Dell P2419HC User guide

Dell P2419HC User guide
คูมือผูใช Dell Display Manager
ภาพรวม
Dell Display Manager เปนแอพพลิเคชั่นบน Microsoft Windows ที่ใชเพื่อจัดการกับ
มอนิเตอรหนึ่งเครื่องหรือมอนิเตอรที่จัดไวเปนกลุม แอพพลิเคชั่นจะอนุญาตใหทําการ
ปรับแตงภาพที่แสดงบนหนาจอแบบแมนวล กําหนดการตั้งคาอัตโนมัติ จัดการกับการใช
พลังงาน จัดการหนาตาง การหมุนภาพ และคุณสมบัติอื่นๆ ของมอนิเตอรจาก Dell ที่
กําหนดไว เมื่อติดตั้ง Dell Display Manager รันเมื่อเครื่องเริ่มทํางาน และมีไอคอนอยูใน
ถาดแสดงการแจงเตือน ขอมูลเกี่ยวกับจอมอนิเตอรที่เชื่อมตออยูกับเครื่องจะแสดงใหดู
ไดเมื่อเลื่อนเมาสไปยังถาดแสดงการแจงเตือน
หมายเหตุ: Dell Display Manager ตองใชชองทาง DDC/CI ในการสื่อสาร
กับมอนิเตอรของคุณ โปรดตรวจสอบใหแนใจวา มีการเปดใชงาน DDC/CI
ในเมนูดานลาง
คูมือผูใช Dell Display Manager │ 1
การใชงานไดอะล็อกการตั้งคาดวน
คลิกที่ไอคอน Dell Display Manager บนถาดแสดงการแจงเตือนเพื่อเปดกลองไดอะ
ล็อก การตั้งคาดวน เมื่อมีมอนิเตอรจาก Dell ที่แอพพลิเคชั่นรองรับเชื่อมตออยูกับ
คอมพิวเตอรมากกวาหนึ่งเครื่อง ก็สามารถเลือกกําหนดจอภาพที่ตองการไดโดยใช
เมนู กลองไดอะล็อก การตั้งคาดวน จะอนุญาตใหคุณสามารถปรับความสวาง คอน
ทราสต ความละเอียดคมชัด โครงรางหนาตาง และอื่นๆ อีกมากมาย และยังชวยใหคุณ
สามารถเปดใชงานการสลับระหวางโหมดพรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ หรือเพื่อเลือกโหมดพรี
เซ็ตดวยตนเอง
กลองไดอะล็อก การตั้งคาดวน ยังชวยใหสามารถเขาถึงอินเตอรเฟซผูใชกลองไดอะ
ล็อกการตั้งคาดวนในระดับสูงของ Dell Display Manager ซึ่งใชในการปรับฟงกชั่นพื้น
ฐาน, การปรับตั้งโหมดอัตโนมัติ และเขาถึงคุณสมบัติอื่นๆ ได
2 │ คูมือผูใช Dell Display Manager
การตั้งคาฟงกชั่นการแสดงผลพื้นฐาน
คุณสามารถเลือกโหมดพรีเซ็ตดวยตัวเอง หรือคุณสามารถเลือก Auto Mode (โหมด
อัตโนมัติ) เพื่อกําหนดใชโหมดพรีเซ็ตตามแอพพลิเคชันที่ใชงานอยู จะปรากฎขอความ
บนหนาจอแสดง Preset Mode (โหมดพรีเซ็ต) เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลง
Brightness (ความสวาง) และ Contrast (ความเขม) ของจอภาพที่เลือกนั้นยัง
สามารถปรับแตงไดโดยตรงจากแท็บ Basic (พื้นฐาน) อีกดวย
คูมือผูใช Dell Display Manager │ 3
หมายเหตุ: เมื่อมีมอนิเตอร Dell หลายเครื่องเชื่อมตออยู ใหเลือก "Enable
display matrix control" (เปดใชแมทริกซการควบคุมคาการแสดงผล) เพื่อ
ใชความสวาง, ความเขมและการตั้งคาสีลวงหนาสําหรับมอนิเตอรทั้งหมด
4 │ คูมือผูใช Dell Display Manager
การกําหนดโหมดพรีเซ็ตใหกับแอพพลิเคชั่น
แท็บ Auto Mode (โหมดอัตโนมัติ) อนุญาตใหกําหนดคา Preset Mode (โหมดพรี
เซ็ต) ใหกับแอพพลิเคชั่นที่ระบุและนํามาใชโดยอัตโนมัติได เมื่อเปดใชงาน Auto
Mode (โหมดอัตโนมัติ) Dell Display Manager จะสลับไปใช Preset Mode (โหมด
พรีเซ็ต) ที่กําหนดไวเมือ
่ ใดก็ตามที่แอพพลิเคชั่นที่กําหนดถูกเปดใชงาน Preset
Mode (โหมดพรีเซ็ต) ที่กําหนดไปยังแอพพลิเคชั่นที่จําเพาะอาจเปนเชนเดียวกันบน
จอภาพที่เชื่อมตอไว หรืออาจแตกตางกันไปในจอภาพแตละจอ
Dell Display Manager ไดถูกกําหนดคาไวสําหรับแอพพลิเคชั่นยอดนิยมมากมาย เพื่อ
เพิ่มแอพพลิเคชั่นใหมลงในรายการที่กําหนด เพียงแคลากแอพพลิเคชั่นนั้นจากเดสก
ท็อป เมนูเริ่มตนของ Windows หรือที่อื่นๆ แลววางบนรายการปจจุบัน
หมายเหตุ: การกําหนดคา Preset Mode (โหมดพรีเซ็ต) ใหกับแบตชไฟล,
สคริปต โหลดเดอร และไฟลที่ไมสามารถรันได เชนไฟล zip หรือไฟลที่บีบ
อัดไวไมไดรับการสนับสนุน
คุณยังสามารถกําหนดคาโหมดพรีเซ็ต Game (เกม) ซึ่งจะมีการใชงานทุกครั้งที่มีการใช
งานแอพพลิเคชัน Direct3D ในโหมดเต็มหนาจอ เพื่อปองกันแอพพลิเคชันจากการใช
โหมดนี้ ใหกําหนดโหมดพรีเซ็ตอื่น
คูมือผูใช Dell Display Manager │ 5
ั้
การจัดเรียงหนาตางดวย Easy
Arrange (จัดเรียงงายๆ)
สําหรับมอนิเตอร Dell ที่สนับสนุน แท็บ Easy Arrange (จัดเรียงงายๆ) จะชวยให
คุณสามารถจัดการวินโดวที่เปดอยูสําหรับโครงรางที่กําหนดไว โดยการลากเขาไปใน
โซน กด ">" หรือใชปุมเลื่อนหนาขึ้น/เลื่อนหนาลงเพื่อหาโครงรางเพิ่มเติม เพื่อสราง
โครงรางที่กําหนดเอง ใหจัดหนาตางที่เปดอยู และจากนั้น คลิกที่ Save (บันทึก)
6 │ คูมือผูใช Dell Display Manager
สําหรับ Windows 10 คุณสามารถใชเคาโครงหนาตางที่แตกตางกันสําหรับเดสกท็อป
เสมือนจริงแตละเครื่องได
ถาคุณใชคุณลักษณะ Windows snap คุณสามารถเลือก "Hold down the SHIFT
key to enable zone positioning" (กดปุม SHIFT คางไวเพื่อเปดใชงานการ
วางตําแหนงโซน) นี่จะเปนการให Windows snap มีสําคัญกวา Easy Arrange
(จัดเรียงงายๆ) จากนั้น คุณจะตองกดปุม Shift เพื่อใชการจัดตําแหนงดวย Easy
Arrange (จัดเรียงงายๆ)
ถาคุณใชมอนิเตอรหลายเครื่องประกอบเปนอารเรยหรือแมทริกซ คุณสามารถใชโครง
ราง Easy Arrange (จัดเรียงงายๆ) กับมอนิเตอรทั้งหมดเปนเดสกท็อปเดียว เลือก
"Span multiple monitors" (ขยายลงในมอนิเตอรหลายเครื่อง) เพื่อเปดใช
คุณลักษณะนี้ คุณจําเปนตองจัดตําแหนงมอนิเตอรใหเหมาะสมเพื่อใหทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
คูมือผูใช Dell Display Manager │ 7
การจัดการสัญญาณเขาวิดีโอหลายจุด
แท็บ Input Manager (ตัวจัดการอินพุท) เปนวิธีที่สะดวกสําหรับคุณในการจัดการ
อินพุทวิดีโอหลายจุดซึ่งเชื่อมตอเขากับจอภาพ Dell ของคุณ ซึ่งจะชวยใหสามารถสลับ
ระหวางอินพุทในขณะที่คุณใชงานคอมพิวเตอรหลายเครื่องไดอยางงายดาย
มีการแสดงรายการพอรตอินพุทวิดีโอทั้งหมดที่สามารถเลือกใชงานสําหรับจอภาพของ
คุณ คุณสามารถกําหนดชื่ออินพุทแตละจุดตามที่คุณตองการ โปรดบันทึกการเปลี่ยน
แปลงของคุณหลังจากทําการแกไข
คุณสามารถกําหนดปุมทางลัดเพื่อใชในการสลับเปนอินพุทรายการโปรดของคุณไดอยาง
รวดเร็ว และปุมทางลัดอื่นเพื่อใชในการสลับระหวางอินพุทสองจุดไดอยางรวดเร็ว หาก
คุณใชงานอินพุททั้งสองจุดนี้บอยครั้ง
8 │ คูมือผูใช Dell Display Manager
การเรียกคืนตําแหนงแอพพลิเคชั่น
DDM สามารถชวยคุณเรียกคืนหนาตางแอพพลิเคชั่นลงในตําแหนงเมื่อคุณเชื่อมตอพีซี
ของคุณเขากับมอนิเตอรใหม คุณสามารถเขาถึงคุณลักษณะนี้ไดอยางรวดเร็วโดยคลิ
กขวาที่ไอคอน DDM ในถาดการแจงเตือน
หากคุณเลือก "Auto-restore window layout" (เรียกคืนโครงรางหนาตาง
อัตโนมัติ) ตําแหนงของหนาตางแอพพลิเคชั่นของคุณจะถูกติดตามและจดจําโดย DDM
DDM จะวางหนาตางแอพพลิเคชั่นลงในตําแหนงเดิมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมตอพีซี
ของคุณเขากับมอนิเตอรใหม
หากคุณตองการกลับไปใชโครงรางที่คุณชื่นชอบหลังจากที่คุณยายหนาตางแอพพลิเค
ชั่นไปที่อื่นแลว กอนอื่นคุณตอง "Save current window layout" (บันทึกเคา
โครงหนาตางปจจุบัน) และหลังจากนั้นเลือก "Restore saved window layout"
(เรียกคืนโครงรางหนาตางที่บันทึกไว)
คุณอาจใชมอนิเตอรตางรุนและมีความละเอียดตางกันในการทํางานแตละวันของคุณ และ
คุณอาจใชโครงรางหนาตางที่แตกตางออกไปได DDM จะรูจักมอนิเตอรที่คุณเชื่อมตอ
และเรียกคืนตําแหนงแอพพลิเคชั่นไดตามความเหมาะสม
ในกรณีที่จําเปนตองเปลี่ยนมอนิเตอรในการกําหนดคาแมทริกซ คุณสามารถบันทึกโครง
รางหนาตางกอนเปลี่ยนและเรียกคืนโครงรางหลังจากติดตั้งมอนิเตอรใหม
หมายเหตุ: คุณควรใหแอพพลิเคชั่นของคุณทํางานตอไปเพื่อใหไดรับ
ประโยชนจากคุณลักษณะนี้ DDM ไมไดทําหนาที่เรียกใชแอพพลิเคชัน
่
10 │ คูมือผูใช Dell Display Manager
การใชคุณสมบัติรักษาพลังงาน
สําหรับ Dell รุนที่ใชงานได มีแท็บ Options (ตัวเลือก) ใหใชงาน เพื่อมอบตัวเลือกการ
รักษาพลังงาน PowerNap คุณสามารถเลือกตั้งคาความสวางของมอนิเตอรเปนระดับขั้น
ต่ําสุด หรือตั้งคาใหมอนิเตอรอยูในโหมดสลีป เมื่อเปดใชงานตัวรักษาหนาจอ
คูมือผูใช Dell Display Manager │ 11
การแกปญหา
หาก DDM ไมสามารถทํางานกับจอภาพของคุณได DDM จะแสดงไอคอนดานลางใน
ถาดการแจงเตือนของคุณ
คลิกที่ไอคอน DDM จะแสดงขอความขอผิดพลาดโดยละเอียดเพิ่มเติม
โปรดทราบ DDM จะทํางานไดกับจอภาพที่เปนยี่หอ Dell เทานั้น หากคุณใชจอภาพจาก
ผูผลิตรายอื่น DDM จะไมสนับสนุนการทํางานกับจอภาพดังกลาว
หาก DDM ไมสามารถตรวจหาและ/หรือสื่อสารกับจอภาพ Dell ที่สามารถทํางานรวมกัน
ได โปรดดําเนินการตามที่แสดงไวดานลาง เพื่อแกไขปญหา:
1. ตรวจสอบใหแนใจวา มีการเชื่อมตอสายเคเบิลสําหรับวิดีโอเขากับจอภาพและพีซี
ของคุณไวอยางถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง จะตองมีการเสียบขั้วตอเขาที่ตําแหนง
เปนอยางดี
2. ตรวจสอบ OSD สําหรับจอภาพ เพื่อใหแนใจวา มีการเปดใชงาน DDC/CI แลว
3. ตรวจสอบใหแนใจวา คุณมีไดรเวอรจอแสดงผลที่ถูกตองและเวอรชันลาสุดจากผู
จําหนายการดกราฟก (Intel, AMD, NVIDIA เปนตน) ไดรเวอรจอแสดงผลมักเปน
สาเหตุให DDM ไมทํางานเสมอ
4. ถอดชุดเชื่อมตออุปกรณ หรือสายเคเบิลขยาย หรือตัวแปลงใดๆ ที่อยูระหวางจอ
ภาพและพอรตกราฟกออก ตัวขยายราคาถูก ฮับ หรือตัวแปลงบางรุน อาจไมสนับ
สนุนการทํางานกับ DDC/CI อยางถูกตอง และอาจทําให DDM ไมทํางานได อัพเด
ตไดรเวอรสําหรับอุปกรณเหลานั้น หากมีเวอรชันลาสุดใหเลือกใชงาน
5. รีสตารทระบบของคุณ
12 │ คูมือผูใช Dell Display Manager
DDM อาจไมทํางานกับจอภาพดานลาง:
• จอภาพจาก Dell รุนกอนป 2013 และจอภาพ D ซีรีสของ Dell คุณสามารถเขาดู
ขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตฝายสนับสนุนผลิตภัณฑจาก Dell
• จอภาพสําหรับการเลนเกมที่ใชเทคโนโลยี G-sync จาก Nvidia
• จอแสดงผลเสมือนและแบบไรสายจะไมสนับสนุนการทํางานกับ DDC/CI
• จอภาพ DP 1.2 รุนกอนหนาบางรุน อาจจําเปนตองปดใชงาน MST/DP 1.2 ที่ใช
OSD สําหรับจอภาพ
หากมีการเชื่อมตอพีซีของคุณเขากับอินเทอรเน็ต คุณจะไดรับขอความแจง เมื่อมี
แอพพลิเคชัน DDM เวอรชันใหมใหเลือกใชงาน ขอแนะนําใหดาวนโหลดและติดตั้ง
แอพพลิเคชัน DDM เวอรชันลาสุด
คุณยังอาจสามารถตรวจสอบเวอรชันใหมได โดยคลิกขวาที่ไอคอน DDM พรอมกับกด
ปุม 'shift' คางไว
คูมือผูใช Dell Display Manager │ 13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement