Dell Vostro 1550 laptop Stručná príručka spustenia

Add to My manuals
10 Pages

advertisement

Dell Vostro 1550 laptop Stručná príručka spustenia | Manualzz

Dell Vostro 1440/1540/1450/1550

Informácie o nastavení a funkciách

O výstrahách

VÝSTRAHA: VAROVANIE ozna

č

uje možné poškodenie majetku, poranenie osôb alebo smr

ť

.

Predná a zadná strana – Vostro 1440/1450

Obrázok 1. Poh

ľ

ad spredu

1. kontrolka stavu kamery

2. kamera

3. displej

4. reproduktory (2)

5. konektory USB 2.0 (2)

6. optická jednotka

Regula

č

ný model P22G,P18F

Regula

č

ný typ

P22G001,P22G003,P18F001,P18F002

2011 – 05

7. tla č idlo vysunutia pre optickú jednotku

8. konektory zvuku

9. mikrofón

10. dotykový panel

11.

č

íta č ka pamä ť ových kariet

12. tla č idlá dotykového panela (2)

13. kontrolky stavu zariadenia

14. klávesnica

15. tla č idlo napájania

Obrázok 2. Poh

ľ

ad zozadu

1. zásuvka bezpe

2. batéria č nostného kábla

3. konektor napájania

4. vetracie prieduchy

5. sie ť ový konektor

6. konektor VGA

7. konektor HDMI

8. konektor USB 2.0

VÝSTRAHA: Vetracie otvory nezakrývajte, nevkladajte do nich žiadne predmety a dbajte na to, aby sa v nich neusádzal prach. Ke

ď

je váš po

č

íta

č

Dell v prevádzke, neukladajte ho do prostredia s nedostato

č

ným prúdením vzduchu, ako napr. do uzavretej aktovky. Obmedzenie prúdenia vzduchu môže poškodi

ť

po

č

íta

č

alebo spôsobi

ť

požiar. Ke

ď

sa po

č

íta

č

zahreje, zapne sa ventilátor. Hluk ventilátora je normálny stav a neindikuje problém s ventilátorom alebo po

č

íta

č

om.

2

Predná a zadná strana – Vostro 1540/1550

Obrázok 3. Poh

ľ

ad spredu

1. kontrolka stavu kamery

2. kamera

3. displej

4. reproduktory (2)

5. optická jednotka

6. tla č idlo vysunutia pre optickú jednotku

7. konektory USB 2.0 (2)

8. dotykový panel

9. tla č idlá dotykového panela (2)

10. mikrofón

11.

č

íta č ka pamä ť ových kariet

12. kontrolky stavu zariadenia

13. klávesnica

14. tla č idlo napájania

3

Obrázok 4. Poh

ľ

ad zozadu

1. zásuvka bezpe č nostného kábla

2. batéria

3. konektor napájania

4. vetracie prieduchy

5. sie ť ový konektor

6. konektor VGA

7. konektor HDMI

8. konektor USB 2.0

9. konektory zvuku

VÝSTRAHA: Vetracie otvory nezakrývajte, nevkladajte do nich žiadne predmety a dbajte na to, aby sa v nich neusádzal prach. Ke

ď

je váš po

č

íta

č

Dell v prevádzke, neukladajte ho do prostredia s nedostato

č

ným prúdením vzduchu, ako napr. do uzavretej aktovky. Obmedzenie prúdenia vzduchu môže poškodi

ť

po

č

íta

č

alebo spôsobi

ť

požiar. Ke

ď

sa po

č

íta

č

zahreje, zapne sa ventilátor. Hluk ventilátora je normálny stav a neindikuje problém s ventilátorom alebo po

č

íta

č

om.

Rýchla inštalácia

VÝSTRAHA: Before you begin any of the procedures in this section, read the safety information that shipped with your computer. For additional best practices information, see www.dell.com/regulatory_compliance.

VÝSTRAHA: The AC adapter works with electrical outlets worldwide. However, power connectors and power strips vary among countries. Using an incompatible cable or improperly connecting the cable to the power strip or electrical outlet may cause fire or equipment damage.

4

VAROVANIE: When you disconnect the AC adapter cable from the computer, grasp the connector, not the cable itself, and pull firmly but gently to avoid damaging the cable. When you wrap the AC adapter cable, ensure that you follow the angle of the connector on the AC adapter to avoid damaging the cable.

POZNÁMKA: Some devices may not be included if you did not order them.

1. Napájací adaptér zapojte do konektora pre napájací adaptér na počítači

a do elektrickej zásuvky.

Obrázok 5. Napájací adaptér

2. Pripojte sie

ť ový kábel (volite ľ ný).

Obrázok 6. Sie

ť

ový konektor

3. Pripojte zariadenia USB, napr. myš alebo klávesnicu (volite

ľ né).

Obrázok 7. Konektor USB

4. Otvorte obrazovku počítača a stlačením tlačidla napájania zapnite

počítač.

5

Obrázok 8. Tla

č

idlo napájania

POZNÁMKA: It is recommended that you turn on and shut down your computer at least once before you install any cards or connect the computer to a docking device or other external device, such as a printer.

Technické údaje

POZNÁMKA: Offerings may vary by region. The following specifications are only those required by law to ship with your computer. For more information regarding the configuration of your computer, click Start

Help and Support and select the option to view information about your computer.

Informácie o systéme

Čipová sada:

Vostro 1450 / Vostro 1550

Vostro 1440 / Vostro 1540

Procesor:

Intel HM67

Intel HM57 Express Chipset

• Intel Celeron

• typový rad Intel Core i3

• typový rad Intel Core i5

Video

Typ videa

Dátová zbernica

Radič videa a pamä ť

:

Integrovaný:

Vostro 1450 / Vostro 1550 integrované na systémovej doske integrované video

• Intel HD Graphics 2000

• Intel HD Graphics 3000

Vostro 1440 / Vostro 1540 Intel HD Graphics

6

Video

Diskrétny:

Vostro 1440

Vostro 1450

AMD Radeon HD6450M

AMD Radeon HD6470M

Pamä

ť

Konektor pamäte

Kapacita pamäte

Typ pamäte

Minimálna pamä ť

Maximálna pamä ť

Batéria

Typ

Rozmery:

H ĺ bka

Výška

Šírka

Hmotnos ť

Napätie

Teplotný rozsah:

V prevádzke

Mimo prevádzky

Gombíková batéria

Napájací adaptér

Typ:

Vostro 1440 / Vostro 1450 / Vostro

1540 / Vostro 1550 s integrovanou grafickou kartou

Vostro 1440 s diskrétnou grafickou kartou dve zásuvky SODIMM

1 GB / 2 GB / 4 GB

DDR3, 1333 MHz

1 GB

8 GB

6-článková lítium-iónová (2,20 Wh)

53,39 mm (2,10")

20,44 mm (0,80")

206,44 mm (8,12")

0,34 kg (0,75 lb)

11,1 V

10 °C až 35 °C (50 °F až 95 °F)

-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)

3 V CR2032, lítium-iónová

65 W

65 W

7

8

Napájací adaptér

Vostro 1450 s diskrétnou grafickou kartou

Vstupné napätie

Vstupný prúd (maximálny)

Vstupná frekvencia

Výstupný prúd:

65 W

90 W

Menovité výstupné napätie

Rozmery:

Výška

Šírka

H ĺ bka

Teplotný rozsah:

V prevádzke

Mimo prevádzky

Fyzické vlastnosti

Vostro 1440 / Vostro 1450:

Výška (s panelom WLED)

Šírka

H ĺ bka

Hmotnos ť

(minimálna)

Vostro 1540 / Vostro 1550:

Výška (s panelom WLED)

Šírka

H ĺ bka

Hmotnos ť

(minimálna)

90 W

100 V~ až 240 V~

1,50 A

50 Hz až 60 Hz

3,34 A (trvalý)

4,62 A

19,50 V= (+/- 1,0 V=)

28,20 mm (1,11")

57,90 mm (2,28")

137,16 mm (5,40")

0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)

–40 °C až 65 °C (–40 °F až 149 °F)

31,50 mm až 34,70 mm (1,24" až 1,36")

342,00 mm (13,46")

244 mm (9,60")

2,2 kg (4,85 lb)

31,50 mm až 34,50 mm (1,24" až 1,35")

376,00 mm (14,80")

260 mm (10,23")

2,37 kg (5,22 lb)

Nároky na prostredie

Teplota:

V prevádzke

Skladovanie

Relatívna vlhkos ť (maximálna):

V prevádzke

Skladovanie

Hladina vzduchom prenášaných kontaminantov

10 °C až 35 °C (50 °F až 95 °F)

–40 °C až 65 °C (–40 °F až 149 °F)

10 % až 90 % (nekondenzujúca)

5 % až 95 % (nekondenzujúca)

G1 v súlade s definíciou v norme ISA–

71.04–1985

H

ľ

adanie

ď

alších informácií a zdrojov

Pozrite si bezpečnostné a regulačné dokumenty dodané s počítačom a tiež stránku o súlade s predpismi na adrese www.dell.com/

regulatory_compliance, kde nájdete viac informácií o týchto témach:

• Overené bezpečnostné postupy

• Zákonné osvedčenie

• Ergonómia

Na stránkach www.dell.com si prečítajte ď alšie informácie o týchto témach:

• Záruka

• Zmluvné podmienky (platí len pre USA )

• Licenčná zmluva s koncovým používate ľ om

Informácie v tejto publikácii sa môžu zmeni ť

bez upozornenia.

© 2011 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.

Reprodukcia týchto materiálov akýmko ľ vek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Dell

Inc. je prísne zakázaná.

Ochranné známky v tomto texte: Dell

, logo DELL, Dell Precision

, Precision ON

,

ExpressCharge

Centrino

™ , Latitude ™ , Latitude ON ™ , OptiPlex ™ , Vostro ™ a Wi-Fi Catcher ™ sú ochrannými známkami spoločnosti Dell Inc. Intel

®

, Pentium

®

, Xeon

®

, Core

, Atom

,

® a Celeron ® sú registrovanými ochrannými známkami a ochrannými známkami spoločnosti Intel Corporation v USA a iných krajinách. AMD

®

je registrovaná ochranná známka a AMD Opteron ™ , AMD Phenom ™ , AMD Sempron ™ , AMD Athlon ™ , ATI Radeon ™ a

ATI FirePro

sú ochranné známky spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft

®

,

Windows ® , MS-DOS ® , Windows Vista ® , tlačidlo Štart Windows Vista a Office Outlook ® sú bu ď

ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v

USA a/alebo iných krajinách. Blu-ray Disc

je ochranná známka, ktorú vlastní Blu-ray Disc

9

Association (BDA) a je licencovaná pre používanie na diskoch a prehrávačoch. Slovná značka

Bluetooth

®

je registrovaná ochranná známka, ktorú vlastní spoločnos ť

Bluetooth

®

SIG, Inc., a spoločnos ť Dell Inc. túto značku používa v rámci licencie. Wi-Fi ® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Iné ochranné známky a obchodné názvy sa môžu v tejto publikácii používa ť

ako odkazy na subjekty, ktoré si nárokujú tieto známky a názvy, alebo na ich produkty. Dell Inc. sa zrieka akýchko ľ vek vlastníckych záujmov na iné ochranné známky a obchodné názvy ako svoje vlastné.

10

advertisement

Related manuals

advertisement