Dell S2419HGF electronics accessory คู่มือผู้ใช้

Dell S2419HGF electronics accessory คู่มือผู้ใช้
Dell S2419HGF/S2719DGF
Dell Display Manager
คู่มือผู้ใช้
รุ่น: S2419HGF/S2719DGF
รุ่นตามระเบียบข้อบังคับ: S2419HGFc/S2719DGFc
หมายเหตุ: หมายเหตุแสดงข้อมูลสำ�คัญที่ช่วยให้คุณใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ
ได้ดีขึ้น
ข้อควรระวัง: ข้อควรระวังแสดงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์หรือ
การสูญเสียข้อมูล หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน
คำ�เตือน: คำ�เตือน ระบุถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
การบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือถึงขั้นเสียชีวิต
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง © 2018 Dell Inc. หรือบริษัทย่อย สงวนลิขสิทธิ์ Dell, EMC และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ
เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc. หรือบริษัทย่อย เครื่องหมายการค้าอื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ที่
เป็นเจ้าของ
2018 – 08
การแก้ไขครั้งที่ A00
สารบัญ
ภาพรวม...........................................................4
การใช้กล่องโต้ตอบการตั้งค่าด่วน........................5
การตั้งค่าฟังก์ชั่นการแสดงผลพื้นฐาน...................6
การกำ�หนดโหมดตั้งค่าล่วงหน้าไปยังแอปพลิ
เคชั่นต่างๆ .......................................................7
การจัดระเบียบหน้าต่างด้วย Easy Arrange
(การจัดวางแบบง่าย)..........................................8
การจัดการอินพุตวิดีโอหลายอย่าง......................10
การคืนค่าตำ�แหน่งแอพพลิเคชั่น1�����������������������11
การใช้คุณสมบัติด้านการอนุรักษ์พลังงาน............13
การแก้ไขปัญหา . ............................................14
สารบัญ | 3
ภาพรวม
Dell Display Manager เป็นแอพพลิเคชั่นบน Windows ที่ใช้เพื่อจัดการจอภาพ หรือ
กลุ่มของจอภาพ โดยอนุญาตให้ทำ�การปรับภาพที่แสดงแบบแมนนวล, การกำ�หนดการตั้ง
ค่าอัตโนมัติ, การจัดการพลังงาน, การหมุนภาพ และคุณสมบัติอื่นๆ บนจอภาพ Dell บาง
รุ่นแบบแมนนวล หลังจากที่ติดตั้งแล้ว Dell Display Manager จะรันทุกครั้งที่ระบบเริ่ม
ต้น และจะวางไอคอนของโปรแกรมไว้ในถาดการแจ้งเตือน ข้อมูลเกี่ยวกับจอภาพต่างๆ ที่
เชื่อมต่ออยู่กับระบบจะใช้ได้เสมอ เมื่อนำ�เมาส์ไปวางไว้เหนือไอคอนในถาดการแจ้งเตือน
Dell S2419HGF - Standard
หมายเหตุ: Dell Display Manager ใช้ช่อง DDC/CI ในการเชื่อมต่อกับ
จอภาพของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า DDC/CI เปิดใช้งานแล้วในเมนูที่แสดง
อยู่ด้านล่าง
Dell 24 Gaming Monitor
Game
Display Info
Brightness / Contrast
DDC/CI
On
Input Source
LCD Conditioning
Off
Display
Firmware
Audio
Service Tag
Menu
Reset Others
Personalize
Factory Reset
Others
S2419HGF
S2419HGF
Dell 27 Gaming Monitor
Game
Display Info
Brightness / Contrast
DDC/CI
On
Input Source
LCD Conditioning
Off
Display
Firmware
Audio
Service Tag
Menu
Reset Others
Personalize
Factory Reset
Others
S2719DGF
S2719DGF
4 | ภาพรวม
การใช้กล่องโต้ตอบการตั้งค่าด่วน
การคลิกที่ไอคอนในถาดการแจ้งเตือนของDell Display Manager จะเปิดกล่องโต้ตอบ
Quick Settings (การตั้งค่าด่วน) เมื่อมีจอภาพ Dell ที่สนับสนุนมากกว่าหนึ่งจอภาพ
เชื่อมต่ออยู่กับระบบ คุณสามารถเลือกจอภาพเป้าหมายโดยใช้เมนูที่มีให้ กล่องโต้ตอบ
Quick Settings (การตั้งค่าด่วน) ช่วยให้การปรับระดับความสว่างและความคมชัด
ของจอภาพทำ�ได้สะดวก คุณสามารถเลือกManual Mode (โหมดแมนนวล) หรือ
Auto Mode (โหมดอัตโนมัติ) และสามารถเปลี่ยนแปลงความละเอียดของหน้าจอได้
Dell S2419HGF
นอกจากนี้ กล่องโต้ตอบ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน) ยังให้การเข้าถึงไปยัง
ระบบติดต่อผู้ใช้ขั้นสูงของDell Display Manager ซึ่งใช้เพื่อปรับฟังก์ชั่นพื้นฐาน, กำ�หนด
ค่าโหมดอัตโนมัติ และเข้าถึงคุณสมบัติอื่น ๆ
การใช้กล่องโต้ตอบการตั้งค่าด่วน | 5
การตั้งค่าฟังก์ชั่นการแสดงผลพื้นฐาน
คุณสามารถเลือก Manual Mode (โหมดแมนนวล) ที่อนุญาตให้คุณเลือกโหมดพรีเซ็
ตด้วยตัวเอง หรือเลือก Auto Mode (โหมดอัตโนมัติ) ที่ใช้โหมดพรีเซ็ตตามแอพพลิ
เคชั่นที่แอกทีฟอยู่ ข้อความบนหน้าจอจะแสดงโหมดพรีเซ็ตปัจจุบันขึ้นมาเมื่อใดก็ตาม
ที่มีการเปลี่ยนโหมด นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับBrightness (ความสว่าง) และ
Contrast (ความคมชัด)ของจอภาพที่เลือกได้โดยตรงจากแถบ Basic (พื้นฐาน)
ด้วย
Dell S2419HGF
หมายเหตุ: เมื่อมีจอภาพ Dell หลายจอเชื่อมต่ออยู่ เลือก “Enable display
matrix control (เปิดใช้งานการควบคุมแมทริกซ์จอแสดงผล)” เพื่อใช้การ
ควบคุมความสว่าง ความคมชัด และพรีเซ็ตสีไปยังจอภาพทั้งหมด
Dell S2419HGF
6 | การตั้งค่าฟังก์ชั่นการแสดงผลพื้นฐาน
การกำ�หนดโหมดตั้งค่าล่วงหน้าไปยังแอปพลิ
เคชั่นต่างๆ
แถบ Auto Mode (โหมดอัตโนมัติ) ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงโหมดการตั้งค่าล่วง
หน้าเข้ากับแอพพลิเคชั่นเฉพาะ และใช้งานโหมดดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติ เมื่อ
Auto Mode (โหมดอัตโนมัติ) เปิดใช้งาน, Dell Display Manager จะสลับไปยัง
Preset Mode (โหมดพรีเซ็ต) ที่สัมพันธ์กันโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่แอพพลิเคชั่
นที่เชื่อมโยงอยู่ถูกเปิดใช้งาน Preset Mode (โหมดพรีเซ็ต)ที่กำ�หนดไปยังแอพพลิ
เคชั่นเฉพาะ อาจเหมือนกันบนจอภาพที่เชื่อมต่ออยู่แต่ละจอ หรือโหมดพรีเซ็ตสามารถ
แตกต่างกันในจอภาพแต่ละจอก็ได้
Dell Display Manager ถูกกำ�หนดไว้ล่วงหน้ากับแอพพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยมหลายตัว
ในการเพิ่มแอพพลิเคชั่นใหม่ไปยังรายการที่กำ�หนดไว้ เพียงลากแอพพลิเคชั่นจาก
เดสก์ทอป, เมนูเริ่มของ Windows หรือที่ไหนก็ได้ และวางลงบนรายการปัจจุบัน
หมายเหตุ: การกำ�หนดโหมดพรีเซ็ตสำ�หรับแบตช์ไฟล์, สคริปต์ และตัวโหลด
รวมทั้งไฟล์ที่ไม่สามารถรันได้ เช่น ไฟล์ซิปหรือไฟล์ที่แพคไว้ ไม่ได้รับการ
สนับสนุน และจะไม่มีผลใดๆ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำ�หนดโหมดพรีเซ็ตเกมที่จะใช้ เมื่อใดก็ตามที่แอพพลิเคชั่น
Direct3D รันในโหมดเต็มหน้าจอได้ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้แอพพลิเคชั่นใช้โหมด ให้
กำ�หนดโหมดพรีเซ็ตที่แตกต่างให้กับแอพพลิเคชั่น
Dell S2419HGF
��������������������������������������������������� | 7
การจัดระเบียบหน้าต่างด้วย Easy Arrange
(การจัดวางแบบง่าย)
บนจอภาพ Dell ที่สนับสนุน แถบ Easy Arrange (การจัดวางแบบง่าย) อนุญาตให้
คุณจัดเรียงหน้าต่างที่เปิดอยู่เป็นรูปแบบที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้าแบบใดแบบหนึ่งได้ง่าย ๆ
โดยการลากหน้าต่างมาไว้ในโซน กด “>” หรือใช้ปุ่ม เลื่อนหน้าขึ้น/เลื่อนหน้าลง เพื่อ
ค้นหารูปแบบเพิ่มเติม เพื่อสร้างรูปแบบที่กำ�หนดเอง ให้จัดวางหน้าต่างของคุณ จากนั้น
คลิก Save (บันทึก)
หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน Easy Arrange (การจัดวางแบบง่าย) เลือกจอภาพเป้า
หมาย และเลือกรูปแบบที่กำ�หนดไว้หนึ่งรายการ ขอบเขตสำ�หรับรูปแบบนั้นจะปรากฎบน
จอภาพชั่วขณะ จากนั้น ลากเพื่อหน้าต่างที่เปิดผ่านจอภาพ ในขณะที่กำ�ลังลากหน้าต่าง
รูปแบบหน้าต่างปัจจุบันจะปรากฎขึ้นมา และขอบเขตที่ใช้งานอยู่จะถูกไฮไลท์ในขณะที่
หน้าต่างผ่านเลยไป ปล่อยหน้าต่างลงในขอบเขตที่ใช้งานอยู่เมื่อใดก็ได้ เพื่อวางหน้าต่าง
ลงในขอบเขตนั้น
Dell S2419HGF
ในการสร้างรูปแบบหน้าต่างแบบกำ�หนดเอง ให้ปรับขนาดและวางตำ�แหน่งหน้าต่าง (มาก
ที่สุด 10 หน้าต่าง) บนเดสก์ท็อป จากนั้นคลิกที่ลิงค์ บันทึก ใน Easy Arrange (การ
จัดวางแบบง่าย) ขนาดและตำ�แหน่งของหน้าต่างจะได้รับการบันทึกเป็นรูปแบบแบบ
กำ�หนดเอง และรูปแบบแบบกำ�หนดเองจะถูกสร้างขึ้น
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่บันทึกหรือจำ�แอปพลิเคชั่นที่เปิด บันทึกเฉพาะขนาด
และตำ�แหน่งของหน้าต่างเท่านั้น
8 | การจัดระเบียบหน้าต่างด้วย Easy Arrange (การจัดวางแบบง่าย)
หากต้องการใช้รูปแบบแบบกำ�หนดเอง เลือกไอคอนรูปแบบแบบกำ�หนดเอง ในการลบรูป
แบบแบบกำ�หนดเองที่บันทึกไว้ในปัจจุบัน ให้ปิดหน้าต่างทั้งหมดบนเดสก์ท็อป จากนั้น
คลิกที่ลิงค์ บันทึก ใน Easy Arrange (การจัดวางแบบง่าย)
Dell S2419HGF
การจัดระเบียบหน้าต่างด้วย Easy Arrange (การจัดวางแบบง่าย) | 9
การจัดการอินพุตวิดีโอหลายอย่าง
แท็บ Input Manager (ตัวจัดการอินพุต) ให้วิธีการที่สะดวกในการจัดการอินพุต
วิดีโอหลายแบบที่เชื่อมต่ออยู่กับจอภาพ Dell ของคุณ โดยทำ�ให้การสลับระหว่างอินพุต
ต่าง ๆ ในขณะที่คุณทำ�งานกับคอมพิวเตอร์หลายเครื่องนั้นง่ายมาก
พอร์ตอินพุตวิดีโอทั้งหมดที่ใช้กับจอภาพของคุณได้จะแสดงขึ้นมา คุณสามารถตั้งชื่อ
อินพุตแต่ละอย่างได้ตามที่คุณต้องการ โปรดบันทึกการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่แก้ไข
คุณสามารถกำ�หนดปุ่มทางลัดปุ่มหนึ่ง เพื่อสลับไปยังอินพุตที่คุณชอบได้อย่างรวดเร็ว
และกำ�หนดปุ่มทางลัดอีกปุ่ม เพื่อสลับระหว่างอินพุตสองอย่าง ถ้าคุณเปลี่ยนไปมาระ
หว่างอินพุตเหล่านั้นบ่อย ๆ
Dell S2419HGF
หมายเหตุ: DDM สื่อสารกับจอภาพของคุณแม้ในขณะที่จอภาพกำ�ลังแสดง
วิดีโอจากคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง คุณสามารถติดตั้ง DDM บน PC ที่คุณ
ใช้บ่อย ๆ และควบคุมการสลับอินพุตจากที่นั่น นอกจากนี้ คุณยังสามารถติด
ตั้ง DDM บน PC อื่นที่เชื่อมต่ออยู่กับจอภาพได้ด้วย
10 | การจัดการอินพุตวิดีโอหลายอย่าง
การคืนค่าตำ�แหน่งแอพพลิเคชั่น
DDM สามารถช่วยคุณคืนค่าหน้าต่างแอพพลิเคชั่นไปเป็นตำ�แหน่งเดิมเมื่อคุณเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับจอภาพอีกครั้ง คุณสามารถเรียกใช้คุณสมบัตินี้อย่างรวดเร็ว
โดยการคลิกขวาที่ไอคอน DDM ในแถบการแจ้งเตือน
ถ้าคุณเลือก “Auto-restore window layout (คืนค่ารูปแบบหน้าต่างอัตโนมัติ)”
DDM จะติดตามและจดจำ�ตำ�แหน่งของหน้าต่างแอพพลิเคชั่นของคุณไว้ DDM จะวาง
หน้าต่างแอพพลิเคชั่นไปเป็นตำ�แหน่งเดิมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของ
คุณเข้ากับจอภาพอีกครั้ง
ถ้าคุณต้องการกลับไปใช้รูปแบบโปรดหลังจากที่คุณย้ายหน้าต่างแอพพลิเคชั่นไปยัง
ตำ�แหน่งต่าง ๆ แรกสุดคุณสามารถ “Save current window layout (บันทึกรูป
แบบหน้าต่างปัจจุบัน)” จากนั้น “Restore saved window layout (คืนค่ารูปแบบ
หน้าต่างที่บันทึกไว้)”
���������������������������� | 11
คุณสามารถใช้จอภาพที่มีรุ่นและความละเอียดแตกต่างกันในการใช้งานประจำ�วัน และคุณ
สามารถใช้รูปแบบหน้าต่างที่แตกต่างกันบนจอภาพต่าง ๆ ได้ DDM มีความสามารถใน
การรับรู้จอภาพที่คุณเชื่อมต่อ และคืนค่าตำ�แหน่งการใช้งานได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่
คุณต้องการเปลี่ยนจอภาพเดียวไปเป็นการใช้แมทริกซ์จอภาพ คุณสามารถบันทึกรูปแบบ
หน้าต่างก่อนที่จะทำ�การเปลี่ยน และคืนค่ารูปแบบหลังจากที่ติดตั้งจอภาพใหม่เรียบร้อย
แล้ว
หมายเหตุ: คุณควรปล่อยให้แอพพลิเคชั่นของคุณรันไว้ เพื่อให้ได้ประโยชน์
จากคุณสมบัตินี้ DDM ไม่เปิดแอพพลิเคชั่น
12 | ����������������������������
การใช้คุณสมบัติด้านการอนุรักษ์พลังงาน
บนเครื่อง Dell ในรุ่นที่รองรับการทำ�งานนี้ มีแถบ Options (ตัวเลือก) ที่สามารถใช้เพื่อ
นำ�เสนอตัวเลือกการประหยัดพลังงาน PowerNap ได้ คุณสามารถเลือกเพื่อตั้งค่าความ
สว่างของจอภาพไปที่ระดับต่ำ�ที่สุด หรือสั่งให้จอภาพเข้าสู่โหมดสลีปเมื่อเปิดใช้งาน
สกรีนเซฟเวอร์
Dell S2419HGF
การใช้คุณสมบัติด้านการอนุรักษ์พลังงาน | 13
การแก้ไขปัญหา
หาก DDM ไม่สามารถทำ�งานกับจอภาพของคุณได้ DDM จะแสดงไอคอนที่ด้านล่างใน
ถาดการแจ้งเตือนของคุณ
เมื่อคลิกที่ไอคอน DDM จะแสดงข้อความเพิ่มเติมที่ระบุข้อผิดพลาดโดยละเอียด
โปรดทราบว่า DDM จะทำ�งานกับจอภาพของแบรนด์ Dell เท่านั้น หากคุณกำ�ลังใช้งาน
จอภาพของผู้ผลิตรายอื่น DDM จะไม่รองรับการทำ�งานของจอภาพดังกล่าว
หาก DDM ไม่สามารถที่จะตรวจจับและ/หรือเชื่อมต่อกับจอภาพ Dell ที่รองรับได้ โปรด
ดำ�เนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา:
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายวิดีโอเชื่อมต่อกับจอภาพและเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่าง
ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเชื่อมต่อจะต้องเสียบเข้าที่ได้แน่นสนิท
2. ตรวจสอบ OSD บนจอภาพเพื่อให้แน่ใจว่า DDC/CI เปิดใช้งานอยู่
3. ตรวจสอบว่าคุณมีไดรเวอร์การแสดงผลรุ่นล่าสุดที่ถูกต้องจากผู้จัดจำ�หน่ายกราฟิก
(Intel, AMD, NVidia ฯลฯ) โดยส่วนใหญ่แล้วไดรเวอร์การแสดงผลเป็นสาเหตุของการ
ทำ�งานที่ผิดพลาดของ DDM
14 | การแก้ไขปัญหา
4. ถอดอุปกรณ์เสริมสำ�หรับการเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ก หรือตัวเพิ่มความยาวสายเคเบิล
หรือคอนเวอร์เตอร์ทเ่ี ชือ
่ มต่อระหว่างจอภาพและพอร์ตกราฟิกออก ตัวเพิม
่ ความยาวสายเคเบิล
ฮับ หรือคอนเวอร์เตอร์ราคาถูกบางชนิดอาจไม่รองรับการทำ�งานของ DDC/CI
ได้อย่างถูกต้องและส่งผลให้ DDM ทำ�งานผิดพลาด อัพเดตไดรเวอร์ของอุปกรณ์ดงั กล่าวหาก
มีเวอร์ชั่นล่าสุดที่สามารถใช้ได้
5. รีสตาร์ทระบบของคุณ
DDM อาจไม่สามารถทำ�งานกับจอภาพต่อไปนี้ได้:
• จอภาพของ Dell รุ่นที่ออกก่อนปี 2013 และจอภาพ Dell ในรุ่น D-Series
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Dell
• จอภาพสำ�หรับการเล่นเกมที่ใช้เทคโนโลยี G-sync ของ Nvidia
• จอแสดงผลเสมือนจริงและแบบไร้สายไม่รองรับ DDC/CI
• จอภาพ DP 1.2 รุ่นแรกๆ อาจจำ�เป็นต้องปิดการทำ�งานของ MST/DP 1.2 โดยใช้
OSD ของจอภาพ
หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีแอพ
พลิเคชั่น DDM เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า ขอแนะนำ�ให้คุณดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น DDM รุ่น
ล่าสุด
นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นใหม่ได้โดยการคลิกขวาที่ไอคอน DDM ในขณะที่กดปุ่ม
‘shift’ ค้างไว้
การแก้ไขปัญหา | 15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement