Dell Vostro 1550 laptop Brugermanual

Add to My manuals
87 Pages

advertisement

Dell Vostro 1550 laptop Brugermanual | Manualzz

Dell Vostro 1540/1550

Brugervejledning

Forordningsmodel P18F

Forordningstype P18F001,P18F002

Bemærk, Forsigtig, og Advarsel

BEMÆRK: BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt.

FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver mulig skade på hardware eller tab af data, hvis anvisningerne ikke bliver fulgt.

ADVARSEL: ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Oplysningerne i denne udgivelse kan ændres uden varsel.

©

2011 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker, som bliver anvendt i dette dokument: Dell

, DELL-logoet, Dell Precision

, Precision ON

,

ExpressCharge

, Latitude

, Latitude ON

, OptiPlex

, Vostro

og Wi-Fi Catcher

er varemærker, som tilhører Dell Inc. Intel

®

, Pentium

®

, Xeon

®

, Core

, Atom

, Centrino

®

og Celeron

®

er registrerede varemærker eller varemærker, som tilhører Intel Corporation i USA og andre lande. AMD

®

er et registreret varemærke og AMD Opteron

, AMD Phenom

, AMD Sempron

, AMD Athlon

, ATI Radeon

og

ATI FirePro

er varemærker, som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft

®

, Windows

®

, MS-DOS

®

,

Windows Vista

®

, Windows Vista start.knappen og Office Outlook

®

er enten varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Blu-ray Disc

er et varemærke, som ejes af Blu-ray Disc Association (BDA) og er udstedt i licens til brug på diske og afspiller. Mærket med ordene Bluetooth

®

er et registreret varemærke og ejes af Bluetooth

®

SIG, Inc. og al brug af nærværende mærke af Dell Inc. er iht. licens. Wi-Fi

®

er et registreret varemærke, som ejes af Wireless Ethernet

Compatibility Alliance, Inc.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. frasiger sig enhver form for ejendomsret til andre varemærker og -navne, som ikke tilhører Dem.

2011 – 08

Rev. A00

Indholdsfortegnelse

Bemærk, Forsigtig, og Advarsel..................................................................2

Kapitel 1: Sådan arbejder du med computeren........................................7

Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele

.................................................7

Anbefalede værktøjer

........................................................................................................9

Sådan slukker du computeren

..........................................................................................9

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele

..........................................9

Kapitel 2: Sådan fjernes batteriet.............................................................11

Sådan installeres batteriet

..............................................................................................12

Kapitel 3: Sådan fjernes SD-kortet (Secure Digital)..............................13

Sådan Installeres SD-kortet (Secure Digital)

..................................................................14

Kapitel 4: Sådan fjernes hængselsdækslet.............................................15

Sådan installeres hængseldækslet

.................................................................................16

Kapitel 5: Sådan fjernes tastaturet...........................................................17

Sådan installeres tastaturet

............................................................................................18

Kapitel 6: Sådan fjernes det optisk drev..................................................19

Sådan Installeres det optisk drev

....................................................................................20

Kapitel 7: Sådan fjernes hukommelsesmodulet.....................................21

Sådan installeres hukommelseskodulet

.........................................................................22

Kapitel 8: Sådan fjernes håndledsstøtten...............................................23

Sådan installeres håndledsstøtten

..................................................................................24

Kapitel 9: Sådan fjernes tænd/sluk-knappens kort................................27

Sådan installeres tænd/sluk-knappens kort

...................................................................28

Kapitel 10: Sådan fjernes harddisken......................................................31

Sådan installeres harddisken

..........................................................................................32

Kapitel 11: Sådan fjernes kort til trådløst lokalnetværk (Wireless

Local Area Network – WLAN)...................................................................33

Sådan installeres kort til trådløst lokalnetværk (Wireless Local Area Network –

WLAN)

.............................................................................................................................34

Kapitel 12: Sådan fjernes knapcellebatteriet..........................................35

Sådan installeres knapcellebatteriet

..............................................................................36

Kapitel 13: Sådan fjernes USB-kortet......................................................37

Sådan Installeres USB-kortet

.........................................................................................38

Kapitel 14: Sådan fjernes mikrofonen......................................................39

Sådan installeres mikrofonen

.........................................................................................40

Kapitel 15: Fjern CPU-blæsermodulet og kølelegemet..........................41

Installer CPU-blæsermodulet og kølelegemet

................................................................42

Kapitel 16: Sådan fjernes processoren....................................................43

Sådan installeres processoren

.......................................................................................44

Kapitel 17: Sådan fjernes bundkortet.......................................................45

Sådan installeres bundkortet

..........................................................................................46

Kapitel 18: Sådan fjernes højttalerne.......................................................49

Sådan installeres højtalerne

...........................................................................................51

Kapitel 19: Sådan fjernes skærmmodulet................................................53

Sådan installeres skærmmodulet

....................................................................................55

Kapitel 20: Sdan fjernes DC-in-porten og -beslaget..............................57

Sådan installeres DC-in-porten og -beslaget

..................................................................59

Kapitel 21: Sådan fjernes skærmrammen...............................................61

Sådan installeres skærmrammen

...................................................................................62

Kapitel 22: Sådan fjernes kameraet.........................................................63

Sådan installeres kameraet

............................................................................................64

Kapitel 23: Sådan fjernes skærmpanelet.................................................65

Sådan installeres skærmpanelet

.....................................................................................67

Kapitel 24: Sådan fjernes LVDS (Low-Voltage Differential

Signaling)-kablet.........................................................................................69

Sådan installeres LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)-kablet

.............................70

Kapitel 25: Sådan åbnes System Setup (Systeminstallation)...............73

System Setup (Systeminstallation) Oversigt

...................................................................73

Skærmene System Setup (Systeminstallation)

...............................................................74

Indstillinger i System Setup (Systeminstallation)

............................................................75

Kapitel 26: Diagnostic Beep Codes (bipkoder til diagnosticering)......79

Indikatorer for batteristatus

............................................................................................80

Statusindikatorer for enhed

............................................................................................80

Kapitel 27: Specifikationer.........................................................................81

Kapitel 28: Kontakt Dell...............................................................................87

6

Sådan arbejder du med computeren

1

Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele

Følg nedenstående sikkerhedsretningslinjer for at beskytte computeren mod potentielle skader og af hensyn til din egen sikkerhed. Hvis intet andet er angivet bygger hver fremgangsmåde i dette dokument på følgende forudsætninger:

• Du har udført trinnene i Sådan arbejder du med computeren.

• Du har læst sikkerhedsoplysningerne, som fulgte med computeren.

• En komponent kan genmonteres eller – hvis købt separat – installeres ved at udføre fjernelsesproceduren i omvendt rækkefølge.

ADVARSEL: Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsoplysninger, der fulgte med computeren. Du kan finde yderligere oplysninger om best practices for sikkerhed på webstedet Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

FORSIGTIG: Mange reparationer kan kun udføres af en certificeret servicetekniker.

Du bør kun udføre fejlfinding og enkle reparationer, hvis de er godkendt i produktdokumentationen eller som er anvist af vores online- eller telefonbaserede service- og supportteam. Skader, der skyldes servicering, der ikke er godkendt af

Dell, dækkes ikke af garantien. Læs og følg sikkerhedsinstruktionerne, der blev leveret sammen med produktet.

FORSIGTIG: For at undgå elektrostatisk afladning bør du jorde dig selv ved hjælp af en jordingsrem eller ved jævnligt at røre ved en umalet metaloverflade (f.eks. et stik på computerens bagside).

FORSIGTIG: Komponenter og kort skal behandles forsigtigt. Rør ikke ved kortenes komponenter eller kontaktområder. Hold et kort i kanterne eller i dets metalbeslag.

Hold en komponent som f.eks. en processor ved dens kanter og ikke ved dens ben.

7

FORSIGTIG: Når du frakobler et kabel, skal du tage fat i dets stik eller dets trækflig og ikke i selve kablet. Nogle kabler har stik med låsetappe. Hvis du frakobler et sådant kabel, bør du trykke på låsetappene, før du frakobler kablet. Når du trækker stik fra hinanden, skal du sikre at de flugter for at undgå at bøje stikkets ben. Du bør også sikre dig, at begge stik sidder rigtigt og flugter med hinanden, inden du sætter et kabel i.

BEMÆRK: Computerens og visse komponenters farve kan afvige fra, hvad der vist i dette dokument.

Inden du udfører arbejde på computerens indvendige dele, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at forebygge skader på computeren.

1. Sørg for, at arbejdsoverfladen er jævn og ren for at forhindre, at computerdækslet bliver ridset.

2. Sluk computeren (se

Sådan slukkes computeren).

3. Hvis computeren er tilsluttet en dockingenhed (tildocked) som f.eks. den valgfrie Media Base eller Batteriskive, skal du fradocke den.

FORSIGTIG: Frakobl, for at frakoble et netværkskabel, først kablet fra computeren, og frakobl det derefter fra netværksenheden.

4. Frakobl alle netværkskabler fra computeren.

5. Tag stikkene til computeren og alle tilsluttede enheder ud af stikkontakterne.

6. Luk skærmen og vend computeren om på et fladt arbejdsunderlag.

BEMÆRK: For at undgå at beskadige bundkortet skal du fjerne det primære batteri, inden du servicerer computeren.

7. Fjern det primære batteri.

8. Vend computeren om igen.

9. Åbn skærmen.

10. Tryk på tænd/sluk-knappen for at jorde bundkortet.

FORSIGTIG: For at sikre dig imod elektriske stød skal du altid tage computeren ud af stikkontakten, før du åbner skærmen.

FORSIGTIG: Inden du rører ved noget inde i computeren, skal du jorde dig selv ved at røre en umalet metaloverflade som f.eks. metallet på bagsiden af computeren.

Fjern statisk elektricitet, som kan beskadige de interne komponenter, ved røre ved en umalet overflade løbende under arbejdet.

11. Fjern alle installerede Expreskort eller chipkort fra deres stik.

8

Anbefalede værktøjer

Procedurerne i dette dokument kræver eventuelt følgende værktøj:

• Lille, almindelig skruetrækker

• Nr. 0 stjerneskruetrækker

• Nr. 1 stjerneskruetrækker

• En lille plastiksyl

• Cd med Flash BIOS-opdateringsprogram

Sådan slukker du computeren

FORSIGTIG: For at undgå datatab bør du gemme og lukke alle åbne filer og lukke alle åbne programmer, inden du slukker computeren.

1. Sådan lukker du operativsystemet:

• I Windows Vista :

Klik på Start , klik derefter på pilen i nederste højre hjørne på Start menuen som vist nedenfor, og klik derefter på Luk computeren.

• I Windows XP:

Klik på Start

Sluk computeren

Sluk . Computeren slukker, når operativsystemets nedlukningsproces er fuldført.

2. Sørg for, at computeren og alle tilsluttede enheder er slukket. Hvis computeren og de tilsluttede enheder ikke blev slukket automatisk, da du lukkede operativsystemet, skal du trykke på tænd/sluk-knappen i 4 sekunder for at slukke dem.

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele

Når du har udført eventuelle genmonteringer, skal du sikre dig, at alle eksterne enheder, kort og kabler er tilsluttet, inden du tænder computeren.

9

FORSIGTIG: For at undgå beskadigelse af computeren, må du kun bruge det batteri, der er beregnet til denne specifikke Dell-computer. Anvend ikke batterier beregnet til andre Dell-computere.

1. Tilslut alle eksterne enheder f.eks. portreplikator, batterskive eller mediebase og genmonter alle kort, f.eks. ExpressCard.

2. Tilslut telefon- eller netværkskabler til computeren.

FORSIGTIG: For at tilslutte et netværkskabel skal du først sætte det i netværksenheden og derefter sætte det i computeren.

3. Genmonter batteriet.

4. Tilslut computeren og alle tilsluttede enheder til deres stikkontakter.

5. Tænd computeren

10

Sådan fjernes batteriet

1. Følg procedurerne i

Før du udfører arbejde på computeren.

2. Skub frigørelseslåsen for at låse batteriet op.

2

3. Skub batteriet og fjern det fra computeren.

11

Sådan installeres batteriet

1. Skub batteriet ind i dets stik indtil det klikker på plads.

2. Følg procedurerne i

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.

12

Sådan fjernes SD-kortet (Secure

Digital)

1. Følg procedurerne i

Før du udfører arbejde på computeren.

2. Tryk ind på SD-hukommelseskortet for at frigøre det fra computeren.

3

3. Træk hukommelseskortet ud af computeren.

13

Sådan Installeres SD-kortet (Secure Digital)

1. Skub hukommelseskortet ind i rummet indtil det er helt fastgjort med et kliklyd.

2. Følg procedurerne i

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.

14

Sådan fjernes hængselsdækslet

1. Følg procedurerne i

Før du udfører arbejde på computeren.

2. Fjern batteriet.

3. Fjern skruerne, der fastgør hængselsdækslet.

4

4. Vend computeren om og fjern hængselsdækslet.

15

Sådan installeres hængseldækslet

1. Installer hængseldækslet og tryk på det for a sikre dets forbindelse til computeren.

2. Vend computeren om og installer skruerne, der fastgør hængseldækslet.

3. Installer batteriet.

4. Følg procedurerne i

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.

16

Sådan fjernes tastaturet

1. Følg procedurerne i

Før du udfører arbejde på computeren.

2. Fjern batteriet.

3. Lirk for at frigøre de fire toptappe, der fastgør tastaturet til computeren.

5

4. Vend tastaturet om, og læg det på håndledsstøtten.

5. Frakobl tastaturets kabel fra bundkortet.

17

6. Fjern tastaturet fra computeren.

Sådan installeres tastaturet

1. Tilslut tastaturkablet til bundkortet.

2. Indsæt tastaturet i en vinkel på 30 grader i forhold til dets rum.

3. Tryk ned på tastaturet for at fastgøre toptappene.

4. Installer batteriet.

5. Følg procedurerne i

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.

18

Sådan fjernes det optisk drev

1. Følg procedurerne i

Før du udfører arbejde på computeren.

2. Fjern batteriet.

3. Fjern tastaturet.

4. Fjern skruen, der fastgør det optiske drev.

6

5. Lirk forsigtigt med en skruetrækker det optiske drev ud af computeren.

19

Sådan Installeres det optisk drev

1. Skub det optiske drev ind i drevrummet på kabinettets venstre side.

2. Stram skruen for at fastgøre det optiske drev til computeren.

3. Installer tastaturet.

4. Installer batteriet.

5. Følg procedurerne i

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.

20

7

Sådan fjernes hukommelsesmodulet

1. Følg procedurerne i

Før du udfører arbejde på computeren.

2. Fjern batteriet.

3. Fjern tastaturet.

4. Lirk fastgørelsesklemmerne væk fra hukommelsesmodulet indtil det springer op.

5. Fjern hukommelsesmodulet fra computeren.

21

Sådan installeres hukommelseskodulet

1. Indsæt hukommelsesmodulet i hukommelsessoklen.

2. Tryk ned på hukommelsesmodulet indtil fastgørelsesklemmerne fastgør hukommelsesmodulet.

3. Installer tastaturet.

4. Installer batteriet.

5. Følg procedurerne i

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.

22

Sådan fjernes håndledsstøtten

1. Følg procedurerne i

Før du udfører arbejde på computeren.

2. Fjern batteriet.

3. Fjern tastaturet.

4. Fjern skruerne, der fastgør bundstykket.

8

5. Vend computeren om og frakobl strømkortets kabel (1) og pegefeltets kabel

(2).

23

6. Fjern de skruer, som fastgør håndledsstøtten til computeren.

7. Lirk vha. en plastiksyl håndledsstøtten op for at frigøre alle tappene på bunden af, i venstre og højre side på håndledsstøtten. Løft, når alle tappene er frigjorte, håndledsstøtten op fra computeren og fjern den.

Sådan installeres håndledsstøtten

1. Indsæt håndledsstøtten hen imod skærmen i en vinkel på 30 grader.

2. Flugt og juster håndledsstøtten på plads inden den trykkes ned for at fastgøre alle tappene.

3. Tilslut strømkortets kabel og pegefeltets kabel til deres respektive stik.

4. Installer de skruer, der fastgør håndledsstøtten til computeren.

5. Vend computeren om og installer skruerne, der fastgør bundstykket.

6. Installer tastaturet.

24

7. Installer batteriet.

8. Følg procedurerne i

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.

25

26

Sådan fjernes tænd/sluk-knappens kort

9

1. Følg procedurerne i

Før du udfører arbejde på computeren.

2. Fjern batteriet.

3. Fjern tastaturet.

4. Fjern håndfladestøtten.

5. Skræl kablet til strømknappens kort af det klæbende, der fæstner det til håndledsstøtten.

6. Vend håndledsstøtten rundt, og fjern skruen, der fastgør tænd/slukknappens kort til håndledsstøtten.

27

7. Løft tænd/sluk-knappens kort op og frigør kablet til tænd/sluk-knappens kort gennem åbningen.

Sådan installeres tænd/sluk-knappens kort

1. Indsæt kablet til tænd/sluk-knappens kort gennem åbningen.

2. Fastgør tænd/sluk-knappens kort til dets rum.

3. Installer skruen for at fastgør tænd/sluk-knappens kort.

4. Vend computeren rundt og påsæt tænd/sluk-knappens kort til håndledsstøtten.

5. Installer håndledsstøtten.

6. Installer tastaturet.

7. Installer batteriet.

28

8. Følg procedurerne i

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.

29

30

Sådan fjernes harddisken

1. Følg procedurerne i

Før du udfører arbejde på computeren.

2. Fjern batteriet.

3. Fjern tastaturet.

4. Fjern håndfladestøtten.

5. Skub harddisken og løft den ud af computeren.

10

6. Fjern skruerne, der fastgør harddiskbeslaget og frigør det fra harddisken.

31

Sådan installeres harddisken

1. Installer harddiskbeslaget på harddisken.

2. Stram skruerne for at fastgøre harddiskbeslaget.

3. Anbring harddisken i dets rum og skub det hen imod SATA-stikket for at fastgøre det til bundkortet.

4. Installer håndledsstøtten.

5. Installer tastaturet.

6. Installer batteriet.

7. Følg procedurerne i

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.

32

Sådan fjernes kort til trådløst lokalnetværk (Wireless Local Area

Network – WLAN)

11

1. Følg procedurerne i

Før du udfører arbejde på computeren.

2. Fjern batteriet.

3. Fjern tastaturet.

4. Fjern håndfladestøtten.

5. Frakobl alle antennerne tilsluttet WLAN-kortet.

6. Lirk låsen for at frigøre WLAN-kortet fra dets rum.

33

7. Fjern WLAN-kortet fra computeren.

Sådan installeres kort til trådløst lokalnetværk

(Wireless Local Area Network – WLAN)

1. Skub WLAN-kortet ind i dets stik.

2. Klik WLAN-kortet på låsen for at fastgøre det på plads.

3. Tilslut antennerne i henhold til farvekoden på WLAN-kortet.

4. Installer håndledsstøtten.

5. Installer tastaturet.

6. Installer batteriet.

7. Følg procedurerne i

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.

34

Sådan fjernes knapcellebatteriet

12

1. Følg procedurerne i

Før du udfører arbejde på computeren.

2. Fjern batteriet.

3. Fjern tastaturet.

4. Fjern håndfladestøtten.

5. Tag knapcellebatteriets kabelstik ud af bundkortet.

6. Fjern knapcellebatteriet fra computeren.

35

Sådan installeres knapcellebatteriet

1. Installer knapcellebatteriet i knapcellebatterirummet.

2. Tilslut knapcellebatteriets kabel til bundkortet.

3. Installer håndledsstøtten.

4. Installer tastaturet.

5. Installer batteriet.

6. Følg procedurerne i

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.

36

Sådan fjernes USB-kortet

1. Følg procedurerne i

Før du udfører arbejde på computeren.

2. Fjern batteriet.

3. Fjern tastaturet.

4. Fjern det

optiske drev.

5. Fjern håndfladestøtten.

6. Frakobl USB kortets kabel fra bundkortet.

13

7. Fjern skruen, der fastgør USB-kortet.

37

8. Løft USB-kortet op og fjern det fra computeren.

Sådan Installeres USB-kortet

1. Indsæt og flugt USB-kortet i dets rum på computeren.

2. Installer skruen, der fastgør USB-kortet.

3. Tilslut USB-kortets kabel til bundkortet.

4. Installer håndledsstøtten.

5. Installer det

optiske drev.

6. Installer tastaturet.

7. Installer batteriet.

8. Følg procedurerne i

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.

38

Sådan fjernes mikrofonen

1. Følg procedurerne i

Før du udfører arbejde på computeren.

2. Fjern batteriet.

3. Fjern tastaturet.

4. Fjern håndfladestøtten.

5. Frakobl mikrofonkablet fra bundkortet.

14

6. Løft op og fjern mikrofonen fra dens rum.

39

Sådan installeres mikrofonen

1. Indsæt og flugt mikrofonen ind i dens rum.

2. Tilslut mikrofonkablet til bundkortet.

3. Installer håndledsstøtten.

4. Installer tastaturet.

5. Installer batteriet.

6. Følg procedurerne i

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.

40

Fjern CPU-blæsermodulet og kølelegemet

1. Følg procedurerne i

Før du udfører arbejde på computeren.

2. Fjern batteriet.

3. Fjern tastaturet.

4. Fjern håndfladestøtten.

5. Frakobl kablet til CPU-blæseren fra bundkortet.

15

6. Fjern monteringsskruerne, der fastgør kølelegemet og CPU-blæsermodulet, ved at følge rækkefølgen på billedet.

41

7. Fjern kølelegemet og CPU-blæsermodulet fra computeren.

Installer CPU-blæsermodulet og kølelegemet

1. Anbring og flugt kølelegemet og CPU-blæsermodulet.

2. Stram monteringsskruerne for at fastgøre kølelegemet og CPUblæsermodulet.

3. Tilslut CPU-blæserens kabel til bundkortet.

4. Installer håndledsstøtten.

5. Installer tastaturet.

6. Installer batteriet.

7. Følg procedurerne i

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.

42

Sådan fjernes processoren

1. Følg procedurerne i

Før du udfører arbejde på computeren.

2. Fjern batteriet.

3. Fjern tastaturet.

4. Fjern håndfladestøtten.

5. Fjern

CPU-blæsermodulet og kølelegemet.

6. Drej processorens kamskrue imod urets retning.

16

7. Løft processoren op og fjern den fra computeren.

43

Sådan installeres processoren

1. Indsæt processoren i processorstikket. Sørg for at processoren er sat korrekt i.

2. Stram kamskruen i urets retning til den låste position.

3. Installer

CPU-blæsermodulet og kølelegemet.

4. Installer håndledsstøtten.

5. Installer tastaturet.

6. Installer batteriet.

7. Følg procedurerne i

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.

44

Sådan fjernes bundkortet

1. Følg procedurerne i

Før du udfører arbejde på computeren.

2. Fjern batteriet.

3. Fjern

SD-hukommelseskortet.

4. Fjern tastaturet.

5. Fjern det

optiske drev.

6. Fjern hukommelsesmodulet.

7. Fjern håndfladestøtten.

8. Fjern harddisken.

9. Fjern

WLAN-kortet.

10. Fjern

CPU-blæsermodulet og kølelegemet.

11. Frakobl skærmkablet (1), DC-in-kablet (2), USB-kortets kabel (3), højtalerkabel (4), lydkortets kabel (5) og knapcellebatteriets kabel (6).

17

12. Fjern skruerne, der fastgør bundkortet.

45

13. Løft bundkortet op i en vinkel og skub det ud af LAN-, VGA-, HDMI- og USBsoklerne.

Sådan installeres bundkortet

1. Indsæt bundkortet med LAN-, VGA-, HDMI- og USB-stik i deres respektive sokler og flugt bundkortet på plads.

2. Installer skruerne, der fastgør bundkortet.

3. Tilslut LCD-, DC-in-, USB-kort-, lydkort-, knapcellebatteri- og højtalerkablet.

4. Installer processoren.

5. Installer CPU-blæsermodulet og kølelegemet .

6. Installer

WLAN-kortet.

7. Installer harddisken.

46

8. Installer håndledsstøtten.

9. Installer hukommelsesmodulet.

10. Installer det

optiske drev.

11. Installer tastaturet.

12. Installer

SD-hukommelseskortet.

13. Installer batteriet.

14. Følg procedurerne i

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.

47

48

Sådan fjernes højttalerne

1. Følg procedurerne i

Før du udfører arbejde på computeren.

2. Fjern batteriet.

3. Fjern

SD-hukommelseskortet.

4. Fjern tastaturet.

5. Fjern det

optiske drev.

6. Fjern hukommelsesmodulet.

7. Fjern håndfladestøtten.

8. Fjern harddisken.

9. Fjern

WLAN-kortet.

10. Fjern

CPU-blæsermodulet og kølelegemet.

11. Fjern bundkortet.

12. Frigør højtalerkablet fra kabelkanalen.

18

13. Tryk på fastgørelseslåsene og løft venstre højtaler op.

49

14. Tryk på fastgørelseslåsene og løft højre højtaler op.

15. Fjern højtalermodulet og højtalerkablet fra computeren.

50

Sådan installeres højtalerne

1. Indsæt og fastgør venstre og højre højtaler i deres respektive rum.

2. Flugt og før højtaler kablet til kabinettet.

3. Installer bundkortet.

4. Installer processoren.

5. Installer

CPU-blæsermodulet og kølelegemet .

6. Installer WLAN-kortet.

7. Installer harddisken.

8. Installer håndledsstøtten.

9. Installer hukommelsesmodulet.

10. Installer det

optiske drev.

11. Installer tastaturet.

12. Installer SD-hukommelseskortet.

13. Installer batteriet.

14. Følg procedurerne i

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.

51

52

Sådan fjernes skærmmodulet

1. Følg procedurerne i

Før du udfører arbejde på computeren.

2. Fjern batteriet.

3. Fjern hængseldækslet.

4. Fjern tastaturet.

5. Fjern håndfladestøtten.

6. Frakobl LVDS-kablet fra bundkortet.

19

7. Frakobl WLAN-antennerne og frigør dem fra kabelkanalen på kabinettet.

53

8. Fjern skruerne, der fastgør venstre og højre hængsler.

9. Løft skærmmodulet op fra computeren og fjern.

54

Sådan installeres skærmmodulet

1. Indsæt skærmmodulets hængsler i deres holdere.

2. Installer skruerne, der fastgør begge hængsler.

3. Tilslut LVDS-kablet til bundkortet.

4. Flugt WLAN-antennernes føringskabel til dets holder og tilslut antennerne til WLAN-kortet.

5. Tilslut USB-kortets kabel.

6. Installer håndledsstøtten.

7. Installer tastaturet.

8. Installer hængseldækslet .

9. Installer batteriet.

10. Følg procedurerne i

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.

55

56

Sdan fjernes DC-in-porten og beslaget

1. Følg procedurerne i

Før du udfører arbejde på computeren.

2. Fjern batteriet.

3. Fjern hængseldækslet.

4. Fjern tastaturet.

5. Fjern håndfladestøtten.

6. Fjern skærmmodulet

7. Frakobl DC-in strømkablet fra bundkortet.

20

8. Fjern skruen, der fastgør DC-in-porten og -beslaget.

57

9. Løft beslaget til DC-in porten op.

10. Løft DC-in-porten op fra computeren og fjern.

58

Sådan installeres DC-in-porten og -beslaget

1. Indsæt DC-in-porten og -beslaget i deres rum.

2. Flugt beslaget og stram skruen, der fastgør beslaget og DC-in-porten.

3. Tilslut DC-in-kablet til bundkortet.

4. Installer skærmmodulet.

5. Installer håndledsstøtten.

6. Installer tastaturet.

7. Installer hængseldækslet .

8. Installer batteriet.

9. Følg procedurerne i

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.

59

60

Sådan fjernes skærmrammen

1. Følg procedurerne i

Før du udfører arbejde på computeren.

2. Fjern batteriet.

3. Lirk, startende fra bunden, rammens inderside ud fra skærmmodulet og arbejd dig til skærmrammens højre og venstre hjørner.

21

4. Fjern rammen fra skærmmodulet når alle tappene er løsnet.

61

Sådan installeres skærmrammen

1. Flugt skærmramme i linje med topdækslet.

2. Tryk, startende fra bundkanten, ned på skærmrammen for at fastgøre tappene.

3. Installer batteriet.

4. Følg procedurerne i

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.

62

Sådan fjernes kameraet

1. Følg procedurerne i

Før du udfører arbejde på computeren.

2. Fjern batteriet.

3. Fjern skærmrammen.

4. Frakobl kamerakablet fra kameramodulet.

22

5. Lirk låsen, løft kameraet op og fjern.

63

Sådan installeres kameraet

1. Indsæt og flugt kameramodulet til dets rum.

2. Tilslut kamerakablet til kameramodulet.

3. Installer skærmrammen.

4. Installer batteriet.

5. Følg procedurerne i

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.

64

Sådan fjernes skærmpanelet

1. Følg procedurerne i

Før du udfører arbejde på computeren.

2. Fjern batteriet.

3. Fjern hængseldækslet.

4. Fjern tastaturet.

5. Fjern håndfladestøtten.

6. Fjern skærmmodulet.

7. Fjern skærmrammen.

8. Frakobl kamerakablet fra kameramodulet.

23

9. Fjern skruerne, der fastgør skærmbeslagene og hængslerne.

65

10. Frigør de trådløse antenner fra det højre hængsel.

11. Frigør LVDS-kablet fra det venstre hængsel.

66

12. Løftskærmpanelet og beslagene op fra skærmens topdæksel

13. Fjern skruerne på venstre og højre skærmbeslag og fjern skærmpanelet.

Sådan installeres skærmpanelet

1. Påsæt venstre og højre beslag på skærmpanelet og fastgør skruerne.

2. Indsæt og før skærmkablet og de trådløse antenner til venstre og højre hængsler.

3. Flugt skærmpanelet med dets beslag til topdækslet.

4. Flugt WLAN-antennernes føringskabel til dets holder og tilslut antennerne til WLAN-kortet.

5. Installer skruerne, der fastgør skærmpanelet og beslagene.

6. Tilslut kamerakablet til kameramodulet.

67

7. Installer skærmrammen.

8. Installer skærmmodulet.

9. Installer håndledsstøtten.

10. Installer tastaturet.

11. Installer hængseldækslet .

12. Installer batteriet.

13. Følg procedurerne i

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.

68

Sådan fjernes LVDS (Low-Voltage

Differential Signaling)-kablet.

24

1. Følg procedurerne i

Før du udfører arbejde på computeren.

2. Fjern batteriet.

3. Fjern hængseldækslet.

4. Fjern tastaturet.

5. Fjern det

optiske drev.

6. Fjern håndfladestøtten.

7. Fjern skærmmodulet.

8. Fjern skærmrammen.

9. Fjern skærmpanelet.

10. Skræl tapen, der fastgør LVDS-kabeltilslutningen.

11. Frakobl LVDS-kablet fra skærmpanelet.

69

12. Skræl hele skærmskablet af klæberen, der fæstner det til skærmpanelet.

Sådan installeres LVDS (Low-Voltage Differential

Signaling)-kablet

1. Sæt skærmkablet fast til skærmpanelet.

2. Tilslut skærmkabelstikket til skærmpanelet og påsæt tapen, der fastgør det.

3. Installer skærmpanelet.

4. Installer skærmrammen.

5. Installer skærmmodulet.

6. Installer håndledsstøtten.

7. Installer det

optiske drev.

8. Installer tastaturet.

70

9. Installer hængseldækslet .

10. Installer batteriet.

11. Følg procedurerne i

Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele.

71

72

25

Sådan åbnes System Setup

(Systeminstallation)

1. Tænd (eller genstart) computeren.

2. Når det blå DELL-logo vises, skal du vente, indtil F2-prompten vises.

3. Når F2-prompten vises, skal du straks trykke på <F2>.

BEMÆRK: F2-prompten indikerer, at tastaturet er initialiseret. Denne prompt kan blive vist meget hurtigt, så du skal holde øje med den og derefter trykke på <F2> .

Hvis du trykker på <F2>, inden prompten vises, registreres tastetrykket ikke.

4. Hvis du venter for længe, og operativsystemlogoet vises, skal du vente, indtil du ser skrivebordet i Microsoft Windows. Luk derefter computeren ned, og forsøg igen.

System Setup (Systeminstallation) Oversigt

Med System Setup (Systeminstallation) kan du:

• ændre systemkonfigurationsoplysningerne, når du har tilføjet, ændret eller fjernet hardware i computeren.

• angive eller ændre en brugerdefinerbar indstilling, som f.eks.

brugeradgangskoden.

• aflæse aktuel hukommelsesmængde eller angive, hvilken type harddisk der er installeret.

Inden du foretager ændringer under System Setup (Systeminstallation), anbefales det, at du skriver oplysningerne fra skærmbilledet med System Setup

(Systeminstallation) ned, så du har dem til fremtidig reference.

FORSIGTIG: Medmindre du er en erfaren computerbruger, skal du undlade at ændre indstillingerne for dette program. Nogle ændringer kan bevirke, at computeren ikke fungerer korrekt.

73

Skærmene System Setup (Systeminstallation)

Menu

Options List

(Funktionsliste)

Options Field

(Funktionsfelt)

Vises øverst i vinduet System Setup (Systeminstallation). Feltet har en menu, der giver adgang til funktionerne i System Setup

(Systeminstallation). Tryk på < Venstre pil >- og < Højre pil >tasterne for at navigere. Når en Menuindstilling er fremhævet, viser

Options List (Funktionsliste) de funktioner, der definerer den hardware, som er installeret på computeren.

Vises øverst i vinduet System Setup (Systeminstallation). Feltet har en menu, der giver adgang til funktionerne i System Setup

(Systeminstallation). Tryk på < Venstre pil >- og < Højre pil >tasterne for at navigere. Når en Menuindstilling er fremhævet, viser

Options List (Funktionsliste) de funktioner, der definerer den hardware, som er installeret på computeren.

Vises til højre for Options List (Funktionsliste) og indeholder oplysninger om hver af de funktioner, der er vist i Options List . I dette felt kan du få vist oplysninger om computeren og foretage

ændringer til de aktuelle indstillinger. Tryk < Enter> for at foretage

ændringer i de aktuelle indstillinger. Tryk <ESC> for at vende tilbage til Options List (Funktionsliste).

BEMÆRK: Ikke alle de indstillinger, der er vist i Options Field

(Funktionsfelt), kan ændres.

Help (Hjælp) Vises til højre i systeminstallationsvinduet og indeholder hjælpeoplysninger om den funktion, der er valgt i Options List

(Funktionsliste) .

Anvend følgende taster til at navigere gennem skærmene i System Setup

(Systeminstallation):

Tastefunktion

< F2 >

< Esc >

< Op-pil > eller < Ned-pil >

Handling

Viser oplysninger om et emne valgt i System Setup

(Systeminstallation).

Afslut den aktuelle visning eller skift den aktuelle visning til siden Exit i System Setup

(Systeminstallation).

Vælg et emne, der skal vises.

74

Tastefunktion Handling

< Venstre-pil > eller < Højre-pil > Vælg en menu, der skal vises.

- eller +

< Enter >

Skift eksisterende emneværdi.

Vælg undermenuen eller udfør kommando.

< F9 >

< F10 >

Indlæs installationsstandard.

Gem aktuel konfiguration og afslut System Setup

(Systeminstallation).

Indstillinger i System Setup (Systeminstallation)

Main (Overordnet)

Systemoplysninger

System Date (Systemdato)

System Time (Systemtid)

BIOS Version (BIOS-version)

Product Name (Produktnavn)

Service Tag (Servicekode)

Asset Tag (Aktivkode)

CPU Type (CPU-type)

CPU Speed (CPU-hastighed)

Viser computerens modelnummer.

Nulstiller datoen på computerens interne kalender.

Nulstiller tiden på computerens interne ur.

Viser BIOS-revisionen.

Viser produktnavnet og modelnummeret.

Viser computerens servicekode.

Viser computerens aktivkode (hvis tilgængelig).

Viser processortypen.

Viser processorhastigheden.

CPU ID (CPU-id)

L1 Cache Size (L1-cache-størrelse)

L2 Cache Size (L2-cache-størrelse)

L3 Cache Size (L3-cache-størrelse)

Viser processorens id.

Viser processorens L1-cache-størrelse.

Viser processorens L2-cache-størrelse.

Viser processorens L3-cache-størrelse.

Extended Memory (Udvidet hukommelse) Viser hukommelsen installeret på computeren.

System Memory (Systemhukommelse) Viser computerens indbyggede hukommelse.

Memory Speed (Hukommelseshastighed) Viser hukommelseshastigheden.

75

Fixed HDD (Fast harddisk)

SATA ODD

AC Adapter Type

(Vekselstrømsadaptertype)

Viser harddiskens modelnummer og kapacitet.

Viser det optiske drevs modelnummer og kapacitet.

Viser vekselstrømsadaptertypen.

Advanced (Avanceret)

Intel SpeedStep

Virtualization

(Virtualisering)

Integrated NIC (Indbygget netværkskort)

USB Emulation (USBemulering)

USB Wake Support (USBvække-understøttelse)

SATA Operation (SATAdrift)

Adapter Warnings

(Adapteradvarsler)

Function Key Behavior

(Funktionstasters adfærd)

Charger Behavior

(Opladeradfærd)

Aktivér eller deaktiver funktionen Intel SpeedStep.

Aktivér eller deaktiver funktionen Intel

Virtualization (Intelvirtualisering).

Aktiverer eller deaktiverer strømforsyningen til det indbyggede netværkskort

Aktivér eller deaktiver funktionen USB Emulation

(USB-emulering).

Gør det muligt for USBenheder at vække computeren fra standby.

Denne funktion virker kun, når der er tilsluttet en vekselstrømsadapter.

Skift SATAcontrollertilstanden til enten ATA eller AHCI.

Aktiverer eller deaktiverer adapteradvarsler.

Angiver funktionstasternes adfærd <Fn> .

Angiver om computerbatteriet oplades når, der er tilsluttet tilsluttet en vekselstrømskilde.

Standard: Enabled

(Aktiveret)

Standard: Enabled

(Aktiveret)

Standard: Enabled

(Aktiveret)

Standard: Enabled

(Aktiveret)

Standard: Disabled

(Deaktiveret)

Standard: AHCI

Standard: Enabled

(Aktiveret)

Standard: Funktionstast først

Standard: Enabled

(Aktiveret)

76

Miscellaneous Devices

(Diverse enheder)

Med disse felter kan du aktivere eller deaktivere forskellige installerede enheder:

Security (Sikkerhed)

Set Service Tag (Indstil servicekode)

Set Supervisor Password (Indstil supervisoradgangskode)

Set HDD Password (Indstil harddiskadgangskode)

Password Bypass (Omgåelse af adgangskode)

Computrace

Dette felt viser systemets servicekode.

Hvis servicekode ikke allerede er indstilles, kan dette felt anvendes til at angive det.

Lader dig ændre eller slette administrator password (administratoradgangskode)

Lader dig indstille en adgangskode til computerens interne harddisk.

Lader dig omgå prompterne system password (systemadgangskode) og for internal HDD password (adgangskoder til den interne harddisk) under genstartgenoptag fra dvaletilstand.

Aktivér eller deaktiver Computracefunktionen på computeren.

Boot (Start)

Boot Priority Order (Rækkefølge for startprioritet)

Hard Disk Drives (Harddiskdrev)

USB Storage Device (USB-lagerenhed)

Angiver rækkefølgen for forskellige enheder i hvilken computeren vil starte gennem en opstart.

Angiver hvilken harddisk computeren kan starte op gennem.

Angiver hvilken USB-lagerenhed computeren kan starte op gennem.

CD/DVD ROM Drives (CD/DVD ROM-drev) Angiver hvilken cd/dvd computeren kan starte op gennem.

Netværk Angiver hvilken netværksenhed computeren kan starte op gennem.

77

Exit (Afslut)

I dette afsnit kan du gemme, slette og indlæse standardindstillinger, inden du afslutter System Setup (Systeminstallation).

78

26

Diagnostic Beep Codes (bipkoder til diagnosticering)

Hvis skærmen ikke kan vise fejl eller problemer, kan systemet udsende en serie bip under opstart. Disse bipserier, kaldes bipkoder, identificerer forskellige problemer. Forsinkelsen mellem bippene er 300 ms, forsinkelsen mellem hver bipgruppe er 3 sekunder og biplyden varer 300ms. Efter hvert bip og hver bipgruppe, skal BIOS registrere om brugeren trykker på tænd/sluk-knappen, hvis det er tilfældet, vil BIOS springe ud af sløfen og udføre den normale lukningsproces og strømsystem.

Kode Årsager og fejlfindingstrin

1

2

3

4

6

5

BIOS ROM checksum in progress or failure (BIOS ROM-kontrolsum i gang eller mislykket)

Bundkortfejl, dækker BIOS-beskadigelse eller ROM-fejl

Ingen RAM fundet

No memory detected (Der blev ikke fundet nogen hukommelse)

Chipsæt-fejl (North og South Bridge-chipsæt, DMA/IMR/Timer fejl) , Fejl på test af ur, Fejl på gate-A20, Fejl på super I/O-chip , Fejl ved kontroltest af tastatur

Bundkortfejl

RAM Read/Write failure (Fejl ved RAM-læsning/-skrivning)

Hukommelsesfejl

Real-time clock power fail (Strømsvigt på realtidsur)

CMOS-batterisvigt

Video BIOS test failure (Video-BIOS-testfejl)

Fejl på skærmkort

7

8

Processor failure (Processorfejl)

Processor failure (Processorfejl)

Display (Skærm)

79

Kode Årsager og fejlfindingstrin

Skærmfejl

Indikatorer for batteristatus

Hvis computeren er tilsluttet en stikkontakt, virker batteriindikatoren på følgende måde:

• Skiftevis blinkende mørkegult og hvidt indikator – Der er tilsluttet en ugyldig eller ikke-understøttet, ikke-Dell-vekselstrømsadapter til den bærbare pc.

• Skiftevis blinkende mørkegult med konstant hvidt indikator – Midlertidig batterifejl med vekselstrømsadapter til stede.

• Konstant blinkende mørkegul indikator – Alvorlig batterifejl med vekselstrømsadapter til stede.

• Slukket indikator – Batteri i fuld opladningstilstand med vekselstrømsadapter til stede.

• Hvid indikator tændt – Batteri i opladningstilstand med vekselstrømsadapter til stede.

Statusindikatorer for enhed

Tændes, når du tænder computeren, og blinker, når computeren er i en strømstyringstilstand.

Lyser når computeren læser eller skriver data.

Lyser permanent eller blinker for at angive batteriets opladningsstatus.

Lyser når trådløst netværk er aktiveret.

80

27

Specifikationer

BEMÆRK: Udvalget kan variere fra område til område. Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. Du kan finde flere oplysninger om computerens konfiguration, ved at klikke på Start

Hjælp og

Support vælge indstillingen for visning af oplysninger om computeren.

Systemoplysninger

Chipsæt

Vostro 1450/Vostro 1550

Vostro 1440/Vostro 1540

DRAM-busbredde

Flash EPROM

Intel HM67

Intel HM57

64-bit

SPI 32 Mbit

Processor

Typer

• Intel Celeron

• Intel Core i3-serien

• Intel Core i5-serien op til 6 MB

1333 MHz

L2 cache-lager

Ekstern busfrekvens

Hukommelse

Hukommelsesstik

Hukommelseskapacitet

Hukommelsestype

Hukommelse (minimum)

Hukommelse (maksimum) to SODIMM-stik

1 GB, 2 GB eller 4 GB

DDR3 SDRAM (1333 MHz)

1 GB

8 GB

81

Audio (Lyd)

Type

Controller

Stereokonvertering

Grænseflade:

Intern

Ekstern

Højttalere

Lydstyrkestyring

Video

Videotype

Databus:

UMA

Diskret

Skærmkort:

UMA

Vostro 1450/Vostro 1550

Vostro 1440/Vostro 1540

Diskret

Vostro 1440

Vostro 1450

2.1-kanal high definition audio

IDT 92HD87B1

24-bit (analog-til-digital og digital-til-analog) high definition-lyd stik til indgående mikrofon/ stereohovedtelefoner/eksterne højtalere

2 x 2 watt taster til tastaturfunktioner og programmenuer integreret på bundkortet diskret indbygget skærmkort

• PCI-E x16 Gen1

• PCI-E x16 Gen2

Intel HD graphics

• Intel HD graphics

• Intel HD graphics 3000

Intel HD graphics

AMD Radeon HD6450M

AMD Radeon HD6470M

82

Kamera

Kameraopløsning

Skærmopløsning

1,3 megapixel

640 x 480 ved 30 fps (Maksimum)

Kommunikation

Netværkskort

Trådløst

10/100/1000 Mbps Ethernet LAN indbygget trådløst lokalnetværk (Wireless

Local Area Network – WLAN)

Porte og stik

Audio (Lyd)

Video

Netværkskort

USB

Mediekortlæser et mikrofonstik, stereohovedtelefon-/ højttalerstik

• et 15-pin VGA-stik

• et 19-pin HDMI-stik et RJ-45 stik tre 4-pin USB 2.0-kompatible stik et 3-i-1 (SD/MMC/MS)

Skærm

Type

Størrelse

Vostro 1440/Vostro 1450

Vostro 1540/Vostro 1550

Dimensioner: Vostro 1440/Vostro 1450

Højde

Bredde

Diagonal

Aktivt område (X/Y)

HD WLED TrueLife; HD WLED AG

14,0”

15,0”

192,50 mm

324,00 mm

355,60 mm

344,23 mm x 193,54 mm

Dimensioner: Vostro 1540/Vostro 1550

83

Pegefelt

Aktivt område:

X-akse

Y-akse

Batteri

Type

Mål:

Højde

Bredde

Dybde

Skærm

Højde

Bredde

Diagonal

Aktivt område (X/Y)

Maksimal opløsning:

Maksimal lysstyrke

Betjeningsvinkel

Opdateringshastighed

Mindste betragtningsvinkel:

Horisontalt

Vertikalt

Pixelafstand

Tastatur

Antal taster:

84

193,50 mm

344,20 mm

396,24 mm

344,23 mm x 193,54 mm

1366 x 768 pixel ved 262 K-farver

220 nit

0° (lukket) til 140°

60 Hz

40/40

15/30 (H/L)

0,23 mm x 0,23 mm

USA og Canada: 86 taster, Europa og

Brasilien: 87 taster, Japan: 90 taster

90,00 mm

49,00 mm

Litium-ion med 6 celler (2,20 Wh)

20,20 mm

208,36 mm

56,52 mm

Batteri

Vægt

Opladningstid

Spænding

Temperaturområde:

Drift

Ikke i drift

Knapcellebatteri

0,33 kg ca. 4 timer (når computeren er slukket)

11,1 VDC

0 °C til 35 °C

–40 °C til 65 °C

3 V CR2032 litium-knapcellebatteri

Vekselstrømsadapter

Type:

Vostro 1440 / Vostro 1450 / Vostro

1540 / Vostro 1550 med integreret skærmkort

Indgangsfrekvens

Udgangsspænding

Udgangsstrøm

65 W

65 W

Vostro 1440 med diskret skærmkort 65 W

Vostro 1450 med diskret skærmkort 90 W

Indgangsspænding

Indgangsstrøm (maksimum)

100 til 240 VAC

1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,10 A

50 til 60 Hz

65 W og 90 W

90 W

Nominel udgangsspænding

Mål:

Højde

3,34 A (kontinuerligt)

4,62 A

19,50 VDC (+/ 1,0 VDC)

Bredde

Dybde

Temperaturområde:

28,20 mm

57,90 mm

137,16 mm

85

Vekselstrømsadapter

Drift

Ikke i drift

Fysisk

Vostro 1440 / Vostro 1450:

Højde (med et WLED-panel)

Bredde

Dybde

Vægt (minimum)

Vostro 1540 / Vostro 1550:

Højde (med et WLED-panel)

Bredde

Dybde

Vægt (minimum)

Miljø

Temperatur:

Drift

Opbevaring

Relativ luftfugtighed (maksimum):

Drift

Opbevaring

Højde over havet (maksimum):

Drift

Ikke i drift

Luftbåret forureningsniveau

0 °C til 40 °C

–40 °C til 70 °C

31,50 mm til 34,70 mm

342,00 mm

244 mm

2,2 kg

31,50 mm til 34,50 mm

376,00 mm

260 mm

2,37 kg

0 °C til 35 °C

–40 °C til 65 °C

10% til 90% (ikke-kondenserende)

5% til 95% (ikke-kondenserende)

–15,2 m til 3048 m

–15,2 m til 10.668 m

G1 eller lavere som defineret af ISA-71.04–

1985

86

28

Kontakt Dell

BEMÆRK: Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på købskvitteringen, pakkeslippen, fakturaen eller i Dells produktkatalog.

Dell giver flere muligheder for online- og telefonbaseret support og service.

Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle tjenester findes muligvis ikke i dit område. Sådan kontakter du Dell omkring salg, teknisk support eller kundeservice:

1. Besøg support.dell.com.

2. Vælg supportkategori.

3. Hvis du ikke er en kunde fra USA, så vælg din landekunde nederst på siden eller vælg Alle for at se flere valg.

4. Vælg det relevante service- eller supportlink alt afhængigt af, hvad du har brug for.

87

advertisement

Related manuals

advertisement