Dell Vostro 1550 laptop Brugermanual

Add to My manuals
85 Pages

advertisement

Dell Vostro 1550 laptop Brugermanual | Manualzz

Dell Vostro 1540/1550

Brukerveiledning

Forskriftsmessig modell P18F

Forskriftmessig type P18F001,P18F002

Merknader, forholdsregler og advarsler

MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre.

FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL angir potensiell fare for maskinvaren eller tap av data hvis du ikke følger instruksjonene.

ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

©

2011 Dell Inc. Med enerett.

Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker brukt i denne teksten: Dell

, DELL-logoen, Dell Precision

, Precision ON

,ExpressCharge

,

Latitude

, Latitude ON

, OptiPlex

, Vostro

og Wi-Fi Catcher

er varemerker tilhørende Dell Inc. Intel

®

,

Pentium

®

, Xeon

®

, Core

, Atom

, Centrino

®

og Celeron

®

er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Intel Corporation i USA og andre land. AMD

®

er et registrert varemerke og AMD Opteron

,

AMD Phenom

, AMD Sempron

, AMD Athlon

, ATI Radeon

og ATI FirePro

er varemerker tilhørende

Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft

®

, Windows

®

, MS-DOS

®

, Windows Vista

®

, Windows Vista startknapp og Office Outlook

®

er enten varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Microsoft

Corporation i USA og/eller andre land. Blu-ray Disc

er et varemerke eid av Blu-ray Disc Association (BDA) og lisensieres for bruk på plater og spillere. Bluetooth

®

-ordmerket er et registrert varemerke og eies av

Bluetooth

®

SIG, Inc. og all bruk av et slikt merke av Dell Inc. er under lisens. Wi-Fi

®

er et registrert varemerke tilhørende Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andre varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet som henvisninger enten til institusjonene som innehar rettighetene til merkene og navnene eller til produktene deres. Dell Inc. fraskriver seg enhver eiendomsinteresse i andre varemerker og varenavn enn sine egne.

2011 – 08

Rev. A00

Innholdsfortegnelse

Merknader, forholdsregler og advarsler...................................................2

Kapittel 1: Arbeide inne i datamaskinen....................................................7

Gjør følgende før du foretar arbeid inne i datamaskinen:

.................................................7

Anbefalte verktøy

..............................................................................................................9

Slå av datamaskinen

.........................................................................................................9

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen

....................................................................9

Kapittel 2: Fjerne batteriet..........................................................................11

Sette inn batteriet

............................................................................................................12

Kapittel 3: Fjerne SD-kortet (Secure Digital)...........................................13

Sette inn SD-kortet (Secure Digital)

................................................................................14

Kapittel 4: Fjerne hengseldekslet..............................................................15

Montere hengselsdekslet

................................................................................................16

Kapittel 5: Ta av tastaturet.........................................................................17

Sette på tastaturet

...........................................................................................................18

Kapittel 6: Ta ut den optiske stasjonen....................................................19

Sette inn den optiske stasjonen

......................................................................................20

Kapittel 7: Ta ut minnemodulen.................................................................21

Sette inn minnemodulen

..................................................................................................22

Kapittel 8: Ta av håndleddsstøtten...........................................................23

Sette på håndleddsstøtten

..............................................................................................24

Kapittel 9: Fjerne strømknappkortet.........................................................27

Sette inn strømknappkortet

.............................................................................................28

Kapittel 10: Ta ut harddisken.....................................................................29

Sette inn harddisken

.......................................................................................................30

Kapittel 11: Fjerne kortet for trådløst lokalnett (WLAN)........................31

Montere kortet for trådløst lokalnett (WLAN).

................................................................32

Kapittel 12: Ta ut klokkebatteriet..............................................................33

Sette inn klokkebatteriet

.................................................................................................34

Kapittel 13: Ta ut USB-kortet.....................................................................35

Sette inn USB-kortet

.......................................................................................................36

Kapittel 14: Ta ut mikrofonen.....................................................................37

Sette inn mikrofonen

.......................................................................................................38

Kapittel 15: Fjerne prosessorviften og varmeavlederen.......................39

Montere prosessorviften og varmeavlederen

................................................................40

Kapittel 16: Ta ut prosessoren...................................................................41

Sette inn prosessoren

.....................................................................................................42

Kapittel 17: Ta ut hovedkortet....................................................................43

Sette inn hovedkortet

......................................................................................................44

Kapittel 18: Ta av høyttalerne....................................................................47

Montere høyttalerne

.......................................................................................................49

Kapittel 19: Ta av skjermenheten..............................................................51

Sette på skjermenheten

..................................................................................................53

Kapittel 20: Ta ut strømkontakten og braketten.....................................55

Sette inn strømkontakten og braketten

...........................................................................57

Kapittel 21: Ta av skjermrammen..............................................................59

Sette på skjermrammen

..................................................................................................60

Kapittel 22: Fjerne kameraet......................................................................61

Sette på kameraet

...........................................................................................................62

Kapittel 23: Ta av skjermpanelet...............................................................63

Sette på skjermpanelet

...................................................................................................65

Kapittel 24: Ta ut LVDS-kabelen................................................................67

Sette inn LVDS-kabelen.

..................................................................................................68

Kapittel 25: Starte systemoppsettet.........................................................71

Oversikt over systemoppsettet

........................................................................................71

Skjermbildene i System Setup (systemoppsett)

..............................................................71

Alternativer på systemoppsettet

.....................................................................................73

Kapittel 26: Diagnostiske signalkoder......................................................77

Batteristatuslamper

.........................................................................................................78

Enhetsstatuslamper

.........................................................................................................78

Kapittel 27: Spesifikasjoner.......................................................................79

Kapittel 28: kontakte Dell............................................................................85

6

1

Arbeide inne i datamaskinen

Gjør følgende før du foretar arbeid inne i datamaskinen:

Følg disse sikkerhetsreglene for å beskytte datamaskinen mot mulig skade og bidra til din egen sikkerhet. Hvis ikke annet er anmerket, forutsetter hver av prosedyrene i dette dokumentet følgende:

• Du har utført trinnene i Arbeide på datamaskinen.

• Du har lest sikkerhetsanvisningene som fulgte med datamaskinen.

• En komponent kan byttes ut eller--hvis enheten er kjøpt separat--settes inn ved å utføre trinnene for demontering av komponenten i motsatt rekkefølge.

ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen må du lese sikkerhetsanvisningene som fulgte med datamaskinen. Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/ regulatory_compliance.

FORSIKTIG: Mange reparasjoner kan bare utføres av en autorisert servicetekniker.

Du bør bare utføre feilsøking og enkle reparasjoner som tillates i produktdokumentasjonen eller angis på Internett eller av telefonservice- og støtteteamet. Skader som oppstår på grunn av reparasjoner som ikke er autorisert av Dell, dekkes ikke av garantien. Les og følg sikkerhetsanvisningene som følger med produktet.

FORSIKTIG: Unngå elektrostatisk utlading. Forbind deg selv til jord med en jordingsstropp rundt håndleddet eller ved å berøre en umalt metallflate med jevne mellomrom, for eksempel en kontakt på baksiden av datamaskinen.

FORSIKTIG: Vær forsiktig når du håndterer komponenter og kort. Ikke berør komponentene eller kontaktene på et kort. Hold kortene i kantene eller i festebraketten i metall. Komponenter som f.eks. prosessoren, må holdes i kantene, ikke pinnene.

7

FORSIKTIG: Når du kobler fra en kabel, må du trekke i kontakten eller uttrekkstappen, ikke i selve kabelen. Enkelte kabler har kontakter med sperretapper. Hvis du kobler fra denne typen kabel, må du presse inn sperretappene før du kobler fra kabelen. Når du trekker kontakter fra hverandre, må du trekke dem rett og jevnt ut for å unngå å bøye kontaktpinnene. Når du skal koble til en kabel, må du først kontrollere at begge kontaktene er riktig orientert og innrettet.

MERK: Fargen på datamaskinen og enkelte komponenter kan se annerledes ut enn i dette dokumentet.

For å unngå å skade datamaskinen må du utføre trinnene nedenfor før du begynner å arbeide inne i datamaskinen.

1. Pass på at arbeidsunderlaget er plant og rent, slik at du unngår riper i datamaskindekselet.

2. Slå av datamaskinen (se

Slå av datamaskinen).

3. Hvis datamaskinen er koblet til en forankringsenhet, for eksempel mediebasen eller batterimodulen, kobler du dette fra.

FORSIKTIG: Når du skal koble fra en nettverkskabel, må du først koble kabelen fra datamaskinen og deretter fra nettverksenheten.

4. Koble alle nettverkskabler fra datamaskinen.

5. Koble datamaskinen og alt tilkoblet utstyr fra strømuttakene.

6. Lukk skjermen og snu datamaskinen opp-ned på et plant arbeidsunderlag.

MERK: For å unngå skade på hovedkortet må du ta ut hovedbatteriet før du reparerer datamaskinen.

7. Ta ut hovedbatteriet.

8. Snu datamaskinen opp-ned.

9. Åpne skjermen.

10. Trykk på strømknappen for å jorde hovedkortet.

FORSIKTIG: For å unngå elektriske støt må du alltid koble maskinen fra stikkontakten før du åpner dekselet.

FORSIKTIG: Før du berører noe inne i datamaskinen bør du jorde deg selv ved å berøre en ulakkert metallflate, f.eks metallet på baksiden av datamaskinen. Mens du arbeider bør du ved jevne mellomrom berøre en ulakkert metallflate for å utlade statisk elektrisitet som kan skade de interne komponentene.

11. Ta alle installerte ExpressCard- eller Smart-kort ut av de aktuelle sporene.

8

Anbefalte verktøy

Fremgangsmåtene i dette dokumentet kan kreve følgende verktøy:

• En liten skrutrekker med flatt blad

• Nr. 0 stjernetrekker

• Nr. 1 stjernetrekker

• Liten plasspiss

• CD med BIOS-oppdateringsprogram

Slå av datamaskinen

FORSIKTIG: Lagre og lukk alle åpne filer og avslutt åpne programmer før du slår av datamaskinen så du unngår å miste data.

1. Slå av operativsystemet:

• I Windows Vista:

Klikk på Start , og klikk deretter på pilen nederst til høyre på Startmenyen som vist nedenfor og deretter på Slå av.

• I Windows XP:

Klikk Start

Slå av datamaskinen

Slå av . Datamaskinen slås av etter at prosessen med å slå av operativsystemet er fullført.

2. Kontroller at datamaskinen og alt tilkoblet utstyr er slått av. Hvis ikke datamaskinen og tilkoblet utstyr ble automatisk slått av da operativsystemet ble avsluttet, hold inne strømknappen i ca. 4 sekunder for å slå det av.

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen

Når du er ferdig med å sette alt tilbake, må du passe på at du kobler til eventuelle eksterne enheter, kort, kabler osv. før du slår på datamaskinen.

FORSIKTIG: Bruk kun batterieret som er beregnet på den bestemte Delldatamaskinen for å unngå skade på datamaskinen. Ikke bruk batterier som er beregnet på andre Dell-datamaskiner.

9

1. Koble til eksternt utstyr, f.eks. portreplikator, batteriskive eller mediebase, og sett på plass eventuelle kort som ExpressCard.

2. Koble eventuelle telefon- eller nettverkskabler til datamaskinen.

FORSIKTIG: Hvis du skal koble til en nettverkskabel, kobles først kabelen til nettverksenheten og deretter til datamaskinen.

3. Sett inn batteriet.

4. Koble datamaskinen og alle tilkoblede enheter til stikkontaktene.

5. Slå på datamaskinen.

10

Fjerne batteriet

1. Følg prosedyren i

Før du arbeider inne i datamaskinen.

2. Bruk skyvelåsene for å løsne batteriet.

2

3. Løft opp batteriet og fjern det fra datamaskinen.

11

Sette inn batteriet

1. Skyv batteriet inn i sporet til det klikker på plass.

2. Følg prosedyren i

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

12

Fjerne SD-kortet (Secure Digital).

1. Følg prosedyren i

Før du arbeider inne i datamaskinen.

2. Trykk på SD-kortet for å løsne det fra datamaskinen.

3

3. Ta minnekortet ut av datamaskinen.

13

Sette inn SD-kortet (Secure Digital)

1. Skyv minnekortet inn i rommet til det er helt tilkoblet med en klikkelyd.

2. Følg prosedyren i

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

14

Fjerne hengseldekslet

1. Følg prosedyren i

Før du arbeider inne i datamaskinen.

2. Ta ut batteriet

3. Fjern skruene som holder hengselsdekslet på plass.

4

4. Snu datamaskinen rund og fjern hengseldekslet.

15

Montere hengselsdekslet

1. Monter hengselsdekslet og trykk det på for å feste det til datamaskinen.

2. Snu datamaskinen rundt og monter skruene som fester hengselsdekslet.

3. Sett inn batteriet.

4. Følg prosedyren i

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

16

Ta av tastaturet

1. Følg prosedyren i

Før du arbeider inne i datamaskinen.

2. Ta ut batteriet

3. Vri oppover for å løsne de fire klikkfestene som holder tastaturet festet til datamaskinen.

5

4. Snu tastaturet, og legg det over håndstøtten.

5. Koble tastaturkabelen fra hovedkortet.

17

6. Ta tastaturet av datamaskinen.

Sette på tastaturet

1. Koble tastaturkabelen til kontakten på hovedkortet.

2. Sett tastaturet ned i det tiltenkte rommet i en vinkel på 30 grader.

3. Trykk tastaturet ned for å feste det på toppfestene.

4. Sett inn batteriet.

5. Følg prosedyren i

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

18

Ta ut den optiske stasjonen

1. Følg prosedyren i

Før du arbeider inne i datamaskinen.

2. Ta ut batteriet

3. Ta av

tastaturet.

4. Skru ut skruen som fester den optiske stasjonen.

6

5. Trykk den optiske stasjonen forsiktig ut av datamaskinen med en skrutrekker.

19

Sette inn den optiske stasjonen

1. Skyv den optiske stasjonen inn i rommet på venstre side av kabinettet.

2. Stram til skruen som fester den optiske stasjonen til datamaskinen.

3. Sett på plass

tastaturet.

4. Sett inn batteriet.

5. Følg prosedyren i

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

20

Ta ut minnemodulen

1. Følg prosedyren i

Før du arbeider inne i datamaskinen.

2. Ta ut batteriet

3. Ta av

tastaturet.

4. Vri utløsertappene bort fra minnemodulen til de spretter opp.

7

5. Ta minnemodulen ut av datamaskinen.

21

Sette inn minnemodulen

1. Sett minnemodulen inn i minnesokkelen.

2. Trykk minnemodulen ned til festeklemmene holder minnemodulen på plass.

3. Sett på plass

tastaturet.

4. Sett inn batteriet.

5. Følg prosedyren i

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

22

Ta av håndleddsstøtten

1. Følg prosedyren i

Før du arbeider inne i datamaskinen.

2. Ta ut batteriet

3. Ta av

tastaturet.

4. Fjern skruene som fester bunndekslet.

8

5. Snu datamaskinen rundt og koble fra kabelen til strømkortet (1) og berøringsplaten (2).

23

6. Skru ut de to skruene som fester håndstøtten til datamaskinen.

7. Vri opp håndleddstøtten ved hjelp av en spiss platgjenstand slik at klikkfestene i bunnen og på høyre og venstre side av håndleddstøtten løsner. Så snart alle klikkfester har blitt løsnes kan du løfte håndleddstøtten opp ut av datamaskinen.

Sette på håndleddsstøtten

1. Sett inn håndleddstøtten mot skjermen i en vinkel på 30 grader.

2. Juster og tilpass håndleddstøtten slik at den er i rett posisjon før du trykker den ned og låser den på plass med klikklåsene.

3. Koble kabelen til strømkortet og berøringsplaten til deres respektive kontakter.

4. Skru inn skruen som fester håndleddstøtten til datamaskinen.

24

5. Snu datamaskinen rundt og sett inn skruene som holder bunndekslet festet.

6. Sett på plass

tastaturet.

7. Sett inn batteriet.

8. Følg prosedyren i

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

25

26

Fjerne strømknappkortet

1. Følg prosedyren i

Før du arbeider inne i datamaskinen.

2. Ta ut batteriet

3. Ta av

tastaturet.

4. Ta av

håndleddstøtten.

5. Trekk kabelen til strømknappkortet ut fra klebestoffet som fester den til håndleddstøtten.

9

6. Snu håndleddstøtten og skru ut skruen som fester strømknappkortet til håndleddstøtten.

27

7. Løft strømknappkortet opp og frigjør kabelen til det gjennom åpningen.

Sette inn strømknappkortet

1. Før kabelen til strømknappkortet gjennom åpningen.

2. Fest strømknappkortet til det beregnede rommet.

3. Skru inn skruen som fester strømknappkortet.

4. Snu datamaskinen rundt og fest skabelen til strømknappkortet til håndleddstøtten.

5. Sett på

håndleddsstøtten.

6. Sett på plass

tastaturet.

7. Sett inn batteriet.

8. Følg prosedyren i

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

28

Ta ut harddisken

1. Følg prosedyren i

Før du arbeider inne i datamaskinen.

2. Ta ut batteriet

3. Ta av

tastaturet.

4. Ta av

håndleddstøtten.

5. Trykk harddisken ut og løft den ut av datamaskinen.

10

6. Skru ut skruene som holder harddiskbrakettet festet og løsne den fra harddisken.

29

Sette inn harddisken

1. Montere harddiskbraketten på harddisken.

2. Stram skruene som fester harddiskbraketten.

3. Plasser harddisken i harddiskrommet og før den ned mot SATA-kontakten slik at den blir koblet til hovedkortet.

4. Sett på

håndleddsstøtten.

5. Sett på plass

tastaturet.

6. Sett inn batteriet.

7. Følg prosedyren i

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

30

Fjerne kortet for trådløst lokalnett

(WLAN).

11

1. Følg prosedyren i

Før du arbeider inne i datamaskinen.

2. Ta ut batteriet

3. Ta av

tastaturet.

4. Ta av

håndleddstøtten.

5. Koble fra eventuelle antenner som er koblet til WLAN-kortet.

6. Vri klipsene for å løsne WLAN-kortet fra rommet.

31

7. Ta WLAN-kortet ut fra datamaskinen.

Montere kortet for trådløst lokalnett (WLAN).

1. Skyv WLAN-kortet inn i sporet.

2. Klips WLAN-kortet på låsen for feste det.

3. Koble til antennen i samsvar med fargekoden på WLAN-kortet.

4. Sett på

håndleddsstøtten.

5. Sett på plass

tastaturet.

6. Sett inn batteriet.

7. Følg prosedyren i

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

32

Ta ut klokkebatteriet

1. Følg prosedyren i

Før du arbeider inne i datamaskinen.

2. Ta ut batteriet

3. Ta av

tastaturet.

4. Ta av

håndleddstøtten.

5. Koble klokkebatterikabelen fra hovedkortet.

12

6. Fjern klokkebatteriet fra datamaskinen.

33

Sette inn klokkebatteriet

1. Sett klokkebatteriet inn i klokkebatterirommet.

2. Koble kabelen til klokkebatteriet til hovedkortet.

3. Sett på

håndleddsstøtten.

4. Sett på plass

tastaturet.

5. Sett inn batteriet.

6. Følg prosedyren i

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

34

Ta ut USB-kortet

1. Følg prosedyren i

Før du arbeider inne i datamaskinen.

2. Ta ut batteriet

3. Ta av

tastaturet.

4. Ta ut den optiske stasjonen.

5. Ta av

håndleddstøtten.

6. Koble kabelen til USB-kortet fra kontakten på hovedkortet.

13

7. Fjern skruen som holder USB-kortet festet.

35

8. Løft USB-kortet opp og ta det ut av datamaskinen.

Sette inn USB-kortet

1. Sett inn og juster USB-kortet slik at det går ned i plassen som er satt av til det på datamaskinen.

2. Sett inn skruen som holder USB-kortet på plass.

3. Koble kabelen fra USB-kortet til hovedkortet.

4. Sett på

håndleddsstøtten.

5. Sett på plass den

optiske stasjonen.

6. Sett på plass

tastaturet.

7. Sett inn batteriet.

8. Følg prosedyren i

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

36

Ta ut mikrofonen

1. Følg prosedyren i

Før du arbeider inne i datamaskinen.

2. Ta ut batteriet

3. Ta av

tastaturet.

4. Ta av

håndleddstøtten.

5. Koble høyttalerkabelen fra hovedkortet.

14

6. Løft mikrofonen opp og ta den ut av rommet.

37

Sette inn mikrofonen

1. Sett mikrofonen inn i rommet som er tiltenkt den.

2. Koble kabelen til mikrofonen til hovedkortet.

3. Sett på

håndleddsstøtten.

4. Sett på plass

tastaturet.

5. Sett inn batteriet.

6. Følg prosedyren i

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

38

Fjerne prosessorviften og varmeavlederen

1. Følg prosedyren i

Før du arbeider inne i datamaskinen.

2. Ta ut batteriet

3. Ta av

tastaturet.

4. Ta av

håndleddstøtten.

5. Trekk kabelen til prosessorens vifte ut av hovedkortet.

15

6. Fjern de sikrede skruene som holder varmeavlederen og prosessorviften ved å følge rekkefølgen på bildet.

39

7. Ta varmeavlederen og prosessorviften ut av datamaskinen.

Montere prosessorviften og varmeavlederen

1. Plasser og juster varmeavlederen og prosessorviften.

2. Stram til de sikrede skruene som fester varmeavlederen og prosessorviften.

3. Koble kabelen til prosessorviften til hovedkortet.

4. Sett på

håndleddsstøtten.

5. Sett på plass

tastaturet.

6. Sett inn batteriet.

7. Følg prosedyren i

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

40

Ta ut prosessoren

1. Følg prosedyren i

Før du arbeider inne i datamaskinen.

2. Ta ut batteriet

3. Ta av

tastaturet.

4. Ta av

håndleddstøtten.

5. Ta ut prosessorviften og varmeavlederen

6. Roteri kamskruen på prosessoren mot klokken.

16

7. Løft opp prosessoren og fjern den fra datamaskinen.

41

Sette inn prosessoren

1. Sett prosessoren ned i prosessorsokkelen. Kontroller at prosessoren sitter godt på plass.

2. Stram til kameralåsen i urviserretningen til låst posisjon.

3. Montere

prosessorviften og varmeavlederen

4. Sett på

håndleddsstøtten.

5. Sett på plass

tastaturet.

6. Sett inn batteriet.

7. Følg prosedyren i

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

42

17

Ta ut hovedkortet

1. Følg prosedyren i

Før du arbeider inne i datamaskinen.

2. Ta ut batteriet

3. Fjern

SD-kortet.

4. Ta av

tastaturet.

5. Ta ut den optiske stasjonen.

6. Ta ut minnemodulen.

7. Ta av

håndleddstøtten.

8. Ta ut harddisken.

9. Ta ut

WLAN-kortet.

10. Ta ut prosessorviften og varmeavlederen

11. Koble fra skjermkabelen (1), strømkabelen (2), USB-kortets kabel (3), høyttalerkabelen (4), kabelen til lydkortet (5) og kabelen til klokkebatteriet

(6).

12. Fjern skruene som fester hovedkortet.

43

13. Løft hovedkortet ut av datamaskinen i en vinkel, og trekk det bor fra LAN-,

VGA-, HDMI- og USB-kontaktene.

Sette inn hovedkortet

1. Sett hovedkortet med LAN-, VGA-, HDMI- og USB-kontaktene inn i respektive åpninger, og juster deretter hovedkortet med tanke på dette.

2. Sett inn skruene som holder hovedkortet på plass.

3. Kobel til LCD-kabelen, strømkabelen, kabelen til USB-kortet, kabelen til lydkortet, kabelen til klokkebatteriet og høyttalerkabelen.

4. Sett inn processor.

5. Sette inn

prosessorviften og varmeavlederen

6. Sett inn

WLAN-kortet.

7. Sett inn harddisken.

44

8. Sett på

håndleddsstøtten.

9. Sett inn minnemodulen.

10. Sett på plass den

optiske stasjonen.

11. Sett på plass

tastaturet.

12. Sett inn

SD-kortet.

13. Sett inn batteriet.

14. Følg prosedyren i

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

45

46

Ta av høyttalerne

1. Følg prosedyren i

Før du arbeider inne i datamaskinen.

2. Ta ut batteriet

3. Fjern

SD-kortet.

4. Ta av

tastaturet.

5. Ta ut den optiske stasjonen.

6. Ta ut minnemodulen.

7. Ta av

håndleddstøtten.

8. Ta ut harddisken.

9. Ta ut

WLAN-kortet.

10. Ta ut prosessorviften og varmeavlederen

11. Ta ut hovedkortet.

12. Frigjør høyttalerkabelen fra føringskanalen.

18

13. Trykk inn låsene og løft opp den venstre høyttaleren.

47

14. Trykk inn låsene og løft opp den høyre høyttaleren.

15. Fjern høyttalersettet og høyttalerkabelen fra datamaskinen.

48

Montere høyttalerne

1. Sett inn og koble til den venstre og den høyre høyttaleren inn i de respektive rommene til disse.

2. Før høyttalerkabelen til kabinettet.

3. Sett inn hovedkortet.

4. Sett inn processor.

5. Sette inn

prosessorviften og varmeavlederen

6. Sett inn WLAN-kortet.

7. Sett inn harddisken.

8. Sett på

håndleddsstøtten.

9. Sett inn minnemodulen.

10. Sett på plass den

optiske stasjonen.

11. Sett på plass

tastaturet.

12. Sett inn SD-kortet.

13. Sett inn batteriet.

14. Følg prosedyren i

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

49

50

Ta av skjermenheten

1. Følg prosedyren i

Før du arbeider inne i datamaskinen.

2. Ta ut batteriet

3. Fjern hengseldekslet.

4. Ta av

tastaturet.

5. Ta av

håndleddstøtten.

6. Koble LVDS-kabelen fra hovedkortet.

19

7. Koble fra WLAN-antennen og frigjør den fra føringskanalen på kabinettet.

51

8. Fjern skruene som holder venstre og høyre hengsel på plass.

9. Løft opp skjermenheten fra datamaskinen og fjern den.

52

Sette på skjermenheten

1. Sett skjermenhetens hengsler ned i holderne.

2. Monter skruene som holder begge hengslene på plass.

3. Koble LVDS-kabelen til hovedkortet.

4. Før rutingkabelen til WLAN-antennen fram til holderen og koble antennen til

WLAN-kortet.

5. Koble til USB-kortets kabel.

6. Sett på

håndleddsstøtten.

7. Sett på plass

tastaturet.

8. Monter hengseldekslet.

9. Sett inn batteriet.

10. Følg prosedyren i

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

53

54

Ta ut strømkontakten og braketten

20

1. Følg prosedyren i

Før du arbeider inne i datamaskinen.

2. Ta ut batteriet

3. Fjern hengseldekslet.

4. Ta av

tastaturet.

5. Ta av

håndleddstøtten.

6. Ta av

skjermenheten.

7. Koble strømkabelen fra hovedkortet.

8. Skru ut skruen som holder strømkontakten og braketten på plass.

55

9. Løft opp braketten til strømkontakten.

10. Løft strømkontakten opp fra datamaskinen, og ta den ut.

56

Sette inn strømkontakten og braketten

1. Sett strømkontakten og braketten ned i det tiltenkte sporet.

2. Tilpass braketten og stram skruen som holder denne og braketten på plass.

3. Koble strømkabelen til hovedkortet.

4. Sett på

skjermenheten.

5. Sett på

håndleddsstøtten.

6. Sett på plass

tastaturet.

7. Monter hengseldekslet.

8. Sett inn batteriet.

9. Følg prosedyren i

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

57

58

21

Ta av skjermrammen

1. Følg prosedyren i

Før du arbeider inne i datamaskinen.

2. Ta ut batteriet

3. Start fra bunnen og vri rammnen ut fra skjermenheten, deretter må du jobbe deg til venstre og høyre hjørne på skjermrammen.

4. Fjern rammen fra skjermenheten så snart den er helt løsnet.

59

Sette på skjermrammen

1. Juster skjermrammen med toppdekslet.

2. Begynn fra bunnkanten, trykk skjermrammen ned for å koble til flikene.

3. Sett inn batteriet.

4. Følg prosedyren i

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

60

Fjerne kameraet

1. Følg prosedyren i

Før du arbeider inne i datamaskinen.

2. Ta ut batteriet

3. Ta av

skjermrammen.

4. Koble kamerakabelen fra kameramodulen.

22

5. Vri løs låsen, løft kameraet opp og fjern det.

61

Sette på kameraet

1. Sett inn og juster kameramodulen med rommet.

2. Koble kamerakabelen til kameramodulen.

3. Monter skjermrammen.

4. Sett inn batteriet.

5. Følg prosedyren i

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

62

Ta av skjermpanelet

1. Følg prosedyren i

Før du arbeider inne i datamaskinen.

2. Ta ut batteriet

3. Fjern hengseldekslet.

4. Ta av

tastaturet.

5. Ta av

håndleddstøtten.

6. Ta av

skjermenheten.

7. Ta av

skjermrammen.

8. Koble kamerakabelen fra kameramodulen.

23

9. Fjern skruene som fester skjermbrakettene og hengslene.

63

10. Frigi den trådløse antenne fra høyre hengsel.

11. Frigi LVDS-kabelen fra venstre hengsel.

64

12. Løft skjermpanelet og brakettene opp fra skjermens toppdeksel.

13. Fjern skruene i venstre og høyre skjermbrakett og ta ut skjermpanelet.

Sette på skjermpanelet

1. Fest venstre og høyre brakett til skjermpanelet og fest skruene.

2. Sett inn og før skjermkabelen og kabelen til den trådløse antennen til høyre og venstre hengsel.

3. Juster skjermpanelet i forhold til brakettene til dette på toppdekslet.

4. Før rutingkabelen til WLAN-antennen fram til holderen og koble antennen til

WLAN-kortet.

5. Fest skruene som holder skjermpanelet og brakettene fast.

6. Koble kamerakabelen til kameramodulen.

65

7. Monter skjermrammen.

8. Sett på

skjermenheten.

9. Sett på

håndleddsstøtten.

10. Sett på plass

tastaturet.

11. Monter hengseldekslet.

12. Sett inn batteriet.

13. Følg prosedyren i

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

66

Ta ut LVDS-kabelen.

1. Følg prosedyren i

Før du arbeider inne i datamaskinen.

2. Ta ut batteriet

3. Fjern hengseldekslet.

4. Ta av

tastaturet.

5. Ta ut den optiske stasjonen.

6. Ta av

håndleddstøtten.

7. Ta av

skjermenheten.

8. Ta av

skjermrammen.

9. Ta av

skjermpanelet.

10. Ta av tapen som sikrer LVDS-kabelen i kontakten.

24

11. Koble LVDS-kabelen fra skjermpanelet.

67

12. Trekk hele skjermkabelen fra klebestoffet som fester den til skjermpanelet.

Sette inn LVDS-kabelen.

1. Fest skjermkabelen til skjermpanelet.

2. Koble skjermkabelen til skjermpabelet og fest det med en tape slik at den er godt festet.

3. Sett på

skjermpanelet.

4. Monter skjermrammen.

5. Sett på

skjermenheten.

6. Sett på

håndleddsstøtten.

7. Sett på plass den

optiske stasjonen.

8. Sett på plass

tastaturet.

68

9. Monter hengseldekslet.

10. Sett inn batteriet.

11. Følg prosedyren i

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

69

70

25

Starte systemoppsettet

1. Slå på (eller omstart) datamaskinen.

2. Når den blå DELL-logoen vises, venter du til du ser F2-ledeteksten.

3. Etter at denne F2-ledeteksten vises, trykker du umiddelbart på <F2>.

MERK: F2-ledeteksten angir at tastaturet er initialisert. Denne ledeteksten kan vises svært raskt, så du må vente på den og deretter trykke på <F2>. Hvis du trykker på

<F2> før du får beskjed om det, går dette tastetrykket tapt.

4. Hvis du venter for lenge slik at operativsystemlogoen vises, må du vente til du ser skrivebordet i Microsoft Windows. Slå deretter av datamaskinen og prøv på nytt.

Oversikt over systemoppsettet

Funksjonen System Setup (Systemoppsett) lar deg:

• Endre systemoppsettet etter at du har installert, endret eller fjernet maskinvare i datamaskinen

• Velge eller endre brukertilgjengelige valg, som brukerpassordet

• Se hvor mye minne som er tilgjengelig, eller angi hvilken type harddisk som er installert

Før du bruker System Setup (Systemoppsett), anbefaler vi at du skriver ned de gjeldende innstillingene i tilfelle du skulle ønske å tilbakestille innstillingene senere.

FORSIKTIG: Du bør ikke endre innstillingene for dette programmet med mindre du er en virkelig erfaren databruker. Enkelte endringer kan gjøre at datamaskinen ikke fungerer slik den skal.

Skjermbildene i System Setup (systemoppsett)

Menu (meny) Dette feltet vises øverst på skjermbildet for systemoppsett og gir deg menytilgang til alternativene i systemoppsettet. Naviger med

71

Options List

(alternativlisten)

Options Field

(Alternativfeltet) tastene < Pil venstre > og < Pil høyre >. Når et alternativ under

Menu (meny) er uthevet, viser Options List (alternativlisten) alternativene som definerer maskinvaren som er installert på datamaskinen.

Dette feltet vises øverst på skjermbildet for systemoppsett og gir deg menytilgang til alternativene i systemoppsettet. Naviger med tastene < Pil venstre > og < Pil høyre >. Når et alternativ under

Menu (meny) er uthevet, viser Options List (alternativlisten) alternativene som definerer maskinvaren som er installert på datamaskinen.

Vises på høyre siden av Options List (alternativlisten) og inneholder informasjon om hvert av alternativene på Options List

(alternativlisten). I dette feltet kan du vise informasjon om datamaskinen og endre de gjeldende innstillingene. Trykk på <

Enter> hvis du vil endre de gjeldende innstillingene eller trykk på

<ESC> hvis du vil gå tilbake til Options List (alternativlisten).

MERK: Ikke alle innstillingene i Options Field (alternativfeltet) kan endres.

Help (Hjelp) Vises på høyre side av skjermbildet System Setup (systemoppsett) og inneholder hjelpeinformasjon om alternativet som er valgt på

Options List (alternativlisten).

Bruk følgende taster for å navigere i skjermbildene i System Setup

(systemoppsett):

Tast

< F2 >

< Esc >

< Pil opp > eller < Pil ned >

< Pil venstre > eller < Pil høyre

>

– eller +

< Enter >

Handling

Viser informasjon om et valgt element i System Setup

(systemoppsett).

Avslutter den aktive visningen eller bytter fra gjeldende visning til siden Exit (avslutt) i System Setup

(systemoppsett).

Velger et element for visning.

Velger en meny for visning.

Endrer eksisterende innstillingsverdi.

Velger undermenyen eller utfører en kommando.

72

Tast

< F9 >

< F10 >

Handling

Laster inn standardverdiene for oppsettet.

Lagrer gjeldende konfigurasjon og avslutter System

Setup (systemoppsett).

Alternativer på systemoppsettet

Main (Hoved)

Systeminformasjon

System Date (Systemdato)

System Time (Systemklokkeslett)

BIOS Version (BIOS-versjon)

Priduct Name (Produktnavn)

Service Tag (Servicemerke)

Asset Tag (Gjenstandsmerke)

CPU Type (CPU-type)

CPU Speed (prosessorhastighet)

CPU ID

L1 Cache size (størrelse på L1-cache)

L2 Cache Size (Størrelse på L2-cache)

L3 Cache Size (Størrelse på L3-cache)

Extended Memory (Utvidet minne)

System Memory (Systemminne)

Memory Speed (Minnehastighet)

Viser datamaskinens modellnummer.

Nullstiller datoen i datamaskinens interne kalender.

Nullstiller klokken i datamaskinens interne klokke.

Viser BIOS-revisjonen.

Viser produktnavnet og modellnummeret.

Viser datamaskinens servicemerke.

Viser datamaskinens gjenstandsmerke.

Viser prosessortypen.

Viser prosessorhastigheten.

Viser prosessorens ID-kode.

Viser størrelsen på prosessorens L1hurtigbuffer.

Viser størrelsen på prosessorens L2hurtigbuffer.

Viser størrelsen på prosessorens L3hurtigbuffer.

Viser hvor mye minne som er installert på datamaskinen.

Viser hvor mye minne som er innebygd på hovedkortet.

Viser minnehastigheten.

73

Fixed HDD (Fast harddisk)

SATA ODD

AC Adapter Type (Strømadaptertype)

Viser modellnummeret og kapasiteten på harddisken.

Viser modellnummeret og kapasiteten på den optiske stasjonen.

Viser typen strømadapter.

Advanced (Avansert)

Intel SpeedStep

Virtualization

(virtualisering)

Integrated NIC (Integrert nettverkskort)

USB Emulation (USBemulering)

USB Wake Support (støtte for våkne med USB)

SATA Operation (SATAfunksjon)

Adapter Warnings

(adapteradvarsler)

Function Key Behavior

(Funksjonstast-handling)

Charger Behavior

(Laderfunksjon)

Aktiverer eller deaktiverer funksjonen Intel

SpeedStep.

Aktiverer eller deaktiverer

Intel virtualiseringsfunksjonen.

Aktiver eller deaktiver strømtilførselen til det innebygde nettverkskortet.

Aktiverer eller deaktiverer

USB-emulering.

Gir USB-enheter muligheten til å vekke datamaskinen fra ventemodus. Denne funksjonen er bare aktivert når en strømadapter er koblet til.

Endre SATAkontrollermodus til enten ATA eller AHCI.

Aktiverer eller deaktiverer adapteradvarsler.

Spesifiserer handlingen til funksjonstasten <Fn> .

Spesifiserer om datamaskinens batteri skal lades når det er koblet til en strømadapter.

Standard: Enabled

(Aktivert)

Standard: Enabled

(Aktivert)

Standard: Enabled

(Aktivert)

Standard: Enabled

(Aktivert)

Standard: Disabled

(Deaktivert)

Standard: AHCI

Standard: Enabled

(Aktivert)

Standard Function key first

(Funksjonstast først)

Standard: Enabled

(Aktivert)

74

Miscellaneous Devices

(Diverse enheter)

Disse feltene lar deg aktivere eller deaktivere ulike stasjoner på kortet:

Security (Sikkerhet)

Set Service Tag (Sett servicemerke) Dette feltet viser systemets servicemerke.

Hvis servicemerket ikke allerede er lagt inn kan du bruke dette feltet til å taste det inn.

Set Supervisor Password (angi administratorpassord)

Lar deg fastsette, endre eller slette administratorpassordet

Set HDD Password (Aktiver HDD-passord) Lar deg angi et passord for datamaskinens interne harddisk (HDD).

Password Bypass (Forbikoble passord)

Computrace

Lar deg forbikoble Systempassordet og det interne harddiskpassordet når systemet startes på nytt.

Aktivere eller deaktivere Computracefunksjonen på datamaskinen.

Boot (Oppstart)

Boot Priority Order (Oppstartsprioritet)

Hard Disk Drives (harddisker)

Spesifiserer rekkefølgen som datamaskinen skal prøve å starte fra de forskjellige enheten på.

Spesifiserer hvilke harddisker som datamaskinen kan starte fra.

USB Storage Device (USB lagringsenhet) Spesifiserer hvilke USB-baserte lagringsenheter som datamaskinen kan starte fra.

CD/DVD ROM Drives (CD/DVD ROMstasjoner)

Spesifiserer hvilke CD-/DVD-enheter som datamaskinen kan starte fra.

Network (Nettverk) Spesifiserer hvilke nettverksenheter som datamaskinen kan starte fra.

75

Exit (Avslutt)

Denne delen lar deg lagre eller forkaste endringer eller laste standardinnstillinger før du avslutter System Setup.

76

26

Diagnostiske signalkoder

Datamaskinen kan sende en rekke lydsignaler under oppstart hvis skjermen ikke kan vise feil eller problemer. Disse lydsignalene, som kalles signalkoder, identifiserer ulike problemer. Forsinkelsen mellom hvert signal er 300 ms, forsinkelsen mellom hvert sett med signaler er 3 sek, og lydsignalet varer i 300 ms. Etter hvert lydsignal og hvert sett med lydsignaler vil BIOS detektere om brukeren trykker på strømknappen. Hvis dette skjer, går BIOS ut av sløyfen, avslutter på normal måte og slår av strømmen.

Kode Årsak og feilsøkingstrinn

1

5

2

3

4

6

BIOS ROM-kontrollsum pågår eller mislyktes

Feil på hovedkortet, omfatter BIOS-skader eller ROM-feil

RAM ikke tilgjengelig

Fant ikke noe minne

Feil på brikkesett (North and South Bridge Chipset, DMA/IMR/ timer-feil), test for tidsuret i datamaskinen mislyktes, feil på port A20, super I/U-brikkefeil, testfeil i tastaturkontroller

Feil på hovedkortet

Lese- eller skrivefeil i RAM

Feil på minnet

Strømbrudd i sanntidsklokke

Feil på CMOS-batteriet

Video-BIOS-test mislyktes

Feil på skjermkortet

7

8

Feil på prosessoren

Feil på prosessoren

Skjerm

Feil på skjermen

77

Batteristatuslamper

Hvis datamaskinen er koblet til en stikkontakt, fungerer lampen for batteristatus slik:

• Vekselvis blinkende ravgult og hvitt lys — Et ikke godkjent eller ikke støttet

AC-adapter som ikke er fra Dell, er koblet til datamaskinen.

• Vekselvis blinkende ravgult med et konstant blått lys — Midlertidig batterifeil med AC-adapter tilkoblet.

• Konstant blinkende ravgult lys — Kritisk batterifeil med AC-adapter tilkoblet.

• Lys er av — Batteret er i ferdig ladet, og det finnes en strømadapter.

• Hvit lys lyser — Det finnes en strømadapter, og batterier lader.

Enhetsstatuslamper

Slås på når du slår på datamaskinen, og blinker når datamaskinen er i en strømstyringsmodus.

Slås på når datamaskinen leser eller skriver data.

Slås på og lyser konstant eller blinker for å angi batteriets ladestatus.

Slås på når det trådløse nettverket er aktivert.

78

27

Spesifikasjoner

MERK: Tilbudet kan variere fra sted til sted. Følgende spesifikasjoner er bare dem som loven krever at skal følge med datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om datamaskinens konfigurasjon, klikker du på Start

Hjelp og støtte, og velger alternativet for å vise informasjon om datamaskinen.

System Information (systeminformasjon)

Brikkesett

Vostro 1450/Vostro 1550

Vostro 1440/Vostro 1540

DRAM-bussbredde

Flash EPROM

Intel HM67

Intel HM57

64-biters

SPI 32 megabiter

Prosessor

Typer

• Intel Celeron

• Intel Core i3-serien

• Intel Core i5-serien inntil 6 MB

1333 MHz

L2-hurtigbuffer

Ekstern busshastighet

Minne

Minnekontakt

Minnekapasitet

Minnetype

Minimumsminne

Maksimumsminne to SODIMM-spor

1 GB, 2 GB eller 4 GB

DDR3 SDRAM (1333 MHz)

1 GB

8 GB

79

Lyd

Type

Kontroller

Stereokonvertering

Grensesnitt:

Intern

Ekstern

Høyttalere

Volumkontroller

Skjermkort

Type skjermkort

Databuss:

UMA

Separat

Skjermkort:

UMA

Vostro 1450/Vostro 1550

Vostro 1440/Vostro 1540

Separat

Vostro 1440

Vostro 1450

2.1-kanals høydefinisjonslyd

IDT 92HD87B1

24-biters (analog-til-digital og digital-tilanalog) høydefinisjonslyd mikrofoninngang / stereohodetelefoner / ekstern høyttalerkobling

2 x 2 watt funksjonstaster på tastaturet og programmenyer integrert på hovedkortet separat integrert skjermkort

• PCI-E x16 Gen1

• PCI-E x16 Gen2

Intel HD Graphics

• Intel HD Graphics

• Intel HD Graphics 3000

Intel HD Graphics

AMD Radeon HD6450M

AMD Radeon HD6470M

80

Kamera

Kameraoppløsning

Videooppløsning

Kommunikasjon

Nettverkskort

Trådløst

Porter og kontakter

Lyd

Skjermkort

Nettverkskort

USB

Mediekortleser

Skjerm

Type

Størrelse

Vostro 1440/Vostro 1450

Vostro 1540/Vostro 1550

Vostro 1440/Vostro 1450

Høyde

Bredde

Diagonal

Aktivt område (X/Y)

Vostro 1540/Vostro 1550

Høyde

1,3 megapiksler

640 x 480 ved 30 fps (maks.)

10/100/1000 Mbps Ethernet LAN internt trådløst lokalt nettverk (WLAN)

én mikrofonkontakt, én stereo hodetelefon-/ høyttalerkontakt

• én 15-pinners VGA-kontakt

• én 19-pinners HDMI-kontakt

én RJ-45-kontakt tre 4-pinners USB 2.0-kompatible kontakter

én 3-i-1 (SD/MMC/MS)

HD WLED TrueLife; HD WLED AG

14,0"

15,0"

192,5 mm

324 mm

355,6 mm

344,23 mm x 193,54 mm

193,5 mm

81

Styreplate

Aktivt område:

X-akse

Y-akse

Batteri

Type

Dimensjoner:

Høyde

Vekt

Bredde

Dybde

Skjerm

Bredde

Diagonal

Aktivt område (X/Y)

Maksimal oppløsning

Maksimal lysstyrke

Visningsvinkel

Oppdateringsfrekvens

Minimums visningsvinkler:

Horisontal

Vertikal

Pikselbredde

Tastatur

Antall taster

82

344,2 mm

396,24 mm

344,23 mm x 193,54 mm

1366 x 768 piksler med 262 000 farger

220 nit

0° (lukket) til 140°

60 Hz

40/40

15/30 (H/L)

0,23 mm x 0,23 mm

USA og Canada: 86 taster, Europa og Brasil: 87 taster, Japan: 90 taster

90 mm

49 mm

6-cellers litiumionbatteri (2,20 watt-timer)

20,2 mm

208,36 mm

56,52 mm

0,33 kg

Batteri

Ladetid

Spenning

Temperaturområde:

Ved bruk

Ikke i bruk

Knappcellebatteri omtrent 4 timer (når datamaskinen er slått av)

11,1 VDC

0 °C til 35 °C

–40 °C til 65 °C

3-V CR2032-litiumbatteri

Strømadapter

Type:

Vostro 1440 / Vostro 1450 / Vostro

1540 / Vostro 1550 med integrert skjermkort

Vostro 1440 med separat skjermkort

Vostro 1450 med separat skjermkort

Inngangsspenning

Inngangsstrøm (maks.)

Inngangsfrekvens

Utgangseffekt

Utgangsstrøm

65 W

90 W

Normert utgangsspenning

Dimensjoner:

Høyde

Bredde

Dybde

65 W

65 W

90 W

100 VAC til 240 VAC

1,5 A/1,6 A/1,7 A/2,10 A

50 Hz til 60 Hz

65 W og 90 W

3,34 A (kontinuerlig)

4,62 A

19,50 VDC (+/- 1,0 VDC)

28,2 mm

57,9 mm

137,16 mm

83

Strømadapter

Temperaturområde:

Ved bruk

Ikke i bruk

Fysiske mål

Vostro 1440/Vostro 1450

Høyde (med WLED-panel)

Bredde

Dybde

Vekt (minimum)

Vostro 1540/Vostro 1550

Høyde (med WLED-panel)

Bredde

Dybde

Vekt (minimum)

Omgivelser

Temperatur:

Ved bruk

Ved lagring

Relativ fuktighet (maks.):

Ved bruk

Ved lagring

Høyde over havet (maks.):

Ved bruk

Ikke i bruk

Luftforurensningsnivå

0 °C til 40 °C

–40 °C til 70 °C

31,5 mm til 34,7 mm

342 mm

244 mm

2,2 kg

31,5 mm til 34,5 mm

376 mm

260 mm

2,37 kg

0 °C til 35 °C

–40 °C til 65 °C

10 % til 90 % (ikke-kondenserende)

5 % til 95 % (ikke-kondenserende)

–15,2 m til 3048 m

–15,2 m til 10 668 m

G1 som definert i ISA-S71.04-1985

84

28

kontakte Dell

MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells produktkatalog.

Dell tilbyr flere nettbaserte og telefonbaserte støtte- og servicealternativer.

Tilgjengeligheten varierer etter land og produkt. Det kan hende at enkelte tjenester ikke er tilgjengelige i ditt område. For å kontakte Dell for spørsmål om salg, teknisk støtte eller kundeservice:

1. Gå til support.dell.com.

2. Velg din støttekategori.

3. Hvis du ikke er kunde i USA, velg din landskode nederst på siden eller velg

Alle for å se flere valg.

4. Velg ønsket tjenestetype eller kundestøttetype basert på de behovene du har.

85

advertisement

Related manuals

advertisement