Dell Latitude 3300 laptop Bruksanvisning

Dell Latitude 3300 laptop Bruksanvisning | Manualzz

Dell Latitude 3300

Servicehandbok

Regleringsmodell: P95G

Regleringstyp: P95G001

Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

OBS : OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

CAUTION : VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.

VARNING : En VARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.

© 2019 - 2020 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt.

Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc.

eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

May 2020

Rev. A03

Innehåll

1 Arbeta med datorn........................................................................................................................6

Säkerhetsinstruktioner..........................................................................................................................................................6

Säkerhetsföreskrifter...................................................................................................................................................... 6

Stänga av datorn..................................................................................................................................................................12

Stänga av datornsurfplattan surfplattan

Windows................................................................................................. 12

Innan du arbetar inuti datorn...............................................................................................................................................12

När du har arbetat inuti datorn...........................................................................................................................................12

2 Teknik och komponenter............................................................................................................. 13

UEFI BIOS............................................................................................................................................................................. 13

DDR4......................................................................................................................................................................................14

Minnesfunktioner............................................................................................................................................................15

Grafikalternativ..................................................................................................................................................................... 16

Integrerad grafikstyrenhet............................................................................................................................................ 16

SSD-minne (Solid State Drive)........................................................................................................................................... 17

128/256 GB M.2 2230 PCIe SSD (klass 35).............................................................................................................. 17

64 GB eMMC 5.1 SSD................................................................................................................................................... 17

HDMI 1.4a.............................................................................................................................................................................. 18

Batterispecifikationer...........................................................................................................................................................18

USB-funktioner.....................................................................................................................................................................19

USB Typ-C........................................................................................................................................................................... 20

Mediakortlösare.................................................................................................................................................................... 21

Programvara och felsökning.............................................................................................................................................. 22

Hämta drivrutiner för Windows................................................................................................................................... 22

Dell kommando konfigurera..........................................................................................................................................22

Stänga av datorn................................................................................................................................................................. 25

Stänga av datornsurfplattan surfplattan

Windows................................................................................................ 25

3 Huvudkomponenter i systemet.................................................................................................... 26

4 Isärtagning och ihopsättning....................................................................................................... 29

microSD-kort........................................................................................................................................................................29

Installerar microSD-kortet............................................................................................................................................ 29

Ta bort microSD-kortet................................................................................................................................................ 29

Kåpa...................................................................................................................................................................................... 29

Ta bort baskåpan........................................................................................................................................................... 29

Installera baskåpan......................................................................................................................................................... 31

Minnesmodul........................................................................................................................................................................ 33

Ta bort minnesmodulen................................................................................................................................................ 33

Installera minnesmodulen..............................................................................................................................................34

WLAN-kortet....................................................................................................................................................................... 35

Ta bort WLAN-kortet....................................................................................................................................................35

Installera WLAN-kortet................................................................................................................................................. 35

knappcellsbatteri..................................................................................................................................................................36

Innehåll 3

Tar bort knappcellsbatteriet.........................................................................................................................................36

Installera knappcellsbatteriet........................................................................................................................................37

SSD-minne (Solid State Drive).......................................................................................................................................... 38

SSD-fäste............................................................................................................................................................................. 38

Tar bort SSD-fästet...................................................................................................................................................... 38

Installerar SSD-fästet....................................................................................................................................................38

Högtalare.............................................................................................................................................................................. 39

Ta bort högtalarna......................................................................................................................................................... 39

Installera högtalarna...................................................................................................................................................... 40

Datorfläkt..............................................................................................................................................................................42

Ta bort systemfläkten................................................................................................................................................... 42

Installera systemfläkten................................................................................................................................................ 43

Batteriet................................................................................................................................................................................44

Ta bort batteriet............................................................................................................................................................ 44

Installera batteriet..........................................................................................................................................................46

Tangentbord.........................................................................................................................................................................49

Ta bort tangentbordet.................................................................................................................................................. 49

Installera tangentbordet................................................................................................................................................52

Pekskiva................................................................................................................................................................................56

Ta bort pekplattan.........................................................................................................................................................56

Installera pekplattan...................................................................................................................................................... 58

I/O-dotterkort...................................................................................................................................................................... 61

Ta bort I-O-dotterkortet................................................................................................................................................61

Installerar I/O-dotterkortet.......................................................................................................................................... 63

Dc-in kabel............................................................................................................................................................................65

Tar bort DC-in kabeln....................................................................................................................................................65

Installerar DC-in-kabeln................................................................................................................................................ 65

Kylfläns..................................................................................................................................................................................66

Ta bort kylflänsen.......................................................................................................................................................... 66

Installera kylflänsen........................................................................................................................................................67

Bildskärmsenhet.................................................................................................................................................................. 68

Ta bort bildskärmsenheten...........................................................................................................................................68

Installera bildskärmsenheten........................................................................................................................................ 70

Bildskärmsram...................................................................................................................................................................... 72

Ta bort bildskärmsramen.............................................................................................................................................. 72

Installera bildskärmsramen............................................................................................................................................73

Kamera mikrofonmodulen...................................................................................................................................................75

Ta bort kameramikrofonmodulen.................................................................................................................................75

Installerar kameramikrofonmodulen.............................................................................................................................76

LCD-panel............................................................................................................................................................................. 77

Tar bort LCD-panelen....................................................................................................................................................77

Installerar LCD-panelen.................................................................................................................................................78

Bildskärmsgångjärnen..........................................................................................................................................................79

Ta bort bildskärmsgångjärnen...................................................................................................................................... 79

Installera bildskärmsgångjärnen................................................................................................................................... 80

eDP-kabel..............................................................................................................................................................................81

Ta bort eDP-kabeln........................................................................................................................................................ 81

Installera eDP-kabeln.....................................................................................................................................................82

Bildskärmens baksida.......................................................................................................................................................... 84

Moderkort.............................................................................................................................................................................85

4 Innehåll

Ta bort moderkortet......................................................................................................................................................85

Installera moderkortet................................................................................................................................................... 87

Handledsstöd....................................................................................................................................................................... 89

5 Diagnostik..................................................................................................................................91

Lampor för batteristatus..................................................................................................................................................... 91

WiFi-strömcykel....................................................................................................................................................................91

Diagnostiklysdioder..............................................................................................................................................................92

M-BIST..................................................................................................................................................................................92

Självläkning........................................................................................................................................................................... 93

Kursintroduktion.............................................................................................................................................................93

Självläkning instruktion..................................................................................................................................................93

Stödda Latitude-modeller............................................................................................................................................. 93

BIOS-återställning............................................................................................................................................................... 93

BIOS-återställning med hårddisk................................................................................................................................. 94

BIOS-återställning med USB-enhet............................................................................................................................ 95

LCD inbyggda självtestet....................................................................................................................................................95

ePSA diagnostik...................................................................................................................................................................95

Valideringsverktyg......................................................................................................................................................... 98

6 Få hjälp.................................................................................................................................... 105

Kontakta Dell...................................................................................................................................................................... 105

Innehåll 5

1

Arbeta med datorn

Säkerhetsinstruktioner

Följ dessa säkerhetsföreskrifter för att skydda datorn och dig själv. Om inget annat anges förutsätts i varje procedur i det här dokumentet att följande villkor har uppfyllts:

• Du har läst säkerhetsinformationen som medföljde datorn.

• En komponent kan ersättas eller – om du köper den separat – monteras i omvänd ordning jämfört med borttagningsproceduren.

OBS : Koppla bort alla strömkällor innan du öppnar datorkåpan eller panelerna. När du är klar med arbetet inuti datorn sätter du tillbaka alla kåpor, paneler och skruvar innan du ansluter till vägguttaget.

VARNING : Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn.

Ytterligare information om beprövade rutiner för datorns säkerhet hittar du på Regulatory Compliance-webbplatsen

CAUTION : Många reparationer ska endast utföras av certifierade servicetekniker. Du bör endast utföra felsökning och enkla reparationer enligt vad som auktoriserats i din produktdokumentation, eller efter instruktioner från service- och supportteamet online eller per telefon. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell täcks inte av garantin. Läs och följ de säkerhetsanvisningar som medföljde produkten.

CAUTION : Undvik elektrostatiska urladdningar genom att jorda dig själv. Använd ett antistatarmband eller vidrör med jämna mellanrum en omålad metallyta samtidigt som du vidrör en kontakt på datorns baksida.

CAUTION : Hantera komponenter och kort varsamt. Rör inte komponenterna eller kontakterna på ett kort. Håll kortet i kanterna eller i metallfästet. Håll alltid en komponent, t.ex. en processor, i kanten och aldrig i stiften.

CAUTION : När du kopplar bort en kabel ska du alltid dra i kontakten eller i dess dragflik, inte i själva kabeln. Vissa kablar har kontakter med låsflikar. Tryck i så fall in låsflikarna innan du kopplar ur kabeln. När du drar isär kontaktdon håller du dem korrekt riktade för att undvika att kontaktstiften böjs. Se även till att båda kontakterna är korrekt inriktade innan du kopplar in kabeln.

OBS : Färgen på datorn och vissa komponenter kan skilja sig från de som visas i det här dokumentet.

CAUTION : Systemet stängs av om sidopanelen tas bort medan systemet är igång. Systemet slås inte på om sidokåpan är borttagen.

CAUTION : Systemet stängs av om sidopanelen tas bort medan systemet är igång. Systemet slås inte på om sidokåpan är borttagen.

CAUTION : Systemet stängs av om sidopanelen tas bort medan systemet är igång. Systemet slås inte på om sidokåpan är borttagen.

Säkerhetsföreskrifter

Följ säkerhetsföreskrifterna som beskrivs i följande avsnitt när du utför en installation eller demonterings-/monteringsprocedur:

• Stäng av systemet och alla ansluten kringutrustning.

• Koppla ur systemet och all ansluten kringutrustning till nätström och ta sedan bort batteriet.

• Koppla bort alla nätverkskablar, telefon- eller telekommunikationsledningar från systemet.

• Använd en handledningsjordning och matta när du arbetar inom något datorsystem för att undvika skador på elektrostatisk urladdning.

• När du har tagit bort en systemkomponent, placera försiktigt den borttagna komponenten på en antistatisk matta.

• Använda skor med icke-ledande gummisulor för att minska risken för chock eller allvarlig skada vid en elektrisk olycka.

6 Arbeta med datorn

Standby ström

Dell-produkter med standby-ström måste vara helt urkopplade innan facket öppnas. System som innehåller standby-ström är i huvudsak strömförande medan de stängs av. Den interna strömmen gör att systemet kan stängas av (väcka på LAN), stängs av i viloläge och har andra avancerade energihanteringsfunktioner.

Efter att du har kopplat bort ett system och innan du tar bort komponenter, vänta ca 30 till 45 sekunder för att ladda laddningen ur kretsarna.

Förbindelse

Förbindelse är en metod för att ansluta två eller flera jordledare till samma elektriska potential. Detta görs genom att använda en ESD-sats.

Vid anslutning av en bindningstråd, se till att den är ansluten till barberad metall och aldrig till en målade eller icke-metallyta.

Handledsremmen ska vara säker och i full kontakt med din hud, och var noga med att alltid ta bort alla smycken som klockor, armband eller ringar innan du själv och utrustningen förbinds.

Figur 1. Förbindelse på rätt sätt

Elektrostatisk urladdningsskydd

ESD är ett stort problem när du hanterar elektroniska komponenter, särskilt känsliga komponenter såsom expansionskort, processorer,

DIMM-minnen och moderkort. Mycket små belastningar kan skada kretsarna på ett sätt som kanske inte är uppenbart, men som kan ge tillfälliga problem eller en förkortad produktlivslängd. Eftersom det finns påtryckningar i branschen för lägre strömkrav och högre densitet blir ESD-skyddet allt viktigare att tänka på.

På grund av högre densitet hos de halvledare som används i de senaste Dell-produkterna är känsligheten för skador orsakade av statisk elektricitet nu högre än i tidigare Dell-produkter. Av denna orsak är vissa tidigare godkända metoder för att hantera komponenter inte längre tillämpliga.

Det finns två erkända typer av skador orsakade av ESD är katastrofala och tillfälliga fel.

Katastrofal

- I dessa fall ger skada upphov till en omedelbar och fullständig förlust av funktionaliteten. Ett exempel på ett katastrofalt fel är när ett DIMM-minne utsätts för en statisk stöt och systemet omedelbart ger symtomet "No POST/No Video" (ingen post/ingen video) och avger en pipkod för avsaknad av eller ej fungerande minne.

OBS : Katastrofala misslyckanden utgör cirka 20 procent av ESD-relaterade fel.

Intermittent

- DIMM-minnet utsätts för en statisk stöt, men spårningen försvagas knappt och ger inte omedelbart några symtom utåt som är relaterade till skadan. Det kan ta flera veckor eller månader för det försvagade spåret att smälta, och under tiden kan det uppstå försämringar av minnesintegriteten, tillfälliga minnesfel osv.

OBS : Intermittenta misslyckanden utgör cirka 80 procent av ESD-relaterade fel. Den höga andelen tillfälliga fel innebär att de flesta gånger som skador uppstår kan de inte identifieras omedelbart.

Det är svårare att känna igen och felsköka tillfälliga fel (kallas även intermittenta eller latenta). Följande bild visar ett exempel på intermittent skada på ett minne DIMM-spår. Även om skadan är klar kan symtomen inte bli ett problem eller orsaka permanenta misslyckanden under en tid efter att skadan inträffar.

Arbeta med datorn 7

Figur 2. Intermittent (Latent) skada på en sats med kablagekurva

Gör följande för att förhindra ESD-skada:

• Använd ett kabelanslutet ESD-armband som är korrekt jordat.

Det är inte längre tillåtet att använda trådlösa antistatiska armband eftersom de inte ger ett tillräckligt skydd.

Det räcker inte med att röra vid chassit innan du hanterar delar för att få ett garanterat ESD-skydd för delar med ökad ESD-känslighet.

Figur 3. Chassis "Bare Metal" jordning (oacceptabel)

• Hantera alla komponenter som är känsliga för statisk elektricitet på en plats som är skyddad mot elektrostatiska urladdningar. Använd om möjligt antistatiska golvplattor och skrivbordsunderlägg.

• Vid hantering av statiska känsliga komponenter, ta tag i dem vid sidorna, inte i toppen. Undvik att röra stift och kretskort.

• Ta inte ut en komponent som är känslig för statisk elektricitet från sin förpackning förrän du är redo att installera komponenten. Innan du släpper ut den antistatiska förpackningen, var noga med att ladda ur statisk elektricitet från din kropp.

• Innan du transporterar en komponent som är känslig för statisk elektricitet ska du placera den i en antistatisk behållare eller förpackning.

ESD-fältservicekit

Det obevakade fältet Service Kit är det vanligaste. Varje fält Service kit omfattar tre huvuddelar: antistatisk matta, handledsrem, och limning ledare.

Figur 4. ESD-fältservicekit

8 Arbeta med datorn

Den antistatiska mattan är dissipativ och bör användas för att säkert placera delar på under serviceprocedurer. Vid användning av en antistatisk matta bör handledsremmen vara snygg och bindningskablarna ska vara anslutna till mattan och till barmetall på systemet som bearbetas. När de har installerats på rätt sätt kan servicedelar avlägsnas från ESD-väskan och placeras direkt på mattan. Kom ihåg att den enda säkra platsen för ESD-känsliga föremål finns i din hand, på ESD-mattan, i systemet eller i en väska.

Figur 5. Antistatisk matta

Handledsremmen och bindningstråden kan antingen vara direkt anslutna mellan handleden och den nakna metallen på hårdvaran om ESDmatningen inte är nödvändig eller ansluten till den antistatiska matta för att skydda maskinvara som tillfälligt placeras på mattan. Den fysiska anslutningen av handledsremmen och bindningstråden mellan din hud, ESD-matningen och hårdvaran är känd som bindning.

Använd endast Field Service-kit med handledsrem, matta och bindningstråd. Använd aldrig trådlösa band.

Var alltid medveten om att de inbyggda ledningarna i ett handledsband är benägna att skada från normalt slitage och måste kontrolleras regelbundet med en armbandstester för att undvika oavsiktlig skada på ESD-hårdvaran. Det rekommenderas att prova handledsremmen och bindningstråden minst en gång per vecka.

Tabell 1. Handledsband

Handledsrem och bindningstråd Trådlöst ESD-band (oacceptabelt)

ESD-armbandsmätare

Trådarna inuti en ESD-rem är benägen att skada över tiden. Vid användning av ett inte monterat kit är det bästa sättet att regelbundet testa remmen före varje serviceanrop och minst en gång per vecka. En armbandstestare är den bästa metoden för att göra detta test. Om du inte har din egen armbandsmätare, kolla med ditt regionala kontor för att ta reda på om de har en. För att utföra testet, anslut handledsbandets bindningstråd till testaren medan den är fastsatt på din handled och tryck på knappen för att testa. En grön lysdiod tänds om testet är framgångsrikt. en röd LED lyser och ett larm låter om testet misslyckas.

Arbeta med datorn 9

Figur 6. Vrist armbandstestare

Isolator element

Det är viktigt att hålla ESD-känsliga anordningar, t.ex. plasthöljenhöljen, bort från inre delar som är isolatorer och ofta mycket laddade.

Tabell 2. Placering av isolatorelement

Oacceptabelt - DIMM ligger på en isolatordel (plast kylfläns) Acceptabel - DIMM separerad från isolatorns del

Överväga arbetsmiljö

Innan man använder ESD Field Service kit, utvärdera situationen på kundens plats. Till exempel är implementering av satsen för en servermiljö annorlunda än för en stationär eller bärbar miljö. Servrar installeras vanligtvis i ett rack i ett datacenter; stationära datorer eller bärbara datorer placeras vanligtvis på kontorsdiskar eller i hytter.

Leta alltid efter ett stort, öppet, platt arbetsområde som är fritt och tillräckligt stort för att använda ESD-kitet med extra utrymme för att rymma typen av system som repareras. Arbetsytan bör också vara fri från isolatorer som kan orsaka en ESD-händelse. På arbetsområdet ska isolatorer som Styrofoam och annan plast alltid flyttas minst 12 tum eller 30 centimeter bort från känsliga delar innan fysisk hantering av alla hårdvarukomponenter.

ESD-förpackning

Alla ESD-känsliga enheter måste skickas och tas emot i statisk säker förpackning. Metall, statiska skärmade väskor föredras. Du ska dock alltid returnera den skadade delen med samma ESD-påse och förpackning som den nya delen kom i. ESD-påsen ska vikas över och täppas av och allt samma skumförpackningsmaterial ska användas i originalboxen som den nya delen kom i.

ESD-känsliga enheter ska endast tas bort från förpackningen på en ESD-skyddad arbetsyta, och delar ska aldrig placeras ovanpå ESDväskan eftersom endast insidan av påsen är avskärmad. Placera alltid delar i handen, på ESD-mattan, i systemet eller inuti en antistatisk påse.

10 Arbeta med datorn

Figur 7. ESD-förpackning

Transport av känsliga komponenter

Vid transport av ESD-känsliga komponenter, såsom reservdelar eller delar som ska returneras till Dell, är det viktigt att placera dessa delar i antistatiska påsar för säker transport.

ESD-skydd sammanfattning

Det rekommenderas starkt att alla fälttjänstingenjörer alltid använder det traditionella trådbundna ESD-jordledsremmen och skyddande antistatisk matta när de servar Dell-produkter. Dessutom är det viktigt att ingenjörer håller känsliga delar separerade från alla isolatordelar medan de utför service och att de använder antistatiska påsar för att transportera känsliga komponenter.

Lyftutrustning

OBS : Lyft inte större än 50 pund. Få alltid hjälp av en annan person eller personer, eller använd en mekanisk lyftanordning.

Följ följande riktlinjer vid lyftutrustning:

1. Få en stabil balanserad fot. Håll fötterna ifrån varandra för en stabil bas och peka ut tårna.

2. Böj dina knän. Böj inte vid midjan.

3. Dra åt magmuskler Magmusklerna stöder din ryggrad när du lyfter, vilket kompenserar lastens kraft.

4. Lyft med benen, inte med din rygg.

5. Håll lasten stängd. Ju närmare det är på din ryggrad, desto mindre belastning det på din rygg.

6. Håll ryggen upprätt, oavsett om du lyfter eller sätter ner lasten. Lägg inte till kroppens vikt på lasten. Undvik att vrida din kropp och rygg.

7. Följ samma teknik bakåt för att ställa in lasten.

Arbeta med datorn 11

Stänga av datorn

Stänga av datornsurfplattan surfplattan– Windows

CAUTION : Undvik dataförlust genom att spara och stänga alla öppna filer och avsluta alla program innan du stänger av datorn eller tar bort sidokåpan.

1. Klicka eller tryck på .

2. Klicka eller tryck på och klicka eller tryck sedan på

Stäng av

.

OBS : Kontrollera att datorn och alla anslutna enheter är avstängda. Om inte datorn och de anslutna enheterna automatiskt stängdes av när du avslutade operativsystemet så håller du strömbrytaren intryckt i ungefär 6 sekunder för att stänga av dem.

Innan du arbetar inuti datorn

1. Se till att arbetsytan är ren och plan så att inte datorkåpan skadas.

2. Stäng av datorn.

3. Om datorn är ansluten till en dockningsstation (dockad) frigör du den.

4. Koppla bort alla externa kablar från datorn (om tillgängligt).

CAUTION : Om datorn har en RJ45-port kopplar du bort nätverkskabeln genom att först dra ur kabeln från datorn.

5. Koppla bort datorn och alla anslutna enheter från eluttagen.

6. Öppna datorhöljet.

7. Håll strömbrytaren intryckt i några sekunder för att jorda moderkortet.

CAUTION : För att skydda dig mot elstötar kopplar du bort datorn från eluttaget innan du utför steg 8.

CAUTION : Undvik elektrostatiska urladdningar genom att jorda dig själv. Använd ett antistatarmband eller vidrör med jämna mellanrum en omålad metallyta samtidigt som du vidrör en kontakt på datorns baksida.

8. Ta bort eventuella installerade ExpressCard-kort och smartkort från deras fack.

När du har arbetat inuti datorn

När du har utfört utbytesprocedurerna ser du till att ansluta de externa enheterna, korten och kablarna innan du startar datorn.

CAUTION : Undvik skada på datorn genom att enbart använda batteriet som är utformat för den här speciella Delldatorn. Använd inte batterier utformade för andra Dell-datorer.

1. Anslut externa enheter, som portreplikator eller mediabas, och sätt tillbaka alla kort som ExpressCard-kort.

2. Anslut eventuella telefon- eller nätverkskablar till datorn.

CAUTION : Anslut alltid nätverkskablar till nätverksenheten först och sedan till datorn.

3. Anslut datorn och alla anslutna enheter till eluttagen.

4. Starta datorn.

12 Arbeta med datorn

2

Teknik och komponenter

I det här kapitlet beskrivs teknik och komponenter som finns i systemet.

Ämnen:

UEFI BIOS

DDR4

Grafikalternativ

SSD-minne (Solid State Drive)

HDMI 1.4a

Batterispecifikationer

USB-funktioner

USB Typ-C

Mediakortlösare

Programvara och felsökning

Stänga av datorn

UEFI BIOS

UEFI är en förkortning för Unified Extensible Firmware Interface. UEFI-specifikationen definierar en ny modell för gränssnittet mellan persondatorers operativsystem och plattformers fasta programvara. Gränssnittet består av datatabeller som innehåller plattformsrelaterad information samt start- och körtidssamtal som är tillgängliga för operativsystemet och dess lastare. Tillsammans ger dessa en standardmiljö för att starta ett operativsystem och köra före startprogram. En av de viktigaste skillnaderna mellan BIOS och UEFI är hur applikationer kodas. Assembler användes om funktioner eller applikationer måste kodas för BIOS medan en högre språkkod används för att programmera UEFI.

Dell UEFI BIOS-implementering kommer att ersätta de befintliga två olika uppsättningarna BIOS i bärbara och stationära produkter till en enda UEFI BIOS framåt.

Viktig information

Det finns ingen skillnad mellan den vanliga BIOS och UEFI BIOS om inte UEFI-alternativet är markerat i inställningen "Boot List Option" på

BIOS-sidan. Detta gör det möjligt för användaren att skapa en UEFI-startalternativslista manuellt utan att påverka den befintliga startprioritetslistan. Med implementeringen av UEFI BIOS är förändringarna mer relaterade till tillverkningsverktygen och funktionerna med mycket minimal inverkan på kundens användningsområden.

Några saker att komma ihåg:

• Om kunderna har UEFI-media, och endast om de har UEFI-media (antingen i optiska media eller via en USB-lagringsenhet), visar engångsstartmenyn ett ytterligare avsnitt med UEFI-alternativ. Kunder kan se det här alternativet om de har UEFI-startmedia anslutna och startalternativet UEFI anges manuellt via inställningarna i ”Boot Sequence” (startsekvens).

Hur byter du servicenummer/ägarbeteckning?

När serviceteknikern byter ut ett moderkort måste servicenumret ställas in när systemet startas om. Underlåtenhet att ange ett servicemärke kan leda till att systembatteriet inte laddas. Därför är det mycket viktigt att serviceteknikern ställer in rätt servicenummer.

Om ett felaktigt servicemärke har angivits måste teknikern beställa ett nytt moderkortsbyte.

Hur ändrar jag inventariemärkningsinformation?

För att ändra inventariemärkning kan vi använda något av följande:

• Det bärbara Dell-verktyget Command Configure

Teknik och komponenter 13

Kunder kan också rapportera det efter ett byte av moderkort, aktivfältet är redan arkiverat systemets BIOS och måste rensas eller ställas in. För äldre system och alla nyare system med UEFI BIOS-plattformen kan kunderna ladda ner Dell Command Configure Toolkit

(DCC) för att anpassa BIOS-alternativen eller ändra ägare eller inventariemärkning från Windows.

DDR4

DDR4-minne (Double Data Rate, fjärde generationen) är uppföljaren till DDR2- och DDR3-teknikerna med högre hastigheter och tillåter en kapacitet på upp till 512 GB, jämfört med DDR3:s maxhastighet på 128 GB per DIMM. DDR4:s synkrona dynamiska Random-access-minne

är utformat på ett annat sätt jämfört med både SDRAM och DDR för att förhindra användaren från att installera fel typ av minne i systemet.

DDR4 behöver 20 procent mindre eller bara 1,2 volt, jämfört med DDR3 som kräver 1,5 volt i elektrisk effekt för att fungera. DDR4 stöder

även en nya djupa avstängda läget som gör det möjligt för denna värdenhet att försättas i viloläge utan att behöva uppdatera dess minne.

Det djupa avstängda läget förväntas minska strömförbrukningen i standby med 40 till 50 procent.

DDR4-detaljer

Det finns hårfina skillnader mellan DDR3- och DDR4-minnesmodulerna. Dessa listas nedan:

Skillnad på nyckelskåra

Skillnaden är att nyckelskåran på en DDR4-modul sitter på en annan plats jämfört med skåran på en DDR3-modul. Båda skårorna sitter på införingskanten men skårans plats på DDR4 är något annorlunda, för att förhindra att modulen installeras i ett inkompatibelt kort eller plattform.

Figur 8. Skillnad på skåra

Ökad tjocklek

DDR4-minnesmoduler är något tjockare än DDR3 så att de kan rymma fler signallager.

Figur 9. Skillnad i tjocklek

Böjd kant

DDR4-minnesmoduler har en böjd kant för att hjälpa till med införseln och mildra påfrestningen på PCB:n under minnesinstallationen.

14 Teknik och komponenter

Figur 10. Böjd kant

Minnesfel

Minnesfel på systemet visar den nya 2 - Amber, 3 - White felkoden. Om det blir fel på minnet startas inte LCD-skärmen. Felsök efter eventuella minnesfel genom att försöka med fungerande minnesmoduler i minneskontakterna på undersidan av, eller under tangentbordet, som på vissa bärbara datorer.

Minnesfunktioner

Den här bärbara datorn har stöd för 4-32 GB DDR4 SDRAM-minne, upp till 2400 MHz på KabyLake-processorer och 2133 MHz på

SkyLake-processorer.

Kontrollera systemminne

Windows 10

1. Tryck på

Windows

-knappen och välj

Alla inställningar

>

System

.

2. Under

System

, tryck på

Om

.

Windows 10

1. Från skrivbordet, starta

Charms-fältet

.

2. Välj

Kontrollpanelen

och välj sedan

System

.

Windows 7

• Klicka på

Start

Kontrollpanelen

System

.

Kontrollera systemets minne i systeminställningsprogrammet (BIOS)

1. Starta eller starta om systemet.

2. Utför följande åtgärder när Dell-logotypen visas

• Med tangentbord – Tryck på F2 tills meddelandet Entering BIOS (öppnar BIOS) visas. Tryck på F12 för att öppna menyn med startalternativ.

3. I den vänstra rutan, välj

Settings (Inställningar) General (Allmänt) System Information (Systeminformation)

,

Minnesinformationen visas i den högra rutan.

Testa minnet med hjälp av ePSA

1. Slå på eller starta om systemet.

2. Utför en av följande åtgärder när Dell-logotypen visas:

• Tryck på

F12

om du använder tangentbord.

• I systemet visas en tillfällig Start-meny. Använd upp- och nedpil för att gå till diagnostiken och tryck på Retur för att starta ePSA.

Preboot System Assessment (PSA) startas i systemet.

OBS : Om du väntar för länge och operativsystemets logotyp visas bör du vänta tills skrivbordet visas. Stäng av den bärbara datorn och försök igen.

Teknik och komponenter 15

OBS : ePSA kan alternativt startas genom att trycka på och hålla ned FN+ Tryck på strömbrytaren.

Grafikalternativ

Integrerad grafikstyrenhet

Tabell 3. Grafisk specifikation

Integrerade grafikkontroller specifikationer

Integrerad grafikkontrollör Intel HD-grafik

Modell

Busstyp

Dell Latitude 3300

Intern PCIe

Unifierad minnesstruktur

Minnesgränssnitt

Grundläggande grafisk frekvens

Max grafik dynamisk frekvens

Pentium 4415 U: 300 Mhz

Celeron 3865 U: 300 Mhz i3-7020 U : 300 Mhz i5-8250 U : 300 Mhz

Pentium 4415 U: 950 Mhz

Celeron 3865U : 900 Mhz i3-7020 U : 1.00 GHz i5-8250 U : 1.1 GHz

Grafiknivå

Beräknad maximal strömförbrukning (TDP)

Bildskärmssupport

Maximalt färgdjup

Maximal vertikal uppdateringsfrekvens

Operativsystem grafik/video API Support

Stödda upplösningar och Max Refresh Rates

(Hz) (Obs: Analog och/eller digital)

Antal bildskärmar som stöds

Intel Celeron 3865 U: Intel HD Graphic 610

Intel Pentium 4415 U: Intel HD Graphic 610 i3-7020 U : Intel HD Graphic 620 i5-8250 U: Intel UHD Graphic 620

15 W (totalt SOC strömförbrukning) eDP (internal), HDMI, DisplayPort genom typ-C port

32 bitar

Upp till 85 Hz beroende på upplösning

DirectX 12, OpenGL 4.4 (förutom OpenGL4.5 för i3-7020U) eDP: panel 1366 x 768 @ 60 Hz

HDMI: V1.4 @1.65 Gbps

DisplayPort (via typ-C): V1.2 (förutom Celeron sku)

3 max

16 Teknik och komponenter

SSD-minne (Solid State Drive)

128/256 GB M.2 2230 PCIe SSD (klass 35)

Tabell 4. 128/256 GB M.2 2230 PCIe SSD (klass 35)

Specifikationer

Kapacitet (GB) 128 GB/256 GB

Mått (W x D x H)

Gränssnittstyp och maximal hastighet

22 x 30 x 2,38 (mm)

PCIe Gen 3 8 Gbps (upp till 2 banor)

1,4 mil timmar

250 069 680

MTBF

Logiska block

Strömkälla

Effektförbrukning (endast som referens)

Miljömässiga driftsförhållanden (icke kondensering)

Temperaturintervall

Relativ luftfuktighet

Op stötar (@2ms)

Miljömässiga inte driftsförhållanden (icke kondensering)

Temperaturintervall

Relativ luftfuktighet

Idle 0,05 W, aktiv 4,5 W

0 °C till 70 °C

10 % till 90 %

1 500 G

- 40 °C till 70 °C

5 % till 95 %

64 GB eMMC 5.1 SSD

Tabell 5. 64 GB eMMC 5.0 SSD specifikationer

Specifikationer

Kapacitet (GB)

Mått (W x D x H)

Gränssnittstyp och maximal hastighet

MTBF

Logiska block

Strömkälla

Effektförbrukning (endast som referens)

Miljömässiga driftsförhållanden (icke kondensering)

Temperaturintervall

Relativ luftfuktighet

64 GB

0,86 x 1,65 x 0,05 (tum)

Upp till eMMC 5.1, HS200, 200 Mbps

1,4 mil timmar

500 118 192

Idle 0,05 W, aktiv 4,5 W

0 °C till 70 °C

5 % till 95 %

Teknik och komponenter 17

Specifikationer

Miljömässiga inte driftsförhållanden (icke kondensering)

Temperaturintervall

Relativ luftfuktighet

- 40 °C till 70 °C

5 % till 95 %

HDMI 1.4a

Detta ämne förklarar HDMI 1.4a och dess funktioner tillsammans med fördelarna.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett okomprimerat, helt digitalt ljud-/videogränssnitt som stöds av branschen. HDMI ger ett gränssnitt mellan vilken kompatibel digital ljud-/videokälla som helst, t.ex. en DVD-spelare eller A/V-mottagare, och en kompatibel digital ljud- och/eller bildskärmsenhet, t.ex. en digital TV (DTV). De främsta fördelarna är att mängden kablar minskar och att innehållet skyddas.

HDMI stöder standardvideo, förbättrad video eller HD-video plus flerkanaligt digitalt ljud via en och samma kabel.

HDMI 1.4a funktioner

HDMI-Ethernetkanal

– Lägger till nätverksfunktion med hög hastighet till en HDMI-länk, vilket gör att användarna kan dra full nytta av enheter som använder IP utan någon separat Ethernet-kabel.

Returkanal för ljud

– Gör att en HDMI-ansluten TV med en inbyggd mottagare kan skicka ljuddata ”uppströms” till ett surroundljudsystem, vilket eliminerar behovet av en separat ljudkabel.

3D

– Definierar indata/utdata-protokoll för de vanligaste 3D-videoformaten, vilket möjliggör spel i äkta 3D och tillämpningar för 3Dhemmabiosystem.

Innehållstyp

– Signalering av innehållstyp i realtid mellan skärm och källenheter, vilket gör att en TV kan optimera bildinställningarna baserat på innehållstyp.

Additional Color Spaces

(Ytterligare färgrymder) – Lägger till stöd för ytterligare färgmodeller som används inom digitalfoto och datorgrafik.

Stöd för 4K

– Möjliggör videoupplösningar på betydligt mer än 1080p och har stöd för nästa generation skärmar som tävlar med de

Digital Cinema-system som används på många kommersiella biografer.

HDMI Micro-kontakt

– En ny, mindre kontakt för mobiltelefoner och andra bärbara enheter som hanterar videoupplösningar på upp till 1080p.

Automotive Connection System

– Nya kablar och kontakter för fordonsvideosystem, utformade för att uppfylla de unika kraven som fordonsmiljön ställer samtidigt som de ger äkta HD-kvalitet.

Fördelar med HDMI:

• HDMI med hög kvalitet överför okomprimerat digitalt ljud och video för den bästa och skarpaste bildkvaliteten

• HDMI till låg kostnad ger kvaliteten och funktionaliteten hos ett digitalt gränssnitt samtidigt som det stöder okomprimerade videoformat på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

• Audio HDMI stöder flera ljudformat från standardstereo- till flerkanaligt surroundljud.

• HDMI kombinerar video och flerkanalsljud i en enda kabel, vilket gör att du undviker de kostnader, den komplexitet och den risk för sammanblandning som förknippas med mängden kablar som för närvarande används i A/V-system.

• HDMI stöder kommunikation mellan videokällan (exempelvis en DVD-spelare) och DTV, vilket möjliggör nya funktioner.

Batterispecifikationer

Vad är ExpressCharge ?

För ett system som annonseras med ExpressCharge-funktionen kommer batteriet normalt att ha mer än 80% laddning efter ungefär en timmes laddning med systemet avstängt och fullt laddat efter cirka 2 timmar med systemet avstängt.

Aktivera Expresscharge kräver att både systemet- och det batteri som används på systemet är ExpressCharge-kompatibel. Om något av ovanstående krav saknas kommer ExpressCharge inte att aktiveras.

18 Teknik och komponenter

Vad är BATTMAN?

BATTMAN är en datorstyrd batterihanterare avsedd för typiska laddningsbara batterier. Den har följande möjligheter:

• Bildskärmar självurladdning

• Mäter intern resistans

• Utför automatiskt upprepade urladdnings-/laddningscykler för att bryta in i nya batterier

• Håller en logg över alla utförda operationer, vilken kan importeras

• Ansluts via parallellport till vilken dator som helst som kör Microsoft Windows

• Operativprogramvara, komplett med källkod, är tillgänglig för nedladdning

USB-funktioner

USB (Universal Serial Bus) lanserades 1996. Det förenklade drastiskt anslutningen mellan värddatorer och kringutrustning, till exempel möss, tangentbord, externa drivrutiner och skrivare.

Tabell 6. Utveckling av USB

Typ

USB 2.0

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 port

USB 3.1 Gen 2

Dataöverföringshastighet

480 Mbps

5 Gbps

10 Gbps

Kategori

Hög hastighet

SuperSpeed

SuperSpeed

Introduktionsår

2000

2010

2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

I många år har USB 2.0 varit den rådande gränssnittsstandarden i PC-världen med omkring 6 miljarder sålda enheter, men behovet av

ännu högre hastighet växer i och med att datorhårdvaran blir allt snabbare och kraven på bandbredd allt större. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 är svaret på konsumenternas krav med en hastighet som i teorin är 10 gånger snabbare än föregångaren. I korthet har USB 3.1 Gen 1 följande egenskaper:

• Högre överföringshastigheter (upp till 5 Gbit/s)

• Ökad maximal bussprestanda och ett mer effektivt strömutnyttjande för bättre samverkan med energislukande enheter.

• Nya energisparfunktioner.

• Dataöverföring med full duplex och stöd för nya överföringstyper.

• Bakåtkompatibilitet med USB 2.0.

• Nya kontakter och kablar.

I avsnitten som följer behandlas några av de vanligaste frågorna angående USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

Hastighet

För närvarande finns det tre hastighetslägen som definieras i den senaste specifikationen för USB 3.0/USB 3.1 Gen 1, nämligen

SuperSpeed, Hi-Speed och Full-Speed. Det nya SuperSpeed-läget har en överföringshastighet på 4,8 Gbit/s. Specifikationen omfattar fortfarande USB-lägena Hi-Speed och Full-Speed, eller vad som brukar kallas USB 2.0 och USB 1.1. Dessa lägen är fortfarande långsammare (480 Mbit/s respektive 12 Mbit/s), men finns kvar för att säkerställa bakåtkompatibilitet.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ger en mycket högre prestanda tack vare följande tekniska förändringar:

• En ytterligare fysisk buss har lagts till parallellt med den befintliga USB 2.0-bussen (se bilden nedan).

• USB 2.0 hade tidigare fyra ledningar (ström, jord och ett ledningspar för differentiella data). Med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 tillkommer ytterligare fyra, vilket ger två par för differentialsignaler (för mottagning och sändning) för en kombination av totalt åtta anslutningar i kontakter och kablar.

• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 använder ett dubbelriktat datagränssnitt i stället för den lösning med halv duplex som USB 2.0 använder. Detta ger en tiofaldig ökning av den teoretiska bandbredden.

Teknik och komponenter 19

Med dagens ständigt ökande krav på dataöverföringar med HD-videoinnehåll, lagringsenheter med terabyte-kapacitet, digitala kameror med högt megapixelvärde osv. räcker det inte alltid med hastigheten hos USB 2.0. Dessutom kan ingen USB 2.0-anslutning någonsin komma i närheten av en teoretisk maximal genomströmningshastighet på 480 Mbit/s, vilket innebär att dataöverföringar vid 320 Mbit/s

(40 MB/s) är den realistiska maxhastigheten. På samma sätt kommer anslutningar med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 aldrig att uppnå

4,8 Gbit/s. Vi kommer antagligen att få se en realistisk maxhastighet på 400 MB/s med overhead. Med den hastigheten är USB 3.0/USB

3.1 Gen 1 tio gånger snabbare än USB 2.0.

Program

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 öppnar upp överföringsbanorna och ger enheterna mer utrymme att leverera bättre övergripande prestanda. I fall där USB-video nätt och jämnt var uthärdligt tidigare (både vad det gällde maximal upplösning, väntetid och videokomprimering) är det enkelt att föreställa sig att en bandbredd som är 5–10 gånger större gör att det fungerar mycket bättre. Single-Link DVI kräver en genomströmning på nästan 2 Gbit/s. I fall där 480 Mbit/s var begränsande är 5 Gbit/s mer än lovande. Med den utlovade hastigheten på

4,8 Gbit/s kommer standarden att passa utmärkt i en del produkter som tidigare inte alls var lämpade för USB, som externa RAIDlagringssystem.

I tabellen nedan visas några av de tillgängliga produkterna med SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1:

• Externa USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-hårddiskar för stationär dator

• Portabla USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-hårddiskar

• Dockningsstationer och adaptrar med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• Flashenheter och läsare med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• Solid State-hårddiskar med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• RAID-system med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• Optiska medieenheter

• Multimedieenheter

• Nätverkshantering

• Adapterkort och hubbar med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Kompatibilitet

Det som är så bra är att USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 redan från starten har utformats för att fungera smidigt tillsammans med USB 2.0. Även om USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 kräver nya fysiska anslutningar och därmed nya kablar för att kunna utnyttja hastigheten i det nya protokollet, behåller själva anslutningen samma rektangulära form med de fyra USB 2.0-kontakterna på exakt samma ställe som tidigare. På USB

3.0/USB 3.1 Gen 1-kablarna finns fem nya kontakter för oberoende mottagning och sändning av data som endast fungerar när de ansluts till en riktig SuperSpeed USB-anslutning.

USB Typ-C

USB Typ-C är en ny, liten fysisk kontakt. Kontakten kan ge stöd för olika spännande nya USB-standarder, till exempel USB 3.1 och USB med strömleverans (USB-PD).

20 Teknik och komponenter

Alternativt läge

USB Typ-C är en ny kontaktstandard som är väldigt liten. Den är omkring en tredjedel så stor som en gammal USB Typ-A-kontakt. Det här

är en enkel kontaktstandard som varje enhet ska kunna använda. USB Typ-C-portarna har stöd för en mängd olika protokoll med hjälp av

"alternativa lägen". Detta gör att du kan ha adaptrar för HDMI, VGA, DisplayPort eller andra typer av anslutningar från en enda USB-port

USB Power Delivery

USB-PD-specifikationen är också tätt sammankopplad med USB Typ-C. För närvarande använder smartphones, handdatorer och andra mobila enheter ofta en USB-anslutning till laddning. En USB 2.0-anslutning ger upp till 2,5 watts effekt, detta räcker för att ladda din telefon men inte mycket mer. En bärbar dator kan till exempel kräva upp till 60 watt. Specifikationen USB Power Delivery ökar på den här energileveransen till 100 watt. Den är dubbelriktad så att en enhet kan antingen skicka eller ta emot ström. Denna energi kan överföras samtidigt som enheten sänder data över anslutningen.

Detta kan vara slutet för alla specifika batterikablar till bärbara datorer, allt kan istället laddas via en vanlig USB-anslutning. Du kan ladda din bärbara dator från ett av dessa bärbara batteripaket du laddar smartphones och andra bärbara enheter med idag. Du kan ansluta till en extern bildskärm som är ansluten till en strömkabel och den externa bildskärmen laddar din bärbara dator medan du använder den - allt via en liten USB Typ-C-anslutning. Om du vill använda det här måste enheten och kabeln stödja USB Power Delivery. Bara för att enheten har en USB Typ-C-kontakt betyder det inte nödvändigtvis att den gör det.

USB Typ-C och USB 3.1

USB 3.1 är en ny USB-standard. USB 3: s teoretiska bandbredd är 5 Gbps, medan USB 3,1 är 10 Gbps. Det är dubbelt så stor bandbredd, lika snabbt som en första generationens Thunderbolt-kontakt. USB Typ-C är inte samma sak som USB 3.1. USB Typ-C är bara en kontaktform och den underliggande tekniken kan ändå vara bara USB 2 eller USB 3.0. I själva verket använder Nokias N1 Androidsurfplatta använder en USB Typ-C-kontakt, men under ytan är det bara USB 2.0 - inte ens USB 3.0. Men dessa tekniker är närbesläktade.

Mediakortlösare

OBS : Mediekortläsaren är integrerad i moderkortet på bärbara system. Om det finns ett maskinvarufel eller om läsaren fungerar felaktigt, byt ut moderkortet.

Mediekortläsaren expanderar användbarheten och funktionaliteten på bärbara system, speciellt vid användning med andra enheter som digitalkameror, bärbara MP3-spelare och handhållna enheter. Alla dessa enheter använder en form av mediekort för att lagra information.

Mediekortläsare gör det möjligt för enkel överföring av data mellan dessa enheter.

Flera olika typer av medier eller minneskort finns idag. Nedan är en lista över de olika typerna av kort som arbetar i mediakortläsaren.

SD kortläsare

1. Memory Stick

2. SD-kort (Secure Digital)

3. SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)

4. Secure Digital eXtended Capacity(SDXC)

Teknik och komponenter 21

Programvara och felsökning

Hämta drivrutiner för Windows

1. Slå på surfplattanden stationära datornden bärbara datorn.

2. Gå till

Dell.com/support

.

3. Klicka på

Product Support

(produktsupport), ange servicenumret för surfplattanden stationära datornden bärbara datorn och klicka sedan på

Submit

(skicka).

OBS : Om du inte har servicenumret använder du funktionen för automatisk identifiering eller slår upp modellen för din surfplattastationära datorbärbara dator manuellt.

4. Klicka på

Drivers and Downloads (drivrutiner och hämtningar)

.

5. Välj det operativsystem som är installerat på surfplattanden stationära datornden bärbara datorn.

6. Bläddra nedåt på sidan och välj den drivrutin som ska installeras.

7. Tryck på

Download File

(hämta fil) för att ladda ner drivrutinen för dinsurfplattastationära datorbärbara dator.

8. Navigera till mappen där du sparade drivrutinfilen när hämtningen är klar.

9. Dubbelklicka på ikonen för drivrutinsfilen och följ anvisningarna på skärmen.

Dell kommando konfigurera

Dell kommando | Konfigurera

(Command | Configure) är ett paketprogram som erbjuder konfigurationsmöjligheter till företagsklientplattformar. Denna produkt består av ett kommandoradsgränssnitt (CLI) och grafiskt användargränssnitt (GUI) för att konfigurera olika BIOS-funktioner. Du kan använda Command | Configure på Microsoft Windows Pre-Installation Environment (Windows

PE), Windows 7, Windows 8 och Windows 8.1, Windows 10 operativsystem och Red Hat Enterprise Linux-miljöer.

Nyheter med Dell Command | Configure

De nya funktionerna för Dell Command | Configure inkluderar:

• Dell Client Configuration Toolkit (CCTK) har döpts om till Dell Command | Configure (DCC).

• Nytt användargränssnitt.

• Stöd för Red Hat Enterprise Linux 7.0 klientversion (64-bitars) operativsystem.

• Stöd för x6-klientplattformar

• Stöd för Advanced System Management (ASM) 2.0 på Dell Precision ™ arbetsstationer för inställning av icke-kritiska övre tröskelvärden för kylprober.

• För ytterligare argument:

medium_high

och

medium_low

för konfigurering av fläktens varvtal med

--fanspeed

alternativ.

• Support för följande BIOS alternativ:

• --backcamera.

• --fnlock

• --fnlockmode

• --gpsradio

• --keyboardbacklightonacpower

• --rearusb

• --sideusb

• --unmanagednic

Plattformar som stöds

Dessa är företagsklientplattformarna som stöds:

• Latitude ™

• OptiPlex ™

• Dell Precision mobil arbetsstation

• Dell Precision arbetsstation

OBS : Dell Command | Configure kommer inte att förinstalleras för kunden vid inköp. Kunderna kommer att kunna ladda ner programvaran från Dells supportwebbplats.

22 Teknik och komponenter

Command | Configure grafiskt användargränssnitt

Dell Command | Configure

grafiskt användargränssnitt (Command | Configure GUI) visar alla grundläggande inmatnings-/ utmatningssystem (BIOS) konfigurationer som stöds av Command | Configure. Genom att använda GUI kan du utföra följande uppgifter:

• Skapa BIOS-konfiguration för klientsystem

• Validera BIOS-konfigurationen mot BIOS-konfigurationen av värdsystemet

• Exportera de anpassade BIOS-konfigurationer som en konfigurationsfil (.ini/.cctk), körbara Self-Contained (SCE), shell-skript, eller rapport

OBS : För att använda konfigurationen med kommandoradsgränssnittet (CLI), kör den önskade filen (.ini , .cctk, eller sce).

Kommandoknapparna Command | Configure från ett Windows-system

Klicka på

Start > All Programs > Dell > Command | Configure > Command Configure Command Wizard

.

Går in i Command | Configure från ett Linux system

Navigera till

/opt/Dell/toolkit/bin-

katalogen.

Filer och mappar i Command | Configure

Följande tabell visar filerna och mapparna i Command | Configure på ett Windows-system.

Tabell 7. Konfigurering filer och mappar

Filer/mappar Beskrivning

Command | Configure kommandoprompt

Ger tillgång till Command | Configure kommandoprompten.

Konfigureringsguide

Command | Configure WINPE

Ger tillgång till Command | Configure GUI.

Ger tillgång till Windows PE-skript för att skapa en återstartbar bild. För mer information, se Dell

Command | Configure installationshandboken.

Teknik och komponenter 23

Filer/mappar

Avinstallera

Användarhandbok online

Beskrivning

Avinstallerar Command | Configure.

Ger åtkomst till Command | Configure online-dokumentationen.

Lanserar Command | Configure GUI

OBS : Command | Configure GUI stöds endast på system som kör Windows-operativsystemet.

För att starta GUI, klicka på

Start > Alla program > Dell > Kommandot Konfigurera > Guiden för konfigurering

eller dubbelklicka på

Dell konfigurationsguiden

på skrivbordet. Nedanstående skärm visas:

Kommandoradsgränssnitt

Detta kapitel ger en generell översikt över kommandoradsgränssnittet (CLI). Det förklarar hur man kör kommandon och syntaxdetaljerna för kommandoradsalternativen som används för att konfigurera BIOS-inställningar för kundsystemen.

Köra kommando | Konfigurera kommandon

Du kan köra Command | Configure kommandon på två sätt:

• Med hjälp av kommandoprompten

• Med startbar bild

Kommandoprompten

För att köra kommando | Konfigurera kommandon:

1. Klicka på Start → Alla program → Dell → Kommandokonfiguration → Kommandofigur kommandoprompt.

2. Navigera till katalogen x86 eller x86_64 beroende på operativsystemets arkitektur.

3. Kör kommandot | Konfigurera kommandon.

Startbar bild

För att köra kommando | Konfigurera kommandon:

24 Teknik och komponenter

1. Kopiera Dells kommando | Konfigurera med bilden för den Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) till en cd-skiva (CD).

Mer information finns i Dells kommando | Konfigurera installationsguiden.

2. Starta om systemet som du vill konfigurera från CD-skivan.

3. Navigera till kommandokatalogen Configure\x86 eller kommandot Configure\x86_64.

4. Kör kommandot | Konfigurera kommandon.

Stänga av datorn

Stänga av datornsurfplattan surfplattan– Windows

CAUTION : Undvik dataförlust genom att spara och stänga alla öppna filer och avsluta alla program innan du stänger av datorn eller tar bort sidokåpan.

1. Klicka eller tryck på .

2. Klicka eller tryck på och klicka eller tryck sedan på

Stäng av

.

OBS : Kontrollera att datorn och alla anslutna enheter är avstängda. Om inte datorn och de anslutna enheterna automatiskt stängdes av när du avslutade operativsystemet så håller du strömbrytaren intryckt i ungefär 6 sekunder för att stänga av dem.

Teknik och komponenter 25

26 Huvudkomponenter i systemet

3

Huvudkomponenter i systemet

Huvudkomponenter i systemet 27

1. Kåpa

2. Batteri

3. Halvledarenhet

4. Pekskiva

5. DC-in kabeln

6. Moderkort

7. Högtalare

8. Handledsstöd

9. Bildskärmsenhet

10. I-O dotterkort

11. WLAN-kort

12. Minnesmodul

13. knappcellsbatteri

14. Systemfläkt

15. Kylfläns

OBS : Dell innehåller en lista över komponenter och tillhörande artikelnummer för den ursprungliga systemkonfigurationen som köpts. Dessa delar är tillgängliga enligt garantitäckningar som kunden har köpt. Kontakta din Dell-säljrepresentant för köpalternativ.

28 Huvudkomponenter i systemet

4

Isärtagning och ihopsättning

microSD-kort

Installerar microSD-kortet

Skjut in microSD-kortet i kortplatsen tills det klickar på plats.

Ta bort microSD-kortet

1. Tryck in på microSD-kortet för att släppa det från datorn.

2. Ta bort microSD-kortet från datorn.

Kåpa

Ta bort baskåpan

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

microSD-kort

3. Lossa de 10 M2,5xL8,0-fästskruvarna som håller fast kåpan på datorn.

Isärtagning och ihopsättning 29

4. Använd en plastrits [1] för att fälla kåpan längs kanterna [2] för att separera kåpan från datorn.

5. Lyft upp kåpan, och bort från datorn.

30 Isärtagning och ihopsättning

Installera baskåpan

1. Rikta kåpan och placera den på datorn.

Isärtagning och ihopsättning 31

2. Tryck ner längs kanterna på baskåpan tills den klickar på plats.

3. Dra åt de 10 'M2,5xL8,0' fästskruvarna för att fästa kåpan på datorn.

32 Isärtagning och ihopsättning

4. Installera: a)

microSD-kort

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Minnesmodul

Ta bort minnesmodulen

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

microSD-kort

b)

baskåpa

3. Koppla loss batterikabeln från kontakten på moderkortet.

4. Ta bort minnesmodulspärren [1].

5. Lyft och ta bort minnesmodulen från moderkortet [2].

Isärtagning och ihopsättning 33

Installera minnesmodulen

1. Sätt in minnesmodulen i en spetsig vinkel i kontakten på moderkortet [1].

2. Tryck försiktigt på minnesmodulen tills låsanordningarna klämmer fast den på plats [2].

3. Anslut batterikabeln till kontakten på moderkortet.

4. Installera: a)

baskåpa

34 Isärtagning och ihopsättning

b)

microSD-kort

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

WLAN-kortet

Ta bort WLAN-kortet

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

microSD-kort

b)

baskåpa

3. Koppla loss batterikabeln från kontakten på moderkortet.

4. Ta bort den enda M2,0x3,0-skruven som håller fast WLAN-metallfästet på datorn [1] och lyft och ta bort metallfästet från WLANkortet [2].

5. Koppla bort de två antennkablarna [3] och ta bort WLAN-kortet från M.2-kontakten på moderkortet [4].

Installera WLAN-kortet

1. Sätt i WLAN-kortet i M.2-kontakten på moderkortet [1].

2. Anslut de båda antennkablarna till WLAN-kortet [2].

3. Byt ut metallfästet på WLAN [3].

4. Dra åt M2,0x3,0-skruven för att fästa WLAN-kortet och fästet på moderkortet [4].

Isärtagning och ihopsättning 35

5. Anslut batterikabeln till kontakten på moderkortet.

6. Installera: a)

baskåpa

b)

microSD-kort

7. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

knappcellsbatteri

Tar bort knappcellsbatteriet

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

microSD-kort

b)

baskåpa

3. Koppla loss batterikabeln från kontakten på moderkortet.

4.

CAUTION : Säkerhetskopiera data innan du tar bort knappcellsbatteriet. Avlägsnande av myntcellsbatteri kommer att

återställa BIOS och kan orsaka Ingen start, ingen POST eller potentiell förlust av data.

Dra ur batterikabeln från kontakten på moderkortet [1].

5. Lyft och ta bort knappcellsbatteriet från systemet [2].

OBS : Ett starkt lim används på knappcellsbatteriet; lite kraft behövs för att skjuta upp batteriet från handledsstödet.

36 Isärtagning och ihopsättning

Installera knappcellsbatteriet

1. Placera knappcellsbatteriet i systemet [1].

2. Anslut kabeln för knappcellsbatteriet till kontakten på moderkortet [2].

3. Anslut batterikabeln till kontakten på moderkortet.

4. Installera: a)

baskåpa

Isärtagning och ihopsättning 37

b)

microSD-kort

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

SSD-minne (Solid State Drive)

SSD-fäste

1.

Tar bort SSD-fästet

OBS : Detta system har möjlighet att passa två formfaktorer (M.2 2242 och M.2 2230) SSD/eMMC-kort. Detta uppnås genom att avlägsna, invertera och installera förlängaren till alternativ plats som markerad på handledsstödet.

Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

microSD-kort

b)

baskåpa

3. Koppla loss batterikabeln från kontakten på moderkortet.

4. Ta bort SSD

5. Ta bort de två M2,0x3,0 skruvarna som håller fast SSD-fästet på handledsstödet [1].

6. Ta bort SSD-fästet från handledsstödet [2].

Figur 11. M.2 2230 SSD

Installerar SSD-fästet

1. Installera SSD-fästet i handledsstödet [1].

2. Installera de två M2,0x3,0 skruvarna som håller fast SSD-fästet på handledsstödet [2].

38 Isärtagning och ihopsättning

Figur 12. M.2 2230 SSD

3. Installera SSD .

4. Anslut batterikabeln till kontakten på moderkortet.

5. Installera: a)

baskåpa

b)

microSD-kort

6. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Högtalare

Ta bort högtalarna

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

microSD-kort

b)

baskåpa

3. Koppla loss batterikabeln från kontakten på moderkortet.

4. Koppla bort högtalarkabeln från kontakten på moderkortet [1] och lyft högtalarkabeln från kabelstyrningen [2].

5. Lossa högtalarkabeln från kabelhållaren [3] längst ner på pekplattan på handledsstödet.

Isärtagning och ihopsättning 39

6. Ta bort högtalarna tillsammans med kabeln från datorn.

Installera högtalarna

1. Placera högtalarna i öppningarna på datorn.

40 Isärtagning och ihopsättning

2. Dra högtalarkabeln genom kabelhållaren längst ner på pekplattan på handledsstödet [1].

3. Rikta och säkra högtalarkabeln i kabelstyrningen [2] och anslut kabeln till kontakten på moderkortet [3].

4. Anslut batterikabeln till kontakten på moderkortet.

5. Installera: a)

baskåpa

b)

microSD-kort

6. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Isärtagning och ihopsättning 41

Datorfläkt

Ta bort systemfläkten

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

microSD-kort

b)

baskåpa

3. Koppla bort batterikabeln.

4. Dra ur och skjut ut WLAN-antennkabeln från kroken nära fläkthuset [1].

5. Koppla bort systemfläktanslutningen från moderkortet [2].

6. Ta bort de två M2,0x3,0-skruvarna [1] som håller fast systemfläkten i handledsstödet.

7. Lyft av systemfläkten från handledsstödet [2].

42 Isärtagning och ihopsättning

Installera systemfläkten

1. Placera systemfläkten på handledsstödet [1].

2. Installera de två M2,0x3,0-skruvarna [2] för att fästa systemfläkten i handledsstödet.

3. Anslut fläktkabeln till moderkortet [1].

4. Dra WLAN-antennkabeln längs fläkthöljet på dess krok på moderkortet [2].

Isärtagning och ihopsättning 43

5. Sätt tillbaka batterikabeln.

6. Installera: a)

baskåpa

b)

microSD-kort

7. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Batteriet

Ta bort batteriet

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

microSD-kort

b)

baskåpa

3. Dra av tejpen [1] och koppla bort batterikabeln från moderkortet [2].

4. Dra av bandet [3] på minnesmodulhållaren och dra ur batterikabeln.

44 Isärtagning och ihopsättning

5. Ta bort den enda M2,0x3,0-skruven [1] och batterihållarfästet [2].

OBS : Denna procedur visar ett batteri med 3 celler 42 WHr-batteri. Batteriet med 4 celler 56 WHr är lite större i storlek och monteras på handledsstödet.

6. Ta bort de två M2.0x3.0 skruvarna [3] och separera batteriluckan [4] från handledsstödet.

7. Lyft bort batteriet från datorn.

Isärtagning och ihopsättning 45

8. Dra av bandet [1] och koppla bort batterikabeln från batteriet [2].

Installera batteriet

1. Montera batterikabeln på batteriet [1] och säkra den med en bit tejp [2].

46 Isärtagning och ihopsättning

2.

OBS : Denna procedur illustrerar ett 3-cellsbatteri på 42 wattimmar. Ett 4-cellsbatteri på 56 wattimmar är något större i storlek och passar på olika monteringspunkter på handledsstödet.

Sätt i batteriet i slitsen på datorn [1] och rikta in batteriet och skruvhålet på handledsstödet [2].

3. Installera batteriluckan [1] och montera de två M2,0x3,0-skruvarna som håller fast batteriet i handledsstödet [2].

4. Montera batteriet [3] och den enda M2,0x3,0-skruven för att hålla batteriet [4] i handledsstödet.

Isärtagning och ihopsättning 47

5. Anslut batterikabeln till moderkortet [1] och säkra det med en bit tejp [2].

6. Rikta batterikabeln längs minnesmodulhållaren och fäst den med en bit tejp [3].

7. Installera: a)

baskåpa

b)

microSD-kort

48 Isärtagning och ihopsättning

8. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Tangentbord

Ta bort tangentbordet

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

microSD-kort

b)

baskåpa

c)

batteri

3. Koppla bort tangentbordskabeln från moderkortet [1].

4. Håll handledsstödets sidor ordentligt medan du trycker in i de två lossningshålen med en plastskrivare [2].

OBS : Det tar lite kraft att skjuta ut tangentbordet genom de två frigöringshålen. Var försiktig.

5. Tryck försiktigt upp tangentbordets nedre kant från datorn.

Isärtagning och ihopsättning 49

6. Ta försiktigt bort tangentbordskabeln från under tangentbordet.

50 Isärtagning och ihopsättning

OBS : Ta bort tangentbordskabeln från pekplattans fäste innan du fortsätter.

7. Skjut tangentbordet mot pekplattan [1] och lyft upp det [2] för att ta bort det från datorn.

Isärtagning och ihopsättning 51

Installera tangentbordet

1. Installera tangentbordet på datorn [1] och skjut in kvarhållningsflikarna i hålen på handledsstödet [2].

OBS : Tangentbordskabeln måste sättas in parallellt med kontakten.

OBS : Ta bort det självhäftande papperet på tangentbordet innan du sätter i kabeln.

OBS : Efter att kabeln har satts in måste operatören hålla kabeln med vänster och tryck ner manöverdonet med höger hand för att undvika att kabeln lossnar.

52 Isärtagning och ihopsättning

2. Stick i tangentbordskabeln och rikta den längs pekplattan.

Isärtagning och ihopsättning 53

3. Tryck på tangentbordet tills det klickar på plats.

54 Isärtagning och ihopsättning

4. Sätt i tangentbordskabeln i dess kontakt på moderkortet.

5. Installera: a)

batteri

Isärtagning och ihopsättning 55

b)

baskåpa

c)

microSD-kort

6. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Pekskiva

Ta bort pekplattan

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

microSD-kort

b)

baskåpa

c)

batteri

3. Lyft manöverdonet och koppla ur kabeln till pekplattan från moderkortet [1].

4. Ta bort tejpen [2,3,4] som fäster pekplattan på chassit.

5. Ta bort de tre M2,0x3,0 skruvarna [1] som håller fast metallfästet på pekplattan på datorn.

56 Isärtagning och ihopsättning

6. Ta bort tejpen från pekplattan.

7. Ta bort M2,0x3,0-skruvarna (stort huvud) [1] som håller pekplattan på systemet och lyft sedan pekplattan från systemet [2].

Isärtagning och ihopsättning 57

8. Lyft manöverdonet [1] och ta bort pekplattans FFC-kabeln [2] från modulen.

Installera pekplattan

1. Installera pekplattans FFC-kabel i sitt spår på pekplattemodulen [1] och stäng aktuatorn [2] för att fästa den.

58 Isärtagning och ihopsättning

2. Placera pekplattan i spåren på datorn [1] och dra åt de tre M2,0x3,0-skruvarna [2] för att fästa pekplattan i systemet.

3. Säkra pekplattan med en bit tejp.

Isärtagning och ihopsättning 59

4. Fäst bottenbeslaget [1] som håller fast pekplattan på datorn.

5. Installera de tre M2,0x3,0-skruvarna [2] som håller fast pekplattan i systemet.

6. Anslut banden [1,2,3] på pekplattan och anslut pennkabelkabeln [4] till kontakten på moderkortet.

60 Isärtagning och ihopsättning

7. Installera: a)

batteri

b)

baskåpa

c)

microSD-kort

8. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

I/O-dotterkort

1.

Ta bort I-O-dotterkortet

OBS : Strömknappen finns på detta kretskort.

Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

microSD-kort

b)

baskåpa

c)

batteri

3. Koppla från I / O-dotterkortet från dess kontakt på moderkortet.

Isärtagning och ihopsättning 61

4. Öppna manöverdonet [1] och ta bort FFC-kabeln från I/O-kortet [2].

5. Ta bort de två M2,0x3,0-skruvarna (en standard, en med stort huvud) som håller fast I/O-dotterkortet i handledsstödet [1].

6. Lyft och ta bort I / O-dotterkortet från datorn [2].

62 Isärtagning och ihopsättning

Installerar I/O-dotterkortet

1. Installera FFC-kabeln i I/O-kortet [1] och stäng aktuatorn [2].

2. Placera I/O-dotterkortet på datorn [1] och dra åt de två M2,0x3,0-skruvarna som håller fast I/O-dotterkortet på moderkortet [2].

Isärtagning och ihopsättning 63

3. Anslut I/O dotterkortets FFC-kabel till moderkortet.

4. Installera: a)

batteri

b)

baskåpa

c)

microSD-kort

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

64 Isärtagning och ihopsättning

Dc-in kabel

Tar bort DC-in kabeln

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

microSD-kort

b)

baskåpa

c)

batteri

3. Koppla ur DC-in-kabeln från dess kontakt på moderkortet [1].

4. Ta bort M2,0x4,0-skruven och M2,0x2,0-skruven som håller fast DC-porten i handledsstödet och moderkortet [2].

5. Vänd över metallfästet på USB-typ C-porten på moderkortet [3].

6. Lyft för att ta bort DC-in porten från datorn [4].

Installerar DC-in-kabeln

1. Installera DC-in-porten i datorn och anpassa den med spåret i chassit [1].

2. Kontrollera att metallfästet sitter ordentligt på USB typ-C-porten, och anpassa med skruvhål på moderkortet [2].

3. Dra åt M2,0x4,0-skruven och M2,0x2,0-skruven för att fästa DC-in på moderkortet och handledsstödet [3].

4. Anslut DC-in-kabeln till moderkortet [4].

Isärtagning och ihopsättning 65

5. Installera: a)

batteri

b)

baskåpa

c)

microSD-kort

6. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Kylfläns

Ta bort kylflänsen

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

microSD-kort

b)

baskåpa

c)

batteri

3.

OBS : Följ diagonalmönstret för att lossa skruvarna.

Lossa de fyra M2.5x2.5 fästskruvarna som fäster kylflänsen till datorn [1].

4. Lyft bort kylflänsen från datorn [2].

66 Isärtagning och ihopsättning

Installera kylflänsen

1. Sätt in kylflänsen i spåret på datorn [1].

2. Dra åt de fyra M2,5x2.5 skruvarna [2] för att fästa kylflänsen på datorn.

OBS : Följ diagonalmönstret för att dra åt skruvarna, liknande det mönster som följdes för att lossa skruvarna "

Tar bort kylflänsen ".

3. Installera:

Isärtagning och ihopsättning 67

a)

batteri

b)

baskåpa

c)

microSD-kort

4. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Bildskärmsenhet

Ta bort bildskärmsenheten

OBS : Denna process är för både pek och inte pek LCD-skärmar.

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

microSD-kort

b)

baskåpa

c)

batteri

d)

WLAN-kort

e)

DC-in kabel

3. Ta bort tejpen [1] och ta bort antennkabeln [2] nära fläkthuset.

4. Ta bort enkelskruven som håller fast EDP-fästet [3] och ta bort den från EDP-kontakten på moderkortet [4].

5. Koppla bort eDP-kabeln från moderkortet [5].

6. Ta bort de fem M2,5x5,0 skruvarna som håller LCD-gångjärnen på datorn.

68 Isärtagning och ihopsättning

7. Öppna locket något.

8. Separera gångjärnen från handledsstödet och separera bildskärmsenheten från datorn.

Isärtagning och ihopsättning 69

Installera bildskärmsenheten

1. Installera bildskärmsenheten och anpassa gångjärnsskydden på handledsstödet.

2. Justera gångjärnen till skruvhålen på moderkortet [1] och dra åt de fem M2,5x5,0 skruvarna [2] för att fästa bildskärmsenheten på datorn.

70 Isärtagning och ihopsättning

3. Rikta antennkabeln längs fläkthöljets kanter [1] och sätt dit en bit tejp [2] för att fästa den på moderkortet.

4. Anslut EDP-kabeln [3] och placera EDP-konsolen på kontakten [4] och fäst den på moderkortet med hjälp av den enda skruven [5].

5. Installera: a)

DC-in kabel

b)

WLAN-kort

c)

batteri

d)

baskåpa

Isärtagning och ihopsättning 71

e)

microSD-kort

6. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Bildskärmsram

Ta bort bildskärmsramen

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

microSD-kort

b)

baskåpa

c)

batteri

d)

WLAN-kort

e)

DC-in kabel

f)

bildskärmsenhet

3. Ta bort skruvskyddslocken [1] och ta bort de två M2,0x4,0-skruvarna som håller fast ramen [2] på baksidan.

4. Dra på insidan från alla sidor längs LCD-panelen för att skilja LCD-ramen från baksidan.

72 Isärtagning och ihopsättning

5. Lyft och ta bort bildskärmen från bildskärmsenheten.

Installera bildskärmsramen

1. Placera fästet på LCD-bakstycket som är förmonterat med LCD-panelen.

Isärtagning och ihopsättning 73

2. Tryck längs kanterna på LCD-skärmen för att klämma LCD-bakstycket på ramen.

3. Montera de två M2,0x4,0-skruvarna [1] för att fästa bildskärmsramen på bakstycket och montera skruvskyddslocken [2].

74 Isärtagning och ihopsättning

4. Installera: a)

bildskärmsenhet

b)

DC-in kabel

c)

WLAN-kort

d)

batteri

e)

baskåpa

f)

microSD-kort

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Kamera mikrofonmodulen

Ta bort kameramikrofonmodulen

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

microSD-kort

b)

baskåpa

c)

batteri

d)

WLAN-kort

e)

DC-in kabel

f)

bildskärmsenhet

g)

bildskärmsram

3. Koppla ur EDP-kabeln från mikrofonkameramodulen [1].

4. Lyft mikrofonkamera modulen från bildskärmsenheten [2].

Isärtagning och ihopsättning 75

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Installerar kameramikrofonmodulen

1. Justera och placera kameramikrofonmodulen på LCD-bakstycket [1].

2. Anslut EDP-kabeln till kameramikrofonmodulen [2].

3. Installera: a)

bildskärmsram

b)

bildskärmsenhet

c)

DC-in kabel

76 Isärtagning och ihopsättning

d)

WLAN-kort

e)

batteri

f)

baskåpa

g)

microSD-kort

4. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

LCD-panel

Tar bort LCD-panelen

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

microSD-kort

b)

baskåpa

c)

batteri

d)

WLAN-kort

e)

DC-in kabel

f)

bildskärmsenhet

g)

LCD-bildskärmsram

3. Ta bort de fyra M2,0x3,0-skruvarna [1] som håller fast LCD-panelen på LCD-bakstycket och vänd den över för att vila på [2].

4. Skruva av tejpen från EDP-kontakten [1] och öppna manöverdonet [2] för att koppla ur EDP-kabeln från moderkortet [3].

5. Lyft LCD-panelen upp och bort från datorn [4].

Isärtagning och ihopsättning 77

Installerar LCD-panelen

1. Anslut eDP-kabeln till moderkortet [1] samtidigt som du håller nätsladden och stäng aktuatorn på kontakten [2].

2. Sätt fast tejpen på kontakten [3] säkra eDP-kabeln till LCD-panelen och vänd på LCD-panelen för att vila på LCD-baksidan [4].

3. Justera LCD-panelen på baksidan [1] och montera de fyra M2,0x3,0-skruvarna för att fästa LCD-panelen på LCD-baksidan [2].

78 Isärtagning och ihopsättning

4. Installera: a)

bildskärmsram

b)

bildskärmsenhet

c)

DC-in kabel

d)

WLAN-kort

e)

batteri

f)

baskåpa

g)

microSD-kort

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Bildskärmsgångjärnen

Ta bort bildskärmsgångjärnen

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

microSD-kort

b)

baskåpa

c)

batteri

d)

WLAN-kort

e)

DC-in kabel

f)

bildskärmsenhet

g)

LCD-bildskärmsram

h)

LCD-panel

3. Ta bort de sex M2,5x3,5 skruvarna på båda sidor och säkra gångjärnen på baksidan [1].

4. Vinkla gångjärnen och lyft upp gångjärnen och bort dem från baksidan [2].

Isärtagning och ihopsättning 79

Installera bildskärmsgångjärnen

1. Vinkla gångjärnen och installera gångjärnen på LCD-baksidan [1].

2. Montera de sex M2,5x3.5-skruvarna för att fästa gångjärnen på LCD-baksidan [2].

80 Isärtagning och ihopsättning

3. Installera: a)

LCD-panel

b)

bildskärmsram

c)

bildskärmsenhet

d)

DC-in kabel

e)

WLAN-kort

f)

batteri

g)

baskåpa

h)

microSD-kort

4. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

eDP-kabel

Ta bort eDP-kabeln

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

microSD-kort

b)

baskåpa

c)

batteri

d)

WLAN-kort

e)

DC-in kabel

f)

bildskärmsenhet

g)

LCD-bildskärmsram

h)

LCD-panel

i)

Bildskärmsgångjärn

Isärtagning och ihopsättning 81

3. Dra av tejpen som håller fast eDP-kabeln på bakstycket [1] och ta bort metallfolien [2].

4. Avrikta eDP-kabeln längs baksidan och ta bort eDP-kabeln från datorn.

Installera eDP-kabeln

1. Rikta eDP-kabeln längs kanterna på LCD-baksidan.

82 Isärtagning och ihopsättning

2. Sätt fast tejpen som håller fast eDP-kabeln på baksidan [1] och montera metallfolien för att fästa eDP-kabeln på LCD-baksidan [2].

3. Installera: a)

Bildskärmsgångjärn

b)

LCD-panel

c)

bildskärmsram

d)

bildskärmsenhet

e)

DC-in kabel

f)

WLAN-kort

g)

batteri

Isärtagning och ihopsättning 83

h)

baskåpa

i)

microSD-kort

4. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Bildskärmens baksida

1.

OBS : Efter demontering av gångjärnen återstår bildskärmens baksida vilken är en komplett enhet tillsammans med antennkablar.

Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

microSD-kort

b)

baskåpa

c)

batteri

d)

WLAN-kort

e)

DC-in kabel

f)

bildskärmsenhet

g)

LCD-bildskärmsram

h)

LCD-panel

i)

Bildskärmsgångjärn

j)

eDP-kabel

3. Montera bildskärmsenheten för baksidan.

4. Installera: a)

eDP-kabel

b)

Bildskärmsgångjärn

c)

LCD-panel

d)

bildskärmsram

e)

bildskärmsenhet

f)

DC-in kabel

g)

WLAN-kort

h)

batteri

i)

baskåpa

84 Isärtagning och ihopsättning

j)

microSD-kort

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Moderkort

Ta bort moderkortet

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

microSD-kort

b)

baskåpa

c)

batteri

d)

WLAN-kort

e) SSD f)

minnesmodul

g)

kylfläns

h)

fläkt

i)

DC-IN

3. Koppla bort följande kablar och kontakter: a)

Knappcellskontakt [1]

b)

I/O-kortkabel [2]

c)

Kontakt för högtalarkabel [3]

d)

Styrplattans kabelkontakt [4]

e)

Tangentbord kabelkontakt [5]

4. Ta bort enkelskruven [1] som håller fast EDP-fästet på moderkortet.

5. Ta bort EDP-fästet [2] och koppla ur EDP-kabeln [3] från moderkortet.

Isärtagning och ihopsättning 85

6. Ta bort den enda M2,0x4,0-skruven och två M2,0x2,0-skruvar (stora huvuden) [1] och lyft moderkortet något [2].

7. Luta upp moderkortet och ta bort moderkortet från datorn.

86 Isärtagning och ihopsättning

Installera moderkortet

1. Luta moderkortet något och installera det på datorn.

2. Tryck ner moderkortet [1] för att installera den enda M2xL4-skruven och två M2xL2-skruvar (stora huvud) [2] för att fästa den på handledsstödet.

Isärtagning och ihopsättning 87

3. Anslut EDP-kabeln till kontakten på moderkortet [1].

4. Rikta in och placera EDP-fäste på kontakten [2] och dra åt den med hjälp av den enskilda skruven [3] för att fästa moderkortet på datorn.

5. Anslut följande kablar och kontakter: a)

Tangentbord kabelkontakt [1]

b)

Styrplattans kabelkontakt [2]

c)

Kontakt för högtalarkabel [3]

88 Isärtagning och ihopsättning

d)

I/O-kortkabel [4]

e)

Knappcellskontakt [5]

6. Installera: a)

DC-in kabel

b)

fläkt

c)

kylfläns

d)

minnesmodul

e) SSD f)

WLAN-kort

g)

batteri

h)

baskåpa

i)

microSD-kort

7. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

1.

Handledsstöd

OBS : Efter demontering av moderkortet lämnas man med handledsstöd som är en komplett enhet.

Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

microSD-kort

b)

baskåpa

c)

batteri

d)

knappcellsbatteri

e)

WLAN-kort

f) SSD g)

högtalare

h)

i/o dotterkort

i)

tangentbord

j)

pekplatta

k)

bildskärmsenhet

l)

minnesmodul

Isärtagning och ihopsättning 89

m)

kylfläns

n)

fläkt

o)

DC-IN

p)

moderkort

3. Installera handledsstödet.

4. Installera: a)

moderkort

b)

DC-in kabel

c)

fläkt

d)

kylfläns

e)

minnesmodul

f)

bildskärmsenhet

g)

pekplatta

h)

tangentbord

i)

i/o dotterkort

j)

högtalare

k) SSD l)

WLAN-kort

m)

knappcellsbatteri

n)

batteri

o)

baskåpa

p)

microSD-kort

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

90 Isärtagning och ihopsättning

5

Diagnostik

I det här kapitlet beskrivs de inbyggda felsökningsfunktionerna för att diagnostisera Dells system. Det listar också anropsinstruktionerna tillsammans med relaterad information för varje diagnosmetod.

Ämnen:

Lampor för batteristatus

WiFi-strömcykel

Diagnostiklysdioder

M-BIST

Självläkning

BIOS-återställning

LCD inbyggda självtestet

ePSA diagnostik

Lampor för batteristatus

När datorn är ansluten till ett eluttag har batterilampan följande funktion:

Växlande blinkande gult och grönt sken

Växlande blinkande gult sken och fast grönt sken

Konstant blinkande gult sken

Släckt lampa grönt sken på

En nätadapter som inte stöds eller som inte är autentiserad och inte är en Dell-nätadapter är ansluten till datorn.

Tillfälligt batterifel med ansluten nätadapter.

Allvarligt batterifel med ansluten nätadapter.

Batteri i fullt laddningsläge med ansluten nätadapter.

Batteri i laddningsläge med ansluten nätadapter.

WiFi-strömcykel

Om datorn inte kan ansluta till internet på grund av WiFi-anslutningsproblem kan ett WiFi-cykelförfarande genomföras. Följande förfarande innehåller instruktioner om hur du genomför en WiFi-strömcykel:

OBS : Vissa internetleverantörer tillhandahåller en modem-/routerkombinationsenhet.

1. Stäng av datorn.

2. Stäng av modemet.

3. Stäng av den trådlösa routern.

4. Vänta i 30 sekunder.

5. Slå på den trådlösa routern.

6. Slå på modemet.

7. Starta datorn.

Diagnostik 91

2

3

3

2

2

3

2

2

2

3

Diagnostiklysdioder

Istället för pipkoder anges fel via bicolor batteriladdning/Status-LED. Ett specifikt blinkningsmönster följs av blinkande ett mönster av blinkar i gult, följt av vitt. Mönstret upprepas sedan.

Det diagnostiska mönstret består av ett tvåsiffrigt tal som representeras av en första grupp LED-blinkar (1 till 9) i gult följt av en 1,5 sekunders paus med lysdioden av och därefter blinkar en andra grupp av LED (1 till 9) i vitt. Detta följs sedan av en tre sekunders paus, där

LED är avstängd, innan den upprepas igen. Varje LED-blinkning tar 1,5 sekunder.

Systemet stängs inte av när diagnosfelkoderna visas.

Diagnostiska felkoder kommer alltid att ersätta alla andra användningar av LED. På bärbara datorer kommer till exempel batterikoderna för låg batterinivå eller batterisvikt inte att visas när diagnosfelkoder visas.

Tabell 8. Diagnostiklysdioder

2

2

Blinkningsmöns ter

Gult Vit

Felbeskrivning

1

2

CPU-processorfel

Fel på moderkortet (inkluderar BIOS-korruption eller ROM-fel)

Föreslagen åtgärd

3

1

2

7

8

3

4

5

6

4

Inget minne/RAM kunde identifieras

Fel på minne/RAM

Ogiltigt installerat minne

Fel på moderkort/kretsuppsättning

LCD-fel

LCD-strömskenefel

CMOS-batterifel

Fel på PCI eller grafikkort/krets

BIOS återställningsbild hittades inte

BIOS återställningbild hittades, men är ogiltig

Sätt tillbaka moderkortet.

Flasha senaste BIOS-versionen. Om problemet kvarstår, byt ut moderkortet.

Bekräfta att minnesmodulen är korrekt installerad. Om problemet kvarstår, byt ut minnesmodulen.

Sätt tillbaka minnesmodulen.

Sätt tillbaka minnesmodulen.

Sätt tillbaka moderkortet.

Byt ut LCD-modulen.

Sätt tillbaka moderkortet.

Byt ut RTS-batteriet.

Sätt tillbaka moderkortet.

Flasha senaste BIOS-versionen. Om problemet kvarstår, byt ut moderkortet.

Flasha senaste BIOS-versionen. Om problemet kvarstår, byt ut moderkortet.

För diagnostikmönster 2-gula, anslut 8-vita en extern bildskärm för att isolera mellan moderkortet eller grafikstyrenhetens fel.

M-BIST

Diagnostikverktyget M-BIST(Built In Self-Test), med förbättrad noggrannhet i moderkortsfel.

OBS : M-BIST kan initieras manuellt före POST(Power On Self Test).

Hur man kör M-BIST

OBS : M-BIST måste initieras på systemet från ett avstängt strömtillstånd som antingen är anslutet till nätström eller endast med batteri.

1. Tryck och håll både

M

-tangenten på tangentbordet och

strömknappen

intryckt för att initiera M-BIST.

2. Med både

M

-tangenten och

strömknappen

som hålls nedtryckt, kan indikator-LED för batteriet uppvisa två tillstånd: a. OFF: Inget fel upptäcks med moderkortet b. GULT: Indikerar ett problem med moderkortet

92 Diagnostik

Självläkning

Kursintroduktion

Självläkning är ett alternativ som hjälper till att återställa ett Dell Latitude-system från en No Post, No Power, No Video-situation.

Självläkning instruktion

1. Ta bort det primära batteriet och nätadaptern.

2. Koppla bort CMOS-batteriet.

3. Frigör loppkraften. Tryck och håll strömbrytaren nere i 10 sekunder eller låt systemet gå i drift i 45 sekunder.

4. Se till att CMOS och det primära batteriet inte är anslutna till systemet.

5. Anslut nätadaptern. Systemet startar automatiskt när nätadaptern sitter i.

6. Systemet börjar med en tom skärm en stund och stängs av automatiskt. Titta på LED-lamporna (ström, Wi-Fi och HDD). Det slås på.

7. Systemet försöker starta om två gånger och startar på det tredje försöket.

8. Placera CMOS-batteriet och nätadaptern tillbaka i systemet.

9. Om självläkningen återställer felet, uppdatera systemet med de senaste BIOS, och utför ePSA för att säkerställa att systemet fungerar korrekt.

OBS :

• Vid installation eller borttagning av maskinvara, se till att alla data är korrekt säkerhetskopierade.

• För instruktioner om hur du tar bort eller byter ut delar, se

Montering Demontering

.

• Innan man börjar arbeta på datorn följer man

Säkerhetsinstruktionerna .

Stödda Latitude-modeller

OBS :

• Innan man ersätter moderkortet, utför självläkningen som ett obligatoriskt steg.

• Latitude självläkning kan undvikas när komplett systemavbrott är nödvändigt för att komma åt knappcellsbatteriet.

• För Latitude E7-serien (XX70) bör BIOS Recovery 2.0 utföras som det primära steget.

• För att minska felsökningstiden i samband med självläkande är det inte obligatoriskt att montera systemet igen.

Tekniker kan initiera Självläkning, även om moderkortet är utsatt.

• Rör inte vid någon av de exponerade komponenterna eller moderkortet för att undvika kortslutning och statisk.

• Om Självläkning inte kan återställa felet, fortsätt med att byta ut moderkortet.

OBS :

Frontline-Agent åtgärd: Front-line-agenter måste uppmuntra kunden att utföra detta steg innan man isolerar problemet som ett moderkortfel. Om kunden inte är bekväm med att utföra Självläkningsproceduren, dokumentera att sändningen

är skapad i 5GL. Rådgör med de lokala ingenjörerna för att utföra Självläkningsproceduren som ett av de obligatoriska första stegen. Meddela dem att, om Självläkningsproceduren inte lyckas, fortsätta med den vanliga felsökningen innan man byter ut delar.

Ingenjörsåtgärd på plats: Latitude Självläkningsförfarandet måste vara ett obligatoriskt första steg. Om självläkningsproceduren misslyckas fortsätter man med den vanliga felsökningen innan man byter ut delar. Dokument

Självläkande resulterar i ärendets stängningslogg (Självläkning lyckas eller misslyckas).

BIOS-återställning

BIOS-återställningen är utformad för att fixa huvud BIOS, och kan inte fungera om booten är skadad. BIOS-återställningen fungerar inte i händelse av EG-korruption, ME-korruption eller en maskinvarubelaterad fråga. BIOS-återställningsbilden ska vara tillgänglig på den okrypterade partitionen på enheten för BIOS-återställningsfunktionen.

Diagnostik 93

Återställ BIOS-funktionen

Två versioner av BIOS-återställningsbilden sparas på hårddisken:

• Aktuell körd BIOS (gammal)

• Som ska uppdateras BIOS (ny)

Den gamla versionen är redan lagrad på hårddisken. BIOS lägger till en ny version på hårddisken, behåller den gamla versionen och raderar andra befintliga versioner. Till exempel, A00 och A02 versioner finns redan på hårddisken, A02 är BIOS. BIOS lägger till A04, upprätthåller

A02 och raderar A00. Med två BIOS-versioner kan du återskapa BIOS-funktionen.

Om återställningsfilen inte kan lagras (hårddisken är tom), ställer BIOS in en flagga för att indikera detta tillstånd. Flaggan återställs om det senare blir möjligt att lagra återställningsfilen. BIOS meddelar användaren under POST och i BIOS Setup, försämras BIOS-återställningen.

BIOS-återställning via hårddisk kan inte vara möjlig, men BIOS-återställning via USB-flash-enhet är fortfarande möjlig.

För USB-nyckel: rotkatalogen eller "\"

BIOS_IMG.rcv: återställningsbilden lagrad på USB-nyckeln.

BIOS-återställning med hårddisk

OBS : Se till att du har den tidigare versionen och den senaste versionen av BIOS från Dells supportwebbplats som är tillgänglig för användning.

OBS : Se till att du har filtypstilläggen synliga i operativsystemet (OS).

1. Bläddra till platsen för BIOS-uppdateringsexekverbara (.exe) -filer.

2. Byt namn på BIOS-körbara filer till

BIOS_PRE.rcv

för den tidigare versionen av BIOS och

BIOS_CUR.rcv

för den senaste versionen av BIOS.

Till exempel om den senaste versionens filnamn är

PowerEdge_T30_1.0.0.exe

, döp om den till

BIOS_CUR.rcv

och om den föregående versionens filnamn är

PowerEdge_T30_0.0.9.exe

, döp om den till

BIOS_PRE.rcv

OBS : a. Om hårddisken är ny kommer det inte finnas något operativsystem installerat.

b. Om hårddisken har delats upp på Dell-fabriken kommer det att finnas en Recovery Partition tillgänglig.

3. Koppla från hårddisken och installera hårddisken till ett annat system som har ett fullt fungerande operativsystem.

4. Starta upp systemet och följ dessa steg i Windows-operativsystemet för att kopiera BIOS-återställningsfilen till

Recovery Partition

.

a) Öppna ett Windows Command Prompt-fönster.

b) Vid prompten, skriv

diskpart

för att starta

Microsoft DiskPart

.

c) Vid prompten, skriv

list disk

att lista de tillgängliga hårddiskarna.

Välj den hårddisk som installerades i steg 3.

d) Vid prompten, skriv

listan partition

för att visa tillgängliga partitioner på hårddisken.

e) Välj

Partition 1

som är

Recovery Partition

. Storleken på partitionen kommer att vara 39 MB.

f) Vid prompten, skriv

set id=07

för att ange partitionsstorlek ID.

OBS : Partitionen kommer att vara synlig för operativsystemet som Lokal disk (E) för att läsa och skriva data.

g) Skapa följande mappar i

Local Disk (E)

,

E:\EFI\Dell\BIOS\Recovery

.

h) Kopiera båda BIOS filerna

BIOS_CUR.rcv

och

BIOS_PRE.rcv

till återställningsmappen på

Local Disk (E)

.

i) I

Command Prompt

fönstret, på

DISKPART

prompten, skriv

set id=DE

.

Efter utförandet av detta kommando, kommer partitionen

Local Disk (E)

inte att bli tillgänglig för OS.

5. Stäng av systemet, ta bort hårddisken och installera hårddisken i originalsystemet.

6. Starta systemet och starta till System Setup, i

Maintenance

sektionen se till att

BIOS Recovery from Hard Drive

är tillgängligt i

BIOS Recovery

avsnittet av inställningen.

7. Tryck på strömbrytaren för att stänga av systemet.

8. Håll

Ctrl and Esc

knapparna, tryck på strömbrytaren för att starta systemet. Fortsätt att hålla in

Ctrl and Esc

knapparna tills

BIOS

Recovery Menu

visas.

Se till att

Recover BIOS

-alternativknappen är vald och klicka på

Continue

för att starta BIOS återställning.

94 Diagnostik

BIOS-återställning med USB-enhet

OBS : Se till att du har filtypstilläggen synliga i operativsystemet.

OBS : Se till att du har laddat ner de senaste BIOS från Dells supportwebbplats och spara den på ditt system.

1. Bläddra till platsen för den hämtade BIOS-uppdateringsexekverbara filen (.exe).

2. Döp om filen till BIOS_IMG.rcv.

Till exempel, om filnamnet är PowerEdge_T30_0.0.5.exe, döp om den till BIOS_IMG.rcv

3. Kopiera BIOS_IMG.rcv filen till rotkatalogen på USB-minnet.

4. Om inte ansluten: Anslut USB-enheten, starta om systemet, tryck på F2 för att gå till System Setup och tryck sedan på strömbrytaren för att stänga av systemet.

5. Systemet startas om.

6. Medan systemet startas trycker du på tangenterna

Ctrl+Esc

samtidigt som du håller in strömbrytaren tills dialogrutan

BIOS

Recovery Menu

visas.

7. Klicka på

Continue

för att starta BIOS återställningsprocessen.

OBS : Kontrollera att Recovery BIOS är valt i BIOS ecovery Menu dialogrutan.

8. Välj en sökväg på USB-lagringsenheten där återställningsverktyg för BIOS-filen är lagrad (i rotkatalogen eller "\") och följ anvisningarna på skärmen.

LCD inbyggda självtestet

Översikt: LCD inbyggda självtestet (BIST)

Dells bärbara datorer har ett inbyggt diagnostikverktyg som hjälper dig att avgöra om skärmbilden du upplever är ett internt problem med

LCD-skärmen på den bärbara Dell-datorn eller med grafikkortet (GPU) och datorns inställningar.

När du märker skärmavvikelser som flimmer, förvrängning, klarhetsproblem, ojämn eller oskarp bild, horisontella eller vertikala linjer, färgtoner etc. är det alltid en bra metod att isolera LCD-skärmen genom att köra det inbyggda självtestet (BIST).

Hur man öppnar LCD-självtest

1. Stäng av den bärbara Dell-datorn.

2. Koppla bort eventuell kringutrustning som är ansluten till den bärbara datorn. Anslut endast nätadaptern (laddaren) till den bärbara datorn.

3. Se till att LCD-skärmen är ren (inga dammpartiklar på skärmens yta).

4. Tryck på och håll in knappen

D

och

Power on

på den bärbara datorn för att gå in i det inbyggda LCD-självtest (BIST)-läget. Fortsätt att hålla D-tangenten tills du ser färgstänger på LCD-skärmen.

5. Skärmen kommer att visa flera färgfält och ändra färger på hela skärmen till rött, grönt och blått.

6. Kontrollera försiktigt skärmen för avvikelser.

7. Tryck på

Esc

-tangenten för att avsluta.

OBS : Dell ePSA vid lansering initierar en LCD BIST först och förväntar sig en användarinterventionsbekräftelsefunktion på LCD-skärmen.

ePSA diagnostik

ePSA-diagnostiken (även kallad systemdiagnostik) utför en fullständig kontroll av din maskinvara. ePSA är inbäddad med BIOS och lanseras av BIOS internt. Den inbäddade systemdiagnosen ger en uppsättning alternativ för specifika enheter eller enhetsgrupper som gör att du kan:

• Köra test automatiskt eller i interaktivt läge

• Upprepa test

• Visa och spara testresultat

• Köra grundliga tester med ytterligare testalternativ för att skaffa extra information om enheter med fel

• Visa statusmeddelanden som informerar dig om att testerna har slutförts utan fel

Diagnostik 95

• Visa felmeddelanden som informerar dig om problem som upptäckts under testningen

OBS : Fönstret Förbättrade Pre-boot System Assessment visas en lista över alla enheter som har identifierats i datorn.

Diagnostiken börjar köra tester på alla upptäckta enheter.

Köra ePSA-diagnostik

Kör diagnostik genom någon av metoderna som föreslås nedan:

Tryck på F12-

tangenten på tangentbordet när skärmbilden med Dells logotyp visas tills du får meddelandet

Diagnostic Boot

Selected.

• Från skärmen med engångsstartmenyn använder du uppåt-/nedåtpilknappen för att välja alternativet

Diagnostics

och trycker sedan på

Enter

.

• Håll

Funktion (Fn)

-tangenten intryckt på tangentbordet och tryck på

strömbrytaren

för att slå på systemet.

ePSA användargränssnitt

Det här avsnittet innehåller information om ePSA 3.0: s grundläggande och avancerade skärm.

ePSA öppnar grundskärmen vid start. Du kan växla till avancerad skärm med hjälp av pilikonen längst ner på skärmen. Den avancerade skärmen visar upptäckta enheter i den vänstra kolumnen. Specifikt test kan inkluderas eller uteslutas endast i interaktivt läge.

ePSA grundskärm

Grundskärmen har minimala kontroller som möjliggör enkel navigering för användaren att starta eller stoppa diagnostiken.

ePSA avancerad skärm

96 Diagnostik

Den avancerade skärmen möjliggör mer riktad testning och innehåller mer detaljerad information om systemets totala hälsa. Användaren kan komma till den här skärmen genom att svepa fingret åt vänster på pekskärmssystem eller klicka på nästa sidoknapp längst ned till höger på grundskärmen.

Så här kör du testet på en specifik enhet eller kör ett specifikt test

1. Om du vill köra diagnostiktestet på en viss enhet trycker du på Esc och klickar på

Yes (Ja)

för att stoppa diagnostiktestet.

2. Välj enheten i den vänstra rutan och klicka på

Run Tests

eller använd

Advanced Option

för att inkludera eller exkludera något av testen.

ePSA felmeddelanden Error Messages

När Dell ePSA Diagnostic upptäcker ett fel under körning kommer det att pausa testet, varpå följande fönster visas:

Diagnostik 97

• Om du svarar

Yes

kommer diagnostiken att fortsätta att testa nästa enhet och felinformationen kommer att finnas tillgänglig i

översiktsrapporten.

• Om du svarar

No

kommer diagnostiken att sluta testa den återstående otestade enheten.

• Om du svarar

Retry

kommer diagnostiken att ignorera felmeddelandet och köra om det sista testet.

Fånga felkoden med en valideringskod eller skanna QR-koden och kontakta Dell.

OBS : Som en del av den nya funktionen kan användaren nu stänga av pipande ljud när det finns ett fel, genom att klicka på längst ned till höger på sidan för felmeddelandet.

OBS : Vissa tester för specifika enheter kräver användarinteraktion. Se till att alltid vara närvarande framför datorn när diagnostiktestet körs.

Valideringsverktyg

Det här avsnittet innehåller information om hur du validerar ePSA-felkoder.

Felkodsverifieringen kan göras med hjälp av två metoder:

Online förbättrade Preboot System Assessment-verifieringsverktyg .

QR-skanning med hjälp QR-APP på Smart Phone .

Online ePSA verifieringsverktyg

Användarguide

1. Användare för att få information från ePSA-felfönstren.

98 Diagnostik

2. Navigera till Online ePSA Validation Tool .

3. Ange felkoden, validering och servicenummer. Delserienummer är valfritt.

OBS : För felkod, använd endast de sista 3 eller 4 siffrorna i koden. (användaren kan ange 0142 eller 142 istället för

2000-0142.)

4. Klicka på

Skicka

när all nödvändig information är angiven.

Diagnostik 99

Giltiga exempelkod

Efter att ha fyllt i rätt information kommer onlineverktygen att leda användaren till ovanstående skärm som innehåller information om:

• Bekräftelse av felkoden och resultatet

• Föreslaget delbyte

100 Diagnostik

• Om kunden fortfarande omfattas av Dells garanti

• Ärendereferensnummer om det finns ett öppet ärende under servicenumret

Felaktig exempel på felkod

QR APP verifieringsverktyg

Förutom att använda onlineverktyget kan kunder också validera felkoden genom att skanna QR-koden med en QR-app på en smartphone.

1. Användare får QR-koden från ePSA-felskärmen.

2. Användaren kan använda en QR-kodskanningsapp på sin smartphone för att skanna QR-koden.

Diagnostik 101

3. QR-kodskanningsappen skannar koden och genererar automatiskt en länk. Klicka på länken för att fortsätta.

102 Diagnostik

Länken som genereras navigerar kunden till Dells supportwebbplats, som innehåller information om:

• Bekräftelse av felkoden och resultatet

• Föreslaget delbyte

• Om kunden fortfarande omfattas av Dells garanti

• Ärendereferensnummer om det finns ett öppet ärende under servicenumret

Diagnostik 103

104 Diagnostik

6

Få hjälp

Ämnen:

Kontakta Dell

Kontakta Dell

OBS : Om du inte har en aktiv Internet-anslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, förpackning, faktura eller i Dells produktkatalog.

Dell erbjuder flera alternativ för support och service online och på telefon. Tillgängligheten varierar beroende på land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns i ditt område. Gör så här för att kontakta Dell för försäljningsärenden, teknisk support eller kundtjänst:

1. Gå till

Dell.com/support

.

2. Välj supportkategori.

3. Välj land eller region i listrutan

Choose A Country/Region (välj land/region)

längst ner på sidan.

4. Välj lämplig tjänst eller supportlänk utifrån dina behov.

Få hjälp 105

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents