Dell P2314T User guide

Dell P2314T User guide
คู่มือผู้ใช้ Dell™ Display Manager
• ภาพรวม
• การใช้งานไดอะล็อกการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
• การตั้งค่าฟังก์ชั่นการแสดงผลพื้นฐาน
• การกำ�หนดโหมดพรีเซ็ตให้กับแอพพลิเคชั่น
• การใช้คุณสมบัติรักษาพลังงาน
ภาพรวม
หมายเหตุ: DDM ไม่ได้รับการสนับสนุนใน DP1.2/ MST (เดซี่ เชน)
ตัวจัดการการแสดงผล Dell คือแอปพลิเคชันระบบ Windows ที่ใช้เพื่อจัดการกับจอแส
ดงผลแบบจอเดียวหรือแบบหลายหน้าจอ ซึ่งทำ�ให้สามารถปรับภาพที่แสดงด้วยตัวเอง,
กำ�หนดการตั้งค่าอัตโนมัติ, จัดการพลังงาน, จัดระเบียบหน้าต่าง, หมุนภาพ และใช้คุณ
สมบัติอื่นๆ กับเครื่อง Dell รุ่นนั้นๆ ได้ เมื่อได้ทำ�การติดตั้งแล้ว ตัวจัดการการแสดงผล
Dell จะดำ�เนินการในแต่ละครั้งที่ระบบสตาร์ท และจะมีไอคอนตัวจัดการแสดงอยู่ในพื้นที่
แจ้งให้ทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับจอแสดงผลที่เชื่อมต่อกับระบบจะแสดงเสมอเมื่อนำ�เมาส์ไป
วางบนไอคอนในพื้นที่แจ้งให้ทราบ
การใช้งานไดอะล็อกการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
คลิกที่ไอคอน Dell Display Manager บนถาดแสดงการแจ้งเตือนเพื่อเปิดกล่อง
ไดอะล็อกการตั้งค่าด่วน เมื่อมี Dell ที่แอพพลิเคชั่นรองรับเชื่อมต่ออยู่กับระบบมากกว่า
หนึ่งรุ่น ก็สามารถเลือกกำ�หนดจอภาพที่ต้องการได้โดยใช้เมนูที่มีให้ กล่องไดอะล็อกการ
ตั้งค่าด่วนจะช่วยให้สามารถปรับความสว่างและความชัดของมอนิเตอร์ได้อย่างง่ายดาย
สามารถเลือกโหมดพรีเซ็ตหรือตั้งค่าโหมดอัตโนมัติได้ด้วยตนเอง และสามารถเปลี่ยน
ความละเอียดหน้าจอได้
คู่มือผู้ใช้ Dell™ Display Manager  1
การกำ�หนดโหมดพรีเซ็ตให้กับแอพพลิเคชั่น
กล่องไดอะล็อกการตั้งค่าด่วนยังช่วยให้สามารถเข้าถึงอินเตอร์เฟซผู้ใช้กล่องไดอะล็อก
การตั้งค่าด่วนในระดับสูงของ Dell Display Manager ซึ่งใช้ในการปรับฟังก์ชั่นพื้นฐาน,
การปรับตั้งค่าอัตโนมัติและเข้าถึงคุณสมบัติอื่นๆ ได้
แท็บโหมดอัตโนมัติอนุญาตให้กำ�นหนดค่าโหมดพรีเซ็ตให้กับแอพพลิเคชั่นที่ระบุและนำ�
มาใช้โดยอัตโนมัติได้ เมื่อเปิดใช้งานโหมดอัตโนมัติ Dell Display Manager จะสลับไป
ใช้โหมดพรีเซ็ตที่กำ�หนดไว้เมื่อใดก็ตามที่แอพพลิเคชั่นที่กำ�หนดถูกเปิดใช้งาน โหมดพรี
เซ็ตที่กำ�หนดไปยังแอพพลิเคชั่นที่จำ�เพาะอาจเป็นเช่นเดียวกันบนจอภาพที่เชื่อมต่อไว้
หรืออาจแตกต่างกันไปในจอภาพแต่ละจอ
การตั้งค่าฟังก์ชั่นการแสดงผลพื้นฐาน
Dell Display Manager ได้ถูกกำ�หนดค่าไว้สำ�หรับแอพพลิเคชั่นยอดนิยมมากมาย เพื่อ
เพิ่มแอพพลิเคชั่นใหม่ลงในรายการที่กำ�หนด เพียงแค่ลากแอพพลิเคชั่นนั้นจากเด
สก์ท็อป เมนูเริ่มต้นของ Windows หรือที่อื่นๆ แล้ววางบนรายการปัจจุบัน
โหมดพรีเซ็ตสำ�หรับจอภาพบางรุ่นนั้นสามารถนำ�ไปใช้ได้ด้วยตนเองโดยใช้เมนูที่อยู่ใน
แถบ Basic (พื้นฐาน) หรือสามารถเปิดใช้งานโหมดอัตโนมัติก็ได้เช่นกัน โหมดอัตโนมัติ
เป็นผลจากพรีเซ็ตโหมดที่เลือกไว้ถูกนำ�มาใช้โดยอัตโนมัติเมื่อแอพพลิเคชั่นที่ระบุ
ทำ�งาน จะปรากฎข้อความบนหน้าจอแสดงโหมดพรีเซ็ตเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลง
ความสว่างและคอนทราสต์ของจอภาพที่เลือกนั้นยังสามารถปรับแต่งได้โดยตรงจากแถบ
Basic (พื้นฐาน) อีกด้วย
2 
คู่มือผู้ใช้ Dell™ Display Manager
หมายเหตุ: การกำ�หนดค่าโหมดพรีเซ็ตให้กับแบตช์ไฟล์, สคริปต์ และโหลดเด
อร์ รวมถึงไฟล์ที่ไม่สามารถรันได้ เช่นไฟล์ zip หรือไฟล์ที่บีบอัดไว้ไม่ได้รับการ
สนับสนุนและจะไม่เกิดผลใดๆ
นอกจากนั้นยังมีตัวเลือกในการเปิดใช้งานที่จะทำ�ให้โหมดพรีเซ็ต “Game (เกม)”
สามารถใช้ได้ทุกเมื่อที่แอพพลิเคชั่น Direct3D ถูกเรียกใช้ให้ทำ�งานเต็มจอบนจอภาพ
เพื่อยกเลิกการทำ�งานในเกมแต่ละเกม หากมีการเปิดใช้งาน ให้เพิ่มเกมเหล่านั้นไปยัง
รายการกำ�หนดการทำ�งานที่มีโหมดพรีเซ็ตแตกต่างกัน พรีเซ็ตของแอพพลิเคชั่นต่างๆ
ในรายการกำ�หนดการทำ�งานนั้นจะใช้สิทธิการทำ�งานเหนือกว่าการตั้งค่า Direct3D
ทั่วไป
คู่มือผู้ใช้ Dell™ Display Manager  3
การใช้คุณสมบัติรักษาพลังงาน
จะมีตัวเลือกอนุรักษ์พลังงาน PowerNap ในแท็บตัวเลือกสำ�หรับเครื่อง Dell รุ่นที่มีการ
สนับสนุนตัวเลือกนี้ เมื่อตัวรักษาหน้าจอเปิดทำ�งาน ความสว่างของจอแสดงผลสามารถ
ตั้งเป็นระดับต่ำ�สุดได้โดยอัตโนมัติ หรือจอแสดงผลสามารถตั้งให้อยู่ในโหมดสลีปเพื่อ
ประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้นได้
4 
คู่มือผู้ใช้ Dell™ Display Manager
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement