advertisement

Dell Managed PDU LED spécification | Manualzz

Metered and Managed Rack Power

Distribution Unit (PDU)

Installation

Konfigurace sít’ových nastavení

Rozvád ěč napájení (PDU) pro rackové sk ř ín ě je kompatibilní s DHCP. P ř ipojte sít’ový kabel k sít’ovému portu (  ) a potom PDU zapn ě te. Když kontrolka stavu (  ) sít’ového p ř ipojení bude trvale svítit zelen ě , stiskn ě te a podržte tla č ítko (  ) vedle diodového displeje p ě t vte ř in, dokud se nezobrazí IP adresa; potom tla č ítko pust’te. Na diodovém displeji (  ) se bude adresa zobrazovat po dvou č íslicích a potom se cyklus zopakuje.

Pokud Vaše sít’ nepoužívá DHCP server, podívejte se do Uživatelské p ř íru č ky ř ízeného rozvád ěč e napájení Dell s m ěř ením pro rackové sk ř ín ě , kde jsou popsané další zp ů soby konfigurace nastavení TCP/IP.

Te ď máte zajišt ě n p ř ístup k PDU p ř es web po zadání IP adresy do pole adres svého prohlíže č e. Po zadání IP adresy budete vyzvání k zadání uživatelského jména a hesla; pro obojí zadejte admin .

Omezené záruky na hardware a pravidla pro vracení

OMEZENÁ ZÁRUKA NA HARDWARE DELL POSKYTUJE D Ů LEŽITÉ INFORMACE O ODMÍTNUTÍ

ODPOV Ě DNOSTI A OMEZENÍCH ODPOV Ě DNOSTI SPOLE Č NOSTI DELL, KTERÁ MOHOU MÍT

PODSTATNÝ VLIV NA VAŠE PRÁVA. JAKMILE ZA Č NETE PRODUKT POUŽÍVAT, MÁ SE ZA TO,

ŽE JSTE P Ř IJALI PODMÍNKY UVEDENÉ V OMEZENÉ ZÁRUCE NA HARDWARE A PRAVIDLECH

PRO VRACENÍ SPOLE Č NOSTI DELL. ABYSTE ZJISTILI, KTERÁ ZÁRUKA SE VZTAHUJE NA

VAŠE HARDWAROVÉ PRODUKTY, PODÍVEJTE SE NA DODACÍ LIST NA BALENÍ NEBO DO

KUPNÍ SMLOUVY.

Omezenou záruku a pravidla pro vracení Dell m ů žete zobrazit a vytisknout:

Zákazníci z USA

Omezená záruka na hardware: www.dell.com/warranty

Pravidla pro vracení: www.dell.com/returnpolicy

Kanadští zákazníci

Omezená záruka: http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/ warranty_information?~ck=ln&c=ca&l=en&lnki=0&s=gen

Pravidla pro vracení pro úplnou spokojenost: http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/ en/policy?c=ca&l=en&s=gen&~section=018

Pokud nemáte p ř ístup na tyto internetové stránky, m ů žete si vyžádat tišt ě nou kopii Omezené záruky na hardware a Pravidel pro vracení na č ísle:

Zákazníci z USA: 1-800-822-8965

Kanadští zákazníci: 1-800-387-5757

硬件有限担保和退货政策

DELL 的硬件有限担保提供有关责任免除和责任限制的重要信息,可能严重影响到您的权利。您使用

该产品视为您接受了戴尔在硬件有限担保和退货政策中规定的条款。若要确定硬件产品附带的担保

条款,请参见包装单,或者查看购买协议。

您可以浏览和打印戴尔的硬件有限担保和退货政策:

美国客户

硬件有限担保: www.dell.com/warranty

退货政策: www.dell.com/returnpolicy

加拿大客户

有限担保: http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/ warranty_information?~ck=ln&c=ca&l=en&lnki=0&s=gen

总体满意度退货政策: http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/en/ policy?c=ca&l=en&s=gen&~section=018

如果您不能访问网站,可以致电索取 《硬件有限担保和退货政策》硬拷贝:

美国客户: 1-800-822-8965

加拿大客户: 1-800-387-5757

Uvodni podatki

Lastnosti

Ta list vsebuje napotke za namestitev Dellove konzole PDU.

Preverjanje ob sprejemu

Preverite morebitne poškodbe med transportom embalaže in vsebine oz. preverite, ali so bili poslani vsi deli.

O morebitnih poškodbah nemudoma obvestite prevoznika, o manjkajo č i vsebini, poškodbah ali drugih težavah pa Dell ali Dellovega prodajalca.

Prosimo, predajte v recikliranje.

Transportno embalažo je mogo č e reciklirati. Shranite jo za kasnejšo uporabo ali jo odvrzite na pravilen na č in.

Preliminary Information

Features

This sheet provides information on installing Dell Rack PDUs.

Receiving Inspection

Inspect the package and contents for shipping damage, and make sure that all parts were sent. Report any damage immediately to the shipping agent, and report missing contents, damage, or other problems immediately to Dell or your Dell reseller.

Please recycle

The shipping materials are recyclable. Please save them for later use, or dispose of them appropriately.

Installation

You can install the Rack PDU in one of three ways, depending on the Rack PDU model.

Note: Ensure that all power cords that you intend to connect to the Rack PDU can reach the position you choose.

PDU channel

You can mount two Rack PDUs in one PDU channel using the method shown in the illustration. As an additional option, using the deep toolless mounting pegs (provided), you can mount one Rack PDU in a channel with the Rack PDU rotated 90 degrees from that shown.

1. Slide both mounting pegs into the holes located in the channel in the rear panel of the enclosure.

2. Snap the Rack PDU into place by pushing it downward until it is fully seated.

Configure Network Settings

The Rack PDU is DHCP compatible. Connect the network cable to the network port (  ) and then apply power to the unit. When the status LED (  ) for the network connection is solid green, press and hold the button (  ) next to the LED display for five seconds until IP appears; then release. On the LED display (  ), the address will appear two digits at a time and then the cycle will repeat.

If your network does not use a DHCP server, see the Dell Metered and Managed Rack PDU

User’s Guide for details on other methods for configuring the TCP/IP settings.

You can now access the unit through the Web by entering the IP address in the address field of your browser.

After you enter the IP address, you will be prompted for a user name and password; enter admin for each.

Limited Hardware Warranties and

Return Policy

DELL’S LIMITED HARDWARE WARRANTY PROVIDES IMPORTANT INFORMATION REGARDING

DISCLAIMERS AND LIMITATIONS OF LIABILITY BY DELL, WHICH CAN MATERIALLY IMPACT

YOUR RIGHTS. YOUR USE OF THE PRODUCT IS DEEMED TO BE YOUR ACCEPTANCE OF THE

TERMS AND CONDITIONS SET FORTH IN DELL’S LIMITED HARDWARE WARRANTY AND

RETURN POLICY. TO DETERMINE WHICH WARRANTY CAME WITH YOUR HARDWARE

PRODUCTS, SEE YOUR PACKAGING SLIP OR CONSULT YOUR PURCHASE AGREEMENT.

You can view and print Dell’s Limited Hardware Warranty and Return Policy:

U.S. Customers

Limited Hardware Warranty: www.dell.com/warranty

Return Policy: www.dell.com/returnpolicy

Canadian Customers

Limited Warranty: http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/ warranty_information?~ck=ln&c=ca&l=en&lnki=0&s=gen

Total Satisfaction Return Policy: http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/en/ policy?c=ca&l=en&s=gen&~section=018

If you do not have access to the Website, you can call to request a hard copy of the Limited Hardware

Warranty and Return Policy as follows.

U.S. Customers: 1-800-822-8965

Canadian customers: 1-800-387-5757

Úvodní informace

Vlastnosti a funkce

Tento list poskytuje informace o instalaci rozvád ěčů napájení (PDU) Dell pro rackové sk ř ín ě .

Kontrola p ř i p ř evzetí

Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození balení a jeho obsahu p ř i p ř eprav ě a zda balení obsahuje všechny díly.

P ř ípadné poškození neprodlen ě nahlašte p ř epravci a chyb ě jící obsah, škody nebo jiné problémy ihned oznamte spole č nosti Dell nebo svému prodejci Dell.

Prosím, recyklujte.

Materiály p ř epravního balení jsou recyklovatelné. Prosím, uschovejte je pro pozd ě jší použití, nebo je vhodným zp ů sobem zlikvidujte.

Instalace

M ů žete nainstalovat rozvád ěč napájení (PDU) pro rackové sk ř ín ě jedním ze t ř í zp ů sob ů podle modelu PDU.

Poznámka: Ov ěř te si, zda všechny elektrické kabely, které budete chtít p ř ipojit k PDU, dosáhnou do zvoleného místa.

Kanál PDU

M ů žete nainstalovat dva rozvád ěč e napájení (PDU) pro rackové sk ř ín ě do jednoho kanálu PDU zp ů sobem znázorn ě ným na obrázku. Jako další možnost m ů žete pomocí hlubokých beznástrojových instala č ních kolí č k ů (p ř iložených) nainstalovat jeden rozvád ěč (PDU) do kanálu tak, že bude rozvád ěč oto č en o 90° oproti zobrazené poloze.

1. Nasu ň te instala č ní kolí č ky do otvor ů umíst ě ných v kanálu v zadním panelu sk ř ín ě .

2. Zasu ň te PDU na místo tak, že jej zatla č íte dol ů , dokud nebude dokonale usazený.

初步資訊

功能

此表提供了安裝戴爾機架式 PDU 的相關資訊。

接收檢驗

請檢查包裝與內含物品是否損壞,並確保所有零件都有寄達。請立即向運貨代理商回報任何損壞情

況,並向本公司或您的戴爾經銷商回報缺少的內容物、損壞狀況或其他問題。

請回收產品

運送包裝材料為可回收材料。請保存它們以備日後使用,或以適當方式丟棄。

安裝

視機架式 PDU 的型號而定,機架式 PDU 有三種安裝方式可供選擇。

注意:請確定所有用來連接機架式 PDU 的電源線皆可到達您選定的位置。

PDU 通道

您可利用插圖中顯示的方法,在單一 PDU 通道中安裝兩個機架式 PDU。亦可選擇使用隨附的免工具

深層安裝釘,在單一通道中安裝一個機架式 PDU,並使其從目前顯示的位置旋轉 90 度。

1. 將兩個安裝釘滑入位於外殼後面板通道內的孔中。

2. 將機架式 PDU 向下推以卡入定位,直到它完全固定為止。

配置網路設定

機架式 PDU 與 DHCP 通訊協定相容。 將網路纜線連接至網路連接埠 (  ),然後啟動裝置的電源。

當網路連線的狀態 LED (  ) 呈現綠色恆亮時,請按住 LED 顯示器旁的按鈕 (  ) 5 秒鐘,直到顯

示 IP 為止,然後才放開。 此位址每次會以兩位數出現在 LED 顯示器 (  ) 上,之後則會一直重複

此循環。

若您的網路不是使用 DHCP 伺服器,請參閱 戴爾含儀表之可管理式機架式 PDU 使用者指

南 ,深入瞭解配置 TCP/IP 設定的其他方法。

您現在可以輸入您瀏覽器位址欄中的 IP 位址,經由網頁來存取本裝置。輸入 IP 位址後,將會出

現使用者名稱與密碼的提示頁;請為兩者輸入 admin。

有限硬體保固與退貨原則

戴爾的有限硬體保固提供有關戴爾之免責聲明與責任限制的重要資訊,足以對您的權益產生重大影

響。當您使用本產品即表示您已接受戴爾之有限硬體保固與退貨原則中所述之條款與細則。欲判別

您的硬體產品所提供的保固,請參閱您的裝箱單或購買合約。

您可檢視並列印戴爾的有限硬體保固與退貨原則:

美國客戶

有限硬體保固: www.dell.com/warranty

退貨原則: www.dell.com/returnpolicy

加拿大客戶

有限保固: http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/ warranty_information?~ck=ln&c=ca&l=en&lnki=0&s=gen

完全滿意退貨原則: http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/en/ policy?c=ca&l=en&s=gen&~section=018

若您無法登入該網站,可致電索取有限硬體保固與退貨原則的紙本資料,電話專線如下:

美國客戶: 1-800-822-8965

加拿大客戶: 1-800-387-5757

基本信息

功能

本页提供有关安装戴尔机架式 PDU 的信息。

验收

检查包装和包装内的物品在运输过程中是否受损,并确保收到所有部件。如果有任何损坏,立即向

货运代理报告,如有项目缺失、损坏或其它问题,请立即向戴尔或者戴尔经销商报告。

请回收利用

运输材料可以回收。 请妥善保管以备日后使用,或者适当处置。

安装

根据机架式 PDU 的型号,您可以有三种方式安装之。

注:确保您既定连接机架式 PDU 的所有电源线可以到达您选择的位置。

PDU 导槽

您可以使用图中所示的方法,将两台机架式 PDU 安装在一个 PDU 导槽中。作为附带选项,使用免

工具式深位固定销 (附带),可以将一台机架式 PDU 相对图示旋转 90 度安装在导槽中。

1. 将两个固定销滑入机柜背面板导槽中的孔洞。

2. 向下推机架式 PDU,直至其完全触及底部,并扣好。

配置网络设置

机架式 PDU 与 DHCP 兼容。 将网线连接至网络端口(  ),然后给装置通电。显示网络连接状态的

LED (  )持续亮起绿色后,按住 LED 显示屏旁边的按钮 (  )五秒钟,直到显示 IP 为止,然后

才放开。在 LED 显示屏 (  )上,每次出现两位数地址,之后,将重复这一循环。

如果您的网络没有使用 DHCP 服务器,有关配置 TCP/IP 的其它方法,详见 戴尔计量和

控制式机架 PDU 用户指南 。

现在,您可以通过在浏览器的地址字段输入 IP 地址,在整个网络中访问该装置了。输入 IP 地址

后,将提示您输入用户名和密码;请分别输入 admin。

Page 1

m

Printed in India

m | support.dell.co

www.dell.co

and trade names

is sion of Dell Inc.

s claiming the ademarks entitie permis

Inc.

r the

tr t in teres

written ks of Dell

N, G750N, H540N, J522N, K538N, G756N, 537 etary in

2A -376 er 990

, H534N, J520N, K536N, G744N, H537N, J521N, K er without the e trademar notice.

ut opri y pr an itho names may be used in this document to refer to eithe

logo, ar

whatsoev ange w claims dis

DELL e th , and cts. Dell Inc.

Dell

to ch subject ials in any manner reserved.

cument is used in this text: eir produ de

th llrights nc.A

n in this do en.

rbidd ellI tio

009D

1 Part Numb

Reproduction of these mater

Model G728N, J519N, K535N, G740N

H544N, J523N, K539N

07/201 other than its own.

marks and names or

Other trademarks and tra

Trademarks strictly fo

©2

Informa

Namestitev

Glede na model konzole PDU lahko konzolo PDU namestite na enega od treh na č inov.

Opomba: Vsi napajalni kabli, ki jih nameravate uporabiti za priklju č itev konzole PDU, morajo dose č i položaj, ki ste ga izbrali.

PDU kanal

S pomo č jo metode, prikazane na ilustraciji, lahko na en PDU kanal montirate dve konzoli PDU. Kot dodatno opcijo lahko s pomo č jo globokih zati č ev, ki ne zahtevajo orodja (priloženi) montirate eno konzolo PDU v kanal, tako da leži na kotu 90 stopinj od prikazane.

1. Potisnite oba montažna zati č a v luknji, ki se nahajata v kanalu na zadnji strani ohišja.

2. Potisnite konzolo PDU v ležiš č e, tako da jo pritisnete navzdol, da se zasko č i v ležiš č u.

Izberite mrežne nastavitve

Konzola PDU je kompatibilna z DHCP. Priklju č ite mrežni kabel na mrežni vhod (  ) in nato vklju č ite napajanje enote. Ko LED za prikaz stanja (  ) mrežne povezave sveti neprekinjeno zeleno, pritisnite in držite pritisnjen gumb (  ) poleg LED pet sekund, tako da se prikaže IP naslov; nato gumb sprostite. Na LED zaslonu (  ) se naslov izpisuje s po dvema mestoma naenkrat, nato se ciklus ponovi.

Č e vaša mreža ne uporablja DHCP strežnika, poiš č ite podrobne napotke za druge na č ine konfiguriranja TCP/IP nastavitev v navodilih za uporabo tarifirane in nadzorovane Dell konzole

PDU .

Zdaj lahko dostopate v enoto preko spleta z vpisom IP naslova v polje za naslov v vašem brskalniku. Ko vpišete IP naslov, se izpiše poziv za vpis uporabniškega imena in gesla; za vsako od postavk vpišite admin .

Omejena garancija za strojno opremo in pravila vra č ila

DELLOVA OMEJENA GARANCIJA ZA STROJNO OPREMO VSEBUJE POMEMBNE INFORMACIJE

O ZAVRNITVI IN OMEJITVAH ODGOVORNOSTI DELLA, KI LAHKO MATERIALNO VPLIVAJO NA

VAŠE PRAVICE. VAŠA UPORABA IZDELKA SE SMATRA KOT SPREJEM DOLO Č IL IN POGOJEV,

NAVEDENIH V DELLOVI OMEJENI GARANCIJI ZA STROJNO OPREMO IN V PRAVILIH ZA

VRA Č ILA. DA BI LAHKO DOLO Č ILI, KATERA VRSTA GARANCIJE VELJA ZA VAŠ IZDELEK,

PREVERITE DOKUMENT NA OVOJNINI ALI NAKUPNO POGODBO.

Dellovo omejeno garancijo za strojno opremo lahko preberete in natisnete:

Kupci v ZDA

Omejena garancija za strojno opremo: www.dell.com/warranty

Pravila za vra č ilo: www.dell.com/returnpolicy

Kupci v Kanadi

Omejena garancija: http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/ warranty_information?~ck=ln&c=ca&l=en&lnki=0&s=gen

Pravila vra č anja po principu popolnega zadovoljstva: http://www1.ca.dell.com/content/topics/ reftopic.aspx/gen/en/policy?c=ca&l=en&s=gen&~section=018

Č e dostopa do spletne strani nimate, lahko pokli č ete in zahtevate natisnjen izvod omejene garancije za strojno opremo in pravila vra č anja.

Kupci v ZDA: 1-800-822-8965

Kupci v Kanadi: 1-800-387-5757

Úvodné informácie

Obsah

Tento list obsahuje informácie o inštalácii regálovej rozvodnej jednotky napájania Dell.

Kontrola pri prevzatí

Skontrolujte, č i sa balenie a jeho obsah po č as prepravy nepoškodili a č i boli poslané všetky diely. Akéko ľ vek poškodenie ihne ď oznámte zástupcovi prepravnej spolo č nosti a chýbajúci obsah, poškodenie alebo iné problémy nahláste ihne ď spolo č nosti Dell alebo svojmu predajcovi Dell.

Recyklácia

Materiály použité na prepravu sú recyklovate ľ né. Nechajte si ich na neskoršie použitie alebo ich vhodne zlikvidujte.

990-3762A

Inštalácia

Regálovú rozvodnú jednotku napájania môžete nainštalovat’ jedným z troch spôsobov, v závislosti od modelu regálovej rozvodnej jednotky.

Upozornenie: Skontrolujte, č i všetky napájacie káble, ktoré chcete pripojit’ k regálovej rozvodnej jednotke napájania, dosiahnu na miesto, ktoré si vyberiete.

Kanál rozvodnej jednotky napájania

Do jedného kanála môžete namontovat’ dve regálové rozvodné jednotky napájania spôsobom uvedeným na obrázku. Pomocou dlhých kolíkov (sú č ast’ dodávky) tiež môžete bez použitia náradia namontovat’ jednu regálovú rozvodnú jednotku napájania do kanálu s regálovou rozvodnou jednotkou napájania obrátenou o

90 stup ň ov oproti tej, ktorá je zobrazená.

1. Zasu ň te obidva montážne kolíky do otvorov umiestnených v kanáli v zadnom paneli rámu.

2. Zacvaknite regálovú rozvodnú jednotku napájania zatla č ením nadol, kým úplne nedosadne.

Konfigurácia siet’ových nastavení

Regálová rozvodná jednotka napájania je kompatibilná s DHCP. Pripojte siet’ový kábel do siet’ového portu (  ) a zapnite napájanie jednotky. Ke ď kontrolka stavu (  ) pre siet’ové pripojenie svieti sýtou zelenou, stla č te a podržte tla č idlo (  ) ved ľ a LED displeja pät’ sekúnd , pokia ľ se nezobrazí IP adresa; potom tla č idlo pustite. Na LED displeji (  ) sa adresa postupne zobrazí po dvoch č ísliciach a potom sa tento cyklus zopakuje.

Ak vaša siet’ nevyužíva DHCP server, pre informácie o ď alších spôsoboch konfigurácie nastavení TCP/IP pozri Návod na použitie meranej a riadenej regálovej rozvodnej jednotky napájania Dell .

Teraz máte k jednotke prístup cez web tak, že zadáte IP adresu v poli na zadanie adresy v prehliada č i. Po zadaní IP adresy sa zobrazí výzva na vloženie používate ľ ského mena a hesla; v obidvoch prípadoch zadajte admin .

Obmedzená záruka na hardvér a pravidlá pre vrátenie výrobku

OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA HARDVÉR SPOLO Č NOSTI DELL OBSAHUJE DÔLEŽITÉ

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ZRIEKNUTIA SA PRÁV A OBMEDZENÍ RU Č ENIA SPOLO Č NOSTI

DELL, KTORÉ MÔŽU MA Ť VÝRAZNÝ VPLYV NA VAŠE PRÁVA. SKUTO Č NOS Ť , ŽE PRODUKT

POUŽÍVATE, SA POVAŽUJE ZA SÚHLAS S PODMIENKAMI UVEDENÝMI V OBMEDZENEJ

ZÁRUKE NA HARDVÉR A V PRAVIDLÁCH PRE VRÁTENIE VÝROBKU SPOLO Č NOSTI DELL. AK

CHCETE ZISTI Ť , KTORÁ ZÁRUKA SA VZ Ť AHUJE NA VÁŠ HARDVÉROVÝ PRODUKT, POZRITE

SI DODACÍ LIST ALEBO DOHODU O KÚPE.

Obmedzenú záruku na hardvér a pravidlá pre vrátenie výrobku spolo č nosti Dell si môžete pozriet’ a vytla č it’:

Zákazníci v USA

Obmedzená záruka na hardvér: www.dell.com/warranty

Pravidlá pre vrátenie výrobku: www.dell.com/returnpolicy

Kanadskí zákazníci

Obmedzená záruka: http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/ warranty_information?~ck=ln&c=ca&l=en&lnki=0&s=gen

Pravidlá pre vrátenie výrobku pre úplnú spokojnost’: http://www1.ca.dell.com/content/topics/ reftopic.aspx/gen/en/policy?c=ca&l=en&s=gen&~section=018

Ak nemáte na túto internetovú stránku prístup, môžete telefonicky požiadat’ o vytla č enú kópiu obmedzenej záruky na hardvér a pravidiel pre vrátenie tovaru nasledovne.

Zákazníci v USA: 1-800-822-8965

Kanadskí zákazníci: 1-800-387-5757

Предварительная информация

Характеристики

В этом документе предоставлена информация по монтажу Dell Rack PDU.

Проверка при получении

Проверьте упаковку и ее содержимое на предмет отсутствия повреждений при транспортировке , а также комплектацию . О любом повреждении немедленно сообщите транспортному агенту . О недостаче содержимого , его повреждениях и прочих проблемах без промедления проинформируйте компанию Dell или дистрибьютора Dell.

Подлежит переработке

Упаковочные материалы пригодны для повторного использования . Их следует сохранить для последующего использования или утилизировать надлежащим образом .

Установка

Возможны три варианта установки устройства Rack PDU, в зависимости от его модели .

Примечание : Убедитесь в том , что все кабели питания , которые необходимо подключить к устройству Rack PDU, имеют подходящую для этого длину .

канал PDU

В одном канале PDU можно закрепить два устройства Rack PDU, используя способ , показанный на рисунке . В качестве дополнительной опции , используя штифты для монтажа без инструментов

( поставляемые в комплекте ), Вы можете установить одно устройство Rack PDU в канале с поворотом на 90°.

1.

Вставьте оба монтажных штифта в отверстия , расположенные в канале на задней панели монтажного шкафа .

2.

Нажимая по направлению вниз , вдвиньте PDU в необходимую позицию в стойке до закрепления с характерным щелчком .

Изменение настроек сети

Устройство Rack PDU совместимо с DHCP. Подсоедините сетевой кабель к сетевому порту (  ), а затем включите устройство . Когда индикатор состояния (  ) сетевого соединения загорится зеленым светом , для отображения IPадреса нажмите и удерживайте кнопку (  ), находящуюся рядом с дисплеем , в течение 5 секунд до появления IP адреса , после чего отпустите . На дисплее (  ) отобразится адрес по две цифры , затем цикл повторится .

Если в вашей сети не используется сервер DHCP, подробную информацию по конфигурации настроек TCP/IP см . в Руководстве пользователя управляемого устройства Rack PDU .

Введите IPадрес в адресное поле браузера и Вы получите доступ к этому разделу через веб страницу .

После этого Вы увидите запрос имени пользователя и пароля ; в каждое поле введите admin .

Ограниченная гарантия на оборудование и условия возврата

В ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ КОРПОРАЦИИ DELL ПРЕДОСТАВЛЕНА

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОТКАЗА ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОГРАНИЧЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ DELL, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВАШИ ПРАВА .

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ПРОДУКТА ПОДРАЗУМЕВАЕТ ПРИНЯТИЕ ВАМИ УСЛОВИЙ ,

ОГОВОРЕННЫХ В ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ КОРПОРАЦИИ DELL И

УСЛОВИЯХ ВОЗВРАТА . ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ТОМ , КАКИЕ УСЛОВИЯ

ГАРАНТИИ ОТНОСЯТСЯ К ПРИОБРЕТЕННОМУ ВАМИ ОБОРУДОВАНИЮ , СМ .

УПАКОВОЧНЫЙ ТАЛОН ИЛИ ДОГОВОР КУПЛИ ПРОДАЖИ .

Вы можете просмотреть и распечатать Ограниченную гарантию на оборудование и условия возврата корпорации Dell:

Для пользователей в США

Ограниченная гарантия на оборудование : www.dell.com/warranty

Условия возврата : www.dell.com/returnpolicy

Для пользователей в Канаде

Ограниченная гарантия : http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/ warranty_information?~ck=ln&c=ca&l=en&lnki=0&s=gen

Условия возврата по общей гарантии : http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/en/ policy?c=ca&l=en&s=gen&~section=018

Если у вас нет доступа к этому веб сайту , для получения копии Ограниченной гарантии на оборудование и условий возврата Вы можете позвонить по следующим телефонам :

Для пользователей в США : 1-800-822-8965

Для пользователей в Канаде : 1-800-387-5757

Informações Preliminares

Características

Este folheto fornece informações sobre a instalação das PDUs para montagem em rack da Dell.

Inspeção após o recebimento

Inspecione a embalagem e o conteúdo para verificar se existem quaisquer danos e certifique-se de que todas as peças foram enviadas. Comunique imediatamente quaisquer danos ao agente de entrega e informe a Dell ou o seu revendedor Dell sobre qualquer item faltando, danos ou outros problemas.

Por favor, recicle estes materiais.

Os materiais de envio são recicláveis. Guarde-os para usar mais tarde ou descarte-os de modo apropriado.

Instalação

Você pode instalar a PDU para montagem em rack de três modos diferentes, dependendo do modelo da PDU para montagem em rack.

Observação: Certifique-se de que os cabos de alimentação de eletricidade que você pretende conectar ao PDU para montagem em rack conseguem chegar até a posição escolhida.

Canal para PDU

Você pode montar duas PDUs para montagem em rack em um canal para PDU, usando o método mostrado na ilustração. Como opção adicional, o uso dos prendedores de maior profundidade para montagem sem ferramentas (fornecidos), você pode montar uma PDU para montagem em rack em um canal com a PDU para montagem em rack com rotação de 90 graus em relação à posição exibida.

1. Deslize ambos os prendedores de montagem até os orifícios localizados no canal dentro do painel traseiro do gabinete.

2. Encaixe a PDU para montagem em rack no lugar, empurrando-a para baixo até que esteja totalmente assentada.

Defina as configurações de rede

A PDU para montagem em rack é compatível com DHCP. Conecte o cabo de rede à porta da rede (  ) e, a seguir, energize a unidade. Quando o LED de status (  ) referente à conexão de rede estiver aceso na cor verde sem piscar, pressione e mantenha pressionado o botão (  ) próximo ao display de LED por cinco segundos até que o endereço IP seja exibido; em seguida, solte. No display de LED (  ), aparecerão dois dígitos do endereço por vez e, depois, o ciclo se repetirá.

Se a sua rede não utiliza servidor DHCP, consulte o Guia do Usuário da PDU para Montagem em Rack com Medição e Gerenciamento da Dell para obter detalhes sobre outros métodos para definir as configurações de TCP/IP.

Agora, você poderá acessar a unidade através da Internet, informando o endereço IP na linha de endereço do seu navegador. Depois de inserir o endereço IP, será solicitado que você informe um nome de usuário e uma senha; insira admin para ambos.

Garantias Limitadas de Hardware e

Política de Devolução

A GARANTIA LIMITADA DE HARDWARE DA DELL FORNECE INFORMAÇÕES IMPORTANTES

REFERENTES A ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE E A LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE

POR PARTE DA DELL, QUE PODEM TER IMPACTO SIGNIFICATIVO EM SEUS DIREITOS.

CONSIDERA-SE QUE VOCÊ, AO UTILIZAR O PRODUTO, ACEITA OS TERMOS E CONDIÇÕES

ESTIPULADAS NA GARANTIA LIMITADA DE HARDWARE E POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO DA

DELL. PARA DESCOBRIR QUAL GARANTIA ACOMPANHA OS SEUS PRODUTOS DE

HARDWARE, VEJA A LISTAGEM DA EMBALAGEM OU CONSULTE O SEU CONTRATO DE

COMPRA.

Você pode visualizar e imprimir a Garantia Limitada de Hardware e Política de Devolução da Dell:

Clientes dos E.U.A.

Garantia Limitada de Hardware: www.dell.com/warranty

Política de Devoluções: www.dell.com/returnpolicy

Clientes do Canadá

Garantia Limitada: http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/ warranty_information?~ck=ln&c=ca&l=en&lnki=0&s=gen

Política de Devoluções para Satisfação Total: http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/ en/policy?c=ca&l=en&s=gen&~section=018

Se você não tiver acesso ao website, você pode solicitar uma cópia impressa da Garantia Limitada de

Hardware e Política de Devolução conforme descrito a seguir.

Clientes dos E.U.A.: 1-800-822-8965

Clientes do Canadá: 1-800-387-5757

기초 정보

기능

이 문서는 Dell 랙 PDU 설치에 대한 내용을 설명합니다 .

입고 검사

패키지와 내용물을 검사하여 선적 시 파손된 것이 없고 모든 부품이 인도되었는지 확인합니다 . 파

손된 경우에는 즉시 운송 회사에 알리고 내용물 유실 , 파손 또는 기타 문제가 있는 경우 즉시 Dell

또는 현지 Dell 판매점에 알리십시오 .

재활용

운반용 포장재는 재활용할 수 있습니다 . 보관해 두었다가 나중에 다시 사용하거나 적절한 방법

으로 폐기하십시오 .

설치

랙 PDU 모델에 따라 3 가지 방법 중 한 방법으로 랙 PDU 를 설치할 수 있습니다 .

참고 : 랙 PDU 에 연결할 모든 전원 코드가 원하는 위치에 도달하도록 해야 합니다 .

PDU 채널

그림에 표시된 방법으로 하나의 PDU 채널에 랙 PDU 2 대를 장착할 수 있습니다 . 추가 옵션인 딥

툴리스 장착용 못 ( 제공됨 ) 을 사용하여 그림과 같이 랙 PDU 를 90 도 회전시켜 한 채널에 랙

PDU 1 대를 장착할 수 있습니다 .

1. 엔클로저 후면 패널의 채널에 있는 구멍으로 두 개의 장착용 못을 밀어 넣습니다 .

2. 랙 PDU 가 제자리에 들어갈 때까지 ( 딸깍 소리가 남 ) 아래로 누릅니다 .

네트워크 설정 구성

랙 PDU 는 DHCP 와 호환됩니다 . 네트워크 케이블을 네트워크 포트 (  ) 에 연결한 후 장치 전원을

켭니다 . 네트워크 연결의 상태 LED(  ) 가 녹색으로 켜져 있으면 버튼 (  ) 을 누르고 있습니다 .

약 5 초간 LED 디스플레이에 IP 가 나타납니다 . 그런 다음 버튼에서 손을 뗍니다 . LED 디스플레

이 (  ) 에 주소가 한 번에 2 자리씩 표시된 후 반복 순환됩니다 .

네트워크가 DHCP 서버를 사용하지 않는 경우 , TCP/IP 설정을 구성하기 위한 다른 방

법에 대한 자세한 내용은 Dell 측정 및 관리 랙 전력 분배기 (PDU) 사용 설명서 를 참조

하십시오 .

이제 브라우저의 주소 필드에 IP 주소를 입력하여 웹에서 장치에 접속할 수 있습니다 . IP 주소를 입

력한 후 사용자 이름과 암호를 묻는 프롬프트가 나타나면 각각에 admin 을 입력하십시오 .

제한 하드웨어 보증 및 회수 정책

DELL 의 제한 하드웨어 보증은 DELL 의 의무 거부 및 제한 사항에 관한 중요한 정보가 있으며 사용

자 권한에 구체적으로 영향을 줄 수 있습니다 . 제품 사용은 DELL 의 제한 하드웨어 보증 및 회수

정책에 명시된 항목을 승인한 것으로 간주합니다 . 하드웨어 제품에 제공된 보증 효력을 정지시키

려면 패키지나 구매 계약서를 참조하십시오 .

Dell 의 제한 하드웨어 보증과 회수 정책을 인쇄하여 볼 수 있습니다 .

미국 소비자

제한 하드웨어 보증 : www.dell.com/warranty

회수 정책 : www.dell.com/returnpolicy

캐나다 소비자

제한 보증 : http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/ warranty_information?~ck=ln&c=ca&l=en&lnki=0&s=gen

총 회수 정책 : http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/en/ policy?c=ca&l=en&s=gen&~section=018

웹사이트에 접속되지 않는 경우 , 제한 하드웨어 보증 및 회수 정책 인쇄물에 명기된 아래 전화번호

로 연락할 수 있습니다 .

미국 소비자 : 1-800-822-8965

캐나다 소비자 : 1-800-387-5757

据付

Rack-Mount PDU の据付は、モデルによって以下の 3 つの方法のいずれかで行うことができます。

注意: Rack-Mount PDU に接続する必要があるすべての電源コードが選択した据付位置まで

届くかどうかを、必ず確認してください。

PDU チャンネル

図に示す方法によって、2 つの Rack-Mount PDU を 1 つの PDU チャンネルに取り付けることができ

ます。さらに、工具不要の長い固定ペグ ( ラックに付属 ) を使用して、1 台の Rack-Mount PDU を

図から 90 度回転させてチャンネル内に取り付けることができます。

1. 両方の固定ペグを、ラックのリアパネルのチャンネルにある穴に入れます。

2. Rack-Mount PDU を下向きに押し、完全にはめ込みます。

ネットワークの設定

Rack-Mount PDU は DHCP に対応しています。ネットワークケーブルをネットワークポート(  )に

接続してから、機器の電源を入れます。ネットワーク接続のステータス LED(  )が緑点灯に変

わったら、IP アドレスが表示されるまで LED ディスプレイの隣にあるボタン(  )を押します。

IP アドレスが表示されたらボタンを放します。LED ディスプレイ(  )上で、アドレスが 2 桁ご

とに繰り返し表示されます。

Dell Metered and Managed Rack

PDU User’s Guide 」を参照して、TCP/IP 設定のその他の方法について確認してくだ

さい。

これで、ブラウザのアドレスフィールドに IP アドレスを入力することで Web 経由で機器にアクセ

ます。それぞれに admin と入力します。

ハードウェア限定保証および返品条件

デルのハードウェア限定保証では、お客様の権利を物理的に制限する可能性がある限定条項と責

任制限に関する重要な情報を提供しています。デルのハードウェア限定保証および返品条件に示

された諸条件に同意したものとみなされます。お買い上げのハードウェア製品に付属する保証の

種類を確認するには、梱包の伝票または購入契約書を参照してください。

デルのハードウェア限定保証および返品条件については、次の場所で確認および印刷することが

できます。

アメリカ合衆国のお客様

ハードウェア限定保証 : www.dell.com/warranty

返品条件 : www.dell.com/returnpolicy

カナダのお客様

限定保証 : http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/ warranty_information?~ck=ln&c=ca&l=en&lnki=0&s=gen

Total Satisfaction Return Policy: http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/ gen/en/policy?c=ca&l=en&s=gen&~section=018

Web サイトにアクセスできないお客様は、ハードウェア限定保証および返品条件のハードコピー

を次のお電話でご請求いただけます。

アメリカ合衆国のお客様 : 1-800-822-8965

カナダのお客様 : 1-800-387-5757

El ő zetes információk

Tulajdonságok

Jelen adatlap a rack-be szerelhet ő Dell áramelosztó egységek (PDU) üzembe helyezéséhez szolgáltat információkat.

Kézhezvételi ellen ő rzés

Ellen ő rizze a csomagolást és a csomag tartalmát az esetleges szállítási károsodásokra figyelve és bizonyosodjon meg, hogy az összes komponens megtalálható a csomagban. Azonnal jelentsen bármilyen károsodást a szállítónak, továbbá az esetleges hiányzó komponensekr ő l, károsodásokról vagy egyéb gondokról azonnal értesítse a Dell-t vagy a Dell viszonteladót.

Kérjük hasznosítsa újra a terméket

A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Tartsa meg kés ő bbi felhasználásra vagy a megfelel ő módon semlegesítse.

Üzembe helyezés

A rack PDU három módon is beszerelhet ő , a modell függvényében.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az áramelsztó egységet (PDU) csatlakoztató tápkábelek érjenek el a kiválasztott helyig.

PDU csatorna

Egyetlen PDU csatornára két áramelosztó egységet is beszerelhet a képen bemutatott módszer segítségével.

Kiegészító opcióként, a szerszámot nem igényl ő mély rögzít ő kapcsok segítségével (megtalálhatók a csomagban), egy áramelosztó egységet beszerelhet egy csatornára a képen bemutatott pozíciótól 90 fokban elfordítva is.

1. Csúsztassa mindkét rögzít ő kapcsot a doboz hátlapján található csatorna lyukaiba.

2. Kattintsa helyre az áramelosztó egységet addig nyomva lefele, amíg teljesen fekszik.

Hálózati beállítások konfigurálása

A rack-be szerelhet ő áramelosztó egység (PDU) DHCP támogatással rendelkezik. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózati csatlakozóporthoz (  ), majd helyezze feszültség alá az egységet. Amikor a hálózati csatlakozás állapotjelz ő LED-je (  ) folyamatosan zölden világít, öt másodpercig tartsa lenyomva a LED kijelz ő melletti gombot (  ), amíg az IP megjelenik, majd engedje ki. A LED kijelz ő (  ), egyszerre két számjegy formájában jelzi ki az IP-címet, majd a ciklus ismétl ő dik.

Amennyiben az Ön hálózata nem használ DHCP szervert, tanulmányozza a Mért és irányított rack-be szerelhet ő áramelosztó egységek felhasználói kézikönyvét a TCP/IP beállítások más módon történ ő konfigurálásának részleteit illet ő en.

A konfigurálás után hozzáférhet egységéhez az interneten keresztül, beírva az IP-címet böngész ő jének címsorába. Az IP-cím megadása után felhasználónévre és jelszóra lesz szüksége. Mindkét mez ő be írja be: admin .

Korlátozott hadver-garancia és termékvisszaküldési politika

A DELL KORLÁTOZOTT HARDVER-GARANCIÁJA FONTOS INFORMÁCIÓKKAL SZOLGÁL A

DELL AZON KÖTELEZETTSÉGEINEK ELHÁRÍTÁSÁT ÉS KORLÁTOZÁSÁT ILLET Ő EN,

AMELYEK BEFOLYÁSOLHATJÁK AZ ÖN JOGAIT. A TERMÉK HASZNÁLATA AZT JELENTI,

HOGY ÖN ELFOGADJA A DELL KORLÁTOZOTT HARDVER-GARANCIÁJÁNAK ÉS

TERMÉKVISSZAKÜLDÉSI POLITIKÁJÁNAK FELTÉTELEIT. AZ ÖN HARDVERÉHEZ TARTOZÓ

GARANCIA MEGHATÁROZÁSÁHOZ TANULMÁNYOZZA A CSOMAGOLÁST, ILLETVE A

SZÁLLITÁSI SZERZ Ő DÉST.

A Dell korlátozott hardver-garanciáját és termékvisszaküldési politikáját itt tanulmányozhatja és nyomtathatja ki:

USA vásárlók

Korlátozott hardver-garancia: www.dell.com/warranty

Termékvisszaküldési politika: www.dell.com/returnpolicy

Kanadai vásárlók

Korlátozott garancia: http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/ warranty_information?~ck=ln&c=ca&l=en&lnki=0&s=gen

Teljes kárpótlásos termékvisszaküldési politika: http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/ en/policy?c=ca&l=en&s=gen&~section=018

Amennyiben nincs hozzáférése a weboldalhoz, a következ ő telefonszámokon kérheti a korlátozott hardvergarancia és a termékvisszaküldési politika nyomtatott másolatát.

USA vásárlók: 1-800-822-8965

Kanadai vásárlók: 1-800-387-5757

はじめに

機能

このシートでは、デル Rack-Mount PDU の据付に関する情報を提供します。

受け取り時の確認

パッケージの内容物を点検し、すべてのパーツが揃っているかどうか、また製品が破損していな

いかどうかを確認してください。製品が破損している場合は、すぐに運送会社に連絡してくださ

い。また、内容物の不足、内容物の破損、その他何らかの問題がある場合は、すぐにデルまたは

販売店に連絡してください。

リサイクルのお願い

製品の梱包器材は再利用することができます。保管して後ほど利用するか、または適切な手段

で廃棄するようにお願いいたします。

Page 2

Informations préalables

Fonctionnalités

Cette fiche contient des informations sur l'installation des PDU en rack Dell.

Contrôle à la réception

Inspectez l'emballage et son contenu afin de détecter tout dommage éventuel survenu au cours du transport et assurez-vous de disposer de toutes les pièces. Signalez immédiatement tout défaut à l’agent d’expédition et informez sans tarder Dell ou votre revendeur Dell en cas de pièce manquante ou endommagée, ou de tout autre problème.

Recyclage

Les matériaux d'emballage utilisés sont recyclables. Veuillez les conserver en vue de leur réutilisation ou de leur mise au rebut conformément à la réglementation en vigueur.

990-3762A

Installation

Il y a trois manières d'installer le PDU en rack, en fonction du modèle.

Remarque : assurez-vous que tous les cordons d'alimentation que vous prévoyez de connecter au

PDU en rack peuvent atteindre l'emplacement que vous avez choisi.

Gaine de PDU

Vous pouvez installer deux PDU en rack dans une seule gaine en suivant la méthode représentée dans l'illustration. Vous pouvez également installer une PDU en rack dans une gaine à l'aide des chevilles de montage longues sans outil (fournies), la PDU étant tournée de 90 degrés par rapport à la PDU représentée.

1. Insérez les deux chevilles de montage dans les orifices du chemin de câbles sur le panneau arrière de l'armoire.

2. Poussez la PDU à monter en rack vers le bas pour l'emboîter à fond.

Configuration des paramètres réseau

La PDU à monter en rack est compatible DHCP. Connectez le câble réseau au port réseau (  ) puis mettez l'appareil sous tension. Lorsque le voyant d'état (  ) de la connexion réseau reste vert, appuyez sur le bouton (  ) situé à côté du voyant en le maintenant pendant cinq secondes jusqu'à ce que l'adresse IP apparaisse, puis relâchez-le. L'adresse s'affiche sur l'écran DEL (  ) deux chiffres à la fois, puis le cycle se répète.

Si votre réseau n'utilise pas de serveur DHCP, consultez le Guide de l'utilisateur de l'unité de distribution de l'alimentation (PDU) gérée avec compteur à monter en rack Dell pour plus de détails sur d'autres méthodes de configuration des paramètres TCP/IP.

Vous pouvez maintenant accéder à l'appareil par Internet en entrant l'adresse IP dans le champ d'adresse de votre navigateur. Après avoir saisi l'adresse IP, vous êtes invité à entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Saisissez admin pour chacun d'entre eux.

Garanties limitées sur le matériel et politique en matière de retour

LA GARANTIE LIMITÉE DELL SUR LE MATÉRIEL CONTIENT DES INFORMATIONS

IMPORTANTES CONCERNANT LES CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ ET LES LIMITATIONS

DE RESPONSABILITÉ DE DELL, SUSCEPTIBLES D'AVOIR DES CONSÉQUENCES PRATIQUES

SUR VOS DROITS. VOTRE UTILISATION DU PRODUIT SUPPOSE VOTRE ACCEPTATION DES

TERMES ET CONDITIONS STIPULÉS DANS LA GARANTIE LIMITÉE SUR LE MATÉRIEL ET LA

POLITIQUE EN MATIÈRE DE RETOUR. AFIN DE DÉTERMINER QUELLE GARANTIE EST

FOURNIE AVEC VOS MATÉRIELS, CONSULTEZ LEUR FICHE D'EMBALLAGE OU VOTRE

CONTRAT DE VENTE.

Vous pouvez consulter et imprimer la garanties limitée sur le matériel et la politique en matière de retour de

Dell :

Aux États-Unis

Garantie limitée sur le matériel : www.dell.com/warranty

Politique en matière de retour : www.dell.com/returnpolicy

Au Canada

Garantie limitée : http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/ warranty_information?~ck=ln&c=ca&l=en&lnki=0&s=gen

Politique en matière de retour "Total Satisfaction" : http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/ gen/en/policy?c=ca&l=en&s=gen&~section=018

Si vous n'avez pas accès au site Web, vous pouvez demander un exemplaire de la Garantie limitée sur le matériel et la politique en matière de retour par téléphone aux numéros suivants :

Aux États-Unis : 1-800-822-8965

Au Canada : 1-800-387-5757

Información preliminar

Características

Esta hoja proporciona información sobre la instalación de las PDU de rack Dell.

Inspección de recepción

Inspeccione el paquete y su contenido para comprobar que no se haya dañado ningún elemento durante el envío y para asegurarse de que se hayan enviado todas las piezas. Notifique inmediatamente a su agencia de transportes cualquier daño que se haya producido, y póngase en contacto con Dell o con su distribuidor de

Dell si hay elementos que faltan o que están dañados, o si se ha producido cualquier otro problema.

Reciclaje

Los materiales de embalaje son reciclables. Guárdelos para volver a utilizarlos o deséchelos apropiadamente.

Instalación

La PDU de rack se puede instalar de tres formas diferentes, dependiendo del modelo de PDU de rack.

Nota: Asegúrese de que todos los cables de alimentación que piensa conectar a la PDU de rack llegan a la posición elegida.

Canal de PDU

Se pueden montar dos PDU de rack en un canal de PDU utilizando el método que se muestra en la ilustración.

Como opción adicional, utilizando las clavijas largas de montaje sin herramientas (suministradas), se puede montar una PDU de rack en un canal con la PDU de rack girada 90 grados con respecto a la que se muestra.

1. Introduzca las clavijas de montaje en los orificios ubicados en el canal del panel posterior del armario.

2. Encaje la PDU de rack en su sitio empujándola hacia abajo hasta que quede perfectamente asentada.

Configuración de los ajustes de red

La PDU de rack es compatible con DHCP. Conecte el cable de red en el puerto de red (  ) y luego aplique alimentación a la unidad. Cuando el LED de estado (  ) de la conexión de red esté en verde continuo, pulse y mantenga pulsado el botón (  ) que se encuentra junto a la pantalla de LEDs durante cinco segundos hasta que aparezca la IP ; luego suéltelo. En la pantalla de LEDs (  ), aparece la dirección de dos en dos dígitos y luego se repite el ciclo.

Si su red no utiliza un servidor DHCP, vea en la Guía del usuario de la PDU de rack Dell con medida y control información detallada sobre otros métodos de configuración de los parámetros

TCP/IP.

Ahora ya puede acceder a la unidad a través de la Web introduciendo la dirección IP en el campo de dirección de su navegador. Después de introducir la dirección IP, se le pedirá un nombre de usuario y una contraseña; introduzca admin para cada uno de ellos.

Garantías limitadas del hardware y política de devoluciones

LA GARANTÍA LIMITADA DEL HARDWARE DE DELL PROPORCIONA IMPORTANTE

INFORMACIÓN RESPECTO A LOS DESCARGOS Y LIMITACIONES DE LA RESPONSABILIDAD

DE DELL, QUE PUEDE AFECTAR MATERIALMENTE A SUS DERECHOS. SU USO DEL PRODUCTO

SE CONSIDERA QUE ES SU ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EXPUESTOS EN

LA GARANTÍA LIMITADA DEL HARDWARE Y POLÍTICA DE DEVOLUCIONES DE DELL. PARA

DETERMINAR QUÉ GARANTÍA HA VENIDO CON SUS PRODUCTOS DE HARDWARE, VEA EL

ALBARÁN DE ENTREGA O CONSULTE EL CONTRATO DE COMPRA.

La Garantía limitada del hardware de Dell y su política de devoluciones se pueden ver e imprimir aquí:

Clientes estadounidenses

Garantía limitada del hardware: www.dell.com/warranty

Política de devoluciones: www.dell.com/returnpolicy

Clientes canadienses

Garantía limitada: http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/ warranty_information?~ck=ln&c=ca&l=en&lnki=0&s=gen

Política de devoluciones de satisfacción total: http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/ en/policy?c=ca&l=en&s=gen&~section=018

Si usted no tiene acceso al sitio Web, puede llamar para solicitar una copia impresa de la Garantía limitada del hardware y la política de devoluciones como se indica a continuación.

Clientes estadounidenses: 1-800-822-8965

Clientes canadienses: 1-800-387-5757

Eingeschränkte Garantien auf

Hardware und Rücknahmeregeln

DIE BESTIMMUNGEN DER VON DELL GEWÄHRTEN EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE AUF

HARDWARE ENTHALTEN WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM AUSSCHLUSS UND ZUR

BEGRENZUNG DER HAFTUNG VON DELL, DIE IHRE RECHTE MATERIELL BERÜHREN

KÖNNEN. WENN SIE DAS PRODUKT VERWENDEN, AKZEPTIEREN SIE DAMIT FAKTISCH DIE

BESTIMMUNGEN ZU DELLS EINGESCHRÄNKTER GARANTIE AUF HARDWARE UND SEINEN

RÜCKNAHMEREGELN. WELCHE GARANTIE FÜR IHRE HARDWARE-PRODUKTE GILT, IST AUF

DEM IN DER VERPACKUNG ENTHALTENEN SCHEIN ODER IM KAUFVERTRAG ANGEGEBEN.

Sie können sich Dells eingeschränkte Garantie auf Hardware und seine Rücknahmeregeln anzeigen lassen und ausdrucken:

Kunden in den USA

Eingeschränkte Garantie auf Hardware: www.dell.com/warranty

Rücknahmeregeln: www.dell.com/returnpolicy

Kunden in Kanada

Eingeschränkte Garantie: http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/ warranty_information?~ck=ln&c=ca&l=en&lnki=0&s=gen

„Total Satisfaction“-Rücknahmeregeln: http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/en/ policy?c=ca&l=en&s=gen&~section=018

Wenn Sie keinen Zugang zur Website haben, können Sie eine gedruckte Fassung der eingeschränkten

Garantie auf Hardware und der Rücknahmeregeln telefonisch anfordern.

Kunden in den USA: 1-800-822-8965

Kunden in Kanada: 1-800-387-5757

Προκαταρκτικές πληροφορίες

Χαρακτηριστικά

Αυτή η σελίδα παρέχει πληροφορίες για την εγκατάσταση του Rack PDU της Dell.

Επιθεώρηση κατά την παραλαβή

Εξετάστε τη συσκευασία και τα περιεχόμενα για ζημιές που οφείλονται στη μεταφορά και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία . Αναφέρετε οποιαδήποτε ζημιά άμεσα στον

αντιπρόσωπο της μεταφορικής εταιρείας και αναφέρετε τα εξαρτήματα που λείπουν , τη ζημιά ή άλλα

προβλήματα άμεσα στην Dell ή στο μεταπωλητή της Dell.

Ανακύκλωση

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα . Παρακαλούμε αποθηκεύστε τα για μελλοντική χρήση ή

διαθέστε τα καταλλήλως .

Εγκατάσταση

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Rack PDU με έναν από τους ακόλουθους τρεις τρόπους , ανάλογα με το μοντέλο

του Rack PDU.

Σημείωση : Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια τροφοδοσίας που σκοπεύετε να συνδέσετε στο Rack

PDU μπορούν να φτάσουν μέχρι τη θέση που επιλέξατε .

Κανάλι PDU

Μπορείτε να τοποθετήσετε δύο Rack PDU σε ένα κανάλι PDU ακολουθώντας τη μέθοδο που δείχνει η

εικόνα . Σαν εναλλακτική επιλογή , χρησιμοποιώντας τους βαθείς πείρους στερέωσης ( παρέχονται ), μπορείτε

να τοποθετήσετε ένα Rack PDU σε ένα κανάλι με το Rack PDU περιστρεμμένο κατά 90 μοίρες από τη θέση

που φαίνεται στην εικόνα .

1.

Ολισθήστε και τους δυο πείρους στερέωσης στις οπές του καναλιού που βρίσκονται στην πίσω πλευρά

της κατασκευής .

2.

Μετακινήστε το Rack PDU στη θέση του πιέζοντας το προς τα κάτω μέχρι την πλήρη έδρασή του .

Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου

Το Rack PDU είναι συμβατό με DHCP. Συνδέστε το καλώδιο δικτύου στη θύρα δικτύου (  ) και

ενεργοποιήστε τη μονάδα . Όταν η λυχνία LED κατάστασης (  ) για τη σύνδεση δικτύου γίνει σταθερά

πράσινη , πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (  ) δίπλα στην ένδειξη λυχνιών LED για πέντε

δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί η διεύθυνση IP , στη συνέχεια αφήστε το . Στην ένδειξη λυχνιών

LED (  ), η διεύθυνση θα εμφανιστεί με δύο ψηφία τη φορά και κατόπιν θα επαναλαμβάνεται κυκλικά .

Εάν το δίκτυο σας δεν χρησιμοποιεί διακομιστή DHCP, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της

μονάδας διανομής τροφοδοσίας (PDU) σε rack με διαβαθμίσεις και διαχείριση για πληροφορίες

σχετικά με άλλες μεθόδους ρύθμισης των TCP/IP.

Πλέον μπορείτε να συνδεθείτε με τη μονάδα μέσω δικτύου πληκτρολογώντας τη διεύθυνση IP της στο πεδίο

διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησής σας . Αμέσως μετά την εισαγωγή της διεύθυνσης IP, θα σας

ζητηθεί ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης : εισάγετε admin και στα δύο .

Περιορισμένες εγγυήσεις υλικού

και πολιτική επιστροφών

Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ DELL ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ DELL, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ

ΕΧΟΥΝ ΥΛΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ . Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ DELL. ΓΙΑ ΤΟΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ,

ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑ ΣΑΣ .

Μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε την περιορισμένη εγγύηση υλικού και την πολιτική επιστροφών της

Dell:

Για πελάτες Η .

Π .

Α .

Περιορισμένη εγγύηση υλικού : www.dell.com/warranty

Πολιτική επιστροφών : www.dell.com/returnpolicy

Για πελάτες Καναδά

Περιορισμένη εγγύηση : http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/ warranty_information?~ck=ln&c=ca&l=en&lnki=0&s=gen

Πολιτική επιστροφών ολικής ικανοποίησης : http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/en/ policy?c=ca&l=en&s=gen&~section=018

Αν δεν έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα , μπορείτε να ζητήσετε ένα τυπωμένο αντίγραφο της περιορισμένης

εγγύησης υλικού και της πολιτικής επιστροφών της Dell με τους ακόλουθους τρόπους .

Για πελάτες Η .

Π .

Α .: 1-800-822-8965

Για πελάτες Καναδά : 1-800-387-5757

Einleitende Informationen

Merkmale

Dieses Blatt enthält Informationen zur Installation von Dell Rack PDUs.

Überprüfung beim Empfang

Überprüfen Sie die Verpackung und den Inhalt auf Transportschäden, und vergewissern Sie sich, dass alle

Teile geliefert wurden. Teilen Sie Schäden unverzüglich dem Transportunternehmen mit und wenden Sie sich bei fehlenden Teilen, Schäden und anderen Beanstandungen unverzüglich an Dell oder an Ihren Dell-Händler.

Recycling

Die Verpackung besteht aus wiederverwertbarem Material. Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial für spätere Verwendung auf oder entsorgen Sie es ordnungsgemäß.

Installation

Sie haben drei Möglichkeiten, um die Rack PDU zu installieren, je nachdem, welches Modell der Rack PDU Sie erworben haben.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass alle Stromkabel, die an die Rack PDU angeschlossen werden sollen, bis zur gewählten Einbauposition reichen.

PDU-Kanal

Mit der abgebildeten Methode können Sie zwei Rack PDUs in einen PDU-Kanal einbauen. Darüber hinaus können Sie anhand der mitgelieferten Montagestifte für den werkzeuglosen Einbau eine gegenüber der abgebildeten Einheit um 90 Grad gedrehte Rack PDU in einen Kanal einbauen.

1. Führen Sie die beiden Montagestifte in die entsprechenden Bohrungen im Kanal an der Rückseite des

Gehäuses ein.

2. Drücken Sie die Rack PDU nach unten, bis sie einrastet.

Netzwerkeinstellungen konfigurieren

Die Rack PDU ist DHCP-kompatibel. Verbinden Sie das Netzwerkkabel mit dem Netzwerkanschluss (  ) und schalten Sie dann das Gerät ein. Wenn die Status-LED (  ) für die Netzwerkverbindung ununterbrochen leuchtet, drücken Sie die Taste (  ) neben der LED-Anzeige und halten Sie sie fünf Sekunden lang gedrückt, bis IP angezeigt wird, und lassen Sie die Taste dann los. An der LED-Anzeige (  ) erscheinen von der

Adresse immer zwei Ziffern gleichzeitig, danach wird die Zahlenfolge erneut durchlaufen.

Wenn in Ihrem Netzwerk kein DHCP-Server aktiv ist, informieren Sie sich bitte im

Benutzerhandbuch zur Dell Metered and Managed Rack PDU über andere Möglichkeiten zum

Konfigurieren der TCP/IP-Einstellungen.

Sie können nun über das Web auf die Einheit zugreifen, indem Sie die IP-Adresse in das Adressfeld Ihres

Browsers eingeben. Nachdem Sie die IP-Adresse eingegeben haben, werden Sie zur Eingabe eines

Benutzernamens und eines Kennworts aufgefordert; geben Sie dafür jeweils admin ein.

ﺔﻳﺪﻴﻬﻤﺗ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ

تاﺰﻴﻤﻤﻟا

ﻞﻡﺎﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﺘﺒﺜﻤﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻊیزﻮﺕ تاﺪﺣو ﺐﻴآﺮﺕ ﻦﻋ تﺎﻡﻮﻠﻌﻡ ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﺕ ﺔﻗرﻮﻟا ﻩﺬه

Dell

ﻦﻡ

مﻼﺘﺳﻻا ﺔﻨیﺎﻌﻡ

.

ءاﺰﺟﻷا ﺔﻓﺎآ لﺎﺳرإ ﻦﻡ ﺪآﺄﺕ ﻢﺙ ،ﻦﺤﺸﻟا راﺮﺿأ ﻞﺟأ ﻦﻡ ﺎﻬﺕﺎیﻮﺘﺤﻡو ﺔﻡﺰﺤﻟا ﺔﻨیﺎﻌﻤﺏ ﻢﻗ

تﺎیﻮﺘﺤﻤﻟا ناﺪﻘﻓ ﻦﻋ ﻚیﺪﻟ

Dell

عزﻮﻡ وأ

Dell

ﻎﻠﺏأو ،ﻒﻠﺕ يأ ﻦﻋ ﻦﺤﺸﻟا ﻞﻴآو ﻎﻠﺏأ

.

ةﺮﺵﺎﺒﻡ ىﺮﺧأ ﻞآﺎﺸﻡ وأ ﺎﻬﻔﻠﺕ وأ

ﺮیوﺪﺘﻟا ةدﺎﻋإ ءﺎﺟﺮﺏ

وأ ﺪﻌﺏ ﺎﻤﻴﻓ ﺎﻬﻡاﺪﺨﺘﺳﻻ ﺎﻬﺏ ظﺎﻔﺘﺣﻻا ﻰﺟﺮی

.

ﺎهﺮیوﺪﺕ ةدﺎﻋإ ﻦﻜﻤی ﻦﺤﺸﻟا داﻮﻡ

.

ﺔﻤﺋﻼﻡ ةرﻮﺼﺏ ﺎﻬﻨﻡ ﺺﻠﺨﺘﻟا

ﺐﻴآﺮﺘﻝا

ةﺪﺣو ﻞیدﻮﻤﻟ ًﺎﻘﻓو ،قﺮﻃ ثﻼﺜﺏ ﻞﻡﺎﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﺘﺒﺜﻤﻟا

( PDU )

ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻊیزﻮﺕ ةﺪﺣو ﺐﻴآﺮﺕ ﻚﻨﻜﻤی

.

ﻞﻡﺎﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﺘﺒﺜﻤﻟا

( PDU )

ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻊیزﻮﺕ

ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻊیزﻮﺕ ةﺪﺣﻮﺏ ﺎﻬﻠﻴﺹﻮﺕ يﻮﻨﺕ ﻲﺘﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا كﻼﺳأ ﺔﻓﺎآ نﻮﻜﺕ نأ ﻦﻡ ﺪآﺄﺕ

.

ﻩرﺎﺘﺨﺕ يﺬﻟا ﻊﺿﻮﻤﻟا ﻰﻟإ لﻮﺹﻮﻟا ﺎﻬﻨﻜﻤی ﻞﻡﺎﺣ ﻰﻠﻋ

: ﺔﻈﺣﻼﻡ

ﺔﺘﺒﺜﻤﻟا ( PDU )

( PDU )

ﺔﻗﺎﻄﻝا ﻊﻳزﻮﺗ ةﺪﺣو ةﺎﻨﻗ أ

ﻊیزﻮﺕ ةﺪﺣو ةﺎﻨﻗ ﻲﻓ ﻞﻡﺎﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﺘﺒﺜﻤﻟا

( PDU )

ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻊیزﻮﺕ تاﺪﺣو ﻦﻡ نﺎﺘﻨﺙا ﻊﻤﺟ ﻚﻨﻜﻤی

ﺪﺣأ ﺖﻴﺒﺜﺕ ﻚﻨﻜﻤی ،ﻲﻓﺎﺿإ رﺎﻴﺨآو

.

ﺐﻴآﺮﺘﻟﺎﺏ ﺔﺤﺿﻮﻤﻟا ﺔﻘیﺮﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺏ

( PDU )

ﺔﻗﺎﻄﻟا

ﻞﻡﺎﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﺘﺒﺜﻤﻟا

( PDU )

ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻊیزﻮﺕ ةﺪﺣو ﻊﻡ ةﺎﻨﻗ ﻲﻓ

( PDU )

ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻊیزﻮﺕ تاﺪﺣو

تاودأ نوﺪﺏ ﺔﻠیﻮﻄﻟا ﺖﻴﺒﺜﺘﻟا ﺮﻴﻡﺎﺴﻡ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺏ ﻚﻟذو ،ﺢﺿﻮﻡ ﻮه ﺎﻤﻋ ﺔﺟرد

90

ةراﺪﻤﻟا

.(

ﺎﻬﻴﻠﻋ صﻮﺼﻨﻤﻟا

)

ﺔﻴﻔﻠﺨﻟا ﺔﺣﻮﻠﻟا ﻲﻓ ةﺎﻨﻘﻟا ﻞﺧاد ﻦﻴﻌﻗاﻮﻟا ﻦﻴﺒﻘﺜﻟا ﻞﺧاد ﺖﻴﺒﺜﺘﻟا يرﺎﻤﺴﻡ ﻦﻡ ًﻼآ جردأ

.

جﺎﻴﺴﻠﻟ

ﻂﻐﻀﻟا ﻖیﺮﻃ ﻦﻋ ﻞﻡﺎﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﺘﺒﺜﻤﻟا

( PDU )

ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻊیزﻮﺕ ةﺪﺣو ﻰﻠﻋ ﻖﺒﻃأ

.

ﺦﺳﺮﺕ ﻰﺘﺣ ﺎﻬﻴﻠﻋ

.

.

١

٢

ﺔﻜﺒﺸﻟا تاداﺪﻋإ ﺔﺌﻴﻬﺗ

مﺎﻌﻟا ﻦیﻮﻜﺘﻟا لﻮآﻮﺕوﺮﺏ ﻊﻡ ﺔﻘﻓاﻮﺘﻡ ﻞﻡﺎﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﺘﺒﺜﻤﻟا

(PDU )

ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻊیزﻮﺕ ةﺪﺣو

ﺔﻗﺎﻃ ﻞﻴﻐﺸﺘﺏ ﻢﻗ ﻢﺙ

( 3 )

ﺔﻜﺒﺸﻟا ﺬﻔﻨﻡ ﻲﻓ ﺔﻜﺒﺸﻟا ﻞﺒآ ﻞﻴﺹﻮﺘﺏ ﻢﻗ

.

ﻰﻜﻴﻡﺎﻨیﺪﻟا ﻒﻴﻀﻤﻟا

ﻂﻐﺿا ،ﺖﻤﺼﻡ ﺮﻀﺧأ ﺔﻜﺒﺸﻟا ﻞﻴﺹﻮﺕ ﺪﻨﻋ

.

ﻩرﺮﺣ ﻢﺙ ،

IP

.

ةروﺪﻟا رﺮﻜﺘﺕ ﻢﺙ

ناﻮﻨﻋ

ةﺪﺣ

ضﺮﻋ

ﻰﻠﻋ ﻦﻴﻤﻗر

ﻢﺘی

ﻞآ

ﻰﺘﺣ

( 2 )

( 4 )

ﺔﻟﺎﺤﻟا

ناﻮﻨﻌﻟا ﺮﻬﻈی فﻮﺳ

نﺎﻴﺏ

( 

ﺔﺒﻤﻟ

)

نﻮﻜﺕ

رﺰﻟا ﻰﻠﻋ ناﻮﺙ ﺲﻤﺧ ةﺪﻤﻟ راﺮﻤﺘﺳﻻا ﻊﻡ

،نﺎﻴﺒﻟا

ﺎﻡﺪﻨﻋ

ﺔﺒﻤﻟ

.

ةﺪﺣﻮﻟا

ةءﺎﺿإ ﺪﻨﻋ

.

ب

ﻒﻴﻀﻤﻟا مﺎﻌﻟا ﻦیﻮﻜﺘﻟا لﻮآﻮﺕوﺮﺏ ﻢﻘﻠﻡ مﺪﺨﺘﺴﺕ ﻚﺏ ﺔﺹﺎﺨﻟا ﺔﻜﺒﺸﻟا ﻦﻜﺕ ﻢﻟ اذإ

ﻞﻡﺎﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﺘﺒﺜﻤﻟا

( PDU )

ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻊیزﻮﺕ ةﺪﺣﻮﻟ مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﻞﻴﻟد ﺮﻈﻥا ،ﻲﻜﻴﻡﺎﻨیﺪﻟا

ﺔﺌﻴﻬﺘﻟ ىﺮﺧﻷا قﺮﻄﻟا ﻞﻴﺹﺎﻔﺕ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ

Dell

ﻦﻡ ﺎﻬﺕرادإو

.

ﺎﻬﺳﺎﻴﻗ

TCP/IP

ﻦﻜﻤی ﻲﺘﻟا

تاداﺪﻋإ

ﺢﻔﺼﺘﻤﻟا ﻰﻠﻋ ناﻮﻨﻌﻟا ﻞﻘﺣ ﻲﻓ

IP

ناﻮﻨﻌﻟ ﻚﻟﺎﺧدإ لﻼﺧ ﻦﻡ ةﺪﺣﻮﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا نﻵا ﻚﻨﻜﻤی

ﺔﻤﻠآ ﻞﺧدأ ،روﺮﻤﻟا ﺔﻤﻠآو مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﻢﺳا ﻚﻨﻡ ﺐﻠﻄی فﻮﺳ ،

IP

ناﻮﻨﻌﻟ ﻚﻟﺎﺧدإ ﺪﻌﺏ

.

ﻚﺏ صﺎﺨﻟا

.

ﺎﻤﻬﻨﻡ ﻞآ ﻲﻓ

admin

عﺎﺟرﻹا ﺔﺳﺎﻴﺳو ةدوﺪﺤﻤﻝا ةﺰﻬﺟﻷا تﺎﻥﺎﻤﺿ

ﺪﻌی

ﺔﻴﻟﻮﺌﺴﻤﻟا

.

ﻦﻋ

ﺔﻴﺼﺨﺸﻟا

ﻞﺼﻨﺘﻟﺎﺏ

ﻚﻗﻮﻘﺣ

ﻖﻠﻌﺘﺕ

ﻰﻠﻋ

ﺔﻡﺎه

يدﺎﻡ

تﺎﻡﻮﻠﻌﻡ

ﻞﻜﺸﺏ ﺮﺙﺆﺕ

ﻰﻠﻋ

نأ

DELL

ﻦﻜﻤی ﻲﺘﻟاو

ﻦﻡ دوﺪﺤﻤﻟا ةﺰﻬﺟﻷا نﺎﻤﺿ يﻮﺘﺤی

،

DELL

ﺔآﺮﺵ ﻞﺒﻗ ﻦﻡ ﺎهدوﺪﺣو

ﺔﺳﺎﻴﺳو دوﺪﺤﻤﻟا ةﺰﻬﺟﻷا نﺎﻤﺿ ﻲﻓ ﺎﻬﻤیﺪﻘﺕ ﻖﺒﺳ ﻲﺘﻟا مﺎﻜﺣﻷاو طوﺮﺸﻠﻟ لﻮﺒﻗ ﺞﺘﻨﻤﻠﻟ ﻚﻡاﺪﺨﺘﺳا

ﺮﻈﻥا ،ﻚﺏ ﺔﺹﺎﺨﻟا ةﺰﻬﺟﻷا تﺎﺠﺘﻨﻤﺏ ﻖﻠﻌﺘی يﺬﻟا نﺎﻤﻀﻟا ﺪیﺪﺤﺘﻟ

. DELL

ﺔآﺮﺵ ﻦﻡ عﺎﺟرﻹا

.

ﻚﺏ ﺔﺹﺎﺨﻟا ءاﺮﺸﻟا ﺔﻴﻗﺎﻔﺕا ﻊﺟار وأ ﻚﺏ ﺔﺹﺎﺨﻟا مﻼﺘﺳﻻا ﺔﻘﻴﺙو

:

ﺎﻬﺘﻋﺎﺒﻃو

Dell

ﻦﻡ عﺎﺟرﻹا ﺔﺳﺎﻴﺳو ةدوﺪﺤﻤﻟا ةﺰﻬﺟﻷا تﺎﻥﺎﻤﺿ ضاﺮﻌﺘﺳا ﻚﻨﻜﻤی

ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎیﻻﻮﻟا ءﻼﻤﻋ

www.dell.com/warranty :

دوﺪﺤﻤﻟا ةﺰﻬﺟﻷا نﺎﻤﺿ

www.dell.com/returnpolicy :

عﺎﺟرﻹا ﺔﺳﺎﻴﺳ

اﺪﻨآ ءﻼﻤﻋ

:

دوﺪﺤﻤﻟا نﺎﻤﻀﻟا http://support.dell.com/support/topics/topic.aspx/ca/shared/support/en/ warranty_information?~ck=ln&c=ca&l=en&lnki=0&s=gen

:

ﻞﻡﺎﻜﻟا ﻲﺿاﺮﺘﻟﺎﺏ عﺎﺟرﻹا ﺔﺳﺎﻴﺳ

http://www1.ca.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/en/ policy?c=ca&l=en&s=gen&~section=018

ةﺰﻬﺟﻷا نﺎﻤﻀﻟ ﺔﻋﻮﺒﻄﻡ ﺔﺨﺴﻥ ﺐﻠﻄﻟ لﺎﺼﺕﻻا ﻚﻨﻜﻤی ،ﺐیﻮﻟا ﻊﻗﻮﻤﻟ حﺎﺘﻡ لﻮﺹو ﻚیﺪﻟ ﻦﻜی ﻢﻟ اذإ

.

ﻲﺕﻵﺎآ عﺎﺟرﻹا ﺔﺳﺎﻴﺳو دوﺪﺤﻤﻟا

1 800 822 8965 :

ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎیﻻﻮﻟا ءﻼﻤﻋ

1 800 387 5757 :

اﺪﻨآ ءﻼﻤﻋ

Page 3 990-3762A

Page 4 990-3762A

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement