Dell Vostro 1550 laptop Používateľská príručka

Add to My manuals
87 Pages

advertisement

Dell Vostro 1550 laptop Používateľská príručka | Manualzz

Dell Vostro 1540/1550

Uživatelská příručka

Regulační model P18F

Regulační typ P18F001,P18F002

Poznámky a upozornění

POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje nebezpečí poškození hardwaru nebo ztráty dat v případě nedodržení pokynů.

VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ označuje potenciální nebezpečí poškození majetku, úrazu nebo smrti.

Informace v této publikaci mohou být bez předchozího upozornění změněny.

© 2011 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Jakákoli reprodukce těchto materiálů bez písemného souhlasu společnosti Dell Inc. je přísně zakázána..

Ochranné známky použité v tomto textu: Dell ™ , logo DELL, Dell Precision ™ , Precision ON ™ ,ExpressCharge ™ ,

Latitude

, Latitude ON

, OptiPlex

, Vostro

a Wi-Fi Catcher

jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. Intel

®

,

Pentium ® , Xeon ® , Core ™ , Atom ™ , Centrino ® a Celeron ® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a v jiných zemích. AMD

®

je registrovaná ochranná známka a AMD Opteron

,

AMD Phenom ™ , AMD Sempron ™ , AMD Athlon ™ , ATI Radeon ™ a ATI FirePro ™ jsou ochranné známky společnosti

Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft

®

, Windows

®

, MS-DOS

®

, Windows Vista

®

, tlačítko Start Windows Vista a

Office Outlook ® jsou buď ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech anebo v jiných zemích. Blu-ray Disc

je ochranná známka společnosti Blu-ray Disc

Association (BDA) a pro použití na discích a přehrávačích je používána v rámci licence. Registrovaná slovní ochranná známka Bluetooth ® je vlastněná společností Bluetooth ® SIG, Inc. a jakékoli použití této známky společností Dell Inc. je založeno na licenci. Wi-Fi

®

je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Ethernet

Compatibility Alliance, Inc.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy mohou být v tomto dokumentu použity v souvislosti s právními subjekty, které si na tyto ochranné známky a názvy svých produktů činí nárok. Společnost Dell Inc. se zříká všech vlastnických nároků na ochranné známky a obchodní značky jiné než vlastní.

2011 – 08

Rev. A00

Obsah

Poznámky a upozornění.......................................................................2

Kapitola 1: Práce na počítači...............................................................7

Před manipulací uvnitř počítače

....................................................................................7

Doporučené nástroje

...................................................................................................9

Vypnutí počítače

........................................................................................................9

Po manipulaci s vnitřními součástmi počítače

................................................................9

Kapitola 2: Vyjmutí baterie................................................................11

Vložení baterie

..........................................................................................................12

Kapitola 3: Vyjmutí karty SD (Secure Digital)...................................13

Vložení karty SD (Secure Digital)

................................................................................14

Kapitola 4: Sejmutí krytu závěsů.......................................................15

Nasazení krytu závěsů

...............................................................................................16

Kapitola 5: Vyjmutí klávesnice..........................................................17

Vložení klávesnice

....................................................................................................18

Kapitola 6: Vyjmutí optické jednotky.................................................19

Vložení optické jednotky

............................................................................................20

Kapitola 7: Vyjmutí paměťového modulu...........................................21

Vložení paměťového modulu

.......................................................................................22

Kapitola 8: Sejmutí opěrky rukou......................................................23

Nasazení opěrky rukou

..............................................................................................24

Kapitola 9: Vyjmutí desky tlačítka napájení......................................27

Vložení desky tlačítka napájení

...................................................................................28

Kapitola 10: Vyjmutí pevného disku..................................................29

Vložení pevného disku

...............................................................................................30

Kapitola 11: Vyjmutí karty WLAN (Wireless Local Area

Network)............................................................................................31

Vložení karty WLAN (Wireless Local Area Network)

.....................................................32

Kapitola 12: Vyjmutí knoflíkové baterie.............................................33

Vložení knoflíkové baterie

..........................................................................................34

Kapitola 13: Vyjmutí panelu USB.......................................................35

Vložení panelu USB

...................................................................................................36

Kapitola 14: Vyjmutí mikrofonu.........................................................37

Vložení mikrofonu

.....................................................................................................38

Kapitola 15: Vyjmutí sestavy ventilátoru procesoru a chladiče........39

Vložení sestavy ventilátoru procesoru a chladiče

..........................................................40

Kapitola 16: Vyjmutí procesoru.........................................................41

Vložení procesoru

.....................................................................................................42

Kapitola 17: Vyjmutí základní desky..................................................43

Vložení základní desky

...............................................................................................44

Kapitola 18: Vyjmutí reproduktorů.....................................................47

Vložení reproduktorů

.................................................................................................49

Kapitola 19: Demontáž sestavy displeje............................................51

Montáž sestavy displeje

............................................................................................53

Kapitola 20: Vyjmutí konektoru a držáku vstupu napájení................55

Vložení konektoru a držáku vstupu napájení

..................................................................57

Kapitola 21: Sejmutí rámečku displeje..............................................59

Nasazení rámečku displeje

.........................................................................................60

Kapitola 22: Vyjmutí kamery..............................................................61

Vložení kamery

.........................................................................................................62

Kapitola 23: Vyjmutí panelu displeje.................................................63

Vložení panelu displeje

..............................................................................................65

Kapitola 24: Vyjmutí kabelu LVDS (Low-Voltage Differential

Signaling)...........................................................................................67

Vložení kabelu LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)

...............................................68

Kapitola 25: Přístup k programu Nastavení systému........................71

Přehled programu Nastavení systému

.........................................................................71

Obrazovky programu Nastavení systému

.....................................................................72

Možnosti programu Nastavení systému

.......................................................................73

Kapitola 26: Zvukové signály diagnostiky.........................................77

Indikátory stavu baterie

.............................................................................................78

Indikátory stavu zařízení

............................................................................................78

Kapitola 27: Technické údaje............................................................79

Kapitola 28: Jak kontaktovat společnost Dell...................................87

6

1

Práce na počítači

Před manipulací uvnitř počítače

Řiďte se těmito bezpečnostními pokyny, které pomohou ochránit počítač před případným poškozením a zajistí vaši bezpečnost. Jestliže není uvedeno jinak, u každého postupu v tomto dokumentu se předpokládá následující:

• Provedli jste kroky uvedené v části Práce s počítačem,

• prostudovali jste si bezpečnostní informace dodané s počítačem.

• Komponent lze vyměnit (nebo v případě jeho samostatného zakoupení instalovat) v opačném pořadí kroků uskutečněných při demontáži.

VAROVÁNÍ: Před manipulací s vnitřními součástmi počítače si přečtěte bezpečnostní pokyny dodané s počítačem. Další informace o vzorových bezpečnostních postupech najdete na stránkách Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

VÝSTRAHA: Mnohé z oprav smí provádět pouze certifikovaný servisní technik.

Sami byste měli odstraňovat pouze menší problémy a provádět jednoduché opravy, k nimž vás opravňuje dokumentace k produktu nebo k nimž vás vyzve tým služeb a podpory online či telefonicky. Na škody způsobené neoprávněným servisním zásahem se nevztahuje záruka. Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny dodané s produktem.

VÝSTRAHA: Aby nedošlo k elektrostatickému výboji, použijte uzemňovací náramek nebo se opakovaně dotýkejte nenatřeného kovového povrchu (například konektoru na zadní straně počítače).

VÝSTRAHA: Zacházejte se součástmi a kartami opatrně. Nedotýkejte se součástí nebo kontaktů na kartě. Držte kartu za okraje nebo za montážní svorku. Součásti, jako je například procesor, držte za okraje, ne za kolíky.

7

VÝSTRAHA: Při odpojování kabelu vytahujte kabel za konektor nebo za vytahovací poutko, ne za kabel samotný. Konektory některých kabelů mají upevňovací západku. Jestliže odpojujete tento typ kabelu, před jeho vytažením západku zmáčkněte. Když oddělujete konektory od sebe, vyrovnejte je tak, aby nedošlo k ohnutí kolíků. Také před připojením kabelu se ujistěte, že jsou oba konektory správně vyrovnané.

POZNÁMKA: Barva počítače a některých součástí se může lišit od barev uvedených v tomto dokumentu.

Před manipulací uvnitř počítače proveďte následující kroky – zabráníte tak případnému poškození.

1. Zkontrolujte, zda je pracovní povrch rovný a čistý, aby nedošlo k poškrabání krytu počítače.

2. Vypněte počítač (vit část

Vypnutí počítače).

3. Je-li počítač připojen k dokovacímu zařízení, jako je např. volitelná mediální základna nebo externí baterie (počítač je dokovaný), odpojte ho.

VÝSTRAHA: Při odpojování síťového kabelu nejprve odpojte kabel od počítače a poté od síťového zařízení.

4. Odpojte od počítače veškeré síťové kabely.

5. Vypojte počítač a všechna připojená zařízení z elektrických zásuvek.

6. Zavřete displej a otočte počítač spodní stranou nahoru na plochý pracovní povrch.

POZNÁMKA: Před servisním zásahem uvnitř počítače je třeba vyjmout hlavní baterii, aby nedošlo k poškození základní desky.

7. Vyjměte hlavní baterii.

8. Otočte počítač horní stranou nahoru.

9. Otevřete displej.

10. Stisknutím tlačítka napájení uzemněte základní desku.

VÝSTRAHA: Zabraňte nebezpečí úrazu elektrickým proudem – před otevřením krytu počítače vždy odpojte počítač z elektrické zásuvky.

VÝSTRAHA: Před manipulací s vnitřními součástmi počítače proveďte uzemnění tím, že se dotknete nenatřené kovové plochy jako například kovové části na zadní straně počítače. Během práce se opětovně dotýkejte nenatřeného kovového povrchu, abyste rozptýlili statickou elektřinu, která by mohla vnitřní součásti počítače poškodit.

8

11. Vyjměte z příslušných slotů všechny vložené karty ExpressCard nebo čipové karty.

Doporučené nástroje

Postupy uvedené v tomto dokumentu mohou vyžadovat použití následujících nástrojů:

• malý plochý šroubovák,

• šroubovák Phillips #0,

• šroubovák Phillips #1,

• malá plastová jehla,

• disk CD s aktualizačním programem Flash BIOS.

Vypnutí počítače

VÝSTRAHA: Abyste předešli ztrátě dat, před vypnutím počítače uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny spuštěné aplikace.

1. Ukončete operační systém:

• V operačním systému Windows Vista:

Klikněte na tlačítko Start , podle ukázky níže klikněte na šipku v pravém spodním rohu nabídky Start a nakonec klikněte na tlačítko Vypnout.

• V operačním systému Windows XP:

Klikněte na nabídku Start

Vypnout počítač

Vypnout . Počítač se vypne po ukončení operačního systému.

2. Ujistěte se, že je vypnutý počítač i veškerá další připojená zařízení. Pokud se počítač a připojená zařízení při ukončení operačního systému automaticky nevypnou, vypněte je stiskem tlačítka napájení po dobu 4 vteřin.

Po manipulaci s vnitřními součástmi počítače

Po dokončení montáže se ujistěte, že jsou připojena všechna externí zařízení, karty a kabely. Učiňte tak dříve, než zapnete počítač.

9

VÝSTRAHA: Aby nedošlo k poškození počítače, používejte pouze baterie určené pro tento konkrétní počítač Dell. Nepoužívejte baterie navržené pro ostatní počítače Dell.

1. Připojte veškerá externí zařízení, například replikátor portů, externí baterii nebo mediální základnu, a namontujte všechny karty, například kartu ExpressCard.

2. Připojte k počítači všechny telefonní nebo síťové kabely.

VÝSTRAHA: Chcete-li připojit síťový kabel, nejprve připojte kabel do síťového zařízení a teprve poté do počítače.

3. Vložte baterii.

4. Připojte počítač a všechna připojená zařízení do elektrických zásuvek.

5. Zapněte počítač.

10

Vyjmutí baterie

1. Postupujte podle pokynů v části

Před manipulací uvnitř počítače.

2. Posunutím zajišťovacích západek uvolněte baterii.

2

3. Vysunutím baterii vyjměte z počítače.

11

Vložení baterie

1. Zasunujte baterii do slotu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

2. Postupujte podle pokynů v části

Po manipulaci uvnitř počítače.

12

Vyjmutí karty SD (Secure Digital)

1. Postupujte podle pokynů v části

Před manipulací uvnitř počítače.

2. Zatlačením na paměťovou kartu SD ji uvolněte z počítače.

3

3. Vysuňte paměťovou kartu z počítače.

13

Vložení karty SD (Secure Digital)

1. Vsunujte paměťovou kartu do slotu, dokud s cvaknutím nezapadne na místo.

2. Postupujte podle pokynů v části

Po manipulaci uvnitř počítače.

14

Sejmutí krytu závěsů

1. Postupujte podle pokynů v části

Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte baterii.

3. Vyšroubujte šrouby, které zajišťují kryt závěsů.

4

4. Otočte počítač a kryt závěsů sejměte.

15

Nasazení krytu závěsů

1. Nasaďte kryt závěsů a zatlačením na něj jej připevněte k počítači.

2. Obraťte počítač a namontujte zpět šrouby, které kryt závěsů zajišťují.

3. Vložte baterii.

4. Postupujte podle pokynů v části

Po manipulaci uvnitř počítače.

16

Vyjmutí klávesnice

1. Postupujte podle pokynů v části

Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte baterii.

3. Páčením uvolněte čtyři horní západky, které zajišťují klávesnici k počítači.

5

4. Obraťte klávesnici a položte ji na opěrku rukou.

5. Odpojte kabel klávesnice od základní desky.

17

6. Vyjměte klávesnici z počítače.

Vložení klávesnice

1. Připojte kabel klávesnice k základní desce.

2. Klávesnici vložte do její pozice pod úhlem 30 stupňů.

3. Zatlačením na klávesnici zajistěte horní západky.

4. Vložte baterii.

5. Postupujte podle pokynů v části

Po manipulaci uvnitř počítače.

18

Vyjmutí optické jednotky

1. Postupujte podle pokynů v části

Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte baterii.

3. Vyjměte klávesnici.

4. Vyšroubujte šroub, který zajišťuje optickou jednotku.

6

5. Opatrným páčením pomocí šroubováku uvolněte optickou jednotku z počítače.

19

Vložení optické jednotky

1. Zasuňte optickou jednotku do její pozice v pravé části šasi.

2. Pomocí šroubů připevněte optickou jednotku k počítači.

3. Vložte klávesnici.

4. Vložte baterii.

5. Postupujte podle pokynů v části

Po manipulaci uvnitř počítače.

20

Vyjmutí paměťového modulu

1. Postupujte podle pokynů v části

Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte baterii.

3. Vyjměte klávesnici.

4. Zatlačte na svorky paměťového modulu tak, aby se uvolnil.

7

5. Vyjměte paměťový modul z počítače.

21

Vložení paměťového modulu

1. Vložte paměťový modul do jeho konektoru.

2. Zatlačte na paměťový modul směrem dolů tak, aby jej svorky zajistily na místě.

3. Vložte klávesnici.

4. Vložte baterii.

5. Postupujte podle pokynů v části

Po manipulaci uvnitř počítače.

22

Sejmutí opěrky rukou

1. Postupujte podle pokynů v části

Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte baterii.

3. Vyjměte klávesnici.

4. Vyšroubujte šrouby, které zajišťují spodní kryt.

8

5. Obraťte počítač a odpojte kabel desky tlačítka napájení (1) a kabel dotykové podložky (2).

23

6. Vyšroubujte šrouby, které připevňují opěrku rukou k počítači.

7. Jemným páčením plastovou jehlou uvolněte všechny západky na levé, pravé a spodní straně opěrky rukou. Po uvolnění všech západek opěrku rukou zvedněte a sejměte z počítače.

Nasazení opěrky rukou

1. Opěrku rukou nasazujte směrem k displeji pod úhlem 30 stupňů.

2. Správně zarovnejte opěrku rukou na její místo a zatlačením směrem dolů zajistěte všechny západky.

3. Zapojte kabel desky tlačítka napájení a kabel dotykové podložky do příslušných konektorů.

4. Namontujte zpět šrouby, které připevňují opěrku rukou k počítači.

5. Obraťte počítač a namontujte zpět šrouby, které zajišťují spodní kryt.

24

6. Vložte klávesnici.

7. Vložte baterii.

8. Postupujte podle pokynů v části

Po manipulaci uvnitř počítače.

25

26

Vyjmutí desky tlačítka napájení

1. Postupujte podle pokynů v části

Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte baterii.

3. Vyjměte klávesnici.

4. Sejměte opěrku rukou.

5. Odlepte kabel desky tlačítka napájení od opěrky rukou.

9

6. Obraťte opěrku rukou a vyšroubujte šroub, který k ní desku tlačítka napájení připevňuje.

27

7. Zvedněte desku tlačítka napájení a otvorem protáhněte její kabel.

Vložení desky tlačítka napájení

1. Provlečte kabel desky tlačítka napájení otvorem.

2. Umístěte desku tlačítka napájení na její místo.

3. Připevněte desku tlačítka napájení pomocí šroubu.

4. Obraťte počítač a připojte kabel desky tlačítka napájení k opěrce rukou.

5. Nasaďte opěrku rukou.

6. Vložte klávesnici.

7. Vložte baterii.

8. Postupujte podle pokynů v části

Po manipulaci uvnitř počítače.

28

Vyjmutí pevného disku

1. Postupujte podle pokynů v části

Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte baterii.

3. Vyjměte klávesnici.

4. Sejměte opěrku rukou.

5. Posuňte pevný disk a zvedněte jej z počítače.

10

6. Vyšroubujte šrouby, které zajišťují držák pevného disku, a odpojte držák od pevného disku.

29

Vložení pevného disku

1. Připevněte držák k pevnému disku.

2. Dotáhněte šrouby, které držák pevného disku zajišťují.

3. Umístěte pevný disk do jeho pozice a posunutím směrem ke konektoru SATA jej na základní desce zajistěte.

4. Nasaďte opěrku rukou.

5. Vložte klávesnici.

6. Vložte baterii.

7. Postupujte podle pokynů v části

Po manipulaci uvnitř počítače.

30

Vyjmutí karty WLAN (Wireless

Local Area Network)

1. Postupujte podle pokynů v části

Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte baterii.

3. Vyjměte klávesnici.

4. Sejměte opěrku rukou.

5. Od karty WLAN odpojte všechny antény.

11

6. Zatlačením na západku uvolněte kartu WLAN z její pozice.

31

7. Odeberte kartu WLAN z počítače.

Vložení karty WLAN (Wireless Local Area

Network)

1. Vsuňte kartu WLAN do slotu.

2. Zatlačením karty WLAN do západky ji zajistěte na místě.

3. Připojte antény podle barevného kódu na kartě WLAN.

4. Nasaďte opěrku rukou.

5. Vložte klávesnici.

6. Vložte baterii.

7. Postupujte podle pokynů v části

Po manipulaci uvnitř počítače.

32

Vyjmutí knoflíkové baterie

1. Postupujte podle pokynů v části

Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte baterii.

3. Vyjměte klávesnici.

4. Sejměte opěrku rukou.

5. Odpojte kabel knoflíkové baterie od základní desky.

12

6. Vyjměte knoflíkovou baterii z počítače.

33

Vložení knoflíkové baterie

1. Vložte knoflíkovou baterii do její přihrádky.

2. Připojte kabel knoflíkové baterie k základní desce.

3. Nasaďte opěrku rukou.

4. Vložte klávesnici.

5. Vložte baterii.

6. Postupujte podle pokynů v části

Po manipulaci uvnitř počítače.

