Dell Latitude 5289 2-in-1 laptop Bruksanvisning

Dell Latitude 5289 2-in-1 laptop Bruksanvisning | Manualzz

Latitude 5289 2-i-1

Ägarens handbok

Regleringsmodell: P29S

Regleringstyp: P29S001

Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

OBS: OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

VIKTIGT!: VIKTIGT! Indikerar risk för skada på maskinvaran eller förlust av data, samt ger information om hur du undviker problemet.

VARNING: En varning signalerar risk för egendomsskada, personskada eller dödsfall.

© 2017 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt.

Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

2017 - 02

Rev. A00

Innehåll

1 Arbeta med datorn..........................................................................................................................................7

Säkerhetsinstruktioner.......................................................................................................................................................7

Innan du arbetar inuti datorn.............................................................................................................................................7

Stänga av datorn – Windows 10...................................................................................................................................... 8

När du har arbetat inuti datorn.........................................................................................................................................8

2 Ta bort och installera komponenter................................................................................................................9

Lista över skruvstorlek.......................................................................................................................................................9

Rekommenderade verktyg................................................................................................................................................9

Micro SD-kort (Secure Digital).........................................................................................................................................9

Ta bort micro-SD-kortet (secure digital)................................................................................................................. 10

Installera Micro SD-kortet (Secure Digital)............................................................................................................. 10

SIM-kort (subscriber identity module)...........................................................................................................................10

Ta bort micro-SIM-kortet från micro-SIM-kortshållaren........................................................................................10

Kåpan................................................................................................................................................................................. 10

Ta bort kåpan.............................................................................................................................................................. 10

Installera kåpan............................................................................................................................................................ 11

Batteriet............................................................................................................................................................................. 12

Försiktighetsåtgärder gällande litiumjonbatterier.................................................................................................... 12

Ta bort batteriet.......................................................................................................................................................... 12

Montera batteriet........................................................................................................................................................13

PCIe Solid State-hårddisk (SSD).................................................................................................................................... 13

Ta bort NVMe SSD-kortet.........................................................................................................................................13

Installera NVMe SSD..................................................................................................................................................14

WLAN-kortet.....................................................................................................................................................................14

Ta bort WLAN-kortet................................................................................................................................................. 14

Installera WLAN-kortet.............................................................................................................................................. 15

WWAN-kortet................................................................................................................................................................... 15

Ta bort WWAN-kortet................................................................................................................................................15

Installera WWAN-kortet.............................................................................................................................................16

Strömförsörjningskort...................................................................................................................................................... 16

Ta bort strömförsörjningskortet................................................................................................................................ 16

Installera strömförsörjningskortet............................................................................................................................. 17

Högtalare............................................................................................................................................................................17

Ta bort högtalarmodulen............................................................................................................................................ 17

Installera högtalarmodulen.........................................................................................................................................19

Fingeravtryckskort............................................................................................................................................................19

Ta bort fingeravtrycksläsarkortet..............................................................................................................................19

Installera fingeravtrycksläsarkortet..........................................................................................................................20

LED-kort............................................................................................................................................................................20

Ta bort LED-kortet.....................................................................................................................................................20

Installera LED-kortet...................................................................................................................................................21

Smartkortlåda....................................................................................................................................................................21

Innehåll 3

Ta bort smartkorthållaren..........................................................................................................................................22

Installera smartkorthållaren.......................................................................................................................................23

Kylfläns.............................................................................................................................................................................. 23

Ta bort kylflänsenheten............................................................................................................................................. 23

Installera dissipatorenheten.......................................................................................................................................24

Bildskärmsenhet............................................................................................................................................................... 24

Ta bort bildskärmsenheten........................................................................................................................................24

Installera bildskärmsenheten..................................................................................................................................... 27

Ta bort dummy-SIM-kortshållare....................................................................................................................................27

Moderkort......................................................................................................................................................................... 28

Ta bort moderkortet...................................................................................................................................................28

Installera moderkortet................................................................................................................................................ 31

Realtidsklockan (RTC)......................................................................................................................................................31

Ta bort realtidsklocka (RTC).....................................................................................................................................32

Installera realtidsklockan (RTC)................................................................................................................................32

Tangentbord......................................................................................................................................................................33

Ta bort tangentbordsenheten...................................................................................................................................33

Ta bort tangentbordet från tangentbordshyllan..................................................................................................... 34

Installera tangentbordet på tangentbordshållaren................................................................................................. 35

Installera tangentbordsenheten................................................................................................................................35

Bildskärmspanel................................................................................................................................................................36

Ta bort bildskärmspanelen........................................................................................................................................ 36

Installera bildskärmspanelen..................................................................................................................................... 38

G-sensorkort.................................................................................................................................................................... 38

Ta bort G-sensorkortet..............................................................................................................................................38

Installera G-sensorkortet...........................................................................................................................................39

Kamera.............................................................................................................................................................................. 39

Ta bort kameran......................................................................................................................................................... 39

Installera kameran...................................................................................................................................................... 40

Handledsstöd....................................................................................................................................................................40

Sätta tillbaka handledsstödet.................................................................................................................................... 41

3 Teknik och komponenter.............................................................................................................................. 43

Nätadapter........................................................................................................................................................................43

Processorer.......................................................................................................................................................................43

Identifiera processorer i Windows 10....................................................................................................................... 43

Verifiera processoranvändningen i Aktivitetshanteraren....................................................................................... 44

Verifiera processoranvändning i Resursövervakaren............................................................................................. 44

Kretsuppsättning..............................................................................................................................................................45

Identifiera kretsuppsättningen i Enhetshanteraren i Windows 10........................................................................ 45

Minnesfunktioner............................................................................................................................................................. 46

Kontrollera systemminnet i inställningarna.............................................................................................................. 46

Kontrollera systemminne ..........................................................................................................................................46

Testa minnet med hjälp av ePSA..............................................................................................................................47

Bildskärm...........................................................................................................................................................................47

Visningsalternativ....................................................................................................................................................... 47

Identifiera bildskärmsadaptern..................................................................................................................................47

4 Innehåll

Ändra skärmupplösning............................................................................................................................................. 47

Ansluta till externa bildskärmsenheter.....................................................................................................................48

Kamerans funktioner....................................................................................................................................................... 48

Identifiera kameran i Enhetshanteraren i Windows 10...........................................................................................48

Starta kameran (Windows 7, 8.1 och 10)................................................................................................................. 48

Starta kameraappen.................................................................................................................................................. 49

Hårddisk............................................................................................................................................................................ 50

Lagringsalternativ...................................................................................................................................................... 50

Identifiera lagringsenheten i BIOS............................................................................................................................50

Identifiera lagringsenheten i Windows 10................................................................................................................50

USB-funktioner................................................................................................................................................................ 50

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)...........................................................................................................50

Hastighet..................................................................................................................................................................... 51

Program.......................................................................................................................................................................52

Kompatibilitet..............................................................................................................................................................52

HDMI 1.4............................................................................................................................................................................52

HDMI 1.4-funktioner.................................................................................................................................................. 53

Fördelar med HDMI:.................................................................................................................................................. 53

4 Systemspecifikationer................................................................................................................................. 54

Systemspecifikationer..................................................................................................................................................... 54

Processorspecifikationer.................................................................................................................................................54

Minnesspecifikationer......................................................................................................................................................55

Videospecifikationer........................................................................................................................................................ 55

Bildskärmsspecifikationer................................................................................................................................................55

Ljudspecifikationer...........................................................................................................................................................55

Lagringsalternativ............................................................................................................................................................ 56

Kommunikationsspecifikationer......................................................................................................................................56

NFC-specifikationer (Near Field Communication)...................................................................................................... 56

Specifikationer för fingeravtrycksläsaren......................................................................................................................56

Port- och kontaktspecifikationer....................................................................................................................................57

Specifikationer för pekplatta...........................................................................................................................................57

Kameraspecifikationer..................................................................................................................................................... 57

Specifikationer för IR-kamera.........................................................................................................................................57

Bildskärmsspecifikationer................................................................................................................................................58

Specifikationer för nätadaptern..................................................................................................................................... 58

Batterispecifikationer.......................................................................................................................................................59

Fysiska specifikationer.....................................................................................................................................................60

Miljöspecifikationer........................................................................................................................................................... 61

5 Systeminstallationsprogram.........................................................................................................................62

Startmeny......................................................................................................................................................................... 62

Navigeringstangenter...................................................................................................................................................... 63

Systeminstallationsalternativ.......................................................................................................................................... 63

Allmänna skärmalternativ................................................................................................................................................ 63

Skärmalternativ för systemkonfiguration...................................................................................................................... 64

Videoskärmalternativ.......................................................................................................................................................66

Innehåll 5

Skärmalternativ för Säkerhet......................................................................................................................................... 66

Skärmalternativ för säker start...................................................................................................................................... 68

Skärmalternativ för skyddstillägg för Intel programvara..............................................................................................68

Skärmalternativ för prestanda........................................................................................................................................69

Skärmalternativ för strömhantering...............................................................................................................................70

Skärmalternativ för POST Behavior (självtestbeteende).............................................................................................71

Hanterbarhet.................................................................................................................................................................... 72

Skärmalternativ för virtualiseringsstöd..........................................................................................................................73

Skärmalternativ för trådlös anslutning...........................................................................................................................73

Alternativ för underhållsskärmen....................................................................................................................................74

Alternativ på systemloggskärmen.................................................................................................................................. 74

Uppdatera BIOS i Windows ............................................................................................................................................74

System- och installationslösenord..................................................................................................................................75

Tilldela ett systemlösenord och ett installationslösenord...................................................................................... 75

Radera eller ändra ett befintligt system- och/eller installationslösenord.............................................................76

6 Felsökning....................................................................................................................................................77

Förbättrad systemutvärderingsdiagnostik före start (ePSA)......................................................................................77

Köra ePSA-diagnostik................................................................................................................................................ 77

Diagnostiklysdioder.......................................................................................................................................................... 77

7 Kontakta Dell................................................................................................................................................79

6 Innehåll

1

Arbeta med datorn

Säkerhetsinstruktioner

Följ dessa säkerhetsföreskrifter för att skydda datorn och dig själv. Om inget annat anges förutsätts det att varje procedur i det här dokumentet uppfyller följande villkor:

• Du har läst säkerhetsinformationen som medföljde datorn.

• En komponent kan ersättas eller – om du köper den separat – monteras i omvänd ordning jämfört med borttagningsproceduren.

VARNING: Koppla bort nätströmmen innan du öppnar datorkåpan eller -panelerna. När du är klar med arbetet inuti datorn, sätt tillbaka alla kåpor, paneler och skruvar innan du ansluter nätströmmen.

VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert handhavande finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.

VIKTIGT!: Många reparationer ska endast utföras av certifierade servicetekniker. Du bör endast utföra felsökning och enkla reparationer enligt vad som auktoriserats i din produktdokumentation, eller efter instruktioner från service- och support-teamet online eller per telefon. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell täcks inte av garantin. Läs och följ de säkerhetsanvisningar som medföljde produkten.

VIKTIGT!: Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig med ett jordningsarmband eller genom att regelbundet beröra en omålad, jordad metallyta innan du rör vid datorn för att utföra några demonteringsuppgifter.

VIKTIGT!: Hantera komponenter och kort varsamt. Rör inte komponenterna eller kontakterna på ett kort. Håll ett kort i dess kanter eller med hjälp av dess metallmonteringskonsol. Håll alltid komponenten, t.ex. en processor, i kanterna och aldrig i stiften.

VIKTIGT!: Dra i kontakten eller dragfliken, inte i själva kabeln, när du kopplar loss en kabel. Vissa kablar har kontakter med låsflikar. Tryck i så fall in låsflikarna innan du kopplar ur kabeln. När du drar isär kontaktdon håller du dem korrekt riktade för att undvika att kontaktstiften böjs. Se även till att båda kontakterna är korrekt inriktade innan du kopplar in kabeln.

OBS: Färgen på datorn och vissa komponenter kan skilja sig från de som visas i det här dokumentet.

Innan du arbetar inuti datorn

1 Se till att arbetsytan är ren och plan så att inte datorkåpan skadas.

2 Stäng av datorn.

3 Om datorn är ansluten till en dockningsstation (dockad) frigör du den.

4 Koppla bort alla nätverkskablar från datorn (om tillgängliga).

VIKTIGT!: Om datorn har en RJ45-port kopplar du bort nätverkskabeln genom att först koppla bort kabeln från datorn.

5 Koppla bort datorn och alla anslutna enheter från eluttagen.

6 Öppna datorhöljet.

7 Håll strömbrytaren intryckt i cirka 5 sekunder för att jorda moderkortet.

VIKTIGT!: Undvik elektriska stötar genom att alltid koppla bort datorn från eluttaget innan du utför steg 8.

VIKTIGT!: Undvik elektrostatiska urladdningar genom att jorda dig själv. Använd ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta med jämna mellanrum samtidigt som du rör vid en kontakt på datorns baksida.

8 Ta bort installerade ExpressCard-kort och smartkort från deras fack.

Arbeta med datorn 7

Stänga av datorn – Windows 10

VIKTIGT!: Undvik dataförlust genom att spara och stänga alla öppna filer och avsluta alla program innan du stänger av datorn.

1 Klicka eller tryck på .

2 Klicka eller tryck på och klicka eller tryck sedan på Shut down (stäng av) .

OBS: Kontrollera att datorn och alla anslutna enheter är avstängda. Om datorn eller någon ansluten enhet inte stängdes av automatiskt när du stängde av operativsystemet trycker du ned strömbrytaren i sex sekunder för att stänga av dem.

När du har arbetat inuti datorn

När du har utfört utbytesprocedurerna ser du till att ansluta de externa enheterna, korten och kablarna innan du startar datorn.

VIKTIGT!: Undvik skada på datorn genom att enbart använda batteriet som är utformat för den här speciella Dell-datorn. Använd inte batterier utformade för andra Dell-datorer.

1 Anslut externa enheter, som portreplikator eller mediabas, och sätt tillbaka alla kort som ExpressCard-kort.

2 Anslut eventuella telefon- eller nätverkskablar till datorn.

VIKTIGT!: Anslut alltid nätverkskablar till nätverksenheten först och sedan till datorn.

3 Anslut datorn och alla anslutna enheter till eluttagen.

4 Starta datorn.

8 Arbeta med datorn

2

Ta bort och installera komponenter

Det här avsnittet ger detaljerad information om hur man tar bort och installerar komponenter i datorn.

Lista över skruvstorlek

Tabell 1. Latitude 5289 - Lista över skruvstorlek

Komponent

Bakre hölje

Batteri

Kylfläns

Systemfläkt

WWAN-kortet

WLAN-kort

Port för nätanslutning

EDP-fäste

Pekplattans knappar

Fingeravtrycksläsare

Hållare till smartkortläsare

LED-kort

Tangentbordets stödplatta

Tangentbord

Moderkort

SSD-fäste

M2.5 x 5

8 (fästskruv)

M2.0 x 2

6

M2.0 x 3

1

1

4

1

2

2

13

2

1

M2.0 x 4L

4

6

2

(fästskruva r)

Rekommenderade verktyg

Procedurerna i detta dokument kan kräva att följande verktyg används:

• Stjärnskruvmejsel nr 0

• Stjärnskruvmejsel nr 1

• Plastrits

OBS: Skruvmejsel nr 0 är för skruvarna 0–1 och skruvmejsel nr 1 är för skruvarna 2–4

Micro SD-kort (Secure Digital)

M 2.0 x 1.7

2

M 2 2.0 x 2.0

1

1

Ta bort och installera komponenter 9

Ta bort micro-SD-kortet (secure digital)

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Tryck in micro-SD-kortet för att lossa det från datorn.

3 Skjut ut micro-SD-kortet ur datorn.

Installera Micro SD-kortet (Secure Digital)

1 Skjut in micro-SD-kortet i kortplatsen tills det klickar på plats.

2 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

SIM-kort (subscriber identity module)

Ta bort micro-SIM-kortet från micro-SIM-kortshållaren

VIKTIGT!: Om du tar bort micro-SIM-kortet när datorn är påslagen kan data gå förlorade eller så kan kortet skadas. Kontrollera att datorn är avstängd eller att nätverksanslutningarna är inaktiverade.

OBS: Micro-SIM-kortshållaren är endast tillgänglig för system som levereras med ett WWAN-kort.

1 Sätt i ett gem eller ett verktyg för borttagning av micro-SIM-kort i hålet på micro-SIM-kortshållaren.

2 Dra ut micro-SIM-kortshållaren med en rits.

3 Om ett micro-SIM-kort sitter i tar du bort det från micro-SIM-kortshållaren.

Kåpan

Ta bort kåpan

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Lossa M2,5 × L8,5-fästskruvarna som håller fast baskåpan vid datorn.

10 Ta bort och installera komponenter

3 Använd en plastrits för att bända bort kåpan, starta från gångjärnen vid den övre kanten på kåpan och lyft bort den från datorn.

OBS: Fördjupningarna är placerade nära gångjärnen på baksidan av datorn.

Installera kåpan

1 Passa in flikarna på baskåpan mot öppningarna på datorns kanter.

2 Tryck på kanterna på kåpan tills den klickar på plats.

3 Dra åt M2,5 × 5,0-fästskruvarna som håller fast baskåpan i datorn.

4 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Ta bort och installera komponenter 11

Batteriet

Försiktighetsåtgärder gällande litiumjonbatterier

VIKTIGT!:

• Var försiktig när du hanterar litiumjonbatterier.

• Ladda ur batteriet så mycket som möjligt innan du tar bort det från datorn. Detta kan göras genom att koppla bort nätadaptern från systemet för att låta batteriet laddas ur.

• Undvik att krossa, tappa, skada eller tränga in i batteriet med främmande föremål.

• Utsätt inte batteriet för höga temperaturer eller montera isär batteripaketen och -cellerna.

• Tryck inte på batteriets yta.

• Böj inte batteriet.

• Använd inte verktyg av något slag för att bända på eller mot batteriet.

• Om batteriet fastnar i en enhet på grund av att det svällt ska du inte försöka frigöra eftersom punktering, böjning eller krossning av ett litiumjonbatteri kan vara farligt. Vid en sådan händelse ska hela systemet bytas ut. Kontakta https://www.dell.com/support för att få hjälp och ytterligare anvisningar.

• Köp alltid äkta batterier från https://www.dell.com

eller auktoriserade Dell-partners och återförsäljare.

Ta bort batteriet

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

MicroSD-kort

b

kåpan

3 Så här tar du bort batteriet: a Lyft upp bandet och koppla bort batterikabeln från kontakten på moderkortet [1].

b Ta bort skruvarna (M2.0x4L) som håller fast batteriet i datorn [2].

c Lyft bort batteriet från datorn [3].

12 Ta bort och installera komponenter

Montera batteriet

1 För in batteriet i urtaget på datorn.

2 Anslut batterikabeln till kontakten på moderkortet.

3 Dra åt M2 × 4L-skruvarna som håller fast batteriet i datorn.

4 Installera: a

kåpan

b

SD-kort

5 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

PCIe Solid State-hårddisk (SSD)

Ta bort NVMe SSD-kortet

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

MicroSD-kort

b

kåpan

c

batteriet

OBS: Du behöver inte ta bort batteriet, utan du kan koppla bort batterikabeln från moderkortet.

3 Så tar du bort NVMe SSD-kortet: a Ta bort M2.0 x 3,0-skruvarna som håller fast halvledarenhetens termiska fäste och lyft bort det termiska fästet [1].

b Skjut det termiska fästet från SSD-kortet [2].

c Skjut ut och ta bort SSD-kortet från kortplatsen på moderkortet [3].

Ta bort och installera komponenter 13

Installera NVMe SSD

1 Sätt i NVMe SSD-kortet i kontakten.

2 Installera det termiska fästet över SSD-kortet.

3 Sätt tillbaka M2.0 x 3.0-skruvarna som håller fast halvledarenhetens termiska fäste.

4 Installera: a

batteriet

OBS: Om du inte har tagit bort batteriet måste du ansluta batterikabeln till moderkortet.

b

kåpan

c

MicroSD-kort

5 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

WLAN-kortet

Ta bort WLAN-kortet

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

MicroSD-kort

b

kåpan

c

batteriet

OBS: I stället för att ta bort batteriet kan du koppla bort batterikabeln från moderkortet.

3 Ta bort WLAN-kortet genom att: a Ta bort M2,0 × 3,0-skruven som håller fast metallfästet på WLAN-kortet [1].

b Lyft metallfästet [2].

14 Ta bort och installera komponenter

c Koppla ur WLAN-kablarna från kontakterna på WLAN-kortet [3].

d Ta bort WLAN-kortet från datorn [4].

Installera WLAN-kortet

1 Sätt i WLAN-kortet i kontakten på moderkortet.

2 Anslut WLAN-kablarna till kontakterna på WLAN-kortet.

3 Sätt fast metallfästet och sätt tillbaka M2,0 × 3,0-skruven som håller WLAN-kortet på plats i datorn.

4 Installera: a

batteriet

OBS: Om du inte har tagit bort batteriet måste du ansluta batterikabeln till moderkortet.

b

kåpan

c

MicroSD-kort

5 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

WWAN-kortet

Ta bort WWAN-kortet

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

MicroSD-kort

b

kåpan

c

batteriet

OBS: I stället för att ta bort batteriet kan du koppla bort batterikabeln från moderkortet.

3 Ta bort WWAN-kortet genom att:

Ta bort och installera komponenter 15

a Ta bort M2,0 × 3,0-skruven som håller fast metallfästet på WWAN-kortet.

b Lyft bort metallfästet som håller fast WWAN-kortet.

c Koppla bort WWAN-kablarna från kontakterna på WWAN-kortet.

d Lyft bort WWAN-kortet från datorn.

Installera WWAN-kortet

1 Sätt i WWAN-kortet i kontakten på moderkortet.

2 Anslut WWAN-kablarna till kontakterna på WWAN-kortet.

3 Sätt fast metallfästet och sätt tillbaka M2,0 × 3,0-skruven som håller WLAN-kortet på plats i datorn.

4 Installera: a

batteriet

OBS: Om du inte har tagit bort batteriet måste du ansluta batterikabeln till moderkortet.

b

kåpan

c

MicroSD-kort

5 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

OBS: IMEI-numret finns också på WWAN-kortet.

Strömförsörjningskort

Ta bort strömförsörjningskortet

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

MicroSD-kort

b

SIM-korthållare

OBS: SIM-facket är endast tillgänglig om datorn levereras med ett WWAN-kort.

c

kåpan

d

batteriet

3 Ta bort strömförsörjningskortet så här: a Ta bort knappcellsbatteriet som är fäst på datorn [1].

b Koppla bort strömbrytarkabeln från moderkortet [2].

c Ta bort skruvarna M2.0x3.0 för att frigöra strömförsörjningskortet [3].

d Lyft bort strömförsörjningskortet från datorn [4].

16 Ta bort och installera komponenter

Installera strömförsörjningskortet

1 För in strömförsörjningskortet i kortplatsen.

2 Sätt tillbaka M2,0 × 3,0-skruvarna som håller fast strömförsörjningskortet i datorn.

3 Anslut strömförsörjningskortets sladd till kontakten på moderkortet.

4 Sätt in knappcellsbatteriet i facket på datorn.

5 Installera: a

batteriet

b

kåpan

c

MicroSD-kort

6 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Högtalare

Ta bort högtalarmodulen

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

MicroSD-kort

b

kåpan

c

batteriet

d

strömförsörjningskort

3 Koppla bort kablarna genom att: a Koppla bort och vik smartkortets kabel [1].

b Koppla bort och vik tillbaka LED-kortets kabel [2].

Ta bort och installera komponenter 17

4 Lossa högtalarmodulen så här: a Koppla loss högtalarkabeln från kontakten på moderkortet [1].

b Dra högtalarkabeln genom att ta bort tejpen som håller fast kabeln [2].

5 Ta bort högtalarmodulen så här: a Dra högtalarkabeln genom kabelhållarna nära handledsstödet [1].

b Lyft ut högtalarmodulen från datorn.

18 Ta bort och installera komponenter

OBS: Du kan använda en plastrits för att lyft upp högtalarmodulen från datorn.

Installera högtalarmodulen

1 Placera högtalarmodulerna i öppningarna på datorn.

2 Dra högtalarkabeln genom kabelhållaren och fäst den med tejpen.

3 Anslut högtalarkabeln till kontakten på moderkortet.

4 Anslut LED-kabeln till kontakten på handledsstödet.

5 Installera: a

strömförsörjningskort

b

batteriet

c

kåpan

d

Micro SD

6 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Fingeravtryckskort

Ta bort fingeravtrycksläsarkortet

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

Micro SD

b

kåpan

c

batteriet

3 Så tar du bort fingeravtrycksläsarkortet: a Lyft upp knappcellsbatteriet som är fäst vid högtalarkablarna [1].

Ta bort och installera komponenter 19

b Koppla bort kabeln för fingeravtrycksläsaren från kortet för fingeravtrycksläsaren och USH-kortet [2].

c Ta bort skruven (M2x3) som håller fast fästet för fingeravtrycksläsaren [3].

d Lyft bort fästet för fingeravtrycksläsaren från kortet för fingeravtrycksläsaren [3].

e Lyft bort fingeravtrycksläsarkortet från kortplatsen på datorn.

OBS: Fingeravtrycksläsaren är fäst och du kan behöva en plastrits för att lyfta fingeravtrycksläsarkortet.

Installera fingeravtrycksläsarkortet

1 Installera kortet för fingeravtrycksläsaren i kortplatsen.

2 Placera fästet för fingeravtrycksläsaren på kortet.

3 Sätt tillbaka M2 × 3-skruven som håller fast fästet på kortet.

4 Anslut fingeravtrycksläsarens kabel till kortet för fingeravtrycksläsaren och USH-kortet.

5 Fäst knappcellsbatteriet på högtalarkabeln

6 Installera: a

batteriet

b

kåpan

c

Micro SD

7 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

LED-kort

Ta bort LED-kortet

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort:

20 Ta bort och installera komponenter

a

Micro SD

b

kåpan

c

batteriet

3 Ta bort LED-kortet genom att: a Koppla bort LED-kortets kabel från LED-kortet [1].

b Ta bort tejpen som håller fast LED-kortet i pekplattans panel [2].

c Ta bort skruvarna (M2x3) som håller fast LED-kortet. [3].

d Lyft bort LED-kortet från datorn [4].

Installera LED-kortet

1 Installera LED-kortet i kortplatsen.

2 Sätt tillbaka M2 × 3-skruvarna som håller fast LED-kortet.

3 Sätt fast LED-kortet med tejpen.

4 Anslut LED-kortets kabel till LED-kortet.

5 Installera: a

batteriet

b

kåpan

c

SD-kort

6 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Smartkortlåda

Ta bort och installera komponenter 21

Ta bort smartkorthållaren

OBS: Ta alltid bort smartkortet från smartkortläsaren.

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

Micro SD

b

kåpan

c

batteriet

d

SSD-kort

3 Koppla bort kablarna genom att: a Koppla bort smartkortets kabel [1] och vik den bort från smartkortlådan.

b Koppla bort LED-kortets kabel [2] och vik den bort från smartkortlådan.

c Ta bort halvledarenhetens termiska matris från SSD-kortplatsen 3].

OBS: Du kan behöva använda kraft för att ta bort halvledarenhetens termiska matris.

4 Så tar du bort smartkorthållaren: a Ta bort skruvarna (M2.0x1.7) som håller fast smartkortshållaren i datorn [1].

b Lyft bort smartkorthållaren från datorn [2].

