Dell Vostro 1550 laptop Používateľská príručka

Add to My manuals
87 Pages

advertisement

Dell Vostro 1550 laptop Používateľská príručka | Manualzz
Dell Vostro 1540/1550
Príručka majiteľa
Regulačný model P18F
Regulačný typ P18F001,P18F002
Poznámky, varovania a výstrahy
POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie
počítača.
VAROVANIE: VAROVANIE uvádza možné poškodenie hardvéru alebo stratu údajov, ak sa
nebudete riadiť pokynmi.
VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje možné poškodenie majetku, osobné zranenie alebo smrť.
Informácie v tejto publikácii sa môžu zmeniť bez upozornenia.
© 2011 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.
Reprodukcia týchto materiálov akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Dell Inc. je prísne
zakázaná.
Ochranné známky v tomto texte: Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™,ExpressCharge™,
Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ a Wi-Fi Catcher™ sú ochrannými známkami spoločnosti Dell
Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® a Celeron® sú registrovanými ochrannými
známkami a ochrannými známkami spoločnosti Intel Corporation v USA a iných krajinách. AMD® je
registrovaná ochranná známka a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™,
ATI Radeon™ a ATI FirePro™ sú ochranné známky spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®,
Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, tlačidlo Štart Windows Vista a Office Outlook® sú buď ochranné
známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných
krajinách. Blu-ray Disc™ je ochranná známka, ktorú vlastní Blu-ray Disc Association (BDA) a je licencovaná
pre používanie na diskoch a prehrávačoch. Slovná značka Bluetooth® je registrovaná ochranná známka,
ktorú vlastní spoločnosť Bluetooth® SIG, Inc., a spoločnosť Dell Inc. túto značku používa v rámci licencie.
Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.
Iné ochranné známky a obchodné názvy sa môžu v tejto publikácii používať ako odkazy na subjekty, ktoré si
nárokujú tieto známky a názvy, alebo na ich produkty. Dell Inc. sa zrieka akýchkoľvek vlastníckych záujmov
na iné ochranné známky a obchodné názvy ako svoje vlastné.
2011 – 08
Rev. A00
Obsah
Poznámky, varovania a výstrahy................................................................2
Kapitola 1: Práca na počítači.......................................................................7
Pred začatím prác vo vnútri počítača................................................................................7
Odporúčané nástroje.........................................................................................................9
Vypnutie počítača..............................................................................................................9
Po dokončení práce v počítači..........................................................................................9
Kapitola 2: Demontáž batérie....................................................................11
Inštalácia batérie............................................................................................................12
Kapitola 3: Demontáž karty SD (Secure Digital).....................................13
Inštalácia karty SD (Secure Digital)................................................................................14
Kapitola 4: Demontáž krytu závesu...........................................................15
Inštalácia krytu závesu....................................................................................................16
Kapitola 5: Demontáž klávesnice..............................................................17
Inštalácia klávesnice.......................................................................................................18
Kapitola 6: Demontáž optickej diskovej jednotky...................................19
Inštalácia optickej diskovej jednotky..............................................................................20
Kapitola 7: Demontáž pamäťového modulu............................................21
Inštalácia pamäťového modulu......................................................................................22
Kapitola 8: Demontáž opierky dlaní..........................................................23
Inštalácia opierky dlaní...................................................................................................24
Kapitola 9: Demontáž dosky tlačidla napájania......................................27
Inštalácia dosky tlačidla napájania.................................................................................28
Kapitola 10: Demontáž pevného disku.....................................................29
Inštalácia pevného disku................................................................................................30
Kapitola 11: Demontáž karty siete WLAN................................................31
Inštalácia karty siete WLAN............................................................................................32
Kapitola 12: Demontáž gombíkovej batérie.............................................33
Inštalácia gombíkovej batérie.........................................................................................34
Kapitola 13: Demontáž dosky USB............................................................35
Inštalácia dosky USB......................................................................................................36
Kapitola 14: Demontáž mikrofónu.............................................................37
Inštalácia mikrofónu........................................................................................................38
Kapitola 15: Demontáž zostavy ventilátora CPU a chladiča.................39
Inštalácia zostavy ventilátora CPU a chladiča................................................................40
Kapitola 16: Demontáž procesora.............................................................41
Inštalácia procesora.......................................................................................................42
Kapitola 17: Demontáž systémovej dosky...............................................43
Inštalácia systémovej dosky...........................................................................................44
Kapitola 18: Demontáž reproduktorov......................................................47
Inštalácia reproduktorov.................................................................................................49
Kapitola 19: Demontáž zostavy displeja...................................................51
Inštalácia zostavy displeja..............................................................................................53
Kapitola 20: Demontáž portu a konzoly DC-in.........................................55
Inštalácia portu a konzoly DC-in.....................................................................................57
Kapitola 21: Demontáž rámu displeja.......................................................59
Inštalácia rámu displeja..................................................................................................60
Kapitola 22: Demontáž kamery..................................................................61
Inštalácia kamery............................................................................................................62
Kapitola 23: Demontáž panela displeja....................................................63
Inštalácia panela displeja...............................................................................................65
Kapitola 24: Odstránenie kábla systému LVDS.......................................67
Inštalácia kábla systému LVDS.......................................................................................68
Kapitola 25: Spustenie nastavenia systému...........................................71
Prehľad nastavenia systému..........................................................................................71
Obrazovky nastavenia systému.......................................................................................72
Možnosti nastavenia systému.........................................................................................73
Kapitola 26: Diagnostické zvukové kódy..................................................77
Kontrolky stavu nabitia batérie.......................................................................................78
Kontrolky stavu zariadenia..............................................................................................78
Kapitola 27: Technické údaje....................................................................79
Kapitola 28: Kontaktovanie spoločnosti Dell...........................................87
6
Práca na počítači
1
Pred začatím prác vo vnútri počítača
Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny, aby ste sa vyhli prípadnému
poškodeniu počítača a zaistili svoju osobnú bezpečnosť. Pokiaľ nie je uvedené
inak, každý postup uvádzaný v tomto dokumente predpokladá, že sú splnené
nasledujúce podmienky:
•
•
•
Vykonali ste kroky uvedené v časti Práca na počítači.
Prečítali ste si bezpečnostné informácie, ktoré boli dodané spolu s
počítačom.
Súčasť sa môže vymeniť alebo, ak ste ju kúpili osobitne, nainštalovať podľa
krokov demontáže v obrátenom poradí.
VÝSTRAHA: Skôr než začnete pracovať vo vnútri počítača, prečítajte si
bezpečnostné pokyny dodané s počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a
overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese
www.dell.com/regulatory_compliance.
VAROVANIE: Veľa opráv smie vykonávať iba oprávnený servisný technik. Môžete
vykonávať iba postupy riešenia problémov a jednoduché opravy, na ktoré vás
oprávňujú dokumentácia produktu alebo pokyny internetového alebo telefonického
servisu a tímu technickej podpory. Škody spôsobené opravami, ktoré neboli
autorizované spoločnosťou Dell, nie sú pokryté zárukou. Prečítajte si bezpečnostné
informácie, ktoré boli dodané spolu s produktom, a postupujte podľa nich.
VAROVANIE: Uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo
opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu, napr. konektora na
zadnej strane počítača, aby ste predišli elektrostatickému výboju.
VAROVANIE: So súčiastkami a kartami zaobchádzajte opatrne. Nedotýkajte sa
komponentov alebo kontaktov na karte. Kartu držte za jej okraje alebo za jej kovovú
montážnu konzolu. Komponenty ako procesor držte za okraje a nie za kolíky.
7
VAROVANIE: Ak odpájate kábel, potiahnite ho za prípojku alebo pevný ťahací
jazýček, ale nie za samotný kábel. Niektoré káble majú konektor zaistený
západkami; pred odpojením takéhoto kábla stlačte západky. Konektory od seba
odpájajte plynulým ťahom v rovnom smere – zabránite tým ohnutiu kolíkov. Skôr
než niektorý kábel zapojíte, presvedčte sa, či sú oba konektory správne orientované
a zarovnané.
POZNÁMKA: Farba počítača a niektorých súčastí sa môže odlišovať od farby
uvedenej v tomto dokumente.
Aby nedošlo k poškodeniu počítača, pred vykonaním servisného úkonu v
počítači vykonajte nasledujúce opatrenia.
1.
Pracovný povrch musí byť rovný a čistý, aby sa nepoškriabal kryt počítača.
2.
Vypnite počítač (pozrite časť Vypnutie počítača).
3.
Ak je počítač pripojený k dokovaciemu zariadeniu (dokovaný), napríklad k
voliteľnej mediálnej základni alebo tenkej batérii, odpojte ho.
VAROVANIE: Ak chcete odpojiť sieťový kábel, najskôr odpojte kábel z počítača a
potom ho odpojte zo sieťového zariadenia.
4.
Odpojte od počítača všetky sieťové káble.
5.
Odpojte počítač a všetky pripojené zariadenia z elektrických zásuviek.
6.
Zatvorte displej a otočte počítač lícom nadol na rovný pracovný povrch.
POZNÁMKA: Aby ste sa vyhli poškodeniu systémovej dosky, musíte vybrať hlavnú
batériu predtým, ako budete na počítači vykonávať servisné zásahy.
7.
Demontujte hlavnú batériu.
8.
Otočte počítač do normálnej polohy.
9.
Otvorte displej.
10. Stlačte spínač napájania, aby ste uzemnili systémovú dosku.
VAROVANIE: Pred otvorením displeja vždy odpojte počítač z elektrickej zásuvky, aby
ste predišli elektrickému šoku.
VAROVANIE: Než sa dotknete akéhokoľvek komponentu vo vnútri počítača,
uzemnite sa dotykom nenatretého kovového povrchu – napríklad sa dotknite
kovovej zadnej časti počítača. Počas práce sa pravidelne dotýkajte nenatreného
kovového povrchu, aby sa rozptýlila statická elektrina, ktorá by mohla poškodiť
vnútorné súčiastky.
11. Vyberte prípadné nainštalované karty ExpressCard alebo Smart Card z
príslušných zásuviek.
8
Odporúčané nástroje
Postupy uvedené v tomto dokumente môžu vyžadovať použitie nasledujúcich nástrojov:
•
•
•
•
•
malý plochý skrutkovač,
krížový skrutkovač č. 0,
krížový skrutkovač č. 1,
malé plastové páčidlo,
disk CD s programom na aktualizáciu systému BIOS (flash).
Vypnutie počítača
VAROVANIE: Predtým, než vypnete počítač, si uložte a zatvorte všetky otvorené
súbory a zatvorte všetky otvorené programy, aby ste zabránili strate údajov.
1.
Vypnite operačný systém:
•
V systéme Windows Vista:
Kliknite na tlačidlo Štart , potom kliknite na šípku v dolnom pravom
rohu ponuky Štart podľa obrázka a kliknite na položku Vypnúť.
•
2.
V systéme Windows XP:
Kliknite na tlačidlo Štart → Vypnúť počítač → Vypnúť . Počítač sa
vypne po ukončení vypínania operačného systému.
Skontrolujte vypnutie počítača a všetkých pripojených zariadení. Ak sa
počítač a pripojené zariadenia nevypli pri vypínaní operačného systému
automaticky, vypnite ich stlačením a podržaním hlavného vypínača po dobu
asi 4 sekúnd.
Po dokončení práce v počítači
Po skončení postupu inštalácie súčastí sa pred zapnutím počítača uistite, či ste
pripojili všetky externé zariadenia, karty a káble.
VAROVANIE: Používajte výlučne batériu určenú pre konkrétny typ počítača Dell, aby
ste nepoškodili počítač. Nepoužívajte batérie určené pre iné počítače spoločnosti
Dell.
9
1.
2.
Pripojte prípadné externé zariadenia, napríklad replikátor portov, tenkú
batériu alebo mediálnu základňu a nainštalujte všetky karty, napríklad
ExpressCard.
Pripojte k počítaču prípadné telefónne alebo sieťové káble.
VAROVANIE: Pred zapojením sieťového kábla najskôr zapojte kábel do sieťového
zariadenia a potom ho zapojte do počítača.
3.
4.
5.
10
Vložte batériu.
Pripojte počítač a všetky pripojené zariadenia k ich elektrickým zásuvkám.
Zapnite počítač.
Demontáž batérie
1.
2.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
Posuňte uvoľňovacie západky, aby sa uvoľnila batéria.
3.
Posuňte batériu a vyberte ju z počítača.
2
11
Inštalácia batérie
1.
2.
12
Batériu zasuňte do zásuvky, až kým nezačujete kliknutie.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.
3
Demontáž karty SD (Secure Digital)
1.
2.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
Zatlačením na pamäťovú kartu SD ju uvoľnite z počítača.
3.
Vysuňte pamäťovú kartu z počítača.
13
Inštalácia karty SD (Secure Digital)
1.
2.
14
Vložte pamäťovú kartu do priečinku, kým sa kliknutím neuchytí.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.
Demontáž krytu závesu
1.
2.
3.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
Demontujte batériu.
Vyberte skrutky, ktoré držia kryt závesu.
4.
Počítač obráťte a odnímte kryt závesu.
4
15
Inštalácia krytu závesu
1.
2.
3.
4.
16
Nainštalujte kryt závesu a tlakom ho prichyťte k počítaču.
Počítač obráťte a zaskrutkujte skrutky, ktoré držia kryt závesu.
Nainštalujte batériu.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.
Demontáž klávesnice
5
1.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
2.
Demontujte batériu.
3.
Páčením uvoľnite štyri horné západky, ktoré držia klávesnicu na počítači.
4.
Klávesnicu prevráťte a položte ju na opierku dlaní.
5.
Odpojte kábel klávesnice od systémovej dosky.
17
6.
Demontujte z počítača klávesnicu.
Inštalácia klávesnice
1.
2.
3.
4.
Pripojte kábel klávesnice k systémovej doske.
Vložte klávesnicu do svojho priečinku pod 30-stupňovým uhlom.
Tlakom na klávesnicu uchyťte horné poistky.
Nainštalujte batériu.
5.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.
18
6
Demontáž optickej diskovej jednotky
1.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
2.
Demontujte batériu.
3.
Demontujte klávesnicu.
4.
Odskrutkujte skrutku, ktorá drží optickú jednotku.
5.
Pomocou skrutkovača opatrne vypáčte optickú jednotku z počítača.
19
Inštalácia optickej diskovej jednotky
1.
2.
3.
4.
5.
20
Zasuňte optickú mechaniku do priečinku na ľavej strane skrinky.
Utiahnite skrutku, ktorá drží optickú jednotku v počítači.
Nainštalujte klávesnicu.
Nainštalujte batériu.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.
Demontáž pamäťového modulu
7
1.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
2.
Demontujte batériu.
3.
Demontujte klávesnicu.
4.
Vypáčte prídržné spony smerom od pamäťového modulu, kým nevyskočí.
5.
Vyberte pamäťový modul z počítača.
21
Inštalácia pamäťového modulu
1.
2.
3.
4.
5.
22
Vložte pamäťový modul do zásuvky pamäte.
Zatlačte na pamäťový modul, až kým ho istiaca spona neuchytí na svojom
mieste.
Nainštalujte klávesnicu.
Nainštalujte batériu.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.
Demontáž opierky dlaní
8
1.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
2.
Demontujte batériu.
3.
Demontujte klávesnicu.
4.
Odskrutkujte skrutky, ktoré držia podstavec.
5.
Obráťte počítač a odpojte káble dosky napájania (1) a dotykového panela
(2).
23
6.
Odskrutkujte skrutky, ktorými je opierka dlaní pripevnená k počítaču.
7.
Vypáčením opierky dlaní pomocou plastového páčidla uvoľnite všetky
západky na dolnej, ľavej a pravej strane opierky dlaní. Po uvoľnení
všetkých západiek nadvihnite opierku dlaní a vyberte ju z počítača.
Inštalácia opierky dlaní
1.
Priložte opierku dlaní k obrazovke displeja pod 30-stupňovým uhlom.
2.
Zarovnajte a umiestnite opierku dlaní na svoje miesto a tlakom uchyťte
všetky západky.
3.
Zapojte káble dosky napájania a dotykového panela do príslušných
konektorov.
4.
Zaskrutkujte skrutky, ktorými je opierka dlaní pripevnená k počítaču.
5.
Počítač obráťte a zaskrutkujte skrutky, ktoré držia podstavec.
24
6.
7.
8.
Nainštalujte klávesnicu.
Nainštalujte batériu.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.
25
26
Demontáž dosky tlačidla napájania
1.
2.
3.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
Demontujte batériu.
Demontujte klávesnicu.
4.
5.
Demontujte opierku dlaní.
Odlepte kábel dosky tlačidla napájania od opierky dlaní.
6.
Obráťte opierku dlaní a vyberte skrutku, ktorá drží dosku s tlačidlom
napájania na opierke dlaní.
9
27
7.
Nadvihnite dosku s tlačidlom napájania a vyberte kábel dosky s tlačidlom
napájania cez otvor.
Inštalácia dosky tlačidla napájania
1.
Presuňte kábel dosky s tlačidlom napájania cez otvor.
2.
Uchyťte dosku s tlačidlom napájania vo svojom priečinku.
3.
Zaskrutkujte skrutku, ktorá drží dosku s tlačidlom napájania.
4.
Obráťte počítač a pripojte kábel dosky tlačidla napájania k opierke dlaní.
5.
Nainštalujte opierku dlaní.
6.
Nainštalujte klávesnicu.
7.
Nainštalujte batériu.
8.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.
28
Demontáž pevného disku
10
1.
2.
3.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
Demontujte batériu.
Demontujte klávesnicu.
4.
5.
Demontujte opierku dlaní.
Posuňte pevný disk a vyberte ho z počítača.
6.
Vyberte skrutky, ktoré držia konzolu pevného disku a odnímte ju z pevného
disku.
29
Inštalácia pevného disku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
30
Nainštalujte konzolu pevného disku na pevný disk.
Zaskrutkujte skrutky, ktoré držia konzolu pevného disku.
Vložte pevný disk do svojho priečinku a posunutím smerom ku konektoru
SATA ho pripojte k systémovej doske.
Nainštalujte opierku dlaní.
Nainštalujte klávesnicu.
Nainštalujte batériu.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.
Demontáž karty siete WLAN
11
1.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
2.
Demontujte batériu.
3.
Demontujte klávesnicu.
4.
Demontujte opierku dlaní.
5.
Odpojte prípadné antény, ktoré sú pripojené ku karte WLAN.
6.
Páčením uvoľnite poistku a kartu WLAN zo svojho priečinku.
31
7.
Demontujte kartu WLAN z počítača.
Inštalácia karty siete WLAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
32
Kartu siete WLAN zasuňte do príslušnej zásuvky.
Kartu WLAN zabezpečte na svojom mieste uchytením v západke.
Zapojte antény podľa farebného kódu na karte WLAN.
Nainštalujte opierku dlaní.
Nainštalujte klávesnicu.
Nainštalujte batériu.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.
Demontáž gombíkovej batérie
12
1.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
2.
Demontujte batériu.
3.
Demontujte klávesnicu.
4.
Demontujte opierku dlaní.
5.
Odpojte kábel gombíkovej batérie od systémovej dosky.
6.
Demontujte z počítača gombíkovú batériu.
33
Inštalácia gombíkovej batérie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
34
Vložte gombíkovú batériu do objímky gombíkovej batérie.
Pripojte kábel gombíkovej batérie k systémovej doske.
Nainštalujte opierku dlaní.
Nainštalujte klávesnicu.
Nainštalujte batériu.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.
Demontáž dosky USB
13
1.
2.
3.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
Demontujte batériu.
Demontujte klávesnicu.
4.
5.
6.
Demontujte optickú jednotku.
Demontujte opierku dlaní.
Odpojte kábel dosky USB zo systémovej dosky.
7.
Odskrutkujte skrutku, ktorá drží dosku USB.
35
8.
Nadvihnite dosku USB a odstráňte ju z počítača.
Inštalácia dosky USB
1.
Vložte dosku USB do svojho priečinka v počítači a zarovnajte ju.
2.
Zaskrutkujte skrutku, ktorá drží dosku USB na mieste.
3.
Pripojte kábel dosky USB k systémovej doske.
4.
Nainštalujte opierku dlaní.
5.
Nainštalujte optickú jednotku.
6.
Nainštalujte klávesnicu.
7.
Nainštalujte batériu.
8.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.
36
Demontáž mikrofónu
14
1.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
2.
Demontujte batériu.
3.
Demontujte klávesnicu.
4.
Demontujte opierku dlaní.
5.
Odpojte kábel mikrofónu od konektora na základnej doske.
6.
Nadvihnite a vyberte mikrofón z priečinku.
37
Inštalácia mikrofónu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
38
Vložte a zarovnajte mikrofón v priečinku.
Pripojte kábel mikrofónu k systémovej doske.
Nainštalujte opierku dlaní.
Nainštalujte klávesnicu.
Nainštalujte batériu.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.
15
Demontáž zostavy ventilátora CPU a
chladiča
1.
2.
3.
4.
5.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
Demontujte batériu.
Demontujte klávesnicu.
Demontujte opierku dlaní.
Odpojte kábel ventilátora CPU od systémovej dosky.
6.
Vyberte skrutky so zapustenou hlavou, ktoré držia chladič a zostavu
ventilátora CPU v poradí podľa obrázka.
39
7.
Demontujte chladič a zostavu ventilátora CPU z počítača.
Inštalácia zostavy ventilátora CPU a chladiča
1.
Umiestnite a zarovnajte chladič a zostavu ventilátora CPU.
2.
Utiahnutím skrutiek so zapustenou hlavou upevnite chladič a ventilátor
CPU.
3.
Zapojte kábel ventilátora CPU k systémovej doske.
4.
Nainštalujte opierku dlaní.
5.
Nainštalujte klávesnicu.
6.
Nainštalujte batériu.
7.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.
40
Demontáž procesora
16
1.
2.
3.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
Demontujte batériu.
Demontujte klávesnicu.
4.
5.
6.
Demontujte opierku dlaní.
Demontujte zostavu ventilátora CPU a chladič.
Otočte vačkovú skrutku na procesore smerom doľava.
7.
Nadvihnite procesor a vyberte ho z počítača.
41
Inštalácia procesora
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
42
Vložte procesor do pätice procesora. Uistite sa, že je procesor spoľahlivo
osadený.
Otočte vačkovú skrutku smerom doprava do uzamknutej polohy.
Nainštalujte zostavu ventilátora CPU a chladič.
Nainštalujte opierku dlaní.
Nainštalujte klávesnicu.
Nainštalujte batériu.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.
Demontáž systémovej dosky
17
1.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
2.
Demontujte batériu.
3.
Demontujte pamäťovú kartu SD.
4.
Demontujte klávesnicu.
5.
Demontujte optickú jednotku.
6.
Demontujte pamäťový modul.
7.
Demontujte opierku dlaní.
8.
Demontujte pevný disk.
9.
Demontujte kartu WLAN.
10. Demontujte zostavu ventilátora CPU a chladič.
11. Odpojte káble displeja (1), DC-in (2), dosky USB (3), reproduktora (4),
zvukovej dosky (5) a gombíkovej batérie (6).
12. Odstráňte skrutky, ktoré držia systémovú dosku.
43
13. Vyklopte systémovú dosku a vytiahnite ju zo zásuviek LAN, VGA, HDMI a
USB.
Inštalácia systémovej dosky
1.
Zasuňte systémovú dosku s konektormi LAN, VGA, HDMI a USB do
príslušných zásuviek za zarovnajte systémovú dosku na mieste.
2.
Zaskrutkujte skrutky, ktoré držia systémovú dosku na mieste.
3.
Zapojte káble LCD, DC-in, dosky USB, zvukovej dosky, gombíkovej batérie a
reproduktora.
4.
Nainštalujte procesor.
5.
Nainštalujte zostavu ventilátora CPU a chladič.
6.
Nainštalujte kartu WLAN.
7.
Nainštalujte pevný disk.
44
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nainštalujte opierku dlaní.
Nainštalujte pamäťový modul.
Nainštalujte optickú jednotku.
Nainštalujte klávesnicu.
Nainštalujte pamäťovú kartu SD.
Nainštalujte batériu.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.
45
46
Demontáž reproduktorov
18
1.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
2.
Demontujte batériu.
3.
Demontujte pamäťovú kartu SD.
4.
Demontujte klávesnicu.
5.
Demontujte optickú jednotku.
6.
Demontujte pamäťový modul.
7.
Demontujte opierku dlaní.
8.
Demontujte pevný disk.
9.
Demontujte kartu WLAN.
10. Demontujte zostavu ventilátora CPU a chladič.
11. Demontujte systémovú dosku.
12. Uvoľnite kábel reproduktora z vodiaceho kanála.
13. Stlačte istiace spony a nadvihnite ľavý reproduktor.
47
14. Stlačte istiace spony a nadvihnite pravý reproduktor.
15. Vyberte zostavu reproduktorov a kábel reproduktora z počítača.
48
Inštalácia reproduktorov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vložte a pripevnite ľavý a pravý reproduktor do príslušných priečinkov.
Zarovnajte a usporiadajte kábel reproduktora v skrinke.
Nainštalujte systémovú dosku.
Nainštalujte procesor.
Nainštalujte zostavu ventilátora CPU a chladič.
Nainštalujte kartu WLAN.
Nainštalujte pevný disk.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nainštalujte opierku dlaní.
Nainštalujte pamäťový modul.
Nainštalujte optickú jednotku.
Nainštalujte klávesnicu.
Nainštalujte pamäťovú kartu SD.
Nainštalujte batériu.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.
49
50
Demontáž zostavy displeja
19
1.
2.
3.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
Demontujte batériu.
Demontujte kryt závesu.
4.
5.
6.
Demontujte klávesnicu.
Demontujte opierku dlaní.
Odpojte kábel LVDS od systémovej dosky.
7.
Odpojte antény WLAN a uvoľnite ich z vodiaceho kanála na skrinke.
51
8.
Vyberte skrutky, ktoré držia ľavý a pravý záves displeja.
9.
Nadvihnite zostavu displeja a vyberte ju z počítača.
52
Inštalácia zostavy displeja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vložte závesy zostavy displeja do ich držiakov.
Zaskrutkujte skrutky, ktoré držia závesy na mieste.
Pripojte kábel LVDS k systémovej doske.
Zarovnajte kábel antén WLAN vo svojom držiaku a pripojte antény ku karte
WLAN.
Pripojte kábel dosky USB.
Nainštalujte opierku dlaní.
7.
8.
9.
10.
Nainštalujte klávesnicu.
Nainštalujte kryt závesu.
Nainštalujte batériu.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.
53
54
Demontáž portu a konzoly DC-in
20
1.
2.
3.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
Demontujte batériu.
Demontujte kryt závesu.
4.
5.
6.
7.
Demontujte klávesnicu.
Demontujte opierku dlaní.
Demontujte zostavu displeja
Odpojte kábel DC-In od systémovej dosky.
8.
Odskrutkujte skrutku, ktorá drží port a konzolu DC-in.
55
9.
Nadvihnite konzolu portu DC-in.
10. Nadvihnite a vyberte port DC-in z počítača.
56
Inštalácia portu a konzoly DC-in
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vložte port a konzolu DC-in do príslušného priečinku.
Zarovnajte konzolu a utiahnite skrutku, ktorá drží konzolu a port DC-in.
Pripojte kábel DC-in k systémovej doske.
Nainštalujte zostavu displeja.
Nainštalujte opierku dlaní.
Nainštalujte klávesnicu.
Nainštalujte kryt závesu.
8.
9.
Nainštalujte batériu.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.
57
58
Demontáž rámu displeja
21
1.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
2.
Demontujte batériu.
3.
Počnúc zdola, vypáčte rám zo zostavy displeja znútra a postupujte smerom
k pravému a ľavému rohu rámu displeja.
4.
Keď sú všetky západky uvoľnené, odnímte rám zo zostavy displeja.
59
Inštalácia rámu displeja
1.
2.
3.
4.
60
Zarovnajte rám displeja s horným krytom.
Počnúc od spodného okraja, tlakom na rám displeja uchyťte západky.
Nainštalujte batériu.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.
Demontáž kamery
22
1.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
2.
Demontujte batériu.
3.
Demontujte rám displeja.
4.
Odpojte kábel kamery od modulu kamery.
5.
Vypáčte poistku, nadvihnite a vyberte kameru.
61
Inštalácia kamery
1.
2.
3.
4.
5.
62
Vložte a zarovnajte modul kamery v priečinku.
Pripojte kábel kamery k modulu kamery.
Nainštalujte rám displeja.
Nainštalujte batériu.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.
Demontáž panela displeja
23
1.
2.
3.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
Demontujte batériu.
Demontujte kryt závesu.
4.
5.
6.
7.
8.
Demontujte klávesnicu.
Demontujte opierku dlaní.
Demontujte zostavu displeja.
Demontujte rám displeja.
Odpojte kábel kamery od modulu kamery.
9.
Odskrutkujte skrutky, ktoré držia konzolu a závesy displeja.
63
10. Uvoľnite anténu bezdrôtovej komunikácie z pravého závesu.
11. Uvoľnite kábel LVDS z ľavého závesu.
64
12. Vyberte panel displeja a konzoly z horného krytu displeja.
13. Odskrutkujte skrutky na ľavej aj pravej konzole displeja a odnímte panel
displeja.
Inštalácia panela displeja
1.
Priložte pravú a ľavú konzolu k panelu displeja a zaskrutkujte skrutky.
2.
Vložte a nasmerujte kábel displeja a antény bezdrôtovej komunikácie k
ľavému a pravému závesu.
3.
Zarovnajte panel displeja a jeho konzoly s horným krytom.
4.
Zarovnajte kábel antén WLAN vo svojom držiaku a pripojte antény ku karte
WLAN.
5.
Zaskrutkujte skrutky, ktoré držia panel displeja a konzoly.
6.
Pripojte kábel kamery k modulu kamery.
65
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
66
Nainštalujte rám displeja.
Nainštalujte zostavu displeja.
Nainštalujte opierku dlaní.
Nainštalujte klávesnicu.
Nainštalujte kryt závesu.
Nainštalujte batériu.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.
Odstránenie kábla systému LVDS
24
1.
Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
2.
Demontujte batériu.
3.
Demontujte kryt závesu.
4.
Demontujte klávesnicu.
5.
Demontujte optickú jednotku.
6.
Demontujte opierku dlaní.
7.
Demontujte zostavu displeja.
8.
Demontujte rám displeja.
9.
Demontujte panel displeja.
10. Odlúpte pásku, ktorá istí spoj kábla LVDS.
11. Odpojte kábel LVDS od panela displeja.
67
12. Odlepte celý kábel displeja od panela displeja.
Inštalácia kábla systému LVDS
1.
Pripevnite kábel displeja k panelu displeja.
2.
Pripojte konektor kábla displeja k panelu displeja a pripevnite ho páskou.
3.
Nainštalujte panel displeja.
4.
Nainštalujte rám displeja.
5.
Nainštalujte zostavu displeja.
6.
Nainštalujte opierku dlaní.
7.
Nainštalujte optickú jednotku.
8.
Nainštalujte klávesnicu.
9.
Nainštalujte kryt závesu.
68
10. Nainštalujte batériu.
11. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.
69
70
Spustenie nastavenia systému
1.
2.
3.
25
Zapnite (alebo reštartujte) počítač.
Keď je zobrazené modré logo DELL, musíte čakať, kým sa neukáže výzva F2.
Keď sa zobrazí výzva F2, ihneď stlačte kláves <F2>.
POZNÁMKA: Výzva F2 znamená, že sa klávesnica inicializovala. Táto výzva sa môže
zobraziť iba na krátky čas, preto treba pozorne sledovať displej a hneď pri jej
objavení stlačiť kláves <F2>. Ak stlačíte kláves <F2> skôr, než sa táto výzva objaví,
nebude to mať žiadny účinok.
4.
Ak budete čakať pridlho a zobrazí sa logo operačného systému, vyčkajte až
kým neuvidíte pracovnú plochu Microsoft Windows, potom vypnite počítač
a skúste znovu.
Prehľad nastavenia systému
Nastavenie systému vám umožňuje:
•
•
•
zmenu informácií o konfigurácii systému po pridaní, zmene alebo odstránení
hardvéru z počítača,
nastavenie alebo zmenu možnosti voliteľnú používateľom, napr. hesla
používateľa,
prečítanie aktuálneho množstva pamäte alebo nastavenie typu
nainštalovaného pevného disku.
Pred použitím programu Nastavenie systému sa odporúča, aby ste si zapísali
informácie o nastavení systému na obrazovke pre prípad potreby ich použitia v
budúcnosti.
VAROVANIE: Ak nie ste počítačový expert, nemeňte nastavenia tohto programu.
Mohli by ste narušiť správnu funkciu počítača.
71
Obrazovky nastavenia systému
Ponuka
Zobrazuje sa v hornej časti okna Nastavenie systému. Toto pole
zabezpečuje ponuku pre prístup k možnostiam programu Nastavenie
systému. Na navigáciu použite klávesy < šípka doľava > a < šípka
doprava >. Keď sa zvýrazní možnosť ponuky, v zozname možností sa
uvedú možnosti, ktoré definujú hardvér nainštalovaný v počítači.
Zoznam možností Zobrazuje sa v hornej časti okna Nastavenie systému. Toto pole
zabezpečuje ponuku pre prístup k možnostiam programu Nastavenie
systému. Na navigáciu použite klávesy < šípka doľava > a < šípka
doprava >. Keď sa zvýrazní možnosť ponuky, v zozname možností sa
uvedú možnosti, ktoré definujú hardvér nainštalovaný v počítači.
Oblasť možností Zobrazuje sa na pravej strane zoznamu možností a obsahuje
informácie o jednotlivých možnostiach v zozname možností. V tomto
poli si môžete pozrieť informácie o vašom počítači a zmeniť aktuálne
nastavenia. Na vykonanie zmien aktuálnych nastavení stlačte kláves
<Enter>. Pre návrat do zoznamu možností stlačte kláves <Esc>.
POZNÁMKA: Nie všetky nastavenia uvedené v oblasti možností
je možné meniť.
Pomoc
Zobrazuje sa na pravej strane okna Nastavenie systému a obsahuje
informácie o možnosti zvolenej v zozname možností.
Na navigáciu obrazovkami programu Nastavenie systému používajte
nasledujúce klávesy:
Kláves
Činnosť
< F2 >
Zobrazenie informácií o vybratej položke v
nastavení systému.
< Esc >
Zatvorenie aktuálneho zobrazenia alebo prepnutie
aktuálneho zobrazenia na stránku Exit (Skončiť) v
nastaveniach systému.
< šípka nahor > alebo < šípka nadol Výber položky na zobrazenie.
>
< šípka doľava > alebo < šípka
doprava>
72
Výber ponuky na zobrazenie.
Kláves
Činnosť
– alebo +
Zmena existujúcej hodnoty položky.
< Enter >
Výber vedľajšej ponuky alebo spustenie príkazu.
< F9 >
Načítanie predvoleného nastavenia.
< F10 >
Uloženie aktuálnej konfigurácie a ukončenie
programu Nastavenie systému.
Možnosti nastavenia systému
Main (Hlavné)
Informácie o systéme
Zobrazí číslo modelu počítača.
System Date (Systémový dátum)
Obnoví dátum vnútorného kalendára
počítača.
System Time (Systémový čas)
Obnoví čas vnútorných hodín počítača.
BIOS Version (Verzia systému BIOS)
Zobrazí číslo revízie BIOS.
Product Name (Názov produktu)
Zobrazí názov produktu a číslo modelu.
Service Tag (Servisný štítok)
Zobrazí servisný štítok počítača.
Asset Tag (Inventárny štítok)
Zobrazuje inventárny štítok počítača (ak je
k dispozícii).
CPU Type (Typ CPU)
Zobrazí typ procesora.
CPU Speed (Rýchlosť CPU)
Zobrazí frekvenciu procesora.
CPU ID (Identifikátor CPU)
Zobrazí identifikátor procesora.
L1 Cache Size (Veľkosť vyrovnávacej
pamäte L1)
Zobrazuje veľkosť vyrovnávacej pamäte
úrovne 1 procesora.
L2 Cache Size (Veľkosť vyrovnávacej
pamäte L2)
Zobrazuje veľkosť pamäte úrovne 2
procesora.
L3 Cache Size (Veľkosť vyrovnávacej
pamäte L3)
Zobrazuje veľkosť pamäte úrovne 3
procesora.
Extended Memory (Rozšírená pamäť)
Zobrazí veľkosť pamäte nainštalovanej do
počítača.
System Memory (Systémová pamäť)
Zobrazí veľkosť vstavanej pamäte
počítača.
73
Memory Speed (Rýchlosť pamäte)
Zobrazí rýchlosť pamäte.
Fixed HDD (Pevne inštalovaný HDD)
Zobrazí číslo modelu a kapacitu pevného
disku.
SATA ODD
Zobrazí číslo modelu a kapacitu optického
disku.
AC Adapter Type (Typ napájacieho
adaptéra)
Zobrazí typ napájacieho adaptéra.
Advanced (Rozšírené)
Intel SpeedStep
Povolenie alebo zakázanie
funkcie Intel SpeedStep.
Predvolená hodnota:
Enabled (Povolené)
Virtualization (Virtualizácia) Povolenie alebo zakázanie
funkcie Intel Virtualization.
Predvolená hodnota:
Enabled (Povolené)
Integrated NIC (Integrovaný Povolenie alebo zakázanie Predvolená hodnota:
sieťový radič)
napájania sieťovej karty na Enabled (Povolené)
doske.
USB Emulation (Emulácia
USB)
Povolenie alebo zakázanie
emulácie USB.
Predvolená hodnota:
Enabled (Povolené)
USB Wake Support
(Podpora zobúdzania
pomocou USB)
Povolí prebudenie počítača Predvolená hodnota:
z pohotovostného režimu
Disabled (Zakázané)
zariadeniami USB. Táto
funkcia je aktívna, len ak je
pripojený napájací adaptér.
SATA Operation (Prevádzka Zmena režimu radiča disku
SATA)
SATA na hodnotu ATA
alebo AHCI.
Predvolená hodnota: AHCI
Adapter Warnings
(Varovania adaptéra)
Povoľuje alebo zakazuje
varovania adaptéra.
Predvolená hodnota:
Enabled (Povolené)
Function Key Behavior
(Správanie funkčných
klávesov)
Špecifikuje správanie
funkčného klávesu <Fn> .
Predvolená hodnota:
Function key first (Funkčné
klávesy najprv)
Charger Behavior
(Správanie nabíjačky)
Určuje, či sa má batéria
počítača nabíjať, keď sa
pripojí na napájací zdroj.
Predvolená hodnota:
Enabled (Povolené)
74
Miscellaneous Devices
(Rôzne zariadenia)
Tieto polia umožnia zapnúť
alebo vypnúť rôzne
zariadenia na doske.
Security (Zabezpečenie)
Set Service Tag (Nastaviť servisný štítok)
Toto pole zobrazuje servisné štítky vášho
systému. Ak servisný štítok ešte nebol
nastavený, v tomto poli ho môžete zadať.
Set Supervisor Password (Nastaviť heslo
správcu)
Umožňuje zmeniť alebo odstrániť heslo
správcu.
Set HDD Password (Nastaviť heslo
pevného disku)
Umožňuje nastaviť heslo na internom
pevnom disku (HDD) počítača.
Password Bypass (Vynechanie hesla)
Umožní obísť výzvy na zadanie
systémového hesla a hesla interného
pevného disku počas reštartu systému/
obnovenia činnosti zo stavu hlbokého
spánku.
Computrace
Povoľuje alebo zakazuje funkciu
Computrace v počítači.
Boot (Zavedenie)
Boot Priority Order (Zoznam priorít
zavádzania)
Určí poradie rôznych zariadení, v ktorom
bude počítač zavádzať operačný systém
pri štarte.
Hard Disk Drives (Pevné disky)
Určí, z ktorého pevného disku môže
počítač zaviesť systém.
USB Storage Device (Pamäťové
zariadenie USB)
Určí, z ktorého zariadenia USB môže
počítač zaviesť systém.
CD/DVD ROM Drives (Mechaniky CD/DVD
ROM)
Určí, z ktorej mechaniky CD/DVD môže
počítač zaviesť systém.
Network (Sieť)
Určí, z ktorého sieťového zariadenia môže
počítač zaviesť systém.
75
Exit (Skončiť)
Táto časť umožňuje uložiť, zrušiť zmeny a načítať predvolené nastavenia pred
ukončením programu Nastavenie systému.
76
Diagnostické zvukové kódy
26
Počítač môže vydávať sériu pípnutí počas spúšťania, ak monitor nemôže
zobraziť chyby alebo problémy. Tieto série signálov, nazývané zvukové kódy,
identifikujú rôzne problémy. Odstup medzi pípnutiami je 300 ms. Prestávka medzi
sériami pípnutí trvá 3 s, jedno pípnutie trvá 300 ms. Po každom pípnutí a každej
sérii pípnutí BIOS zisťuje, či stlačil používateľ tlačidlo napájania. Ak áno, BIOS
opustí slučku a vykoná bežný postup vypínania systému.
Kód Príčina a kroky odstraňovania problému
1
Prebieha alebo zlyhal kontrolný súčet systému BIOS ROM.
Chyba systémovej dosky, porušený BIOS alebo chyba pamäte ROM
2
Nebola detegovaná žiadna RAM
Nebola detegovaná pamäť
3
Chyba čipovej sady (čipová sada North a South Bridge, chyba DMA/IMR/
časovača), zlyhanie testu hodín, zlyhanie brány A20, zlyhanie nadradeného I/O
čipu, zlyhanie testu radiča klávesnice
Chyba systémovej dosky.
4
Chyba čítania/zápisu RAM
Chyba pamäte
5
Zlyhanie napájania hodín reálneho času
Zlyhanie batérie CMOS
6
Zlyhanie testu video BIOS
Chyba grafickej karty
7
Zlyhanie procesora
Zlyhanie procesora
8
Displej
Zlyhanie displeja
77
Kontrolky stavu nabitia batérie
Ak je počítač pripojený do elektrickej zásuvky, indikátor batérie funguje takto:
•
•
•
•
•
Striedavo blikajúca žltá a biela kontrolka – k laptopu ste pripojili neschválený
alebo nepodporovaný napájací adaptér, ktorý nevyrobila spoločnosť Dell.
Striedavo blikajúca žltá kontrolka a rozsvietená biela kontrolka – dočasné
zlyhanie batérie s pripojeným napájacím adaptérom.
Trvalo svietiaca žltá kontrolka – závažné zlyhanie batérie s pripojeným
napájacím adaptérom.
Svetlá vypnuté – batéria je v režime úplného nabitia a napájací adaptér je
pripojený.
Biela kontrolka svieti – batéria je v režime napájania s pripojeným napájacím
adaptérom.
Kontrolky stavu zariadenia
Svieti, keď zapnete počítač, a bliká, keď je počítač v režime riadenia spotreby.
Svieti vtedy, keď počítač číta alebo zapisuje údaje.
Neprerušovane svieti alebo bliká, čím indikuje stav nabitia batérie.
Svieti vtedy, ak je povolená bezdrôtová sieť.
78
27
Technické údaje
POZNÁMKA: Ponuka sa môže líšiť podľa oblasti. Nasledujúce technické údaje
obsahujú len informácie, ktorých dodanie s počítačom je požadované zákonom.
Ďalšie informácie týkajúce sa konfigurácie počítača získate kliknutím na položku
Štart → Pomoc a technická podpora. Potom vyberte možnosť zobrazenia informácií
o počítači.
Informácie o systéme
Čipová sada
Vostro 1450 / Vostro 1550
Intel HM67
Vostro 1440 / Vostro 1540
Intel HM57
Šírka zbernice DRAM
64 bitov
Flash EPROM
SPI 32 Mb
Procesor
Typy
•
•
•
Cache 2. úrovne (L2)
až do 6 MB
Frekvencia externej zbernice
1333 MHz
Intel Celeron
typový rad Intel Core i3
typový rad Intel Core i5
Pamäť
Konektor pamäte
dve zásuvky SODIMM
Kapacita pamäte
1 GB, 2 GB alebo 4 GB
Typ pamäte
DDR3 SDRAM (1333 MHz)
Minimálna pamäť
1 GB
Maximálna pamäť
8 GB
79
Audio
Typ
2.1 kanálový zvuk s vysokou rozlišovacou
schopnosťou
Radič
IDT 92HD87B1
Stereo konverzia
24-bitová (analóg–digitál a digitál–analóg)
Rozhranie:
Interné
audio s vysokou rozlišovacou schopnosťou
Externé
konektor na vstup z mikrofónu/stereofónne
slúchadlá/externé reproduktory
Reproduktory
2x2W
Ovládanie hlasitosti
funkčné klávesy klávesnice a ponuky
programu
Video
Typ videa
•
•
integrované na systémovej doske
diskrétne
Dátová zbernica:
UMA
integrované video
Diskrétne
•
•
PCI-E x16 Gen1
PCI-E x16 Gen2
Radič grafickej karty:
UMA
Intel HD Graphics
Vostro 1450 / Vostro 1550
•
•
Vostro 1440 / Vostro 1540
Intel HD Graphics
Intel HD Graphics
Intel HD Graphics 3000
Diskrétny
80
Vostro 1440
AMD Radeon HD6450M
Vostro 1450
AMD Radeon HD6470M
Kamera
Rozlíšenie fotoaparátu
1,3 megapixely
Rozlíšenie videa
640 x 480 pri 30 fps (maximálne)
Komunikačné rozhrania
Sieťový adaptér
10/100/1000 Mb/s Ethernet LAN
Bezdrôtové pripojenie
interná bezdrôtová sieťová karta WLAN
Porty a konektory
Audio
jeden konektor pre mikrofón/jeden konektor
pre stereofónne slúchadlá/reproduktory
Video
•
•
Sieťový adaptér
jeden konektor RJ-45
USB
tri 4-kolíkové konektory kompatibilné s USB
2.0
Čítačka pamäťových kariet
jedna čítačka pamäťových kariet 3 v 1 (SD/
MMC/MS)
jeden 15-kolíkový konektor VGA
jeden 19-kolíkový konektor HDMI
Displej
Typ
HD WLED TrueLife; HD WLED AG
Veľkosť
Vostro 1440 / Vostro 1450
14,0"
Vostro 1540 / Vostro 1550
15,0"
Rozmery: Vostro 1440 / Vostro 1450
Výška
192,50 mm (7,58")
Šírka
324,00 mm (12,76")
Uhlopriečka
355,60 mm (14,00")
Aktívna oblasť (X/Y)
344,23 mm x 193,54
mm
81
Displej
Rozmery: Vostro 1540 / Vostro 1550
Výška
193,50 mm (7,62")
Šírka
344,20 mm (13,55")
Uhlopriečka
396,24 mm (15,60")
Aktívna oblasť (X/Y)
344,23 mm x 193,54 mm
Maximálne rozlíšenie
1 366 x 768 pixlov pri 262k farieb
Maximálny jas
220 nitov
Prevádzkový uhol
0° (zatvorený) až 140°
Obnovovacia rýchlosť
60 Hz
Minimálne zorné uhly:
Vodorovný
40/40
Zvislý
15/30 (h/d)
Rozstup pixlov
0,23 mm x 0,23 mm
Klávesnica
Počet klávesov:
Spojené štáty a Kanada: 86 klávesov, Európa a
Brazília: 87 klávesov, Japonsko: 90 klávesov
Dotykový panel
Aktívna oblasť:
Os X
90,00 mm (3,54")
Os Y
49,00 mm (1,93")
Batéria
Typ
6-článková lítium-iónová (2,20 Wh)
Rozmery:
82
Výška
20,20 mm (0,80")
Šírka
208,36 mm (8,20")
Batéria
Hĺbka
56,52 mm (2,22")
Hmotnosť
0,33 kg (0,73 lb)
Nabíjacia doba
približne 4 hodiny (keď je počítač vypnutý)
Napätie
11,1 V=
Teplotný rozsah:
Prevádzka
0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)
Mimo prevádzky
-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)
Gombíková batéria
3 V CR2032, lítiová gombíková batéria
Napájací adaptér
Typ:
Vostro 1440 / Vostro 1450 / Vostro
1540 / Vostro 1550 s integrovanou
grafickou kartou
65 W
Vostro 1440 s diskrétnou grafickou
kartou
65 W
Vostro 1450 s diskrétnou grafickou
kartou
90 W
Vstupné napätie
100 V~ až 240 V~
Vstupný prúd (maximálny)
1,50 A / 1,60 A / 1,70 A / 2,10 A
Vstupná frekvencia
50 Hz až 60 Hz
Výstupný výkon
65 W a 90 W
Výstupný prúd
65 W
3,34 A (trvalý)
90 W
4,62 A
Menovité výstupné napätie
19,50 V= (+/- 1,0 V=)
Rozmery:
Výška
28,20 mm (1,11")
83
Napájací adaptér
Šírka
57,90 mm (2,28")
Hĺbka
137,16 mm (5,40")
Teplotný rozsah:
Prevádzka
0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Mimo prevádzky
-40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F)
Fyzické vlastnosti
Vostro 1440 / Vostro 1450:
Výška (s panelom WLED)
31,50 mm až 34,70 mm (1,24" až 1,36")
Šírka
342,00 mm (13,46")
Hĺbka
244 mm (9,60")
Hmotnosť (minimálna)
2,2 kg (4,85 lb)
Vostro 1540 / Vostro 1550:
Výška (s panelom WLED)
31,50 mm až 34,50 mm (1,24" až 1,35")
Šírka
376,00 mm (14,80")
Hĺbka
260 mm (10,23")
Hmotnosť (minimálna)
2,37 kg (5,22 lb)
Nároky na prostredie
Teplota:
Prevádzka
0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)
Skladovanie
-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)
Relatívna vlhkosť (maximálna):
Prevádzka
10 % až 90 % (nekondenzujúca)
Skladovanie
5 % až 95 % (nekondenzujúca)
Nadmorská výška (maximálna):
84
Prevádzka
-15,2 m až 3048 m (-50 až 10 000 stôp)
Mimo prevádzky
-15,2 m až 10 668 m (-50 až 35 000 stôp)
Nároky na prostredie
Hladina vzduchom prenášaných
kontaminantov
G1 alebo nižšia, v súlade s definíciou v norme
ISA-S71.04-1985
85
86
Kontaktovanie spoločnosti Dell
28
POZNÁMKA: Ak nemáte aktívne pripojenie na internet, kontaktné informácie
nájdete vo faktúre, dodacom liste, účtenke alebo v produktovom katalógu
spoločnosti Dell.
Spoločnosť Dell ponúka niekoľko možností podpory a servisu on-line a telefonicky.
Dostupnosť sa však líši v závislosti od danej krajiny a produktu a niektoré služby nemusia
byť vo vašej oblasti dostupné. Kontaktovanie spoločnosti Dell v súvislosti s predajom,
technickou podporou alebo službami zákazníkom:
1.
2.
3.
4.
Navštívte webovú lokalitu support.dell.com.
Vyberte kategóriu podpory.
Ak nie ste zákazník z USA, vyberte kód svojej krajiny v dolnej časti stránky
alebo voľbou Všetky zobrazte všetky možnosti.
V závislosti od konkrétnej potreby vyberte prepojenie na vhodnú službu
alebo technickú podporu.
87

advertisement

Related manuals

advertisement