34

Vyjmutí panelu USB

1. Postupujte podle pokynů v části

Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte baterii.

3. Vyjměte klávesnici.

4. Vyjměte optickou jednotku.

5. Sejměte opěrku rukou.

6. Odpojte kabel panelu USB od základní desky.

13

7. Vyšroubujte šroub, který panel USB zajišťuje.

35

8. Panel USB zvedněte a vyjměte z počítače.

Vložení panelu USB

1. Uložte panel USB na jeho místo v počítači.

2. Namontujte zpět šroub, který zajišťuje panel USB na místě.

3. Připojte kabel panelu USB k základní desce.

4. Nasaďte opěrku rukou.

5. Vložte optickou jednotku.

6. Vložte klávesnici.

7. Vložte baterii.

8. Postupujte podle pokynů v části

Po manipulaci uvnitř počítače.

36

Vyjmutí mikrofonu

1. Postupujte podle pokynů v části

Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte baterii.

3. Vyjměte klávesnici.

4. Sejměte opěrku rukou.

5. Odpojte kabel mikrofonu od základní desky.

14

6. Zvedněte a vyjměte mikrofon z jeho pozice.

37

Vložení mikrofonu

1. Vložte mikrofon ve správné poloze na jeho místo.

2. Připojte kabel mikrofonu k základní desce.

3. Nasaďte opěrku rukou.

4. Vložte klávesnici.

5. Vložte baterii.

6. Postupujte podle pokynů v části

Po manipulaci uvnitř počítače.

38

Vyjmutí sestavy ventilátoru procesoru a chladiče

1. Postupujte podle pokynů v části

Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte baterii.

3. Vyjměte klávesnici.

4. Sejměte opěrku rukou.

5. Odpojte kabel ventilátoru procesoru od základní desky.

15

6. Vyšroubujte šrouby, které upevňují chladič a sestavu ventilátoru procesoru, v pořadí dle obrázku.

39

7. Vyjměte chladič a sestavu ventilátoru procesoru z počítače.

Vložení sestavy ventilátoru procesoru a chladiče

1. Vložte chladič a sestavu ventilátoru procesoru a zarovnejte je na místě.

2. Dotáhněte šrouby, které chladič a sestavu ventilátoru procesoru zajišťují.

3. Připojte kabel ventilátoru procesoru k základní desce.

4. Nasaďte opěrku rukou.

5. Vložte klávesnici.

6. Vložte baterii.

7. Postupujte podle pokynů v části

Po manipulaci uvnitř počítače.

40

16

Vyjmutí procesoru

1. Postupujte podle pokynů v části

Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte baterii.

3. Vyjměte klávesnici.

4. Sejměte opěrku rukou.

5. Vyjměte sestavu ventilátoru procesoru a chladič.

6. Otočte zajišťovacím šroubem procesoru proti směru chodu hodinových ručiček.

7. Procesor zvedněte a vyjměte z počítače.

41

Vložení procesoru

1. Vložte procesor do jeho patice. Ujistěte se, že je správně usazen.

2. Otočte zajišťovací šroub ve směru hodinových ručiček do zamknuté polohy.

3. Vložte sestavu ventilátoru procesoru a chladič.

4. Nasaďte opěrku rukou.

5. Vložte klávesnici.

6. Vložte baterii.

7. Postupujte podle pokynů v části

Po manipulaci uvnitř počítače.

42

17

Vyjmutí základní desky

1. Postupujte podle pokynů v části

Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte baterii.

3. Vyjměte paměťovou kartu SD.

4. Vyjměte klávesnici.

5. Vyjměte optickou jednotku.

6. Vyjměte paměťový modul.

7. Sejměte opěrku rukou.

8. Vyjměte pevný disk.

9. Vyjměte kartu WLAN.

10. Vyjměte sestavu ventilátoru procesoru a chladič.

11. Odpojte kabel displeje (1), kabel vstupu napájení (2), kabel panelu USB (3), kabel reproduktorů (4), kabel zvukové karty (5) a kabel knoflíkové baterie (6).

12. Vyšroubujte šrouby, které upevňují základní desku.

43

13. Zvedněte základní desku pod úhlem a vysuňte ji z otvorů pro konektory LAN,

VGA, HDMI a USB.

Vložení základní desky

1. Vložte základní desku tak, aby konektory LAN, VGA, HDMI a USB zapadaly do příslušných otvorů a usaďte ji na místě.

2. Našroubujte zpět šrouby, které zajišťují základní desku na místě.

3. Připojte kabel panelu LCD, kabel vstupu napájení, kabel panelu USB, kabel zvukové karty, kabel knoflíkové baterie a kabel reproduktorů.

4. Vložte procesor.

5. Vložte sestavu ventilátoru procesoru a chladič.

6. Vložte kartu WLAN.

44

7. Vložte pevný disk.

8. Nasaďte opěrku rukou.

9. Vložte paměťový modul.

10. Vložte optickou jednotku.

11. Vložte klávesnici.

12. Vložte paměťovou kartu SD.

13. Vložte baterii.

14. Postupujte podle pokynů v části

Po manipulaci uvnitř počítače.

45

46

Vyjmutí reproduktorů

1. Postupujte podle pokynů v části

Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte baterii.

3. Vyjměte paměťovou kartu SD.

4. Vyjměte klávesnici.

5. Vyjměte optickou jednotku.

6. Vyjměte paměťový modul.

7. Sejměte opěrku rukou.

8. Vyjměte pevný disk.

9. Vyjměte kartu WLAN.

10. Vyjměte sestavu ventilátoru procesoru a chladič.

11. Vyjměte základní desku.

12. Uvolněte kabel reproduktorů z vedení kabelů.

18

13. Zatlačte na jisticí západky a zvedněte levý reproduktor.

47

14. Zatlačte na jisticí západky a zvedněte pravý reproduktor.

15. Odeberte sestavu reproduktorů a jejich kabely z počítače.

48

Vložení reproduktorů

1. Vložte a zajistěte levý i pravý reproduktor do jejich pozic.

2. Uložte kabel reproduktorů do vedení v šasi.

3. Vložte základní desku.

4. Vložte procesor.

5. Vložte sestavu ventilátoru procesoru a chladič.

6. Vložte kartu WLAN.

7. Vložte pevný disk.

8. Nasaďte opěrku rukou.

9. Vložte paměťový modul.

10. Vložte optickou jednotku.

11. Vložte klávesnici.

12. Vložte paměťovou kartu SD.

13. Vložte baterii.

14. Postupujte podle pokynů v části

Po manipulaci uvnitř počítače.

49

50

Demontáž sestavy displeje

1. Postupujte podle pokynů v části

Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte baterii.

3. Sejměte kryt závěsů.

4. Vyjměte klávesnici.

5. Sejměte opěrku rukou.

6. Odpojte kabel LVDS od základní desky.

19

7. Odpojte antény WLAN a uvolněte je z vedení kabeláže v šasi.

51

8. Vyšroubujte šrouby, které zajišťují levý a pravý závěs.

9. Zvedněte sestavu displeje a sejměte ji z počítače.

52

Montáž sestavy displeje

1. Vložte závěsy sestavy displeje do jejich držáků.

2. Našroubujte šrouby, které zajišťují oba závěsy na místě.

3. Připojte kabel LVDS k základní desce.

4. Zarovnejte kabel antén WLAN do držáku a připojte antény ke kartě WLAN.

5. Připojte kabel panelu USB.

6. Nasaďte opěrku rukou.

7. Vložte klávesnici.

8. Nasaďte kryt závěsů.

9. Vložte baterii.

10. Postupujte podle pokynů v části

Po manipulaci uvnitř počítače.

53

54

20

Vyjmutí konektoru a držáku vstupu napájení

1. Postupujte podle pokynů v části

Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte baterii.

3. Sejměte kryt závěsů.

4. Vyjměte klávesnici.

5. Sejměte opěrku rukou.

6. Demontujte sestavu displeje

7. Odpojte kabel vstupu napájení od základní desky.

8. Vyšroubujte šroub, který zajišťuje konektor a držák vstupu napájení.

55

9. Zvedněte držák konektoru vstupu napájení.

10. Zvedněte konektor vstupu napájení a vyjměte jej z počítače.

56

Vložení konektoru a držáku vstupu napájení

1. Vložte konektor vstupu napájení a držák na jejich místo.

2. Správně zarovnejte držák a utáhněte šroub, který držák a konektor vstupu napájení zajišťuje na místě.

3. Připojte kabel vstupu napájení k základní desce.

4. Namontujte

sestavu displeje.

5. Nasaďte opěrku rukou.

6. Vložte klávesnici.

7. Nasaďte kryt závěsů.

8. Vložte baterii.

9. Postupujte podle pokynů v části

Po manipulaci uvnitř počítače.

57

58

21

Sejmutí rámečku displeje

1. Postupujte podle pokynů v části

Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte baterii.

3. Počínaje od spodní části uvolňujte rámeček ze sestavy displeje a postupně se dopracujte až k pravému a levému rohu.

4. Jakmile uvolníte všechny západky, rámeček ze sestavy displeje sejměte.

59

Nasazení rámečku displeje

1. Umístěte rámeček displeje na horní kryt.

2. Počínaje od spodního okraje postupným tlačením na rámeček displeje zajistěte jeho západky.

3. Vložte baterii.

4. Postupujte podle pokynů v části

Po manipulaci uvnitř počítače.

60

Vyjmutí kamery

1. Postupujte podle pokynů v části

Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte baterii.

3. Sejměte rámeček displeje.

4. Odpojte kabel kamery od modulu kamery.

22

5. Uvolněte západku a kameru zvedněte a vyjměte.

61

Vložení kamery

1. Vložte modul kamery na jeho místo.

2. Připojte kabel kamery k modulu kamery.

3. Nasaďte rámeček displeje.

4. Vložte baterii.

5. Postupujte podle pokynů v části

Po manipulaci uvnitř počítače.

62

Vyjmutí panelu displeje

1. Postupujte podle pokynů v části

Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte baterii.

3. Sejměte kryt závěsů.

4. Vyjměte klávesnici.

5. Sejměte opěrku rukou.

6. Demontujte sestavu displeje.

7. Sejměte rámeček displeje.

8. Odpojte kabel kamery od modulu kamery.

23

9. Vyšroubujte šrouby, které zajišťují držáky a závěsy displeje.

63

10. Uvolněte antény pro bezdrátové připojení z pravého závěsu.

11. Uvolněte kabel LVDS z levého závěsu.

64

12. Zvedněte panel displeje a držáky z horního krytu displeje.

13. Vyšroubujte šrouby z pravého i levého držáku displeje a vyjměte panel displeje.

Vložení panelu displeje

1. Nasaďte levý i pravý držák na panel displeje a připevněte je šrouby.

2. Vložte kabel displeje a antény bezdrátového připojení a veďte je pravým a levým závěsem.

3. Umístěte panel displeje s držáky do horního krytu.

4. Zarovnejte kabel antén WLAN do držáku a připojte antény ke kartě WLAN.

5. Našroubujte zpět šrouby, které zajišťují panel displeje a držáky.

6. Připojte kabel kamery k modulu kamery.

7. Nasaďte rámeček displeje.

65

8. Namontujte

sestavu displeje.

9. Nasaďte opěrku rukou.

10. Vložte klávesnici.

11. Nasaďte kryt závěsů.

12. Vložte baterii.

13. Postupujte podle pokynů v části

Po manipulaci uvnitř počítače.

66

24

Vyjmutí kabelu LVDS (Low-Voltage

Differential Signaling)

1. Postupujte podle pokynů v části

Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte baterii.

3. Sejměte kryt závěsů.

4. Vyjměte klávesnici.

5. Vyjměte optickou jednotku.

6. Sejměte opěrku rukou.

7. Demontujte sestavu displeje.

8. Sejměte rámeček displeje.

9. Vyjměte panel displeje.

10. Odstraňte lepicí pásku, která zajišťuje připojení kabelu LVDS.

11. Odpojte kabel LVDS od panelu displeje.

67

12. Odlepte celý kabel displeje od panelu displeje.

Vložení kabelu LVDS (Low-Voltage Differential

Signaling)

1. Přilepte kabel displeje k panelu displeje.

2. Připojte kabel displeje ke konektoru na panelu displeje a zajistěte připojení lepicí páskou.

3. Vložte panel displeje.

4. Nasaďte rámeček displeje.

5. Namontujte

sestavu displeje.

6. Nasaďte opěrku rukou.

7. Vložte optickou jednotku.

68

8. Vložte klávesnici.

9. Nasaďte kryt závěsů.

10. Vložte baterii.

11. Postupujte podle pokynů v části

Po manipulaci uvnitř počítače.

69

70

25

Přístup k programu Nastavení systému

1. Zapněte (nebo restartujte) počítač.

2. Po zobrazení modrého loga DELL sledujte výzvu ke stisknutí klávesy F2.

3. Ihned po zobrazení výzvy ke stisknutí klávesy F2 stiskněte klávesu <F2>.

POZNÁMKA: Výzva ke stisknutí klávesy F2 naznačuje, že je klávesnice inicializována.

Tato výzva se může zobrazit velmi rychle, je tedy třeba sledovat displej a poté stisknout klávesu <F2>. Stisknete-li klávesu <F2> ještě před tím, než jste k tomu vyzváni, toto stisknutí nebude platné.

4. Jestliže čekáte příliš dlouho a objeví se logo operačního systému, počkejte, dokud se nezobrazí plocha operačního systému Microsoft Windows. Teprve poté vypněte počítač a akci opakujte.

Přehled programu Nastavení systému

Program Nastavení systému vám umožňuje:

• Změnit informace o konfiguraci systému po přidání, změně nebo odebrání hardwaru v počítači,

• nastavit nebo změnit uživatelem volitelné možnosti, například heslo,

• zjistit aktuální velikost paměti nebo nastavit typ nainstalovaného pevného disku.

Než začnete používat program Nastavení systému, je vhodné si zapsat informace na obrazovkách tohoto programu pro pozdější potřebu.

VÝSTRAHA: Jestliže nejste velmi pokročilý uživatel počítačů, neměňte nastavení tohoto programu. Některé změny by mohly zapříčinit nesprávné fungování vašeho počítače.

71

Obrazovky programu Nastavení systému

Menu

(Nabídka)

Options List

(Seznam možností)

Options Field

(Pole možností)

Zobrazuje se v horní části okna programu Nastavení systému. Toto pole zpřístupňuje nabídku možností programu Nastavení systému. Procházení je umožněno klávesami <Šipka vlevo> a <Šipka vpravo>. Po výběru možnosti Menu (Nabídka) se v poli Options List (Seznam možností) zobrazí jednotlivé volby popisující hardware nainstalovaný v počítači.

Zobrazuje se v horní části okna programu Nastavení systému. Toto pole zpřístupňuje nabídku možností programu Nastavení systému. Procházení je umožněno klávesami <Šipka vlevo> a <Šipka vpravo>. Po výběru možnosti Menu (Nabídka) se v poli Options List (Seznam možností) zobrazí jednotlivé volby popisující hardware nainstalovaný v počítači.

Zobrazuje se na pravé straně okna Options List (Seznam možností) a obsahuje informace o každé možnosti uvedené v poli Options List

(Seznam možností). V tomto poli můžete najít informace o počítači a provést změny aktuálního nastavení. Stisknutím klávesy <Enter> můžete provést změny aktuálního nastavení. Stisknutím klávesy <ESC> se vrátíte k poli Options List (Seznam možností).

POZNÁMKA: Některé možnosti v seznamu Pole možností nejsou měnitelné.

Help

(Nápověda)

Zobrazuje se na pravé straně okna programu Nastavení systému a obsahuje informace nápovědy o položce vybrané v poli Options List

(Seznam možností).

Následující klávesy slouží k procházení obrazovek programu Nastavení systému:

Klávesa

< F2 >

Akce

Zobrazí informace o vybrané položce v programu

Nastavení systému.

<Esc>

Ukončit aktuální zobrazení nebo přepnout aktuální zobrazení na stránku Exit (Ukončit) v programu

Nastavení systému.

<Šipka nahoru> a <Šipka dolů> Vybere položku k zobrazení.

<Šipka vlevo> a <Šipka vpravo>

Vybere nabídku k zobrazení.

72

Klávesa

– a +

<Enter>

< F9 >

< F10 >

Akce

Změní stávající hodnotu položky.

Vybere podnabídku nebo provede příkaz.

Nahraje výchozí nastavení.

Uloží aktuální nastavení a ukončí program Nastavení systému.

Možnosti programu Nastavení systému

Hlavní

System Information (Informace o systému) Zobrazí číslo modelu počítače.

System Date (Systémové datum)

System Time (Systémový čas)

BIOS Version (Verze systému BIOS)

Product Name (Název produktu)

Service Tag (Výrobní číslo)

Vynuluje datum interního kalendáře počítače.

Vynuluje čas interních hodin počítače.

Zobrazí verzi systému BIOS.

Zobrazí název produktu a číslo modelu.

Zobrazí servisní číslo počítače.

Asset Tag (Inventární číslo) Zobrazí inventární číslo počítače (je-li k dispozici).

CPU Type (Typ procesoru) Zobrazí typ procesoru.

CPU Speed (Taktovací frekvence procesoru) Zobrazí rychlost procesoru.

CPU ID (Identifikační číslo procesoru) Zobrazí identifikační číslo procesoru).

L1 Cache size (Velikost cache L1)

L2 Cache size (Velikost cache L2)

L3 Cache size (Velikost cache L3)

Extended Memory (Rozšířená paměť)

Zobrazí velikost cache L1 procesoru.

Zobrazí velikost cache L2 procesoru.

Zobrazí velikost cache L3 procesoru.

Zobrazí velikost paměti instalované v počítači.

System Memory (Systémová paměť)

Memory Speed (Rychlosti paměti)

Fixed HDD (Fixní pevný disk)

Zobrazí velikost nainstalované paměti v počítači.

Zobrazí rychlost paměti.

Zobrazí číslo modelu a kapacitu pevného disku.

73

SATA ODD (Optická jednotka SATA) Zobrazí číslo modelu a kapacitu optické jednotky.

AC Adapter Type (Typ napájecího adaptéru) Zobrazí typ napájecího adaptéru.

Advanced (Pokročilé možnosti)

Intel SpeedStep (Funkce Intel

SpeedStep)

Virtualization (Virtualizace)

Integrated NIC (Integrovaná síťová karta)

USB Emulation (Emulace

USB)

USB Wake Support (Podpora probuzení pomocí USB)

SATA Operation (Provozní režim SATA)

Adapter Warnings (Varování adaptéru)

Function Key Behavior

(Chování funkce kláves)

Charger Behavior (Chování nabíječky)

Miscellaneous Devices

(Různá zařízení)

Povolí nebo zakáže funkci

Intel SpeedStep.

Povolí nebo zakáže funkci

Virtualization (Virtualizace).

Povolí nebo zakáže napájení integrované síťové karty.

Povolí nebo zakáže funkci

USB Emulation (Emulace

USB).

Umožňuje povolit zapnutí systému z pohotovostního režimu pomocí zařízení USB.

Tato funkce je povolena pouze v případě, je-li připojen napájecí adaptér.

Nastavte provozní režim

SATA do režimu AHCI, nebo

ATA.

Povolí nebo zakáže varování adaptéru.

Specifikuje chování funkční klávesy <Fn> .

Specifikuje, která baterie se bude po připojení ke zdroji střídavého napětí nabíjet.

Tato pole umožňují povolení nebo zakázání různých integrovaných zařízení.

Výchozí nastavení: Enabled

(Povoleno)

Výchozí nastavení: Enabled

(Povoleno)

Výchozí nastavení: Enabled

(Povoleno)

Výchozí nastavení: Enabled

(Povoleno)

Výchozí nastavení: Disabled

(Zakázáno)

Výchozí nastavení: AHCI

Výchozí nastavení: Enabled

(Povoleno)

Výchozí nastavení: Function key first (Nejprve funkční klávesa)

Výchozí nastavení: povoleno.

74

Security (Zabezpečení)

Set Service Tag (Zadat výrobní číslo)

Set Supervisor Password (Nastavit heslo správce)

Set HDD Password (Nastavit heslo pevného disku)

Password ByPass (Vynechání hesla)

Computrace (Technologie Computrace)

V tomto poli se zobrazuje výrobní číslo vašeho systému. Jestliže nebylo dosud zadáno, můžete jej vložit prostřednictvím tohoto pole.

Umožňuje změnit nebo vymazat heslo správce.

Umožňuje nastavit heslo interního pevného disku.

Umožní vám obejít výzvy pro zadání systémového hesla a hesla pro vnitřní pevný disk během restartování systému nebo při obnově z režimu hibernace.

Povolí nebo zakáže funkci Computrace na vašem počítači.

Boot (Zavádění systému)

Boot Priority Order (Pořadí priorit při zavádění)

Specifikuje pořadí jednotlivých zařízení, z nichž se při zapnutí počítače zavádí systém.

Hard Disk Drives (Jednotky pevných disků) Specifikuje, z kterého pevného disku se zavede systém.

USB Storage Device (Paměťové zařízení USB) Specifikuje, z kterého paměťového zařízení

USB se zavede systém.

CD/DVD ROM Drives (Jednotky CD/DVD

ROM)

Network (Síť)

Specifikuje, z kterého disku CD/DVD se zavede systém.

Specifikuje, z kterého síťového zařízení se zavede systém.

Exit (Ukončení)

V této části můžete uložit, zrušit či nahrát výchozí nastavení před ukončením programu Nastavení systému.

75

76

26

Zvukové signály diagnostiky

Systém může při spouštění vydávat řadu pípnutí, pokud nelze chyby nebo problémy zobrazit na displeji. Tato řada zvuků neboli zvukových signálů označuje různé problémy. Prodleva mezi jednotlivými pípnutími je 300 ms, prodleva mezi jednotlivými sadami pípnutí je 3 s a pípnutí trvá 300 ms. Po každém pípnutí a každé sadě pípnutí systém BIOS rozpozná případné stisknutí tlačítka napájení. Pokud uživatel tlačítko stiskne, systém BIOS ukončí smyčky a systém normálně vypne a zapne.

Signál Příčina a postup řešení problému

1

Byla zjištěna chyba v kontrolním součtu ROM BIOS nebo součet probíhá.

Došlo k poruše základní desky, poškození systému BIOS nebo poruše paměti ROM.

2

3

4

5

6

7

8

Nebyla zjištěna žádná paměť RAM.

Nebyly zjištěny žádné paměťové moduly.

Došlo k chybě čipové sady (čipová sada North Bridge a South Bridge, chyba DMA/

IMR/časovače), chybě testu hodin, chybě brány A20, chybě čipu Super I/O nebo chybě testu řadiče klávesnice.

Došlo k poruše základní desky.

Došlo k chybě čtení/zápisu paměti RAM.

Došlo k poruše paměti.

Došlo k chybě napájení hodin reálného času.

Došlo k poruše baterie čipu CMOS.

Došlo k chybě testu systému BIOS grafické karty.

Došlo k poruše grafické karty.

Došlo k poruše procesoru.

Došlo k poruše procesoru.

Displej.

Došlo k poruše displeje.

77

Indikátory stavu baterie

Jestliže je počítač připojen k elektrické zásuvce, svítí indikátor stavu baterie následujícím způsobem:

Střídavě bliká žlutý a bílý indikátor: K notebooku je připojen neověřený napájecí adaptér nebo adaptér, který zařízení Dell nepodporují.

Střídavě bliká žlutý indikátor a svítí bílý indikátor: Dočasné selhání baterie při připojení napájecího adaptéru.

Stále bliká žlutý indikátor: Úplné selhání baterie při připojení napájecího adaptéru.

Indikátor nesvítí : Baterie se nachází v režimu úplného nabití při připojení napájecího adaptéru.

Svítí bílý indikátor – Baterie se nabíjí při připojeném napájecím adaptéru.

Indikátory stavu zařízení

Rozsvítí se po zapnutí počítače. Bliká, jestliže je počítač v režimu řízení spotřeby.

Rozsvítí se, jestliže počítač čte či zapisuje data.

Svítí nebo bliká dle stavu nabití baterie.

Rozsvítí se, jestliže je aktivována bezdrátová síť.

78

27

Technické údaje

POZNÁMKA: Nabízené možnosti se mohou lišit podle oblasti. Následující technické

údaje představují pouze zákonem vyžadované minimum dodávané s počítačem. Další informace o konfiguraci počítače získáte kliknutím na tlačítko Start

Nápověda

a podpora.Výběrem příslušné možnosti zobrazíte informace o počítači.

Systémové informace

Čipová sada

Vostro 1450/Vostro 1550

Vostro 1440/Vostro 1540

Šířka sběrnice DRAM

Paměť Flash EPROM

Intel HM67

Intel HM57

64 bitů

SPI 32 Mb

Procesor

Typy

• Intel Celeron

• Intel Core řady i3

• Intel Core řady i5 až 6 MB

1333 MHz

Cache L2

Frekvence externí sběrnice

Paměť

Konektor paměti

Kapacita paměti

Typ paměti

Minimální velikost paměti

Maximální velikost paměti dva sloty SODIMM

1 GB, 2 GB nebo 4 GB

DDR3 SDRAM (1333 MHz)

1 GB

8 GB

79

Zvuk

Typ

Řadič

Převod stereofonního signálu

Rozhraní:

Vnitřní

Vnější

Reproduktory

Ovládání hlasitosti

Video

Typ grafiky

Datová sběrnice:

UMA

Samostatná

Řadič grafické karty:

UMA

Vostro 1450/Vostro 1550

Vostro 1440/Vostro 1540

Samostatná

Vostro 1440

Vostro 1450

80 zvuk High Definition 2.1

IDT 92HD87B1

24bitový (analogový na digitální a digitální na analogový)

High Definition Audio konektor vstupu mikrofonu/konektor stereofonních sluchátek/konektor externích reproduktorů dva 2wattové reproduktory funkční klávesy na klávesnici a nabídky programů

• integrovaná na základní desce

• samostatná

Integrovaná grafická karta

• PCI-E x16 Gen1

• PCI-E x16 Gen2

Grafická karta Intel HD

• Grafická karta Intel HD

• Grafická karta Intel HD 3000

Grafická karta Intel HD

AMD Radeon HD6450M

AMD Radeon HD6470M

Kamera

Rozlišení kamery

Grafické rozlišení

Komunikace

Síťový adaptér

Bezdrátové připojení

Porty a konektory

Zvuk

Video

Síťový adaptér

USB

Čtečka paměťových karet

Displej

Typ

Velikost

Vostro 1440/Vostro 1450

Vostro 1540/Vostro 1550

Rozměry: Vostro 1440/Vostro 1450

Výška

Šířka

Úhlopříčka

Aktivní oblast (X/Y)

Rozměry: Vostro 1540/Vostro 1550

Výška

1,3 megapixelů

640 × 480 při 30 snímcích/s (maximum)

Ethernet LAN 10/100/1000 Mb/s síť WLAN (Wireless Local Area Network) konektor mikrofonu, konektor pro stereofonní sluchátka/reproduktory

• jeden 15kolíkový konektor VGA

• jeden 19kolíkový konektor HDMI jeden konektor RJ-45 tři 4kolíkové konektory USB 2.0

jedna čtečka 3 v 1 (karty SD/MMC/MS) displej HD WLED TrueLife, displej HD WLED AG

14,0 palců

15,0 palců

192,50 mm (7,58 palce)

324,00 mm (12,76 palce)

355,60 mm (14,00 palce)

344,23 mm x 193,54 m m

193,50 mm (7,62 palce)

81

Displej

Šířka

Úhlopříčka

Aktivní oblast (X/Y)

Maximální rozlišení

Maximální jas

Provozní úhel

Obnovovací frekvence

Minimální pozorovací úhly:

Horizontální

Vertikální

Rozteč pixelů

Klávesnice

Počet kláves:

Dotyková podložka

Aktivní oblast:

Osa X

Osa Y

Baterie

Typ

Rozměry:

Výška

Šířka

Hloubka

Hmotnost

82

344,20 mm (13,55 palce)

396,24 mm (15,60 palce)

344,23 mm x 193,54 mm

1366 x 768 pixelů s 262 tis. barvami

220 nitů

0° (zavřený) až 140°

60 Hz

40/40

15/30 (H/L)

0,23 mm x 0,23 mm

Spojené státy a Kanada: 86 kláves, Evropa a Brazílie: 87 kláves, Japonsko: 90 kláves

90,00 mm (3,54 palce)

49,00 mm (1,93 palce)

6článková lithium-iontová baterie (2,20 Wh)

20,20 mm (0,80 palce)

208,36 mm (8,20 palce)

56,52 mm (2,22 palce)

0,33 kg (0,73 liber)

Baterie

Doba nabíjení

Napětí

Teplotní rozsah:

Provozní

Neprovozní

Knoflíková baterie

Adaptér střídavého proudu

Typ:

Vostro 1440/ Vostro 1450/Vostro

1540/Vostro 1550 s integrovanou grafickou kartou

Vostro 1440 se samostatnou grafickou kartou

Vostro 1450 se samostatnou grafickou kartou

Vstupní napětí

Vstupní proud (maximální)

Vstupní frekvence

Výstupní výkon

Výstupní proud

65 W

90 W

Jmenovité výstupní napětí

Rozměry:

Výška

Šířka

Hloubka přibližně 4 hodiny (je-li počítač vypnutý)

11,1 V stejnosměrné

0 °C až 35 °C

–40 °C až 65 °C

3V lithiová knoflíková baterie CR2032

65 W

65 W

90 W

100 až 240 V stř.

1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,10 A

50 až 60 Hz

65 W nebo 90 W

3,34 A (stálý)

4,62 A

19,50 V ss. (+/- 1,0 V ss.)

28,20 mm (1,11 palce)

57,90 mm (2,28 palce)

137,16 mm (5,40 palce)

83

Adaptér střídavého proudu

Teplotní rozsah:

Provozní

Neprovozní

Rozměry

Vostro 1440 / Vostro 1450:

Výška (s panelem WLED)

Šířka

Hloubka

Hmotnost (minimální)

Vostro 1540 / Vostro 1550:

Výška (s panelem WLED)

Šířka

Hloubka

Hmotnost (minimální)

Životní prostředí

Teplota:

Provozní

Úložiště

Relativní vlhkost (maximální):

Provozní

Úložiště

Nadmořská výška (maximální):

Provozní

Neprovozní

0 až 40 °C

–40 až 70 °C (–40 až 158 °F)

31,50 až 34,70 mm (1,24 až 1,36 palce)

342,00 mm (13,46 palce)

244 mm (9,60 palce)

2,2 kg (4,85 lb)

31,50 mm až 34,50 mm (1,24 palce až

1,35 palce)

376,00 mm (14,80 palce)

260 mm (10,23 palce)

2,37 kg (5,22 lb)

0 °C až 35 °C

–40 °C až 65 °C

10 až 90 % (nekondenzující)

5 až 95 % (nekondenzující)

–15,2 až 3 048 m (–50 až 10 000 stop)

–15,2 až 10 668 m (–50 až 35 000 stop)

84

Životní prostředí

Úroveň uvolňování znečišťujících látek do ovzduší

G1 dle normy ISA-71.04–1985

85

86

Jak kontaktovat společnost Dell

28

POZNÁMKA: Pokud nemáte aktivní internetové připojení, můžete najít kontaktní informace na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v katalogu produktů společnosti Dell.

Společnost Dell nabízí několik možností online a telefonické podpory a služeb. Jejich dostupnost závisí na zemi a produktu a některé služby nemusí být ve vaší oblasti k dispozici.

Kontaktování společnosti Dell se záležitostmi týkajícími se prodejů, technické podpory nebo zákaznického servisu:

1. Navštivte stránky support.dell.com.

2. Vyberte si kategorii podpory.

3. Pokud nejste zákazníkem v USA, vyberte kód země v dolní části stránky nebo kliknutím na tlačítko Vše zobrazte více voleb.

4. Podle potřeby vyberte příslušné servisní služby nebo linku podpory.

87

advertisement

Related manuals

advertisement

Table of contents