Dell U4919DW User guide

Dell U4919DW User guide

คูมือผูใช

Dell Display Manager

ภาพรวม

Dell Display Manager เปนแอพพลิเคชั่นบน Microsoft Windows ที่ใชเพื่อจัดการกับ

มอนิเตอรหนึ่งเครื่องหรือมอนิเตอรที่จัดไวเปนกลุม แอพพลิเคชั่นจะอนุญาตใหทําการ

ปรับแตงภาพที่แสดงบนหนาจอแบบแมนวล กําหนดการตั้งคาอัตโนมัติ จัดการกับการใช

พลังงาน จัดการหนาตาง การหมุนภาพ และคุณสมบัติอื่นๆ ของมอนิเตอรจาก Dell ที่

กําหนดไว เมื่อติดตั้ง Dell Display Manager รันเมื่อเครื่องเริ่มทํางาน และมีไอคอนอยูใน

ถาดแสดงการแจงเตือน ขอมูลเกี่ยวกับจอมอนิเตอรที่เชื่อมตออยูกับเครื่องจะแสดงใหดู

ไดเมื่อเลื่อนเมาสไปยังถาดแสดงการแจงเตือน

หมายเหตุ : Dell Display Manager ตองใชชองทาง DDC/CI ในการสื่อสาร

กับมอนิเตอรของคุณ โปรดตรวจสอบใหแนใจวา มีการเปดใชงาน DDC/CI

ในเมนูดานลาง

คูมือผูใช Dell Display Manager

1

การใชงานไดอะล็อกการตั้งคาดวน

คลิกที่ไอคอน Dell Display Manager บนถาดแสดงการแจงเตือนเพื่อเปดกลองไดอะ

ล็อก

การตั้งคาดวน

เมื่อมีมอนิเตอรจาก Dell ที่แอพพลิเคชั่นรองรับเชื่อมตออยูกับ

คอมพิวเตอรมากกวาหนึ่งเครื่อง ก็สามารถเลือกกําหนดจอภาพที่ตองการไดโดยใช

เมนู กลองไดอะล็อก

การตั้งคาดวน

จะอนุญาตใหคุณสามารถปรับความสวาง คอน

ทราสต ความละเอียดคมชัด โครงรางหนาตาง และอื่นๆ อีกมากมาย และยังชวยใหคุณ

สามารถเปดใชงานการสลับระหวางโหมดพรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ หรือเพื่อเลือกโหมดพรี

เซ็ตดวยตนเอง

กลองไดอะล็อก

การตั้งคาดวน

ยังชวยใหสามารถเขาถึงอินเตอรเฟซผูใชกลองไดอะ

ล็อกการตั้งคาดวนในระดับสูงของ Dell Display Manager ซึ่งใชในการปรับฟงกชั่นพื้น

ฐาน , การปรับตั้งโหมดอัตโนมัติ และเขาถึงคุณสมบัติอื่นๆ ได

2

คูมือผูใช Dell Display Manager

การตั้งคาฟงกชั่นการแสดงผลพื้นฐาน

คุณสามารถเลือกโหมดพรีเซ็ตดวยตัวเอง หรือคุณสามารถเลือก

Auto Mode ( โหมด

อัตโนมัติ )

เพื่อกําหนดใชโหมดพรีเซ็ตตามแอพพลิเคชันที่ใชงานอยู จะปรากฎขอความ

บนหนาจอแสดง

Preset Mode ( โหมดพรีเซ็ต )

เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยน

แปลง

Brightness ( ความสวาง )

และ

Contrast ( ความเขม )

ของจอภาพที่เลือกนั้น

ยังสามารถปรับแตงไดโดยตรงจากแท็บ

Basic ( พื้นฐาน )

อีกดวย

หมายเหตุ : เมื่อมีมอนิเตอร Dell หลายเครื่องเชื่อมตออยู ใหเลือก "Enable display matrix control" ( เปดใชแมทริกซการควบคุมคาการแสดงผล ) เพื่อ

ใชความสวาง , ความเขมและการตั้งคาสีลวงหนาสําหรับมอนิเตอรทั้งหมด

คูมือผูใช Dell Display Manager

3

การกําหนดโหมดพรีเซ็ตใหกับแอพพลิเคชั่น

แท็บ

Auto Mode ( โหมดอัตโนมัติ )

อนุญาตใหกําหนดคา

Preset Mode ( โหมดพรี

เซ็ต )

ใหกับแอพพลิเคชั่นที่ระบุและนํามาใชโดยอัตโนมัติได เมื่อเปดใชงาน

Auto

Mode ( โหมดอัตโนมัติ )

Dell Display Manager จะสลับไปใช

Preset Mode ( โหมด

พรีเซ็ต )

ที่กําหนดไวเมื่อใดก็ตามที่แอพพลิเคชั่นที่กําหนดถูกเปดใชงาน

Preset

Mode ( โหมดพรีเซ็ต )

ที่กําหนดไปยังแอพพลิเคชั่นที่จําเพาะอาจเปนเชนเดียวกันบน

จอภาพที่เชื่อมตอไว หรืออาจแตกตางกันไปในจอภาพแตละจอ

Dell Display Manager ไดถูกกําหนดคาไวสําหรับแอพพลิเคชั่นยอดนิยมมากมาย เพื่อ

เพิ่มแอพพลิเคชั่นใหมลงในรายการที่กําหนด เพียงแคลากแอพพลิเคชั่นนั้นจากเดสก

ท็อป เมนูเริ่มตนของ Windows หรือที่อื่นๆ แลววางบนรายการปจจุบัน

หมายเหตุ : การกําหนดคา Preset Mode ( โหมดพรีเซ็ต ) ใหกับ

แบตชไฟล , สคริปต โหลดเดอร และไฟลที่ไมสามารถรันได เชนไฟล zip

หรือไฟลที่บีบอัดไวไมไดรับการสนับสนุน

คุณยังสามารถกําหนดคาโหมดพรีเซ็ต Game ( เกม ) ซึ่งจะมีการใชงานทุกครั้งที่มีการใช

งานแอพพลิเคชัน Direct3D ในโหมดเต็มหนาจอ เพื่อปองกันแอพพลิเคชันจากการใช

โหมดนี้ ใหกําหนดโหมดพรีเซ็ตอื่น

การจัดเรียงหนาตางดวย Easy Arrange ( จัดเรียงงายๆ )

Easy Arrange ( จัดเรียงงายๆ )

ชวยในการจัดเรียงหนาตางแอปพลิเคชันอยางมีประ

สิทธิภาพบนเดสกท็อป กอนอื่นคุณตองเลือกรูปแบบเลยเอาทที่กําหนดไวที่เหมาะกับ

งานของคุณกอน แลวลากหนาตางแอปพลิเคชันไปยังพื้นทีที่กําหนด กด ">" หรือใชปุม

เลื่อนหนาขึ้น / เลื่อนหนาลงเพื่อหาโครงรางเพิ่มเติม เพื่อสรางโครงรางที่กําหนดเอง ให

จัดหนาตางที่เปดอยู และจากนั้น คลิกที่

Save ( บันทึก )

4

คูมือผูใช Dell Display Manager

สําหรับ Windows 10 คุณสามารถใชเคาโครงหนาตางที่แตกตางกันสําหรับเดสกท็อป

เสมือนจริงแตละเครื่องได

ถาคุณใชคุณลักษณะ Windows snap คุณสามารถเลือก

"Hold down the SHIFT key to enable zone positioning" ( กดปุม SHIFT คางไวเพื่อเปดใชงานการ

วางตําแหนงโซน )

นี่จะเปนการให Windows snap มีสําคัญกวา

Easy Arrange ( จัด

เรียงงายๆ )

จากนั้น คุณจะตองกดปุม Shift เพื่อใชการจัดตําแหนงดวย

Easy Arrange

( จัดเรียงงายๆ )

ถาคุณใชมอนิเตอรหลายเครื่องประกอบเปนอารเรยหรือแมทริกซ คุณสามารถใชโครง

ราง

Easy Arrange ( จัดเรียงงายๆ )

กับมอนิเตอรทั้งหมดเปนเดสกท็อป

เดียว เลือก

"Span multiple monitors" ( ขยายลงในมอนิเตอรหลายเครื่อง )

เพื่อ

เปดใชคุณลักษณะนี้ คุณจําเปนตองจัดตําแหนงมอนิเตอรใหเหมาะสมเพื่อใหทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ

คูมือผูใช Dell Display Manager

5

การจัดการสัญญาณเขาวิดีโอหลายจุด

แท็บ

Input Manager ( ตัวจัดการอินพุท )

เปนวิธีที่สะดวกสําหรับคุณในการจัดการ

อินพุทวิดีโอหลายจุดซึ่งเชื่อมตอเขากับจอภาพ Dell ของคุณ ซึ่งจะชวยใหสามารถสลับ

ระหวางอินพุทในขณะที่คุณใชงานคอมพิวเตอรหลายเครื่องไดอยางงายดาย

มีการแสดงรายการพอรตอินพุทวิดีโอทั้งหมดที่สามารถเลือกใชงานสําหรับจอภาพของ

คุณ คุณสามารถกําหนดชื่ออินพุทแตละจุดตามที่คุณตองการ โปรดบันทึกการเปลี่ยน

แปลงของคุณหลังจากทําการแกไข

คุณสามารถกําหนดปุมทางลัดเพื่อใชในการสลับเปนอินพุทรายการโปรดของคุณไดอยาง

รวดเร็ว และปุมทางลัดอื่นเพื่อใชในการสลับระหวางอินพุทสองจุดไดอยางรวดเร็ว หาก

คุณใชงานอินพุททั้งสองจุดนี้บอยครั้ง

6

คูมือผูใช Dell Display Manager

คุณสามารถใชรายการแบบเปดลงเพื่อสลับเปนแหลงสัญญาณอินพุทใดๆ

หมายเหตุ : DDM ติดตอสื่อสารกับจอภาพของคุณ แมเมื่อขณะจอภาพกําลัง

แสดงผลวิดีโอจากคอมพิวเตอรเครื่องอื่นอยูก็ตาม คุณสามารถติดตั้ง DDM

บนพีซีที่คุณใชงานบอย และควบคุมการสลับอินพุทจากเครื่องนั้น คุณยังอาจ

สามารถติดตั้ง DDM บนพีซีเครื่องอื่นๆ ที่เชื่อมตอเขาจอภาพไดอีกดวย

คลิกที่ปุมตัวเลือก

PBP mode ( โหมด PBP)

เพื่อกําหนดคาที่ตองการ โหมดที่สามารถ

เลือกใชไดคือ

Off ( ปด )

และ

PBP

คุณสามารถเลือกอินพุทวิดีโอสําหรับหนาตางหลักและหนาตางยอยของคุณ โปรดบันทึก

การเปลี่ยนแปลงของคุณหลังทําการเลือก

คุณสามารถกําหนดปุมทางลัดเพื่อสลับเปลี่ยนอินพุทวิดีโอระหวางหนาตางหลักและ

หนาตางยอยไดอยางงายดาย

คูมือผูใช Dell Display Manager

7

คลิกที่ปุม

Video swap ( สลับเปลี่ยนวิดีโอ )

หรือใช

Video swap shortcut key

( ปุมทางลัดสําหรับสลับเปลี่ยนวิดีโอ )

ที่กําหนดไว เพื่อสลับเปลี่ยนอินพุทวิดีโอ

ระหวางหนาตางหลักและหนาตางยอย

คุณสามารถกําหนดพอรตอัพสตรีม USB โดยใชอินพุทวิดีโอของคุณ จะมีการเชื่อมตอ

พอรตอัพสตรีม USB ที่กําหนดไวเขากับคอมพิวเตอร เมื่อมีการแสดงวิดีโอบนจอภาพ

โดยมีประโยชนมากเมื่อคุณใชเมาสหรือแปนพิมพ ซึ่งมีการเชื่อมตอเขาจอภาพระหวาง

คอมพิวเตอรสองเครื่องรวมกัน คุณสามารถกําหนดปุมทางลัดเพื่อสลับเปลี่ยนอุปกรณ

ระหวางคอมพิวเตอรสองเครื่องไดอยางรวดเร็ว

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา คุณมีการกําหนดพอรตอัพสตรีม USB

สําหรับคอมพิวเตอรทั้งสองเครื่อง

8

คูมือผูใช Dell Display Manager

เมื่อมีการเปดใช PBP หากคุณใชอุปกรณ ( เชน เมาส ) รวมกันระหวางคอมพิวเตอรสอง

เครื่อง คุณสามารถคลิกที่ปุม

USB switch ( สลับเปลี่ยน USB)

หรือใช

USB switch shortcut key ( ปุมทางลัดสลับเปลี่ยน USB)

ในการสลับเปลี่ยนอุปกรณระหวาง

คอมพิวเตอรสองเครื่องไดอยางรวดเร็ว

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา คุณมีการกําหนดพอรตอัพสตรีม USB

สําหรับคอมพิวเตอรทั้งสองเครื่อง

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา มีการหยุดใชงานอุปกรณ USB อยางถูก

ตองกอนที่คุณจะสลับเปลี่ยนเปนคอมพิวเตอรอีกเครื่อง การที่ไมดําเนินการ

ดังกลาวอาจเปนสาเหตุใหเกิดปญหา เชน ขอมูลบนธัมปไดรฟขัดของ

การเรียกคืนตําแหนงแอพพลิเคชั่น

DDM สามารถชวยคุณเรียกคืนหนาตางแอพพลิเคชั่นลงในตําแหนงเมื่อคุณเชื่อมตอพีซี

ของคุณเขากับมอนิเตอรใหม คุณสามารถเขาถึงคุณลักษณะนี้ไดอยางรวดเร็วโดยคลิ

กขวาที่ไอคอน DDM ในถาดการแจงเตือน

คูมือผูใช Dell Display Manager

9

หากคุณเลือก

"Auto-restore window layout" ( เรียกคืนโครงรางหนาตาง

อัตโนมัติ )

ตําแหนงของหนาตางแอพพลิเคชั่นของคุณจะถูกติดตามและจดจําโดย DDM

DDM จะวางหนาตางแอพพลิเคชั่นลงในตําแหนงเดิมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมตอพีซี

ของคุณเขากับมอนิเตอรใหม

หากคุณตองการกลับไปใชโครงรางที่คุณชื่นชอบหลังจากที่คุณยายหนาตางแอพพลิเค

ชั่นไปที่อื่นแลว กอนอื่นคุณตอง

"Save current window layout" ( บันทึกเคา

โครงหนาตางปจจุบัน )

และหลังจากนั้นเลือก

"Restore saved window layout"

( เรียกคืนโครงรางหนาตางที่บันทึกไว )

คุณอาจใชมอนิเตอรตางรุนและมีความละเอียดตางกันในการทํางานแตละวันของคุณ และ

คุณอาจใชโครงรางหนาตางที่แตกตางออกไปได DDM จะรูจักมอนิเตอรที่คุณเชื่อมตอ

และเรียกคืนตําแหนงแอพพลิเคชั่นไดตามความเหมาะสม

ในกรณีที่จําเปนตองเปลี่ยนมอนิเตอรในการกําหนดคาแมทริกซ คุณสามารถบันทึกโครง

รางหนาตางกอนเปลี่ยนและเรียกคืนโครงรางหลังจากติดตั้งมอนิเตอรใหม

หมายเหตุ : คุณควรใหแอพพลิเคชั่นของคุณทํางานตอไปเพื่อใหไดรับ

ประโยชนจากคุณลักษณะนี้ DDM ไมไดทําหนาที่เรียกใชแอพพลิเคชั่น

การใชคุณสมบัติรักษาพลังงาน

สําหรับ Dell รุนที่ใชงานได มีแท็บ

Options ( ตัวเลือก )

ใหใชงาน เพื่อมอบตัวเลือกการ

รักษาพลังงาน PowerNap คุณสามารถเลือกตั้งคาความสวางของมอนิเตอรเปนระดับขั้น

ต่ําสุด หรือตั้งคาใหมอนิเตอรอยูในโหมดสลีป เมื่อเปดใชงานตัวรักษาหนาจอ

10

คูมือผูใช Dell Display Manager

การแกปญหา

หาก DDM ไมสามารถทํางานกับจอภาพของคุณได DDM จะแสดงไอคอนดานลางใน

ถาดการแจงเตือนของคุณ

คลิกที่ไอคอน DDM จะแสดงขอความขอผิดพลาดโดยละเอียดเพิ่มเติม

โปรดทราบ DDM จะทํางานไดกับจอภาพที่เปนยี่หอ Dell เทานั้น หากคุณใชจอภาพจาก

ผูผลิตรายอื่น DDM จะไมสนับสนุนการทํางานกับจอภาพดังกลาว

หาก DDM ไมสามารถตรวจหาและ / หรือสื่อสารกับจอภาพ Dell ที่สามารถทํางานรวมกัน

ได โปรดดําเนินการตามที่แสดงไวดานลาง เพื่อแกไขปญหา :

1.

ตรวจสอบใหแนใจวา มีการเชื่อมตอสายเคเบิลสําหรับวิดีโอเขากับจอภาพและพีซี

ของคุณไวอยางถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง จะตองมีการเสียบขั้วตอเขาที่ตําแหนง

เปนอยางดี

2.

ตรวจสอบ OSD สําหรับจอภาพ เพื่อใหแนใจวา มีการเปดใชงาน DDC/CI แลว

3.

ตรวจสอบใหแนใจวา คุณมีไดรเวอรจอแสดงผลที่ถูกตองและเวอรชันลาสุดจากผู

จําหนายการดกราฟก (Intel, AMD, NVIDIA เปนตน ) ไดรเวอรจอแสดงผลมักเปน

สาเหตุให DDM ไมทํางานเสมอ

4.

ถอดชุดเชื่อมตออุปกรณ หรือสายเคเบิลขยาย หรือตัวแปลงใดๆ ที่อยูระหวางจอ

ภาพและพอรตกราฟกออก ตัวขยายราคาถูก ฮับ หรือตัวแปลงบางรุน อาจไมสนับ

สนุนการทํางานกับ DDC/CI อยางถูกตอง และอาจทําให DDM ไมทํางานได อัพเด

ตไดรเวอรสําหรับอุปกรณเหลานั้น หากมีเวอรชันลาสุดใหเลือกใชงาน

5.

รีสตารทระบบของคุณ

คูมือผูใช Dell Display Manager

11

DDM อาจไมทํางานกับจอภาพดานลาง :

• จอภาพจาก Dell รุนกอนป 2013 และจอภาพ D ซีรีสของ Dell คุณสามารถเขาดู

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตฝายสนับสนุนผลิตภัณฑจาก Dell

• จอภาพสําหรับการเลนเกมที่ใชเทคโนโลยี G-sync จาก NVIDIA

• จอแสดงผลเสมือนและแบบไรสายจะไมสนับสนุนการทํางานกับ DDC/CI

• จอภาพ DP 1.2 รุนกอนหนาบางรุน อาจจําเปนตองปดใชงาน MST/DP 1.2 ที่

ใช OSD สําหรับจอภาพ

หากมีการเชื่อมตอพีซีของคุณเขากับอินเทอรเน็ต คุณจะไดรับขอความแจง เมื่อมี

แอพพลิเคชัน DDM เวอรชันใหมใหเลือกใชงาน ขอแนะนําใหดาวนโหลดและติดตั้ง

แอพพลิเคชัน DDM เวอรชันลาสุด

คุณยังอาจสามารถตรวจสอบเวอรชันใหมได โดยคลิกขวาที่ไอคอน DDM พรอมกับกด

ปุม 'shift' คางไว

12

คูมือผูใช Dell Display Manager

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement