Dell Precision 7520 Bruksanvisning

Dell Precision 7520 Bruksanvisning | Manualzz

Dell Precision 7520

Owner's Manual

Regulatory Model: P53F

Regulatory Type: P53F002

Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

OBS OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

CAUTION VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.

VARNING En VARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.

© 2018 - 2019 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt.

Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

2019 - 05

Rev. A04

Contents

1 Arbeta med datorn........................................................................................................................ 7

Säkerhetsinstruktioner.......................................................................................................................................................... 7

Stänga av - Windows............................................................................................................................................................ 7

Innan du arbetar inuti datorn................................................................................................................................................ 7

När du har arbetat inuti datorn............................................................................................................................................ 8

2 Isärtagning och ihopsättning.........................................................................................................9

Rekommenderade verktyg................................................................................................................................................... 9

SD-kort....................................................................................................................................................................................9

Ta bort SD-kortet............................................................................................................................................................ 9

Installera SD-kortet..........................................................................................................................................................9

Batterihölje..............................................................................................................................................................................9

Ta bort batterihöljet.........................................................................................................................................................9

Installera batterihöljet.....................................................................................................................................................10

Batteriet................................................................................................................................................................................ 10

Försiktighetsåtgärder gällande litiumjonbatterier....................................................................................................... 10

Ta bort batteriet............................................................................................................................................................. 10

Installera batteriet........................................................................................................................................................... 11

Hårddisk................................................................................................................................................................................. 11

Ta bort hårddisken.......................................................................................................................................................... 11

Installera hårddisken.......................................................................................................................................................12

Hårddiskens kabelkontakt................................................................................................................................................... 12

Ta bort hårddiskens kabelkontakt................................................................................................................................ 12

Installera hårddiskens kabelkontakt..............................................................................................................................13

Tangentbordsramen och tangentbordet...........................................................................................................................13

Ta bort tangentbordet................................................................................................................................................... 13

Installera tangentbordet................................................................................................................................................ 14

Kåpan.....................................................................................................................................................................................15

Ta bort kåpan..................................................................................................................................................................15

Installera kåpan............................................................................................................................................................... 15

SIM-kort................................................................................................................................................................................ 15

Ta bort SIM-kortet.........................................................................................................................................................16

Installera SIM-kortet...................................................................................................................................................... 16

Minnesmoduler..................................................................................................................................................................... 17

Ta bort den primära minnesmodulen............................................................................................................................17

Installera den primära minnesmodulen......................................................................................................................... 17

Ta bort den sekundära minnesmodulen.......................................................................................................................17

Installera den sekundära minnesmodulen.................................................................................................................... 18

WWAN-kortet.......................................................................................................................................................................18

Ta bort kortet för trådlöst globalt nätverk (WWAN).................................................................................................18

Installera WWAN-kortet ............................................................................................................................................... 19

WLAN-kortet........................................................................................................................................................................ 19

Ta bort kortet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN).....................................................................................................19

Installera WLAN kortet..................................................................................................................................................20

Contents 3

Solid State-hårddisk – tillval...............................................................................................................................................20

Ta bort M.2-halvledarenheten, SSD-modulen...........................................................................................................20

Installera M.2 SSD-modulen..........................................................................................................................................21

Knappcellsbatteri..................................................................................................................................................................21

Ta bort knappcellsbatteriet........................................................................................................................................... 21

Installera knappcellsbatteriet........................................................................................................................................22

Port för nätanslutning......................................................................................................................................................... 22

Ta bort strömkontaktporten.........................................................................................................................................22

Installera strömkontaktporten......................................................................................................................................23

Handledsstöd....................................................................................................................................................................... 23

Ta bort handledsstödet.................................................................................................................................................23

Installera handledsstödet.............................................................................................................................................. 24

Högtalare.............................................................................................................................................................................. 25

Ta bort högtalarna

.................................................................................................................................................... 25

Installera högtalarna...................................................................................................................................................... 26

Input-Output kortet............................................................................................................................................................ 26

Ta bort I/O-kortet för vänster Input-Output.............................................................................................................26

Installera det vänstra I/O-kortet..................................................................................................................................27

Ta bort höger I/O-kort..................................................................................................................................................27

Installera det högra I/O-kortet.....................................................................................................................................28

Kylfläns..................................................................................................................................................................................28

Ta bort kylflänsenheten................................................................................................................................................ 28

Installera kylflänsenheten..............................................................................................................................................29

Grafikkort..............................................................................................................................................................................29

Ta bort grafikkortet....................................................................................................................................................... 29

Installera grafikkortet.................................................................................................................................................... 30

Moderkort.............................................................................................................................................................................30

Ta bort moderkortet......................................................................................................................................................30

Installera moderkortet................................................................................................................................................... 32

Fingeravtrycksläsare........................................................................................................................................................... 33

Ta bort fingeravtrycksläsaren...................................................................................................................................... 33

Installera fingeravtrycksläsaren....................................................................................................................................33

Pekskiva................................................................................................................................................................................34

Ta bort pekplattan......................................................................................................................................................... 34

Installera pekplattan...................................................................................................................................................... 35

Bildskärmsenhet.................................................................................................................................................................. 35

Ta bort bildskärmsenheten...........................................................................................................................................35

Installera bildskärmsenheten.........................................................................................................................................37

Strömbrytarkort................................................................................................................................................................... 37

Ta bort strömbrytarkortet............................................................................................................................................ 37

Installera strömbrytarkortet..........................................................................................................................................38

ExpressCard-läsare............................................................................................................................................................. 38

Ta bort ExpressCard-kortet......................................................................................................................................... 38

Installera ExpressCard-kortet...................................................................................................................................... 39

USB-kort...............................................................................................................................................................................39

Ta bort USB-kortet....................................................................................................................................................... 39

Installera USB-kortet.....................................................................................................................................................40

Bildskärmsram......................................................................................................................................................................40

Ta bort bildskärmsramen.............................................................................................................................................. 40

Installera bildskärmsramen............................................................................................................................................ 41

4 Contents

Bildskärmspanelen............................................................................................................................................................... 42

Ta bort bildskärmspanelen............................................................................................................................................42

Installera bildskärmspanelen......................................................................................................................................... 43

Ta bort bildskärmspanelen............................................................................................................................................43

Installera bildskärmspanelen......................................................................................................................................... 45

Bildskärmsfäste....................................................................................................................................................................45

Ta bort bildskärmsfästet...............................................................................................................................................45

Installera bildskärmsfästet............................................................................................................................................ 46

Bildskärmsgångjärnen..........................................................................................................................................................47

Ta bort bildskärmsgångjärnet.......................................................................................................................................47

Installera bildskärmsgångjärnet.................................................................................................................................... 47

eDP-kabel............................................................................................................................................................................. 48

Ta bort eDP-kabeln....................................................................................................................................................... 48

Installera eDP-kabeln.....................................................................................................................................................49

Kamera..................................................................................................................................................................................49

Ta bort kameran.............................................................................................................................................................49

Installera kameran..........................................................................................................................................................50

Bildskärmskåpa.................................................................................................................................................................... 50

Sätta tillbaka bildskärmskåpan..................................................................................................................................... 50

3 Teknik och komponenter.............................................................................................................52

Nätadapter........................................................................................................................................................................... 52

Processorer.......................................................................................................................................................................... 52

Kaby Lake – 7:e generationens Intel Core processorer............................................................................................52

USB-funktioner....................................................................................................................................................................53

HDMI 1.4............................................................................................................................................................................... 55

4 Systemspecifikationer................................................................................................................ 56

Systeminformation.............................................................................................................................................................. 56

Processor............................................................................................................................................................................. 56

Minne.................................................................................................................................................................................... 57

Video..................................................................................................................................................................................... 57

Audio..................................................................................................................................................................................... 57

Kommunikation.................................................................................................................................................................... 57

Expansionsbuss....................................................................................................................................................................58

Portar och kontakter...........................................................................................................................................................58

Bildskärm.............................................................................................................................................................................. 58

Tangentbord........................................................................................................................................................................ 59

Pekskiva................................................................................................................................................................................59

Kamera..................................................................................................................................................................................59

Förvaring.............................................................................................................................................................................. 60

Batteriet................................................................................................................................................................................60

Nätadapter........................................................................................................................................................................... 60

Kontaktlöst smartkort..........................................................................................................................................................61

Fysiska mått..........................................................................................................................................................................61

Miljö....................................................................................................................................................................................... 62

5 Systeminstallationsprogram........................................................................................................63

Startmeny.............................................................................................................................................................................63

Contents 5

Navigeringstangenter..........................................................................................................................................................63

Systeminstallationsalternativ..............................................................................................................................................64

Allmänna skärmalternativ..............................................................................................................................................64

Skärmalternativ för systemkonfiguration................................................................................................................... 64

Videoskärmalternativ.....................................................................................................................................................67

Skärmalternativ för Säkerhet....................................................................................................................................... 67

Skärmalternativ för säker start.................................................................................................................................... 68

Skärmalternativ för skyddstillägg för Intel-programvara..........................................................................................69

Skärmalternativ för prestanda..................................................................................................................................... 69

Skärmalternativ för strömhantering............................................................................................................................ 70

Skärmalternativ för POST Behavior (självtestbeteende)..........................................................................................71

Alternativ på hanterbarhetsskärmen...........................................................................................................................72

Skärmalternativ för virtualiseringsstöd........................................................................................................................72

Skärmalternativ för trådlös anslutning........................................................................................................................ 72

Alternativ för underhållsskärmen................................................................................................................................. 73

Alternativ på systemloggskärmen................................................................................................................................73

Uppdatera BIOS i Windows................................................................................................................................................73

System- och installationslösenord..................................................................................................................................... 74

Tilldela ett systeminstallationslösenord....................................................................................................................... 74

Radera eller ändra ett befintligt systeminstallationslösenord...................................................................................75

6 Felsökning................................................................................................................................. 76

Förbättrad systemutvärderingsdiagnostik före start (ePSA)........................................................................................ 76

Köra ePSA-diagnostik................................................................................................................................................... 76

Diagnostiklysdioder..............................................................................................................................................................76

Lampor för batteristatus.....................................................................................................................................................77

Återställning av realtidsklocka............................................................................................................................................ 77

Testa minnet med hjälp av ePSA.......................................................................................................................................78

7 Kontakta Dell..............................................................................................................................79

6 Contents

1

Arbeta med datorn

Säkerhetsinstruktioner

Följ dessa säkerhetsföreskrifter för att skydda datorn och dig själv. Om inget annat anges förutsätts det att varje procedur i det här dokumentet uppfyller följande villkor:

• Du har läst säkerhetsinformationen som medföljde datorn.

• Komponenter kan sättas tillbaka eller – om de införskaffas separat – installeras genom att borttagningsproceduren utförs i omvänd ordning.

OBS Koppla bort alla strömkällor innan du öppnar datorkåpan eller panelerna. När du är klar med arbetet inuti datorn sätter du tillbaka alla kåpor, paneler och skruvar innan du ansluter till vägguttaget.

OBS Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert handhavande finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/ regulatory_compliance.

CAUTION Många reparationer ska endast utföras av certifierade servicetekniker. Du bör endast utföra felsökning och enkla reparationer enligt vad som auktoriserats i din produktdokumentation, eller efter instruktioner från service- och support-teamet online eller per telefon. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell täcks inte av garantin. Läs och följ de säkerhetsanvisningar som medföljde produkten.

CAUTION Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig med ett jordningsarmband eller genom att regelbundet beröra en omålad, jordad metallyta innan du rör vid datorn för att utföra några demonteringsuppgifter.

CAUTION Hantera komponenter och kort varsamt. Rör inte komponenterna eller kontakterna på ett kort. Håll ett kort i dess kanter eller med hjälp av dess metallmonteringskonsol. Håll alltid komponenten, t.ex. en processor, i kanterna och aldrig i stiften.

CAUTION Dra i kontakten eller dragfliken, inte i själva kabeln, när du kopplar loss en kabel. Vissa kablar har kontakter med låsflikar. Tryck i så fall in låsflikarna innan du kopplar ur kabeln. När du drar isär kontaktdon håller du dem korrekt riktade för att undvika att kontaktstiften böjs. Se även till att båda kontakterna är korrekt inriktade innan du kopplar in kabeln.

OBS Färgen på datorn och vissa komponenter kan skilja sig från de som visas i det här dokumentet.

Stänga av - Windows

CAUTION Undvik att data går förlorade genom att spara och stänga alla öppna filer och avsluta alla program innan du stänger av datorn .

1. Klicka eller tryck på .

2. Klicka eller tryck på och klicka eller tryck på

Shut down (stäng av)

.

OBS Kontrollera att datorn och alla anslutna enheter är avstängda. Om datorn eller någon ansluten enhet inte stängdes av automatiskt när du stängde av operativsystemet trycker du ned strömbrytaren i sex sekunder för att stänga av dem.

Innan du arbetar inuti datorn

1. Se till att arbetsytan är ren och plan så att inte datorkåpan skadas.

Arbeta med datorn 7

2. Stäng av datorn.

3. Om datorn är ansluten till en dockningsstation (dockad) frigör du den.

4. Koppla bort alla externa kablar från datorn (om tillgänglig).

CAUTION Om din dator har en RJ45-port, koppla bort nätverkskabeln genom att först dra ur kabeln från din dator.

5. Koppla bort datorn och alla anslutna enheter från eluttagen.

6. Öppna datorhöljet.

7. Håll strömbrytaren intryckt i cirka 5 sekunder för att jorda moderkortet.

CAUTION För att skydda mot elektrisk stöt kopplar du bort datorn från eluttaget innan du utför steg # 8.

CAUTION För att undvika elektrostatisk urladdning, gör dig själv jordad med hjälp av ett handledsband eller genom periodisk beröring av en omlackerad metallyta samtidigt som du vidrör en kontakt på datorns baksida.

8. Ta bort installerade ExpressCard-kort och smartkort från deras fack.

När du har arbetat inuti datorn

När du har utfört utbytesprocedurerna ser du till att ansluta de externa enheterna, korten och kablarna innan du startar datorn.

CAUTION Undvik skada på datorn genom att enbart använda batteriet som är utformat för den här speciella Dell-datorn.

Använd inte batterier utformade för andra Dell-datorer.

1. Anslut externa enheter, som portreplikator eller mediabas, och sätt tillbaka alla kort som ExpressCard-kort.

2. Anslut eventuella telefon- eller nätverkskablar till datorn.

CAUTION Anslut alltid nätverkskablar till nätverksenheten först och sedan till datorn.

3. Anslut datorn och alla anslutna enheter till eluttagen.

4. Starta datorn.

8 Arbeta med datorn

2

Isärtagning och ihopsättning

Rekommenderade verktyg

Procedurerna i detta dokument kan kräva att följande verktyg används:

• Stjärnskruvmejsel nr 0

• Stjärnskruvmejsel nr 1

• Plastrits

OBS Skruvmejsel nr 0 är för skruvarna 0–1 och skruvmejsel nr 1 är för skruvarna 2–4

SD-kort

Ta bort SD-kortet

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Tryck in SD-kortet för att lossa det från datorn.

3. Ta bort SD-kortet från datorn.

Installera SD-kortet

1. Skjut in SD-kortet i kortplatsen tills det klickar på plats.

2. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Batterihölje

Ta bort batterihöljet

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Så här tar du bort batterihöljet: a) Skjut spärrhaken i riktning mot symbolen för upplåsning för låsa upp batterihöljet [1].

b) Skjut och lyft upp batterihöljet för att ta bort det från datorn [2].

Isärtagning och ihopsättning 9

Installera batterihöljet

1. Skjut in batterihöljet i platsen tills det klickar på plats.

2. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Batteriet

Försiktighetsåtgärder gällande litiumjonbatterier

CAUTION

• Var försiktig när du hanterar litiumjonbatterier.

• Ladda ur batteriet så mycket som möjligt innan du tar bort det från datorn. Detta kan göras genom att koppla bort nätadaptern från systemet för att låta batteriet laddas ur.

• Undvik att krossa, tappa, skada eller tränga in i batteriet med främmande föremål.

• Utsätt inte batteriet för höga temperaturer eller montera isär batteripaketen och -cellerna.

• Tryck inte på batteriets yta.

• Böj inte batteriet.

• Använd inte verktyg av något slag för att bända på eller mot batteriet.

• Se till att inga skruvar för denna produkt går förlorade under service eller felplaceras för att förhindra oavsiktlig punktering eller skada på batteriet och andra systemkomponenter.

• Om batteriet fastnar i en enhet på grund av att det svällt ska du inte försöka frigöra eftersom punktering, böjning eller krossning av ett litiumjonbatteri kan vara farligt. I så fall kontakta för hjälp och ytterligare instruktioner.

• Om batteriet sitter fast i datorn på grund av svullnad, försök inte frigöra det som punktering, böjning eller krossning av ett litiumjonbatteri kan vara farligt. Kontakta i dessa fall Dell tekniska support för hjälp. Se https:// www.dell.com/support .

• Köp alltid äkta batterier från https://www.dell.com

eller auktoriserade Dell-partners och återförsäljare.

Ta bort batteriet

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn

.

2. Ta bort batterihöljet

.

3. Så här tar du bort batteriet:

10 Isärtagning och ihopsättning

a) Skjut spärrhaken i riktning mot symbolen för upplåsning för låsa upp batteriet[1].

b) Lyft bort batteriet från datorn [2].

Installera batteriet

1. Skjut in batteriet i facket tills det klickar på plats.

2. Installera

batterihöljet.

3. Följ proceduren i När du har arbetat inuti datorn .

Hårddisk

Ta bort hårddisken

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

3. Så här tar du bort hårddisken: a) Ta bort M3,0×3,0-skruvarna som håller fast hårddisken i datorn [1].

b) Lyft hårddiskregeln för att frigöra hårddisken [2].

c) Skjut ut och ta bort den hårddisken från datorn [3].

Isärtagning och ihopsättning 11

4. Ta bort M3,0x3,0-skruvarna som håller hårddisken på plats. Lyft ut hårddisken ur hållaren.

Installera hårddisken

1. Sätt tillbaka M3,0 × 3,0-skruvarna som håller fast hårddisken i hårddiskhållaren.

2. Skjut in hårddisken i sitt fack i datorn.

3. Sätt tillbaka M3,0 × 3,0-skruvarna som håller fast hårddisken i datorn.

4. Installera: a)

batteriet

b)

batterihöljet

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Hårddiskens kabelkontakt

Ta bort hårddiskens kabelkontakt

1. Följ procedurerna i

Innan du arbetar inuti datorn .

12 Isärtagning och ihopsättning

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

d)

hårddisk

3. Så här tar du bort hårddiskens kabelkontakt: a) Ta bort M2,5 × 5,0-skruvarna som håller fast hårddiskkontakten vid moderkortet [1].

b) Ta bort hårddiskens kabelkontakt från datorn [2].

Installera hårddiskens kabelkontakt

1. Anslut hårddiskkabeln till moderkortet.

2. Trå i och dra kabeln genom kabelkanalen.

3. Sätt tillbaka M2,5 × 5,0-skruvarna som håller fast hårddiskkabelns kontakt i datorn.

4. Installera: a)

hårddisk

b)

kåpan

c)

batteriet

d)

batterihöljet

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Tangentbordsramen och tangentbordet

Ta bort tangentbordet

1. Följ procedurerna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

hårddisk

Isärtagning och ihopsättning 13

3. För att ta bort tangentbordskabeln: a) Dra bort tejpen för att komma åt kabeln för tangentbordet [1].

b) Koppla ur tangentbordskablarna från styrplattan [2]

4. Så här tar du bort tangentbordet: a) Med hjälp av plastskribent pry tangentbordet trim från botten och arbeta längs överkanten och ta bort det från datorn [1, 2, 3].

b) Ta bort M2.0x2.5 skruvarna som håller fast tangentbordet i datorn. [4] c) Lyft upp och skjut på tangentbordet för att ta bort det från datorn [5].

Installera tangentbordet

1. Rikta in tangentbordet och dra kablarna bakåt genom fackets undersida.

2. Tryck och justera in tangentbordet i facket.

3. Sätt tillbaka skruvarna som håller fast tangentbordet i datorn.

4. Skjut in tangentbordsramen och passa in det på sin plats i datorn. Kontrollera att tangentbordsramen klickar på plats

5. Anslut tangentbordets datakablar till pekplattan.

OBS Se till att du viker tangentbordsdatakabeln så att den passar in perfekt.

6. Sätt fast tejpen på tangentbordets datakablar.

7. Installera:

14 Isärtagning och ihopsättning

a)

hårddisk

b)

batteriet

c)

batterihöljet

8. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Kåpan

Ta bort kåpan

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

3. Så här tar du bort baskåpan: a) Ta bort M2,5 × 5,0-skruvarna som håller fast kåpan i datorn [1].

b) Skjut och lyft bort kåpan från datorn [2].

Installera kåpan

1. Skjut in och placera kåpan så att den passar med skruvhålen på datorn.

2. Sätt tillbaka och dra åt M2,5 × 5,0-skruvarna som håller fast baskåpan i datorn.

3. Installera: a)

batteriet

b)

batterihöljet

4. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

SIM-kort

Isärtagning och ihopsättning 15

Ta bort SIM-kortet

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

3. För att ta bort SIM-kortet ska du trycka på kortet så att det lossnar.

OBS Vid installation eller borttagning av SIM-kortet ska du alltid se till att säkerhetskopiera alla data ordentligt.

Installera SIM-kortet

1. För in SIM-kortet i facket och tryck tills det sitter ordentligt på plats med ett klickljud.

OBS Vid installation eller borttagning av SIM-kortet ska du alltid se till att säkerhetskopiera alla data ordentligt.

2. Installera: a)

kåpan

b)

batteriet

c)

batterihöljet

3. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

16 Isärtagning och ihopsättning

Minnesmoduler

Ta bort den primära minnesmodulen

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

3. Så tar du bort den primära minnesmodulen: a) Bänd bort låsspännena från minnesmodulen tills den hoppar upp.

b) Lyft upp minnesmodulen och ta bort den från datorn.

Installera den primära minnesmodulen

1. Sätt in minnesmodulen i minnessockeln.

OBS Installeras en eller tre minnesmoduler leder det till problem med systemprestandan.

2. Tryck på klämmorna för att fästa minnesmodulen i moderkortet.

3. Installera: a)

kåpan

b)

batteriet

c)

batterihöljet

4. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Ta bort den sekundära minnesmodulen

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort:

Isärtagning och ihopsättning 17

a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

hårddisk

d)

tangentbordet

3. Så här tar du bort den sekundära minnesmodulen: a) Ta bort skruven som håller fast minnesskyddet [1].

b) Lyft upp och ta bort minnesskyddet från datorn [2].

c) Bänd bort låsspännena från minnesmodulen tills den hoppar upp [3].

d) Lyft upp minnesmodulen och ta bort den från datorn [4].

Installera den sekundära minnesmodulen

1. Sätt in minnesmodulen i minnessockeln.

2. Tryck på klämmorna för att fästa minnesmodulen i moderkortet.

3. Placera minnesskyddet på dess ursprungliga plats på minnesmodulen och dra åt skruvarna för att fästa det i datorn.

4. Installera: a)

tangentbordet

b)

hårddisk

c)

batteriet

d)

batterihöljet

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

WWAN-kortet

Ta bort kortet för trådlöst globalt nätverk (WWAN)

OBS Om du har ett WWAN-kort eller inte beror på vilken konfiguration du väljer.

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

3. Ta bort WWAN-kortet genom att: a) Koppla bort och frigör antennkablarna som är anslutna till WWAN-kortet [1].

b) Ta bort M2,0 × 3,0-skruven som håller fast WWAN-kortet i datorn [2].

c) Ta bort WWAN-kortet från datorn [3].

18 Isärtagning och ihopsättning

Installera WWAN-kortet

OBS Om du har ett WWAN-kort eller inte beror på vilken konfiguration du väljer.

1. Skjut in WWAN-kortet i WWAN-kortplatsen.

2. Sätt tillbaka M2,0 × 3,0-skruven som håller fast WWAN-kortet i datorn.

3. Dra antennkablarna genom kabelkanalerna och anslut dem till WWAN-kortet.

4. Installera: a)

kåpan

b)

batteriet

c)

batterihöljet

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

WLAN-kortet

Ta bort kortet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN)

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

3. Så här tar du bort WLAN-kortet från datorn: a) Ta bort M2,0 × 3,0-skruven som håller fast WLAN-kortet i datorn [1].

b) Ta bort skyddet som håller fast antennkablarna [2].

c) Koppla bort och frigör antennkablarna som är anslutna till WLAN-kortet och ta bort WLAN-kortet från datorn [3, 4].

Isärtagning och ihopsättning 19

Installera WLAN kortet

1. Sätt in WLAN-kortet i sin kortplats i datorn.

2. Dra antennkablarna genom kabelkanalerna och anslut dem till WLAN-kortet.

3. Rikta in skyddet och dra åt M2,0 × 3,0-skruven som håller fast WLAN-kortet i datorn.

4. Installera: a)

kåpan

b)

batteriet

c)

batterihöljet

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Solid State-hårddisk – tillval

Ta bort M.2-halvledarenheten, SSD-modulen

1. Följ procedurerna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

3. Så här tar du bort SSD-modulen: a) Ta bort M2,0 × 3,0-skruven som håller fast den termiska plattan i datorn.

b) Ta bort den termiska plattan från datorn.

c) Ta bort M2,0 × 3,0-skruven som håller fast SSD-kortet i datorn.

d) Ta bort SSD-kortet från datorn.

20 Isärtagning och ihopsättning

Installera M.2 SSD-modulen

1. Placera SSD-kortet i kortplatsen.

2. Sätt tillbaka M2,0 × 3,0-skruven som håller fast SSD-kortet i datorn.

3. Placera den termiska plattan på SSD-enheten.

4. Sätt tillbaka M2,0 × 3,0-skruven som håller fast den termiska plattan i datorn.

5. Installera: a)

kåpan

b)

batteriet

c)

batterihöljet

6. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Knappcellsbatteri

Ta bort knappcellsbatteriet

1. Följ procedurerna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

3. Så här tar du bort knappcellsbatteriet: a) Koppla loss knappcellsbatterikabeln från datorn [1].

b) Bänd upp och lyft ut knappcellsbatteriet från datorn [2].

Isärtagning och ihopsättning 21

Installera knappcellsbatteriet

1. Sätt tillbaka knappcellsbatteriet på dess plats i datorn.

2. Anslut knappcellsbatterikabeln till datorn.

OBS Kontrollera att kabeln för knappcellsbatteriet inte sticker ut utanför facket.

3. Installera: a)

kåpan

b)

batteriet

c)

batterihöljet

4. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Port för nätanslutning

Ta bort strömkontaktporten

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

3. Så här tar du bort strömkontaktporten: a) Koppla bort strömkontaktkabeln från datorn [1].

b) Ta bort M2,5 × 5,0-skruven för att ta bort fästet från datorn .

c) Ta bort strömkontaktporten från datorn [2].

22 Isärtagning och ihopsättning

Installera strömkontaktporten

1. Sätt tillbaka strömkontaktkabeln i datorn.

2. Dra kabeln genom kabelkanalen

3. Dra åt M2,5 × 5,0-skruven som håller fast strömkontaktporten i datorn.

4. Anslut strömkontaktkabeln.

5. Installera: a)

kåpan

b)

batteriet

c)

batterihöljet

6. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Handledsstöd

Ta bort handledsstödet

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn

.

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

d)

hårddisk

e)

tangentbordet

3. Ta bort de 15 skruvarna (M2,5 × 5,0, M2,0 × 8,0, M2,0 × 3,0) på datorns undersida som håller fast handledsstödet i datorn.

Isärtagning och ihopsättning 23

4. Så här tar du bort handledsstödet: a) Lyft upp fliken och koppla bort fläktkabeln [1] och kabeln till moderkortet [ 2].

b) Ta bort de 11 skruvarna (M2,5 × 5,0, M2,0 × 3,0) som håller fast handledsstödet i datorn [3].

c) Använd en plastrits och lossa flikarna på kanterna för att frigöra handledsstödet från datorn [4].

Installera handledsstödet

1. Rikta in handledsstödet på datorn och tryck tills det snäpper på plats.

24 Isärtagning och ihopsättning

2. Sätt tillbaka de 11 skruvarna M2,5 × 5,0, M2,0 × 3,0) som håller fast handledsstödet i datorn.

3. Anslut följande kablar: a) moderkortets kabel b) fläktkabel

4. Vänd på datorn och dra åt de 15 skruvarna (M2,5 × 5,0, M2,0 × 8,0, M2,0 × 3,0) på datorns undersida.

5. Installera: a)

tangentbordet

b)

hårddisk

c)

kåpan

d)

batteriet

e)

batterihöljet

6. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Högtalare

Ta bort högtalarna

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

d)

hårddisk

e)

tangentbordet

f)

handledsstödet

3. Ta bort högtalaren genom att: a) Koppla bort högtalarkabeln från moderkortet [1].

b) Trä ur högtalarkabeln och ta bort kabeln från kabelhållarna.

c) Lyft bort högtalarna, tillsammans med högtalarkabeln och ta sedan bort den från datorn [ 2].

Isärtagning och ihopsättning 25

Installera högtalarna

1. Justera in högtalarna längs urtagen i datorn.

2. Dra högtalarkabeln genom kabelhållarna på datorn.

3. Anslut högtalarkabeln till moderkortet.

4. Installera: a)

handledsstödet

b)

tangentbordet

c)

hårddisk

d)

kåpan

e)

batteriet

f)

batterihöljet

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Input-Output kortet

Ta bort I/O-kortet för vänster Input-Output

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

d)

hårddisk

e)

tangentbordet

f)

handledsstödet

3. Så här tar du bort I/O-kortet: a) Ta bort M2,5x5,0-skruvarna som håller Thunderbolt-fästet i datorn [1].

b) Ta bort fästet till Thunderbolt-kontakten [2].

c) Ta bort M2,5 × 5,0-skruvarna som håller fast I/O-kortet på datorn [3].

d) Lyft upp I/O-kortet och ta bort det från datorn.

26 Isärtagning och ihopsättning

Installera det vänstra I/O-kortet

1. För in I/O-kortet i sitt fack på datorn.

2. Installera thunderbolt-fästet.

3. Sätt tillbaka M2,5 × 5,0-skruvarna som håller fast I/O-kortet i datorn.

4. Installera: a)

handledsstödet

b)

tangentbordet

c)

hårddisk

d)

kåpan

e)

batteriet

f)

batterihöljet

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Ta bort höger I/O-kort

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn

.

2. Ta bort: a)

SD-kort

b)

batterihöljet

c)

batteriet

d)

kåpan

e)

hårddisk

f)

tangentbordet

g)

handledsstödet

3. Så här tar du bort I/O-kortet: a) Koppla bort den högra högtalarkabeln från I/O-kortet [1].

b) Ta bort M2,5 × 5,0-skruvarna som håller fast I/O-kortet på datorn [2].

c) Lyft upp I/O-kortet och ta bort det från datorn [3].

Isärtagning och ihopsättning 27

Installera det högra I/O-kortet

1. Anslut kabeln till I/O-kortkontakten och skjut in I/O-kortet i datorn.

2. Sätt tillbaka M2,5 × 5,0-skruvarna som håller fast I/O-kortet i datorn.

3. Anslut högtalarkabeln till I/O-kortet.

4. Installera: a)

handledsstödet

b)

tangentbordet

c)

hårddisk

d)

kåpan

e)

batteriet

f)

batterihöljet

g)

SD-kort

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Kylfläns

Ta bort kylflänsenheten

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

d)

hårddisk

e)

tangentbordet

f)

handledsstödet

3. Så här tar du bort dissipatorn: a) Koppla bort fläktkablarna från datorn [1, 2].

28 Isärtagning och ihopsättning

b) Lossa fästskruvarna (M2,5 x 5,0) som håller fast dissipatormonteringen i datorn [3].

OBS Ta bort skruvarna som håller fast dissipatorn på moderkortet i ordningen som visas på dissipatorn intill skruvarna [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

c) Dra loss tejpen från dissipatormonteringen.

d) Lyft upp och ta bort dissipatormonteringen från datorn [4].

Installera kylflänsenheten

1. Sätt tillbaka dissipatormonteringen på dess plats.

2. Sätt fast tejpen på dissipatormonteringen.

3. Dra åt M2,5 × 5,0-skruvarna som håller fast dissipatormonteringen i datorn.

OBS Dra åt skruvarna på moderkortet i den ordning som finns stämplat i dissipatorn intill skruvarna [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8].

4. Anslut fläktkablarna till moderkortet.

5. Installera: a)

handledsstödet

b)

tangentbordet

c)

hårddisk

d)

kåpan

e)

batteriet

f)

batterihöljet

6. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Grafikkort

Ta bort grafikkortet

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

d)

hårddisk

e)

tangentbordet

f)

handledsstödet

g)

kylfläns

3. Så här tar du bort grafikkortet:

Isärtagning och ihopsättning 29

a) Ta bort M2,0 × 3,0-skruvarna som håller fast grafikkortet i datorn [1].

b) Ta bort grafikkortet från datorn [2].

Installera grafikkortet

1. För in grafikkortet på dess ursprungliga plats i datorn.

2. Sätt tillbaka M2,0 × 3,0-skruvarna som håller fast grafikkortet i datorn.

3. Installera: a)

kylfläns

b)

handledsstödet

c)

tangentbordet

d)

hårddisk

e)

kåpan

f)

batteriet

g)

batterihöljet

4. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Moderkort

Ta bort moderkortet

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

SD-kort

b)

batterihöljet

c)

batteriet

d)

kåpan

e)

hårddisk

f)

tangentbordet

g)

hårddiskkabel

30 Isärtagning och ihopsättning

h)

sekundärminnet

i)

primärminnet

j)

WLAN-kort

k)

WWAN-kort

l)

M.2 SSD-kort

m)

grafikkort

n)

strömkontaktporten

o)

handledsstödet

p)

I/O-kortet (vänster)

q)

I/O-kortet (höger)

r)

kylfläns

3. Så här kopplar du från och tar bort eDP-kabeln: a) Ta bort M2,5 × 5,0-skruv som håller fast moderkortet [1].

b) Lyft bort metallhöljet från eDP-kabeln [2].

c) Koppla ur eDP-kabeln [3].

d) Lyft på fliken för att koppla bort strömbrytarkabeln [4].

4. Så här tar du bort moderkortet: a) Ta bort M2,5 × 5,0-skruvarna som håller fast moderkortet [1].

b) Skjut på moderkortet och lyft bort det från datorn [2].

Isärtagning och ihopsättning 31

Installera moderkortet

1. Justera moderkortet på dess ursprungliga plats i datorn.

2. Sätt tillbaka M2,5 × 5,0-skruvarna som håller fast moderkortet i datorn.

3. Anslut följande kablar: a) nätkontakt b) eDP

4. Placera ut metallfästet och dra åt M2,5 × 5,0-skruven som håller fast eDP-kabeln i datorn.

5. Installera: a)

kylfläns

b)

I/O-kortet (höger)

c)

I/O-kortet (vänster)

d)

handledsstödet

e)

strömkontaktporten

f)

grafikkort

g)

M.2 SSD-kort

h)

WWAN-kort

i)

WLAN-kort

j)

primärminnet

k)

sekundärminnet

l)

hårddiskkabeln

m)

tangentbordet

n)

hårddisk

o)

kåpan

p)

batteriet

q)

batterihöljet

r)

SD-kort

6. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

32 Isärtagning och ihopsättning

Fingeravtrycksläsare

Ta bort fingeravtrycksläsaren

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

SD-kort

b)

batterihöljet

c)

batteriet

d)

kåpan

e)

hårddisk

f)

tangentbordet

g)

hårddiskkabel

h)

sekundärminnet

i)

primärminnet

j)

WLAN-kort

k)

WWAN-kort

l)

M.2 SSD-kort

m)

grafikkort

n)

strömkontaktporten

o)

handledsstödet

3. Så här tar du bort fingeravtrycksläsaren: a) Lossa den självhäftande tejpen som håller fast fingeravtrycksläsaren [1].

b) Ta bort och lyft M2,0 × 3-skruvarna som håller metallfästet på chassit [2].

c) Koppla bort kabeln och lyft ur fingeravtrycksläsaren ur chassit [3].

Installera fingeravtrycksläsaren

1. Placera fingeravtrycksläsaren på den ursprungliga positionen i chassit.

2. Anslut kabeln till fingeravtrycksläsaren.

Isärtagning och ihopsättning 33

3. Placera ut metallfästet på chassit.

4. Sätt tillbaka M2,0 × 3-skruvarna som håller fast fingeravtrycksläsaren på chassit.

5. Sätt fast tejpen som håller fast fingeravtrycksläsaren.

6. Installera: a)

handledsstödet

b)

strömkontaktporten

c)

grafikkort

d)

M.2 SSD-kort

e)

WWAN-kort

f)

WLAN-kort

g)

primärminnet

h)

sekundärminnet

i)

hårddiskkabeln

j)

tangentbordet

k)

hårddisk

l)

kåpan

m)

batteriet

n)

batterihöljet

o)

SD-kort

7. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Pekskiva

Ta bort pekplattan

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

d)

hårddisk

e)

tangentbordet

f)

handledsstödet

g)

moderkort

3. Ta bort pekplattan så här: a) Lyft och koppla bort styrplattans kabel från datorn [1].

b) Ta bort M2,0 × 3,0-skruvarna som håller fast styrplattan på datorn [2].

c) Lyft bort styrplattan från datorn [3].

34 Isärtagning och ihopsättning

Installera pekplattan

1. Placera styrplattan i kortplatsen på datorn.

2. Sätt tillbaka M2,0 × 3-skruvarna som håller fast styrplattan på datorn.

3. Anslut styrplattans kabel till datorn.

4. Installera: a)

moderkort

b)

handledsstödet

c)

tangentbordet

d)

hårddisk

e)

kåpan

f)

batteriet

g)

batterihöljet

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Bildskärmsenhet

Ta bort bildskärmsenheten

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

d)

hårddisk

e)

tangentbordet

f)

WLAN-kort

g)

WWAN-kort

h)

handledsstödet

Isärtagning och ihopsättning 35

3. Så här tar du bort gångjärnskåpan: a) Ta bort M2,5 × 4,0-skruvarna som håller fast gångjärnskåporna [1].

b) Ta bort gångjärnskåporna från datorn [2].

4. Så här kopplar du från antennkablarna: a) Vänd datorn upp och ned och ta bort M2,0 x 3-skruvarna från datorn [1].

b) Dra upp antennkablarna genom kabelhålet [2].

5. Så här tar du bort skärmenheten: a) Vänd på datorn och öppna skärmen.

b) Ta bort M2,0 × 3-skruv som håller fast eDP-kabelfästet [1].

c) Ta bort eDP-kabelfästet [2].

d) Dra loss tejpen från dissipatorn och koppla bort eDP-kabeln från moderkortet [3].

e) Ta bort M2,0 × 3-skruvarna som håller fast bildskärmsmonteringen i datorn och ta bort den från datorn [4].

36 Isärtagning och ihopsättning

Installera bildskärmsenheten

1. Sätt i bildskärmsenheten i platserna på datorn.

2. Sätt tillbaka M2,0 × 3-skruvarna som håller fast bildskärmsenheten.

3. Fäst tejpen på dissipatorn.

4. Anslut eDP-kabeln till kontakterna på moderkortet.

5. Dra kablarna till den trådlösa antennen genom kabelhålet på chassit.

6. Dra åt bildskärmsenhetens M2,0 × 3-skruvar på datorns undersida och baksida.

7. Rikta in locket för bildskärmsgångjärnet och dra åt M2,5 × 4,0-skruvarna som håller fast det i datorn.

8. Anslut antennkablarna till kontakterna.

9. Installera: a)

handledsstödet

b)

WWAN-kort

c)

WLAN-kort

d)

tangentbordet

e)

hårddisk

f)

kåpan

g)

batteriet

h)

batterihöljet

10. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Strömbrytarkort

Ta bort strömbrytarkortet

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

d)

hårddisk

e)

tangentbordet

f)

handledsstödet

Isärtagning och ihopsättning 37

3. Så här tar du bort strömbrytarkortet: a) Koppla bort kabeln för strömbrytarkortet från datorn [1].

b) Ta bort M2,0 × 3-skruvarna som håller fast strömbrytarkortet på datorn [2].

c) Ta bort strömbrytarkortet från datorn [3].

Installera strömbrytarkortet

1. Placera strömbrytaren i kortplatsen på datorn.

2. Sätt tillbaka M2,0 × 3-skruvarna som håller fast strömbrytarkortet på datorn.

3. Anslut strömbrytarkortets kabel till datorn.

4. Installera: a)

handledsstödet

b)

tangentbordet

c)

hårddisk

d)

kåpan

e)

batteriet

f)

batterihöljet

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

ExpressCard-läsare

Ta bort ExpressCard-kortet

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

d)

hårddisk

38 Isärtagning och ihopsättning

e)

tangentbordet

f)

handledsstödet

3. Så här tar du bort ExpressCard-kortet: a) Koppla ur ExpressCard-kabeln från datorn [1].

b) Ta bort M2,5 × 5,0-skruvarna som håller fast ExpressCard-kortet i datorn [2].

c) Ta bort ExpressCard-kortet från datorn [3].

Installera ExpressCard-kortet

1. Placera ExpressCard-kortet på datorn.

2. Sätt tillbaka M2,5 × 5,0-skruvarna som håller fast ExpressCard-kortet på datorn.

3. Anslut ExpressCard-kabeln.

4. Installera: a)

handledsstödet

b)

tangentbordet

c)

hårddisk

d)

kåpan

e)

batteriet

f)

batterihöljet

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

USB-kort

Ta bort USB-kortet

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

Isärtagning och ihopsättning 39

b)

batteriet

c)

kåpan

d)

hårddisk

e)

tangentbordet

f)

handledsstödet

3. Så här tar du bort USB-kortet: a) Koppla bort kabeln för USB-kortet från datorn [1].

b) Ta bort den självhäftande tejpen som håller fast USB-kortet i datorn [2].

c) Lyft bort USB-kortet från datorn [3].

Installera USB-kortet

1. Placera USB-kortet på datorn.

2. Fäst den självhäftande tejpen som håller fast USB-kortet på datorn

3. Anslut kabeln för USB-kortet.

4. Installera: a)

handledsstödet

b)

tangentbordet

c)

hårddisk

d)

kåpan

e)

batteriet

f)

batterihöljet

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Bildskärmsram

Ta bort bildskärmsramen

OBS Om du har en dator utan pekskärm följer du stegen nedan.

40 Isärtagning och ihopsättning

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

d)

hårddisk

e)

tangentbordet

f)

handledsstödet

g)

bildskärmsenhet

3. Så här tar du bort bildskärmsramen: a) Bänd upp alla kanter av bildskärmsramen [1, 2, 3] med en plastrits.

Installera bildskärmsramen

OBS Om du har en dator utan pekskärm följer du stegen nedan.

1. Placera bildskärmsramen på bildskärmsmonteringen.

2. Tryck på kanterna på bildskärmsramen tills den snäpper på plats på bildskärmsmonteringen.

3. Installera: a)

bildskärmsenhet

b)

handledsstödet

c)

tangentbordet

d)

hårddisk

e)

kåpan

f)

batteriet

g)

batterihöljet

4. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Isärtagning och ihopsättning 41

Bildskärmspanelen

Ta bort bildskärmspanelen

OBS Om du har en dator utan pekskärm följer du stegen nedan.

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

d)

hårddisk

e)

tangentbordet

f)

handledsstödet

g)

bildskärmsenhet

h)

bildskärmsramen

3. Så här tar du bort skruvarna från bildskärmspanelen: a) Ta bort M2,0 × 3-skruvarna som håller fast bildskärmspanelen vid bildskärmsenheten [1].

b) Lyft bort bildskärmsenheten och vänd på bildskärmspanelen för att komma åt eDP-kabeln [2].

4. Så tar du bort bildskärmspanelen: a) Dra bort tejpen för att komma åt eDP-kabeln [1].

b) Ta bort den blå tejpen [2].

c) Lyft på metallfliken till bildskärmspanelen [3].

d) Koppla bort kabeln från bildskärmspanelen.

42 Isärtagning och ihopsättning

Installera bildskärmspanelen

OBS Om du har en dator utan pekskärm följer du stegen nedan.

1. Så här installerar man bildskärmspanelen: a) Anslut eDP-kabeln till kontakten på bildskärmspanelens baksida och fäst tejpen.

b) Rikta in bildskärmspanelen med flikarna på bildskärmsenheten.

c) Sätt tillbaka de sex M2,0 × 3-skruvarna som håller fast bildskärmspanelen på bildskärmsenheten.

2. Installera: a)

bildskärmsramen

b)

bildskärmsenhet

c)

handledsstödet

d)

tangentbordet

e)

hårddisk

f)

kåpan

g)

batteriet

h)

batterihöljet

3. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Ta bort bildskärmspanelen

OBS Om du har en dator med pekskärm följer du stegen nedan.

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

d)

hårddisk

e)

tangentbordet

Isärtagning och ihopsättning 43

f)

handledsstödet

g)

bildskärmsenhet

h)

bildskärmsramen

3. Så tar du bort bildskärmsmonteringen: a) Använd en plastrits och lyft kanterna på bildskärmspanelen för att lossa den från bildskärmsenheten.

b) Lyft bort bildskärmspanelen och vänd på bildskärmspanelen för att komma åt eDP- och bildskärmskablarna.

c) Dra bort tejpen för att komma åt eDP-kabeln [1, 3].

44 Isärtagning och ihopsättning

d) Koppla bort eDP- och bildskärmskablarna från kontakten på baksidan av bildskärmspanelen [2, , 4, 6].

Installera bildskärmspanelen

OBS Om du har en dator med pekskärm följer du stegen nedan.

1. Så här installerar du bildskärmspanelen på system med pekskärm: a) Placera bildskärmspanelen på en plan yta.

b) Anslut eDP- och bildskärmskablarna till kontakten på bildskärmspanelens baksida och fäst tejpen.

c) Vänd på bildskärmsmonteringen.

d) Rikta in bildskärmspanelen med flikarna på bildskärmsenheten.

e) Tryck på kanterna på bildskärmspanelen för att fästa den i bildskärmsenheten.

2. Installera: a)

bildskärmsramen

b)

bildskärmsenhet

c)

handledsstödet

d)

tangentbordet

e)

hårddisk

f)

kåpan

g)

batteriet

h)

batterihöljet

3. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Bildskärmsfäste

Ta bort bildskärmsfästet

OBS Om du har en dator utan pekskärm följer du stegen nedan.

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

Isärtagning och ihopsättning 45

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

d)

hårddisk

e)

tangentbordet

f)

handledsstödet

g)

bildskärmsenhet

h)

bildskärmsramen

i)

bildskärmspanel

3. Så här tar du bort bildskärmsfästet: a) Ta bort M2,5 × 4,0-skruvarna som håller fast bildskärmskåpan [1].

b) Ta bort bildskärmsfästena från bildskärmskåpan [2].

Installera bildskärmsfästet

OBS Om du har en dator utan pekskärm följer du stegen nedan.

1. Sätt bildskärmsfästena på dess plats på bildskärmskåpan.

2. Sätt tillbaka M2,5 × 4,0-skruvarna som håller fast bildskärmsfästet.

3. Installera: a)

bildskärmspanel

b)

bildskärmsramen

c)

bildskärmsenhet

d)

handledsstödet

e)

tangentbordet

f)

hårddisk

g)

kåpan

h)

batteriet

i)

batterihöljet

4. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

46 Isärtagning och ihopsättning

Bildskärmsgångjärnen

Ta bort bildskärmsgångjärnet

OBS Om du har en dator utan pekskärm följer du stegen nedan.

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

d)

hårddisk

e)

tangentbordet

f)

handledsstödet

g)

bildskärmsenhet

h)

bildskärmsramen

i)

bildskärmspanel

3. Så här tar du bort bildskärmsgångjärnet: a) Ta bort M2,5 × 4,0-skruvarna som håller fast bildskärmsgångjärnen [1].

b) Ta bort bildskärmsgångjärnen från bildskärmskåpan [2].

Installera bildskärmsgångjärnet

OBS Om du har en dator utan pekskärm följer du stegen nedan.

1. Sätt bildskärmsgångjärnet på dess plats på bildskärmskåpan.

2. Sätt tillbaka M2,5 × 4,0-skruvarna som håller fast bildskärmsgångjärnet.

3. Installera: a)

bildskärmspanel

Isärtagning och ihopsättning 47

b)

bildskärmsramen

c)

bildskärmsenhet

d)

handledsstödet

e)

tangentbordet

f)

hårddisk

g)

kåpan

h)

batteriet

i)

batterihöljet

4. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

eDP-kabel

Ta bort eDP-kabeln

OBS Om du har en dator utan pekskärm följer du stegen nedan.

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

d)

hårddisk

e)

tangentbordet

f)

handledsstödet

g)

bildskärmsenhet

h)

bildskärmsramen

i)

bildskärmspanel

3. Så tar du bort eDP-kabeln: a) Dra loss eDP-kabeln [1].

b) Dra bort eDP-kabeln från bildskärmskåpan [2, 3].

48 Isärtagning och ihopsättning

Installera eDP-kabeln

OBS Om du har en dator utan pekskärm följer du stegen nedan.

1. Dra eDP-kabeln genom bildskärmskåpan.

2. Fäst kamerakabeln på bildskärmskåpan.

3. Installera: a)

bildskärmspanel

b)

bildskärmsramen

c)

bildskärmsenhet

d)

handledsstödet

e)

tangentbordet

f)

hårddisk

g)

kåpan

h)

batteriet

i)

batterihöljet

4. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Kamera

Ta bort kameran

OBS Om du har en dator utan pekskärm följer du stegen nedan.

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

d)

hårddisk

e)

tangentbordet

f)

handledsstödet

g)

bildskärmsenhet

h)

bildskärmsramen

3. Så här tar du bort kameran: a) Dra loss eDP-kabeln och koppla bort kamerakabeln från datorn [1].

b) Lyft upp kameramodulen från datorn [2].

Isärtagning och ihopsättning 49

Installera kameran

OBS Om du har en dator utan pekskärm följer du stegen nedan.

1. Placera kameramodulen i sitt fack på datorn.

2. Anslut kamerakabeln.

3. Fäst eDP-kabeln.

4. Installera: a)

bildskärmsramen

b)

bildskärmsenhet

c)

handledsstödet

d)

tangentbordet

e)

hårddisk

f)

kåpan

g)

batteriet

h)

batterihöljet

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Bildskärmskåpa

Sätta tillbaka bildskärmskåpan

OBS Om du har en dator utan pekskärm följer du stegen nedan.

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a)

batterihöljet

b)

batteriet

c)

kåpan

d)

hårddisk

e)

tangentbordet

50 Isärtagning och ihopsättning

f)

handledsstödet

g)

bildskärmsenhet

h)

bildskärmsramen

i)

bildskärmspanel

j)

bildskärmsfästet

k)

bildskärmsgångjärnet

l)

kamera

m)

eDP-kabel

Den komponent som nu återstår är bildskärmskåpan.

3. Installera: a)

eDP-kabel

b)

kamera

c)

bildskärmsgångjärnet

d)

bildskärmsfästet

e)

bildskärmspanel

f)

bildskärmsramen

g)

bildskärmsenhet

h)

handledsstödet

i)

tangentbordet

j)

hårddisk

k)

kåpan

l)

batteriet

m)

batterihöljet

4. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Isärtagning och ihopsättning 51

3

Teknik och komponenter

I det här kapitlet beskrivs teknik och komponenter som finns i systemet.

Ämnen:

Nätadapter

Processorer

USB-funktioner

HDMI 1.4

Nätadapter

Den här bärbara datorn levereras med nätadaptrar på 180 watt.

VARNING När du kopplar bort nätadapterkabeln från den bärbara datorn ska du hålla tag i kontakten, inte i sladden, och dra ut den försiktigt men bestämt så att sladden inte skadas.

VARNING Nätadaptern är kompatibel med eluttag i hela världen. Eluttag och elkontakter kan dock se olika ut i olika länder. Om du använder felaktiga sladdar eller kopplar sladdar eller kontaktdosor på fel sätt, kan brand uppstå eller utrustningen skadas.

Processorer

Latitude 7520 levereras med någon av följande processorer:

7:e generationens processorer (KabyLake)

• Intel Core Xeon E3-1535M v6 (Xeon med fyra kärnor på 3,10 GHz, 4,20 GHz Turbo, 8 MB, 45 W)

• Intel Core Xeon E3-1505M v6 (Xeon med fyra kärnor på 3,00 GHz, 4,00 GHz Turbo, 8 MB, 45 W)

• Intel Core i7-7920HQ (fyra kärnor på 3,10 GHz, 4,10 GHz Turbo, 8 MB, 45 W)

• Intel Core i7-7820HQ (fyra kärnor på 2,90 GHz, 3,90 GHz Turbo, 8 MB, 45 W)

• Intel Core i7-7700HQ (fyra kärnor på 2,80 GHz, 3,80 GHz Turbo, 6 MB, 45 W) – ej vPro

• Intel Core i5-7440HQ (fyra kärnor på 2,80 GHz, 3,80 GHz Turbo, 6 MB, 45 W)

• Intel Core i5-7300HQ (fyra kärnor på 2,50 GHz, 3,50 GHz Turbo, 6 MB, 45 W)

6:e generationens processorer (SkyLake)

• Intel Core Xeon E3-1575M v5 (Xeon med fyra kärnor på 3,00 GHz, 3,90 GHz Turbo, 8 MB, 45 W)

• Intel Core Xeon E3-1545M v5 (Xeon med fyra kärnor på 2,90 GHz, 3,80 GHz Turbo, 8 MB, 45 W)

• Intel Core i7-6920HQ (fyra kärnor på 2,90 GHz, 3,80 GHz Turbo, 8 MB, 45 W)

• Intel Core i7-6820HQ (fyra kärnor på 2,70 GHz, 3,60 GHz Turbo, 8 MB, 45 W)

OBS Klockhastigheten och prestanda varierar beroende på arbetsbelastning och andra variabler.

Kaby Lake – 7:e generationens Intel Core processorer

Serien med 7:e generationens Intel Core processorer (Kaby Lake) är uppföljaren till 6:e generationens processorer (Skylake). De viktigaste funktionerna:

• Intel 14nm Manufacturing Process Technology (Tillverkade med Intels 14 nm-teknik)

• Intel Turbo Boost Technology

• Intel Hyper Threading Technology (Intel hypertrådteknik)

• Intel Built-in Visuals (Intels inbyggda bildfunktioner)

• Intel HD graphics (Intel HD-grafik) – utmärkta videor och redigering av de minsta detaljerna i videorna

52 Teknik och komponenter

• Intel Quick Sync Video – utmärkt videokonferensfunktion och snabb videoredigering

• Intel Clear Video HD – förbättring av den visuella kvaliteten och färgåtergivningen för HD-uppspelning och uppslukande webbsurfning

• Inbyggd minnesstyrenhet

• Intel Smart Cache

• Tillval: Intel vPro-teknik (på i5/i7) med Active Management Technology 11.6

• Intel Rapid Storage Technology

OBS Windows 7 och 8 stöds inte av system med 7:e generationens processorer

USB-funktioner

USB (Universal Serial Bus) lanserades 1996. Det förenklade drastiskt anslutningen mellan värddatorer och kringutrustning, till exempel möss, tangentbord, externa drivrutiner och skrivare.

Låt oss med hjälp av nedanstående tabell ta en snabb titt på hur USB har utvecklats.

Tabell 1. Utveckling av USB

Typ

USB 2.0

Dataöverföringshastighet

480 Mbps

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 5 Gbps

USB 3.1 Gen 2 10 Gbps

Kategori

Hög hastighet

Superhastighet

Superhastighet

Introduktionsår

2000

2010

2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

I många år har USB 2.0 varit den rådande gränssnittsstandarden i PC-världen med omkring 6 miljarder sålda enheter, men behovet av

ännu högre hastighet växer i och med att datorhårdvaran blir allt snabbare och kraven på bandbredd allt större. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 är svaret på konsumenternas krav med en hastighet som i teorin är 10 gånger snabbare än föregångaren. I korthet har USB 3.1 Gen 1 följande egenskaper:

• Högre överföringshastigheter (upp till 5 Gbit/s)

• Ökad maximal bussprestanda och ett mer effektivt strömutnyttjande för bättre samverkan med energislukande enheter.

• Nya energisparfunktioner.

• Dataöverföring med full duplex och stöd för nya överföringstyper.

• Bakåtkompatibilitet med USB 2.0.

• Nya kontakter och kablar.

I avsnitten som följer behandlas några av de vanligaste frågorna angående USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

Hastighet

För närvarande finns det tre hastighetslägen som definieras i den senaste specifikationen för USB 3.0/USB 3.1 Gen 1, nämligen

SuperSpeed, Hi-Speed och Full-Speed. Det nya SuperSpeed-läget har en överföringshastighet på 4,8 Gbit/s. Specifikationen omfattar fortfarande USB-lägena Hi-Speed och Full-Speed, eller vad som brukar kallas USB 2.0 och USB 1.1. Dessa lägen är fortfarande långsammare (480 Mbit/s respektive 12 Mbit/s), men finns kvar för att säkerställa bakåtkompatibilitet.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ger en mycket högre prestanda tack vare följande tekniska förändringar:

• En ytterligare fysisk buss har lagts till parallellt med den befintliga USB 2.0-bussen (se bilden nedan).

• USB 2.0 hade tidigare fyra ledningar (ström, jord och ett ledningspar för differentiella data). Med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 tillkommer ytterligare fyra, vilket ger två par för differentialsignaler (för mottagning och sändning) för en kombination av totalt åtta anslutningar i kontakter och kablar.

• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 använder ett dubbelriktat datagränssnitt i stället för den lösning med halv duplex som USB 2.0 använder. Detta ger en tiofaldig ökning av den teoretiska bandbredden.

Teknik och komponenter 53

Med dagens ständigt ökande krav på dataöverföringar med HD-videoinnehåll, lagringsenheter med terabyte-kapacitet, digitala kameror med högt megapixelvärde osv. räcker det inte alltid med hastigheten hos USB 2.0. Dessutom kan ingen USB 2.0-anslutning någonsin komma i närheten av en teoretisk maximal genomströmningshastighet på 480 Mbit/s, vilket innebär dataöverföringar vid 320 Mbit/s (40

MB/s) – den realistiska maxhastigheten. På samma sätt kommer anslutningar med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 aldrig att uppnå 4,8 Gbit/s. Vi kommer antagligen att få se en realistisk maxhastighet på 400 MB/s med overhead. Med den hastigheten är USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 tio gånger snabbare än USB 2.0.

Program

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 öppnar upp överföringsbanorna och ger enheterna mer utrymme att leverera bättre övergripande prestanda. I fall där USB-video nätt och jämnt var uthärdligt tidigare (både vad det gällde maximal upplösning, väntetid och videokomprimering) är det enkelt att föreställa sig att en bandbredd som är 5–10 gånger större gör att det fungerar mycket bättre. Single-Link DVI kräver en genomströmning på nästan 2 Gbit/s. I fall där 480 Mbit/s var begränsande är 5 Gbit/s mer än lovande. Med den utlovade hastigheten på

4,8 Gbit/s kommer standarden att passa utmärkt i en del produkter som tidigare inte alls var lämpade för USB, som externa RAIDlagringssystem.

I tabellen nedan visas några av de tillgängliga produkterna med SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1:

• Externa USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-hårddiskar för stationär dator

• Portabla USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-hårddiskar

• Dockningsstationer och adaptrar med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• Flashenheter och läsare med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• Solid State-hårddiskar med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• RAID-system med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

• Optiska medieenheter

• Multimedieenheter

• Nätverkshantering

• Adapterkort och hubbar med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Kompatibilitet

Det som är så bra är att USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 redan från starten har utformats för att fungera smidigt tillsammans med USB 2.0. Även om USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 kräver nya fysiska anslutningar och därmed nya kablar för att kunna utnyttja hastigheten i det nya protokollet, behåller själva anslutningen samma rektangulära form med de fyra USB 2.0-kontakterna på exakt samma ställe som tidigare. På USB

3.0/USB 3.1 Gen 1-kablarna finns fem nya kontakter för oberoende mottagning och sändning av data som endast fungerar när de ansluts till en riktig SuperSpeed USB-anslutning.

Windows 8/10 har inbyggt stöd för USB 3.1 Gen 1-styrenheter. Detta i motsats till tidigare versioner av Windows, som fortsätter att kräva separata drivrutiner för USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-styrenheter.

Microsoft har meddelat att Windows 7 kommer att ha stöd för USB 3.1 Gen 1, kanske inte direkt men genom ett kommande Service Pack eller en uppdatering. Det är inte uteslutet att tro att en lyckad lansering av stöd för USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 i Windows 7 kommer att leda till att SuperSpeed även finner sin väg till Vista. Microsoft har bekräftat detta genom att konstatera att de flesta av deras partners anser att även Vista bör ha stöd för USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

54 Teknik och komponenter

HDMI 1.4

Det här ämnet beskriver HDMI 1.4 och dess funktioner och fördelar.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett okomprimerat, helt digitalt ljud-/videogränssnitt som stöds av branschen. HDMI ger ett gränssnitt mellan vilken kompatibel digital ljud-/videokälla som helst, t.ex. en DVD-spelare eller A/V-mottagare, och en kompatibel digital ljud- och/eller bildskärmsenhet, t.ex. en digital TV (DTV). De avsedda användningsområdena för HDMI-TV-apparater och DVD-spelare. De främsta fördelarna är att mängden kablar minskar och att innehållet skyddas. HDMI stöder standardvideo, förbättrad video eller HD-video plus flerkanaligt digitalt ljud via en och samma kabel.

OBS HDMI 1.4 ger stöd för 5.1-kanalsljud.

HDMI 1.4, funktioner

HDMI-Ethernetkanal

– Lägger till nätverksfunktion med hög hastighet till en HDMI-länk, vilket gör att användarna kan dra full nytta av enheter som använder IP utan någon separat Ethernet-kabel

Returkanal för ljud

– Gör att en HDMI-ansluten TV med en inbyggd mottagare kan skicka ljuddata ”uppströms” till ett surroundljudsystem, vilket eliminerar behovet av en separat ljudkabel

3D

– Definierar indata/utdata-protokoll för de vanligaste 3D-videoformaten, vilket möjliggör spel i äkta 3D och tillämpningar för 3Dhemmabiosystem

Innehållstyp

– Signalering av innehållstyp i realtid mellan skärm och källenheter, vilket gör att en TV kan optimera bildinställningarna baserat på innehållstyp

Additional Color Spaces

(Ytterligare färgrymder) – Lägger till stöd för ytterligare färgmodeller som används inom digitalfoto och datorgrafik

Stöd för 4K

– Möjliggör videoupplösningar på betydligt mer än 1080 p och har stöd för nästa generation skärmar som tävlar med de

Digital Cinema-system som används på många kommersiella biografer

HDMI Micro-kontakt

– En ny, mindre kontakt för mobiltelefoner och andra bärbara enheter som hanterar videoupplösningar på upp till 1080 p

Automotive Connection System

– Nya kablar och kontakter för fordonsvideosystem, utformade för att uppfylla de unika kraven som fordonsmiljön ställer samtidigt som de ger äkta HD-kvalitet

Fördelar med HDMI:

• HDMI med hög kvalitet överför okomprimerat digitalt ljud och video för den bästa och skarpaste bildkvaliteten

• HDMI till låg kostnad ger kvaliteten och funktionaliteten hos ett digitalt gränssnitt samtidigt som det stöder okomprimerade videoformat på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt

• Audio HDMI stöder flera ljudformat från standardstereo- till flerkanaligt surroundljud

• HDMI kombinerar video och flerkanalsljud i en enda kabel, vilket gör att du undviker de kostnader, den komplexitet och den risk för sammanblandning som förknippas med mängden kablar som för närvarande används i A/V-system

• HDMI stöder kommunikation mellan videokällan (exempelvis en DVD-spelare) och DTV, vilket möjliggör nya funktioner

Teknik och komponenter 55

4

Systemspecifikationer

OBS Erbjudanden kan variera beroende på region. Följande specifikationer är endast vad som enligt lag måste levereras med datorn. För mer information om konfigurationen av datorn, se Hjälp och support i operativsystemet Windows och välj alternativet för att visa information om datorn.

Ämnen:

Systeminformation

Processor

Minne

Video

Audio

Kommunikation

Expansionsbuss

Portar och kontakter

Bildskärm

Tangentbord

Pekskiva

Kamera

Förvaring

Batteriet

Nätadapter

Kontaktlöst smartkort

Fysiska mått

Miljö

Systeminformation

Funktion

Specifikationer

Systemkretsuppsä ttning

Avbrottsnivåer

Intel CM238-kretsuppsättning

Avbrottsstyrenhet

• Stöder upp till åtta äldre avbrottsstift

• Stöder signalerade PCI 2.3-meddelanden

Avbrott

• Inbyggd IO APIC-funktion med 24 avbrott

• Stöder avbrottsleverans via processorsystembussen

BIOS-krets

(NVRAM)

64 Mbit (8 MB) och 32 Mbit (4 MB)

Processor

Funktion

Processortyp

Specifikationer

• 6:e generationens Intel Core i7 och Xeon processorer (SkyLake)

• 7:e generationens Intel Core i5, i7 och Xeon processorer

56 Systemspecifikationer

L1-cacheminne

L2-cacheminne

L3-cacheminne

Intel smartcache med nivåcache

Upp till 32 KB cacheminne beroende på processortyp

Upp till 256 KB cacheminne beroende på processortyp

Upp till 8 MB cacheminne beroende på processortyp

Upp till 8 MB cacheminne beroende på processortyp

Minne

Funktion

Typ

Hastighet kontakter

Kapacitet

Minsta minne

Maximalt minne

Specifikationer

DDR4 SDRAM ECC och icke-ECC

• 2400 MHz

• 2 667 MHz DDR3 (endast icke-ECC)

4

8 GB, 16 GB

8 GB (1 × 8 GB)

• 4 DIMM-kortplatser: upp till 64 GB DDR4 icke - ECC 2 400 MHz

• Upp till 64 GB DDR4 ECC DDR4 2 400 MHz

• Upp till 32 GB DDR4 2 667 MHz SuperSpeed-minne

Video

Funktion

Typ

Databuss

Bildskärmsstyrenh et och minne:

Specifikationer

MXM typ A tilläggskort

PCIE x16, tredje generationen

• Intel HD GFX (7:e generationens processorer erbjuds endast för processorer av typerna I5-7300HQ,

I7-7920HQ och E3-1535M v6)

• NVIDIA Quadro M1200 med 4 GB GDDR5-minne

• NVIDIA Quadro M2200 med 4 GB GDDR5-minne

• Radeon Pro WX 4130 med 2 GB GDDR5-minne

• Radeon Pro WX 4150 med 4 GB GDDR5-minne

Audio

Funktioner

Inbyggt

Specifikationer tvåkanaligt högdefinitionsljud

Kommunikation

Funktion

Specifikationer

Ethernet-adapter

nätverksgränssnittskort med kapacitet för kommunikation i 10/100/1000 Mb/s

Wireless

(trådlöst)

WLAN-alternativ:

• Intel WiFi Link 8265 2 × 2 802.11ac + BT 4.2 (vPro)

• Intel WiFi Link 8265 2 × 2 802.11ac NBT (vPro)

• Dell DW 1820 2 × 2 802.11ac + BT 4.2, USA

Mobilt bredband och GPS som tillval

Systemspecifikationer 57

• DW5811e (Gobi 4G/LTE – FMC)

• DW5814e (Gobi 4G/LTE)

Expansionsbuss

Funktion

Busstyp

Bussbredd

BIOS-krets

(NVRAM)

Specifikationer

PCI Express 1.0, 2.0 och 3.0, SATA 1.0A ,2.0 och 3.0, USB 2.0 och 3.0

PCIE X16

128 Mb (16 MB)

Portar och kontakter

Funktion

Audio

Specifikationer

Universell ljuduttagskontakt

Nätverksadapter

en RJ45-port

USB-C-kontakt med Thunderbolt

en (tillval)

USB 3.1 med Gen 1

(med

PowerShare)

fyra

Video

HDMI 1.4, mDP 1.4

Minneskortläsare

SD 4.0

Dockningsport

Smartkort

(valfritt)

en

port för identitetmodul för mobilabonnemang

(Micro SIM)

en en

Bildskärm

Funktioner

Typ

Specifikationer

• FHD (1920 x 1080)

• UHD (3840 x 2160)

15,6 tum

Storlek

Mått:

Höjd

Bredd

Diagonalt

Aktivt område

(X/Y)

193,59 mm (7,62 tum)

344,16 mm (13,54 tum)

396,24 mm (15,60 tum)

• FHD (1920 x 1080)

• UHD (3840 x 2160)

Maximal upplösning

• FHD (1920 x 1080)

• UHD (3840 x 2160)

58 Systemspecifikationer

Maximal ljusstyrka

• 15,6-tums TN-skärm med Full HD, antireflexbehandling och LED-bakgrundsbelysning – 220 nit

• 15,6-tums UltraSharp™-skärm med Full HD, IPS, bred betraktningsvinkel, antireflexbehandling och LEDbakgrundsbelysning – 300 nit

• 15,6-tums UltraSharp™-skärm med Full HD, IPS, pekfunktion, bred betraktningsvinkel och LEDbakgrundsbelysning – 350 nit

• 15,6-tums UltraSharp™-skärm med UHD IGZO, bred betraktningsvinkel, antireflexbehandling och LEDbakgrundsbelysning – 300 nit

Driftvinkel

Uppdateringshasti ghet

Minsta visningsvinklar:

Vågrät

0° (stängd) till 135°

60 Hz

• FHD (40/80/80)

• UHD (80)

Lodrät

• FHD (10/80/80)

• UHD (80)

Tangentbord

Funktioner

Antal tangenter

Layout

Specifikationer

• USA: 103 tangenter

• Storbritannien: 104 tangenter

• Brasilien: 106 tangenter

• Japan: 107 tangenter

QWERTY/AZERTY/Kanji

Pekskiva

Funktioner

Specifikationer

X/Ypositionsupplösnin g

• X: 41,27+–4,13 pulser/mm

• Y: 38,75+–3,88 pulser/mm

• 1 048/984 cpi

Storlek

Sensoraktivt område:

• Bredd: 99,5 mm (3,92 tum)

• Höjd: 53 mm (2,09 tum)

Multipekfunktion

Konfigurerbara gester med ett och flera fingrar

Kamera

Funktioner

Typ

Stillbildsupplösnin g

Specifikationer

CMOS-sensor

1280 x 720 bildpunkter (maximalt)

Videoupplösning

1280 x 720 bildpunkter (maximalt)

Diagonalt

74 grader

Systemspecifikationer 59

Förvaring

Funktioner

Förvaring:

Specifikationer

• SATA 1 (1.5 Gb/s)

• SATA 2 (3.0 Gb/s)

• SATA 3 (6 Gb/s)

• PCIe express

Alternativ

• 2,5-tums SATA-hårddisk på 500 GB, 7 mm (7 200 v/min)

• 2,5-tums SATA-hårddisk på 1 TB, 7 mm (7 200 v/min)

• 2,5-tums SATA-hårddisk på 2 TB, 7 mm (5 400 v/min)

• 2,5-tums SATA SSD-hårddisk på 256 GB, 7 mm, klass 20

• 2,5-tums SATA SSD-hårddisk på 360 GB, 7 mm, klass 20

• 2,5-tums SATA SSD-hårddisk på 512 GB, 7 mm, klass 20

• 2,5-tums SATA SED SSD-disk på 512 GB, 7 mm, klass 20

• 2,5-tums SATA SSD-hårddisk på 1 TB, 7 mm, klass 20

• M.2 PCIe SSD-hårddisk på 256 GB, klass 40

• M.2 PCIe SSD-hårddisk på 512 GB, klass 40

• M.2 PCIe SED SSD-hårddisk på 512 GB, klass 40

• M.2 PCIe SSD-hårddisk på 1 TB, klass 40

• M.2 PCIe SSD-hårddisk på 2 TB, klass 40

• M.2 PCIe SSD-hårddisk på 512 GB, klass 50

• M.2 PCIe SSD-hårddisk på 1 TB, klass 50

• M.2 PCIe SSD-hårddisk på 2 TB, klass 50

Batteriet

Funktioner

Effekt

Typ

Längd

Höjd

Bredd

Vikt

Spänning

Livstid

Specifikationer

72 wattimmar/91 wattimmar/88 wattimmar litiumjon

243,89 mm (9,6 tum)

18,45 mm (0,73 tum)

71,30 mm (2,81 tum)

18,45 mm (0,73 tum)

400 g (0,88 lb)

• 300 urladdnings-/laddningscykler

• 1000 laddningscykler (LCL)

Temperaturinterva ll:

Drift

• Laddning: 0 °C till 50 °C (32 °F till 158 °F)

• Urladdning: 0 °C till 70 °C (32 °F till 122 °F)

Ej i drift

20 °C till 65 °C (4 °F till 149 °F)

Knappcellsbatteri

3 V CR2032-litiumcellbatteri

Nätadapter

Funktioner

Specifikationer

60 Systemspecifikationer

Inspänning

100 VAC - 240 VAC

Inström (maximal)

2,34 A

Infrekvens

50 Hz - 60 Hz

Uteffekt

Utström

Nominell utspänning

Höjd

180 W

9,23 A

19,50 VDC

30 mm (1,18 tum)

Bredd

Djup

155 mm (6,10 tum)

76,2 mm (3,0 tum)

Vikt

Temperaturinterva ll:

0,58 kg

Drift

Ej i drift

0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)

- 40 °C till 70 °C (- 40 °F till 158 °F)

Kontaktlöst smartkort

Funktioner

Smartkort och tekniker som stöds

Specifikationer

• ISO14443A — 160 kbit/s, 212 kbit/s, 424 kbit/s och 848 kbit/s

• ISO14443B — 160 kbit/s, 212 kbit/s, 424 kbit/s och 848 kbit/s

• ISO15693

• HID iClass

• FIPS201

• NXP Desfire

Fysiska mått

Funktion

Vikt (kilo/pund)

Mått

Höjd (mm/tum)

Framsida (utan pekfunktion)

Baksida (utan pekfunktion)

Framsida (med pekfunktion)

Baksida

(pekfunktion)

Specifikationer

2,80 kg (6,17 lbs)

27,7 mm (1,09 tum)

33,0 mm (1,30 tum)

28,4 mm (1,12 tum)

33,7 mm (1,33 tum)

Bredd (mm/tum)

378 mm (14,88 tum)

Djup (mm/tum)

261 mm (10,28 tum)

Systemspecifikationer 61

Miljö

Funktion

Temperaturinterva ll:

Specifikationer

Drift

Förvaring

Relativ luftfuktighet

(maximal):

10 till 35 °C

-40 till 65 °C

Förvaring

Maximal vibration:

Drift

Förvaring

20–80 % (icke kondenserande)

5 till 350 Hz vid 0,0002 G²/Hz

5 till 500 Hz vid 0,001 till 0,01 G²/Hz

Maximal stöt:

Drift

Förvaring

Maximal höjd över havet:

40 G +/- 5 % med pulsvaraktighet på 2 ms +/- 10 % (motsvarande 51 cm/s [20 tum/s])

105 G +/- 5 % med pulsvaraktighet på 2 ms +/- 10 % (motsvarande 127 cm/s [50 tum/s])

Drift

Förvaring

–15,2 till 3 048 m (–50 till 10 000 fot)

–15,2 to 10 668 m (–50 to 35 000 fot)

62 Systemspecifikationer

5

Systeminstallationsprogram

Systemkonfigurationen gör det möjligt att hantera maskinvaran för din bärbara dator och ange BIOS-alternativ. Från systemkonfigurationen kan du göra följande:

• Ändra NVRAM-inställningarna när du har lagt till eller tagit bort maskinvara

• Visa systemets maskinvarukonfiguration

• Aktivera eller inaktivera inbyggda enheter

• Sätta gränsvärden för prestanda och strömhantering

• Hantera datorsäkerheten

Ämnen:

Startmeny

Navigeringstangenter

Systeminstallationsalternativ

Uppdatera BIOS i Windows

System- och installationslösenord

Startmeny

Tryck på <F12> när Dell-logotypen visas om du vill öppna en engångsstartmeny med en lista över giltiga startenheter för systemet.

Alternativen Diagnostics (diagnostik) och BIOS Setup (BIOS-inställning) finns också på denna meny. Vilka enheter som finns med på listan på startmenyn beror på systemets startbara enheter. Den här menyn är användbar om du vill starta från en viss enhet eller utföra diagnostik för systemet. När du gör ändringar på startmenyn innebär inte det att det görs ändringar i startordningen som finns sparad i

BIOS.

Alternativen är:

• UEFI Boot (UEFI-start):

• Windows Boot Manager (Windows starthanterare)

• Andra alternativ:

• BIOS Setup (BIOS-inställningar)

• BIOS Flash Update (flash-uppdatera BIOS)

• Diagnostik

• Change Boot Mode Settings (ändra startlägesinställningar)

Navigeringstangenter

OBS För de flesta alternativ i systeminstallationsprogrammet gäller att ändringar som görs sparas men träder inte i kraft förrän systemet startas om.

Tangenter

Upp-pil

Ned-pil

Enter

Mellanslag

Tab

Navigering

Går till föregående fält.

Går till nästa fält.

Markerar ett värde i det markerade fältet (om sådana finns) eller följer länken i fältet.

Visar eller döljer en nedrullningsbar meny, om sådan finns.

Går till nästa fokuserade område.

OBS Endast för webbläsare med standardgrafik.

Systeminstallationsprogram 63

Tangenter

Esc

Navigering

Går till föregående sida tills huvudskärmen visas. Om du trycker på Esc på huvudskärmen visas ett meddelande som uppmanar dig att spara osparade ändringar och startar om systemet.

Systeminstallationsalternativ

OBS Beroende på bärbara datorn och dess installerade enheter kan de föremål som anges i det här avsnittet visas eller inte visas.

Allmänna skärmalternativ

I det här avsnittet beskrivs de primära maskinvarufunktionerna i datorn.

Alternativ

Information om systemet

Beskrivning

I det här avsnittet beskrivs de primära maskinvarufunktionerna i datorn.

• Systeminformation: Visar BIOS Version, servicenummer, inventariebeteckning, ägarnummer, ägarskapsdatum, tillverkningsdatum och expresskod.

• Minnesinformation: Visar installerat minne, tillgängligt minne, minneshastighet, minneskanalläge, minnesteknik,

DIMM A-storlek, DIMM B-storlek, DIMM C-storlek och DIMM D-storlek.

• Processorinformation: Visar processortyp, antal kärnor, processor-ID, nuvarande klockhastighet, minsta klockhastighet, största klockhastighet, processor L2-cacheminne, processor L3-cacheminne, HT-kompatibel och 64-bitarsteknik.

• Enhetsinformation: Visar primär hårddisk, SATA-0, M.2 PCIe SSD-0, docknings-eSATA-enhet, LOM MACadress, MAC-adress för genomströmning, grafikstyrenhet, dGPU-grafikstyrenhet, video-BIOS-version, videominne, paneltyp, inbyggd upplösning, ljudstyrenhet, Wi-Fi-enhet, mobilenhet, Bluetooth-enhet.

Visar batteristatus och typ av nätadapter som är ansluten till datorn.

Battery

Information

Boot Sequence

Advanced Boot

Options

Här kan du ändra ordningen som datorn använder när den försöker hitta ett operativsystem.

• Windows Boot Manager (Windows starthanterare)

• Boot list options (startlistealternativ):

• Äldre

• Diskettenhet

• Inbyggd hårddisk

• USB Storage Device (USB-lagringsenhet)

• CD/DVD/CD-RW Drive (CD-/DVD-/CD-RW-enhet)

• Onboard NIC (inbyggt nätverkskort)

• UEFI (förvalt som standard)

Med det här alternativet kan du läsa in äldre ROM. Som standard är

Enable Legacy Option ROMs (aktivera alternativ för äldre ROM)

aktiverat.

• Enable Attempt Legacy Boot (aktivera Försök aktivera äldre start)

UEFI boot path security

Date/Time

• Always, except internal HDD (alltid, förutom intern hårddisk) (förvalt som standard)

• Always (alltid)

• Never (Aldrig)

Här kan du ändra datum och tid.

Skärmalternativ för systemkonfiguration

Alternativ

Integrated NIC

Beskrivning

Här kan du konfigurera den inbyggda nätverksstyrenheten. Alternativen är:

64 Systeminstallationsprogram

Alternativ Beskrivning

Parallel Port

• Inaktivera

• Aktiverad

• Enabled w/PXE (aktiverad med PXE) - Det här alternativet aktiveras som standard.

Här kan du ställa in parallellporten på dockningsstationen. Alternativen är:

• Inaktivera

• AT: Det här alternativet är aktiverat som standard.

• PS2

• ECP

Serial Port

SATA Operation

Drives

Här kan du ställa in den inbyggda seriella porten. Alternativen är:

• Inaktivera

• COM1: Det här alternativet är förvalt som standard.

• COM2

• COM3

• COM4

Här kan du konfigurera den interna SATA-hårddiskstyrenheten. Alternativen är:

• Inaktivera

• AHCI

• RAID On (RAID på): Det här alternativet är aktiverat som standard.

Här kan du konfigurera de installerade SATA-enheterna. Alla enheter är aktiverade som standard. Alternativen är:

• SATA-0

• SATA-1

• M.2 PCI-e SSD-0

• SATA-3

SMART Reporting

Det här fältet styr huruvida fel på inbyggda hårddiskar ska rapporteras när systemet startar. Den här funktionen är en del av SMART-specifikationen (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology). Det här alternativet är inaktiverat som standard.

• Enable SMART Reporting (aktivera SMART-rapportering)

USB Configuration

Det här är en tillvalsfunktion.

Med hjälp av det här fältet konfigurerar du den inbyggda USB-styrenheten. Om Boot Support (startstöd) är aktiverat kan systemet starta från vilken typ av USB-masslagringsenhet som helst (hårddisk, minnessticka, diskett).

Om USB-porten är aktiverad är enheter som är inkopplade till den här porten aktiverade och tillgängliga för operativsystemet.

Om USB-porten är inaktiverad kan operativsystemet inte se enheter som är inkopplade till den här porten.

Alternativen är:

• Enable Boot support (aktivera startstöd) (aktiverat som standard)

• Enable Thunderbolt ports (aktivera Thunderbolt-portar) (aktiverat som standard)

• Always Allow dell docks (tillåt alltid Dell Dock-stationer)

• Enable external USB ports (aktivera externa USB-portar)

Övrigt:

• Enable Thunderbolt Boot Support (aktivera Thunderbolt-startsupport)

• Enable Thunderbolt (and PCIE behind TBT) Pre-boot (aktivera Thunderbolt (och PCIe bakom TBT) före start)

• Security level-no security (säkerhetsnivå – ingen säkerhet)

• Security level-user configuration (säkerhetsnivå – användarkonfiguration) (förvalt som standard)

• Security level-secure connect (säkerhetsnivå – säker anslutning)

• Security level-Display port only (säkerhetsnivå – endast Display-port)

Systeminstallationsprogram 65

Alternativ Beskrivning

OBS USB-tangentbord och USB-möss fungerar alltid i BIOS-inställningarna oavsett dessa inställningar.

USB PowerShare

Med det här fältet konfigurerar du funktionen USB PowerShare. Det gör det möjligt att ladda externa enheter från datorbatteriet via USB PowerShare-porten (inaktiverat som standard).

Audio

Det här fältet aktiverar eller inaktiverar den inbyggda ljudstyrenheten. Alternativet

Enable Audio (aktivera ljud)

är markerat som standard. Alternativen är:

• Enable Microphone (aktivera mikrofon) (aktiverat som standard)

• Enable Internal Speaker (aktivera intern högtalare) (aktiverat som standard)

Keyboard

Illumination

I det här fältet kan du välja operativsystemsläge för tangentbordets belysningsfunktion. Ljusstyrkan för tangentbordet kan ställas in på mellan 0 % och 100 %. Alternativen är:

• Disabled (inaktiverad) (förvalt som standard)

• Dim (mörk)

• Bright (ljus)

Keyboard

Backlight with AC

Alternativet Keyboard Backlight with AC (bakgrundsbelysning för tangentbord med nätdrift) påverkar inte den huvudsakliga funktionen för tangentbordsbelysning. Tangentbordsbelysningen har fortsatt stöd för de olika belysningsnivåerna. Detta fält har en effekt när bakgrundsbelysningen är aktiverad (förvalt som standard).

Keyboard

Backlight Timeout on AC

Keyboard Backlight Time-out (tidsgräns för tangentbordets bakgrundsbelysning) tonar ned belysningen med nätdriftsalternativet. Den huvudsakliga funktionen för tangentbordsbelysning påverkas inte.

Tangentbordsbelysningen har fortsatt stöd för de olika belysningsnivåerna. Detta fält har en effekt när bakgrundsbelysningen är aktiverad.

• 5 sec (5 sek)

• 10 sec (10 sek) (förvalt som standard)

• 15 sec (15 sek)

• 30 sec (30 sek)

• 1 min

• 5 min

• 15 min

• never (aldrig)

Touchscreen

Styr om pekskärmen är aktiverad eller inaktiverad (aktiverad som standard).

Keyboard

Backlight Timeout on Battery

Keyboard Backlight Time-out (tidsgräns för tangentbordets bakgrundsbelysning) tonar ned belysningen med batterialternativet. Den huvudsakliga funktionen för tangentbordsbelysning påverkas inte.

Tangentbordsbelysningen har fortsatt stöd för de olika belysningsnivåerna. Detta fält har en effekt när bakgrundsbelysningen är aktiverad.

• 5 sec (5 sek)

• 10 sec (10 sek) (förvalt som standard)

• 15 sec (15 sek)

• 30 sec (30 sek)

• 1 min

• 5 min

• 15 min

• never (aldrig)

Unobtrusive Mode

Om det här alternativet är aktiverat och du trycker på Fn + F7 stängs allt ljus och ljud av i systemet. Tryck på

Fn + F7 igen för att återgå till normalläge. Det här alternativet är inaktiverat som standard.

Miscellaneous

Devices

Här kan du aktivera och inaktivera följande enheter.

• Enable Camera (aktivera kameran) (aktiverat som standard)

• Enable Expresscard (aktivera Expresscard) (förvalt som standard)

• Enable HardDrive Free Fall Protection (aktivera frifallsskydd för hårddisk) (förvalt som standard)

• WiFi Radio (WiFi-radio) (aktiverat som standard)

• Enabled Secure Digital (SD) Card (aktiverat SD-kort) (förvalt som standard)

66 Systeminstallationsprogram

Alternativ Beskrivning

• Secure Digital (SD) Card Read-Only Mode (SD-kort i skrivskyddat läge)

• Secure Digital (SD) Card Boot (start från SD-kort)

Videoskärmalternativ

Alternativ

LCD Brightness

Switchable

Graphics

Beskrivning

Här kan du ställa in bildskärmsljusstyrkan beroende på strömkällan. På batteri (50 % är standard) och på AC (100

% är standard).

• Aktivera växlingsbar grafik (förvalt som standard)

• Aktivera dockningsport för bildskärm (förvalt som standard)

• Diskret direkt utmatningsläge för grafikstyrenhet

OBS Videoinställningen är endast synlig när ett bildskärmskort är installerat i systemet.

Skärmalternativ för Säkerhet

Alternativ Beskrivning

Admin Password

Här kan du ange, ändra eller radera administratörslösenordet.

OBS Du måste ange administratörslösenordet innan du kan ange system- eller hårddisklösenordet.

Om du raderar administratörslösenordet så raderas även systemlösenordet och hårddisklösenordet.

OBS Lösenordsändringar träder ikraft direkt.

Standardinställning: Ej inställt

System Password

Här kan du ange, ändra eller radera systemlösenordet.

OBS Lösenordsändringar träder ikraft direkt.

Internal HDD-2

Password

Standardinställning: Ej inställt

Här kan du ange, ändra eller radera administratörslösenordet.

OBS Lösenordsändringar träder ikraft direkt.

Standardinställning: Ej inställt

Strong Password

Här kan du aktivera funktionen så att lösenord alltid måste vara starka.

Standardinställning: Enable Strong Password (aktivera starkt lösenord) är inte valt.

OBS Om Strong Password är aktiverat, måste administratörs- och systemlösenorden innehålla minst ett versalt tecken, ett gement tecken och vara minst 8 tecken långt.

Password

Configuration

Här kan du ange minimi- och maximilängd för administratörs- och systemlösenord.

• Minimum –4 (minst 4) (standard, om du vill ändra det kan du öka antalet)

• Maximum –32 (högst 32) (du kan minska antalet)

Password Bypass

Här kan du aktivera eller inaktivera tillståndet att förbigå systemlösenordet och lösenordet för den interna hårddisken när sådana är inställda. Alternativen är:

• Inaktivera

• Reboot bypass (förbigå omstart)

Standardinställning: Disabled (inaktiverad)

Password Change

Här kan du aktivera eller inaktivera tillståndet att ändra systemlösenordet och lösenordet för den interna hårddisken när det finns ett administratörslösenord.

Systeminstallationsprogram 67

Alternativ Beskrivning

Standardinställning:

Allow Non-Admin Password Changes (tillåt ändringar av ickeadministratörslösenord)

är valt.

Non-Admin Setup

Changes

Med det här alternativet kan du bestämma om ändringar av inställningsalternativen ska vara tillåtna när ett administratörslösenord är inställt. Om alternativet är inaktiverat är inställningsalternativen låsta av administratörslösenordet.

• Allow wireless switch changes (tillåt ändringar av omkopplaren för trådlös kommunikation)

UEFI Capsule

Firmware Updates

Här kan du aktivera eller inaktivera. Det här alternativet styr om systemet tillåter BIOS-uppdateringar via UEFIkapseluppdateringspaket. Alternativen är:

• Enable UEFI Capsule Firmware (aktivera fast programvara för UEFI Capsule) – aktiverat som standard

TPM 1.2/2.0

Security

Här kan du aktivera modulen för betrodd plattform (TPM) under självtest. Alternativen är:

• TPM On (TPM på) (förvalt som standard)

• Clear (rensa) (alternativet är inaktiverat)

• PPI Bypass for Enable Commands (PPI förbigå för aktivering av kommandon) (förvalt som standard)

• PPI Bypass for Disabled Commands (PPI förbigå för inaktiverade kommandon)

• Inaktivera

• Aktiverad

• Attestation enable (aktivera attestering) (förvalt som standard)

• Key storage enable (aktivera nyckellagring) (förvalt som standard)

• SHA-256 (förvalt som standard)

OBS För att uppgradera eller nedgradera TPM1.2/2.0, hämta TPM-omslagsverktyget

(programvara).

Computrace

Här kan du aktivera eller inaktivera tillvalsprogrammet Computrace. Alternativen är:

• Deactivate (avaktivera)

• Disable (inaktivera)

• Activate (aktivera) (förvalt som standard)

OBS Alternativen aktivera och inaktivera kommer att permanent aktivera eller inaktivera funktionen och inga ytterligare ändringar tillåts.

CPU XD Support

Här kan du aktivera processorns Execute Disable-läge.

Enable CPU XD Support (aktivera CPU XD-stöd) (standardinställning)

OROM Keyboard

Access

Här kan du ställa in ett alternativ så att skärmen för konfiguration av tillvals-ROM kan öppnas med snabbtangenter vid start. Alternativen är:

• Enable (aktivera)

• One Time Enable (aktivera en gång)

• Disable (inaktivera)

Standardinställning: Enable (aktivera)

Admin Setup

Lockout

Master password lockout

Här kan du förhindra att användare öppnar systeminstallationsprogrammet när ett administratörslösenord är satt.

Standardinställning:

Disabled (inaktiverad)

Det här alternativet är inte förvalt som standard

Skärmalternativ för säker start

Alternativ

Secure Boot

Enable

Beskrivning

Det här alternativet aktiverar eller inaktiverar funktionen för

säker start

.

• Inaktivera

68 Systeminstallationsprogram

Alternativ

Expert Key

Management

Beskrivning

• Aktiverad

Standardinställning: Enabled (aktiverad)

Gör att du endast kan manipulera databaser för säkerhetsnycklar om systemet befinner sig i Custom Mode

(anpassat läge). Alternativet Enable Custom Mode (aktivera anpassat läge) är inaktiverat som standard.

Alternativen är:

• PK – aktiverat som standard

• KEK

• db

• dbx

Om du aktiverar Custom Mode (anpassat läge) visas de relevanta alternativen för PK, KEK, db och dbx.

Alternativen är:

• Save to File (spara till fil) – Sparar nyckeln till en fil som väljs av användaren

• Replace from File (ersätt från fil) – ersätter den aktuella nyckeln med en nyckel från en fil som väljs av användaren

• Append from File (bifoga från fil) – bifogar en nyckel till den aktuella databasen från en fil som väljs av användaren

• Delete (ta bort) – tar bot nyckeln som har valts

• Reset All Keys (återställ alla nycklar) – återställer till standardinställning

• Delete All Keys (ta bort alla nycklar) – tar bort alla nycklar

OBS Om Custom Mode (anpassat läge) inaktiveras kommer alla ändringar som har gjorts att raderas och nycklarna återställs till standardinställningarna.

Skärmalternativ för skyddstillägg för Intel-programvara

Alternativ Beskrivning

Intel SGX Enable

I det här fältet anger du en säker miljö för att köra kod/lagra känslig information vad gäller huvudsakligt operativsystem. Alternativen är:

• Inaktivera

• Aktiverad

• Software Controlled (programvarukontrollerad) (standard)

Enclave Memory

Size

Det här alternativet ställer in

SGX Enclave Reserve Memory Size (storlek på SGX Enclave-reservminnet)

.

Alternativen är:

• 32 MB

• 64 MB

• 128 MB (standard)

Skärmalternativ för prestanda

Alternativ

Multi Core

Support

Beskrivning

I det här fältet anges huruvida processen har en eller alla kärnor aktiverade. Prestandan hos vissa program förbättras när de extra kärnorna används. Det här alternativet är aktiverat som standard. Gör att du kan aktivera eller inaktivera stöd för flera kärnor för processorn. Den installerade processorn har stöd för tvåeller kärnor. Om du aktiverar Multi Core Support (stöd för flera kärnor) är tvåeller kärnor aktiverade. Om du inaktiverar Multi Core

Support (stöd för flera kärnor) aktiveras en kärna.

• All (alla) (standard)

• 1

• 2

• 3

Systeminstallationsprogram 69

Alternativ

Intel SpeedStep

Beskrivning

Här kan du aktivera eller inaktivera Intel SpeedStep-funktionen.

• Enable Intel SpeedStep (aktivera Intel SpeedStep)

Standardinställning: Alternativet är aktiverat.

C-States Control

Här kan du aktivera eller inaktivera de extra strömsparlägena för processorn.

• C States (C-lägen)

Standardinställning: Alternativet är aktiverat.

Intel TurboBoost

Här kan du aktivera eller inaktivera processorläget Intel TurboBoost.

• Enable Intel TurboBoost (aktivera Intel TurboBoost)

Standardinställning: Alternativet är aktiverat.

Hyper-Thread

Control

Här kan du aktivera eller inaktivera hypertrådstyrning i processorn.

• Inaktivera

• Aktiverad

Standardinställning: Enabled (aktiverad)

Skärmalternativ för strömhantering

Alternativ

AC Behavior

Auto On Time

Beskrivning

Här kan du aktivera eller inaktivera funktionen att datorn startar automatiskt när en nätadapter ansluts.

Standardinställning: Wake on AC (starta vid nätanslutning) är inte valt.

Gör det möjligt att ställa in tiden då datorn måste slås på automatiskt. Alternativen är:

• Inaktivera

• Every day (varje dag)

• Weekdays (veckodagar)

• Select Days (vissa dagar)

Standardinställning: Disabled (inaktiverad)

Deep Sleep

Control

USB Wake

Support

Wireless Radio

Control

Wake on LAN/

WLAN

• Disabled (inaktiverad) (förvalt som standard)

• Enabled in S5 only (endast aktiverad i S5)

• Enabled in S4 and S5 (aktiverad i S4 och S5)

Här kan du aktivera USB-enheter så att de aktiverar systemet från vänteläget.

OBS Funktionen kan endast användas när en nätadapter är ansluten. Om nätadaptern kopplas bort i vänteläge kommer strömförsörjningen till alla USB-portar att avbrytas för att spara på batteriet.

• Enable USB Wake Support

• Dell USB-C-dockningsstation med Wake on

Här kan du aktivera eller inaktivera funktionen som automatiskt växlar mellan fasta och trådlösa nätverk beroende på den fysiska anslutningen.

• Control WLAN Radio (kontroll WLAN-radio)

• Control WWAN Radio (kontroll WWAN-radio)

Här kan du aktivera eller inaktivera funktionen som slår på strömmen från läget av när det utlöses av en LANsignal.

• Inaktivera

• LAN Only (endast LAN)

• WLAN Only (endast WLAN)

• LAN or WLAN (LAN eller WLAN)

70 Systeminstallationsprogram

Alternativ Beskrivning

Peak Shift

Standardinställning: Disabled (inaktiverad)

Med det här alternativet är det möjligt att minimera strömförbrukningen under de mest strömslukande perioderna på dagen. När du har aktiverat det här alternativet drivs systemet endast med batteri även om nätsladden är ansluten.

• Enable Peak Shift (aktivera Peak Shift) (inaktiverad)

• Set battery threshold (ställ in ett gränsvärde för batteriet)

Advanced Battery

Charge

Configuration

Primary Battery

Charge

Configuration

Med det här alternativet kan du maximera batteritillståndet. Om du aktiverar det använder systemet standardladdningsalgoritmen och annan teknik under de perioder då inget arbete pågår för att förbättra batteritillståndet.

Här kan du välja laddningsläge för batteriet. Alternativen är:

• Adaptive (adaptiv) (standard)

• Standard — Laddar batteriet helt med standardhastigheten.

• ExpressCharge (expressladdning) – Batteriet laddas över en kortare period med hjälp av Dells snabbladdningsteknik. Det här alternativet är aktiverat som standard.

• Primarily AC use (främst vid användning av nätspänning)

• Custom (anpassat)

Om Custom Charge väljs kan du även konfigurera Custom Charge Start (anpassad laddning start) och Custom

Charge Stop (anpassad laddning stopp).

OBS Alla laddningslägen kanske inte är tillgängliga för alla batterier. För att aktivera det här alternativet ska du inaktivera alternativet Advanced Battery Charge Configuration (avancerad batteriladdningskonfiguration).

Type-C connector power

• 7,5 watt (förvalt som standard)

• 15 watt

Skärmalternativ för POST Behavior (självtestbeteende)

Alternativ Beskrivning

Adapter Warnings

Här kan du aktivera eller inaktivera varningsmeddelanden från systeminstallationen (BIOS) när du använder vissa nätadaptrar.

Standardinställning: Enable Adapter Warnings (aktivera adaptervarningar)

Keypad

(Embedded)

Välj en eller två metoder för att aktivera knappsatsen som är inbyggd i det interna tangentbordet.

• Fn Key Only (endast Fn-tangent): Det här alternativet är aktiverat som standard.

• By Numlock

OBS När inställningsprogrammet körs har detta alternativ ingen effekt. Inställningsprogrammet fungerar i läget Fn Key Only (endast Fn-tangent).

Mouse/Touchpad

Här kan du ange hur systemet hanterar inmatning från mus och styrplatta. Alternativen är:

• Serial Mouse (seriell mus)

• PS2 Mouse (PS2-mus)

• Touchpad/PS-2 Mouse (pekskiva/PS-2-mus): Det här alternativet är aktiverat som standard.

Numlock Enable

Här kan du aktivera Numlock-alternativen under start.

Enable Network (aktivera nätverk). Det här alternativet är aktiverat som standard.

Fn Key Emulation

Här kan du sätta alternativet där Scroll Lock-tangenten används för att simulera Fn-tangentfunktionen.

Enable Fn Key Emulation (aktivera emulering av Fn-tangent) (standard)

Systeminstallationsprogram 71

Alternativ

Fn Lock Options

Beskrivning

Gör det möjligt att använda kortkommandot Fn + Esc för att låta funktionen hos tangenterna F1–F12 växla mellan standard- och sekundärfunktionerna. Om du inaktiverar det här alternativet kan du inte växla dynamiskt mellan standard- och sekundärfunktionerna hos dessa tangenter. Tillgängliga alternativ:

• Fn Lock (Fn-lås) Det här alternativet är valt som standard.

• Lock Mode Disable/Standard (låsläge inaktiverat/standard) (aktiverat som standard.)

• Lock Mode Enable/Secondary (aktivera låsläge/sekundär)

Alternativ på hanterbarhetsskärmen

Alternativ

MEBx Hotkey

Beskrivning

Här kan du ange om funktionen MEBx Hotkey (MEBx-snabbtangent) ska aktiveras under systemstart.

Standardinställning: Enable MEBx Hotkey (aktivera MEBx-snabbtangent)

Fastboot

Extended BIOS

POST Time

Gör att du kan snabba upp startprocessen genom att förbigå vissa kompatibilitetssteg. Alternativen är:

• Minimal (standard)

• Thorough (grundlig)

• Auto

Här kan du skapa en extra fördröjning före start. Alternativen är:

• 0 seconds (0 sekunder). Det här alternativet är aktiverat som standard.

• 5 seconds (5 sekunder)

• 10 seconds (10 sekunder)

Full Screen Logo

Här kan du ange följande inställningar för Full Screen Logo (logotyp på hela skärmen) (inaktiverat som standard):

Warnings and errors option

Prompt on warnings and errors (visa meddelanden vid varningar och fel) (aktiverat som standard)

Continue on warnings (fortsätt vid varningar)

• Continue on warnings and errors (fortsätt vid varningar och fel)

Skärmalternativ för virtualiseringsstöd

Alternativ

Virtualization

Beskrivning

Här kan du aktivera eller inaktivera Intel Virtualization-tekniken.

Enable Intel Virtualization Technology (aktivera Intels virtualiseringsteknik) (standard)

VT for Direct I/O

Aktiverar eller inaktiverar VMM (Virtual Machine Monitor) vad gäller användning av ytterligare maskinvarufunktioner från Intel® Virtulization-teknik för direkt-I/O.

Enable Intel VT for Direct I/O (aktivera Intel VT för direkt-I/O) (standard)

Trusted Execution

Det här alternativet anger om en MVMM (Measured Virtual Machine Monitor) kan utnyttja de ytterligare maskinvarufunktioner som tillhandahålls av Intel Trusted Execution Technology. TPM Virtualization Technology och Virtualization Technology for Direct I/O måste vara aktiverade för att funktionen ska kunna användas.

Trusted Execution

Skärmalternativ för trådlös anslutning

Alternativ

Wireless Switch

Beskrivning

Här kan du ange de trådlösa enheter som kan styras av omkopplaren för trådlös kommunikation. Alternativen är:

• WWAN

• GPS (på WWAN-modul)

72 Systeminstallationsprogram

Alternativ

Wireless Device

Enable

Beskrivning

• WLAN

• Bluetooth

Alla alternativ är aktiverade som standard.

OBS WLAN och WiGig är bundna och kan inte aktiveras eller inaktiveras separat.

Här kan du aktivera och inaktivera de interna trådlösa enheterna.

• WWAN/GPS

• WLAN

• Bluetooth

Alla alternativ är aktiverade som standard.

Alternativ för underhållsskärmen

Alternativ Beskrivning

Service Tag

Visar datorns servicenummer.

Asset Tag

Gör att du kan skapa en systeminventariebeteckning om det inte redan har gjorts. Det här alternativet är inte inställt som standard.

BIOS Downgrade

Detta styr flash av systemets inbyggda programvara till tidigare revisioner.

Data Wipe

Det här fältet gör det möjligt för användaren att radera data på ett säkert sätt från alla interna lagringsenheter.

Här följer en lista över enheter som påverkas:

• Wwipe on next boot (Wwipe vid nästa start) (inaktiverad)

• Inbyggd SATA-/SSD-hårddisk

• Inbyggd M.2 SATA SDD-hårddisk

• Internt M.2 PCIe SSD-kort

• Internal eMMC (intern eMMC-enhet)

BIOS Recovery

Detta fält gör det möjligt att återställa vissa skadade BIOS-förhållanden från en återställningsfil på användarens primära hårddisk eller en extern USB-nyckel. Detta alternativ är aktiverat som standard.

• BIOS-återställning från hårddisken (aktiverat som standard)

• BIOS Auto-Recovery (automatisk BIOS-återställning)

• Always perform integrity check (utför alltid en integritetskontroll) (inaktiverat som standard)

Alternativ på systemloggskärmen

Alternativ

BIOS Events

Thermal Events

Power Events

Beskrivning

Här kan du visa och rensa BIOS-händelser under självtest.

Här kan du visa och rensa termohändelser under självtest.

Här kan du visa och rensa strömhändelser under självtest.

Uppdatera BIOS i Windows

Vi rekommenderar att du uppdaterar BIOS (systeminstallationsprogrammet) när moderkortet byts ut eller om det finns en uppdatering.

För bärbara datorer ser du till att batteriet är fulladdat och anslutet till ett eluttag.

OBS Om BitLocker är aktiverad måste den avbrytas före uppdatering av system-BIOS och återaktiveras efter att BIOSuppdateringen är klar.

1. Starta om datorn.

2. Gå till

Dell.com/support

.

Systeminstallationsprogram 73

• Ange

Service Tag (Servicenummer)

eller

Express Service Code (Expresskod)

och klicka på

Submit (Skicka)

.

• Klicka på

Detect Product (identifiera produkt)

och följ sedan anvisningarna på skärmen.

3. Om du inte kan detektera eller hitta servicenumret klickar du på

Choose from all products (Välj bland alla produkter)

.

4. Välj kategorin

Products (produkter)

i listan.

OBS Välj rätt kategori så att du kommer till produktsidan

5. Välj datormodell. Nu visas sidan

Product Support (Produktsupport)

för din dator.

6. Klicka på

Get drivers (skaffa drivrutiner)

och sedan på

Drivers and Downloads (drivrutiner och hämtningar)

.

Avsnittet Drivers and Downloads (drivrutiner och hämtningar) visas.

7. Klicka på

Find it myself (jag hittar själv)

.

8. Klicka på

BIOS

för att visa BIOS-versionerna.

9. Identifiera den senaste BIOS-filen och klicka på

Download (hämta)

.

10. Välj den hämtningsmetod du föredrar i

Please select your download method below window (Välj hämtningsmetod)

; klicka på

Download Fil (Hämta fil)

.

Fönstret

File download (Filhämtning)

visas.

11. Klicka på

Save (Spara)

för att spara filen på datorn.

12. Klicka på

Run (Kör)

för att installera de uppdaterade BIOS-inställningarna på datorn.

Följ anvisningarna på skärmen.

System- och installationslösenord

Tabell 2. System- och installationslösenord

Lösenordstyp

Systemlösenord

Installationslösenord

Beskrivning

Lösenord som du måste ange för att logga in till systemet.

Lösenord som du måste ange för att öppna och göra ändringar i datorns BIOS-inställningar.

Du kan skapa ett systemlösenord och ett installationslösenord för att skydda datorn.

CAUTION Lösenordsfunktionerna ger dig en grundläggande säkerhetsnivå för informationen på datorn.

CAUTION Vem som helst kan komma åt informationen som är lagrad på datorn om den inte är låst och lämnas utan tillsyn.

OBS Funktionen för system- och installationslösenord är inaktiverad.

Tilldela ett systeminstallationslösenord

Du kan endast tilldela ett nytt

system- eller administratörslösenord

när statusen är

Ej inställt

.

Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på <F2> omedelbart efter det att datorn startats eller startats om.

1. På skärmen

System BIOS (system-BIOS)

eller

System Setup (systeminstallation)

väljer du

Security (säkerhet)

och trycker på Retur.

Skärmen

Security (säkerhet)

visas.

2. Välj

system-/administratörslösenord

och skapa ett lösenord i fältet

Ange det nya lösenordet

.

Använd följande rekommendationer för systemlösenordet:

• Ett lösenord kan ha upp till 32 tecken

• Lösenordet kan innehålla siffrorna 0 till 9

• Endast små bokstäver är giltiga, stora bokstäver är inte tillåtna.

• Endast följande specialtecken är tillåtna, blanksteg, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

3. Skriv in lösenordet som du angav tidigare i fältet

Bekräfta nytt lösenord

och klicka på

OK

.

4. Tryck på Esc så blir du ombedd att spara ändringarna.

5. Tryck på Y för att spara ändringarna.

Datorn startar om.

74 Systeminstallationsprogram

Radera eller ändra ett befintligt systeminstallationslösenord

Kontrollera att

Password Status (lösenordstatus)

är Unlocked (upplåst) (i systeminstallationsprogrammet) innan du försöker radera eller ändra ett befintligt system- och/eller installationslösenord. Du kan inte ta bort eller ändra ett befintligt system- eller installationslösenord om

Password Status (lösenordsstatus)

är låst.

Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på F2 omedelbart efter det att datorn startats eller startats om.

1. På skärmen

System BIOS (System-BIOS)

eller

System Setup (Systeminstallation)

väljer du

System Security

(Systemsäkerhet)

och trycker på Enter.

Skärmen

System Security (Systemsäkerhet)

visas.

2. På skärmen

System Security (Systemsäkerhet)

, kontrollera att

Password Status (Lösenordstatus)

är

Unlocked (Olåst)

.

3. Välj

System Password (Systemlösenord)

, ändra eller radera det befintliga systemlösenordet och tryck på Enter eller Tab.

4. Välj

Setup Password (Installationslösenord)

, ändra eller radera det befintliga installationslösenordet och tryck på Enter eller Tab.

OBS Om du ändrar system- och/eller installationslösenord, mata då in det nya lösenordet när du uppmanas till det.

Om du raderar system- och/eller installationslösenordet måste du bekräfta raderingen när du uppmanas.

5. Tryck på Esc så blir du ombedd att spara ändringarna.

6. Tryck på Y för att spara ändringarna och avsluta systeminstallationsprogrammet.

Datorn startar om.

Systeminstallationsprogram 75

6

Felsökning

Förbättrad systemutvärderingsdiagnostik före start (ePSA)

ePSA-diagnostiken (kallas även systemdiagnostik) utför en komplett kontroll av maskinvaran. ePSA är inbyggd i BIOS och startas internt av BIOS. Den inbyggda systemdiagnostiken tillhandahåller ett antal alternativ för särskilda enheter eller enhetsgrupper så att du kan:

• Köra test automatiskt eller i interaktivt läge

• Upprepa test

• Visa och spara testresultat

• Köra grundliga tester med ytterligare testalternativ för att skaffa extra information om enheter med fel

• Visa statusmeddelanden som informerar dig om att testerna har slutförts utan fel

• Visa felmeddelanden som informerar dig om problem som upptäckts under testningen

CAUTION Använd endast systemdiagnostiken för din dator. Om detta program används med andra datorer kan det ge ett felaktigt resultat eller felmeddelanden.

OBS Vissa tester för specifika enheter kräver användarinteraktion. Se till att du sitter vid datorn när diagnostiktesten körs.

Köra ePSA-diagnostik

Anropa diagnostikstarten genom någon av de metoder som föreslås nedan:

1. Slå på datorn.

2. När datorn startar trycker du på tangenten <F12> när Dell-logotypen visas.

3. På startmenyn, använd pilknapparna upp/ned för att välja

Diagnostics (Diagnostik)

alternativ och tryck sedan på

Enter

.

OBS Fönstret Enhanced Pre-boot System Assessment visar en lista över alla enheter som har identifierats i datorn.

Diagnostiken börjar köra tester på alla upptäckta enheter.

4. Tryck på pilen i det nedre högra hörnet för att gå till sidlistan.

De objekt som identifierats listas och testas.

5. Om du vill köra diagnostiktestet på en viss enhet trycker du på <Esc> och klickar på

Yes (Ja)

för att stoppa diagnostiktestet.

6. Välj enheten i den vänstra rutan och klicka på

Run Tests (Kör tester)

.

7. Om det finns problem visas felkoderna.

Anteckna felkoden och kontakta Dell.

eller

8. Stäng av datorn.

9. Håll Fn-tangenten intryckt och tryck samtidigt på strömbrytaren, släpp sedan båda tangenterna.

10. Upprepa steg 3-7 ovan.

Diagnostiklysdioder

Det här avsnittet beskriver de diagnostiska funktionerna hos batterilysdioden i en bärbar dator.

I stället för att anges med pipkoder signaleras fel med hjälp av den tvåfärgade lysdioden för batteriladdning. Ett specifikt blinkmönster följs av ett mönster av blinkningar med gult sken, följt av blinkningar med vitt sken. Därefter upprepas mönstret.

OBS Det diagnostiska mönstret kommer att bestå av ett tvåsiffrigt nummer som representeras av en första grupp av blinkningar (1 till 9) med gult sken, följt av en 1,5 sekunders paus då lysdioden är släckt samt därefter en andra grupp av

76 Felsökning

blinkningar (1 till 9) med vitt sken. Detta följs sedan av en tre sekunder lång paus då lysdioden är släckt innan sekvensen upprepas igen. Varje blinkning varar i 0,5 sekunder.

Systemet stängs inte av när det visar felkoder från diagnostiken. Felkoder från diagnostiken går alltid före all annan användning av lysdioden. På bärbara datorer visas till exempel inte batterikoder för låg batterinivå eller batterifel när felkoder från diagnostiken visas:

Tabell 3. LED-mönster

Blinkande mönster

Gult Vit

2

3

3

2

3

3

2

2

2

2

2

1

2

3

2

3

7

1

4

4

5

6

Felbeskrivning

processorn moderkort, BIOS ROM minne minne minne moderkort; kretsuppsättning bildskärm elfel i RTC

PCI/Video

BIOS Recovery 1

BIOS Recovery 2

Föreslagen åtgärd

processorfel moderkort, omfattar BIOS-skada eller ROM-fel inget minne/inget RAM kunde identifieras minnesfel/RAM-fel ogiltigt installerat minne fel på moderkort/kretsuppsättning bildskärmsfel fel på knappcellsbatteri fel på PCI/grafikkort/krets

återställningsavbildning hittades inte

återställningsavbildning hittades, men är ogiltig

Lampor för batteristatus

När datorn är ansluten till ett eluttag har batterilampan följande funktion:

Växlande blinkande gult och vitt sken

En nätadapter som inte stöds eller som inte är autentiserad och inte är en Dell-nätadapter är ansluten till datorn.

Anslut batterikontakten, byt ut batteriet om problemet återkommer.

Tillfälligt batterifel med ansluten nätadapter. Anslut batterikontakten, byt ut batteriet om problemet återkommer.

Växlande blinkande gult sken och fast vitt sken

Konstant blinkande gult sken

Allvarligt batterifel med ansluten nätadapter. Allvarligt batterifel, byt ut batteriet.

Släckt lampa

Vitt sken

Batteri i fullt laddningsläge med ansluten nätadapter.

Batteri i laddningsläge med ansluten nätadapter.

Återställning av realtidsklocka

Realtidsklockans (RTC) återställningsfunktion gör det möjligt att återställa ditt Dell-system från

No POST/No Boot/No Power

situationer. För att initiera RTC-återställning på systemet måste du se till att systemet är i av-läget och att det är anslutet till strömkällan.

Tryck på och håll strömbrytaren intryckt i 25 sekunder. Släpp sedan strömbrytaren. Gå till så här återställer man realtidsklockan .

OBS Om nätströmmen kopplas bort från systemet under processen eller om strömbrytaren hålls in längre än 40 sekunder avbryts RTC-återställningsprocessen.

Vid RTC-återställningen återställs BIOS till standardinställningarna, Intel vPro avetableras och systemets datum och tid återställs. Följande objekt påverkas inte av RTC-återställningen:

• Service Tag (servicekod)

• Asset Tag (inventariebeteckning)

Felsökning 77

• Ownership Tag (äganderättstagg)

• Admin Password (administratörslösenord)

• System Password (systemlösenord)

• HDD Password (hårddiskslösenord)

• TPM är på och är aktiv

• Key Databases (nyckeldatabaser)

• System Logs (systemloggar)

Följande objekt kanske inte återställs beroende på dina anpassade BIOS-inställningar:

• Boot List (startlistan)

• Enable Legacy OROMs (aktivera alternativ för äldre ROM)

• Secure Boot Enable (aktivera säker start)

• Allow BIOS Downgrade (tillåt BIOS-nedgradering)

Testa minnet med hjälp av ePSA

1. Starta (eller starta om) datorn.

2. Tryck på F12 eller Fn + PWR om du vill anropa ePSA-diagnostiken.

PSA (Preboot System Assessment) startar på datorn.

OBS Om du väntar för länge och operativsystemets logotyp visas bör du vänta tills inloggningsskärmen/skrivbordet visas. Stäng av datorn och prova igen.

Om testresultatet blir 25 fel eller färre löses alla problem automatiskt av RMT-grundfunktionen. Resultatet blir godkänt när felen har

åtgärdats. Om testresultatet blir 26–50 fel maskerar RMT-grundfunktionen alla trasiga minnesblock. Resultatet blir godkänt och minnet behöver inte bytas ut. Om testresultatet blir fler än 50 fel stoppas testet. Resultatet indikerar att minnet behöver bytas ut.

78 Felsökning

7

Kontakta Dell

OBS Om du inte har en aktiv Internet-anslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, förpackning, faktura eller i Dells produktkatalog.

Dell erbjuder flera alternativ för support och service online och på telefon. Tillgängligheten varierar beroende på land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns i ditt område. Gör så här för att kontakta Dell för försäljningsärenden, teknisk support eller kundtjänst:

1. Gå till

Dell.com/support

.

2. Välj supportkategori.

3. Välj land eller region i listrutan

Choose A Country/Region (välj land/region)

längst ner på sidan.

4. Välj lämplig tjänst eller supportlänk utifrån dina behov.

Kontakta Dell 79

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents