Dell U2713H User guide

Dell U2713H User guide
คูมือผูใช Dell™ Display Manager
ภาพรวม
การใชงานไดอะล็อกการตั้งคาอยางรวดเร็ว
การตั้งคาฟงกชั่นการแสดงผลพื้นฐาน
การกําหนดโหมดพรีเซ็ตใหกับแอพพลิเคชั่น
จัดเรียงโครงรางหนาตางจอภาพของคุณแบบงายๆ
การใชคุณสมบัติตัวเลือก
ภาพรวม
Dell Display Manager เปนแอพพลิเคชั่นบน Windows ที่ใชเพื่อจัดการกับมอนิเตอรหนึ่งเครื่องหรือมอนิเตอรที่จัดไวเปนกลุม แอพพลิเคชั่นจะอนุญาตใหทําการปรับแตงภาพที่แสดงบนหนาจอแบบแมนวล กําหนดการตั้งคาอัตโนมัติ จัดการกับการใชพลังงาน การหมุนภาพ และคุณสมบัติอื่นๆ ของ Dell
แตละรุน เมื่อติดตั้ง Dell Display Manager จะรันเมื่อเครื่องเริ่มทํางาน และจะมีไอคอนอยูในถาดแสดงการแจงเตือน ขอมูลเกี่ยวกับจอมอนิเตอรที่เชื่อมตออยูกับเครื่องจะแสดงใหดูไดเสมอเมื่อเลื่อนเมาสไปยังถาดแสดงการแจงเตือน
การใชงานไดอะล็อกการตั้งคาอยางรวดเร็ว
คลิกที่ไอคอน Dell Display Manager บนถาดแสดงการแจงเตือนเพื่อเปดกลองไดอะล็อกการตั้งคาดวน เมื่อมี Dell ที่แอพพลิเคชั่นรองรับเชื่อมตออยูกับระบบมากกวาหนึ่งรุน ก็สามารถเลือกกําหนดจอภาพที่ตองการไดโดยใชเมนูที่มีให กลองไดอะล็อกการตั้งคาดวนจะชวยใหสามารถปรับความสวาง
และความชัดของมอนิเตอรไดอยางงายดาย สามารถเลือกโหมดพรีเซ็ตหรือตั้งคาโหมดอัตโนมัติไดดวยตนเอง และสามารถเปลี่ยนความละเอียดหนาจอได
กลองไดอะล็อกการตั้งคาดวนยังชวยใหสามารถเขาถึงอินเตอรเฟซผูใชกลองไดอะล็อกการตั้งคาดวนในระดับสูงของ Dell Display Manager ซึ่งใชในการปรับฟงกชั่นพื้นฐาน, การปรับตั้งคาอัตโนมัติและเขาถึงคุณสมบัติอื่นๆ ได
การตั้งคาฟงกชั่นการแสดงผลพื้นฐาน
โหมดพรีเซ็ตสําหรับจอภาพบางรุนนั้นสามารถนําไปใชไดดวยตนเองโดยใชเมนูที่อยูในแถบ Basic (พื้นฐาน) หรือสามารถเปดใชงานโหมดอัตโนมัติก็ไดเชนกัน โหมดอัตโนมัติเปนผลจากพรีเซ็ตโหมดที่เลือกไวถูกนํามาใชโดยอัตโนมัติเมื่อแอพพลิเคชั่นที่ระบุทํางาน จะปรากฎขอความบนหนาจอแสดง
โหมดพรีเซ็ตเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลง
ความสวางและคอนทราสตของจอภาพที่เลือกนั้นยังสามารถปรับแตงไดโดยตรงจากแถบ Basic (พื้นฐาน) อีกดวย
ู
ู
การกําหนดโหมดพรีเซ็ตใหกับแอพพลิเคชั่น
แท็บโหมดอัตโนมัติอนุญาตใหกํานหนดคาโหมดพรีเซ็ตใหกับแอพพลิเคชั่นที่ระบุและนํามาใชโดยอัตโนมัติได เมื่อเปดใชงานโหมดอัตโนมัติ Dell Display Manager จะสลับไปใชโหมดพรีเซ็ตที่กําหนดไวเมื่อใดก็ตามที่แอพพลิเคชั่นที่กําหนดถูกเปดใชงาน โหมดพรีเซ็ตที่กําหนดไปยังแอพพลิเคชั่นที่
จําเพาะอาจเปนเชนเดียวกันบนจอภาพที่เชื่อมตอไว หรืออาจแตกตางกันไปในจอภาพแตละจอ
Dell Display Manager ไดถูกกําหนดคาไวสําหรับแอพพลิเคชั่นยอดนิยมมากมาย เพื่อเพิ่มแอพพลิเคชั่นใหมลงในรายการที่กําหนด เพียงแคลากแอพพลิเคชั่นนั้นจากเดสกท็อป เมนูเริ่มตนของ Windows หรือที่อื่นๆ แลววางบนรายการปจจุบัน
หมายเหตุ: การกําหนดคาโหมดพรีเซ็ตใหกับแบตชไฟล, สคริปต และโหลดเดอร รวมถึงไฟลที่ไมสามารถรันได เชนไฟล zip หรือไฟลที่บีบอัดไวไมไดรับการสนับสนุนและจะไมเกิดผลใดๆ
นอกจากนั้นยังมีตัวเลือกในการเปดใชงานที่จะทําใหโหมดพรีเซ็ต "Game (เกม)" สามารถใชไดทุกเมื่อที่แอพพลิเคชั่น Direct3D ถูกเรียกใชใหทํางานเต็มจอบนจอภาพ เพื่อยกเลิกการทํางานในเกมแตละเกม หากมีการเปดใชงาน ใหเพิ่มเกมเหลานั้นไปยังรายการกําหนดการทํางานที่มีโหมดพรีเซ็ตแตก
ตางกัน พรีเซ็ตของแอพพลิเคชั่นตางๆ ในรายการกําหนดการทํางานนั้นจะใชสิทธิการทํางานเหนือกวาการตั้งคา Direct3D ทั่วไป
จัดเรียงโครงรางหนาตางจอภาพของคุณแบบงายๆ
บนรุน Dell ที่สนับสนุน จะมีแท็บ จัดเรียงงายๆ ใหคุณใชเพื่อจัดเรียงตัวเลือกโครงรางหนาตางสําหรับจอภาพนี้อยางงายๆ หนาตางที่เปดที่ลากลงในแตละโซนจะถูกวางตําแหนงและปรับขนาดโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณสรางโครงรางแบบกําหนดเอง ใหจัดเรียงหนาตางของคุณ จากนั้นคลิก บันทึก
การใชคุณสมบัติตัวเลือก
บนรุน Dell ที่สนับสนุน แท็บ ตัวเลือก อนุญาตใหคุณเลือกตัวเลือก PowerNap และ สมารตวิดีโอเอนฮานซ
+P4
ตัวเลือก PowerNap มีไวเพื่อเปนตัวเลือกในการอนุรักษพลังงาน เมื่อสกรีนเซฟเวอรเปดทํางาน ความสวางของจอภาพจะถูกตั้งคาเปนระดับที่ต่ําที่สุดโดยอัตโนมัติ หรือจอภาพจะถูกสั่งใหเขาสูโหมดสลีป เพื่อประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นไปอีก
สมารตวิดีโอเอนฮานซ ชวยปรับปรุงการเลนวิดีโอ โดยการเพิ่มคุณภาพไปยังหนาตางวิดีโอที่ใหญที่สุดที่เปดบนจอภาพ คุณสามารถเลือกระหวาง "ภาพยนตร" หรือ "ขั้นสูง"
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement