Dell Vostro 1550 laptop Instrukcja obsługi

Add to My manuals
89 Pages

advertisement

Dell Vostro 1550 laptop Instrukcja obsługi | Manualzz

Dell Vostro 1540/1550

Podręcznik użytkownika

Model regulacji P18F

Typ regulacji P18F001,P18F002

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

UWAGA:

Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany komputer.

OSTRZEŻENIE: Napis PRZESTROGA wskazuje na możliwość uszkodzenia sprzętu lub utraty danych w razie nieprzestrzegania instrukcji.

PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

©

2011 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: nazwa Dell ™ , logo DELL, Dell Precision ™ , Precision ON ™ ,

ExpressCharge ™ , Latitude ™ , Latitude ON ™ , OptiPlex ™ , Vostro ™ oraz Wi-Fi Catcher ™ są znakami towarowymi należącymi do firmy Dell Inc. Intel ® , Pentium ® , Xeon ® , Core ™ , Atom ™ , Centrino ® oraz Celeron ® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AMD ® jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a AMD Opteron ™ , AMD Phenom ™ , AMD Sempron ™ , AMD Athlon ™ ,

ATI Radeon ™ , oraz ATI FirePro ™ są znakami towarowymi należącymi do firmy Advanced Micro Devices, Inc.

Microsoft ® , Windows ® , MS-DOS ® , Windows Vista ® oraz klawisz startowy Windows Vista oraz Office Outlook ® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Microsoft Corporation w Stanach

Zjednoczonych i/lub innych krajach. Blu-ray Disc

jest znakiem towarowym należącym do firmy Blu-ray Disc

Association (BDA) i jest używany na zasadzie licencji odnośnie dysków i odtwarzaczy. Słowo Bluetooth ® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy Bluetooth

®

SIG, Inc., używanym przez firmę Dell Inc. na zasadzie licencji. Wi-Fi ® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy Wireless Ethernet Compatibility

Alliance, Inc.

Inne znaki towarowe oraz nazwy handlowe mogą zostać wykorzystane w niniejszej publikacji w odniesieniu do innych jednostek określających oznaczenia i nazwy swoich produktów, firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków towarowych i nazw handlowych niebędących jej własnością.

2011 – 08

Rev. A00

Spis treści

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia.................................................................2

Rodział 1: Serwisowanie komputera........................................................7

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

.............................................................7

Zalecane narzędzia

.........................................................................................................9

Wyłączanie komputera

.....................................................................................................9

Po zakończeniu serwisowania komputera

........................................................................10

Rodział 2: Wymontowywanie akumulatora............................................11

Instalowanie akumulatora

...............................................................................................12

Rodział 3: Wymontowywanie karty Secure Digital (SD).......................13

Instalowanie karty Secure Digital (SD)

.............................................................................14

Rodział 4: Wymontowywanie pokrywy zawiasów.................................15

Instalowanie pokrywy zawiasów

......................................................................................16

Rodział 5: Wymontowywanie klawiatury................................................17

Instalowanie klawiatury

..................................................................................................18

Rodział 6: Wymontowywanie napędu dysków optycznych.................19

Instalowanie napędu dysków optycznych

.........................................................................20

Rodział 7: Wymontowywanie modułu pamięci......................................21

Instalowanie modułu pamięci

..........................................................................................22

Rodział 8: Wymontowywanie podparcia dłoni......................................23

Instalowanie podparcia dłoni

...........................................................................................25

Rodział 9: Wymontowywanie zespołu przycisku zasilania..................27

Instalowanie zespołu przycisku zasilania

..........................................................................28

Rodział 10: Wymontowywanie dysku twardego....................................29

Instalowanie dysku twardego

..........................................................................................30

Rodział 11: Wymontowywanie karty bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN)........................................................................................31

Instalowanie karty bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN)

.................................................32

Rodział 12: Wymontowywanie baterii pastylkowej...............................35

Instalowanie baterii pastylkowej

......................................................................................36

Rodział 13: Wymontowywanie karty USB..............................................37

Instalowanie karty USB

..................................................................................................38

Rodział 14: Wymontowywanie mikrofonu..............................................39

Instalowanie mikrofonu

..................................................................................................40

Rodział 15: Wymontowywanie zespołu wentylatora i radiatora procesora..................................................................................................41

Instalowanie zespołu wentylatora i radiatora procesora

.....................................................42

Rodział 16: Wymontowywanie procesora..............................................43

Instalowanie procesora

..................................................................................................44

Rodział 17: Wymontowywanie płyty systemowej.................................45

Instalowanie płyty systemowej

........................................................................................46

Rodział 18: Wymontowywanie głośników..............................................49

Instalowanie głośników

..................................................................................................51

Rodział 19: Wymontowywanie zespołu wyświetlacza..........................53

Instalowanie zespołu wyświetlacza

..................................................................................55

Rodział 20: Wymontowywanie złącza wejściowego zasilania i wspornika..................................................................................................57

Instalowanie złącza wejściowego zasilania i wspornika

......................................................59

Rodział 21: Wymontowywanie oprawy wyświetlacza...........................61

Instalowanie oprawy wyświetlacza

..................................................................................62

Rodział 22: Wymontowywanie kamery...................................................63

Instalowanie kamery

......................................................................................................64

Rodział 23: Wymontowywanie panelu wyświetlacza............................65

Instalowanie panelu wyświetlacza

...................................................................................67

Rodział 24: Wymontowywanie kabla niskonapięciowego sygnału różnicowego (LVDS)................................................................................69

Instalowanie kabla niskonapięciowego sygnału różnicowego (LVDS)

..................................70

Rodział 25: Uruchamianie programu konfiguracji systemu.................73

Informacje o programie konfiguracji systemu

....................................................................73

Ekrany programu konfiguracji systemu

............................................................................74

Opcje programu konfiguracji systemu

..............................................................................75

Rodział 26: Diagnostyczne kody dźwiękowe.........................................79

Lampki stanu akumulatora

.............................................................................................80

Lampki stanu urządzeń

..................................................................................................80

Rodział 27: Dane techniczne...................................................................81

Rodział 28: Kontakt z firmą Dell..............................................................89

6

1

Serwisowanie komputera

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

Aby uniknąć uszkodzenia komputera i zapewnić sobie bezpieczeństwo, należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. O ile nie wskazano inaczej, każda procedura opisana w tym dokumencie opiera się na założeniu, że są spełnione następujące warunki:

• Wykonano czynności opisane w podrozdziale "Serwisowanie komputera".

• Użytkownik zapoznał się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, jakie zostały dostarczone z komputerem.

• Podzespół można wymienić lub, jeśli został zakupiony oddzielnie, zainstalować po wykonaniu procedury wymontowania w odwrotnej kolejności.

PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wewnątrz komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

OSTRZEŻENIE: Wiele procedur naprawczych może wykonywać tylko przeszkolony technik serwisu. Użytkownik powinien wykonać tylko czynności związane z rozwiązywaniem problemów oraz proste naprawy wymienione w dokumentacji produktu lub zlecone przez zespół serwisu i pomocy technicznej przez telefon lub przez Internet. Uszkodzenia wynikające z serwisowania nieautoryzowanego przez firmę Dell nie są objęte gwarancją. Należy się zapoznać i przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z produktem.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć wyładowania elektrostatycznego, należy odprowadzać ładunki z ciała za pomocą opaski uziemiającej zakładanej na nadgarstek lub dotykając okresowo niemalowanej metalowej powierzchni (np. złącza z tyłu komputera).

7

OSTRZEŻENIE: Z komponentami i kartami należy obchodzić się ostrożnie. Nie dotykać elementów ani styków na kartach. Kartę chwytać za krawędzie lub za metalowe wsporniki montażowe. Komponenty takie jak mikroprocesor należy trzymać za krawędzie, a nie za styki.

OSTRZEŻENIE: Odłączając kabel, należy pociągnąć za wtyczkę lub umieszczony na niej uchwyt, a nie za sam kabel. Niektóre kable mają złącza z zatrzaskami i przed odłączeniem kabla tego rodzaju należy nacisnąć zatrzaski złącza. Pociągając za złącza, należy je trzymać w linii prostej, aby uniknąć wygięcia styków. Przed przyłączeniem kabla należy także sprawdzić, czy oba złącza są prawidłowo zorientowane i ustawione.

UWAGA:

Kolor komputera i niektórych części może różnić się nieznacznie od pokazanych w tym dokumencie.

Aby uniknąć uszkodzenia komputera, wykonaj następujące czynności przed rozpoczęciem pracy wewnątrz komputera.

1.

Sprawdź, czy powierzchnia robocza jest płaska i czysta, aby uniknąć porysowania komputera.

2.

Wyłącz komputer (patrz

Wyłączanie komputera

).

3.

Jeśli komputer jest przyłączony do urządzenia dokującego (zadokowany), na przykład do stacji bazowej lub akumulatora "slice", należy oddokować go.

OSTRZEŻENIE: Kabel sieciowy należy odłączyć najpierw od komputera, a następnie od urządzenia sieciowego.

4.

Odłącz od komputera wszystkie kable sieciowe.

5.

Odłącz komputer i wszystkie przyłączone urządzenia od gniazdek elektrycznych.

6.

Zamknij wyświetlacz i odwróć komputer, układając go na płaskiej powierzchni roboczej.

UWAGA:

Aby uniknąć uszkodzenia płyty systemowej, przed rozpoczęciem naprawy komputera należy wyjąć główny akumulator.

7.

Wyjmij akumulator

8.

Odwróć komputer.

9.

Otwórz wyświetlacz.

10.

Naciśnij przycisk zasilania, aby uziemić płytę systemową.

OSTRZEŻENIE: W celu zabezpieczenia się przed porażeniem prądem elektrycznym przed otwarciem pokrywy zawsze należy odłączyć komputer od gniazdka elektrycznego.

8

OSTRZEŻENIE: Przed dotknięciem jakiegokolwiek elementu wewnątrz komputera należy pozbyć się ładunków elektrostatycznych z ciała, dotykając dowolnej nielakierowanej metalowej powierzchni, np. metalowych elementów z tyłu komputera. Podczas pracy należy okresowo dotykać nielakierowanej powierzchni metalowej w celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych, które mogłyby spowodować uszkodzenie wewnętrznych elementów.

11.

Wyjmij zainstalowane karty ExpressCards lub karty inteligentne z odpowiednich gniazd.

Zalecane narzędzia

Procedury przedstawione w tym dokumencie mogą wymagać użycia następujących narzędzi:

• mały wkrętak z płaskim grotem,

• wkrętak z grotem krzyżowym nr 0,

• wkrętak z grotem krzyżowym nr 1,

• mały rysik z tworzywa sztucznego,

• dysk CD z programem aktualizacji Flash BIOS.

Wyłączanie komputera

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec utracie danych, przed wyłączeniem komputera należy zapisać i zamknąć wszystkie otwarte pliki i zakończyć wszystkie programy.

1.

Zamknij system operacyjny:

• Windows Vista:

Kliknij przycisk

Start

, a następnie kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu menu

Start

jak przedstawiono poniżej i kliknij polecenie

Shut Down

(Zamknij).

• Windows XP:

Kliknij kolejno

Start

Turn Off Computer (Wyłącz komputer)

Turn Off

(Wyłącz)

. Komputer wyłączy się automatycznie, kiedy zakończy się proces zamykania systemu.

2.

Sprawdź, czy komputer i wszystkie przyłączone do niego urządzenia są wyłączone. Jeśli komputer i przyłączone do niego urządzenia nie wyłączyły się

9

automatycznie, gdy system operacyjny został zamknięty, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez około 4 sekund, aby je wyłączyć.

Po zakończeniu serwisowania komputera

Po zainstalowaniu lub dokonaniu wymiany sprzętu, a przed włączeniem komputera, przyłącz wszelkie urządzenia zewnętrzne, karty i kable.

OSTRZEŻENIE: Używaj wyłącznie akumulatora przeznaczonego dla tego konkretnego komputera Dell. Nie używaj akumulatorów przeznaczonych do innych komputerów Dell computers.

1.

Przyłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne, takie jak stacja dokująca, akumulator

"slice" lub stacja bazowa i zainstaluj wszystkie karty, takie jak karta ExpressCard.

2.

Przyłącz do komputera kable telefoniczne lub sieciowe.

OSTRZEŻENIE: Aby przyłączyć kabel sieciowy, należy najpierw przyłączyć go do urządzenia sieciowego, a następnie do komputera.

3.

Zainstaluj akumulator.

4.

Przyłącz komputer i wszystkie przyłączone urządzenia do gniazdek elektrycznych.

5.

Włącz komputer.

10

Wymontowywanie akumulatora

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

.

2.

Przesuń zwalniacze zatrzasków, aby uwolnić akumulator.

2

3.

Wyjmij akumulator z komputera.

11

Instalowanie akumulatora

1.

Umieść i zablokuj akumulator we wnęce (charakterystyczne kliknięcie).

2.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Po zakończeniu serwisowania komputera

.

12

Wymontowywanie karty Secure

Digital (SD)

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

.

2.

Naciśnij kartę SD, aby ją uwolnić z gniazda.

3

3.

Wyjmij kartę pamięci z komputera.

13

Instalowanie karty Secure Digital (SD)

1.

Wciśnij kartę pamięci do gniazda, aby ją osadzić (charakterystyczne kliknięcie).

2.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Po zakończeniu serwisowania komputera

.

14

Wymontowywanie pokrywy zawiasów

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

.

2.

Wyjmij

akumulator

.

3.

Wykręć wkręty mocujące pokrywę zawiasów.

4

4.

Odwróć komputer i wyjmij pokrywę zawiasów.

15

Instalowanie pokrywy zawiasów

1.

Załóż pokrywę zawiasów i dociśnij ją, aby ją zamocować na komputerze.

2.

Odwróć komputer i wkręć wkręty mocujące pokrywę zawiasów.

3.

Zainstaluj

akumulator

.

4.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Po zakończeniu serwisowania komputera

.

16

Wymontowywanie klawiatury

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

.

2.

Wyjmij

akumulator

.

3.

Podważ i uwolnij cztery zaczepy mocujące klawiaturę do komputera.

5

4.

Odwróć klawiaturę i połóż ją na podparciu dłoni.

5.

Odłącz kabel klawiatury od płyty systemowej.

17

6.

Wyjmij klawiaturę z komputera.

Instalowanie klawiatury

1.

Podłącz kabel klawiatury do płyty systemowej.

2.

Umieść klawiaturę we wnęce, wkładając ją pod kątem 30 stopni.

3.

Dociśnij klawiaturę, tak aby zaskoczyły górne zaczepy.

4.

Zainstaluj

akumulator

.

5.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Po zakończeniu serwisowania komputera

.

18

Wymontowywanie napędu dysków optycznych

6

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

.

2.

Wyjmij

akumulator

.

3.

Wymontuj

klawiaturę

.

4.

Wykręć wkręt mocujący napęd dysków optycznych.

5.

Wkrętakiem ostrożnie podważ napęd dysków optycznych i wyjmij go z komputera.

19

Instalowanie napędu dysków optycznych

1.

Wsuń napęd dysków optycznych do wnęki z lewej strony komputera.

2.

Wkręć wkręt mocujący napęd dysków optycznych do komputera.

3.

Zainstaluj

klawiaturę

.

4.

Zainstaluj

akumulator

.

5.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Po zakończeniu serwisowania komputera

.

20

Wymontowywanie modułu pamięci

7

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

.

2.

Wyjmij

akumulator

.

3.

Wymontuj

klawiaturę

.

4.

Odciągnij zaciski mocujące od modułu pamięci, aż moduł zostanie wysunięty.

5.

Wyjmij moduł pamięci z komputera.

21

Instalowanie modułu pamięci

1.

Umieść moduł pamięci w gnieździe.

2.

Dociśnij moduł pamięci, aby zatrzaski mocujące zabezpieczyły moduł.

3.

Zainstaluj

klawiaturę

.

4.

Zainstaluj

akumulator

.

5.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Po zakończeniu serwisowania komputera

.

22

Wymontowywanie podparcia dłoni

8

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

.

2.

Wyjmij

akumulator

.

3.

Wymontuj

klawiaturę

.

4.

Wykręć wkręty mocujące pokrywę dolną.

5.

Odwróć komputer i odłącz kabel układu zasilania (1) i kabel tabliczki dotykowej

(2).

23

6.

Wykręć wkręty mocujące podparcie dłoni do komputera.

7.

Rysikiem z tworzywa sztucznego podważ podparcie dłoni, aby uwolnić zaczepy na dole oraz po lewej i po prawej stornie podparcia dłoni. Po uwolnieniu wszystkich zaczepów wyjmij podparcie dłoni z komputera.

24

Instalowanie podparcia dłoni

1.

Umieść podparcie dłoni w komputerze, wkładając je pod kątem 30 stopni do wyświetlacza.

2.

Wyrównaj i dopasuj podparcie dłoni, a następnie dociśnij je, aby zaczepy zaskoczyły.

3.

Podłącz kabel układu zasilania i kabel tabliczki dotykowej do odpowiednich złączy.

4.

Wkręć wkręty mocujące podparcie dłoni do komputera.

5.

Odwróć komputer i wkręć wkręty mocujące pokrywę dolną.

6.

Zainstaluj

klawiaturę

.

7.

Zainstaluj

akumulator

.

8.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Po zakończeniu serwisowania komputera

.

25

26

Wymontowywanie zespołu przycisku zasilania

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

.

2.

Wyjmij

akumulator

.

3.

Wymontuj

klawiaturę

.

4.

Wymontuj

podparcie dłoni

.

5.

Oddziel kabel zespołu przycisku zasilania od podparcia dłoni.

9

6.

Odwróć podparcie dłoni i wykręć wkręt mocujący zespół przycisku zasilania do podparcia dłoni.

27

7.

Unieś zespół przycisku zasilania i przełóż kabel przez otwór.

Instalowanie zespołu przycisku zasilania

1.

Przełóż kabel przycisku zasilania przez otwór.

2.

Umieść zespół przycisku zasilania we wnęce.

3.

Wkręć wkręt mocujący zespół przycisku zasilania.

4.

Odwróć komputer i podłącz kabel przycisku zasilania do podparcia dłoni.

5.

Zainstaluj

podparcie dłoni

.

6.

Zainstaluj

klawiaturę

.

7.

Zainstaluj

akumulator

.

8.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Po zakończeniu serwisowania komputera

.

28

Wymontowywanie dysku twardego

10

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

.

2.

Wyjmij

akumulator

.

3.

Wymontuj

klawiaturę

.

4.

Wymontuj

podparcie dłoni

.

5.

Wyjmij dysk twardy z komputera.

6.

Wykręć wkręty mocujące wspornik do dysku twardego i oddziel wspornik od dysku.

29

Instalowanie dysku twardego

1.

Załóż wspornik dysku twardego na dysk.

2.

Wkręć wkręty mocujące wspornik do dysku twardego.

3.

Umieść dysk twardy we wnęce i przesuń go w stronę złącza SATA, aby podłączyć dysk do płyty systemowej.

4.

Zainstaluj

podparcie dłoni

.

5.

Zainstaluj

klawiaturę

.

6.

Zainstaluj

akumulator

.

7.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Po zakończeniu serwisowania komputera

.

30

Wymontowywanie karty bezprzewodowej sieci lokalnej

(WLAN)

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

.

2.

Wyjmij

akumulator

.

3.

Wymontuj

klawiaturę

.

4.

Wymontuj

podparcie dłoni

.

5.

Odłącz kable antenowe od karty sieci WLAN.

11

6.

Podważ zatrzask, aby uwolnić kartę sieci WLAN.

31

7.

Wyjmij kartę sieci WLAN z komputera.

Instalowanie karty bezprzewodowej sieci lokalnej

(WLAN)

1.

Umieść kartę sieci WLAN w gnieździe.

2.

Zablokuj zacisk, aby zamocować kartę sieci WLAN w gnieździe.

3.

Podłącz kable antenowe do oznaczonych odpowiednimi kolorami złączy na karcie sieci WLAN.

4.

Zainstaluj

podparcie dłoni

.

5.

Zainstaluj

klawiaturę

.

6.

Zainstaluj

akumulator

.

32

7.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Po zakończeniu serwisowania komputera

.

33

34

Wymontowywanie baterii pastylkowej

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

.

2.

Wyjmij

akumulator

.

3.

Wymontuj

klawiaturę

.

4.

Wymontuj

podparcie dłoni

.

5.

Odłącz kabel baterii pastylkowej od płyty systemowej.

12

6.

Wyjmij baterię pastylkową z komputera.

35

Instalowanie baterii pastylkowej

1.

Umieść baterię pastylkową w gnieździe.

2.

Podłącz kabel baterii pastylkowej do płyty systemowej.

3.

Zainstaluj

podparcie dłoni

.

4.

Zainstaluj

klawiaturę

.

5.

Zainstaluj

akumulator

.

6.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Po zakończeniu serwisowania komputera

.

36

Wymontowywanie karty USB

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

.

2.

Wyjmij

akumulator

.

3.

Wymontuj

klawiaturę

.

4.

Wymontuj

napęd dysków optycznych

.

5.

Wymontuj

podparcie dłoni

.

6.

Odłącz kabel karty USB od płyty systemowej.

13

7.

Wykręć wkręt mocujący kartę USB.

37

8.

Unieś kartę USB i wyjmij ją z komputera.

Instalowanie karty USB

1.

Umieść kartę USB we wnęce w komputerze.

2.

Wkręć wkręt mocujący kartę USB.

3.

Podłącz kabel karty USB do płyty systemowej.

4.

Zainstaluj

podparcie dłoni

.

5.

Zainstaluj

napęd dysków optycznych

.

6.

Zainstaluj

klawiaturę

.

7.

Zainstaluj

akumulator

.

8.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Po zakończeniu serwisowania komputera

.

38

Wymontowywanie mikrofonu

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

.

2.

Wyjmij

akumulator

.

3.

Wymontuj

klawiaturę

.

4.

Wymontuj

podparcie dłoni

.

5.

Odłącz kabel mikrofonu od płyty systemowej.

14

6.

Wyjmij mikrofon z wnęki w komputerze.

39

Instalowanie mikrofonu

1.

Umieść mikrofon we wnęce.

2.

Podłącz kabel mikrofonu do płyty systemowej.

3.

Zainstaluj

podparcie dłoni

.

4.

Zainstaluj

klawiaturę

.

5.

Zainstaluj

akumulator

.

6.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Po zakończeniu serwisowania komputera

.

40

Wymontowywanie zespołu wentylatora i radiatora procesora

15

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

.

2.

Wyjmij

akumulator

.

3.

Wymontuj

klawiaturę

.

4.

Wymontuj

podparcie dłoni

.

5.

Odłącz kabel wentylatora procesora od płyty systemowej.

6.

Wykręć wkręty osadzone mocujące zespół wentylatora i radiatora procesora w kolejności pokazanej na rysunku.

41

7.

Wyjmij zespół radiatora i wentylatora procesora z komputera.

Instalowanie zespołu wentylatora i radiatora procesora

1.

Umieść zespół radiatora i wentylatora procesora w komputerze.

2.

Wkręć wkręty osadzone mocujące radiator i wentylator procesora.

3.

Podłącz kabel wentylatora procesora do płyty systemowej.

4.

Zainstaluj

podparcie dłoni

.

5.

Zainstaluj

klawiaturę

.

6.

Zainstaluj

akumulator

.

7.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Po zakończeniu serwisowania komputera

.

42

Wymontowywanie procesora

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

.

2.

Wyjmij

akumulator

.

3.

Wymontuj

klawiaturę

.

4.

Wymontuj

podparcie dłoni

.

5.

Wymontuj

zespół wentylatora i radiatora procesora

.

6.

Obróć blokadę procesora w lewo.

16

7.

Unieś procesora i wyjmij go z komputera.

43

Instalowanie procesora

1.

Umieść procesor w gnieździe. Sprawdź, czy procesor jest poprawnie osadzony.

2.

Obróć blokadę procesora w prawo, do pozycji zamkniętej.

3.

Zainstaluj

zespół wentylatora i radiatora procesora

.

4.

Zainstaluj

podparcie dłoni

.

5.

Zainstaluj

klawiaturę

.

6.

Zainstaluj

akumulator

.

7.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Po zakończeniu serwisowania komputera

.

44

17

Wymontowywanie płyty systemowej

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

.

2.

Wyjmij

akumulator

.

3.

Wymontuj

kartę pamięci SD

.

4.

Wymontuj

klawiaturę

.

5.

Wymontuj

napęd dysków optycznych

.

6.

Wymontuj

moduł pamięci

.

7.

Wymontuj

podparcie dłoni

.

8.

Wymontuj

dysk twardy

.

9.

Wymontuj

kartę sieci WLAN

.

10.

Wymontuj

zespół wentylatora i radiatora procesora

.

11.

Odłącz kabel wyświetlacza(1), kabel złącza zasilania (2), kabel karty USB (3), kabel głośnika (4), kabel karty dźwiękowej (5) i kabel baterii pastylkowej (6).

12.

Wykręć wkręty mocujące płytę systemową.

45

13.

Unieś płytę systemową pod kątem i uwolnij ją ze złączy LAN, VGA, HDMI i USB.

Instalowanie płyty systemowej

1.

Umieść płytę systemową na miejscu, tak aby złącza LAN, VGA, HDMI i USB pasowały do odpowiednich wnęk.

2.

Wkręć wkręty mocujące płytę systemową.

3.

Podłącz kabel wyświetlacza LCD, kabel złącza wejściowego zasilania, kabel karty

USB, kabel karty dźwiękowej, kabel baterii pastylkowej i kabel głośnika.

4.

Zainstaluj

procesor

.

5.

Zainstaluj

zespół wentylatora i radiatora procesora

.

6.

Zainstaluj

kartę sieci WLAN

.

7.

Zainstaluj

dysk twardy

.

46

8.

Zainstaluj

podparcie dłoni

.

9.

Zainstaluj

moduł pamięci

.

10.

Zainstaluj

napęd dysków optycznych

.

11.

Zainstaluj

klawiaturę

.

12.

Zainstaluj

kartę pamięci SD

.

13.

Zainstaluj

akumulator

.

14.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Po zakończeniu serwisowania komputera

.

47

48

Wymontowywanie głośników

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

.

2.

Wyjmij

akumulator

.

3.

Wymontuj

kartę pamięci SD

.

4.

Wymontuj

klawiaturę

.

5.

Wymontuj

napęd dysków optycznych

.

6.

Wymontuj

moduł pamięci

.

7.

Wymontuj

podparcie dłoni

.

8.

Wymontuj

dysk twardy

.

9.

Wymontuj

kartę sieci WLAN

.

10.

Wymontuj

zespół wentylatora i radiatora procesora

.

11.

Wymontuj

płytę systemową

.

12.

Wyjmij kabel głośnika z prowadnicy.

18

13.

Naciśnij zatrzaski mocujące i wyjmij lewy głośnik.

49

14.

Naciśnij zatrzaski mocujące i wyjmij prawy głośnik.

15.

Wyjmij zespół głośników z komputera razem z kablem.

50

Instalowanie głośników

1.

Umieść lewy i prawy głośnik w odpowiednich wnękach.

2.

Umieść i poprowadź kabel głośników.

3.

Zainstaluj

płytę systemową

.

4.

Zainstaluj

procesor

.

5.

Zainstaluj

zespół wentylatora i radiatora procesora

.

6.

Zainstaluj

kartę sieci WLAN

.

7.

Zainstaluj

dysk twardy

.

8.

Zainstaluj

podparcie dłoni

.

9.

Zainstaluj

moduł pamięci

.

10.

Zainstaluj

napęd dysków optycznych

.

11.

Zainstaluj

klawiaturę

.

12.

Zainstaluj

kartę pamięci SD

.

13.

Zainstaluj

akumulator

.

14.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Po zakończeniu serwisowania komputera

.

51

52

Wymontowywanie zespołu wyświetlacza

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

.

2.

Wyjmij

akumulator

.

3.

Wymontuj

pokrywę zawiasów

.

4.

Wymontuj

klawiaturę

.

5.

Wymontuj

podparcie dłoni

.

6.

Odłącz kabel LVDS od płyty systemowej.

19

7.

Odłącz kable antenowe sieci WLAN i wyjmij je z prowadnicy na ramie montażowej komputera.

53

8.

Wykręć wkręty mocujące lewy i prawy zawias.

9.

Unieś zespół wyświetlacza i zdejmij go z podstawy komputera.

54

Instalowanie zespołu wyświetlacza

1.

Umieść zawiasy wyświetlacza we wspornikach zawiasów.

2.

Wkręć wkręty mocujące oba zawiasy wyświetlacza.

3.

Podłącz kabel LVDS do płyty systemowej.

4.

Umieść kabel antenowy sieci WLAN w prowadnicy i podłącz kable antenowe do karty sieci WLAN.

5.

Podłącz kabel karty USB.

6.

Zainstaluj

podparcie dłoni

.

7.

Zainstaluj

klawiaturę

.

8.

Zainstaluj

pokrywę zawiasu

.

9.

Zainstaluj

akumulator

.

10.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Po zakończeniu serwisowania komputera

.

55

56

Wymontowywanie złącza wejściowego zasilania i wspornika

20

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

.

2.

Wyjmij

akumulator

.

3.

Wymontuj

pokrywę zawiasów

.

4.

Wymontuj

klawiaturę

.

5.

Wymontuj

podparcie dłoni

.

6.

Wymontuj

zespół wyświetlacza

.

7.

Odłącz kabel złącza zasilania prądem stałym od płyty systemowej.

8.

Wykręć wkręt mocujący złącze wejściowe zasilania i wspornik.

57

9.

Unieś wspornik złącza wejściowego zasilania.

10.

Wyjmij złącze wejściowe zasilania z komputera.

58

Instalowanie złącza wejściowego zasilania i wspornika

1.

Umieść złącze wejściowe zasilania i wspornik we wnęce.

2.

Dopasuj wspornik i wkręć wkręt mocujący wspornik i złącze wejściowe zasilania.

3.

Podłącz kabel zasilania (DC-In) do płyty systemowej.

4.

Zainstaluj

zespół wyświetlacza

.

5.

Zainstaluj

podparcie dłoni

.

6.

Zainstaluj

klawiaturę

.

7.

Zainstaluj

pokrywę zawiasu

.

8.

Zainstaluj

akumulator

.

9.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Po zakończeniu serwisowania komputera

.

59

60

Wymontowywanie oprawy wyświetlacza

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

.

2.

Wyjmij

akumulator

.

3.

Rozpoczynając od dołu, podważ oprawę od wewnętrznej strony zespołu wyświetlacza i kontynuuj do prawego i lewego rogu oprawy wyświetlacza.

21

4.

Po uwolnieniu wszystkich zaczepów zdejmij oprawę wyświetlacza z zespołu wyświetlacza.

61

Instalowanie oprawy wyświetlacza

1.

Dopasuj oprawę wyświetlacza do pokrywy górnej.

2.

Zaczynając od dolnej krawędzi, dociśnij oprawę wyświetlacza, aby zablokować zaczepy.

3.

Zainstaluj

akumulator

.

4.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Po zakończeniu serwisowania komputera

.

62

Wymontowywanie kamery

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

.

2.

Wyjmij

akumulator

.

3.

Wymontuj

oprawę wyświetlacza

.

4.

Odłącz kabel kamery od modułu kamery.

22

5.

Podważ blokadę, a następnie unieś i wyjmij kamerę.

63

Instalowanie kamery

1.

Umieść moduł kamery we wnęce.

2.

Podłącz kabel kamery do modułu kamery.

3.

Zainstaluj

oprawę wyświetlacza

.

4.

Zainstaluj

akumulator

.

5.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Po zakończeniu serwisowania komputera

.

64

Wymontowywanie panelu wyświetlacza

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

.

2.

Wyjmij

akumulator

.

3.

Wymontuj

pokrywę zawiasów

.

4.

Wymontuj

klawiaturę

.

5.

Wymontuj

podparcie dłoni

.

6.

Wymontuj

zespół wyświetlacza

.

7.

Wymontuj

oprawę wyświetlacza

.

8.

Odłącz kabel kamery od modułu kamery.

23

9.

Wykręć wkręty mocujące wsporniki i zawiasy wyświetlacza.

65

10.

Wyjmij kable anten sieci bezprzewodowej z prawego zawiasu.

11.

Wyjmij kabel LVDS z lewego zawiasu.

66

12.

Unieś panel i wsporniki wyświetlacza nad pokrywę górną.

13.

Wykręć wkręty mocujące lewy i prawy wspornik wyświetlacza i zdejmij panel wyświetlacza.

Instalowanie panelu wyświetlacza

1.

Przykręć lewy i prawy wspornik do panelu wyświetlacza.

2.

Umieść i poprowadź kabel wyświetlacza i kable antenowe sieci bezprzewodowej w lewym i prawym zawiasie.

3.

Dopasuj panel wyświetlacza ze wspornikami do pokrywy górnej.

4.

Umieść kabel antenowy sieci WLAN w prowadnicy i podłącz kable antenowe do karty sieci WLAN.

5.

Wkręć wkręty mocujące panel wyświetlacza i wsporniki.

67

6.

Podłącz kabel kamery do modułu kamery.

7.

Zainstaluj

oprawę wyświetlacza

.

8.

Zainstaluj

zespół wyświetlacza

.

9.

Zainstaluj

podparcie dłoni

.

10.

Zainstaluj

klawiaturę

.

11.

Zainstaluj

pokrywę zawiasu

.

12.

Zainstaluj

akumulator

.

13.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Po zakończeniu serwisowania komputera

.

68

Wymontowywanie kabla niskonapięciowego sygnału różnicowego (LVDS)

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

.

2.

Wyjmij

akumulator

.

3.

Wymontuj

pokrywę zawiasów

.

4.

Wymontuj

klawiaturę

.

5.

Wymontuj

napęd dysków optycznych

.

6.

Wymontuj

podparcie dłoni

.

7.

Wymontuj

zespół wyświetlacza

.

8.

Wymontuj

oprawę wyświetlacza

.

9.

Wymontuj

panel wyświetlacza

.

10.

Zdejmij taśmę mocującą złącze kabla LVDS.

24

11.

Odłącz kabel LVDS od panelu wyświetlacza.

69

12.

Oddziel cały kabel wyświetlacza od tylnej ścianki panelu wyświetlacza.

Instalowanie kabla niskonapięciowego sygnału różnicowego (LVDS)

1.

Przytwierdź kabel wyświetlacza do panelu wyświetlacza.

2.

Podłącz kabel wyświetlacza do złącza w panelu wyświetlacza i przymocuj taśmą.

3.

Zainstaluj

panel wyświetlacza

.

4.

Zainstaluj

oprawę wyświetlacza

.

5.

Zainstaluj

zespół wyświetlacza

.

6.

Zainstaluj

podparcie dłoni

.

7.

Zainstaluj

napęd dysków optycznych

.

8.

Zainstaluj

klawiaturę

.

70

9.

Zainstaluj

pokrywę zawiasu

.

10.

Zainstaluj

akumulator

.

11.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale

Po zakończeniu serwisowania komputera

.

71

72

25

Uruchamianie programu konfiguracji systemu

1.

Włącz (lub uruchom ponownie) komputer.

2.

Po wyświetleniu niebieskiego logo DELL musisz poczekać na wyświetlenie monitu o naciśnięcie klawisza F2.

3.

Kiedy tylko pojawi się monit o naciśnięcie klawisza F2, naciśnij niezwłocznie klawisz <F2>.

UWAGA:

Monit o naciśnięcie klawisza F2 oznacza, że klawiatura została zainicjowana.

Ponieważ monit może pojawić się bardzo szybko, należy zwrócić uwagę na jego wyświetlenie i niezwłocznie nacisnąć klawisz <F2>. Naciśnięcie klawisza <F2> przed pojawieniem się monitu nie odniesie skutku.

4.

W przypadku zbyt długiego oczekiwania i pojawienia się logo systemu operacyjnego poczekaj na wyświetlenie pulpitu systemu Microsoft

®

Windows, a następnie wyłącz komputer i spróbuj ponownie.

Informacje o programie konfiguracji systemu

Program konfiguracji systemu (System Setup) umożliwia:

• zmianę danych konfiguracji systemu po dodaniu, wymianie lub usunięciu dowolnego elementu sprzętowego w komputerze,

• ustawianie lub zmianę opcji definiowanych przez użytkownika, takich jak hasło systemowe,

• sprawdzenie ilości zainstalowanej pamięci lub ustawianie typu zainstalowanego dysku twardego.

Przed skorzystaniem z programu konfiguracji systemu zaleca się zapisanie informacji wyświetlanych na ekranie tego programu, aby można je było wykorzystać w przyszłości.

OSTRZEŻENIE: Ustawienia konfiguracji systemu powinni modyfikować tylko doświadczeni użytkownicy. Niektóre zmiany mogą spowodować niewłaściwą pracę komputera.

73

Ekrany programu konfiguracji systemu

Menu

Options

Field (Pole opcji)

Pole wyświetlane na górze okna programu konfiguracji systemu. W tym polu znajduje się menu opcji konfiguracji systemu. Do nawigacji na ekranie służą klawisze < Strzałka w lewo > i < Strzałka w prawo >. Po zaznaczeniu pozycji

Menu

w obszarze

Options List

(Lista opcji) są wyświetlane opcje dotyczące sprzętu zainstalowanego w komputerze.

Options List

(Lista opcji)

Pole wyświetlane na górze okna programu konfiguracji systemu. W tym polu znajduje się menu opcji konfiguracji systemu. Do nawigacji na ekranie służą klawisze < Strzałka w lewo > i < Strzałka w prawo >. Po zaznaczeniu pozycji

Menu

w obszarze

Options List

(Lista opcji) są wyświetlane opcje dotyczące sprzętu zainstalowanego w komputerze.

Obszar wyświetlany po prawej stronie pola

List

Options List

(Lista opcji), zawierający informacje o wszystkich opcjach wyświetlanych w polu

Options

. W tym polu można przeglądać informacje o komputerze i zmieniać bieżące ustawienia. Naciśnij klawisz < Enter>, aby zmienić bieżące ustawienie.

Naciśnij klawisz <ESC>, aby powrócić do pola

Options List

.

UWAGA:

Nie wszystkie ustawienia wyświetlane w polu Options Field można modyfikować.

Help

(Pomoc)

Obszar wyświetlany po prawej stronie okna programu konfiguracji systemu.

Wyświetla pomoc dotyczącą opcji wybranej w polu

Options List

(Lista opcji).

Do nawigacji na ekranach konfiguracji systemu służą następujące klawisze:

Klawisz

< F2 >

< Esc >

Działanie

Wyświetlenie informacji o zaznaczonym elemencie w programie konfiguracji systemu.

Zamknięcie bieżącego widoku lub przejście do strony

Exit

(Zamknij) w programie konfiguracji systemu.

Wybranie elementu do wyświetlenia.

< Strzałka w górę > lub < Strzałka w dół >

< Strzałka w lewo > lub < Strzałka w prawo >

– lub +

Wybranie menu do wyświetlenia.

Zmienianie bieżącej wartości elementu.

74

Klawisz

< Enter >

< F9 >

< F10 >

Działanie

Wybranie podmenu lub wykonanie polecenia.

Załadowanie domyślnych ustawień konfiguracji.

Zapisanie bieżącej konfiguracji i zamknięcie programu konfiguracji systemu.

Opcje programu konfiguracji systemu

Main (Ekran główny)

System Information (Informacje o systemie) Wyświetlany jest numer modelu komputera.

System Date (Data systemowa) Resetuje wewnętrzny kalendarz komputera.

System Time (Godzina systemowa)

BIOS Version (Wersja systemu BIOS)

Product Name (Nazwa produktu)

Service Tag (Kod Service Tag)

Asset Tag (Numer środka trwałego)

CPU Type (Typ procesora)

CPU Speed (Szybkość procesora)

CPU ID (Identyfikator procesora)

L1 Cache Size (Rozmiar pamięci podręcznej

L1)

L2 Cache Size (Rozmiar pamięci podręcznej

L2)

L3 Cache Size (Rozmiar pamięci podręcznej

L3)

Resetuje wewnętrzny zegar komputera.

Wyświetla numer wersji systemu BIOS.

Wyświetla nazwę produktu i numer modelu.

Wyświetla kod Service Tag komputera.

Wyświetla numer środka trwałego komputera

(jeśli jest dostępny).

Wyświetla typ procesora.

Wyświetla szybkość procesora.

Wyświetla identyfikator procesora.

Wyświetla ilość pamięci podręcznej procesora poziomu L1.

Wyświetla ilość pamięci podręcznej procesora poziomu L2.

Wyświetla ilość pamięci podręcznej procesora poziomu L3.

Extended Memory (Pamięć rozszerzona)

Pamięć systemowa

Memory Speed (Szybkość pamięci)

Wyświetla ilość pamięci zainstalowanej w komputerze.

Wyświetla łączną ilość pamięci w komputerze.

Wyświetla szybkość pamięci.

75

Dysk twardy Wyświetla numer modelu oraz pojemność dysku twardego.

SATA ODD (Napęd dysków optycznych

SATA)

Wyświetla numer modelu oraz pojemność napędu dysków optycznych.

AC Adapter Type (Typ zasilacza sieciowego) Wyświetla typ zasilacza sieciowego.

Advanced (Zaawansowane)

Intel SpeedStep Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji Intel

SpeedStep.

Virtualization (Wirtualizacja) Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji Intel

Virtualization.

Integrated NIC (Zintegrowany kontroler NIC)

Umożliwia włączenie lub wyłączenie zasilania zintegrowanej karty sieciowej.

USB Emulation (Emulacja

USB)

Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji USB emulation.

USB Wake Support

(Uaktywnianie przez port

USB)

SATA Operation (Tryb napędu SATA)

Adapter Warnings

(Ostrzeżenia dotyczące zasilacza)

Function Key Behavior

(Działanie klawiszy funkcji)

Charger Behavior

(Zachowanie ładowarki)

Ustawienie domyślne:

Enabled (Włączona)

Ustawienie domyślne:

Enabled (Włączona)

Ustawienie domyślne:

Enabled (Włączone)

Ustawienie domyślne:

Enabled (Włączona)

Umożliwia wyprowadzenie komputera z trybu gotowości przez urządzenia USB. Ta funkcja może działać tylko wtedy, gdy został przyłączony zasilacz sieciowy.

Umożliwia zmianę trybu kontrolera SATA na ATA lub

AHCI.

Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji ostrzeżeń dotyczących zasilacza.

Określa działanie klawisza funkcji <Fn> .

Ustawienie domyślne:

Disabled (Wyłączona)

Ustawienie domyślne: AHCI

Ustawienie domyślne:

Enabled (Włączona)

Ustawienie domyślne:

Function key first (Priorytet klawiszy funkcji)

Określa, czy akumulator komputera ma być ładowany, gdy komputer jest przyłączony

Ustawienie domyślne:

Enabled (Włączone)

76

Miscellaneous Devices (Inne urządzenia) do źródła zasilania prądem przemiennym.

Te pola umożliwiają włączanie i wyłączanie różnych urządzeń zintegrowanych:

Security (Zabezpieczenia)

Set Service Tag (Ustaw kod Service Tag)

Set Supervisor Password (Ustaw hasło administratora)

Set HDD Password (Ustaw hasło dysku twardego)

Password Bypass (Pominięcie hasła)

Computrace

To pole wyświetla kod Service Tag komputera. Jeśli kod Service Tag nie został jeszcze ustawiony, to pole można wykorzystać do wprowadzenia go.

Umożliwia zmianę lub usunięcie hasła administratora.

Umożliwia ustawienie hasła do wewnętrznego dysku twardego (HDD) komputera.

Umożliwia pomijanie wyświetlania monitów o podania hasła systemowego (rozruchowego) oraz hasła wewnętrznego dysku twardego podczas ponownego uruchamiania systemu/ wyprowadzenia systemu ze stanu uśpienia.

Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji

Computrace w komputerze.

Boot (Uruchamianie)

Boot Priority Order (Kolejność priorytetu ładowania)

Hard Disk Drives (Dyski twarde)

USB Storage Device (Urządzenie magazynujące USB)

Napędy CD/DVD ROM

Network (Sieć)

Określa kolejność urządzeń w jakiej komputer będzie z nich ładował system podczas uruchamiania.

Określa dysk twardy, z którego komputer może ładować system.

Określa urządzenie magazynujące USB, z którego komputer może ładować system.

Określa napęd CD/DVD, z którego komputer może ładować system.

Określa urządzenie sieciowe, z którego komputer może ładować system.

77

Exit (Zamknięcie)

Ta sekcja umożliwia zapisanie, porzucenie lub załadowanie domyślnych ustawień przed zamknięciem programu konfiguracji systemu.

78

26

Diagnostyczne kody dźwiękowe

Podczas uruchamiania systemu, kiedy nie ma możliwości wyświetlenia komunikatów o błędach lub problemach, komputer może wyemitować serię sygnałów dźwiękowych.

Sygnały te, nazywane kodami dźwiękowymi, wskazują rodzaj wykrytego problemu.

Kody dźwiękowe są emitowane co 300 ms; przerwa między kolejnymi seriami kodów dźwiękowych trwa 3 sekundy, a ostatni sygnał trwa 300 ms. Po każdym sygnale i po każdej serii sygnałów system BIOS sprawdza, czy użytkownik nacisnął przycisk zasilania. Jeśli tak, system BIOS przerywa emitowanie kodów dźwiękowych i wyłącza system.

Kod Przyczyna i procedura rozwiązywania problemu

1

Suma kontrolna pamięci ROM systemu BIOS w toku lub jej błąd

Awaria płyty systemowej; możliwe uszkodzenie systemu BIOS lub błąd pamięci nieulotnej (ROM)

2

Nie wykryto pamięci operacyjnej (RAM)

Nie wykryto pamięci

3

Błąd mikroukładu (mostek północny i południowy, błąd DMA/IMR/zegara); błąd zegara, błąd bramy A20, błąd układu Super I/O, błąd podczas testu kontrolera klawiatury

Awaria płyty systemowej

4

Błąd zapisu lub odczytu pamięci operacyjnej (RAM)

Awaria pamięci

5

Brak zasilania zegara czasu rzeczywistego

Awaria baterii CMOS

6

Błąd podczas testowania systemu BIOS wideo.

Awaria karty graficznej

7

Awaria procesora

Awaria procesora

8

Wyświetlacz

Awaria wyświetlacza

79

Lampki stanu akumulatora

Jeśli komputer jest podłączony do gniazdka elektrycznego, lampka stanu akumulatora zachowuje się w następujący sposób:

Naprzemienne błyskanie pomarańczowym i białym światłem

— do laptopa został przyłączony nieuwierzytelniony lub nieobsługiwany zasilacz prądu przemiennego, nie pochodzący z firmy Dell.

Błyskanie pomarańczowym światłem naprzemiennie z ciągłym niebieskim światłem

— chwilowa usterka akumulatora, gdy przyłączony jest zasilacz prądu przemiennego.

Stałe błyskanie pomarańczowym światłem

— krytyczna usterka akumulatora, gdy przyłączony jest zasilacz prądu przemiennego.

Brak świecenia

— akumulator jest w trybie pełnego naładowania, gdy przyłączony jest zasilacz prądu przemiennego.

Ciągłe białe światło

— akumulator jest w trybie ładowania, gdy przyłączony jest zasilacz prądu przemiennego.

Lampki stanu urządzeń

Świeci światłem ciągłym po włączeniu komputera lub świeci światłem przerywanym, gdy komputer jest w trybie zarządzania zasilaniem.

Świeci, gdy komputer odczytuje lub zapisuje dane.

Świeci światłem ciągłym lub przerywanym, wskazując stan naładowania akumulatora.

Świeci po włączeniu sieci bezprzewodowej.

80

27

Dane techniczne

UWAGA:

Oferowane opcje mogą się różnić w zależności od krajów. Poniżej zamieszczono wyłącznie dane techniczne, które muszą być dostarczone z komputerem w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji komputera, kliknij kolejno

Start

Pomoc i obsługa techniczna

i wybierz opcję przeglądania informacji o komputerze.

Informacje o systemie

Mikroukład

Vostro 1450 / Vostro 1550

Vostro 1440 / Vostro 1540

Przepustowość magistrali DRAM

Pamięć Flash EPROM

Intel HM67

Intel HM57

64 bity

SPI 32 Mbit

Procesor

Typy

Pamięć podręczna L2

Częstotliwość magistrali zewnętrznej

• Intel Celeron

• Intel Core i3 series

• Intel Core i5 series do 6 MB

1333 MHz

Pamięć

Złącza modułów pamięci

Pojemność modułów pamięci

Typ pamięci

Minimalna pojemność pamięci

Maksymalna pojemność pamięci dwa gniazda SODIMM

1 GB, 2 GB lub 4 GB

DDR3 SDRAM (1333 MHz)

1 GB

8 GB

81

Dźwięk

Typ

Kontroler

Konwersja stereo

Interfejs:

Wewnętrzny

Zewnętrzny

Głośniki

Regulacja głośności

Grafika

Standard grafiki

Magistrala danych:

UMA

Karta autonomiczna

Kontroler wideo:

UMA

Vostro 1450 / Vostro 1550

Vostro 1440 / Vostro 1540

Karta autonomiczna

Vostro 1440

Vostro 1450

82

High Definition Audio (2.1)

IDT 92HD87B1

24-bitowa (analogowo-cyfrowa i cyfrowoanalogowa)

High Definition Audio (dźwięk o wysokiej rozdzielczości) gniazdo wejściowe mikrofonu, stereofoniczne gniazdo słuchawek/głośników zewnętrznych

2 x 2 W klawisze funkcyjne na klawiaturze i menu oprogramowania

• zintegrowana na płycie systemowej autonomiczna zintegrowana karta graficzna

• PCI-E x16 Gen1

• PCI-E x16 Gen2

Intel HD Graphics

• Intel HD Graphics

• Intel HD Graphics 3000

Intel HD Graphics

AMD Radeon HD6450M

AMD Radeon HD6470M

Kamera

Rozdzielczość kamery

Rozdzielczość wideo

Komunikacja

Karta sieciowa

Sieć Komunikacja bezprzewodowa

Porty i złącza

Dźwięk

Grafika

Karta sieciowa

USB

Czytnik kart pamięci

Wyświetlacz

Typ

Rozmiar

Vostro 1440/Vostro 1450

Vostro 1540/Vostro 1550

Wymiary: Vostro 1440/Vostro 1450

Wysokość

Szerokość

Przekątna

Obszar aktywny (X/Y)

1,3 Mpix

640 x 480 przy szybkości 30 klatek/s (maks.)

Ethernet LAN 10/100/1000 Mb/s wewnętrzna karta bezprzewodowej sieci lokalnej

(WLAN) jedno gniazdo mikrofonu, jedno stereofoniczne gniazdo słuchawek/głośników

• jedno 15-stykowe złącze VGA

• jedno 19-stykowe złącze HDMI jedno złącze RJ-45 trzy 4-stykowe złącza zgodne ze standardem USB

2.0

jeden czytnik kart „3 w 1” (SD/MMC/MS)

HD WLED TrueLife; HD WLED AG

14,0”

15,0”

192,50 mm (7,58")

324,00 mm (12,76")

355,60 mm (14,00")

344,23 mm x 193,54 mm

83

Wyświetlacz

Wymiary: Vostro 1540/Vostro 1550

Wysokość

Szerokość

Przekątna

Obszar aktywny (X/Y)

Maksymalna rozdzielczość

Maksymalna jasność

Kąt rozwarcia

Częstotliwość odświeżania

Minimalne kąty widzenia:

W poziomie

W pionie

Rozstaw pikseli

Klawiatura

Liczba klawiszy:

Tabliczka dotykowa

Obszar aktywny:

Oś X

Oś Y

Akumulator

Typ

Wymiary:

Wysokość

Szerokość

193,50 mm (7,62")

344,20 mm (13,55")

396,24 mm (15,60")

344,23 mm x 193,54 mm

1366 x 768 pikseli, 262 tysiące kolorów

220 nitów

0° (zamknięty) do 140°

60 Hz

40/40

15/30 (H/L)

0,23 mm x 0,23 mm

USA i Kanada: 86 klawiszy, Europa i Brazylia: 87 klawiszy, Japonia: 90 klawiszy

90,00 mm (3,54")

49,00 mm (1,93")

6-ogniwowy litowo-jonowy (2,20 Wh)

20,20 mm (0,80")

208,36 mm (8,20")

84

Akumulator

Długość

Masa

Czas ładowania

Napięcie

Zakres temperatur:

Podczas pracy

Podczas przechowywania

Bateria pastylkowa

56,52 mm (2,22")

0,33 kg (0,73 funta) ok. 4 godziny (przy wyłączonym komputerze) prąd stały 11,1 V

0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)

–40 °C do 65 °C (–40 °F do 149 °F) litowa bateria pastylkowa 3 V CR2032

Zasilacz

Typ:

Vostro 1440 / Vostro 1450 / Vostro

1540 / Vostro 1550 ze zintegrowaną kartą graficzną

Vostro 1440 z autonomiczną kartą graficzną

Vostro 1450 z autonomiczną kartą graficzną

Napięcie wejściowe

Prąd wejściowy

Częstotliwość wejściowa

Moc wyjściowa

Prąd wyjściowy

65 W

90 W

Znamionowe napięcie wyjściowe

Wymiary:

Wysokość

65 W

65 W

90 W prąd przemienny 100 V do 240 V

1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,10 A

50 Hz do 60 Hz

65 W i 90 W

3,34 A (ciągły pobór)

4,62 A prąd stały 19,50 V (+/ 1,0 V)

28,20 mm (1,11")

85

Zasilacz

Szerokość

Długość

Zakres temperatur:

Podczas pracy

Podczas przechowywania

Wymiary i masa

Vostro 1440 / Vostro 1450:

Wysokość (z panelem WLED)

Szerokość

Długość

Masa (minimalna)

Vostro 1540 / Vostro 1550:

Wysokość (z panelem WLED)

Szerokość

Długość

Masa (minimalna)

Środowisko pracy

Temperatura:

Podczas pracy

Podczas przechowywania

Wilgotność względna (maksymalna):

Podczas pracy

Podczas przechowywania

Wysokość nad poziomem morza

(maksymalna):

Podczas pracy

57,90 mm (2,28")

137,16 mm (5,40")

0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)

–40 °C do 70 °C (–40 °F do 158 °F)

31,50 mm do 34,70 mm (1,24" do 1,36")

342,00 mm (13,46")

244 mm (9,60")

2,2 kg (4,85 funta)

31,50 mm do 34,50 mm (1,24" do 1,35")

376,00 mm (14,80")

260 mm (10,23")

2,37 kg (5,22 funta)

0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)

–40 °C do 65 °C (–40 °F do 149 °F)

10% do 90% (bez kondensacji)

5% do 95% (bez kondensacji)

–15,2 do 3048 m (–50 do 10 000 stóp)

86

Środowisko pracy

Podczas przechowywania

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu

–15,2 do 10 668 m (–50 do 35 000 stóp)

G1 wg normy ISA-71.04–1985

87

88

28

Kontakt z firmą Dell

UWAGA:

W przypadku braku aktywnego połączenia z Internetem informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze, w dokumencie dostawy, na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell.

Firma Dell oferuje kilka różnych form obsługi technicznej i serwisu, online oraz telefonicznych.

Ich dostępność różni się w zależności od produktu i kraju, a niektóre z nich mogą być niedostępne w regionie użytkownika. Aby skontaktować się z działem sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta firmy Dell:

1.

Odwiedź witrynę

support.dell.com

.

2.

Wybierz kategorię pomocy technicznej.

3.

Klienci w krajach innych niż USA: wybierz kod kraju na dole strony albo wybierz pozycję

All

(Wszystkie), aby wyświetlić więcej opcji.

4.

Wybierz odpowiednie łącze do działu obsługi lub pomocy technicznej w zależności od potrzeb.

89

advertisement

Related manuals

advertisement