Dell Vostro 470 desktop Stručná príručka spustenia

Add to My manuals
5 Pages

advertisement

Dell Vostro 470 desktop Stručná príručka spustenia | Manualzz

Dell Vostro 470

Informácie o nastavení a funkciách

O výstrahách

VÝSTRAHA: VAROVANIE ozna č uje možné poškodenie majetku, poranenie osôb alebo smr ť .

Poh

ľ

ad spredu a zozadu

Obrázok 1. Poh ľ ad spredu a zozadu

1. jednotka CD/DVD

2. jednotka CD/DVD (volite ľ ná)

3. kontrolka č innosti pevného disku

4.

č íta č ky pamä ť ových kariet (volite ľ né)

5. konektor pre mikrofón

6. konektor slúchadiel

7. predný panel šachty diskov (otvorený)

8. tla č idlá vysunutia jednotky CD/DVD (2)

9. konektor USB 2.0 s napájaním

10. konektor USB 2.0

11. konektory USB 3.0 (2)

12. dvierka predného panela (otvorené)

13. tla č idlo napájania

14. diagnostická kontrolka zdroja napájania

15. prepína č napätia

16. konektor napájania

17. konektory zadného panela

18. zásuvky pre rozširujúce karty (4)

19. zásuvka bezpe č nostného kábla

20. otvor pre visiacu zámku

POZNÁMKA: Tla č idlo vysunutia druhej jednotky CD/DVD je funk č né iba ak je v po č íta č i nainštalovaná druhá jednotka CD/DVD.

Regula č ný model: D10M

Regula č ný typ: D10M002

2011 - 10

Zadný panel

Obrázok 2. Zadný panel

1. kontrolka integrity pripojenia

2. konektor sie ť ového adaptéra

3. kontrolka č innosti siete

4. konektor pre stredný reproduktor/subwoofer

5. konektor pre zvukový vstup

6. výstupný konektor pre predný Ľ /P reproduktor

7. konektor pre mikrofón

8. konektor pre zadný Ľ /P reproduktor

9. konektor pre bo č ný Ľ /P priestorový reproduktor

10. konektor S/PDIF

11. konektor HDMI

12. konektor VGA

13. konektory USB 3.0 (2)

14. konektory USB 2.0 (4)

Rýchla inštalácia

VÝSTRAHA: Skôr ako za č nete ktorýmko ľ vek postupom v tejto č asti, pre č ítajte si bezpe č nostné informácie dodávané spolu po č íta č om. Ď alšie informácie o overených postupoch nájdete na webovej adrese www.dell.com/ regulatory_compliance.

POZNÁMKA: Niektoré zariadenia nemusia tvori ť sú č as ť dodávky, ak ste si ich neobjednali.

POZNÁMKA: Niektoré káble nemusia by ť dodávané spolu s po č íta č om.

1.

Pripojte sie ť ový kábel (volite ľ ný).

Obrázok 3. Sie ť ové pripojenie

2.

Pripojte telefónny kábel (volite ľ ný).

2

Obrázok 4. Telefonické pripojenie

3.

Ak ste si zakúpili samostatnú grafickú kartu, pripojte displej ku konektoru na samostatnej grafickej karte. V opa č nom prípade pripojte displej pomocou integrovaného konektora VGA alebo HDMI. Monitor pripojte len pomocou jedného z nasledujúcich káblov:

Obrázok 5. Konektor VGA a konektor HDMI

4.

Pripojte klávesnicu alebo myš USB (volite ľ né).

Obrázok 6. Pripojenie USB

5.

Pripojte napájací kábel (káble).

Obrázok 7. Pripojenie napájania

6.

Stla č te tla č idlá napájania na monitore a po č íta č i.

3

4

Obrázok 8. Zapnutie napájania

Technické údaje

POZNÁMKA: Nasledujúce technické údaje obsahujú len informácie, ktorých dodanie s po č íta č om je požadované zákonom. Kompletný a aktuálny súpis technických údajov vášho po č íta č a nájdete na stránke support.dell.com.

Napájanie

Príkon 350 W / 460 W

Napätie (dôležité informácie o nastavení napätia nájdete v bezpe č nostných informáciách dodávaných s po č íta č om)

100 V – 127 V / 200 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz, 8 A / 4 A

Gombíková batéria 3 V lítiová gombíková batéria CR2032

Fyzické vlastnosti

Výška bez podstavca s podstavcom

Šírka

H ĺ bka

Hmotnos ť

360,00 mm (14,17")

362,90 mm (14,29")

175,00 mm (6,89")

445,00 mm (17,52")

9,66 kg – 11,22 kg (21,30 libry – 24,74 libry)

Nároky na prostredie

Prevádzková teplota: 10 °C až 35 °C (50 °F až 95 °F)

H

ľ

adanie

ď

alších informácií a zdrojov

V dokumentoch s bezpe č nostnými pokynmi a predpismi dodaných s po č íta č om a na stránke o súlade s predpismi na adrese www.dell.com/regulatory_compliance nájdete ď alšie informácie o týchto témach:

• Osved č ené bezpe č nostné postupy

• Zákonné osved č enie

• Ergonómia

Na stránkach www.dell.com si pre č ítajte ď alšie informácie o týchto témach:

• Záruka

• Zmluvné podmienky (platí len pre USA)

• Licen č ná zmluva s koncovým používate ľ om

Ď alšie informácie o produkte si nájdite na stránke support.dell.com/manuals.

Informácie v tejto publikácii sa môžu zmeni ť bez upozornenia.

© 2012 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.

Reprodukcia týchto materiálov akýmko ľ vek spôsobom bez písomného súhlasu spolo č nosti Dell Inc. je prísne zakázaná.

Ochranné známky v tomto texte: Dell ™ , logo DELL, Dell Precision ™ , Precision ON ™ , ExpressCharge ™ , Latitude ™ , Latitude ON ™ ,

OptiPlex ™ , Vostro ™ a Wi-Fi Catcher ™ sú ochrannými známkami spolo č nosti Dell Inc. Intel ® , Pentium ® , Xeon ® , Core ™ , Atom ™ ,

Centrino ® a Celeron ® sú registrovanými ochrannými známkami a ochrannými známkami spolo č nosti Intel Corporation v USA a iných krajinách. AMD ® je registrovaná ochranná známka a AMD Opteron ™ , AMD Phenom ™ , AMD Sempron ™ , AMD Athlon ™ , ATI Radeon ™ a

ATI FirePro ™ sú ochranné známky spolo č nosti Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft ® , Windows ® , MS-DOS ® , Windows Vista ® , tla č idlo Štart Windows Vista a Office Outlook ® sú bu ď ochranné známky alebo registrované ochranné známky spolo č nosti Microsoft

Corporation v USA a/alebo iných krajinách. Blu-ray Disc ™ je ochranná známka, ktorú vlastní Blu-ray Disc Association (BDA) a je licencovaná pre používanie na diskoch a prehráva č och. Slovná zna č ka Bluetooth ® je registrovaná ochranná známka, ktorú vlastní spolo č nos ť Bluetooth ® SIG, Inc., a spolo č nos ť Dell Inc. túto zna č ku používa v rámci licencie. Wi-Fi ® je registrovaná ochranná známka spolo č nosti Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Iné ochranné známky a obchodné názvy sa môžu v tejto publikácii používa ť ako odkazy na subjekty, ktoré si nárokujú tieto známky a názvy, alebo na ich produkty. Dell Inc. sa zrieka akýchko ľ vek vlastníckych záujmov na iné ochranné známky a obchodné názvy ako svoje vlastné.

5

advertisement

Key Features

  • PC Black 350 W
  • Intel® Core™ i5 i5-2400 3.1 GHz
  • 4 GB DDR3-SDRAM 1600 MHz 2 x 2 GB
  • 500 GB DVD±RW Card reader integrated
  • 1.02 TB Intel® HD Graphics 2000
  • Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth
  • Windows 7 Professional 64-bit

Related manuals

Download PDF

advertisement