Dell M109S Projector electronics accessory Användarguide

Add to my manuals
34 Pages

advertisement

Dell M109S Projector electronics accessory Användarguide | Manualzz

Dell M109S-projektor

Användarhandbok

Modell: M109S w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m

Noteringar, anmärkningar och varningar

OBS!

En notering (OBS!) innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din projektor.

ANMÄRKNING:

En anmärkning anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.

VARNING!

En varning signalerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.

Complies with IEC 60825-1:1993+A11997+A2:2001 and EN 60825-1:

1994+A1:2002+A2:2001

RED: 634 nm, Green: 518nm, Blue: 456nm maximum: 5.38 mW

____________________

Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.

© 2008 Dell Inc. Med ensamrätt.

Återgivning av detta material i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Varumärken som används i denna text:

Dell

och

DELL

-logotypen är varumärken som tillhör Dell

Inc. ; DLP och DLP

®

-logotypen är varumärken som tillhör TEXAS INSTRUMENTS

INCORPORATED; Microsoft och Windows är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Övriga varumärken kan användas i dokumentet som hänvisning till antingen de enheter som gör anspråk på varumärkena eller deras produkter. Dell Inc. frånsäger sig allt ägarintresse av andra varumärken än sina egna.

Modell M109S

Augusti 2008 Rev. A00

book.book Page 3 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

I

nneh

åll

1

Din Dell™-projektor

. . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Om projektorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

2

Ansluta projektorn

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Ansluta en dator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Ansluta en dator med en VGA-kabel . . . . . . . . .

8

Ansluta en DVD-spelare . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Ansluta en DVD-spelare med en kompositkabel . .

9

3

Använda projektorn

. . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Aktivera projektorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Stänga av projektorn . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Justera projektorns fokus . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Justera projektorns bildstorlek . . . . . . . . . . . . .

13

Använda kontrollpanelen . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Använda skärmmenyn . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Huvudmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

AUTOJUSTERING . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

INGÅNGSKÄLLA . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

BILD (i PC-läge) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

BILD (i videoläge) . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Innehåll

3

book.book Page 4 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

VISA (i PC-läge) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

VISA (i videoläge) . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

INSTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

ÖVRIGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

4

Felsökning av projektorn

. . . . . . . . . . . . .

23

5

Tekniska specifikationer

. . . . . . . . . . . . .

25

6

Kontakta Dell™

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

7

Bilaga: Ordlista

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

4

Innehåll

book.book Page 5 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

D

in

D

e

ll™-p

ro

j

ektor

Din projektor levereras med de tillbehör som visas nedan. Kontrollera att alla tillbehör finns med och kontakta Dell om någonting saknas.

Förpackningens innehåll

Multianslutningskabel

Nätadapter

Användarhandbok och dokumentation

Nätsladd

Fodral

Din Dell™-projektor

5

book.book Page 6 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

Om projektorn

1

2

3

1

2

3

Kontrollpanel

Fokusring

Lins

VARNING!

Säkerhetsanvisningar

1

Använd inte projektorn i närheten av apparater som alstrar mycket värme.

2

Använd inte projektorn på platser där det finns mycket damm. Dammet kan orsaka systemfel och projektorn kommer då att automatiskt stängas av.

3

Se till att projektorn är placerad på en plats med bra ventilation.

4

5

Blockera inte ventilspringor och andra öppningar på projektorn.

Se till att projektorn används i rätt omgivningstemperatur (mellan 5 o

C och 35 o

C).

OBS!

Mer information finns i Produktinformationsguiden som levereras tillsammans med din projektor.

6

Din Dell™-projektor

book.book Page 7 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

A

n

slu

ta

p

ro

j

ektorn

1

1 Multianslutningsport

VARNING!

Följ säkerhetsinstruktionerna som beskrivs på sidan 6 innan du börjar

med det här avsnittet.

Ansluta projektorn

7

book.book Page 8 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

A

n

slu

ta en dator

Ansluta en dator med en VGA-kabel

1

2

3

Multianslutningskabel

Nätadapter

Nätsladd

8

Ansluta projektorn

book.book Page 9 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

A

n

slu

ta en

D

V

D-sp

e

l

are

Ansluta en DVD-spelare med en kompositkabel

3

4

1

2

Nätadapter

Nätsladd

Multianslutningskabel

Kompositvideokabel

OBS!

Kompositvideokabeln tillhandahålls inte av Dell.

Ansluta projektorn

9

book.book Page 10 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

10

Ansluta projektorn

book.book Page 11 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

A

nv

ä

nda

p

ro

j

ektorn

A

kt

i

vera

p

ro

j

ektorn

OBS!

Slå på projektorn innan du slår på källan. Strömknappens lampa blinkar blått tills du trycker på den.

1

Sätt i multianslutningskabeln i projektorn.

2

Anslut multianslutningskabeln med nätsladden och med eventuell ingångskabel. Mer

information om hur du ansluter projektorn finns i avsnittet "Ansluta projektorn" på sidan 7.

3

Tryck på strömknappen

(se avsnittet "Använda kontrollpanelen" på sidan 14 om du vill

veta hur du hittar strömknappen ).

4

Slå på källan (dator, DVD-spelare osv.). Projektorn känner automatiskt av källan.

5

Dell-logotypen visas i tio sekunder när projektorn aktiveras.

Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna om meddelandet "Söker efter signal..." visas på skärmen.

Om flera källor är anslutna till projektorn trycker du på knappen Källa på kontrollpanelen och väljer den källa som du vill använda.

S

tän

g

a av

p

ro

j

ektorn

ANMÄRKNING:

Stäng av projektorn enligt beskrivningen nedan och dra sedan ur alla sladdar.

1

Tryck på strömknappen .

2

Tryck på strömknappen

igen. Kylfläktarna fortsätter i tio sekunder innan de stängs av.

3

Koppla bort nätadaptern från multianslutningskabeln.

4

Dra ur multianslutningskabeln från projektorn.

OBS!

Om du trycker på strömknappen när projektorn är aktiverad visas meddelandet "

Tryck på strömknappen för att stänga av projektorn

" på skärmen.

Tryck på menyknappen på kontrollpanelen om du vill ta bort meddelandet eller vänta – meddelandet försvinner automatiskt efter 30 sekunder.

Använda projektorn

11

book.book Page 12 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

J

us

tera

p

ro

j

ektorn

s

fok

us

1

Vrid på fokusringen tills bilden är tydlig. Projektorns fokus ligger mellan 60 cm och

240 cm (23,6 tum och 94,5 tum).

2

Flytta projektorn framåt eller bakåt för att zooma in och ut.

1

1 Fokusring

12

Använda projektorn

book.book Page 13 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

J

us

tera

p

ro

j

ektorn

s

bi

l

d

s

tor

l

ek

60"(152.4cm)

40"(101.6cm)

25"(63.5cm)

15 "(38.1cm)

23.6"(60cm)

Skärm

(diagonalt)

Typisk 38,1 cm (15 tum) 63,5 cm (25 tum)

Skärmstorlek

Typisk

(BxH)

12,3 tum x 8,6 tum

31,2 cm x 21,8 cm

60 cm (23,6 tum)

20,5 tum x 14,3 tum

52,0 cm x 36,4 cm

100 cm (39,4 tum)

Avstånd

*Det här diagrammet avses endast som användarinformation.

101,6 cm (40 tum)

32,8 tum x 22,9 tum

83,3 cm x 58,2 cm

160 cm (63,0 tum)

152,4 cm (60 tum)

49,2 tum x 34,4 tum

124,9 cm x 87,3 cm

240 cm (94,5 tum)

Använda projektorn

13

book.book Page 14 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

A

nvända kontro

llp

ane

l

en

2

1

9

8

7

3

4

5

1 Varningslampa

2 Upp

Keystone-justering

3 Temperaturlampa

6

Om varningslampan blinkar gult har en av fläktarna slutat att fungera. Projektorn stängs då av automatiskt. Kontakta Dell™ om problemet kvarstår.

Tryck för att välja skärmalternativ.

Tryck för att justera bildförvrängning orsakad av projektorns lutning. (±20 grader)

Om lampan lyser gult fungerar inte ventilationen som den ska eller så ligger temperaturen över 35 o

C.

Projektorn stängs då av automatiskt. Kontrollera att ventilationen fungerar som den ska och att den omgivande temperaturen inte är för hög. Kontakta

Dell™ om problemet kvarstår.

14

Använda projektorn

book.book Page 15 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

4 Höger / Autojustering Tryck för att justera skärminställning.

5 Meny

Tryck för att synkronisera projektorn med ingångskällan. Autojustering fungerar inte om skärmmenyn visas.

Tryck för att öppna skärmmenyn. Använd pilknapparna och menyknappen för att navigera i skärmmenyn.

6 Ned / Keystonejustering

7 Strömknapp

Tryck för att välja skärmalternativ.

Tryck för att justera bildförvrängning orsakad av projektorns lutning. (±20 grader).

Slår på och stänger av projektorn. Mer information

finns i "Aktivera projektorn" på sidan 11 och

"Stänga av projektorn" på sidan 11.

8 Källa

9 Enter

Tryck för att justera skärminställning.

Tryck för att välja mellan analog RGB-källa och kompositkälla när flera källor är anslutna till projektorn.

Tryck för att bekräfta menyvalet.

Använda projektorn

15

book.book Page 16 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

A

nvända

s

kärmmenyn

Projektorn har en skärmmeny som finns på flera språk och som kan visas med eller utan en ingångskälla ansluten.

Använd knapparna och på kontrollpanelen för att navigera mellan flikarna på skärmens huvudmeny. Tryck på

Enter

på kontrollpanelen för att välja en undermeny.

Tryck på eller på kontrollpanelen för att välja ett alternativ. När ett alternativ väljs ändras dess färg till mörkblått. Använd knapparna och på kontrollpanelen för att justera inställningarna.

Gå till fliken Bakåt och tryck på

Enter

på kontrollpanelen för att gå tillbaka till

Huvudmenyn.

Gå till fliken AVSLUTA och tryck på

Enter

eller tryck direkt på

menyknappen

på kontrollpanelen för att stänga skärmmenyn.

Huvudmeny

16

AUTOJUSTERING

Autojustering justerar automatiskt projektorns

Frekvens

och

Spårning

i PC-läge.

När autojusteringen pågår visas meddelandet

"

Autojustering pågår...

" på skärmen.

INGÅNGSKÄLLA

I menyn Ingångskälla kan du välja projektorns ingångskälla.

A UTOKÄLLA — Välj På (standard) för automatisk avkänning av tillgängliga ingångskällor. Om du trycker på knappen Källa när projektorn är på, hittar den automatiskt nästa tillgängliga ingångskälla. Välj Av för att låsa den aktuella ingångskällan. Om du trycker på knappen Källa när Autokälla är inställt på Av kan du manuellt välja ingångskälla.

VGA— Tryck på Enter för att hitta en VGA-signal.

K OMPOSIT — Tryck på Enter för att hitta en kompositvideosignal.

Använda projektorn

book.book Page 17 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

BILD (i PC-läge)

På menyn Bild kan du justera visningsinställningarna för projektorn. På menyn Bild finns följande alternativ:

V IDEOLÄGE — Ger dig möjlighet att optimera projektorns visningsläge: PC , Ljust , sRGB

(ger mer korrekt färgåtergivning), Film och Anpassad (välj dina egna inställningar).

Om du ändrar inställningarna för Mättnad eller Degamma väljs automatiskt läget

Anpassad .

OBS!

Om du ändrar inställningarna för Mättnad eller Degamma väljs automatiskt läget Anpassad .

L JUSSTYRKA — Använd och för att justera bildens ljusstyrka.

K ONTRAST — Använd och för att justera skärmens kontrast.

M ÄTTNAD — Välj 0 för maximal färgåtergivning eller 10 för maximal ljusstyrka.

D EGAMMA — Välj mellan 4 förinställda värden (1, 2, 3, 4) för att ändra skärmens färgutförande.

F ÄRGTEMP .— Ändrar färgtemperaturen. Skärmen ser kallare ut vid högre färgtemperaturer och varmare vid lägre färgtemperaturer. Om du ändrar inställningarna i menyn Färgjustering så aktiveras läget Anpassad . Värdena sparas i läget Anpassad .

F ÄRGJUSTERING — Justerar färgerna röd, grön och blå manuellt.

S IGNALTYP — Välj signaltyp manuellt mellan Auto, RGB, YCbCr och YPbPr.

Använda projektorn

17

book.book Page 18 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

BILD (i videoläge)

I menyn Bild kan du justera visningsinställningarna för projektorn. I menyn Bild finns följande alternativ:

V

IDEOLÄGE

Ger dig möjlighet att optimera projektorns visningsläge: PC , Ljust , sRGB

(ger mer korrekt färgåtergivning), Film och Anpassad (välj dina egna inställningar).

Om du ändrar inställningarna för

Mättnad

eller

Degamma

väljs automatiskt läget

Anpassad .

OBS!

Om du ändrar inställningarna för

Mättnad

eller

Degamma

väljs automatiskt läget Anpassad .

L

JUSSTYRKA

— Använd och för att justera bildens ljusstyrka.

K ONTRAST — Använd och för att justera skärmens kontrast.

M

ÄTTNAD

— Låter dig ändra videokällan från svartvitt till fullmättad färg. Tryck för att minska färgmängden i bilden och för att öka färgmängden i bilden.

S

KÄRPA

— Tryck på om du vill minska skärpan och om du vill öka skärpan.

N YANS — Tryck på för att öka den gröna färgen i bilden och för att öka den röda färgen i bilden (endast valbart för NTSC).

M ÄTTNAD — Välj 0 för maximal färgåtergivning eller 10 för maximal ljusstyrka.

D

EGAMMA

— Välj mellan 4 förinställda värden (1, 2, 3, 4) för att ändra skärmens färgutförande.

F

ÄRGTEMP

— Ändrar färgtemperaturen. Skärmen ser kallare ut vid högre färgtemperaturer och varmare vid lägre färgtemperaturer. Om du ändrar inställningarna i menyn Färgjustering så aktiveras läget Anpassad . Värdena sparas i läget Anpassad .

F

ÄRGJUSTERING

— Justerar färgerna röd, grön och blå manuellt.

S IGNALTYP — Välj signaltyp manuellt mellan Auto, RGB, YCbCr och YPbPr.

18

Använda projektorn

book.book Page 19 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

VISA (i PC-läge)

På menyn Visa kan du justera visningsinställningarna för projektorn. På menyn Visa finns följande alternativ:

B ILDKVOT — Välj den bildkvot som du vill använda.

• 4:3 – Ingångskällan anpassas till skärmens storlek.

• Original – Ingångskällan anpassas till skärmens storlek samtidigt som ingångskällans bildkvot behålls.

• Bred – Ingångskällan anpassas till skärmens bredd.

Välj Bred eller 4:3 om du använder något av följande:

– Datorupplösning högre än SVGA

– Komponentkabel (720p/1080i/1080p)

D IGITAL ZOOM — Tryck på om du vill förstora en bild digitalt upp till fyra gånger på projektionsskärmen och på om du vill förminska den förstorade bilden.

Z OOMNAVIGERING — Tryck på för att navigera på projektionsskärmen.

H ORISONT . P OSITION — Tryck på om du vill flytta bilden till höger och på om du vill flytta bilden till vänster.

V ERTIKAL P OSITION — Tryck på om du vill flytta bilden nedåt och på om du vill flytta bilden uppåt.

F REKVENS — Ger dig möjlighet att ändra visningens klockfrekvens så att den passar frekvensen för datorns grafikkort. Om du ser ett vertikalt flimmer på skärmen och vill reducera ränderna kan du använda kontrollen för Frekvens . Detta är endast en grov justering.

S PÅRNING — Synkroniserar visningssignalens fas med grafikkortet. Om bilden som visas

är ostadig eller flimrande kan du använda

Spårning

för att åtgärda det. Detta är en finjustering.

Använda projektorn

19

book.book Page 20 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

VISA (i videoläge)

På menyn

Visa

kan du justera visningsinställningarna för projektorn. På menyn

Visa finns följande alternativ:

B ILDKVOT — Välj den bildkvot som du vill använda.

• 4:3 – Ingångskällan anpassas till skärmens storlek.

• Original – Ingångskällan anpassas till skärmens storlek samtidigt som ingångskällans bildkvot behålls.

• Bred – Ingångskällan anpassas till skärmens bredd.

Välj Bred eller 4:3 om du använder något av följande:

– Datorupplösning högre än SVGA

– Komponentkabel (720p/1080i/1080p)

D IGITAL ZOOM — Tryck på om du vill förstora en bild digitalt upp till fyra gånger på projektionsskärmen och på om du vill förminska den förstorade bilden.

Z OOMNAVIGERING — Tryck på för att navigera på projektionsskärmen.

INSTÄLLNING

Innehåller inställningar för Språk, Autokeystone, Keystone, Menyposition,

Menytransparens, Meny-timeout, Menylås, Lösenord och Ändra lösenord .

S PRÅK — Välj språk för skärmmenyn.

20

Använda projektorn

book.book Page 21 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

A UTOKEYSTONE — Autojusterar bildförvrängning orsakad av projektorns lutning.

K EYSTONE — Justerar bildförvrängning orsakad av projektorns lutning.

M ENYPOSITION — Låter dig välja skärmmenyns position på skärmen.

M ENYTRANSPARENS — Ändrar transparens på skärmmenyns bakgrund.

M ENY TIMEOUT — Låter dig ställa in en tid för skärmmenyns timeout. Som standard försvinner skärmmenyn efter 30 sekunders inaktivitet.

M ENYLÅS — Välj På om du vill aktivera Menylås och dölja skärmmenyn. Välj Av om du vill inaktivera Menylås och visa skärmmenyn.

OBS!

Om skärmmenyn försvinner när du inaktiverar Menylås kan du hålla knappen

Meny på kontrollpanelen nedtryckt i 15 sekunder innan du inaktiverar funktionen.

L ÖSENORD — Om lösenordsskyddet är aktiverat visas en skärm där du måste skriva in ditt lösenord när nätsladden ansluts och projektorn slås på. Som standard är denna funktion inaktiverad. Du kan aktivera den här funktionen i menyn för Lösenord.

Lösenordsskyddet kommer att aktiveras nästa gång du slår på projektorn. Om du aktiverar den här funktionen kommer du att få ett meddelande om att skriva in projektorns lösenord efter det att du har slagit på projektorn:

1

Skriva in lösenordet för första gången: a

Gå till menyn Inställning , tryck på Enter och välj sedan Lösenord för att aktivera lösenordsinställningen.

b

När lösenordsfunktionen är aktiverad öppnas en skärm med siffror och bokstäver, skriv in ett lösenord med fyra siffror eller bokstäver och tryck på knappen Enter .

c d

Skriv in lösenordet igen för att bekräfta det.

Om lösenordet är rätt kan du fortsätta med att använda projektorns funktioner och inställningar.

Använda projektorn

21

book.book Page 22 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

2

Om du skrev in fel lösenord får du två nya chanser. Efter tre misslyckade försök stängs projektorn av automatiskt.

OBS!

Kontakta DELL™ eller annan kvalificerad servicepersonal om du glömmer bort ditt lösenord.

3

Inaktivera lösenordsfunktionen genom att välja

Av

och skriva in lösenordet.

Ä

NDRA LÖSENORD

. Skriv in det första lösenordet och skriv sedan in det nya lösenordet och bekräfta det nya lösenordet igen.

S

TRÖMSPARLÄGE

. Välj På för att aktivera funktionen. Projektorn stängs av automatiskt efter fem minuter.

ÖVRIGT

22

P ROJEKTORINFO — Visar projektorns modellnamn, den aktuella ingångskällan och projektorns serienummer (PPID#).

T ESTMÖNSTER — Välj Av om du vill inaktivera funktionen. Välj 1 eller 2 om du vill aktivera det inbyggda testmönstret för självtest av fokus och upplösning.

F ABRIKSÅTERSTÄLLNING — Välj På om du vill återställa projektorn till fabriksinställningarna. Även inställningar för datorkällor och videokällor kommer att

återställas.

Använda projektorn

book.book Page 23 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

F

e

lsö

kning av

p

ro

j

ektorn

Se tabellen nedan för tips på felsökning om du får problem med din projektor.

Kontakta Dell ™

om problemet kvarstår. Läs mer på sidan 27.

Problem Möjlig lösning

Ingen bild visas på skärmen • Kontrollera att den externa grafikporten är aktiverad.

Om du har en bärbar dator från Dell™ trycker du på

(Fn+F8). För andra datorer, se datorns dokumentation.

• Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna. Läs

mer på sidan 7.

• Kontrollera att kontakternas stift inte är böjda eller trasiga.

• Använd Testmönstret på menyn Övrigt .

Kontrollera att färgerna i testmönstret är korrekta.

Hela bilden visas inte eller visas inte korrekt.

1

Tryck på knappen Autojustera på kontrollpanelen.

2

Om du använder en bärbar dator från Dell™ kan du ställa in datorns upplösning till SVGA (800 x 600): a

Högerklicka på en tom yta på skrivbordet i

Windows, klicka på Egenskaper och sedan på fliken

Inställningar .

b

Kontrollera att upplösningen är 800 x 600 bildpunkter för den externa bildskärmsporten.

c

Tryck på (Fn+F8).

Om du får problem när du ändrar upplösningen eller om bildskärmen låser sig kan du starta om datorn och projektorn och all utrustning.

Din presentation visas inte på skärmen

Om du inte använder en bärbar dator från Dell™ , se datorns dokumentation.

Uppgradera drivrutinerna till datorns grafikkort

(videodrivrutinerna) till den senaste versionen och försök igen med projektorn om problemet kvarstår.

Om du har en bärbar dator från Dell™ trycker du på

(Fn+F8) .

Felsökning av projektorn

23

book.book Page 24 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

Problem

(forts.)

Bilden är ostadig eller flimrande

Bilden flimrar med vertikala ränder

Bildens färger visas inte korrekt

Bilden är oskarp

Bilden är utsträckt vid visning av en DVD-skiva med 16:9-format

Temperaturlampan lyser gult

Varningslampan blinkar gult

Skärmmenyn visas inte på skärmen

Möjlig lösning

(forts.)

Justera Spårningen på undermenyn Visa på skärmmenyn (endast PC-läge).

Justera Frekvensen på undermenyn Visa på skärmmenyn (endast PC-läge).

• Om skärmen får fel signal från grafikkortet kan du ställa in signaltypen till RGB under fliken Visa på skärmmenyn.

• Använd Testmönstret på menyn Övrigt .

Kontrollera att färgerna i testmönstret är korrekta.

1

Justera fokusringen på projektorlinsen.

2

Kontrollera att projektorskärmen är inom rätt avstånd från projektorn (mellan 60 cm [23,6 tum] och 240 cm

[94,5 tum]).

Projektorn känner automatiskt av ingångssignalens format. Med inställningen Original behålls bildkvoten för den projicerade bilden i enlighet med ingångssignalens format.

Om bilden fortfarande är utsträckt kan du ställa in bildkvoten på menyn Visa på skärmmenyn.

Projektorn är överhettad. Den stängs då av automatiskt. Slå på projektorn igen när den har blivit svalare. Kontakta Dell ™ om problemet kvarstår.

En fläkt i projektorn har slutat att fungera och projektorn stängs av automatiskt. Kontakta Dell ™ om problemet kvarstår.

Pröva med att hålla ned knappen Meny på kontrollpanelen i 15 sekunder för att låsa upp skärmmenyn. Kontrollera Menylåset

på sidan 21.

24

Felsökning av projektorn

Tekniska specifikationer

Ljusventil

Ljusstyrka

Kontrastkvot

Uniformitet

Ljuskälla

Antal bildpunkter

Visningsbara färger

Lins

Skärmsstorlek

Projektionsavstånd

Videokompatibilitet

H. Frekvens

V. Frekvens

Strömtillförsel

Strömförbrukning

Ljudnivå

Vikt

Mått (B x H x D)

I/O-anslutning

0,45 tum SVGA DMD Typ Y

50 ANSI Lumens (maximalt)

800:1 Typisk (Full On/Full Off)

80 % Typisk (Japansk standard - JBMA)

R/G/B LED-modul

858 x 600

16,7 miljoner färger

F/2.0, f=17,67 mm fast lins

15 – 60 tum (diagonalt)

60 cm – 240 cm (23,6 - 94,5 tum)

Kompatibel med NTSC, NTSC 4.43, PAL,

PAL-M, PAL-N, SECAM och HDTV (1080i,

720P, 576i/P, 480i/P)

Kompositvideo och komponentvideo

15 kHz – 100 kHz (Analogt)

43 Hz – 85 Hz (Analogt)

+19,5 V DC

47 Watt (maximalt), <1 Watt i avstängt läge

32dB (A) (Normalt läge)

35dB (A) (Ljust läge)

360 g (0,80 lbs)

Yttermått 92,5 x 104,6 x 37,1 mm ±1 mm

(3,64 x 4,12 x 1,46 tum ±0,04 tum)

30-stifts multianslutningsport

Tekniska specifikationer

25

Upplösning

640 x 350

720 x 400

640 x 480

640 x 480

640 x 480

800 x 600

800 x 600

800 x 600

1024 x 768

1024 x 768

1024 x 768

1152 x 864

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1440 x 900

Kompatibilitetsläge (analogt)

V. Frekvens (Hz)

85

75

60

75

85

60

75

85,1

60

75

70,1

70,1

59,9

75

85

60,3

H. Frekvens (KHz)

68,7

67,5

64

80

91,1

55,5

46,9

53,7

48,4

60

31,5

31,5

31,5

37,5

36

37,9

26

Tekniska specifikationer

book.book Page 27 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

K

ontakta

D

e

ll™

Ring 800-WWW-DELL (800-999-3355) om du är kund i USA.

OBS!

Om du inte har en fungerande Internetanslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, din paketavi eller din faktura, eller i Dells produktkatalog.

Dell tillhandahåller flera online- och telefonbaserade support- och servicetjänster.

Tillgänglighet varierar beroende på land och produkt och vissa tjänster kanske inte är tillgängliga i ditt område. För försäljning, teknisk support och kundtjänstärenden:

1

Besök support.dell.com

.

2

Välj land eller region i rullistan för att välja land ( Choose A Country/Region )

3

Klicka på Kontakta oss i menyn till vänster på sidan.

4

Välj den länk för service eller support som passar ditt ärende.

5

Välj vilken metod du vill använda för att kontakta Dell.

Kontakta Dell™

27

book.book Page 28 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

28

Kontakta Dell™

book.book Page 29 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

B

i

l

aga

: O

rd

l

i

s

ta

ANSI Lumens – En standard för att mäta ljusstyrka. Den beräknas genom att man delar in en bild som är en kvadratmeter i nio lika stora rektanglar och mäter lux (eller ljusstyrkan) i mitten på varje rektangel och räknar ut genomsnittet för dessa nio punkter.

Bildkvot – Den vanligaste bildkvoten är 4:3 (4 genom 3). Tidiga TV- och datorbildsformat är i bildkvoten 4:3, vilket innebär att bildens bredd är 4/3 gånger höjden.

Brännvidd – Avståndet från linsens yta till dess brännpunkt.

dB – decibel – En enhet som används för att uttrycka den relativa skillnaden i ström eller intensitet, vanligen mellan två akustiska eller elektriska signaler, som motsvarar tio gånger den enkla logaritmen av kvoten mellan de två nivåerna.

Diagonal skärm – En metod för att mäta storleken på en skärm eller en projicerad bild. Mätningen sker från ett hörn till det motsatta hörnet. En 108 tum hög och 144 tum bred skärm har en diagonal på 180 tum. Denna dokumentation utgår från att de diagonala måtten är för den traditionella 4:3-kvoten av en datorbild som för exemplet ovan.

DLP

®

– Digital Light Processing – Reflekterande visningsteknik som utvecklats av

Texas Instruments, med små manipulerade speglar. Ljus passerar genom ett färgfilter och skickas till DLP-speglar som arrangerar RGB-färgerna till en bild som projiceras på skärmen, även känt som DMD.

DMD – Digital Micro-Mirror Device – Varje DMD består av tusentals lutande, mikroskopiska speglar av aluminiumlegering som monterats på en dold magnetring.

Färgtemperatur – Färgutförandet av vitt ljus. Låg färgtemperatur ger varmare (mer gult/rött) ljus medan hög färgtemperatur ger kallare (mer blått) ljus. Standardenheten för färgtemperatur är Kelvin (K).

Frekvens – Repetitionshastigheten i cykler per sekund av elektriska signaler. Mäts i Hz

(Hertz).

Hz (Hertz) – Enhet för frekvens.

Keystonekorrigering – Funktion som korrigerar en projicerad bild som blivit förvrängd (bred översida, smal undersida) som orsakats av en felaktig projiceringsvinkel.

Komponentvideo – En metod för att leverera kvalitetsvideo i ett format som innehåller den ursprungliga bildens alla komponenter. Dessa komponenter kallas för luma och chroma och definieras som Y'Pb'Pr' för analoga komponenter och Y'Cb'Cr' för digitals komponenter. Komponentvideo finns på DVD-spelare och projektorer.

Ordlista

29

book.book Page 30 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

Kompositvideo – En videosignal som kombinerar luma (ljusstyrka), chroma (färg), burst (färgreferens) och sync (horisontella och vertikala synkroniseringssignaler) till en signalvågform som skickas över en enda ledare. Det finns tre typer av format – NTSC,

PAL och SECAM.

Komprimerad upplösning – Om ingångsbilderna är av högre upplösning än projektorns upplösning anpassas bilden till projektorns upplösning. Komprimering i en digital enhet leder till att viss bildinformation förloras.

Kontrastkvot – Spännvidden mellan ljus och mörka värden i en bild, eller förhållandet mellan det maximala och minimala värdet. Det finns två metoder som används av projektortillverkare för att mäta kvoten:

1

Full On/Off

– mäter kvoten för ljuset från en helt vit bild (full on) och ljuset från en

2 helt svart (full off) bild.

ANSI

– mäter ett mönster av 16 omväxlande svarta och vita rektanglar. Det genomsnittliga ljuset från de vita rektanglarna delas med det genomsnittliga ljuset från de svarta rektanglarna för att avgöra

ANSI

-kontrastkvoten.

Full On/Off

-kontrasten är alltid högre än

ANSI

-kontrasten för samma projektor.

Ljusstyrka – Mängden ljus som avges från en skärm eller en projektionsskärm eller en projektionsenhet. Projektorns ljusstyrka mäts med ANSI lumens.

Maximal bildstorlek – Den största bilden en projektor kan projicera i ett mörklagt rum. Detta begränsas vanligtvis av den optiska brännpunkten.

Maximalt avstånd – Avståndet från vilket projektorn kan projicera en användbar

(tillräckligt ljus) bild på skärmen i ett helt mörklagt rum.

Minsta avstånd – Den närmaste positionen från vilken en projektor kan fokusera en bild på en skärm.

NTSC – National Television Standards Committee. Nordamerikansk standard för video och tv-sändningar, med ett videoformat på 525 linjer med 30 rutor per sekund.

PAL – Phase Alternating Line. En europeisk sändningsstandard för video och tvsändningar, med ett videoformat på 625 linjer med 25 rutor per sekund.

RGB – Röd, Grön, Blå – används vanligtvis för att beskriva de separata signalerna för var och en av de tre färgerna.

SECAM – En fransk och internationell sändningsstandard för video och tv-sändningar.

Högre upplösning än NTSC.

SVGA – Super Video Graphics Array – 800 x 600 bildpunkter.

SXGA – Super Extended Graphics Array – 1280 x 1024 bildpunkter.

UXGA – Ultra Extended Graphics Array – 1600 x 1200 bildpunkter.

30

Ordlista

book.book Page 31 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

VGA – Video Graphics Array – 640 x 480 bildpunkter.

XGA – Extra Video Graphics Array – 1024 x 768 bildpunkter.

Ordlista

31

book.book Page 32 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

32

Ordlista

book.book Page 33 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

I

nde

x

A

Ansluta projektorn

Ansluta med en kompositkabel, 9

Kompositvideokabel, 9

Multianslutningskabel, 8

Nätadapter, 8

Nätsladd, 9

Anslutningsport

Multianslutningsport, 7

D

Dell

kontakta, 27

F

Felsökning, 23

kontakta Dell, 24

H

Huvudenhet

Fokusring, 6

Kontrollpanel, 6

Lins, 6

J

Justera projektorns fokus

Fokusring, 12

S

Skärmmeny, 16

AUTOJUSTERING, 16

BILD (i PC-läge), 17

BILD (i videoläge), 18

Huvudmeny, 16

INGÅNGSKÄLLA, 16

INSTÄLLNING, 20

ÖVRIGT, 22

VISA (i PC-läge), 19

VISA (i videoläge), 20

Slå på och stänga av projektorn

Slå på projektorn, 11

Slå stänga av projektorn, 11

support

kontakta Dell, 27

T

Tekniska specifikationer

Antal bildpunkter, 25

H. Frekvens, 25

I/O-anslutning, 25

Kontrastkvot, 25

Lins, 25

Ljudnivå, 25

Ljuskälla, 25

Ljusstyrka, 25

Ljusventil, 25

Mått, 25

Projektionsavstånd, 25

Skärmsstorlek, 25

Strömförbrukning, 25

Index

33

book.book Page 34 Monday, August 11, 2008 4:46 PM

Strömtillförsel, 25

Uniformitet, 25

V. Frekvens, 25

Videokompatibilitet, 25

Vikt, 25

Visningsbara färger, 25

34

Index

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement