Dell Latitude 5490 laptop Bruksanvisning

Add to My manuals
95 Pages

advertisement

Dell Latitude 5490 laptop Bruksanvisning | Manualzz

Latitude 5490

Ägarens handbok

Regleringsmodell: P72G

Regleringstyp: P72G002

Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

OBS: OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

VIKTIGT!: VIKTIGT! Indikerar risk för skada på maskinvaran eller förlust av data, samt ger information om hur du undviker problemet.

VARNING: En varning signalerar risk för egendomsskada, personskada eller dödsfall.

© 2018 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt.

Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

2018 - 01

Rev. A01

Innehåll

1 Arbeta med datorn..........................................................................................................................................7

Säkerhetsföreskrifter......................................................................................................................................................... 7

Strömförbrukning i vänteläge......................................................................................................................................7

Jordning.........................................................................................................................................................................7

Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).............................................................................................................. 7

Fältservicekit för ESD..................................................................................................................................................8

Transporting sensitive components........................................................................................................................... 9

Innan du arbetar inuti datorn............................................................................................................................................ 9

När du har arbetat inuti datorn.........................................................................................................................................9

2 Ta bort och installera komponenter...............................................................................................................10

Rekommenderade verktyg.............................................................................................................................................. 10

Lista över skruvstorlek......................................................................................................................................................11

SIM-kort (Subscriber Identity Module)...........................................................................................................................11

Ta bort SIM-kortet.......................................................................................................................................................11

Installera SIM-kortet...................................................................................................................................................12

Kåpan................................................................................................................................................................................. 12

Ta bort kåpan...............................................................................................................................................................12

Installera kåpan............................................................................................................................................................14

Batteriet............................................................................................................................................................................. 14

Försiktighetsåtgärder gällande litiumjonbatterier.................................................................................................... 14

Ta bort batteriet.......................................................................................................................................................... 15

Installera batteriet.......................................................................................................................................................15

Solid State-hårddisk – tillval............................................................................................................................................ 16

Ta bort SSD-kortet..................................................................................................................................................... 16

Installera SSD-kortet.................................................................................................................................................. 17

Ta bort SSD-ramen.....................................................................................................................................................17

Installera SSD-ramen..................................................................................................................................................18

Hårddisk............................................................................................................................................................................. 18

Ta bort hårddisken...................................................................................................................................................... 18

Installera hårddisken................................................................................................................................................... 19

Knappcellsbatteri.............................................................................................................................................................. 19

Ta bort knappcellsbatteriet........................................................................................................................................19

Installera knappcellsbatteriet.................................................................................................................................... 20

WLAN-kortet....................................................................................................................................................................20

Ta bort WLAN-kortet................................................................................................................................................ 20

Installera WLAN-kortet..............................................................................................................................................23

WWAN-kort (tillval)......................................................................................................................................................... 23

Ta bort WWAN-kortet............................................................................................................................................... 23

Installera WWAN-kortet............................................................................................................................................ 24

Minnesmoduler................................................................................................................................................................. 24

Ta bort minnesmodulen............................................................................................................................................. 24

Installera minnesmodulen.......................................................................................................................................... 25

Innehåll 3

Tangentbordsramen och tangentbordet....................................................................................................................... 25

..................................................................................................................................................................................... 25

Installera tangentbordet tangentbordsramen......................................................................................................... 26

Ta bort tangentbordet............................................................................................................................................... 26

Installera tangentbordet............................................................................................................................................ 29

Kylfläns.............................................................................................................................................................................. 29

Ta bort kylfläns........................................................................................................................................................... 29

Installera ..................................................................................................................................................................... 30

Systemfläkt.......................................................................................................................................................................30

Ta bort systemfläkten................................................................................................................................................30

Installera systemfläkten..............................................................................................................................................31

Port för nätanslutning......................................................................................................................................................32

Ta bort strömkontaktporten......................................................................................................................................32

Installera strömkontaktporten...................................................................................................................................32

Chassiram..........................................................................................................................................................................33

Ta bort chassiramen...................................................................................................................................................33

Installera chassiramen................................................................................................................................................34

Smartkortsmodul............................................................................................................................................................. 35

..................................................................................................................................................................................... 35

..................................................................................................................................................................................... 36

Högtalare...........................................................................................................................................................................37

Ta bort högtalaren...................................................................................................................................................... 37

Installera högtalaren...................................................................................................................................................38

Moderkort......................................................................................................................................................................... 38

Ta bort moderkortet...................................................................................................................................................38

Installera moderkortet................................................................................................................................................ 41

Kåpan för bildskärmsgångjärnen.................................................................................................................................... 42

Ta bort kåpan för bildskärmsgångjärnen ................................................................................................................ 42

Installera kåpan för bildskärmsgångjärnen ............................................................................................................. 43

Bildskärmsenhet...............................................................................................................................................................43

Ta bort bildskärmsenheten........................................................................................................................................43

Installera bildskärmsenheten.....................................................................................................................................47

Bildskärmsram.................................................................................................................................................................. 48

Ta bort bildskärmsramen ..........................................................................................................................................48

Installera bildskärmsramen .......................................................................................................................................49

Bildskärmspanelen........................................................................................................................................................... 49

Ta bort bildskärmspanelen ....................................................................................................................................... 49

Installera bildskärmspanelen ..................................................................................................................................... 51

Bildskärmens (EDP)-kabel.............................................................................................................................................. 52

Ta bort bildskärmskabeln ..........................................................................................................................................52

Installera skärmkabel .................................................................................................................................................52

Kamera.............................................................................................................................................................................. 53

Ta bort kameran......................................................................................................................................................... 53

Installera kameran...................................................................................................................................................... 54

Bildskärmsgångjärnen......................................................................................................................................................54

Ta bort bildskärmsgångjärnet .................................................................................................................................. 54

Installera bildskärmsgångjärnet ............................................................................................................................... 55

4 Innehåll

Bildskärmens bakre höljesmontering............................................................................................................................. 55

Ta bort det bakre skärmhöljet ................................................................................................................................. 55

Installera det bakre skärmhöljet ...............................................................................................................................56

Handledsstöd....................................................................................................................................................................56

Bort handledsstödet..................................................................................................................................................56

Installera handledsstöd.............................................................................................................................................. 57

3 Tekniska specifikationer...............................................................................................................................59

Processor..........................................................................................................................................................................59

Minne.................................................................................................................................................................................59

Förvaringsspecifikationer................................................................................................................................................60

Ljudspecifikationer...........................................................................................................................................................60

Videospecifikation.............................................................................................................................................................61

Inbyggt......................................................................................................................................................................... 61

Separat.........................................................................................................................................................................61

Kameraalternativ...............................................................................................................................................................61

Portar och kontakter....................................................................................................................................................... 62

Specifikationer för smartkort med kontakt...................................................................................................................62

Skärmspecifikation...........................................................................................................................................................62

Specifikationer för tangentbordet..................................................................................................................................64

Styrplattans specifikationer............................................................................................................................................ 65

Batterispecifikationer.......................................................................................................................................................65

Specifikationer för nätadaptern..................................................................................................................................... 66

Systemdimensioner..........................................................................................................................................................67

Driftförhållanden...............................................................................................................................................................67

4 Teknik och komponenter..............................................................................................................................69

Nätadapter........................................................................................................................................................................69

Kaby Lake – 7:e generationens Intel Core processorer...............................................................................................69

Specifikationer för Kaby Lake...................................................................................................................................70

Kaby Lake Refresh – 8:e generationens Intel Core-processorer................................................................................70

Specifikationer för Kaby Lake Refresh..................................................................................................................... 71

DDR4.................................................................................................................................................................................. 71

DDR4-information.......................................................................................................................................................71

Minnesfel.....................................................................................................................................................................72

HDMI 1.4............................................................................................................................................................................ 72

HDMI 1.4, funktioner.................................................................................................................................................. 72

Fördelar med HDMI:...................................................................................................................................................73

HDMI 1.4............................................................................................................................................................................ 73

HDMI 1.4, funktioner.................................................................................................................................................. 73

Fördelar med HDMI:...................................................................................................................................................73

USB-funktioner.................................................................................................................................................................74

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)........................................................................................................... 74

Hastighet.....................................................................................................................................................................74

Program.......................................................................................................................................................................75

Kompatibilitet..............................................................................................................................................................75

Fördelar med DisplayPort över USB Type-C...........................................................................................................76

Innehåll 5

USB Typ-C........................................................................................................................................................................ 76

Alternativt läge........................................................................................................................................................... 76

USB-strömdelning......................................................................................................................................................76

5 Systeminstallationsalternativ....................................................................................................................... 77

Startsekvens..................................................................................................................................................................... 77

Navigeringstangenter...................................................................................................................................................... 78

Översikt av systeminstallationsprogrammet................................................................................................................. 78

Öppna systeminställningar.............................................................................................................................................. 78

Allmänna skärmalternativ................................................................................................................................................ 78

Skärmalternativ för systemkonfiguration...................................................................................................................... 79

Videoskärmalternativ.......................................................................................................................................................80

Skärmalternativ för Säkerhet.......................................................................................................................................... 81

Skärmalternativ för säker start.......................................................................................................................................82

Intel Software Guard Extensions....................................................................................................................................83

Skärmalternativ för prestanda........................................................................................................................................83

Skärmalternativ för strömhantering...............................................................................................................................84

Skärmalternativ för POST Behavior (självtestbeteende)............................................................................................86

Hanterbarhet.....................................................................................................................................................................87

Skärmalternativ för virtualiseringsstöd.......................................................................................................................... 87

Skärmalternativ för trådlös anslutning...........................................................................................................................87

Alternativ för underhållsskärmen................................................................................................................................... 88

6 Programvara................................................................................................................................................ 89

Operativsystemskonfigurationer.................................................................................................................................... 89

Hämta drivrutiner för ......................................................................................................................................................89

Drivrutiner för kretsuppsättning...............................................................................................................................89

Serial IO-drivrutin.......................................................................................................................................................90

Drivrutiner för grafikstyrenhet..................................................................................................................................90

USB-drivrutiner..........................................................................................................................................................90

Nätverksdrivrutiner.................................................................................................................................................... 91

Realtek Audio.............................................................................................................................................................. 91

Seriell ATA-drivrutiner................................................................................................................................................ 91

Säkerhetsdrivrutiner.................................................................................................................................................. 92

7 Felsökning....................................................................................................................................................93

Förbättrad systemutvärderingsdiagnostik före start (ePSA)..................................................................................... 93

Köra ePSA-diagnostik................................................................................................................................................94

Återställning av realtidsklocka.........................................................................................................................................94

8 Kontakta Dell............................................................................................................................................... 95

6 Innehåll

1

Arbeta med datorn

Ämnen:

Säkerhetsföreskrifter

Innan du arbetar inuti datorn

När du har arbetat inuti datorn

Säkerhetsföreskrifter

I kapitlet med säkerhetsföreskrifter behandlas de primära åtgärder som bör vidtas innan du följer några demonteringsinstruktioner.

Iaktta följande säkerhetsföreskrifter innan du utför några installations- eller felsöknings-/problemlösningsåtgärder som inbegriper demontering eller återmontering:

• Stäng av systemet inklusive all ansluten kringutrustning.

• Koppla bort systemet och all ansluten kringutrustning från nätströmmen.

• Koppla bort alla nätverkskablar, telefon- och telekommunikationsledningar från systemet.

• Använd alltid en ESD-fältservicesats när du arbetar inuti en bärbar dator för att undvika skador orsakade av elektrostatisk urladdning

(ESD).

• När du har tagit bort en systemkomponent ska du försiktigt placera den borttagna komponenten på en antistatisk matta.

• Bär skor med icke ledande gummisulor för att minska risken för elektriska stötar.

Strömförbrukning i vänteläge

Dells produkter med väntelägesström måste vara urkopplade innan du öppnar höljet. System som har väntelägesström har ström internt

även då de är avstängda. Tack vare den interna strömmen kan systemet startas (Wake on LAN) och försättas i viloläge via fjärranslutning och har andra avancerade energisparfunktioner.

Om du kopplar ur, trycker du på och håller strömbrytaren intryckt i 15 sekunder ska ladda ur återstående ström i moderkortet. bärbara datorer.

Jordning

Jordning är en metod för att ansluta två eller flera jordledare till samma elektrisk potential. Detta görs med hjälp av en fältservicesats för elektrostatisk urladdning (ESD). När du ansluter en jordningsvajer ska du se till att den är ansluten till en friliggande metalldel och aldrig till en lackerad del eller en del utan metall. Armbandet ska vara fastspänt och ha full kontakt med huden och du måste ta av alla smycken såsom klockor, armband och ringar innan du jordar dig själv och utrustningen.

Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD)

ESD är ett stort problem när du hanterar elektroniska komponenter, särskilt känsliga komponenter såsom expansionskort, processorer,

DIMM-minnen och moderkort. Mycket små belastningar kan skada kretsarna på ett sätt som kanske inte är uppenbart, men som kan ge tillfälliga problem eller en förkortad produktlivslängd. Eftersom det finns påtryckningar i branschen för lägre strömkrav och högre densitet blir ESD-skyddet allt viktigare att tänka på.

Arbeta med datorn 7

På grund av högre densitet hos de halvledare som används i de senaste Dell-produkterna är känsligheten för skador orsakade av statisk elektricitet nu högre än i tidigare Dell-produkter. Av denna orsak är vissa tidigare godkända metoder för att hantera komponenter inte längre tillämpliga.

Två erkända typer av skador orsakade av ESD är katastrofala och tillfälliga fel.

• Katastrofala – ungefär 20 procent av alla ESD-relaterade fel utgörs av katastrofala fel. I dessa fall ger skada upphov till en omedelbar och fullständig förlust av funktionaliteten. Ett exempel på ett katastrofalt fel är när ett DIMM-minne utsätts för en statisk stöt och systemet omedelbart ger symtomet "No POST/No Video" (ingen post/ingen video) och avger en pipkod för avsaknad av eller ej fungerande minne.

• Tillfälliga – tillfälliga fel representerar cirka 80 procent av de ESD-relaterade felen. Den höga andelen tillfälliga fel innebär att de flesta gånger som skador uppstår kan de inte identifieras omedelbart. DIMM-minnet utsätts för en statisk stöt, men spårningen försvagas knappt och ger inte omedelbart några symtom utåt som är relaterade till skadan. Det kan ta flera veckor eller månader för det försvagade spåret att smälta, och under tiden kan det uppstå försämringar av minnesintegriteten, tillfälliga minnesfel osv.

Det är svårare att känna igen och felsköka tillfälliga fel (kallas även intermittenta eller latenta).

Utför följande åtgärder för att förhindra ESD-skador:

• Använd ett kabelanslutet ESD-armband som är korrekt jordat. Det är inte längre tillåtet att använda trådlösa antistatiska armband eftersom de inte ger ett tillräckligt skydd. Det räcker inte med att röra vid chassit innan du hanterar delar för att få ett garanterat ESDskydd för delar med ökad ESD-känslighet.

• Hantera alla komponenter som är känsliga för statisk elektricitet på en plats som är skyddad mot elektrostatiska urladdningar. Använd om möjligt antistatiska golvplattor och skrivbordsunderlägg.

• Ta inte ut en komponent som är känslig för statisk elektricitet från sin förpackning förrän du är redo att installera komponenten. Innan du packar upp den antistatiska förpackningen ska du se till att du jordar dig på något sätt.

• Innan du transporterar en komponent som är känslig för statisk elektricitet ska du placera den i en antistatisk behållare eller förpackning.

Fältservicekit för ESD

Det obevakade fältservicekittet är det vanligaste servicekittet. Varje fältservicekit omfattar tre huvuddelar: antistatisk matta, handledsrem och jordningstråd.

Komponenterna i ett fältservicekit för ESD

Komponenterna i ett fältservicekit för ESD är:

• Antistatisk matta - Den antistatiska mattan är dissipativ och delar kan placeras på den under serviceförfaranden. När du använder en antistatisk matta din handledsrem ska sitta åt och jordningstråden ska kopplas till mattan och till någon omålad metall på systemet som du arbetar på. När den har anslutits ordentligt kan reservdelar tas ut från ESD-påsen och placeras direkt på mattan. ESD-känsliga artiklar är säkra i din hand, på ESD-mattan, i systemet eller inne i en påse.

• Handledsrem och jordningstråd - Handledsremmen och jordningstråden kan antingen vara direkt anslutna mellan handleden och den omålade metalldelen på maskinvaran om ESD-mattan inte är nödvändig, eller ansluten till den antistatiska mattan för att skydda maskinvaran som tillfälligt har placerats på mattan. Den fysiska anslutningen av handledsremmen och jordningstråden mellan huden,

ESD-mattan och maskinvaran kallas för bindning. Använd endast fältservicekittet med en handledsrem, matta och jordningstråd.

Använd aldrig trådlösa handledsremmar. Var alltid medveten om att de interna kablarna i handledsremmen i slutänden kommer att skadas av normalt slitage och de måste kontrolleras regelbundet med ett testverktyget för att undvika oavsiktliga ESDmaskinvaruskador. Vi rekommenderar att du testar handledsremmen och jordningstråden minst en gång per vecka.

• Testverktyg för ESD-handledsremmen - Ledningarna inuti en ESD-handledsrem kommer att ta skada över tid. När du använder ett oövervakat kit är bästa praxis att regelbundet testa handledsremmen före varje servicebesök och minst en gång per vecka. Ett testverktyg för handledsremmen är den bästa metoden för att göra det här testet. Om du inte har något eget testverktyg för handledsremmen kan du höra med ditt regionala kontor för att ta reda på om de har ett. När du ska utföra testet ansluter du handledsremmens jordningstråd på testverktyget medan det är fastspänt på handleden och trycker på knappen för att testa. En grön

LED lyser om testet lyckades, en röd LED tänds och ett larm ljuder om testet misslyckas.

• Isolatorelement - Det är viktigt att hålla ESD-känsliga enheter, såsom kylflänsens platshöljen, borta från inre delar som är isolatorer och ofta är laddade.

• Arbetsmiljö - Innan du använder ESD-fältservicekittet ska du utvärdera situationen på kundanläggningen. Till exempel, driftsättning av kittet för en servermiljö är annorlunda än för en stationär eller bärbar dator. Servrar är normalt installerade i ett rack inom ett datacenter; stationära eller bärbara datorer är vanligen placerade på kontorsskrivbord eller i bås. Titta alltid efter en stor öppen plan yta som är fritt från föremål och tillräckligt stor för användning av ESD-kittet med ytterligare utrymme för att rymma den typ av system som repareras. Arbetsytan ska också vara fri från isolatorer som kan orsaka en ESD-händelse. På arbetsytan ska isolatorer som t.ex.

8 Arbeta med datorn

frigolit och annan plast ska alltid flyttas minst 12 tum eller 30 cm från känsliga komponenter innan du hanterar eventuella maskinvarukomponenter fysiskt

• ESD-förpackning - Alla ESD-känsliga enheter måste skickas och tas emot i antistatiska förpackningar. Metall, statiskt avskärmade påsar är att föredra. Du bör dock alltid returnera den skadade delen med samma ESD-påse och förpackning som den nya delen levererades i. Påsen ska vikas ihop och tejpas igen och samma skumplastförpackning ska användas i den ursprungliga lådan som den nya delen levererades i. ESD-känsliga enheter bör endast tas ur förpackningen på en ESD-skyddad arbetsyta och delar bör aldrig placeras ovanpå ESD-påsen eftersom att endast påsens insida är avskärmad. Placera alltid delar i din handen, på ESD-mattan, i systemet eller i en antistatisk påse.

• Transport av känsliga komponenter - När du transporterar ESD-känsliga komponenter, såsom reservdelar eller delar som ska returneras till Dell, är det viktigt att placera dessa artiklar i antistatiska påsar för säker transport.

Sammanfattning av ESD-skydd

Vi rekommenderar att alla servicetekniker använder traditionella trådbundna ESD-jordade handledsremmar och en skyddande antistatisk matta hela tiden när de servar Dell-produkter. Dessutom är det mycket viktigt att teknikerna förvarar känsliga delar separat från alla isolatordelar medan de genomför servicen och att de använder antistatiska påsar för transport av känsliga komponenter.

Transporting sensitive components

När du transporterar ESD-känsliga komponenter såsom reservdelar eller delar som ska returneras till Dell är det viktigt att placera dessa delar i antistatiska påsar för säker transport.

Innan du arbetar inuti datorn

1 Se till att arbetsytan är ren och plan så att inte datorkåpan skadas.

2 Stäng av datorn.

3 Om datorn är ansluten till en dockningsstation (dockad) frigör du den.

4 Koppla bort alla externa kablar från datorn (om tillgänglig).

VIKTIGT!: Om din dator har en RJ45-port, koppla bort nätverkskabeln genom att först dra ur kabeln från din dator.

5 Koppla bort datorn och alla anslutna enheter från eluttagen.

6 Öppna datorhöljet.

7 Håll strömbrytaren intryckt i cirka 5 sekunder för att jorda moderkortet.

VIKTIGT!: För att skydda mot elektrisk stöt kopplar du bort datorn från eluttaget innan du utför steg # 8.

VIKTIGT!: För att undvika elektrostatisk urladdning, gör dig själv jordad med hjälp av ett handledsband eller genom periodisk beröring av en omlackerad metallyta samtidigt som du vidrör en kontakt på datorns baksida.

8 Ta bort installerade ExpressCard-kort och smartkort från deras fack.

När du har arbetat inuti datorn

När du har utfört utbytesprocedurerna ser du till att ansluta de externa enheterna, korten, kablarna osv. innan du startar datorn.

VIKTIGT!: Undvik skada på datorn genom att enbart använda batteriet som är utformat för den här speciella Dell-datorn. Använd inte batterier utformade för andra Dell-datorer.

1 Anslut externa enheter, som portreplikator eller mediabas, och sätt tillbaka alla kort som ExpressCard-kort.

2 Anslut eventuella telefon- eller nätverkskablar till datorn.

VIKTIGT!: Anslut alltid nätverkskablar till nätverksenheten först och sedan till datorn.

3 Anslut datorn och alla anslutna enheter till eluttagen.

4 Starta datorn.

Arbeta med datorn 9

2

Ta bort och installera komponenter

Ämnen:

Rekommenderade verktyg

Lista över skruvstorlek

SIM-kort (Subscriber Identity Module)

Kåpan

Batteriet

Solid State-hårddisk – tillval

Hårddisk

Knappcellsbatteri

WLAN-kortet

WWAN-kort (tillval)

Minnesmoduler

Tangentbordsramen och tangentbordet

Kylfläns

Systemfläkt

Port för nätanslutning

Chassiram

Smartkortsmodul

Högtalare

Moderkort

Kåpan för bildskärmsgångjärnen

Bildskärmsenhet

Bildskärmsram

Bildskärmspanelen

Bildskärmens (EDP)-kabel

Kamera

Bildskärmsgångjärnen

Bildskärmens bakre höljesmontering

Handledsstöd

Rekommenderade verktyg

Procedurerna i detta dokument kan kräva att följande verktyg används:

• Stjärnskruvmejsel nr 0

• Stjärnskruvmejsel nr 1

• Plastrits

OBS: Skruvmejsel nr 0 är för skruvarna 0–1 och skruvmejsel nr 1 är för skruvarna 2–4

10 Ta bort och installera komponenter

Lista över skruvstorlek

Tabell 1. Latitude 5490 – lista över skruvstorlek

Komponent

M2 x 3 (tunt huvud)

Kåpan

Batteriet

Kylflänsen

WLAN

SSD-kort

4

1

1

Tangentbord

Bildskärmsenhet

Bildskärmspanelen

Port för nätanslutning

Handledsstöd

LED-kort

Moderkort

Type-C USB-fäste

Kåpan för bildskärmsgångjärnen

Bildskärmsgångjärnet

4

2

2

4

2

Hårddisk

Chassiram

Styrplattepanel (knapp)

Smartkortmodul

SSD-ram

WWAN-ram

5

2

2

1

1

M2,0 x 5

4

2

8

M2,0 x 2,0

1

M2 × 6

8

1

SIM-kort (Subscriber Identity Module)

M2 x

2,7

4

M2,0 x 2,5

5

M2.5x3

6

Ta bort SIM-kortet

VIKTIGT!: Om du tar bort SIM-kortet när datorn är påslagen kan data gå förlorade eller så kan kortet skadas. Kontrollera att datorn är avstängd eller att nätverksanslutningarna är inaktiverade.

1 Sätt i ett gem eller ett verktyg för borttagning av SIM-kort i hålet på SIM-kortshållaren [1].

2 Dra ut SIM-korthållaren för att ta bort den [2].

3 Ta bort SIM-kortet från SIM-kortshållaren.

Ta bort och installera komponenter 11

4 Tryck in SIM-korthållaren i facket tills den klickar på plats.

Installera SIM-kortet

1 Sätt i ett gem eller ett verktyg för borttagning av SIM-kort i hålet [1].

2 Dra ut SIM-korthållaren för att ta bort den [2].

3 Placera SIM-kortet på SIM-kortbrickan.

4 Tryck in SIM-korthållaren i facket tills den klickar på plats .

Kåpan

Ta bort kåpan

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Så här tar du bort kåpan: a Lossa de 8 fästskruvarna (M2,0x6) som håller fast baskåpan i datorn [1].

b Bänd bort kåpan från dockningsuttaget på den övre kanten [2] och fortsätt att bända upp hela den yttre sidan av kåpan i medurs riktning för att frigöra kåpan.

OBS: Använd en ritspenna av plast för att bända upp kåpan från kanterna.

12 Ta bort och installera komponenter

c Lyft bort kåpan från systemet.

Ta bort och installera komponenter 13

Installera kåpan

1 Placera kåpan så att den passar med skruvhållarna på systemet.

2 Dra åt de 8 fästskruvarna (M2,0x6) som håller fast baskåpan på datorn.

3 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Batteriet

Försiktighetsåtgärder gällande litiumjonbatterier

VIKTIGT!:

• Var försiktig när du hanterar litiumjonbatterier.

• Ladda ur batteriet så mycket som möjligt innan du tar bort det från datorn. Detta kan göras genom att koppla bort nätadaptern från systemet för att låta batteriet laddas ur.

• Undvik att krossa, tappa, skada eller tränga in i batteriet med främmande föremål.

• Utsätt inte batteriet för höga temperaturer eller montera isär batteripaketen och -cellerna.

• Tryck inte på batteriets yta.

• Böj inte batteriet.

• Använd inte verktyg av något slag för att bända på eller mot batteriet.

• Om batteriet fastnar i en enhet på grund av att det svällt ska du inte försöka frigöra eftersom punktering, böjning eller krossning av ett litiumjonbatteri kan vara farligt. Vid en sådan händelse ska hela systemet bytas ut. Kontakta https://www.dell.com/support för att få hjälp och ytterligare anvisningar.

• Köp alltid äkta batterier från https://www.dell.com

eller auktoriserade Dell-partners och återförsäljare.

14 Ta bort och installera komponenter

Ta bort batteriet

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2

Ta bort kåpan .

3 Så här tar du bort batteriet: a Koppla loss högtalarkabeln från kontakten på moderkortet [1] och dra bort kabeln från kabelkanalen.

b Lossa fästskruven M2x6 som håller fast batteriet i datorn [2].

c Lyft bort batteriet från systemet [3].

Installera batteriet

1 För in batteriet i urtaget på systemet.

2 Dra batterikabeln genom kabelkanalen.

3 Dra åt fästskruven M2x6 som håller fast batteriet i datorn.

4 Anslut batterikabeln till kontakten på moderkortet.

5

Installera kåpan .

6 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Ta bort och installera komponenter 15

Solid State-hårddisk – tillval

Ta bort SSD-kortet

OBS: Följande anvisningar gäller för SATA M.2 2280 och PCIe M.2 2280

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

kåpan

b

batteriet

3 Så här tar du bort SSD-kortet: a Dra loss den självhäftande plasten som håller fast SSD-kortet [1].

OBS: Ta bort den självhäftande plasten försiktigt så att den kan återanvändas på ersättnings SSD.

b Ta bort skruven M2x3 som håller fast SSD-kortet i datorn [2].

c Skjut på och lyft upp SSD-kortet från systemet [3].

16 Ta bort och installera komponenter

Installera SSD-kortet

OBS: Följande förfarande gäller för SATA M.2 2280 och PCIe M.2 2280

1 Sätt i SSD-kortet i kontakten på systemet.

2 Sätt tillbaka M2x3-skruven som håller fast SSD-kortet i datorn.

3 Placera plastskyddet över SSD:n.

4 Installera: a

batteriet

b

kåpan

5 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Ta bort SSD-ramen

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

kåpan

b

batteriet

c

SSD-kort

3 Så här tar du bort SSD-ramen: a Sätt tillbaka skruven M2x3 som håller fast SSD-ramen på datorn [1].

b Lyft bort SSD-ramen från datorn [2].

Ta bort och installera komponenter 17

Installera SSD-ramen

1 Placera SSD-ramen i kortplatsen på datorn.

2 Sätt tillbaka skruven M2x3 som håller fast SSD-ramen i systemet.

3 Installera: a

SSD-kort

b

batteriet

c

kåpan

4 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Hårddisk

Ta bort hårddisken

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

kåpan

b

batteriet

3 För att ta ut hårddisken: a Dra ur hårddiskkabeln ur kontakten på moderkortet [1].

b Ta bort skruvarna fyra M2 x 2.7) som håller fast i datorn [2].

c Lyft ut hårddisken ur datorn.

18 Ta bort och installera komponenter

Installera hårddisken

1 För in hårddisken i facket på datorn.

2 Sätt tillbaka de fyra (M2 x 2,7) skruvarna som håller fast i datorn.

3 Anslut hårddiskkabeln till kontakten på moderkortet.

4 Installera: a

batteriet

b

kåpan

5 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti systemet

.

Knappcellsbatteri

Ta bort knappcellsbatteriet

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

kåpan

b

batteriet

3 Ta bort knappcellsbatteriet: a Koppla ur knappcellsbatteriets kabel från kontakten på moderkortet [1].

b Lyft knappcellsbatteriet så att det lossar från tejpen och ta bort det från moderkortet [2].

Ta bort och installera komponenter 19

Installera knappcellsbatteriet

1 Fäst knappcellsbatteriet på moderkortet.

2 Anslut knappcellsbatteriets kabel till kontakten på moderkortet.

3 Installera: a

batteriet

b

kåpan

4 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

WLAN-kortet

Ta bort WLAN-kortet

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

kåpan

b

batteriet

3 Ta bort WLAN-kortet genom att: a Ta bort M2x3-skruven som håller fast WLAN-kortfästet på systemet [1].

b Ta bort WLAN-korthållaren som håller fast WLAN-antennkablarna [2].

c Koppla ur WLAN-antennkablarna från kontakterna på WLAN-kortet [3].

d Lyft ut WLAN-kortet ur kontakten som det visas på bilden [4].

20 Ta bort och installera komponenter

VIKTIGT!: Det finns en självhäftande kudde på systemkortet eller chassiramen som hjälper till att säkra det trådlösa kortet på plats. När du tar bort det trådlösa kortet från systemet ska du se till att den självhäftande plattan hålls kvar på systemkortet/chassiramen under torkprocessen Om den självhäftande plattan tas bort från systemet tillsammans med det trådlösa kortet, sätt tillbaka det på systemet.

Ta bort och installera komponenter 21

22 Ta bort och installera komponenter

Installera WLAN-kortet

1 Sätt i WLAN-kortet i kontakten på moderkortet.

2 Anslut WLAN-antennkablarna till kontakterna på WLAN-kortet.

3 Sätt i WLAN-kortfästet för att fästa WLAN-kablarna.

4 Sätt tillbaka skruven M2x3 för att sätta fast WLAN-kortet i datorn.

5 Installera: a

batteriet

b

kåpan

6 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

WWAN-kort (tillval)

Detta är ett tillval. Datorn levereras kanske inte med något WWAN-kort.

Ta bort WWAN-kortet

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

kåpan

b

batteriet

3 Ta bort WWAN-kortet genom att: a Koppla bort WWAN-kablarna från kontakterna på WWAN-kortet [1].

b Ta bort M2x3-skruven som håller fast WWAN-kortet i systemet [2] c För ut WWAN-kortet och lyft upp det från datorn [3].

Ta bort och installera komponenter 23

Installera WWAN-kortet

1 Sätt i WWAN-kortet i kortplatsen på systemet.

2 Anslut WWAN-antennkablarna till kontakterna på WWAN-kortet.

3 Byt ut skruven (M2X3) för att säkra WWAN-kortet på datorn.

4 Installera: a

batteriet

b

kåpan

5 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Minnesmoduler

Ta bort minnesmodulen

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

kåpan

b

batteriet

3 Ta bort minnesmodulen genom att: a Bänd bort klämmorna som håller fast minnesmodulen tills minnesmodulen hoppar upp [1].

b Lyft bort minnesmodulen från kontakten [2].

24 Ta bort och installera komponenter

Installera minnesmodulen

1 Sätt i minnesmodulen i minneskontakten i 30 graders vinkel till dess att kontakterna sitter helt i kortplatsen. Tryck sedan nedåt på minnesmodulen tills den hålls fast av klämmorna.

2 Installera: a

batteriet

b

kåpan

3 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Tangentbordsramen och tangentbordet

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Bänd bort tangentbordsgallret från en av inbuktningspunkterna [1] och lyft bort gallret från systemet [2].

OBS: Dra eller lyft försiktigt tangentbordsramen med- eller motsols så att den inte skadas.

Ta bort och installera komponenter 25

Installera tangentbordet tangentbordsramen

1 Placera tangentbordsramen på tangentbordet och tryck längs kanterna och mellan raderna av knappar tills ramen klickar på plats.

2 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Ta bort tangentbordet

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

kåpan

b

batteriet

c

tangentbordsramen

3 Så här tar du bort tangentbordet: a Lyft upp spärren och koppla bort tangentbordskabeln från kontakten på datorn.

b Lyft spärren och koppla ur kabeln för tangentbordets bakbelysnings från kontaktens på systemet [2,3,4].

OBS: Antalet kablar som ska kopplas bort baseras på typen av tangentbord.

26 Ta bort och installera komponenter

c Vänd på systemet och öppna den bärbara datorn i frontvyläge.

d Ta bort skruvarna fem (M2x2,5) som håller fast tangentbordet på datorn [1].

e Vänd på tangentbordet från undersidan och lyft bort det från systemet tillsammans med tangentbordet och kabeln för tangentbordets bakbelysning [2].

VARNING: Dra försiktigt ut tangentbordskabeln och tangentbordets kabel för bakbelysnings som är dragna under chassits ram för att undvika skador på kablarna.

Ta bort och installera komponenter 27

28 Ta bort och installera komponenter

Installera tangentbordet

1 Håll tangentbordet och dra tangentbordskabeln och kablarna för tangentbordets bakgrundsbelysning genom handledsstödet på systemet.

2 Rikta in tangentbordet efter skruvhållarna på systemet.

3 Sätt tillbaka fem (M2x2.5) skruvarna som håller fast tangentbordet i systemet.

4 Vänd på systemet och anslut tangentbordskabeln och kabeln för tangentbordets bakgrundsbelysning till kontakten/kontakterna i systemet.

5 Installera:

OBS: När du återinstallerar chassits ram, kontrollera att tangentbordskablarna inte är under gallret, utan går genom genom öppningen i ramen innan du ansluter dem till moderkortet.

a

tangentbordsgallret

b

batteriet

c

baskåpan

6 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Kylfläns

Ta bort kylfläns

OBS: Den här proceduren gäller bara för UMA-modellen.

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

kåpan

b

batteriet

3 Ta bort kylfläns: a Ta bort de fyra (M2x3) skruvarna som håller fast kylfläns- på moderkortet [1].

OBS:

• Ta bort kylfläns-skruvar i den ordning som visas på kylfläns-.

b Lyft bort kylfläns från systemet [2].

Ta bort och installera komponenter 29

Installera

OBS: Det här förfarandet gäller bara för UMA-modellen.

1 Placera på moderkortet.

2 Ta bort de fyra skruvarna (M2x3) som håller fast i moderkortet.

OBS:

3 Installera:

• Ta bort skruvar i den ordning som visas på kylflänsen.

a

batteriet

b

kåpan

4 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Systemfläkt

Ta bort systemfläkten

OBS: Det här förfarandet gäller bara för UMA-modellen

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

kåpan

b

batteriet

c

hårddisk

d

SSD-kort

e

SSD-ram

30 Ta bort och installera komponenter

f

WLAN-kort

g

WWAN-kort (tillval)

h

chassiram

3 Ta bort systemfläkten genom att: a Koppla bort systemfläktkabeln från kontakten på moderkortet [1].

b Lyft bort systemfläkten från datorn [2].

Installera systemfläkten

OBS: Det här förfarandet gäller bara för UMA-modellen

1 För in systemfläkten i urtaget på datorn.

2 Anslut systemfläktens kabel till kontakten på moderkortet.

3 Installera: a

chassiram

b

WWAN-kort (tillval)

c

WLAN-kort

d

SSD-ram

e

SSD-kort

f

hårddisk

g

batteriet

h

kåpan

4 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Ta bort och installera komponenter 31

Port för nätanslutning

Ta bort strömkontaktporten

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

kåpan

b

batteriet

3 Så tar du bort strömkontaktporten: a Ta bort skruven som håller fast bildskärmskabeln i moderkortet [1].

b Koppla bort kabeln till strömkontakten från kontakten på moderkortet [2].

c Ta bort M2x3-skruven för att lossa strömkontaktfästet som håller fast strömkontaktporten på datorn [3].

d Ta bort strömkontaktfästet från datorn [4].

e Dra ut strömkontaktporten och lyft bort den från datorn [5].

Installera strömkontaktporten

1 Rikta in strömkontaktporten längs med spåren på platsen och tryck ned den.

2 Placera metallfästet på strömkontaktporten.

3 Sätt tillbaka skruven (M2x3) för att sätta fast strömkontaktfästet i strömkontaktporten.

4 Anslut strömkontaktkabeln till kontakten på moderkortet.

5 Sätt tillbaka skruven som håller fast bildskärmskabeln i moderkortet.

32 Ta bort och installera komponenter

6 Installera: a

batteriet

b

kåpan

7 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Chassiram

Ta bort chassiramen

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

kåpan

b

batteriet

c

Ta bort hårddisken

d

SSD-kort

e

SSD-ram

f

WLAN-kort

g

WWAN-kort (tillval)

OBS: Det finns två olika skruvstorlekar för chassits ram: M2x5 8ea och M2x3 5ea

3 Så här frigör du chassiramen: a Dra bort WWAN--kablarna från kabelkanalerna [1].

b Lyft spärren och koppla bort kabeln för bakgrundsbelysning på tangentbordet och tangentbordskabeln från kontakterna [2,3,4,5] på datorn.

OBS: Det kan finnas mer än en kabel att koppla bort, beroende på typ av tangentbord.

Ta bort och installera komponenter 33

4 Så tar du bort chassiramen: a Ta bort fem M2x3-skruvarna och 8 M2x5-skruvarna som håller fast chassiramen i datorn [1].

b Lyft bort chassiramen från datorn [2].

Installera chassiramen

1 Placera chassiramen i facket på chassit.

OBS: Dra försiktigt tangentbordskabeln och kabeln för tangentbordets bakgrundsbelysning genom utrymmet i chassits ram innan du placerar chassits ram i facket på datorn.

2 Sätt tillbaka skruvarna fem (M2x3)-skruvar och 8 (M2x5) som håller fast chassiramen i datorn.

3 Anslut tangentbordskabeln och kabeln för tangentbordets bakgrundsbelysning till deras kontakter på datorn.

OBS: Det kan finnas mer än en kabel att ansluta, beroende på typ av tangentbord.

4 Dra WLAN--kablarna (tillval) genom kabelkanalerna.

5 Installera: a

WWAN-kort (tillval)

b

WLAN-kort

c

SSD-ram

d

SSD-kort

e

Installera hårddisken

f

batteriet

g

kåpan

6 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti systemet

.

34 Ta bort och installera komponenter

Smartkortsmodul

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

kåpan

b

batteriet

c

hårddisk

d

SSD-kort

e

SSD-ram

f

WLAN-kort

g

Ta bort WWAN-kortet

h

chassiram

3 Frigöra smartkortläsarkortet: a Lyft spärren och koppla bort styrplattans kabel från kontakten [1].

b Lyft spärren och koppla bort kabeln för smartkortläsarkortet från kontakten [2].

c Vik tillbaka kabeln från handledsstödet [3].

4 Ta bort smartkortläsarkortet: a Ta bort de 2 (M 2 x 3) skruvarna som håller fast smartkortläsarkortet i handledsstödet [1].

b Skjut smartkortläsaren åt sidan och lyft den från kortplatsen i systemet [2].

Ta bort och installera komponenter 35

1 Sätt i smartkortläsarkortet och rikta in det mot flikarna på chassit.

2 Sätt tillbaka de 2 (M 2 x 3) skruvarna för att sätta fast smartkortläsarkortet i systemet.

3 Anslut styrplattans kabel till kontakten på moderkortet.

4 Sätt fast kabeln till smartkortläsarkortet och anslut kabeln till kontakten.

5 Installera: a

Installera chassiramen

b

Installera WWAN-kortet

c

WLAN-kort

d

Installera SSD-ramen

e

SSD-kort

f

hårddisk

g

batteriet

h

kåpan

6 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

36 Ta bort och installera komponenter

Högtalare

Ta bort högtalaren

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

kåpan

b

batteriet

c

minnesmodul

d

hårddisk

e

SSD-kort

f

Ta bort SSD-ramen

g

WLAN-kort

h

Ta bort WWAN-kortet

i

tangentbordsramen

j

tangentbordet

k

Ta bort chassiramen

l

moderkort

3 Så tar du bort högtalarna: a Lossa högtalarkabeln från kabelkanalerna [1].

b Lyft bort högtalaren från datorn [2].

Ta bort och installera komponenter 37

Installera högtalaren

1 Sätt i högtalarmodulen och rikta in den mot noderna på chassit.

2 Dra högtalarkabeln genom kabelkanalerna.

3 Installera: a

moderkort

b

Installera chassiramen

c

tangentbordet

d

tangentbordsramen

e

WLAN-kort

f

Installera SSD-ramen

g

SSD-kort

h

hårddisk

i

minnesmodul

j

batteriet

k

kåpan

l

SIM-kort

4 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Moderkort

Ta bort moderkortet

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

SIM-kort

b

kåpan

c

batteriet

d

minnesmodul

e

hårddisk

f

SSD-kort

g

SSD-ram

h

WLAN-kort

i

WWAN-kort (tillval)

j

tangentbordsramen

k

tangentbordet

l

Ta bort kylfläns

m

chassiram

n

systemfläkt

3 Koppla bort följande kablar från moderkortet: a Styrplattans kabel [1] b USH-kabeln [2] c LED-kortets kabel [3] d Högtalarkabel [4]

38 Ta bort och installera komponenter

4 Ta bort moderkortet genom att: a Vänd på datorn och ta bort de två M2x3 skruvarna som håller fas skärmens kabelfäste [1].

b Lyft bort metallfästet för bildskärmskabeln från systemet [2].

c Koppla bort bildskärmskablarna från kontakterna på moderkortet [3,4].

d Koppla bort kabeln till strömkontaktporten från kontakten på moderkortet [5].

e Ta bort skruvarna två M2x5 som håller fast typ-C USB-fästet [6].

OBS: Metallfästet håller DisplayPort över USB-Type-C-porten.

f Lyft bort metallfästet från systemet[7].

Ta bort och installera komponenter 39

5 Ta bort moderkortet genom att:

OBS: Se till SIM-korthållaren har tagits bort a Ta bort de fyra (M2x3) skruvarna som håller fast moderkortet [1].

b Lyft bort moderkortet från systemet [2].

40 Ta bort och installera komponenter

Installera moderkortet

1 Rikta in moderkortet med skruvhållarna i datorn.

2 Byt ut fyra (M2x3) skruvar för att fästa systemkortet på systemet.

3 Placera metallfästet som ska hålla fast DisplayPort över USB Type-C-porten.

4 Byt ut två (M2x3) skruvar för att fästa metallfästet på DisplayPort över USB Type-C.

5 Anslut kabeln till nätadapterporten till kontakten på moderkortet.

6 Anslut bildskärmskablarna till kontakterna på moderkortet.

7 Placera metallfästet till bildskärmkabeln på sin plats över bildskärmkabeln.

8 Byt ut två M2x3 skruvs för att fästa metallkonsolen.

9 Vänd på datorn och öppna i arbetsläge.

10 Anslut följande kablar: a Styrplattans kabel b lysdiodkortkabel c USH-kortkabel d högtalarkabel

11 Installera: a

systemfläkt

b

chassiram

c

Installera

d

tangentbordet

e

tangentbordsramen

f

WWAN-kort (tillval)

g

WLAN-kort

Ta bort och installera komponenter 41

h

SSD-ram

i

SSD-kort

j

Installera hårddisken

k

minnesmodul

l

batteriet

m

kåpan

n

SIM-kort

12 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Kåpan för bildskärmsgångjärnen

Ta bort kåpan för bildskärmsgångjärnen

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

kåpan

b

batteriet

3 Ta bort kåpan för bildskärmsgångjärnen.

a Ta bort M 2 x 3-skruven som håller fast kåpan för bildskärmsgångjärnet i chassit [1].

b Lyft bort bildskärmsgångjärnen från bildskärmens kåpa.

c Upprepa steg a och b för att ta bort det andra bildskärmsgångjärnet.

42 Ta bort och installera komponenter

Installera kåpan för bildskärmsgångjärnen

1 Placera kåpan för bildskärmsgångjärnen på bildskärmsgångjärnen.

2 Sätt tillbaka M 2 x 3-skruven som håller fast kåpan för bildskärmsgångjärnen på bildskärmsgångjärnet.

3 Upprepa steg 1 och steg 2 för att installera den andra kåpan för bildskärmsgångjärnen.

4 Installera: a

batteriet

b

kåpan

5 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Bildskärmsenhet

Ta bort bildskärmsenheten

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

kåpan

b

batteriet

c

WLAN-kort

d

Ta bort WWAN-kortet

e

kåpan för bildskärmsgångjärnen

3 Koppla bort bildskärmskabeln: a Lossa WWAN- och WLAN-kablarna från kabelkanalerna [1].

b Ta bort den två (M 2 x 3)-skruvarna som håller fast skärmkabelfästet [2].

c Ta bort fästet för bildskärmskabeln som håller fast bildskärmskabeln från systemet [3].

d Koppla bort bildskärmskablarna från deras respektive kontakter på moderkortet [4,5].

e Ta bort skruven som håller fast tejpen som i sin tur håller fast bildskärmskabeln på datorn [6].

Ta bort och installera komponenter 43

4 Lossa bildskärmsmonteringen genom att: a Ta bort de två M2 × 5-skruvarna som håller fast bildskärmsenheten i datorn [1].

b Lossa WLAN-kabeln och bildskärmskabeln från kabelkanalerna [2] [3].

44 Ta bort och installera komponenter

5 Vänd datorn upp och ned.

6 Ta bort bildskärmsenheten.

a Ta bort de två M2 × 5-skruvarna som håller fast bildskärmsenheten i datorn .

b Öppna bildskärmen .

Ta bort och installera komponenter 45

c Lyft bort bildskärmsenheten från datorn.

46 Ta bort och installera komponenter

Installera bildskärmsenheten

1 Placera chassit på en plan yta.

2 Rikta in bildskärmsenheten med skruvhållarna på datorn och ställ den på chassit.

3 Stäng skärmen.

4 Sätt tillbaka de två skruvarna som håller fast bildskärmsenheten.

5 Sätt tillbaka skruvarna som håller fast strömkontaktfästet och bildskärmskabeln i datorn.

6 Vänd på datorn och sätt tillbaka de två skruvarna som håller fast bildskärmsenheten på datorn.

7 Sätt tillbaka skruven som håller fast strömkontakthållaren och bildskärmskabeln på datorn.

8 Anslut bildskärmskablarna till kontakterna på moderkortet.

9 Sätt fast metallfästet för att fästa bildskärmskabeln.

10 Sätt tillbaka den (M 2 x 3) skruven för att sätta fast metallfästet i systemet.

11 Dra WLAN- och WWAN-kablarna genom kabelkanalerna.

12 Installera: a

gångjärnsskydd

b

Installera WWAN-kortet

c

WLAN-kort

d

batteriet

e

kåpan

13 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Ta bort och installera komponenter 47

Bildskärmsram

Ta bort bildskärmsramen

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

baskåpa

b

Batteriet

c

WLAN-kortet

d

WWAN-kort (tillval)

e

Kåpan för bildskärmsgångjärnen

f

Bildskärmsmonteringen

3 Ta bort bildskärmsramen så här: a Bänd bort bildskärmsramen längst ned på bildskärmen [1].

OBS: Vi borttagning eller ominstallation av bildskärmsramen från bildskärmsenheten bör tekniker notera att bildskärmsramen sitter fast på LCD-panelen med ett starkt klistret och måste man vara försiktig för att undvika skador på LCD-skärmen.

b Lyft bort bildskärmsramen så att den lossnar [2].

c Bänd bort kanterna på sidan av bildskärmen för att lossa bildskärmsramen [3, 4,,5].

VIKTIGT!: Självhäftningen som används på LCD-ramen för att försegla den på LCD-skärmen gör det svårt att ta bort ramen eftersom häftningen är mycket stark och tenderar att fastna på LCD-delen och kan lösgöra lagren från varandra eller spräcka glaset när du försöker bända isär de två delarna.

48 Ta bort och installera komponenter

Installera bildskärmsramen

1 Placera bildskärmsramen på bildskärmsmonteringen.

OBS: Ta bort skyddet på tejpen på LCD-ramen innan du placerar den på skärmmonteringen.

2 Börja med det övre hörnet och tryck på bildskärmsramen, fortsätt runt hela ramen tills den snäpper på plats på bildskärmsmonteringen.

3 Installera: a

Bildskärmsmonteringen

b

kåpan för bildskärmsgångjärnen

c

WWAN-kort (tillval)

d

WLAN-kortet

e

Batteriet

f

Kåpan

4 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Bildskärmspanelen

Ta bort bildskärmspanelen

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

kåpan

b

batteriet

c

WLAN-kort

d

WWAN-kort (tillval)

e

kåpan för bildskärmsgångjärnen

f

bildskärmsenhet

g

bildskärmsramen

3 Ta bort skruvarna fyra M2x3 som håller fast bildskärmspanelen i bildskärmsenheten [1] och lyft upp bildskärmspanelen och vänd den upp och ned för att komma åt bildskärmskabeln [2].

Ta bort och installera komponenter 49

4 Så tar du bort bildskärmsmonteringen: a Ta bort den ledande tejpen [1].

b Avlägsna klisterremsan som håller fast bildskärmskabeln [2].

c Lyft upp haken och koppla bort bildskärmskabeln från kontakten på bildskärmspanelen [3] [4].

50 Ta bort och installera komponenter

Installera bildskärmspanelen

1 Anslut bildskärmskabeln till kontakten och fäst tejpen.

2 Sätt fast den ledande tejpen som håller fast bildskärmskabeln.

3 Sätt tillbaka bildskärmspanelen så att den är inriktad med skruvhållarna på bildskärmsenheten.

4 Sätt tillbaka skruvarna fyra M2x3 som håller fast bildskärmspanelen på bakre kåpa.

5 Installera: a

bildskärmsramen

b

bildskärmsenhet

c

kåpan för bildskärmsgångjärnen

d

WLAN-kort

e

WWAN-kort (tillval)

f

batteriet

g

kåpan

6 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Ta bort och installera komponenter 51

Bildskärmens (EDP)-kabel

Ta bort bildskärmskabeln

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

kåpan

b

batteriet

c

WLAN-kort

d

Ta bort WWAN-kortet

e

kåpan för bildskärmsgångjärnen

f

bildskärmsenhet

g

bildskärmsramen

h

bildskärmspanel

3 Koppla ur kamerakabeln från kontakten på kameramodulen [1].

4 Ta loss bildskärmskabeln från tejpen och lyft bort bildskärmskabeln från baksidan av bildskärmen [2].

Installera skärmkabel

1 Fäst skärmkabeln på skärmens bakre hölje.

2 Anslut kamerakabeln till kontakten på kameramodulen.

3 Installera: a

bildskärmspanel

b

bildskärmsramen

c

bildskärmsenhet

d

kåpan för bildskärmsgångjärnen

52 Ta bort och installera komponenter

e

WLAN-kort

f

Installera WWAN-kortet

g

batteriet

h

kåpan

4 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Kamera

Ta bort kameran

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

kåpan

b

batteriet

c

WLAN-kortet

d

WWAN-kort (tillval)

e

kåpan för bildskärmsgångjärnen

f

Bildskärmsmonteringen

g

Bildskärmsramen

h

Bildskärmspanelen

3 Så tar du bort kameran: a Koppla ur kamerakabeln från kontakten på kameramodulen [1].

b Ta försiktigt och lyft kameramodulen från bildskärmens bakre hölje [2].

Ta bort och installera komponenter 53

Installera kameran

1 Sätt in kameran i platsen på baksidan av bildskärmen.

2 Anslut kamerakabeln till kontakten på kameramodulen.

3 Installera: a

bildskärmspanelen

b

bildskärmsram

c

bildskärmsmonteringen

d

kåpan för bildskärmsgångjärnen

e

WLAN-kortet

f

WWAN-kortet (tillval)

g h

batteriet

i

baskåpan

4 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Bildskärmsgångjärnen

Ta bort bildskärmsgångjärnet

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort: a

kåpan

b

batteriet

c

WLAN-kort

d

Ta bort WWAN-kortet

e

bildskärmsenhet

f

bildskärmsramen

g

kåpan för bildskärmsgångjärnen

3 Ta bort bildskärmsgångjärnet: a Ta bort de 3 skruvarna (M2,5x3) som håller fast bildskärmens gångjärn vid bildskärmsenheten [1].

b Lyft bort bildskärmsgångjärnet från bildskärmsenheten [2].

c Upprepa steg a och b för att ta bort det andra bildskärmsgångjärnet.

54 Ta bort och installera komponenter

Installera bildskärmsgångjärnet

1 Placera bildskärmsgångjärnet på bildskärmsenheten.

2 Sätt tillbaka de 3 skruvarna (M 2,5 ×3) som håller fast bildskärmens gångjärn vid bildskärmsenheten.

3 Upprepa steg 1 och steg 2 för att installera det andra bildskärmsgångjärnet.

4 Installera: a

kåpan för bildskärmsgångjärnen

b

bildskärmsramen

c

bildskärmsenhet

d

WLAN-kort

e

Installera WWAN-kortet

f

batteriet

g

kåpan

5 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Bildskärmens bakre höljesmontering

Ta bort det bakre skärmhöljet

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort:

Ta bort och installera komponenter 55

a

kåpan

b

batteriet

c

WLAN-kort

d

WWAN-kort (tillval)

e

kåpan för bildskärmsgångjärnen

f

bildskärmsenhet

g

bildskärmsramen

h

bildskärmspanel

i

bildskärmsgångjärnet

j

bildskärmskabel

k

kamera

Det bakre skärmhöljet är den komponent som återstår när du har tagit bort alla komponenter.

Installera det bakre skärmhöljet

1 Placera det bakre skärmhöljet på en plan yta.

2 Installera: a

kamera

b

bildskärmskabel

c

bildskärmsgångjärnet

d

bildskärmspanel

e

bildskärmsramen

f

bildskärmsenhet

g

kåpan för bildskärmsgångjärnen

h

WLAN-kort

i

Installera WWAN-kortet

j

batteriet

k

kåpan

3 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

Handledsstöd

Bort handledsstödet

1 Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2 Ta bort:

56 Ta bort och installera komponenter

a

SIM-kort

b

kåpan

c

batteriet

d

minnesmodul

e

hårddisk

f

SSD-kort

g

SSD-ramen

h

WLAN-kort

i

WWAN-kortet (valfritt)

j

tangentbordsramen

k

tangentbordet

l

kylfläns

m

chassiramen

n

systemfläkt

o

moderkort

p

kåpan för bildskärmsgångjärnen

q

bildskärmsenhet

3 Handledsstödet är den komponent som finns kvar efter att du har tagit bort alla komponenter.

Installera handledsstöd

1 Placera handledsstödet på en plan yta.

2 Installera: a

bildskärmsenhet

b

kåpan för bildskärmsgångjärnen

c

moderkort

d

systemfläkt

e

Installera chassiramen

Ta bort och installera komponenter 57

f

kylflänsenhet

g

tangentbordet

h

tangentbordsramen

i

Installera WWAN-kortet

j

WLAN-kort

k

Installera SSD-ramen

l

SSD-kort

m

hårddisk

n

minnesmodul

o

batteriet

p

kåpan

q

SIM-kort

3 Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn .

58 Ta bort och installera komponenter

3

Tekniska specifikationer

OBS: Erbjudanden kan variera beroende på region. För mer information om hur datorn är konfigurerad:

• Windows 10: Klicka eller tryck på Start

Ämnen:

Processor

Minne

Förvaringsspecifikationer

Ljudspecifikationer

Videospecifikation

Kameraalternativ

Portar och kontakter

Specifikationer för smartkort med kontakt

Skärmspecifikation

Specifikationer för tangentbordet

Styrplattans specifikationer

Batterispecifikationer

Specifikationer för nätadaptern

Systemdimensioner

Driftförhållanden

Processor

>

Settings (Inställningar)

>

System

>

About (Om) .

Systemet är byggt med Intel-processorer med två eller fyra kärnor.

Tabell 2. Processorspecifikationer

Lista med stödda processorer UMA-grafik

Intel® Core™ i3-7130U (dubbla kärnor, 3 MB cacheminne, 2,7 GHz,

15 W)

Intel® HD Graphics 620

Intel® Core™ i5-7300U (dubbla kärnor, 3 MB cacheminne, 2,6 GHz,

15 W, vPro)

Intel® HD Graphics 620

Intel® Core™ i5-8250U (fyra kärnor, 6 MB cacheminne, 1,6 GHz,

15 W)

Intel® UHD Graphics 620

Intel® Core™ i5-8350U (fyra kärnor, 6 MB cacheminne, 1,7 GHz,

15 W, vPro)

Intel® Core™ i7-8650U (fyra kärnor, 8 MB cacheminne, 1,9 GHz, 15

W, vPro)

Intel® UHD Graphics 620

Intel® UHD Graphics 620

Minne

Datorn stöder upp till 32 GB minne.

Tekniska specifikationer 59

Tabell 3. Minnesspecifikationer

Konfiguration med lägst minne

Konfiguration med högst minne

Antal platser

Maximal minneskapacitet som stöds per kortplats

Minnesalternativ

4 GB

32 GB

2 SoDIMM-minnen)

16 GB

• 4 GB – 1 x 4 GB

• 8 GB – 1 x 8 GB

• 8 GB – 2 x 4 GB

• 16 GB – 2 x 8 GB

• 16 GB – 1 x 16 GB

• 32 GB – 2 x 16 GB

DDR4 Typ

Hastighet

• 2400 MHz för 8:e generationens processor

• 2133 MHz för 7:e generationens processor

Förvaringsspecifikationer

OBS: Beroende på vilken konfiguration du beställer ser du antingen en HDD, M.2 SATA, M.2 2280 SATA SSD eller M.2 PCIe/

NVMe SSD i systemet.

Tabell 4. Förvaringsspecifikationer

Funktion

2,5-tums hårddisk

M.2 2280 SATA SSD

M.2 2230 PCIe/NVMe SSD

M.2 2280 PCIe x2 NVMe SSD

Dells ”fritt fall”-sensor med snabb svarstid och hårddiskisolering

Ljudspecifikationer

Funktion

Typer

Styrenhet

Internt gränssnitt

Specifikationer

Högdefinitionsljud

Realtek ALC3246

• Universellt ljuduttag

• Högtalare av hög kvalitet

• Brusreducerande matrismikrofoner

• Volymknappar, stöd för snabbtangenter

Specifikationer

Upp till 1 TB, hybrid- och OPAL SED-alternativ

Upp till 512 GB, OPAL SED-alternativ

Upp till 512 GB

Upp till 1 TB, OPAL SED-alternativ

Standardfunktion

60 Tekniska specifikationer

Funktion

Externt gränssnitt

Högtalare

Volymkontroller

Specifikationer

Kombination med stereoheadset/mikrofon

Två

Snabbtangenter

Videospecifikation

Inbyggt

Funktion

Typ

UMA controller

Databuss

Externt bildskärmsstöd

Specifikationer

Inbyggt på moderkortet med maskinvaruacceleration

• Intel HD-grafik 620

• Intel UHD Graphics 620

Integrerad video

• HDMI 1.4

• VGA-kontakt

• DisplayPort över typ C

Separat

Funktion

Typ

DSC-styrenhet

Busstyp

Externt bildskärmsstöd

Specifikationer

Separat

NVIDIA GeForce® MX130, GDDR5

Intern PCIe 3.0

• HDMI 2.0

• VGA-kontakt

• DisplayPort över typ C

Kameraalternativ

Detta avsnitt visar de detaljerade kameraspecifikationerna för ditt system.

Tabell 5. Kameraspecifikation

Kameratyp

IR-kamera

Givartyp

Upplösning: snabba videosekvenser

Upplösning: stillbild

HD fast fokus

Tillval

CMOS-sensortekniken

Upp till 1 280 x 720 (1 MP)

Upp till 1 280 x 720 (1 MP)

Tekniska specifikationer 61

Bildåtergivning Upp till 30 bildrutor per sekund

OBS: Systemet erbjuds utan kamera i en av konfigurationerna.

Portar och kontakter

Tabell 6. Portar och kontakter

USB

Video

Nätverk

Modem

Expansion

Smartkortläsare

Fingeravtrycksläsare med pekfunktion

Beröringsfri kortläsare

Ljud

Dockning

Tre USB 3.1 Gen 1 (en med PowerShare)

En DisplayPort över USB Type-C.

En VGA, HDMI 1.4 (UMA)/HDMI 2.0 (diskret)

En RJ-45

Ej tillämpligt

Minneskortläsare för SD 4.0

Ja (tillval)

Ja (tillval)

Ja (tillval)

Universellt ljuduttag

Högtalare av hög kvalitet

Brusreducerande matrismikrofoner

Volymknappar, stöder tangentbordets snabbtangenter

DisplayPort över USB Type C™

Plats för Noble-killås

Specifikationer för smartkort med kontakt

Funktion

Smartkort/tekniker som stöds

Specifikationer

Kontaktbaserad smartkortläsare med FIPS 201

Skärmspecifikation

Tabell 7. Bildskärmsspecifikationer

Typer

FHD WVA (1 920 x 1 080) antireflex (16:9) WLED

Specifikationer

Storlek

• 14 tum

Luminans/ljusstyrka (typisk)

• 220 nits

62 Tekniska specifikationer

Typer

HD (1 366 x 768) antireflex (16:9) WLED

FHD WVA (1 920 x 1 080) inbyggd pekskärm med Truelife (OTP

Lite)

Specifikationer

Inbyggd upplösning

• 1920 x 1080

Uppdateringsfrekvens

• 60 Hz

Horisontell betraktningsvinkel

• + 85/- 85 grader

Vertikal betraktningsvinkel

• + 85/- 85 grader

Storlek

• 14 tum

Luminans/ljusstyrka (typisk)

• 220 nits

Inbyggd upplösning

• 1366 x 768

Uppdateringsfrekvens

• 60 Hz

Horisontell betraktningsvinkel

• +/- 40 grader

Vertikal betraktningsvinkel

• +10/-30 grader

Storlek

• 14 tum

Luminans/ljusstyrka (typisk)

• 220 nits

Inbyggd upplösning

• 1 920 x 1 080

Uppdateringsfrekvens

• 60 Hz

Horisontell betraktningsvinkel

• + 85/- 85 grader

Vertikal betraktningsvinkel

• + 85/- 85 grader

Tekniska specifikationer 63

Specifikationer för tangentbordet

Funktion

Antal tangenter

Specifikationer

• USA: 82 tangenter

• Storbritannien: 83 tangenter

• Japan: 86 tangenter

• Brasilien: 84 tangenter

Storlek Hel storlek

• X = 19,05 mm tangentavstånd

• Y = 19,05 mm tangentavstånd

Bakgrundsbelyst tangentbord

Ja (tillval)

Definitioner för tangentbordets snabbtangenter

Vissa tangenter på tangentbordet har två ikoner. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. För att skriva det alternativa tecknet ska du trycker på Skift och den önskad tangenten. För att utföra sekundära funktioner ska du trycka på Fn och den önskade tangenten.

Tabell 8. Tangentbordets snabbtangentdefinitioner

Fn-tangentkombination

Fn + Esc

Fn + F1

Fn + F2

Fn + F3

Fn + F4

Fn + F5

Fn + F6

Fn + F8

Fn + F9

Fn + F10

Fn + F11

Fn + F12

Fn + Insert

Funktion

Funktionsknapp

Tysta högtalare

Sänk volymen

Höj volymen

Tysta mikrofon

Numlock

Bläddringslås

Växla bildskärm (Win + P)

Sök

Tangentbordsbelysning på/av

OBS: Gäller för det bakgrundsbelysta tangentbordet med dubbla punkter.

Minska ljusstyrka

Öka ljusstyrka

Viloläge

64 Tekniska specifikationer

Fn + Print Screen

Fn + vänsterpil

Fn + högerpil

Styrplattans specifikationer

Funktion

Mått

Specifikationer

Bredd: 101.7 mm

Höjd: 55.2 mm

Trådlöst på/av

Home

End

Gränssnitt

Multipekfunktion

Inter-integrerad krets

Stöd för 4 fingrar

Tabell 9. Gester som stöds

Gester som stöds

Markörens förflyttning

Klicka/trycka

Klicka och dra

Bläddra med två fingrar

Nypa/zooma med två fingrar

Trycka lätt på med två fingrar (högerklicka)

Trycka lätt med tre fingrar (starta Cortana)

Svepa upp med tre fingrar (visa alla öppna fönster)

Svepa ner med tre fingrar (visa skrivbordet)

Svepa åt höger eller vänster med tre fingrar (växla mellan öppna fönster)

Trycka lätt med fyra fingrar (öppna Åtgärdscenter)

Svepa åt höger eller vänster med fyra fingrar (växla mellan virtuella skrivbord)

Batterispecifikationer

Funktion

Typ

Specifikationer

• 3 cells-, 42 Wattimmar ExpressCharge-kapabelt batteri

• 3 cells-, 51 Wattimmar ExpressCharge-kapabelt batteri

• 4 cells-, 68 Wattimmar ExpressCharge-kapabelt batteri

Stöds

Stöds

Stöds

Stöds

Stöds

Stöds

Windows 10

Stöds

Stöds

Stöds

Stöds

Stöds

Stöds

Tekniska specifikationer 65

Funktion Specifikationer

• 4 cellsbatteri med lång livslängd

3-cells (43

Wattimmar)

• Längd: 181 mm (7,126 tum)

• Bredd: 95,9 mm (3,78 tum)

• Höjd: 7,05 mm (0,28 tum)

• Vikt: 210,00 g

3-cells (51

Wattimmar)

• Vikt: 250,00 g

4-cells (68

Wattimmar)

• Längd: 233 mm (9,17 tum)

• Vikt: 340,00 g

4 cellsbatteri med lång livslängd

• Längd: 233 mm (9,17 tum)

• Vikt: 340,00 g

Spänning

42 wattimmar

51 wattimmar

68 wattimmar

4-cellsbatteri med lång livslängd

11,4 VDC

11,4 VDC

7,6 VDC

7,6 VDC

Livstid

Temperaturintervall

Drift

300 urladdnings-/laddningscykler

• Laddning: 0 °C till 50 °C (32 °F till 122 °F)

• Urladdning: 0 °C till 70 °C (32 °F till 158 °F)

• Drift: 0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)

Ej i drift

Knappcellsbatteri

-20 °C till 65 °C (-4 °F till 149 °F)

3 V CR2032 litiumknappcell

Specifikationer för nätadaptern

Funktion

Typ

Specifikationer

• Adapter på 65 W, 7,4 mm kontakt

• 65 W BFR/PVC halogenfri adapter – 7,4 A kontakt

66 Tekniska specifikationer

Funktion

Inspänning

Inström (maximal)

Adapterstorlek

Infrekvens

Utström

Specifikationer

• Adapter på 90 W, 7,4 mm kontakt

100 V AC – 240 V AC

• 65 W adapter – 1,7 A

• 65 W BFR/PVC halogenfri adapter – 1,7 A

• 90 W adapter – 1,6 A

7,4 mm

50 Hz - 60 Hz

• 65 W adapter – 3,34 A (kontinuerlig)

• 65 W BFR/PVC halogenfri adapter – 3,34 A (kontinuerlig)

• 90 W adapter – 4,62 A (kontinuerlig)

Nominell utspänning 19,5 V likström

Temperaturintervall

(drift)

0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)

Temperaturintervall

(ej i drift )

- 40 °C till 70 °C (- 40 °F till 158 °F)

Systemdimensioner

Tabell 10. Systemdimensioner

Vikt (kilo/pund)

Mått

Pekskärm

Startvikt 1,60 kg (3,52 lb)

Höjd System med pekskärm:

• Framkant – 20,3 mm (0,8 tum)

• Bakkant – 20,5 mm (0,8 tum)

System utan pekskärm:

• Framkant – 20,3 mm (0,8 tum)

• Bakkant – 20,5 mm (0,8 tum)

333,4 mm (13,1 tum)

228,9 mm (9,0 tum)

Bredd

Djup

Driftförhållanden

Detta avsnitt visar driftförhållandena för ditt system.

Tabell 11. Driftsförhållanden

Temperaturintervall

• Drift: 0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)

Tekniska specifikationer 67

Relativ luftfuktighet

Höjd över havet (maximal):

Stötar

Vibration

• Förvaring: -40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F

• Vid drift: 10 till 90 % (icke-kondenserande)

• Förvaring: 0 % till 95 % (icke-kondenserande)

• Drift: 3 048 m (10 000 fot)

• Förvaring: 10 668 m (35 000 fot)

• Drift: 160 G med pulsvaraktighet på 2 ms (motsvarar 80 tum/ sek)

• Förvaring: 160 G med pulsvaraktighet på 2 ms (motsvarar 80 tum/sek)

• Drift: 0,66 Grms

• Förvaring: 1,33 Grms

68 Tekniska specifikationer

4

Teknik och komponenter

I det här kapitlet beskrivs den teknik och de komponenter som finns i systemet.

Ämnen:

Nätadapter

Kaby Lake – 7:e generationens Intel Core processorer

Kaby Lake Refresh – 8:e generationens Intel Core-processorer

DDR4

HDMI 1.4

HDMI 1.4

USB-funktioner

USB Typ-C

Nätadapter

Den här bärbara datorn levereras med 7,4 mm cylinderplugg på 65 W eller 65 W BFR/PVC Halogenfri eller 90 W nätadapter.

VARNING: När du kopplar bort nätadapterkabeln från den bärbara datorn ska du hålla tag i kontakten, inte i sladden, och dra ut den försiktigt men bestämt så att sladden inte skadas.

VARNING: Nätadaptern är kompatibel med eluttag i hela världen. Eluttag och elkontakter kan dock se olika ut i olika länder. Om du använder felaktiga sladdar eller kopplar sladdar eller kontaktdosor på fel sätt, kan brand uppstå eller utrustningen skadas.

Kaby Lake – 7:e generationens Intel Core processorer

Serien med 7:e generationens Intel Core processorer (Kaby Lake) är uppföljaren till 6:e generationens processorer (Sky Lake). De viktigaste funktionerna:

• Intel 14nm Manufacturing Process Technology (tillverkade med Intels 14 nm-teknik)

• Intel Turbo Boost Technology

• Intel Hyper-Threading Technology (Intel hypertrådteknik)

• Intel Built-in Visuals (Intels inbyggda bildfunktioner)

– Intel HD-grafik – utmärkta videor, redigering av de minsta detaljerna i videorna

– Intel Quick Sync Video – utmärkt videokonferensfunktion, snabb videoredigering

– Intel Clear Video HD – förbättring av den visuella kvaliteten och färgåtergivningen för HD-uppspelning och uppslukande webbsurfning

• Inbyggd minnesstyrenhet

• Intel Smart Cache

• Tillval: Intel vPro teknik (på i5/i7) med Active Management Technology 11.6

• Intel Rapid Storage Technology

Teknik och komponenter 69

Specifikationer för Kaby Lake

Tabell 12. Specifikationer för Kaby Lake

Processor – antal Klockhast ighet

Cache

Intel Core i3-7100U (3 MB cacheminne, upp till 2,4

GHz), dubbla kärnor

2,4 GHz 3 MB

Intel Core i5-7200U (3 MB cacheminne, upp till 3,1

GHz), dubbla kärnor

2,5 GHz 3 MB

Intel Core i5-7300U

(3 MB cacheminne, upp till 3,5 GHz), vPro, dubbla kärnor

2,6 GHz 3 MB

Intel Core i7-7600U (4 MB cacheminne, upp till 3,9

GHz), vPro, dubbla kärnor

2,8 GHz 4 MB

2,5 GHz 6 MB Intel Core i5-7300HQ (6

MB cacheminne, upp till

3,5 GHz), fyra kärnor, 35

W CTDP

Intel Core i5-7440HQ (6

MB cacheminne, upp till

3,8 GHz), fyra kärnor, 35

W CTDP

2,8 GHz 6 MB

Intel Core i7-7820HQ (8

MB cacheminne, upp till

3,9 GHz), fyra kärnor, 35

W CTDP

2,9 GHz 8 MB

Nej. kärnor/antal trådar

2/4

2/4

2/4

2/4

4/4

4/4

4/8

Ström

15 W

15 W

15 W

15 W

35 W

35 W

35 W

Minnestyp

DDR4-2133

DDR4-2133

DDR4-2133

DDR4-2133

DDR4-2133;

DDR4-2400

DDR4-2133;

DDR4-2400

DDR4-2133;

DDR4-2400

Grafik

Intel HD-grafik 620

Intel HD-grafik 620

Intel HD-grafik 620

Intel HD-grafik 620

Intel HD-grafik 630

Intel HD-grafik 630

Intel HD-grafik 630

Kaby Lake Refresh – 8:e generationens Intel Coreprocessorer

8:e generationens Intel Core-processorfamilj (Kaby Lake Refresh) är efterföljaren till 7:e generationens processorer. Följande är några av de viktigaste funktionerna:

• Intel 14nm+ Manufacturing Process Technology (tillverkade med Intels 14 nm-process)

• Intel Turbo Boost Technology

• Intel Hyper-Threading Technology (Intel hypertrådteknik)

• Intel Built-in Visuals (Intels inbyggda bildfunktioner)

– Intel HD-grafik – utmärkta videor, redigering av de minsta detaljerna i videorna

– Intel Quick Sync Video – utmärkt videokonferensfunktion, snabb videoredigering

– Intel Clear Video HD – förbättring av den visuella kvaliteten och färgåtergivningen för HD-uppspelning och uppslukande webbsurfning

• Inbyggd minnesstyrenhet

70 Teknik och komponenter

• Intel Smart Cache

• Tillval: Intel vPro teknik (på i5/i7) med Active Management Technology 11.6

• Intel Rapid Storage Technology

Specifikationer för Kaby Lake Refresh

Tabell 13. Specifikationer för Kaby Lake Refresh

Processor – antal

Intel Core i7/8650U

Klockhast ighet

Cache

4,2 GHz 8 MB

Nej. kärnor/antal trådar

4/8

Ström Minnestyp Grafik

Intel Core i7/8550U

Intel Core i5-8350U

Intel Core i5-8250U

4,0 GHz 8 MB

3,6 GHz 6 MB

3,4 GHz 6 MB

4/8

4/8

4/8

15 W

15 W

15 W

15 W

DDR4-2400 eller

LPDDR3-2133

DDR4-2400 eller

LPDDR3-2133

DDR4-2400 eller

LPDDR3-2133

DDR4-2400 eller

LPDDR3-2133

Intel UHD Graphics

620

Intel UHD Graphics

620

Intel UHD Graphics

620

Intel UHD Graphics

620

DDR4

DDR4-minne (med dubbel datahastighet av fjärde generationen) är en snabbare uppföljare till DDR2- och DDR3-tekniken, och ger en kapacitet på upp till 512 GB jämfört med högst 128 GB per DIMM för DDR3. DDR4 Synchronous Dynamic Random-Access Memory

(Synkront dynamiskt RAM) har en annan utformning än både SDRAM och DDR för att hindra användaren från att installera fel typ av minne i systemet.

DDR4 behöver ett 20 procent lägre spänningstal (bara 1,2 V) jämfört med DDR3, som kräver 1,5 V för att fungera. DDR4 stöder även ett nytt, djupt avstängningsläge som låter värdenheten gå in i vänteläge utan att dess minne behöver uppdateras. I det djupa avstängningsläget förväntas strömförbrukningen i vänteläge minska med 40 till 50 procent.

DDR4-information

Det finns några subtila skillnader mellan DDR3- och DDR4-minnesmoduler som beskrivs nedan.

Skillnad mellan nyckelskårorna

Nyckelskåran på en DDR4-modul sitter på ett annat ställe än nyckelskåran på en DDR3-modul. Båda skårorna sitter på isättningskanten, men skåran på DDR4 har en något annorlunda placering så att det inte går att installera modulen på ett inkompatibelt kort eller en inkompatibel plattform.

Figur 1. Skillnad mellan skårorna

Tjockare moduler

Teknik och komponenter 71

DDR4-modulerna är något tjockare än DDR3-modulerna för att rymma fler signallager.

Figur 2. Skillnad i tjocklek

Rundad kant

DDR4-moduler har en rundad kant som underlättar vid isättning och minskar belastningen på kretskortet när minnet installeras.

Figur 3. Rundad kant

Minnesfel

Vid minnesfel i systemet visas den nya felkoden ON-FLASH-FLASH (PÅ-BLINKAR-BLINKAR) eller ON-FLASH-ON (PÅ-BLINKAR-PÅ). Om hela minnet slutar att fungera slås inte LCD-skärmen på. Sök efter eventuella minnesfel genom att prova med att ansluta minnesmoduler som du vet fungerar till kontakterna på undersidan av systemet (eller under tangentbordet, som på vissa bärbara system).

HDMI 1.4

Det här ämnet beskriver HDMI 1.4 och dess funktioner och fördelar.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett okomprimerat, helt digitalt ljud-/videogränssnitt som stöds av branschen. HDMI ger ett gränssnitt mellan vilken kompatibel digital ljud-/videokälla som helst, t.ex. en DVD-spelare eller A/V-mottagare, och en kompatibel digital ljud- och/eller bildskärmsenhet, t.ex. en digital TV (DTV). De avsedda användningsområdena för HDMI-TV-apparater och DVD-spelare. De främsta fördelarna är att mängden kablar minskar och att innehållet skyddas. HDMI stöder standardvideo, förbättrad video eller HD-video plus flerkanaligt digitalt ljud via en och samma kabel.

OBS: HDMI 1.4 ger stöd för 5.1-kanalsljud.

HDMI 1.4, funktioner

• HDMI-Ethernetkanal – Lägger till nätverksfunktion med hög hastighet till en HDMI-länk, vilket gör att användarna kan dra full nytta av enheter som använder IP utan någon separat Ethernet-kabel

• Returkanal för ljud – Gör att en HDMI-ansluten TV med en inbyggd mottagare kan skicka ljuddata ”uppströms” till ett surroundljudsystem, vilket eliminerar behovet av en separat ljudkabel

• 3D – Definierar indata/utdata-protokoll för de vanligaste 3D-videoformaten, vilket möjliggör spel i äkta 3D och tillämpningar för 3Dhemmabiosystem

• Innehållstyp – Signalering av innehållstyp i realtid mellan skärm och källenheter, vilket gör att en TV kan optimera bildinställningarna baserat på innehållstyp

72 Teknik och komponenter

• Additional Color Spaces (Ytterligare färgrymder) – Lägger till stöd för ytterligare färgmodeller som används inom digitalfoto och datorgrafik

• Stöd för 4K – Möjliggör videoupplösningar på betydligt mer än 1080 p och har stöd för nästa generation skärmar som tävlar med de

Digital Cinema-system som används på många kommersiella biografer

• HDMI Micro-kontakt – En ny, mindre kontakt för mobiltelefoner och andra bärbara enheter som hanterar videoupplösningar på upp till

1080 p

• Automotive Connection System – Nya kablar och kontakter för fordonsvideosystem, utformade för att uppfylla de unika kraven som fordonsmiljön ställer samtidigt som de ger äkta HD-kvalitet

Fördelar med HDMI:

• HDMI med hög kvalitet överför okomprimerat digitalt ljud och video för den bästa och skarpaste bildkvaliteten

• HDMI till låg kostnad ger kvaliteten och funktionaliteten hos ett digitalt gränssnitt samtidigt som det stöder okomprimerade videoformat på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt

• Audio HDMI stöder flera ljudformat från standardstereo- till flerkanaligt surroundljud

• HDMI kombinerar video och flerkanalsljud i en enda kabel, vilket gör att du undviker de kostnader, den komplexitet och den risk för sammanblandning som förknippas med mängden kablar som för närvarande används i A/V-system

• HDMI stöder kommunikation mellan videokällan (exempelvis en DVD-spelare) och DTV, vilket möjliggör nya funktioner

HDMI 1.4

Det här ämnet beskriver HDMI 1.4 och dess funktioner och fördelar.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett okomprimerat, helt digitalt ljud-/videogränssnitt som stöds av branschen. HDMI ger ett gränssnitt mellan vilken kompatibel digital ljud-/videokälla som helst, t.ex. en DVD-spelare eller A/V-mottagare, och en kompatibel digital ljud- och/eller bildskärmsenhet, t.ex. en digital TV (DTV). De avsedda användningsområdena för HDMI-TV-apparater och DVD-spelare. De främsta fördelarna är att mängden kablar minskar och att innehållet skyddas. HDMI stöder standardvideo, förbättrad video eller HD-video plus flerkanaligt digitalt ljud via en och samma kabel.

OBS: HDMI 1.4 ger stöd för 5.1-kanalsljud.

HDMI 1.4, funktioner

• HDMI-Ethernetkanal – Lägger till nätverksfunktion med hög hastighet till en HDMI-länk, vilket gör att användarna kan dra full nytta av enheter som använder IP utan någon separat Ethernet-kabel

• Returkanal för ljud – Gör att en HDMI-ansluten TV med en inbyggd mottagare kan skicka ljuddata ”uppströms” till ett surroundljudsystem, vilket eliminerar behovet av en separat ljudkabel

• 3D – Definierar indata/utdata-protokoll för de vanligaste 3D-videoformaten, vilket möjliggör spel i äkta 3D och tillämpningar för 3Dhemmabiosystem

• Innehållstyp – Signalering av innehållstyp i realtid mellan skärm och källenheter, vilket gör att en TV kan optimera bildinställningarna baserat på innehållstyp

• Additional Color Spaces (Ytterligare färgrymder) – Lägger till stöd för ytterligare färgmodeller som används inom digitalfoto och datorgrafik

• Stöd för 4K – Möjliggör videoupplösningar på betydligt mer än 1080 p och har stöd för nästa generation skärmar som tävlar med de

Digital Cinema-system som används på många kommersiella biografer

• HDMI Micro-kontakt – En ny, mindre kontakt för mobiltelefoner och andra bärbara enheter som hanterar videoupplösningar på upp till

1080 p

• Automotive Connection System – Nya kablar och kontakter för fordonsvideosystem, utformade för att uppfylla de unika kraven som fordonsmiljön ställer samtidigt som de ger äkta HD-kvalitet

Fördelar med HDMI:

• HDMI med hög kvalitet överför okomprimerat digitalt ljud och video för den bästa och skarpaste bildkvaliteten

Teknik och komponenter 73

• HDMI till låg kostnad ger kvaliteten och funktionaliteten hos ett digitalt gränssnitt samtidigt som det stöder okomprimerade videoformat på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt

• Audio HDMI stöder flera ljudformat från standardstereo- till flerkanaligt surroundljud

• HDMI kombinerar video och flerkanalsljud i en enda kabel, vilket gör att du undviker de kostnader, den komplexitet och den risk för sammanblandning som förknippas med mängden kablar som för närvarande används i A/V-system

• HDMI stöder kommunikation mellan videokällan (exempelvis en DVD-spelare) och DTV, vilket möjliggör nya funktioner

USB-funktioner

USB (Universal Serial Bus) lanserades 1996. Det förenklade drastiskt anslutningen mellan värddatorer och kringutrustning, till exempel möss, tangentbord, externa drivrutiner och skrivare.

Låt oss med hjälp av nedanstående tabell ta en snabb titt på hur USB har utvecklats.

Tabell 14. Utveckling av USB

Typ Dataöverföringshastighet

USB 2.0

480 Mbps

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 5 Gbps

USB 3.1 Gen 2 10 Gbps

Kategori

Hög hastighet

Superhastighet

Superhastighet

Introduktionsår

2000

2010

2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

I många år har USB 2.0 varit den rådande gränssnittsstandarden i PC-världen med omkring 6 miljarder sålda enheter, men behovet av ännu högre hastighet växer i och med att datorhårdvaran blir allt snabbare och kraven på bandbredd allt större. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 är svaret på konsumenternas krav med en hastighet som i teorin är 10 gånger snabbare än föregångaren. I korthet har USB 3.1 Gen 1 följande egenskaper:

• Högre överföringshastigheter (upp till 5 Gbit/s)

• Ökad maximal bussprestanda och ett mer effektivt strömutnyttjande för bättre samverkan med energislukande enheter.

• Nya energisparfunktioner.

• Dataöverföring med full duplex och stöd för nya överföringstyper.

• Bakåtkompatibilitet med USB 2.0.

• Nya kontakter och kablar.

I avsnitten som följer behandlas några av de vanligaste frågorna angående USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

Hastighet

För närvarande finns det tre hastighetslägen som definieras i den senaste specifikationen för USB 3.0/USB 3.1 Gen 1, nämligen

SuperSpeed, Hi-Speed och Full-Speed. Det nya SuperSpeed-läget har en överföringshastighet på 4,8 Gbit/s. Specifikationen omfattar fortfarande USB-lägena Hi-Speed och Full-Speed, eller vad som brukar kallas USB 2.0 och USB 1.1. Dessa lägen är fortfarande långsammare (480 Mbit/s respektive 12 Mbit/s), men finns kvar för att säkerställa bakåtkompatibilitet.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ger en mycket högre prestanda tack vare följande tekniska förändringar:

• En ytterligare fysisk buss har lagts till parallellt med den befintliga USB 2.0-bussen (se bilden nedan).

74 Teknik och komponenter

• USB 2.0 hade tidigare fyra ledningar (ström, jord och ett ledningspar för differentiella data). Med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 tillkommer ytterligare fyra, vilket ger två par för differentialsignaler (för mottagning och sändning) för en kombination av totalt åtta anslutningar i kontakter och kablar.

• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 använder ett dubbelriktat datagränssnitt i stället för den lösning med halv duplex som USB 2.0 använder. Detta ger en tiofaldig ökning av den teoretiska bandbredden.

Med dagens ständigt ökande krav på dataöverföringar med HD-videoinnehåll, lagringsenheter med terabyte-kapacitet, digitala kameror med högt megapixelvärde osv. räcker det inte alltid med hastigheten hos USB 2.0. Dessutom kan ingen USB 2.0-anslutning någonsin komma i närheten av en teoretisk maximal genomströmningshastighet på 480 Mbit/s, vilket innebär dataöverföringar vid 320 Mbit/s (40 MB/s) – den realistiska maxhastigheten. På samma sätt kommer anslutningar med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 aldrig att uppnå 4,8 Gbit/s. Vi kommer antagligen att få se en realistisk maxhastighet på 400 MB/s med overhead. Med den hastigheten är USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 tio gånger snabbare än USB 2.0.

Program

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 öppnar upp överföringsbanorna och ger enheterna mer utrymme att leverera bättre övergripande prestanda. I fall där USB-video nätt och jämnt var uthärdligt tidigare (både vad det gällde maximal upplösning, väntetid och videokomprimering) är det enkelt att föreställa sig att en bandbredd som är 5–10 gånger större gör att det fungerar mycket bättre. Single-Link DVI kräver en genomströmning på nästan 2 Gbit/s. I fall där 480 Mbit/s var begränsande är 5 Gbit/s mer än lovande. Med den utlovade hastigheten på

4,8 Gbit/s kommer standarden att passa utmärkt i en del produkter som tidigare inte alls var lämpade för USB, som externa RAIDlagringssystem.

I tabellen nedan visas några av de tillgängliga produkterna med SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1:

• Externa USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-hårddiskar för stationär dator

• Portabla USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-hårddiskar

• Dockningsstationer och adaptrar med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• Flashenheter och läsare med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• Solid State-hårddiskar med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• RAID-system med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• Optiska medieenheter

• Multimedieenheter

• Nätverkshantering

• Adapterkort och hubbar med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Kompatibilitet

Det som är så bra är att USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 redan från starten har utformats för att fungera smidigt tillsammans med USB 2.0. Även om USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 kräver nya fysiska anslutningar och därmed nya kablar för att kunna utnyttja hastigheten i det nya protokollet,

Teknik och komponenter 75

behåller själva anslutningen samma rektangulära form med de fyra USB 2.0-kontakterna på exakt samma ställe som tidigare. På USB

3.0/USB 3.1 Gen 1-kablarna finns fem nya kontakter för oberoende mottagning och sändning av data som endast fungerar när de ansluts till en riktig SuperSpeed USB-anslutning.

Windows 8/10 har inbyggt stöd för USB 3.1 Gen 1-styrenheter. Detta i motsats till tidigare versioner av Windows, som fortsätter att kräva separata drivrutiner för USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-styrenheter.

Microsoft har meddelat att Windows 7 kommer att ha stöd för USB 3.1 Gen 1, kanske inte direkt men genom ett kommande Service Pack eller en uppdatering. Det är inte uteslutet att tro att en lyckad lansering av stöd för USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 i Windows 7 kommer att leda till att SuperSpeed även finner sin väg till Vista. Microsoft har bekräftat detta genom att konstatera att de flesta av deras partners anser att

även Vista bör ha stöd för USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

Fördelar med DisplayPort över USB Type-C

• Full DisplayPort ljud-/videoprestanda (A/V) (upp till 4K vid 60 Hz)

• SuperSpeed USB-data (USB 3.1)

• Vändbara kontaktriktningar och kabelriktningar

• Bakåtkompatibilitet till VGA, DVI med adaptrar

• Stöd för HDMI 2.0a och bakåtkompatibilitet med tidigare versioner

USB Typ-C

USB Type-C är en ny och liten fysisk kontakt. Själva kontakten ger stöd för olika spännande nya USB-standarder som USB 3.1 och USB

Power Delivery (USB-PD).

Alternativt läge

USB Type-C är en ny kontaktstandard som är mycket liten. Den är ungefär en tredjedel så stor som en gammal USB Type-A-kontakt. Det här är en enkel kontaktstandard som varje enhet bör kunna använda. USB Type-C-portar har stöd för ett antal olika protokoll som använder

”alternativa lägen”, vilket tillåter dig att ha adaptrar som kan mata ut HDMI, VGA, DisplayPort, eller andra typer av anslutningar från den enda USB-porten

USB-strömdelning

USB-PD-specifikationen är också nära associerad med USB Type-C. För närvarande använder smarttelefoner, handdatorer och andra mobila enheter oftast en USB-anslutning för laddning. En USB 2.0-anslutning ger upp till 2,5 W ström – som visserligen laddar telefonen, men inte så mycket mer än det. En bärbar dator kan till exempel kräva upp till 60 W. Denna USB-strömförsörjning höjer strömtillförsel till 100

W. Den är dubbelriktad, så att en enhet antingen skickar eller tar emot ström. Strömmen kan dessutom överföras samtidigt som enheten sänder data via anslutningen.

Detta kan innebära slutet för alla tillverkarspecifika batterikablar för bärbara datorer, i och med att allt laddas via en vanlig USB-anslutning.

Från och med idag kan du ladda din bärbara dator med ett av de bärbara batteripaket du använder för att ladda din smarttelefon och andra bärbara enheter med. Du kan ansluta din bärbara dator till en extern bildskärm ansluten till en strömkabel, vilket gör att den externa bildskärmen laddar din bärbara dator medan du använder den – allting via en liten USB Type-C-anslutning. För att du ska kunna använda denna lösning måste både enheten och kabeln stödja strömförsörjning via USB. Det är inte säkert att de gör det även om du har en USB

Type-C-anslutning.

76 Teknik och komponenter

5

Systeminstallationsalternativ

OBS: Beroende på datorn och dess installerade enheter visas kanske inte alla objekt som beskrivs i det här avsnittet.

Ämnen:

Startsekvens

Navigeringstangenter

Översikt av systeminstallationsprogrammet

Öppna systeminställningar

Allmänna skärmalternativ

Skärmalternativ för systemkonfiguration

Videoskärmalternativ

Skärmalternativ för Säkerhet

Skärmalternativ för säker start

Intel Software Guard Extensions

Skärmalternativ för prestanda

Skärmalternativ för strömhantering

Skärmalternativ för POST Behavior (självtestbeteende)

Hanterbarhet

Skärmalternativ för virtualiseringsstöd

Skärmalternativ för trådlös anslutning

Alternativ för underhållsskärmen

Startsekvens

Med Boot Sequence (startsekvens) kan du förbigå den startenhetsordning som är definierad i systemkonfigurationsprogrammet och starta direkt från en specificerad enhet (till exempel en optisk enhet eller hårddisk). Under självtest (POST), när Dell-logotypen visas, kan du:

• Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på tangenten F2

• Öppna engångsstartmenyn genom att trycka på tangenten F12

Engångsstartmenyn visar de enheter som du kan starta från, inklusive diagnostikalternativet. Alternativ i startmenyn:

• Borttagbar enhet (om sådan finns)

• STXXXX-enhet

OBS: XXX anger numret på SATA-enheten.

• Optisk enhet (om sådan finns)

• SATA-hårddisk (om sådan finns)

• Diagnostik

OBS: Om du väljer Diagnostics (Diagnostik) visas skärmen ePSA diagnostics (ePSA-diagnostik).

Startsekvensskärmen visar även alternativet att öppna systeminstallationsskärmen.

Systeminstallationsalternativ 77

Navigeringstangenter

OBS: För de flesta alternativ i systeminstallationsprogrammet gäller att ändringar som görs sparas men träder inte i kraft förrän systemet startas om.

Tangenter

Upp-pil

Ned-pil

Enter

Mellanslag

Tab

Navigering

Går till föregående fält.

Går till nästa fält.

Markerar ett värde i det markerade fältet (om sådana finns) eller följer länken i fältet.

Visar eller döljer en nedrullningsbar meny, om sådan finns.

Går till nästa fokuserade område.

OBS: Endast för webbläsare med standardgrafik.

Esc Går till föregående sida tills huvudskärmen visas. Om du trycker på Esc på huvudskärmen visas ett meddelande som uppmanar dig att spara osparade ändringar och startar om systemet.

Översikt av systeminstallationsprogrammet

Med systeminstallationsprogrammet kan du:

• ändra systemkonfigurationsinformationen när du har lagt till, ändrat eller tagit bort maskinvara i datorn.

• ställa in eller ändra ett alternativ som användaren kan välja, exempelvis användarlösenordet.

• ta reda på hur mycket minne datorn använder eller ange vilken typ av hårddisk som är installerad.

Innan du använder systeminstallationsprogrammet rekommenderar vi att du antecknar informationen som visas på systeminstallationsskärmen och sparar den för framtida behov.

VIKTIGT!: Såvida du inte är en mycket kunnig datoranvändare bör du inte ändra inställningarna i programmet. Vissa ändringar kan medföra att datorn inte fungerar som den ska.

Öppna systeminställningar

1 Starta (eller starta om) datorn.

2 Tryck omedelbart på <F2> efter det att den vita Dell-logotypen visas.

Sidan för systeminställningar visas.

OBS: Om du väntar för länge och operativsystemets logotyp visas bör du vänta tills skrivbordet i Microsoft Windows visas. Stäng sedan av datorn och försök igen.

OBS: När Dell-logotypen visas kan du även trycka på F12 och välj sedan BIOS Setup.

Allmänna skärmalternativ

I det här avsnittet beskrivs de primära maskinvarufunktionerna i datorn.

Alternativ Beskrivning

Systeminformation I det här avsnittet beskrivs de primära maskinvarufunktionerna i datorn.

• System Information (systeminformation): Visar BIOS Version (BIOS-version), Service Tag (servicenummer),

Asset Tag (inventariemärkning), Ownership Tag (ägarnummer), Ownership Date (ägarskapsdatum),

Manufacture Date (tillverkningsdatum) och Express Service Code (expresskod).

78 Systeminstallationsalternativ

Alternativ Beskrivning

• Minnesinformation: Visar installerat minne, tillgängligt minne, minneshastighet, minneskanalläge, minnesteknik,

DIMM A-storlek och DIMM B-storlek.

• Processorinformation: Visar processortyp, antal kärnor, processor-ID, nuvarande klockhastighet, minsta klockhastighet, största klockhastighet, processor L2-cacheminne, processor L3-cacheminne, HT-kompatibel och 64-bitarsteknik.

• Enhetsinformation: Visar primär hårddisk, M.2 SATA2, M.2 SATA, M.2 PCIe SSD-0, LOM MAC address, grafikstyrenhet, video-BIOS-version, videominne, paneltyp, inbyggd upplösning, ljudstyrenhet, Wi-Fi-enhet,

WiGig-enhet, mobilenhet, Bluetooth-enhet.

Battery Information Visar batteristatus och typ av nätadapter som är ansluten till datorn.

Boot Sequence Här kan du ändra ordningen som datorn använder när den försöker hitta ett operativsystem.

• Diskettenhet

• Inbyggd hårddisk

• USB Storage Device (USB-lagringsenhet)

• CD/DVD/CD-RW Drive (CD-/DVD-/CD-RW-enhet)

• Onboard NIC (inbyggt nätverkskort)

Advanced Boot

Options

UEFI Boot Path

Security

Med det här alternativet kan du läsa in äldre ROM. Som standard är alternativ för äldre ROM) inaktiverat.

startsökväg startas från F12-startmenyn.

Enable Legacy Option ROMs (aktivera

Det här alternativet avgör om systemet ska be användaren att ange administratörslösenordet när en UEFI-

• Always, Except Internal HDD (alltid, utom för intern hårddisk) (aktiverat som standard)

• Always (alltid)

• Never (Aldrig)

Date/Time Här kan du ändra datum och tid.

Skärmalternativ för systemkonfiguration

Alternativ

Integrated NIC

Beskrivning

Här kan du konfigurera den inbyggda nätverksstyrenheten. Alternativen är:

• Inaktivera

• Aktiverad

• Enabled w/PXE (aktiverad m. PXE) - Det här alternativet aktiveras som standard.

SATA Operation

Drives

Här kan du konfigurera den interna SATA-hårddiskstyrenheten. Alternativen är:

• Inaktivera

• AHCI

• RAID On (RAID på) : Det här alternativet är aktiverat som standard.

Här kan du konfigurera de installerade SATA-enheterna. Alla enheter är aktiverade som standard. Alternativen är:

• SATA-0

• SATA-2

• SATA-1

• M.2 PCI-e SSD-0

Systeminstallationsalternativ 79

Alternativ Beskrivning

SMART Reporting Det här fältet styr huruvida fel på inbyggda hårddiskar ska rapporteras när systemet startar. Den här tekniken är en del av SMART-specifikationen (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology). Det här alternativet är inaktiverat som standard.

• Enable SMART Reporting (aktivera SMART-rapportering)

USB Configuration

Det här är en tillvalsfunktion.

Med hjälp av det här fältet konfigurerar du den inbyggda USB-styrenheten. Om Boot Support (startstöd) är aktiverat kan systemet starta från vilken typ av USB-masslagringsenhet som helst (hårddisk, minnessticka, diskett).

Om USB-porten är aktiverad är enheter som är inkopplade till den här porten aktiverade och tillgängliga för operativsystemet.

Om USB-porten är inaktiverad kan operativsystemet inte se enheter som är inkopplade till den här porten.

Alternativen är:

• Enable USB Boot Support (aktivera stöd för start från USB) : Det här alternativet är aktiverat som standard.

• Enable External USB Port (aktivera extern USB-port) : Det här alternativet är aktiverat som standard.

OBS: USB-tangentbord och USB-möss fungerar alltid i BIOS-inställningarna oavsett dessa inställningar.

Dell Type-C Dock

Configuration

USB PowerShare

Alternativet Always Allow Dell Docks (tillåt alltid Dell Dockningsstationer) är aktiverat som standard.

Ljud

Med det här fältet konfigurerar du funktionen USB PowerShare. Det gör det möjligt att ladda externa enheter från datorbatteriet via USB PowerShare-porten. Alternativet ”Enable USB Power Share” (aktivera USB-strömdelning)

är inte aktiverat som standard.

• Aktivera mikrofon (standard)

• Enable Internal Speaker (aktivera intern högtalare) (förvalt som standard)

Unobtrusive Mode Om det här alternativet är aktiverat och du trycker på Fn+F7 stängs allt ljus och ljud av i systemet. Tryck på Fn+F7 igen för att återgå till normalläge. Det här alternativet är inaktiverat som standard.

Touchscreen

Det här fältet styr om pekskärmen är aktiverad eller inaktiverad.

• Pekskärm (aktiverad som standard)

Miscellaneous

Devices

Här kan du aktivera och inaktivera följande enheter.

• Enable Camera (aktivera kamera): Det här alternativet är aktiverat som standard.

• Enable Hard Drive Free Fall Protection (aktivera frifallsskydd för hårddisk): Det här alternativet är aktiverat som standard.

• Enabled Secure Digital (SD) Card (aktiverat SD-kort): Det här alternativet är aktiverat som standard.

• Secure Digital (SD) Card Boot (start från SD-kort)

• Secure Digital (SD) card Read-Only Mode (SD-kort i skrivskyddat läge)

Videoskärmalternativ

Alternativ

LCD Brightness

Beskrivning

Här kan du ställa in bildskärmsljusstyrkan beroende på strömkällan (On Battery (batteridrift) och On AC (nätdrift))

80 Systeminstallationsalternativ

OBS: Videoinställningen är endast synlig när ett bildskärmskort är installerat i systemet.

Skärmalternativ för Säkerhet

Alternativ

Admin Password

Beskrivning

Här kan du ange, ändra eller radera administratörslösenordet.

OBS: Du måste ställa in administratörslösenordet innan du ställer in system- eller hårddisklösenordet. Om administratörslösenordet tas bort automatiskt tas även system- och hårddisklösenordet bort.

OBS: Lösenordsändringar träder ikraft direkt.

Standardinställning: Ej inställt

System Password Här kan du ange, ändra eller radera systemlösenordet.

OBS: Lösenordsändringar träder ikraft direkt.

Standardinställning: Ej inställt

Internal HDD-0

Password

Här kan du ange, ändra eller radera det interna HDD-0-lösenordet.

OBS: Lösenordsändringar träder ikraft direkt.

Standardinställning: Ej inställt

OBS: Det kan visas beroende på vilken lagringsenhet som är installerad.

Strong Password Här kan du aktivera funktionen så att lösenord alltid måste vara starka.

Standardinställning: Enable Strong Password (aktivera starkt lösenord) är inte valt.

OBS: Om Strong Password är aktiverat, måste administratörs- och systemlösenorden innehålla minst ett versalt tecken, ett gement tecken och vara minst 8 tecken långt.

Här kan du ange min- och maxlängd för administratörs- och systemlösenorden.

Password

Configuration

Password Bypass Här kan du aktivera eller inaktivera tillståndet att förbigå systemlösenordet och lösenordet för den interna hårddisken när sådana är inställda. Alternativen är:

• Inaktivera

• Reboot bypass (förbigå omstart)

Standardinställning: Disabled (inaktiverad)

Password Change Här kan du aktivera eller inaktivera tillståndet att ändra systemlösenordet och lösenordet för den interna hårddisken när det finns ett administratörslösenord.

Standardinställning: Allow Non-Admin Password Changes (tillåt ändringar av icke-administratörslösenord) är valt.

Non-Admin Setup

Changes

UEFI Capsule

Firmware Updates

Med det här alternativet kan du bestämma om ändringar av inställningsalternativen ska vara tillåtna när ett administratörslösenord är inställt. Om alternativet är inaktiverat är inställningsalternativen låsta av administratörslösenordet. Alternativet "Tillåt omkoppling för trådlös kommunikation" är inaktiverat som standard

Här kan du styra om systemet tillåter BIOS-uppdateringar via uppdateringspaketet UEFI Capsule.

• Enable UEFI Capsule Firmware Updates (aktivera uppdateringar med UEFI Capsule) är valt som standard)

Systeminstallationsalternativ 81

Alternativ Beskrivning

TPM 2.0 Security Här kan du aktivera modulen för betrodd plattform (TPM) under självtest. Alternativen är:

• TPM On (TPM på): Det här alternativet är aktiverat som standard.

• Clear (rensa)

• PPI Bypass for Enabled Commands (PPI förbigå för aktiverade kommandon)

• Aktivera attestering (Det här alternativet är aktiverat som standard)

• Aktivera lagring av nycklar (Det här alternativet är aktiverat som standard)

• PPI Bypass for Disabled Commands (PPI förbigå för inaktiverade kommandon)

• Förbigå PPI för att rensa kommandon (Det här alternativet är valt som standard)

• SHA-256: Det här alternativet är aktiverat som standard.

• Inaktivera

• Enabled (aktiverat) . Det här alternativet är aktiverat som standard.

OBS: För att uppgradera eller nedgradera TPM1.2/2.0, hämta TPM-omslagsverktyget (programvara).

Computrace

CPU XD Support

Här kan du aktivera eller inaktivera tillvalsprogrammet Computrace. Alternativen är:

• Deactivate (avaktivera)

• Disable (inaktivera)

• Activate (aktivera)

OBS: Alternativen aktivera och inaktivera kommer att permanent aktivera eller inaktivera funktionen och inga ytterligare ändringar tillåts.

Här kan du aktivera processorns Execute Disable-läge (inaktiveringsläge).

Enable CPU XD Support (aktivera CPU XD-stöd) (standardinställning)

OROM Keyboard

Access

Här kan du ställa in ett alternativ så att skärmen för konfiguration av tillvals-ROM kan öppnas med snabbtangenter vid start. Alternativen är:

• Aktiverad

• One Time Enable (aktivera en gång)

• Inaktivera

Standardinställning: Enabled (aktiverad)

Admin Setup

Lockout

Här kan du förhindra att användare öppnar systeminstallationsprogrammet när ett administratörslösenord är satt.

Standardinställning: Disabled (inaktiverad)

Master Password

Lockout

Här kan du inaktivera stödet för huvudlösenord. Hårddisklösenorden måste rensas innan inställningen kan ändras.

• Enable Master Password Lockout (aktivera spärr av huvudlösenord)

Standardinställning: Disabled (inaktiverad)

Skärmalternativ för säker start

Alternativ Beskrivning

Secure Boot Enable Det här alternativet aktiverar eller inaktiverar funktionen för säker start .

• Inaktivera

82 Systeminstallationsalternativ

Alternativ Beskrivning

• Aktiverad

Standardinställning: Enabled (aktiverad)

Expert Key

Management

Gör att du endast kan manipulera databaser för säkerhetsnycklar om systemet befinner sig i Custom Mode

(anpassat läge). Alternativet Enable Custom Mode (aktivera anpassat läge) är inaktiverat som standard.

Alternativen är:

• PK (standard)

• KEK

• db

• dbx

Om du aktiverar Custom Mode (anpassat läge) visas de relevanta alternativen för PK, KEK, db, och dbx .

Alternativen är:

• Save to File (spara till fil) – Sparar nyckeln till en fil som väljs av användaren

• Replace from File (ersätt från fil) – ersätter den aktuella nyckeln med en nyckel från en fil som väljs av användaren

• Append from File (bifoga från fil) – bifogar en nyckel till den aktuella databasen från en fil som väljs av användaren

• Delete (ta bort) – tar bot nyckeln som har valts

• Reset All Keys (återställ alla nycklar) – återställer till standardinställning

• Delete All Keys (ta bort alla nycklar) – tar bort alla nycklar

OBS: Om Custom Mode (anpassat läge) avaktiveras kommer alla ändringar som har gjorts att raderas och nycklarna återställs till standardinställningarna.

Intel Software Guard Extensions

Alternativ

Intel SGX Enable

Beskrivning

I det här fältet anger du en säker miljö för att köra kod/lagra känslig information vad gäller huvudsakligt operativsystem. Alternativen är:

• Inaktivera

• Aktiverad

• Software Controlled (programvarukontrollerad) (standard)

Enclave Memory

Size

Det här alternativet ställer in SGX Enclave Reserve Memory Size (storlek på SGX Enclave-reservminnet).

Alternativen är:

• 32 MB

• 64 MB

• 128 MB

Skärmalternativ för prestanda

Alternativ Beskrivning

Multi Core Support I det här fältet anges huruvida processen har en eller alla kärnor aktiverade. Prestandan hos vissa program förbättras när de extra kärnorna används.

Systeminstallationsalternativ 83

Alternativ

Intel SpeedStep

C-States Control

Intel TurboBoost

Hyper-Thread

Control

Beskrivning

• All (Alla): Det här alternativet är valt som standard.

• 1

• 2

• 3

Här kan du aktivera eller inaktivera Intel SpeedStep-funktionen.

• Enable Intel SpeedStep (aktivera Intel SpeedStep)

Standardinställning: Alternativet är aktiverat.

Här kan du aktivera eller inaktivera de extra strömsparlägena för processorn.

• C States (C-lägen)

Standardinställning: Alternativet är aktiverat.

Här kan du aktivera eller inaktivera processorläget Intel TurboBoost.

• Enable Intel TurboBoost (aktivera Intel TurboBoost)

Standardinställning: Alternativet är aktiverat.

Här kan du aktivera eller inaktivera hypertrådstyrning i processorn.

• Inaktivera

• Aktiverad

Standardinställning: Enabled (aktiverad)

Skärmalternativ för strömhantering

Alternativ

AC Behavior

Beskrivning

Här kan du aktivera eller inaktivera funktionen att datorn startar automatiskt när en nätadapter ansluts.

Standardinställning: Wake on AC (starta vid nätanslutning) är inte valt.

Aktivera Intel Speed

Shift-teknik alternativet Enable Intel Speed Shift Technology (aktivera Intel Speed Shift-teknik) är aktiverat som standard.

Auto On Time Gör det möjligt att ställa in tiden då datorn måste slås på automatiskt. Alternativen är:

• Inaktivera

• Every day (varje dag)

• Weekdays (veckodagar)

• Select Days (vissa dagar)

Standardinställning: Disabled (inaktiverad)

USB Wake Support Här kan du aktivera USB-enheter så att de aktiverar systemet från vänteläget.

OBS: Funktionen kan endast användas när en nätadapter är ansluten. Om nätadaptern kopplas bort i vänteläge kommer strömförsörjningen till alla USB-portar att avbrytas för att spara på batteriet.

• Enable USB Wake Support

84 Systeminstallationsalternativ

Alternativ

Wireless Radio

Control

Beskrivning

• Wake on Dell USB-C Dock (Dell USB-C-dockningsstation med Wake on) : Det här alternativet är aktiverat som standard.

Här kan du aktivera eller inaktivera funktionen som automatiskt växlar mellan fasta och trådlösa nätverk beroende på den fysiska anslutningen.

• Control WLAN Radio (kontroll WLAN-radio)

• Control WWAN Radio (kontroll WWAN-radio)

Standardinställning: Alternativen är inaktiverade.

Wake on LAN/

WLAN

Block Sleep

Här kan du aktivera eller inaktivera funktionen som slår på strömmen från läget av när det utlöses av en LANsignal.

• Inaktivera

• LAN Only (endast LAN)

• WLAN Only (endast WLAN)

• LAN or WLAN (LAN eller WLAN)

Standardinställning: Disabled (inaktiverad)

Med det här alternativet kan du stoppa datorn från att gå in i strömsparläge (S3-läge) i operativsystemmiljö.

Block Sleep (S3 state) (blockera viloläget (S3-tillståndet))

Standardinställning: Alternativet är inaktiverat

Peak Shift

Advanced Battery

Charge

Configuration

Med det här alternativet är det möjligt att minimera strömförbrukningen under de mest strömslukande perioderna på dagen. När du har aktiverat det här alternativet drivs systemet endast med batteri även om nätsladden är ansluten.

Med det här alternativet kan du maximera batteritillståndet. Om du aktiverar det använder systemet standardladdningsalgoritmen och annan teknik under de perioder då inget arbete pågår för att förbättra batteritillståndet.

Inaktivera

Standardinställning: Disabled (inaktiverad)

Primary Battery

Charge

Configuration

Här kan du välja laddningsläge för batteriet. Alternativen är:

• Adaptive (adaptiv) (standard)

• Standard — Laddar batteriet helt med standardhastigheten.

• ExpressCharge (expressladdning) – Batteriet laddas över en kortare period med hjälp av Dells snabbladdningsteknik. Det här alternativet är aktiverat som standard.

• Primarily AC use (främst vid användning av nätspänning)

• Custom (anpassat)

Om Custom Charge väljs kan du även konfigurera Custom Charge Start (anpassad laddning start) och Custom

Charge Stop (anpassad laddning stopp).

OBS: Alla laddningslägen kanske inte är tillgängliga för alla batterier. För att aktivera det här alternativet ska du inaktivera alternativet Advanced Battery Charge Configuration (avancerad batteriladdningskonfiguration).

Type-C Connector

Power

Med det här alternativet kan du ange den maximala effekten som kan dras från Type-C-kontakten.

Systeminstallationsalternativ 85

Alternativ Beskrivning

• 7.5 Watts (15 watt) (standard)

• 15 watt

Skärmalternativ för POST Behavior

(självtestbeteende)

Alternativ Beskrivning

Adapter Warnings Här kan du aktivera eller inaktivera varningsmeddelanden från systeminstallationen (BIOS) när du använder vissa nätadaptrar.

Standardinställning: Enable Adapter Warnings (aktivera adaptervarningar)

Keypad

(Embedded)

Numlock Enable

Fn Key Emulation Här kan du sätta alternativet där Scroll Lock-tangenten används för att simulera Fn-tangentfunktionen.

Enable Fn Key Emulation (aktivera emulering av Fn-tangent) (standard)

Fn Lock Options

Välj en eller två metoder för att aktivera knappsatsen som är inbyggd i det interna tangentbordet.

• Fn Key Only (endast Fn-tangent): Det här alternativet är aktiverat som standard.

• By Numlock

OBS: När inställningsprogrammet körs har detta alternativ ingen effekt. Inställningsprogrammet fungerar i läget Fn Key Only (endast Fn-tangent).

Här kan du aktivera Numlock-alternativen under start.

Enable Numlock (aktivera Numlock). Det här alternativet är aktiverat som standard.

Fastboot

Extended BIOS

POST Time

Full Screen Logo

Gör det möjligt att använda kortkommandot Fn + Esc för att låta funktionen hos tangenterna F1–F12 växla mellan standard- och sekundärfunktionerna. Om du inaktiverar det här alternativet kan du inte växla dynamiskt mellan standard- och sekundärfunktionerna hos dessa tangenter. Tillgängliga alternativ:

• Fn Lock (Fn-lås) . Det här alternativet är valt som standard.

• Lock Mode Disable/Standard (låsläge inaktiverat/sekundär)

• Lock Mode Enable/Secondary (aktivera låsläge/sekundär)

Gör att du kan snabba upp startprocessen genom att förbigå vissa kompatibilitetssteg. Alternativen är:

• Minimal

• Thorough (utförlig) (standard)

• Auto

Här kan du skapa en extra fördröjning före start. Alternativen är:

• 0 seconds (0 sekunder) . Det här alternativet är aktiverat som standard.

• 5 seconds (5 sekunder)

• 10 seconds (10 sekunder)

Med det här alternativet visas en helskärmslogotyp om bilden matchar skärmens upplösning.

• Enable Full Screen Logo (aktivera helskärmslogotyp)

86 Systeminstallationsalternativ

Alternativ

Warnings and

Errors

Beskrivning

Det här alternativet innebär att startprocessen endast pausas när varningar eller fel upptäcks.

• Prompt on Warnings and errors (visa meddelanden vid varningar och fel): Det här alternativet är aktiverat som standard.

• Continue on Warnings (fortsätt vid varningar)

• Continue on Warnings and Errors (fortsätt vid varningar och fel)

OBS: Fel som anses viktiga för systemets maskinvara kommer alltid att stoppa systemet.

Hanterbarhet

Alternativ

USB provision

MEBx Hotkey

Beskrivning

Alternativet ”Enable USB provision” (aktivera USB-tillhandahållande) är inte förvalt som standard.

Alternativet Enable MEBx Hotkey (aktivera MEBx-snabbtangent) är valt som standard.

Skärmalternativ för virtualiseringsstöd

Alternativ

Virtualization

Beskrivning

Här kan du aktivera eller inaktivera Intel Virtualization-tekniken.

Enable Intel Virtualization Technology (aktivera Intel Virtualization-tekniken) – Det här alternativet är aktiverat som standard.

VT for Direct I/O Aktiverar eller inaktiverar VMM (Virtual Machine Monitor) vad gäller användning av ytterligare maskinvarufunktioner från Intel® Virtulization-teknik för direkt-I/O.

Enable VT for Direct I/O (aktivera VT för direkt I/O) — Det här alternativet är aktiverat som standard.

Trusted Execution Det här alternativet anger om en MVMM (Measured Virtual Machine Monitor) kan utnyttja de ytterligare maskinvarufunktioner som tillhandahålls av Intel Trusted Execution Technology. TPM Virtualization Technology och

Virtualization Technology for Direct I/O måste vara aktiverade för att funktionen ska kunna användas.

Trusted Execution (betrodd körning) - Det här alternativet är inaktiverat som standard.

Skärmalternativ för trådlös anslutning

Alternativ

Wireless Switch

Beskrivning

Här kan du ange de trådlösa enheter som kan styras av omkopplaren för trådlös kommunikation. Alternativen är:

• WWAN

• GPS (på WWAN-modul)

• WLAN

• Bluetooth

Alla alternativ är aktiverade som standard.

OBS: WLAN och WiGig är bundna och kan inte aktiveras eller inaktiveras separat.

Wireless Device

Enable

Här kan du aktivera och inaktivera de interna trådlösa enheterna.

• WWAN/GPS

Systeminstallationsalternativ 87

Alternativ Beskrivning

• WLAN

• Bluetooth

Alla alternativ är aktiverade som standard.

Alternativ för underhållsskärmen

Alternativ

Service Tag

Asset Tag

BIOS Downgrade

Beskrivning

Visar datorns servicenummer.

Gör att du kan skapa en systeminventariebeteckning om det inte redan har gjorts. Det här alternativet är inte inställt som standard.

Detta styr flash av systemets inbyggda programvara till tidigare revisioner.

• Tillåt BIOS Downgrade (tillåt BIOS-nedgradering) (aktiverat som standard)

Data Wipe

BIOS Recovery

Det här fältet gör det möjligt för användaren att radera data på ett säkert sätt från alla interna lagringsenheter. Här följer en lista över enheter som påverkas:

• Inbyggd SATA-/SSD-hårddisk

• Inbyggd M.2 SATA SDD-hårddisk

• Internt M.2 PCIe SSD-kort

• Internal eMMC (intern eMMC-enhet)

Detta fält gör det möjligt att återställa vissa skadade BIOS-förhållanden från en återställningsfil på användarens primära hårddisk eller en extern USB-nyckel. Detta alternativ är aktiverat som standard.

• BIOS-återställning från hårddisken (aktiverat som standard)

• BIOS Auto-Recovery

• Always perform Integrity Check (utför alltid integritetskontroll)

88 Systeminstallationsalternativ

6

Programvara

I det här kapitlet beskrivs de operativsystem som stöds och du får även anvisningar för hur du installerar drivrutinerna.

Ämnen:

Operativsystemskonfigurationer

Hämta drivrutiner för

Operativsystemskonfigurationer

Detta avsnitt beskriver de operativsystem som stöds av systemet.

Tabell 15. Operativsystem

Microsoft Windows

Microsoft® Windows 10 Pro (64-bitars)

Microsoft® Windows 10 Home (64-bitars)

Övrigt Ubuntu 16.04 LTS (64-bitars)

NeoKylin 6.0 (64-bitars)

Hämta drivrutiner för

1 Slå på den bärbara datorn.

2 Gå till Dell.com/support .

3 Klicka på Product Support (produktsupport), ange servicenumret för den bärbara datorn och klicka sedan på Submit (skicka).

OBS: Om du inte har servicenumret använder du funktionen för automatisk identifiering eller slår upp modellen för din bärbara dator manuellt.

4 Klicka på Drivers and Downloads (drivrutiner och hämtningar) .

5 Välj det operativsystem som är installerat på den bärbara datorn.

6 Bläddra nedåt på sidan och välj den drivrutin som ska installeras.

7 Tryck på Download File (hämta fil) för att ladda ner drivrutinen för dinbärbara dator.

8 Navigera till mappen där du sparade drivrutinfilen när hämtningen är klar.

9 Dubbelklicka på ikonen för drivrutinsfilen och följ anvisningarna på skärmen.

Drivrutiner för kretsuppsättning

Drivrutinen för kretsuppsättningen hjälper systemet att identifiera komponenterna och installera nödvändiga drivrutiner på rätt sätt.

Kontrollera att kretsuppsättningen har installerats i systemet genom att kontrollera nedanstående styrenheter. Många av de gemensamma enheterna är synliga under Andra enheter om inga drivrutiner är installerade. De okända enheterna försvinner när du installerar drivrutinen för kretsuppsättningen.

Var noga med att installera följande drivrutiner. Vissa av dem kan finnas som standard.

• Drivrutin för Intel HID händelsefilter

• Drivrutin för Intel Dynamic Platform and Thermal Framework

Programvara 89

• Intel Serial IO-drivrutin

• Management Engine

• Realtek PCI-E-minneskort

Serial IO-drivrutin

Kontrollera om drivrutinerna för styrplattan, IR-kameran och tangentbordet är installerade.

Figur 4. Serial IO-drivrutin

Drivrutiner för grafikstyrenhet

Kontrollera om grafikstyrenhetens drivrutin redan är installerad på datorn.

Tabell 16. Drivrutiner för grafikstyrenhet

Före installationen Efter installationen

USB-drivrutiner

Kontrollera om USB-drivrutinerna redan är installerade på datorn.

90 Programvara

Nätverksdrivrutiner

Installera WLAN- och Bluetooth-drivrutinerna från Dells supportwebbplats.

Tabell 17. Nätverksdrivrutiner

Före installation Efter installation

Realtek Audio

Kontrollera om ljuddrivrutinerna redan är installerade på datorn.

Tabell 18. Realtek Audio

Före installationen Efter installationen

Seriell ATA-drivrutiner

Installera den senaste Intel Rapid Storage-drivrutinen för bästa resultat. Att använda Windows standarddrivrutiner för lagringsenheter rekommenderas ej. Kontrollera om seriell ATA-standarddrivrutinerna har installerats i datorn.

Programvara 91

Säkerhetsdrivrutiner

Det här avsnittet beskriver säkerhetsenheter i Enhetshanteraren.

Drivrutiner för säkerhetsenheter

Kontrollera om drivrutinerna för säkerhetsenheterna finns installerade på datorn.

Fingeravtryckssensorns drivrutiner

Kontrollera om fingeravtryckssensorns drivrutiner har installerats på datorn.

92 Programvara

7

Felsökning

Förbättrad systemutvärderingsdiagnostik före start

(ePSA)

EPSA-diagnostiken (kallas även systemdiagnostik) utför en komplett kontroll av maskinvaran. EPSA är inbyggd i BIOS och startas internt av

BIOS. Den inbyggda systemdiagnostiken tillhandahåller ett antal alternativ för särskilda enheter eller enhetsgrupper och låter dig:

• Köra test automatiskt eller i interaktivt läge

• Upprepa test

• Visa och spara testresultat

• Köra grundliga tester med ytterligare testalternativ för att skaffa extra information om enheter med fel

• Visa statusmeddelanden som informerar dig om att testerna har slutförts utan fel

• Visa felmeddelanden som informerar dig om problem som upptäckts under testningen

VIKTIGT!: Använd systemdiagnostiken för att testa endast din dator. Att använda det här programmet på andra datorer kan ge ett felaktigt resultat eller felmeddelanden.

OBS: Vissa tester för specifika enheter kräver användarinteraktion. Se till att du alltid är närvarande vid datorn när diagnostiktestet körs.

Du kan starta ePSA-diagnostiken på två sätt:

1 Slå på datorn.

2 När datorn startar trycker du på tangenten <F12> när Dell-logotypen visas.

3 Välj alternativet Diagnostics (Diagnostik) på startmenyskärmen.

Den förbättrade Pre-boot System Assessment visas en lista över alla enheter som har identifierats i datorn. Diagnostiken börjar köra tester på alla upptäckta enheter.

4 Om du vill köra diagnostiktestet på en viss enhet trycker du på Esc och klickar på Yes (Ja) för att stoppa diagnostiktestet.

5 Välj enheten i den vänstra rutan och klicka på Run Tests (Kör tester) .

6 Om det finns problem visas felkoderna.

Anteckna felkoden och kontakta Dell.

ELLER

1 Stäng av datorn.

2 Håll fn-tangenten intryckt och tryck samtidigt på strömbrytaren, släpp sedan båda tangenterna.

EPSA -fönstret visas och listar alla enheter som har identifierats i datorn. Diagnostiken börjar köra tester på alla upptäckta enheter.

3 Välj alternativet Diagnostics (Diagnostik) på startmenyskärmen.

EPSA -fönstret visas och listar alla enheter som har identifierats i datorn. Diagnostiken börjar köra tester på alla upptäckta enheter.

4 Om du vill köra diagnostiktestet på en viss enhet trycker du på Esc och klickar på Yes (Ja) för att stoppa diagnostiktestet.

5 Välj enheten i den vänstra rutan och klicka på Run Tests (Kör tester) .

6 Om det finns problem visas felkoderna.

Anteckna felkoden och kontakta Dell.

Felsökning 93

Köra ePSA-diagnostik

Anropa diagnostikstarten genom någon av de metoder som föreslås nedan:

1 Slå på datorn.

2 När datorn startar trycker du på tangenten <F12> när Dell-logotypen visas.

3 På startmenyn, använd pilknapparna upp/ned för att välja Diagnostics (Diagnostik) alternativ och tryck sedan på Enter .

OBS: Fönstret Enhanced Pre-boot System Assessment visar en lista över alla enheter som har identifierats i datorn.

Diagnostiken börjar köra tester på alla upptäckta enheter.

4 Tryck på pilen i det nedre högra hörnet för att gå till sidlistan.

De objekt som identifierats listas och testas.

5 Om du vill köra diagnostiktestet på en viss enhet trycker du på <Esc> och klickar på Yes (Ja) för att stoppa diagnostiktestet.

6 Välj enheten i den vänstra rutan och klicka på Run Tests (Kör tester) .

7 Om det finns problem visas felkoderna.

Anteckna felkoden och kontakta Dell.

eller

8 Stäng av datorn.

9 Håll Fn-tangenten intryckt och tryck samtidigt på strömbrytaren, släpp sedan båda tangenterna.

10 Upprepa steg 3-7 ovan.

Återställning av realtidsklocka

Realtidsklockans (RTC) återställningsfunktion gör det möjligt att återställa ditt Dell-system från No POST/No Boot/No Power -situationer.

För att initiera RTC-återställning på systemet måste du se till att systemet är i av-läget och att det är anslutet till strömkällan. Tryck på och håll strömbrytaren intryckt i 25 sekunder. Släpp sedan strömbrytaren. Gå till så här återställer man realtidsklockan .

OBS: Om nätströmmen kopplas bort från systemet under processen eller om strömbrytaren hålls in längre än 40 sekunder avbryts RTC-återställningsprocessen.

Vid RTC-återställningen återställs BIOS till standardinställningarna, Intel vPro avetableras och systemets datum och tid återställs. Följande objekt påverkas inte av RTC-återställningen:

• Service Tag (servicekod)

• Asset Tag (inventariebeteckning)

• Ownership Tag (äganderättstagg)

• Admin Password (administratörslösenord)

• System Password (systemlösenord)

• HDD Password (hårddiskslösenord)

• TPM är på och är aktiv

• Key Databases (nyckeldatabaser)

• System Logs (systemloggar)

Följande objekt kanske inte återställs beroende på dina anpassade BIOS-inställningar:

• Boot List (startlistan)

• Enable Legacy OROMs (aktivera alternativ för äldre ROM)

• Secure Boot Enable (aktivera säker start)

• Allow BIOS Downgrade (tillåt BIOS-nedgradering)

94 Felsökning

8

Kontakta Dell

OBS: Om du inte har en aktiv Internet-anslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, förpackning, faktura eller i Dells produktkatalog.

Dell erbjuder flera alternativ för support och service online och på telefon. Tillgängligheten varierar beroende på land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns i ditt område. Gör så här för att kontakta Dell för försäljningsärenden, teknisk support eller kundtjänst:

1 Gå till Dell.com/support .

2 Välj supportkategori.

3 Välj land eller region i listrutan Choose A Country/Region (välj land/region) längst ner på sidan.

4 Välj lämplig tjänst eller supportlänk utifrån dina behov.

Kontakta Dell 95

advertisement

Related manuals