlo za shranjevanje vijakov. Tako boste ob vnovični namestitvi komponente zagotovo uporabili pravo število in ustrezno vrsto vijakov.

OPOMBA : Nekateri računalniki imajo magnetne površine. Poskrbite, da pri vnovični namestitvi komponent vijaki ne bodo ostali pritrjeni na take površine.

OPOMBA : Barva vijakov se morda razlikuje glede na naročeno konfiguracijo.

Tabela 1. Seznam vijakov

Komponenta Pritrjen(-a) na

pokrov osnovne plošče Sklop naslona za dlani in tipkovnice

Vrsta vijaka

M2x7

Količina

6

Slika vijaka

OPOMBA : Barva vijakov se morda razlikuje glede na naročeno konfiguracijo.

Svetlobna palica (samo

80-vatna konfiguracija)

3-celična baterija

4-celična baterija

Pogon SSD

Sklop trdega diska

Nosilec trdega diska pokrov osnovne plošče

Sklop naslona za dlani in tipkovnice

Sklop naslona za dlani in tipkovnice

Nosilec za pogon SSD

Sklop naslona za dlani in tipkovnice

Sklop trdega diska

M2x3

M2x3

M2x3

M2x3

M2x3

M3x3

3

1

3

4

7

2

Levi ventilator Sklop naslona za dlani in tipkovnice

M2x3 2

Odstranjevanje in namestitev komponent 9

Tabela 1. Seznam vijakov (nadaljevanje)

Komponenta

Desni ventilator

Pritrjen(-a) na

Sklop naslona za dlani in tipkovnice

Nosilec brezžične kartice Sistemska plošča

Nosilec sledilne ploščice Sklop naslona za dlani in tipkovnice

Gumb za vklop z bralnikom prstnih odtisov (izbirno)

Sklop naslona za dlani in tipkovnice

Nosilec vrat USB 3.1 Type-

C

Sistemska plošča

Nosilci tečajev Sklop naslona za dlani in tipkovnice

Nosilci tečajev Plošča zaslona

Vrsta vijaka

M2x3

M2x3

M2L2 z veliko glavo

M2x3

M2x3

M2.5x5

M2.5x2.5 z veliko glavo 12

2

2

4

1

7

Količina

2

Nosilci tečajev

Plošča V/I

Sistemska plošča

Plošča zaslona

Sklop naslona za dlani in tipkovnice

Podpora za KB

M2x2.5

M2x3

M2L2 z veliko glavo

2

2

2

Slika vijaka

Glavne komponente računalnika Inspiron 5500

Spodnja slika prikazuje glavne komponente računalnika Inspiron 5500.

10 Odstranjevanje in namestitev komponent

1. pokrov osnovne plošče

2. Vrata za napajalnik

3. Desni ventilator

4. Hladilnik

5. Pomnilniški modul (DIMM1)

6. Pomnilniški modul (DIMM2)

7. Sistemska plošča

8. Trdi disk

9. Baterija

10. Zvočniki

11. Sledilna ploščica

12. Nosilec sledilne ploščice

13. Sklop zaslona

14. Sklop naslona za dlani in tipkovnice

15. Pogon SSD M.2 2280

16. Toplotna zaščita

17. Pogon SSD M.2 2230

18. Toplotna zaščita

19. Brezžična kartica

20. Levi ventilator

21. Plošča V/I

22. Gumb za vklop z bralnikom prstnih odtisov

Odstranjevanje in namestitev komponent 11

OPOMBA : Dell zagotavlja seznam komponent in njihovih številk delov za izvirno kupljeno konfiguracijo sistema. Ti deli so na voljo glede na kritje z jamstvom, ki ga je kupila stranka. Za informacije o možnostih nakupa se obrnite na Dellovega prodajnega zastopnika.

pokrov osnovne plošče

Odstranjevanje pokrova osnovne plošče

Zahteve

1. Upoštevajte navodila v razdelku

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

.

O tem opravilu

Spodnje slike kažejo, kje je pokrov osnovne plošče in vizualno predstavitev postopka odstranitve.

12 Odstranjevanje in namestitev komponent

Odstranjevanje in namestitev komponent 13

Koraki

1. Odvijte štiri zaskočne vijake, s katerimi je pokrov osnovne plošče pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

2. Odvijte šest vijakov (M2x7), s katerimi je pokrov osnovne plošče pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

POZOR : Pokrova osnovne plošče ne vlecite ali privzdigujte s strani, kjer so tečaji, saj ga lahko tako poškodujete.

3. Začnite v zgornjem levem kotu in s plastičnim peresom privzdigujte pokrov osnovne plošče v smeri puščic, da ga odstranite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

4. Privzdignite pokrov osnovne plošče in ga obrnite.

OPOMBA : Naslednji koraki so potrebni samo, če želite iz računalnika odstraniti še kakšne komponente.

5. Po potrebi s sistemske plošče odklopite kabel plošče z diodami LED.

6. Z izvlečnim jezičkom kabel baterije odklopite s sistemske plošče.

7. Obrnite računalnik in za 15 sekund pridržite gumb za vklop, da razelektrite statični naboj.

Nameščanje pokrova osnovne plošče

Zahteve

Če opravljate zamenjavo komponente, odstranite obstoječo komponento, preden začnete postopek namestitve nove.

O tem opravilu

Spodnje slike kažejo, kje je pokrov osnovne plošče in vizualno predstavitev postopka namestitve.

14 Odstranjevanje in namestitev komponent

Odstranjevanje in namestitev komponent 15

Koraki

1. Kabel baterije priklopite na sistemsko ploščo, če je to ustrezno.

2. Na sistemsko ploščo po potrebi priklopite kabel plošče z diodami LED.

3. Odprtine za vijake na pokrovu osnovne plošče poravnajte z odprtinami za vijake na sklopu naslona za dlani in tipkovnice, nato potisnite pokrov osnovne plošče, da se zaskoči.

4. Privijte šest vijakov (M2x7), s katerimi je pokrov osnovne plošče pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

5. Privijte štiri zaskočne vijake, s katerimi je pokrov osnovne plošče pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

Naslednji koraki

1. Upoštevajte navodila v razdelku

Ko končate delo v notranjosti računalnika .

Svetlobna palica

Odstranjevanje svetlobne palice

Zahteve

1. Upoštevajte navodila v razdelku

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

.

2. Odstranite

pokrov osnovne plošče .

OPOMBA : Upoštevajte, da ta postopek velja samo za 80-vatne sisteme.

16 Odstranjevanje in namestitev komponent

O tem opravilu

Spodnje slike kažejo, kje je pokrov osnovne plošče in vizualno predstavitev postopka odstranitve.

Koraki

1. Odstranite sedem vijakov (M2x3), s katerimi je svetlobna palica pritrjena na pokrov osnovne plošče.

2. Svetlobno palico dvignite s pokrova osnovne plošče.

Nameščanje svetlobne palice

Zahteve

Če opravljate zamenjavo komponente, odstranite obstoječo komponento, preden začnete postopek namestitve nove.

O tem opravilu

Spodnje slike kažejo, kje je pokrov osnovne plošče in vizualno predstavitev postopka namestitve.

Odstranjevanje in namestitev komponent 17

Koraki

1. Odprtine za vijake na svetlobni palici poravnajte z odprtinami za vijake na pokrovu osnovne plošče.

2. Znova namestite sedem vijakov (M2x3), s katerimi je svetlobna palica pritrjena na pokrov osnovne plošče.

Naslednji koraki

1. Namestite pokrov osnovne plošče

.

2. Upoštevajte navodila v razdelku

Ko končate delo v notranjosti računalnika .

Pomnilniški modul

Odstranjevanje pomnilniškega modula

Zahteve

1. Upoštevajte navodila v razdelku

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

.

2. Odstranite

pokrov osnovne plošče .

O tem opravilu

Spodnja slika kaže, kje so pomnilniški moduli in vizualno predstavitev postopka odstranitve.

18 Odstranjevanje in namestitev komponent

Koraki

1. Odstranite folijo Mylar in poiščite pomnilniški modul.

2. S konicami prstom pazljivo razširite pritrdilni sponki na vsaki strani reže pomnilniškega modula, dokler pomnilniški modul ne izskoči.

3. Pomnilniški modul odstranite iz reže pomnilniškega modula.

Nameščanje pomnilniškega modula

Zahteve

Če opravljate zamenjavo komponente, odstranite obstoječo komponento, preden začnete postopek namestitve nove.

O tem opravilu

Spodnja slika označuje, kje je pomnilniški modul in vizualno predstavitev postopka namestitve.

Odstranjevanje in namestitev komponent 19

Koraki

1. Odstranite folijo Mylar in poiščite režo za pomnilniški modul.

2. Poravnajte zarezo na pomnilniškem modulu z jezičkom na reži pomnilniškega modula.

3. Pomnilniški modul pod kotom močno potisnite v režo.

4. Pomnilniški modul potisnite navzdol, da se zaskoči na svoje mesto.

OPOMBA : Če ne slišite klika, pomnilniški modul odstranite in ga ponovno namestite.

Naslednji koraki

1. Namestite pokrov osnovne plošče

.

2. Upoštevajte navodila v razdelku

Ko končate delo v notranjosti računalnika .

Prva reža M.2 za pogon SSD

Odstranjevanje pogona SSD 2230 iz prve reže M.2

Zahteve

1. Upoštevajte navodila v razdelku

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

.

2. Odstranite

pokrov osnovne plošče .

O tem opravilu

OPOMBA : Ta postopek velja samo za računalnike, ki imajo pogon SSD 2230 nameščen v prvi reži M.2.

OPOMBA : Vaš računalnik lahko v prvi reži M.2 podpira pogon SSD 2230 ali pogon SSD 2280, odvisno od naročene konfiguracije.

Spodnja slika kaže, kje je pogon SSD 2230 v prvi reži M.2, in prikazuje postopek odstranitve.

20 Odstranjevanje in namestitev komponent

Koraki

1. Odstranite vijaka (M2x3), s katerima je toplotna zaščita pritrjena na pogon SSD in na sistemsko ploščo.

2. Toplotno zaščito dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

3. Odstranite vijak (M2x3), s katerim je pogon SSD pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

4. Potisnite pogon SSD in ga dvignite iz reže SSD1 na sistemski plošči.

Nameščanje pogona SSD 2230 v prvo režo M.2

Zahteve

Če opravljate zamenjavo komponente, odstranite obstoječo komponento, preden začnete postopek namestitve nove.

O tem opravilu

OPOMBA : Ta postopek velja samo za računalnike, ki imajo pogon SSD 2230 nameščen v prvi reži M.2.

OPOMBA : Vaš računalnik lahko v prvi reži M.2 podpira pogon SSD 2230 ali pogon SSD 2280, odvisno od naročene konfiguracije.

OPOMBA : Namestite toplotno zaščito pogona SSD (če še ni nameščena).

Spodnja slika kaže, kje je pogon SSD 2230 v prvi reži M.2, in prikazuje postopek namestitve.

Odstranjevanje in namestitev komponent 21

Koraki

1. Če namestitveni nosilec pogona SSD še ni nameščen, ga potisnite v režo na sistemski plošči.

2. Zareze na pogonu SSD poravnajte z režo SSD1 na sistemski plošči.

3. Pogon SSD potisnite v režo SSD1 na sistemski plošči.

4. Znova namestite vijak (M2x3), s katerim je pogon SSD pritrjen na sistemsko ploščo.

5. Toplotno oblogo postavite na pogon SSD.

6. Odprtini za vijaka na toplotni zaščiti poravnajte z odprtinama za vijaka na sistemski plošči ter na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

7. Znova namestite vijaka (M2x3), s katerima je toplotna zaščita pritrjena na pogon SSD in na sistemsko ploščo.

Naslednji koraki

1. Namestite pokrov osnovne plošče

.

2. Upoštevajte navodila v razdelku

Ko končate delo v notranjosti računalnika .

22 Odstranjevanje in namestitev komponent

Odstranjevanje pogona SSD 2280/pomnilnika Intel Optane iz prve reže M.2

Zahteve

1. Upoštevajte navodila v razdelku

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

.

2. Odstranite

pokrov osnovne plošče .

O tem opravilu

OPOMBA : Ta postopek velja samo za računalnike, ki imajo pogon SSD 2280 nameščen v prvi reži M.2.

OPOMBA : Vaš računalnik lahko v prvi reži M.2 podpira pogon SSD 2230 ali pogon SSD 2280, odvisno od naročene konfiguracije.

Spodnja slika kaže, kje je pogon SSD 2280/pomnilnik Intel Optane v prvi reži M.2, in prikazuje postopek odstranitve.

Koraki

1. Odstranite vijaka (M2x3), s katerima je toplotna zaščita pritrjena na sistemsko ploščo ter na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

2. Toplotno zaščito dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

3. Potisnite pogon SSD/pomnilnik Intel Optane in ga dvignite iz reže SSD1 na sistemski plošči.

Nameščanje pogona SSD 2280/pomnilnika Intel Optane v prvo režo M.2

Zahteve

Če menjate komponento, pred postopkom namestitve odstranite obstoječo komponento.

O tem opravilu

OPOMBA : Ta postopek velja samo za računalnike, ki imajo pogon SSD 2280 nameščen v prvi reži M.2.

Odstranjevanje in namestitev komponent 23

OPOMBA : Vaš računalnik lahko v prvi reži M.2 podpira pogon SSD 2230 ali pogon SSD 2280, odvisno od naročene konfiguracije.

Spodnja slika kaže, kje je pogon SSD 2280/pomnilnik Intel Optane v prvi reži M.2, in prikazuje postopek namestitve.

Koraki

1. Zareze na pogonu SSD/pomnilniku Intel Optane poravnajte z režo SSD2 na sistemski plošči.

2. Pogon SSD/pomnilnik Intel Optane potisnite v režo SSD2 na sistemski plošči.

3. Na pogon SSD/pomnilnik Intel Optane namestite nosilec pogona SSD.

4. Odprtini za vijaka na toplotni zaščiti poravnajte z odprtinama za vijaka na sistemski plošči ter na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

5. Znova namestite vijaka (M2x3), s katerima je pogon SSD/pomnilnik Intel Optane pritrjen na sistemsko ploščo.

Naslednji koraki

1. Namestite pokrov osnovne plošče

.

2. Upoštevajte navodila v razdelku

Ko končate delo v notranjosti računalnika .

Druga reža M.2 za pogon SSD

Odstranjevanje pogona SSD 2280 iz druge reže M.2

Zahteve

1. Upoštevajte navodila v razdelku

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

.

2. Odstranite

pokrov osnovne plošče .

O tem opravilu

Spodnje slike kažejo, kje je pogon SSD 2280 v drugi reži M.2, in prikazujejo postopek odstranitve.

24 Odstranjevanje in namestitev komponent

Koraki

1. Odstranite vijaka (M2x3), s katerima je nosilec pogona SSD pritrjen na sistemsko ploščo ter na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

2. Nosilec pogona SSD dvignite s pogona SSD.

3. Potisnite pogon SSD in ga dvignite iz reže SSD2 na sistemski plošči.

Nameščanje pogona SSD 2280 v drugo režo M.2

Zahteve

Če menjate komponento, pred postopkom namestitve odstranite obstoječo komponento.

O tem opravilu

Spodnja slika kaže, kje je pogon SSD 2280 v drugi reži M.2, in prikazuje postopek namestitve.

Odstranjevanje in namestitev komponent 25

Koraki

1. Zareze na pogonu SSD poravnajte z režo SSD2 na sistemski plošči.

2. Pogon SSD potisnite v režo SSD2 na sistemski plošči.

3. Na pogon SSD namestite nosilec pogona SSD.

4. Odprtini za vijaka na nosilcu pogona SSD poravnajte z odprtinama za vijaka na sistemski plošči ter na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

5. Znova namestite vijaka (M2x3), s katerima je pogon SSD pritrjen na sistemsko ploščo.

Naslednji koraki

1. Namestite pokrov osnovne plošče

.

2. Upoštevajte navodila v razdelku

Ko končate delo v notranjosti računalnika .

Trdi disk

Odstranjevanje trdega diska

Zahteve

1. Upoštevajte navodila v razdelku

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

.

2. Odstranite

pokrov osnovne plošče .

O tem opravilu

Spodnja slika označuje, kje je trdi disk in vizualno predstavitev postopka odstranitve.

26 Odstranjevanje in namestitev komponent

Koraki

1. Odprite zaklep in kabel trdega diska odklopite iz sistemske plošče.

2. Odstranite tri vijake (M2x3), s katerimi je sklop trdega diska pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

3. Sklop trdega diska skupaj s kablom dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

4. Odklopite vmesnik s sklopa trdega diska.

5. Odstranite štiri vijake (M3x3), s katerimi je nosilec trdega diska pritrjen na trdi disk.

6. Odstranite trdi disk iz nosilca trdega diska.

Nameščanje trdega diska

Zahteve

Če opravljate zamenjavo komponente, odstranite obstoječo komponento, preden začnete postopek namestitve nove.

O tem opravilu

Spodnja slika označuje, kje je trdi disk in vizualno predstavitev postopka namestitve.

Odstranjevanje in namestitev komponent 27

Koraki

1. Odprtine za vijake na nosilcu trdega diska poravnajte z odprtinami za vijake na trdem disku.

2. Znova namestite štiri vijake (M3x3), s katerimi je nosilec trdega diska pritrjen na trdi disk.

3. Vmesnik priključite na sklop trdega diska.

4. Odprtine za vijake na sklopu trdega diska poravnajte z odprtinami za vijake na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

5. Privijte tri vijake (M2x3), s katerimi je sklop trdega diska pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

6. Kabel trdega diska priključite na sistemsko ploščo in zaprite zaklep za pritrditev kabla.

Naslednji koraki

1. Namestite pokrov osnovne plošče

.

2. Upoštevajte navodila v razdelku

Ko končate delo v notranjosti računalnika .

28 Odstranjevanje in namestitev komponent

baterijo

Odstranjevanje 3-celične baterije

Zahteve

1. Upoštevajte navodila v razdelku

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

.

2. Odstranite

pokrov osnovne plošče .

O tem opravilu

Slika kaže, kje je baterija in vizualno predstavitev postopka odstranitve.

Koraki

1. Odvijte vijaka (M2x3), s katerima je baterija pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

2. Kabel baterije odklopite s sistemske plošče, če je to ustrezno.

3. Baterijo dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

Nameščanje 3-celične baterije

Zahteve

Če opravljate zamenjavo komponente, odstranite obstoječo komponento, preden začnete postopek namestitve nove.

O tem opravilu

Slika kaže, kje je baterija in vizualno predstavitev postopka namestitve.

Odstranjevanje in namestitev komponent 29

Koraki

1. Odprtine za vijake na bateriji poravnajte z odprtinami za vijake na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

2. Privijte vijaka (M2x3), s katerima je baterija pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

3. Kabel baterije priklopite na sistemsko ploščo.

Naslednji koraki

1. Namestite pokrov osnovne plošče

.

2. Upoštevajte navodila v razdelku

Ko končate delo v notranjosti računalnika .

Odstranjevanje 6-celične baterije

Zahteve

1. Upoštevajte navodila v razdelku

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

.

2. Odstranite

pokrov osnovne plošče .

O tem opravilu

Slika kaže, kje je baterija in vizualno predstavitev postopka odstranitve.

30 Odstranjevanje in namestitev komponent

Koraki

1. Odvijte tri vijake (M2x3), s katerimi je baterija pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

2. Kabel baterije odklopite s sistemske plošče, če je to ustrezno.

3. Baterijo dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

Nameščanje 6-celične baterije

Zahteve

Če opravljate zamenjavo komponente, odstranite obstoječo komponento, preden začnete postopek namestitve nove.

O tem opravilu

Slika kaže, kje je baterija in vizualno predstavitev postopka namestitve.

Odstranjevanje in namestitev komponent 31

Koraki

1. Odprtine za vijake na bateriji poravnajte z odprtinami za vijake na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

2. Znova privijte tri vijake (M2x3), s katerimi je baterija pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

3. Kabel baterije priklopite na sistemsko ploščo.

Naslednji koraki

1. Namestite pokrov osnovne plošče

.

2. Upoštevajte navodila v razdelku

Ko končate delo v notranjosti računalnika .

Brezžična kartica

Odstranjevanje kartice WLAN

Zahteve

1. Upoštevajte navodila v razdelku

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

.

2. Odstranite

pokrov osnovne plošče .

O tem opravilu

Spodnja slika označuje, kje je kartica WLAN in vizualno predstavitev postopka odstranitve.

32 Odstranjevanje in namestitev komponent

Koraki

1. Odstranite vijak (M2x3), s katerim je kartica WLAN pritrjena na sistemsko ploščo.

2. Odstranite nosilec, s katerim je kartica WLAN pritrjena na sistemsko ploščo.

3. Odklopite antenska kabla s kartice WLAN .

4. Brezžično kartico potisnite in odstranite iz reže zanjo.

Nameščanje kartice WLAN

Zahteve

Če opravljate zamenjavo komponente, odstranite obstoječo komponento, preden začnete postopek namestitve nove.

O tem opravilu

Spodnja slika označuje, kje je kartica WLAN in vizualno predstavitev postopka namestitve.

Odstranjevanje in namestitev komponent 33

Koraki

1. Antenske kable priključite na brezžično omrežno kartico.

Spodnja tabela prikazuje barve antenskih kablov za brezžično kartico, ki jo podpira vaš računalnik.

Tabela 2. Barvna shema antenskega kabla

Priključki na brezžični kartici

Glavni (bel trikotnik)

Pomožni (črn trikotnik)

Barva antenskega kabla

Bela

Črna

2. Zarezo na kartici WLAN poravnajte z jezičkom na reži za kartico WLAN in nato kartico WLAN pod kotom potisnite v režo zanjo.

3. Nosilec kartice WLAN poravnajte in ga namestite na kartico WLAN.

4. Privijte vijak (M2x3), da kartico WLAN pritrdite na sistemsko ploščo.

Naslednji koraki

1. Namestite pokrov osnovne plošče

.

2. Upoštevajte navodila v razdelku

Ko končate delo v notranjosti računalnika .

34 Odstranjevanje in namestitev komponent

Zvočniki

Odstranjevanje zvočnikov

Zahteve

1. Upoštevajte navodila v razdelku

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

.

2. Odstranite

pokrov osnovne plošče .

O tem opravilu

Spodnja slika označuje, kje so zvočniki in vizualno predstavitev postopka odstranitve.

Koraki

1. Kabel zvočnika odklopite s sistemske plošče.

2. Zabeležite si napeljavo kabla, s katerim je levi zvočnik povezan z desnim zvočnikom, nato pa kabel odstranite iz vodil na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

OPOMBA : Preden dvignite zvočnika, si zabeležite položaj gumijastih skoznjikov.

3. Zvočnika in kabel dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

Nameščanje zvočnikov

Zahteve

Če opravljate zamenjavo komponente, odstranite obstoječo komponento, preden začnete postopek namestitve nove.

O tem opravilu

Spodnja slika označuje, kje so zvočniki in vizualno predstavitev postopka namestitve.

Odstranjevanje in namestitev komponent 35

Koraki

1. S pomočjo oznak za poravnavo in gumijastih skoznjikov namestite zvočnika v reže na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

OPOMBA : Če ste med odstranjevanjem zvočnikov gumijaste skoznjike potisnili iz zvočnikov, jih pred vnovično namestitvijo zvočnikov potisnite nazaj na mesto.

2. Kabel zvočnikov napeljite skozi vodila na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

3. Kabel zvočnikov priklopite na sistemsko ploščo.

Naslednji koraki

1. Namestite pokrov osnovne plošče

.

2. Upoštevajte navodila v razdelku

Ko končate delo v notranjosti računalnika .

Gumbasta baterija

Odstranjevanje gumbaste baterije

Zahteve

1. Upoštevajte navodila v razdelku

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

.

2. Odstranite

pokrov osnovne plošče .

O tem opravilu

Spodnja slika kaže, kje je gumbasta baterija in vizualno predstavitev postopka odstranitve.

36 Odstranjevanje in namestitev komponent

Koraki

S plastičnim peresom privzdignite gumbasto baterijo in jo potisnite iz reže na sistemski plošči.

Nameščanje gumbaste baterije

Zahteve

Če menjate komponento, pred postopkom namestitve odstranite obstoječo komponento.

O tem opravilu

Slika kaže, kje je gumbasta baterija in vizualno predstavitev postopka namestitve.

Odstranjevanje in namestitev komponent 37

Koraki

1. Gumbasto baterijo vstavite v režo zanjo tako, da je pozitivna stran obrnjena navzgor.

2. Pritisnite gumbasto baterijo, da se zaskoči.

Naslednji koraki

1. Namestite pokrov osnovne plošče

.

2. Upoštevajte navodila v razdelku

Ko končate delo v notranjosti računalnika .

Vrata za napajalnik

Odstranjevanje vrat za napajalnik

Zahteve

1. Upoštevajte navodila v razdelku

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

.

2. Odstranite

pokrov osnovne plošče .

O tem opravilu

Spodnja slika označuje, kje so vrata za napajalnik in vizualno predstavitev postopka odstranitve.

Koraki

1. Odstranite vijak (M2x3) na nosilcu vrat za napajalnik, s katerim so vrata za napajalnik pritrjena na sistemsko ploščo.

2. Nosilec vrat za napajalnik odstranite s sistemske plošče.

3. Odlepite folijo Mylar, ki prekriva priključek kabla vrat za napajalnik na sistemski plošči.

4. Odlepite trak, s katerim je kabel vrat za napajalnik pritrjen na sistemsko ploščo.

5. Kabel vrat za napajalnik odklopite s sistemske plošče.

6. Vrata za napajalnik skupaj s kablom dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

38 Odstranjevanje in namestitev komponent

Nameščanje vrat za napajalnik

Zahteve

Če opravljate zamenjavo komponente, odstranite obstoječo komponento, preden začnete postopek namestitve nove.

O tem opravilu

Spodnja slika označuje, kje so vrata za napajalnik in vizualno predstavitev postopka namestitve.

Koraki

1. Vrata za napajalnik postavite v režo in kabel vrat za napajalnik prilepite na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

2. Kabel vrat za napajalnik priklopite na sistemsko ploščo.

3. Prilepite folijo Mylar, ki prekriva priključek kabla vrat za napajalnik na sistemski plošči.

4. Poravnajte nosilec vrat za napajalnik in ga postavite nad vrata za napajalnik.

5. Privijte vijaka (M2x3), da nosilec vrat za napajalnik pritrdite na sistemsko ploščo.

Naslednji koraki

1. Namestite pokrov osnovne plošče

.

2. Upoštevajte navodila v razdelku

Ko končate delo v notranjosti računalnika .

Ventilatorji

Odstranjevanje levega ventilatorja

Zahteve

1. Upoštevajte navodila v razdelku

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

.

2. Odstranite

pokrov osnovne plošče .

Odstranjevanje in namestitev komponent 39

O tem opravilu

Spodnja slika označuje, kje je levi ventilator in vizualno predstavitev postopka odstranitve.

Koraki

1. Kabel ventilatorja odklopite s sistemske plošče.

2. Zapomnite si, kako je napeljan kabel kartice WLAN, nato ga odstranite iz vodil.

3. Odvijte vijaka (M2x3), s katerima je levi ventilator pritrjen na sistemsko ploščo.

4. Levi ventilator dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

Nameščanje levega ventilatorja

Zahteve

Če opravljate zamenjavo komponente, odstranite obstoječo komponento, preden začnete postopek namestitve nove.

O tem opravilu

Spodnja slika označuje, kje je levi ventilator in vizualno predstavitev postopka namestitve.

40 Odstranjevanje in namestitev komponent

Koraki

1. Poravnajte levi ventilator in ga namestite na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

2. Kabel kartice WLAN napeljite skozi vodila na ventilatorju.

3. Kabel levega ventilatorja priključite na sistemsko ploščo.

4. Privijte vijaka (M2x3), s katerima je levi ventilator pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

Naslednji koraki

1. Namestite pokrov osnovne plošče

.

2. Upoštevajte navodila v razdelku

Ko končate delo v notranjosti računalnika .

Odstranjevanje desnega ventilatorja

Zahteve

1. Upoštevajte navodila v razdelku

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

.

2. Odstranite

pokrov osnovne plošče .

Odstranjevanje in namestitev komponent 41

O tem opravilu

Spodnja slika kaže, kje je desni ventilator in vizualno predstavitev postopka namestitve.

Koraki

1. Iz sistemske plošče odklopite kabel desnega ventilatorja.

2. Odvijte vijaka (M2x3), s katerima je desni ventilator pritrjen na sistemsko ploščo.

3. Desni ventilator dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

Nameščanje desnega ventilatorja

Zahteve

Če opravljate zamenjavo komponente, odstranite obstoječo komponento, preden začnete postopek namestitve nove.

O tem opravilu

Spodnja slika označuje, kje je desni ventilator in vizualno predstavitev postopka namestitve.

42 Odstranjevanje in namestitev komponent

Koraki

1. Poravnajte desni ventilator in ga namestite na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

2. Privijte vijaka (M2x3), s katerima je desni ventilator pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

3. Kable desnega ventilatorja priključite na sistemsko ploščo.

Naslednji koraki

1. Namestite pokrov osnovne plošče

.

2. Upoštevajte navodila v razdelku

Ko končate delo v notranjosti računalnika .

Hladilnik

Odstranjevanje hladilnika

Zahteve

1. Upoštevajte navodila v razdelku

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

.

POZOR : Če želite, da bo hlajenje procesorja čim bolj učinkovito, se ne dotikajte območja za odvajanje toplote na hladilnem telesu procesorja. Olja na vaši koži lahko zmanjšajo sposobnost termalne paste za odvajanje toplote.

OPOMBA : Hladilnik se lahko med običajnim delovanjem segreje. Preden se ga dotaknete, nekoliko počakajte, da se ohladi.

2. Odstranite

pokrov osnovne plošče .

O tem opravilu

Slika kaže, kje je hladilnik in vizualno predstavitev postopka odstranitve.

Odstranjevanje in namestitev komponent 43

Koraki

1. Po obratnem vrstnem redu (8 > 7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2 > 1) odvijte osem zaskočnih vijakov, s katerimi je hladilnik pritrjen na sistemsko ploščo.

2. Dvignite hladilnik s sistemske plošče.

Nameščanje hladilnika

Zahteve

Če opravljate zamenjavo komponente, odstranite obstoječo komponento, preden začnete postopek namestitve nove.

O tem opravilu

Spodnja slika označuje, kje je hladilnik in vizualno predstavitev postopka namestitve.

POZOR : Zaradi nepravilne namestitve hladilnika lahko pride do poškodb sistemske plošče in procesorja.

OPOMBA : Če zamenjate sistemsko ploščo ali hladilnik, s priloženo termalno oblogo/pasto zagotovite toplotno prevodnost.

44 Odstranjevanje in namestitev komponent

Koraki

1. Hladilnik postavite na sistemsko ploščo in odprtine za vijake na hladilniku poravnajte z odprtinami za vijake na sistemski plošči.

2. Po vrsti (kot je označeno na hladilniku) privijte osem zaskočnih vijakov, s katerimi je hladilnik pritrjen na sistemsko ploščo.

Naslednji koraki

1. Namestite pokrov osnovne plošče

.

2. Upoštevajte navodila v razdelku

Ko končate delo v notranjosti računalnika .

Plošča V/I

Odstranjevanje plošče V/I

Zahteve

1. Upoštevajte navodila v razdelku

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

.

2. Odstranite

pokrov osnovne plošče .

3. Odstranite

levi ventilator

.

Odstranjevanje in namestitev komponent 45

O tem opravilu

Spodnja slika označuje, kje je plošča V/I in vizualno predstavitev postopka odstranitve.

Koraki

1. Dvignite zaklep in kabel plošče V/I odklopite iz plošče V/I.

2. Odvijte tri vijake (M2x3), s katerima je plošča V/I pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

3. Ploščo V/I dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

Namestitev plošče V/I

Zahteve

Če opravljate zamenjavo komponente, odstranite obstoječo komponento, preden začnete postopek namestitve nove.

O tem opravilu

Spodnja slika označuje, kje je plošča V/I in vizualno predstavitev postopka namestitve.

46 Odstranjevanje in namestitev komponent

Koraki

1. Ploščo V/I poravnajte in namestite na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

2. Namestite tri vijake (M2x3), s katerimi je plošča V/I pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

3. Priključite kabel plošče V/I na ploščo V/I.

Naslednji koraki

1. Namestite levi ventilator .

2. Namestite pokrov osnovne plošče

.

3. Upoštevajte navodila v razdelku

Ko končate delo v notranjosti računalnika .

Sklop zaslona

Odstranjevanje sklopa zaslona

Zahteve

1. Upoštevajte navodila v razdelku

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

.

2. Odstranite

pokrov osnovne plošče .

3. Odstranite

hladilnik .

Odstranjevanje in namestitev komponent 47

O tem opravilu

Spodnje slike prikazujejo, kje je sklop zaslona in vizualno predstavitev postopka odstranitve.

Koraki

1. Kabel zaslona odklopite z matične plošče.

2. Odvijte štiri vijake (M2.5x5), s katerimi sta tečaja zaslona pritrjena na sistemsko ploščo.

3. Sklop zaslona dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

48 Odstranjevanje in namestitev komponent

Nameščanje sklopa zaslona

Zahteve

Če opravljate zamenjavo komponente, odstranite obstoječo komponento, preden začnete postopek namestitve nove.

O tem opravilu

Spodnja slika označuje, kje je sklop zaslona in vizualno predstavitev postopka namestitve.

Odstranjevanje in namestitev komponent 49

Koraki

1. Sklop zaslona poravnajte na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

2. Odprtine za vijake na tečajih zaslona poravnajte z odprtinami za vijake na sistemski plošči.

3. Znova namestite štiri vijake (M2.5x5), s katerimi sta tečaja zaslona pritrjena na sistemsko ploščo.

4. Kabel zaslona priklopite na sistemsko ploščo.

Naslednji koraki

1. Namestite hladilnik

.

2. Namestite pokrov osnovne plošče

.

3. Upoštevajte navodila v razdelku

Ko končate delo v notranjosti računalnika .

Sistemska plošča

Odstranjevanje sistemske plošče

Zahteve

1. Upoštevajte navodila v razdelku

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

.

2. Odstranite

pokrov osnovne plošče .

3. Odstranite

baterijo .

4. Odstranite

pogon SSD/Intel Optane .

5. Odstranite

kartico WLAN .

6. Odstranite

desni ventilator .

7. Odstranite

hladilnik .

8. Odstranite

vrata za napajalnik .

9. Odstranite

trdi disk

.

50 Odstranjevanje in namestitev komponent

O tem opravilu

Spodnja slika označuje, kje je sistemska plošča in vizualno predstavitev postopka odstranitve.

POZOR :

Priključek plošče V/I je pod sistemsko ploščo. Obrnite sistemsko ploščo in kabel plošče V/I odklopite s sistemske plošče.

Odstranjevanje in namestitev komponent 51

Koraki

1. Odprite zaklep in kabel gumba za vklop odklopite s sistemske plošče.

2. Odprite zaklep in kabel tipkovnice odklopite s sistemske plošče.

3. Odprite zaklep in kabel za osvetlitev tipkovnice odklopite s sistemske plošče.

4. Odprite zaklep in kabel sledilne ploščice odklopite s sistemske plošče.

5. Kabel zvočnika odklopite s sistemske plošče.

6. Odvijte vijaka (M2x2), s katerima je sistemska plošča pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

7. Obrnite sistemsko ploščo in kabel plošče V/I odklopite s sistemske plošče.

Nameščanje sistemske plošče

Zahteve

Če opravljate zamenjavo komponente, odstranite obstoječo komponento, preden začnete postopek namestitve nove.

O tem opravilu

Spodnja slika označuje, kje je sistemska plošča in vizualno predstavitev postopka namestitve.

OPOMBA :

Priključek plošče V/I je pod sistemsko ploščo. Obrnite sistemsko ploščo in kabel plošče V/I priključite na sistemsko ploščo.

52 Odstranjevanje in namestitev komponent

Koraki

1. Kabel plošče V/I priključite na sistemsko ploščo.

2. Sistemsko ploščo obrnite na sprednjo stran, nato jo poravnajte in namestite na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

Odstranjevanje in namestitev komponent 53

3. Privijte vijaka (M2x2), s katerima je sistemska plošča pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

4. Kabel zvočnikov priklopite na sistemsko ploščo.

5. Odprite zaklep in kabel sledilne ploščice priključite na sistemsko ploščo.

6. Odprite zaklep in kabel za osvetlitev tipkovnice priključite na sistemsko ploščo.

7. Odprite zaklep in kabel tipkovnice priključite na sistemsko ploščo.

8. Dvignite zapah in kabel gumba za vklop priključite na sistemsko ploščo.

Naslednji koraki

1. Namestite trdi disk .

2. Namestite vrata za napajalnik

.

3. Namestite hladilnik

.

4. Namestite desni ventilator

.

5. Namestite kartico WLAN

.

6. Namestite pogon SSD/pomnilnik Intel Optane

.

7. Namestite baterijo

.

8. Namestite pokrov osnovne plošče

.

9. Upoštevajte navodila v razdelku

Ko končate delo v notranjosti računalnika .

Podrejena plošča bralnika prstnih odtisov

Odstranjevanje gumba za vklop z bralnikom prstnih odtisov

Zahteve

1. Upoštevajte navodila v razdelku

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

.

2. Odstranite

pokrov osnovne plošče .

3. Odstranite

baterijo .

4. Odstranite

pogon SSD/Intel Optane .

5. Odstranite

kartico WLAN .

6. Odstranite

desni ventilator .

7. Odstranite

hladilnik .

8. Odstranite

vrata za napajalnik .

9. Odstranite

trdi disk

.

10. Odstranite

sistemsko ploščo .

OPOMBA : Sistemsko ploščo lahko odstranite skupaj s pritrjenim hladilnikom.

O tem opravilu

Spodnje slike kažejo, kje je pokrov osnovne plošče in vizualno predstavitev postopka odstranitve.

54 Odstranjevanje in namestitev komponent

Koraki

1. Odvijte vijaka (M2x3), s katerima je gumb za vklop z bralnikom prstnih odtisov pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

2. Gumb za vklop skupaj s ploščo bralnika prstnih odtisov dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

Nameščanje gumba za vklop z bralnikom prstnih odtisov

Zahteve

Če opravljate zamenjavo komponente, odstranite obstoječo komponento, preden začnete postopek namestitve nove.

O tem opravilu

Slika kaže, kje je gumbasta baterija in vizualno predstavitev postopka namestitve.

Odstranjevanje in namestitev komponent 55

Koraki

1. Odprtine za vijake na gumbu za vklop z bralnikom prstnih odtisov poravnajte z odprtinami za vijake na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

2. Znova privijte vijaka (M2x3), s katerima je gumb za vklop z bralnikom prstnih odtisov pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

Naslednji koraki

1. Namestite sistemsko ploščo

.

2. Namestite trdi disk .

3. Namestite vrata za napajalnik

.

4. Namestite hladilnik

.

5. Namestite desni ventilator

.

6. Namestite kartico WLAN

.

7. Namestite pogon SSD/pomnilnik Intel Optane

.

8. Namestite baterijo

.

9. Namestite pokrov osnovne plošče

.

10. Upoštevajte navodila v razdelku

Ko končate delo v notranjosti računalnika .

Sledilna ploščica

Odstranjevanje sledilne ploščice

Zahteve

1. Upoštevajte navodila v razdelku

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

.

2. Odstranite

pokrov osnovne plošče .

3. Odstranite

baterijo .

4. Odstranite

pogon SSD/Intel Optane .

5. Odstranite

kartico WLAN .

6. Odstranite

desni ventilator .

7. Odstranite

hladilnik .

8. Odstranite

trdi disk

.

56 Odstranjevanje in namestitev komponent

9. Odstranite

sklop zaslona

.

10. Odstranite

vrata za napajalnik .

11. Odstranite

sistemsko ploščo .

OPOMBA : Sistemsko ploščo lahko odstranite skupaj s pritrjenim hladilnikom.

O tem opravilu

Spodnja slika označuje, kje je sledilna tablica in vizualno predstavitev postopka odstranitve.

Koraki

1. Odvijte tri vijake (M2x2), s katerimi je nosilec sledilne tablice pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnico.

2. Nosilec sledilne tablice dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

3. S sledilne tablice odlepite trakove.

4. Odvijte štiri vijake (M2x2), s katerimi je sledilna tablica pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

5. Sledilno tablico dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice.

Nameščanje sledilne ploščice

Zahteve

Če opravljate zamenjavo komponente, odstranite obstoječo komponento, preden začnete postopek namestitve nove.

O tem opravilu

Spodnja slika označuje, kje je sledilna tablica in vizualno predstavitev postopka namestitve.

Odstranjevanje in namestitev komponent 57

Koraki

1. Sledilno tablico poravnajte in namestite v režo na sklopu naslona za dlani in tipkovnice.

2. Privijte štiri vijake (M2x2) in prilepite trakove, s katerimi je sledilna tablica pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice.

3. Nosilec sledilne tablice poravnajte z odprtinami za vijake na sklopu naslona za dlani in tipkovnice in ga namestite.

4. Privijte tri vijake (M2x2), s katerimi je nosilec sledilne tablice pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnico.

Naslednji koraki

1. Namestite sistemsko ploščo

.

2. Namestite vrata za napajalnik

.

3. Namestite sklop zaslona .

4. Namestite desni ventilator

.

5. Namestite levi ventilator .

6. Namestite kartico WLAN

.

7. Namestite trdi disk .

8. Namestite pogon SSD/pomnilnik Intel Optane

.

9. Namestite baterijo

.

10. Namestite pokrov osnovne plošče

.

11. Upoštevajte navodila v razdelku

Ko končate delo v notranjosti računalnika .

Sklop naslona za dlani in tipkovnice

Odstranjevanje sklopa naslona za dlani in tipkovnice

Zahteve

1. Upoštevajte navodila v razdelku

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

.

2. Odstranite

pokrov osnovne plošče .

3. Odstranite

baterijo .

4. Odstranite

pomnilniške module

.

5. Odstranite

kartico WLAN .

58 Odstranjevanje in namestitev komponent

6. Odstranite

levi ventilator

.

7. Odstranite

desni ventilator .

8. Odstranite

pogon SSD/Intel Optane .

9. Odstranite

trdi disk

.

10. Odstranite

ploščo V/I

.

11. Odstranite

sledilno tablico .

12. Odstranite

zvočnika

.

13. Odstranite

hladilnik .

14. Odstranite

sklop zaslona

.

15. Odstranite

vrata za napajalnik .

16. Odstranite

sistemsko ploščo .

OPOMBA : Sistemsko ploščo lahko odstranite skupaj s pritrjenim hladilnikom.

O tem opravilu

Po opravljenem postopku, opisanem v razdelku »Pred postopkom«, vam ostane sklop naslona za dlani in tipkovnice.

Nameščanje sklopa naslona za dlani in tipkovnice

Zahteve

Če opravljate zamenjavo komponente, odstranite obstoječo komponento, preden začnete postopek namestitve nove.

O tem opravilu

Sklop naslona za dlani in tipkovnice položite na ravno površino.

Odstranjevanje in namestitev komponent 59

Naslednji koraki

1. Namestite sistemsko ploščo

.

2. Namestite vrata za napajalnik

.

3. Namestite sklop zaslona .

4. Namestite hladilnik

.

5. Namestite zvočnika .

6. Namestite sledilno tablico

.

7. Namestite ploščo V/I .

8. Namestite trdi disk .

9. Namestite pogon SSD/pomnilnik Intel Optane

.

10. Namestite desni ventilator

.

11. Namestite levi ventilator .

12. Namestite kartico WLAN

.

13. Namestite pomnilniške module .

14. Namestite baterijo

.

15. Namestite pokrov osnovne plošče

.

16. Upoštevajte navodila v razdelku

Ko končate delo v notranjosti računalnika .

60 Odstranjevanje in namestitev komponent

3

Gonilniki in prenosi

Pri prenašanju ali nameščanju gonilnikov in odpravljanju težav z njimi je priporočljivo, da preberete Dellov članek iz zbirke znanja o pogostih vprašanjih glede gonilnikov in prenosov SLN128938 .

Gonilniki in prenosi 61

4

Nastavitev sistema

POZOR : Nastavitve programa BIOS Setup (Nastavitev BIOS-a) spreminjajte le, če imate strokovno znanje s področja računalništva. Nekatere spremembe lahko povzročijo nepravilno delovanje računalnika.

OPOMBA : Prikaz elementov, navedenih v tem razdelku, je odvisen od računalnika in nameščenih naprav.

OPOMBA : Pred spreminjanjem programa za nastavitev BIOS-a priporočamo, da si zapišete podatke o tem programu za poznejšo uporabo.

Program za nastavitev BIOS-a uporabite v naslednjih primerih:

• Pridobivanje informacije o strojni opremi, ki je nameščena v računalniku, npr. količini RAM-a in velikosti trdega diska.

• Spreminjanje podatkov o konfiguraciji sistema.

• Nastavitev ali spreminjanje možnosti, ki jih izbira uporabnik, kot so uporabniška gesla, vrsta nameščenega trdega diska in omogočanje ali onemogočanje osnovnih naprav.

Odpiranje programa za nastavitev BIOS-a

Koraki

1. Vklopite računalnik.

2. Če želite odpreti program za nastavitev BIOS-a, takoj pritisnite tipko F2.

OPOMBA : Če čakate predolgo in se prikaže logotip operacijskega sistema, počakajte, da se prikaže namizje sistema.

Nato izklopite računalnik in poskusite znova.

Smerne tipke

OPOMBA : Za večino možnosti nastavitve sistema so spremembe, ki jih izvedete, shranjene, vendar ne začnejo veljati, dokler znova ne zaženete sistema.

Tabela 3. Smerne tipke

Tipke

Puščica gor

Puščica dol

Enter

Preslednica

Kartica

Tipke za pomikanje

Premakne na prejšnje polje.

Premakne na naslednje polje.

Izbere vrednost v izbranem polju (če je primerno) ali odpre povezavo v polju.

Po potrebi razširi ali strni spustni seznam.

Premakne na naslednje območje fokusa.

OPOMBA : Samo za standardni grafični brskalnik.

Esc Premakne na prejšnjo stran, dokler ni prikazan začetni zaslon. Če na začetnem zaslonu pritisnete tipko Esc, se prikaže sporočilo, ki vas pozove, da shranite morebitne neshranjene spremembe, sistem pa se znova zažene.

62 Nastavitev sistema

Enkratni zagonski meni

Za dostop do

enkratnega zagonskega menija

vklopite računalnik in takoj pritisnite tipko F2.

OPOMBA : Priporočljivo je, da računalnik zaustavite, če je vklopljen.

V meniju za enkratni zagon so prikazane naprave, ki jih lahko zaženete, vključno z možnostjo diagnostike. Možnosti menija za zagon so:

• Izmenljivi pogon (če je na voljo)

• Pogon STXXXX (če je na voljo)

OPOMBA : XXX označuje številko pogona SATA.

• Optični pogon, če je na voljo

• Trdi disk SATA (če je na voljo)

• Diagnostika

OPOMBA : Če izberete Diagnostics (Diagnostika), bo prikazan zaslon ePSA diagnostics (Izboljšano predzagonsko ocenjevanje sistema ePSA).

Na zaslonu za zagonsko zaporedje je prikazana tudi možnost za dostop do menija za nastavitev sistema.

Možnosti nastavitve sistema

OPOMBA : Kateri elementi so prikazani v tem razdelku, je odvisno od tega računalnika in nameščenih naprav.

Tabela 4. Možnosti nastavitve sistema – meni z informacijami o sistemu

Pregled

BIOS Version

Servisna oznaka

Asset tag (Oznaka sredstva)

Ownership Tag

Manufacture Date

Ownership Date

Express Service Code

Ownership Tag

Signed Firmware Update (Podpisana posodobitev vdelane programske opreme)

Baterija

Primaren

Battery Level (Napolnjenost baterije)

Battery State (Stanje baterije)

Health (Stanje)

Napajalnik na izmenični tok

Podatki o procesorju

Vrsta procesorja

Maximum Clock Speed

Core Count

Processor L2 Cache

Processor ID

Processor L3 Cache

Prikazuje številko različice BIOS.

Prikazuje servisno oznako računalnika.

Prikazuje oznako sredstva računalnika.

Prikazuje oznako lastništva računalnika.

Prikazuje datum izdelave računalnika.

Prikazuje datum lastništva računalnika.

Prikaže kodo za hitro servisiranje računalnika.

Prikazuje oznako lastništva računalnika.

Prikaže, ali je omogočena možnost za podpisano posodobitev vdelane programske opreme.

Prikazuje informacije o stanju baterije.

Prikaže primarno baterijo.

Prikaže napolnjenost baterije.

Prikaže stanje baterije.

Prikaže stanje delovanja baterije.

Prikaže, ali je nameščen napajalnik za izmenični tok.

Prikazuje vrsto procesorja.

Prikazuje najvišjo hitrost ure procesorja.

Prikazuje število jeder v procesorju.

Prikazuje velikost drugonivojskega predpomnilnika procesorja.

Prikazuje identifikacijsko kodo procesorja.

Prikazuje velikost tretjenivojskega predpomnilnika procesorja.

Nastavitev sistema 63

Tabela 4. Možnosti nastavitve sistema – meni z informacijami o sistemu (nadaljevanje)

Pregled

Current Clock Speed

Minimum Clock Speed

Microcode Version (Različica mikrokode)

Intel Hyper-Threading Capable (Podpora za

Intel Hyper-Threading)

64–Bit Technology

Podatki o pomnilniku

Memory Installed

Memory Available

Memory Speed

Memory Channel Mode

Memory Technology

Podatki o napravi

Video Controller dGPU Video Controller

Video BIOS Version

Video Memory

Panel Type

Izvorna ločljivost

Audio Controller

Wi-Fi Device

Bluetooth Device

Prikazuje trenutno hitrost ure procesorja.

Prikazuje najnižjo hitrost ure procesorja.

Prikaže različico mikrokode.

Prikaže, ali procesor podpira tehnologijo HyperThreading (HT).

Prikazuje, če je uporabljena 64-bitna tehnologija.

Prikazuje skupno velikost nameščenega pomnilnika računalnika.

Prikazuje skupno velikost pomnilnika računalnika, ki je na voljo.

Prikaže hitrost pomnilnika.

Prikazuje enokanalni ali dvokanalni način.

Prikazuje tehnologijo, ki se uporablja za pomnilnik.

Prikazuje podatke o ločeni grafični kartici računalnika.

Prikazuje podatke o ločeni grafični kartici računalnika.

Prikazuje različico BIOS-a grafične kartice računalnika.

Prikazuje podatke o pomnilniku grafične kartice računalnika.

Prikazuje vrsto plošče zaslona računalnika.

Prikazuje izvorno ločljivost zaslona računalnika.

Prikazuje informacije krmilnika zvoka računalnika.

Prikazuje podatke o brezžični napravi računalnika.

Prikazuje podatke o napravi Bluetooth računalnika.

Tabela 5. Možnosti nastavitve sistema – meni Boot options

Možnosti zagona

Napredne možnosti zagona

Enable UEFI Network Stack Omogoči ali onemogoči omrežni sklad UEFI.

Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).

Boot Mode

Boot Mode: UEFI only (samo UEFI)

Enable Boot Devices (Omogoči zagonske naprave)

Zagonsko zaporedje

BIOS Setup Advanced Mode

Prikazuje zagonski način računalnika.

Omogoči ali onemogoči zagonske naprave za računalnik.

UEFI Boot Path Security

Prikazuje zagonsko zaporedje.

Omogoči ali onemogoči dodatne nastavitev BIOS-a.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Omogoči ali onemogoči, ali v meniju zagona, odprtem s tipko F12, pri zagonu s poti zagona UEFI sistem pozove uporabnika k vnosu skrbniškega gesla.

Privzeto: Always, Except Internal HDD (Vedno, razen notranjega trdega diska)

64 Nastavitev sistema

Tabela 6. Možnosti nastavitve sistema – meni s konfiguracijo sistema

Konfiguracija sistema

Date/Time

Datum

Cas

Enable SMART Reporting (Omogoči poročanje SMART)

Nastavi datum računalnika v obliki MM/DD/LLLL. Spremembe datuma začnejo veljati takoj.

Nastavi uro računalnika v 24-urni obliki HH/MM/SS. Preklopite lahko med 12- in 24urnim časom. Spremembe ure začnejo veljati takoj.

Omogoči ali onemogoči tehnologijo SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting

Technology) med zagonom sistema za poročanje o napakah na trdem disku.

Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).

Enable Audio (Omogoči zvok)

Omogoči ali onemogoči vgrajeni zvočni krmilnik.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Enable Microphone (Omogoči mikrofon)

Omogoči ali onemogoči mikrofon.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Enable Internal Speaker (Omogoči notranji zvočnik)

Omogoči ali onemogoči vgrajeni zvočnik.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

USB Configuration

Enable Boot Support

Enable External USB Ports (Omogoči zunanja vrata USB)

SATA Operation

Omogoči ali onemogoči zagon iz pomnilniških naprav USB, kot so zunanji trdi diski, optični pogoni in pogoni USB.

Omogoči ali onemogoči delovanje vrat USB v okolju operacijskega sistema.

Nastavi način delovanja vgrajenega krmilnika trdega diska SATA.

Privzeto: RAID (RAID). Vmesnik SATA je konfiguriran tako, da podpira RAID (Intel

Rapid Restore Technology).

Diski

SSD-0/SATA-2 PCIe M.2

SATA-0

Drive Information (Podatki o pogonu)

Miscellaneous Devices

Enable Camera

Omogoči ali onemogoči različne vgrajene pogone.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Prikaže podatek za različne vgrajene pogone.

Omogoči ali onemogoči različne vgrajene naprave.

Omogoči ali onemogoči kamero.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Keyboard Illumination

Keyboard Backlight Timeout on AC

Keyboard Backlight Timeout on Battery

Touchscreen

Nastavi načina delovanja funkcije za osvetlitev tipkovnice.

Privzeta nastavitev: Disabled (Onemogočeno) Osvetlitev tipkovnice bo vedno izklopljena.

Nastavi časovno omejitev za tipkovnico, ko je na računalnik priključen napajalnik za izmenični tok. Vrednost časovne omejitve za osvetlitev tipkovnice deluje samo, ko je omogočena osvetlitev tipkovnice.

Privzeto: 10 seconds (10 sekund).

Določi vrednost za časovno omejitev za izklop osvetlitve tipkovnice, ko računalnik deluje z napajanjem iz baterije. Vrednost časovne omejitve za osvetlitev tipkovnice deluje samo, ko je omogočena osvetlitev tipkovnice.

Privzeto: 10 seconds (10 sekund).

Omogoči ali onemogoči delovanje zaslona na dotik v operacijskem sistemu.

OPOMBA : Zaslon na dotik bo vedno deloval v nastavitvi BIOS-a ne glede na to nastavitev.

Nastavitev sistema 65

Tabela 6. Možnosti nastavitve sistema – meni s konfiguracijo sistema (nadaljevanje)

Konfiguracija sistema

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Tabela 7. Možnosti nastavitve sistema – meni za grafično kartico

Grafična kartica

LCD Brightness

Brightness on battery power (Svetlost pri baterijskem napajanju)

Brightness on AC power (Svetlost pri napajanju z izmeničnim tokom)

EcoPower

Določi svetlost zaslona, ko računalnik deluje z napajanjem iz baterije.

Določi svetlost zaslona, ko računalnik deluje z napajanjem z izmeničnim tokom.

Omogoči ali onemogoči EcoPower, ki podaljša čas delovanja pri baterijskem napajanju z zmanjšanjem svetlosti zaslona, ko je primerno.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Tabela 8. Možnosti nastavitve sistema – meni za varnost

Varnost

Enable Admin Setup Lockout (Omogoči zaklep skrbniške namestitve)

Uporabniku omogoči ali onemogoči odpiranje nastavitev BIOS-a, ko je nastavljeno skrbniško geslo.

Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).

Password Bypass

Enable Non-Admin Password Changes

Izognite se pozivom za sistemsko (zagonsko) geslo in geslo notranjega trdega diska pri vnovičnem zagonu sistema.

Privzeta nastavitev: Disabled (Onemogočeno)

Uporabniku omogoči ali onemogoči spreminjanje gesla za sistem in trdi disk brez skrbniškega gesla.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Non-Admin Setup Changes

Allow Wireless Switch Changes (Omogoči spremembe stikala za brezžično povezavo)

Enable UEFI Capsule Firmware Updates

(Omogoči posodobitve vdelane programske opreme v kapsulah UEFI)

Computrace

Omogoči ali onemogoči spremembe možnosti nastavitve, če je nastavljeno skrbniško geslo.

Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).

Omogoči ali onemogoči posodobitve BIOS-a prek posodobitvenih paketov kapsule

UEFI.

Intel Platform Trust Technology On

(Tehnologija Intel Platform Trust

Technology vklopljena)

PPI Bypass for Clear Commands (Obvod PPI za počiščene ukaze)

Clear (Počisti)

Intel SGX

Omogoči ali onemogoči vmesnik modula BIOS-a izbirne storitve Computrace(R) podjetja Absolute Software.

Omogoči ali onemogoči vidnost platforme Platform Trust Technology (PTT) operacijskemu sistemu.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Operacijskemu sistemu omogoči ali onemogoči, da preskoči uporabniške pozive vmesnika BIOS Physical Presence Interface (PPI) pri izdaji ukaza Clear (Počisti).

Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).

Računalniku omogoči ali onemogoči izbris podatkov lastnika za PTT in PTT povrne v privzeto stanje.

Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).

Omogoči ali onemogoči funkcijo Intel Software Guard Extensions (SGX), ki zagotovi varno okolje za izvajanje kode/shranjevanje občutljivih podatkov.

66 Nastavitev sistema

Tabela 8. Možnosti nastavitve sistema – meni za varnost (nadaljevanje)

Varnost

SMM Security Mitigation

Privzeto: Software Controlled (Nadzira programska oprema)

Omogoči ali onemogoči dodatne zaščite za UEFI SMM Security Mitigation.

Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).

OPOMBA : Ta funkcija lahko povzroči težave z združljivostjo ali izgubo funkcionalnosti pri uporabi nekaterih starejših orodij in programov.

Enable Strong Passwords

Password Configuration

Admin Password

Sistemsko geslo

Enable Master Password Lockout (Omogoči zaklenitev glavnega gesla)

Omogoči ali onemogoči močna gesla.

Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).

Določa najmanjše in največje število znakov, dovoljenih za skrbniško in sistemsko geslo.

Tu nastavite, spremenite ali izbrišete skrbniško geslo (včasih imenovano tudi geslo za nastavitve).

Omogoča nastavitev, spreminjanje ali izbris sistemskega gesla.

Omogoči ali onemogoči podporo za glavno geslo.

Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).

Tabela 9. Možnosti nastavitve sistema – meni varnega zagona

Varen zagon

Enable Secure Boot Računalniku omogoči ali onemogoči zagon samo s preverjeno zagonsko programsko opremo.

Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).

OPOMBA : Če želite omogočiti Secure Boot (Varen zagon), mora biti računalnik v načinu UEFI Boot (Zagon UEFI), možnost Enable Legacy

Option ROMs (Omogoči ROM z možnostjo podedovanega načina) pa mora biti izklopljena.

Secure Boot Mode

Izbere način delovanja z varnim zagonom.

Privzeto: Deployed Mode (Uveden način).

OPOMBA : Za običajno delovanje varnega zagona je treba izbrati možnost

»Deployed Mode«.

Tabela 10. Možnosti sistemskih nastavitev – Meni za napredno upravljanje ključev.

Napredno upravljanje ključev

Enable Custom Mode (Omogoči način po meri)

Omogoči ali onemogoči spreminjanje ključev v zbirkah podatkov varnostnih ključev

PK, KEK, db in dbx.

Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).

Custom Mode Key Management Izberite vrednosti po meri za napredno upravljanje ključev.

Privzeto: PK (PK).

Tabela 11. Možnosti sistemskih nastavitev – Meni za delovanje

Delovanje

Intel Hyper-Threading Technology Omogoči ali onemogoči tehnologijo Intel Hyper-Threading za učinkovitejšo uporabo sredstev procesorja.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Nastavitev sistema 67

Tabela 11. Možnosti sistemskih nastavitev – Meni za delovanje (nadaljevanje)

Delovanje

Intel SpeedStep Omogoči ali onemogoči tehnologijo Intel SpeedStep Technology za dinamično prilagajanje napetosti procesorja in frekvence jedra, s čimer se zmanjša povprečna poraba energije in proizvajanje toplote.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Intel TurboBoost Technology

Multi-Core Support (Večjedrna podpora)

Enable C-State Control

Omogoči ali onemogoči način Intel TurboBoost za procesor. Če je možnost omogočena, gonilniku za Intel TurboBoost omogoča večjo učinkovitost delovanja CPE ali grafičnega procesorja.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Spremeni število jeder CPE, ki so na voljo za operacijski sistem. Privzeta vrednost je nastavljena na največje število jeder.

Privzeto: All Cores (Vsa jedra).

Omogoči ali onemogoči zmožnost CPE, da preklopi v nizkoenergijska stanja ali iz njih.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Tabela 12. Možnosti sistemskih nastavitev – Meni upravljanja porabe energije

Upravljanje porabe energije

Wake on AC (Vklop pri priključitvi na izmenični tok)

Omogoči samodejni vklop in zagon sistema, ko računalnik priklopite na izmenično napajanje.

Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).

Auto On Time

Battery Charge Configuration

Enable Advanced Battery Charge

Configuration

Block Sleep

Omogoči samodejni vklop računalnika ob določenih dnevih in urah.

Privzeta nastavitev: Disabled (Onemogočeno) Sistem se ne bo samodejno vklopil.

Omogoči delovanje računalnika z baterijskim napajanjem ob urah z največjo porabo energije. Uporabite spodnje možnosti, da ob določenih urah preprečite uporabo izmeničnega napajanja.

Privzeta nastavitev: prilagodljivo. Baterijske nastavitve se dinamično optimizirajo glede na značilen vzorec uporabe baterije.

Omogoči napredno konfiguracijo polnjenja baterije na začetku dneva za določen čas delovanja. Napredno polnjenje baterije (Advanced Battery Charged) izboljšuje stanje baterije v času intenzivne uporabe v času delovnega dne.

Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).

Računalniku prepreči preklop v način pripravljenosti (S3) v operacijskem sistemu.

Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).

OPOMBA : Če je ta možnost omogočena, računalnik ne bo preklopil v stanje pripravljenosti, tehnologija Intel Rapid Start bo samodejno onemogočena in možnost porabe operacijskega sistema bo prazna, če je bila nastavljena na stanje pripravljenosti.

Enable USB Wake Support (Omogoči podporo za preklop računalnika iz stanja pripravljenosti prek naprav USB)

Enable Intel Speed Shift Technology

Ta možnost omogoča, da naprave USB računalnik preklopijo iz stanja pripravljenosti.

Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).

Lid Switch

Omogoči ali onemogoči podporo za tehnologijo Intel Speed Shift Technology, ki operacijskemu sistemu omogoča, da samodejno izbere ustrezno učinkovitost delovanja procesorja.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Računalniku omogoča vklop iz izklopljenega stanja, če se odpre pokrov.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

68 Nastavitev sistema

Tabela 13. Možnosti nastavitve sistema – meni za brezžično omrežje

Brezžično omrežje

Wireless Switch

Določa, ali je brezžične naprave mogoče nadzirati s stikalom za brezžično povezavo.

Za računalnike z operacijskim sistemom Windows 8 to neposredno nadzira pogon operacijskega sistema. Posledica tega je, da ta nastavitev ne vpliva na delovanje stikala za brezžični vmesnik.

OPOMBA : Ko sta nameščena tako WiFi kot WiGig, je delovanje kontrolnikov za omogočanje/onemogočanje povezano. Tako ju ne morete ločeno omogočiti ali onemogočiti.

WLAN

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Bluetooth

Wireless Device Enable

WLAN

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Omogoči ali onemogoči vgrajene naprave WiFi/Bluetooth.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Bluetooth

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Tabela 14. Možnosti sistemskih nastavitev – Meni delovanja preskusa POST

Način delovanja preskusa POST

Numlock Enable Omogoči ali onemogoči Numlock, ko se računalnik zažene.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Enable Adapter Warnings

Extended BIOS POST Time

Fastboot

Fn Lock Options

Računalniku omogoča prikaz sporočil grafične kartice med zagonom.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Konfigurira čas nalaganja za preskus BIOS POST (Power-On Self-Test).

Privzeto: 0 seconds (0 sekund).

Konfigurira hitrost postopka zagona UEFI.

Privzeta nastavitev: Thorough (Temeljito). Izvede celovito inicializacijo strojne opreme in konfiguracije med zagonom.

Omogoči ali onemogoči način zaklepanja funkcije Fn.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Lock Mode (Način zaklepanja)

Full Screen Logo

Warnings and Errors

Privzeto: Lock Mode Secondary (Sekundarni način zaklepanja). Lock Mode

Secondary = če izberete to možnost, tipke F1–F12 pošljejo kodo za svoje sekundarne funkcije.

Ta možnost računalniku omogoči/onemogoči prikaz celozaslonskega logotipa, če se slika ujema z ločljivostjo zaslona.

Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).

Omogoča izbiro dejanja v primeru opozorila ali napake med zagonom.

Privzeto: Prompt on Warnings and Errors (Prikaži poziv ob opozorilih in napakah).

Ustavitev, poziv in čakanje na odziv uporabnika, če so zaznana opozorila ali napake.

OPOMBA : Napake, ki se obravnavajo kot kritične za delovanje strojne opreme sistema, vedno ustavijo sistem.

Tabela 15. Možnosti nastavitve sistema – meni Virtualization

Virtualizacija

Tehnologijo virtualizacije Intel Virtualization

Technology

Računalniku omogoči izvajanje nadzornika navideznega računalnika (VMM).

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Nastavitev sistema 69

Tabela 15. Možnosti nastavitve sistema – meni Virtualization (nadaljevanje)

Virtualizacija

VT for Direct I/O Računalniku omogoči izvajanje tehnologije Virtualization Technology za neposredni V/I

(VT-d). VT-d je Intelov način virtualizacije preslikave pomnilnika za V/I.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Tabela 16. Možnosti nastavitve sistema – meni za vzdrževanje

Vzdrževanje

Asset tag (Oznaka sredstva)

Servisna oznaka

BIOS Recovery from Hard Drive

Ustvari sistemsko oznako sredstva, ki jo lahko skrbnik za IT uporabi za edinstveno prepoznavo določenega sistema. Ko je oznaka sredstva določena v BIOS-u, je ni mogoče spremeniti.

Prikazuje servisno oznako računalnika.

Računalniku omogoča obnovitev s poškodovanega posnetka BIOS-a, pod pogojem, da je razdelek Boot Block celovit in deluje.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

OPOMBA : Namen obnovitve BIOS-a je popravilo glavnega dela BIOS-a in ne bo delovala, če je razdelek Boot Block poškodovan. Ta funkcija ne bo delovala tudi, če je okvarjen EC ali ME oziroma v primeru napake, povezane s strojno opremo. Obnovitveni posnetek mora biti na nešifrirani particiji pogona.

BIOS Auto-Recovery Računalniku omogoča samodejno obnovitev BIOS-a brez ukrepanja uporabnika. Če želite uporabiti to funkcijo, mora biti možnost »BIOS Recovery from Hard Drive« omogočena.

Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).

Start Data Wipe

Allow BIOS Downgrade (Omogoči zamenjavo

BIOS-a s starejšo različico)

POZOR : Ta postopek varnega izbrisa bo vse podatke izbrisal na tak način, da jih ne bo mogoče obnoviti.

Če to omogočite, bo BIOS nastavil cikel izbrisa podatkov ob naslednjem vnovičnem zagonu za shranjevalne naprave, ki so priključene na sistemsko ploščo.

Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).

To polje nadzoruje zamenjavo vdelane programske opreme s starejšimi različicami.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Tabela 17. Možnosti nastavitve sistema – meni sistemskih dnevnikov

Sistemski dnevniki

Power Event Log Prikazuje dogodke napajanja sistema.

Privzeto: Keep (Obdrži).

BIOS Event Log

Thermal Event Log

Prikazuje dogodke BIOS-a.

Privzeto: Keep (Obdrži).

Prikazuje dogodke temperature sistema.

Privzeto: Keep (Obdrži).

Tabela 18. Možnosti nastavitve sistema – meni SupportAssist

SupportAssist

Dell Auto operating system Recovery

Threshold

Nadzoruje samodejni potek zagona za konzole SupportAssist System Resolution in za orodje Dell operating system Recovery.

Privzeto: 2.

70 Nastavitev sistema

Tabela 18. Možnosti nastavitve sistema – meni SupportAssist (nadaljevanje)

SupportAssist

SupportAssist operating system Recovery Omogoči ali onemogoči potek zagona za orodje SupportAssist operating system

Recovery pri nekaterih napakah.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Posodabljanje BIOS-a v sistemu Windows

Zahteve

Priporočamo, da BIOS (System Setup (Nastavitev sistema)) posodobite, če zamenjate sistemsko ploščo ali če je na voljo posodobitev. Če uporabljate prenosni računalnik, poskrbite, da bo baterija popolnoma napolnjena in priključena v električno vtičnico.

O tem opravilu

OPOMBA : Če je funkcija BitLocker omogočena, jo morate pred posodabljanjem sistemskega BIOS-a onemogočiti, po dokončani posodobitvi BIOS-a pa znova omogočiti.

Koraki

1. Ponovno zaženite računalnik.

2. Obiščite spletno mesto www.dell.com/support .

• Izpolnite polje

Service Tag (Servisna oznaka)

ali

Express Service Code (Koda za hitri servis)

in kliknite

Submit (Pošlji)

.

• Kliknite

Detect Product (Zaznaj izdelek)

in upoštevajte navodila na zaslonu.

3. Če servisne oznake ni mogoče zaznati ali najti, kliknite

Choose from all products (Izbira med vsemi izdelki)

.

4. Na seznamu izberite

Products (Izdelki)

.

OPOMBA : Izberite ustrezno kategorijo, da se odpre stran izdelka.

5. Izberite model svojega računalnika in pojavila se bo stran

Product Support (Podpora za izdelek)

.

6. Kliknite

Get drivers (Prenos gonilnikov)

in nato

Drivers and Downloads (Gonilniki in prenosi)

.

Prikaže se razdelek Drivers and Downloads (Gonilniki in prenosi).

7. Kliknite

Find it myself (Poiskal(-a) bom sam(-a))

.

8. Kliknite

BIOS

, če si želite ogledati različice BIOS-a.

9. Poiščite najnovejšo datoteko za BIOS in kliknite

Download (Prenesi)

.

10. V oknu

Please select your download method below (Spodaj izberite način prenosa)

izberite želeni način prenosa, nato pa kliknite

Download File (Prenesi datoteko)

.

Odpre se okno

File Download (Prenos datoteke)

.

11. Kliknite

Save (Shrani)

, da shranite datoteko v računalnik.

12. Kliknite

Run (Zaženi)

in tako namestite posodobljene nastavitve BIOS-a v računalnik.

Sledite navodilom na zaslonu.

Posodabljanje BIOS-a v sistemih z omogočeno funkcijo

BitLocker

POZOR : Če pred posodabljanjem BIOS-a funkcija BitLocker ni ustavljena, sistem ob naslednjem vnovičnem zagonu ne bo prepoznal ključa BitLocker. Nato boste pozvani, da za nadaljevanje vnesete ključ za obnovitev, in sistem bo to zahteval ob vsakem vnovičnem zagonu. Če ključ za obnovitev ni znan, lahko pride do izgube podatkov ali nepotrebne vnovične namestitve operacijskega sistema. Dodatne informacije o tej temi so na voljo v članku zbirke znanja: https:// www.dell.com/support/article/sln153694

Nastavitev sistema 71

Posodabljanje sistemskega BIOS-a s pogona USB

O tem opravilu

Če računalnik ne more naložiti sistema Windows, vendar je posodobitev BIOS-a še vedno potrebna, prenesite datoteko BIOS z drugim računalnikom in jo shranite na pogon USB, v katerem je omogočen zagon.

OPOMBA : Uporabiti morate pogon USB, v katerem je omogočen zagon. Če želite več informacij, preberite članek

SLN143196 v zbirki znanja.

Koraki

1. Datoteko .exe za posodobitev BIOS-a prenesite v drug računalnik.

2. Kopirajte datoteko .exe na pogon USB, v katerem je omogočen zagon.

3. Pogon USB vstavite v računalnik, v katerem želite posodobiti BIOS.

4. Znova zaženite računalnik, in ko se prikaže logotip Dell, pritisnite tipko F12, da odprete enkratni zagonski meni.

5. S smernimi tipkami izberite možnost

USB Storage Device (Pomnilniška naprava USB)

in pritisnite tipko Enter.

6. Računalnik se bo znova zagnal in odprl ukazno vrstico Diag C:\>.

7. Za zagon datoteke vnesite popolno ime datoteke in pritisnite tipko Enter.

8. Prikazal se bo pripomoček za posodobitev BIOS-a. Sledite navodilom na zaslonu.

Skica 1. Zaslon za posodobitev BIOS-a v okolju DOS

Posodabljanje Dell BIOS-a v sistemih Linux in

Ubuntu

Če želite posodobiti BIOS v sistemu Linux (npr. Ubuntu), glejte https://www.dell.com/support/article/sln171755/ .

Posodabljanje BIOS-a v enkratnem zagonskem meniju (F12)

Posodobite BIOS v računalniku s posodobitveno datoteko update.exe tako, da jo kopirate na pogon USB z datotečnim sistemom FAT32, nato pa zaženete računalnik in pritisnete tipko F12, da odprete enkratni zagonski meni.

72 Nastavitev sistema

O tem opravilu

Posodobitev BIOS-a

Datoteko za posodobitev BIOS-a lahko v sistemu Windows zaženete s pogona USB, na katerem je omogočen zagon, oziroma lahko BIOS posodobite tako, da ob zagonu računalnika pritisnete tipko F12, da odprete enkratni zagonski meni.

Večina računalnikov Dell ima od leta 2012 možnost tovrstnega zagona, kar lahko preverite tako, da zaženete računalnik in pritisnete tipko

F12, da odprete enkratni zagonski meni, v katerem mora biti ena od možnosti »BIOS FLASH UPDATE (Posodobitev BIOS-a)«. Če je možnost navedena, lahko BIOS posodobite na ta način.

OPOMBA : BIOS lahko na ta način posodobite samo v računalnikih, ki imajo v enkratnem zagonskem meniju (F12) možnost »BIOS Flash Update (Posodobitev BIOS-a)«.

Posodobitev BIOS-a v enkratnem zagonskem meniju

Za posodobitev BIOS-a v enkratnem zagonskem meniju (F12) potrebujete:

• Pogon USB z datotečnim sistemom FAT32 (lahko brez omogočenega zagona).

• Izvedljivo datoteko za posodobitev BIOS-a, ki jo prenesete s spletnega mesta za podporo izdelkom Dell in shranite v korensko mapo pogona USB.

• Napajalnik, priključen v računalnik.

• Baterija v računalniku mora za posodobitev BIOS-a delovati brezhibno.

Za uspešno posodobitev BIOS-a v enkratnem zagonskem meniju (F12) upoštevajte naslednje:

POZOR : Med postopkom posodobitve BIOS-a ne izklopite računalnika. Če računalnik izklopite, se morda ne bo zagnal.

Koraki

1. Ko je računalnik izklopljen, v vrata USB na računalniku vstavite pogon USB, na katerega ste kopirali datoteko za posodobitev.

2. Vklopite računalnik in pritisnite tipko F12 za dostop do enkratnega zagonskega menija, nato pa z miško ali s smernimi tipkami izberite možnost BIOS Update (Posodobitev BIOS-a) in pritisnite tipko Enter.

Prikaže se meni za posodobitev BIOS-a.

3. Kliknite

Flash from file (Posodobitev iz datoteke)

.

4. Izberite zunanjo napravo USB.

5. Izberite datoteko in dvokliknite ciljno datoteko za posodobitev, nato pa kliknite

Submit (Pošlji)

.

6. Kliknite

Update BIOS (Posodobi BIOS)

. Računalnik se zažene znova in začne se posodobitev BIOS-a.

7. Tudi po dokončani posodobitvi BIOS-a se računalnik zažene znova.

Sistemsko geslo in geslo za nastavitev

Tabela 19. Sistemsko geslo in geslo za nastavitev

Vrsta gesla

Sistemsko geslo

Geslo za nastavitev

Opis

Geslo, ki ga morate vnesti za prijavo v sistem.

Geslo, ki ga morate vnesti, če želite dostopati do nastavitev BIOS-a v računalniku in jih spreminjati.

S sistemskim geslom in geslom za nastavitev lahko zaščitite računalnik.

POZOR : Funkcije gesel omogočajo osnovno raven zaščite podatkov v računalniku.

POZOR : Če računalnik ni zaklenjen in ga pustite brez nadzora, lahko do njega (in vseh podatkov v njem) dostopa kdor koli.

OPOMBA : Funkcija za določitev sistemskega gesla in gesla za nastavitev je onemogočena.

Nastavitev sistema 73

Dodeljevanje gesla za nastavitev sistema

Zahteve

Novo sistemsko ali skrbniško geslo

System or Admin Password

lahko dodelite samo, ko je status

Not Set (Ni nastavljeno)

.

O tem opravilu

Če želite odpreti nastavitev sistema, takoj po vklopu ali vnovičnem zagonu pritisnite F12.

Koraki

1. Na zaslonu

System BIOS (Sistemski BIOS)

ali

System Setup (Nastavitev sistema)

izberite

Security (Varnost)

in pritisnite

Enter.

Prikaže se zaslon

Security (Varnost)

.

2. Izberite

System/Admin Password (Sistemsko/skrbniško geslo)

in ustvarite geslo v polju

Enter the new password (Vnesite novo geslo)

.

Če želite določiti sistemsko geslo, upoštevajte te smernice:

• Geslo je lahko največ 32-mestno.

• Geslo lahko vsebuje števke 0–9.

• Veljavne so samo male črke. Velike črke niso veljavne.

• Veljavni so samo ti posebni znaki: presledek, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

3. Vnesite sistemsko geslo, ki ste ga že vnesli v polje

Confirm the new password (Potrdite novo geslo)

in kliknite

OK (V redu)

.

4. Pritisnite Esc in prikaže se poziv za shranjevanje sprememb.

5. Pritisnite Y, da shranite spremembe.

Računalnik se ponovno zažene.

Brisanje ali spreminjanje obstoječega gesla za nastavitev sistema

Zahteve

Preden poskušate izbrisati ali spremeniti obstoječe geslo za sistem in/ali nastavitev, se prepričajte, da je možnost

Password Status

(Stanje gesla)

nastavljena na Unlocked (Odklenjeno) (v nastavitvi sistema). Če je možnost

Password Status (Stanje gesla)

nastavljena na Locked (Zaklenjeno), obstoječega gesla za sistem ali nastavitev ni mogoče izbrisati ali spremeniti.

O tem opravilu

Če želite odpreti nastavitev sistema, takoj po vklopu ali vnovičnem zagonu pritisnite F12.

Koraki

1. Na zaslonu

System BIOS (Sistemski BIOS)

ali

System Setup (Nastavitev sistema)

izberite

System Security (Sistemska varnost)

in pritisnite Enter.

Prikaže se zaslon

System Security (Sistemska varnost)

.

2. Na zaslonu

System Security (Sistemska varnost)

preverite, ali je možnost

Password Status (Stanje gesla)

nastavljena na

Unlocked (Odklenjeno)

.

3. Izberite možnost

System Password (Sistemsko geslo)

, posodobite ali izbrišite obstoječe sistemsko geslo in pritisnite Enter ali tabulatorko.

4. Izberite možnost

Setup Password (Geslo za nastavitev)

, posodobite ali izbrišite obstoječe geslo za nastavitev in pritisnite Enter ali tabulatorko.

OPOMBA : Če spremenite sistemsko geslo in/ali geslo za nastavitev, ob pozivu znova vnesite novo geslo. Če sistemsko geslo/geslo za nastavitev izbrišete, ob pozivu potrdite izbris.

5. Pritisnite Esc in prikazal se bo poziv, da shranite spremembe.

6. Pritisnite Y, da shranite spremembe in zaprete nastavitev sistema.

Računalnik se ponovno zažene.

74 Nastavitev sistema

Brisanje nastavitev CMOS

O tem opravilu

POZOR : Brisanje nastavitev CMOS ponastavi nastavitve BIOS-a v računalniku.

Koraki

1. Odstranite

pokrov osnovne plošče .

2. Če želite gumbasto baterijo odstraniti s sistemske plošče, upoštevajte postopek odstranitve v razdelku

Gumbasta baterija

.

3. Počakajte eno minuto.

4. Če želite gumbasto baterijo priklopiti na sistemsko ploščo, upoštevajte postopek namestitve v razdelku Gumbasta baterija

.

5. Namestite pokrov osnovne plošče

.

Ponastavitev gesel za BIOS (System Setup (Nastavitev sistema)) in sistemskih gesel

O tem opravilu

Za brisanje sistemskih gesel ali gesel za BIOS se obrnite na tehnično pomoč Dell, kot je opisano na www.dell.com/contactdell .

OPOMBA : Več informacij o ponastavitvi gesel za Windows ali programe je na voljo v dokumentaciji za sistem Windows ali program.

Nastavitev sistema 75

5

Odpravljanje težav

Obnovitev operacijskega sistema

Če računalnik ne more naložiti operacijskega sistema niti v več poskusih, samodejno zažene obnovitev operacijskega sistema Dell

SupportAssist OS Recovery.

Dell SupportAssist OS Recovery je samostojno orodje, ki je vnaprej nameščeno v vseh računalnikih Dell z operacijskim sistemom Windows

10. Sestavljajo ga orodja za diagnosticiranje in odpravljanje težav, ki se lahko pojavijo, preden računalnik zažene operacijski sistem.

Omogoča diagnosticiranje težav s strojno opremo, popravljanje računalnika, varnostno kopiranje datotek ali ponastavitev računalnika na tovarniško stanje.

Orodje lahko prenesete tudi s spletnega mesta Dell Support, da odpravite težave in popravite računalnik, če zaradi napak programske ali strojne opreme ne more zagnati primarnega operacijskega sistema.

Za več informacij o orodju Dell SupportAssist OS Recovery glejte

Dell SupportAssist OS Recovery User's Guide

na naslovu www.dell.com/ support .

Sistemske diagnostične lučke

Lučka stanja baterije

Prikazuje stanje napajanja in napolnjenosti baterije.

Bela sveti

– napajalnik je priklopljen, napolnjenost baterije pa je večja od 5 %.

Oranžna

– računalnik se napaja prek baterije, napolnjenost baterije pa je manjša od 5 %.

Izklopljeno

• Napajalnik je priključen in baterija je popolnoma napolnjena.

• Računalnik se napaja prek baterije in napolnjenost baterije je večja od 5 %.

• Računalnik je v stanju pripravljenosti, mirovanja ali pa je izklopljen.

Lučka stanja napajanja in napolnjenosti baterije utripa rumeno in pojavljajo se kode piskov, ki nakazujejo napake.

Lučka stanja napajanja in napolnjenosti baterije na primer dvakrat utripne oranžno, preneha svetiti ter nato trikrat utripne belo in znova preneha svetiti. Ta vzorec z 2 in nato 3 utripi se nadaljuje, dokler se računalnik ne izklopi, kar pomeni, da ni bil zaznan noben pomnilnik ali

RAM.

V spodnji razpredelnici so prikazani različni vzorci lučke stanja napajanja in napolnjenosti baterije ter z njimi povezane težave.

2,6

2,7

2,8

3,1

2,3

2,4

2,5

Tabela 20. Kode lučk LED

Diagnostika kod lučk

2,1

2,2

Opis težave

Napaka procesorja

Sistemska plošča: napaka BIOS-a ali ROM-a (bralnega pomnilnika)

Pomnilnik ali RAM (bralno-pisalni pomnilnik) ni zaznan

Napaka pomnilnika ali RAM-a (bralno-pisalnega pomnilnika)

Nameščen je neveljaven pomnilnik

Napaka sistemske plošče ali napaka nabora vezij

Napaka zaslona

Napaka napajalnega vodila zaslona LCD Zamenjajte sistemsko ploščo

Napaka gumbaste baterije

76 Odpravljanje težav

Tabela 20. Kode lučk LED (nadaljevanje)

Diagnostika kod lučk

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

Opis težave

Napaka na kartici PCI ali grafični kartici/vezju

Posnetka za obnovitev ni mogoče najti

Posnetek za obnovitev je najden, vendar je neveljaven.

Napaka napajalnega vodila

Posodobitev sistemskega BIOS-a ni dokončana

Napaka vmesnika Management Engine (ME)

Lučka stanja kamere:

nakazuje, če je kamera v uporabi.

• Bela sveti – kamera se uporablja.

• Ne sveti – kamera se ne uporablja.

Lučka stanja funkcije Caps Lock:

nakazuje, če je funkcija Caps Lock omogočena ali onemogočena.

• Bela sveti – funkcija Caps Lock je omogočena.

• Ne sveti – funkcija Caps Lock je onemogočena.

Omogočanje pomnilnika Intel Optane

Koraki

1. V opravilni vrstici kliknite iskalno polje in vnesite

Intel Rapid Storage Technology

.

2. Kliknite

Intel Rapid Storage Technology

.

Odpre se okno

Intel Rapid Storage Technology

.

3. Na zavihku

Stanje

kliknite

Omogoči

, da omogočite pomnilnik Intel Optane.

4. Na zaslonu z opozorilom izberite združljiv hitri pogon in kliknite

Da

, če želite nadaljevati omogočanje pomnilnika Intel Optane.

5. Kliknite

Pomnilnik Intel OptaneVnovični zagon

, da dokončate omogočanje pomnilnika Intel Optane.

OPOMBA : Aplikacije bo po omogočanju morda treba zagnati trikrat zapored, da bodo dosegle polno učinkovitost delovanja.

Onemogočanje pomnilnika Intel Optane

O tem opravilu

POZOR : Ko omogočite pomnilnik Intel Optane, ne odstranite gonilnika za tehnologijo Intel Rapid Storage Technology, saj bi to povzročilo napako modrega zaslona. Uporabniški vmesnik tehnologije Intel Rapid Storage Technology je mogoče odstraniti, ne da bi morali odstraniti pogon.

OPOMBA : Preden odstranite napravo za shranjevanje SATA, ki jo pospešuje pomnilniški modul Intel Optane iz računalnika, morate onemogočiti pomnilnik Intel Optane.

Koraki

1. V opravilni vrstici kliknite iskalno polje in vtipkajte

Intel Rapid Storage Technology

.

2. Kliknite

Intel Rapid Storage Technology

.

Odpre se okno

Intel Rapid Storage Technology

.

3. Na zavihku

Intel Optane memory

kliknite

Onemogoči

, da onemogočite pomnilnik Intel Optane.

OPOMBA : V računalnikih, v katerih se pomnilnik Intel Optane uporablja kot primarna shramba, ga ne onemogočite.

Možnost Onemogoči bo zatemnjena.

4. Če sprejmete opozorilo, kliknite

Da

.

Pojavi se postopek onemogočanja.

Odpravljanje težav 77

5. Kliknite

Vnovični zagon

, da dokončate onemogočanje pomnilnika Intel Optane in znova zaženete računalnik.

Odprava nakopičene statične elektrike

O tem opravilu

Nakopičena statična elektrika ostane v računalniku tudi po izklopu in odstranitvi baterije. Postopek za odpravo nakopičene statične elektrike v računalniku:

Koraki

1. Izklopite računalnik.

2. Odstranite

pokrov osnovne plošče .

3. Odstranite

baterijo .

4. Pritisnite gumb za vklop in ga držite 15 sekund, da ozemljite sistemsko ploščo.

5. Ponovno namestite

baterijo

.

6. Znova namestite

pokrov osnovne plošče

.

7. Vklopite računalnik.

Zagonski cikel Wi-Fi

O tem opravilu

Če z računalnikom ne morete dostopati do interneta zaradi težav z brezžično povezavo, morate opraviti zagonski cikel Wi-Fi.Spodaj je opisan postopek za zagonski cikel Wi-Fi:

OPOMBA : Nekateri internetni ponudniki omogočajo kombinirano napravo modema/usmerjevalnika.

Koraki

1. Izklopite računalnik.

2. Izklopite modem.

3. Izklopite brezžični usmerjevalnik.

4. Počakajte 30 sekund.

5. Vklopite brezžični usmerjevalnik.

6. Vklopite modem.

7. Vklopite računalnik.

78 Odpravljanje težav

6

Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

Viri samopomoči

Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo v teh virih samopomoči:

Tabela 21. Viri samopomoči

Viri samopomoči

Informacije o izdelkih in storitvah Dell

Moj Dell

Lokacija virov

www.dell.com

Nasveti

Stik s podporo

Spletna pomoč za operacijski sistem

Informacije o odpravljanju težav, uporabniški priročniki, navodila za namestitev, tehnični podatki o izdelku, spletni dnevniki s tehnično pomočjo, gonilniki, posodobitve programske opreme in tako naprej.

Dellovi članki zbirk znanja za pomoč pri odpravljanju težav

V iskalno polje sistema Windows vnesite

Contact Support

in pritisnite Enter.

www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux www.dell.com/support.

Preberite si naslednje informacije o izdelku:

• Tehnični podatki o izdelku

• Operacijski sistem

• Nastavitev in uporaba izdelka

• Varnostno kopiranje podatkov

• Odpravljanje težav in diagnostika

• Obnovitev sistema

• Informacije o BIOS-u

1. Obiščite spletno mesto www.dell.com/support .

2. V menijski vrstici na vrhu strani Support (Podpora) izberite

Support

(Podpora) >

Knowledge Base

(Zbirka znanja).

3. V iskalno polje na strani zbirke znanja vnesite ključno besedo, temo ali številko modela, nato pa kliknite ikono za iskanje

(oziroma se je dotaknite), da se prikažejo povezani članki.

Glejte

Jaz in moj Dell

na spletni strani www.dell.com/support/ manuals .

Če želite poiskati podatke

Me and My Dell (Jaz in moj računalnik

Dell)

za svoj izdelek, lahko izdelek prepoznate tako:

• Izberite

Detect Product (Zaznaj izdelek)

.

• Izberite svoj izdelek v spustnem meniju

View Products

(Prikaz izdelkov)

.

• Vnesite

Service Tag number (Servisna oznaka izdelka)

ali

Product ID (ID izdelka)

v iskalno vrstico.

vzpostavljanje stika z drubo Dell

Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite www.dell.com/contactdell .

OPOMBA : Razpoložljivost je odvisna od države/regije in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo v vaši državi/ regiji.

OPOMBA : Če nimate aktivne internetne povezave, lahko podatke za stik poiščete na računu, dobavnici ali naročilu oziroma v katalogu izdelkov Dell.

Iskanje pomoči in stik z družbo Dell 79

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents