Dell U3419W User guide

Dell U3419W User guide
คูมือผูใช Dell Display Manager
ภาพรวม
Dell Display Manager เปนแอพพลิเคชั่นบน Microsoft Windows ที่ใชเพื่อจัดการกับ
มอนิเตอรหนึ่งเครื่องหรือมอนิเตอรที่จัดไวเปนกลุม แอพพลิเคชั่นจะอนุญาตใหทําการ
ปรับแตงภาพที่แสดงบนหนาจอแบบแมนวล กําหนดการตั้งคาอัตโนมัติ จัดการกับการใช
พลังงาน จัดการหนาตาง การหมุนภาพ และคุณสมบัติอื่นๆ ของมอนิเตอรจาก Dell ที่
กําหนดไว เมื่อติดตั้ง Dell Display Manager รันเมื่อเครื่องเริ่มทํางาน และมีไอคอนอยูใน
ถาดแสดงการแจงเตือน ขอมูลเกี่ยวกับจอมอนิเตอรที่เชื่อมตออยูกับเครื่องจะแสดงใหดู
ไดเมื่อเลื่อนเมาสไปยังถาดแสดงการแจงเตือน
หมายเหตุ: Dell Display Manager ตองใชชองทาง DDC/CI ในการสื่อสาร
กับมอนิเตอรของคุณ โปรดตรวจสอบใหแนใจวา มีการเปดใชงาน DDC/CI
ในเมนูดานลาง
คูมือผูใช Dell Display Manager │ 1
การใชงานไดอะล็อกการตั้งคาดวน
คลิกที่ไอคอน Dell Display Manager บนถาดแสดงการแจงเตือนเพื่อเปดกลองไดอะ
ล็อก การตั้งคาดวน เมื่อมีมอนิเตอรจาก Dell ที่แอพพลิเคชั่นรองรับเชื่อมตออยูกับ
คอมพิวเตอรมากกวาหนึ่งเครื่อง ก็สามารถเลือกกําหนดจอภาพที่ตองการไดโดยใช
เมนู กลองไดอะล็อก การตั้งคาดวน จะอนุญาตใหคุณสามารถปรับความสวาง คอน
ทราสต ความละเอียดคมชัด โครงรางหนาตาง และอื่นๆ อีกมากมาย และยังชวยใหคุณ
สามารถเปดใชงานการสลับระหวางโหมดพรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ หรือเพื่อเลือกโหมดพรี
เซ็ตดวยตนเอง
กลองไดอะล็อก การตั้งคาดวน ยังชวยใหสามารถเขาถึงอินเตอรเฟซผูใชกลองไดอะ
ล็อกการตั้งคาดวนในระดับสูงของ Dell Display Manager ซึ่งใชในการปรับฟงกชั่นพื้น
ฐาน, การปรับตั้งโหมดอัตโนมัติ และเขาถึงคุณสมบัติอื่นๆ ได
2 │ คูมือผูใช Dell Display Manager
การตั้งคาฟงกชั่นการแสดงผลพื้นฐาน
คุณสามารถเลือกโหมดพรีเซ็ตดวยตัวเอง หรือคุณสามารถเลือก Auto Mode (โหมด
อัตโนมัติ) เพื่อกําหนดใชโหมดพรีเซ็ตตามแอพพลิเคชันที่ใชงานอยู จะปรากฎขอความ
บนหนาจอแสดง Preset Mode (โหมดพรีเซ็ต) เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยน
แปลง Brightness (ความสวาง) และ Contrast (ความเขม) ของจอภาพที่เลือกนั้น
ยังสามารถปรับแตงไดโดยตรงจากแท็บ Basic (พื้นฐาน) อีกดวย
หมายเหตุ: เมือ
่ มีมอนิเตอร Dell หลายเครื่องเชื่อมตออยู ใหเลือก "Enable
display matrix control" (เปดใชแมทริกซการควบคุมคาการแสดงผล) เพื่อ
ใชความสวาง, ความเขมและการตั้งคาสีลวงหนาสําหรับมอนิเตอรทั้งหมด
คูมือผูใช Dell Display Manager │ 3
การกําหนดโหมดพรีเซ็ตใหกับแอพพลิเคชั่น
แท็บ Auto Mode (โหมดอัตโนมัติ) อนุญาตใหกําหนดคา Preset Mode (โหมดพรี
เซ็ต) ใหกับแอพพลิเคชั่นที่ระบุและนํามาใชโดยอัตโนมัติได เมื่อเปดใชงาน Auto
Mode (โหมดอัตโนมัติ) Dell Display Manager จะสลับไปใช Preset Mode (โหมด
พรีเซ็ต) ที่กําหนดไวเมื่อใดก็ตามที่แอพพลิเคชั่นที่กําหนดถูกเปดใชงาน Preset
Mode (โหมดพรีเซ็ต) ที่กําหนดไปยังแอพพลิเคชั่นที่จําเพาะอาจเปนเชนเดียวกันบน
จอภาพที่เชื่อมตอไว หรืออาจแตกตางกันไปในจอภาพแตละจอ
Dell Display Manager ไดถูกกําหนดคาไวสําหรับแอพพลิเคชั่นยอดนิยมมากมาย เพื่อ
เพิม
่ แอพพลิเคชั่นใหมลงในรายการที่กําหนด เพียงแคลากแอพพลิเคชั่นนั้นจากเดสก
ท็อป เมนูเริ่มตนของ Windows หรือที่อื่นๆ แลววางบนรายการปจจุบัน
หมายเหตุ: การกําหนดคา Preset Mode (โหมดพรีเซ็ต) ใหกับ
แบตชไฟล, สคริปต โหลดเดอร และไฟลที่ไมสามารถรันได เชนไฟล zip
หรือไฟลที่บีบอัดไวไมไดรับการสนับสนุน
คุณยังสามารถกําหนดคาโหมดพรีเซ็ต Game (เกม) ซึ่งจะมีการใชงานทุกครั้งที่มีการใช
งานแอพพลิเคชัน Direct3D ในโหมดเต็มหนาจอ เพื่อปองกันแอพพลิเคชันจากการใช
โหมดนี้ ใหกําหนดโหมดพรีเซ็ตอื่น
การจัดเรียงหนาตางดวย Easy Arrange (จัดเรียงงายๆ)
Easy Arrange (จัดเรียงงายๆ) ชวยในการจัดเรียงหนาตางแอปพลิเคชันอยางมีประ
สิทธิภาพบนเดสกท็อป กอนอื่นคุณตองเลือกรูปแบบเลยเอาทที่กําหนดไวที่เหมาะกับ
งานของคุณกอน แลวลากหนาตางแอปพลิเคชันไปยังพื้นทีที่กําหนด กด ">" หรือใชปุม
เลื่อนหนาขึ้น/เลื่อนหนาลงเพื่อหาโครงรางเพิ่มเติม เพื่อสรางโครงรางที่กําหนดเอง ให
จัดหนาตางที่เปดอยู และจากนั้น คลิกที่ Save (บันทึก)
4 │ คูมือผูใช Dell Display Manager
สําหรับ Windows 10 คุณสามารถใชเคาโครงหนาตางที่แตกตางกันสําหรับเดสกท็อป
เสมือนจริงแตละเครื่องได
ถาคุณใชคุณลักษณะ Windows snap คุณสามารถเลือก "Hold down the SHIFT
key to enable zone positioning" (กดปุม SHIFT คางไวเพื่อเปดใชงานการ
วางตําแหนงโซน) นี่จะเปนการให Windows snap มีสําคัญกวา Easy Arrange (จัด
เรียงงายๆ) จากนั้น คุณจะตองกดปุม Shift เพื่อใชการจัดตําแหนงดวย Easy Arrange
(จัดเรียงงายๆ)
ถาคุณใชมอนิเตอรหลายเครื่องประกอบเปนอารเรยหรือแมทริกซ คุณสามารถใชโครง
ราง Easy Arrange (จัดเรียงงายๆ) กับมอนิเตอรทั้งหมดเปนเดสกท็อป
เดียว เลือก "Span multiple monitors" (ขยายลงในมอนิเตอรหลายเครื่อง) เพื่อ
เปดใชคุณลักษณะนี้ คุณจําเปนตองจัดตําแหนงมอนิเตอรใหเหมาะสมเพื่อใหทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ
คูมือผูใช Dell Display Manager │ 5
การจัดการสัญญาณเขาวิดีโอหลายจุด
แท็บ Input Manager (ตัวจัดการอินพุท) เปนวิธีที่สะดวกสําหรับคุณในการจัดการ
อินพุทวิดีโอหลายจุดซึ่งเชื่อมตอเขากับจอภาพ Dell ของคุณ ซึ่งจะชวยใหสามารถสลับ
ระหวางอินพุทในขณะที่คุณใชงานคอมพิวเตอรหลายเครื่องไดอยางงายดาย
มีการแสดงรายการพอรตอินพุทวิดีโอทั้งหมดที่สามารถเลือกใชงานสําหรับจอภาพของ
คุณ คุณสามารถกําหนดชื่ออินพุทแตละจุดตามที่คุณตองการ โปรดบันทึกการเปลี่ยน
แปลงของคุณหลังจากทําการแกไข
คุณสามารถกําหนดปุมทางลัดเพื่อใชในการสลับเปนอินพุทรายการโปรดของคุณไดอยาง
รวดเร็ว และปุมทางลัดอื่นเพื่อใชในการสลับระหวางอินพุทสองจุดไดอยางรวดเร็ว หาก
คุณใชงานอินพุททั้งสองจุดนี้บอยครั้ง
6 │ คูมือผูใช Dell Display Manager
คุณสามารถใชรายการแบบเปดลงเพื่อสลับเปนแหลงสัญญาณอินพุทใดๆ
หมายเหตุ: DDM ติดตอสื่อสารกับจอภาพของคุณ แมเมื่อขณะจอภาพกําลัง
แสดงผลวิดีโอจากคอมพิวเตอรเครื่องอื่นอยูก็ตาม คุณสามารถติดตั้ง DDM
บนพีซีที่คุณใชงานบอย และควบคุมการสลับอินพุทจากเครื่องนั้น คุณยังอาจ
สามารถติดตั้ง DDM บนพีซีเครื่องอื่นๆ ที่เชื่อมตอเขาจอภาพไดอีกดวย
คลิกที่ปุมตัวเลือก PIP/PBP mode (โหมด PIP/PBP) เพื่อกําหนดคาที่ตอง
การ โหมดที่สามารถเลือกใชไดคือ Off (ปด), PIP Small (PIP ขนาดเล็ก), PIP
Large (PIP ขนาดใหญ) และ PBP
คุณสามารถเลือกอินพุทวิดีโอสําหรับหนาตางหลักและหนาตางยอยของคุณ โปรดบันทึก
การเปลี่ยนแปลงของคุณหลังทําการเลือก
คุณสามารถกําหนดปุมทางลัดเพื่อสลับเปลี่ยนอินพุทวิดีโอระหวางหนาตางหลักและ
หนาตางยอยไดอยางงายดาย
คูมือผูใช Dell Display Manager │ 7
คลิกที่ปุม Video swap (สลับเปลี่ยนวิดีโอ) หรือใช Video swap shortcut key
(ปุมทางลัดสําหรับสลับเปลี่ยนวิดีโอ) ที่กําหนดไว เพื่อสลับเปลี่ยนอินพุทวิดีโอ
ระหวางหนาตางหลักและหนาตางยอย
คุณสามารถกําหนดพอรตอัพสตรีม USB โดยใชอินพุทวิดีโอของคุณ จะมีการเชื่อมตอ
พอรตอัพสตรีม USB ที่กําหนดไวเขากับคอมพิวเตอร เมื่อมีการแสดงวิดีโอบนจอภาพ
โดยมีประโยชนมากเมือ
่ คุณใชเมาสหรือแปนพิมพ ซึ่งมีการเชื่อมตอเขาจอภาพระหวาง
คอมพิวเตอรสองเครื่องรวมกัน คุณสามารถกําหนดปุม
 ทางลัดเพื่อสลับเปลี่ยนอุปกรณ
ระหวางคอมพิวเตอรสองเครื่องไดอยางรวดเร็ว
หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวา คุณมีการกําหนดพอรตอัพสตรีม USB
สําหรับคอมพิวเตอรทั้งสองเครื่อง
8 │ คูมือผูใช Dell Display Manager
เมื่อมีการเปดใช PIP/PBP หากคุณใชอุปกรณ (เชน เมาส) รวมกันระหวางคอมพิวเตอร
สองเครื่อง คุณสามารถคลิกที่ปุม USB switch (สลับเปลี่ยน USB) หรือใช USB
switch shortcut key (ปุมทางลัดสลับเปลี่ยน USB) ในการสลับเปลี่ยนอุปกรณ
ระหวางคอมพิวเตอรสองเครื่องไดอยางรวดเร็ว
หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวา คุณมีการกําหนดพอรตอัพสตรีม USB
สําหรับคอมพิวเตอรทั้งสองเครื่อง
หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวา มีการหยุดใชงานอุปกรณ USB อยางถูก
ตองกอนที่คุณจะสลับเปลี่ยนเปนคอมพิวเตอรอีกเครื่อง การที่ไมดําเนินการ
ดังกลาวอาจเปนสาเหตุใหเกิดปญหา เชน ขอมูลบนธัมปไดรฟขัดของ
การเรียกคืนตําแหนงแอพพลิเคชั่น
DDM สามารถชวยคุณเรียกคืนหนาตางแอพพลิเคชั่นลงในตําแหนงเมื่อคุณเชื่อมตอพีซี
ของคุณเขากับมอนิเตอรใหม คุณสามารถเขาถึงคุณลักษณะนี้ไดอยางรวดเร็วโดยคลิ
กขวาที่ไอคอน DDM ในถาดการแจงเตือน
คูมือผูใช Dell Display Manager │ 9
หากคุณเลือก "Auto-restore window layout" (เรียกคืนโครงรางหนาตาง
อัตโนมัติ) ตําแหนงของหนาตางแอพพลิเคชั่นของคุณจะถูกติดตามและจดจําโดย DDM
DDM จะวางหนาตางแอพพลิเคชั่นลงในตําแหนงเดิมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมตอพีซี
ของคุณเขากับมอนิเตอรใหม
หากคุณตองการกลับไปใชโครงรางที่คุณชื่นชอบหลังจากที่คุณยายหนาตางแอพพลิเค
ชั่นไปที่อื่นแลว กอนอื่นคุณตอง "Save current window layout" (บันทึกเคา
โครงหนาตางปจจุบัน) และหลังจากนั้นเลือก "Restore saved window layout"
(เรียกคืนโครงรางหนาตางที่บันทึกไว)
คุณอาจใชมอนิเตอรตางรุนและมีความละเอียดตางกันในการทํางานแตละวันของคุณ และ
คุณอาจใชโครงรางหนาตางที่แตกตางออกไปได DDM จะรูจักมอนิเตอรที่คุณเชื่อมตอ
และเรียกคืนตําแหนงแอพพลิเคชั่นไดตามความเหมาะสม
ในกรณีท่ีจําเปนตองเปลี่ยนมอนิเตอรในการกําหนดคาแมทริกซ คุณสามารถบันทึกโครง
รางหนาตางกอนเปลี่ยนและเรียกคืนโครงรางหลังจากติดตั้งมอนิเตอรใหม
หมายเหตุ: คุณควรใหแอพพลิเคชั่นของคุณทํางานตอไปเพื่อใหไดรับ
ประโยชนจากคุณลักษณะนี้ DDM ไมไดทําหนาที่เรียกใชแอพพลิเคชัน
่
การใชคุณสมบัติรักษาพลังงาน
สําหรับ Dell รุนที่ใชงานได มีแท็บ Options (ตัวเลือก) ใหใชงาน เพื่อมอบตัวเลือกการ
รักษาพลังงาน PowerNap คุณสามารถเลือกตั้งคาความสวางของมอนิเตอรเปนระดับขั้น
ต่ําสุด หรือตั้งคาใหมอนิเตอรอยูในโหมดสลีป เมื่อเปดใชงานตัวรักษาหนาจอ
10 │ คูมือผูใช Dell Display Manager
การแกปญหา
หาก DDM ไมสามารถทํางานกับจอภาพของคุณได DDM จะแสดงไอคอนดานลางใน
ถาดการแจงเตือนของคุณ
คลิกที่ไอคอน DDM จะแสดงขอความขอผิดพลาดโดยละเอียดเพิ่มเติม
โปรดทราบ DDM จะทํางานไดกับจอภาพที่เปนยี่หอ Dell เทานั้น หากคุณใชจอภาพจาก
ผูผลิตรายอื่น DDM จะไมสนับสนุนการทํางานกับจอภาพดังกลาว
หาก DDM ไมสามารถตรวจหาและ/หรือสื่อสารกับจอภาพ Dell ที่สามารถทํางานรวมกัน
ได โปรดดําเนินการตามที่แสดงไวดานลาง เพื่อแกไขปญหา:
1. ตรวจสอบใหแนใจวา มีการเชื่อมตอสายเคเบิลสําหรับวิดีโอเขากับจอภาพและพีซี
ของคุณไวอยางถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง จะตองมีการเสียบขั้วตอเขาที่ตําแหนง
เปนอยางดี
2. ตรวจสอบ OSD สําหรับจอภาพ เพื่อใหแนใจวา มีการเปดใชงาน DDC/CI แลว
3. ตรวจสอบใหแนใจวา คุณมีไดรเวอรจอแสดงผลที่ถูกตองและเวอรชันลาสุดจากผู
จําหนายการดกราฟก (Intel, AMD, NVIDIA เปนตน) ไดรเวอรจอแสดงผลมักเปน
สาเหตุให DDM ไมทํางานเสมอ
4. ถอดชุดเชื่อมตออุปกรณ หรือสายเคเบิลขยาย หรือตัวแปลงใดๆ ที่อยูระหวางจอ
ภาพและพอรตกราฟกออก ตัวขยายราคาถูก ฮับ หรือตัวแปลงบางรุน อาจไมสนับ
สนุนการทํางานกับ DDC/CI อยางถูกตอง และอาจทําให DDM ไมทํางานได อัพเด
ตไดรเวอรสําหรับอุปกรณเหลานั้น หากมีเวอรชันลาสุดใหเลือกใชงาน
5. รีสตารทระบบของคุณ
DDM อาจไมทํางานกับจอภาพดานลาง:
• จอภาพจาก Dell รุนกอนป 2013 และจอภาพ D ซีรีสของ Dell คุณสามารถเขาดู
ขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตฝายสนับสนุนผลิตภัณฑจาก Dell
• จอภาพสําหรับการเลนเกมที่ใชเทคโนโลยี G-sync จาก NVIDIA
• จอแสดงผลเสมือนและแบบไรสายจะไมสนับสนุนการทํางานกับ DDC/CI
• จอภาพ DP 1.2 รุนกอนหนาบางรุน อาจจําเปนตองปดใชงาน MST/DP 1.2 ที่
ใช OSD สําหรับจอภาพ
คูมือผูใช Dell Display Manager │ 11
หากมีการเชื่อมตอพีซีของคุณเขากับอินเทอรเน็ต คุณจะไดรับขอความแจง เมื่อมี
แอพพลิเคชัน DDM เวอรชันใหมใหเลือกใชงาน ขอแนะนําใหดาวนโหลดและติดตั้ง
แอพพลิเคชัน DDM เวอรชันลาสุด
คุณยังอาจสามารถตรวจสอบเวอรชันใหมได โดยคลิกขวาที่ไอคอน DDM พรอมกับกด
ปุม 'shift' คางไว
12 │ คูมือผูใช Dell Display Manager
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement