Dell Vostro 470 desktop מדריך להתחלה מהירה

Add to My manuals
5 Pages

advertisement

Dell Vostro 470 desktop מדריך להתחלה מהירה | Manualzz

Dell Vostro 470

תונוכתו הנקתה לע עדימ

תורהזא תודוא

.

תוומ וא תינפוג העיגפ

,

שוכרל קזנ לש תורשפא תנייצמ

"

:

הרהזא

הרהזא

"

רוחאמו םינפלמ טבמ

D10M

D10M002

10 -

:

הניקת

2011

םגד

:

הניקת גוס

( העברא

( החותפ

חוכ

) הבחרה

) ימדק

קפס

חתמ

ירוחאה

החטבא

חול

הלעפה

ןוחבא

תריחב

למשח

חולה

יסיטרכל

לבכ

לוענמ

ירבחמ

םיצירח

תלד

ןצחל

תירונ

גתמ

רבחמ

ץירח

ץירח

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

רוחאמו םינפלמ טבמ

.

1

רויא

(

ילנויצפוא

DVD / םירוטילקת ןנוכ

) DVD /

םירוטילקת ןנוכ

חישק ןנוכ לש תוליעפ תירונ

(

ילנויצפוא

)

הידמ יסיטרכ יארוק

ןופורקימ רבחמ

תוינזוא רבחמ

(

םיינש

( חותפ ) ןנוכה ץרפמ לש ימדק חול

) DVD /

םירוטילקת תאצוה ינצחל

למשח תקפסא םע USB 2.0

רבחמ

USB 2.0

רבחמ

( םיינש ) USB 3.0

ירבחמ

.

7

.

8

.

5

.

6

.

3

.

4

.

1

.

2

.

9

.

10

.

11

.

ינש

DVD /

םירוטילקת ןנוכ בשחמב ןקתומ םא קר לעופ

DVD /

םירוטילקתה ןנוכ לש ינשה

:

הרעה

האצוהה ןצחל

ירוחא חול

ידדצ

(

ינמי

/

ילאמש

) L/R

דנוארס רבחמ

S/PDIF

רבחמ

(

(

םיינש

העברא

HDMI

רבחמ

VGA

רבחמ

) USB 3.0

ירבחמ

) USB 2.0

ירבחמ

.

9

.

10

.

11

.

12

.

13

.

14

ירוחא חול

.

2

רויא

רושיק תוניקת תירונ

תשר םאתמ רבחמ

תשר תוליעפ תירונ

רפוו

-

באס

/

יזכרמ לוקמר רבחמ

( line-in )

הסינכ

-

וק רבחמ

ימדק

(

ינמי

/

ילאמש

) L/R

האיצי

-

וק רבחמ

ירוחא

(

ינמי

/

ילאמש

ןופורקימ רבחמ

) L/R

לוקמר רבחמ

.

7

.

8

.

5

.

6

.

3

.

4

.

1

.

2

הריהמ הנקתה

ןייע

:

הרהזא

,

םייבטימ הדובע ילהונ לע ףסונ עדימל

.

ךתושרבש בשחמל ףרוצמה תוחיטבה עדימ תא ארק

,

הז ףיעסב והשלכ ךילה עצבל ליחתתש ינפל

.

www.dell.com/regulatory_compliance

רתאב

.

םתוא תנמזה אל םא

,

םילולכ תויהל אלש םייושע םימיוסמ

:

הרעה

םינקתה

:

הרעה

.

ךתושרבש בשחמל ופרוצ אל םילבכהמ קלחש ןכתיי

.(

ילנויצפוא

)

תשרה לבכ תא רבח

.

1

תשר רוביח

.

3

רויא

.(

ילנויצפוא

)

ןופלטה לבכ תא רבח

.

2

2

3

ןופלט רוביח

.

4

רויא

-

ה רבחמ תועצמאב גצה תא רבח

,

תרחא

.

דרפנה יפרגה

:

סיטרכב

דבלב

םייקה

םיאבה

רבחמה לא גצה תא רבח

םילבכהמ דחא תועצמאב

,

ילנויצפואה דרפנה יפרגה סיטרכה

גצה תא רבח .

םינבומה HDMI ה

תא

רבחמ

תשכר םא

וא VGA

.

3

HDMI

רבחמו

VGA

רבחמ

.

5

רויא

.(

ילנויצפוא

) USB -

ה רוביח ילעב רבכעה וא תדלקמה תא רבח

.

4

USB

רוביח

.

6

רויא

.

למשחה ילבכ תא רבח

.

5

למשחל רוביח

.

7

רויא

.

בשחמבו גצב הלעפהה ינצחל לע ץחל .

6

הלעפה

.

8

רויא

טרפמ

לא רובע

,

ךתושרבש בשחמה רובע טרפמה לש תינכדעו האלמ המישר

:

הרעה

תלבקל

.

בשחמה םע חולשמל קוחה יפל שרדנה רובע קר דעונ אבה טרפמה

.

support.dell.com

4 / רפמא 8 , ץרה 60 / ץרה 50 , טלוו 240 -

טלוו 3 לש

טלוו 200 / טלוו 127 -

CR2032

טאו

םויתיל

460 / טאו

טלוו 100

עבטמ

350

רפמא

תללוס

למשח

קפסה

תוחיטבה תוארוהב ןייע , חתמ תרדגה תודוא בושח עדימ תלבקל ) חתמ

( בשחמל תופרוצמה

עבטמ תללוס

('

ץניא

14.17

)

מ

"

מ

360.00

('

ץניא

14.29

)

מ

"

מ

362.90

('

ץניא

6.89

)

מ

"

מ

175.00

('

ץניא

17.52

)

מ

"

מ

445.00

(

תורביל

24.74

תורביל

21.30

)

ג

"

ק

11.22

ג

"

ק

9.66

יזיפ

סיסב אלל

סיסב םע

הבוג

בחור

קמוע

לקשמ

( טייהנרפ 95° דע טייהנרפ 50° ) סויזלצ 35° דע סויזלצ 10°

יתביבס

: הלועפב הרוטרפמט

םיפסונ םיבאשמו עדימ שופיח

תלבקל www.dell.com/regulatory_compliance

תבותכב הניקתל תומיאתה רתאבו ךתושרבש בשחמל םיפרוצמה הניקתהו תוחיטבה יכמסמב ןייע

:

ףסונ עדימ

םיצלמומ תוחיטב

הניקת

ילהונ

רושיא

הימונוגרא

: תודוא ףסונ עדימ תלבקל www.dell.com

תבותכב רקב

תוירחא •

4

5

(

דבלב

הצק

ב

"

הרא

)

תוינתהו

שמתשמל ןוישיר

םיאנת

םכסה

.

support.dell.com/manuals

תבותכב ןימז רצומה תודוא ףסונ עדימ

.

שארמ העדוה אלל םייונישל ןותנ הז םוסרפב עדימה

.

תורומש תויוכזה לכ

.

© 2012 Dell Inc.

.

Dell Inc.

תאמ בתכב תושר תלבק אלל

,

איהש ךרד לכב

,

ולא םירמוח לש הקתעה לע טלחומ רוסיא לח

םה

ידי

-

.

םינמיס

לע

, Latitude ON

Celeron

הזכש

®

,

-

ו

AMD Opteron

וא םיירחסמ

™ , Latitude

Centrino ®

Advanced Micro Devices, Inc

םינמיס םה

, Atom

Blu-ray Disc Association

ןמיס לש שומיש לכו

-

ו

,

,

ExpressCharge ™ ,

םושר

Core

לש

ירחסמ

םיירחסמ

Office Outlook ® -

ו

תולעבב ירחסמ

, Xeon

ןמיס

Windows Vista

ןמיס

®

אוה

םינמיס

אוה

SIG, Inc Bluetooth ®

,

Precision ON

Pentium

םה

® ,

AMD ® .

תורחא

לש

Blu-ray Disc

תולעבב םושר

Intel ® .

,

ATI FirePro ™ -

(

לחתה

Dell Precision

Dell Inc

תונידמבו

)

ו

ב

Start

ירחסמ ןמיס איה

לש

ןצחלה

.

תורחא תונידמב וא

/

ו

,

"

הראב

Intel Corporation

ATI Radeon ™ ,

Windows Vista ® ,

Microsoft Corporation

לש

Bluetooth

,

®

DELL

םיירחסמ

וגולה

םינמיס םה

, Dell ™

לש

:

הז

םיירחסמ

טסקטב

םינמיס

שומישבש

Wi-Fi Catcher ™ -

ו

וא

םיירחסמ םינמיס

Vostro ™ , OptiPlex ™

םימושר םיירחסמ םינמיס

AMD Athlon ™ , AMD Sempron ™

MS-DOS ® ,

, AMD Phenom

Windows ®

, Microsoft ®

תירבה

הלימה

.

.

Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc

תוצראב

םינגנו

לש םושר ירחסמ

םירוטילקת

ןמיס אוה

לע שומישל

Wi-Fi ® .

םימושר םיירחסמ

ןוישרב

ןוישרב

ןתינו

( BDA )

השענ

Dell Inc

Dell Inc.

,

ןהלש םירצומל וא

,

תומשהו םינמיסה לע תולעבל תונעוטה תויושיל סחייתהל ידכ הז

.

התולעבבש

םוסרפב

הלאל

םירחא

טרפ

םיירחסמ תומשבו םיירחסמ םינמיסב שומיש השעייש ןכתיי

םיירחסמ תומשבו םיירחסמ םינמיסב יניינק ןיינע לכ לע תרתוומ

advertisement

Key Features

  • PC Black 350 W
  • Intel® Core™ i5 i5-2400 3.1 GHz
  • 4 GB DDR3-SDRAM 1600 MHz 2 x 2 GB
  • 500 GB DVD±RW Card reader integrated
  • 1.02 TB Intel® HD Graphics 2000
  • Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth
  • Windows 7 Professional 64-bit

Related manuals

Download PDF

advertisement