22 Ta bort och installera komponenter

Installera smartkorthållaren

1 Skjut tillbaka smartkortshållaren i kortplatsen för att passa med skruvhållarna på datorn.

2 Sätt tillbaka skruvarna (M2.0x1.7) för att fästa smartkorthållaren i datorn.

3 Fäst den termiska matrisen i SSD-kortplatsen.

4 Sätt fast LED-kortets kabel och anslut den till LED-kortet på datorn.

5 Sätt fast smartkortets kabel och anslut den till USH-kortet i datorn .

6 Installera: a

SSD-kort

b

batteriet

c

kåpan

d

Micro SD

7 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Kylfläns

Ta bort kylflänsenheten

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

Micro SD

b

kåpan

c

batteriet

3 Ta bort kylflänsenheten: a Koppla bort fläktkabeln från moderkortet [1].

Ta bort och installera komponenter 23

b Ta bort skruvarna (M2.0x3.0) som håller fast fläkten i moderkortet.

c Ta bort skruvarna (M2.0x3.0) som håller fast kylflänsen i moderkortet [2].

d Lyft upp kylflänsenheten från moderkortet.

Installera dissipatorenheten

1 Rikta in kylflänsenheten med skruvhållarna på moderkortet.

2 Sätt tillbaka M2.0 × 3.0-skruvarna som håller fast dissipatorn på moderkortet.

OBS: Dra åt skruvarna på moderkortet i ordningen som anges i bildtexten [1, 2, 3, 4] som visas på dissipatorn.

3 Sätt tillbaka M2.0 × 3.0-skruvarna som håller fast fläkten på moderkortet.

4 Anslut fläktkabeln till kontakten på moderkortet.

5 Installera: a

batteriet

b

kåpan

6 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Bildskärmsenhet

Ta bort bildskärmsenheten

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

Micro SD

b

kåpan

c

batteriet

24 Ta bort och installera komponenter

d

WLAN-kort

e

WWAN-kortet

3 Ta bort tejpen som håller fast antennkablarna och dra kablarna från kabelhållarna.

4 Koppla från: a IR-kamera och pekskärmskabel [1].

b Ta bort skruvarna (M2x1.7L) som håller fast eDP-fästet och lyft bort det från datorn [2].

c Koppla bort eDP-kabeln från moderkortet [3].

d Anslut G-sensorn och eDP-kablarna [4].

Ta bort och installera komponenter 25

5 Lyft upp basen i datorn bort från bildskärmsmonteringen.

6 Ta bort bildskärmsenheten.

a Placera datorns bas med bildskärmsmonteringen i 270 grader (bärbar dator) eller 90 grader (surfplatta).

OBS: Om systemet används som en bärbar dator och sedan visa bör sitta i 270 grader och för en helt sluten tabletkonfiguration, bör skärmen vara 90 grader.

b Ta bort skruvarna (M2.5x4.0) som håller fast fästena för bildskärmsgångjärnet [1].

c Lyft bort bildskärmsenheten från systemet [2].

26 Ta bort och installera komponenter

Installera bildskärmsenheten

1 Placera datorns bas på en plan yta.

2 Installera rätt genom att rikta in den med bildskärmens gångjärnsskruvhållare.

3 Sätt tillbaka de M2,5 x 5 mm-skruvarna för att fästa bildskärmsenheten

4 Stäng skärmmonteringen och vänd datorn upp och ned.

5 Anslut kablarna: a G-sensor och eDP-kabeln b Placera eDP-fästet på eDP-kabeln och sätt tillbaka de två (M2 x 1,7L) skruvarna på hållaren.

c Anslut IR-kamera- och pekskärmskablarna

6 Dra antennkablarna genom kabelhållarna.

7 Sätt fast tejpen så att bildskärmskabeln sitter fast på moderkortet.

8 Installera: a

WWAN-kortet

b

WLAN-kort

c

batteriet

d

kåpan

e

Micro SD

9 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Ta bort dummy-SIM-kortshållare

För modeller som levererades med ett WWAN-kort, måste SIM-kortshållaren först tas bort från systemet innan du tar bort moderkortet.

För att ta bort SIM-kortshållaren från systemet, följ stegen som beskrivs i avsnittet isärtagning av fältservicemanualenl. För modeller som levererades med endast ett trådlöst kort måste en dummy-SIM-kortshållare först tas bort från systemet innan du tar bort moderkortet. Här följer stegen för att ta bort dummy-SIM-kortshållaren

1 Tryck på spärrhaken på SIM-kortplatsen inåt.

Ta bort och installera komponenter 27

2 Skjut ut SIM-korthållaren från systemet.

Moderkort

Ta bort moderkortet

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

Micro SD

b

SIM-korthållare

Om ditt system levereras med ett WWAN-kort, kommer det att ha ett dummy-SIM-fack c

dummy-SIM-kortshållare

d

kåpan

e

batteriet

f

SSD-kort

g

WLAN-kort

h

WWAN-kortet

i

kylflänsmonteringen

3 Koppla bort följande kablar från moderkortet: a kabel för pekskivan b USH-kabeln c lysdiodkortkabel

28 Ta bort och installera komponenter

4 Koppla bort eDP-kabeln.

OBS: För att koppla bort eDP-kabeln, ta bort M 2 x 1,7 L skruvarna som håller fast eDP stödkonsolen och lyft bort den från datorn, koppla bort eDP-kabeln från moderkortet.

5 För att lossa kablarna: a Vänd på knappcellsbatteriet för att visa högtalarkabeln [1].

b Koppla bort högtalarkabeln från moderkortet [2].

c Koppla bort strömbrytarkortets kabel från moderkortet [3].

Ta bort och installera komponenter 29

6 Ta bort tejpen som håller fast antennkablarna och trä dra kablarna från kabelhållarna.

7 Ta bort moderkortet genom att: a Ta bort M2.0 x 4L-skruvarna som håller fast USB-Typ-C-fästet [1].

b Lyft USB-Typ-C-fästet från Typ-C-modulen [2].

c Ta bort skruvarna (M2.0x3.0) som håller fast moderkortet i datorn [3].

d Lyft bort moderkortet från datorn [4].

30 Ta bort och installera komponenter

Installera moderkortet

1 Rikta in moderkortet med skruvhållarna i datorn.

2 Sätt tillbaka M2.0 × 3.0-skruvarna som håller fast moderkortet i datorn.

3 Placera USB Type-C-fästet på Type C-modulen.

4 Sätt tillbaka M 2.0 × 4L-skruvarna som håller fast USB Type-C-fästet på Type-C-modulen.

5 Dra antennkabeln genom kabelklämmorna och sätt fast tejpen så att den håller fast antennkablarna.

6 Anslut strömförsörjningskortet och högtalarkabeln till moderkortet.

7 Fäst knappcellsbatteriet på högtalarkabeln.

8 Anslut USH-kortet, kortet för styrplattan och kablarna för LED-kortet till moderkortet.

1

OBS: If your computer has a WWAN card, then SIM card tray installation is a requirement.

9 Installera: a

dissipatormodul

b

WWAN-kort

c

WLAN-kort

d

SSD-kort

e

batteriet

f

kåpan

g

SIM-kortshållare

h

Micro SD

10 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Realtidsklockan (RTC)

Ta bort och installera komponenter 31

Ta bort realtidsklocka (RTC)

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

Micro SD-kort

b

SIM-korthållare

OBS: SIM-facket är endast tillgänglig om datorn levereras med ett WWAN-kort.

c

kåpan

d

batteriet

e

SSD-kort

f

WLAN-kort

g

WWAN-kortet

h

kylflänsenhet

i

moderkort

OBS: RTC är placerad på moderkortet och därför är borttagning av moderkortet ett krav.

3 Koppla ur RTC-kabeln för att frigöra den från moderkortet.

Installera realtidsklockan (RTC)

1 Anslut knappcellsbatterikabeln till moderkortet.

2 Installera: a

moderkort

b

kylflänsmodul

c

WWAN-kort

d

WLAN-kort

e

SSD-kort

f

batteriet

g

kåpan

h

Micro SD

i SIM-kortshållare

32 Ta bort och installera komponenter

3 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Realtidsklockan är placerad på moderkortet. Därför måste moderkortet installeras efter att realtidsklockan installerats.

Tangentbord

Ta bort tangentbordsenheten

OBS: Tangentbordet och tangentbordshyllan tillsammans kallas för tangentbordsenheten.

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

Micro SD

b

SIM-korthållare

OBS: SIM-facket är endast tillgänglig om datorn levereras med ett WWAN-kort.

c

kåpan

d

batteriet

e

SSD-kort

f

WLAN-kort

g

WWAN-kortet

h

kylflänsmonteringen

i

moderkort

3 Ta bort och koppla loss kablarna: a Lysdiodkortkabel [1] b SSD termisk matris [2] c Tangentbordet och kablar för bakgrundsbelyst tangentbord [3]

4 Så här tar du bort tangentbordet: a Ta bort skruvarna (M2.0x3.0) som håller fast tangentbordet i datorchassit [1].

Ta bort och installera komponenter 33

b Lyft bort tangentbordet från chassiet [2].

Ta bort tangentbordet från tangentbordshyllan

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2

Ta bort tangentbordet.

3 Ta bort tangentbordet från tangentbordshyllan: a Ta bort skruvarna (M2.0x2.0) som håller fast tangentbordet i tangentbordsenheten [1].

b Lyft bort tangentbordet från tangentbordshyllan [2].

34 Ta bort och installera komponenter

Installera tangentbordet på tangentbordshållaren

1 Rikta in tangentbordet med skruvhållarna på tangentbordshyllan.

2 Dra åt M2,0 × 2,0-skruvarna som håller fast tangentbordet på tangentbordshållaren.

3

Installera tangentbordet .

Installera tangentbordsenheten

OBS: Tangentbordet och tangentbordshållaren kallas tillsammans för tangentbordsenheten.

1 Rikta in tangentbordsenheten med skruvhållarna på chassit.

2 Sätt tillbaka M2,0 × 3,0-skruvarna som håller fast tangentbordet vid chassit.

3 Fäst och anslut tangentbordet och kablarna för tangentbordet med bakgrundsbelysning till tangentbordet.

4 Sätt fast LED-kortskabeln på tangentbordet.

5 Sätt fast det termiska SSD-skyddet på SSD-modulen.

OBS: Om din dator har ett WWAN-kort måste en SIM-kortshållare installeras.

6 Installera: a

moderkort

b

dissipatormodul

c

WWAN-kort

d

WLAN-kort

e

SSD-kort

f

batteriet

g

kåpan

h

Micro SD

i SIM-kortshållare

7 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Ta bort och installera komponenter 35

Bildskärmspanel

Ta bort bildskärmspanelen

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

Micro SD

b

kåpan

c

batteriet

d

WLAN-kort

e

WWAN-kortet

f

bildskärmsenhet

3 Så här lossar du bort bildskärmsenheten: a Bänd bort bildskärmspanelen från bildskärmsgångjärnen [1].

b Tryck bort bildskärmsgångjärnen från fördjupningarna på den nedre kanten [2].

c Fortsätt längs kanterna för att frigöra bildskärmspanelen [3,4].

4 Vänd på bildskärmspanelen.

36 Ta bort och installera komponenter

5 Koppla bort kablarna: a G-sensors kabel[1].

b Dra bort tejpen som håller fast bildskärmskabeln [2].

c Lyft metallfliken som håller bildskärmskabeln på plats [3].

d Koppla bort bildskärmskabeln från bildskärmspanelen.

Ta bort och installera komponenter 37

Installera bildskärmspanelen

1 Placera bildskärmspanelen nära den vänstra överdelen av bildskärmskåpan.

2 Anslut bildskärmskabeln till bildskärmskåpan till bildskärmspanelen.

3 Sätt fast tejpen som håller fast bildskärmskabeln på bildskärmspanelen.

4 Anslut G-sensorkabeln till kontakten på bildskärmspanelen.

5 Vänd bildskärmspanelen på bildskärmskåpan.

6 Tryck på kanterna som håller fast bildskärmspanelen i bildskärmsenheten.

7 Installera: a

WLAN-kort

b

WWAN-kortet

c

batteriet

d

kåpan

e

Micro SD

8 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

G-sensorkort

Ta bort G-sensorkortet

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

Micro SD

b

kåpan

c

batteriet

d

WLAN-kort

e

WWAN-kortet

f

bildskärmsenhet

g

bildskärmspanel

3 Så här tar du bort G-sensorkortet: a Ta bort M2,0 x 3,0-skruven som håller fast G-sensorkortet i bildskärmskåpan [1].

b Vänd på G-sensorkortet för att komma åt bildskärmskabeln [2].

c Koppla bort bildskärmskabeln från G-sensorkortet [3].

38 Ta bort och installera komponenter

Installera G-sensorkortet

1 Placera G-sensorkortet på bildskärmskåpan.

2 Anslut bildskärmskabeln till G-sensorkortet.

3 Vänd på G-sensorkortet så att den passar med skruvhållaren på bildskärmskåpan.

4 Sätt tillbaka skruven (M2,0 x 3,0) som håller fast G-sensorkortet i bildskärmskåpan.

5 Installera:

a I bildskärmspanel

b

WLAN-kort

c

WWAN-kortet

d

batteriet

e

kåpan

f

Micro SD

6 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Kamera

Ta bort kameran

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

Micro SD

b

kåpan

c

batteriet

d

WLAN-kort

Ta bort och installera komponenter 39

e

WWAN-kortet

f

bildskärmsenhet

g

bildskärmspanel

3 Så tar du bort kameran: a Koppla bort kamerakabeln från kameramodulen [1].

b Lossa kameramodulen för att lyfta bort den från bildskärmskåpan [2].

Installera kameran

1 För in kameramodulen i facket på bildskärmskåpan.

2 Sätt fast kameramodulen för att säkra modulen mot bildskärmskåpan.

3 Anslut kamerakabeln till kontakten på kameramodulen.

4 Installera: a

bildskärmspanel

b

bildskärmsenhet

c

WLAN-kort

d

WWAN-kortet

e

batteriet

f

kåpan

g

Micro SD

5 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Handledsstöd

40 Ta bort och installera komponenter

Sätta tillbaka handledsstödet

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

kåpan

b

batteriet

c

SSD-modul

d

WLAN-kort

e

WWAN-kortet

f

strömförsörjningskort

g

kylflänsenhet

h

RTC

i

LED-kort

j

högtalare

k

smartkorthållaren

l

bildskärmsenhet

m

moderkort

n

tangentbordet

Komponenten som du har kvar är handledsstödet.

3 Sätt tillbaka handledsstödet.

4 Installera: a

tangentbordsenhet

b

moderkort

c

bildskärmsenhet

d

smartkorthållaren

e

högtalare

f

LED-kort

g

RTC

Ta bort och installera komponenter 41

h

kylfläns

i

strömförsörjningskort

j

WLAN-kort

k

WWAN-kortet

l

PCIE SSD-kortet

m

batteriet

n

kåpan

5 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

42 Ta bort och installera komponenter

3

Teknik och komponenter

I det här kapitlet beskrivs den teknik och de komponenter som finns i systemet.

Ämnen:

Nätadapter

Processorer

Kretsuppsättning

Minnesfunktioner

Bildskärm

Kamerans funktioner

Hårddisk

USB-funktioner

HDMI 1.4

Nätadapter

Den här bärbara datorn levereras med nätadaptrar på 45 W eller 65 W.

VARNING: När du kopplar bort nätadapterkabeln från den bärbara datorn ska du hålla tag i kontakten, inte i sladden, och dra ut den försiktigt men bestämt så att sladden inte skadas.

VARNING: Nätadaptern passar i vägguttag i hela världen. Eluttag och elkontakter kan dock se olika ut i olika länder. Om du använder felaktiga sladdar eller kopplar sladdar eller kontaktdosor på fel sätt, kan brand uppstå eller utrustningen skadas.

Processorer

Latitude 5289 levereras med någon av följande processorer:

• Intel Core i3–7100U-processor (3 MB cacheminne, 3,90 GHz)

• Intel Core i5-7200U-processor (3 MB cacheminne, upp till 3,10 GHz)

• Intel Core i5-7300U-processor (3 MB cacheminne, upp till 3,50 GHz)

• Intel Core i7-7600U-processor (4 MB cacheminne, upp till 3,90 GHz)

OBS: Klockhastigheten och prestanda varierar beroende på arbetsbelastning och andra variabler.

Identifiera processorer i Windows 10

1 Skriv Device Manager (Enhetshanterare) i fältet Ask me anything (Fråga mig något) .

Fönstret Enhetshanteraren visas.

2 Klicka på Processor .

Processorinformationen visas.

Teknik och komponenter 43

Figur 1. processor

Verifiera processoranvändningen i Aktivitetshanteraren

1 Högerklicka på aktivitetsfältet. Välj Aktivitetshanteraren

2 Du kan även öppna aktivitetshanteraren genom att trycka på CTRL+ALT+DEL .

Fönstret Aktivitetshanteraren visas.

3 Tryck på fliken Prestanda i fönstret Aktivitetshanteraren .

Verifiera processoranvändning i Resursövervakaren

1 Högerklicka på surfplattan.

2 Välj Starta Aktivitetshanteraren .

Fönstret Aktivitetshanteraren visas.

44 Teknik och komponenter

3 Tryck på fliken Prestanda i fönstret Aktivitetshanteraren .

Processorernas prestandadetaljer visas.

4 Klicka på Öppna Resursövervakaren .

Kretsuppsättning

Kretsuppsättningen är inbyggd i processorn.

Identifiera kretsuppsättningen i Enhetshanteraren i Windows

10

OBS: Den kretsuppsättningsinformation som visas ger en allmän bild och kan skilja sig från vad som faktiskt visas.

1 Skriv Device Manager (enhetshanteraren) i fältet Ask me anything (Fråga mig något) .

Enhetshanteraren öppnas.

2 Expandera Systemenheter och sök efter kretsuppsättningen.

Teknik och komponenter 45

Minnesfunktioner

Minnet är integrerat på moderkortet och kan inte bytas ut som en modul. Latitude 5289 stöder följande minneskonfigurationer:

• 16 G 1 866 MHz LPDDR3

• 4 G 1 866 MHz LPDDR3

• 8 G 1 866 MHz LPDDR3

Kontrollera systemminnet i inställningarna

1 Slå på eller starta om den bärbara datorn.

2 När Dell-logotypen visas, tryck på F2.

Meddelandet Entering BIOS (Öppnar BIOS) visas.

3 I den vänstra rutan, välj Inställningar

>

Allmänt

>

Systeminformation ,

Minnesinformationen visas i den högra rutan.

Kontrollera systemminne

Windows 10

1 Tryck på Windows -knappen och välj All Settings (Alla inställningar)

>

System .

2 Under System klickar du på About (Om) .

46 Teknik och komponenter

Testa minnet med hjälp av ePSA

1 Starta (eller starta om) datorn.

2 Tryck på F12 eller Fn + PWR om du vill anropa ePSA-diagnostiken.

PSA (Preboot System Assessment) startar på datorn.

OBS: Om du väntar för länge och operativsystemets logotyp visas bör du vänta tills inloggningsskärmen/skrivbordet visas.

Stäng av datorn och prova igen.

Om minnestestet resulterar i 25 eller färre fel, eller då RMT med grundläggande funktioner automatiskt löser problemen. Resultatet blir godkänt när felen har åtgärdats. Om minnestestet resulterar i 56-50 fel, maskerar RMT:s grundläggande funktion defekta block och resulterar i pass utan krav på byte av minne. Om testresultatet blir fler än 50 fel stoppas testet. Resultatet indikerar att minnet behöver bytas ut.

Bildskärm

Avsnittet om bildskärmen innehåller information om hur du identifierar bildskärmsadaptern från bildskärmhanteraren samt anvisningar för hur du ändrar skärmupplösningen. Det innehåller även information om hur du ansluter flera bildskärmar.

Visningsalternativ

Den här bärbara datorn levereras med 12,5-tums FHD pekskärm med Corning Gorilla-glas 4 (1920 x 1080).

Identifiera bildskärmsadaptern

1 Skriv Device Manager (enhetshanteraren) i fältet Ask me anything (Fråga mig något) .

Fönstret Display Manager (Aktivitetshanteraren) visas.

2 Expandera Display adapters (Bildskärmsadaptrar) .

Information om bildskärmsadaptrar visas.

Figur 2. bildskärmsadapter

Ändra skärmupplösning

1 Högerklicka på skrivbordet och markera Display Settings (Bildskärmsinställningar) .

2 Tryck eller klicka på Advanced display settings (Avancerade bildskärmsinställningar) .

3 Välj den upplösning som krävs från listrutan och klicka på Verkställ .

Teknik och komponenter 47

Ansluta till externa bildskärmsenheter

Följ dessa steg om du vill ansluta datorn till en extern bildskärmsenhet:

1 Kontrollera att projektorn är påslagen och anslut projektorkabeln till en videoport på datorn.

2 Tryck på Windows-logotyptangenten.

3 Välj ett av följande lägen:

• Endast PC-skärm

• Duplicera

• Utöka

• Endast Andra skärmen

OBS: Mer information finns i dokumentet som levererades med bildskärmsenheten.

Kamerans funktioner

Den här bärbara datorn levereras med en framåtvänd kamera med en bildupplösning på 1 280 × 720 (maximalt). En framåtvänd IR-kamera

är också tillgänglig. Kameran sitter högst upp i mitten av bildskärmen.

Identifiera kameran i Enhetshanteraren i Windows 10

1 I rutan Sök , skriv enhetshanterare

, och tryck för att starta det.

2 Under Enhetshanteraren , expandera Bildenheter .

Starta kameran (Windows 7, 8.1 och 10)

Om du vill starta kameran öppnar du ett program som använder kameran. Om du till exempel trycker på Skype-programvaran som medföljde den bärbara datorn, aktiveras kameran. På samma sätt aktiveras webbkameran om du chattar på internet och programmet begär

åtkomst till webbkameran.

48 Teknik och komponenter

Starta kameraappen

1 Tryck på Windows -knappen och välj All apps (Alla appar) .

2 Välj Camera (kamera) från applistan.

3 Om Camera (kamera) appen inte finns i applistan, sök efter den.

Teknik och komponenter 49

Hårddisk

Det här avsnittet beskriver hur du identifierar den hårddisktyp är installerad i systemet.

Lagringsalternativ

Den här bärbara datorn stöder M.2 SATA SSD- och M.2 PCIe NVMe SSD-enheter.

Identifiera lagringsenheten i BIOS

1 Starta eller starta om din bärbara dator.

2 När Dell-logotypen visas, gör något av följande för att öppna BIOS-inställningsprogrammet:

• Tryck på F2 tills du ser meddelandet Entering BIOS (Öppnar BIOS). Öppna menyn med startalternativ genom att trycka på F12.

Lagringsenhet (HDD eller SSD-typ) i listan under Systeminformation under allmänna gruppen.

Identifiera lagringsenheten i Windows 10

1 Skriv Device Manager (enhetshanteraren) i fältet I´m Cortana, Ask me anything (Jag heter Cortana, fråga mig något) .

Fönstret Enhetshanteraren visas.

2 Klicka på Disk Drives (Diskenheter) .

De lagringsenheter som är installerade i systemet visas.

USB-funktioner

Universal Serial Bus, eller USB som det brukar kallas, introducerades i datorvärlden år 1996 och innebar en dramatiskt förenkling av anslutningen mellan värddatorer och sådan kringutrustning som möss och tangentbord, externa hårddiskar eller optiska enheter, Bluetooth och andra kringenheter på marknaden.

Låt oss med hjälp av nedanstående tabell ta en snabb titt på hur USB har utvecklats.

Tabell 2. Utveckling av USB

Typ Dataöverföringshastighet

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 5 Gbps

USB 2.0

480 Mbps

USB 1.1

USB 1.0

12 Mbps

1,5 Mbps

Kategori

Superhastighet

Hög hastighet

Full hastighet

Låg hastighet

Introduktionsår

2010

2000

1998

1996

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

I många år har USB 2.0 varit den rådande gränssnittsstandarden i PC-världen med omkring 6 miljarder sålda enheter, men behovet av ännu högre hastighet växer i och med att datorhårdvaran blir allt snabbare och kraven på bandbredd allt större. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 är svaret

50 Teknik och komponenter

på konsumenternas krav med en hastighet som i teorin är 10 gånger snabbare än föregångaren. I korthet har USB 3.1 Gen 1 följande egenskaper:

• Högre överföringshastigheter (upp till 5 Gbps).

• Ökad maximal bussprestanda och ett mer effektivt strömutnyttjande för bättre samverkan med energislukande enheter.

• Nya energisparfunktioner.

• Dataöverföring med full duplex och stöd för nya överföringstyper.

• Bakåtkompatibilitet med USB 2.0.

• Nya kontakter och kablar.

I avsnitten som följer behandlas några av de vanligaste frågorna angående USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

Hastighet

För närvarande finns det tre hastighetslägen som definieras i den senaste specifikationen för USB 3.0/USB 3.1 Gen 1, nämligen

SuperSpeed, Hi-Speed och Full-Speed. Det nya SuperSpeed-läget har en överföringshastighet på 4,8 Gbit/s. Specifikationen omfattar fortfarande USB-lägena Hi-Speed och Full-Speed, eller vad som brukar kallas USB 2.0 och USB 1.1. Dessa lägen är fortfarande långsammare (480 Mbit/s respektive 12 Mbit/s), men finns kvar för att säkerställa bakåtkompatibilitet.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ger en mycket högre prestanda tack vare följande tekniska förändringar:

• En ytterligare fysisk buss har lagts till parallellt med den befintliga USB 2.0-bussen (se bilden nedan).

• USB 2.0 hade tidigare fyra ledningar (ström, jord och ett ledningspar för differentiella data). Med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 tillkommer ytterligare fyra, vilket ger två par för differentialsignaler (för mottagning och sändning) för en kombination av totalt åtta anslutningar i kontakter och kablar.

• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 använder ett dubbelriktat datagränssnitt i stället för den lösning med halv duplex som USB 2.0 använder. Detta ger en tiofaldig ökning av den teoretiska bandbredden.

Med dagens ständigt ökande krav på dataöverföringar med HD-videoinnehåll, lagringsenheter med terabyte-kapacitet, digitala kameror med högt megapixelvärde osv. räcker det inte alltid med hastigheten hos USB 2.0. Dessutom kan ingen USB 2.0-anslutning någonsin komma i närheten av en teoretisk maximal genomströmningshastighet på 480 Mbit/s, vilket innebär dataöverföringar vid 320 Mbit/s (40 MB/s) – den realistiska maxhastigheten. På samma sätt kommer anslutningar med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 aldrig att uppnå 4,8 Gbit/s. Vi kommer antagligen att få se en realistisk maxhastighet på 400 MB/s med overhead. Med den hastigheten är USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 tio gånger snabbare än USB 2.0.

Teknik och komponenter 51

Program

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 öppnar upp överföringsbanorna och ger enheterna mer utrymme att leverera bättre övergripande prestanda. I fall där USB-video nätt och jämnt var uthärdligt tidigare (både vad det gällde maximal upplösning, väntetid och videokomprimering) är det enkelt att föreställa sig att en bandbredd som är 5–10 gånger större gör att det fungerar mycket bättre. Single-Link DVI kräver en genomströmning på nästan 2 Gbit/s. I fall där 480 Mbit/s var begränsande är 5 Gbit/s mer än lovande. Med den utlovade hastigheten på

4,8 Gbit/s kommer standarden att passa utmärkt i en del produkter som tidigare inte alls var lämpade för USB, som externa RAIDlagringssystem.

I tabellen nedan visas några av de tillgängliga produkterna med SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1:

• Externa USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-hårddiskar för stationär dator

• Portabla USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-hårddiskar

• Dockningsstationer och adaptrar med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• Flashenheter och läsare med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• Solid State-hårddiskar med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• RAID-system med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• Optiska medieenheter

• Multimedieenheter

• Nätverkshantering

• Adapterkort och hubbar med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Kompatibilitet

Det som är så bra är att USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 redan från starten har utformats för att fungera smidigt tillsammans med USB 2.0. Även om USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 kräver nya fysiska anslutningar och därmed nya kablar för att kunna utnyttja hastigheten i det nya protokollet, behåller själva anslutningen samma rektangulära form med de fyra USB 2.0-kontakterna på exakt samma ställe som tidigare. På USB

3.0/USB 3.1 Gen 1-kablarna finns fem nya kontakter för oberoende mottagning och sändning av data som endast fungerar när de ansluts till en riktig SuperSpeed USB-anslutning.

Windows 8/10 har inbyggt stöd för USB 3.1 Gen 1-styrenheter. Detta i motsats till tidigare versioner av Windows, som fortsätter att kräva separata drivrutiner för USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-styrenheter.

Microsoft har meddelat att Windows 7 kommer att ha stöd för USB 3.1 Gen 1, kanske inte direkt men genom ett kommande Service Pack eller en uppdatering. Det är inte uteslutet att tro att en lyckad lansering av stöd för USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 i Windows 7 kommer att leda till att SuperSpeed även finner sin väg till Vista. Microsoft har bekräftat detta genom att konstatera att de flesta av deras partners anser att

även Vista bör ha stöd för USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

Det är i dagsläget oklart om Windows XP kommer att ha stöd för SuperSpeed. Med tanke på att XP är ett sju år gammalt operativsystem

är sannolikheten för detta mycket liten.

HDMI 1.4

Det här ämnet beskriver HDMI 1.4 och dess funktioner och fördelar.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett okomprimerat, helt digitalt ljud-/videogränssnitt som stöds av branschen. HDMI ger ett gränssnitt mellan vilken kompatibel digital ljud-/videokälla som helst, t.ex. en DVD-spelare eller A/V-mottagare, och en kompatibel digital ljud- och/eller bildskärmsenhet, t.ex. en digital TV (DTV). De avsedda användningsområdena för HDMI-TV-apparater och DVD-spelare. De främsta fördelarna är att mängden kablar minskar och att innehållet skyddas. HDMI stöder standardvideo, förbättrad video eller HD-video plus flerkanaligt digitalt ljud via en och samma kabel.

OBS: HDMI 1.4 ger stöd för 5.1-kanalsljud.

52 Teknik och komponenter

HDMI 1.4-funktioner

• HDMI-Ethernetkanal – Lägger till nätverksfunktion med hög hastighet till en HDMI-länk, vilket gör att användarna kan dra full nytta av enheter som använder IP utan någon separat Ethernet-kabel

• Returkanal för ljud – Gör att en HDMI-ansluten TV med en inbyggd mottagare kan skicka ljuddata ”uppströms” till ett surroundljudsystem, vilket eliminerar behovet av en separat ljudkabel

• 3D – Definierar indata/utdata-protokoll för de vanligaste 3D-videoformaten, vilket möjliggör spel i äkta 3D och tillämpningar för 3Dhemmabiosystem

• Innehållstyp – Signalering av innehållstyp i realtid mellan skärm och källenheter, vilket gör att en TV kan optimera bildinställningarna baserat på innehållstyp

• Ytterligare färgrymder – Lägger till stöd för ytterligare färgmodeller som används inom digitalfoto och datorgrafik

• Stöd för 4K – Möjliggör videoupplösningar på betydligt mer än 1080 p och har stöd för nästa generation skärmar som tävlar med de

Digital Cinema-system som används på många kommersiella biografer

• HDMI Micro-kontakt – En ny, mindre kontakt för mobiltelefoner och andra bärbara enheter som hanterar videoupplösningar på upp till

1080 p

• Automotive Connection System – Nya kablar och kontakter för fordonsvideosystem, utformade för att uppfylla de unika kraven som fordonsmiljön ställer samtidigt som de ger äkta HD-kvalitet

Fördelar med HDMI:

• HDMI med hög kvalitet överför okomprimerat digitalt ljud och video för den bästa och skarpaste bildkvaliteten

• HDMI till låg kostnad ger kvaliteten och funktionaliteten hos ett digitalt gränssnitt samtidigt som det stöder okomprimerade videoformat på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt

• Audio HDMI stöder flera ljudformat från standardstereo- till flerkanaligt surroundljud

• HDMI kombinerar video och flerkanalsljud i en enda kabel, vilket gör att du undviker de kostnader, den komplexitet och den risk för sammanblandning som förknippas med mängden kablar som för närvarande används i A/V-system

• HDMI stöder kommunikation mellan videokällan (exempelvis en DVD-spelare) och DTV, vilket möjliggör nya funktioner

Teknik och komponenter 53

4

Systemspecifikationer

OBS: Erbjudanden kan variera mellan olika regioner. Följande specifikationer är endast vad som enligt lag måste levereras med datorn. Mer information om datorns konfiguration får du om du klickar på Start Hjälp och support i ditt Windows-operativsystem och väljer alternativet att visa datorinformation.

Ämnen:

Systemspecifikationer

Processorspecifikationer

Minnesspecifikationer

Videospecifikationer

Bildskärmsspecifikationer

Ljudspecifikationer

Lagringsalternativ

Kommunikationsspecifikationer

NFC-specifikationer (Near Field Communication)

Specifikationer för fingeravtrycksläsaren

Port- och kontaktspecifikationer

Specifikationer för pekplatta

Kameraspecifikationer

Specifikationer för IR-kamera

Bildskärmsspecifikationer

Specifikationer för nätadaptern

Batterispecifikationer

Fysiska specifikationer

Miljöspecifikationer

Systemspecifikationer

Funktion

Kretsuppsättning

DRAM-bussbredd

Flash EPROM

PCIe-buss

Specifikationer

Inbyggd i processorn

64-bitar

SPI 128 Mbits

100 MHz

Processorspecifikationer

Funktion

Typer

Specifikationer

• 7:e generationens Intel Core i3-7100U-processor (upp till 2,4 Ghz, 3 MB cacheminne, 15 W)

• 7:e generationens Intel Core i5-7200U-processor (upp till 3,1 Ghz, 3 MB cacheminne, 15 W)

• 7:e generationens Intel Core i5-7300U-processor (upp till 3,5 Ghz, 3 MB cacheminne, 15 W), vPro

54 Systemspecifikationer

Funktion Specifikationer

• 7:e generationens Intel Core i7-7600U-processor (upp till 3,9 Ghz, 4 MB cacheminne, 15 W), vPro

Minnesspecifikationer

Funktion

Minneskapacitet

Minnestyp

Specifikationer upp till 16 GB (på kortet)

LPDDR3 SDRAM – 1 866 MHz

Videospecifikationer

Funktion

Typ

Specifikationer

Inbyggt på moderkortet

Styrenhet för Unified

Memory

Architecture (UMA)

Intel HD-grafik 620

Externt bildskärmsstöd

• På system – eDP (intern skärm), HDMI 1.4, Type-C-port

• Tillval – Type-C-port med VGA, Type-C-port med DVI

Bildskärmsspecifikationer

Funktion

Typ

Specifikationer

12,5-tums pekskärm med Corning Gorilla Glass 4, stöd för aktiv penna, antireflexbehandlad och fläckskyddad

Ljusstyrka

Diagonalt

255 nit (normalt)

317,5 mm (12,5 tum)

Äkta upplösning 1 920 × 1 080

Uppdateringshastigh et

60 Hz

Maximal betraktningsvinkel – horisontellt

80/-80 grader

Maximal betraktningsvinkel – vertikalt

80/-80 grader

Bildpunktstäthet FHD 0,144 mm

Ljudspecifikationer

Funktion

Typer

Specifikationer

Fyrkanaligt högkvalitativt ljud

Styrenhet Waves MaxxAudio Pro

Stereokonvertering 16/20/24-bitars—analog-till-digital och digital-till-analog

Systemspecifikationer 55

Funktion

Internt gränssnitt

Externt gränssnitt

Högtalare

Intern högtalarförstärkare

Volymkontroller

Specifikationer

Högdefinitionsljud

Mikrofoningång, stereohörlurar och universellt ljuduttag

Två

2 W (RMS) per kanal

Knappar för volymkontroll och snabbtangenter

Lagringsalternativ

Funktion

Lagringsalternativ

Specifikationer

• M.2 SATA SSD på 128 GB/256 GB/360 GB

• M.2 PCIe NVMe SSD på 256 GB/512 GB/1 TB

• M.2 PCIe NVMe SED på 256 GB/512 GB

• M.2 sekundärt PCIe SSD på 128 GB/256 GB (i WWAN-facket)

Kommunikationsspecifikationer

Funktioner

Trådlös

Specifikationer internt trådlöst lokalt nätverk (WLAN), trådlöst globalt nätverk (WWAN), trådlöst gigabit (WiGig)

• Bluetooth 4.1 LE

• Bluetooth 4.2 (Intel)- HW redo, SW beror på OS, Windows 10 stöder upp till 4.1

NFC-specifikationer (Near Field Communication)

Funktion

Typ

NFC-standard

Stöder NFC-kort

Temperatur (drift)

Fuktighet

Specifikationer

Broadcom BCM58102 NFC-styrenhet

ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 Typ A och B', japansk branschstandard (JIS) (X) 6319-4- och

ISO/IEC 15693-standarder

NFC Forum Typ 1 / Typ 2 / Typ 3 / Typ 4 och ISO/IEC 14443-4-standardbaserad PICC; ISO/IEC 15693standardbaserad VICC ; ISO/IEC 18000-3 ; Kovio

0 till 70 °C

<85 % under drift (vid driftstemperatur)

Specifikationer för fingeravtrycksläsaren

Funktion

Sensorteknik

Sensorupplösning

Sensorns storlek

Specifikationer

Aktiv termisk

385 dpi

11,9 mm × 11,9 mm

56 Systemspecifikationer

Funktion

Sensorns bildpunktsstorlek

Specifikationer

180 × 180 bildpunkter

Port- och kontaktspecifikationer

Funktion

Ljud

Specifikationer

• Universellt ljuduttag

• Volymknappar

Video

USB

HDMI 1.4

• En USB 3.1-port (Gen 1)

• En USB 3.1-port (Gen 1) med PowerShare

• Två USB 3.1-portar (Gen 1) med Type-C

Minneskortläsare uSIM-kort (Micro

Subscriber Identity

Module) – WWAN

Dockningsport

ExpressCard

Micro SD 4.0

Ett

USB Type-C-dockning

Inget

Specifikationer för pekplatta

Funktion

Aktivt område

Specifikationer

• X-axeln – 90,5 mm (3,56 tum)

• Y-axeln – 50,0 mm (1,97 tum)

Multipekfunktion Konfigurerbara gester med ett och flera fingrar

Kameraspecifikationer

Funktion

Typ

Givartyp

Bildåtergivning

Videoupplösning

Specifikationer

HD fast fokus

CMOS-sensortekniken

Upp till 30 bildrutor per sekund

1 280 x 720 bildpunkter

Specifikationer för IR-kamera

Funktion

Typ

Givartyp

Specifikationer

VGA-IR-kamera

CMOS-sensor

Systemspecifikationer 57

Funktion

Upplösning: snabba videosekvenser

Bildåtergivning

Specifikationer

Windows Hello igenkänning upp till 15 fps

Bildskärmsspecifikationer

Funktion

Typ

Specifikationer

12,5-tums pekskärm med Corning Gorilla Glass 4, stöd för aktiv penna, antireflexbehandlad och fläckskyddad

Ljusstyrka

Diagonalt

255 nit (normalt)

317,5 mm (12,5 tum)

Äkta upplösning 1 920 × 1 080

Uppdateringshastigh et

60 Hz

Maximal betraktningsvinkel – horisontellt

80/-80 grader

Maximal betraktningsvinkel – vertikalt

80/-80 grader

Bildpunktstäthet FHD 0,144 mm

Specifikationer för nätadaptern

Funktion

Typ

Inspänning

Inström – maximal

Infrekvens

Utström – 45 W

Specifikationer

45 W, 65 W, 90 W med USB Type-C

100 V AC – 240 V AC

1,3 A/1,5 A/1,7 A

50 Hz - 60 Hz

• 20 V/2,25 A (kontinuerlig)

• 5,0 V/2 A (kontinuerlig)

Utström – 65 W

• 20 V/3,25 A (kontinuerlig)

• 15 V/3 A (kontinuerlig)

• 9 V/3 A (kontinuerlig)

• 5 V/3 A (kontinuerlig)

Utström – 90 W

• 20 V/4,5 A (kontinuerlig)

• 15 V/3 A (kontinuerlig)

• 9 V/3 A (kontinuerlig)

• 5 V/3 A (kontinuerlig)

58 Systemspecifikationer

Funktion Specifikationer

Nominell utspänning

– 45 W

20 V DC/5 V DC

Nominell utspänning

– 65 W och 90 W

20 V DC/15 V DC/9 V DC/5 V DC

Vikt

• 45 W – 0,17 kg (0,37 lb)

• 65 W – 0,216 kg (0,476 lb)

• 90 W – 0,291 kg (0,641 lb)

Mått – 45 W

• Höjd – 22 mm (0,87 tum)

• Bredd – 55 mm (2,17 tum)

• Djup – 87 mm (3,42 tum)

Mått – 65 W

• Höjd – 99 mm (3,90 tum)

• Bredd – 66 mm (2,60 tum)

• Djup – 22 mm (0,87 tum)

Mått – 90 W

• Höjd – 130 mm (5,12 tum)

• Bredd – 66 mm (2,60 tum)

• Djup – 22 mm (0,87 tum)

Temperaturintervall

– drift

Temperaturintervall

– icke-drift

0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)

- 40 °C till 70 °C (- 40 °F till 158 °F)

Batterispecifikationer

Funktion

Typ

Specifikationer

• Polymerbatteri på 45 wattimmar med ExpressCharge

• Polymerbatteri på 60 wattimmar med ExpressCharge

• Polymerbatteri med lång livscykel på 60 wattimmar

45 WHr Polymer

Battery with

ExpressCharge

(polymerbatteri på

45 wattimmar med

ExpressCharge):

Längd

Bredd

Höjd

Vikt

Spänning

238 mm (9,37 tum)

97,2 mm (3,82 tum)

4,7 mm (0,19 tum)

220 g (0,48 lb)

11,4 VDC

Systemspecifikationer 59

Funktion

Livstid

Specifikationer

300 urladdnings-/laddningscykler

60 WHr Polymer

Battery with

ExpressCharge

(polymerbatteri på

60 wattimmar med

ExpressCharge):

Längd

Bredd

Höjd

Vikt

Spänning

Livstid

60 WHr Long Life

Cycle Polymer

Battery

(polymerbatteri med lång livscykel på 60 wattimmar):

238 mm (9,37 tum)

95,9 mm (3,78 tum)

5,7 mm (0,22 tum)

270 g (0,6 lb)

7,6 VDC

300 urladdnings-/laddningscykler

Längd

Bredd

Höjd

Vikt

238 mm (9,37 tum)

95,9 mm (3,78 tum)

5,7 mm (0,22 tum)

270 g (0,6 lb)

Spänning

Livstid

Temperaturintervall

Drift

7,6 VDC

300 urladdnings-/laddningscykler

• Laddning: 0 °C till 50 °C (32 °F till 122 °F)

• Urladdning: 0 °C till 70 °C (32 °F till 158 °F)

Ej i drift

Knappcellsbatteri

20 °C till 65 °C (-4 °F till 149 °F)

3 V CR2032 litiumknappcell

Fysiska specifikationer

Funktion

Främre höjd

Specifikationer

12,03 mm (0,47 tum)

Bakre höjd

Bredd

Djup

18,45 mm (0,73 tum)

304,8 mm (12 tum)

210 mm (8,26 tum)

60 Systemspecifikationer

Funktion

Vikt

Specifikationer

1,34 kg (2,97 lb)

Miljöspecifikationer

Temperature

(temperatur)

Drift

Förvaring

Relativ luftfuktighet – maximalt

Drift

Förvaring

Specifikationer

0 °C till 60 °C (32 °F till 140 °F)

–40 °C till 65 °C (–40 °F till 149 °F)

Specifikationer

20–80 % (icke kondenserande)

5–95 % (icke-kondenserande)

Höjd över havet

– maximal

Drift

Specifikationer

Ej i drift

0 m till 3 048 m (0 fot till 10 000 fot)

0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)

0 m till 10 668 m (0 fot till 35 000 fot)

Luftburen föroreningsnivå

G2 eller lägre enligt ISA S71.04-1985

Systemspecifikationer 61

5

Systeminstallationsprogram

Systemkonfigurationen gör det möjligt att hantera maskinvaran för din bärbara dator och ange BIOS-alternativ. Från systemkonfigurationen kan du göra följande:

• Ändra NVRAM-inställningarna när du har lagt till eller tagit bort maskinvara

• Visa systemets maskinvarukonfiguration

• Aktivera eller inaktivera inbyggda enheter

• Sätta gränsvärden för prestanda och strömhantering

• Hantera datorsäkerheten

Ämnen:

Startmeny

Navigeringstangenter

Systeminstallationsalternativ

Allmänna skärmalternativ

Skärmalternativ för systemkonfiguration

Videoskärmalternativ

Skärmalternativ för Säkerhet

Skärmalternativ för säker start

Skärmalternativ för skyddstillägg för Intel programvara

Skärmalternativ för prestanda

Skärmalternativ för strömhantering

Skärmalternativ för POST Behavior (självtestbeteende)

Hanterbarhet

Skärmalternativ för virtualiseringsstöd

Skärmalternativ för trådlös anslutning

Alternativ för underhållsskärmen

Alternativ på systemloggskärmen

Uppdatera BIOS i Windows

System- och installationslösenord

Startmeny

Tryck på <F12> när Dell-logotypen visas om du vill öppna en engångsstartmeny med en lista över giltiga startenheter för systemet.

Alternativen Diagnostics (diagnostik) och BIOS Setup (BIOS-inställning) finns också på denna meny. Vilka enheter som finns med på listan på startmenyn beror på systemets startbara enheter. Den här menyn är användbar om du vill starta från en viss enhet eller utföra diagnostik för systemet. När du gör ändringar på startmenyn innebär inte det att det görs ändringar i startordningen som finns sparad i BIOS.

Alternativen är:

• Legacy Boot (äldre start):

– Inbyggd hårddisk

– Onboard NIC (inbyggt nätverkskort)

– Optisk USB-enhet (om sådan finns)

• UEFI Boot (UEFI-start):

62 Systeminstallationsprogram

– Windows Boot Manager (Windows starthanterare)

• Andra alternativ:

– BIOS Setup (BIOS-inställningar)

– BIOS Flash Update (flash-uppdatera BIOS)

– Diagnostik

– Change Boot Mode Settings (ändra startlägesinställningar)

Navigeringstangenter

OBS: För de flesta alternativ i systeminstallationsprogrammet gäller att ändringar som görs sparas men träder inte i kraft förrän systemet startas om.

Tangenter

Upp-pil

Ned-pil

Enter

Mellanslag

Tab

Navigering

Går till föregående fält.

Går till nästa fält.

Markerar ett värde i det markerade fältet (om sådana finns) eller följer länken i fältet.

Visar eller döljer en nedrullningsbar meny, om sådan finns.

Går till nästa fokuserade område.

OBS: Endast för webbläsare med standardgrafik.

Esc Går till föregående sida tills huvudskärmen visas. Om du trycker på Esc på huvudskärmen visas ett meddelande som uppmanar dig att spara osparade ändringar och startar om systemet.

Systeminstallationsalternativ

OBS: Beroende på den bärbara datorn och dess installerade enheter visas kanske inte alla objekt som beskrivs i det här avsnittet.

Allmänna skärmalternativ

I det här avsnittet beskrivs de primära maskinvarufunktionerna i datorn.

Alternativ Beskrivning

Systeminformation I det här avsnittet beskrivs de primära maskinvarufunktionerna i datorn.

• System Information (systeminformation): Visar BIOS-version, servicenummer, inventariemärkning, ägarnummer,

ägarskapsdatum, tillverkningsdatum, expresskod och signerad uppdatering av fast programvara – aktiverat som standard.

• Minnesinformation: Visar installerat minne, tillgängligt minne, minneshastighet, minneskanalläge, minnesteknik,

DIMM A-storlek och DIMM B-storlek.

• Processor Information (processorinformation): Visar processortyp, antal kärnor, processor-ID, nuvarande klockhastighet, minsta klockhastighet, största klockhastighet, processor L2-cacheminne, processor L3cacheminne, kapacitet för HT och 64-bitarsteknik.

• Device Information (enhetsinformation): Visar M.2 SATA, M.2 PCIe SSD-0, LOM MAC-adress, MAC-adress för genomströmning, grafikstyrenhet, video-BIOS-version, grafikminne, paneltyp, inbyggd upplösning, ljudstyrenhet, Wi-Fi-enhet, WiGig-enhet, mobilenhet och Bluetooth-enhet

Battery Information Visar batteriets hälsostatus och om nätadaptern är ansluten.

Boot Sequence Här kan du ändra ordningen som datorn använder när den försöker hitta ett operativsystem.

• Diskettenhet

• Inbyggd hårddisk

Systeminstallationsprogram 63

Alternativ Beskrivning

• USB Storage Device (USB-lagringsenhet)

• CD/DVD/CD-RW Drive (CD-/DVD-/CD-RW-enhet)

• Onboard NIC (inbyggt nätverkskort)

Boot sequence options

• Windows boot manager (Windows starthanterare)

• WindowsIns

Boot list options

Advanced Boot

Options

UEFI boot path security

• Äldre

• UEFI – förvalt som standard

Med det här alternativet kan du läsa in äldre ROM. Som standard är Aktivera äldre inaktiverad. Enable Attempt

Legacy Boot (Aktivera Försök aktivera äldre start) är inaktiverat som standard.

• Always, except internal HDD (alltid, utom för intern hårddisk)

• Always (alltid)

• Never (Aldrig)

Date/Time Här kan du ändra datum och tid.

Skärmalternativ för systemkonfiguration

Alternativ

SATA Operation

Beskrivning

Här kan du konfigurera den interna SATA-hårddiskstyrenheten. Alternativen är:

• Inaktivera

• AHCI

• RAID On (RAID på): Det här alternativet är aktiverat som standard.

Drives Här kan du konfigurera de installerade SATA-enheterna. Alla enheter är aktiverade som standard. Alternativen är:

• SATA-0

• M.2 PCI-e SSD-0

• SATA-2

SMART Reporting Det här fältet styr huruvida fel på inbyggda hårddiskar ska rapporteras när systemet startar. Den här tekniken är en del av SMART-specifikationen (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology). Det här alternativet är inaktiverat som standard.

• Enable SMART Reporting (aktivera SMART-rapportering)

USB Configuration

Det här är en tillvalsfunktion.

Med hjälp av det här fältet konfigurerar du den inbyggda USB-styrenheten. Om Boot Support (startstöd) är aktiverat kan systemet starta från vilken typ av USB-masslagringsenhet som helst (hårddisk, minnessticka, diskett).

Om USB-porten är aktiverad är enheter som är inkopplade till den här porten aktiverade och tillgängliga för operativsystemet.

Om USB-porten är inaktiverad kan operativsystemet inte se enheter som är inkopplade till den här porten.

64 Systeminstallationsprogram

Alternativ Beskrivning

Alternativen är:

• Enable Boot Support (aktivera startstöd) – aktiverat som standard

• Enable the Thunderbolt ports (aktivera Thunderbolt-portarna)

• Always Allow dell docks (tillåt alltid Dell Dock-stationer) – aktiverat som standard

• Enable External USB Port (aktivera extern USB-port) – aktiverat som standard

• Enable Thunderbolt Boot Support (aktivera thunderbolt-startsupport)

• Enable Thunderbolt (and PCIE behind TBT) Preboot (aktivera Thunderbolt (och PCIe bakom TBT) före start)

• Security level-No security (säkerhetsnivå-ingen säkerhet)

• Security level-User configuration (säkerhetsnivå-användarkonfiguration)

• Security level-Secure connect (säkerhetsnivå-säker anslutning)

• Security level-Display port only (säkerhetsnivå-endast Display-port)

OBS: USB-tangentbord och USB-möss fungerar alltid i BIOS-inställningarna oavsett dessa inställningar.

USB PowerShare

Ljud

Med det här fältet konfigurerar du funktionen USB PowerShare. Det gör det möjligt att ladda externa enheter från datorbatteriet via USB PowerShare-porten. Det här alternativet är inaktiverat som standard

Det här fältet aktiverar eller inaktiverar den inbyggda ljudstyrenheten. Alternativet Enable Audio (aktivera ljud) är markerat som standard. Alternativen är:

• Enable Microphone (aktivera mikrofon) – aktiverat som standard

• Enable Internal Speaker (aktivera inbyggd högtalare) – aktiverat som standard

Keyboard

Illumination

I det här fältet kan du välja operativsystemsläge för tangentbordets belysningsfunktion. Ljusstyrkan för tangentbordet kan ställas in på mellan 0 % och 100 %. Alternativen är:

• Inaktivera

• Dim (50%) (tona ned (50 %))

• Bright (ljust) – aktiverat som standard

Keyboard Backlight

Timeout on AC

Keyboard Backlight Timeout (tidsgräns för tangentbordets bakgrundsbelysning) tonar ned belysningen med nätdriftsalternativet. Den huvudsakliga funktionen för tangentbordsbelysning påverkas inte.

Tangentbordsbelysningen har fortsatt stöd för de olika belysningsnivåerna. Detta fält har en effekt när bakgrundsbelysningen är aktiverad. Alternativen är:

• 5 sec (5 sek)

• 10 sec (10 sek) – aktiverat som standard

• 15 sec (15 sek)

• 30 sec (30 sek)

• 1 min

• 5 min

• 15 min

• Never (Aldrig)

Keyboard Backlight

Timeout on Battery

Keyboard Backlight Timeout (tidsgräns för tangentbordets bakgrundsbelysning) tonar ned belysningen med batteridriftsalternativet. Den huvudsakliga funktionen för tangentbordsbelysning påverkas inte.

Tangentbordsbelysningen har fortsatt stöd för de olika belysningsnivåerna. Detta fält har en effekt när bakgrundsbelysningen är aktiverad. Alternativen är:

• 5 sec (5 sek)

• 10 sec (10 sek) – aktiverat som standard

• 15 sec (15 sek)

Systeminstallationsprogram 65

Alternativ Beskrivning

• 30 sec (30 sek)

• 1 min

• 5 min

• 15 min

• Never (Aldrig)

Keyboard Backlight with AC

Alternativet Keyboard Backlight with AC (bakgrundsbelysning för tangentbord med nätdrift) påverkar inte den huvudsakliga funktionen för tangentbordsbelysning. Tangentbordsbelysningen har fortsatt stöd för de olika belysningsnivåerna. Detta fält har en effekt när bakgrundsbelysningen är aktiverad. Det här alternativet är aktiverat som standard.

Keyboard Backlight

Timeout on AC

Keyboard Backlight Timeout (tidsgräns för tangentbordets bakgrundsbelysning) tonar ned belysningen med nätdriftsalternativet. Den huvudsakliga funktionen för tangentbordsbelysning påverkas inte.

Tangentbordsbelysningen har fortsatt stöd för de olika belysningsnivåerna. Detta fält har en effekt när bakgrundsbelysningen är aktiverad. Alternativen är:

• 5 sec (5 sek)

• 10 sec (10 sek) – aktiverat som standard

• 15 sec (15 sek)

• 30 sec (30 sek)

• 1 min

• 5 min

• 15 min

• Never (Aldrig)

Touchscreen

Miscellaneous

Devices

Det här alternativet styr om skärmen är aktiverad eller inaktiverad. Det här alternativet är aktiverat som standard.

Unobtrusive Mode Om det här alternativet är aktiverat och du trycker på Fn + F7 stängs allt ljus och ljud av i systemet. Tryck på

Fn + F7 igen för att återgå till normalläge. Det här alternativet är inaktiverat som standard.

Här kan du aktivera och inaktivera följande enheter.

• Enable Camera (aktivera kameran) – aktiverat som standard

• Secure Digital (SD) card (SD-kort) – aktiverat som standard

• Secure Digital (SD) card boot (start från SD-kort)

• Skrivskyddat läge för SD-kort

Videoskärmalternativ

Alternativ

LCD Brightness

Beskrivning

Gör att du kan ställa in bildskärmsljusstyrkan beroende på strömkällan – On Battery (batteridrift) och On AC

(nätdrift). LCD-skärmens ljusstyrka är oberoende av batteriet och nätadaptern. Den kan ställas in med hjälp av reglaget.

OBS: Bildinställningen är endast synlig när ett grafikkort är installerat i systemet.

Skärmalternativ för Säkerhet

Alternativ

Admin Password

Beskrivning

Här kan du ange, ändra eller radera administratörslösenordet.

66 Systeminstallationsprogram

Alternativ Beskrivning

OBS: Du måste ange administratörslösenordet innan du kan ange system- eller hårddisklösenordet. Om du raderar administratörslösenordet så raderas även systemlösenordet och hårddisklösenordet.

OBS: Lösenordsändringar träder ikraft direkt.

Standardinställning: Ej inställt

System Password Här kan du ange, ändra eller radera systemlösenordet

OBS: Lösenordsändringar träder ikraft direkt.

Standardinställning: Ej inställt

Strong Password

Password

Configuration

Password Bypass

Här kan du aktivera funktionen så att lösenord alltid måste vara starka.

Standardinställning: Enable Strong Password (aktivera starkt lösenord) är inte valt.

OBS: Om Strong Password (starkt lösenord) är aktiverat måste administratörs- och systemlösenorden innehålla minst ett versalt tecken, ett gement tecken och vara minst 8 tecken långt.

Här kan du ange minimi- och maximilängd för administratörs- och systemlösenorden.

• min-4 (minst 4) – standard, om du vill ändra det kan du öka antalet

• max-32 (högst 32) – du kan minska antalet

Här kan du aktivera eller inaktivera tillståndet att förbigå systemlösenordet och lösenordet för den interna hårddisken när sådana är inställda. Alternativen är:

• Inaktivera

• Reboot bypass (förbigå omstart)

Standardinställning: Disabled (inaktiverad)

Password Change Här kan du aktivera eller inaktivera tillståndet att ändra systemlösenordet och lösenordet för den interna hårddisken när det finns ett administratörslösenord.

Standardinställning: Allow Non-Admin Password Changes (tillåt ändringar av icke-administratörslösenord) är valt.

Non-Admin Setup

Changes

Med det här alternativet kan du bestämma om ändringar av inställningsalternativen ska vara tillåtna när ett administratörslösenord är inställt. Om alternativet är inaktiverat är inställningsalternativen låsta av administratörslösenordet.

Alternativet ”allow wireless switch changes” (tillåt ändringar av omkopplare för trådlös kommunikation) är inte valt som standard.

UEFI capsule firmware updates

Det här alternativet styr om systemet tillåter BIOS-uppdateringar via UEFI Capsule-uppdateringspaket. Det här alternativet är aktiverat som standard

TPM 2.0 Security Här kan du aktivera modulen för betrodd plattform (TPM) under självtest. Alternativen är:

• TPM On (TPM på) – aktiverat som standard

• Clear (rensa)

• PPI Bypass for Enable Commands (PPI förbigå för aktivering av kommandon) – aktiverat som standard

• PPI Bypass for Disabled Commands (PPI förbigå för inaktiverade kommandon)

• Attestation enable (aktivera attestering) – aktiverat som standard

• Key storage enable (aktivera nyckellagring) – aktiverat som standard

Systeminstallationsprogram 67

Alternativ

Computrace

CPU XD Support

Beskrivning

• SHA-256 – aktiverat som standard

• Inaktivera

• Enabled (aktiverat) – aktiverat som standard

OBS: För att uppgradera eller nedgradera TPM 2.0, hämta TPM Wrapper-verktyget (programvara).

Här kan du aktivera eller inaktivera tillvalsprogrammet Computrace. Alternativen är:

• Deactivate (avaktivera)

• Disable (inaktivera)

• Activate (aktivera) – aktiverat som standard

OBS: Alternativen Activate (aktivera) och Disable (inaktivera) aktiverar eller inaktiverar funktionen permanent och inga ytterligare ändringar tillåts

Här kan du aktivera processorns Execute Disable-läge (inaktiveringsläge).

Enable CPU XD Support (aktivera CPU XD-support) – aktiverat som standard

OROM Keyboard

Access

Här kan du ställa in ett alternativ så att skärmen för konfiguration av tillvals-ROM kan öppnas med snabbtangenter vid start. Alternativen är:

• Enabled (aktiverat) – aktiverat som standard

• One Time Enable (aktivera en gång)

• Disable (inaktivera)

Standardinställning: Enable (aktivera)

Admin Setup

Lockout

Här kan du förhindra att användare öppnar systeminstallationsprogrammet när ett administratörslösenord är satt.

Standardinställning: Alternativet är aktiverat

Master password lockout

Det här alternativet är inte aktiverat som standard

Skärmalternativ för säker start

Alternativ Beskrivning

Secure Boot Enable Det här alternativet aktiverar eller inaktiverar funktionen för säker start .

• Inaktivera

• Aktiverad

Standardinställning: Enabled (aktiverad)

Skärmalternativ för skyddstillägg för Intel programvara

Alternativ

Intel SGX Enable

Beskrivning

I det här fältet anger du en säker miljö för att köra kod/lagra känslig information vad gäller huvudsakligt operativsystem. Alternativen är:

68 Systeminstallationsprogram

Alternativ Beskrivning

• Inaktivera

• Aktiverad

• Software controlled (programvarukontrollerad)

Standardinställning: Software controlled (programvarukontrollerad)

Enclave Memory

Size

Här kan du ställa in SGX Enclave Reserve Memory Size (storlek på det reserverade minnet för SGX-enklaven).

Alternativen är:

• 32 MB

• 64 MB

• 128 MB – aktiverat som standard

Skärmalternativ för prestanda

Alternativ Beskrivning

Multi Core Support I det här fältet anges huruvida processen har en eller alla kärnor aktiverade. Prestandan hos vissa program förbättras när de extra kärnorna används. Det här alternativet är aktiverat som standard. Gör att du kan aktivera eller inaktivera stöd för flera kärnor för processorn. Den installerade processorn har stöd för två kärnor. Om du aktiverar Multi-Core Support (stöd för flera kärnor) aktiveras två kärnor. Om du inaktiverar Multi-Core Support

(stöd för flera kärnor) aktiveras en kärna.

• Enable Multi-Core Support (aktivera stöd för flera kärnor)

Standardinställning: Alternativet är aktiverat.

Intel SpeedStep

C-States Control

Intel TurboBoost

HyperThread

Control

Här kan du aktivera eller inaktivera Intel SpeedStep-funktionen.

• Enable Intel SpeedStep (aktivera Intel SpeedStep)

Standardinställning: Alternativet är aktiverat.

Här kan du aktivera eller inaktivera de extra strömsparlägena för processorn.

• C States (C-lägen)

Standardinställning: Alternativet är aktiverat.

Här kan du aktivera eller inaktivera processorläget Intel TurboBoost.

• Enable Intel TurboBoost (aktivera Intel TurboBoost)

Standardinställning: Alternativet är aktiverat.

Här kan du aktivera eller inaktivera hypertrådstyrning i processorn.

• Inaktivera

• Aktiverad

Standardinställning: Enabled (aktiverad) är valt.

Systeminstallationsprogram 69

Skärmalternativ för strömhantering

Alternativ

AC Behavior

Beskrivning

Här kan du aktivera eller inaktivera funktionen att datorn startar automatiskt när en nätadapter ansluts.

Standardinställning: Wake on AC (starta vid nätanslutning) är inte valt.

Auto On Time

USB Wake Support Här kan du aktivera USB-enheter så att de aktiverar systemet från vänteläget.

OBS: Funktionen kan endast användas när en nätadapter är ansluten. Om nätadaptern kopplas bort i vänteläge kommer strömförsörjningen till alla USB-portar att avbrytas för att spara på batteriet.

• Enable USB Wake Support

• Dell USB-C-dockningsstation med Wake on

Standardinställning: Alternativet är inaktiverat.

Wireless Radio

Control

Gör det möjligt att ställa in tiden då datorn måste slås på automatiskt. Alternativen är:

• Inaktivera

• Every day (varje dag)

• Weekdays (veckodagar)

• Select Days (vissa dagar)

Standardinställning: Disabled (inaktiverad)

Wake on WLAN

Här kan du aktivera eller inaktivera funktionen som automatiskt växlar mellan fasta och trådlösa nätverk beroende på den fysiska anslutningen.

• Control WLAN Radio (kontroll WLAN-radio)

• Control WWAN Radio (kontroll WWAN-radio)

Standardinställning: Alternativen är inaktiverade.

Här kan du aktivera eller inaktivera funktionen som slår på strömmen från läget av när det utlöses av en LANsignal.

• Inaktivera

• LAN Only (endast LAN)

• WLAN Only (endast WLAN)

• LAN or WLAN (LAN eller WLAN)

Standardinställning: Disabled (inaktiverad)

Block Sleep

Peak Shift

Med det här alternativet kan du stoppa datorn från att gå in i strömsparläge (S3-läge) i operativsystemmiljö.

Block Sleep (S3 state) (blockera viloläget (S3-tillståndet))

Standardinställning: Alternativet är inaktiverat

Med det här alternativet är det möjligt att minimera strömförbrukningen under de mest strömslukande perioderna på dagen. När du har aktiverat det här alternativet drivs systemet endast med batteri även om nätsladden är ansluten.

• Aktivera Peak Shift

70 Systeminstallationsprogram

Alternativ Beskrivning

• Ställ in ett gränsvärde för batteriet (15 % till 100 %) – 15 % (aktiverat som standard)

Advanced Battery

Charge

Configuration

Med det här alternativet kan du maximera batteritillståndet. Om du aktiverar det använder systemet standardladdningsalgoritmen och annan teknik under de perioder då inget arbete pågår för att förbättra batteritillståndet.

Inaktivera

Standardinställning: Disabled (inaktiverad)

Primary Battery

Charge

Configuration

Här kan du välja laddningsläge för batteriet. Alternativen är:

• Adaptive (anpassningsbart) – aktiverat som standard

• Standard – laddar batteriet till full laddning med standardhastighet.

• ExpressCharge (snabbladdning) – laddar batteriet under en kortare tidsperiod med hjälp av Dells snabbladdningsteknik. Det här alternativet är aktiverat som standard.

• Primarily AC use (främst vid användning av nätspänning)

• Custom (anpassat)

Om Custom Charge väljs kan du även konfigurera Custom Charge Start (anpassad laddning start) och Custom

Charge Stop (anpassad laddning stopp).

OBS: Alla laddningslägen kanske inte är tillgängliga för alla batterier. För att aktivera det här alternativet ska du inaktivera alternativet Advanced Battery Charge Configuration (avancerad batteriladdningskonfiguration).

Viloläge

• OS Automatic selection (Automatiskt val av OS) – aktiverat som standard

Force S3

Type-C connector power

• 7.5 Watts (7,5 watt)

• 15 Watts (15 watt) – aktiverat som standard

Skärmalternativ för POST Behavior

(självtestbeteende)

Alternativ Beskrivning

Adapter Warnings Här kan du aktivera eller inaktivera varningsmeddelanden från systeminstallationen (BIOS) när du använder vissa nätadaptrar.

Standardinställning: Enable Adapter Warnings (aktivera adaptervarningar)

Keypad

(Embedded)

Välj en eller två metoder för att aktivera knappsatsen som är inbyggd i det interna tangentbordet.

• Fn Key Only (endast Fn-tangent) – standard.

• By Numlock

OBS: När inställningsprogrammet körs har detta alternativ ingen effekt. Inställningsprogrammet fungerar i läget Fn Key Only (endast Fn-tangent).

Mouse/Touchpad Här kan du ange hur systemet hanterar inmatning från mus och styrplatta. Alternativen är:

• Serial Mouse (seriell mus)

Systeminstallationsprogram 71

Alternativ

Numlock Enable

Beskrivning

• PS2 Mouse (PS2-mus)

• Touchpad/PS-2 Mouse (pekskiva/PS-2-mus): Det här alternativet är aktiverat som standard.

Här kan du aktivera Numlock-alternativen under start.

Enable Network (aktivera nätverk). Det här alternativet är aktiverat som standard.

Fn Key Emulation Här kan du sätta alternativet där Scroll Lock-tangenten används för att simulera Fn-tangentfunktionen.

Enable Fn Key Emulation (aktivera emulering av Fn-tangent) (standard)

Fn Lock Options

MEBx Hotkey

Gör det möjligt att använda kortkommandot Fn + Esc för att låta funktionen hos tangenterna F1–F12 växla mellan standard- och sekundärfunktionerna. Om du inaktiverar det här alternativet kan du inte växla dynamiskt mellan standard- och sekundärfunktionerna hos dessa tangenter. Tillgängliga alternativ:

• Lock Mode Disable/Standard (låsläge inaktiverat/standard) – aktiverat som standard

• Lock Mode Enable/Secondary (aktivera låsläge/sekundär)

Här kan du ange om funktionen MEBx Hotkey (MEBx-snabbtangent) ska aktiveras under systemstart.

Standardinställning: Enable MEBx Hotkey (aktivera MEBx-snabbtangent)

Fastboot

Extended BIOS

POST Time

Gör att du kan snabba upp startprocessen genom att förbigå vissa kompatibilitetssteg. Alternativen är:

• Minimal

• Thorough (grundlig) – aktiverat som standard

• Auto

Låter dig ange en extra fördröjning före start. Alternativen är:

• 0 seconds (0 sekunder) – aktiverat som standard.

• 5 seconds (5 sekunder)

• 10 seconds (10 sekunder)

Security audit

(säkerhetsgransknin g)

Full Screen Log

• Disable display of security audit display (inaktivera visningen av säkerhetsgranskningen) – inte aktiverat

• Enable Full Screen Logo (aktivera logotyp på hela skärmen) – inte aktiverat

Warnings and errors

• Prompt on warnings and errors (visa meddelanden vid varningar och fel) – aktiverat som standard

• Continue on warnings (fortsätt vid varningar)

• Continue on warnings and errors (fortsätt vid varningar och fel)

Hanterbarhet

Alternativ

USB provision

Beskrivning

Enable USB provision (aktivera USB-tillhandahållande) är inte förvalt som standard

72 Systeminstallationsprogram

Alternativ

MEBX Hotkey – aktiverat som standard

Beskrivning

Här kan du ange om funktionen MEBx Hotkey (MEBx-snabbtangent) ska aktiveras under systemstart.

• Inaktivera

• Aktiverad

Standardinställning: Disabled (inaktiverad)

Skärmalternativ för virtualiseringsstöd

Alternativ

Virtualization

Beskrivning

Här kan du aktivera eller inaktivera Intel Virtualization-tekniken.

Enable Intel Virtualization Technology (aktivera Intels virtualiseringsteknik) – standard.

VT for Direct I/O Aktiverar eller inaktiverar VMM (Virtual Machine Monitor) vad gäller användning av ytterligare maskinvarufunktioner från Intel® Virtulization-teknik för direkt-I/O.

Enable Intel VT for Direct I/O (aktivera Intel VT för direkt-I/O) (standard)

Trusted Execution Det här alternativet anger om en MVMM (Measured Virtual Machine Monitor) kan utnyttja de ytterligare maskinvarufunktioner som tillhandahålls av Intel Trusted Execution Technology. TPM, Virtualization Technology och

Virtualization Technology for direct I/O måste aktiveras för att du ska kunna använda den här funktionen.

Trusted Execution — inaktiverad som standard.

Skärmalternativ för trådlös anslutning

Alternativ

Wireless Switch

Beskrivning

Här kan du ange de trådlösa enheter som kan styras av omkopplaren för trådlös kommunikation. Alternativen är:

• WWAN

• GPS (på WWAN-modul)

• WLAN/WiGig

• Bluetooth

Alla alternativ är aktiverade som standard.

OBS: WLAN och WiGig är bundna och kan inte aktiveras eller inaktiveras separat.

Wireless Device

Enable

Här kan du aktivera och inaktivera de interna trådlösa enheterna.

• WWAN/GPS

• WLAN/WiGig

• Bluetooth

Alla alternativ är aktiverade som standard.

OBS: IMEI-numret för WWAN finns på ytterkartongen eller WWAN-kortet.

Systeminstallationsprogram 73

Alternativ för underhållsskärmen

Alternativ

Service Tag

Asset Tag

BIOS Downgrade

Data Wipe

Beskrivning

Visar datorns servicenummer.

Gör att du kan skapa en systeminventariebeteckning om det inte redan har gjorts. Det här alternativet är inte inställt som standard.

Detta styr flash av systemets inbyggda programvara till tidigare revisioner. Alternativet ”Allow BIOS downgrade”

(tillåt nedgradering av BIOS) är aktiverat som standard.

Det här fältet gör det möjligt för användaren att radera data på ett säkert sätt från alla interna lagringsenheter.

Alternativet ”Wipe on Next boot” (radera vid nästa start) är inte aktiverat som standard. Här följer en lista över enheter som påverkas:

• Intern SATA-hårddisk/SSD

• Intern M.2 SATA SDD

• Intern M.2 PCIe SSD

• Internal eMMC (intern eMMC-enhet)

BIOS Recovery Detta fält gör det möjligt att återställa vissa skadade BIOS-förhållanden från en återställningsfil på användarens primära hårddisk eller en extern USB-nyckel. Detta alternativ är aktiverat som standard.

• BIOS Recovery from Hard Drive (BIOS-återställning från hårddisken) – aktiverat som standard

• Always perform integrity check (utför alltid en integritetskontroll) – inaktiverat som standard

Alternativ på systemloggskärmen

Alternativ

BIOS Events

Thermal Events

Power Events

Beskrivning

Här kan du visa och rensa BIOS-händelser under självtest.

Här kan du visa och rensa termohändelser under självtest.

Här kan du visa och rensa strömhändelser under självtest.

Uppdatera BIOS i Windows

Vi rekommenderar att du uppdaterar BIOS (systemkonfiguration) när moderkortet byts ut eller om en uppdaterad version blir tillgänglig. För bärbara datorer ska du se till att datorbatteriet är fulladdat och anslutet till ett eluttag.

OBS: Om BitLocker är aktiverat måste det stängas av innan du uppdaterar BIOS för systemet och sedan aktiveras igen när BIOSuppdateringen har slutförts.

1 Starta om datorn.

2 Gå till Dell.com/support .

• Ange Service Tag (Servicenummer) eller Express Service Code (Expresskod) och klicka på Submit (Skicka) .

• Klicka på Detect Product (identifiera produkt) och följ anvisningarna på skärmen.

3 Om du inte kan identifiera eller hitta servicenumret klickar du på Choose from all products (välj bland alla produkter) .

4 Välj kategorin Products (produkter) i listan.

OBS: Välj rätt kategori så att du kommer till produktsidan

5 Välj datormodell. Nu visas sidan Product Support (Produktsupport) för din dator.

6 Klicka på Get drivers (skaffa drivrutiner) och sedan på Drivers and Downloads (drivrutiner och hämtningar) .

Avsnittet Drivers and Downloads (drivrutiner och hämtningar) visas.

74 Systeminstallationsprogram

7 Klicka på Find it myself (jag hittar själv) .

8 Klicka på BIOS för att visa BIOS-versionerna.

9 Identifiera den senaste BIOS-filen och klicka på Download (hämta) .

10 Välj den hämtningsmetod du föredrar i Please select your download method below window (Välj hämtningsmetod) ; klicka på

Download Fil (Hämta fil) .

Fönstret File download (Filhämtning) visas.

11 Klicka på Save (Spara) för att spara filen på datorn.

12 Klicka på Run (Kör) för att installera de uppdaterade BIOS-inställningarna på datorn.

Följ anvisningarna på skärmen.

OBS: Vi rekommenderar inte att du uppdaterar BIOS-versionen i större steg än tre revisioner i taget. Till exempel: Om du vill uppdatera BIOS från 1.0 till 7.0 ska du först installera version 4.0 och därefter version 7.0.

System- och installationslösenord

Du kan skapa ett systemlösenord och ett installationslösenord för att skydda datorn.

Lösenordstyp

Systemlösenord

Beskrivning

Lösenord som du måste ange för att logga in till systemet.

Installationslösenord Lösenord som du måste ange för att öppna och göra ändringar i datorns BIOS-inställningar.

VIKTIGT!: Lösenordsfunktionerna ger dig en grundläggande säkerhetsnivå för informationen på datorn.

VIKTIGT!: Vem som helst kan komma åt informationen som är lagrad på datorn om den inte är låst och lämnas utan tillsyn.

OBS: När datorn levereras är funktionen för system- och installationslösenord inaktiverad.

Tilldela ett systemlösenord och ett installationslösenord

Du kan endast tilldela ett nytt systemlösenord när statusen är Ej inställt .

Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på <F2> omedelbart efter det att datorn startats eller startats om.

1 På skärmen System BIOS (system-BIOS) eller System Setup (systeminstallation) väljer du Security (säkerhet) och trycker på

Retur.

Skärmen Security (säkerhet) visas.

2 Välj Systemlösenord och skapa ett lösenord i fältet Ange det nya lösenordet .

Använd följande rekommendationer för systemlösenordet:

• Ett lösenord kan ha upp till 32 tecken

• Lösenordet kan innehålla siffrorna 0 till 9

• Endast små bokstäver är giltiga, stora bokstäver är inte tillåtna.

• Endast följande specialtecken är tillåtna, blanksteg, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

3 Skriv in lösenordet som du angav tidigare i fältet Bekräfta nytt lösenord och klicka på OK .

4 Tryck på Esc så blir du ombedd att spara ändringarna.

5 Tryck på Y för att spara ändringarna.

Datorn startar om.

Systeminstallationsprogram 75

Radera eller ändra ett befintligt system- och/eller installationslösenord

Kontrollera att Password Status (lösenordstatus) är Unlocked (upplåst) (i systeminstallationsprogrammet) innan du försöker radera eller

ändra ett befintligt system- och/eller installationslösenord. Du kan inte ta bort eller ändra ett befintligt system- eller installationslösenord om

Password Status (lösenordsstatus) är låst.

Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på F2 omedelbart efter det att datorn startats eller startats om.

1 På skärmen System BIOS (System-BIOS) eller System Setup (Systeminstallation) väljer du System Security (Systemsäkerhet) och trycker på Enter.

Skärmen System Security (Systemsäkerhet) visas.

2 På skärmen System Security (Systemsäkerhet) , kontrollera att Password Status (Lösenordstatus) är Unlocked (Olåst) .

3 Välj System Password (Systemlösenord) , ändra eller radera det befintliga systemlösenordet och tryck på Enter eller Tab.

4 Välj Setup Password (Installationslösenord) , ändra eller radera det befintliga installationslösenordet och tryck på Enter eller Tab.

OBS: Om du ändrar system- och/eller installationslösenord måste du ange det nya lösenordet igen. Om du raderar system- och/eller installationslösenordet måste du bekräfta raderingen.

5 Tryck på Esc så blir du ombedd att spara ändringarna.

6 Tryck på Y för att spara ändringarna och avsluta systeminstallationsprogrammet.

Datorn startar om.

76 Systeminstallationsprogram

6

Felsökning

Förbättrad systemutvärderingsdiagnostik före start

(ePSA)

ePSA-diagnostiken (kallas även systemdiagnostik) utför en komplett kontroll av maskinvaran. ePSA är inbyggd i BIOS och startas internt av

BIOS. Den inbyggda systemdiagnostiken tillhandahåller ett antal alternativ för särskilda enheter eller enhetsgrupper så att du kan:

• Köra test automatiskt eller i interaktivt läge

• Upprepa test

• Visa och spara testresultat

• Köra grundliga tester med ytterligare testalternativ för att skaffa extra information om enheter med fel

• Visa statusmeddelanden som informerar dig om att testerna har slutförts utan fel

• Visa felmeddelanden som informerar dig om problem som upptäckts under testningen

VIKTIGT!: Använd endast systemdiagnostiken för din dator. Om detta program används med andra datorer kan det ge ett felaktigt resultat eller felmeddelanden.

OBS: Vissa tester för specifika enheter kräver användarinteraktion. Se till att du sitter vid datorn när diagnostiktesten körs.

Köra ePSA-diagnostik

1 Slå på datorn.

2 När datorn startar trycker du på tangenten <F12> när Dell-logotypen visas.

3 Välj alternativet Diagnostics (Diagnostik) på startmenyskärmen.

Fönstret Enhanced Pre-boot System Assessment (förbättrad systemutvärderingsdiagnostik före start) visas.

4 Klicka på piltangenten längst ner till vänster.

Förstasidan för diagnostiken visas.

5 Tryck på pilen i det nedre högra hörnet för att gå till sidlistan.

De objekt som identifierats visas.

6 Om du vill köra diagnostiktestet på en viss enhet trycker du på <Esc> och klickar på Yes (Ja) för att stoppa diagnostiktestet.

7 Välj enheten i den vänstra rutan och klicka på Run Tests (Kör tester) .

8 Om det finns problem visas felkoderna.

Anteckna felkoden och valideringsnumret och kontakta Dell.

Diagnostiklysdioder

Det här avsnittet beskriver de diagnostiska funktionerna hos batterilysdioden i en bärbar dator.

I stället för att anges med pipkoder signaleras fel med hjälp av den tvåfärgade lysdioden för batteriladdning. Ett specifikt blinkmönster följs av ett mönster av blinkningar med gult sken, följt av blinkningar med vitt sken. Därefter upprepas mönstret.

OBS: Det diagnostiska mönstret kommer att bestå av ett tvåsiffrigt nummer som representeras av en första grupp av blinkningar

(1 till 9) med gult sken, följt av en 1,5 sekunders paus då lysdioden är släckt samt därefter en andra grupp av blinkningar (1 till 9) med vitt sken. Detta följs sedan av en tre sekunder lång paus då lysdioden är släckt innan sekvensen upprepas igen. Varje blinkning varar i 0,5 sekunder.

Felsökning 77

Systemet stängs inte av när det visar felkoder från diagnostiken. Felkoder från diagnostiken går alltid före all annan användning av lysdioden. På bärbara datorer visas till exempel inte batterikoder för låg batterinivå eller batterifel när felkoder från diagnostiken visas:

Blinkande mönster

3

3

2

2

3

3

2

2

2

2

Tabell 3. LED-mönster

Felbeskrivning

Gult

2

1

2

6

7

3

4

4

5

2

3

Vit

1 processorn moderkort, BIOS ROM minne minne minne moderkort; kretsuppsättning bildskärm elfel i RTC

PCI/Video

BIOS Recovery 1

BIOS Recovery 2

Föreslagen åtgärd processorfel moderkort, omfattar BIOS-skada eller ROM-fel inget minne/inget RAM kunde identifieras minnesfel/RAM-fel ogiltigt installerat minne fel på moderkort/kretsuppsättning bildskärmsfel fel på knappcellsbatteri fel på PCI/grafikkort/krets

återställningsavbildning hittades inte

återställningsavbildning hittades, men är ogiltig

78 Felsökning

7

Kontakta Dell

OBS: Om du inte har en aktiv Internet-anslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, förpackning, faktura eller i Dells produktkatalog.

Dell erbjuder flera alternativ för support och service online och på telefon. Tillgängligheten varierar beroende på land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns i ditt område. Gör så här för att kontakta Dell för försäljningsärenden, teknisk support eller kundtjänst:

1 Gå till Dell.com/support .

2 Välj supportkategori.

3 Välj land eller region i listrutan Choose A Country/Region (välj land/region) längst ner på sidan.

4 Välj lämplig tjänst eller supportlänk utifrån dina behov.

Kontakta Dell 79

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents