Dell Inspiron 5458 laptop Quick Start Guide | Manualzz
Inspiron 14
5000 Series
1 Connect the power adapter and
press the power button
Hubungkan adaptor daya dan tekan tombol daya
Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn
2 Finish Windows setup
For more information
Tuntaskan penataan Windows
Hoàn tất cài đặt Windows
Untuk informasi lebih lanjut
Để biết thêm thông tin
Set up password for Windows
Atur kata sandi untuk Windows
Thiết lập mật khẩu cho Windows
Quick Start Guide
Panduan Pengaktifan Cepat
Hướng dẫn khởi động nhanh
Protect your computer
Lindungi komputer Anda
Bảo vệ máy tính của bạn
To learn about the features and advanced options available on your computer,
click Start
→ All Programs→ Dell Help Documentation.
Untuk mempelajari tentang fitur dan opsi lanjutan yang tersedia pada komputer Anda,
→ Semua Program→ Dokumentasi Bantuan Dell.
klik Mulai
Để tìm hiểu về các tính năng và tùy chọn nâng cao có sẵn trên máy tính của bạn,
→ All Programs→ Dell Help Documentation.
hãy nhấp vào Start
Product support and manuals
Manual dan dukungan produk
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn
dell.com/support
dell.com/support/manuals
Contact Dell
Hubungi Dell | Liên hệ Dell
dell.com/contactdell
Regulatory and safety
Regulasi dan keselamatan | Quy định và an toàn
dell.com/regulatory_compliance
Regulatory model
Model regulatori | Model quy định
P64G
Regulatory type
Jenis regulatori | Loại quy định
Computer model
Model komputer | Model máy tính
P64G001
P64G003
Inspiron 14-5458
Inspiron 14-5451
Connect to your network
Sambungkan ke jaringan Anda
Kết nối vào mạng của bạn
NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the
password for the wireless network access when prompted.
CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan
kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.
GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với mạng không dây được bảo mật, nhập mật
khẩu truy cậy mạng không dây khi được hỏi.
© 2015 Dell Inc.
Printed in China.
© 2015 Microsoft Corporation.
2015-01
Features
Shortcut keys
Tombol pintasan | Phím tắt
Fitur | Tính năng
4
3 2 1
19
20
18
21
1.
Mikrofon kanan
13.
Port headset
1.
Micrô phải
12.
Vùng nhấp phải
2.
Lampu status kamera
14.
Port USB 2.0 (2)
2.
Đèn trạng thái camera
13.
Cổng tai nghe
3.
Kamera
15.
Drive optik
3.
Camera
14.
Cổng USB 2.0 (2)
4.
Mikrofon kiri (Inspiron 14-5458 saja)
16.
Slot kabel pengaman
4.
Micrô trái (chỉ có ở Inspiron 14-5458)
15.
Ổ đĩa quang
5.
Port adaptor daya
17.
Tombol daya
5.
Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện
16.
Khe cáp bảo vệ
6.
Port jaringan (Inspiron 14-5458 saja)
18.
Label regulatori (dalam bay baterai)
6.
17.
Nút nguồn
7.
Port HDMI
19.
Baterai
Cổng mạng
(chỉ có ở Inspiron 14-5458)
18.
8.
Port USB 3.0
20. Kait pelepas baterai
7.
Cổng HDMI
Nhãn quy định (trong khay pin)
19.
21.
Cổng USB 3.0
Pin
8.
Khe đọc thẻ nhớ
20. Chốt nhả pin
9.
9.
10.
17
16
5
6
8
14
9
13
10
11
Lampu daya dan status baterai/
Lampu aktivitas hard disk
11.
Area klik kiri
12.
Area klik kanan
Label Tag Servis
10.
Đèn tình trạng nguồn và pin/đèn
hoạt động ổ đĩa cứng
11.
Vùng nhấp trái
21.
Nhãn Thẻ bảo trì
Decrease volume
Menurunkan volume | Giảm âm lượng
Increase volume
Meningkatkan volume | Tăng âm lượng
Play previous track/chapter
Memutar trek/bab sebelumnya | Phát bản nhạc/chương trước đó
Play/Pause
Memutar/Menjeda | Phát/Tạm dừng
Play next track/chapter
Memutar trek/bab selanjutnya | Phát bản nhạc/chương kế tiếp
Decrease brightness
Menurunkan kecerahan | Giảm độ sáng
Increase brightness
Meningkatkan kecerahan | Tăng độ sáng
Turn off/on wireless
Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel
Tắt/mở mạng không dây
Toggle Fn-key lock
Mengalihkan kunci tombol Fn | Bật tắt khóa phím Fn
Put the computer to sleep
Membuat komputer tertidur | Đưa máy tính vào chế độ ngủ
Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Mengalihkan antara lampu daya dan status baterai/lampu
aktivitas hard disk
Bật tắt giữa đèn nguồn và đèn tình trạng pin/đèn hoạt động
ổ đĩa cứng
1.
Right microphone
11.
Left‑click area
Switch to external display
Mengalihkan ke display eksternal
Chuyển đổi sang màn hình hiển thị bên ngoài
2.
Camera-status light
12.
Right‑click area
Open Search
3.
Camera
13.
Headset port
Membuka Pencarian | Mở Tìm kiếm
NOTE: For more information, see Specifications at dell.com/support.
4.
Left microphone
(Inspiron 14-5458 only)
14.
USB 2.0 ports (2)
Toggle keyboard backlight (optional)
CATATAN: Untuk informasi selengkapnya, lihat Spesifikasi di dell.com/support.
15.
Optical drive
5.
Power‑adapter port
16.
Security-cable slot
GHI CHÚ: Để biết thêm thông tin, hãy xem Thông số kỹ thuật tại dell.com/support.
6.
Network port
(Inspiron 14-5458 only)
Beralih antar lampu latar keyboard (opsional)
Bật tắt đèn nền bàn phím — tùy chọn
15
7
Pembaca kartu media
Mute audio
Mematikan audio | Tắt âm
12
7.
HDMI port
8.
USB 3.0 port
9.
Media-card reader
10.
Power and battery‑status light/
Hard-drive activity light
17.
Power button
18.
Regulatory label (in battery bay)
19.
Battery
20. Battery-release latch
21.
Service Tag label
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement